L 161/1994
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
PROTOKOL I
týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce
OBSAH
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Vymedzenia pojmov
HLAVA II
VYMEDZENIE POJMU „VÝROBKY S PÔVODOM“
Článok 2
Všeobecné požiadavky
Článok 3
Kumulácia v Európskej únii
Článok 4
Kumulácia na Ukrajine
Článok 5
Úplne získané výrobky
Článok 6
Dostatočne opracované alebo spracované výrobky
Článok 7
Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie
Článok 8
Určujúca jednotka
Článok 9
Príslušenstvo, náhradné diely a náradie
Článok 10
Súpravy
Článok 11
Neutrálne prvky
HLAVA III
ÚZEMNÉ POŽIADAVKY
Článok 12
Zásada teritoriality
Článok 13
Priama doprava
Článok 14
Výstavy
HLAVA IV
VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA
Článok 15
Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla
HLAVA V
DÔKAZ O PÔVODE
Článok 16
Všeobecné požiadavky
Článok 17
Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1
Článok 18
Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané dodatočne
Článok 19
Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1
Článok 20
Vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1 na základe už vydaného alebo vyhotoveného dôkazu o pôvode
Článok 21
Oddelené účtovníctvo
Článok 22
Podmienky vyhotovenia vyhlásenia na faktúre
29.5.2014
SK
Úradný vestník Európskej únie
Článok 23
Schválený vývozca
Článok 24
Platnosť dôkazu o pôvode
Článok 25
Predkladanie dôkazu o pôvode
Článok 26
Dovoz po častiach
Článok 27
Oslobodenie od dôkazu o pôvode
Článok 28
Podkladové dokumenty
Článok 29
Uchovávanie dôkazu o pôvode a sprievodných dokladov
Článok 30
Nezrovnalosti a formálne chyby
Článok 31
Sumy vyjadrené v euro
HLAVA VI
ÚPRAVY ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE
Článok 32
Vzájomná pomoc
Článok 33
Overovanie dôkazu o pôvode
Článok 34
Urovnávanie sporov
Článok 35
Sankcie
Článok 36
Slobodné pásma
HLAVA VII
CEUTA A MELILLA
Článok 37
Uplatňovanie protokolu
Článok 38
Osobitné podmienky
HLAVA VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 39
Zmeny a doplnenia protokolu
L 161/1995
ZOZNAM PRÍLOH
Príloha I:
Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II
Príloha II:
Zoznam opracovania alebo spracovania, ktoré sa má vykonať na nepôvodných materiáloch, aby mohol
vyrobený výrobok získať štatút pôvodu
Príloha III:
Vzory sprievodného osvedčenia EUR.1 a žiadosť o sprievodné osvedčenie EUR.1
Príloha IV:
Znenie vyhlásenia na faktúre
Spoločné vyhlásenia
Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Andorrského kniežatstva
Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Sanmarínskej republiky
Spoločné vyhlásenie týkajúce sa revízie pravidiel pôvodu obsiahnutých v tomto protokole
L 161/1996
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Vymedzenia pojmov
Na účely tohto protokolu:
a) „výroba“ znamená akýkoľvek druh opracovania alebo spracovania vrátane montáže alebo osobitných operácií;
b) „materiál“ znamená každú prísadu, surovinu, zložku alebo časť atď., použitú pri výrobe výrobku;
c) „výrobok“ znamená vyrábaný výrobok, aj keď je určený na použitie pri ďalšej výrobnej operácii;
d) „tovar“ znamená materiály aj výrobky;
e) „colná hodnota“ znamená hodnotu určenú v súlade s Dohodou o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách
a obchode 1994 (dohoda WTO o colnej hodnote);
f)
„cena zo závodu“ znamená cenu zaplatenú za výrobok zo závodu výrobcovi v Spoločenstve alebo na Ukrajine,
v ktorého podniku sa vykonalo posledné opracovanie alebo spracovanie, ak cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých
materiálov po odrátaní akýchkoľvek vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného
výrobku;
g) „hodnota materiálov“ znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo, ak nie je
známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v Európskej únii alebo na Ukrajine;
h) „hodnota pôvodných materiálov“ znamená hodnotu materiálov, ktoré sú definované v písmene g), ktorá sa uplatňuje
mutatis mutandis;
i)
„pridaná hodnota“ je cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov s pôvodom v iných
krajinách uvedených v článkoch 3 a 4 tohto protokolu alebo, ak nie je známa colná hodnota, alebo nie je možné ju
zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za materiály v Európskej únii alebo na Ukrajine;
j)
„kapitoly“ a „položky“ znamenajú kapitoly a položky (štvormiestne kódy) používané v nomenklatúre, ktorá tvorí
Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru, ktorý sa v tomto protokole označuje ako „harmoni­
zovaný systém“ alebo „HS“;
k) „zatriedený“ odkazuje na zatriedenie výrobku alebo materiálu do určitej položky;
l)
„zásielka“ znamená výrobky, ktoré sú buď zaslané súčasne od jedného vývozcu jednému príjemcovi, alebo sa na ne
vzťahuje jednotný prepravný doklad, ktorý zahŕňa ich prepravu od vývozcu k príjemcovi, alebo, ak taký doklad
chýba, jednotná faktúra;
m) „územia“ zahŕňajú aj teritoriálne vody.
29.5.2014
SK
Úradný vestník Európskej únie
L 161/1997
HLAVA II
VYMEDZENIE POJMU „VÝROBKY S PÔVODOM“
Článok 2
Všeobecné požiadavky
1.
Na účely vykonávania tejto dohody sa za výrobky s pôvodom v Európskej únii považujú tieto výrobky:
a) výrobky úplne získané v Európskej únii v zmysle článku 5 tohto protokolu;
b) výrobky získané v Európskej únii použitím materiálov, ktoré tam neboli úplne získané, pod podmienkou, že tieto
materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v Európskej únii v zmysle článku 6 tohto protokolu.
2.
Na účely vykonávania tejto dohody sa za výrobky s pôvodom na Ukrajine považujú tieto výrobky:
a) výrobky úplne získané na Ukrajine v zmysle článku 5 tohto protokolu;
b) výrobky získané na Ukrajine použitím materiálov, ktoré tam neboli úplne získané, pod podmienkou, že tieto materiály
boli dostatočne opracované alebo spracované na Ukrajine v zmysle článku 6 tohto protokolu.
Článok 3
Kumulácia v Európskej únii
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2 ods. 1 tohto protokolu, výrobky sa budú považovať za výrobky
pochádzajúce z Európskej únie, ak tam také výrobky boli získané, obsahujú materiály pochádzajúce z Ukrajiny v súlade
s ustanoveniami protokolu o pravidlách pôvodu priloženého k dohode pod podmienkou, že opracovanie alebo spraco­
vanie vykonané v Európskej únii presahuje opracovanie alebo spracovanie ustanovené v článku 7 tohto protokolu. Nie je
nutné, aby sa na týchto materiáloch vykonalo dostatočné opracovanie alebo spracovanie.
Článok 4
Kumulácia na Ukrajine
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2 ods. 2 tohto protokolu, výrobky sa budú považovať za výrobky
pochádzajúce z Ukrajiny, ak tam také výrobky boli získané, obsahujú materiály pochádzajúce z Európskej únie v súlade
s ustanoveniami protokolu o pravidlách pôvodu priloženého k dohode pod podmienkou, že opracovanie alebo spraco­
vanie vykonané na Ukrajine presahuje opracovanie alebo spracovanie ustanovené v článku 7 tohto protokolu. Nie je
nutné, aby sa na týchto materiáloch vykonalo dostatočné opracovanie alebo spracovanie.
Článok 5
Úplne získané výrobky
1.
Za úplne získané výrobky v Európskej únii alebo na Ukrajine sa považujú:
a) nerastné výrobky získané z pôdy alebo morského dna;
b) zozbierané rastlinné produkty;
c) narodené a chované živé zvieratá;
L 161/1998
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
d) výrobky z chovaných živých zvierat;
e) výrobky získané lovom alebo rybolovom;
f) výrobky morského rybolovu a iné výrobky pochádzajúce z mora mimo teritoriálnych vôd Európskej únie alebo
Ukrajiny získané ich plavidlami;
g) výrobky vyrobené na palube ich rybárskych spracovateľských lodí výhradne z výrobkov uvedených v písm. f);
h) zozbierané použité predmety, vhodné len na opätovné získanie surovín, vrátane použitých pneumatík, vhodných na
protektorovanie alebo ako odpad;
i) odpad a šrot pochádzajúci z vykonaných výrobných operácií;
j) výrobky získané z morskej pôdy alebo z morského podložia mimo ich teritoriálnych vôd, ak majú výlučné práva
využívať túto pôdu alebo podložie;
k) tovar vyrobený na ich území výlučne z výrobkoch uvedených v pododsekoch a) až j) tohto článku.
2.
Výrazy „ich plavidlá“ a „ich rybárske spracovateľské lode“ v odseku 1 písm. f) a g) tohto článku sa uplatňujú iba na
plavidlá a rybárske spracovateľské lode:
a) ktoré sú registrované alebo prihlásené v členskom štáte Európskej únie alebo na Ukrajine;
b) ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu Európskej únie alebo Ukrajiny;
c) z ktorých najmenej 50 % podiel vlastnia štátni príslušníci členského štátu Európskej únie alebo Ukrajiny, alebo
spoločnosť s ústredím v jednom z týchto štátov, ktorých konateľ alebo konatelia, predseda predstavenstva alebo
predseda dozornej rady a väčšina členov týchto orgánov sú štátni príslušníci členského štátu Európskej únie alebo
Ukrajiny, a navyše, v prípade akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným najmenej polovica
základného imania patrí týmto štátom alebo verejným inštitúciám alebo štátnym príslušníkom uvedených štátov;
d) ktorých veliteľ a dôstojníci sú štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie alebo Ukrajiny;
a
e) ktorých aspoň 75 % posádky tvoria štátni príslušníci členského štátu Európskej únie alebo Ukrajiny.
Článok 6
Dostatočne opracované alebo spracované výrobky
1.
Na účely článku 2 tohto protokolu výrobky, ktoré nie sú úplne získané, sa považujú za dostatočne opracované
alebo spracované, ak sú splnené podmienky stanovené v zozname v prílohe II tohto protokolu.
Uvedené podmienky opisujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, opracovanie alebo spracovanie, ktoré
sa musí vykonať na nepôvodných materiáloch použitých na ich výrobu, a vzťahujú sa výhradne na tieto materiály. Z toho
vyplýva, že ak sa výrobok, ktorý získal status pôvodu splnením podmienok stanovených v zozname, použije pri výrobe
iného výrobku, podmienky uplatniteľné na výrobok, v ktorom je použitý, sa naň nevzťahujú a nezohľadňujú sa ani
nepôvodné materiály, ktoré mohli byť použité pri jeho výrobe.
29.5.2014
SK
Úradný vestník Európskej únie
L 161/1999
2.
Bez ohľadu na odsek 1 však platí, že nepôvodné materiály, ktoré by podľa podmienok stanovených v zozname
nemali byť pri výrobe výrobku použité, môžu byť použité ak:
a) ich celková hodnota nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu;
b) ak uplatňovaním tohto odseku nebudú prekročené žiadne percentuálne podiely uvedené v zozname pre maximálnu
hodnotu materiálov bez pôvodu.
Tento odsek sa neuplatňuje na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.
3.
Odseky 1 a 2 sa uplatňujú s výhradou ustanovení článku 7 tohto protokolu.
Článok 7
Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie
1.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, sa za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na udelenie
statusu výrobkov s pôvodom bez ohľadu na to, či sú splnené požiadavky článku 6 tohto protokolu, považujú tieto
operácie:
a) operácie, ktoré majú zabezpečiť, aby sa výrobky uchovali počas prepravy a skladovania v dobrom stave;
b) rozdeľovanie a spájanie balení;
c) umývanie, čistenie; odstraňovanie prachu, hrdze, oleja, náteru alebo iných povrchových nánosov;
d) žehlenie alebo lisovanie textílií;
e) jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením;
f)
lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazovanie obilnín a ryže;
g) operácie súvisiace s farbením cukru alebo formovaním kociek; čiastočné alebo úplné mletie kryštálového cukru;
h) šúpanie, odkôstkovanie alebo lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;
i)
ostrenie, jednoduché brúsenie alebo jednoduché rezanie;
j)
osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikovanie, porovnávanie, združovanie; (vrátane zostavovania skupín položiek);
k) jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na kartóny alebo dosky a všetky
ostatné jednoduché baliace operácie;
l)
pripevňovanie alebo tlač značiek, nálepiek, log a podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich balenia;
m) jednoduché miešanie výrobkov, aj rôzneho druhu, vrátane miešania cukru s iným materiálom;
n) jednoduché skladanie častí predmetov na vytvorenie kompletného predmetu alebo rozloženie výrobkov na časti;
o) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v pododsekoch a) až n);
p) zabíjanie zvierat.
L 161/2000
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
2.
Všetky operácie vykonané na danom výrobku na území Európskej únie alebo Ukrajiny sa posudzujú spolu pri
určovaní toho, či sa opracovanie alebo spracovanie na ňom uskutočnené považuje za nedostatočné podľa odseku 1 tohto
článku.
Článok 8
Určujúca jednotka
1.
Kvalifikačnou jednotkou na uplatnenie ustanovení tohto protokolu je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za
základnú jednotku pri určovaní zatriedenia podľa nomenklatúry harmonizovaného systému.
Z toho vyplýva že:
a) ak je výrobok zo súpravy alebo zostavy predmetov zatriedený podľa pravidiel harmonizovaného systému do jednej
položky, celok tvorí určujúcu jednotku;
b) keď zásielka pozostáva z niekoľkých identických výrobkov zatriedených do tej istej položky harmonizovaného
systému, každý výrobok sa pri uplatňovaní ustanovení tohto protokolu musí posudzovať jednotlivo.
2.
Ak je podľa všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zatriedený spolu s výrobkom aj obal, potom je
zahrnutý aj na účely určenia pôvodu.
Článok 9
Príslušenstvo, náhradné diely a náradie
Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje expedované so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou
bežného vybavenia a zahrnuté v ich cene, alebo ktoré nie sú osobitne fakturované, sa považujú za jeden kus spolu
s príslušným zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom.
Článok 10
Súpravy
Súpravy v zmysle vymedzenia všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému sa považujú za súpravy s pôvodom, ak
sú všetky ich zložky výrobkami s pôvodom. Ak sa však súprava skladá z výrobkov s pôvodom a nepôvodných výrobkov,
súprava ako celok sa považuje za súpravu s pôvodom, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny
súpravy zo závodu.
Článok 11
Neutrálne prvky
S cieľom určiť, či je výrobok pôvodný, nie je potrebné určiť pôvod týchto prvkov, ktoré sa mohli použiť pri jeho výrobe:
a) energia a palivo;
b) závod a zariadenie;
c) stroje a nástroje;
d) tovar, ktorý nie je súčasťou konečného zloženia výrobku, ani nie je na tento účel určený.
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
L 161/2001
HLAVA III
ÚZEMNÉ POŽIADAVKY
Článok 12
Zásada teritoriality
1.
Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II sa musia v Európskej únii a na Ukrajine spĺňať po celý
čas bez prerušenia, s výnimkou ustanovení článku 3 a 4 tohto protokolu a odseku 3 tohto článku.
2.
Okrem prípadov upravených článkom 3 a 4 tohto protokolu, ak sa pôvodný tovar vyvezený z Európskej únie alebo
Ukrajiny do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať za nepôvodný, ak nie je možné colným orgánom uspokojivo
preukázať, že:
a) tovar, ktorý sa vracia späť, je totožný s vyvezeným;
a
b) nebol podrobený žiadnej operácii okrem operácií potrebných na jeho uchovanie v dobrom stave počas času stráve­
ného v druhej krajine alebo počas vývozu.
3.
Na získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II tohto protokolu nemá vplyv opracovanie alebo
spracovanie vykonané mimo Európskej únie alebo Ukrajiny na materiáloch vyvezených z Európskej únie alebo Ukrajiny
a následne tam späť dovezených za predpokladu, že:
a) dotknuté materiály sú úplne získané v Únii alebo na Ukrajine, alebo sa na nich pred ich vývozom vykonalo
opracovanie alebo spracovanie nad rámec operácií uvedených v článku 7 tohto protokolu;
a
b) je možné colným orgánom uspokojivo preukázať, že:
(i) opätovne dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov;
a
(ii) celková pridaná hodnota získaná mimo Európskej únie alebo Ukrajiny uplatnením ustanovení tohto článku
nepresahuje 10 % ceny finálneho výrobku zo závodu, pre ktorý sa žiada štatút pôvodu.
4.
Na účely odseku 3 tohto článku sa podmienky na získanie štatútu pôvodu stanovené v hlave II tohto protokolu
nevzťahujú na opracovanie alebo spracovanie vykonané mimo Európskej únie alebo Ukrajiny. Ak sa však v zozname
v prílohe II k tomuto protokolu pri určovaní statusu pôvodu koncového výrobku uplatňuje pravidlo stanovujúce
maximálnu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých
na území príslušnej strany, posudzovaná spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo Európskej únie alebo
Ukrajiny na základe ustanovení tohto článku, nesmie presiahnuť stanovený percentuálny podiel.
5.
Na účely uplatňovania ustanovení odsekov 3 a 4 tohto článku, „celková pridaná hodnota“ znamená všetky náklady,
ktoré vzniknú mimo Európskej únie alebo Ukrajiny, vrátane hodnoty tam použitých materiálov.
6.
Ustanovenia odsekov 3 a 4 tohto článku sa neuplatňujú na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené
v zozname prílohy II k tomuto protokolu alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované,
iba ak sa použije všeobecná tolerancia stanovená v článku 6 ods. 2 tohto protokolu.
L 161/2002
7.
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
Ustanovenia odsekov 3 a 4 tohto článku sa neuplatňujú na výrobky kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.
8.
Každé opracovanie alebo spracovanie druhu, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia tohto článku a ktorý je uskutočnený
mimo Európskej Únie alebo Ukrajiny v rámci režimu pasívny zušľachťovací styk alebo podobného režimu.
Článok 13
Priama doprava
1.
Preferenčné zaobchádzanie podľa tejto dohody sa vzťahuje iba na výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto proto­
kolu a ktoré sú prepravované priamo medzi Európskou úniou a Ukrajinou. Výrobky, ktoré tvoria jednu zásielku, sa však
môžu prepravovať cez iné územia, vrátane preloženia alebo dočasného uskladnenia na týchto územiach, ak zostanú pod
dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a ak sa s nimi neuskutočňujú iné operácie, ako je
vyloženie, opätovné naloženie alebo akákoľvek operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave.
Výrobky s pôvodom môžu byť prepravované potrubím cez územie iné ako je územie Európskej únie alebo Ukrajiny.
2.
Colným orgánom dovážajúcej krajiny treba preukázať, že boli splnené podmienky ustanovené v odseku 1, a to vo
forme:
a) jednotný prepravný doklad, ktorý sa vzťahuje na trasu z vyvážajúcej krajiny cez krajinu tranzitu, alebo
b) potvrdenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu, ktoré obsahuje:
(i) presný opis výrobkov;
(ii) ktoré uvádza dátumy vyloženia a opätovného naloženia výrobkov a prípadne názvy lodí alebo iných použitých
dopravných prostriedkov,
a
(iii) potvrdzuje podmienky, za ktorých sa výrobky nachádzali v krajine tranzitu, alebo
c) iné preukazné doklady, ak nie je možné predložiť uvedené doklady.
Článok 14
Výstavy
1.
Výrobky s pôvodom zaslané na výstavu do inej krajiny ako sú krajiny Európskej únie a Ukrajina a po výstave
predané na dovoz do Európskej únie alebo Ukrajiny, sa pri ich dovoze vzťahujú výhody na základe ustanovení príslušnej
dohody za predpokladu, že sa colným orgánom uspokojivo preukáže, že:
a) vývozca zaslal tieto výrobky z Európskej únie alebo Ukrajiny do krajiny, v ktorej sa koná výstava, a vystavoval ich
tam;
b) vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal subjektu v Európskej únii alebo na Ukrajine;
29.5.2014
SK
Úradný vestník Európskej únie
L 161/2003
c) výrobky boli doručené počas výstavy alebo ihneď po nej v stave, v ktorom boli zaslané na výstavu;
a
d) výrobky neboli od zaslania na výstavu použité na žiaden iný účel než na ich predvedenie na výstave.
2.
Dôkaz o pôvode musí byť vydaný alebo vystavený v súlade s ustanoveniami hlavy V tohto protokolu a predložený
colným orgánom dovážajúcej krajiny obvyklým spôsobom. Bude v ňom uvedený názov a adresa výstavy. V prípade
potreby sa môžu požadovať dodatočné doklady preukazujúce podmienky, za ktorých boli výrobky vystavované.
3.
Odsek 1 sa vzťahuje na každú obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, veľtrh alebo
podobné verejné akcie, ktoré nie sú organizované na súkromné účely v obchodoch alebo v podnikateľských priestoroch
na účely predaja zahraničných výrobkov, a počas ktorých výrobky zostávajú pod colným dohľadom.
HLAVA IV
VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA
Článok 15
Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla
1.
Nepôvodné materiály použité na výrobu výrobkov s pôvodom v Únii alebo na Ukrajine, na ktoré je vydaný alebo
vystavený dôkaz o pôvode podľa ustanovení hlavy V tohto protokolu, nepodliehajú v Európskej únii a na Ukrajine
vráteniu cla alebo oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.
2.
Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na všetky opatrenia týkajúce sa čiastočného alebo úplného vrátenia,
oslobodenia alebo neuhradenia cla alebo poplatkov s rovnocenným účinkom, uplatňované v Európskej únii alebo na
Ukrajine, na materiály použité na výrobu ak sa takéto vrátenie, oslobodenie alebo neuhradenie uplatňuje výslovne alebo
fakticky v prípade, ak sú výrobky získané z týchto materiálov vyvážané a nie sú určené na domáce použitie.
3.
Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje dôkaz o pôvode, je povinný predložiť kedykoľvek na žiadosť colných
orgánov všetky príslušné doklady, ktoré preukazujú, že za nepôvodné materiály použité pri výrobe príslušných výrobkov
nebolo clo vrátené a že všetky clá alebo poplatky s rovnocenným účinkom, ktoré sa vzťahujú na takéto materiály, boli
skutočne zaplatené.
4.
Ustanovenia odsekov 1 až 3 tohto článku sa vzťahujú rovnako na obaly v zmysle článku 8 ods. 2 tohto protokolu,
príslušenstvo, náhradné diely a náradie v zmysle článku 9 a na výrobky v súpravách v zmysle článku 10 tohto protokolu,
ak sú nepôvodné.
5.
Ustanovenia odsekov 1 až 4 tohto článku sa vzťahujú výlučne na materiály, na ktoré sa vzťahuje dohoda.
HLAVA V
DÔKAZ O PÔVODE
Článok 16
Všeobecné požiadavky
1.
Výrobky s pôvodom v Európskej únii pri dovoze na Ukrajinu a výrobky s pôvodom na Ukrajine pri dovoze do
Európskej únie požívajú výhody na základe dohody po predložení buď:
a) sprievodného osvedčenia EUR.1, ktorého vzor sa nachádza v prílohe III k tomuto protokolu; alebo
L 161/2004
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
b) v prípadoch uvedených v článku 22 ods. 1 tohto protokolu, vyhlásenia, ďalej len „fakturačné vyhlásenie“, ktoré
vývozca uvádza na faktúre, dodacom liste, či akomkoľvek inom obchodnom doklade, ktorý príslušné výrobky opisuje
dostatočne podrobne na to, aby sa dali identifikovať; znenie fakturačného vyhlásenia je uvedené v prílohe IV k tomuto
protokolu.
2.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, výrobky s pôvodom v zmysle tohto protokolu v prípadoch uvedených
v článku 27 požívajú výhody na základe tejto dohody bez toho, aby bolo potrebné predložiť niektorý z uvedených
dokladov.
Článok 17
Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1
1.
Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny na základe písomnej žiadosti podanej
vývozcom alebo na zodpovednosť vývozcu jeho oprávneným zástupcom.
2.
Na tento účel vývozca alebo jeho oprávnený zástupca vyplnia sprievodné osvedčenie a formulár žiadosti, ktorých
vzory sú uvedené v prílohe III. Tieto formuláre sa vypĺňajú v jednom z jazykov, v ktorých je vyhotovená táto dohoda a v
súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva vyvážajúcej krajiny. Ak sú písané rukou, vypĺňajú sa atramentom a tlačeným
písmom. Opis výrobkov sa musí uviesť v kolónkach určených na tento účel a žiadny z riadkov nesmie zostať prázdny.
Ak nie je políčko úplne vyplnené, musí sa pod posledný riadok opisu narysovať horizontálna čiara, a tak preškrtnúť
prázdne miesto.
3.
Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 musí byť pripravený kedykoľvek na žiadosť colných
orgánov vyvážajúcej krajiny, v ktorej bolo vydané sprievodné osvedčenie EUR.1, predložiť všetky príslušné doklady, ktoré
preukazujú status pôvodu príslušných výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.
4.
Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydajú colné orgány členského štátu Európskej únie alebo Ukrajiny, ak sa príslušné
výrobky môžu považovať za výrobky s pôvodom v Európskej únii alebo na Ukrajine a ak spĺňajú ostatné požiadavky
tohto protokolu.
5.
Colné orgány, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenia EUR.1, prijmú všetky opatrenia potrebné na overenie štatútu
pôvodu výrobkov a spĺňania všetkých ostatných požiadaviek tohto protokolu. Na tento účel majú právo požiadať
o akékoľvek dôkazy a vykonať akékoľvek kontroly účtov vývozcov alebo akékoľvek iné kontroly, ktoré považujú za
vhodné. Taktiež zabezpečia, aby boli formuláre uvedené v odseku 2 tohto článku riadne vyplnené. Kontrolujú najmä, či
miesto vyhradené na opis výrobkov bolo vyplnené tak, aby sa vylúčila možnosť podvodného doplnenia.
6.
Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR.1 sa uvádza v kolónke 11 osvedčenia.
7.
Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány a sú k dispozícii vývozcovi ihneď po uskutočnení alebo
zabezpečení vývozu.
Článok 18
Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané dodatočne
1.
