GKÚ Bratislava
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Katastrálne územie: Spišská Nová Ves
Vytvorené cez katastrálny portál
Dátum vyhotovenia 23.07.2013
Čas vyhotovenia:
15:35:26
ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 10116
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
2395/ 21
Výmera v m2 Druh pozemku
811 Zastavané plochy a
nádvoria
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
15
1
4
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Právny vzťah:
4 - Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku
Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo
Druh stavby Popis stavby
Druh ch.n.
Umiest. stavby
3444 2395/ 21
9 bytový dom-VillaNova 'A'
Legenda:
Druh stavby:
9 - Bytový dom
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu
1
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Byt
Vchod :
10
1. p.
Byt č. 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
301 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
21 Čišovský Jozef r. Čišovský, Ing. a Jana Čišovská r. Göblová, Mgr., Vyšný Hrušov 44, Vyšný Hrušov, PSČ 067
32, SR, (manž.: Tyršová 287/42, Sobrance 073
Dátum narodenia :
10.03.1980
Dátum narodenia :
23.01.1987
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Kúpna zmluva V- 393/2012 zo dňa 20.3.2012-815/2012,
1. p.
Byt č. 2
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
364 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
SOLITÉRA,
s.r.o.,
Spišská
Nová Ves, M.Pajdušáka 6/46, Smižany, PSČ 053 11, SR
22
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 -
1/13
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.07.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
1. p.
Byt č. 2
22 SOLITÉRA, s.r.o., Spišská Nová Ves, M.Pajdušáka 6/46, Smižany, PSČ 053 11, SR
IČO :
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
Vchod :
10
1. p.
Byt č. 3
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
364 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
23 SOLITÉRA, s.r.o., Spišská Nová Ves, M.Pajdušáka 6/46, Smižany, PSČ 053 11, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
1. p.
Byt č. 4
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
301 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
24 Findurová Slávka r. Chovancová, Nálepkova 1313/15, Smižany, PSČ 053 11, SR
Dátum narodenia :
08.11.1975
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Kúpna zmluva V- 1479/2012 zo dňa 9.8.2012-2312/2012,
2. p.
Byt č. 5
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
301 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Pacák
Ondrej
r.
Pacák,
Závadka 10, Závadka, PSČ 053 33, SR
25
Dátum narodenia :
25.02.1981
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
2. p.
Byt č. 6
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
365 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Bučáková
Slávka
r.
Lišková,
MUDr., Medza 3444/10, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
26
Dátum narodenia :
08.01.1981
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
Zmena priezviska a adresy - sobášny list, kópia OP - R 680/2011- 3521/2011,
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
2/13
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.07.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
2. p.
Byt č. 6
45 Bučák Rastislav r. Bučák, Medza 3444/10, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
06.11.1974
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
Zmena adresy - kópia OP - R 680/2011- 3521/2011,
2. p.
Byt č. 7
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
363 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
27 Habiňák Jozef r. Habiňák, Ing., Toporcerova 19, Kežmarok, PSČ 060 01, SR
20.09.1970
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V-1757/2011 zo dňa 12.9.2011-2827/2011,
2. p.
Byt č. 8
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
301 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
28 Krupková Jana r. Petreková, Mgr., Františka Hečku 1, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
18.09.1970
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Kúpna zmluva V- 2468/2011 zo dňa 29.12.2011-4021/2011,
3. p.
Byt č. 10
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
362 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
30 Jalčová Katarína r. Azudová, MUDr., Školská 390/14, Markušovce, PSČ 053 21, SR
08.03.1959
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
3. p.
Byt č. 11
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
360 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
31 Lorko Andrea r. Lorková, Medza 3444/10, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
16.04.1976
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Informatívny výpis
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
Zmena adresy - kópia OP - R 611/2011 - 2956/2011,
3. p.
Byt č. 12
3/13
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.07.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
3. p.
Byt č. 12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
301 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
32 Výrostek Mikuláš r. Výrostek a Marta Výrosteková r. Valkošáková, Danišovce 154, Danišovce, PSČ 053 22,
SR
Dátum narodenia :
07.10.1980
Dátum narodenia :
26.05.1969
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011, Žiadosť o opravu osobných
údajov,/R-105/2012/-352/2012,
3. p.
