V IDE ORE KORDÉ RY A V IDE OV RÁTN IKY-E KON OM
Linux
8CH
XGA
BNC
ALARM
Pentaplex
MOTION
Call
Phone
/PDA
200fps
H.264
Audio
RCA
LAN
LAN H.264
SPEED DOME
USERS
GUI
SATA HDD
SATA HD
Remote
EKO-1708L100EH
8 vstupový digitálny záznamník s H.264
kompresiou
Embedded LINUX OS
Vysoké rozlíšenie a vysoká kvalita v H.264 kompresii
Detekcia pohybu
Možnos video zálohy bez zastavenia nahrávaného videa
Maximálna rýchlos nahrávania: 200 obr./ s
Pentaplex: nahrávanie/ záloha/ prehrávanie/ sie a mobilný monitoring
súèasne
Podpora: 4x audio, 4x video vstupy súèasne
Záloha na dia¾ku a prehrávanie cez webový prehliadaè
Zálohovanie na USB flash disk
Rozlíšenie záznamu: 720 x 576 (D1)
Možnos nastavenia kvality , obr./s, rozlíšenia a kontrastu pre každý kanál
samostatne
Možnos nastavi plánovaè záznamu
Nastavite¾né rozlíšenie VGA výstupu
Možnos zálohy jedného alebo viac kanálov
Max. pripojenie 40 kanálov cez webový prehliadaè
Oznámenie udalosti o alarme užívate¾ovi cez e-mail
HDS, a.s.
Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín,
tel.: +421-43-5864382, +421-43-5820070
fax: +421-43-5866981
e-mail: [email protected]
www.hdsas.sk
HDS, a.s.
poboèka Bratislava
Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, SK
tel./fax: +421-2-53637714
e-mail: [email protected]
www.hdsas.sk
HDS SYSTEMS s.r.o.
Na Luzích 33, 160 00 Praha 6, CZ
tel.: +420-736-774968
fax: +420-2-33090055
e-mail: [email protected]
www.hdsas.cz
V IDE ORE KORDÉ RY A V IDE OV RÁTN IKY-E KON OM
Technické špecifikácie
MODEL
Video vstup
Audio vstup
Video výstup
Audio výstup
XGA výstup
Alarmový vstup
Alarmový výstup
Režim zobrazenia
Rozlíšenie zobrazenia
Rozlíšenie nahrávania
Rýchlos nahrávania
Kompresia
Pentaplex
Operaèný systém
Režim nahrávania
Plánované nahrávanie
Indikátor stavu
EKO-1708L100EH
8x vstup/ BNC
4x vstup/ RCA
1x výstup/ BNC
1x výstup/ RCA
800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900
4
Bzuèiak, 1x relé výstup (N.O; N.C)
Full screen, 4/8x multizobrazenie, automatické prepínanie, PIP
720 x 576
Najvyššie: 720x576; Vysoké: 720x288; Normálne: 360x288
Max. 200 obr./s
H.264
Živé zobrazovanie/ Nahrávanie/ Prehrávanie/ Sie/ Mobilný monitoring
Embedded Linux
Manuálne/ Plánovaè/ Udalosti
Úplné nahrávanie/ Detekcia pohybu/ Alarmové nahrávanie/ Manuálne nahrávanie
Napájanie/ Záznam/ Prehrávanie
Spustenie alarmu/ Detekcia pohybu/ Strata
Režim udalosti
Dåžka nahrávania: 10 ~ 60 sek.
Normálna rýchlos: x1
Prehrávanie dopredu (FF): x2/ x4/ x8/ x16 multi rýchlos
Pomalé prehrávanie : 1/2, 1/4, 1/8 multi rýchlos
Režim prehrávania
Prehrávanie dozadu (FR): x2/ x4/ x8/ x16/ x32
Prehrávanie snímok po snímku: dopredu
Vyh¾adávanie pod¾a èasu/ udalosti
Protokoly
HDD
HDD mamažment
PTZ riadenie
Zálohovacie zariadenie
Firmware update
Multijazyèné menu
Ovládanie systému
Sie
Sieové funkcie
Napájanie
Rozmery
Prevádzková teplota
Hmotnos
TCP/ IP/ PPPoE/ DHCP/ SMTP/ DDNS
SATA 3.5"HDD x 1(HDD nie je súèasou)
automatický formát systému
Komunikaèný protokol (PELCO P, PELCO D, MIKAMI).
USB 2.0 flash disk
cez USB
Anglicky/ Èínsky
Predný panel/ Dia¾kové ovládanie/ USB myš/ Internet
webový prehliadaè
Live zobrazenie/ Prehrávanie/ PTZ riadenie/ Nastavenie systému
12V DC/ 3A (100V AC ~ 240V 50/ 60HZ)
220(š) x 288(h) x 480(v) mm
0°C ~ 46°C
1600g (bez HDD a adaptéra)
* Vyhradzujeme si právo na zmenu špecifikácie bez oznámenia
Zadná èas
(2)
(3)
(7)
1. USB PORT (MYŠ)
2. VIDEO VSTUP
(5)
(4)
3. VIDEO VÝSTUP
4. AUDIO VÝSTUP
HDS, a.s.
Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín,
tel.: +421-43-5864382, +421-43-5820070
fax: +421-43-5866981
e-mail: [email protected]
www.hdsas.sk
5. AUDIO VSTUP
6. ALARM VSTUP/ VÝSTUP
(9)
(6)
(1)
(8)
7. DC12V
8. VGA VÝSTUP
HDS, a.s.
poboèka Bratislava
Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, SK
tel./fax: +421-2-53637714
e-mail: [email protected]
www.hdsas.sk
(10)
9. LAN
10. RS-485
HDS SYSTEMS s.r.o.
Na Luzích 33, 160 00 Praha 6, CZ
tel.: +420-736-774968
fax: +420-2-33090055
e-mail: [email protected]
www.hdsas.cz
Download

EKO-1708L100EH