Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed
SK
Systém pohonu pre garážové brány
Návod na montáž a obsluhu
1.
Vysvetlenie symbolov
Pokyny
Pozor!
Nebezpečenstvo úrazu osôb!
Tu nasledujú dôležité bezpečnostné
pokyny, ktoré je bezpodmienečne
nutné dodržiavať, aby sa zabránilo
úrazom osôb!
Pozor!
2.
Obsah
1.
Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2.
Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3.
Všeobecné bezpečnostné pokyny . . . . . . . .3
4.
Prehľad výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4.1 Rozsah dodávky Comfort 220.2,
250.2, 252.2, 250.2 speed . . . . . . . . . .4
4.2 Varianty brány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
5.
Príprava na montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
6.
Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
6.1 Montáž agregátu motora a koľajnice
pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
6.2 Montáž na bránu . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
6.3 Montáž na strop . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
6.4 Osvetlenie, prípojka signálnej kontrolky
(voliteľný doplnok) . . . . . . . . . . . . . . . . .9
6.5 Odblokovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
6.6 Prípojky ovládania . . . . . . . . . . . . . . . .11
7.
Ručný vysielač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
7.1 Obsluha a príslušenstvo . . . . . . . . . . . .13
7.2 Kódovanie ručného vysielača . . . . . . . .13
8.
Uvedenie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . .14
8.1 Pripojenie systému pohonu . . . . . . . . .14
8.2 Prehľad ovládania . . . . . . . . . . . . . . . . .15
8.3 Prehľad funkcií zobrazenia . . . . . . . . . .15
8.4 Rýchle programovanie . . . . . . . . . . . . .16
8.5 Kontrola funkcií . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
9.
Rozšírené funkcie pohonu . . . . . . . . . . . . .20
9.1 Schéma priebehu rozšíreného
programovania (príklad pre úroveň 2,
menu 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
9.2 Celkový prehľad programovateľných
funkcií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
9.3 Prehľad funkcií úrovní . . . . . . . . . . . . .23
10.
Hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
10.1 Poruchy bez zobrazenia poruchového
hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
10.2 Poruchy so zobrazením poruchového
hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
11.
Príloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
11.1 Technické údaje Comfort 220.2,
250.2, 252.2, 250.2 speed . . . . . . . . .36
11.2 Prehlásenie k montáži . . . . . . . . . . . . .37
11.3 ES vyhlásenie o zhode . . . . . . . . . . . . .37
Nebezpečenstvo škôd na veciach!
Tu nasledujú dôležité bezpečnostné
pokyny, ktoré je bezpodmienečne
nutné dodržiavať, aby sa zabránilo
škodám na veciach!
Upozornenie / Tip
Kontrola
i
Referencia
Typový štítok
Typ: _________________________________________________
Pol. č.: _______________________________________________
Produkt č.: ___________________________________________
2
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
3.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Bezpodmienečne si ich prečítajte!
Cieľová skupina
Tento systém pohonu môže montovať pripájať a uvádzať do
prevádzky iba kvalifikovaný a školený odborný personál!
Kvalifikovaný a školený personál v zmysle tohto popisu sú osoby
- so znalosťou všeobecných a špeciálnych predpisov o bezpečnosti a
ochrane zdravia,
- so znalosťou príslušných elektrotechnických predpisov,
- so školením v používaní a obsluhe primeraného bezpečnostného
vybavenia,
- s dostatočnou inštruktážou pod dohľadom elektrikárov,
- so schopnosťou rozoznať nebezpečenstvá, ktoré môže spôsobiť
elektrický prúd,
- so znalosťou aplikácie normy EN 12635 (požiadavky na inštaláciu a
používanie).
Záruka
Pre záruku vzhľadom na prevádzku a bezpečnosť je nutné dodržiavať
pokyny v tomto návode. Pri nerešpektovaní výstražných pokynov
môže dôjsť k telesným zraneniam a škodám na veciach.
Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržiavania
týchto pokynov.
Zo záruky sú vylúčené batérie, poistky a žiarovky.
Aby sa zabránilo chybám inštalácie a škodám na bráne a systéme
pohonu, je bezpodmienečne nutné postupovať podľa montážnych
pokynov inštalačného návodu. Produkt je možné prevádzkovať až po
oboznámení sa s príslušným návodom na inštaláciu a návodom na
obsluhu.
Návod na inštaláciu a na obsluhu je nutné odovzdať
prevádzkovateľovi zariadenia brány a je nutné ho uschovať.
Obsahuje dôležité pokyny pre obsluhu, kontrolu a údržbu.
Výrobok je zhotovený podľa smerníc a noriem, ktoré sú uvedené vo
vyhlásení výrobcu a vo vyhlásení o zhode. Výrobok opustil závod v
bezchybnom technicko-bezpečnostnom stave.
Mechanicky ovládané okná, dvere a brány je nutné pred prvým
spustením do prevádzky a podľa potreby, minimálne raz za rok, dať
preskúšať odborníkovi (s písomným dokladom).
Stanovený účel použitia
Systém pohonu je určený výlučne na otváranie a zatváranie
garážových dverí.
Prevádzka je prípustná iba v suchých priestoroch.
Je nutné dodržať maximálnu silu ťahu a tlaku.
Požiadavky brány
Brána musí:
- ostať samostatne stáť (pomocou pružinového vyváženia),
- ľahko sa posúvať.
Okrem pokynov v tomto návode je potrebné dodržiavať
všeobecne platné bezpečnostné predpisy a predpisy prevencie
úrazov. Platia naše podmienky predaja a dodávky.
Pokyny pre inštaláciu systému pohonu
• Presvedčte sa, či je brána mechanicky v dobrom stave.
• Presvedčte sa, či brána ostáva stáť v každej polohe.
• Presvedčte sa, či sa brána pohybuje ľahko v smere OTV a ZATV.
• Presvedčte sa, či sa brána správne otvára a zatvára.
• Odstráňte z brány všetky nepoužívané časti (napr. laná, reťaze,
uholníky atď.).
• Vyraďte z prevádzky všetky zariadenia, ktoré sa po montáži
systému pohonu nebudú používať.
• Pred prácami zapájania bezpodmienečne odpojte systém pohonu
od elektrického napájania.
Zabezpečte, aby počas prác zapájania ostalo elektrické napájanie
odpojené.
• Dodržiavajte miestne ochranné opatrenia.
• Sieťové a ovládacie vedenia inštalujte bezpodmienečne odpojené.
Riadiace napätie je 24 V DC.
• Systém pohonu montujte iba pri zatvorenej bráne.
• Všetky vysielače impulzov a ovládacie zariadenia (napr.
rádioprijímač) montujte tak, aby ste mali bránu v dohľade a v
bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí brány. Je nutné dodržať
minimálnu montážnu výšku 1,5 metra.
• Trvalo upevnite výstražné štítky proti priškripnutiu na nápadné
miesta.
• Presvedčte sa, či po montáži nejaká časť brány nevyčnieva do
verejného chodníka alebo cesty.
Pokyny pre uvedenie systému pohonu do prevádzky
Prevádzkovateľ zariadenia brány alebo jeho zástupca musia byť po
uvedení zariadenia do prevádzky zaškolený do
obsluhovania.