Byt č. 9
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
301 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
29 Hronská Jana r. Hronská, Banícka 1732/12, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
Dátum narodenia :
28.01.1981
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
4. p.
Byt č. 13
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
301 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
33 Ondášová Tímea r. Straňovská, Mgr., Medza 10/13, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
Dátum narodenia :
23.05.1983
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
Zmena priezviska a adresy - R 867/2012 - 3653/2012,
4. p.
Byt č. 14
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
366 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
34 Jochman Miloš r. Jochman, Ing., Duklianska 2709/58, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
Dátum narodenia :
17.01.1985
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
4. p.
Byt č. 15
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Informatívny výpis
4/13
363 / 10000
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.07.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
4. p.
Byt č. 15
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
35 Compelová Cataláová Giménezová Jarmila r. Compelová, Mgr. a Sergio Antonio Catala Giménez r. Catala
Giménez, J.Wolkera 2412/26, Spišská Nová Ves, PSČ
Dátum narodenia :
04.03.1979
Dátum narodenia :
19.12.1969
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
Žiadosť o zápis do BSM, čestné prehlasenie, sobášny list - Z 1462/2012 - 2007/2012,
4. p.
Byt č. 16
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
302 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
36 Uhlárová Jana r. Uhlárová, Rajecká 2624/11, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
Dátum narodenia :
18.07.1979
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
5. p.
Byt č. 17
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
302 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
37 Briestenská Martina r. Javorská, Medza 6, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
Dátum narodenia :
20.01.1980
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
5. p.
Byt č. 18
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
359 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
38 Chlipala Vladislav r. Chlipala, Ing. a Alena Chlipalová r. Kuspánová, Varšavská 7, Košice, PSČ 040 13, SR
Dátum narodenia :
26.05.1960
Dátum narodenia :
14.03.1960
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
5. p.
Byt č. 19
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
413 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
39 Ťapák Juraj r. Ťapák, Ing. a Jarmila Ťapáková r. Furielová, Banícka 20, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
Dátum narodenia :
14.01.1957
Dátum narodenia :
12.10.1957
Informatívny výpis
5/13
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.07.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
5. p.
Byt č. 19
39 Ťapák Juraj r. Ťapák, Ing. a Jarmila Ťapáková r. Furielová, Banícka 20, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
Dátum narodenia :
14.01.1957
Dátum narodenia :
12.10.1957
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
5. p.
Byt č. 20
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
255 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
40 Arzmiller-Kovaľová Jana r. Jasečková, Slovenského raja 225/96, Letanovce, PSČ 053 13, SR
Dátum narodenia :
01.06.1978
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena V- 815/2012 zo dňa 18.5.2012-1432/2012,
6. p.
Byt č. 21
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
255 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Hrebenár
Slavomír
r.
Hrebenár, MUDr., Vajanského 651/44, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
41
Dátum narodenia :
28.11.1969
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Kúpna zmluva V 1307/2012 zo dňa 19.7.2012 - 2071/2012
6. p.
Byt č. 22
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
413 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
42 Kiša Pavel r. Kiša a Vlasta Kišová r. Matzová, Trieda 1. mája 2224/37, Spišská Nová Ves, PSČ 052 05, SR
Dátum narodenia :
24.01.1960
Dátum narodenia :
07.06.1964
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
6. p.
Byt č. 23
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
373 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
43 SOLITÉRA, s.r.o., Spišská Nová Ves, M.Pajdušáka 6/46, Smižany, PSČ 053 11, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
6. p.
Byt č. 24
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Informatívny výpis
6/13
295 / 10000
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.07.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
6. p.
