Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Morfológia portugalského jazyka 2
bpPG-003-1/6764/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Lenka Cinková
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
písomná skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
20/80
Cieľ predmetu:
Osvojenie si systému tvorenia a používania slovesných časov, s dôrazom na používanie
konjunktívov a osobného infinitívu.
Stručná osnova predmetu:
- tvarová charakteristika slovesnej paradigmy
- rozdelenie sloves podľa významu
- gramatické kategorie slovesa - osoba, číslo, čas, spôsob, rod, vid
- systém slovesných časov v portugalčine a slovenčine
- predložky
- príslovky
Literatúra:
Barroso, Henrique: O Aspecto Verbal Perifrástico em Portugues Contemporâneo. Porto Editora,
Porto, 1994.
Buescu, Maria Leonor Carvalhao: Historiografia da Língua Portuguesa. Livraria Sá da Costa
Editora, Lisabon, 1984.
Cunha, Celso - Cintra, Luís F. Lindley: Nova Gramática do Portugues Contemporâneo. Ediçoes
Joao Sá da Costa, Lisabon, 1984.
Cunha, Celso - Cintra, Luís F. Lindley: Breve Gramática do Portugues Contemporâneo. Ediçoes
Joao Sá da Costa, Lisabon, 1997.
De Oliveira, Fernao: Gramática da Linguagem Portuguesa, Academia das Ciencias de Lisboa.
Lisabon, 2000.
Guedes, Ana Maria - Guedes Rui: Dicionário Prático de Conjugaçao dos Verbos. Bertrand Editora,
Venda Nova, 1994.
Hampl, Zdeněk: Antologie portugalských textů, Texty lingvistické. Univerzita Karlova, Praha,
1971.
Teyssier, Paul: História da Língua Portuguesa. Livraria Sá da Costa Editora, Lisabon, 1984.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KAA/ANázov: Bakalárska práca
bpAN-023/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
na základe preukázanej práce (výstrižky, excerpčný materiál, informácie o prečítanej odbornej
literatúre a pod.)
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Viesť študenta pri jeho príprave na vypracovanie záverečnej práce, pri interpretovaní názorov iných
autorov, a pod.
Prehĺbenie poznatkov z oblasti metód výskumu a napísanie osnovy záverečnej práce.
Stručná osnova predmetu:
Metodika písania kvalifikačných prác
Pravidlá citovania a spracovania zoznamov odkazov
Vypracovanie rešerše na tému záverečnej práce
Vypracovanie osnovy záverečnej práce
Vypracovanie záverečnej práce
Literatúra:
KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské kvalifikačné práce : ako písať seminárne práce a
ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, záverečné a atestačné práce a
dizertácie. Bratislava : Stimul, 1998. ISBN 80-85697-69-6.
KIMLIČKA, Š. Ako citovať : a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO
690 pre "klasické" aj elektronické zdroje. Bratislava : Stimul, 2002. ISBN 80-88982-57-X.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
anglický, slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSJ/ANázov: Kapitoly zo základov jazykovedy
bpSZ-001-1/6393/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
príprava na semináre, testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
kolokvium
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Sprostredkovať základné poznatky o predmete jazykovedy a jazykovednej terminológii,
Stručná osnova predmetu:
systémová lingvistika
jazyk, systém a štruktúra jazyka
vzťah jazyka a spoločnosti, jazyka a myslenia
kognitívna lingvistika, sociolingvistika, lingvistická pragmatika
úvod do teoreticko - metodologických koncepcií
Literatúra:
DOLNÍK, Juraj. Základy jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : FF UK, 1999. 228 s.
HORECKÝ, Ján. Vývin a teória jazyka. 1. vyd. Bratislava : SPN, 1983. 112 s
ONDRUŠ, Šimon - SABOL, Ján, Úvod do štúdia jazykov. 2. vyd. Bratislava : SPN, 1984. 344 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSLLV/ANázov: Úvod do translatológie
bpSZ-002-1/63A0/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Branislav Hochel, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test, kolokvium
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
40/60
Cieľ predmetu:
Oboznámiť študentov s aktuálnym stavom teórie prekladu a jeho odrazom v prekladateľskej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Translatologické školy a ich predstavitelia.
Vzťah teória - prax prekladu.
Praxeologické aspekty prekladu.
Aplikácia teoretických poznatkov na analýzu prekladových textov.
Literatúra:
FERENČÍK, Ján. Kontexty prekladu. 1. vyd. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1972.220s.
VILIKOVSKÝ, Ján. Preklad ako tvorba. 1. vyd. Bratislava:
HEČKO, Branislav. Dobrodružstvo prekladu. 1. vyd. Bratislava :
HOCHEL, Branislav. Preklad ako komunikácia. 1. vyd. Bratislava :
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSJ/ANázov: Kapitoly zo slovenskej morfológie
bpSZ-003-1/6425/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
príprava na semináre, testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test, ústna skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Prezentácia morfologickej stavby súčasnej slovenčiny, osvojenie základných morfologických
jednotiek a kategórií vzhľadom na ich uplatnenie v translatologickej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Morfologická typológia slovenčiny v porovnaní s inými jazykmi.
Tvorenie a určovanie tvarov z hľadiska formy, významu a funkcie v komunikáte.
Špecifikácia a interpretácia gramatických kategórií vo vzťahu k iným jazykovým rovinám.
Charakteristika a klasifikácia slovných druhov so zreteľom na ich funkcie.
Dynamické tendencie v morfologickej stavbe a ich odraz v komunikačnej praxi.
Riešenie úloh a cvičení, analýza chýb s dôrazom na praktické potreby translatológa.
Literatúra:
Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Ed. Juraj Dolník. Bratislava : Veda 2010. 464 s.
ORAVEC, Ján - BAJZÍKOVÁ, Eugénia - FURDÍK, Juraj. Súčasný slovenský jazyk. Morfológia. 1.
vyd.
Bratislava : SPN, 1984. 232 s.
DVONČ, Ladislav. Dynamika slovenskej morfológie. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 1984. 124 s.
SOKOLOVÁ, Miloslava. Kapitolky zo slovenskej morfológie. Prešov : Slovcontact 1995.
SOKOLOVÁ, Miloslava. Nový deklinačný systém slovenských substantív. Filozofická fakulta
Prešovskej
univerzity v Prešove : 2007. 338 s.
Slovenský národný korpus. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2011. Dostupný z
www:http://
korpus.juls.savba.sk
Aktuálne články v lingvistických zdrojoch, časopisoch, odbornej literatúre v tlačenej i elektronickej
verzii.
Cvičenia a texty na analýzu a interpretáciu morfologických javov.
Vlastné materiály z prednášok.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Translatológia - teória odborného prekladu
bpSZ-004-1/6429/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
kolokviálna skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
40/60
Cieľ predmetu:
Oboznámiť študentov so základnými teoretickými a praktickými problémami prekladu v rôznych
žánroch odbornej literatúry.
Stručná osnova predmetu:
Teória odborného prekladu v systéme translatológie.
Odborný text z prekladateľského hľadiska.
Žánre odborného prekladu z interkultúrneho hľadiska.
Racionálne, estetické a etické aspekty odborného prekladu.
Teória a aplikačná prax.
Literatúra:
GROMOVÁ, E. Kapitoly z úvodu do prekladateľstva I. 1. vyd. Nitra, 2000.
Antologie teorie odborného překladu. Ed. Gromová, E. - Hrdlička, M. 1. vyd. Nitra - Ostrava,
2003.
časopis Jednoty tlmočníkov a prekladateľov: ToP (tlmočenie a preklad)
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSLLV/ANázov: Úvod do literárnej vedy
bpSZ-005-1/642B/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Branislav Hochel, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť, test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Zvládnutie základov literárnej teórie, teórie literárnej komunikácie, štýlu, obraznosti, verša,
naratológie, genológie, teórie interpretácie literárneho textu.
Stručná osnova predmetu:
Čo je literatúra, jej miesto v systéme umenia.
Pojem čítania.
Základné postupy literárnovednej práce, základné interpretačné pojmy.
Literárna história, teória, kritika.
Literárne druhy a žánre.
Umelecký preklad.
Literatúra:
HARPÁŇ, M. Teória literatúry. 1. vyd. Bratislava : ESA, 1994.
LOTMAN, J. M. Štruktúra umeleckého textu. 1. vyd. Bratislava : Tatran, 1990.
WELLEK, R. - WAREN, A. Teorie literatury. 1. vyd. Praha : Votobia, 1996.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSJ/ANázov: Kapitoly zo slovenskej lexikológie
bpSZ-006-1/642F/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Ľudmila Benčatová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
priebežná príprava na semináre, testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Sprostredkovanie základných poznatkov z teórie systémovej, kultúrnej i z aplikačnej lexikológie
a následné rozvíjanie kompetencií v používaní lexiky v rečovej (intrakultúrnej i interkultúrnej)
komunikácii. Rozvíjanie interpretačných schopností vo vzťahu k lexikálnym jednotkám v kontexte.
Stručná osnova predmetu:
- predmet a pojmoslovie lexikológie
- sémantická analýza lexikálnych jednotiek
- slovotvorne motivovaná lexika
- sociolingvistický prístup k lexikálnej zásobe; suprasémantika
- frazeologická lexika
- konfrontačná lexikológia
- lexikografia
- dynamické tendencie v synchrónnej lexike
Literatúra:
ORGOŇOVÁ, O. – BOHUNICKÁ, A.: Lexikológia slovenčiny. Učebné texty a cvičenia.
Bratislava: Univerzita Komenského 2011.
DOLNÍK, J.: Súčasný slovenský jazyk. Lexikológia. 1.vyd. Bratislava: Univerzita Komenského,
2003. 236 s.
DOLNÍK, J.: Súčasný slovenský jazyk. Lexikológia. Seminárne cvičenia. 1.vyd. Bratislava: FF
UK, 1990.105s.
MLACEK, J.. Slovenská frazeológia. 2. vyd. Bratislava : SPN, 1984. 160 s.
Odporúčaná literatúra:
FURDÍK, J. Slovenská slovotvorba. 1. vyd. Prešov: Náuka, 2004. 200 s.
HORECKÝ, J. a kol. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. 1. vyd. Bratislava: VEDA,
1989. 436 s.
MARTINCOVÁ, O. a kol.: Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1, 2. Praha: Academia 1998,
2004. 568s.
LIPTÁKOVÁ, Ľ.: Okazionalizmy v hovorenej slovenčine. 1. vyd. Prešov: Náuka 2000. 145 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KAA/ANázov: Translatológia - teória tlmočenia
bpSZ-007-1/6431/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Oboznámiť študentov so základnými teoretickými a praktickými problémami komunikačnej teórie
tlmočenia, teoretické východiská pre praktické nacvičovanie tlmočenia.
Stručná osnova predmetu:
Tlmočenie ako súčasť translatológie.
Typológia tlmočníckych činností.
Komunikačný aspekt tlmočenia.
Ekvivalencia pri tlmočení.
Pamäť v procese tlmočenia.
Druhy informácií prin tlmočení a ich redundancia.
Literatúra:
KENÍŽ, Alois. Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia. 2. vyd. Bratislava : FF UK, 1981. 190 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSJ/ANázov: Kapitoly zo slovenskej syntaxe
bpSZ-008-1/6432/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Katarína Muziková, PhD., PhDr. Ľudmila
Benčatová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
príprava na semináre, testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
40/60
Cieľ predmetu:
Prehĺbiť a rozšíriť poznatky o syntaktickom systéme slovenského jazyka, aplikovať teoretické
poznatky pri analýze textov zo syntaktického hľadiska, rozvíjať schopnosť analýzy a interpretácie
jazykových javov.
Stručná osnova predmetu:
Syntaktický podsystém v systéme jazykových rovín. Spätosť syntaktických javov s morfológiou.
Základné syntaktické konštrukcie – syntagma, veta, polopredikatívne konštrukcie, súvetie, ich
charakteristika a typy.
Komunikačné typy viet.
Gramatická, sémantická a modálna štruktúra vetných konštrukcií. Vetné vzorce.
Vetné členy.
Základné činitele slovenského slovosledu. Aktuálne členenie výpovede.
Vzťah textovej a vetnej syntaxe.
Literatúra:
ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax. 2. vyd.
Bratislava : SPN, 1986. 272 s.
MOŠKO, Gustáv. Príručka vetného rozboru. 2. vyd. Prešov : Náuka, 2006. 222 s.
PAULINY, Eugen. Slovenská gramatika. 1. vyd. Bratislava : SPN, 1981. 328 s.
KAČALA, Ján. Syntaktický systém jazyka. 1. vyd. Pezinok : FORMÁT, 1998. 144 s.
BAJZÍKOVÁ, Eugénia. Slovenský jazyk. Textová syntax. Bratislava : Stimul, 1995. 89 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KPol/ANázov: Medzinárodné európske inštitúcie, inštitucionálny systém EU
bpSZ-009-1/6434/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Mgr. M. A. Marek Rybář, PhD., Mgr. Zsolt
Gál, PhD., M. Phil. Vladimír Bilčík, PhD., prof.
PhDr. Darina Malová, PhD., doc. Mgr. Erik Láštic,
PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Oboznámiť študentov s históriou Európskej Únie a vývojom ekonomickej a politickej integrácie.
Preskúmať základné inštitúcie EÚ.
Stručná osnova predmetu:
Zakladateľské zmluvy.
Maastrichtská a Amsterdamská zmluva.
Zmluva z Nice.
Európska komisia
Európska rada
Rada ministrov
Európsky parlament
Európsky súdny dvor.
Ústava EÚ
Literatúra:
John McCormick: Poznávame Európsku úniu (vydalo Centrum európskych štúdií Komenského
univerzity v roku 2000)
George Stephen and Bache Ian, Politics in the European Union. (Oxford: Oxford University Press,
2001.
Peters a Bomberg, Decision-making in the EU. Palgrave 1999
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSJ/ANázov: Kapitoly zo slovenskej štylistiky
bpSZ-010/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 5, 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
príprava na semináre, testy, referáty, praktické štylizácie
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Príprava na apercepciu textov rôznych komunikačných sfér a typov komunikácie. Praktická
interpretácia verbálnych komunikátov rôznych štylistických funkcií a hodnôt vo vecných i
umeleckých textoch. Uplatňovanie stratégií transdisciplinárnej a interaktívnej štylistiky; nácvik
vlastných kompetencií a zručností pri tvorbe textu na báze pragmaštylistiky či socioštylistiky.
Kultivácia jazykového prejavu frekventantov v písomnej i ústnej podobe a posilnenie ich
komunikačných zručností.
Stručná osnova predmetu:
- pragmaticko-komunikačné aspekty súčasnej štylistiky; interdisciplinárne vzťahy
- klasifikácie štýlov a ich žánrov s praktickou aplikáciou: interpretácia a tvorba;
- základné pojmy z kompozície (expanzie textu) a ich aplikácie;
- intertextualita;
- vývinové tendencie v sústave štýlov súčasnej slovenčiny, dominanty súčasnej verbálnej
komunikácie, synchrónna dynamika štýlov a ich žánrov;
- persuazívnosť ako kľúčová črta komerčných a publicistických komunikátov;
- neverbálna komunikácia.
Literatúra:
MISTRÍK, J.: Štylistika. 3. vyd. Bratislava: SPN, 1997. 600 s.
MLACEK, J.: Sedemkrát o štýle a štylistike. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku,
2007. 124 s.
SLANČOVÁ, D.: Praktická štylistika. (Štylistická príručka) 2. vyd. Prešov: Š. Franko
Slovacontact, 1996. 176 s.
HOFFMANNOVÁ, J.: Stylistika a ... Praha: Trizonia, 1997. 200 s. (vybrané kapitoly)
Odporúčaná literatúra:
FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny. Martin: Osveta, 2004. 232 s.
Jazyk, média, politika. Ed. S. Čmejrková, J. Hoffmannová. Praha : Academia, 2003. 258 s.
Zborník Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Ostrava : Filozofická fakulta
Ostravské univerzity, 2005. (vybrané štúdie)
PEASE, Allan: Reč tela. Bratislava: Ikar, 1999. 230 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Bakalárska práca
bpTA-014-1/6448/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Príprava záverečnej práce- konzultácie so školiteľom.
Stručná osnova predmetu:
Koncipovanie práce, štúdium literatúry, príprava bibliografie.
Literatúra:
podľa témy záverečnej práce
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Bakalárska práca
bpAR-027-1/647A/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Na základe získaných vedomostí a konzultácií s učiteľom študent vypracuje záverečnú prácu (Bc.),
v ktorej dokáže riešiť základné problémy arabistiky.
Stručná osnova predmetu:
Príprava záverečnej práce. Oboznámenie sa s témou, rozvrh práce, bibliografia. Priebežná kontrola
práce Konzultácie o nejasných a metodologických otázkach. Príprava na odovzdanie práce.
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
06.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Bakalárska práca
bpBU-019-1/6537/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
jednotlivé pracovné postupy podľa pokynov školiteľa
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
obhajoba záverečnej práce
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
40/60
Cieľ predmetu:
Teoreticko-metodologické východiská a špecifikácia témy záverečnej práce. Bibliografická
príprava. Vymedzenie metód a pracovných postupov. Formálne úpravy a záverečná korektúry
textu. Obhajoba.
Stručná osnova predmetu:
Špecifikácia témy záverečnej práce.
Teoretická a bibliografická príprava.
Vymedzenie metód a pracovných postupov.
Vypracovanie téz záverečnej práce.
Priebežné koncipovanie jednotlivých častí práce.
Sumarizácia citácií a bibliografických údajov.
Konzultácie pracovnej vezie podľa pokynov školiteľa.
Záverečné korektúry textu podľa pokynov školiteľa.
Formálne úpravy - titulný list, úvod, vnútorné členenie, záver.
Formálne úpravy - citácie, použitá literatúra, pramene, poznámky.
Akceptácia školiteľského a oponentského posudku.
Obhajoba záverečnej bakalárskej práce.
Literatúra:
GONDA, V.: Ako úspešne napísať a obhájiť diplomovú prácu. Bratislava 1999.
KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne, ročníkové
práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné
práce, dizertácie. Bratislava 1998.
Odborná literatúra - podľa témy záverečnej práce.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Bakalárska práca
bpSV-013-1/6547/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
test, prípadne písomná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test, ústna skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Rozširovanie lexiky, gramat. cvičenia,konverzácia vo švédskom jazyku.
Stručná osnova predmetu:
Postupné rozširovanie slov. zásoby vo švédskom jazyku.
Upevňovanie švédskej gramatiky.
Zdokonaľovanie jazykovej pohotovosti.
Konverzačné cvičenia vo švédskom jazyku.
Auditívny nácvik švédskeho jazyka.
Zdokonaľovanie písomného prejavu.
Literatúra:
GÖRANSON, U., HELANDER, A., PARADA, M. Pa svenska! Lund: Folkuniversitetets förlag,
2002. 111 s
BERGNER, E., NYLUND, E. A compact swedish grammar. Stockholm: Almqvist och Wiksell
Förlag AB, 1993. 41 s
aktuálne texty zo švédskych novín a časopisov, krásna literatúra v zjednodušenom jazykovom
vydaní
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Bakalárska práca
bpSP-018-1/656A/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Bakalárska práca
bpCH-026-1/6643/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
domáca príprava
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
písomná práca
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
70/30
Cieľ predmetu:
Poslucháči sa zoznámia s metodikou odbornej a vedeckej práce. Budú sa venovať kultúre a
kultivovanosti jazykového písaného prejavu. Zvolia si príslušnú literatúru na záverečnú prácu a
budú excerpovať materiál, triediť a koncipovať text. Dôležitým momentom práce je formulovanie
problémov. Poslucháči ďalej vypracujú tézy záverečnej práce a postupne vypracujú jednotlivé
kapitoly záverečnej práce.
Stručná osnova predmetu:
1. Metodika odbornej a vedeckej práce.
2.. Kultúra a kultivovanosť jazykového písomného prejavu.
3. Excerpcia, triedenie a koncipovanie textu.
4. Formulovanie problémov a polemické postoje.
5. Vypracovanie jednotlivých kapitol záverečnej práce.
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Úvod do slavistiky
bpRU-222-1/9168/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 5
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Kurz predstavuje slavistiku ako vedu, poskytuje základné sociolingvistické poznatky o slovanskom
svete a predstavuje jednotlivé slovanské jazyky, ktoré sa poslucháči učia v praxi rozpoznať.
Stručná osnova predmetu:
Praslovančina a staroslovienčina, najstaršie pamiatky slovanského písomníctva. Západoslovanské
jazyky. Východoslovanské jazyky. Južnoslovanské jazyky. Špecifické znaky grafiky, fonetiky,
morfológie, lexiky.
Literatúra:
STANISLAV, J.: Starosloviensky jazyk 1, 2. Bratislava 1978, 1987.
Materiály podľa pokynov prednášajúceho.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Bakalárska práca
bpNE-014-1/6745/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Bakalárska práca
bpRM-027-1/674A/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Aplikácia teoretických poznatkov z jazyka a literatúry na riešenie konkrétnej problematiky
Stručná osnova predmetu:
základy a techniky rešeršovania,
práca s vedeckou a odbornou literatúrou,
konfrontácia rôznych metodologických názorov na riešenie konkrétneho problému,
- formulovanie záverov.
Literatúra:
KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, Bratislava 1998.
ŠESTÁK, Z.: Jak psát a přednášet o věde, Praha 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Fonetika portugalského jazyka
bpPG-001-1/6762/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Silvia Slaničková
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
1
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť, diktáty, transkripcie na hodine
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
ústna skúška /test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
20/80
Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa s pravidlami správnej výslovnosti a systémom portugalských hlások, rozdielmi
medzi slovenčinou a portugalčinou z hľadiska fonetiky a fonológie.
Stručná osnova predmetu:
-predmet fonetiky a fonológie
-portugalský vokalický a konsonantický systém
-fonetický prepis a jeho aplikácia na portugalčinu
-prízvuk, intonácia
- fonetický prepis, medzinárodná transkripčná abeceda
-rozdiely vo výslovnosti medzi európskou a brazílskou portugalčinou
Literatúra:
Drobník, Michal - Marcelliová Jana: Fonetika portugalského jazyka, Anapress, Bratislava, 2005.
Teyssier, Paul: História da Língua Portuguesa. Livraria Sá da Costa Editora, Lisabon, 1984.
Tláskal, Jaromír: Fonetika a fonologie evropské portugalštiny. SPN, Praha, 1990.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Morfológia portugalského jazyka 1
bpPG-002-1/6763/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Lenka Cinková
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
test, písomná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
20/80
Cieľ predmetu:
Úvod do tvarovej roviny portugalského jazyka. V náväznosti na kurz "jazykové cvičenia" študenti
získajú teoreticko-praktické poznatky o jednotlivých slovných druhoch a naučia sa ovládať
spisovnú portugalčinu slovom i písmom.
Stručná osnova predmetu:
- slovné druhy v portugalčine, kontrastívne javy v slovenčine
- používanie určitého a neurčitého členu
- podstatné meno, gramatické kategorie rod a číslo
- prídavné meno, zhoda prídavného mena s podstatným menom
- zámená
- číslovky
- predložky
Literatúra:
Buescu, Maria Leonor Carvalhao: Historiografia da Língua Portuguesa. Livraria Sá da Costa
Editora, Lisabon, 1984.
Cunha, Celso - Cintra, Luís F. Lindley: Nova Gramática do Portugues Contemporâneo. Ediçoes
Joao Sá da Costa, Lisabon, 1984.
Cunha, Celso - Cintra, Luís F. Lindley: Breve Gramática do Portugues Contemporâneo. Ediçoes
Joao Sá da Costa, Lisabon, 1997.
De Oliveira, Fernao: Gramática da Linguagem Portuguesa, Academia das Ciencias de Lisboa.
Lisabon, 2000.
1994.
Hampl, Zdeněk: Antologie portugalských textů, Texty lingvistické. Univerzita Karlova, Praha,
1971.
Teyssier, Paul: História da Língua Portuguesa. Livraria Sá da Costa Editora, Lisabon, 1984.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Úvod do civilizácie lusofónnych krajín 1
bpPG-004-1/6765/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Júlia Žitná, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
1
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívne výstupy, seminárne práce
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
20/80
Cieľ predmetu:
Poznať periodizáciu a definície základných civilizačných premien v Portugalsku a ostatných
lusofónnych krajinách.
Stručná osnova predmetu:
- prvé osídlenie Pyrenejského polostrova, Iberovia
- príchod Keltov
- príchod Rimanov, odboj Lusitánov, nástup kresťanstva
- vpád Germánov
- arabská invázia, reconquista
- vznik portugalského kráľovstva
Literatúra:
Hampl, Zdeněk: Portugalská čítanka III, Portugalsko. Univerzita Karlova, SPN, Praha, 1970.
Klima, Jan: Dějiny Portugalska. Nakladatelství Lidové Noviny, Praha, 1996.
Saraiva, José Hermano: História Concisa de Portugal. Publicaçoes Europa - América, Lisabon,
1993.
Torres, Flautino: História de Portugal. Univerzita Karlova, SPN, Praha, 1970.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Úvod do civilizácie lusofónnych krajín 2
bpPG-005-1/6766/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Silvia Slaničková
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy, aktívne výstupy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
20/80
Cieľ predmetu:
Poznať periodizáciu a definície základných civilizačných premien v Portugalsku a ostatných
lusofónnych krajinách. Od nástupu burgundskej dynastie po vznik republiky.
Stručná osnova predmetu:
- burgundská dynastia od nástupu prvého portugalského kráľa Afonsa Henriquesa
- zavŕšenie reconquisty
- zámorské objavy
- personálna únia so Španielskom
- dynastia Bragança
- vznik republiky
Literatúra:
Barreto, Luis Filipe: Os Descobrimentos e Ordem do Saber. Gradiva Publicaçoes, 1987
Hampl, Zdeněk: Portugalská čítanka III, Portugalsko. Univerzita Karlova, SPN, Praha, 1970.
Hampl, Zdeněk: Antologie portugalských textů III, Brazílie. Univerzita Karlova, SPN, Praha, 1972.
Klima, Jan: Dějiny Portugalska. Nakladatelství Lidové Noviny, Praha, 1996.
Reis, António do Carmo: História da Civilizaçao Portuguesa, Porto Editora, Porto, 1975.
Saraiva, José Hermano: História Concisa de Portugal. Publicaçoes Europa - América, Lisabon,
1993.
Torres, Flautino: História de Portugal. Univerzita Karlova, SPN, Praha, 1970.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Jazykové cvičenie 1
bpPG-006-1/6767/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Martina Kamencová Lörinčíková, Alcides
Manuel Drogu Murtinheira
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 6 Za obdobie štúdia: 84
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť, sem.práce
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
20/80
Cieľ predmetu:
Získavanie schopností všeobecnej komunikácie v portugalskom jazyku so zreteľom na
porozumenie, ústne i písomné vyjadrovanie sa v bežnom živote. Diskusie na aktuálne témy.
Stručná osnova predmetu:
-používanie členov
- osobné a privlastňovacie zámená
-pomocné slovesá
- ser/estar
-časy oznamovacieho spôsobu
-podmieňovací a rozkazovací spôsob
-témy: rodina, škola, bývanie, obliekanie, zamestnanie, voľný čas
Literatúra:
Ferreira, A. Gomes - de Figueiredo, J. Nunes: Gramática Elementar da Língua Portuguesa. Porto
Editora, Porto, 1983.
Gonçalves, Yolanda: Rumo ao Portugues no Mundo. Plátano Editora, Lisabon, 1993.
Havlíková, Marie - Jindrová, Jaroslava: Portugalština pro samouky. SPN, Praha, 1991.
Jindrová, Jaroslava - Mlýnková, Ludmila - Schalková, Eva: Portugalština. Leda, Praha, 2001.
Leite, Isabel Coimbra - Coimbra, Olga Mata: Portugues sem Fronteiras. Lidel, Lisabon, 1989.
Silva, Mendes: Portugues Contemporâneo. Instituto de Cultura Portuguesa, Printer Portuguesa,
Lisabon, 1982.
Silva, Mendes: Portugues Língua Viva. Teorema, Lisabon, 1987.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Jazykové cvičenie 2
bpPG-007-1/6768/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Martina Kamencová Lörinčíková, Alcides
Manuel Drogu Murtinheira
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 6 Za obdobie štúdia: 84
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť, sem. práce
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
20/80
Cieľ predmetu:
Získavanie schopností všeobecnej komunikácie v portugalskom jazyku so zreteľom na
porozumenie, ústne i písomné vyjadrovanie sa v bežnom živote. Diskusie na aktuálne témy.
Stručná osnova predmetu:
-činný a trpný rod
-osobný infinitiv a jeho použitie
-konjunktív
-témy: šport, mesto, doprava, ľudské telo, cestovanie, problémy súčasnej spoločnosti
Literatúra:
Ferreira, A. Gomes - de Figueiredo, J. Nunes: Gramática Elementar da Língua Portuguesa. Porto
Editora, Porto, 1983.
Gonçalves, Yolanda: Rumo ao Portugues no Mundo. Plátano Editora, Lisabon, 1993.
Havlíková, Marie - Jindrová, Jaroslava: Portugalština pro samouky. SPN, Praha, 1991.
Jindrová, Jaroslava - Mlýnková, Ludmila - Schalková, Eva: Portugalština. Leda, Praha, 2001.
Leite, Isabel Coimbra - Coimbra, Olga Mata: Portugues sem Fronteiras. Lidel, Lisabon, 1989.
Rosa, Leonel Melo: Vamos lá continuar! Lidel, Lisabon, 1998
Silva, Mendes: Portugues Contemporâneo. Instituto de Cultura Portuguesa, Printer Portuguesa,
Lisabon, 1982.
Silva, Mendes: Portugues Língua Viva. Teorema, Lisabon, 1987.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Syntax portugalského jazyka 1
bpPG-008-1/6769/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Dr. Margit Thir, PhD., Mgr. Jana Benková
Marcelliová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
záverečný test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
20/80
Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa so štruktúrou portugalskej vety a jej komponentami. Kurz je zameraný na základy
portugalskej syntaxe, najmä na nadobudnutie teoretických a praktických spôsobilostí v oblasti
syntaktických vzťahov jazyka.
Konfrontácia vetných typov v portugalčine a slovenčine.
Stručná osnova predmetu:
- predmet syntaxe, syntaktická stavba vety
- elementárne syntaktické jednotky - vetné členy
- podmet, prísudok, prívlastok, prístavok
- menné prísudky
- príslovkové určenie
Literatúra:
De Oliveira, Fernao: Gramática da Linguagem Portuguesa. Academia das Ciencias de Lisboa,
Lisabon, 2000
Fonseca, Joaquim: Estudos de Sintaxe - Semântica e Pragmática do Portugues. Porto Editora,
Porto, 1993
Metzeltin, Michael - Candeias, Marcolino: Semântica e Sintaxe do Portugues. Livraria Almedina,
Coimbra, 1982.
Metzeltin, Miguel: Gramática Explicativa da Língua Portuguesa: II Sintaxe: Anapress, Bratislava,
2007.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Syntax portugalského jazyka 2
bpPG-009-1/676A/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Dr. Margit Thir, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
záverečný test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
20/80
Cieľ predmetu:
Nadviazanie na kurz 1, výstavbové princípy jednoduchém vety a súvetia v portugalčine, typológia
vedľajších viet. Kontrastívne javy v portugalčine a slovenčine
Stručná osnova predmetu:
- typológia syntagiem, spôsoby spájania slov do syntagiem
-syntax súvetia
-hlavná veta
-priraďovacie súvetia - zlučovacie, vylučovacie, odporovacie, stupňovacie
-podraďovacie súvetia, vedľajšie vety - podmetové, prísudkové, prívlastkové, predmetové,
príslovkové
Literatúra:
De Oliveira, Fernao: Gramática da Linguagem Portuguesa. Academia das Ciencias de Lisboa,
Lisabon, 2000
Fonseca, Joaquim: Estudos de Sintaxe - Semântica e Pragmática do Portugues. Porto Editora,
Porto, 1993
Metzeltin, Michael - Candeias, Marcolino: Semântica e Sintaxe do Portugues. Livraria Almedina,
Coimbra, 1982.
Metzeltin, Miguel: Gramática Explicativa da Língua Portuguesa: II Sintaxe: Anapress, Bratislava,
2007.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Úvod do civilizácie lusofónnych krajín 3
bpPG-010-1/676B/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Silvia Slaničková
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy, aktívne výstupy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
20/80
Cieľ predmetu:
Poznať periodizáciu a definicie základných civlizačných premien v Portugalsku a ostatných
lusofónnych krajinách. Portugalské dejiny 20. storočia, dejiny Brazílie.
Stručná osnova predmetu:
- prvé roky Portugalskej republiky
- diktatúra, Salazar
- svetové vojny
- koloniálne vojny
- zvrhuntie diktatúry
- dejiny Brazílie - predkoloniálne obdobie, Cabral a objavenie Brazílie, kráľovstvo, cisárstvo,
nezávislosť, republika
Literatúra:
Hampl, Zdeněk: Portugalská čítanka III, Portugalsko. Univerzita Karlova, SPN, Praha, 1970.
Hampl, Zdeněk: Antologie portugalských textů III, Brazílie. Univerzita Karlova, SPN, Praha, 1972.
Klima, Jan: Dějiny Portugalska. Nakladatelství Lidové Noviny, Praha, 1996.
Klima, Jan: Dějiny Brazílie. Nakladatelství Lidové Noviny, Praha, 1998.
Reis, António do Carmo: História da Civilizaçao Portuguesa, Porto Editora, Porto, 1975.
Saraiva, José Hermano: História Concisa de Portugal. Publicaçoes Europa - América, Lisabon,
1993.
Torres, Flautino: História de Portugal. Univerzita Karlova, SPN, Praha, 1970.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Jazykové cvičenie 3
bpPG-011-1/676C/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Alcides Manuel Drogu Murtinheira, Mgr. Júlia
Žitná, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť, semin. práce
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Získavanie schopností všeobecnej komunikácie v portugalskom jazyku so zreteľom na
porozumenie, ústne i písomné vyjadrovanie sa v bežnom živote. Diskusie na aktuálne témy.
Stručná osnova predmetu:
-časová súslednosť
-použitie konjunktívu
-podmieňovacie súvetia
-morfo-syntaktická analýza vybraných článkov
Literatúra:
Havlíková, Marie - Jindrová, Jaroslava: Portugalština pro samouky. SPN, Praha, 1991.
Jindrová, Jaroslava - Mlýnková, Ludmila - Schalková, Eva: Portugalština. Leda, Praha, 2001.
Rosa, Leonel Melo: Vamos lá continuar! Lidel, Lisabon, 1998
Silva, Mendes: Portugues Contemporâneo. Instituto de Cultura Portuguesa, Printer Portuguesa,
Lisabon, 1982.
články z tlače
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Portugalská literatúra 1
bpPG-012-1/676D/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Júlia Žitná, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 5
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy, aktívne výstupy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
20/80
Cieľ predmetu:
Zoznámiť poslucháčov s periodizáciou a základnými smermi v portugalskej literatúre.
Stručná osnova predmetu:
- stredoveké divadlo - Gil Vicente
- renesancia - Luís de Camoes
- barok - Padre António Vieira, D. Francisco Manuel de Melo
- klasicizmus - Sá de Miranda, António Ferreira, Horte Ferreira de Vasconcelos
Literatúra:
Fiúza, Mário: Textos Literários Medievais. Porto Editora, Porto, 1981.
Martins, José V. de Pina: Cultura Portuguesa. Editorial Verbo, Lisabon, 1974.
Saraiva, António José - Lopes, Óscar: Dejiny portugalské literatury. Odeon, Praha, 1972.
Saraiva, António José: Iniciaçao na Literatura Portuguesa. Publicaçoes Europa - América, Lisabon,
1984.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Portugalská literatúra 2
bpPG-013-1/676E/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Lenka Cinková
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy, aktívne výstupy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
20/80
Cieľ predmetu:
Zoznámiť sa s periodizáciou a základnými smermi v portugalskej literatúre
Stručná osnova predmetu:
- neoklasicizmus - arkádická poézia - Cruz e Silva, Correia Garçao, Gomes de Carvalho
- preromantizmus - Nicolau Tolentino, José Anastácio da Cunha, Bocage
Literatúra:
Martins, José V. de Pina: Cultura Portuguesa. Editorial Verbo, Lisabon, 1974.
Saraiva, António José - Lopes, Óscar: Dejiny portugalské literatury. Odeon, Praha, 1972.
Saraiva, António José: Iniciaçao na Literatura Portuguesa. Publicaçoes Europa - América, Lisabon,
1984.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Bakalárska práca
bpPG-014-1/676F/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Príprava záverečnej práce - konzultácie so školiteľom.
Stručná osnova predmetu:
Koncipovanie práce, štúdium literatúry, príprava bibliografie.
Literatúra:
podľa témy záverečnej práce
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Lexikológia portugalského jazyka 1
bpPG-015-1/6770/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Jana Benková Marcelliová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 5
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
semin. práce
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Osvojenie si základných teoretických vedomostí z oblasti portugalskej lexikológie a praktických
zručností potrebných na rozvíjanie slovnej zásoby.
Stručná osnova predmetu:
- slovo a slovná zásoba, základné pojmy
- etymológia, zmeny významu slov
- tvorenie slov
- diminutíva, augmentatíva
- synonymá, antonymá, dublety
- homonymia, polysémia
Literatúra:
Buescu, Maria Leonor Carvalhao: Historiografia da Língua Portuguesa, Livraria Sá da Costa
Editora, Lisabon, 1984.
Edípica, Tertúlia: Dicionário de Sinónimos. Porto Editora, Porto, 1995.
Hampl, Zdeněk: Antologie portugalských textů, Texty lingvistické. Univerzita Karlova, Praha,
1971.
Machado, José Pedro: Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Livros Horizonte, Lisabon,
1995.
Teyssier, Paul: História da Língua Portuguesa. Livraria Sá da Costa Editora, Lisabon, 1984.
Vilela, Mário: Estudos de Lexicologia do Portugues. Almedina, Coimbra, 1994.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Lexikológia portugalského jazyka 2
bpPG-016-1/6771/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Jana Benková Marcelliová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
seminárne práce a aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Rozširovanie slovnej zásoby, tvorenie slov so zameraním na sufixáciu a prefixáciu, frazeologizmy.
Stručná osnova predmetu:
-sufixácia, prefixácia
- tvorenie slov poloafixami, kompozíciou
- tvorenie združených pomenovaní
-frazeologizmy
Literatúra:
Buescu, Maria Leonor Carvalhao: Historiografia da Língua Portuguesa, Livraria Sá da Costa
Editora, Lisabon, 1984.
Edípica, Tertúlia: Dicionário de Sinónimos. Porto Editora, Porto, 1995.
Hampl, Zdeněk: Antologie portugalských textů, Texty lingvistické. Univerzita Karlova, Praha,
1971.
Machado, José Pedro: Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Livros Horizonte, Lisabon,
1995.
Machado José Pedro: O Grande Livro dos Provérbios. Notícias Editorial, Lisabon, 1998.
Santos, António Nogueira: Novos Dicionários de Expressoes Idiomáticas. Ediçoes Joao Sá da
Costa, Lisabon, 1997.
Simoes, Guilherme Augusto: Dicionário de Expressoes Populares Portuguesas. Publicaçoes Dom
Quixote, Lisabon, 1993.
Teyssier, Paul: História da Língua Portuguesa. Livraria Sá da Costa Editora, Lisabon, 1984.
Vilela, Mário: Estudos de Lexicologia do Portugues. Almedina, Coimbra, 1994.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Jazykové cvičenie 4
bpPG-017-1/6772/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Alcides Manuel Drogu Murtinheira, Mgr. Júlia
Žitná, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
semin. práce, aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Získavanie schopností všeobecnej komunikácie v portugalskom jazyku so zreteľom na
porozumenie, ústne i písomné vyjadrovanie sa v bežnom živote. Diskusie na aktuálne témy.
Stručná osnova predmetu:
-priama a nepriama reč
-časová súslednosť
-využitie osobného infinitívu
-čítanie a lexikálny rozbor článkov
Literatúra:
Havlíková, Marie - Jindrová, Jaroslava: Portugalština pro samouky. SPN, Praha, 1991.
Jindrová, Jaroslava - Mlýnková, Ludmila - Schalková, Eva: Portugalština. Leda, Praha, 2001.
Rosa, Leonel Melo: Vamos lá continuar! Lidel, Lisabon, 1998
Silva, Mendes: Portugues Contemporâneo. Instituto de Cultura Portuguesa, Printer Portuguesa,
Lisabon, 1982.
články z tlače
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KJ/ANázov: Latinčina pre romanistov 1
bpPG-018-1/6773/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Irena Bacigálová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa so základmi latinskej morfológie, poukázanie na komparatívnu metódu v rámci
románskych jayzkov.
Stručná osnova predmetu:
-podstatné mená
-prídavné mená
-zámená
-prítomný čas základných slovies
Literatúra:
Latinčina pre romanistov- skriptá.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KJ/ANázov: Latinčina pre romanistov 2
bpPG-019-1/6774/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Irena Bacigálová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa so základmi latinskej syntaxe.
Stručná osnova predmetu:
-minulý čas
-konjunktív
-spojky
-príslovky
Literatúra:
Latinčina pre romanistov- skriptá
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Úvod do štúdia portugalskej literatúry
bpPG-020-1/6776/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Silvia Slaničková
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy, aktívne výstupy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
30/70
Cieľ predmetu:
Zoznámiť sa so zakladnými pojmami dejín literatúry, literárnej kritiky a začiatkami portugalskej
literatúry
Stručná osnova predmetu:
Tradičné a moderné prístupy k dejinám literatúry, počiatočné obdobie portugalskej literatúry,
trubadúrska poézia, kronikári, úvod do brazílskej literatúry
Literatúra:
Fiúza, Mário: Textos Literários Medievais. Porto Editora, Porto, 1981.
Lidmilová, Pavla: Antologie brazilské literatury, Koloniální období. Univerzita Karlova, SPN,
Praha, 1968.
Martins, José V. de Pina: Cultura Portuguesa. Editorial Verbo, Lisabon, 1974.
Saraiva, António José - Lopes, Óscar: Dejiny portugalské literatury. Odeon, Praha, 1972.
Saraiva, António José: Iniciaçao na Literatura Portuguesa. Publicaçoes Europa - América, Lisabon,
1984.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Konzekutívne tlmočenie 1
bpPG-021-1/6778/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Jana Benková Marcelliová, PhD., Mgr. Silvia
Slaničková
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Nácvik tlmočenia z portugalčiny do slovenčiny, oboznámenie sa s tlmočníckym zápisom,
pamäťové cvičenia.
Stručná osnova predmetu:
- stručný teoretický úvod do problematiky konzekutívneho tlmočenia
- pamäťové cvičenia zamerané na rozvíjanie krátkodobej pamäte
- oboznámenie sa s tlmočníckym zápisom - princip, medzinárodné symboly, spôsoby notácie,
nácvik tlmočníckeho zápisu - zápis mien, funkcií, inštitúcií
- tlmočenie jednoduchých textov na aktuálne témy
Literatúra:
Keníž, Alojz: Úvod do komunikačnej teorie tlmočenia, UK, Bratislava.
Sviežená, V.: Konzekutívne tlmočenie z jazyka francúzskeho. UK, Bratislava, 1982.
texty z portugalskej tlače a publikácií
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Simultánne tlmočenie 1
bpPG-022-1/6781/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Martina Kamencová Lörinčíková
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
simultánne tlmočenie cca 10 min textu
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Nácvik simultánneho tlmočenia z portugalčiny do slovenčiny.
Stručná osnova predmetu:
- teoretický úvod do problematiky simultánneho tlmočenia
- základy práce tlmočníka v kabínke, oboznámenie sa s technikou
- nácvik jednoduchých textov
- samostatná príprava príspevkov na rôzne témy
Literatúra:
Keníž, Alojz: Úvod do komunikačnej teorie tlmočenia, UK, Bratislava.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Základy odborného prekladu
bpPG-023-1/6784/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 5
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
záverečný preklad
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Lingvistická analýza spoločenskovedných textov z portugalčiny do slovenčiny.
Aplikácia prekladových postupov.
Stručná osnova predmetu:
Tematické zameranie textov sa týka oblastí ekonómie, práva, financií a administratívno-právnej
terminológie.
Literatúra:
De Noronha, Durval Goyos Jr.: Noronha's Legal Dictionary English-Portuguese, PortugueseEnglish. Observador Legal Editora, Sao Paulo, 2000.
Hampl, Zdeněk: Portugalské odborné texty I.. Univerzita Karlova, SPN, Praha, 1973.
Hampl, Zdeněk: Portugalské odborné texty II., Vědy lékařské, přírodní a technické. Univerzita
Karlova, SPN, Praha, 1974.
vybranné denníky a odborné časopisy
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Základy umeleckého prekladu
bpPG-024-1/6788/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
záverečný preklad
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Kurz má seminárny charakter. Je zameraný na základné problémy umeleckého prekladu z a do
portugalčiny. Obsahuje ozrejmenie gramatických, lexikologických a štylistických odlišností oboch
jazykov.
Stručná osnova predmetu:
- teória prekladu poézie a prózy
- literárnohistorická, žánrová, tematická, jazyková a štylistická analýza prekladaného textu
- sformovanie vlastnej prekladateľskej koncepcie
- aplikácia vybraných prekladových postupov
- analýza výsledného tvaru preloženého textu
Literatúra:
Hochel, Braňo: Preklad ako komunikácia, Slovenský Spisovateľ, Bratislava, 1990.
Levý, Jiří: Umění překladu. Československý spisovatel, Praha, 1963.
Popovič, Anton: Originál - preklad. Tatran, Bratislava, 1983.
ukážky umeleckej prózy
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Odborné tlmočenie 1
bpPG-025-1/6798/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Jana Benková Marcelliová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 5
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
záverečné tlmočenie
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Kurz je zameraný na osvojenie si správnych tlmočníckych stratégií a postupov v procese prekladu
odborných textov.
Stručná osnova predmetu:
- preklad odborných textov ľahšej a strednej obtiažnosti z portugalčiny do slovenčiny
- lexikálna príprava na témy: medicína, hospodárstvo
Literatúra:
Hampl, Zdeněk: Portugalské odborné texty I.. Univerzita Karlova, SPN, Praha, 1973.
Hampl, Zdeněk: Portugalské odborné texty II., Vědy lékařské, přírodní a technické. Univerzita
Karlova, SPN, Praha, 1974.
texty podľa výberu učiteľa
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Odborný preklad 1
bpPG-026-1/679F/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Preklady odborných textov, dopĺňanie slovnej zásoby z vybraných odborov.
Stručná osnova predmetu:
- preklady z listu, z portugalčiny do slovenčiny
- okruh tém: zdravotníctvo, psychológia
Literatúra:
Hampl, Zdeněk: Portugalské odborné texty I.. Univerzita Karlova, SPN, Praha, 1973.
Hampl, Zdeněk: Portugalské odborné texty II., Vědy lékařské, přírodní a technické. Univerzita
Karlova, SPN, Praha, 1974.
vybrané texty z portugalských odborných publikácií
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Umelecký preklad 1
bpPG-027-1/67A0/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy, aktívne výstupy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
záverečný preklad
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
40/60
Cieľ predmetu:
Získať potrebné zručnosti pri prekladaní umeleckých textov.
Stručná osnova predmetu:
- hlavné znaky umeleckého prekladu, aplikácia pri preklade vybratého umeleckého textu.
Literatúra:
Hochel, Braňo: Preklad ako komunikácia, Slovenský Spisovateľ, Bratislava, 1990.
Levý, Jiří: Umění překladu. Československý spisovatel, Praha, 1963.
Popovič, Anton: Originál - preklad. Tatran, Bratislava, 1983.
ukážky umeleckej prózy
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Jazykový seminár
bpPG-028-1/6824/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Júlia Žitná, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 5
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
sem. práce
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
zdokonalenie sa v hovorovej portugalčine ako v ústnom, tak v písomnom prejave.
Stručná osnova predmetu:
-precvičovanie problematických javov v portugalskom jazyku:
- predložky
-konjunktív
-imperfektum vs. jednoduchý minulý čas
-problematické použitia členov
-práca s autentickým textom
Literatúra:
Cunha, Celso - Cintra, Luís F. Lindley: Nova Gramática do Portugues Contemporâneo. Ediçoes
Joao Sá da Costa, Lisabon, 1984.
Cunha, Celso - Cintra, Luís F. Lindley: Breve Gramática do Portugues Contemporâneo. Ediçoes
Joao Sá da Costa, Lisabon, 1997.
De Oliveira, Fernao: Gramática da Linguagem Portuguesa, Academia das Ciencias de Lisboa.
Lisabon, 2000.
Silva, Mendes: Portugues Contemporâneo. Instituto de Cultura Portuguesa, Printer
texty z portugalskej dennej tlače a denníkov
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Lektorské cvičenia z ruského jazyka 1
bpRU-001-1/6651/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Irina Dulebová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
písomné práce, ústne skúšanie, čiastkové tematické testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Upevňovanie rečových návykov a rozvíjanie rečových schopností s dôrazom na diferencovanosť
komunikačných podmienok.
Stručná osnova predmetu:
Základné princípy ruskej výslovnosti. Cvičenia na ohýbanie substantív, zámen, čísloviek, slovies.
Zdvorilostné formuly a rečové intencie. Rozvíjanie komunikatívnej kompetencie v tematických
okruhoch: Rodina. Demografia. Škola. Vzdelávanie. Stravovanie.
Literatúra:
BENKOVIČOVÁ, J. - KUŽELOVÁ, O. - MEDLENOVÁ, S.: Praktické cvičenia z ruského jazyka,
Bratislava 2002;
???????????,?.?.: ????a???, ??????????, ?????, ????????, ??????, ???a???. ?????a??????? ????????-?
a????????? ????. ??? ????a???? ??????? ???? ?a? ??????a????. ?????a 2007;
???????,?.?. ? ??.: ???????????. ??????? 1, 2. ?????-????????? 2000.
MEDLENOVÁ, S.: Rusko-slovenský ilustrovaný slovník. Bratislava: Slovart, 2013.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Lektorské cvičenia z ruského jazyka 2
bpRU-004-1/6652/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Irina Dulebová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
písomné práce, ústne skúšanie, čiastkové tematické testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Upevňovanie rečových návykov a rozvíjanie rečových schopností s dôrazom na diferencovanosť
komunikačných podmienok
Stručná osnova predmetu:
Cvičenia z ruskej intonácie. Stupňovanie prídavných mien. Tvorenie a používanie imperatívu,
prechodníkov a príčastí. Slovesá pohybu. Zdvorilostné formuly a rečové intencie. Rozvíjanie
komunikatívnej kompetencie v tematických okruhoch: Odievanie. Mesto. Doprava.
Literatúra:
BENKOVIČOVÁ,J. - KUŽELOVÁ,O. - MEDLENOVÁ,S.: Praktické cvičenia z ruského jazyka,
Bratislava 2002;
MEDLENOVÁ, S.: Rusko-slovenský ilustrovaný slovník. Bratislava: Slovart, 2013.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Lektorské cvičenia z ruského jazyka 3
bpRU-008-1/6653/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Dr. Sergej Grigorievič Molodcov
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy, písomné práce, ústne skúšanie
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Upevňovanie rečových návykov a rozvíjanie rečových schopností s dôrazom na diferencovanosť
komunikačných podmienok
Stručná osnova predmetu:
Používanie záporných a neurčitých zámen. Väzba slovies. Cvičenia na tvorenie slov. Rozvíjanie
komunikatívnej kompetencie v tematických okruhoch: Zdravie a lekárska starostlivosť. Zovňajšok
človeka a jeho povahové vlastnosti. Práca, profesia. Záľuby.
Literatúra:
???????,?.?. ? ??.: ???????????. ??????? 3, 4. ?????-????????? 2000, 1998;
?????????,?.?.: ???????????? ???? 1, 2. ?????? 1997;
???????,?.?. - ?????????,?.?.: ?a????! A? ?a????! ??????? ???a?????? ?? ??a???????? ???
a??????. ?????a 2005.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Lektorské cvičenia z ruského jazyka 4
bpRU-012-1/6654/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Dr. Sergej Grigorievič Molodcov
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy, písomné práce, ústne skúšanie
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Upevňovanie rečových návykov a rozvíjanie rečových schopností s dôrazom na diferencovanosť
komunikačných podmienok
Stručná osnova predmetu:
Nepriama reč. Súvetia s vedľajšími vetami podmienkovými, príčinnými, časovými a iné. Cvičenia
na tvorenie slov. Rozvíjanie komunikatívnej kompetencie v tematických okruhoch: Príroda.
Ekológia. Umenie: výtvarné umenie, hudba, divadlo, film.
Literatúra:
???????,?.?. ? ??.: ???????????. ?????? 3. ?????-????????? 2000;
?????????,?.?.: ???????????? ???? 1, 2. ?????? 1997;
??????????,?.?. - ??????????A,?.?.: ???? ? ??????, ?a???-????????? 2003;
???????????? A.: ?????? ? ??a???? ???????. ??????a ? ????????, ??????? ? ???????. ???????????
a? ???????a ????????. ?????a 2005
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Fonetika a fonológia
bpRU-002-1/6655/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Irina Dulebová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
písomné domáce úlohy, ústne odpovede
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
záverečný celosemestrálny test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
40/60
Cieľ predmetu:
Poslucháči si osvoja základné teoretické a praktické aspekty ruskej fonetiky a fonológie s dôrazom
na nácvik ruskej výslovnosti.
Stručná osnova predmetu:
1. Fonetika a fonológia v systéme vied o jazyku. Predmet fonetiky a fonológie. Fonéma.
2. Fyziológia organogenézy reči a artikulačné ústroje.
3. Klasifikácie hlások.
4. Fonetické procesy.
5. Ruská spisovná výslovnosť. Prízvuk a intonácia v ruštine.
6. Fonetická transkripcia.
7. Vzťah zvukového a grafického systému v ruštine.
Literatúra:
FECANINOVÁ, U. - KUŽELOVÁ, O.: Fonetika ruského jazyka. Materiály a texty na štúdium
ruského jazyka. Vysokoškolské skriptá. Bratislava : Univerzita Komenského, 1993;
MATUSEVIČ, M. I.: Sovremennyj russkij jazyk. Fonetika. Moskva : Prosveščenije, 1976;
Orfoepičeskij slovar russkogo jazyka. Proiznošenije, udarenije, grammatičeskije formy. Moskva :
Russkij jazyk, 1983;
KRÁĽ, Á. - SABOL, J.: Fonetika a fonológia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo,
1989;
IVANOVA, V. F.: Sovremennyj russkij jazyk. Grafika i orfografija. Moskva : Prosveščenije, 1976.
MALYŠEVA, J. - ROGAĽOVA, O.: Fonetika. Moskva, 2012.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Dejiny a kultúra Ruska 1
bpRU-003-1/6656/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
hodnotenie prípravy na semináre, seminárna práca, 3 testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
písomná a ústna skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Kurz poskytuje obraz o kľúčových otázkach historického vývinu Ruska a ruskej kultúry ako
sociokultúrneho javu. Poslucháč sa zoznamuje s elementárnymi zásadami práce so sekundárnou
literatúrou.
Stručná osnova predmetu:
Pravek a starovek východnej Európy. Stredoveká Rus. Moskovský štát. Ruské impérium. Sovietsky
zväz. Moskva: virtuálna prehliadka mesta. Sankt Peterburg: virtuálna prehliadka mesta a okolia. Z
kultúrneho dedičstva Ruska.
Literatúra:
MALÁ ZEMEPISNÁ encyklopédia ZSSR, Bratislava 1977;
VIKTOROV, A. Š.: Istorija russkoj kuľtury, Moskva 1997;
Elektronické učebné materiály podľa pokynov prednášajúceho.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Dejiny a kultúra Ruska 2
bpRU-027-1/6657/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Nina Cingerová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
hodnotenie prípravy na semináre, seminárna práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
písomná a ústna skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Kurz je zameraný na súčasnosť Ruska a ruskej kultúry ako sociokultúrneho javu. Poslucháč
sa zoznamuje s prameňmi a so sekundárnou literatúrou, prehlbuje návyky prezentovať vlastné
poznatky, komunikovať o odborných témach.
Stručná osnova predmetu:
Demografické trendy v Rusku v 20. a 21. stor. Spoločnosť, náboženstvo a cirkev v Rusku. Sociálne
procesy a aktuálne sociálne problémy Ruska. Etnické vzťahy, národnostný problém a jazyková
politika. Slovensko-ruské vzťahy: Slováci v Rusku a Rusi na Slovensku.
Literatúra:
Rossija. 20 vek. Politika i kul'tura fakty, imena, ponjatija : enciklopedičeskij slovar'. N.V. Starikov.
JESENSKÝ, J.: Cestou k slobode. Úryvky z denníka 1914-1918. Bratislava 1968;
GACEK, M.: Sibírske zápisky. Martin 1936;
JILEMNICKÝ, P.: Dva roky v krajine sovietov.
SLOBODNÍK, D.: Paragraf Polárny kruh. Bratislava 1995;
KRNO, S.: Od prameňov Ussuri po kamčatské vulkány. Bratislava : Karpaty-Infopress 2007;
HARBUĽOVÁ, Ľ.: Ruská emigrácia na Slovensku. Prešov, 1999;
Práca s tlačou a elektronickými zdrojmi podľa pokynov prednášajúceho.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Paradigmatika a morfológia 1
bpRU-005-1/6658/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Katarína Mäsiarová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
50% - aktívna účasť na hodine, splnenie všetkých úloh počas kurzu, testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
50% - písomná skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
60/40
Cieľ predmetu:
Teoretické objasnenie a praktické zvládnutie normatívneho paradigmatického a morfologického
systému ruštiny v konfrontácii s príslušnými javmi v slovenčine.
Stručná osnova predmetu:
1. Predmet paradigmatiky a morfológie. Základné pojmy.
2. Základy morfemiky.
3. Slovné druhy. Autosémantické a synsémantické slovné druhy. Gramatické kategórie.
4. Lexikálno-gramatická charakteristika jednotlivých slovných druhov: podstatné mená, prídavné
mená, zámená, číslovky.
Literatúra:
BALÁŽ, G. a kol.: Sovremennyj russkij jazyk v sopostavlenii so slovackim. Morfologija.
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989;
BALÁŽ, G. a kol.: Cvičebnica z pravopisu a morfológie ruského jazyka. Vysokoškolské skriptá.
Bratislava : Univerzita Komenského, 1981;
BALÁŽ, G. - ČABALA, M.: Morfológia ruského jazyka. Morfologická analýza ruštiny v
porovnaní so slovenčinou. Vysokoškolské skriptá. Bratislava : UK, 1989;
ĎUROVIČ, Ľ.: Paradigmatika spisovnej ruštiny. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1964;
GLAZUNOVA, O. I.: Grammatika RJ v upražnenijach i kommentarijach. St.-P. 2005;
LEKANT, P. A.: Sovremennyj russkij jazyk. Moskva 2000;
MARKOVA, E. V.: Sbornik upražnenij po sovremennomu RJ (Morfologija). Iževsk 2004;
UŠAKOVA, L. I.: Sbornik upražnenij po morfologii sovremennogo RJ. Belgorod 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
25.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Paradigmatika a morfológia 2
bpRU-009-1/6659/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Katarína Mäsiarová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety: FiF.KRJL/A-bpRU-005-1/6658/00
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
50% - aktívna účasť na hodine, splnenie všetkých úloh počas kurzu, testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
50% - písomná skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
40/60
Cieľ predmetu:
Teoretické objasnenie a praktické zvládnutie normatívneho paradigmatického a morfologického
systému ruštiny v konfrontácii s príslušnými javmi v slovenčine.
Stručná osnova predmetu:
1. Lexikálno-gramatická charakteristika jednotlivých slovných druhov: slovesá, príslovky,
predikatívy ("kategorija sostojanija"), predložky, spojky, častice, modálne slová, citoslovcia.
2. Dynamické procesy v rámci slovných druhov.
Literatúra:
BALÁŽ, G. a kol.: Sovremennyj russkij jazyk v sopostavlenii so slovackim. Morfologija.
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989.
BALÁŽ, G. a kol.: Cvičebnica z pravopisu a morfológie ruského jazyka. Vysokoškolské skriptá.
Bratislava : Univerzita Komenského, 1981.
BALÁŽ, G. - ČABALA, M.: Morfológia ruského jazyka. Morfologická analýza ruštiny v
porovnaní so slovenčinou. Vysokoškolské skriptá. Bratislava : UK, 1989.
ĎUROVIČ, Ľ.: Paradigmatika spisovnej ruštiny. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1964.
GLAZUNOVA, O. I.: Grammatika RJ v upražnenijach i kommentarijach. St.-P. 2005.
LEKANT, P. A.: Sovremennyj russkij jazyk. Moskva 2000.
MARKOVA, E. V.: Sbornik upražnenij po sovremennomu RJ (Morfologija). Iževsk 2004.
UŠAKOVA, L. I.: Sbornik upražnenij po morfologii sovremennogo RJ. Belgorod 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
25.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Lexikológia ruského jazyka
bpRU-006-1/665A/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Irina Dulebová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
priebežné hodnotenie písomných domácich úloh, ústne odpovede
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
záverečný celosemestrálny test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
40/60
Cieľ predmetu:
Poslucháči sa oboznámia so základnými lexikologickými pojmami a získajú vedomosti o
sémantických vzťahoch v ruskej lexike, o jej rozvrstvení z rôznych hľadísk a o jej lexikografickom
spracovaní.
Stručná osnova predmetu:
1. Predmet a úlohy lexikológie. Lexikológia a iné lingvistické disciplíny.
2. Lexikálny význam slova.Viacvýznamovosť slova (polysémia). Spôsoby vzniku polysémie v
ruštine.
4. Homonymia a homonymá. Vznik homoným v ruštine. Rusko-slovenské homonymá.
Homonymia a polysémia.
5. Synonymia a synonymá, synonymické rady, typy synoným a ich použitie v reči. Synonymia a
polysémia.
6. Antonymia a antonymá. Typy antoným. Antonymia a polysémia, antonymia a synonymia,
antonymia a spájateľnosť slov.
7. Paronymia a paronymá. Typy paroným. Štylistické funkcie paroným.
8. Vymedzenie frazeológie ako lingvistickej disciplíny v rámci lexikológie. Klasifikácia
frazeologických jednotiek v súčasnej ruštine.
9. Ruská lexika z hľadiska jej pôvodu. Pôvodná a prevzatá lexika.
10. Ruská lexika z hľadiska sféry jej použitia. Všeobecne používaná a teritoriálne alebo sociálne
ohraničená lexika. Dialektizmy, termíny, profesionalizmy, žargonizmy, argotizmy.
12. Ruská lexika z hľadiska aktívnej a pasívnej slovnej zásoby. Archaizmy, historizmy,
neologizmy.
13. Ruská lexikografia. Základné typy slovníkov.
Literatúra:
Zinovjeva , J.:Lexikologia.Učebnoje posobije,Moskva, Izdateľstvo Nauka. 2006, 231 s.;
Sokolova, J. a kol.: Lexika súčasného ruského jazyka, Učebnica a cvičebnica. UKF v Nitre. FF
Nitra, 2003.;
Rozentaľ,D.-Golub,I.- Telenková, M.: Sovremjennyj russkyj jazyk, Moskva, Ajris-press, 2003,
s.7-137;
Konfederáková,G.:Lexikálne cvičenia z ruského jazyka, Bratislava, Univerzita Komenského, 1993.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Ruské lingvoreálie
bpRU-007-1/665B/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Irina Dulebová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
ústna prezentácia a odpovede, domáce písomné úlohy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
záverečný celosemestrálny test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
40/60
Cieľ predmetu:
Poslucháči prakticky zvládnu špecifické reálie, prehĺbia si poznatky o kultúre regiónu so
zameraním na prekladový aspekt.
Stručná osnova predmetu:
Lingvoreálie v systéme vied o jazyku a spoločnosti . Jazykový aspekt reálií krajiny.
Bezekvivalentná lexika a jej historicko-etymologický výklad.
Konceptosféra. Frame štruktúry - klišé vedomia. Kognitívny priestor.
Spoločné a individuálne rusko-slovenské kultúrne elementy.
Bezekvivalentná lexika. Prienik ruských reálií do cudzích jazykov.
Jazyk ako prameň dejín kultúry. Vybrané názvy ruských historických reálií.
Špecifiká sovietskej epochy a lexiky.
Lingvoreálie a ruský folklór, kultúra a umenie.
Nové fenomény v spoločnosti a jazyku.
Literatúra:
VEREŠČAGIN, Je. M. - KOSTOMAROV, V. G.: Jazyk i kuľtura. Lingovstranovedenije v
prepodovanii russkogo jazyka kak inostrannogo. Moskva 1973
Lingvostranovedenije i tekst. Sost. Je. M. Vereščagin, V. G. Kostomarov. Moskva 1987.
PROCHOROV, J.: Rossija. Boľšoj lingvostranovedčeskij slovar. Moskva, 2007.
Internetové zdroje a texty podľa pokynov prednášajúceho
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
25.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Ruská literatúra 19. storočia
bpRU-010-1/665C/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Anton Eliaš, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna práca počas semestra, seminárna práca v rozsahu 5 normostrán, 2x test (v 6. a 13. týždni
semestra)
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
ústna skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Sprostredkovať študentom poznanie trendov a zákonitostí vývoja ruskej literatúry 19. storočia,
ako aj poetologickú analýzu tvorby jej kľúčových predstaviteľov z hľadiska potrieb budúceho
prekladateľa umeleckej literatúry.
Stručná osnova predmetu:
Periodizácia a charakteristika jednotlivých vývinových období ruskej poézie, prózy a dramat.
spisby 19. storočia, poetologická analýza vybraných diel V.A.Žukovského, A.S.Puškina, N.V.
Gogoľa, M.J. Lermontova, F.I.Ťutčeva, N.A.Nekrasova, F.M.Dostojevského, L.N.Tolstého,
A.P.Čechova.
Literatúra:
PAROLEK, R. - HONZÍK, J.: Ruská klasická literatura. Praha: 1976.;
HONZÍK, J.: Dvě století ruské literatury. Praha: 2000;
SVATOŇ, V.: Z druhého břehu. Praha: 2002;
KULEŠOV, V. I.: Istorija russkoj literatury XIX veka. Moskva: 1997;
KOVAČIČOVÁ, O. a kol.: Slovník ruskej literatúry 11.-20. storočia. Bratislava: 2007.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
25.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Ruská literatúra 20. storočia
bpRU-015-1/665D/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 5
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
kolokvium, priebežne písomná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
kolokvium
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
40/60
Cieľ predmetu:
Poslucháči zvládnu základné zákonitosti vývinu ruskej literatúry 20. storočia. Získajú základnú
predstavu o vzťahu literatúry a spoločnosti a potvrdia svoje schopnosti interpretácie literárneho
textu.
Stručná osnova predmetu:
Špecifiká vývinu ruskej literatúry 20. storočia. Literatúra a spoločnosť.
Periodizácia ruskej literatúry 20. storočia. Tri kontexty fungovania ruskej literatúry v 20. storočí:
gosizdat, tamizdat, samizdat.
1890-1917. Dekadencia, moderna a avantgarda. Literatúra a iné umenia. Literatúra a filozofia.
1917-1934. Literatúra a revolúcia. Diferenciácia literárneho života a jeho postupná
inštitucionalizácia. Literatúra a moc/štátostrana. 1. vlna emigrácie.
1934 -1954/6. 1. zjazd Zväzu sovietskych spisovateľov (1934), oficiálna metóda - socialistický
realizmus. Alternatívna, nekonjunktúrna literatúra a jej podoby.
1941-1945. Literatúra Veľkej vlasteneckej vojny. Veľká vlastenecká vojna ako tematický zdroj.
2. vlna emigrácie (po r. 1945).
1954/6 - 1985. Literatúra od 1. spoločensko-politického "odmäku" (1953) k druhému (1985). 3.
vlna emigrácie.
Literatúra po roku 1985: "perestrojka" a "glasnosť" - fenomény druhej polovice 80. rokov.
"Navrátená" literatúra - obdobia, autori, témy, diela.
Spoločensko-politické zmeny ruského kontextu 90. rokov, premeny pozície a funkcií literatúry.
Postmoderna v ruskej literatúre konca tisícročia.
Literatúra:
Slovník ruskej literatúry 11.-20. storočia. Bratislava 2007;
POSPÍŠIL, I. a kol: Panoráma ruské literatury. Boskovice: Albert, 1995;
ZÁHRADKA, M.: Ruská literatúra 20. století. Olomouc 2003.
RYČLOVÁ, I.: Mezi kladivem a kovadlinou. Centrum pre studium demokracie a kultury, 2013.
RYČLOVÁ, I.: Ruské dilema. Centrum pre studium demokracie a kultury, 2006.
HRALA, M.: Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha: Karolinum, 2007.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
ruský, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Základný kurz prekladu odborných textov
bpRU-011-1/665E/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
overovanie znalosti jazykových prostriedkov písomnou formou, písomné preklady
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Oboznámiť sa s typickými vlastnosťami a jaz. prostriedkami ruských odborných textov. Rozvíjať
prekladové zručnosti v oblasti odborných textov.
Stručná osnova predmetu:
Predmet odborného prekladu, prekladová jednotka. Odborný preklad v svetle porovnávacej
štylistiky. Všeobecné a špecifické vlastnosti odborného štýlu. Princíp funkčných ekvivalentov.
Prekladateľské postupy.
Prepis z azbuky do latinky. Jazykové prostriedky: príčastia, prechodníky, deverbáliá a ich použitie
v kondenzovaných syntaktických konštrukciách. Slovesné multiverbizačné pomenovania.
Literatúra:
ŽVÁČEK,D.: Úvod do teorie překladu (pro rusisty), Olomouc 1998;
MISTRÍK,J.: Štylistika, Bratislava 1997;
????????,?.?.
- ?????????,?.?.: ??????? ???????? ????? ??? ??????????? ?????????-?????????, ?????? 1988;
????????????,A. - ????????A,?.: ??????? ????: ????? ???????, ?????a 2003.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Syntax ruského jazyka
bpRU-013-1/6661/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Nina Cingerová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Poslucháči si osvoja základné syntaktické pojmy, zákonitosti syntaktického konštruovania v ruštine
v porovnaní so slovenčinou.
Stručná osnova predmetu:
Syntax v systéme jazykovedných disciplín.
Charakteristika základných syntaktických jednotiek a vzťahov.
Typy syntagiem. Princíp koordinácie a determinácie v syntagmách.
Štruktúra jednoduchej vety. Aktualizácia a predikácia. Predikatívne kategórie. Systém štruktúrnych
schém jednoduchej vety.
Jadro štruktúry dvojčlennej a jednočlennej vety.
Plnovýznamové slovné druhy vo funkcii vedľajších vetných členov.
Polopredikatívne konštrukcie (infinitívne, príčastné, prechodníkové) v ruštine v porovnaní so
slovenčinou.
Priraďovacie a podraďovacie súvetie. Typy súvetí v ruštine v porovnaní so slovenčinou.
Prostriedky vyjadrenia syntaktickej modálnosti.
Literatúra:
SVETLÍK, J.: Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s slovackim. Bratislava : SPN, 1979.
KAČALA, J.: Syntaktický systém jazyka. Pezinok, 1998.
ORAVEC, J. - BAJZÍKOVÁ, E.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax. Bratislava : SPN,
1986.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Štylistika ruského jazyka 1
bpRU-014-1/6662/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Irina Dulebová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 5
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
hodnotenie domácich úloh, ústne prezentácie
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
záverečný test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
40/60
Cieľ predmetu:
Poslucháči zvládnu základy porovnávacej rusko-slovenskej funkčnej štylistiky a typické
slovotvorné postupy z hľadiska jednotlivých funkčných štýlov
Stručná osnova predmetu:
1.Štylistika ako samostatná lingvistická disciplína. Predmet štylistiky a jej spojenie so základnými
rovinami jazykového systému.
2. Podstata funkčného jazykového štýlu. Klasifikácia funkčných štýlov v ruštine.
3. Charakteristika náučného štýlu spisovnej ruštiny, jeho základné vlastnosti, členenie a žánre.
4.Oficiálno-administratívny štýl - charakteristika jeho základných vlastností, členenia a žánrov.
Výrazové prostriedky príznačné pre administratívny štýl z hľadiska ruskej lexiky, morfológie a
syntaxe.
5. Jazyková analýza publicistického štýlu. Základné črty publicistického štýlu spisovnej ruštiny.
6. Hovorový štýl a jeho základné znaky. Žánre hovorového štýlu. Štylistické chyby v komunikácii
a ich odstraňovanie.
7.Umelecký štýl, základné znaky umeleckého štýlu v závislosti od literárnych druhov a žánrov.
Štylistické chyby ako cielené štylistické prostriedky využívané v literatúre.
Literatúra:
GOLUB, I. B.: Novyj spravočnik po russkomu jazyku i praktičeskoj stilistike. Moskva 2007.
412-459 s.;
ROZENTAĽ D.E.:Spravočnik po russkomu jazyku. Praktičeskaja stylistika. Moskva 2001. 11-62
s.;
KONFEDERÁKOVÁ, G. - BANIŠEVOVÁ, G.: Štylistika ruského jazyka. Bratislava : UK, 1989;
GOLUB, I. B.: Upražnenija po stilistike russkogo jazyka. Moskva 2007;
ŠANSKYJ N.M.: Stylistika russkogo jazyka. Leningrad 1982. 178-280 s.;
GRIGORJEVA O.N.: Stilistika russkogo jazyka. Moskva 2000. 60-146 s.;
Pozn.: Texty z iných (menej dostupných) prameňov zabezpečí vyučujúci.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Štylistika ruského jazyka 2
bpRU-028-1/6663/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Irina Dulebová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
test, prípadne písomná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Základným cieľom prednášok a seminárov je charakteristika a obsahová interpretácia nosných
pojmov štylistickej roviny súčasnej ruštiny v konfrontácii so slovenčinou. Osobitná pozornosť
sa sústreďuje na jazykovú diferenciáciu štýlotvorných výrazových prostriedkov. Poslucháči
zvládnu niektoré základné otázky praktickej lexikálnej, frazeologickej, slovotvornej a gramatickej
štylistiky.
Stručná osnova predmetu:
1. Štylistická štruktúra súčasnej ruštiny. Podstata štylistickej paradigmy. Extralingvistické a
lingvistické faktory podmieňujúce správny výber slov v reči. 2. Kategórie jazykového štýlu
v lingvistike. Štylistické rozvrstvenie súčasnej ruštiny. Praktická, lexikálna, frazeologická,
slovotvorná a gramatická štylistika. 3. Lexikálno-štylistická paradigma (štylistické synonymá a
varianty); štylistické využitie polysémie, homonymie, antonymie, paronymie
4. Morfologické, syntaktické, slovotvorné prostriedky z hľadiska ich štyliststického využitia. 5.
Zásady správneho výberu slov a frazeologických jednotiek z hľadiska lexikálnej a frazeologickej
štylistiky. 6. Typické slovotvorné postupy z hľadiska jednotlivých funkčných štýlov. 7. Základy
porovnávacej rusko-slovenskej praktickej a funkčnej štylistiky.
Literatúra:
GOLUB, I. B.: Novyj spravočnik po russkomu jazyku i praktičeskoj stilistike. Moskva 2007.
167-411s.;
ROZENTAĽ D.E.:Spravočnik po russkomu jazyku. Praktičeskaja stylistika. Moskva 2001. 62-365
s;
KONFEDERÁKOVÁ, G. - BANIŠEVOVÁ, G.: Štylistika ruského jazyka. Bratislava : UK, 1989;
GOLUB, I. B.: Stilistika russkogo jazyka. Moskva 2007;
KRYLOVA, O.A.: Osnovy funkcionaľnoj stylistiky russkogo jazyka. Moskva 1979. 26-201 s.;
GOLUB, I. B.: Upražnenija po stilistike russkogo jazyka. Moskva 2007;
GRIGORJEVA O.N.: Stylistika russkogo jazyka. Moskva 2000. 5-60 s.;
Pozn.: Texty z iných (menej dostupných) prameňov zabezpečí vyučujúci.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
30.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Základný kurz konzekutívneho tlmočenia 1
bpRU-016-1/6664/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 5
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
konzekutívne tlmočenie so zápisom aj bez zápisu, testy zamerané na slovnú zásobu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Poslucháči získajú základné tlmočnícke návyky a zručnosti.
Stručná osnova predmetu:
1. Reprodukcia tematicky rôznych (slovenských a ruských) textov.
2. Písomný preklad tematicky rôznych (slovenských a ruských) textov.
3. Nácvik tlmočníckeho zápisu.
4. Tlmočenie nenáročných textov o RF a SR (so zápisom, z ruštiny do slovenčiny a naopak).
5. Kultúrne a historické pamiatky Bratislavy. Tlmočenie nenáročných textov (so zápisom a bez
zápisu, z listu, z ruštiny do slovenčiny a naopak).
Literatúra:
JANKOVIČOVÁ, M. - MEDLENOVÁ, S. Cvičebnica z ruského konzekutívneho tlmočenia. 1.
vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1983. 136 s.;
MIŇJAR-BELORUČEV, R. K. Posledovateľnyj perevod. 1. vyd. Moskva: Vojenizdat, 1969. 288
s.;
Ruské a slovenské noviny a časopisy. Internetové zdroje.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Základný kurz konzekutívneho tlmočenia 2
bpRU-018-1/6665/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-019-1/7065/00 alebo FiF.KRJL/AbpRU-016-1/6664/00
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
konzekutívne tlmočenie so zápisom aj bez zápisu, testy zamerané na slovnú zásobu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Poslucháči získajú schopnosť konzekutívne pretlmočiť texty z preberaných tematických oblastí.
Stručná osnova predmetu:
1. - 4. Cestovný ruch.
5. - 8. Vnútorná a zahraničná politika SR a RF.
9. - 12. Štruktúra a rozširovanie EÚ.
Tlmočenie vybraných tém z ruštiny do slovenčiny a naopak, so zápisom, bez zápisu, z listu.
Literatúra:
JANKOVIČOVÁ, M. - MEDLENOVÁ, S.: Cvičebnica z ruského konzekutívneho tlmočenia.
Bratislava, Univerzita Komenského 1983. 136 s.;
FORMÁNKOVÁ, M. - TREGUBOVÁ, J.: Cvičebnice konsekutivního tlumočení. Praha, Státní
pedagogické nakladatelství 1983. 176 s.;
Ruské a slovenské noviny a časopisy. Internetové zdroje.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Staršia ruská literatúra
bpRU-017-1/6666/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
100% priebežné hodnotenie - aktívna účasť na hodine, referáty, písomná skúška
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Poslucháči získajú poznatky o vývine ruskej literatúry 11.-18. storočia o kľúčových textoch a
autoroch.
Stručná osnova predmetu:
Typologické znaky ruskej stredovekej literatúry. Literatúra obdobia Kyjevskej Rusi, Moskovskej
Rusi, počiatky ruskej novodobej literatúry. Periodizácia ruskej literatúry 18. stor. Klasicizmus.
Sentimentalizmus.
Literatúra:
Slovník ruskej literatúry 11.-20. storočia. Bratislava 2007;
KOPANIČÁK, J.: Istorija drevnej russkoj literatury. Bratislava 1993;
Staroruská čítanka. Bratislava 1992;
VALAGIN, A.P.: Russkaja literatura. XVIII vek. Voronež 1995.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Bakalárska práca
bpRU-029-1/6667/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Kurz z prekladu odborných textov: jazyk médií 1
bpRU-019-1/6668/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Silvia Medlenová
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
overovanie znalosti slovnej zásoby písomnou formou, písomné preklady
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Oboznámiť sa s typickými vlastnosťami a prostriedkami písomnej podoby jazyka médií, najmä
spravodajských žánrov. Naučiť sa prekladať texty z tejto oblasti tak z ruštiny do slovenčiny, ako aj
zo slovenčiny do ruštiny.
Stručná osnova predmetu:
1. Jazykové prostriedky: terminologická i neterminologická lexika, frazeológia publicistiky
a novinárske klišé, vyjadrovanie atributívnych vzťahov (reťazce nezhodných prívlastkov),
vyjadrovanie časových, príčinných a dôsledkových vzťahov.
2. Tematické okruhy: Oficiálne návštevy, rokovania, diskusie. Porady a konferencie. Voľby a
zostavovanie vlády. Odborové hnutie.
Literatúra:
???????A,?.?. ? ??.: ? ?a???a? ????? ..., ?????a 2005;
?????????,A.: ??????? ?? ??????, ?????a 2006;
Internetové materiály, materiály z ruskej a slovenskej dennej tlače.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
30.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Kurz z prekladu odborných textov: jazyk médií 2
bpRU-021-1/6669/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 5
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
overovanie znalosti slovnej zásoby písomnou formou, písomné preklady
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Oboznámiť sa s typickými vlastnosťami a prostriedkami písomnej podoby jazyka médií, najmä
spravodajských, ale čiastočne aj analytických žánrov. Naučiť sa prekladať texty z tejto oblasti tak z
ruštiny do slovenčiny, ako aj zo slovenčiny do ruštiny.
Stručná osnova predmetu:
1. Jazykové prostriedky: terminologická i neterminologická lexika; frazeológia publicistiky,
novinárske klišé a metafora; vyjadrovanie účelových, podmienkových a prípustkových vzťahov.
2. Tematické okruhy: Súčasné medzinárodné vzťahy. Extrémne situácie (ohniská napätí, konflikty a
vojnové udalosti, terorizmus a obchod s drogami).
Literatúra:
???????A,?.?. ? ??.: ? ?a???a? ????? ...,?????a 2005;
?????????,A.: ??????? ?? ??????. ?????a 2006;
Internetové materiály, materiály z ruskej a slovenskej dennej tlače.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
30.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Kurz z prekladu odborných (komerčných) textov 1
bpRU-020-1/666A/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
overovanie znalosti terminológie a konvenčných fráz písomnou formou, písomné preklady
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Oboznámiť sa s typickými vlastnosťami a jaz. prostriedkami ruských komerčných textov.
Zvládnuť najfrekventovanejšie termíny a konvenčné frázy, ktoré sa používajú v ruskej obchodnej
korešpondencii, naučiť sa prekladať písomnosti z hospodárskej korešpondencie tak z ruštiny do
slovenčiny, ako aj zo slovenčiny do ruštiny.
Stručná osnova predmetu:
1. Jazykové prostriedky: terminologická a neterminologická lexika, konvenčné frázy, syntaktické
prostriedky kondenzácie (prechodníkové a príčastné konštrukcie, predložkovo-menné konštrukcie všetko z komparatívneho hľadiska).
2. Tematické okruhy: Hospodárska korešpondencia a jej druhy. Náležitosti obchodného listu.
Jednoduché obchodné listy (oznámenie, prosba, pozvanie, poďakovanie, potvrdenie prijatia,
sprievodný list). Korešpondencia pred uzavretím kontraktu (dopyt, ponuka, odpoveď na ponuku,
objednávka, potvrdenie objednávky). Urgencia, upomienka, reklamácia.
Literatúra:
DYNDA,A. - DYNDOVÁ,E.: Česko-ruská obchodní korespondence, Praha 1998;
ŠEBESTOVÁ,V. - ŠEBESTA,J.: Komerčná ruština v praxi, Bratislava 1999;
SOKOLOVÁ,J.: ?bchodná ruština v systéme lexikálno-gramatických cvičení, Nitra 2006;
????A???A,?.?. - A?????A, ?.?. - A??????,?.?.: ?????a? ????????a. ??????? ???????. ?????a 2007;
Internetové materiály; archív súdneho tlmočníka.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
30.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Kurz z prekladu odborných (komerčných) textov 2
bpRU-022-1/666B/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 5
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
overovanie znalosti terminológie a konvenčných fráz písomnou formou, písomné preklady
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Oboznámiť sa s typickými vlastnosťami a jaz. prostriedkami ruských komerčných textov.
Zvládnuť najfrekventovanejšie termíny a konvenčné frázy, ktoré sa používajú v takých ruských
dokumentoch, ako sú výpis z obchodného registra, certifikáty, kontrakt a iné druhy zmlúv,
zakladateľské doklady firmy. Naučiť sa prekladať písomnosti z hospodárskej praxe tak z ruštiny do
slovenčiny, ako aj zo slovenčiny do ruštiny.
Stručná osnova predmetu:
1. Jazykové prostriedky: terminologická a neterminologická lexika, konvenčné frázy, syntaktické
prostriedky kondenzácie, pasívne konštrukcie.
2. Typy dokumentov: Jednoduché písomnosti typu splnomocnenia a potvrdenia o platobnej
spôsobilosti. Výpis z obchodného registra. Živnostenský list. Certifikáty. Komerčný zápis.
Kontrakt a iné druhy zmlúv. Zakladateľské doklady akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením
obmedzeným.
Literatúra:
?????????,?.?.: ??????? ??????? ?????????, ?????a 2003;
????????,?.A.: ??e??e???????e ??e???. ??a????e???e ?e???e??a??? ?? ????a??e??? ?????
a????. ?????a 1994;
?????????,?.?.: ???e???e????e ?????e??? ??????????? ???. ??a????????? ???????. ?????a 2003;
?A???E??,?.A.-?????????,?.?.-??A??????E?A,E.?: ????e?e???? ????????e???? ????a??, ?????a
1997;
MICHNÍK,Ľ. a kol.: Ekonomická encyklopédia, Bratislava 1997;
iné ekonomické slovníky a encyklopédie; texty ruských a slovenských zákonov; internetové
materiály; archív súdneho tlmočníka.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
30.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Praktické cvičenia z ruského jazyka 1
bpRU-023-1/666C/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Dr. Sergej Grigorievič Molodcov
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy, písomné práce, ústne skúšanie
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Upevňovanie rečových návykov a rozvíjanie rečových schopností s dôrazom na diferencovanosť
komunikačných podmienok
Stručná osnova predmetu:
Pravopis. Korekčný kurz gramatiky. Zdvorilostné formuly a rečové intencie. Rozvíjanie
komunikatívnej kompetencie v tematických okruhoch: O sebe (životopis, dotazník). Štúdium
cudzích jazykov. Čas. Obchody a nákupy.
Literatúra:
?A????A, ?.?. - ?????????A, ?.?.: ??????? ????. ??????a??? ? ??????a???. ??a???a ? ???
a??????. ?????a 2002;
BENKOVIČOVÁ, J. - KUŽELOVÁ, O. - MEDLENOVÁ, S.: Praktické cvičenia z ruského jazyka,
Bratislava 2002;
??????? ?. ?. ? ??.: ???????????. ?????? 1. ?????-????????? 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Praktické cvičenia z ruského jazyka 2
bpRU-024-1/666D/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Dr. Sergej Grigorievič Molodcov
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy, písomné práce, ústne skúšanie
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Upevňovanie rečových návykov a rozvíjanie rečových schopností s dôrazom na diferencovanosť
komunikačných podmienok
Stručná osnova predmetu:
Pravopis. Korekčný kurz gramatiky. Zdvorilostné formuly a rečové intencie. Rozvíjanie
komunikatívnej kompetencie v tematických okruhoch: Kultúrne a historické pamiatky. Múzeá.
Moskva. Sankt-Peterburg. Bratislava. Jedlá ruskej a slovenskej kuchyne. Služby.
Literatúra:
?A????A, ?.?. - ?????????A, ?.?.: ??????? ????. ??????a??? ? ??????a???. ??a???a ? ???
a??????. ?????a 2002;
BENKOVIČOVÁ, J. - KUŽELOVÁ, O. - MEDLENOVÁ, S.: Praktické cvičenia z ruského jazyka,
Bratislava 2002;
??????? ?. ?. ? ??.: ???????????. ?????? 2. ?????-????????? 2000;
????????,?.?. - ????????,?.?.: ???? ???????? ?? ??????, ?????-????????? 1997.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Praktické cvičenia z ruského jazyka 3
bpRU-025-1/666E/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Dr. Sergej Grigorievič Molodcov
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy, písomné práce, ústne skúšanie
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Upevňovanie rečových návykov a rozvíjanie rečových schopností s dôrazom na diferencovanosť
komunikačných podmienok
Stručná osnova predmetu:
Lexikálne a gramatické cvičenia. Používanie slovesného vidu. Vyjadrovanie okolnostných vzťahov
v jednoduchej vete. Rozvíjanie komunikatívnej kompetencie v tematických okruhoch: Dom a
bývanie. Záujmy a koníčky. Cestovanie. Šport.
Literatúra:
?A?A?A???,A.?.: ???? ???????? ??a???a. ??a????? ? ????????????. ?????? 2004;
???????,?.?. ? ??.: ???????????. ?????? 1. ?????-????????? 2000.
????????,?.?. - ????????,?.?.: ?? ??????, ?? ?? ??????, ?????-????????? 1998.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Praktické cvičenia z ruského jazyka 4
bpRU-026-1/6670/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Dr. Sergej Grigorievič Molodcov
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy, písomné práce, ústne skúšanie
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Upevňovanie rečových návykov a rozvíjanie rečových schopností s dôrazom na diferencovanosť
komunikačných podmienok
Stručná osnova predmetu:
Lexikálne a gramatické cvičenia. Infinitívne vety a iné typy jednočlenných viet. Rozvíjanie
komunikatívnej kompetencie v tematických okruhoch: Podnebie. Ročné obdobia. Počasie. Sviatky
a ľudové obyčaje. Ľudové umenie.
Literatúra:
???????,?.?.: ??????? ???? ?? ?????? ? ? ???????, ?????? 1987;
???????,?.?. ? ??.: ???????????. ?????? 3. ?????-????????? 2000;
???????A,?.?.: A ?a? ?? ???? ??a?a??? ????????????? ??????? ?a????????? ????. ?????a 2005.
A????????A,?.: ??????? ?????? ? ????a?? ???????? ????a. ?????a 2006.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Bakalárska práca
bpHO-021-1/6687/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Markéta Štefková, PhD., prof. PhDr. Jana
Rakšányiová, CSc., Mgr. Lucia Brezániová, PhD.,
Mgr. Benjamin Bossaert
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
príprava textov, analýza a intepretácia VT
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Oboznámenie so základnými stratégiami prekladu
Stručná osnova predmetu:
Analýza a prekaldateľská interpetácia textov žurnalsitických žánrov
Nácvik základných prekladateľských zručností
Diskusie o ekvivalencii
Literatúra:
Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal
Van Dale Nederlands-Duits
Slovník slovenského jazyka
Rakšányiová, J.: Prekald ako interkultúrna komunikácia. 2005
Pravidlá slovenského pravopisu
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Prekladový seminár
bpPG-029-1/6828/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
sem. práce
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa s problematikou prekladu (vzhľadom na 6. semester zatiaľ len preklady z
portugalčiny do slovenčiny), dôraz na presnosť prekladu a samostatnosť študenta pri práci na
preklade.
Stručná osnova predmetu:
- preklady spoločenskovedných, populárnonáučných a publicistických textov z portugalskej tlače a
publikácií.
- dopĺňanie a rozvíjanie slovnej zásoby.
Literatúra:
rôzne aktualizované texty z portugalských publikácií a dennej tlače
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Konverzačné cvičenia 1
bpPG-030-1/6829/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Silvia Slaničková
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
1
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Nácvik základných komunikačných zručností a rozširovanie slovnej zásoby.
Stručná osnova predmetu:
- konverzácia s lektorom na vopred vybranú a lexikálne podloženú tému.
- témy: rodina, škola, bývanie, obliekanie, zamestnanie, voľný čas
Literatúra:
Costa, J. Almeida - Sampaio e Melo, A.: Dicionário da Língua Portuguesa. Porto Editora, Porto,
1999.
Edípica, Tertúlia: Dicionário de Sinónimos. Porto Editora, Porto, 1995.
Hamplová, Sylva - Jindrová, Jaroslava: Česko-portugalský slovník. Leda, Voznice, 1997.
Kol. autorov: The Oxford-Duden Pictorial Portuguese and English Dictionary. Clarendon Press,
Oxford, 1996.
Oxford, 1996.
Pokorná, Markéta: Portugalská konverzace. Univerzita Karlova, SPN, Praha, 1986.
Silva, Mendes: Portugues Língua Viva. Teorema, Lisabon, 1987.
Whitlam, John - Davies, Vitoria - Harland, Mike: Collins Portuguese Dictionary. Harper Collins
Publishers, Glasgow, 1996.
Instituto de Cultura e Língua Portuguesa: Textos e Imagens de Portugal. Printer Portuguesa,
Lisabon, 1981.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Konverzačné cvičenia 2
bpPG-031-1/682A/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Silvia Slaničková
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
1
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
skúška/test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Rozvíjať komunikačné schopnosti, rozširovanie slovnej zásoby.
Stručná osnova predmetu:
Konverzácia na vopred vybranú, lexikálne podloženú tému.
Témy: šport, mesto, doprava, ľudské telo, cestovanie, problémy súčasnej spoločnosti
Literatúra:
Costa, J. Almeida - Sampaio e Melo, A.: Dicionário da Língua Portuguesa. Porto Editora, Porto,
1999.
Edípica, Tertúlia: Dicionário de Sinónimos. Porto Editora, Porto, 1995.
Hamplová, Sylva - Jindrová, Jaroslava: Česko-portugalský slovník. Leda, Voznice, 1997.
Kol. autorov: The Oxford-Duden Pictorial Portuguese and English Dictionary. Clarendon Press,
Oxford, 1996.
Oxford, 1996.
Pokorná, Markéta: Portugalská konverzace. Univerzita Karlova, SPN, Praha, 1986.
Silva, Mendes: Portugues Língua Viva. Teorema, Lisabon, 1987.
Whitlam, John - Davies, Vitoria - Harland, Mike: Collins Portuguese Dictionary. Harper Collins
Publishers, Glasgow, 1996.
Instituto de Cultura e Língua Portuguesa: Textos e Imagens de Portugal. Printer Portuguesa,
Lisabon, 1981.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Lektorské cvičenia 1
bpPG-032-1/682B/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Alcides Manuel Drogu Murtinheira
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 5
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
20/80
Cieľ predmetu:
Precvičovanie komunikačných schopností, rozširovanie slovnej zásoby. Cieľom predmetu
je získavanie schopností všeobecnej komunikácie v portugalskom jazyku so zreteľom na
porozumenie, ústne i písomné vyjadrovanie sa v bežnom živote a získanie prehľadu v rôznych
spoločensko-kultúrnych oblastiach.
Stručná osnova predmetu:
Praktické cvičenia s dôrazom na predložky, členy, minulé časy /pretérito perfeito, pretérito
imperfeito/, imperatív.
Porozumenie a reprodukcia autentických textov (nahrávok).
Literatúra:
Cunha, Celso - Cintra, Luís F. Lindley: Nova Gramática do Portugues Contemporâneo. Ediçoes
Joao Sá da Costa, Lisabon, 1984.
Cunha, Celso - Cintra, Luís F. Lindley: Breve Gramática do Portugues Contemporâneo. Ediçoes
Joao Sá da Costa, Lisabon, 1997.
úryvky z diel súčasných spisovateľov, fotokópie články z novín a časopisov
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Lektorské cvičenia 2
bpPG-033-1/682D/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Alcides Manuel Drogu Murtinheira
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
20/80
Cieľ predmetu:
Precvičovanie komunikačných schopností, rozširovanie slovnej zásoby. Cieľom predmetu
je získavanie schopností všeobecnej komunikácie v portugalskom jazyku so zreteľom na
porozumenie, ústne i písomné vyjadrovanie sa v bežnom živote a získanie prehľadu v rôznych
spoločensko-kultúrnych oblastiach.
Stručná osnova predmetu:
-doplnenie časov, precvičenie konjuktívu
- osobný infinitív
-stupňovanie prídavných mien
-príslovky
Literatúra:
Cunha, Celso - Cintra, Luís F. Lindley: Nova Gramática do Portugues Contemporâneo. Ediçoes
Joao Sá da Costa, Lisabon, 1984.
Cunha, Celso - Cintra, Luís F. Lindley: Breve Gramática do Portugues Contemporâneo. Ediçoes
Joao Sá da Costa, Lisabon, 1997.
úryvky z diel súčasných spisovateľov, fotokópie články z novín a časopisov
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Preklad literárnych textov 1
bpPG-034-1/6830/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 5
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy, aktívne výstupy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Získať základné zručnosti pri prekladaní portugalských umeleckých textov.
Stručná osnova predmetu:
Analýza a preklad umeleckého textu.
Literatúra:
Hochel, Braňo: Preklad ako komunikácia, Slovenský Spisovateľ, Bratislava, 1990.
Levý, Jiří: Umění překladu. Československý spisovatel, Praha, 1963.
Popovič, Anton: Originál - preklad. Tatran, Bratislava, 1983.
Úryvky z diel portugalských spisovateľov
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Preklad literárnych textov 2
bpPG-035-1/6832/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy, aktívne výstupy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Získať základné zručnosti pri prekladaní portugalských umeleckých textov.
Stručná osnova predmetu:
Analýza a preklad umeleckého textu.
Literatúra:
Hochel, Braňo: Preklad ako komunikácia, Slovenský Spisovateľ, Bratislava, 1990.
Levý, Jiří: Umění překladu. Československý spisovatel, Praha, 1963.
Popovič, Anton: Originál - preklad. Tatran, Bratislava, 1983.
Úryvky z diel portugalských spisovateľov
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Bakalárska práca
bpPL-032-1/683E/00
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
odovzdanie záverečnej práce v rozsahu 25 - 35 strán
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Metodologická a obsahová príprava záverečnej práce. Technika písania záverečnej práce.
Schopnosť tvoriť vlastný text.
Stručná osnova predmetu:
Analýza vlastného materiálu a koncipovanie vlastného textu. Citácie. Poznámkový aparát.
Redigovanie napísaného textu a konečná úprava - rozsah minimálne 25 strán.
Literatúra:
Katuščák: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava 1998
Literatúra podľa vybranej témy.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Renesancia v románskom svete
bRO0-021/10
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Paulína Šišmišová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 5
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť na seminároch
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
samostatná práca (esej)
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50% priebežne, 50% v skúškovom období
Cieľ predmetu:
Predmet je prioritne určený pre študentov románskych jazykov a literatúr, ale aj pre iných
záujemcov. Jeho cieľom je formovať komplexný pohľad na európsku literatúru v období renesancie
na základe bližšieho poznania reprezentatívnych diel, ktoré vznikli v románskych krajinách..
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod. Dante a renesančné umenie (2 hod.)
2. Talianska renesancia: Dante Alighieri, F. Petrarca, G. Boccaccio (4 hod.)
3. Renesancia vo Francúzsku. Francúzska renesančná literatúra (2 hod.)
4. F. Rabelais.: Gargantua a Pantagruel (4 hod.)
5. Špecifiká španielskej renesancie Španielska renesančná literatúra (2 hod.)
6. M. de Cervantes: Don Quijote de la Mancha, prvý moderný román (4 hod.)
7. Portugalská renesančná literatúra: L. Vaz de Camões: Lusovci (2 hod.)
8. Renesancia v Rumunsku (2 hod.)
9. Záverečné kolokvium (2 hod.)
Literatúra:
Boccaccio, G.: Príbehy z Dekameronu, Mladé letá, 2001
Camões, L.: Lusovci, Praha, SNKLHU, 1958.
Cervantes y Saavedra, M. de : Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha, Bratislava, 1950, 1965,
Curtius,E.R . Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda, 1998
Dante Alighieri: Božská komédia.. Peklo. Bratislava: Spoločnosť Dante Alighieri, 2007
Garin, E.: Renesanční člověk a jeho svět, Vyšehrad, 2003.
Minárik, J.: Renesančná a humanistická literatúra. Bratislava: SPN, 1985.
Petrarca, F.: Sonety pre Lauru. Slovenský spisovateľ, 2002.
Rabelais, F. : Gargantua a Pantagruel, Bratislava, 1979
Dejiny portugalské literatury. Praha: Odeon, 1972.
Slovník spisovatelu. Španělska a Portugalska. Praha: Libri, 1999.
Slovník spisovatelu. Rumunsko. Praha : Odeon, 1984
Slovník italských spisovatelu. Praha:Libri, 2004.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KMJL/ANázov: Bakalárska práca
bpMA-029/10
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Bakalárska práca
bpFR-050/10
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
rozličné formy písomných prejavov
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
písomná skúška
Cieľ predmetu:
Aplikácia syntakticko-štylistických poznatkov v produktívnej tvorbe vybraných slohových útvarov.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do kompozičných postupov pri tvorbe jednotlivých slohových útvarov s prihliadnutím na
výber jazykových prostriedkov.
Kompozícia najpoužívanejších písomných útvarov (životopis, žiadosť, odporúčanie, motivačný
list, projekt, résumé).
Literatúra:
- Péry-Woodley, M.-P.: Les écrits dans l´apprentissage, Hachette, Paris, 1993.
- Contentin-Rey, Ghislaine: Le résumé, le compte rendu, la synthese, CLE International, Paris,
1995.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
francúzsky, slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSJ/ANázov: Bakalárska práca
bpSK-019/10
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 6
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Antické a kresťanské základy európskej literatúry a kultúry
bpRU-030/11
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Anton Eliaš, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
4
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna práca počas semestra, prezentácia vlastného spracovania jednej z preberaných tém, 2x test
(v 6. a 13. týždni semestra)
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
priebežne 100%
Cieľ predmetu:
Sprostredkovať študentom poznanie dvoch základných pilierov európskej literatúry a kultúry
(antiky a kresťanstva) v podobe kozmogonických konceptov, axiologických orientácií, obrazných
systémov a symbolov, ktoré prestupujú ideovú i obraznú štruktúru európskeho umenia vo všetkých
etapách jeho vývinu.
Stručná osnova predmetu:
Antické predstavy o vzniku a existencii sveta a človeka, antické legendy a mýty a ich reflexia
v európskej literatúre, kresťanská koncepcia vzniku sveta a miesta človeka v ňom, biblia ako
inšpiračný zdroj európskeho umenia.
Literatúra:
MIFY NARODOV MIRA. T. 1, 2. Moskva 1987.
ROYT, J. – ŠEDINOVÁ, H.: Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii.
Praha 1998.
PETIŠKA, E.: Staré grécke povesti a báje. Bratislava 2004.
ZAMAROVSKÝ, V.: Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava 2002.
ZAMAROVSKÝ, V.: Dejiny písané Rímom. Bratislava 2002.
BIBLIA – SLOVENSKÝ EKUMENICKÝ PREKLAD. Bratislava 2008.
OLBRACHT, I.: Biblické příběhy. Praha 2002.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
25.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Klenoty ruského výtvarného umenia
boRV-043/12
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Katarína Mäsiarová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3, 5
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
4
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
50 % - aktívna účasť na hodine, referáty, prezentácia v PowerPointe
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
50% - ústna skúška
Cieľ predmetu:
Oboznámiť študentov s dejinami ruského výtvarného umenia od stredoveku po súčasnosť. Kurz
je zameraný na život najvýznamnejších predstaviteľov maliarstva a analýzu ich diel, ktoré sú
vystavené v Treťjakovskej galérii, jednej z najznámejších obrazární sveta.
Stručná osnova predmetu:
1. Periodizácia ruského výtvarného umenia (maliarstva)
2. História založenia Treťjakovskej galérie v Moskve
3. Staroruské maliarstvo 11. – 17- storočia (ikonopisectvo, najznámenšie ikony, najvýznamnejší
ikonopisci)
4. Ruské maliarstvo 18. storočia (charakteristika obdobia, témy, žánre, módne trendy)
5. Ruské maliarstvo prvej polovice 19. storočia (charakteristika obdobia, témy, žánre, módne
trendy)
6. Ruské maliarstvo druhej polovice 19. storočia (charakteristika obdobia, témy, žánre, módne
trendy)
7. Ruské (sovietske) výtvarné umenie 20.- 21. storočia
Literatúra:
ALLENOVA, O., ANDREJEVA, G., ARDAŠNIKOVA, N.: Treťjakovskaja galereja, Moskva
2000.
Gosudarstvennaja Treťjakovskaja galereja. Pod red. L. I. Iovlevoj, Moskva 2000.
GUSAROVA, A.: Mic hail Vrubeľ. Moskva 2005.
IOVLEVA, L. I.: Viktor Vasnecov. Moskva 2002.
LODWICK, M.: Obrazy rozprávajú. Bratislava 2000.
POTAPURČENKO, Z. N.: Vasilij Surikov. Moskva 2010.
Šedevry Gosudarstvennoj Treťjakovskoj galerei. Ruskoje iskusstvo XII. – načala XX veka.
Živopis. Pod red. L.I. Iovlevoj, Moskva 2006.
Velikije imena. Ivan Ajvazovskij. Iz sobrania Gosudarstvennoj Treťjakovskoj galerei. Moskva
2008.
+ DVD materiály, CD-ROM (Gosudarstvennaja Treťjakovskaja galereja)
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
29.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Gramatické cvičenia
boRV-046/12
Študijný program: bpPGRU - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Katarína Mäsiarová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 5
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
4
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
100% priebežné hodnotenie - splnenie všetkých úloh počas kurzu
test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
100% priebežné hodnotenie - test
Cieľ predmetu:
Upevnenie teoretických vedomostí, praktických gramatických a rečových návykov z oblasti
súčasnej ruskej gramatiky a ortografie.
Stručná osnova predmetu:
Špecifiká ruského spisovného jazyka v oblasti gramatiky v porovnaní so slovenčinou.
1. skloňovanie, časovanie, stupňovanie ohybných slovných druhov
2. cvičenia zamerané na vid a rozkazovací spôsob slovies
3. slovesá pohybu
4. dopĺňanie slov podľa významu v správnom tvare
5. záporné konštrukcie
6. predponové deriváty slovies a ich uplatnenie v praxi
7. krátke tvary prídavných mien
8. neohybné slovné druhy
Sylabus predmetu:
1. skloňovanie, časovanie, stupňovanie ohybných slovných druhov
2. cvičenia zamerané na vid a rozkazovací spôsob slovies
3. slovesá pohybu
Literatúra:
BALÁŽ, G. a kol.: Sovremennyj russkij jazyk v sopostavlenii so slovackim. Morfologija.
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989;
BALÁŽ, G. a kol.: Cvičebnica z pravopisu a morfológie ruského jazyka. Vysokoškolské skriptá.
Bratislava : Univerzita Komenského, 1981;
BALÁŽ, G. - ČABALA, M.: Morfológia ruského jazyka. Morfologická analýza ruštiny v
porovnaní so slovenčinou. Vysokoškolské skriptá. Bratislava : UK, 1989;
ĎUROVIČ, Ľ.: Paradigmatika spisovnej ruštiny. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1964;
Grammatika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Otvetst. red. N. Ju. Švedova. Moskva :
Nauka, 1970;
GLAZUNOVA, O. I.: Grammatika RJ v upražnenijach i kommentarijach. St.-P. 2005;
CHAVRONINA, S. A.: Govorite po-russki. Moskva, 2009;
LEKANT, P. A.: Sovremennyj russkij jazyk. Moskva 2000;
MARKOVA, E. V.: Sbornik upražnenij po sovremennomu RJ (Morfologija). Iževsk 2004;
MISTROVÁ, V. - OGANESJANOVÁ, D. - TREGUBOVÁ, J.: Cvičebnice ruské gramatiky.
Praha : Polyglot, 2004;
SOKOLOVÁ, J.: Morfológia súčasného ruského jazyka. Nitra, 2005;
UŠAKOVA, L. I.: Sbornik upražnenij po morfologii sovremennogo RJ. Belgorod 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský, slovenský
30.04.2012
Download

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v