• Zabezpečte, aby sa s ovládaním brány nemohli hrať deti.
• Presvedčte sa pred posunom brány, či sa v rizikovej oblasti brány
nenachádzajú osoby alebo predmety.
• Preskúšajte všetky núdzové ovládacie zariadenia, ktoré sú k
dispozícii.
• Nikdy nesiahajte na posúvajúcu sa bránu alebo pohybujúce sa
časti.
• Dávajte pozor na možné miesta pomliaždenia alebo porezania na
zariadení brány.
Je nutné dodržiavať predpisy normy EN 13241-1.
Pokyny pre údržbu systému pohonu
Aby sa zabezpečila bezporuchová prevádzka, je nutné pravidelne
kontrolovať nasledovné body a v prípade potreby ich opraviť. Pred
prácami na zariadení brány je vždy nutné vypnúť systém pohonu z
prúdu.
• Každý mesiac preskúšajte, či systém pohonu zmení smer pohybu,
keď sa brána dotkne prekážky. Postavte kvôli tomu, podľa smeru
chodu brány, 50 mm vysokú/širokú prekážku do dráhy chodu
brány.
• Skontrolujte nastavenie automatiky vypínania OTV a ZATV.
• Skontrolujte všetky pohyblivé časti systému brány a pohonu.
• Skontrolujte opotrebenie alebo poškodenie zariadenia brány.
• Rukou skontrolujte ľahkosť pohybu brány.
Pokyny pre čistenie systému pohonu
V žiadnom prípade sa nesmie na čistenie použiť: priamy prúd vody,
vysokotlakové čističe, kyseliny alebo luhy.
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
3
4.
Prehľad výrobku
4.1 Rozsah dodávky
Comfort 220.2, 250.2, 252.2,
250.2 speed
Štandardný rozsah dodávky
4.1 / 1
4.1 / 3
1
8
2
8
4.1 / 4
3
1
9
Agregát motora
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed
Závesný plech
Unášač brány
2
3
Upevňovací materiál koľajnice
9
10
!¯
Objímka adaptéra
Skrutka 4,0 x 10
4.1 / 5
!#
!1
4.1 / 2
5
4
7
!”
11
12
13
14
!£
Skrutka 6 x 14 (4x)
Šesťhranná skrutka M6 x 20 (2x)
Samorezné skrutky 6,3 x 16 (4x)
Kolík A8 s poistkou
6
4
5
6
7
4
Koľajnicová svorka (2x)
Závesná svorka (2x)
Prvok pripojenia brány
Uholník unášača brány (2x)
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
4.
Prehľad výrobku
„¯
4.1 / 6
!5
!7
15
16
17
18
19
20
21
Agregát motora je možné kombinovať s rôznymi
koľajnicami pohonu.
!8
!9
!6
Koľajnice pohonu
Koľajnica typu 1
„1
4.1 / 8
Ručný vysielač mini
Ručný vysielač mikro (iba pri Comfort 250.2,
Comfort 252.2 a Comfort 250.2 speed – možné
odchýlky podľa krajiny)
Prenosový konektor
Príchytka klipsy slnečnej clony
Prívesok
Modulová anténa
Klipsa slnečnej clony
4.1 / 7
„”
§¯
„5
„˜
„6
25
26
27
28
29
30
„·
„7
Koľajnica pohonu
Plech pripojenia na preklad, koľajnica typu 1
Skrutka B4 4,2 x 13 (2x)
Bezpečnostná objímka, krátka
Kolík 8 x 12,5
Matica M6 samopoistná
„#
Koľajnica typu 2
4.1 / 9
„£
22
23
24
§1
Výstražný štítok Odblokovanie
Výstražná nálepka
Nálepka Rýchle programovanie
Popri štandardnom rozsahu dodávky je pre montáž
potrebné nasledovné príslušenstvo:
- Koľajnica pohonu
31
Koľajnica pohonu
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
5
4.
Prehľad výrobku
5.
Príprava na montáž
4.2 Varianty brány
Štandardný rozsah dodávky so zodpovedajúcou
koľajnicou pohonu je vhodný pre nasledovné varianty
brány.
Pozor!
Aby sa zabezpečila správna montáž, je
bezpodmienečne nutné vykonať pred
začiatkom prác nasledovné kontroly.
Výkyvná vyklápacia brána (výkyvná brána)
Rozsah dodávky
• Skontrolujte, či je rozsah dodávky úplný.
4.2 / 1
• Skontrolujte, či máte potrebné príslušenstvo pre vašu
situáciu inštalácie.
Sekčná brána do šírky 3 m
Garáž
• Skontrolujte, či má vaša garáž vhodnú prípojku
prúdu a zariadenie na odpojenie od napájacej siete.
4.2 / 2
Zariadenie brány
Pozor!
V prípade garáží bez druhého vchodu:
Aby bolo možné vstúpiť do garáže v
prípade poruchy, musí byť brána garáže
vybavená núdzovým odblokovaním.
Pre nasledovné varianty brán je nutné zvláštne
príslušenstvo.
Nevýkyvná vyklápacia brána
4.2 / 3
Sekčná brána od šírky 3 m
4.2 / 4
Keď sa použije súprava odblokovania:
• Skontrolujte správnu činnosť uzáveru brány. Uzávery
brány sa nesmú v žiadnom prípade vyraďovať z
prevádzky.
Keď sa nepoužije súprava odblokovania:
• Odmontujte uzáver brány alebo vyraďte uzáver brány
z činnosti.
• Skontrolujte, či brána určená na pohon spĺňa
nasledovné podmienky:
- Brána sa musí dať ľahko pohybovať rukou.
- Brána by mala sama ostať stáť v každej polohe.
i
6
Referencia:
Pri použití a montáži príslušenstva je
nutné dodržiavať príslušný priložený
návod.
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
6.
Montáž
6.1 Montáž agregátu motora a koľajnice
pohonu
Montáž koľajnice typu 1
6.1 / 1
1. Zasuňte objímku adaptéra na hnací hriadeľ.
2. Namontujte koľajnicu na teleso motora.
6.1 / 4
Namontujte unášač brány.
2
1
Montáž koľajnice typu 2
1. Nasaďte bezpečnostnú objímku.
2. Namontujte plech pripojenia na preklad.
6.1 / 2
6.1 / 5
2
1. Nasaďte odblokovací kolík.
2. Namontujte unášač brány.
2
1
1
6.1 / 3
Odblokujte sane.
6.1 / 6
1. Nasaďte bezpečnostnú objímku.
2. Namontujte plech pripojenia na preklad.
2
1
Pozor!
Koľajnica pohonu sa musí namontovať
opatrne na agregát pohonu.
Nesmie sa používať násilie, pretože inak
sa môže poškodiť ozubenie!
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
7
6.
Montáž
6.2 Montáž na bránu
Pozor!
Odblokujte sane.
6.1 / 7
Systém pohonu musí byť až do
uchytenia zabezpečený pred
nebezpečenstvom zrútenia.
Pozor!