Bez ohľadu na článok 17 ods. 7 tohto protokolu je možné výnimočne vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 po
vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, ak:
a) nebolo vydané v čase vývozu z dôvodu chýb alebo neúmyselného opomenutia, alebo za osobitných okolností;
alebo
b) sa colným orgánom uspokojivo preukáže, že sprievodné osvedčenie EUR.1 bolo vydané, ale pri dovoze nebolo
z technických dôvodov prijaté.
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
L 161/2005
2.
Na účely implementácie odseku 1 musí vývozca vo svojej žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, na ktoré
sa vzťahuje sprievodné osvedčenie EUR.1, ako aj dôvody svojej žiadosti.
3.
Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 dodatočne, iba ak si overia, že informácie predložené
v žiadosti vývozcu súhlasia s informáciami v príslušnom spise.
4.
Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané dodatočne musí obsahovať túto vetu v angličtine:
„ISSUED RETROSPECTIVELY“
5.
Veta uvedená v odseku 4 tohto článku sa vkladá do kolónky „Poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR.1.
Článok 19
Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1
1.
V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR.1 môže vývozca požiadať colné orgány,
ktoré ho vydali, o vydanie duplikátu na základe vývozných dokladov, ktoré sa nachádzajú v ich držbe.
2.
Takto vydaný duplikát musí obsahovať toto slovo v angličtine:
„DUPLICATE“
3.
Veta uvedená v odseku 2 tohto článku sa vkladá do kolónky „Poznámky“ duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1.
4.
Duplikát musí obsahovať dátum vydania originálu sprievodného osvedčenia EUR.1 a platí s účinnosťou od tohto
dátumu.
Článok 20
Vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1 na základe už vydaného alebo vyhotoveného dôkazu o pôvode
Ak sú pôvodné výrobky pod dohľadom colných orgánov Európskej únie alebo Ukrajiny, je možné nahradiť originál
dôkazu o pôvode jedným alebo viacerými sprievodnými osvedčeniami EUR.1 na účely zaslania všetkých alebo niektorých
z týchto výrobkov aj na iné miesto v Európskej únii alebo na Ukrajine. Náhradné sprievodné osvedčenie(-a) EUR.1 vydáva
colný úrad, pod dohľadom ktorého sa výrobky nachádzajú.
Článok 21
Oddelené účtovníctvo
1.
Ak v spojitosti s oddeleným skladovaním zásob materiálov s pôvodom a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké
a zameniteľné, vznikajú značné náklady alebo praktické ťažkosti, colné orgány môžu na písomnú žiadosť zainteresova­
ných subjektov povoliť, aby sa pri spravovaní týchto zásob používala metóda takzvaného „oddeleného účtovníctva“.
2.
Touto metódou sa musí dať zabezpečiť, že v určitom referenčnom období množstvo získaných výrobkov, ktoré
možno považovať za „výrobky s pôvodom“, zodpovedá množstvu výrobkov, ktoré by sa získalo pri fyzickom delení
zásob.
3.
Colné orgány môžu vydanie takéhoto povolenia podmieniť akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za prime­
rané.
L 161/2006
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
4.
Táto metóda sa zaznamenáva a používa na základe všeobecne uznaných zásad účtovníctva platných v krajine,
v ktorej bol výrobok vyrobený.
5.
Používateľ tohto zjednodušenia môže v súvislosti s množstvom výrobkov, ktoré možno považovať za pôvodné,
požiadať o dôkazy o pôvode, prípadne takéto dôkazy vyhotoviť. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne prehľad
o spôsobe spravovania uvedeného množstva výrobkov.
6.
Colné orgány monitorujú používanie povolenia a môžu ho odobrať kedykoľvek, keď držiteľ toto oprávnenie
použije nesprávnym spôsobom alebo neplní iné podmienky uvedené v tomto protokole.
Článok 22
Podmienky vyhotovenia vyhlásenia na faktúre
1.
Fakturačné vyhlásenie uvedené v článku 16 ods. 1 písm. b) tohto protokolu môže vyhotoviť:
a) schválený vývozca v zmysle článku 23 tohto protokolu,
alebo
b) vývozcom akejkoľvek zásielky pozostávajúcej z jedného alebo viacerých balení, ktoré obsahujú výrobky s pôvodom,
ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 EUR.
2.
Fakturačné vyhlásenie môže byť vystavené, ak príslušné výrobky môžu byť považované za výrobky s pôvodom
v Európskej únii alebo na Ukrajine a ak spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu.
3.
Vývozca, ktorý vyhotoví fakturačné vyhlásenie, musí byť kedykoľvek pripravený predložiť na žiadosť colných
orgánov vyvážajúcej krajiny všetky príslušné doklady, ktoré preukazujú status pôvodu príslušných výrobkov, ako aj
splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.
4.
Vývozca vyhotoví fakturačné vyhlásenie tak, že na faktúru, dodací list alebo iný obchodný doklad napíše na stroji,
opečiatkuje alebo vytlačí text uvedený v prílohe IV tohto protokolu, pričom použije jedno z jazykových znení uvedených
v príslušnej prílohe a dodrží ustanovenia vnútroštátneho práva vyvážajúcej strany. Ak je vyhlásenie napísané rukou, musí
byť napísané atramentom a tlačeným písmom.
5.
Fakturačné vyhlásenie podpisuje vlastnoručne vývozca. Avšak schválený vývozca v zmysle článku 23 tohto proto­
kolu nie je povinný také vyhlásenia podpísať, ak colným orgánom vyvážajúcej strany písomne potvrdí, že berie na seba
všetku zodpovednosť za akékoľvek fakturačné vyhlásenie, ktoré ho označuje tak, ako keby ho bol vlastnoručne podpísal.
6.
Fakturačné vyhlásenie môže vyhotoviť vývozca pri vývoze alebo po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, pod
podmienkou, že ho predloží v dovážajúcej krajine najneskôr do dvoch rokov po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.
Článok 23
Schválený vývozca
1.
Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu povoliť každému vývozcovi, ďalej len „schválený vývozca“, ktorý často
prepravuje výrobky podľa tejto dohody, aby vyhotovoval fakturačné vyhlásenia bez ohľadu na hodnotu príslušných
výrobkov. Vývozca, ktorý sa usiluje získať takéto povolenie, uspokojivo poskytne colným orgánom všetky záruky
potrebné na overenie štatútu pôvodu výrobkov, ako aj splnenie ostatných podmienok tohto protokolu.
29.5.2014
SK
Úradný vestník Európskej únie
L 161/2007
2.
Colné orgány môžu udelenie štatútu schváleného vývozcu podmieniť akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za
primerané.
3.
Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré sa uvádza vo fakturačnom vyhlásení.
4.
Colné orgány monitorujú, ako schválený vývozca povolenie používa.
5.
Colné orgány môžu povolenie kedykoľvek odňať. Urobia tak, ak už schválený vývozca neposkytuje záruky uvedené
v odseku 1 tohto článku, nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo inak nesprávne používa povolenie.
Článok 24
Platnosť dôkazu o pôvode
1.
Dôkaz o pôvode je platný štyri mesiace od dátumu jeho vydania vo vyvážajúcej krajine a v uvedenej lehote sa
predloží colným orgánom dovážajúcej krajiny.
2.
Dôkazy o pôvode, ktoré sú predložené colným orgánom dovážajúcej krajiny po konečnom dátume predloženia
uvedenom v odseku 1 tohto článku, môžu byť prijaté na účel uplatnenia preferenčného zaobchádzania, ak sú príčinou
nepredloženia týchto dokladov do stanoveného konečného dátumu výnimočné okolnosti.
3.
V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia colné orgány dovážajúcej krajiny môžu prijať dôkazy o pôvode,
ak boli výrobky prezentované pred uvedeným konečným dátumom.
Článok 25
Predkladanie dôkazu o pôvode
Dôkazy o pôvode sa colným orgánom dovážajúcej krajiny predkladajú v súlade s postupmi, ktoré sa uplatňujú v danej
krajine. Uvedené orgány môžu požiadať o preklad dôkazu o pôvode a môžu tiež žiadať, aby k dovoznému vyhláseniu
dovozca priložil vyhlásenie v tom zmysle, že výrobky spĺňajú podmienky, ktoré sa vyžadujú na účely vykonávania tejto
dohody.
Článok 26
Dovoz po častiach
Ak sa na žiadosť dovozcu a za podmienok ustanovených colnými orgánmi dovážajúcej krajiny dovážajú rozobrané alebo
nezmontované výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému, ktoré patria do tried XVI
a XVII alebo položky 7308 a 9406 harmonizovaného systému po častiach, predloží sa colným orgánom pre takého
výrobky jednotný dôkaz o pôvode pri dovoze prvej časti.
Článok 27
Oslobodenie od dôkazu o pôvode
1.
Výrobky zasielané ako malé zásielky súkromnými osobami iným súkromným osobám alebo výrobky, ktoré tvoria
súčasť osobnej batožiny cestujúcich sa považujú za výrobky s pôvodom bez toho, aby bolo potrebné predložiť dôkaz
o pôvode, ak nie sú dovážané na obchodné účely, boli vyhlásené za výrobky spĺňajúce požiadavky tohto protokolu
a neexistujú pochybnosti o pravdivosti tohto vyhlásenia. V prípade výrobkov zasielaných poštou môže byť toto vyhlá­
senie uvedené na colnom vyhlásení CN22/CN23 alebo na liste papiera, ktorý je pripojený k tomuto dokladu.
2.
Príležitostný dovoz, ktorý pozostáva len z výrobkov na osobnú potrebu príjemcov alebo cestujúcich a ich rodin­
ných príslušníkov, sa nepovažujú za obchodný dovoz, ak z povahy a množstva výrobkov jasne vyplýva, že nesleduje
žiaden obchodný cieľ.
L 161/2008
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
3.
Okrem toho celková hodnota týchto výrobkov nepresahuje 500 EUR v prípade malých zásielok alebo 1 200 EUR
v prípade, že výrobky tvoria súčasť osobnej batožiny cestujúcich.
Článok 28
Podkladové dokumenty
Doklady uvedené v článku 17 ods. 3 a článku 22 ods. 3 tohto protokolu, ktoré preukazujú, že výrobky, na ktoré sa
vzťahuje sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo fakturačné vyhlásenie, sa môžu považovať za výrobky s pôvodom v Európ­
skej únii alebo na Ukrajine, ktoré spĺňajú aj ostatné požiadavky tohto protokolu, môžu inter alia pozostávať z:
a) priameho dôkazu o postupoch vývozcu alebo dodávateľa uskutočňovaných s cieľom získať príslušný tovar, obsiah­
nutého napríklad v jeho účtoch alebo vo vnútropodnikovom účtovníctve;
b) dokladov preukazujúcich pôvod použitých materiálov, vydaných alebo vystavených v Európskej únii alebo na Ukrajine,
v prípade, keď sa takéto doklady používajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;
c) dokladov preukazujúcich opracovanie alebo spracovanie materiálov v Európskej únii alebo na Ukrajine vydaných alebo
vyhotovených v Európskej únii alebo na Ukrajine, kde sa takéto doklady používajú v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi;
d) sprievodných osvedčení EUR.1 alebo fakturačných vyhlásení preukazujúcich štatút pôvodu používaných materiálov,
vydaných alebo vystavených v Európskej únii alebo na Ukrajine v súlade s týmto protokolom;
e) náležitých dôkazov týkajúcich sa opracovania alebo spracovania vykonaného mimo Európskej únie alebo Ukrajiny na
základe článku 12 tohto protokolu, ktoré dokazujú, že boli splnené požiadavky uvedeného článku.
Článok 29
Uchovávanie dôkazu o pôvode a sprievodných dokladov
1.
Vývozca, ktorý žiada o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1, uschováva doklady uvedené v článku 17 ods. 3
tohto protokolu aspoň tri roky.
2.
Vývozca, ktorý vyhotovuje fakturačné vyhlásenie, uschováva kópiu tohto fakturačného vyhlásenia, ako aj doklady
uvedené v článku 22 ods. 3 tohto protokolu aspoň tri roky.
3.
Colné orgány vyvážajúcej krajiny, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenie EUR.1, uschovávajú tlačivo žiadosti
uvedené v článku 17 ods. 2 tohto protokolu aspoň tri roky.
4.
Colné orgány dovážajúcej krajiny uschovávajú sprievodné osvedčenia EUR.1 a fakturačné vyhlásenia, ktoré im boli
zaslané aspoň tri roky.
Článok 30
Nezrovnalosti a formálne chyby
1.
Zistenie drobných nezrovnalostí medzi vyhláseniami v dôkaze o pôvode a vyhláseniami v dokladoch predložených
colnému orgánu na účely vybavenia formalít pri dovoze výrobkov nezbavuje dôkaz o pôvode ipso facto platnosti, ak sa
riadne preukáže, že sa tento doklad vzťahuje na predložené výrobky.
29.5.2014
SK
Úradný vestník Európskej únie
L 161/2009
2.
Zjavné formálne chyby, ako napr. preklepy v dôkaze o pôvode, by nemali byť dôvodom odmietnutia dokladu, ak
nevzbudzujú pochybnosti o správnosti vyhlásení uvedených v tomto doklade.
Článok 31
Sumy vyjadrené v euro
1.
Na uplatnenie ustanovení článku 22 ods. 1 písm. b) a článku 27 ods. 3 tohto protokolu v prípadoch, keď sú
výrobky fakturované v inej mene ako euro, sumy v národných menách členských štátov Európskej únie a Ukrajiny
zodpovedajúce sumám vyjadreným v eurách určí raz ročne každá z príslušných krajín.
2.
Na zásielku sa uplatňujú ustanovenia článku 22 ods. 1 písm. b) alebo článku 27 ods. 3 tohto protokolu s odkazom
na menu, v ktorej je vyhotovená faktúra, podľa sumy stanovenej príslušnou krajinou.
3.
Sumy, ktoré sa majú použiť v akejkoľvek národnej mene, zodpovedajú sumám vyjadreným v eurách v tejto mene
k prvému pracovnému dňu v októbri. Tieto sumy sa oznamujú Európskej komisii do 15. októbra a uplatňujú sa od 1.
januára nasledujúceho roka. Európska komisia oznamuje príslušné sumy všetkým dotknutým krajinám.
4.
Krajina môže sumu, ktorá je výsledkom prepočtu sumy vyjadrenej v eurách do jej národnej meny, zaokrúhliť nahor
alebo nadol. Zaokrúhlená suma sa nesmie líšiť od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, o viac ako 5 %. Krajina si môže
zachovať nezmenený ekvivalent sumy vyjadrený v národnej mene k sume vyjadrenej v eurách, ak v čase ročnej úpravy
podľa odseku 3 prepočítané sumy v národnej mene pred zaokrúhlením nie sú vyššie o viac ako 15 %. Ekvivalent
vyjadrený v národnej menej sa nemusí zmeniť ani v prípade, že prepočet vedie k zníženiu hodnoty ekvivalentu.
5.
Sumy vyjadrené v eurách preskúmava colný podvýbor na žiadosť Európskej únie alebo Ukrajiny. Colný podvýbor
pri tomto skúmaní zváži vhodnosť zachovania vplyvu príslušných limitov v reálnych podmienkach. Na tento účel môže
prijať rozhodnutie o úprave súm vyjadrených v eurách.
HLAVA VI
ÚPRAVY ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE
Článok 32
Vzájomná pomoc
1.
Colné orgány členských štátov Európskej únie a Ukrajiny si prostredníctvom Európskej komisie navzájom poskytnú
vzorové odtlačky pečiatok, ktoré ich colné orgány používajú pri vydávaní sprievodných osvedčení EUR.1 a adresy colných
orgánov zodpovedných za overovanie týchto osvedčení a fakturačných vyhlásení.
2.
S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie tohto protokolu si Európska únia a Ukrajina prostredníctvom príslušných
colných správ poskytujú vzájomnú pomoc pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR.1, fakturačných vyhlásení
a správnosti informácií uvedených v týchto dokladoch.
Článok 33
Overovanie dôkazu o pôvode
1.
Následné overovania dôkazov o pôvode sa vykonávajú náhodne alebo kedykoľvek, ak majú colné orgány dováža­
júcej krajiny opodstatnené pochybnosti o pravosti týchto dokladov, pôvode predmetných výrobkov alebo spĺňaní ostat­
ných požiadaviek tohto protokolu.
L 161/2010
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
2.
Colné orgány dovážajúcej krajiny na účely vykonávania ustanovení odseku 1 tohto článku vrátia sprievodné
osvedčenie EUR.1 a faktúru, ak bola predložená, vyhlásenie o pôvode alebo kópie týchto dokladov colným orgánom
vyvážajúcej krajiny, pričom v prípade potreby uvedú dôvody žiadosti. Spolu so žiadosťou o overenie zasielajú všetky
získané doklady a informácie, ktoré nasvedčujú, že informácie uvedené v dôkaze o pôvode sú nesprávne.
3.
Overenie vykonávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny. Na tento účel majú právo požiadať o akékoľvek dôkazy
a vykonať akékoľvek kontroly účtov vývozcov alebo akékoľvek iné kontroly, ktoré považujú za vhodné.
4.
Ak sa colné orgány dovážajúcej krajiny rozhodnú dočasne pozastaviť udelenie preferenčného zaobchádzania pre
príslušné výrobky počas čakania na výsledky overenia, ponúkne sa dovozcovi prepustenie výrobkov s výhradou preven­
tívnych opatrení, ktoré sa považujú za potrebné.
5.
Colným orgánom, ktoré požiadali o overenie, sa jeho výsledky oznámia čo najskôr. Z výsledkov musí byť zjavné, či
sú doklady pravé a či sa príslušné výrobky môžu považovať za výrobky s pôvodom v Európskej únii alebo na Ukrajine
a či sú splnené ostatné požiadavky tohto protokolu.
6.
Ak v prípadoch opodstatnených pochybností nie je doručená žiadna odpoveď do desiatich mesiacov odo dňa
žiadosti o overenie alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti príslušného dokladu
alebo skutočného pôvodu výrobkov, colné orgány, ktoré žiadosť podali, zamietnu, s výnimkou výnimočných okolností,
nárok na preferencie.
Článok 34
Urovnávanie sporov
Ak v súvislosti s postupmi overovania podľa článku 33 tohto protokolu vzniknú spory, ktoré nie je možné urovnať
medzi colnými orgánmi, ktoré žiadajú o overenie a colnými orgánmi, ktoré sú zodpovedné za výkon tohto overovania
alebo ak vznikne otázka výkladu tohto protokolu, predložia sa výboru pre obchod.
Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny sa riadi právnymi predpismi uvedenej
krajiny.
Článok 35
Sankcie
Každej osobe, ktorá vyhotoví alebo spôsobí vyhotovenie dokladu, ktorý obsahuje nesprávne informácie s cieľom získať
preferenčné zaobchádzanie pre výrobok, sa ukladajú sankcie.
Článok 36
Slobodné pásma
1.
Európska únia a Ukrajina prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa výrobky, s ktorými sa
obchoduje, na ktoré sa vzťahuje dôkaz o pôvode a ktoré počas prepravy využívajú slobodné pásmo nachádzajúce sa na
ich území, nenahradili iným tovarom a nezaobchádzalo sa s nimi inak, ako je to obvyklé na ich uchovanie v dobrom
stave.
2.
Odchylne od ustanovení odseku 1 tohto článku, ak sa dovážajú výrobky s pôvodom v Európskej únii alebo na
Ukrajine do slobodného colného pásma na základe dôkazu o pôvode a podrobia sa manipulácii alebo spracovaniu,
príslušné orgány vydávajú na žiadosť vývozcu nové sprievodné osvedčenie EUR.1, ak táto manipulácia alebo spracovanie
je v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.
29.5.2014
SK
Úradný vestník Európskej únie
L 161/2011
HLAVA VII
CEUTA A MELILLA
Článok 37
Uplatňovanie protokolu
1.
Pojem „Európska únia“ použitý v článku 2 tohto protokolu nezahŕňa Ceutu a Melillu.
2.
Na výrobky s pôvodom na Ukrajine sa pri dovoze do Ceuty alebo Melilly uplatní vo všetkých ohľadoch rovnaký
colný režim, aký sa podľa protokolu 2 Aktu o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Európskym
spoločenstvám uplatňuje na výrobky s pôvodom na colnom území Európskej únie. Ukrajina uplatňuje pri dovoze
výrobkov, na ktoré sa vzťahuje dohoda a ktoré majú pôvod na Ceute a Melille, rovnaký colný režim aký sa uplatňuje
na dovoz výrobkov s pôvodom v Európskej únii dovážaných z nej.
3.
Na účely uplatňovania odseku 2 tohto článku týkajúceho sa výrobkov s pôvodom v Ceute a Melille sa tento
protokol uplatňuje mutatis mutandis s výhradou osobitných podmienok stanovených v článku 38 tohto protokolu.
Článok 38
Osobitné podmienky
1.
Nasledujúce výrobky sa za predpokladu, že sa prepravovali priamo v súlade s ustanoveniami článku 13 tohto
protokolu, považujú za:
(1) výrobky s pôvodom v Ceute a Melille:
a) výrobky úplne získané v Ceute a Melille;
b) výrobky získané v Ceute a Melille, pri výrobe ktorých sa používajú iné výrobky než tie, ktoré sú uvedené v písmene
a), ak:
(i) sa na uvedených výrobkoch vykonalo dostatočné opracovanie alebo spracovanie v zmysle článku 6 tohto
protokolu;
alebo ak
(ii) tieto výrobky majú pôvod v Ceute a Melille alebo v Európskej únii za predpokladu, že sa na nich vykonalo
opracovanie alebo spracovanie, ktoré presahuje rámec operácií uvedených v článku 7 tohto protokolu.
(2) výrobky s pôvodom na Ukrajine:
a) výrobky úplne získané na Ukrajine;
b) výrobky získané na Ukrajine, pri výrobe ktorých sa používajú iné výrobky než tie, ktoré sú uvedené v písmene a),
ak:
(i) sa na uvedených výrobkoch vykonalo dostatočné opracovanie alebo spracovanie v zmysle článku 6 tohto
protokolu;
alebo ak
(ii) tieto výrobky majú pôvod na Ukrajine alebo v Európskej únii za predpokladu, že sa na nich vykonalo
opracovanie alebo spracovanie, ktoré presahuje rámec operácií uvedených v článku 7 tohto protokolu.
L 161/2012
2.
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
Ceuta a Melilla sa považuje za jedno územie.
3.
Vývozca alebo jeho oprávnený zástupca uvádza „Ukrajina“ a „Ceuta a Melilla“ v kolónke 2 sprievodného osvedčenia
EUR.1 alebo na fakturačných vyhláseniach. Okrem toho v prípade výrobkov s pôvodom v Ceute a Melille sa ten istý údaj
uvádza v kolónke 4 sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo na fakturačných vyhláseniach.
4.
Za vykonávanie tohto protokolu v Ceute a Melille sú zodpovedné španielske colné orgány.
HLAVA VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 39
Zmeny a doplnenia Protokolu
1.
Colný podvýbor môže rozhodnúť o zmenách a doplneniach ustanovení tohto protokolu.
2.
Colný podvýbor môže tiež po pristúpení Ukrajiny k regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenč­
ných pravidlách pôvodu rozhodnúť o nahradení pravidiel pôvodu stanovených v tomto protokole prostredníctvom
pravidiel pripojených k dohovoru.
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
L 161/2013
PRÍLOHA I
ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE II
Poznámka 1:
V tomto zozname sú stanovené podmienky, ktorých splnenie sa požaduje v prípade všetkých výrobkov, ktoré sa majú
považovať za dostatočne opracované alebo spracované v zmysle článku 6 tohto protokolu.
Poznámka 2:
2.1. V prvých dvoch stĺpcoch v zozname sa uvádza opis získaného výrobku. V prvom stĺpci sa uvádza číslo položky
alebo číslo kapitoly, ktoré sa používa v harmonizovanom systéme, v druhom stĺpci sa uvádza opis tovaru, ktorý je
v tomto systéme uvedený pri danej položke alebo kapitole. Pri každej položke v prvých dvoch stĺpcoch sa v stĺpcoch
3 a 4 stanovuje pravidlo. V určitých prípadoch je pred záznamom v prvom stĺpci uvedené označenie „ex“, čo
znamená, že pravidlá v stĺpci 3 alebo 4 platia len pre tú časť položky, ktorá sa opisuje v stĺpci 2.
2.2. Ak sa v stĺpci 1 uvádza viacero čísiel položiek, alebo ak sa uvádza číslo kapitoly a v stĺpci 2 sa preto uvádza
všeobecný opis výrobkov, platia príslušné pravidlá v stĺpci 3 alebo 4 pre všetky výrobky, ktoré sú podľa harmo­
nizovaného systému zatriedené do ktorejkoľvek položky uvedenej v stĺpci 1 alebo do ktorejkoľvek položky kapitoly
uvedenej v ňom.
2.3. Ak sa v zozname rôzne pravidlá uplatňujú na rôzne výrobky v rámci položky, každá zarážka obsahuje opis tej časti
položky, na ktorú sa vzťahujú pravidlá uvedené v priľahlom stĺpci 3 alebo 4.
2.4. Ak je pre zápis do prvých dvoch stĺpcov uvedené pravidlo v stĺpci 3 aj 4, vývozca si môže alternatívne zvoliť buď
pravidlo uvedené v stĺpci 3, alebo pravidlo uvedené v stĺpci 4. Ak v stĺpci 4 nie je uvedené žiadne pravidlo pôvodu,
uplatňuje sa pravidlo stanovené v stĺpci 3.
Poznámka 3:
3.1. Ustanovenia článku 6 tohto protokolu týkajúce sa výrobkov, ktoré nadobudli status pôvodu a používajú sa na
výrobu ďalších výrobkov, platia bez ohľadu na to, či sa tento status získal vnútri závodu, kde sa tieto výrobky
používajú, alebo v inom závode zmluvnej strany.
Príklad:
Motor položky 8407, pre ktorý pravidlo stanovuje, že hodnota nepôvodných materiálov, ktoré sa mohli použiť,
nesmie presiahnuť 40 % ceny zo závodu, sa vyrába z „ostatnej legovanej ocele hrubo opracovanej kovaním“ položky
ex 7224.