Byt č. 24
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
44 SOLITÉRA, s.r.o., Spišská Nová Ves, M.Pajdušáka 6/46, Smižany, PSČ 053 11, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
Nebytový priestor
Vchod :
10
prízemie
Priestor č. 1 - 2
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
318 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 SOLITÉRA, s.r.o., Spišská Nová Ves, M.Pajdušáka 6/46, Smižany, PSČ 053 11, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
prízemie
Priestor č. 12 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
64 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
9 SOLITÉRA, s.r.o., Spišská Nová Ves, M.Pajdušáka 6/46, Smižany, PSČ 053 11, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
prízemie
Priestor č. 12 - 10
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
64 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
18 Bučáková Slávka r. Lišková, MUDr., Medza 3444/10, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
Dátum narodenia :
08.01.1981
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
Zmena priezviska a adresy - sobášny list, kópia OP - R 680/2011- 3521/2011,
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
46 Bučák Rastislav r. Bučák, Medza 3444/10, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
Dátum narodenia :
06.11.1974
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 -
7/13
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.07.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
prízemie
Priestor č. 12 - 10
46 Bučák Rastislav r. Bučák, Medza 3444/10, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
Dátum narodenia :
06.11.1974
1 / 2
Spoluvlastnícky podiel :
1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
Zmena adresy, kópia OP - R 680/2011- 3521/2011,
Vchod :
10
prízemie
Priestor č. 12 - 11
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
64 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
19 Habiňák Jozef r. Habiňák, Ing., Toporcerova 19, Kežmarok, PSČ 060 01, SR
Dátum narodenia :
20.09.1970
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
prízemie
Priestor č. 12 - 12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
64 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
20 Habiňák Jozef r. Habiňák, Ing., Toporcerova 19, Kežmarok, PSČ 060 01, SR
Dátum narodenia :
20.09.1970
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1 / 1
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V-1757/2011 zo dňa 12.9.2011-2827/2011,
1 / 1
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V-1757/2011 zo dňa 12.9.2011-2827/2011,
10
prízemie
Priestor č. 12 - 2
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
64 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Uhlárová
Jana
r.
Uhlárová,
Rajecká 2624/11, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
10
Dátum narodenia :
18.07.1979
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
10
prízemie
Priestor č. 12 - 3
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
64 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
11 SOLITÉRA, s.r.o., Spišská Nová Ves, M.Pajdušáka 6/46, Smižany, PSČ 053 11, SR
IČO :
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
10
prízemie
Priestor č. 12 - 4
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
64 / 10000
Vlastník
8/13
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.07.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
prízemie
Priestor č. 12 - 4
12 Hrebenár Slavomír r. Hrebenár, MUDr., Vajanského 651/44, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
Dátum narodenia :
28.11.1969
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Kúpna zmluva V 1307/2012 zo dňa 19.7.2012 - 2071/2012,
prízemie
Priestor č. 12 - 5
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
64 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Briestenská
Martina
r.
Javorská, Medza 6, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
13
Dátum narodenia :
20.01.1980
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
prízemie
Priestor č. 12 - 6
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
64 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
SOLITÉRA,
s.r.o.,
Spišská
Nová Ves, M.Pajdušáka 6/46, Smižany, PSČ 053 11, SR
14
IČO :
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
prízemie
Priestor č. 12 - 7
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
64 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Arzmiller-Kovaľová
Jana
r. Jasečková, Slovenského raja 225/96, Letanovce, PSČ 053 13, SR
15
Dátum narodenia :
01.06.1978
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena V- 815/2012 zo dňa 18.5.2012-1432/2012,
prízemie
Priestor č. 12 - 8
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
64 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
16 Hronská Jana r. Hronská, Banícka 1732/12, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
Dátum narodenia :
28.01.1981
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
prízemie
Priestor č. 12 - 9
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Informatívny výpis
9/13
64 / 10000
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.07.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
prízemie
Priestor č. 12 - 9
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
17 Čišovský Jozef r. Čišovský, Ing. a Jana Čišovská r. Göblová, Mgr., Vyšný Hrušov 44, Vyšný Hrušov, PSČ 067
32, SR, (manž.: Tyršová 287/42, Sobrance 073
Dátum narodenia :
10.03.1980
Dátum narodenia :
23.01.1987
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Kúpna zmluva V- 393/2012 zo dňa 20.3.2012-815/2012,
prízemie
Priestor č. 2 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
86 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 Lorko Andrea r. Lorková, Medza 3444/10, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
Dátum narodenia :
16.04.1976
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
prízemie
Priestor č. 2 - 2
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
86 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 Jalčová Katarína r. Azudová, MUDr., Školská 390/14, Markušovce, PSČ 053 21, SR
Dátum narodenia :
08.03.1959
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
prízemie
Priestor č. 2 - 3
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
111 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 Kiša Pavel r. Kiša a Vlasta Kišová r. Matzová, Trieda 1. mája 2224/37, Spišská Nová Ves, PSČ 052 05, SR
Dátum narodenia :
24.01.1960
Dátum narodenia :
07.06.1964
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
prízemie
Priestor č. 2 - 4
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
86 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
6 Jochman Miloš r. Jochman, Ing., Duklianska 2709/58, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
Dátum narodenia :
17.01.1985
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
10/13
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.07.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
prízemie
Priestor č. 2 - 4
6 Jochman Miloš r. Jochman, Ing., Duklianska 2709/58, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR
Dátum narodenia :
17.01.1985
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
Vchod :
10
prízemie
Priestor č. 2 - 5
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
86 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 SOLITÉRA, s.r.o., Spišská Nová Ves, M.Pajdušáka 6/46, Smižany, PSČ 053 11, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
prízemie
Priestor č. 2 - 6
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
111 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
8 Ťapák Juraj r. Ťapák, Ing. a Jarmila Ťapáková r. Furielová, Medza 3444/10, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01,
SR
Dátum narodenia :
14.01.1957
Dátum narodenia :
12.10.1957
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011, Zmena trvalého pobytu,/R647/2012,R-648/2012/-2310/2012,2311/2012,
prízemie
Priestor č. 4 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
367 / 10000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 SOLITÉRA, s.r.o., Spišská Nová Ves, Námestie M.Pajdušáka 6/46, Smižany, PSČ 053 11, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Žiadosť o zápis rozostavanej stavby, Rozhodnutie Mesta Sp.Nová Ves č.20-2485-4/2009 JSstav.povolenie, GP 18/2010, Znalecký posudok č. 22/2010 - Z 1218/2010 1089/2010,1105/2010,1123/2010, Zmluva o výstavbe bytov a nebytových priestorov, rozh. Mesta
Spišská Nová Ves č.168/11-Chr.,kolaudačné rozh. Mesta Spišská Nová Ves č.20-2618-3/2011-JS,
technická dokumentácia, GP č.125/2010,/Z-2721/2011/-2727/2011,
Legenda:
Druh nebytového priestoru:
1 - Zariadenie obchodu
2 - Garáž
4 - Zariadenie služieb (výrobné, nevýrobné, opravárenské)
12 - Iný nebytový priestor
Informatívny výpis
11/13
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.07.2013
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
Pre všetkých vlastníkov bytov a nybytových priestorov v dome:Záložné právo k bytu zo zákona v prospech
ostatných vlastníkov bytov v dome ./Zmluva o výkone správy č.381 v prospech Bytového družstva Spišská
Nová Ves/,-2727/2011,
3 Záložné právo v prospech Tatra banky,a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00686930 na
rozostavaný nebytový priestor - garáž č. 1 na prízemí v rozostavanom bytovom dome na parcele 2395/1, podiel
na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku v 86/10000 - podľa V 1466/2010 zo dňa 26.8.2010 - 2203/2010,
13 Zmluva o zriadení záložného práva č.18/293/10 v prospech Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11
Žilina, IČO: 31575951 na rozostavaný nebytový priestor č. 5 na prízemí, v rozostavanom bytovom dome na
parcele č. 2395/21, or.číslo 1, podiel na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku v 64/10000 - podľa V
1731/2010 zo dňa 26.10.2010 / dlžník-Martina Briestenská a František Vartovník/ - 2815/2010,
15 Vecné bremeno,spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania bytu č.20 na 5 posch. s príslušenstvom a
nebytový priestor č.12-7 vo vchode 10, sč.3444 bytového domu v prospech - Oskar Eduard Karl Arzmiller
r.Arzmiller nar. 30.4.1948 a povinnosť vlastníka bytu a neb. priest. toto právo trpieť V-815/2012-1432/2012,
17 Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48 , 832 37 Bratislava ,
IČO 00 151 653 na nebytový priestor č. 9 na prízemí ,orient. 10, na parcele 2395//21, podiel na spoločných
častiach, zariadeniach a pozemku v 64/10000 podľa V- 120/2012 - 490/2012,
18 Zmluva o zriadení záložného práva č. ZZ 1 k ÚZ č. 041/5008/10SU v prospech OTP Banka Slovensko, a.s.,
Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 na rozostavaný nebytový priestor č. 10 na prízemí, orient.1,
podiel na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku v 64/10000 - /dlžník MUDr. Slávka Lišková / - podľa V
1892/2010 zo dňa 1.10.2010 - 2552/2010,
21 Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48 , 832 37 Bratislava ,
IČO 00 151 653 na byt č. 1/1 v bytovom dome s.č.3444, orient.10 podiel na spoločných častiach, zariadeniach a
pozemku v 301/10 000 podľa V- 120/2012 - 490/2012,
24 Zmluva o záložnom práve V-1345/2012 zo dňa 23.7.2012 v prospech Tatra banky,a.s., Hodžovo námestie 3, 811
06 Bratislava, IČO 00 686 930 na nehn.byt č.4, 1 posch., orent.č.10, sč.3444 bytového domu na parcele 2395/21,
podiel 301/10 000-in na spol.častiach,zariadeniach domu a pozemku č.2395/21-2106/2012,
24 Zmluva o záložnom práve V-264/2013 zo dňa 6.3.2013 v prospech Tatra banky,a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, IČO 00 686 930 na nehn.byt č.4, 1 posch., orent.č.10, sč.3444 bytového domu na parcele 2395/21,
podiel 301/10 000-in na spol.častiach,zariadeniach domu a pozemku č.2395/21- 746/2013,
25 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č.: 001/147124/10-001/000, V - 1326/2010 zo dňa
28.7.2010 v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s.,Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 313 20 155 na
nehn. rozostavaný byt č.5 , 2 posch.,orient.č.1 , bytového domu, podiel 301/ 10 000-in na spol.častiach
,spol.zariadeniach domu a pozemku č.2395/21-1961/2010,/Záložný veriteľ Pacák Ondrej/,
26 Zmluva o zriadení záložného práva č. ZZ 1 k ÚZ č. 041/5008/10SU v prospech OTP Banka Slovensko, a.s.,
Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 na rozostavaný byt č. 6/2, orient.1, podiel na spoločných
častiach, zariadeniach a pozemku v 365/10000 - /dlžník MUDr. Slávka Lišková / - podľa V 1892/2010 zo dňa
1.10.2010 - 2552/2010,
28 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č.:001/168387/11-001/000, V - 1537/2011 zo dňa
24.8.2011 v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s.,Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 313 20 155 na
nehn. rozostavaný byt č.8, 2 posch.,orient.č.1 bytového domu, podiel 301/ 10 000-in na spol.častiach ,spol.
zariadeniach domu a pozemku č.2395/21-2674/2011,
28 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č.: 001/168387/11-002/000, V - 2363/2011 zo dňa
15.12.2011 v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s.,Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 313 20 155 na
nehn. byt č. 8, 2 posch., orient.č.10, sč.3444 bytového domu, podiel 301/10 000-in na spol.častiach ,spol.
zariadeniach domu a pozemku č.2395/21,/dlžník Jana Krupková r.Petreková/-3891/2011,
29 Zmluva o zriadení záložného práva č.18/343/09 v prospech Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11
Žilina, IČO: 31575951 na rozostavaný byt č. 9/3 v rozostavanom bytovom dome na parcele 2395/21, podiel na
spoločných častiach a zariadeniach v 301/10000 - podľa V 858/2010 zo dňa 10.5.2010 - 1128/2010, Záložný
veriteľ-Jana Hronská/,
31 Záložné právo v prospech Tatra banky,a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00686930 na
rozostavaný byt č.11/3 v rozostavanom bytovom dome na parcele 2395/1, podiel na spoločných častiach,
zariadeniach a pozemku v 360/10000 - podľa V 1466/2010 zo dňa 26.8.2010 - 2203/2010,
32 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č.: 001/150022/10-001/000, V - 1325/2010 v prospech
Všeobecnej úverovej banky,a.s.,Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 313 20 155 na nehn.rozostavaný byt č.
12, 3 posch.,orient.č.1 , bytového domu, podiel 301/ 10 000-in na spol.častiach ,spol.zariadeniach domu a
parcely 2395/21-1960/2010,/záložný veriteľ Mikuláš Výrostek a manž.Marta/,
33 Záložná zmluva č. 810/446/2010 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava,
IČO: 31749542 na byt č. 13/4 v byt. dome s.č. 3444, podiel na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku v
301/10000 - podľa V 2576/2012 zo dňa 21.12.2012 - 3654/2012,
34 Záložná zmluva č. 810/447/2010 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava
37, IČO: 31749542 na byt č. 14/4 v bytovom dome s.č. 3444, orientačné 10, podiel na spoločných častiach,
zariadeniach a pozemku v 366/10000 - podľa V 336/2012 zo dňa 15.3.2012 - 789/2012,
37 Zmluva o zriadení záložného práva č.18/293/10 v prospech Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11
Žilina, IČO: 31575951 na rozostavaný byt č. 17/5 , v rozostavanom bytovom dome na parc. 2395/21, orientačné 1,
podiel na spoločných častáiach, zariadeniach a pozemku v 302/10000 - podľa V 1731/2010 zo dňa 26.10.2010 /
dlžník-Martina Briestenská a František Vartovník/ - 2815/2010,
38 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti ZZ1 k ÚZ č.049/5008/10SU, V-2439/2010 zo dňa 14.12.2010 v
prospech OTP Banka Slovensko,a.s., Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava, IČO 31318916 na nehn. rozostavaný byt
č.18, 5 posch., orient.č.1, bytového domu na parcele 2395/21,-/ dlžník Ing. Vladislav Chlipala a Mgr. Alena
Chlipalová/-3330/2010,
Informatívny výpis
12/13
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.07.2013
40 Vecné bremeno,spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania bytu č.20 na 5 posch. s príslušenstvom a
nebytový priestor č.12-7 vo vchode 10, sč.3444 bytového domu v prospech - Oskar Eduard Karl Arzmiller
r.Arzmiller nar. 30.4.1948 a povinnosť vlastníka bytu a neb. priest. toto právo trpieť V-815/2012-1432/2012,
45 Zmluva o zriadení záložného práva č. ZZ 1 k ÚZ č. 041/5008/10SU v prospech OTP Banka Slovensko, a.s.,
Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 na rozostavaný byt č. 6/2, orient.1, podiel na spoločných
častiach, zariadeniach a pozemku v 365/10000 - /dlžník Rastislav Bučák/ - podľa V 1892/2010 zo dňa 1.10.2010 2552/2010,
46 Zmluva o zriadení záložného práva č. ZZ 1 k ÚZ č. 041/5008/10SU v prospech OTP Banka Slovensko, a.s.,
Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 na rozostavaný nebytový priestor č. 10 na prízemí, orient.1,
podiel na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku v 64/10000 - /dlžník Rastislav Bučák/ - podľa V
1892/2010 zo dňa 1.10.2010 - 2552/2010,
Iné údaje:
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
46
Parkovacie statie č .1,
Parkovacie statie č. 2,
Parkovacie statie č. 3,
Parkovacie statie č. 4,
Parkovacie statie č. 5,
Parkovacie statie č. 6,
Parkovacie statie č. 7,
Parkovacie statie č. 8,
Parkovacie statie č. 9,
Parkovacie statie č. 10,
Parkovacie statie č. 11,
Parkovacie statie č. 12,
Parkovacie statie č. 10,
Poznámka:
Bez zápisu.
Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva.
Informatívny výpis
13/13
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.07.2013
Download

ČIASTOČNÝ 10116 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č