Letné futbalové vrchnákobranie – pravidlá súťaže 1. Usporiadateľom marketingovej súťaže Letné futbalové vrchnákobranie (ďalej len „Súťaž“) v Slovenskej republike je spoločnosť PEPSI-­‐COLA SR s.r.o., Nádražná 534, 901 01 Malacky, IČO: 31362681, zapísaná vo vložke č. 6142/B na OS Bratislava I, oddiel Sro (ďalej len „PEPSI“). 2. Súťaž prebieha od 1. júna 2014 do 31. júla 2014. 3. Podmienkou účasti v Súťaži je zakúpenie aspoň 3 ks súťažných fliaš vyrábaných alebo distribuovaných spoločností PEPSI (ďalej len „Súťažná fľaša“). Súťažné fľaše majú súťažný vrchnák s nápisom „2 body“ (ďalej len „Súťažný vrchnák“). Súťažnými fľašami sú: 1.5L Pepsi Cola, 1.0L Pepsi Cola, 0.5L Pepsi Cola, 1.5L Pepsi Light, 1.0L Pepsi Light, 0.5L Pepsi Light, 1.5L Pepsi Max, 1.0L Pepsi Max, 0.5L Pepsi Max, 1.5L Pepsi Twist, 1.0L Pepsi Twist, 0.5L Pepsi Twist, 1.5L Mirinda Orange, 1.0L Mirinda Orange, 0.5L Mirinda Orange, 1.5L Mirinda Lemon, 0.5L Mirinda Lemon, 1.5L 7UP, 1.0L 7UP, 0.5L 7UP, 1.5L Evervess Tonic, 0.5L Evervess Tonic, 1.5L Evervess Ginger Ale, 0.5L Evervess Tonic, 1.5L Evervess Bitter Lemon, 1.5L Lipton Green Tea, 1.5L Lipton Pech, 1.5L Lipton Lemon, 1.5L Lipton Raspberry, 0.5L Lipton Green Tea, 0.5L Lipton Pech, 0.5L Lipton Lemon, 0.5L Lipton Raspberry. 4. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby žijúce na území Slovenskej republiky, staršie ako 15 rokov. Vylúčení sú zamestnanci PEPSI, distribútori výrobkov PEPSI a ich zamestnanci. Zo Súťaže sú ďalej vylúčené subjekty, ktoré Súťažné fľaše kupujú za účelom podnikania. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky. Vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. PEPSI si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá Súťaže bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 5. Výhry v Súťaži sú nasledujúce: a) Za 3 ks Súťažných vrchnákov (t.j. za 6 bodov): 1ks 0,5L Mirinda Lemon b) Za 6 ks Súťažných vrchnákov (t.j. za 12 bodov): 1ks 1,0L Pepsi Twist c) Za 12 ks Súťažných vrchnákov (t.j. za 24 bodov): 1 pár plážových šľapiek s motívom Pepsi d) Za 18 ks Súťažných vrchnákov (t.j. za 36 bodov): 1 ks tričko s motívom Pepsi 6. Súťažiaci má nárok na výhru iba do vyčerpania zásob. V Slovenskej republike bude na výhry určených 116.373 ks 0,5L Mirinda Lemon, 13.300 ks 1,0L Pepsi Twist, 2.945 párov plážových šľapiek a 1.964 ks tričiek. 7. PEPSI má právo nahradiť vyššie uvedené výhry výhrami podobného druhu a podobnej hodnoty. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhercovi. PEPSI nenesie žiadnu zodpovednosť za odovzdané výhry. 8. Výhry budú výhercom vydávané oproti príslušnému počtu Súťažných vrchnákov, a to iba vo výdajných miestach, ktoré sú uvedené na www.vrchnakobranie.sk. Výdajné miesta sú spravidla reštauračnými zariadeniami a výdaj výhier je možný iba v prevádzkovej dobe konkrétnych výdajných miest a do vyčerpania zásob v konkrétnom výdajnom mieste. PEPSI negarantuje, že každé výdajné miesto bude mať po celú dobu trvania Súťaže k dispozícii všetky druhy výhier. Výhry budú do výdajných miest priebežne doplňované až do vyčerpania zásob. 9. Svoje otázky, námety a pripomienky môžete oznámiť na infolinke č. 034 7963 222. Cena hovoru sa riadi platným cenníkom príslušného prevádzkovateľa telekomunikačných služieb. 
Download

pravidlá súťaže - vrchnakobranie.sk