Na zabezpečenie bezchybného chodu
brány musí:
- plech pripojenia na preklad pre
koľajnicu pohonu byť namontovaný v
strede nad prvkom pripojenia brány;
- horná hrana krídla brány ležať v
najvyššom bode dráhy otvárania
10 - 50 mm pod horizontálnou
spodnou hranou koľajnice pohonu.
Pozor!
Koľajnica pohonu sa musí namontovať
opatrne na agregát pohonu.
Nesmie sa používať násilie, pretože inak
sa môže poškodiť ozubenie!
6.2 / 1
Montáž na výkyvnú bránu.
10 - 50 mm
1. Zasuňte objímku adaptéra na hnací hriadeľ.
2. Namontujte koľajnicu na teleso motora.
6.1 / 8
2
1
6.2 / 2
Montáž na sekčnú bránu.
10 - 50 mm
8
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
6.
Montáž
6.4 Osvetlenie, prípojka signálnej
kontrolky (voliteľný doplnok)
6.3 Montáž na strop
6.3 / 1
Stanovte miesta montáže 1 a 2.
1
6.4 / 1
1. Nasaďte energeticky úspornú žiarovku.
2. Pevne priskrutkujte tienidlo žiarovky.
3
2
3
1
2
2
1
Prípojka signálnej kontrolky (voliteľný doplnok)
6.3 / 2
V miestach montáže namontujte
závesné svorky.
Pripojenie signálnej kontrolky je možné len pomocou
relé signálnej kontrolky (nie je súčasťou dodávky).
Pozor!
Aby nedošlo k poškodeniu izolácie
kábla, treba kábel položiť tak,
aby sa nedotýkal osvetľovacích
prostriedkov v agregáte motora.
6.4 / 2
6.3 / 3
Pripojte signálnu kontrolku.
Ohnite závesné plechy a namontujte ich na
strop.
15°- 30°
i
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
Referencia:
Programovanie signálnej kontrolky je
popísané na úrovni 1, menu 7 a
úrovni 3, menu 7.
9
6.
Montáž
6.5 Odblokovanie
Koľajnica typu 2
Pozor!
Pri aktivácii odblokovania môže dôjsť k
nekontrolovaným pohybom brány:
- Keď sú pružiny brány slabé alebo
zlomené.
- Keď sa brána nenachádza v
rovnováhe.
1. Odpojte bránu od agregátu motora.
2. Opätovne pripojte bránu na agregát motora.
6.5 / 2
2
Pri otvorení brány rukou sa môžu
vodiace sane dostať do kolízie s
agregátom motora.
1
V odblokovanom stave sa smie brána
pohybovať iba nízkou rýchlosťou!
• Obmedzte pomocou konštrukčných opatrení dráhu
chodu brány pri vyrovnávaní.
1
2
• Skontrolujte, či minimálna výška ťažného lanka
je 1,8 m.
• Upevnite „výstražný štítok Odblokovanie“ na ťažné
lanko.
Koľajnica typu 1
6.5 / 1
1. Odpojte bránu od agregátu motora.
2. Opätovne pripojte bránu na agregát motora.
2
1
1
2
10
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
6.
Montáž
6.6 Prípojky ovládania
Pozor!
6.6 / 1
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom:
Pred prácami zapojovania je potrebné
zabezpečiť, aby boli vedenia bez prúdu.
Počas prác zapojovania je potrebné
zabezpečiť, aby vedenia ostali bez
prúdu (napr. zabrániť opätovnému
zapnutiu).
Prípojky ovládania
XB01
3 1 2 7071
Pozor!
Aby ste zabránili škodám na ovládaní:
- Je nutné vždy dodržať miestne
ochranné opatrenia.
- Sieťové a riadiace vedenia sa musia
bezpodmienečne inštalovať oddelene.
- Riadiace napätie je 24 V DC.
- Rušivé napätie na prípojkách XP020,
XB10 alebo XB01 vedie k zničeniu
celej elektroniky.
- Na svorky 1 a 2 (XB01) sa smú pripojiť
iba bezpotenciálové spínacie kontakty.
- Zásuvka zopnutia nakrátko sa nesmie
zasunúť do zdierky systému XP020!
XP020
XB10
XB70
i
Označenie
Druh / Funkcia
XB01
Prípojka externého obslužného
prvku bez systémového
prepojenia káblami a 2-drôtová
fotobunka
6.6 / 2,
9.3 /
Úroveň 5
/ Menu 1
XB10
Prípojka externého obslužného
prvku so systémovým prepojením
káblami
-
XP020
Prípojka systémovej fotobunky
alebo vedenia adaptéra pre
modulovú anténu
9.3 /
Úroveň 8
XB70
Prípojka modulovej antény
8.1
i
Referencia:
Pre montáž externých obslužných
prvkov, bezpečnostných a
signalizačných zariadení je nutné
dodržiavať príslušné návody.
Upozornenie:
Pred pripojením obslužného prvku na
prípojky so zdierkami systému sa musí
odobrať príslušná zásuvka zopnutia
nakrátko.
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
11
6.
Montáž
Prípojka XB01
i
6.6 / 2
Referencia:
Programovanie svetelnej závory je
popísané v bode 8.4.
M08E004
Označenie
Druh / Funkcia
1
GND (0 V)
2
Impulz
3
24 V DC max. 50 mA)
70
GND
70 + 71
2-drôtová fotobunka
RX
Prijímač 2-drôtovej fotobunky
Sb1
Externé impulzné tlačidlo
(ak je k dispozícii)
TX
Vysielač 2-drôtovej fotobunky
Upozornenie:
Ak sa používa svetelná závora so
štandardnou alebo rámovou funkciou,
musí byť pred uvedením do prevádzky
inštalovaná výlučne len v stave bez
napätia.
Po pripojení a zapnutí sieťového napätia
sa svetelná závora automaticky rozpozná
len vtedy, keď sa optická dráha svetelnej
závory preruší na dobu minimálne 5
sekúnd. V opačnom prípade sa musí
svetelná závora naprogramovať
dodatočne.
12
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
7.
Ručný vysielač
7.1 Obsluha a príslušenstvo
7.2 Kódovanie ručného vysielača
7.2.1 Prenos kódovania
Pozor!
7.2.1 / 1
Pripojenie ručného vysielača
7.2.1 / 2
Používanie vysielača Master
- Ručné vysielače nepatria do rúk
deťom!
- Ručný vysielač sa smie aktivovať iba
vtedy, keď je zabezpečené, že sa v
oblasti pohybu brány nenachádzajú
osoby ani predmety.
Prehľad
7.1 / 1
D
A
C
B
D
A
B
C
D
E
F
Veľké obslužné tlačidlo
Malé obslužné tlačidlo
Batéria - vysielacia kontrolka
Prenosová zdierka
Zadná strana ručného vysielača
Batéria 3V CR 2032
• Stlačte vysielač Master a držte tlačidlo stlačené.
LED na vysielači svieti.
7.2.1 / 3
Prenos kódovania
Výmena batérie
7.1 / 2
1
E
F
7.1 / 3
Príslušenstvo, klipsa slnečnej clony
• Stlačte želané tlačidlo ručného vysielača, ktorý chcete
znova kódovať, kým držíte stlačené tlačidlo vysielača
Master.
LED bliká.