Ak bol tento výkovok vykovaný v Európskej únii z nepôvodného ingotu, už nadobudol štatút pôvodu na základe
požiadavky na položku ex 7224 v zozname. Výkovok potom možno považovať pri výpočte hodnoty motora za
pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom závode alebo v inom závode v Európskej únii. Hodnota
ingotu bez pôvodu sa teda pri výpočte hodnoty použitých materiálov bez pôvodu neberie do úvahy.
3.2. Požiadavka v zozname reprezentuje minimálny objem požadovaného opracovania alebo spracovania, a opracovanie
alebo spracovanie vo väčšej miere takisto zabezpečuje štatút pôvodu; naopak, nižšie opracovanie alebo spracovanie
nemôže zabezpečiť štatút pôvodu. To znamená, že ak existuje pravidlo, podľa ktorého sa na určitom stupni výroby
môže použiť nepôvodný materiál, použitie takéhoto materiálu v skoršej etape je povolené a použitie takéhoto
materiálu v neskoršej etape povolené nie je.
3.3. Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 3.2, ak sa v požiadavke používa výraz „Výroba z materiálov z ktorejkoľvek
položky“, možno použiť materiály ktorejkoľvek položky (číselných znakov) (a to aj materiály s rovnakým opisom
a číselným znakom ako daný výrobok), ale s podmienkou akýchkoľvek ďalších konkrétnych obmedzení, ktoré sa
môžu nachádzať v požiadavke.
L 161/2014
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
Výraz „Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky“ alebo „Výroba z materiálov
akejkoľvek položky vrátane iných materiálov tej istej položky ako výrobok“ však znamená, že sa môžu použiť
materiály akejkoľvek (akýchkoľvek) položky(-iek), okrem tých, ktoré majú v stĺpci 2 v zozname taký istý opis ako
výrobok.
3.4. Ak pravidlo v zozname stanovuje, že výrobok môže byť vyrobený z viac ako jedného materiálu, znamená to, že
môže byť použitý jeden alebo viaceré materiály. Použitie všetkých materiálov sa nevyžaduje.
Príklad:
Pravidlo pre tkaniny položiek 5208 až 5212 stanovuje, že sa môžu použiť prírodné vlákna a že spomedzi ostatných
materiálov sa môžu použiť aj chemické materiály. To neznamená, že sa musí použiť oboje; je možné použiť jedno
alebo druhé, alebo oboje.
3.5. Ak sa v pravidle v zozname uvádza, že výrobok musí byť vyrobený z určitého materiálu, táto podmienka samo­
zrejme nebráni použitiu iných materiálov, ktoré vzhľadom na svoju povahu nemôžu spĺňať dané pravidlo. (Pozri
takisto ďalej uvedenú poznámku 6.2 vo vzťahu k textíliám.)
Príklad:
Pravidlo pre pripravené potraviny položky 1904, ktoré osobitne vylučuje použitie obilnín a ich derivátov, nebráni
použitiu minerálnych solí, chemikálií a iných prísad, ktoré nie sú výrobkami z obilnín.
Neplatí to však pre výrobky, ktoré môžu byť vyrobené z materiálu rovnakej povahy v skoršom štádiu výroby, hoci
nemôžu byť vyrobené z určitých materiálov uvedených v zozname.
Príklad:
Ak je v prípade odevného výrobku z kapitoly ex 62, vyrobeného z netkaných materiálov, povolené len použitie
nepôvodnej priadze pre túto triedu tovaru, nie je možné začať od netkaného odevu - aj keď netkané odevy nemôžu
byť spravidla vyrobené z priadze. V takýchto prípadoch by bol začiatočný materiál obvykle v štádiu pred priadzou, t.
j. v štádiu tkaniny.
3.6. Ak sú v pravidle v zozname uvedené dva percentuálne podiely pre maximálnu hodnotu materiálov bez pôvodu,
ktoré môžu byť použité, tieto percentuálne podiely sa nesmú sčítať. Inými slovami, maximálna hodnota všetkých
použitých materiálov bez pôvodu nesmie nikdy presiahnuť vyšší z uvedených percentuálnych podielov. Okrem toho
sa nesmú presiahnuť ani jednotlivé percentuálne podiely v súvislosti s konkrétnymi materiálmi, na ktoré sa vzťahujú.
Poznámka 4:
4.1. Termín „prírodné vlákna“ sa používa v zozname na označenie vláken iných, ako sú umelé alebo syntetické vlákna.
Obmedzuje sa na štádia pred pradením vrátane odpadu, a ak nie je stanovené inak, zahŕňa vlákna, ktoré môžu byť
mykané, česané alebo inak spracované, avšak nie spriadané.
4.2. Termín „prírodné vlákna“ obsahuje konské vlásie položky 0503, hodváb položiek 5002 a 5003, ako aj vlnené
vlákna a jemné alebo hrubé živočíšne vlásie položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a iné
rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.
4.3. Pojmy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „materiály na výrobu papiera“ sú použité v zozname na opis
materiálov nezatriedených v kapitolách 50 až 63, ktoré môžu byť použité na výrobu umelých, syntetických alebo
papierových vlákien alebo priadzí.
4.4. Pojmom „syntetické strižné vlákna“, používanom v zozname, sa označujú kábliky zo syntetického alebo umelého
vlákna, strižné vlákna alebo odpad položiek 5501 až 5507.
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
L 161/2015
Poznámka 5:
5.1. Ak sa pri určitom výrobku v zozname uvádza odkaz na túto poznámku, podmienky uvedené v stĺpci 3 sa
neuplatňujú na žiadne základné textilné materiály použité pri výrobe tohto výrobku, ktorých súhrnná hmotnosť
nepresahuje 10 % celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov. (Pozri takisto ďalej
uvedené poznámky 5.3 a 5.4.)
5.2. Toleranciu uvedenú v poznámke 5.1 však možno uplatniť len na zmiešané výrobky, ktoré boli vyrobené z dvoch
alebo viacerých základných textilných materiálov.
Základnými textilnými materiálmi sú:
— hodváb,
— vlna,
— hrubé zvieracie vlásie,
— jemné zvieracie vlásie,
— konské vlásie,
— bavlna,
— papierenské materiály a papier,
— ľan,
— konope,
— juta a ostatné textilné lykové vlákna,
— sisalové a ostatné textilné vlákna rodu Agave,
— kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,
— syntetické chemické vlákna,
— umelé chemické vlákna,
— vodivé vlákna,
— syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu,
— syntetické chemické strižné vlákna z polyesteru,
— syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu,
— syntetické chemické strižné vlákna z polyakrylnitrilu,
— syntetické chemické strižné vlákna z polyimidu,
— syntetické chemické strižné vlákna z polytetrafluóretylénu,
— syntetické chemické strižné vlákna z poly (fenylénsulfidu),
— syntetické chemické strižné vlákna z poly(vinylchloridu),
— iné syntetické chemické strižové vlákna,
L 161/2016
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
— umelé chemické strižné vlákna z viskózy,
— ostatné chemické strižné vlákna,
— priadza z polyuretánu delená pružnými segmentmi polyéteru, tiež opradená,
— priadza z polyuretánu delená pružnými segmentmi polyesteru, tiež opradená,
— výrobky položky 5605 (metalizovaná priadza), obsahujúce pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo
z plastového filmu, tiež potiahnutý hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaný pomocou
priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvomi vrstvami plastického filmu,
— ostatné výrobky položky 5605.
Príklad:
Priadza položky 5205 vyrobená z bavlnených vlákien položky 5203 a syntetických strižných vlákien položky 5506
je zmiešanou priadzou. Preto sa nepôvodné syntetické strižné vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (ktoré
vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny), môžu použiť, ak ich celková hmotnosť nepre­
sahuje 10 % hmotnosti priadze.
Príklad:
Vlnená tkanina položky 5112, vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a syntetickej priadze zo strižných vlákien
položky 5509, je zmiešanou tkaninou. Z toho vyplýva, že syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (ktoré
vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej buničiny), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá
pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak nepripravených na pradenie)
alebo ich kombinácia sa môžu použiť, ak ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti tkaniny.
Príklad:
Všívaná textilná tkanina položky 5802, vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a z bavlnenej tkaniny položky
5210, je jediným zmiešaným výrobkom, ak bavlnená tkanina samotná je zmiešanou látkou, vyrobenou z priadzí
zatriedených do dvoch samostatných položiek, alebo ak sú samotné použité bavlnené priadze zmesami.
Príklad:
Ak bola príslušná všívaná textilná tkanina vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky
5407, potom je zrejmé, že použité priadze sú dva osobitné základné textilné materiály a všívaná textilná tkanina je
teda zmiešaným výrobkom.
5.3. V prípade výrobkov obsahujúcich „priadzu vyrobenú z polyuretánu, segmentovanú pružnými segmentmi z polyéteru,
tiež opradenú“, táto tolerancia vo vzťahu k tejto priadzi predstavuje 20 %.
5.4. V prípade výrobkov obsahujúcich „pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež
potiahnutý hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaný pomocou priesvitného alebo fareb­
ného lepidla medzi dvoma vrstvami plastového filmu“, je pre tento pásik tolerancia 30 %.
Poznámka 6:
6.1. Ak je v zozname odkaz na túto poznámku, môžu sa použiť textilné materiály (s výnimkou podšívok a medzipod­
šívok), ktoré nie sú v súlade s pravidlom uvedeným v zozname v stĺpci 3 pre príslušný konfekčný výrobok za
predpokladu, že sú zaradené pod inou položkou ako položka pre tento výrobok a že ich hodnota nepresahuje 8 %
ceny výrobku zo závodu.
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
L 161/2017
6.2. Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 6.3, materiály, ktoré nie sú zatriedené v kapitolách 50 až 63, možno voľne
použiť pri výrobe textilných výrobkov bez ohľadu na to, či obsahujú textílie.
Príklad:
Ak pravidlo v zozname stanovuje, že pre určitú textilnú položku (napr. nohavice) sa musí použiť priadza, nebráni to
použitiu kovových položiek, ako sú gombíky, pretože gombíky nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63. Z rovnakého
dôvodu to nebráni použitiu zipsov, aj keď zipsy obyčajne obsahujú textílie.
6.3. Ak sa uplatňuje percentuálna požiadavka, pri určovaní hodnoty zahrnutých nepôvodných materiálov sa musí brať do
úvahy hodnota materiálov, ktoré nie sú zatriedené v kapitolách 50 až 63.
Poznámka 7:
7.1. Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 sa za „špecifické spracovanie“ považujú:
a) vákuová destilácia,
b) redestilácia pri veľmi starostlivom delení do frakcií;
c) krakovanie (štiepenie);
d) reforming (úprava);
e) extrakcia selektívnymi rozpúšťadlami;
f) procesy zahrnujúce všetky tieto operácie: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou
sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prírodne
aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom;
g) polymerizácia;
h) alkylácia;
(i) izomerizácia.
7.2. Na účely položiek 2710, 2711 a 2712 „špecifické procesy“ znamenajú tieto operácie:
a) vákuová destilácia,
b) redestilácia pri veľmi starostlivom delení do frakcií;
c) krakovanie (štiepenie);
d) reforming (úprava);
e) extrakcia selektívnymi rozpúšťadlami;
f)
procesy zahrnujúce všetky tieto operácie: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou
sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prírodne
aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom;
g) polymerizácia;
h) alkylácia;
L 161/2018
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
i)
izomerizácia;
j)
len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710 odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu
síry zo spracovaných výrobkov (metóda ASTM D 1266-59 T),
k) len vo vzťahu k výrobkom položky 2710 odstraňovanie parafínov inak ako filtrovaním,
l)
len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710 spracovanie pomocou vodíka, iné ako desulfurizácia, pri tlaku
väčšom ako 20 barov a teplote vyššej ako 250 °C s použitím katalyzátorov, kde vodík v chemickej reakcii
predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie spracovanie mazacích olejov položky ex 2710 pomocou vodíka (napríklad
dokončovacie úpravy vodou alebo odfarbovanie) so zámerom zlepšiť farbu alebo stálosť sa nepokladá za
špecifické spracovanie;
m) len vo vzťahu k vykurovacím olejom položky ex 2710, atmosferická destilácia metódou ASTM D 86, pri ktorej
pri 300 °C predestiluje menej ako 30 % objemu takýchto výrobkov vrátane strát;
n) len vo vzťahu k ťažkým olejom iným ako motorová nafta a vykurovacie oleje položky ex 2710 spracovanie
pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja;
o) len vo vzťahu k ropným výrobkom (iným ako vazelína, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, parafín
obsahujúci menej ako 0,75 % hmotnosti oleja) položky ex 2712, odolejovanie frakčnou kryštalizáciou.
7.3. Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403, jednoduché operácie ako čistenie,
dekantácia, odsoľovanie, odvodňovanie, filtrácia, farbenie, označovanie, získavanie sírového obsahu v dôsledku
zmiešavania výrobkov s rôznym obsahom síry alebo akákoľvek kombinácia týchto operácií alebo podobných
operácií, nemajú za následok získanie pôvodu.
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
L 161/2019
PRÍLOHA II
ZOZNAM OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA, KTORÉ SA MUSIA VYKONAŤ NA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOCH,
ABY VYROBENÝ VÝROBOK MOHOL ZÍSKAŤ ŠTATÚT PÔVODU
Dohoda sa nemusí vzťahovať na všetky výrobky uvedené v tomto zozname. Preto je potrebné nahliadnuť do ostatných
častí dohody.
Položka HS
Opis výrobku
(1)
(2)
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na
udelenie štatútu pôvodného výrobku
(3)
alebo
Kapitola 1
Živé zvieratá
Všetky zvieratá uvedené
v kapitole 1 musia byť úplne
získané
Kapitola 2
Mäso a jedlé mäsové droby
Výroba, pri ktorej všetky
použité materiály kapitoly 1
a 2 sú úplne získané
Kapitola 3
Ryby a kôrovce, mäkkýše
a ostatné vodné bezstavovce
Výroba, pri ktorej všetky
použité materiály uvedené
v kapitole 3 sú úplne získané
Mliečne výrobky; vtáčie vajcia;
prírodný med; jedlé výrobky
živočíšneho pôvodu inde
neuvedené ani nezahrnuté;
okrem:
Výroba, pri ktorej všetky
použité materiály uvedené
v kapitole 4 sú úplne získané
ex kapitola 4
0403
Cmar, kyslé mlieko a smotana, Výroba, pri ktorej:
jogurt, kefír a ostatné fermen­
tované alebo acidofilné mlieko — všetky materiály kapitoly 4
sú úplne získané,
a smotana, tiež koncentrované
alebo obsahujúce pridaný
— všetky použité ovocné
cukor alebo ostatné sladidlá,
šťavy (okrem ananásovej,
alebo ochutené alebo obsahu­
limetovej alebo grapefrui­
júce pridané ovocie, orechy
tovej) položky 2009 sú
alebo kakao
pôvodné a
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov uvedených
v kapitole 17 nie je vyššia
ako 30 % ceny výrobku zo
závodu
ex kapitola 5
Produkty živočíšneho pôvodu
inde nešpecifikované ani
nezahrnuté; okrem:
Výroba, pri ktorej všetky
použité materiály uvedené
v kapitole 5 sú úplne získané
ex 0502
Svinské, kančie alebo diviačie
štetiny a chlpy
Čistenie, dezinfekcia, triedenie
a narovnávanie štetín a chlpov
(4)
SK
L 161/2020
Úradný vestník Európskej únie
(1)
Kapitola 6
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
Živé stromy a ostatné rastliny; Výroba, pri ktorej:
cibuľky, korene a podobne;
— všetky materiály uvedené
rezané kvety a okrasné lístie
v kapitole 6 sú úplne
získané, a
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov neprekra­
čuje 50 % ceny výrobku zo
závodu
Kapitola 7
Jedlá zelenina a určité korene
a hľuzy
Výroba, pri ktorej všetky
použité materiály uvedené
v kapitole 7 sú úplne získané
Kapitola 8
Jedlé ovocie a orechy; šupy
citrusových plodov a melónov
Výroba, pri ktorej:
— všetko ovocie a orechy sú
úplne získané, a
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov kapitoly
17 nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu
ex kapitola 9
Káva, čaj, maté a koreniny;
okrem:
Výroba, pri ktorej všetky
použité materiály uvedené
v kapitole 9 sú úplne získané
0901
Káva, tiež pražená, alebo
Výroba z materiálov ktorej­
bezkofeínová; kávové plevy
koľvek položky
a šupky; kávové náhradky
obsahujúce kávu v akomkoľvek
pomere
0902
Čaj, tiež aromatizovaný
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky
Zmesi korenín
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky
Obilie
Výroba, pri ktorej všetky
použité materiály uvedené
v kapitole 10 sú úplne získané
ex 0910
Kapitola 10
ex kapitola 11
Mlynárske výrobky; slad;
Výroba, pri ktorej všetky sú
škroby; inulín; pšeničný lepok; použité obilniny, jedlá zele­
okrem:
nina, korene a hľuzy zatrie­
dené do položky 0714 alebo
ovocie úplne získané
ex 1106
Múka, krupica a prášok zo
suchých strukovín z položky
0713
Sušenie a mletie strukovín
zatriedených do položky 0708
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
L 161/2021
alebo
Kapitola 12
Olejnaté semená a olejnaté
plody; rôzne zrná semená
a plody; priemyselné alebo
liečivé rastliny; slama a krmo­
viny
Výroba, pri ktorej všetky
použité materiály uvedené
v kapitole 12 sú úplne získané
1301
Šelak; prírodné gumy, živice,
glejoživice a prírodné olejoži­
vice (napr. balzamy)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
položky 1301 nepresahuje
50 % ceny výrobku zo závodu
1302
Rastlinné šťavy a výťažky;
pektínové látky, pektináty
a pektáty; agar-agar a ostatné
slizy a zahusťovadlá, tiež
modifikované, získané
z rastlinných produktov;
Kapitola 14
ex kapitola 15
1501
–
Slizy a zahusťovadlá, modi­
fikované, získané z rastlin­
ných produktov
Výroba z nemodifikovaných
slizov a zahusťovadiel alebo
–
Ostatné
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej všetky
Rastlinné pletacie materiály;
použité materiály uvedené
produkty rastlinného pôvodu
inde nešpecifikované ani neza­ v kapitole 14 sú úplne získané
hrnuté
Živočíšne alebo rastlinné tuky Výroba z materiálov z ktorej­
a oleje a výrobky ich štiepenia; koľvek položky, okrem
upravené jedlé tuky; živočíšne položky daného výrobku
alebo rastlinné vosky; okrem:
Prasací tuk (vrátane sadla)
a hydinový tuk, iný ako tuk
položky 0209 alebo 1503:
–
Tuky z kostí alebo odpadu
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky okrem mate­
riálov položiek 0203, 0206
alebo 0207, alebo kostí
položky 0506
–
Ostatné
Výroba z mäsa alebo jedlých
bravčových drobov položky
0203 alebo 0206, alebo
z mäsa alebo jedlých drobov
z hydiny položky 0207
(4)
SK
L 161/2022
Úradný vestník Európskej únie
(1)
1502
1504
ex 1505
1506
1507 až 1515
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
Tuk z hovädzích zvierat, oviec
alebo kôz, iný ako tuk položky
1503:
–
Tuky z kostí alebo odpadu
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem mate­
riálov položiek 0201, 0202,
0204 alebo 0206 alebo kostí
položky 0506
–
Ostatné
Výroba, pri ktorej všetky
použité materiály uvedené
v kapitole 2 sú úplne získané
Tuky a oleje a ich frakcie,
z rýb alebo morských cicav­
cov, tiež rafinované, ale
chemicky nemodifikované:
–
Tuhé frakcie
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov
zatriedených do položky 1504
–
Ostatné
Výroba, pri ktorej všetky
použité materiály kapitoly 2
a 3 sú úplne získané
Rafinovaný lanolín
Výroba zo surového tuku
z ovčej vlny položky 1505
Ostatné živočíšne tuky a oleje
a ich frakcie, tiež rafinované,
ale chemicky nemodifikované
–
Tuhé frakcie
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov
zatriedených do položky 1506
–
Ostatné
Výroba, pri ktorej všetky
použité materiály uvedené
v kapitole 2 sú úplne získané
Rastlinné tuky a oleje a ich
frakcie:
–
Výroba z materiálov z ktorej­
sójový olej, arašidový olej,
palmový olej, koprový olej, koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
olej z palmových jadier,
babasový olej, tungový alebo
oiticikový olej, myrtový vosk
a japonský vosk, frakcie
z jojobového oleja a oleje na
technické alebo priemyselné
účely, iné ako na výrobu
potravín na ľudskú konzu­
máciu
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
–
Tuhé frakcie okrem frakcií
jojobového oleja
Výroba z iných materiálov
položiek 1507 až 1515
–
Ostatné
Výroba, pri ktorej všetky
rastlinné materiály sú úplne
získané
L 161/2023
alebo
1516
Živočíšne alebo rastlinné tuky Výroba, pri ktorej:
a oleje a ich frakcie, čiastočne
— všetky materiály uvedené
alebo úplne hydrogenované,
v kapitole 2 sú úplne
interesterifikované, reesterifiko­
získané, a
vané alebo elaidinizované, tiež
rafinované, ale ďalej neupra­
— všetky použité rastlinné
vené
materiály sú úplne získané.
Možno však použiť mate­
riály položiek 1507, 1508,
1511 a 1513
1517
Margarín; jedlé zmesi alebo
Výroba, pri ktorej:
prípravky zo živočíšnych alebo
rastlinných tukov alebo olejov — všetky materiály kapitol 2
a 4 sú úplne získané a
alebo frakcií rôznych tukov
alebo olejov tejto kapitoly, iné
— všetky použité rastlinné
ako jedlé tuky a oleje a ich
materiály sú úplne získané.
frakcie položky 1516
Možno však použiť mate­
riály položiek 1507, 1508,
1511 a 1513
Kapitola 16
Prípravky z mäsa, rýb alebo
kôrovcov, mäkkýšov alebo
ostatných vodných bezstavov­
cov
Výroba:
— zo zvierat uvedených
v kapitole 1 a/alebo
— pri ktorej všetky materiály
uvedené v kapitole 3 sú
úplne získané
ex kapitola 17
Cukor a cukrovinky; okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex 1701
Trstinový alebo repný cukor
a chemicky čistá sacharóza,
v pevnom stave, obsahujúce
pridané ochucujúce alebo
farbiace látky
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
uvedených v kapitole 17
nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu
(4)
SK
L 161/2024
Úradný vestník Európskej únie
(1)
1702
ex 1703
1704
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
Ostatné cukry, vrátane
chemicky čistej laktózy,
maltózy, glukózy a fruktózy,
v pevnej forme; cukrové sirupy
neobsahujúce pridané dochu­
covadlo alebo farbivo; umelý
med, zmiešaný alebo nezmie­
šaný s prírodným medom;
karamel:
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov
zatriedených do položky 1702
–
Chemicky čistá maltóza
a fruktóza
–
Ostatné cukry v tuhej forme, Výroba, pri ktorej hodnota
obsahujúce pridané aroma­
všetkých použitých materiálov
tické prídavky alebo farbivá uvedených v kapitole 17
nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu
–
Ostatné
Melasy získané z extrakcie
alebo rafinácie cukru, obsahu­
júce pridané aromatické
prídavky alebo farbivá
Výroba, pri ktorej všetky
použité materiály sú pôvodné
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
uvedených v kapitole 17
nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba:
Cukrovinky (vrátane bielej
čokolády), neobsahujúce kakao
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kapi­
toly 17 nepresahuje 30 %
ceny výrobku zo závodu
Kapitola 18
Kakao a prípravky z kakaa
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kapi­
toly 17 nepresahuje 30 %
ceny výrobku zo závodu
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
1901
(2)
(3)
L 161/2025
alebo
Sladový výťažok, potravinové
prípravky z múky, krupice,
krupičky, škrobu alebo slado­
vého výťažku, neobsahujúce
kakao alebo obsahujúce menej
ako 40 hmotnostných % kakaa
v úplne odtučnenom základe,
inde neuvedené ani nezahr­
nuté; potravinové prípravky
z tovaru položiek 0401 až
0404, neobsahujúce kakao
alebo obsahujúce menej ako
5 % hmotnosti kakaa v celkom
odtučnenom základe, inde
nešpecifikované ani nezahrnu­
té:
–
Sladový výťažok
Výroba z obilnín uvedených
v kapitole 10
–
Ostatné
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kapi­
toly 17 nepresahuje 30 %
ceny výrobku zo závodu
1902
Cestoviny, varené alebo neva­
rené alebo plnené alebo
neplnené (mäsom alebo inými
plnkami), alebo inak upravené,
ako špagety, makaróny,
rezance, široké rezance, halu­
šky, ravioly, canneloni; kuskus,
tiež pripravený:
–
obsahujúce najviac 20
hmotnostných % mäsa,
mäsových drobov, rýb,
kôrovcov, mäkkýšov alebo
iných vodných bezstavovcov
–
Výroba, pri ktorej:
Obsahujúce viac ako 20 %
hmotnosti mäsa, mäsových
drobov, rýb, kôrovcov alebo — všetky obilniny a výrobky
z nich (okrem tvrdej
mäkkýšov
pšenice a jej derivátov) sú
úplne získané a
Výroba, pri ktorej sú všetky
použité obilniny a deriváty
(okrem tvrdej pšenice a jej
derivátov) úplne získané
— všetky materiály uvedené
v kapitolách 2 a 3 sú úplne
získané
(4)
SK
L 161/2026
(1)
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
1903
Tapioka a jej náhradky pripra­ Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky okrem zemia­
vené zo škrobu, vo forme
kového škrobu položky 1108
vločiek, zŕn, perličiek alebo
podobných formách
1904
Výroba:
Pripravené potraviny získané
napučaním alebo pražením
obilia alebo obilných výrobkov — z materiálov zatriedených
do ktorejkoľvek položky,
(napr. pražené kukuričné
s výnimkou materiálov
vločky – corn flakes); obilniny
z položky 1806,
(iné ako kukuričné zrná)
v zrnách alebo vo forme
vločiek, alebo inak spracované — pri ktorej sú všetky použité
obilniny a múka (okrem
zrná (okrem múky, krúpov
tvrdej pšenice a kukurice
a krupice), predvarené alebo
Zea indurata a ich derivá­
inak pripravené, inde nešpeci­
tov) úplne získané, a
fikované ani nezahrnuté
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kapi­
toly 17 nepresahuje 30 %
ceny výrobku zo závodu
Chlieb, zákusky, koláče,
sušienky a ostatné pekárske
výrobky, s obsahom kakaa
alebo bez neho; hostie,
prázdne oblátky druhov
používaných na farmaceutické
účely, oblátky na pečenie,
ryžový papier a podobné
výrobky
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky okrem mate­
riálov kapitoly 11
ex kapitola 20
Prípravky zo zeleniny, ovocia,
orechov alebo iných častí
rastlín; okrem:
Výroba, pri ktorej sú všetky
použité orechy, ovocie alebo
zelenina úplne získané
ex 2001
Yamy, sladké zemiaky
a podobné jedlé časti rastlín
obsahujúce 5 % hmotnosti
alebo viac škrobu, upravené
alebo konzervované v octe
alebo kyseline octovej
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex 2004 a
ex 2005
Zemiaky vo forme múky,
krupice alebo vločiek, pripra­
vené alebo konzervované inak
ako v octe alebo kyseline
octovej
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
2006
Zelenina, ovocie, orechy,
ovocné kôry a šupy a ostatné
časti rastlín konzervované
cukrom (máčaním, glazovaním
alebo kandizovaním)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
uvedených v kapitole 17
nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu
1905
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
2007
ex 2008
(2)
(3)
L 161/2027
alebo
Výroba:
Džemy, ovocné želé, lekváre,
ovocné alebo orechové pyré
a pasty ovocné alebo orechové — z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
získané varením, tiež obsahu­
výrobku, a
júce pridaný cukor alebo
ostatné sladidlá
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kapi­
toly 17 nepresahuje 30 %
ceny výrobku zo závodu
–
Orechy neobsahujúce
pridaný cukor ani alkohol
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých pôvodných
orechov a olejnatých semien
položiek 0801, 0802 a 1202
až 1207 je vyššia ako 60 %
ceny výrobku zo závodu
–
Arašidové maslo; obilninové
zmesi; palmové jadrá; kuku­
rica (zrno)
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
–
Ostatné okrem ovocia
Výroba:
a orechov varených inak ako
— z materiálov ktorejkoľvek
parením alebo varením vo
položky, okrem položky
vode, neobsahujúce pridaný
výrobku, a
cukor, mrazené
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kapi­
toly 17 nepresahuje 30 %
ceny výrobku zo závodu
2009
ex kapitola 21
Ovocné šťavy (vrátane hroz­
nového muštu) a zeleninové
šťavy, nekvasené a neobsahu­
júce pridaný alkohol, obsahu­
júce alebo neobsahujúce
pridaný cukor alebo iné
sladidlo
Rôzne potravinové prípravky;
okrem:
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kapi­
toly 17 nepresahuje 30 %
ceny výrobku zo závodu
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
(4)
SK
L 161/2028
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
2101
Výťažky, esencie a koncentráty Výroba:
kávy, čaju alebo maté
— z materiálov ktorejkoľvek
a prípravky na báze týchto
položky, okrem položky
výrobkov alebo na báze kávy,
výrobku, a
čaju alebo maté; čakanka
pražená a ostatné pražené
— pri ktorej všetka použitá
náhradky kávy a výťažky,
čakanka bola úplne získaná
esencie a koncentráty z nich
2103
Omáčky a prípravky na
omáčky; nakladacie a koreniace
zmesi; horčičná múka
a krupica a pripravená horčica:
ex 2104
2106
–
Omáčky a prípravky na
omáčky; nakladacie a kore­
niace zmesi
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Horčičná múčka alebo prášok
alebo pripravená horčica sa
však môže použiť
–
horčičná múčka a krupica
a pripravená horčica
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky
Polievky a bujóny a prípravky
na ne
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky,
s výnimkou pripravenej alebo
konzervovanej zeleniny zatrie­
denej do položiek 2002 až
2005
Potravinové prípravky inde
nešpecifikované ani neza­
hrnuté
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kapi­
toly 17 nepresahuje 30 %
ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 22
Nápoje, liehoviny a ocot;
okrem:
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej je všetko hrozno
alebo materiály získané
z hrozna úplne získané
(4)
SK
29.5.2014
(1)
2202
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
L 161/2029
alebo
Vody vrátane minerálnych vôd Výroba:
a sýtených vôd, obsahujúce
— z materiálov zatriedených
pridaný cukor alebo iné
do ktorejkoľvek položky,
sladidlo alebo ochutené
s výnimkou materiálov
a ostatné nealkoholické nápoje,
uvedených v rovnakej
s výnimkou ovocných alebo
položke ako daný výrobok,
zeleninových štiav zatriede­
ných do položky 2009
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kapi­
toly 17 nepresahuje 30 %
ceny výrobku zo závodu a
— pri ktorej všetky použité
ovocné šťavy (okrem
ananásovej, limetovej alebo
grapefruitovej) sú pôvodné
2207
Výroba:
Etylalkohol nedenaturovaný
s objemovým alkoholome­
trickým titrom 80 % vol alebo — z materiálov zatriedených
do ktorejkoľvek položky,
vyšším; etylalkohol a ostatné
s výnimkou položky 2207
destiláty, denaturované,
alebo položky 2208, a
s akýmkoľvek alkoholome­
trickým titrom
— pri ktorej všetko hrozno
alebo materiály získané
z hrozna sú úplne získané
alebo ak všetky ostatné
použité materiály sú už
pôvodné, možno použiť
arak do úrovne 5 %
objemu
2208
Etylalkohol nedenaturovaný
s objemovým alkoholome­
trickým titrom nižším ako
80 % vol; destiláty, likéry
a ostatné liehové nápoje
Výroba:
— z materiálov zatriedených
do ktorejkoľvek položky,
s výnimkou položky 2207
alebo položky 2208, a
— pri ktorej všetko hrozno
alebo materiály získané
z hrozna sú úplne získané
alebo ak všetky ostatné
použité materiály sú už
pôvodné, možno použiť
arak do úrovne 5 %
objemu
ex kapitola 23
Zvyšky a odpady potravinár­
skeho priemyslu; pripravené
krmivo pre zvieratá; okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex 2301
Výroba, pri ktorej všetky
Veľrybí šrot; múčka, prášok
a pelety z rýb alebo kôrovcov, použité materiály kapitoly 2
a 3 sú úplne získané
mäkkýšov alebo ostatných
vodných bezstavovcov, nespô­
sobilé na ľudskú spotrebu
(4)
SK
L 161/2030
(1)
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
ex 2303
Zvyšky z výroby škrobu
z kukurice (okrem koncentro­
vaných máčacích likvorov),
s obsahom proteínu počíta­
ného na sušinu, presahujúcim
40 % hmotnosti
Výroba, pri ktorej je všetka
použitá kukurica úplne získaná
ex 2306
Pokrutiny a ostatné pevné
zvyšky vznikajúci pri extrakcii
olivového oleja, s obsahom
väčším ako 3 % hmotnosti
olivového oleja
Výroba, pri ktorej sú všetky
použité olivy úplne získané
2309
Prípravky používané na výživu Výroba, pri ktorej:
zvierat
— všetko použité obilie,
cukor alebo melasa, mäso
alebo mlieko sú pôvodné a
— všetky použité materiály
uvedené v kapitole 3 sú
úplne získané
Tabak a vyrobené tabakové
náhradky; okrem:
Výroba, pri ktorej všetky
použité materiály uvedené
v kapitole 24 sú úplne získané
Cigary, cigary s odrezanými
koncami, cigarky a cigarety
z tabaku alebo z náhradiek
tabaku
Výroba, pri ktorej aspoň 70 %
hmotnosti použitého nevyro­
beného tabaku alebo tabako­
vého odpadu položky 2401 je
pôvodných
ex 2403
Tabak na fajčenie
Výroba, pri ktorej aspoň 70 %
hmotnosti použitého nevyro­
beného tabaku alebo tabako­
vého odpadu položky 2401 je
pôvodných
ex kapitola 25
Výroba z materiálov z ktorej­
Soľ; síra; zeminy a kamene;
sadra, vápno a cement; okrem: koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex 2504
Prírodný kryštalický grafit,
s obohateným obsahom
uhlíka, čistený a mletý
ex 2515
Mramor, len rozpílený alebo
Rezanie mramoru s hrúbkou
inak rozrezaný, na bloky alebo presahujúcou 25 cm (aj keď už
na dosky pravouhlého (vrátane je rozrezaný), pílou alebo inak
štvorcového) tvaru, s hrúbkou
nepresahujúcou 25 cm
ex kapitola 24
2402
Obohatenie o obsah uhlíka,
čistenie a mletie surového
kryštalického grafitu
(4)
SK
29.5.2014
(1)
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
L 161/2031
alebo
ex 2516
Žula, porfýr, čadič, pieskovec
a ostatné kamene na výtvarné
alebo stavebné účely, len
rozpílené, alebo inak
rozrezané, na bloky alebo
dosky pravouhlého (vrátane
štvorcového) tvaru, s hrúbkou
nepresahujúcou 25 cm:
Rozpílenie alebo iné
rozrezanie kameňa (aj keď je
už rozpílený) s hrúbkou
presahujúcou 25 cm
ex 2518
Kalcinovaný dolomit
Kalcinácia nekalcinovaného
dolomitu ex 2519
ex 2519
Drvený prírodný uhličitan
horečnatý (magnezit), v herme­
ticky uzavretých kontajneroch,
a oxidy horčíka, tiež čisté, iné
ako tavená magnézia alebo
spekaná (sintrovaná) magnézia
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Prírodný uhličitan horečnatý
(magnezit) sa však môže
použiť.
ex 2520
Sadry špeciálne upravené na
stomatologické účely
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
ex 2524
Prírodné azbestové vlákna
Výroba z azbestového
koncentrátu
ex 2525
Sľudový prach
Mletie sľudy alebo sľudového
odpadu
ex 2530
Farebné hlinky, kalcinované
alebo v prášku
Kalcinácia alebo mletie fareb­
ných hliniek
Rudy, trusky a popoly
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex kapitola 27
Nerastné palivá, minerálne
oleje a výrobky ich destilácie;
bitúmenové látky; minerálne
vosky; okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex 2707
Oleje, v ktorých hmotnosť
aromatických zložiek preva­
žuje nad hmotnosťou nearo­
matických zložiek, ktoré sú
podobné minerálnym olejom
vyrobeným destiláciou čier­
nouhoľných dechtov, z ktorých
65 % objemu alebo viac desti­
luje pri teplote do 250 °C
(vrátane zmesí lakového
benzínu a benzolu), používané
ako pohonné látky alebo
vykurovacie palivá
Operácie rafinovania a/alebo
jeden alebo viac špecifických
procesov (1)
Kapitola 26
alebo
Iné operácie, v ktorých sú
všetky použité materiály
zatriedené do inej položky ako
položka výrobku. Materiály tej
istej položky ako výrobok však
možno použiť, ak ich celková
hodnota nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu
(4)
SK
L 161/2032
(1)
ex 2709
2710
2711
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
Ropné oleje získané z bitúme­ Rozkladná destilácia bitúme­
nových materiálov
nových nerastov, surové
Ropné oleje a oleje získané
z bitúmenových materiálov,
iné ako surové; prípravky inde
nešpecifikované ani nezahr­
nuté, obsahujúce v hmotnosti
70 % alebo viac ropných
olejov alebo olejov získaných
z bitúmenových nerastov, ak
tieto oleje sú základnými
zložkami týchto prípravkov;
odpadové oleje
Ropné plyny a ostatné plynné
uhľovodíky
Operácie rafinovania a/alebo
jeden alebo viac špecifických
procesov (2)
alebo
Iné operácie, v ktorých sú
všetky použité materiály
zatriedené do inej položky ako
položka výrobku. Materiály tej
istej položky ako výrobok však
možno použiť, ak ich celková
hodnota nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu
Operácie rafinovania a/alebo
jeden alebo viac špecifických
procesov (2)
alebo
Iné operácie, v ktorých sú
všetky použité materiály
zatriedené do inej položky ako
položka výrobku. Materiály tej
istej položky ako výrobok však
možno použiť, ak ich celková
hodnota nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu
2712
Vazelína; parafín, mikrokryšta­
lický ropný vosk, parafínový
gáč, ozokerit, montánny vosk,
rašelinový vosk, ostatné mine­
rálne vosky a podobné
výrobky získané syntézou
alebo ostatnými procesmi, tiež
zafarbené
Operácie rafinovania a/alebo
jeden alebo viac špecifických
procesov (2)
alebo
Iné operácie, v ktorých sú
všetky použité materiály
zatriedené do inej položky ako
položka výrobku. Materiály tej
istej položky ako výrobok však
možno použiť, ak ich celková
hodnota nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu
(4)
SK
29.5.2014
(1)
2713
Úradný vestník Európskej únie
(2)
Petrolejový koks, petrolejový
bitúmen a ostatné zvyšky
z ropných olejov alebo
z olejov získaných z bitúme­
nových nerastov
(3)
L 161/2033
alebo
(4)
Operácie rafinovania a/alebo
jeden alebo viac špecifických
procesov (1)
alebo
Iné operácie, v ktorých sú
všetky použité materiály
zatriedené do inej položky ako
položka výrobku. Materiály tej
istej položky ako výrobok však
možno použiť, ak ich celková
hodnota nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu
2714
Prírodné bitúmeny (živice)
a prírodný asfalt; bitúmenové
alebo olejové bridlice
a dechtové piesky; asfaltity
a asfaltové horniny
Operácie rafinovania a/alebo
jeden alebo viac špecifických
procesov (1)
alebo
Iné operácie, v ktorých sú
všetky použité materiály
zatriedené do inej položky ako
položka výrobku. Materiály tej
istej položky ako výrobok však
možno použiť, ak ich celková
hodnota nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu
2715
ex kapitola 28
Bitúmenové zmesi na základe
prírodného asfaltu, prírodného
bitúmenu, ropného bitúmenu,
minerálneho dechtu alebo zo
smoly z minerálneho dechtu
(napríklad bitúmenový tmel,
spätné frakcie)
Anorganické chemické
výrobky; anorganické alebo
organické zlúčeniny drahých
kovov, kovov vzácnych zemí,
rádioaktívnych prvkov alebo
ich izotopov; okrem:
Operácie rafinovania a/alebo
jeden alebo viac špecifických
procesov (1)
alebo
Iné operácie, v ktorých sú
všetky použité materiály
zatriedené do inej položky ako
položka výrobku. Materiály tej
istej položky ako výrobok však
možno použiť, ak ich celková
hodnota nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Materiály tej istej položky ako
výrobok však možno použiť,
ak ich celková hodnota nepre­
sahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
SK
L 161/2034
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
(4)
ex 2805
„Mischmetall“ – zmesový kov
Výroba elektrolytickým alebo
termálnym spracovaním, pri
ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov nepresa­
huje 50 % ceny výrobku zo
závodu.
ex 2811
Oxid sírový
Výroba z oxidu siričitého
ex 2833
Síran hlinitý
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
ex 2840
Perboritan sodný
Výroba z pentahydrátu tetra­
boritanu sodného
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
ex 2852
Zlúčeniny ortuti interných
éterov a ich halogenované,
sulfonované, nitrované alebo
nitrosatované deriváty
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky. Hodnota
všetkých použitých materiálov
položky 2909 však nesmie byť
vyššia ako 20 % ceny výrobku
zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
Zlúčeniny ortuti nukleových
kyselín a ich soli, tiež
chemicky definované; iné
heterocyklické zlúčeniny
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky. Hodnota
všetkých použitých materiálov
položiek 2852, 2932 a 2933
a 2934 však nesmie byť vyššia
ako 20 % ceny výrobku zo
závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
Organické chemikálie; okrem:
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Materiály tej istej položky ako
výrobok však možno použiť,
ak ich celková hodnota nepre­
sahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
ex kapitola 29
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
ex 2901
(2)
Acyklické uhľovodíky na
využitie pre energetiku alebo
na vykurovanie
(3)
L 161/2035
alebo
(4)
Operácie rafinovania a/alebo
jeden alebo viac špecifických
procesov (1)
alebo
Iné operácie, v ktorých sú
všetky použité materiály
zatriedené do inej položky ako
položka výrobku. Materiály tej
istej položky ako výrobok však
možno použiť, ak ich celková
hodnota nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu
ex 2902
Cykloalkány a cykloalkény (iné Operácie rafinovania a/alebo
jeden alebo viac špecifických
ako azulén), benzén, toluén,
xylén na použitie ako pohonné procesov (1)
alebo vykurovacie palivo
alebo
Iné operácie, v ktorých sú
všetky použité materiály
zatriedené do inej položky ako
položka výrobku. Materiály tej
istej položky ako výrobok však
možno použiť, ak ich celková
hodnota nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu
ex 2905
2915
ex 2932
Metalalkoholáty alkoholov
tejto položky a etanolu
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov
uvedených v položke 2905.
Metalalkoholáty tejto položky
však možno použiť, ak ich
celková hodnota nepresahuje
20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
Nasýtené acyklické monokar­
boxylové kyseliny a ich anhy­
dridy, halogenidy, peroxidy
a peroxokyseliny; ich halogén-,
sulfo-, nitro-, alebo nitrózode­
riváty
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky. Hodnota
všetkých použitých materiálov
zatriedených do položiek 2915
a 2916 však nesmie presiahnuť
20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
Vnútorné étery a ich halo­
gén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky. Hodnota
všetkých použitých materiálov
položky 2909 však nesmie byť
vyššia ako 20 % ceny výrobku
zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
–
SK
L 161/2036
Úradný vestník Európskej únie
(1)
–
29.5.2014
(2)
(3)
alebo
(4)
Cyklické acetály a interné
hemiacetály a ich halogén-,
sulfo-, nitro- alebo nitrózo­
deriváty
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
2933
Heterocyklické zlúčeniny len
s dusíkatým(-i) heteroató­
mom(-mami)
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky. Hodnota
všetkých použitých materiálov
položiek 2932 a 2933 však
nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
2934
Kyseliny nukleové a ich soli,
tiež chemicky definované; iné
heterocyklické zlúčeniny
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky. Hodnota
všetkých použitých materiálov
zatriedených do položiek
2932, 2933 a 2934 však
nesmie presiahnuť 20 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
ex 2939
Koncentráty z makovej slamy
s obsahom alkaloidov
najmenej 50 hmotnostných %
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
ex kapitola 30
Farmaceutické výrobky; okrem: Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Materiály tej istej položky ako
výrobok však možno použiť,
ak ich celková hodnota nepre­
sahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu
3002
Ľudská krv; živočíšna krv
pripravená na terapeutické,
profylaktické alebo na diag­
nostické použitie; antiséra
a ostatné krvné zložky
a modifikované imunologické
výrobky, tiež získané biotech­
nologickými procesmi; očko­
vacie látky, toxíny, kultúry
mikroorganizmov (okrem
kvasiniek) a podobné výrobky:
–
výrobky tvorené dvoma
alebo viacerými zmiešanými
zložkami na terapeutické
alebo profylaktické použitie,
alebo nezmiešané výrobky
na toto použitie, ktoré sú
v odmeraných dávkach
alebo v balení na predaj
v malom
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov
uvedených v položke 3002.
Materiály toho istého druhu
ako výrobok však možno
použiť, ak ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
–
(3)
L 161/2037
alebo
Ostatné
––
ľudská krv
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov
uvedených v položke 3002.
Materiály toho istého druhu
ako výrobok však možno
použiť, ak ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu
––
Živočíšna krv pripravená
na terapeutické alebo
profylaktické účely
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov
uvedených v položke 3002.
Materiály toho istého druhu
ako výrobok však možno
použiť, ak ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu
––
Krvné zložky iné ako anti­
séra, hemoglobín, krvné
globulíny a sérové globu­
líny
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov
uvedených v položke 3002.
Materiály toho istého druhu
ako výrobok však možno
použiť, ak ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu
––
hemoglobín, krvné globu­
líny a sérové globulíny
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov
uvedených v položke 3002.
Materiály toho istého druhu
ako výrobok však možno
použiť, ak ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu
––
Ostatné
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov
uvedených v položke 3002.
Materiály toho istého druhu
ako výrobok však možno
použiť, ak ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu
(4)
SK
L 161/2038
Úradný vestník Európskej únie
(1)
3003 a 3004
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
(4)
Lieky (s výnimkou tovaru
zatriedeného do položiek
3002, 3005 alebo 3006):
–
Získané z amikacínu zatrie­
deného do položky 2941
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Materiály položiek 3003
a 3004 sa však môžu použiť,
ak ich celková hodnota nepre­
sahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu.
–
Ostatné
Výroba:
— z materiálov z ktorejkoľvek
položky okrem položky
daného výrobku. Materiály
položiek 3003 a 3004
však možno použiť, ak ich
celková hodnota nepresa­
huje 20 % ceny výrobku zo
závodu a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
ex 3006
–
Farmaceutický odpad
uvedený v poznámke 4 k)
k tejto kapitole
Pôvod výrobku v jeho
pôvodnom zatriedení sa
zachováva
–
Sterilné prostriedky na
zabránenie vzniku zrastov
používané v chirurgii alebo
v zubnom lekárstve, tiež
absorbovateľné:
–
z plastov
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
kapitoly 39 nepresahuje 20 %
ceny výrobku zo závodu (5)
–
vyrobené z textílií
Výroba z/zo (7):
— prírodných vláken
— syntetických strižných
vláken, ktoré nie sú
mykané, česané alebo inak
spracované na spriadanie,
alebo
— chemických materiálov,
alebo textilnej vlákniny
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
–
(3)
L 161/2039
alebo
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
pomôcky identifikovateľné
ako použiteľné pri stómiách všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
ex kapitola 31
Hnojivá; okrem:
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Materiály tej istej položky ako
výrobok však možno použiť,
ak ich celková hodnota nepre­
sahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
ex 3105
Výroba:
Minerálne alebo chemické
hnojivá obsahujúce dva alebo
tri z hnojivých prvkov: dusík, — z materiálov z ktorejkoľvek
položky okrem položky
fosfor alebo draslík; ostatné
daného výrobku. Materiály
hnojivá; výrobky tejto kapitoly
zatriedené do tej istej
v tabletách alebo podobných
položky ako daný výrobok
formách alebo v balení
sa však môžu použiť, ak
s hrubou hmotnosťou nepre­
ich celková hodnota
sahujúcou 10 kg;
nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu, a
— dusičnan sodný
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
— kyanamid vápenatý
— dusičnan sodný
— síran horečnato-draselný
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
ex kapitola 32
Trieslovinové alebo farbiarske
výťažky; taníny a ich deriváty;
farbivá, pigmenty a ostatné
farbiace látky; náterové farby
a laky; tmely; atramenty;
okrem:
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Materiály tej istej položky ako
výrobok však možno použiť,
ak ich celková hodnota nepre­
sahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu
ex 3201
Taníny a ich soli, étery, estery
a ostatné deriváty
Výroba z tanínových výťažkov Výroba, pri ktorej hodnota
rastlinného pôvodu
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
3205
Farebné laky; prípravky
uvedené v poznámke 3 k tejto
kapitole na základe farebných
lakov (3)
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky okrem polo­
žiek 3203, 3204 a 3205.
Materiály zatriedené do
položky 3205 sa však môžu
použiť, ak ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu.
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
SK
L 161/2040
(1)
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
(4)
Silice a rezinoidy; voňavkárske, Výroba z materiálov ktorej­
kozmetické alebo toaletné
koľvek položky okrem
prípravky; okrem:
položky daného výrobku.
Materiály tej istej položky ako
výrobok však možno použiť,
ak ich celková hodnota nepre­
sahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
Silice (tiež deterpénované),
vrátane pevných a absolútnych;
rezinoidy; extrahované oleore­
zíny; koncentráty silíc
v tukoch, v nevysychateľných
olejoch, vo voskoch alebo
podobne, získané napustením
týchto výrobkov vonnou
esenciou alebo maceráciou;
terpenické vedľajšie výrobky
vznikajúce pri deterpenácii
silíc; vodné destiláty a vodné
roztoky silíc
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky
vrátane materiálov odlišnej
„skupiny“ (4) v tejto položke.
Materiály tej istej skupiny ako
výrobok však možno použiť,
ak ich celková hodnota nepre­
siahne 20 % ceny výrobku zo
závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
ex kapitola 34
Mydlo, organické povrchovo
aktívne činidlá, pracie
prípravky, mazacie prípravky,
umelé vosky, pripravené vosky,
leštiace a čistiace prípravky,
sviečky a podobné výrobky,
modelovacie pasty, „zubné
vosky“ a zubné prípravky na
báze sadry; okrem:
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Materiály tej istej položky ako
výrobok však možno použiť,
ak ich celková hodnota nepre­
sahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
ex 3403
Mastiace prípravky obsahujúce
menej ako 70 hmotnostných
% minerálnych olejov alebo
olejov získaných z bitúmeno­
vých nerastov
Operácie rafinovania a/alebo
jeden alebo viac špecifických
procesov (1)
ex kapitola 33
3301
alebo
Iné operácie, v ktorých sú
všetky použité materiály
zatriedené do inej položky ako
položka výrobku. Materiály tej
istej položky ako výrobok však
možno použiť, ak ich celková
hodnota nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
3404
(2)
(3)
L 161/2041
alebo
(4)
Umelé vosky a pripravené
vosky:
–
na báze parafínu, surové
parafíny, vosky získané
z bitúmenových materiálov,
gáč alebo šupinový parafín
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Materiály tej istej položky ako
výrobok však možno použiť,
ak ich celková hodnota nepre­
sahuje 50 % ceny výrobku zo
závodu
–
Ostatné
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky;
— hydrogenovaných olejov,
ktoré majú charakter
voskov zatriedených do
položky 1516,
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
— mastných kyselín,
chemicky nedefinovaných,
alebo technických mast­
ných alkoholov, ktoré majú
charakter voskov položky
3823, a
— materiálov položky 3404
Tieto materiály sa však môžu
použiť, ak ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu
ex kapitola 35
3505
Albuminoidné látky; modifi­
kované škroby; gleje; enzýmy;
okrem:
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Materiály tej istej položky ako
výrobok však možno použiť,
ak ich celková hodnota nepre­
sahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov
zatriedených do položky 3505
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
Dextríny a ostatné modifiko­
vané škroby (napr. predželati­
nizované alebo esterifikované
škroby); gleje na základe
škrobu alebo dextrínu alebo
ostatných modifikovaných
škrobov:
–
Škrobové étery a estery
SK
L 161/2042
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
–
ex 3507
Kapitola 36
ex kapitola 37
3701
Ostatné
(3)
29.5.2014
alebo
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky,
s výnimkou materiálov uvede­
ných v položke 1108
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
Pripravené enzýmy inde
nešpecifikované alebo neza­
hrnuté
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
Výbušniny; pyrotechnické
výrobky; zápalky; pyroforické
zliatiny; niektoré horľavé
prípravky
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Materiály tej istej položky ako
výrobok však možno použiť,
ak ich celková hodnota nepre­
sahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
Fotografický a kinematogra­
fický tovar; okrem:
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Materiály tej istej položky ako
výrobok však možno použiť,
ak ich celková hodnota nepre­
sahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
Fotografické dosky a ploché
filmy, scitlivené, neexpono­
vané, z iného materiálu ako
z papiera, lepenky alebo textí­
lií; ploché filmy na okamžitú
fotografiu, scitlivené, neexpo­
nované, tiež v kazetách:
–
ploché filmy pre okamžitú
farebnú fotografiu, v kaze­
tách
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky,
s výnimkou materiálov uvede­
ných v položkách 3701
a 3702. Materiály zatriedené
do položky 3702 sa však
môžu použiť, ak ich celková
hodnota nepresahuje 30 %
ceny výrobku zo závodu.
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
–
Ostatné
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky,
s výnimkou materiálov uvede­
ných v položkách 3701
a 3702. Materiály položiek
3701 a 3702 však možno
použiť, ak ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
L 161/2043
alebo
(4)
3702
Fotografické filmy vo zvitkoch,
scitlivené, neexponované,
z iného materiálu ako
z papiera, lepenky alebo textí­
lií; ploché filmy pre okamžitú
fotografiu vo zvitkoch, scitli­
vené, neexponované
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky
s výnimkou materiálov zatrie­
dených do položiek 3701
a 3702.
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
3704
Fotografické dosky, filmy,
papier lepenka a textílie,
exponované ale nevyvolané
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky,
s výnimkou materiálov uvede­
ných v položkách 3701 až
3704.
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
ex kapitola 38
Rôzne chemické výrobky;
okrem:
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Materiály tej istej položky ako
výrobok však možno použiť,
ak ich celková hodnota nepre­
sahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
ex 3801
–
koloidný grafit v olejovej
suspenzii a semikoloidný
grafit; uhlíkaté pasty na
elektródy
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
–
Grafit v podobe pasty, ktorá
je zmesou viac než 30
hmotnostných % grafitu
s minerálnymi olejmi
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
položky 3403 nepresahuje
20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
ex 3803
Rafinovaný tallový olej
Rafinácia surového tallového
oleja
ex 3805
Sulfátové terpentínové silice,
čistené
Čistenie surových sulfátových Výroba, pri ktorej hodnota
terpentínových silíc destiláciou všetkých použitých materiálov
alebo rafináciou
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
ex 3806
Estery živíc
Výroba zo živičných kyselín
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
ex 3807
Drevný decht
Destilácia drevného dechtu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
SK
L 161/2044
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
3808
Insekticídy, rodenticídy, fungi­
cídy, herbicídy, prípravky proti
klíčeniu a regulátory rastu
rastlín, dezinfekčné prostriedky
a podobné výrobky, vo
formách alebo baleniach na
predaj v malom alebo ako
prípravky, alebo výrobky
(napr. sírne pásy, knôty
a sviečky a mucholapky)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
3809
Prípravky na úpravu povrchu
alebo apretovanie, prípravky
urýchľujúce farbenia alebo
ustálenie farbív a ostatné
výrobky a prípravky nosiče
farbív na urýchlenie (napr.
apretúry a moridlá), používané
v textilnom, papierenskom,
kožiarskom a podobnom
priemysle, inde nešpecifiko­
vané ani nezahrnuté
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
3810
Prípravky na čistenie kovových
povrchov; tavivá a iné
pomocné prípravky na spájko­
vanie na mäkko, spájkovanie
na tvrdo alebo na zváranie;
prášky a pasty na spájkovanie
alebo na zváranie vyrobené
z kovu a ostatných materiálov;
prípravky druhov používaných
na výplň zvarovacích elektród
alebo tyčí alebo na ich opláš­
ťovanie
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
3811
Antidetonačné prípravky,
oxidačné inhibítory, živičné
inhibítory, zlepšovače visko­
zity, antikorózne prostriedky
a iné pripravené aditíva do
minerálnych olejov (vrátane
benzínu) alebo do iných
tekutín používaných na
rovnaké účely ako minerálne
oleje:
–
pripravené aditíva do maza­
cích olejov, obsahujúce
minerálne oleje alebo oleje
získané z bitúmenových
nerastov
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
položky 3811 nepresahuje
50 % ceny výrobku zo závodu
–
Ostatné
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
(4)
SK
29.5.2014
(1)
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
L 161/2045
alebo
3812
Pripravené urýchľovače vulka­
nizácie; zložené plastifikátory
pre kaučuk alebo plasty, inde
neuvedené ani nezahrnuté;
antioxidačné prípravky
a ostatné zmesné stabilizátory
pre kaučuk alebo plasty
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
3813
Prípravky a náplne do hasia­
cich prístrojov; naplnené
hasiace granáty
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
3814
Zložené organické rozpúšťadlá
a riedidlá, inde nešpecifikované
ani nezahrnuté; prípravky na
odstraňovanie náterov a lakov
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
3818
Chemické prvky dopované na
použitie v elektronike, v tvare
diskov, doštičiek alebo
v podobných tvaroch;
chemické zlúčeniny dopované
na použitie v elektronike
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
3819
Kvapaliny do hydraulických
bŕzd a iné pripravené kvapa­
liny do hydraulických prevo­
dov, neobsahujúce žiadne
alebo obsahujúce menej ako
70 hmotnostných % ropných
olejov alebo olejov získaných
z bitúmenových nerastov
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
3820
Prípravky proti zamŕzaniu
a prípravky na odmrazovanie
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
ex 3821
Pripravené živné pôdy na rast
a udržiavanie mikroorga­
nizmov (vrátane vírusov
a podobných organizmov)
alebo rastlinných, ľudských či
živočíšnych buniek.
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
3822
Diagnostické alebo laboratórne
reagencie na podložke,
a pripravené diagnostické
alebo laboratórne reagencie,
tiež na podložke, iné ako
zatriedené do položky 3002
alebo 3006; certifikované refe­
renčné materiály
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
(4)
SK
L 161/2046
Úradný vestník Európskej únie
(1)
3823
3824
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
(4)
Technické monokarboxylové
mastné kyseliny; oleje z rafi­
nácie kyselín; technické mastné
alkoholy:
–
Technické monokarboxylové Výroba z materiálov z ktorej­
mastné kyseliny; oleje z rafi­ koľvek položky, okrem
nácie kyselín
položky daného výrobku
–
technické mastné alkoholy
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov
zatriedených do položky 3823
Pripravené spojivá na odlie­
vacie formy alebo jadrá;
chemické výrobky alebo
prípravky chemického prie­
myslu alebo príbuzných prie­
myselných odvetví (vrátane
takých, ktoré pozostávajú zo
zmesí prírodných produktov),
inde nešpecifikované ani
nezahrnuté:
– Nasledujúce z tejto položky: Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
– – pripravené spojivá na
Materiály tej istej položky ako
odlievacie formy alebo
jadrá na báze prírodných výrobok však možno použiť,
ak ich celková hodnota nepre­
živičných produktov
sahuje 20 % ceny výrobku zo
– – Kyseliny nafténové, ich vo závodu
vode nerozpustné soli
a ich estery
– – sorbitol iný ako zatriedený
do položky 2905
– – Ropné sulfonáty okrem
ropných sulfonátov alka­
lických kovov, amónia
alebo etanolamínov; tiofé­
nické sulfónované kyseliny
z olejov získaných z bitú­
menových nerastov a ich
solí
– – iónomeniče
– – getry (pohlcovače plynov)
na vákuové trubice
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
L 161/2047
alebo
(4)
– – alkalické oxidy železa na
čistenie plynov
– – čpavkové vody obsahujúce
plynný čpavok a upotre­
bená železitá čistiaca
hmota, získané pri čistení
uhoľného plynu
– – kyseliny sulfonaftenové,
ich vo vode rozpustné soli
a ich estery
– – pribudlina a Dippelov olej
– – Zmesi solí, ktoré majú
rozdielne anióny
– – kopírovacie pasty na báze
želatíny na papierovej
alebo textilnej podložke
alebo bez podložky
–
3901 až
3915
Ostatné
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
Plasty v primárnych formách,
odpady, úlomky a odrezky
z plastov; okrem položiek
ex3907 a 3912, pre ktoré sa
požiadavky ustanovujú nižšie:
–
výrobky adičnej homopoly­
merizácie, pri ktorých
jednoduchý monomér pred­
stavuje viac ako 99 %
hmotnosti z celkového
obsahu polyméru
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 50 % ceny výrobku zo
závodu, a
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
uvedených v kapitole 39
nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu (5)
–
Ostatné
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
kapitoly 39 nepresahuje 20 %
ceny výrobku zo závodu (5)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
SK
L 161/2048
Úradný vestník Európskej únie
(1)
ex 3907
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
–
Kopolymér vyrobený z poly­
karbonátu a kopolyméru
akrylonitril-butadién-styrén
(ABS)
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Materiály zatriedené do tej istej
položky ako daný výrobok sa
však môžu použiť, ak ich
celková hodnota nepresahuje
50 % ceny výrobku zo závo­
du (5)
–
Polyester
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
kapitoly 39 nepresahuje 20 %
ceny výrobku zo závodu,
a/alebo výroba z polykarbo­
nátu tetrabróm-(bisfenol A)
3912
Celulóza a jej chemické deri­
váty, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté, v primárnych
formách
3916 až
3921
Polotovary a výrobky z plas­
tov; s výnimkou položiek ex
3916, ex 3917, ex 3920 a ex
3921, pre ktoré sa požiadavky
ustanovujú ďalej:
–
ploché výrobky, viac ako len
povrchovo opracované alebo
rezané do tvarov iných ako
pravouhlých (vrátane štvor­
cových); ostatné výrobky
viac ako len povrchovo
opracované
–
Ostatné:
––
výrobky adičnej homopo­
lymerizácie, pri ktorých
jednoduchý monomér
predstavuje viac ako 99 %
hmotnosti z celkového
obsahu polyméru
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
zatriedených do tej istej
položky ako daný výrobok
nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
uvedených v kapitole 39
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
Výroba, pri ktorej:
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 50 % ceny výrobku zo
závodu, a
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
uvedených v kapitole 39
nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu (5)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
––
ex 3916 a
ex 3917
Ostatné
Profily, rúry a rúrky
(3)
L 161/2049
alebo
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
kapitoly 39 nepresahuje 20 %
ceny výrobku zo závodu (5)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
Výroba, pri ktorej:
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 50 % ceny výrobku zo
závodu, a
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
zatriedených do tej istej
položky ako daný výrobok
nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu
ex 3920
–
ionomerové platne alebo
filmy
Výroba z termoplastickej
parciálnej soli, ktorá je kopo­
lymérom etylénu a kyseliny
metakrylovej čiastočne neutra­
lizovanej iónmi kovov, hlavne
zinku a sodíka
–
platne z regenerovanej celu­
lózy, polyamidov alebo
polyetylénu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
zatriedených do tej istej
položky ako daný výrobok
nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
Fólie z plastov, metalizované
Výroba z vysoko priehľadných Výroba, pri ktorej hodnota
polyesterových fólií s hrúbkou všetkých použitých materiálov
menej ako 23 mikrónov (6)
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
Výrobky z plastov
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
ex kapitola 40
Kaučuk a výrobky z neho;
okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex 4001
Laminované platne z krepu na Laminovanie plátov prírod­
ného kaučuku
topánky
ex 3921
3922 až
3926
SK
L 161/2050
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
4005
Zmiešané kaučuky, nevulkani­
zované, v primárnych formách
alebo platniach, listoch alebo
pásoch
4012
Protektorované alebo použité
pneumatiky z gumy; plné
obruče alebo komorové
obruče, behúne plášťa pneu­
matiky a ochranné vložky do
ráfika pneumatiky, z gumy:
(3)
29.5.2014
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
okrem prírodného kaučuku
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
–
protektorované pneumatiky
z gumy; plné obruče alebo
nízkotlaké plášte
Protektorovanie použitých
pneumatík
–
Ostatné
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky,
s výnimkou materiálov uvede­
ných v položkách 4011
a 4012.
ex 4017
Výrobky z tvrdenej gumy
Výroba z tvrdeného kaučuku
ex kapitola 41
Surové kože a kožky (iné ako
kožušiny) a usne; okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex 4102
Surové kožky z oviec alebo
jahniat, odchlpené
Odstránenie vlny z ovčích
a jahňacích kožiek s vlnou
Činené alebo krustované kože
a kožky, bez vlny alebo
chlpov, tiež štiepané, ale inak
neupravené
Prečinenie vyčinených usní
4104 až
4106
4107,
4112 a
4113
ex 4114
Kapitola 42
alebo
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
Usne ďalej upravené po činení Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky okrem polo­
alebo krustovaní vrátane
žiek 4104 až 4113
pergamenových usní,
odchlpené, štiepané alebo
neštiepané, iné ako usne
položky 4114
Lakové usne a lakové lamino­
vané usne; metalizované usne
Výroba z materiálov položiek
4104 až 4106, 4107, 4112
alebo 4113, ak ich celková
hodnota nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu
Kožené výrobky; sedlárske
a remenárske výrobky;
cestovné potreby, kabelky
a podobné schránky; výrobky
z čriev zvierat (iné ako
produkované priadkou moru­
šovou)
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
ex kapitola 43
Kožušiny a umelé kožušiny;
výrobky z nich; okrem:
ex 4302
Vyčinené alebo upravené
kožušiny, zošité:
(3)
L 161/2051
alebo
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
–
Platne, kríže a podobné
tvary
Bielenie alebo farbenie, so
strihaním a šitím jednotlivých
nezošitých vyčinených alebo
upravených kožušín
–
Ostatné
Výroba z nezošitých vyčine­
ných alebo upravených kožu­
šín
Odevy, odevné doplnky
a ostatné výrobky z kožušín
Výroba z nezošitých vyčine­
ných alebo upravených
kožušín položky 4302
ex kapitola 44
Drevo a výrobky z dreva;
drevné uhlie; okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex 4403
Drevo zhruba upravené do
štvorcových tvarov
Výroba zo surového dreva, tiež
odkôrneného alebo zbaveného
drevnej beli, alebo iba nahrubo
opracovaného
ex 4407
Drevo rezané alebo štiepané
pozdĺžne, krájané alebo
lúpané, tiež hobľované,
brúsené pieskom alebo na
koncoch spájané, s hrúbkou
presahujúcou 6 mm
Hobľovanie, brúsenie alebo
spájanie na koncoch
ex 4408
Listy dyhy (vrátane tých, ktoré Zosadzovanie, hobľovanie,
brúsenie pieskom alebo
boli získané lúpaním vrstiev
spájanie na koncoch
dreva), na preglejky alebo na
podobné vrstvené drevo
a ostatné drevo, rozrezané
pozdĺžne, lúpané, hobľované,
brúsené pieskom, pozdĺžne
spájané alebo spájané na
koncoch, v hrúbke nepresahu­
júcej 6 mm
ex 4409
Drevo kontinuálne tvarované
na jednej alebo niekoľkých
hranách, koncoch alebo
plochách, hobľované, brúsené
alebo na koncoch spájané,
alebo nie
4303
–
brúsené pieskom alebo
spojované na koncoch
Brúsenie pieskom alebo
spájanie na koncoch
–
obruby a lišty
Obruby a lišty
(4)
SK
L 161/2052
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
ex 4410 až
ex 4413
Obruby a lišty vrátane profi­
lovaných soklov a ostatných
profilovaných líšt
Obruby a lišty
ex 4415
Debny, debničky, klietky,
bubny a podobné obaly,
z dreva
Výroba z dosiek, ktoré nie sú
narezané na príslušnú veľkosť
ex 4416
Sudy, kade, škopky, korytá
a ostatné debnárske výrobky
a ich časti, z dreva
Výroba z rozštiepených dosiek,
inak neopracovaných len
rozrezaných na dvoch hlav­
ných povrchoch
ex 4418
–
výrobky stavebného stolár­
stva a tesárstva z dreva
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Pórovité (voštinové) drevené
dosky, zostavené parketové
dosky a šindle sa však môžu
použiť.
–
obruby a lišty
Obruby a lišty
ex 4421
Výroba z dreva ktorejkoľvek
Drievka na zápalky; drevené
kolíky alebo klinčeky do obuvi položky, okrem ťahaného
dreva položky 4409
ex kapitola 45
Korok a výrobky z korku;
okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
4503
Výrobky z prírodného korku
Výroba z korku položky 4501
Kapitola 46
Výrobky zo slamy, esparta
a iného materiálu na úplety;
košikársky tovar a práce
z prútia
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
Kapitola 47
Vláknina z dreva alebo ostat­
ných vlákninových celulózo­
vých materiálov; zberový
(odpad a výmet) papier alebo
lepenka
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex kapitola 48
Papier, kartón a lepenka;
Výroba z materiálov z ktorej­
výrobky z papierenských vlák­ koľvek položky, okrem
nin, papiera, kartónu alebo
položky daného výrobku
lepenky; okrem:
ex 4811
Papier a lepenka, len linajko­
vané alebo štvorčekované
Výroba z materiálov na výrobu
papiera kapitoly 47
(4)
SK
29.5.2014
(1)
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
L 161/2053
alebo
4816
Uhľový papier, samokopíro­
vací papier a ostatné kopíro­
vacie alebo pretlačovacie
papiere (iné ako papier
položky 4809), rozmnožo­
vacie blany a ofsetové matrice
z papiera, tiež v škatuliach
Výroba z materiálov na výrobu
papiera kapitoly 47
4817
Obálky, zálepky, neilustrované Výroba:
poštové karty a korešpon­
denčné lístky, z papiera alebo — z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
lepenky; škatule, tašky, náprsné
výrobku, a
tašky a písacie súpravy obsa­
hujúce potreby na korešpon­
— pri ktorej hodnota všetkých
denciu, z papiera alebo
použitých materiálov
lepenky
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
ex 4818
Toaletný papier
Výroba z materiálov na výrobu
papiera kapitoly 47
ex 4819
Škatule, debny, vrecia, vrecká Výroba:
a ostatné obaly, z papiera,
— z materiálov ktorejkoľvek
lepenky, buničitej vaty alebo
položky, okrem položky
pásov splstených buničinových
výrobku, a
vlákien
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
ex 4820
Súpravy listových papierov
ex 4823
Ostatný papier, lepenka, buni­ Výroba z materiálov na výrobu
papiera kapitoly 47
čitá vata a pásy splstených
buničinových vlákien, narezané
na určité rozmery alebo do
tvaru
ex kapitola 49
Tlačené knihy, noviny, obrazy
a ostatné výrobky polygrafic­
kého priemyslu; rukopisy,
strojopisy a plány; okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
Tlačené alebo ilustrované
poštové karty alebo
pohľadnice; tlačené karty
s osobnými pozdravmi, sprá­
vami alebo oznámeniami, tiež
ilustrované, prípadne tiež
s obálkami alebo ozdobami
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky,
s výnimkou materiálov uvede­
ných v položkách 4909
a 4011.
4909
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
(4)
SK
L 161/2054
Úradný vestník Európskej únie
(1)
4910
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
Kalendáre všetkých druhov,
tlačené vrátane kalendárov vo
forme blokov:
–
Výroba:
Kalendáre „večné“ alebo
s vymeniteľnými blokmi,
— z materiálov ktorejkoľvek
pripevnené na iný základ
položky, okrem položky
ako z papiera alebo lepenky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
–
Ostatné
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky,
s výnimkou materiálov uvede­
ných v položkách 4909
a 4011.
ex kapitola 50
Hodváb; okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex 5003
Hodvábny odpad (vrátane
kokónov nespôsobilých na
zmotávanie, priadzového
odpadu a trhaného materiálu),
mykaný alebo česaný
Mykanie alebo česanie
hodvábneho odpadu
5004 až
ex 5006
Hodvábna priadza a priadza
spradená z hodvábneho
odpadu
Výroba (7):
— zo surového hodvábu
alebo hodvábneho odpadu
mykaného alebo česaného,
alebo inak upraveného na
spriadanie,
— z iných prírodných vlákien,
nemykaných, nečesaných
ani inak neupravených na
spriadanie,
— z chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
— papiernických materiálov
5007
Tkaniny z hodvábu alebo
hodvábneho odpadu:
–
obsahujúce kaučukové nite
Výroba z jednoduchej pria­
dze (7)
–
Ostatné
Výroba z (7):
— priadze z kokosových
vlákien,
— prírodných vlákien,
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
L 161/2055
alebo
— zo syntetických strižových
vláken, nemykaných, neče­
saných ani inak neuprave­
ných na spriadanie,
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
— papiera
alebo
potlač aspoň s dvoma
prípravnými alebo ukončova­
cími operáciami (čistenie,
bielenie, mercerovanie,
ustaľovanie za tepla, česanie,
kalandrovanie, spracovanie na
dosiahnutie nezrážavosti, stála
apretúra, dekatovanie, impreg­
novanie, sceľovanie a uzlíkova­
nie), ak hodnota použitej
nepotlačenej tkaniny nepresa­
huje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu
ex kapitola 51
Vlna, jemné alebo hrubé zvie­
racie chlpy; priadza z vlásia
a tkaniny z vlásia; okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
5106 až
5110
Priadza z vlny, jemných alebo
hrubých chlpov zvierat alebo
z vlásia
Výroba z (7):
— zo surového hodvábu
alebo hodvábneho odpadu
mykaného alebo česaného,
alebo inak upraveného na
spriadanie,
— prírodných vlákien nemy­
kaných, nečesaných ani
inak neupravených na
spriadanie,
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
— papiernických materiálov
5111 až
5113
Tkaniny z vlny, jemných alebo
hrubých chlpov zvierat alebo
z vlásia:
–
obsahujúce kaučukové nite
Výroba z jednoduchej
priadze (7)
–
Ostatné
Výroba z (7):
— priadze z kokosových
vlákien,
(4)
SK
L 161/2056
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
— prírodných vlákien,
— syntetických strižových
vláken, nemykaných, neče­
saných ani inak neuprave­
ných na spriadanie,
— z chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
— papiera
alebo
potlač aspoň s dvoma
prípravnými alebo ukončova­
cími operáciami (čistenie,
bielenie, mercerovanie,
ustaľovanie za tepla, česanie,
kalandrovanie, spracovanie na
dosiahnutie nezrážavosti, stála
apretúra, dekatovanie, impreg­
novanie, sceľovanie a uzlíkova­
nie), ak hodnota použitej
nepotlačenej tkaniny nepresa­
huje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu
ex kapitola 52
5204 až
5207
Bavlna; okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
Bavlnená priadza a bavlnené
nite
Výroba z (7):
— zo surového hodvábu
alebo hodvábneho odpadu
mykaného alebo česaného,
alebo inak upraveného na
spriadanie,
— prírodných vlákien nemy­
kaných, nečesaných ani
inak neupravených na
spriadanie,
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
— papiernických materiálov
5208 až
5212
Bavlnené tkaniny:
–
obsahujúce kaučukové nite
Výroba z jednoduchej pria­
dze (7)
–
Ostatné
Výroba z (7):
— priadze z kokosových
vlákien,
— prírodných vlákien,
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
L 161/2057
alebo
— syntetických strižových
vláken, nemykaných, neče­
saných ani inak neuprave­
ných na spriadanie,
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
— papiera
alebo
potlač aspoň s dvoma
prípravnými alebo ukončova­
cími operáciami (čistenie,
bielenie, mercerovanie,
ustaľovanie za tepla, česanie,
kalandrovanie, spracovanie na
dosiahnutie nezrážavosti, stála
apretúra, dekatovanie, impreg­
novanie, sceľovanie a uzlíkova­
nie), ak hodnota použitej
nepotlačenej tkaniny nepresa­
huje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu
ex kapitola 53
Výroba z materiálov z ktorej­
Ostatné rastlinné textilné
vlákna; papierová priadza
koľvek položky, okrem
a tkaniny z papierovej priadze; položky daného výrobku
okrem:
5306 až
5308
Priadza z ostatných rastlinných Výroba z (7):
textilných vlákien; papierová
priadza
— zo surového hodvábu
alebo hodvábneho odpadu
mykaného alebo česaného,
alebo inak upraveného na
spriadanie,
— prírodných vlákien nemy­
kaných, nečesaných ani
inak neupravených na
spriadanie,
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
— papiernických materiálov
5309 až
5311
Tkaniny z ostatných rastlin­
ných textilných vlákien;
tkaniny z papierovej priadze:
–
obsahujúce kaučukové nite
Výroba z jednoduchej pria­
dze (7)
–
Ostatné
Výroba z (7):
— priadze z kokosových
vlákien,
— jutovej priadze,
(4)
SK
L 161/2058
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
— prírodných vlákien,
— syntetických strižových
vláken, nemykaných, neče­
saných ani inak neuprave­
ných na spriadanie,
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
— papiera
alebo
potlač aspoň s dvoma
prípravnými alebo ukončova­
cími operáciami (čistenie,
bielenie, mercerovanie,
ustaľovanie za tepla, česanie,
kalandrovanie, spracovanie na
dosiahnutie nezrážavosti, stála
apretúra, dekatovanie, impreg­
novanie, sceľovanie a uzlíkova­
nie), ak hodnota použitej
nepotlačenej tkaniny nepresa­
huje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu
5401 až
5406
Priadza, monofil a šijacie nite
z chemických vlákien
Výroba z (7):
— zo surového hodvábu
alebo hodvábneho odpadu
mykaného alebo česaného,
alebo inak upraveného na
spriadanie,
— prírodných vlákien nemy­
kaných, nečesaných ani
inak neupravených na
spriadanie,
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
— papiernických materiálov
5407 a 5408
Tkaniny z priadze zo syntetic­
kého vlákna:
–
obsahujúce kaučukové nite
Výroba z jednoduchej
priadze (7)
–
Ostatné
Výroba z (7):
— priadze z kokosových
vlákien,
— prírodných vlákien,
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
L 161/2059
alebo
— syntetických strižových
vláken, nemykaných, neče­
saných ani inak neuprave­
ných na spriadanie,
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
— papiera
alebo
potlač aspoň s dvoma
prípravnými alebo ukončova­
cími operáciami (čistenie,
bielenie, mercerovanie,
ustaľovanie za tepla, česanie,
kalandrovanie, spracovanie na
dosiahnutie nezrážavosti, stála
apretúra, dekatovanie, impreg­
novanie, sceľovanie a uzlíkova­
nie), ak hodnota použitej
nepotlačenej tkaniny nepresa­
huje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu
5501 až
5507
Chemické strižové vlákna
Výroba z chemických mate­
riálov alebo textilnej vlákniny.
5508 až
5511
Priadza a šijacia niť z chemic­
kých strižných vlákien
Výroba z (7):
— zo surového hodvábu
alebo hodvábneho odpadu
mykaného alebo česaného,
alebo inak upraveného na
spriadanie,
— prírodných vlákien nemy­
kaných, nečesaných ani
inak neupravených na
spriadanie,
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
— papiernických materiálov
5512 až
5516
Tkaniny zo syntetických striž­
ných vlákien
–
obsahujúce kaučukové nite
Výroba z jednoduchej
priadze (7)
–
Ostatné
Výroba z (7):
— priadze z kokosových
vlákien,
— prírodných vlákien,
(4)
SK
L 161/2060
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
— zo syntetických strižových
vláken, nemykaných, neče­
saných ani inak neuprave­
ných na spriadanie,
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
— papiera
alebo
potlač aspoň s dvoma
prípravnými alebo ukončova­
cími operáciami (čistenie,
bielenie, mercerovanie,
ustaľovanie za tepla, česanie,
kalandrovanie, spracovanie na
dosiahnutie nezrážavosti, stála
apretúra, dekatovanie, impreg­
novanie, sceľovanie a uzlíkova­
nie), ak hodnota použitej
nepotlačenej tkaniny nepresa­
huje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu
ex kapitola 56
Vata, plsť a netkané textílie;
špeciálne priadze; motúzy,
šnúry, povrazy a laná
a výrobky z nich; okrem:
Výroba z (7):
— priadze z kokosových
vlákien,
— prírodných vlákien,
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
— papiernických materiálov
5602
Plsť, tiež impregnovaná,
pokrytá, potiahnutá, pokrytá
alebo laminovaná:
–
Vpichovaná plsť
Výroba z (7):
— prírodných vláken alebo
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
Avšak:
— polypropylénové neko­
nečné vlákno položky
5402,
— polypropylénové vlákna
položky 5503 alebo 5506
alebo
— polypropylénový kábel
položky 5501,
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
L 161/2061
alebo
ktorých označenie jednotlivého
vlákna je vo všetkých prípa­
doch nižšie ako 9 decitexov,
ak ich celková hodnota nepre­
sahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu.
–
Ostatné
Výroba z (7):
— prírodných vlákien,
— syntetických strižných
vláken vyrobených
z kazeínu alebo
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
5604
Kaučukové nite a kordy,
pokryté textilom; textilné
priadze a pásiky a podobné
tvary položky 5404 alebo
5405, impregnované, potiah­
nuté, pokryté alebo oplášťo­
vané kaučukom alebo plastmi:
–
kaučukové nite a kordy,
pokryté textíliou
Výroba z kaučukových
a kordových nití nepokrytých
textilom
–
Ostatné
Výroba zo (7):
— prírodných vlákien nemy­
kaných, nečesaných ani
inak neupravených na
spriadanie,
— z chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
— papiernických materiálov
5605
Metalizovaná priadza, tiež
opradená, s určením ako
textilná priadza, alebo pásik
alebo podobný tvar položky
5404 alebo 5405, kombino­
vané s kovom vo forme
vlákna, pásika alebo prášku,
alebo pokrytá kovom
Výroba z (7):
— prírodných vlákien,
— zo syntetických strižných
vlákien, nemykaných,
nečesaných ani inak
neupravených na spriada­
nie,
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
— papiernických materiálov
(4)
SK
L 161/2062
Úradný vestník Európskej únie
(1)
5606
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
Výroba z (7):
Opradená priadza, pásiky
a podobné tvary položiek
5404 alebo 5405, opradené
— prírodných vlákien,
(iné ako výrobky položky
5605 a iné ako opradené
— zo syntetických strižných
priadze z vlásia); ženilková
vlákien, nemykaných,
priadza (vrátane povločkovanej
nečesaných ani inak
ženilkovej priadze); slučková
neupravených na spriada­
pletená priadza
nie,
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
— papiernických materiálov
Kapitola 57
Koberce a iné textilné
podlahové krytiny:
–
z vpichovaných plstí
Výroba z (7):
— prírodných vláken alebo
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
Avšak:
— polypropylénové neko­
nečné vlákno položky
5402,
— polypropylénové vlákna
položky 5503 alebo 5506
alebo
— polypropylénový kábel
položky 5501,
ktorých označenie jednotlivého
vlákna je vo všetkých prípa­
doch nižšie ako 9 decitexov,
ak ich celková hodnota nepre­
sahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu.
Jutová tkanina sa môže použiť
ako podklad.
–
z ostatnej plste
Výroba z (7):
— prírodných vláken nemy­
kaných, nečesaných ani
inak neupravených na
spriadanie alebo
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
–
Ostatné
(3)
L 161/2063
alebo
Výroba z (7):
— priadze z kokosových
vláken alebo z jutovej
priadze,
— zo syntetickej alebo umelej
priadze,
— prírodných vláken alebo
— zo syntetických strižných
vlákien, nemykaných,
nečesaných ani inak
neupravených na spria­
danie
Jutová tkanina sa môže použiť
ako podklad.
ex kapitola 58
Špeciálne tkaniny; všívané
textílie; čipky; tapisérie; prami­
kárske výrobky; výšivky;
okrem:
–
kombinované s kaučukovými Výroba z jednoduchej pria­
dze (7)
niťami
–
Ostatné
Výroba z (7):
— prírodných vlákien,
— chemických strižných
vlákien, nemykaných,
nečesaných ani inak
neupravených na spria­
danie alebo
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
potlač aspoň s dvoma
prípravnými alebo ukončova­
cími operáciami (čistenie,
bielenie, mercerovanie,
ustaľovanie za tepla, česanie,
kalandrovanie, spracovanie na
dosiahnutie nezrážavosti, stála
apretúra, dekatovanie, impreg­
novanie, sceľovanie a uzlíkova­
nie), ak hodnota použitej
nepotlačenej tkaniny nepresa­
huje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu
(4)
SK
L 161/2064
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
5805
Výroba z materiálov z ktorej­
Ručne tkané tapisérie typu
koľvek položky, okrem
gobelín, flámsky gobelín,
Aubusson, Beauvais a podobné, položky daného výrobku
a ihlou robené tapisérie (napr.
stehom nazývaným „petit
point“ alebo krížovým
stehom), tiež dokončené
5810
Výšivky v metráži, v pásoch
alebo ako motívy
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
5901
Textílie potiahnuté lepidlom
alebo škrobovými látkami,
druhov používaných na
vonkajšie obaly kníh alebo na
podobné účely; kopírovacie
priesvitné plátno; pripravené
maliarske plátno; pripravené
maliarske plátno a podobné
stužené textílie druhov použí­
vaných ako klobučnícke
podložky
5902
Pneumatikové kordové textílie
z vysokopevnostnej priadze
z nylonu alebo ostatných
polyamidov, polyesterov alebo
viskózového hodvábu:
5903
Výroba z priadze
–
Obsahujúce najviac 90 %
hmotnosti textilných mate­
riálov
Výroba z priadze
–
Ostatné
Výroba z chemických mate­
riálov alebo textilnej vlákniny.
Textílie impregnované, potiah­
nuté, pokryté alebo lamino­
vané plastmi, iné ako textílie
zatriedené do položky 5902
Výroba z priadze
alebo
Potlač aspoň s dvoma
prípravnými alebo ukončova­
cími operáciami (čistenie,
bielenie, mercerovanie,
ustaľovanie za tepla, česanie,
kalandrovanie, spracovanie na
dosiahnutie nezrážavosti, stála
apretúra, dekatovanie, impreg­
novanie, sceľovanie a uzlíkova­
nie), ak hodnota použitej
nepotlačenej tkaniny nepresa­
huje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
5904
Výroba z priadze (7)
Linoleum, tiež prirezané do
tvaru; podlahové krytiny
zložené z náteru alebo povlaku
aplikovanom na textilnom
podklade, tiež prirezané do
tvaru
5905
Textilné tapety:
–
Impregnované, potiahnuté,
pokryté alebo laminované
kaučukom, plastmi alebo
inými materiálmi
Výroba z priadze
–
Ostatné
Výroba z (7):
L 161/2065
alebo
— priadze z kokosových
vlákien,
— prírodných vlákien,
— chemických strižných
vlákien, nemykaných,
nečesaných ani inak
neupravených na spria­
danie alebo
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
alebo
potlač aspoň s dvoma
prípravnými alebo ukončova­
cími operáciami (čistenie,
bielenie, mercerovanie,
ustaľovanie za tepla, česanie,
kalandrovanie, spracovanie na
dosiahnutie nezrážavosti, stála
apretúra, dekatovanie, impreg­
novanie, sceľovanie a uzlíkova­
nie), ak hodnota použitej
nepotlačenej tkaniny nepresa­
huje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu
5906
Pogumované textílie, iné ako
textílie zatriedené do položky
5902:
–
Úplety alebo háčkované
textílie
Výroba z (7):
— prírodných vlákien,
— chemických strižných
vlákien, nemykaných,
nečesaných ani inak
neupravených na spria­
danie alebo
(4)
SK
L 161/2066
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
5907
5908
5909 až
5911
–
Ostatné textílie vyrobené
Výroba z chemických materiá­
z priadze zo syntetických
lov
vlákien, obsahujúce viac ako
90 % hmotnosti textilných
materiálov
–
Ostatné
Textílie inak impregnované,
potiahnuté alebo pokryté;
maľované plátno na divadelnú
scénu, textílie na vytvorenie
pozadia v štúdiách alebo
podobné textílie
Výroba z priadze
Výroba z priadze
alebo
Potlač aspoň s dvoma
prípravnými alebo ukončova­
cími operáciami (čistenie,
bielenie, mercerovanie,
ustaľovanie za tepla, česanie,
kalandrovanie, spracovanie na
dosiahnutie nezrážavosti, stála
apretúra, dekatovanie, impreg­
novanie, sceľovanie a uzlíkova­
nie), ak hodnota použitej
nepotlačenej tkaniny nepresa­
huje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu
Textilné knôty, tkané, splietané
alebo pletené do lámp, varičov,
zapaľovačov, sviečok alebo
podobných výrobkov; žiarové
plynové pančušky a duté
pleteniny na výrobu žiarových
plynových pančušiek, tiež
impregnované:
–
Žiarové plynové pančušky,
impregnované
Výroba z dutých pletenín na
výrobu žiarových plynových
pančušiek
–
Ostatné
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
Textilné výrobky a tovar na
technické použitie:
–
leštiace disky alebo kotúče
položky 5911
Výroba z priadze, textilného
odpadu alebo handier položky
6310
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
–
textílie všeobecne používané
na papierenských alebo
podobných strojoch, tiež
splstené, impregnované
alebo potiahnuté, rúrkové
alebo nekonečné, s jednou
osnovou alebo viacerými
osnovami a/alebo útkami,
alebo plocho tkané s viace­
rými osnovami a/alebo
útkami položky 5911
(3)
L 161/2067
alebo
Výroba z (7):
— priadze z kokosových
vlákien,
— z nasledujúcich materiálov:
– – priadza z polytetrafluórety­
lénu (8),
– – zosúkaná priadze z polya­
midu, vrstvená, potiahnutá,
impregnovaná alebo
potiahnutá fenolovými
živicami,
– – priadza zo syntetických
textilných vláken aromatic­
kých polyamidov získa­
ných polykondenzáciou mfenylén-diamínu a kyseliny
izoftalovej,
– – monofil z polytetrafluórety­
lénu (8),
– – priadze zo syntetických
textilných vlákien z poly(pfenylén tereftalamidu),
– – sklená priadza povrstvená
fenolovou živicou a opra­
dená akrylonitrylovou
priadzou (8),
– – kopolyesterové monofily
polyesteru a živice kyseliny
tereftalovej a 1,4-cyclohe­
xán-dietanolu a kyseliny
izoftalovej,
– – prírodných vlákien,
– – syntetické strižné vlákna,
nemykané, nečesané ani
inak neupravené na spria­
danie, alebo
– – chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
–
Ostatné
Výroba z (7):
— priadze z kokosových
vlákien,
— prírodných vlákien,
— chemických strižných
vlákien, nemykaných,
nečesaných ani inak
neupravených na spria­
danie alebo
(4)
SK
L 161/2068
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
Kapitola 60
Úplety alebo háčkované textílie Výroba z (7):
— prírodných vlákien,
— chemických strižných
vlákien, nemykaných,
nečesaných ani inak
neupravených na spria­
danie alebo
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
Kapitola 61
Odevy a odevné doplnky,
pletené alebo háčkované:
–
Získané zošitím alebo iným Výroba z priadze (7) (9)
spojením dvoch alebo viace­
rých kusov pletenej alebo
háčkovanej textílie, ktorá je
buď nastrihaná do tvaru,
alebo bola získaná priamo
v tvare
–
Ostatné
Výroba z (7):
— prírodných vlákien,
— chemických strižných
vlákien, nemykaných,
nečesaných ani inak
neupravených na spria­
danie alebo
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
ex kapitola 62
Odevy a odevné doplnky, iné
ako pletené alebo háčkované;
okrem:
Výroba z priadze (7) (9)
ex
ex
ex
ex
ex
Dámske, dievčenské
a dojčenské odevy a odevné
doplnky pre dojčatá, vyšívané
Výroba z priadze (9)
6202,
6204,
6206,
6209 a
6211
alebo
Výroba z nevyšívanej textílie,
ak hodnota použitej nevyší­
vanej textílie nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu (9)
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
ex 6210 a
ex 6216
(2)
(3)
L 161/2069
alebo
Ohňovzdorná výbava z tkaniny Výroba z priadze (9)
potiahnutej fóliou z pohliníko­
vaného polyesteru
alebo
Výroba z nepotiahnutej textí­
lie, ak hodnota použitej nepo­
tiahnutej textílie nepresahuje
40 % ceny výrobku zo
závodu (9)
6213 a
6214
Vreckovky, plédy, šatky, šály,
mantily, závoje a podobné
výrobky:
–
Vyšívané
Výroba z jednoduchej
priadze (7) (9)
alebo
Výroba z nevyšívanej textílie,
ak hodnota použitej nevyší­
vanej textílie nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu (9)
–
Ostatné
Výroba z jednoduchej
priadze (7) (9)
alebo
Dokončenie, s potlačou
a aspoň dvoma prípravnými
alebo ukončovacími operá­
ciami (čistenie, bielenie,
mercerovanie, ustaľovanie za
tepla, česanie, kalandrovanie,
spracovanie na dosiahnutie
nezrážavosti, stála apretúra,
dekatovanie, impregnovanie,
sceľovanie a uzlíkovanie), ak
hodnota použitých nepotlače­
ných materiálov položiek
6213 a 6214 nepresahuje
47,5 % ceny výrobku zo
závodu
6217
Iné celkom dohotovené
odevné doplnky; Iné, celkom
dohotovené odevné doplnky,
časti odevov alebo odevných
doplnkov, iné ako výrobky
zatriedené do položky 6212
–
Vyšívané
Výroba z priadze (9)
alebo
(4)
SK
L 161/2070
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
Výroba z nevyšívanej textílie,
ak hodnota použitej nevyší­
vanej textílie nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu (9)
–
–
ohňovzdorná výbava
z tkaniny potiahnutej fóliou
z pohliníkovaného polyes­
teru
medzipodšívky do golierov
a manžiet, nastrihané
Výroba z priadze (9)
alebo
Výroba z nepotiahnutej textí­
lie, ak hodnota použitej nepo­
tiahnutej textílie nepresahuje
40 % ceny výrobku zo závo­
du (9)
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
–
Ostatné
ex kapitola 63
Iné celkom dohotovené
textilné výrobky; súpravy,
obnosené odevy a opotrebo­
vané textilné výrobky; handry;
okrem:
6301 až
6304
Prikrývky, cestovné koberčeky,
posteľná bielizeň; záclony atď.;
ostatné bytové textílie:
–
plstené, netkané
Výroba z priadze (9)
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
Výroba z (7):
— prírodných vláken alebo
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
–
Ostatné:
––
Vyšívané
Výroba z jednoduchej
priadze (9) (10)
alebo
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
L 161/2071
alebo
výroba z nevyšívanej tkaniny
(inej ako pletená alebo háčko­
vaná), ak hodnota použitej
nevyšívanej tkaniny nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu
––
6305
Ostatné
Výroba z jednoduchej pria­
dze (9) (10)
Výroba z (7):
Vrecia a vrecká, druhov
používaných na balenie tovaru
— prírodných vlákien,
— chemických strižných
vlákien, nemykaných,
nečesaných ani inak
neupravených na spria­
danie alebo
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
6306
Nepremokavé plachty,
ochranné a tieniace plachty;
stany; lodné plachty na člny,
na dosky na plachtenie na
vode alebo na súši; kempin­
gový tovar:
–
z netkaných textílií
Výroba z (7) (9):
— prírodných vláken alebo
— chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
–
Ostatné
Výroba z jednoduchej pria­
dze (7) (9)
6307
Iné celkom dohotovené
výrobky vrátane strihových
šablón
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
6308
Súpravy zložené z tkanín a z
priadze, tiež s doplnkami, na
výrobu koberčekov, tapisérií,
vyšívaných stolových obrusov
alebo obrúskov alebo podob­
ných textilných výrobkov,
v balení na predaj v malom
Každý predmet v súprave musí
byť v súlade s pravidlom, ktoré
by sa naň uplatňovalo, keby
nebol súčasťou súpravy. Môžu
sa však zaradiť aj nepôvodné
výrobky, ak ich celková
hodnota nepresahuje 15 %
ceny súpravy zo závodu
(4)
SK
L 161/2072
(1)
ex kapitola 64
6406
ex kapitola 65
6505
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
Obuv, gamaše a podobné
predmety; časti týchto pred­
metov; okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky okrem
zvrškových kompletov pripev­
nených k vnútorným
podrážkam alebo k iným
častiam podrážok položky
6406
Časti obuvi (vrátane zvrškov,
tiež spojených s podrážkami,
inými ako vonkajšími); vyme­
niteľné vložky do topánok,
pružné podpätníky a podobné
výrobky; gamaše, chrániče
holennej kosti a podobné
výrobky, a ich súčasti
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
Pokrývky hlavy a ich súčasti;
okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
Klobúky a iné pokrývky hlavy, Výroba z priadze alebo textil­
pletené alebo háčkované alebo ných vlákien (9)
celkom dohotovené z čipiek,
plsti alebo z inej textilnej
metráže v kuse (nie však
v pásoch), tiež podšívané alebo
ozdobené; sieťky na vlasy
z akýchkoľvek materiálov, tiež
podšívané alebo zdobené
Dáždniky, slnečníky, palice,
palice so sedadielkom, biče,
jazdecké bičíky a ich súčasti;
okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
6601
Dáždniky a slnečníky (vrátane
vychádzkových palíc s dáždni­
kom, záhradných slnečníkov
a dáždnikov a podobných
výrobkov)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
Kapitola 67
Upravené perie a páperie
a predmety vyrobené z peria
alebo páperia; umelé kvetiny;
predmety z ľudských vlasov
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex kapitola 66
ex kapitola 68
Predmety z kameňa, sadry,
Výroba z materiálov z ktorej­
cementu, azbestu, sľudy alebo koľvek položky, okrem
podobných materiálov; okrem: položky daného výrobku
ex 6803
Výrobky z bridlice alebo aglo­ Výroba z opracovanej bridlice
merovanej bridlice
ex 6812
Výrobky z azbestu; výrobky zo Výroba z materiálov ktorej­
zmesí na základe azbestu alebo koľvek položky
zo zmesí na báze azbestu
a uhličitanu horečnatého
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
ex 6814
(2)
(3)
L 161/2073
alebo
Výrobky zo sľudy vrátane
Výroba z opracovanej sľudy
aglomerovanej alebo rekonšti­ (vrátane aglomerovanej alebo
tuovanej sľudy na podložke
rekonštituovanej sľudy)
z papiera, lepenky alebo iných
materiálov
Keramické výrobky
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex kapitola 70
Sklo a sklenený tovar; okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex 7003,
ex 7004 a
ex 7005
Sklo s nereflexnou vrstvou
Výroba z materiálov položky
7001
Kapitola 69
7006
Sklo položiek 7003, 7004
alebo 7005, ohýbané, s brúse­
nými hranami, ryté, vŕtané,
smaltované alebo inak spraco­
vané, ale nie zarámované alebo
spojované s ostatnými mate­
riálmi:
–
podložné sklenené tabule,
potiahnuté tenkým dielek­
trickým filmom a polovodi­
čovej triedy podľa noriem
SEMII (11)
Výroba z nepotiahnutého
podložného tabuľového skla
položky 7006
–
Ostatné
Výroba z materiálov položky
7001
7007
Bezpečnostné sklo, zložené
z tvrdeného alebo vrstveného
skla
Výroba z materiálov položky
7001
7008
Izolačné jednotky z niekoľkých Výroba z materiálov položky
7001
sklenených tabúľ
7009
Sklenené zrkadlá, tiež zarámo­ Výroba z materiálov položky
vané, vrátane spätných zrkadiel 7001
7010
Demižóny, sklenené fľaše,
banky, ampulky a ostatné
obaly zo skla druhov použí­
vaných na dopravu alebo na
balenie tovaru; sklenené
poháre na zaváraniny; zátky,
viečka a ostatné uzávery zo
skla
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
alebo
Rezanie a brúsenie skla, ak
celková hodnota použitého
nenarezaného a nebrúseného
skla nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
(4)
SK
L 161/2074
Úradný vestník Európskej únie
(1)
7013
(2)
Stolové sklo a sklo do
domácnosti, kuchynské sklo,
sklenený tovar toaletný,
kancelársky, na výzdobu
miestností alebo na podobné
účely (iné ako z položky 7010
alebo 7018)
(3)
29.5.2014
alebo
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
alebo
Rezanie a brúsenie skla, ak
celková hodnota použitého
nenarezaného a nebrúseného
skla nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
alebo
Ručná dekorácia (okrem
zdobenia sieťotlačou) ručne
fúkaného skla, ak celková
hodnota použitého ručne
fúkaného skla nepresahuje
50 % ceny výrobku zo závodu
ex 7019
Výrobky (iné ako priadza) zo
sklenených vlákien
Výroba z:
— sklenenej lunty, pramen­
cov, priadze a sklenenej
striže, alebo
— sklenej vlny
ex kapitola 71
Prírodné alebo umelo pesto­
vané perly, drahokamy alebo
polodrahokamy, drahé kovy,
kovy plátované drahými
kovmi, a predmety z nich;
bižutéria; mince; okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex 7101
Perly prírodné alebo umelo
pestované, triedené a dočasne
navlečené na niť na uľahčenie
ich dopravy
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
ex 7102,
ex 7103 a
ex 7104
Opracované drahokamy alebo
polodrahokamy (prírodné,
syntetické alebo upravované)
Výroba z neopracovaných
drahokamov alebo polodraho­
kamov
7106,
7108 a
7110
Drahé kovy:
–
surové (nespracované)
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky,
s výnimkou materiálov zatrie­
dených do položiek 7106,
7108 a 7110.
alebo
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
L 161/2075
alebo
elektrolytická, termálna alebo
chemická separácia drahých
kovov zatriedených do polo­
žiek 7106, 7108 alebo 7110
alebo
zmiešavanie drahých kovov
zatriedených do položiek
7106, 7108 alebo 7110
navzájom, alebo so základ­
nými kovmi
–
Vo forme polotovaru alebo
vo forme prachu
Výroba zo surových drahých
kovov
Kovy plátované drahými
kovmi vo forme polotovaru
Výroba zo surových (nespra­
covaných) kovov plátovaných
drahými kovmi
7116
Predmety z prírodných alebo
umelo pestovaných perál,
drahokamov alebo polodraho­
kamov (prírodných, umelých
alebo rekonštituovaných)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
7117
Bižutéria
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex 7107,
ex 7109 a
ex 7111
alebo
Výroba z častí zo základného
kovu, ktoré nie sú plátované
alebo potiahnuté drahými
kovmi, ak hodnota všetkých
použitých materiálov nepresa­
huje 50 % ceny výrobku zo
závodu
Železo a oceľ; okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
7207
Polotovary zo železa alebo
nelegovanej ocele
Výroba z materiálov položky
7201, 7202, 7203, 7204
alebo 7205
7208 až
7216
Ploché valcované výrobky, tyče Výroba z ingotov alebo iných
a prúty, uholníky, tvarovky
základných tvarov z položky
a profily zo železa alebo
7206
z nelegovanej ocele
7217
Drôty zo železa alebo nelego­
vanej ocele
ex kapitola 72
Výroba z polodokončených
materiálov zatriedených do
položky 7207
(4)
SK
L 161/2076
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
ex 7218,
7219 až
7222
Polotovary, ploché valcované
výrobky, tyče a prúty, uhol­
níky, tvarovky a profily
z nehrdzavejúcej ocele
Výroba z ingotov alebo iných
základných tvarov z položky
7218
7223
Drôty z nehrdzavejúcej ocele
Výroba z polodokončených
materiálov zatriedených do
položky 7218
ex 7224,
7225 až
7228
7229
Výroba z ingotov alebo iných
Polodokončené výrobky,
ploché valcované výrobky, tyče základných tvarov položky
7206, 7218 alebo 7224
a prúty valcované za tepla,
v nepravidelne navinutých
zvitkoch; uholníky, tvarovky
a profily z ostatnej legovanej
ocele; duté vrtné tyče a prúty
z legovanej alebo nelegovanej
ocele
Drôty z ostatnej legovanej
ocele
Výroba z polodokončených
materiálov zatriedených do
položky 7224
ex kapitola 73
Výrobky zo železa alebo ocele; Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
okrem:
položky daného výrobku
ex 7301
Štetovnice
Výroba z materiálov položky
7206
7302
Konštrukčný materiál železnič­ Výroba z materiálov položky
ných alebo električkových tratí, 7206
zo železa alebo ocele:
koľajnice, prídržné koľajnice
a ozubnice, hrotnice, srdcovky,
výhybky, prestavné tyče,
výmeny a ostatné priecestné
zariadenia, podvaly (priečne
podvaly), koľajnicové spojky,
koľajnicové stoličky a kliny
koľajnicových stoličiek,
podkladné dosky (podkladni­
ce), prídržky, podperné dosky,
klieštiny, ťahadlá a ostatný
materiál špeciálne prispôso­
bený na kladenie, spájanie
alebo upevňovanie koľajníc
7304,
7305 a
7306
Rúry, rúrky a duté profily zo
železa (z iného ako liatiny)
alebo z ocele
Výroba z materiálov zatriede­
ných do položiek 7206, 7207,
7218 alebo 7224
Príslušenstvo na rúry a rúrky
z nehrdzavejúcej ocele (ISO
X5CrNiMo 1712), pozostáva­
júce z viacerých častí
Sústruženie, vŕtanie, vystružo­
vanie, rezanie závitov, začisťo­
vanie a pieskovanie hrubých
výkovkov, ak ich celková
hodnota nepresiahne 35 %
ceny výrobku zo závodu
ex 7307
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
L 161/2077
alebo
Konštrukcie (okrem montova­
ných stavieb položky 9406)
a časti konštrukcií (napríklad
mosty a časti mostov, stavidlá,
veže, stožiare, stĺpy, piliere,
strechy a strešné rámové
konštrukcie, dvere a okná a ich
rámy, prahy dverí, okenice,
stĺpkové zábradlie) zo železa
alebo z ocele; dosky, tyče,
prúty, uholníky, tvarovky,
profily, rúrky a podobné
výrobky, pripravené na
použitie v konštrukciách, zo
železa alebo z ocele
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Zvárané uholníky, tvarovky
a profily položky 7301 však
nemožno použiť
ex 7315
Protišmykové reťaze
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
položky 7315 nepresahuje
50 % ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 74
Meď a predmety z nej; okrem: Výroba:
7308
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
7401
Medený kamienok (medený
lech); cementová meď (vyzrá­
žaná meď)
7402
nerafinovaná meď; medené
Výroba z materiálov z ktorej­
anódy na elektrolytickú rafiná­ koľvek položky, okrem
ciu
položky daného výrobku
7403
Rafinovaná meď a zliatiny
medi, netvárnené:
7404
–
rafinovaná meď
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
–
Zliatiny medi a rafinovaná
meď obsahujúca iné prvky
Výroba zo surovej rafinovanej
medi alebo z medených
odpadov alebo medeného
šrotu
Medený odpad a medený šrot
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
(4)
SK
L 161/2078
Úradný vestník Európskej únie
(1)
7405
ex kapitola 75
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
Predzliatiny medi
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
Nikel a výrobky z niklu;
okrem:
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
7501 až 7503
ex kapitola 76
Niklový kamienok (lech),
spekaný oxid nikelnatý
a ostatné medziprodukty
metalurgie niklu; surový nikel;
niklové odpady a niklový šrot
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
Hliník a výrobky z hliníka;
okrem:
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
7601
Surový hliník
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
alebo
výroba tepelným alebo elek­
trolytickým spracovaním
z nelegovaného hliníka alebo
z hliníkových odpadov a hliní­
kového šrotu
7602
Hliníkové odpady a hliníkový
šrot
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
(4)
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
ex 7616
(2)
(3)
L 161/2079
alebo
Výroba:
Výrobky z hliníka iné ako
jemné drôtené pletivo, drôtené
— z materiálov z ktorejkoľvek
tkaniny, mriežkoviny, sieťo­
položky okrem položky
viny, oplotenie, výstužné
daného výrobku. Tkaniny,
tkaniny a podobné materiály
mriežkoviny, sieťoviny,
(vrátane nekonečných pásov)
pletivá, výstužné tkaniny
z hliníkového drôtu,
a podobné materiály (vrá­
a plechová hliníková mrežo­
tane nekonečných pásov)
vina
z hliníkového drôtu,
a hliníková mrežovina sa
však môžu použiť; a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
Kapitola 77
ex kapitola 78
Rezervovaná na potenciálne
budúce využite v HS
Olovo a výrobky z olova;
okrem:
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
7801
7802
ex kapitola 79
Surové (nespracované) olovo:
–
rafinované olovo
Výroba zo surového olova (s
prísadou Ag alebo Au)
–
Ostatné
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Odpad a šrot zatriedené do
položky 7802 sa však nemôžu
použiť
Olovený odpad a šrot
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
Zinok a výrobky zo zinku;
okrem:
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobky zo závodu
(4)
SK
L 161/2080
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
7901
Surový zinok
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Odpad a šrot zatriedené do
položky 7902 sa však nemôžu
použiť
7902
Zinkový odpad a šrot
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
Cín a výrobky z cínu; okrem:
Výroba:
ex kapitola 80
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
8001
Surový cín
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Odpad a šrot zatriedené do
položky 8002 sa však nemôžu
použiť
8002 a
8007
Cínový odpad a šrot; ostatné
výrobky z cínu
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
Kapitola 81
Ostatné základné kovy;
cermety; predmety z nich:
ex kapitola 82
–
ostatné základné kovy, spra­ Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
cované; predmety z nich
zatriedených do tej istej
položky ako daný výrobok
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
–
Ostatné
Nástroje, náradie, nožiarsky
tovar, lyžice a vidličky zo
základného kovu; ich časti
a súčasti zo základného kovu;
okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
(4)
SK
29.5.2014
(1)
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
L 161/2081
alebo
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky okrem mate­
riálov položiek 8202 až 8205.
Materiály zatriedené do polo­
žiek 8202 až 8205 však môžu
byť súčasťou súpravy, ak ich
celková hodnota nepresahuje
15 % ceny výrobku zo závodu.
8206
Dva alebo niekoľko nástrojov
položiek 8202 až 8205,
zostavené do súprav na predaj
v malom
8207
Vymeniteľné nástroje na ručné Výroba:
náradie, tiež mechanicky
poháňané, alebo na obrábacie — z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
stroje (napríklad na lisovanie,
výrobku, a
razenie, dierovanie, rezanie
vonkajších a vnútorných závi­
— pri ktorej hodnota všetkých
tov, vŕtanie, vyvŕtavanie,
použitých materiálov
preťahovanie, frézovanie,
nepresahuje 40 % ceny
sústruženie alebo upevňovanie
výrobku zo závodu
skrutiek) vrátane nástrojov na
ťahanie alebo vytláčanie kovov
a nástroje na vŕtanie skál alebo
zemnú sondáž
8208
Nože a rezacie čepele na stroje Výroba:
alebo mechanické zariadenia
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Nože s hladkou alebo zúbko­
vanou rezacou čepeľou (vrá­
tane štepárskych nožov), iné
ako nože položky 8208
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Čepele a rukoväte nožov zo
základného kovu sa však
môžu použiť
8214
Iné nožiarske predmety
(napríklad strihače vlasov,
mäsiarske alebo kuchynské
sekáče, kolískové nože na
jemné alebo hrubé krájanie,
nože na papier); súpravy
a náčinie na manikúru alebo
pedikúru (vrátane pilníčkov na
nechty)
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Rukoväte zo základného kovu
sa však môžu použiť.
8215
Lyžice, vidličky, zberačky,
naberačky, cukrárske lyžice,
nože na ryby, nože na krájanie
masla, klieštiky na cukor
a podobný kuchynský a jedá­
lenský tovar
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Rukoväte zo základného kovu
sa však môžu použiť.
Rôzne predmety zo základ­
ného kovu; okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex 8211
ex kapitola 83
(4)
SK
L 161/2082
(1)
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
ex 8302
iné príchytky, kovania
a podobné výrobky vhodné do
budov a zariadenia na auto­
matické zatváranie dverí
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku. Iné
materiály zatriedené do
položky 8302 sa však môžu
použiť, ak ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu.
ex 8306
Sošky a ostatné dekoračné
predmety zo základných
kovov
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku. Iné
materiály zatriedené do
položky 8306 sa však môžu
použiť, ak ich celková hodnota
nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu.
ex kapitola 84
Jadrové reaktory, kotly, stroje,
prístroje a mechanické zaria­
denia; ich časti a súčasti;
okrem:
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
ex 8401
Jadrové palivové články
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku (12)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
Kotly na výrobu vodnej alebo Výroba:
inej pary – parné kotly (iné
— z materiálov ktorejkoľvek
ako nízkotlakové kotly na
položky, okrem položky
ústredné kúrenie schopné
výrobku, a
dodávať tak teplú vodu, ako aj
paru); kotly na „prehriatu“
— pri ktorej hodnota všetkých
vodu
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
8403 a
ex 8404
Kotly na ústredné kúrenie, iné
ako zatriedené do položky
8402 a pomocné prístroje
a zariadenia na kotly na
ústredné kúrenie
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky
s výnimkou materiálov zatrie­
dených do položiek 8403
a 8404.
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
8406
Turbíny na vodnú a inú paru
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
8402
SK
29.5.2014
(1)
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
L 161/2083
alebo
8407
Vratné alebo rotačné zážihové
spaľovacie piestové motory
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
8408
Piestové vznetové motory
(dieselové motory alebo
motory so žiarovou hlavou)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
8409
Časti a súčasti vhodné na
použitie prevažne alebo
výhradne na motory položky
8407 alebo 8408
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
8411
Prúdové motory s kompre­
sorom („turbo-jet“), turbo­
vrtuľové pohony a ostatné
plynové turbíny
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
8412
ex 8413
Ostatné motory a pohony
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Objemové rotačné čerpadlá
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
ex 8414
Priemyselné ventilátory,
dúchadlá a podobné výrobky
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
SK
L 161/2084
(1)
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
8415
Klimatizačné stroje a prístroje,
skladajúce sa z ventilátorov so
vstavaným motorom a zo
strojov a prístrojov na zmenu
teploty a vlhkosti, vrátane
strojov a prístrojov, v ktorých
nemôže byť vlhkosť regulo­
vaná oddelene
8418
Výroba:
Chladničky, mraziace boxy
a iné chladiace alebo mraziace
zariadenia, elektrické alebo iné; — z materiálov zatriedených
do ktorejkoľvek položky,
tepelné čerpadlá, iné ako
s výnimkou materiálov
klimatizačné stroje a prístroje
uvedených v rovnakej
položky 8415
položke ako daný výrobok,
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu, a — pri ktorej hodnota všetkých
použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje
hodnotu všetkých použi­
tých pôvodných materiálov
ex 8419
Stroje a zariadenia pre
drevársky a papierenský prie­
mysel
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
zatriedených do tej istej
položky ako daný výrobok
nepresahuje 25 % ceny
výrobku zo závodu
8420
Kalandre alebo iné valcovacie
stroje, s výnimkou strojov na
valcovanie kovov alebo skla,
valce na tieto stroje
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
zatriedených do tej istej
položky ako daný výrobok
nepresahuje 25 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
8423
8425 až
8428
(2)
Stroje a zariadenia na váženie
(s výnimkou váh s citlivosťou
5 centigramov alebo lepšou)
vrátane váh spojených s počí­
tacími alebo kontrolnými
prístrojmi; všetky druhy
závažia pre váhy
(3)
L 161/2085
alebo
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Zdvíhacie, manipulačné, nakla­ Výroba, pri ktorej:
dacie a vykladacie strojové
zariadenia
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
uvedených v položke 8431
nepresahuje 10 % ceny
výrobku zo závodu
8429
Buldozéry, angledozéry, zrov­
návače, stroje na planírovanie
terénu, škrabače, mechanické
lopaty, rýpadlá a lopatové
nakladače, ubíjadlá a cestné
valce s vlastným pohonom:
–
Cestné valce
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
–
Ostatné
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
uvedených v položke 8431
nepresahuje 10 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
SK
L 161/2086
(1)
8430
ex 8431
8439
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
Výroba, pri ktorej:
Ostatné stroje a zariadenia
planírovacie, škrabacie, hĺbiace,
— hodnota všetkých použi­
utĺkacie, zhutňovacie stroje
tých materiálov nepresa­
a zariadenia na ťažbu alebo
huje 40 % ceny výrobku zo
vŕtanie zeme, nerastov alebo
závodu, a
rúd; baranidlá a vyťahovače
pilót; snehové pluhy a snehové
— v rámci prv uvedeného
frézy
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
uvedených v položke 8431
nepresahuje 10 % ceny
výrobku zo závodu
Časti a súčasti vhodné na
použitie iba alebo hlavne
s cestnými valcami
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Stroje a zariadenia na výrobu
papieroviny z celulózovej
vlákniny alebo na výrobu
alebo konečnú úpravu papiera
alebo lepenky
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
zatriedených do tej istej
položky ako daný výrobok
nepresahuje 25 % ceny
výrobku zo závodu
8441
Ostatné strojové zariadenia na Výroba, pri ktorej:
spracovanie buničiny (papiero­
— hodnota všetkých použi­
viny), papiera alebo lepenky
tých materiálov nepresa­
vrátane rezačiek všetkých
huje 40 % ceny výrobku zo
druhov
závodu, a
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
zatriedených do tej istej
položky ako daný výrobok
nepresahuje 25 % ceny
výrobku zo závodu
ex 8443
Tlačiarne, pre kancelárske
stroje (napríklad stroje na
automatické spracovanie
údajov, stroje na spracovanie
textu atď.)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
8444 až
8447
ex 8448
8452
(2)
(3)
L 161/2087
alebo
Stroje týchto položiek na
Výroba, pri ktorej hodnota
použitie v textilnom priemysle všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Pomocné strojové zariadenia
Výroba, pri ktorej hodnota
na použitie so strojmi položiek všetkých použitých materiálov
8444 a 8445
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Šijacie stroje, iné ako stroje na
väzbu a zošívanie kníh, zatrie­
dené do položky 8440; náby­
tok, podstavce a kryty zvlášť
upravené na šijacie stroje; ihly
do šijacích strojov:
–
šijacie stroje (iba s preší­
vacím stehom) s hlavou
s hmotnosťou nepresahu­
júcou 16 kg bez motora
alebo 17 kg vrátane motora
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu,
— hodnota všetkých nepô­
vodných materiálov použi­
tých pri zostavovaní hlavy
(bez motora), nepresahuje
hodnotu všetkých použi­
tých pôvodných materiá­
lov, a
— použité mechanizmy na
napínanie šijacej nite,
háčkovanie a šitie
kľukatým stehom sú
pôvodné
–
Ostatné
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
8456 až
8466
Obrábacie nástroje a stroje
a ich časti, súčasti a príslušen­
stvo, zatriedené do položiek
8456 až 8466
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
8469 až
8472
Kancelárske stroje (napríklad
písacie stroje, počítacie stroje,
stroje na automatické spraco­
vanie údajov, rozmnožovacie
stroje, zošívačky)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
(4)
SK
L 161/2088
(1)
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
8480
Formovacie rámy pre zlievárne
kovov; formovacie základne;
modely na formy; formy na
kovy (iné ako ingotové formy),
karbidy kovov, sklo, nerastné
materiály, kaučuk alebo plasty
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
8482
Guľkové alebo valčekové
ložiská
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
8484
ex 8486
Tesnenia a podobné spojenia
z kovových fólií kombinova­
ných s iným materiálom alebo
s dvoma alebo viacerými
vrstvami z kovu; súbory alebo
zostavy tesnení a podobných
spojení rôzneho zloženia
balené vo vrecúškach, obál­
kach alebo v podobných
obaloch; mechanické upchávky
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
— Obrábacie stroje na spra­
covanie akéhokoľvek
materiálu úberom mate­
riálu pomocou laserových
či iných svetelných alebo
fotónových zväzkov,
ultrazvuku, elektroerózie,
elektrochemických reakcií,
elektrónových zväzkov,
ionizujúceho žiarenia,
alebo oblúkových výbojov
v plazme, a ich príslušen­
stvo
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
— obrábacie stroje (vrátane
lisov) na tvarovanie kovov
ohýbaním, prekladaním,
vyrovnávaním, rovnaním,
rozkutím, a ich časti,
súčasti a príslušenstvo
— obrábacie stroje na opra­
covanie kameňa, keramiky,
betónu, azbestového
cementu alebo podobných
nerastných materiálov
alebo stroje na obrábanie
skla za studena, a ich časti,
súčasti a príslušenstvo
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
L 161/2089
alebo
(4)
— označovacie nástroje ktoré
fungujú ako prístroj
produkujúci šablóny, typu
používaného na výrobu
masiek alebo mriežok
z fotorezistentne potiah­
nutých podkladov; ich
časti, súčasti a príslušen­
stvo
–
formy, vstrekovacieho alebo
kompresného typu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
–
zdvíhacie, manipulačné,
nakladacie alebo vykladacie
zariadenia
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
uvedených v položke 8431
nepresahuje 10 % ceny
výrobku zo závodu
8487
ex kapitola 85
8501
Časti a súčasti strojových
zariadení, neobsahujúce elek­
trické svorky, izolácie, cievky,
kontakty alebo iné elektrické
prvky, ktoré nie sú v tejto
kapitole inde špecifikované
alebo zahrnuté
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Elektrické strojové zariadenia,
prístroje a zariadenia a ich
časti a súčasti; prístroje na
záznam a reprodukciu zvuku,
prístroje na záznam a repro­
dukciu televízneho obrazu
a zvuku, časti a súčasti
a príslušenstvo týchto prístro­
jov; okrem:
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Elektrické motory a generátory Výroba, pri ktorej:
(okrem generátorových agre­
— hodnota všetkých použi­
gátov)
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
SK
L 161/2090
(1)
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
(4)
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
uvedených v položke 8503
nepresahuje 10 % ceny
výrobku zo závodu
8502
Elektrické generátorové agre­
gáty a rotačné meniče (kon­
vertory)
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
uvedených v položkách
8501 a 8503 nepresahuje
10 % ceny výrobku zo
závodu
ex 8504
Napájacie zdroje na použitie
pre stroje na automatické
spracovanie údajov
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
ex 8517
Ostatné prístroje na prenos
alebo príjem zvuku, obrazu
alebo ostatných údajov,
vrátane prístrojov na komuni­
káciu v drôtovej alebo
bezdrôtovej sieti (ako v lokál­
nej, tak aj v rozsiahlej sieti),
iné ako prístroje na prenos
alebo príjem položky 8443,
8525, 8527 alebo 8528
Výroba, pri ktorej:
ex 8518
Mikrofóny a ich stojany,
reproduktory, tiež vstavané;
elektrické nízkofrekvenčné
zosilňovače, súpravy elektric­
kých zosilňovačov zvuku
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje
hodnotu všetkých použi­
tých pôvodných materiálov
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
— hodnota všetkých použi­
tých nepôvodných mate­
riálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvod­
ných materiálov
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
8519
(2)
Prístroje na záznam a repro­
dukciu zvuku
(3)
L 161/2091
alebo
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— hodnota všetkých použi­
tých nepôvodných mate­
riálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvod­
ných materiálov
8521
Videofonické prístroje na
záznam a reprodukciu, so
zabudovaným alebo nezabu­
dovaným videotunerom
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— hodnota všetkých použi­
tých nepôvodných mate­
riálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvod­
ných materiálov
8522
Časti, súčasti a príslušenstvo
vhodné na použitie výhradne
alebo hlavne s prístrojmi
zatriedenými do položiek
8519 až 8521
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
8523
–
Nenahraté disky, pásky,
pevné, energeticky nezávislé
pamäťové zariadenia a iné
médiá na záznam zvuku
alebo podobný záznam,
okrem výrobkov kapitoly
37;
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
–
nahraté disky, pásky, pevné
energeticky nezávislé pamä­
ťové zariadenia a iné médiá
na záznam zvuku alebo
iných fenoménov, ale
s výnimkou výrobkov
uvedených v kapitole 37;
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
uvedených v položke 8523
nepresahuje 10 % ceny
výrobkov zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
SK
L 161/2092
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
–
matrice a galvanické
odtlačky na výrobu diskov,
ale s výnimkou výrobkov
uvedených v kapitole 37;
(3)
29.5.2014
alebo
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
uvedených v položke 8523
nepresahuje 10 % ceny
výrobku zo závodu
–
Prístupové karty („proximity
karty“) a „smart karty“
s dvomi alebo viac elektro­
nickými integrovanými
obvodmi
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
–
čipové karty („smart karty“)
s jedných elektronickým
integrovaným obvodom
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
— v rámci uvedeného limitu,
hodnota všetkých použi­
tých materiálov položiek
8541 a 8542 nepresahuje
10 % ceny výrobku zo
závodu
alebo
operácia difúzie, pri ktorej sa
vytvárajú integrované obvody
na polovodičovom substráte
selektívnym zavedením prime­
raného dopantu, či už zmon­
tovanej a/alebo odskúšanej
v krajine inej, ako sú krajiny
špecifikované v článkoch 3 a 4
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
L 161/2093
alebo
(4)
8525
Vysielacie prístroje pre rozhla­ Výroba, pri ktorej:
sové alebo televízne vysielanie,
vrátane prístrojov na príjem
— hodnota všetkých použi­
alebo záznam alebo repro­
tých materiálov nepresa­
dukciu zvuku; televízne
huje 40 % ceny výrobku zo
kamery, digitálne fotoaparáty
závodu, a
a videokamery.
— hodnota všetkých použi­
tých nepôvodných mate­
riálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvod­
ných materiálov
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
8526
Rádiolokačné a rádiosondážne Výroba, pri ktorej:
prístroje (radary), pomocné
— hodnota všetkých použi­
rádionavigačné prístroje
tých materiálov nepresa­
a rádiové prístroje na diaľkové
huje 40 % ceny výrobku zo
riadenie
závodu, a
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
— hodnota všetkých použi­
tých nepôvodných mate­
riálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvod­
ných materiálov
8527
Rozhlasové prijímače tiež
kombinované pod spoločným
krytom s prístrojom na
záznam alebo reprodukciu
zvuku alebo s hodinami
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
— hodnota všetkých použi­
tých nepôvodných mate­
riálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvod­
ných materiálov
8528
–
monitory a projektory
nespojené s televíznym
prijímačom, druhov použí­
vaných výlučne alebo hlavne
v systémoch na automatické
spracovanie údajov položky
8471
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
SK
L 161/2094
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
–
iné monitory a projektory,
ktoré nezahŕňajú televízne
prijímače; Televízne prijí­
mače tiež so zabudovanými
rozhlasovými prijímačmi
alebo prístrojmi na záznam
či reprodukciu zvuku alebo
obrazu;
(3)
29.5.2014
alebo
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
— hodnota všetkých použi­
tých nepôvodných mate­
riálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvod­
ných materiálov
8529
Časti a súčasti vhodné výlučne
alebo hlavne na prístroje
položiek 8525 až 8528:
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
–
vhodné iba alebo hlavne
s prístrojmi na záznam či
reprodukciu obrazu
–
Výroba:
vhodné iba alebo hlavne
s monitormi a projektormi,
bez zabudovaného televíz­
neho prijímača, používané
— z materiálov ktorejkoľvek
iba alebo hlavne v systéme
položky, okrem položky
na automatické spracovanie
výrobku, a
dát zatriedenom do položky
8471
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
–
ostatné
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
— hodnota všetkých použi­
tých nepôvodných mate­
riálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvod­
ných materiálov
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
L 161/2095
alebo
8535
Elektrické prístroje na vypína­ Výroba, pri ktorej:
nie, spínanie alebo na ochranu
elektrických obvodov, alebo na — hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
ich pripájanie do elektrického
huje 40 % ceny výrobku zo
obvodu alebo spájanie v elek­
závodu, a
trickom obvode pri napätí
presahujúcom 1 000 V
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
uvedených v položke 8538
nepresahuje 10 % ceny
výrobku zo závodu
8536
–
elektrické prístroje na vypí­
nanie alebo na ochranu
elektrických obvodov, alebo
na ich spájanie do elektric­
kého obvodu na napätie
nepresahujúce 1000 V
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
uvedených v položke 8538
nepresahuje 10 % ceny
výrobku zo závodu
–
prípojky na optické vlákna,
zväzky alebo káble z optic­
kých vlákien
––
z plastov
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
––
keramické
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
––
z medi
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
SK
L 161/2096
Úradný vestník Európskej únie
(1)
8537
ex 8541
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
Rozvádzače, rozvodné panely, Výroba, pri ktorej:
ovládacie (dispečerské) stoly,
— hodnota všetkých použi­
pulty, skrine a ostatné
tých materiálov nepresa­
základne vybavené dvoma
alebo viacerými zariadeniami
huje 40 % ceny výrobku zo
zatriedenými do položky 8535
závodu, a
alebo 8536, na elektrické
riadenie alebo na rozvod elek­ — v rámci prv uvedeného
trického prúdu vrátane zabu­
limitu hodnota všetkých
dovaných nástrojov
použitých materiálov
a prístrojov uvedených v kapi­
uvedených v položke 8538
tole 90 a číslicové riadiace
nepresahuje 10 % ceny
zariadenia, s výnimkou spína­
výrobku zo závodu
cích prístrojov a zariadení
zatriedených do položky 8517
Diódy, tranzistory a podobné
polovodičové prvky, okrem
doštičiek ešte nerozrezaných
na čipy
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
ex 8542
Elektronické integrované
obvody
–
Monolitické integrované
obvody
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
— v rámci uvedeného limitu,
hodnota všetkých použi­
tých materiálov položiek
8541 a 8542 nepresahuje
10 % ceny výrobku zo
závodu
alebo
operácia difúzie, pri ktorej sa
vytvárajú integrované obvody
na polovodičovom substráte
selektívnym zavedením prime­
raného dopantu, či už zmon­
tovanej a/alebo odskúšanej
v krajine inej, ako sú krajiny
špecifikované v článkoch 3 a 4
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
L 161/2097
alebo
–
multičipy, ktoré tvoria časti
a súčasti strojov alebo
prístrojov, inde v tejto kapi­
tole nešpecifikované ani
nezahrnuté
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
–
ostatné
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
uvedených v položkách
8541 a 8542 nepresahuje
10 % ceny výrobku zo
závodu
8544
Izolované (tiež lakovaným
povrchom alebo s anodickým
okysličením) drôty, káble (vrá­
tane koaxiálnych káblov) a iné
izolované elektrické vodiče,
tiež vybavené prípojkami;
káble z optických vlákien,
vyrobené z jednotlivo oplášte­
ných vlákien, tiež spojené
s elektrickými vodičmi alebo
s prípojkami
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
8545
Uhlíkové elektródy, uhlíkové
kefky, osvetľovacie uhlíky,
uhlíky na elektrické batérie
a ostatné výrobky zhotovené
z grafitu alebo z ostatného
uhlíka, tiež spojené s kovom,
druhov používaných na elek­
trické účely
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
8546
Elektrické izolátory
z ľubovoľného materiálu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
8547
Izolačné časti a súčasti na
elektrické stroje, prístroje alebo
zariadenia, vyrobené úplne
z izolačných materiálov alebo
len s jednoduchými, do mate­
riálu vlisovanými drobnými
kovovými súčasťami (napríklad
s objímkami so závitom),
slúžiacimi výlučne na pripev­
ňovanie, okrem izolátorov
položky 8546; elektrické
rozvodné rúrky a ich spojky
zo základného kovu,
s vnútorným izolačným mate­
riálom
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
SK
L 161/2098
Úradný vestník Európskej únie
(1)
8548
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
–
Odpad a zvyšky galvanic­
kých článkov, batérií a elek­
trických akumulátorov;
nepoužiteľné galvanické
články, batérie a elektrické
akumulátory; elektrické časti
a súčasti strojov a prístrojov
nešpecifikované ani nezahr­
nuté inde v tejto kapitole
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
–
Elektronické mikrozostavy
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
— v rámci uvedeného limitu,
hodnota všetkých použi­
tých materiálov položiek
8541 a 8542 nepresahuje
10 % ceny výrobku zo
závodu
ex kapitola 86
8608
ex kapitola 87
Železničné a električkové
lokomotívy, koľajové vozidlá
a ich časti a súčasti; zvrškový
upevňovací materiál a traťové
zariadenia a ich časti; mecha­
nické (vrátane elektromecha­
nických) dopravné signalizačné
zariadenia všetkých druhov;
okrem:
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Koľajový zvrškový upevňovací Výroba:
materiál a nepojazdné zariade­
nia; mechanické (tiež elektro­ — z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
mechanické) zariadenia
návestné, bezpečnostné alebo
výrobku, a
kontrolné a ovládacie na
železničnú alebo električkovú — pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
dopravu, na cestnú alebo
nepresahuje 40 % ceny
riečnu dopravu, na parkoviská,
výrobku zo závodu
na prístavné a letiskové zaria­
denia; ich časti a súčasti
Vozidlá, iné ako železničné
alebo električkové koľajové,
ich časti a súčasti a príslušen­
stvo; okrem:
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
(3)
L 161/2099
alebo
8709
Výroba:
Vozíky s vlastným pohonom
bez zdvíhacieho alebo mani­
— z materiálov ktorejkoľvek
pulačného zariadenia, typov
položky, okrem položky
používaných v továrňach,
výrobku, a
skladoch, prístavoch alebo na
letiskách na prepravu na krátke
— pri ktorej hodnota všetkých
vzdialenosti; malé ťahače
použitých materiálov
používané na železničných
nepresahuje 40 % ceny
staniciach; ich časti a súčasti
výrobku zo závodu
8710
Tanky a iné obrnené bojové
vozidlá, motorizované, tiež
vybavené zbraňami; ich časti
a súčasti
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
8711
Motocykle (vrátane mopedov)
a bicykle vybavené pomocným
motorom, s prívesným
vozíkom alebo bez neho;
prívesné vozíky:
–
s vratným piestovým
spaľovacím motorom
s objemom valcov:
––
nepresahujúcim 50 cm3
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 20 % ceny výrobku
zo závodu
— hodnota všetkých použi­
tých nepôvodných mate­
riálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvod­
ných materiálov
––
presahujúcim 50 cm3
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
— hodnota všetkých použi­
tých nepôvodných mate­
riálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvod­
ných materiálov
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
SK
L 161/2100
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
–
Ostatné
(3)
29.5.2014
alebo
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— hodnota všetkých použi­
tých nepôvodných mate­
riálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvod­
ných materiálov
ex 8712
8715
Bicykle bez guľkových ložísk
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky,
s výnimkou materiálov uvede­
ných v položke 8714
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
Detské kočíky a ich časti
a súčasti
Výroba:
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
8716
Prívesy a návesy; iné vozidlá
Výroba:
bez mechanického pohonu; ich
— z materiálov ktorejkoľvek
časti a súčasti
položky, okrem položky
výrobku, a
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
ex kapitola 88
Lietadlá, kozmické lode a ich
časti a súčasti; okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
ex 8804
Rotorové padáky
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov
zatriedených do položky 8804
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
Výroba z materiálov z ktorej­
Letecké katapulty; palubné
lapače alebo podobné prístroje koľvek položky, okrem
a zariadenia; pozemné prístroje položky daného výrobku
na letecký výcvik; ich časti
a súčasti
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
8805
SK
29.5.2014
(1)
Kapitola 89
ex kapitola 90
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
L 161/2101
alebo
(4)
Lode, člny a plávajúce zaria­
denia
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Trupy zatriedené do položky
8906 sa však nemôžu použiť
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
Nástroje a prístroje optické,
fotografické, kinematografické,
meracie, kontrolné, presné,
lekárske alebo chirurgické; ich
časti a súčasti a príslušenstvo;
okrem:
Výroba:
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
9001
Optické vlákna a zväzky
optických vlákien; káble optic­
kých vlákien, iné ako zatrie­
dené do položky 8544; listy
a dosky z polarizačného
materiálu; šošovky (tiež
kontaktné), hranoly, zrkadlá
a iné optické články z akého­
koľvek materiálu, nezasadené,
iné ako z opticky neopracova­
ného skla
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
9002
Šošovky, hranoly, zrkadlá a iné
optické články z akéhokoľvek
materiálu, zasadené, na
nástroje alebo prístroje, iné
ako z opticky neopracovaného
skla
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
9004
Okuliare, ochranné a podobné Výroba, pri ktorej hodnota
okuliare, korekčné alebo
všetkých použitých materiálov
ostatné
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
ex 9005
Výroba:
Binokulárne i monokulárne
ďalekohľady a ostatné optické
— z materiálov zatriedených
teleskopy, ich podstavce
do ktorejkoľvek položky,
a rámy okrem astronomických
s výnimkou materiálov
šošovkových ďalekohľadov
uvedených v rovnakej
(refraktorov) a ich podstavcov
položke ako daný výrobok,
a rámov
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu; a
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
SK
L 161/2102
(1)
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
(4)
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje
hodnotu všetkých použi­
tých pôvodných materiálov
ex 9006
Výroba:
Fotografické kamery (s
výnimkou kinematografic­
kých); prístroje a žiarovky na — z materiálov zatriedených
bleskové svetlo na fotografické
do ktorejkoľvek položky,
účely okrem elektricky
s výnimkou materiálov
zapaľovaných bleskových
uvedených v rovnakej
žiaroviek
položke ako daný výrobok,
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu, a — pri ktorej hodnota všetkých
použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje
hodnotu všetkých použi­
tých pôvodných materiálov
9007
Kinematografické kamery
a projektory, tiež so vstava­
nými prístrojmi na záznam
alebo reprodukciu zvuku
Výroba:
— z materiálov zatriedených
do ktorejkoľvek položky,
s výnimkou materiálov
uvedených v rovnakej
položke ako daný výrobok,
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu, a — pri ktorej hodnota všetkých
použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje
hodnotu všetkých použi­
tých pôvodných materiálov
9011
Združené optické mikroskopy, Výroba:
vrátane mikroskopov na
mikrofotografiu, mikrokinema­ — z materiálov zatriedených
do ktorejkoľvek položky,
tografiu alebo mikroprojekciu
s výnimkou materiálov
uvedených v rovnakej
položke ako daný výrobok,
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu, a — pri ktorej hodnota všetkých
použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje
hodnotu všetkých použi­
tých pôvodných materiálov
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
ex 9014
(2)
(3)
L 161/2103
alebo
(4)
Iné navigačné prístroje a zaria­ Výroba, pri ktorej hodnota
denia
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
9015
Geodetické, topografické,
zememeračské, nivelačné,
fotogrammetrické, hydrogra­
fické, oceánografické, hydrolo­
gické, meteorologické alebo
geofyzikálne prístroje a zaria­
denia, s výnimkou kompasov;
Zameriavacie zariadenia
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
9016
Váhy s citlivosťou 5 cg alebo
väčšou, tiež so závažiami
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
9017
Kresliace, rysovacie alebo
počítacie prístroje (napr.
kresliace stroje, pantografy,
uhlomery, rysovadlá, logarit­
mické pravítka a počítacie
kotúče); ručné dĺžkové meradlá
(napr. metre, meracie pásma,
mikrometre, posuvné meradlá
a kalibre), inde v tejto kapitole
nešpecifikované ani neza­
hrnuté
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
9018
Nástroje a príslušenstvo
používané v zdravotníctve,
chirurgii, stomatológii alebo
veterinárnej vede vrátane scin­
tigrafického zariadenia
s výnimkou elektroliečebného
zariadenia a nástrojov na
testovanie zraku
–
Zubolekárske kreslá so vsta­
vanými zubolekárskymi
prístrojmi a pľuvadlami
Výroba z materiálov zatriede­
ných do ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov
zatriedených do položky 9018
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
–
Ostatné
Výroba:
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
SK
L 161/2104
(1)
9019
9020
Úradný vestník Európskej únie
(2)
Prístroje na mechanoterapiu;
masážne prístroje; prístroje na
testovanie psychologickej
spôsobilosti; prístroje na
liečenie ozónom, kyslíkom,
aerosólom, dýchacie prístroje
oživovacie a ostatné liečebné
dýchacie prístroje
Ostatné dýchacie prístroje
a plynové masky, okrem
ochranných masiek bez
mechanických častí a vymeni­
teľných filtrov
(3)
29.5.2014
alebo
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
9024
Stroje a prístroje na skúšku
tvrdosti, pevnosti v ťahu, stla­
čiteľnosti či elasticity alebo
iných mechanických vlastností
materiálov (napr. kovov, dreva,
textilu, papiera, plastov)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
9025
Hydrometre a podobné pláva­
júce prístroje, teplomery,
žiaromery, barometre, vlhko­
mery a psychrometre, tiež
registračné i navzájom kombi­
nované
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
9026
Prístroje a nástroje na meranie
alebo na kontrolu prietokov,
hladiny, tlaku alebo ostatných
premenných charakteristík
kvapalín alebo plynov (napr.
prietokomery, hladinomery,
manometre, merače tepla)
okrem prístrojov a nástrojov
položiek 9014, 9015, 9028
alebo 9032
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
(2)
9027
Prístroje, zariadenia a nástroje
na fyzikálne alebo na chemické
rozbory (napr. polarimetre,
spektrometre, refraktometre,
analyzátory plynov alebo
dymu); prístroje a nástroje na
meranie alebo určovanie
viskozity, pórovitosti, rozťaž­
nosti, povrchového napätia
alebo podobné prístroje;
prístroje a nástroje na kalori­
metrické, akustické alebo foto­
metrické merania alebo
kontrolu (vrátane expozime­
trov); mikrotómy
9028
Merače dodávky a výroby
plynov, kvapalín a elektrickej
energie vrátane meračov na ich
kalibrovanie:
(3)
L 161/2105
alebo
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
–
časti, súčasti a príslušenstvo
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
–
Ostatné
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
— hodnota všetkých použi­
tých nepôvodných mate­
riálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvod­
ných materiálov
9029
Otáčkomery, počítače výrob­
kov, taxametre, merače ubeh­
nutej dráhy, krokomery
a podobné počítače.; rýchlo­
mery a tachometre,
s výnimkou tých, ktoré sú
zatriedené do položky 9014
alebo 9015; stroboskopy
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
9030
Osciloskopy, analyzátory
spektra a ostatné prístroje
a nástroje na meranie alebo
kontrolu elektrických veličín,
s výnimkou meračov zatriede­
ných do položky 9028;
prístroje a nástroje na meranie
alebo zisťovanie žiarenia alfa,
beta, gama, X-lúčov kozmic­
kého alebo ostatného ionizu­
júceho žiarenia
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
SK
L 161/2106
(1)
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
9031
Meracie alebo kontrolné
prístroje, nástroje a stroje, inde
nešpecifikované ani nezahrnuté
v tejto kapitole; projektory na
kontrolu profilov
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
9032
Automatické regulačné alebo
riadiace prístroje a nástroje
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
9033
Časti, súčasti a príslušenstvo
(inde v tejto kapitole nešpeci­
fikované ani nezahrnuté) na
stroje, nástroje alebo prístroje
kapitoly 90
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Hodiny, hodinky a ich časti
a súčasti; okrem:
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Ostatné hodiny
Výroba, pri ktorej:
ex kapitola 91
9105
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— hodnota všetkých použi­
tých nepôvodných mate­
riálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvod­
ných materiálov
9109
Hodinové stroje, úplné
a zmontované
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
— hodnota všetkých použi­
tých nepôvodných mate­
riálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvod­
ných materiálov
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
(1)
9110
9111
(2)
Úplné hodinové alebo hodin­
kové strojčeky, nezmontované
alebo čiastočne zmontované
(súpravy); neúplné hodinové
alebo hodinkové strojčeky
zmontované; nedohotovené
hodinové alebo hodinkové
strojčeky
Puzdrá hodiniek a ich časti
a súčasti
(3)
L 161/2107
alebo
Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použi­
tých materiálov nepresa­
huje 40 % ceny výrobku zo
závodu, a
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— v rámci prv uvedeného
limitu hodnota všetkých
použitých materiálov
uvedených v položke 9114
nepresahuje 10 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
9112
Puzdrá hodín a puzdrá
podobného typu na ostatné
výrobky tejto kapitoly a ich
časti a súčasti
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
9113
Kapitola 92
Hodinkové remienky, pásky,
náramky a ich časti a súčasti:
–
zo základného kovu, tiež
pozlátené alebo postrie­
brené, alebo z kovu pláto­
vaného drahým kovom
(dublé)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
–
Ostatné
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
Hudobné nástroje; časti
Výroba, pri ktorej hodnota
a súčasti a príslušenstvo týchto všetkých použitých materiálov
nástrojov
nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
SK
L 161/2108
(1)
Kapitola 93
Úradný vestník Európskej únie
(2)
Zbrane a strelivo; ich časti,
súčasti a príslušenstvo
(3)
29.5.2014
alebo
(4)
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
ex kapitola 94
Nábytok, posteľoviny, matrace, Výroba z materiálov z ktorej­
matracové podložky, vankúše koľvek položky, okrem
a podobné vypchané potreby; položky daného výrobku
svietidlá a ich príslušenstvo
inde nešpecifikované ani
nezahrnuté; svetelné znaky,
svetelné ukazovatele a podobné
výrobky; montované stavby;
okrem:
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
ex 9401 a
ex 9403
Nábytok zo základných kovov, Výroba z materiálov z ktorej­
kombinovaný s nevypchanými koľvek položky, okrem
bavlnenými poťahmi s hmot­ položky daného výrobku
nosťou 300 g/m2 alebo nižšou
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
výroba z bavlnenej tkaniny už
v hotovej forme na použitie
s materiálmi položky 9401
alebo 9403, ak:
— hodnota tkaniny nepresa­
huje 25 % ceny výrobku zo
závodu, a
— všetky ostatné materiály sú
pôvodné a sú zaradené do
položky inej ako položka
9401 alebo 9403
9405
Svietidlá a osvetľovacie zaria­
denia vrátane svetlometov
a reflektorov a ich časti
a súčasti, inde nešpecifikované
ani nezahrnuté; svetelné
reklamy, svetelné znaky,
svetelné ukazovatele a podobné
výrobky, s trvalým pevným
osvetľovacím zdrojom, a ich
časti súčasti inde nešpecifiko­
vané ani nezahrnuté
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
9406
Montované stavby
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
Hračky, hry a športové
potreby; ich časti a súčasti
a príslušenstvo; okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex kapitola 95
SK
29.5.2014
(1)
ex 9503
Úradný vestník Európskej únie
(2)
Ostatné hračky; zmenšené
modely a podobné modely na
hranie, tiež mechanické; skla­
dačky všetkých druhov
(3)
L 161/2109
alebo
Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
ex 9506
Golfové palice a časti golfo­
vých palíc
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Nahrubo opracované hranoly
na výrobu hláv golfových palíc
však možno použiť
ex kapitola 96
Rôzne výrobky; okrem:
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
ex 9601 a
ex 9602
Výrobky zo živočíšnych,
rastlinných alebo nerastných
rezbárskych materiálov
Výroba z „opracovaného“
rezbárskeho materiálu tej istej
položky ako výrobok
ex 9603
Metly a kefy (okrem prútených
metiel a podobných výrobkov
a kief vyrobených z chlpov
kún alebo veveričiek), ručné
mechanické metly bez motora,
maliarske podložky a valčeky;
stierky a mopy
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
9605
Cestovné osobné hygienické
potreby, šitie alebo čistenie
obuvi alebo odevov
Každý predmet v súprave musí
byť v súlade s pravidlom, ktoré
by sa naň uplatňovalo, keby
nebol súčasťou súpravy. Môžu
sa však zaradiť aj nepôvodné
výrobky, ak ich celková
hodnota nepresahuje 15 %
ceny súpravy zo závodu
9606
Gombíky, stláčacie gombíky,
formy na gombíky a ostatné
časti a súčasti gombíkov alebo
stláčacích gombíkov; gombí­
kové polotovary
Výroba:
z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov nepresa­
huje 50 % ceny výrobku zo
závodu
(4)
SK
L 161/2110
(1)
Úradný vestník Európskej únie
(2)
(3)
29.5.2014
alebo
9608
Guľôčkové perá; perá
s plsteným hrotom a ostatné
perá s pórovitým hrotom
a popisovače, značkovače
a zvýrazňovače; plniace perá,
rysovacie perá a ostatné perá;
rydlá na rozmnožovače;
patentné ceruzky; rúčky na
pero, rúčky na ceruzku
a podobné výrobky; časti
a súčasti týchto výrobkov
vrátane ochranných krytov
a príchytiek, okrem výrobkov
položky 9609
Výroba z materiálov ktorej­
koľvek položky okrem
položky daného výrobku.
Hroty a špičky pier tej istej
položky ako daný výrobok sa
však môžu použiť
9612
Pásky do písacích strojov alebo
podobné pásky, napustené
tlačiarenskou čerňou alebo
inak pripravené na zanechanie
odtlačkov, tiež na cievkach
alebo v kazetách; farbiace
podušky tiež napustené, tiež
v škatuľkách
Výroba:
z materiálov ktorejkoľvek
položky, okrem položky
výrobku, a
pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov nepresa­
huje 50 % ceny výrobku zo
závodu
ex 9613
Zapaľovače s piezoelektrickým Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
zapaľovaním
položky 9613 nepresahuje
30 % ceny výrobku zo závodu
ex 9614
Fajky a fajkové hlavy
Výroba z hrubo tvarovaných
blokov
Umelecké diela, zberateľské
predmety a starožitnosti
Výroba z materiálov z ktorej­
koľvek položky, okrem
položky daného výrobku
Kapitola 97
(4)
(1) Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa „špecifických procesov“, pozri úvodné poznámky 7.1 a 7.3.
(2) Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa „špecifických procesov“, pozri úvodnú poznámku 7.2.
(3) V poznámke 3 ku kapitole 32 sa uvádza, že tieto prípravky sú prípravkami druhov používaných na farbenie akéhokoľvek materiálu
alebo ako prísady na výrobu farbiacich prípravkov, ak nie sú zaradené do inej položky v kapitole 32.
(4) Za „skupinu“ sa pokladá ktorákoľvek časť položky oddelená od zvyšku bodkočiarkou.
(5) V prípade výrobkov skladajúcich sa z materiálov zatriedených v položkách 3901 až 3906 na jednej strane, ako aj v položkách 3907
až 3911 na druhej strane sa toto obmedzenie vzťahuje len na tú skupinu materiálov, ktorá prevažuje vo výrobku z hľadiska
hmotnosti.
(6) Za vysoko priehľadné sa pokladajú tieto fólie: ktorých optická tlmivosť meraná podľa ASTM-D 1003-16 Gardnerovým zákalome­
trom (t. j. faktor zákalu) je menšia ako 2 %.
(7) Osobitné podmienky týkajúce sa produktov vyrobených zo zmesi textilných materiálov sú uvedené v úvodnej poznámke 5.
(8) Použitie tohto materiálu sa obmedzuje na výrobu textílií používaných v papierenských strojoch.
(9) Pozri úvodnú poznámku 6.
(10) Pokiaľ ide o pletené alebo háčkované textílie, iné ako elastické a pogumované, získané zošitím alebo spojením kusov pletených
alebo háčkovaných textílií, pozri úvodnú poznámku č. 6.
(11) SEMII - Inštitút polovodičových zariadení a materiálov (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated).
(12) Toto pravidlo sa uplatňuje do 31.12.2005.
29.5.2014
SK
Úradný vestník Európskej únie
L 161/2111
PRÍLOHA III
VZORY SPRIEVODNÉHO OSVEDČENIA EUR.1 A ŽIADOSŤ O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR.1
Pokyny pre tlač
1. Každé tlačivo musí mať rozmery 210 × 297 mm; môže sa povoliť tolerancia do mínus 5 mm alebo plus 8 mm dĺžky.
Použitý papier musí byť biely, vhodný na písanie, bez mechanickej buničiny, s hmotnosťou najmenej 25 g/m2. Na
pozadí je vytlačený zelený gilošový vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické
falšovanie.
2. Príslušné orgány zmluvných strán si môžu vyhradiť právo tlače formulárov pre seba alebo si ich môžu dať vytlačiť
v schválených tlačiarňach. V druhom prípade každé osvedčenie musí obsahovať zmienku o takomto schválení. Každý
formulár musí obsahovať názov a adresu tlačiarne alebo označenie, podľa ktorého je možné tlačiareň identifikovať.
Takisto obsahuje sériové číslo, či už tlačené alebo netlačené, na základe ktorého môže byť identifikovaný.
L 161/2112
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
29.5.2014
SK
Úradný vestník Európskej únie
L 161/2113
L 161/2114
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
29.5.2014
SK
Úradný vestník Európskej únie
L 161/2115
L 161/2116
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
29.5.2014
SK
Úradný vestník Európskej únie
L 161/2117
PRÍLOHA IV
ZNENIE VYHLÁSENIA NA FAKTÚRE
Fakturačné vyhlásenie, ktorého znenie je uvedené ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou.
Poznámky pod čiarou však nie je potrebné reprodukovať.
Španielske znenie
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
České znenie
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají
tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Dánske znenie
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Nemecké znenie
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht,
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Estónske znenie
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Grécke znenie
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Anglické znenie
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Francúzske znenie
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2)).
Talianske znenie
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Lotyšské znenie
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi
skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).
L 161/2118
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
Litovské znenie
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta,
tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.
Maďarské znenie
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az
áruk kedvezményes … (2) származásúak.
Maltské znenie
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat
b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).
Holandské znenie
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Poľské znenie
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Portugalské znenie
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara
que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Slovinské znenie
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno
navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Slovenské znenie
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú
tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Fínske znenie
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Švédske znenie
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor,
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Bulharské znenie
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е
отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).
Rumunské znenie
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care
în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
SK
29.5.2014
Úradný vestník Európskej únie
L 161/2119
Chorvátske znenie
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije
izričito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog podrijetla.
Ukrajinské znenie
Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл №… (1)), заявляє, що за винятком випадкiв, де це
явно зазначено, цi товари є товарами преференцiйного походження … (2)
.......................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Мiсце та дата)
.......................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Пiдпис експортера, додатково прiзвище та iм’я особи, яка пiдписала декларацiю, має бути зазначено розбiрливо)
___________
(1) Якщо оформлення декларацiї здiйснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження повинен бути зазначений у
цьому мiсцi. Якщо оформлення декларацiї здiйснюється не уповноваженим експортером, слова в дужках залишаються без заповненням
або залишається вiльне мiсце.
(2) Зазначається походження продуктiв. Якщо декларацiя стосується усiх продуктiв або їх частини походженням з Сеути та Мелiльї. то
експортер повинен чiтко зазначити це в документах, вiдповiдно до яких здiйснюється оформлення декларацiї, за допомогою символу
"CM".
(3) Цi свiдчення можуть не зазначатись, якщо iнформацiя мiститься безпосередньо в документi.
(4) У випадку, коли не вимагається пiдпис експортера, звiльнення вiд пiдпису також передбачає й звiльнення вiд зазначення прiзвища та
iм’я пiдписуючої особи
L 161/2120
SK
Úradný vestník Európskej únie
29.5.2014
Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Andorrského kniežatstva
1. Výrobky s pôvodom v Andorrskom kniežatstve, ktoré patria do kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému, Ukrajina
akceptuje ako výrobky s pôvodom v Európskej únii v zmysle tejto dohody.
2. Protokol 1 sa na účely vymedzenia štatútu pôvodu uvedených výrobkov uplatňuje mutatis mutandis.
Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Sanmarínskej republiky
1. Výrobky s pôvodom v Sanmarínskej republike, Ukrajina akceptuje ako výrobky s pôvodom v Európskej únii v zmysle
tejto dohody.
2. Protokol 1 sa na účely vymedzenia štatútu pôvodu uvedených výrobkov uplatňuje mutatis mutandis.
Spoločné vyhlásenie týkajúce sa revízie pravidiel pôvodu obsiahnutých v protokole 1
1. Strany súhlasia s tým, že preskúmajú pravidlá pôvodu obsiahnuté v tomto protokole a prerokujú potrebné zmeny
a doplnenia na žiadosť ktorejkoľvek zo strán, avšak v každom prípade najneskôr päť rokov po nadobudnutí platnosti
tejto dohody. V rámci týchto rokovaní strany zohľadnia vývoj technológií, výrobných procesov a všetkých ďalších
faktorov vrátane prebiehajúcich reforiem pravidiel pôvodu, v súvislosti s ktorými môže byť opodstatnená zmena
pravidiel.
2. Príloha II k tomuto protokolu sa upraví v súlade s pravidelnými zmenami harmonizovaného systému.
Download

PROTOKOL I týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky