Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Slovanský jazyk 4: Slovinský
bpPL-045-1/4E72/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Saša Vojtechová-Poklač, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy, diktáty, prípadne domáce písomné práce
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
záverečný test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Ďalšie informácie zo slovinskej gramatiky, reálií, literatúry a kultúry. Gramatické, lexikálne a
štylistické rozdiely medzi slovinčinou a slovenčinou.
Stručná osnova predmetu:
Konverzačné a pravopisné cvičenia a čítanie. Preklad literárnych a odborných textov.
Literatúra:
Markovič, A: Slovenska beseda v živo 2. Ljubljana 2004
Ferbežar, I: Jezikovod. Ljubljana 2006
Pezdirc Bartol, M: Literarna sestavljanka. Ljubljana 204
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Konzekutívne tlmočenie
mpCH-003/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Silvia Ivanidesová
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
úroveň tlmočenia na seminároch, domáca príprava
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
skúška z tlmočenie známych aj neznámych textov
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháči si zdokonaľujú zručnosti v konzekutívnom tlmočení z chorvátčiny do slovenčiny a
naopak. V jazykovom laboratóriu a prostredníctvom videotechniky tlmočia vybrané tematické
okruhy. Rozširujú si slovnú zásobu z vybraných vedných odborov.
Stručná osnova predmetu:
1. Zdokonaľovanie zručností v konzekutívnom tlmočení z chorvátčiny do slovenčiny a naopak.
2.. Tlmočenie vybraných tematických okruhov z chorvátčiny do slovenčiny a naopak.
3. Rozširovanie slovnej zásoby z vybraných vedných odborov.
Literatúra:
KENÍŽ, A. :Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia. Bratislava: 1980, 1986.
NOVÁKOVÁ, T.: Tlmočenie - teória, výučba, prax. Bratislava: 1993.
KENÍŽ, A.: Tlmočenie. In: Originál/Preklad - interpretačná terminológia. Bratislava: 1983.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Lektorské cvičenia 2
mpCH-005/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Vice Šunjić
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
test, prípadne písomná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Poslucháči zvládnu ďalšie znalosti praktickej chorvátčiny.. Získajú prehľad v používaní
gramatických tvarov a frazeologických výrazov.
Stručná osnova predmetu:
Cudzie slová v chorvátčine v porovnaní s cudzími slovami v slovenčine.
Najproduktívnejšie frazeologické výrazy..
Osvojovanie si 150-200 frazeologických a syntagmatických výrazov.
Osvojovanie si ďalších 500 lexikálnych jednotiek.
Literatúra:
Kol.:Učimo hrvatski. Zagreb : Školska knjiga 2000. - učebnica a pracovný zošit.
Raguž:Praktična hrvatska gramatika. Zagreb 1997.
Babić, S. - Težak, S.: Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb : Školska knjiga 1994.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Preklad umeleckého textu 1
mpCH-004/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
písomné preklady, domáca príprava
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
písomný preklad
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
70/30
Cieľ predmetu:
Poslucháči budú aplikovať získané poznatky z teórie umeleckého prekladu pri preklade
konkrétnych textov z chorvátčiny do slovenčiny. Popri prekladoch sa budú venovať aj analýze
prekladu.
Stručná osnova predmetu:
1. Umelecký text a jeho špecifické vlastnosti.
2. Interpretácia prekladu.
2. Preklady prózy, poézie a dramatických textov.
3. Analýza prekladu.
Literatúra:
POPOVIČ, A.: Teória umeleckého prekladu. Bratislava: 1975.
SLOBODNÍK, D.: Teória a prax básnického prekladu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990, 215
s.
HOCHEL, B.: Preklad ako komunikácia.. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Lektorské cvičenia 1
mpCH-001/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Vice Šunjić
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
test, prípadne písomná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Poslucháči zvládnu znalosti praktickej chorvátčiny.
Stručná osnova predmetu:
Precvičovanie tzv. zradných slov.
Sociálne členená lexika: synonymá a antonymá v chorvátčine a slovenčine.
Osvojovanie si nových 500-600 lexikálnych jednotiek.
Literatúra:
Kol.: Učimo hrvatski. Zagreb : Školska knjiga 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Konfrontačná jazykoveda
mpCH-006/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
test, prípadne písomná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
ústna skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháči získajú základnú spôsobilosť hlbšej analýzy slovensko-chorvátskych jazykových javov.
Oboznámia sa so základnými otázkami konfrontačnej analýzy.
Stručná osnova predmetu:
Typy jazykového porovnávania.
Základné vývinové otázky konfrontačnej/ kontrastívnej jazykovedy.
Kontrastívna fonológia, lexikológia, morfológia, gramatika, štylistika, textika.
Čiastkové otázky konfrontačnej jazykovedy.
Literatúra:
ĐORĐEVIĆ, N.: Uvod u kontrastiranje jezika. Beograd : Filološki fakultet 1986.
Dudok, M.: Úvod do textiky. Petrovec : Kultúra 1998.
Kol.: Kontrastivna jezička istraživanja I-VII. Novi Sad : Društvo za primenjenu lingvistiku
1978-2001.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Simultánne tlmočenie 1
mpCH-007/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
úroveň tlmočenia na seminároch, domáca príprava
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
skúška z tlmočenia
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháči aplikujú získané teoretické poznatky zo simultánneho tlmočenia pri praktickom
tlmočení. V jazykovom laboratóriu a prostredníctvom videotechniky budú získavať zručnosti v
simultánnom tlmočení z chorvátčiny do slovenčiny a naopak. Poslucháči budú tlmočiť všeobecné
tematické okruhy a budú si rozširovať slovnú zásobu aj z vybraných vedných odborov.
Stručná osnova predmetu:
1. Získavanie zručností v simultánnom tlmočení z chorvátčiny do slovenčiny a naopak.
2.. Tlmočenie všeobecných tematických okruhov z chorvátčiny do slovenčiny a naopak.
3. Rozširovanie slovnej zásoby z vybraných vedných odborov.
Literatúra:
KENÍŽ, A.: Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia. Bratislava: 1980, 1986.
NOVÁKOVÁ, T.: Tlmočenie - teória, výučba, prax. Bratislava: 1993.
KENÍŽ, A.: Tlmočenie. In: Originál/Preklad - interpretačná terminológia. Bratislava: 1983.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Simultánne tlmočenie 2
mpCH-008/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
úroveň tlmočenia na seminároch, domáca príprava
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
skúška z tlmočenia známych aj neznámych textov
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháči si zdokonaľujú získané poznatky zo simultánneho tlmočenia. V jazykovom laboratóriu
a prostredníctvom videotechniky budú získavať zručnosti v simultánnom tlmočení z chorvátčiny
do slovenčiny a naopak. Poslucháči budú tlmočiť vybrané tematické okruhy a budú si rozširovať
slovnú zásobu z vybraných vedných odborov.
Stručná osnova predmetu:
1. Zdokonaľovanie zručností v simultánnom tlmočení z chorvátčiny do slovenčiny a naopak.
2.. Tlmočenie vybraných tematických okruhov z chorvátčiny do slovenčiny a naopak.
3. Rozširovanie slovnej zásoby z vybraných vedných odborov.
Literatúra:
KENÍŽ, A. :Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia. Bratislava: 1980, 1986.
NOVÁKOVÁ, T.: Tlmočenie - teória, výučba, prax. Bratislava: 1993.
KENÍŽ, A.: Tlmočenie. In: Originál/Preklad - interpretačná terminológia. Bratislava: 1983.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Preklad umeleckých textov 2
mpCH-009/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
písomné preklady, domáca príprava
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
písomný preklad
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
70/30
Cieľ predmetu:
Zdokonaľovanie zručností pri preklade umeleckého textu. Preklad rôznych literárnych žánrov.
Popri prekladoch sa budú venovať aj analýze prekladu.
Stručná osnova predmetu:
1. Umelecký text a jeho špecifické vlastnosti.
2. Interpretácia prekladu.
2. Preklady prózy, poézie a dramatických textov.
3. Analýza prekladu.
Literatúra:
POPOVIČ, A.: Teória umeleckého prekladu. Bratislava: 1975.
SLOBODNÍK, D.: Teória a prax básnického prekladu .Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990, 215
s.
HOCHEL, B.: Preklad ako komunikácia.. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Vybrané prednášky z chorvátskej literatúry
mpCH-010/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Alica Kulihová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
test, prípadne písomná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
písomná skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Prednášky poskytnú študentom komplexný pohľad na súčasný stav chorvátskej literatúry s
dôrazom na najreprezentatívnejších predstaviteľov chorvátskej prózy, drámy a poézie. Na
seminároch sa budú študenti venovať interpretácii vybraných literárnych textov.
Stručná osnova predmetu:
1. Chorvátska literatúra po rozpade Juhoslávie – štylistické a tematické tendencie
2. Fenomén FAK (Festival alternativne književnosti)
3. Rozvoj novelistiky a románu
4. Próza ženských autoriek
5. Súčasná chorvátska poézia
6. Súčasná chorvátska dráma
7. Interpretácia vybraných textov
8. Aktuálne literárne periodiká v Chorvátsku.
9.. Recepcia súčasnej chorvátskej poetickej, prozaickej a dramatickej tvorby na Slovensku.
Literatúra:
JELČIĆ, D. :Povijest hrvatske književnosti. Zagreb: 1997.
CHOMA, B.: Chorvátska literatúra. Slovník spisovateľov. Bratislava: LUFEMA, 1997.
KULIHOVÁ, A: Miroslav Krleža na Slovensku. Bratislava : Univerzita Komenského, 2006.
Slovník balkánskych spisovatelu. Praha: Nakladatelství Libri, 2001, 683 s.
ŠICEL, M. Hrvatska književnost 19. i 20. stoljeća. Zagreb : Školska knjiga, 1997.
LEKSIKON HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI. DJELA. Zagreb : Škoska knjiga, 2008.
NOVAK PROSPEROV, S. Povijest hrvatske književnosti.Od Baščanske ploče do danas. Zagreb :
Golden marketing, 2003.
JANKOVIČ, J. Slovník prekladateľov s bibliografiou prekladov z macedónčiny, srbčiny,
chorvátčiny a slovinčiny. Bratislava : Juga, Veda, 2005, 275 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Seminár k diplomovej práci
mpCH-011/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
10
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Poslucháči získajú hlbšie poznatky v koncipovaní odborného a vedeckého textu a samostatne riešia
vybraný problém.
Stručná osnova predmetu:
Metodika vedeckej práce. Kultúra textu. Zabezpečovanie literatúry k danej téme. Excerpovanie
materiálu k diplomovej práci. Vymedzenie metód a postupov. Zostavenie osnovy diplomovej práce.
Triedenie, štúdium, koncipovanie textu. Vypracovanie téz diplomovej práce.
Literatúra:
ECO, U.: Jak napsat diplomovou prací. Praha 1999.
GONDA, V: Ako úspešne napísať a obhájiť diplomovú prácu. Bratislava 1998, 1999.
KATUŠČÁK,D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava 1998.
MEŠKO, D. - KATUŠČÁK, D. A kol.:Akademická príručka. Martin 2004.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Diplomová práca
mpCH-012/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Vypracúvanie jednotlivých kapitol práce. Diskutovanie o čiastkových výsledkoch. Vypracovanie
konečnej verzie diplomovej práce.
Stručná osnova predmetu:
Konzultácia a rady pri formulovaní a nastoľovaní problémov. Diskutovanie o čiastkových
výsledkoch. Konzultácie zamerané aj na etiku vedeckej práce. Polemické postoje. Kultúra a
kultivovanosť jazykového písaného prejavu. Záverečné korektúry v texte. Formálna úprava
diplomovej práce (titulný list, použitá literatúra a pod.).
Literatúra:
ECO, U.: Jak napsat diplomovou prací. Praha 1999.
GONDA, V: Ako úspešne napísať a obhájiť diplomovú prácu. Bratislava 1998, 1999.
KATUŠČÁK,D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava 1998.
MEŠKO, D. - KATUŠČÁK, D. A kol.:Akademická príručka. Martin 2004.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Gramatické a lexikálne cvičenia
mpCH-013/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
test, prípadne písomná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Poslucháči získajú spôsobilosť hlbšieho praktického používanja spisovnej chorvátčiny.
Stručná osnova predmetu:
Ortoepické a pravopisné cvičenia, v ktorých sa precvičujú gramatické osobitosti chorvátskeho
jazyka - fonetika a fonológia, prozódia, morfológia, slovotvorba, syntax (vetná stavba, slovosled),
lexikológia (homonymá, antonymá, synonymá, cudzie slová).
Purizmus a jazyková kultúra.
Literatúra:
BARIĆ, E. a kol.: Hrvatska gramatika. Zagreb : Školska knjiga 19974.
BABIĆ, S. -- MOGUŠ, M.: Hrvatski pravopis. Zagreb : Školska knjiga 1996.
SAMARDŽIJA, M.: Leksikologija. Zagreb : Školska knjiga 1995.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Preklad právnych, verejných a komerčných dokumentov 1
mpCH-014/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
písomné preklady, domáca príprava
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
písomný preklad
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
70/30
Cieľ predmetu:
Poslucháči si budú zdokonaľovať získané teoretické vedomosti o odbornom preklade a jeho
špecifikách pri preklade právnych a verejných a komerčných listín. Poslucháči si rozšíria znalosti
z oblasti práva, verejnej správy, obchodných spoločností. Ich preklady budú zamerané na preklady
zo slovenčiny do chorvátčiny a naopak.. Poslucháči budú excerpovať právnu, verejno-správnu
a obchodnú terminológiu, pracovať s terminologickými slovníkmi a zostavovať minimálne
terminologické slovníky z vybranej oblasti.
Stručná osnova predmetu:
1. Zdokonaľovanie zručností v odbornom preklade.
2. Rozširovanie slovnej zásoby z právnej, verejno-správnej a obchodnej terminológie.
3. Preklady odborných textov z chorvátčiny do slovenčiny a naopak.
4. Excerpovanie vybranej odbornej terminológie.
5. Zostavovanie minimálnych terminologických slovníkov.
Literatúra:
POPOVIČ, A.: Preklad spoločenskovedných textov. Bratislava: Obzor, 1978.
MLACEK, J.: O štylistike odborného prekladu. In: Slovenská reč, 42, 1977, s. 321-326.
KENÍŽ, A.: Preklad odborného textu. In: Jazykovedný časopis, č. 2, 1978.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Vývin chorvátskeho jazyka
mpCH-015/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
test, prípadne písomná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
ústna skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháči získajú základnú orientáciu vo vývine a konštituovaní chorvátčiny ako národného
jazyka.
Stručná osnova predmetu:
Genéza chorvátskeho jazyka.
Chorvátske nárečia.
Náčrt vývinových zmien od 9. storočia.
Vývin spisovnej chorvátčiny, podmienky vzniku, kontakty s inými, najmä slovanskými jazykmi a v
porovnaní s vývinom slovenčiny.
Literatúra:
MOGUŠ, M.: Povjesni pregled hrvatskog književnog jezika. Zagreb 1995.
VINCE, Z.: Putovima hrvatskog književnog jezika. Zagreb 1991.
IVŠIĆ, S.: Poredbena gramatika slavenskih jezika. Zagreb 1976.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Vybrané prednášky z chorvátskeho jazyka
mpCH-019/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
test, prípadne písomná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
ústna skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
70/30
Cieľ predmetu:
Poslucháči získajú základnú spôsobilosť v chápaní kodifikačných procesov v modernom
chorvátskom jazyku
Stručná osnova predmetu:
Jazykové normy.
Normovanie modernej chorvátčiny.
Základné pojmy v chorvátskej kodifikačnej tradícii.
Štandardný - spisovný jazyk.
Zápas o osamostatnenie spisovnej chorvátčiny.
Literatúra:
DUDOK, M.: Jazykové normy a normovanie jazyka : kroatistické skúsenosti. Jazykovedný
časopis, 53, 2002, č. 1, s. 45 -- 56.
SAMARDŽIJA, M.: Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika. Zagreb : Matica
hrvatska1999.
Kol.:Hrvatski leksikon. Zagreb 1999.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Preklad umeleckých textov 3
mpCH-020/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Daniela Kurucová
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
písomné preklady, domáca príprava
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
1. vypracovanie písomného prekladu z chorvátskej umeleckej literatúry
2. vypracovanie recenzie prekladu chorvátskeho diela
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Preklady vybraných umeleckých textov rôznych umeleckých žánrov. Analýza prekladu.
Stručná osnova predmetu:
1. Interpretácia prekladu.
2. Preklady prózy, poézie a dramatických textov.
3. Analýza prekladu.
Literatúra:
POPOVIČ, A. :Teória umeleckého prekladu. Bratislava : Tatran 1975.
SLOBODNÍK, D.: Teória a prax básnického prekladu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990, 215
s.
HOCHEL, B.: Preklad ako komunikácia.. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Seminár k diplomovej práci
mpHO-028/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
10
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
hodnotenie výsledkov výskumu k diplomovej práci
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
--Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Teoretická báza vedeckej práce a výsklumu, písanie vedeckej práce
Stručná osnova predmetu:
Výber témy, metodika vedeckého výskumu v oblasti tlmočenia prekladu a aplikovanej jazykovedy,
štruktúra vedeckej práce, citácie a notácia literatúry
Literatúra:
De kleine scriptiegids : stappenplan met schrijftips voor juristen en bestuurswetenschappers / J.C.
Coolsma, K.F. Schuiling, Bussum : Dick Coutinho, 1995
Scriptieproblemen / M.J.A. Mirande, E. Wardenaar, Groningen : Wolters-Noordhoff, 1997
Hoe schrijf ik een betere scriptie / Heinze Oost, Amsterdam : Contact, 1995
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Diplomová práca
mpHO-036-1/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
hodnotenie zhrnutia výsledkov výskumu v diplomovej práci
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
--Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Vyhodnotenie výsledkov vedeckého výskumu, písanie vedeckej práce
Stručná osnova predmetu:
Metódy vyhodnotenia výsledkov vedeckej práce, ich aplikácie v praxi a zhrnutia vo vedeckej práci,
individuálne konzultácie ku konkrétnym témam
Literatúra:
De kleine scriptiegids : stappenplan met schrijftips voor juristen en bestuurswetenschappers / J.C.
Coolsma, K.F. Schuiling, Bussum : Dick Coutinho, 1995
Scriptieproblemen / M.J.A. Mirande, E. Wardenaar, Groningen : Wolters-Noordhoff, 1997
Hoe schrijf ik een betere scriptie / Heinze Oost, Amsterdam : Contact, 1995
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Konzekutívne tlmočenie 1
mpNE-001/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Zuzana Guldanová
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
ústne preskúšanie
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Sprostredkovanie tlmočníckych zručností nadobudnutých na seminároch počas bakalárskeho štúdia
s dôrazom na dĺžku tlmočených textov a tematický stupeň náročnosti textov. Študenti absolvujú
pamäťové a asociačné cvičenia na rozvoj krátkodobej pamäte.
Stručná osnova predmetu:
Prehlbovanie základných tlmočníckych stratégií, ťažiskom je konzekutívne tlmočenie dlhších a
náročnejších textov.
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký, slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Konzekutívne tlmočenie 2
mpNE-002/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Zuzana Guldanová
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
ústne preskúšanie, test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháči získajú návyky pri tlmočení dlhších textov bez použitia notačnej techniky aj s ňou,
získajú návyky pri práci so štruktúrovanou notáciou a zvládnu tlmočenie dlhších textov do
cudzieho jazyka.
Stručná osnova predmetu:
Rozvoj stratégií zápisu - štruktúrovanej tlmočníckej notácie, práca s dlhšími textami, tlmočenie
dlhších a komplexnejších textov do cudzieho jazyka.
Literatúra:
KEPRTOVÁ M.: Nemecko-český tematický slovník. Vyd.: Nakladatelství Olomouc, 1996.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký, slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Konzekutívne tlmočenie 3
mpNE-003/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Zuzana Guldanová
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Poslucháči získajú upevnené návyky pri práci s notačnou technikou, dokážu správne využívať
možnosti notácie, zvládnu tlmočenie náročných odborných textov do materinského aj cudzieho
jazyka.
Stručná osnova predmetu:
Prehlbovanie tlmočníckych stratégií, práca s notačnou technikou, precvičovanie tlmočenia pri
náročných textoch do materinského aj cudzieho jazyka.
Literatúra:
KEPRTOVÁ M.: Nemecko-český tematický slovník. Vyd.: Nakladatelství Olomouc, 1996.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký, slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Simultánne tlmočenie 1
mpNE-004/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Taida Nováková, CSc., PhDr. Jaroslav
Stahl, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť, testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
80/20
Cieľ predmetu:
Poslucháči zvládnu úvod do techník simultánneho tlmočenia, tlmočenie jednoduchých textov
najmä do slovenského jazyka, ovládanie tlmočníckej techniky.
Stručná osnova predmetu:
Zoznámenie s tlmočníckou technikou.
Teoretický úvod do procesov a činností pri simultánnom tlmočení.
Nácvik prípravných techník pre simultánne tlmočenie.
Tlmočenie jednoduchých textov so spoločenskou a nenáročnou politickou tematikou
Tlmočenie jednoduchých textov s hospodárskou tematikou.
Literatúra:
NOVÁKOVÁ T.: Simultánne tlmočenie, FFUK Bratislava, 1993.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký, slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Simultánne tlmočenie 2
mpNE-005/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Taida Nováková, CSc., PhDr. Jaroslav
Stahl, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť, testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháči zvládnu techniky simultánneho tlmočenia z nemeckého do slovenského jazyka a úvod
do tlmočenia zo slovenského do nemeckého jazyka, s tematickým dosahom politika, ekonomika,
Európska únia.
Stručná osnova predmetu:
Prehĺbenie techník simultánneho tlmočenia z nemeckého do slovenského jazyka, využívanie
možnosti kondenzácie textu a tlmočníckej kompresie.
Úvod do techník pri tlmočení zo slovenského do nemeckého jazyka.
Rozšírenie tematického záberu, EÚ, ekonomika, kultúra, apod.
Literatúra:
NOVÁKOVÁ T.: Simultánne tlmočenie, FFUK Bratislava, 1993.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký, slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Simultánne tlmočenie 3
mpNE-006/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť, test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháči si prehĺbia návyky a techniky simultánneho tlmočenia z nemeckého do slovenského
jazyka aj zo slovenského do nemeckého jazyka, zvládnu náročnejšie texty, najmä z písomnej
predlohy a s širším tematickým záberom.
Stručná osnova predmetu:
Zdokonalenie techník simultánneho tlmočenia z nemeckého jazyka.
Zdokonalenie techník simultánneho tlmočenia zo slovenského jazyka.
Zvládnutie tlmočenia náročnejších textov z písomnej predlohy.
Tlmočenie textov z oblasti ekonomiky, práva, techniky, medicíny, kultúry a súvisiacich oblastí.
Literatúra:
NOVÁKOVÁ T.: Simultánne tlmočenie, FFUK Bratislava, 1993.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký, slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Simultánne tlmočenie 4
mpNE-007/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť, test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháči si prehĺbia znalosť tlmočníckych techník v oboch smeroch tlmočenia, zvládnu texty
rôzneho stupňa náročnosti s rozšíreným tematickým záberom, naučia sa práci v tlmočníckom tíme.
Stručná osnova predmetu:
Tlmočenie náročných textov z nemeckého do slovenského jazyka, zdokonalenie anticipácie
slovesa, tlmočenie nominálnych rámcov.
Tlmočenie náročných textov zo slovenského do nemeckého jazyka, minimalizácia interferencie
slovenčiny v cieľovom texte.
Rozšírený tematický záber tlmočených textov.
Tlmočenie do slovenského a nemeckého jazyka v kvalite pilotáže.
Zásady tlmočníckej etiky a práce v tlmočníckom tíme.
Literatúra:
NOVÁKOVÁ T.: Simultánne tlmočenie, FFUK Bratislava, 1993.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký, slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Seminár k diplomovej práci
mpNE-008/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
10
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Diplomová práca
mpNE-009/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Der moderne Diskurs 1
mNE0-001/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Dagmar Košťálová, CSc., Mgr. Blanka
Mongu
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
účasť a aktivita na seminároch, referát 50%
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
účasť a aktivita na seminároch, seminárna práca 50%
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Kurz prechádza od hľadania všeobecných definícií základných pojmov moderny a modernizácie až
po ich konkrétne znázornenie a recepciu v nemeckej literatúre a tlači od roku 1918 do 1933
Stručná osnova predmetu:
Úvod
Pojmy moderna a modernizácia
Fejtón
Reportáž
Literatúra:
Dobová tlač v Nemecku: noviny časopisy
Odborná literatúra k problematike nemeckej kultúrnej a literárnej histórie v danom období:
Ingo Leiss und Hermann Stadler: Deutsche Literaturgeschichte Band 8. Wege in die Moderne
1890-1918, dtv München 1997.
Ingo Leiss und Hermann Stadler: Deutsche Literaturgeschichte Band 9. Weimarer Republik
1918-1933. dtv München, 1999.
Viktor Žmegač (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur
Gegenwart. Band III/1. Athenäum Königstein 1984.
a ďalšie.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Franz Kafka
mNE0-002/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Umelecký preklad
mpNE-103/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Ľuboš Duda, Mgr. Katarína Motyková, PhD.,
Mgr. Bronislava Valachová, PhDr. Jaroslav Stahl,
PhD., PhDr. Zuzana Guldanová
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť, referát
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
seminárna práca
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Oboznámenie poslucháčov so špecifikami a stratégiou postupov umeleckého prekladu.
Stručná osnova predmetu:
Poslucháči sa na základe nadobudnutých vedomostí a štandardnou manipuláciou s odborným
textom zoznamujú so špecifikami umeleckého prekladu na základe práce so stredne náročným
prozaickým textom. Oboznámenie sa so základnými tézami teórie a kritiky prekladu.
Literatúra:
POPOVIČ, Anton. Poetika umeleckého prekladu, Bratislava, Tatran 1971
POPOVI, Anton. Teória umeleckého prekladu, Bratislava, Tatran 1975
VILIKOVSKÝ, Ján. Preklad ako tvorba, Studia litteraria, Slovenský spisovateľ 1984
HOCHEL, Braňo. Preklad ako komunikácia, , Studia litteraria, Slovenský spisovateľ 1990
HEČKO, Blahoslav. Dobrodružstvo prekladu , Slovenský spisovateľ 1991
MALITI-FRAŇOVÁ, Eva. Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská, Ústav svetovej literatúry
SAV, Veda vydavateľstvo SAV, Bratislava 2007
Duden - Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, Bibliographisches Institut Mannheim/
Wien/Zürich, Dudenverlag, 1993
Krátky slovník slovenského jazyka, Veda Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, Bratislava 1997
Synonymický slovník slovenčiny, Veda Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, Bratislava 1995
ŠALINGOVÁ-IVANOVÁ, Mária ...Slovník cudzích slov A/Z , SPN Bratislava 1983
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký, slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Odborný preklad 1
mpNE-104/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Bronislava Valachová
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
4
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
seminárna práca -prekla
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháč má samostatne s použitím dostupnej literatúry, internetu resp. rešerší zvládnuť preklad
náročného spoločenskovedného resp. prírodovedného textu.
Stručná osnova predmetu:
Poslucháč si osvojuje profesionálne postupy a zručnosti pri preklade príslušného odborného textu s
dôrazom na jeho redakčné spracovanie a úpravu cieľového textu podľa konkrétneho zadania.
Literatúra:
Odborné prekladové terminologické slovníky
Internet
Duden - Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, Bibliographisches Institut Mannheim/
Wien/Zürich, Dudenverlag, 1993
Krátky slovník slovenského jazyka, Veda Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, Bratislava 1997
Synonymický slovník slovenčiny, Veda Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, Bratislava 1995
ŠALINGOVÁ-IVANOVÁ, Mária ...Slovník cudzích slov A/Z , SPN Bratislava 1983
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký, slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Odborný preklad 2
mpNE-105/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Bronislava Valachová
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
4
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
seminárna práca -prekla
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháč má samostatne s použitím dostupnej literatúry, internetu resp. rešerší zvládnuť preklad
náročného ekonomického textu.
Stručná osnova predmetu:
Poslucháč si osvojuje profesionálne postupy a zručnosti pri preklade príslušného odborného textu
s dôrazom na jeho redakčné spracovanie a úpravu cieľového textu podľa konkrétneho zadania.
Riešenie praxeologických otázok objednávateľa resp. adresáta prekladu.
Literatúra:
Odborné prekladové terminologické slovníky
Internet
Duden - Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, Bibliographisches Institut Mannheim/
Wien/Zürich, Dudenverlag, 1993
Krátky slovník slovenského jazyka, Veda Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, Bratislava 1997
Synonymický slovník slovenčiny, Veda Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, Bratislava 1995
ŠALINGOVÁ-IVANOVÁ, Mária ...Slovník cudzích slov A/Z , SPN Bratislava 1983
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Nemecko-slovenská obchodná korešpondencia
mpNE-200/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Taida Nováková, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháči zvládnu preklad obchodnej korešpondencie z nemeckého jazyka.
Stručná osnova predmetu:
Obchodný list.
Základné formulácie.
Ponuka, dopyt, objednávka
Reklamácia
Platobné podmienky
Dodacie podmienky
Vybrané dokumenty v zahraničnom obchode
Literatúra:
HINSEN, Andreas. Geschäftliche Briefe. 1.vyd. Niedernhausen: Basserman 1998. 192 s.
SACHS, Rudolf. Deutsche Handelskorrespondenz. 4. vyd. Mníchov: Max Hueber Verlag,
1991.161 s
DYNDA, Antonín. Česko-nemecká obchodní korespondence.1.vyd.Praha : Pragoeduca 1995.502 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Slovensko-nemecká obchodná korešpondencia
mpNE-201/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Taida Nováková, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháči zvládnu preklad obchodnej korešpondencie zo slovenského jazyka.
Stručná osnova predmetu:
1.Obchodný list.
2.Základné formulácie.
3.Ponuka, dopyt, objednávka
4.Reklamácia
5.Platobné podmienky
6.Dodacie podmienky
7.Vybrané dokumenty v zahraničnom obchode
Literatúra:
HINSEN, Andreas. Geschäftliche Briefe. 1.vyd. Niedernhausen: Basserman 1998. 192 s.
SACHS, Rudolf. Deutsche Handelskorrespondenz. 4. vyd. Mníchov: Max Hueber Verlag,
1991.161 s
DYNDA, Antonín. Česko-nemecká obchodní korespondence.1.vyd.Praha : Pragoeduca 1995.502 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Počítačová terminológia a internet pri preklade a tlmočení 1
mpNE-202/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
ústne, aktívna príprava
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
písomné testy
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
80/20
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháča so základmi počítačovej terminológie s dôrazom na
praktické využitie.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do počítačovej terminológie, osobitosti nemeckej terminológie a práca s terminológiou pri
prekladových a tlmočníckych cvičeniach. Využívanie internetovej siete pri preklade - paralelné
texty, reálie, práca s elektronickými slovníkmi.
Literatúra:
Slovníková literatúra
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký, slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Počítačová terminológia a internet pri preklade a tlmočení 2
mpNE-203/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
ústne, aktívna príprava
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
písomné testy, tlmočenie
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
80/20
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je prehĺbiť poznatky poslucháča o počítačovej terminológii a jej aplikácii v
tlmočníckej a prekladateľskej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Rozširovanie počítačovej terminológie, osobitosti nemeckej terminológie, najnovšia terminológia
danej oblasti uplatnenie pri konzekutívnom tlmočení a odbornom preklade, tlmočenie
videokonferencie
Literatúra:
Slovníková literatúra
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký, slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Seminár k diplomovej práci
mpPL-013/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
10
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Metodologická a obsahová príprava diplomovej práce. Technika písania diplomovej práce.
Metódy a formy interpretácie textov. Schopnosť koncipovať myšlienky v ucelenej forme.
Stručná osnova predmetu:
Zbieranie materiálu a bibliografia základnej literatúry.
Náčrt práce. Technika písania.
Analýza vlastného materiálu a koncipovanie vlastného textu. Citácie, poznámkový aparát.
Literatúra:
Katuščák: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava 1998
Literatúra podľa vybranej témy.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Diplomová práca
mpPL-014/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Snaha o aplikovanie teoretických vedomostí v diplomovej práci a jej využitie v praxi. Kritická
analýza a zaujatie vlastného stanoviska k téme.
Stručná osnova predmetu:
Redigovanie napísaného textu a konečná úprava diplomovej práce - rozsah minimálne 55 strán.
Literatúra:
Katuščák: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava 1998
Literatúra podľa vybranej témy.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Seminár k diplomovej práci
mpPG-006/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
10
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť, osnova, úvod, prvé dve kapitoly práce
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Príprava diplomovej práce - konzultácie so školiteľom, osnova, úvod, prvé dve kapitoly práce.
Stručná osnova predmetu:
Koncipovanie práce, štúdium literatúry, príprava bibliografie.
Literatúra:
Podľa témy diplomovej práce
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Diplomová práca
mpPG-007/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Vypracovanie definitívnej podoby diplomovej práce
Stručná osnova predmetu:
Nadväzuje na kurz 1 - ďalšie kapitoly práce.
Literatúra:
Podľa témy diplomovej práce
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Seminár k diplomovej práci
mpRM-057/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
10
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
konzultácie a priebežná kontrola zredigovaných častí DP
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Aplikácia teoretických poznatkov z lingvistiky a literatúry na riešenie konkrétnej problematiky.
Stručná osnova predmetu:
základy a techniky rešeršovania odbornej literatúry,
práca s vedeckou a odbornou literatúrou
konfrontácia rôznych metodologických názorov na riešenie konkrétneho problému.
Literatúra:
ŠESTÁK, Z.: Jak psát a přednášet o věde, Praha 2000.
NERVART, J.: Základy metodologie vedy, Praha 1977.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Diplomová práca
mpRM-058/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
konzultácie a priebežná kontrola zredigovaných častí
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Aplikácia teoretických poznatkov z lingvistiky a literatúry na riešenie konkrétnej problematiky.
Stručná osnova predmetu:
stanovenie cieľa diplomovej práce,
klasifikácia získaného materiálu podľa stanovených kritérií,
navrhovanie konkrétneho riešenia,
formulovanie záverov,
záverečná redakcia.
Literatúra:
KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, Bratislava 1998.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Seminár k diplomovej práci
mpRU-052/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Katarína Mäsiarová, PhD., Dr. Sergej
Grigorievič Molodcov, Mgr. Zuzana Lorková, doc.
PhDr. Ľubor Matejko, CSc., Mgr. Nina Cingerová,
PhD., prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., doc. PhDr.
Anton Eliaš, PhD., Mgr. Irina Dulebová, PhD.,
PhDr. Silvia Medlenová
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
10
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
25.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRJL/ANázov: Diplomová práca
mpRU-053/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
25.04.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Seminár k diplomovej práci
mpSP-054/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
10
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Diplomová práca
mpSP-055/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Seminár k diplomovej práci
mpSV-009/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc., Mgr. Katarína
Motyková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
10
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
ústne a písomne
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Príprava a vypracovanie diplomovej práce.
Stručná osnova predmetu:
Metodológia výskumu k vybranej téme dipl. práce.
Excerpčné práce.
Prezentácia čiastkových výsledkov práce.
Semináre k jednotlivým témam diplomových prác.
Literatúra:
literatúra podľa aktuálnych tém diplomových prác
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Diplomová práca
mpSV-011/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc., Mgr. Katarína
Motyková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
ústne a písomne
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Príprava a vypracovanie diplomovej práce.
Stručná osnova predmetu:
Metodológia výskumu k vybranej téme dipl. práce.
Excerpčné práce.
Prezentácia čiastkových výsledkov práce.
Semináre k jednotlivým témam diplomových prác.
Literatúra:
literatúra podľa aktuálnych tém diplomových prác
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Seminár k diplomovej práci
mpTA-006/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
10
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť, osnova, úvod, prvé dve kapitoly práce
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Príprava diplomovej práce - konzultácie so školiteľom, osnova, úvod, prvé dve kapitoly práce.
Stručná osnova predmetu:
Koncipovanie práce, štúdium literatúry, príprava bibliografie.
Literatúra:
Podľa témy diplomovej práce
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KRom/ANázov: Diplomová práca
mpTA-007/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
zhodnotenie samostatnej práce študenta
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Vypracovanie definitívnej podoby diplomovej práce
Stručná osnova predmetu:
Nadväzuje na kurz 1 - ďalšie kapitoly práce.
Literatúra:
Podľa témy diplomovej práce
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
02.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KAA/ANázov: Translatológia - teória umeleckého prekladu
mpSZ-001/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Poskytnúť teoretický základ umeleckého prekladu
Stručná osnova predmetu:
Výrazové prostriedky z hľadiska prekladu.
Najčastejšie chyby v preklade.
Literatúra:
POPOVIČ, A. (1975) Teória umeleckého prekladu. Bratislava : Tatran
VILIKOVSKÝ, J. (1984) Preklad ako tvorba. Bratislava : Slovenský spisovateľ
HEČKO, B.: Dobrodružstvo prekladu. Slovenský spisovateľ 1991.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSLLV/ANázov: Dejiny slovenskej literatúry a prekladu 1
mpSZ-002/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Branislav Hochel, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSLLV/ANázov: Dejiny slovenskej literatúry a prekladu 2
mpSZ-003/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Branislav Hochel, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSJ/ANázov: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka
mpSZ-004/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
príprava na semináre, záverečný test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Sprostredkovať základné poznatky z oblasti teórie spisovného jazyka a jazykového plánovania.
Stručná osnova predmetu:
• Predmet teórie spisovného jazyka a jazykovej kultúry a ich miesto v systéme lingvistických
disciplín
• Jazykové plánovanie
• Status jazyka, jazyková politika a jazykové ideológie
• Pojem jazykovej situácie
• Variantnosť v jazyku, jazyková varieta a stratifikácia národného jazyka
• Štandardizácia ako proces formovania spisovného jazyka
• Regulácia vnútornej štruktúry spisovného jazyka – kritériá spisovnosti, norma, kodifikácia,
úzus, akceptačný a puristický prístup k dynamickým javom v spisovnom jazyku, pružná stabilita
spisovného jazyka
• Zámerné a spontánne zmeny v jazyku
• Preberanie cudzích slov a akomodačno-asimilačné procesy v spisovnom jazyku
• Jazyková kritika a jazykové poradenstvo
• Korektorská prax
Literatúra:
DOLNÍK, Juraj. Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava: VEDA,
2010.
Vybrané štúdie zo zborníkov:
Kultúra spisovnej slovenčiny. Red. J. Ružička. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1967.
Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. Red. M. Považaj. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 1995.
Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Sociolinguistica Slovaca 3. Ed. S.
Ondrejovič. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 1997.
Jazyk a jazykoveda v pohybe. Ed. S. Mislovičová. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2008.
Jazyková kultúra na začiatku 3. tisícročia. Red. M. Považaj. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2009.
KRUPA, Viktor – GENZOR, Jozef. Jazyky sveta v priestore a čase. 1. vyd. Bratislava : VEDA,
1996.
Vybrané príspevky v časopise Kultúra slova.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Praxeológia prekladu
mpSZ-007/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Praxeológia tlmočenia
mpSZ-008/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
60/40
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSLLV/ANázov: Kritika prekladu
mpSZ-009/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSLLV/ANázov: Súčasná slovenská literatúra a preklad
mpSZ-010/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSJ/ANázov: Prehľad dejín spisovnej slovenčiny
mpSZ-011/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
0/100
Cieľ predmetu:
Sprostredkovať základné poznatky o syntetických dejinách spisovnej slovenčiny, zásadách
kodifikácie a kodifikačných kritériách a princípoch.
Stručná osnova predmetu:
Periodizácia dejín spisovnej slovenčiny.
Veľkomoravské obdobie a rozpad veľkomoravských tradícií.
Predspisovné obdobie – slovakizovaná čeština a kultúrne predspisovné útvary.
Spisovné obdobie – jeho etapy, znaky a osobnosti (bernolákovské, štúrovské, reformné, matičné a
martinské, medzivojnové, súčasné obdobie).
Kodifikačné centrá a starostlivosť o jazykovú kultúru v staršom spisovnom období.
Súčasné tendencie pri kodifikovaní spisovnej slovenčiny
Literatúra:
KRAJČOVIČ, Rudolf – ŽIGO, Pavol: Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava: Univerzita
Komenského 2006. 252 s.
KRAJČOVIČ, Rudolf – ŽIGO, Pavol: Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny. Bratislava:
Univerzita Komenského 2004. 188 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KAA/ANázov: Seminár k diplomovej práci
mpAN-051/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
10
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
na základe preukázanej práce (výstrižky, excerpčný materiál, informácie o prečítanej odbornej
literatúre a pod.)
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Viesť študenta pri jeho príprave na vypracovanie diplomovej práce, pri interpretovaní názorov
iných autorov a pod.
Prehĺbenie poznatkov z oblasti metód výskumu a napísanie osnovy diplomovej práce
Stručná osnova predmetu:
Metodika písania záverečných prác
Pravidlá citovania a spracovania zoznamov odkazov
Vypracovanie rešerše na tému diplomovej práce
Vypracovanie osnovy diplomovej práce
Literatúra:
KATUŠČÁK, D. (1998) Ako písať vysokoškolské kvalifikačné práce : ako písať seminárne práce
a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, záverečné a atestačné práce a
dizertácie. Bratislava : Stimul
KIMLIČKA, Š. (2002) Ako citovať : a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem
ISO 690 pre "klasické" aj elektronické zdroje. Bratislava : Stimul
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KAA/ANázov: Diplomová práca
mpAN-052/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
na základe preukázanej práce (ukážky kapitol diplomovej práce)
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Dopracovať sa do konečnej fázy spracovania podkladového materiálu, jeho analýzy, hodnotenia a
zovšeobecnenia výsledkov
Stručná osnova predmetu:
Informovanie o jednotlivých kapitolách diplomovej práce
Rozbor napísaných pasáží s ohľadom na obsahovú a jazykovú stránku
Literatúra:
KATUŠČÁK, D. (1998) Ako písať vysokoškolské kvalifikačné práce : ako písať seminárne práce
a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, záverečné a atestačné práce a
dizertácie. Bratislava : Stimul
KIMLIČKA, Š. (2002) Ako citovať : a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem
ISO 690 pre "klasické" aj elektronické zdroje. Bratislava : Stimul
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KKSF/ANázov: Seminár k diplomovej práci
mpAR-018/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. PhDr. Ján Pauliny, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
10
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Príprava na vyhotovenie diplomovej práce.
Stručná osnova predmetu:
Výber tém alebo pomoc pri ich formulovaní, základné požiadavky pri písaní diplomovej práce,
pravidlá práce s primárnymi a sekundárnymi prameňmi, internetové zdroje informácií. Koncepcia a
postup písania diplomovej práce. Teoretické a metodologické otázky spojené s písaním diplomovej
práce. Vedecká transkripcia. Konzultácie so školiteľmi
Literatúra:
Katuščák, D.. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul, 1998.
Meško, D. Katuščák , D. a kol. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2004
Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
Podľa potreby a témy diplomovej práce.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
06.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KKSF/ANázov: Diplomová práca
mpAR-019/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. PhDr. Ján Pauliny, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Konzultácie s učiteľom o diplomovej práci.
Stručná osnova predmetu:
Konzultácie so školiteľmi. Príprava na odovzdanie. Bibliografia.
Literatúra:
Katuščák, D.. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul, 1998.
Meško, D. Katuščák , D. a kol. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2004
Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
Podľa potreby a témy diplomovej práce.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
06.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Seminár k diplomovej práci
mpBU-006/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
10
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Špecifikácia témy diplomovej práce (jazykovedná, literárnovedná, translatologická ap.). Teoretická
príprava. Štúdium odbornej literatúry. Priebežné koncipovanie teoretickej časti diplomovej práce.
Stručná osnova predmetu:
Teoreticko-metodologické východiská diplomovej práce.
Vymedzenie metód a pracovných postupov.
Štúdium odbornej literatúry a excerpcia materiálu.
Vypracovanie téz diplomovej práce.
Konzultácie o aplikácii teoretických poznatkov v praxi.
Priebežné koncipovanie teoretickej časti práce.
Literatúra:
GONDA, V.: Ako úspešne napísať a obhájiť diplomovú prácu. Bratislava 1999.
KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne, ročníkové
práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné
práce, dizertácie. Bratislava 1998.
KIMLIČKA, Š.: Publikačná činnosť: Evidencia, vykazovanie a informačné systémy o publikačnej
činnosti a citáciách podľa medzinárodných štandardov. Bratislava 1997.
Odborná literatúra - podľa témy diplomovej práce.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Diplomová práca
mpBU-008/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
14
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
40/60
Cieľ predmetu:
Priebežné koncipovanie jednotlivých kapitol diplomovej práce. Aplikácia teoretických poznatkov
o uvádzaní citácií a bibliografických údajov. Formálne úpravy a korektúry konečnej verzie
diplomovej práce.
Stručná osnova predmetu:
Koncipovanie jednotlivých kapitol diplomovej práce.
Sumarizácia citácií, použitej literatúry a prameňov.
Formálne úpravy textu - úvod, členenie kapitol, záver.
Záverečné korektúry textu podľa pokynov školiteľa.
Literatúra:
GONDA, V.: Ako úspešne napísať a obhájiť diplomovú prácu. Bratislava 1999.
KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne, ročníkové
práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné
práce, dizertácie. Bratislava 1998.
KIMLIČKA, Š.: Publikačná činnosť: Evidencia, vykazovanie a informačné systémy o publikačnej
činnosti a citáciách podľa medzinárodných štandardov. Bratislava 1997.
Odborná literatúra - podľa témy diplomovej práce.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Ekolingvistika
mpCH-033/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
test, prípadne písomná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
písomná skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháči získajú hlbšie poznatky v chápaní jazykových kontaktov a používania jazyka.
Stručná osnova predmetu:
Jazyková ekológia.
Predmet ekolingvistiky.
Jazyk v etnicite.
Ekológia jazykov v juhovýchodnej a strednej Európe.
Jazyky v kontakte a v konflikte.
Od jazyka nenávisti k jazyku tolerancie.
Jazyk a skupiny.
Ekologická jazyková kritika a jazyková kultúra.
Literatúra:
ONDREJOVIČ, S.: Jazyková ekológia a ekologická jazykoveda. Jazykovedný časopis, 47, 1996, s.
3--24.
DUDOK, M.: Spoločenský diskurz a kontaktové jazyky. Zborník SVS 16-18, Nový Sad 2000, s.
63--70.
FILL, A.: Ökolingvistik. Tübingen : Narr Studienbücher 1993.
DUDOK, M.: Zachránený jazyk. Nadlak 2008, 205 s.
Sociolingustica Slovaca 4. Bratislava: Veda 1999.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Chorvátska literatúra
mpCH-002/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Daniela Kurucová, PhDr. Alica Kulihová,
PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
test, prípadne písomná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
ústna skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháči získajú poznatky o období chorvátskej literatúr od 30. rokov do 70. rokov 20. storočia
podľa jednotlivých desaťročí (literatúra národnooslobodzovacieho boja, spisovatelia v zákopoch,
predstavitelia chorvátskej literatúry po oslobodení, periodizácia súčasnej chorvátskej literatúry
podľa chorvátskej literárnej vedy a kritiky). Získajú vedomosti o literárnych smeroch a žánroch,
predstaviteľoch a dielach súčasnej chorvátskej literatúry. Budú mať k dispozícii informácie z
aktuálnych literárnych periodík a oboznámia sa s knižnými novinkami chorvátskej literatúry.
Na seminároch sa poslucháči venujú interpretácii vybraných literárnych textov.
Stručná osnova predmetu:
1. Chorvátska literatúra 30. rokov 20. storočia Miroslav Krleža, August Cesarec, Slavko Kolar,
Dragutin Tadijanović, Dobriša Cesarić a i.)
2. Literatúra národno-oslobodzovacieho boja (Ivan Goran Kovačić a i.)
3. Prehľad vývinu prózy, najmä románu po 2. svetovej vojne (Vjekoslav Kaleb, Vladan Desnica,
Ranko Marinković a i.)
4. Chorvátska literatúra 50. rokov 20. storočia ( krugovaši – Jure Kaštelan, Vesna Parun, Slavko
Mihalić, Ivan Slamnig, Vlado Gotovac, Zvonimir Golob)
5. Chorvátska "proza u trapericama" (Antun Šoljan, Ivan Slamnig, Zvonimir Majdak, Alojz
Majetić, Slobodan Novak)
6.Chorvátska literatúra 60. rokov 20. storočia ("razlogovci")
Literatúra:
JELČIĆ, D. Povijest hrvatske književnosti. Zagreb: 1997.
CHOMA, B. Chorvátska literatúra. Slovník spisovateľov. Bratislava: LUFEMA, 1997.
Slovník balkánskych spisovatelu. Praha: Nakladatelství Libri, 2001, 683 s.
ŠICEL, M. Hrvatska književnost 19. i 20. stoljeća. Zagreb : Školska knjiga, 1997.
LEKSIKON HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI. DJELA. Zagreb : Škoska knjiga, 2008.
NOVAK PROSPEROV, S. Povijest hrvatske književnosti.Od Baščanske ploče do danas. Zagreb :
Golden marketing, 2003.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Rakúska medzivojnová literatúra
mNE0-010/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Der moderne Diskurs 2
mNE0-005/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Dagmar Košťálová, CSc., Mgr. Blanka
Mongu
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
účasť a aktivita na seminároch, referát 50%
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
účasť a aktivita na seminároch, seminárna práca 50%
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Kurz prechádza od hľadania všeobecných definícií základných pojmov moderny a modernizácie až
po ich konkrétne znázornenie a recepciu v nemeckej literatúre a tlači od roku 1918 do 1933
Stručná osnova predmetu:
Úvod
Kino
Literatúra 20. rokov
Max Barthel: Aufstieg der Begabten
Záver
Literatúra:
Odborná literatúra k problematike nemeckej kultúrnej a literárnej histórie v danom období:
Ingo Leiss und Hermann Stadler: Deutsche Literaturgeschichte Band 8. Wege in die Moderne
1890-1918, dtv München 1997.
Ingo Leiss und Hermann Stadler: Deutsche Literaturgeschichte Band 9. Weimarer Republik
1918-1933. dtv München, 1999.
Viktor Žmegač (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur
Gegenwart. Band III/1. Athenäum Königstein 1984.
a ďalšie.
Vybrané publicistické a literárne texty.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Simultánne tlmočenie - holandčina
mpNE-112/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Markéta Štefková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Vybrané diela staršej nemeckej literatúry 1
mpNE-117/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Erika Mayerová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Analýza stredovekých textov
mNE0-004/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Erika Mayerová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
aktivity a prezentácie na seminároch
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Priblížiť poslucháčom čítanie nemeckých stredovekých rukopisov, uskutočniť jazykovú analýzu,
vychádzajúc z "normálnej" (hypotetickej) strednej hornej nemčiny, poukázať na vyrovnávacie
procesy v nem. jazyku, ktoré viedli k vzniku spisovného jazyka a
Stručná osnova predmetu:
Postupne prejsť typy rukopisov od začiatku 15. do konca 16. stor. a uskutočňovať daný cieľ
Literatúra:
Bok, V: Slovník středoveké nemčiny pro historiky, České Budejovice, 1995.
Hennig, B. : Kleines Mittelhochdeutsches Wörterbuch,Tübingen, 1995.
Lexer, M. : Mittelhochdeutsches Wörterbuch, Stuttgart, 1989.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký, slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Démon teórie
mNE0-007/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
písomné prípravy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
seminárna práca
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Analýza základných literárnoteoretických problémov vo svetle teoretických diskurzov 20. st.
Stručná osnova predmetu:
1. Literatúra
2. Autor
3. Text
4. Svet
5. Čitateľ
6. História/ Kánon
7. Kritika
Literatúra:
COMPAGNON, A.: Démon teórie. Bratislava, 2007
KIMMICH, D. et al.: Texte zur Literaturtheorie der Gegenwart. Stuttgart, 1996
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Detská literatúra severu a juhu
mNE0-006/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Vybrané diela staršej nemeckej literatúry 2
mpNE-122/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Erika Mayerová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Severská literatúra pre germanistov
mNE0-003/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Katarína Motyková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Filozofia jazyka
mNE0-008/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Katarína Motyková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Preklad odborného textu
mpCH-017/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Silvia Ivanidesová
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
písomné preklady, domáca príprava
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
písomná skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháči si budú zdokonaľovať získané teoretické vedomosti o odbornom preklade a jeho
špecifikách pri konkrétnom preklade odborného textu. Poslucháči si rozšíria znalosti z terminológie
vybraných vedných odborov. Ich preklady budú zamerané na preklady zo slovenčiny do
chorvátčiny. Poslucháči budú priebežne pokračovať v excerpovaní a zhromažďovaní vybranej
odbornej terminológie, pracovať s terminologickými slovníkmi a zostavovať minimálne
terminologické slovníky z vybraných vedných odborov.
Stručná osnova predmetu:
1. Zdokonaľovanie zručností v odbornom preklade.
2. Rozširovanie znalostí z terminológie vybraných vedných odborov.
3. Preklady odborných textov zo slovenčiny do chorvátčiny.
4. Excerpovanie vybranej odbornej terminológie.
5. Zostavovanie minimálnych terminologických slovníkov.
Literatúra:
POPOVIČ, A. :Preklad spoločenskovedných textov. Bratislava: Obzor, 1978.
MLACEK, J.: O štylistike odborného prekladu. In: Slovenská reč, 42, 1977, s. 321-326.
KENÍŽ, A. : Preklad odborného textu. In: Jazykovedný časopis, č. 2, 1978.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Das Eigene und das Fremde
mNE0-011/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Dr. Robert Schwarz
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Schweizerische Gegenwartsliteratur von Frauen
mNE0-012/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Dagmar Košťálová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Das neue Hörspiel
mNE0-013/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Sabine Eickenrodt
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Mitteleuropäische Gegenwartsliteratur (Centrope)
mNE0-014-2/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Mitteleuropäische Gegenwartsliteratur (Centrope)
mNE0-014-1/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Heinrich von Kleist: Erzählungen
mNE0-015/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Poetik des Spaziergangs
mNE0-016/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Sabine Eickenrodt
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Konzekutívne tlmočenie 4
mpNE-010/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Zuzana Guldanová
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Dejiny nemeckej literatúry 1
mpNE-100/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Dagmar Košťálová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
účasť a aktivita na seminároch 50%
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
účasť a aktivita na seminároch, seminárna práca 50
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháči si osvoja vedomosti o nemeckej literatúre prvej polovice 20.storočia
Stručná osnova predmetu:
Expresionizmus (1910-1925)
Literatúra Weimarskej republiky (1918-1933)
Literatúra exilu a v Tretej ríši (1933-1945)
Literatúra:
Soerensen, Bengt Algot: Geschichte der deutschen Literatur. Band I Vom Mittelalter bis zur
Romantik, Band II Vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Beck München 1997.
Beutin, W. et al.: Deutsche Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Metzler
Stuttgart 1989.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Dejiny nemeckej literatúry 2
mpNE-101/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Dagmar Košťálová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
účasť a aktivita na seminároch 50%
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
účasť a aktivita na seminároch, seminárna práca 50
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháči si osvoja vedomosti o nemeckej literatúre druhej polovice 20.storočia
Stručná osnova predmetu:
Nemecká literatúra po roku 1945
Literatúra SRN
Literatúra NDR
Rakúska literatúra
Švajčiarska nemecká literatúra
Literatúra:
Soerensen, Bengt Algot: Geschichte der deutschen Literatur. Band I Vom Mittelalter bis zur
Romantik, Band II Vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Beck München 1997.
Beutin, W. et al.: Deutsche Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Metzler
Stuttgart 1989.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Schweizerische Gegenwartsliteratur
mNE0-017/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Dagmar Košťálová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Dejiny nemeckej literatúry 3
mpNE-102/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Dagmar Košťálová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
účasť a aktivita na seminároch 50%
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
účasť a aktivita na seminároch 50
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Poslucháči si osvoja vedomosti o vybraných dielach nemecky písanej literatúry po roku 1989
Stručná osnova predmetu:
Podľa aktuálneho výberu textov
Literatúra:
Podľa aktuálneho výberu textov
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Partisanenliteratur
mNE0-018/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Rezeption österreichischer Literatur in der Slowakei
mNE0-019/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Der Wenderoman
mNE0-020/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Expressionismus in Centrope
mNE0-021/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Kapitoly zo súčasnej chorvátskej literatúry
mpCH-034/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Alica Kulihová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
vypracovanie seminárnej práce
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
písomná alebo ústna skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Prehľad literárnych tendencií a generačných výstupov chorvátskych autorov v období od 70. rokov
do polovice 90.rokov 20. storočia. Interpretácia vybraných literárnych textov.
Stručná osnova predmetu:
1. Chorvátska postmoderna – úvod do problematiky
2. Chorvátski autori (fantastičari) + ostatní prozaici 70. a 80.rokov 20. storočia (Pavao Pavličić,
Goran Tribuson, Stjepan Čuić, Veljko Barbieri, Ivan Aralica, Nedjeljko Fabrio)
3. Chorvátske žen - autorky (tzv. žensko pismo) – Slavenka Drakulićová, Dubravka Ugrešićová,
Irena Vrkljanová, Irena Lukši(ová
4. Chorvátska dráma 70. a 80.rokov 20. storočia (Slobodan Šnajder, Ivo Brešan, Tomislav Bakarić,
Dubravko Jelačić-Bužimski, Senker-Škrabe-Mujičić)
5. Chorvátska lyrika 70. a 80. rokov 20. storočia (Zvonko Maković, Slavko Jendričko, Milorad
Stojević, Branko Maleš, Dubravka Oraićová-Tolićová, Jakša Fiamengo, Drago Štambuk)
6. Chorvátska literatúra v období občianskej vojny (1991 – 1995)
Literatúra:
JELČIĆ, D. Povijest hrvatske književnosti. Zagreb: 1997.
Slovník balkánskych spisovatelu. Praha: Nakladatelství Libri, 2001, 683 s.
ŠICEL, M. Hrvatska književnost 19. i 20. stoljeća. Zagreb : Školska knjiga, 1997.
LEKSIKON HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI. DJELA. Zagreb : Škoska knjiga, 2008.
NOVAK PROSPEROV, S. Povijest hrvatske književnosti.Od Baščanske ploče do danas. Zagreb :
Golden marketing, 2003.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Staroslovienčina 2
bpPL-046-1/E45D/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Jana Huťanová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
písomné testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Prehĺbenie poznatkov o najstaršom slovanskom kultúrnom a spisovnom jazyku
Stručná osnova predmetu:
Miesto staroslovienskeho jazyka medzi slovanskými jazykmi. Hlavné znaky staroslovienskeho
jazyka cyrilometodského obdobia po gramatickej a lexikálnej stránke. Skloňovanie substantív.
Základné gramatické kategórie staroslovienskeho slovesa. Čítanie staroslovienskych textov a ich
analýza.
Literatúra:
Stanislav, J.: Starosloviensky jazyk. I. Bratislava 1978, II. Bratislava 1987; Kurz, J.: Učebnice
jazyka staroslověnského. Praha 1969; Zlatý věk bulharského písemnictví. Výbor textu od X. do
počátku XV. století. Translation Věnceslava Bechyňová, Zoe Hauptová. Praha 1982; Cyrilské
rukopisy na Slovensku. Cyrilic Manuscripts in Slovakia. A Union Catalogue. Compiled by
R. M. Cleminson. Martin 1996; Gramatika na starobalgarskija ezik, Fonetika, Morfologija,
Sintaksis. Glaven redaktor Ivan Duridanov. Sofija 1991; Huťanová, J.: Lexika starých slovanských
rukopisov. Bratislava 1998; Kirilo-Metodievska enciklopedija 1-4. Sofija 1985-2003; Laleva,
T.: Kratka starobalgarska gramatika vav fišove. Sofija 2003; Hrvatski Očenaši u glagoljskim
rukopisima. Priredila Anica Nazor. Zagreb 2003; Damjanović S.: Slovo iskona. Staroslavenska/
starohrvatska čitanka. Zagreb 2004; Damjanović S.: Staroslavenski jezik. Zagreb 2005; Soboleva,
L. I.: Staroslavjanskij jazyk v tablicach. Fonetika. Morfologia. Minsk 2006
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Projektunterricht
mNE0-009/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Monika Šajánková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Kapitoly zo slovanskej frazeológie
mpPL-021/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
test, písomná interpretácia frazém
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
ústna skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Prednášky a seminárne cvičenia budú zamerané na analýzu a interpretáciu jednotlivých
konštrukčných typov frazém a frazeotextém v slovenčine a slovanských jazykoch (najmä v
českom, bulharskom, chorvátskom, poľskom a ruskom jazyku).
Stručná osnova predmetu:
Princípy vzniku a uplatňovania frazeológie. Hranice frazeológie.
Frazéma. Základné vlastnosti, definícia. Frazeologické školy.
Konštrukčná, slovnodruhová a sémantická klasifikácia frazém.
Paremiológia. Základné typy parémií - príslovie, porekadlo, pranostika.
Jednoslovné frazémy, minimálne frazémy, subfrazémy a frazeotextémy.
Ustálené frazeologické prirovnania a frazeologizované konštrukcie.
Spôsoby realizácie frazém v texte. Petrifikované podoby frazém.
Varianty frazémy. Vlastné aktualizácie frazémy a ich typológia.
Stavba hesiel v prekladových, výkladových a tematických slovníkoch.
Práca s frazeologickými slovníkmi a paremiologickými zbierkami.
Frazeológia a preklad - ekvivalentnosť a nepreložiteľnosť frazém.
Interpretácia textu - prekladateľský aspekt.
Literatúra:
ČERMÁK, F. a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky I. Přirovnání. Praha 1983.
DOBRÍKOVÁ, M.: Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém. Bratislava
2008.
DOROTJAKOVÁ, V. - ĎURČO P. a kol.: Rusko-slovenský frazeologický slovník. Bratislava
1988.
FINK ARSOVSKI, Ž. a kol.: Hravatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Záhreb 2006.
HABOVŠTIAKOVÁ, K. - KROŠLÁKOVA, E.: Frazeologický slovník. Človek a príroda vo
frazeológii. Bratislava 1996.
KOŠKOVÁ, M.: Z bulharsko-slovenskej frazeológie. Bratislava 1998.
MENAC. A. - SESAR, D. - KUCHAR, R.: Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik s
indeksom čeških i slovačkih frazema. Záhreb 1998.
MLACEK, J. - ĎURČO, P. a kol.: Frazeologická terminológia. Bratislava 1995.
MLACEK, , J.: Tvary a tváre frazém v slovenčine. Bratislava 200
NIČEVA, K. - SPASOVA-MICHAJLOVA, S. - ČOLAKOVA, K.: Frazeologičen rečnik na
balgarskija ezik. I.- II. Sofia 1975.
SKORUPKA, S.: Słownik frazeologiczny języka polskiego. I. II. Warszawa 1977.
ZAORÁLEK, J.: Lidová rčení. Praha 1963.
ZÁTURECKÝ, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky. Bratislava 2005.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Historická tlač v Bratislave
mNE0-045/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1, 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Slovanský jazyk 3: Slovinský
bpPL-044-1/9446/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Saša Vojtechová-Poklač, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy, diktáty, prípadne domáce písomné práce
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
záverečný test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Ďalšie informácie zo slovinskej gramatiky, reálií, literatúry a kultúry. Gramatické, lexikálne a
štylistické rozdiely medzi slovinčinou a slovenčinou.
Stručná osnova predmetu:
Rozširovanie slovnej zásoby. Ústne a písomné cvičenia. Lexikálne homonymá, synonymá a
antonymá. Nepravidelné skloňovanie a časovanie
Literatúra:
Čuk, M: Odkrivajmo slovenščino. Ljubljana 1996
Markovič, A: Slovenska beseda v živo 2. Ljubljana 2004
Ferbežar, I: Jezikovod. Ljubljana 2006
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Das mythologishe Motiv von Licht und Finsternis
mpNE-125/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Dagmar Košťálová, CSc., Dr. Robert
Schwarz
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
účasť a aktivita na seminároch 50%
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
záverečné hodnotenie 50
Cieľ predmetu:
Oboznámiť študentov a následne diskutovať o metafyzických, existenciálnych, náboženských a
mnohých ďalších aspektoch protikladu svetla a temnoty v kontexte európskej kultúry
Stručná osnova predmetu:
- Fenomén "svetla" a "temnoty"v umení
Svetlo a prírodné vedy
Náboženské chápanie svetla a temnoty
Svetlo a temnota v mystickej skúsenosti
Metaforickosť pojmov svetlo a temnota
- Svetlo a temnota v literárnych textoch
Literatúra:
Vybrané texty z oblasti prírodných vied, vied o umení, teólogie, filozofie, literatúry a ďalších.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Die Krankheit als Metapher
mpNE-126/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Dagmar Košťálová, CSc., Dr. Robert
Schwarz
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
účasť a aktivita na seminároch 50%
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
záverečné hodnotenie 50
Cieľ predmetu:
Aspekty a interpretácie toposu choroby v dejinách európskej kultúry a literatúry
Stručná osnova predmetu:
kultúrno- a literárnohistorický vývoj toposu choroby
(medicínsky diskurz v rôznych historických epochách, jeho premeny a vplyv na oblasť kultúry,
literatúry, spoločenských vied,
náboženské, filozofické, spoločenskopolitické a iné aspekty toposu choroby)
Literatúra:
Vybrané texty z oblasti prírodných vied, (alternatívnej) medicíny, psychológie, psychosomatiky,
filozofie, literatúry a ďalších.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Literárny preklad
mpNE-127/00
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Katarína Motyková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Preklad právnych, verejných a komerčných dokumentov 2
mpCH-016/09
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
preklady na seminároch, domáca príprava
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
písomná skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
70/30
Cieľ predmetu:
Poslucháči si rozšíria znalosti z oblasti práva, verejnej správy a štátnej správy, zoznámia sa
so štruktúrou a prácou obchodných spoločností. Ich preklady budú zamerané na preklady zo
slovenčiny do chorvátčiny a naopak.. Poslucháči budú pracovať s terminologickými slovníkmi a
zostavovať minimálne terminologické slovníky z vybranej oblasti.
Stručná osnova predmetu:
1. Zdokonaľovanie zručností v odbornom preklade.
2. Rozširovanie slovnej zásoby z právnej, verejno-správnej a obchodnej terminológie.
3. Preklady odborných textov zo slovenčiny do chorvátčiny.
4. Zostavovanie minimálnych terminologických slovníkov
Literatúra:
POPOVIČ, A.: Preklad spoločenskovedných textov. Bratislava: Obzor, 1978.
MLACEK, J.: O štylistike odborného prekladu. In: Slovenská reč, 42, 1977, s. 321-326.
KENÍŽ, A.: Preklad odborného textu. In: Jazykovedný časopis, č. 2, 1978.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Interkulturelle Kommunikation
bNE0-004-1/09
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Lucia Brezániová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Literatur im Film - Kleist
mNE0-022/09
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Die zumutbare Wahrheit
mNE0-023/10
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Dagmar Košťálová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Hermann Hesse
mNE0-024/10
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Dagmar Košťálová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Poetische Wahrnehmung
mNE0-025/10
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Sabine Eickenrodt
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Rapisarda: Einfuehrung in die Lyrik nach 1945
mNE0-026/10
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Sabine Eickenrodt
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Humor
mNE0-027/10
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Sabine Eickenrodt
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Viacjazyčnosť a oral history
mNE0-028/10
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
4
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Textanalyse: Methoden der Textinterpretation
mNE0-029/10
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Sabine Eickenrodt
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Rôzne aspekty jazyka
mNE0-030/10
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Katarína Motyková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Albert Schweitzer
mNE0-041/11
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1, 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Kleists Dramen
mNE0-038/11
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2, 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký, slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Methoden der Textinterpretation: Kafka"Vor dem Gesetz"
mNE0-039/11
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Sabine Eickenrodt
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1, 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký, slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Weltende: Apokalyptische Visionen
mNE0-040/11
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Sabine Eickenrodt
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1, 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký, slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Lexikografia pre prekladateľskú prax
mpNE-041/11
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2, 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Staroslovienčina 2
bpPL-046/11
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Jana Huťanová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
písomné testy, referáty (prezentácie)
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/00
Cieľ predmetu:
Prehĺbenie poznatkov o najstaršom slovanskom kultúrnom a spisovnom jazyku.
Stručná osnova predmetu:
Miesto staroslovienskeho jazyka medzi slovanskými jazykmi. Hlavné znaky staroslovienskeho
jazyka cyrilometodského obdobia po gramatickej a lexikálnej stránke. Skloňovanie substantív.
Základné gramatické kategórie staroslovienskeho slovesa. Čítanie staroslovienskych textov a ich
analýza.
Literatúra:
Stanislav, J.: Starosloviensky jazyk. I. Bratislava 1978, II. Bratislava 1987; Kurz, J.: Učebnice
jazyka staroslověnského. Praha 1969; Zlatý věk bulharského písemnictví. Výbor textu od X. do
počátku XV. století. Translation Věnceslava Bechyňová, Zoe Hauptová. Praha 1982; Cyrilské
rukopisy na Slovensku. Cyrilic Manuscripts in Slovakia. A Union Catalogue. Compiled by
R. M. Cleminson. Martin 1996; Gramatika na starobalgarskija ezik, Fonetika, Morfologija,
Sintaksis. Glaven redaktor Ivan Duridanov. Sofija 1991; Huťanová, J.: Lexika starých slovanských
rukopisov. Bratislava 1998; Kirilo-Metodievska enciklopedija 1-4. Sofija 1985-2003; Laleva,
T.: Kratka starobalgarska gramatika vav fišove. Sofija 2003; Hrvatski Očenaši u glagoljskim
rukopisima. Priredila Anica Nazor. Zagreb 2003; Damjanović S.: Slovo iskona. Staroslavenska/
starohrvatska čitanka. Zagreb 2004; Damjanović S.: Staroslavenski jezik. Zagreb 2005; Soboleva,
L. I.: Staroslavjanskij jazyk v tablicach. Fonetika. Morfologia. Minsk 2006
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Exkurzia do Chorvátska
bpCH-048/11
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Vice Šunjić
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2, 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
účasť ma exkurzii, seminárna práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/00
Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa s kultúrou, umením, literárnymi a historickými tradíciami Chorvátska.
Stručná osnova predmetu:
Exkurzia zameraná na poznávanie kultúry, umenia, literárnych a historických tradícií Chorvátska a
na prehĺbenie jazykových kompetencií.
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Reálie Chorvátska
bpCH-047/11
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Milina Svítková
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2, 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
referát, test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/00
Cieľ predmetu:
Poskytnúť študentom základné informácie o živote v Chorvátsku, oboznámiť ich s významnými
spoločensko-historickými udalosťami, kultúrou a osobnosťami Chorvátska.
Stručná osnova predmetu:
1. Geografické a demografické členenie Chorvátska.
2. Dôležité medzníky chorvátskych dejín.
3. Významné osobnosti chorvátskej kultúry.
4. Chorvátske mestá, ich historické a kultúrne dominanty.
5. Lokality Svetového dedičstva UNESCO.
6. Ľudové a súčasné umenie.
7. Turizmus a gastronómia.
8. Zvyky, tradície a súčasný životný štýl.
Literatúra:
Encyklopédie, zemepisné atlasy, príručky.
Chorvátske denníky, týždenníky, mesačníky.
Informácie z TV, rozhlasu a webových stránok.
Dokumentárne a hrané filmy, televízne programy.
Ukážky literárnych diel a hudobných skladieb.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Tlmočnícke repetitórium
mpCH-035/11
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Alica Kulihová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Hodnotenie úrovne tlmočenia na seminároch, domáca príprava slovnej zásoby a textov na
tlmočenie.
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Ústna skúška z konzekutívneho a simultánneho tlmočenia zo známych aj neznámych textov a
oborov.
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50% / 50%
Cieľ predmetu:
Poslucháči si opakujú a zdokonaľujú získané zručnosti v konzekutívnom a simultánnom tlmočení z
chorvátčiny do slovenčiny a naopak. V jazykovom laboratóriu tlmočia vybrané tematické okruhy.
Rozširujú si slovnú zásobu z vybraných vedných odborov
Stručná osnova predmetu:
1. Opakovanie a zdokonaľovanie získaných zručností v konzekutívnom a simultánnom tlmočení z
chorvátčiny do slovenčiny a naopak.
2.. Tlmočenie vybraných tematických okruhov z chorvátčiny do slovenčiny a naopak.
3. Rozširovanie slovnej zásoby z vybraných vedných odborov.
Sylabus predmetu:
Konzekutívne tlmočenie z oblasti: politika, kultúra, medicína, veda a technika.
Simultánne tlmočenie z oblasti: politika, kultúra, medicína, veda a technika.
Literatúra:
MUGLOVÁ,D. 2009. Komunikácia, tlmočenie, preklad. Bratislava : Enigma, 2009, 324 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Súčasné Poľsko - dejiny, spoločnosť, kultúra
bpPL-071/12
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Dr. Joanna Karolina Kowalska
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
záverečný test a seminárna práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Doplniť a prehĺbiť poznatky z oblasti poľskej histórie, spoločnosti a kultúry o informácie, ktoré nie
sú zahrnuté do programu povinných predmetov. Otvorené cvičenia – študenti navrhujú témy, ktoré
ich zaujímajú, problémy, ktorými by sa chceli zaoberať.
Stručná osnova predmetu:
A. Dejiny Poľska po roku 1939:
1. holokaust v Poľsku,
2. podzemná činnosť v Poľsku, varšavské povstanie,
3. stalinizmus, odmäk, rok 1989, Solidarita, súčasné politické strany, smolenská tragédia.
B. Poľská spoločnosť:
1. Mládežnícke subkultúry a slang,
2. Regionálna diferenciácia a dodnes užívané dialekty,
3. Cirkev v Poľsku a jej úloha,
4. Vzťah Poliakov k náboženstvu, náboženské menšiny, etnické menšiny, migrácia do Poľska,
5. „Nová“ poľská emigrácia, emigrácia do Veľkej Británie, jazykové otázky z tým spojené,
6. Poliaci a Poľsko v Európskej Únii.
C. Kultúra:
1. súčasné literárne ocenenia,
2. televízne seriály,
3. hudobné novinky,
4. reklama,
5. turistika (menej známe miesta, ktoré stoja za pozornosť – „čo nie je v sprievodcoch“),
6. šport (čo Poliaci majú radi, v čom dosahujú úspechy, akým športom sa venuje priemerný Poliak).
Témy je možné modifikovať v závislosti od preferencií študentov.
Literatúra:
Encyklopédie, atlasy, albumy,
Poľské denníky, týždenníky, mesačníky
Informácie z TV, rozhlasu a webových stránok
Dokumentárne filmy a televízne programy
Ukážky literárnych diel, hudobných skladieb a hraných filmov
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Reálie Bulharska
bpBU-039/12
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
referát, test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Základné informácií o Bulharsku ako krajine a štáte, oboznámenie sa s najvýznamnejšími
udalosťami bulharských dejín, s osobnosťami a dielami bulharskej kultúry, s historickými a
kultúrnymi pamiatkami Bulharska.
Stručná osnova predmetu:
1. Geografia a demografia Bulharska.
2. Významné medzníky bulharských dejín.
3. Administratívne a regionálne členenie.
4. Politický systém Bulharskej republiky.
5. Menšiny a etnické skupiny.
6. Osobnosti bulharskej literatúry.
7. Bulharské hudobné a výtvarné umenie.
8. Pravoslávne chrámy a kláštory.
9. Bulharský folklór, ľudové zvyky a obyčaje.
10.Bulharská ľudová architektúra.
11.Lokality Svetového dedičstva UNESCO.
12.Návštevy tematicky zameraných podujatí (výstavy, koncerty ap.) v Bulharskom kultúrnom
inštitúte v Bratislave.
Literatúra:
Encyklopédie, zemepisné atlasy, príručky.
Bulharské denníky, týždenníky, mesačníky.
Informácie z TV, rozhlasu a webových stránok.
Dokumentárne a hrané filmy, televízne programy.
Ukážky literárnych diel a hudobných skladieb
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Súčasný bulharský film
bpBU-041/12
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Darinka Doncheva, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
referát
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Základné informácie o rozvoji bulharského filmu v prvom decéniu 21. storočia. Oboznámenie sa s
novou poetikou – témy súčasnej bulharskej spoločnosti.
Stručná osnova predmetu:
1. História a tradície bulharského filmu.
2. Prechodné obdobie filmovej produkcie.
3. Obrodenie filmovej tvorby koncom 20. storočia.
4. Témy súčasného bulharského filmu.
5. Sociálny ohlas nového bulharského filmu.
6. Mladí ľudia ako hrdinovia a autori hraných filmov.
7. Nominácie a ceny bulharských filmov.
8. Národné tematické filmové festivaly.
9. Sériálové filmy a televízna produkcia.
10. Bulharský dokumentárny film.
11. Ukážky diel bulharskej kinematografie.
12. Interpretácia diel bulharskej kinematografie.
Literatúra:
Encyklopédie filmu, príručky.
Bulharské denníky, týždenníky a mesačníky o umení.
Informácie z webových stránok.
Hrané a dokumentárne filmy, televízne programy.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Srbská literatúra I.
bpBU-040/12
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Darinka Doncheva, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
referát
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Základné informácie o dejinách srbskej literatúry od stredoveku do konca 19. storočia,
oboznámenie sa s najvýznamnejšími dielami a osobnosťami, ktoré ovplyvnili literárny proces v
srbskej literatúre a jej medziliterárne vzťahy. Oboznámenie sa s vývinom žánrov v jednotlivých
kultúrno-historických obdobiach.
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Stará srbská literatúra. Podmienky rozvoja, prví spisovatelia a žánre.
2. Rozvoj hagiografie. Špecifiká srbskej legendy.
3. Barok a barokový historizmus.
4. Racionalizmus a osvietenstvo v srbskej literatúre. Národné obrodenie. Problém spisovného/
literárneho jazyka a kultúrnych centier.
5. Romantizmus. Dve generácie srbského romantizmu.
6. Rozvoj romantickej poézie (Radičević, Zmaj, Jakšić).
7. Laza Kostić a srbská literatúra 19. storočia.
8. Dráma a divadlo (Sterija, Jakšić, Kostić).
9. Realizmus v srbskej literatúre. Témy, poetika, žánre.
10. Predstavitelia srbského realizmu, významné diela, špecifiká (Lazarević, Veselinović, Ranković,
Domanović a i.).
11. Branislav Nušić a Borisav Stanković; modernizácia drámy a prózy.
12. Srbská literatúra konca 19. storočia – južnoslovanský a slovanský kontext.
Literatúra:
BOGDANOVIĆ, D. Istorija stare srpske književnosti (všetky vydania);
DERETIĆ, J. Istorija srpske književnosti. Beograd 1983 (a ďalšie vydania);
SKERLIĆ, J. Istorija nove srpske književnosti (všetky vydania, www.ask.rs);
STANISAVLJEVIĆ, V. Prilozi nastavi književnosti, 1-2. Beograd 1996 (a ďalšie vydania);
PAVIĆ, M. Istorija srpske književnosti. Beograd 1970 aj internetová publikácia: http://
www.scribd.com/doc/40994995/Milorad-Pavic-Istorija-Srpske-Knjizevnosti); www.ask.rs,
www.rastko.org a i.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Staroslovienčina
bpPL-070/12
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Jana Huťanová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
testy
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Základné poznatky o najstaršom slovanskom kultúrnom a spisovnom jazyku.
Stručná osnova predmetu:
Historické a kultúrne podmienky vzniku slovanského písma a písomníctva. Základná
charakteristika hlaholiky a cyriliky. Nárečový základ staroslovienčiny a jej neskoršie redakcie.
Staroslovienske písomné pamiatky. Fonologická sústava. Lexika staroslovienskych pamiatok.
Literatúra:
Stanislav, J.: Starosloviensky jazyk. I. Bratislava 1978, II. Bratislava 1987
Kurz, J.: Učebnice jazyka staroslověnského. Praha 1969
Huťanová J.: Lexika starých slovanských rukopisov. Bratislava 1998
Kirilo-Metodievska enciklopedija 1-4. Sofija 1985-2003;
Laleva, T.: Kratka starobalgarska gramatika vav fišove. Sofija 2003
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Slovinský film
bpPL-069/12
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Saša Vojtechová-Poklač, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Seminárna práca, test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100 % priebežne
Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa s dejinami slovinského filmu od jeho počiatkov po súčasnosť
Stručná osnova predmetu:
1. Krátky prehľad histórie slovinského filmu;
2. Vznik filmu: otázka národnej kinematografie;
3. Obdobie pred 1. svetovou vojnou: zakladatelia slovinského filmu (Karol Grossmann, Davorin
Rovšak);
4. Obdobie medzi dvoma svetovými vojnami (vzostup dokumentárneho filmu, slovinskí herci
nemého filmu, herečka Ita Rina);
5. Prvé slovinské celovečerné filmy (V kráľovstve Zlatorogu, Triglavské strminy);
6. Obdobie 2. svetovej vojny;
7. Povojnové obdobie (prvý slovinský umelecký film Na svojej zemi, Kekec, Dolina mieru),
obdobie režiséra Františka Čapa, obdobie režiséra Boštjana Hladnika a film Tanec v daždi;
8. Súčasný slovinský film
9. Slovinský dokumentárny film
Literatúra:
Vrdlovec, Zdenko: Zgodovina slovenskega filma. Radovljica : Didakta, 2010.
Kol.: Enciklopedija Slovenije. Ljubljana : Mladinska knjiga, 1987 - 2002.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Aktuellste deutschsprachige Literatur(Landschaft)
mNE0-031/12
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Sabine Eickenrodt
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1, 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Blindheit in Literatur und bildender Kunst
mNE0-032/12
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Sabine Eickenrodt
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2, 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Nórčina 3
mNE0-41/12
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Sverre Hoeisaether
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 1, 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Nórčina 4
mNE0-42/12
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Sverre Hoeisaether
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2, 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KGNŠ/ANázov: Christa Wolf im Kontext ihrer Zeit
mNE0-44/12
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Dagmar Košťálová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 2, 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Slovanský jazyk 5: Poľský
bpPL-072/12
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Dr. Kinga Monika Wawrzyniak, Dr. Joanna
Karolina Kowalska
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
domáce práce, aktívna účasť, čiastkový a záverečný test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Rozširíť slovnú zásobu. Zdokonaliť receptívne a produktívne zručnosti (ústne a písomné
vyjadrovanie). Tvoriť dlhšie texty. Prehĺbiť vedomostí z poľskej gramatiky. Rozširíť vedomosti o
poľských reáliách.
Stručná osnova predmetu:
Rozširovanie slovnej zásoby (rastliny a zvieratá, ekológia, televízia, film, tlač a internet).
Gramatické cvičenia: skloňovanie čísloviek, neurčité slovesné tvary (robi się, robiło się, robiono
a pod.). Lexikálna a gramatická analýza novinových článkov na aktuálne témy. Vyjadrovanie
vlastných názorov a diskutovanie na danú tému. Písanie úradného listu a argumentačného textu.
Poľské reálie (prírodné rezervácie v Poľsku, významné medzníky poľských dejín, poľské médiá,
významné televízne a filmové osobnosti).
Literatúra:
Burkat A. a kol.: Hurra!!! Po polsku 3. Kraków 2009
Szelc-Mays, M.: Coś wam powiem. Ćwiczenia komunikacyjne B1, B2. Kraków 2011
Garncarek, P.: Czas na czasownik. Kraków 2002
Mędak, S.: Liczebnik też się liczy. Kraków 2010
Garncarek, P.: Nie licz na liczebnik. Warszawa 2009
Gębal, P.: Od słowa do słowa toczy sie rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako
obcego dla poziomów B1 i B2. Kraków 2009
Denná tlač – poľské denníky, týždenníky, mesačníky
Vlastné materiály prednášajúceho
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Slovanský jazyk 6: Poľský
bpPL-073/12
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Dr. Kinga Monika Wawrzyniak, Dr. Joanna
Karolina Kowalska
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška+Seminár
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
domáce práce, aktívna účasť, čiastkový a záverečný test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Získať prehľad gramatickej sústavy. Zvládnuť problematickejšie aspekty poľskej gramatiky.
Rozšíriť slovnú zásobu. Zdokonaliť schopnosť porozumieť písomným a ústnym prejavom rôzneho
charakteru, ako aj schopnosť plynulo sa vyjadriť na danú tému v diskusii. Písať rôzne druhy textov.
Prehĺbiť vedomosti o poľských reáliách.
Stručná osnova predmetu:
Rozširovanie slovnej zásoby (mládež a jej problémy, štúdium, práca, štát a spoločnosť, kultúra).
Gramatické cvičenia (skloňovanie čísloviek, nepravidelné skloňovanie podstatných mien a
nepravidelné časovanie). Lexikálna a gramatická analýza novinových článkov na aktuálne témy.
Vyjadrovanie vlastných názorov a diskutovanie na danú tému. Písanie motivačného listu, žiadosti,
argumentačného textu. Poľské reálie (politický systém Poľskej republiky, menšiny a etnické
skupiny, školstvo v Poľsku, najvýznamnejšie udalosti a osobnosti poľskej kultúry).
Literatúra:
Lipińska, E. – Dąmbska, E. G.: Kiedyś wrócisz tu... Cz. I. Kraków 2003
Garncarek, P.: Czas na czasownik. Kraków 2002
Mędak, S.: Liczebnik też się liczy. Kraków 2010
Garncarek, P.: Nie licz na liczebnik. Warszawa 2009
Gębal, P.: Od słowa do słowa toczy sie rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako
obcego dla poziomów B1 i B2. Kraków 2009
Denná tlač – poľské denníky, týždenníky, mesačníky
Vlastné materiály prednášajúceho
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
10.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: FiF.KSF/ANázov: Konverzačné cvičenia 2
mpCH-036/11
Študijný program: mpCHNE - chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Vice Šunjić
Obdobie štúdia
Forma výučby: Cvičenie
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
2
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
21.05.2012
Download

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v