Po 1 - 2 s svieti LED nanovo kódovaného vysielača
neprerušene. Proces kódovania je ukončený.
• Odoberte prenosový konektor.
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
13
7.
Ručný vysielač
8.
Uvedenie do prevádzky
8.1 Pripojenie systému pohonu
7.2.2 Zmena kódovania
7.2.2 / 1
Zmena kódovania
8.1 / 1
Zastrčenie modulovej antény
8.1 / 2
Pripojenie napájania
• Zasuňte prenosový konektor do ručného vysielača.
• Spojte nakrátko jeden z dvoch vonkajších kolíkov
prenosového konektora so stredným kolíkom (napr.
pomocou skrutkovača).
• Stlačte želané tlačidlo ručného vysielača. Pomocou
integrovaného náhodného kódovania sa nastaví nové
kódovanie. LED bliká rýchlo.
Keď LED svieti nepretržite, ručný vysielač sa naučil nové
kódovanie.
Je možné pustiť tlačidlo a odobrať prenosový konektor.
Upozornenie:
- Po novom kódovaní ručného vysielača
sa musí tiež preprogramovať na nové
kódovanie systém pohonu.
- Pri viackanálovom vysielači je nutné
vykonať proces kódovania jednotlivo
pre každé tlačidlo.
14
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
8.
Uvedenie do prevádzky
8.2 Prehľad ovládania
8.2 / 1
8.3 Prehľad funkcií zobrazenia
LED kontrolky v prevádzkovom režime
Prehľad ovládania
Prerušená fotobunka alebo ZZL
Brána sa posúva v smere OTV
A
B D
Brána v polohe OTV
8 1 2
7
3
6 54
1
P
2
Brána je v medzipolohe
C
Brána sa posúva v smere ZATV
Brána v polohe ZATV
Obslužné prvky
Zapína sa referenčný bod
i
Označenie
Druh / Funkcia
A
Zobrazenie karusela
8.3
B
Tlačidlo OTV (+)
(napr. Posúvať bránu do
polohy OTV alebo zvýšiť
parameter v programovaní)
-
C
Tlačidlo ZATV (-)
(napr. Posúvať bránu do
polohy ZATV alebo znížiť
parameter v programovaní)
-
D
Tlačidlo (P)
(napr. Zmena v režime
programovania alebo uložiť
parameter)
-
Trvalé stlačenie externého ovládacieho prvku
Aktivovalo sa diaľkové ovládanie
Pripravený na prevádzku
Legenda:
LED vypnutá
LED svieti
LED bliká pomaly
LED bliká rytmicky
LED bliká rýchlo
Nastavenie z výroby
Nie je možné
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
–
15
8.
Uvedenie do prevádzky
8.4 Rýchle programovanie
Pozor!
Pre zabezpečenie funkcie, nesmie dôjsť
počas rýchloprogramovania k
prerušeniu optickej dráhy pripojenej
svetelnej závory.
Výnimka: Krídlo brány v spojení so
svetelnou závorou v oblasti zárubne.
Predpoklady
Pred rýchlym programovaním musia byť splnené
nasledovné predpoklady:
- Brána sa nachádza v polohe ZATV.
- Vodiace sane sú zapojené.
Upozornenie:
Počas programovania polôh brány OTV
a ZATV sa musí prejsť cez referenčný
bod.
Upozornenie:
- Pre riadne spustenie systému pohonu
do prevádzky je nutné vykonať rýchle
programovanie.
To platí pre prvé uvedenie do
prevádzky a po resete.
- Pripojená svetelná závora v oblasti
zárubne sa počas
rýchloprogramovania „zaučuje“
automaticky. V tomto prípade nie sú
potrebné ďalšie programovacie kroky.
- Zadefinovaná (zaučená) poloha
zárubne svetelnej závory môžete
vymazať jedine resetom ovládanie.
- Po zmene polohy zárubne musíte
rýchloprogramovaním previesť
vynulovanie (reset).
Programovanie sa robí pomocou tlačidiel plus (+),
mínus (-) a (P).
Ak sa v režime programovania počas
120 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, ovládanie sa
prepne späť do prevádzkového režimu.
Zobrazí sa príslušné hlásenie.
i
Referencia:
Vysvetlenie hlásení je popísané v bode 10.
• Vykonajte rýchle programovanie podľa nižšie
uvedeného harmonogramu
Legenda:
LED vypnutá
LED svieti
LED bliká pomaly
LED bliká rytmicky
LED bliká rýchlo
Nastavenie z výroby
Nie je možné
16
–
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
8.
Uvedenie do prevádzky
1x >2s <10s
1.
Prevádzkov
ý režim
P
Spustite rýchle
programovanie /
Naprogramujte polohu
brány OTV
2.
Bránu presuňte do polohy
OTV
3.
Korekcia pre
Poloha brány OTV
pomocou (+) a (-)
1x <1s
4.
P
Poloha brány OTV
uložiť /
Naprogramujte polohu
brány ZATV
5.
Bránu presuňte do polohy
ZATV
6.
Korekcia pre
Poloha brány ZATV
pomocou (+) a (-)
1x <1s
7.
P
Poloha brány ZATV
uložiť /
Naprogramujte diaľkové
ovládanie
8.
Stlačte ručný vysielač
9.
Uvoľnite ručný vysielač
1x <1s
10.
P
Uložte
diaľkové ovládanie /
ukončite rýchle
programovanie
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
17
8.
Uvedenie do prevádzky
8.5 Kontrola funkcií
8.5.1 Učiaci posun pre hnaciu silu
8.5.2 Kontrola automatiky vypínania
Kontrola:
Pozor!
Po rýchlom programovaní a po
zmenách v režime programovania je
nutné vykonať nasledovné učiace
posuny a kontroly.
Automatika vypínania OTV a ZATV musí
byť správne nastavená, aby sa zabránilo
škodám na osobách a veciach.
Systém pohonu sa naučí maximálnu potrebnú hnaciu
silu počas oboch prvých posunov po nastavení polôh
brány.
• Posuňte jeden krát systém pohonu (so zapojenou
bránou) bez prerušenia z polohy brány ZATV do
polohy brány OTV a späť.
Systém pohonu stanoví počas tohto učiaceho posunu
maximálnu silu ťahu a tlaku a silovú rezervu, ktorá je
potrebná, aby sa brána pohla.
Automatika vypínania OTV
Pri systémoch pohonu pre brány s otvormi v krídlach
brány (priemer otvoru > 50 mm):
• Zaťažte bránu počas jej chodu v strede spodnej hrany
20 kg záťažou.
Brána sa musí hneď zastaviť.
Automatika vypínania ZATV
• Postavte 50 mm vysokú prekážku na podlahu.
• Spúšťajte bránu na prekážku.
Preskúšanie:
Systém pohonu sa musí pri kontakte s prekážkou
zastaviť a zmeniť smer posunu.
1.
Po stlačení tlačidla (+):
Brána sa musí otvoriť a presunúť sa do
uloženej polohy brány OTV.
2.
Po stlačení tlačidla (-):
Brána sa musí zatvoriť a presunúť sa do
uloženej polohy brány ZATV.
3.
Po stlačení tlačidla ručného vysielača:
Musí systém pohonu posúvať bránu v
smere OTV prípadne ZATV.
4.
Po stlačení tlačidla ručného vysielača
počas toho, ak systém pohonu beží:
Systém pohonu sa musí zastaviť.
5.
Pri ďalšom stlačení ide systém pohonu v
opačnom smere.
18
Upozornenie:
Nastavenia parametrov ostávajú pri
prerušení prúdu uložené.
Iba pri resete sa hnacie sily OTV a ZATV
nastavia na nastavenie z výroby.
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
8.
Uvedenie do prevádzky
8.5.3 Kontrola svetelnej závory
Svetelná závora v oblasti zárubne
• Všetky svetelné závory spúšťajte samostatne.
Upozornenie:
- Funkcia pripojenej svetelnej závory v
oblasti zárubne sa musí nachádzať
nad polohou zabudovania. Pod
polohou zabudovania sa funkcia
ovládania zruší.
- Pri pripojení viacerých svetelných
závor reagujú všetky svetelné závory
funkčne rovnako s prípadnou
svetelnou závorou v oblasti závory.
Svetelná závora
• Všetky svetelné závory spúšťajte samostatne.
• Prekontrolujte všetky pripojené svetelné závory
bezprostredne pred polohou brány ZATV.
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
19
9.
Rozšírené funkcie pohonu
9.1 Schéma priebehu rozšíreného programovania
(príklad pre úroveň 2, menu 2)
Úroveň
Menu
+
Prevádzkov
ý režim
+
Úroveň 4
-
Parameter
+
Znížená
hodnota
Menu 1
-
-
+
+
+
Úroveň 1
Exit menu
(Úroveň 2)
+
>5s
-
+
Úroveň 2
+
Menu 2
+
Ukončenie
programovania
Zvýšená
hodnota
+
Úroveň 3
+
Menu 3
+
> 10 s
Parameter
+
Exit úrovne
+
>5s
Menu 8
+
Úroveň 8
>5s
+
20
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
9.
Rozšírené funkcie pohonu
9.2 Celkový prehľad programovateľných funkcií
Úroveň
Menu
Nastavenie z výroby
Menu 3: Medzipoloha OTV
–
Menu 4: Medzipoloha ZATV
–
Menu 7: Výstup relé
Signálne kontrolky
Menu 8: RESET
Žiaden reset
Menu 1: Potrebná hnacia sila OTV
Stupeň 8
Menu 2: Potrebná hnacia sila ZATV
Stupeň 8
Menu 3: Automatika vypínania OTV
Stupeň 8
Menu 4: Automatika vypínania ZATV
Stupeň 8
Menu 1: Automatický posun dole
Deaktivovaný
Menu 3: Doba otvorenia brány
2 sekundy
Menu 4: Čas výstrahy
1 sekunda
Menu 5: Výstraha rozjazdu
0 sekúnd
Menu 7: Signálne kontrolky
Pohyb brány /
Výstraha:
bliká
Nečinnosť brány: vyp
Menu 2: Medzipoloha
–
Menu 1: Programovateľný impulzný vstup
Impulz
Menu 4: Čas osvetlenia
180 sekúnd
Úroveň 1 – Základné funkcie
Úroveň 2 – Nastavenia pohonu
Úroveň 3 – Automatický posun dole
Úroveň 4 - Programovanie vysielača
Úroveň 5 - Zvláštna funkcia
Legenda:
LED vypnutá
LED svieti
LED bliká pomaly
LED bliká rytmicky
LED bliká rýchlo
Nastavenie z výroby
Nie je možné
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
–
21
9.
Rozšírené funkcie pohonu
Úroveň
Menu
Menu 1: Rýchlosť OTV
Stupeň 16
Menu 2: Rýchlosť jemného chodu OTV
Stupeň 6: Comfort 220.2
Stupeň 7: Comfort 250.2
Comfort 252.2
Comfort 250.2
speed
Menu 3: Poloha jemného chodu OTV
–
Menu 4: Rýchlosť ZATV
Stupeň 10: Comfort
speed
Stupeň 16: Comfort
Comfort
Comfort
Menu 5: Rýchlosť smart chodu ZATV
Stupeň 10
Menu 6: Rýchlosť jemného chodu ZATV
Stupeň 6: Comfort 220.2
Stupeň 7: Comfort 250.2
Comfort 252.2
Comfort 250.2
speed
Menu 7: Poloha smart chodu ZATV
–
Menu 8: Poloha jemného chodu ZATV
–
Menu 1: Fotobunka
Prevádzka bez fotobunky
Menu 3: Funkcia automatiky vypínania
Brána pozastavená (OTV)
Brána krátko reverzuje
(ZATV)
Menu 4: Prevádzkové režimy
Samodržanie (OTV/ZATV)
Menu 5: Funkcia smerového ovládača
Neaktívne
Menu 6: Funkcia impulzného ovládača
Iba STOP, príslušný dôsledok
normy
Úroveň 6 - Premenlivá rýchlosť
Úroveň 8 - Systémové nastavenia
22
Nastavenie z výroby
250.2
220.2
250.2
252.2
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
9.
Rozšírené funkcie pohonu
9.3 Prehľad funkcií úrovní
Pozor!
V rozšírených funkciách pohonu je možné zmeniť dôležité nastavenia výrobcu.
Jednotlivé parametre je nutné správne nastaviť, aby sa zabránilo škodám na osobách a veciach.
Úroveň 1 – Základné funkcie
1
Menu 3:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Medzipoloha OTV
Nastaviť tlačidlami (+ / OTV) a (- / ZATV)
„Medzipoloha OTV“ – Funkcia zatvárania je možná s automatickým posunom dole
Menu 4:
Medzipoloha ZATV
Nastaviť tlačidlami (+ / OTV) a (- / ZATV)
Menu 7:
Výstup relé (programovateľné iba s voliteľným relé signálnych kontroliek)
A7
Menu 8:
B7
C7
D7
E7
F7
G7
H7
I7
J7
K7
–
–
–
–
–
C8
D8
E8
F8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
RESET
A8
B8
Pozor!
Po resete sa všetky parametre nastavia na nastavenia z výroby.
Aby sa zabezpečila bezchybná prevádzka ovládania:
- musia sa všetky želané funkcie znova naprogramovať,
- musí sa diaľkové ovládanie zaučiť,
- musí sa systém pohonu posunúť jedenkrát do polohy OTV a ZATV.
Upozornenie:
- Je možné použiť iba naposledy naprogramovanú medzipolohu.
- Pri aktivovanom automatickom posune dole (úroveň 3 / menu 1) je možné preprogramovať v prípade
potreby výstup relé (úroveň 1 / menu 7).
i
Referencia:
Po zmenách v menu 3 a 4 úrovne 1 je nutné vykonať preskúšanie funkcií (bod 8.5).
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
23
9.
Rozšírené funkcie pohonu
Menu 7:
Stupeň
Výstup relé
Funkcia (iba s voliteľným relé signálnych kontroliek)
Vysvetlenie/upozornenie
i
A7
Signálne kontrolky
Funkcia
Úroveň 3 /
Menu 7
B7
Poloha brány OTV
-
-
C7
Poloha brány ZATV
-
-
D7
Medzipoloha OTV
-
-
E7
Medzipoloha ZATV
-
-
F7
Systém pohonu štartuje
Impulzný kontakt – 1 sekunda
-
G7
Porucha
-
-
H7
Osvetlenie
Doba osvetlenia
Úroveň 5 /
Menu 4
I7
Uvoľnenie zablokovania
Systém pohonu beží
-
J7
Uvoľnenie zámku
Systém pohonu štartuje /
Impulzný kontakt – 3 sekundy
-
K7
Poistka proti posunu
-
-
Menu 8:
Stupeň
Reset
Funkcia
Vysvetlenie/upozornenie
i
A8
bez resetu
nezmenené
-
B8
reset ovládania *
nastavenie z výroby
-
C8
reset diaľkového ovládania
telegramy boli zmazané
-
D8
reset rozšírenia pre automatický prívod
úroveň 3, menu 1-7
-
E8
reset len rozšírených funkcií pohonu *
mimo polohy brány OTV/ZATV a impulz
diaľkového ovládania
-
F8
reset bezpečnostných prvkov *
fotobunka
-
* Všetky pripojené a funkčné bezpečnostné prvky budú po resete rozpoznané nanovo.
24
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
9.
Rozšírené funkcie pohonu
EÚroveň 2 – Nastavenia pohonu
1
Menu 1:
Menu 2:
2
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
9
10
11
12
13
14
15
16
9
10
11
12
13
14
15
16
Automatika vypínania OTV (citlivosť v stupňoch**)
VYP
2
3
4
5
6
7
8
Automatika vypínania ZATV (citlivosť v stupňoch**)
VYP
*
**
4
Potrebná hnacia sila ZATV (citlivosť v stupňoch*)
1
Menu 4:
3
Potrebná hnacia sila OTV (citlivosť v stupňoch*)
1
Menu 3:
2
2
3
4
5
6
7
8
čím vyšší stupeň, tým vyššia hnacia sila.
čím nižší stupeň, tým citlivejšie automatika vypínania.
Pozor!
Po vypnutí alebo zvýšení stupňov vypínacej automatiky (menu 3 a 4):
pre vylúčenie nebezpečenstva poranenia, musia byť realizované merania, ktoré sú predpísané v
EN 12453 a EN 12445, pre dôkaz správneho vypnutia sily.
Legenda:
LED vypnutá
LED svieti
LED bliká pomaly
LED bliká rytmicky
LED bliká rýchlo
Nastavenie z výroby
Nie je možné
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
–
25
9.
Rozšírené funkcie pohonu
Úroveň 3 – Automatický posun dole
1
Menu 1:
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
E1
F1
G1
H1
–
–
–
–
–
–
–
–
25
30
35
40
50
80
100
120
150
180
255
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
Automatický posun dole
A1
Menu 3:
B1
C1
D1
Doba otvorenia brány (v sekundách)
2
Menu 4:
5
10
15
20
Doba výstrahy (v sekundách)
1
Menu 5:
2
5
10
15
Výstraha rozjazdu (v sekundách)
0
Menu 7:
3
1
2
3
4
5
6
7
–
–
–
–
–
–
–
–
E7
F7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Signálne kontrolky
A7
B7
C7
D7
Upozornenie:
- Automatický posun dole sa môže naprogramovať iba, keď je pripojená fotobunka.
- Funkcie z menu 1 je možné ľubovoľne meniť pomocou časových hodnôt v menu 3 a 4.
Legenda:
LED vypnutá
LED svieti
LED bliká pomaly
LED bliká rytmicky
LED bliká rýchlo
Nastavenie z výroby
Nie je možné
26
–
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
9.
Rozšírené funkcie pohonu
Menu 1:
Stupeň
Automatický posun dole
Doba otvorenia
brány
(sekundách)
Autom. posun dole
Čas výstrahy
(sekundách)
-
Iné funkcie
A1
-
deaktivovaný
B1
15
5
aktivovaný
C1
30
5
aktivovaný
D1
60
8
aktivovaný
E1
15
5
aktivovaný
F1
30
5
aktivovaný
G1
60
8
aktivovaný
H1
nekonečné
3
aktivovaný
-
Predĺženie doby OTV. Brány len vysielaním impulzov
(tlačidlo, ručný vysielač)
Prerušenie doby otvorenia brány po prejazde fotobunkou
Zatvorenie po prejazde fotobunkou / zábrana zatvorenia
Upozornenie:
Bez pripojenej fotobunky alebo zábrany zatvorenia je nastaviteľný iba parameter A1
Menu 7:
Signálne kontrolky
Stupeň
Pohyb brány / Výstraha
Nečinnosť brány
A7
blikajú
Vyp (úspora energie)
B7
svietia
Vyp (úspora energie)
C7
blikajú
blikajú
D7
svietia
svietia
E7
blikajú
svietia
F7
svietia
blikajú
i
Referencia:
Pripojenie signálnych kontroliek je nastaviteľné v úrovni 1, menu 7.
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
27
9.
Rozšírené funkcie pohonu
Úroveň 4 - Programovanie vysielača
Menu 2:
Medzipoloha
LED 7 bliká pomaly -> Stlačte tlačidlo ručného vysielača -> LED 7 bliká rýchlo
Úroveň 5 - Zvláštna funkcia
1
Menu 1:
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Programovateľný impulzný vstup – svorka 1/2
A1
Menu 4:
B1
C1
D1
E1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25
30
35
40
50
80
100
120
150
180
255
Doba osvetlenia (v sekundách)
2
Menu 1:
Stupeň
5
10
15
20
Programovateľný impulzný vstup
Funkcia (iba s voliteľným relé signálnych kontroliek)
Vysvetlenie/upozornenie
A1
Impulz
iba spínací kontakt
B1
Automatika ZAP/VYP
iba spínací kontakt
C1
Zábrana zatvorenia
iba v smere ZATV – iba rozpínací kontakt
D1
Impulz OTV
Indukčná slučka – iba spínací kontakt
E1
Zastavenie
iba rozpínací kontakt
i
28
3
Referencia:
- Programovanie zvláštnych funkcií závisí od prípojky XB01.
Prípojka XB01 je popísaná v bode 6.6.
- Nastavený čas osvetlenia je aktívny iba vtedy, ak výstup relé (úroveň 1 / menu 7) je naprogramovaný na
osvetlenie (H7).
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
9.
Rozšírené funkcie pohonu
Úroveň 6 - Premenlivá rýchlosť
1
Menu 1:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
–
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7
(B, C, D)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Rýchlosť OTV (v stupňoch)
–
Menu 2:
–
–
–
–
Rýchlosť jemný chod OTV (v stupňoch)
1
Menu 3:
2
3
4
5
6
(A)
Poloha jemného chodu OTV
Nastaviť tlačidlami (+ / OTV) a (- / ZATV)
Menu 4:
Rýchlosť ZATV (v stupňoch)
–
Menu 5:
–
–
–
–
7
8
9
10
(D)
11
12
13
14
15
16
(A, B, C)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Rýchlosť smart chodu ZATV (v stupňoch)
1
Menu 6:
2
3
4
5
6
7
Rýchlosť jemného chodu ZATV (v stupňoch)
1
Menu 7:
–
2
3
4
5
6
(A)
7
(B, C, D)
Poloha smart chodu ZATV
Nastaviť tlačidlami (+ / OTV) a (- / ZATV)
Menu 8:
Poloha jemného chodu ZATV
Nastaviť tlačidlami (+ / OTV) a (- / ZATV)
A
B
C
D
Comfort
Comfort
Comfort
Comfort
i
220.2
250.2
252.2
250.2 speed
Referencia:
Po zmenách v menu 1, 2, 3, 4, 6 a 8 úrovne 6 sa musí vykonať preskúšanie funkcií (bod 8.5).
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
29
9.
Rozšírené funkcie pohonu
Úroveň 8 - Systémové nastavenia
1
Menu 1:
2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
B1
C1
D1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
B3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
C3
D3
B4
C4
D4
Funkcia smerového ovládača
A5
Menu 6:
6
Prevádzkové režimy
A4
Menu 5:
5
Funkcia automatiky vypínania
A3
Menu 4:
4
Fotobunka
A1
Menu 3:
3
B5
–
–
–
Funkcia impulzného ovládača
A6
B6
–
–
–
Pozor!
Po zapnutí sieťového napätia ovládanie automaticky rozpozná pripojenú fotobunku.
Fotobunka sa dá dodatočne preprogramovať.
Legenda:
LED vypnutá
LED svieti
LED bliká pomaly
LED bliká rytmicky
LED bliká rýchlo
Nastavenie z výroby
Nie je možné
30
–
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
9.
Rozšírené funkcie pohonu
Menu 1:
Fotobunka
Fotobunka 1
(Prípojka XP020)
Pohyb brány ZATV
Stupeň
A1
Fotobunka 2
(Prípojka XB01 - svorka 70/71)
Pohyb brány ZATV
Prevádzka bez fotobunky
B1
Brána dlho reverzuje2
Neaktívne
C1
Neaktívne
Brána dlho reverzuje2
D1
Brána dlho reverzuje2
Brána dlho reverzuje2
Menu 3:
Funkcia automatiky vypínania
Stupeň
Pohyb brány OTV
Pohyb brány ZATV
A3
Brána pozastavená
Brána krátko reverzuje1
B3
Brána krátko reverzuje1
Brána krátko reverzuje1
C3
Brána pozastavená
Brána dlho reverzuje2
D3
Brána dlho reverzuje2
Brána dlho reverzuje2
Menu 4:
Prevádzkové režimy
Stupeň
OTV
ZATV
A4
Prevádzka so stlačeným tlačidlom
Prevádzka so stlačeným tlačidlom
B4
Samodržanie
Prevádzka so stlačeným tlačidlom
C4
Prevádzka so stlačeným tlačidlom
Samodržanie
D4
Samodržanie
Samodržanie
1
Brána krátko reverzuje: Systém pohonu krátko pohne bránou do opačného smeru, aby sa uvoľnila
prekážka.
2
Brána dlho reverzuje: Systém pohonu pohybuje bránou až do opačnej polohy brány
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
31
9.
Rozšírené funkcie pohonu
Menu 5:
Funkcia smerového ovládača
Stupeň
Menu 6:
Vysvetlenia
A5
neaktívne
Smerové ovládače sa aktivujú iba pri
stojacej bráne.
B5
iba STOP
Každý smerový ovládač zastaví posúvajúcu sa bránu.
Funkcia impulzného ovládača2
Stupeň
32
Smerový ovládač
Impulzný ovládač
Vysvetlenia
A6
neaktívne
Impulzné ovládače sa aktivujú iba pri
stojacej bráne.
B6
Iba STOP, príslušný dôsledok normy
Každý impulzný ovládač zastaví posúvajúcu sa bránu.
Nasledujúci príkaz spustí systém pohonu v opačnom smere
(OTV - STOP - ZATV - STOP - OTV).
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
10. Hlásenia
10.1 Poruchy bez zobrazenia poruchového hlásenia
Porucha
Príčina
Odstránenie
Indikátor 8 nesvieti.
- Chýba napätie.
- Skontrolujte, či je k dispozícii sieťové napätie.
- Skontrolujte prípojku prúdu.
- Reagoval tepelný istič v sieťovom
transformátore.
- Nechajte vychladnúť sieťový transformátor.
- Chybná ovládacia jednotka.
- Nechajte skontrolovať systém pohonu.
Žiadna reakcia po vyslaní
impulzu.
- Skrat svorky pripojenia pre tlačidlo
„Impulz“, napr. skratom vedenia alebo
plochých svoriek.
- Odpojte na skúšku prípadne pripojený kľúčový vypínač
alebo vnútorné tlačidlo od ovládacej jednotky (bod 6.6):
Vytiahnite vedenie zo zdierky XB10, zasuňte skratovací
konektor a hľadajte chybu v káblovom prepojení.
Žiadna reakcia po vyslaní
impulzu cez ručný vysielač.
- Modulová anténa nie je zasunutá.
- Spojte modulovú anténu s ovládacou jednotkou (bod 8.1).
- Kódovanie ručného vysielača sa
nezhoduje s kódovaním prijímača.
- Znova aktivujte ručný vysielač (bod 8.4).
- Vybitá batéria ručného vysielača.
- Založte nové batérie (bod 7.1).
- Chybný ručný vysielač, elektronika
ovládania alebo modulová anténa.
- Dajte skontrolovať všetky 3 komponenty.
- Programovanie svetelnej závory v
oblasti závory nebolo vykonané
správnee.
- Vynulujte (reset) ovládanie (bod 9.4 / úroveň 1/ menu F8),
opakovane vykonajte rýchloprogramovanie (bod 8.4).
Pohon reverzuje pri prerušení
(svetelnej závory) fotobunky
rámu.
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
33
10. Hlásenia
10.2 Poruchy so zobrazením poruchového hlásenia
Porucha
Príčina
Číslo
hlásenia 7
- Po 120 sekundách bez stlačenia tlačidiel sa režim programovania samostatne ukončí.
- Programovanie polôh brány bez prechodu OTV a ZATV referenčným bodom.
Číslo
hlásenia 8
- Chybný snímač referenčného bodu.
- Nechajte skontrolovať systém pohonu.
Číslo
hlásenia 9
- Chýbajú impulzy senzora otáčok,
systém pohonu blokovaný.
- Nechajte skontrolovať systém pohonu.
Číslo
hlásenia 10
- Príliš ťažký chod brány.
- Brána blokovaná.
- Zabezpečte posúvateľnosť brány.
- Maximálna hnacia sila nastavená príliš
nízko.
- Dajte skontrolovať špecializovanému obchodníkovi
maximálnu hnaciu silu (bod 9.3 / úroveň 2 / menu 1+2).
Číslo
hlásenia 11
- Ohraničenie času priebehu.
- Nechajte skontrolovať systém pohonu.
Číslo
hlásenia 15
- Prerušená alebo chybná fotobunka.
- Odstráňte prekážku alebo nechajte skontrolovať
fotobunku.
- Fotobunka je naprogramovaná, ale nie
je pripojená.
- Deaktivujte alebo pripojte fotobunku.
- Chybný senzor prúdu pre automatiku
vypínania.
- Nechajte skontrolovať agregát motora.
Číslo
hlásenia 16
34
Odstránenie
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
10. Hlásenia
Porucha
Príčina
Odstránenie
Číslo
hlásenia 26
- Nízke napätie, systém pohonu
preťažený pri nastavení max. sily na
stupeň 16.
- Nechajte skontrolovať externé napájanie napätím.
- Zabezpečte posúvateľnosť brány.
Číslo
hlásenia 28
- Príliš ťažký alebo nepravidelný chod
brány.
- Brána blokovaná.
- Skontrolujte dráhu brány a zabezpečte posúvateľnosť brány.
- Príliš citlivo nastavená automatika
vypínania.
- Nechajte skontrolovať špecializovaným obchodníkom
automatiku vypínania (bod 9.3 / úroveň 2 / menu 3+4).
Číslo
hlásenia 35
- Chybná elektronika.
- Nechajte skontrolovať systém pohonu.
Číslo
hlásenia 36
- Odobraný skratovací konektor, avšak
tlačidlo stop nepripojené.
- Prerušený obvod prúdu.
- Pripojte tlačidlo stop alebo zasuňte skratovací konektor
(bod 6.6).
Legenda:
LED vypnutá
LED svieti
LED bliká pomaly
LED bliká rytmicky
LED bliká rýchlo
Nastavenie z výroby
Nie je možné
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
–
35
11. Príloha
11.1 Technické údaje Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed
Elektrické údaje
Nominálne napätie*)
Nominálna frekvencia
Príkon prúdu
Príkon v prevádzke
Príkon v režime stand by
Prevádzkový režim (dobazapnutia)
Riadiace napätie
Druh krytia agregátu motora
Trieda ochrany
*) možné odchýlky podľa krajiny
Mechanické údaje
Max. sila ťahu a tlaku
Rýchlosť chodu
Doba otvorenia (podľa brány)
Dáta okolia
Rozmery agregátu motora
Hmotnosť
Teplotný rozsah
Comfort 220.2
V
Hz
A
kW
W
Min.
V DC
4,2
N
mm/s
s
Comfort 250.2 speed
4,0
KB 2
Comfort 220.2
600
Comfort 250.2
800
140
15
Comfort 252.2
1.000
Comfort 250.2 speed
800
220
9,5
Comfort 220.2
Comfort 250.2
Comfort 252.2
220x125x395
4,1
4,2
-20 až +60
Comfort 250.2 speed
mm
kg
°C
3,8
Rozsah dodávky *)
Agregát motora
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed
s integrovaným elektronickým ovládaním
Multibitové diaľkové ovládanie, 868 MHz,
Digitálny ručný vysielač 302 mini, 2 kanálový,
Multibitové diaľkové ovládanie, 868 MHz,
Digitálny ručný vysielač 313 mikro, 3 kanálový
*) možné odchýlky podľa krajiny
Vlastnosti/bezpečnostné funkcie
Technika referenčného bodu
Jemný štart/jemné zastavenie
Poistka proti posunu
Automatika vypínania
Ochrana blokovania
Podpäťová ochrana
Ohraničenie času priebehu
Elektronické koncové vypnutie
Pripojenie pre tlakový, kódový, kľúčový vypínač
Pripojenie bezpotenciálového hlásenia koncového snímača
Signalizácia chýb
36
Comfort 250.2
Comfort 252.2
230 / 260
50 / 60
1,1
0,25
3,0
3,1
KB 2
KB 5
24
IP 20
II
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4,5
Príslušenstvo
Modulová anténa, 868 MHz, IP 65
Inštalačné konzoly pre sekčné brány
Súprava odblokovania pre výkyvné brány
Zakrivené rameno brány pre vyklápacie brány
Kovanie krídla brány pre krídlové brány
Fotobunky
Odblokovanie
Relé pre výstražnú žiarovku pri prevádzke automatického
zariadenia posunu dole
Súprava dodatočného vybavenia bezpotenciálový koncový
spínač OTV/ZATV/SVETLO
Tlačidlo
Kľúčový vypínač
Kódové tlačidlo
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
11. Príloha
11.2 Prehlásenie k montáži
11.3 ES vyhlásenie o zhode
Týmto vyhlasujeme, že nižšie označený produkt zodpovedá na
základe svojej koncepcie a konštrukcie, ako aj nami použitého
vyhotovenia, príslušným základným bezpečnostným a zdravotným
požiadavkám smernice ES o elektromagnetickej kompatibilite,
smernice o strojoch a smernice o nízkom napätí.
Na vyžiadanie kontrolných orgánov musí byť k dispozícii
dokumentácia v písomnej forme.
Pri zmenách produktu, ktoré sme neodsúhlasili, toto vyhlásenie
stráca svoju platnosť.
Týmto vyhlasujeme, že nižšie označený produkt zodpovedá na
základe svojej koncepcie a konštrukcie, ako aj nami použitého
vyhotovenia, príslušným základným bezpečnostným a zdravotným
požiadavkám smernice ES o elektromagnetickej kompatibilite,
smernice o strojoch a smernice o nízkom napätí.
Pri zmenách produktu, ktoré sme neodsúhlasili, toto vyhlásenie
stráca svoju platnosť.
Produkt: Pohony garážových brán
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed
Produkt:
Príslušné smernice ES:
Príslušné smernice ES:
- Smernica o strojoch 2006/42/EG
EN 60204-1:2007
EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 13849-1:2008
Kat.2 / PLc pre funkcie obmedzenie sily a rozpoznanie konečnej
polohy
EN 61508:2001
Aplikované požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci podľa prílohy 1:
Všeobecné zásady č. 1
Č. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.6,
1.3.1, 1.3.7, 1.3.9, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.11, 1.5.14,
1.6.1, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4
- Smernica o strojoch 2006/42/EG
EN 60204-1:2007
EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 13849-1:2008
EN 61508:2001
- Elektromagnetická kompatibilita 2004/108/EG
EN 55014-1
EN 61000-3-2:2006 (2008)
EN 61000-3-3:2009
EN 61000-6-2:2006
EN 61000-6-3:2007
- Elektromagnetická kompatibilita 2004/108/EG
EN 55014-1
EN 61000-3-2:2006 (2008)
EN 61000-3-3:2009
EN 61000-6-2:2006
EN 61000-6-3:2007
- Smernica o nízkom napätí 2006/95/EG
EN 60335-1:2002
EN 60335-2-103:2004
- Smernica o nízkom napätí 2006/95/EG
EN 60335-1:2002
EN 60335-2-103:2004
Rozsah platnosti tohto návodu na montáž:
Dátum výroby 01.09.2010 - 31.08.2011
01.09.2010
ppa. K. Goldstein
Vedenie spoločnosti
Dátum / podpis
Výrobca a správca dokumentácie
Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG
Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany
Fon
+49 (5247) 705-0
Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed SK (#85228)
37
85228
Chránené autorským právom.
Tlač, aj čiastočná, iba s naším súhlasom.
Zmeny, ktoré slúžia technickému pokroku, vyhradené
Stav: 09.2010
#85 228
1 - SK 360283 - M - 0.5 - 0308
Slovensky
Download

Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed