YANMAR 4TNE98
KATALÓG NÁHRADNÝCH DIELOV
KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLU
SPARE PARTS CATALOGUE
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Vydanie - Vydání - Edition - Издáние : I/2004
YANMAR 4TNE98
KATALÓG NÁHRADNÝCH DIELOV
KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLU
SPARE PARTS CATALOGUE
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Vydanie - Vydání - Edition - Издáние : I/2004
© 2004 WAY Industry ®
Katalóg náhradných dielov - Katalog náhradních dílu - Spare parts catalogue - Каталог запасных частей
Vydanie - Vydání - Edition - Издáние : I/2004
Číslo - Číslo - Number - Hомер : 52980401
OBSAH
OBSAH
CONTENTS
СОДЕРЖАНИЕ
BLOK VALCOV
BLOK VÁLCU
VALVE BLOCK
КАРТЕР
11
VSTREKOVAČ
VSTŘIKOVAČ
FUEL INJECTION VALVE
ВПРЫСКИВАТЕЛЬ
51
SKRIŇA ROZVODU
SKŘÍŇ ROZVODU
GEAR HOUSING
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
13
PALIVOVÝ SYSTÉM
PALIVOVÝ SYSTÉM
FUEL LINE
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
55
SKRIŇA ZOTRVAČNÍKA A OLEJOVÁ VAŇA
SKŘÍŇ SETRVAČNÍKU A OLEJOVÁ VANA
FLYWHEEL HOUSING AND OIL SUMP
КОРОБКА МАХОВИКА И ПОДДОН
15
VYPÍNACIE ZARIADENIE
VYPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ
ENGINE STOP DEVICE
ВЫКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
59
HLAVA VALCOV A VEKO
HLAVA VÁLCU A VÍKO
CYLINDER HEAD AND BONNET
ГОЛОВА ЦИЛИНДРОВ И КРЫШКА
17
ŠTARTÉR
STARTÉR
STARTING MOTOR
СТАРТЕР
61
SACIE POTRUBIE
SACÍ POTRUBÍ
SUCTION MANIFOLD
ВСАСЫВАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД
21
ALTERNÁTOR
ALTERNÁTOR
GENERATOR
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
63
VÝFUKOVÉ POTRUBIE
VÝFUKOVÉ POTRUBÍ
EXHAUST MANIFOLD
ВЫХЛОПНЫЙ ТРУБОПРОВОД
23
SADA TESNENÍ
SADA TĚSNĚNÍ
GASKET SET
НАБОР УПЛОТНЕНИЙ
67
VAČKOVÝ HRIADEĽ A ROZVODOVÉ KOLESÁ
VAČKOVÝ HŘÍDEL A ROZVODNÍ KOLA
CAMSHAFT AND DRIVING GEAR
КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ И РАЗДАТОЧНЫЕ ШЕСТЕРНИ
25
KĽUKOVÝ HRIADEĽ A PIEST
KLIKOVÝ HŘÍDEL A PÍST
CRANKSHAFT AND PISTON
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И ПОРШЕНЬ
27
MASTIACI SYSTÉM
SYSTÉM MAZÁNÍ
LUB OIL SYSTEM
СИСТЕМА СМАЗКИ
31
CHLADIACI SYSTÉM
CHLADÍCÍ SYSTÉM
COOLING WATER SYSTEM
ОХЛАЖДАЮЩАЯ СИСТЕМА
33
VSTREKOVACIE ČERPADLO
VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO
FUEL INJECTION PUMP
ВПРЫСКИВАЮЩИЙ НАСОС
35
REGULÁTOR OTÁČOK
VÝKONNOSTNÍ REGULÁTOR
GOVERNOR
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ
43
DOPRAVNÉ ČERPADLO
DOPRAVNÍ ČERPADLO
FEED PUMP
ПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС
49
VZOR OBJEDNÁVANIA ND
VZOR OBJEDNÁVÁNÍ ND
ORDERING OF SPARES
ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗЫВАНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
UPOZORNENIE
1. Textová časť katalógu je vpísaná do stĺpcov
2. Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť :
-
Výrobné číslo stroja, pre ktorý sú náhradné diely určené
Názov súčiastky
Objednávacie číslo súčiastky
Počet kusov
3. Objednávky posielajte na adresu: WAY INDUSTRY, a.s.
Priemyselná 937/4
963 01 Krupina
Slovakia
Tel.: +421-45-5501 212
Fax: +421-45-5501 325
UPOZORNĚNÍ
1. Textová časť katalogu je vepsaná do sloupců
2. Při objednávání náhradních dílů je potřebné uvést:
-
Výrobní číslo stroje, pro který jsou náhradní díly určené
Název součástky
Objednávácí číslo součástky
Počet kusů
3. Objednávky zasílejte na adresu: WAY INDUSTRY, a.s.
Priemyselná 937/4
963 01 Krupina
Slovakia
Tel.: +421-45-5501 212
Fax: +421-45-5501 325
6
YANMAR CO.,LTD.
ATTENTION
1. Textual part of the catalogue is writed to the charts:
2. When ordering spare parts, you have to state:
-
Serial number of machine for which spares are intended
Name of the part
Ordering number of the part
Number of pieces
3. Adress your orders to: WAY INDUSTRY, a.s.
Priemyselná 937/4
963 01 Krupina
Slovakia
Tel.: +421-45-5501 212
Fax: +421-45-5501 325
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Текстовая часть каталога записана в столбиках:
2. В заявке запасных частей необходимо приводить:
-
Заводской номер погрузчика для которово
запасные части предназначены
Наименование детали
Заказочный номер детали
Количество штук
3. Заявки отправляйте по адресу: WAY INDUSTRY, a.s.
Priemyselná 937/4
963 01 Krupina
Slovakia
Телфакс .: +421-45-5501 325
Тел: +421-45-5501 212
YANMAR 4TNE98
7
1
SKRIŇA ROZVODU
22.2
4
2
3
1
2
3
4
8
►
►
►
►
Názov skupiny - Název skupiny - Name of group - Hаименование группы
Súčiastka - Součástka - Part - Деталь
Pozícia - Pozice - Item - Позиция
Číslo skupiny - Číslo skupiny - Number of group - Hомер группы
YANMAR CO.,LTD.
1
SKRIŇA ROZVODU
SKŘÍŇ ROZVODU
GEAR HOUSING
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
3
1
2
3
4
Názov
22.2
Název
Name
4
Наименование
5
6
7
2
1
2
3
4
5
6
7
►
►
►
►
►
►
►
Názov skupiny - Název skupiny - Name of group -Hаименование группы
Názov súčiastky - Název součástky - Name of part -Hаименование детали
Pozícia - Pozice - Item -Позиция
Číslo skupiny - Číslo skupiny - Number of group - Hомер группы
Objednávacie číslo - Objednávací číslo - Ordering number - Заказочный номер
Počet kusov - Počet kusů - Number of pieces - Количество штук
Zmena - Změna - Modification - Изменение
(napríklad: 463/02→ = platí od výrobného čísla 463/02
například: 463/02→ = platí od výrobního čísla 463/02
for example: 463/02→ = part valid from serial number 463/02
например: 463/02→ = Действующий с № 463/02)
YANMAR 4TNE98
9
BLOK VALCOV
10
YANMAR CO.,LTD.
18.1
BLOK VALCOV
BLOK VÁLCU
VALVE BLOCK
КАРТЕР
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08181001
X
X
00221004
00221004
00221005
00221006
X
X
00221009
1
1
1
1
1
1
10
1
4
1
11
12
13
14
15
16
00221010
00221012
00221004
00221014
00221015
X
2
1
1
8
5
5
18.1
4
Názov
Název
Name
Наименование
BLOK – ZOSTAVA
BLOK-SESTAVA
BLOCK ASSY
КАРТЕР В СБОРЕ
BLOK – KOMPLET
BLOK-KOMPLET
BLOCK COMPLET
КАРТЕР КОМРЛЕКТ
BLOK
BLOK
BLOCK
КАРТЕР
ZÁTKA 3/8
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
ZÁTKA 3/8
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
ZÁTKA
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
VEKO
VÍKO
CAP
КРЫШКА
VEKO
VÍKO
CAP
КРЫШКА
PÚZDRO
POUZDRO
BUSH
ВТУЛКА КУЛАЧ
VAČKOVÉHO
VAČKOVÉHO
HRIADEĽA
HŘÍDELE
PRUŽNÝ KOLÍK 6X12
PRUŽNÝ KOLÍK
SPRING PIN
ШТИФТ
ZÁTKA 55
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
ZÁTKA 3/8
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
ZÁTKA 30
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
ВАЛА
LOŽISKO – KOMPLET
LOŽISKO-KOMPLET
BEARING ASSY
ПОДШИПНИК
PANVA LOŽISKA
PÁNEV LOŽISKA
MAIN BEARING
ВКЛАДЫШ
HORNÁ
VRCHNÍ
UPPER
ВЕРХНИЙ
17
X
5
PANVA LOŽISKA
PÁNEV LOŽISKA
MAIN BEARING
ВКЛАДЫШ
DOLNÁ
SPODNÍ
LOWER
НИЖНИЙ
18
19
00221018
X
2
2
LOŽISKO-KOMPLET
LOŽISKO-KOMPLET
BEARING ASSY
ПОДШИПНИК
AXIÁLNE LOŽISKO
AXIÁLNÍ LOŽISKO
BEARING,THRUST
ОСЕВОЙ
DOLNÉ
SPODNÍ
LOWER
ПОДШИПНИК
AXIÁLNE LOŽISKO
AXIÁLNÍ LOŽISKO
BEARING,THRUST
ОСЕВОЙ
HORNÉ
VRCHNÍ
UPPER
ПОДШИПНИК
SKRUTKA HLAVY
ŠROUB HLAVY
BOLT
БОЛТ
TESNENIE HLAVY
TĚSNĚNÍ HLAVY
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
HLAVNÉ LOŽISKO
HLAVNÍ LOŽISKO
MAIN BEARING
ГЛАВНЫЙ
ОДШИПНИК
(1)
LOŽISKO
LOŽISKO
BEARING
ПОДШИПНИК
(1)
LOŽISKO
LOŽISKO
BEARING
ПОДШИПНИК
(1)
AXIÁLNÍ LOŽISKO
BEARING,THRUST
ОСЕВОЙ
ПОДШИПНИК
(2)
20
X
2
21
22
23
00221021
00221022
00221023
18
1
5
24
25
26
X
X
00221026
5
5
2
27
28
X
X
2
2
AXIÁLNE LOŽISKO
AXIÁLNE LOŽISKO
AXIÁLNÍ LOŽISKO
BEARING,THRUST
ОСЕВОЙ ПОДШИПНИК
DOLNÉ
SPODNÍ
LOWER
НИЖНИЙ
AXIÁLNE LOŽISKO
AXIÁLNÍ LOŽISKO
BEARING,THRUST
ОСЕВОЙ ПОДШИПНИК
HORNÉ
VRCHNÍ
UPPER
ВЕРХНИЙ
(2)
(2)
Pozície označené „x“ sa nepredávajú samostatne
Pozice označené „x“ se neprodávají samostatně
„x“ mark parts are not sold separately
Позиции обозначенные „x“ не продаются самостоятельно
Poznámka, Note, Примечание: 1- rozmer, rozměr, under-sized, размер (-) 0,25
2- rozmer, rozměr, over-sized, размер (+) 0,25
YANMAR 4TNE98
11
SKRIŇA ROZVODU
12
YANMAR CO.,LTD.
18.2
SKRIŇA ROZVODU
SKŘÍŇ ROZVODU
GEAR HOUSING
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
1
2
3
1
00222001
1
2
3
4
5
X
00222003
00222004
00222005
1
1
1
1
4
18.2
Názov
Název
Name
Наименование
VEKO SKRINE
VÍKO SKŘÍNĚ
COVER, GEAR
КРЫШКА КОРОБКИ
ROZVODU
ROZVODU
HOUSING
VEKO SKRINE
VÍKO SKŘÍNĚ
COVER GEAR
ROZVODU
ROZVODU
CASE
TESNENIE (GUFERO)
TĚSNĚNÍ
SEAL
УПЛОТНЕНИЕ
VEKO
VÍKO
COVER
КРЫШКА
TEKUTÉ TESNENIE
TEKUTÉ TĚSNĚNÍ
GASKET LIQUID
КРЫШКА КОРОБКИ
ТЕКУЧЕЕ
УПЛОТНЕНИЕ
6
00222006
1
SKRIŇA ROZVODU
SKŘÍŇ ROZVODU
HOUSING
(1)
РАЗДАТОЧНАЯ
КОРОБКА
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
00222007
00222008
00222009
00222010
00222011
00222012
00222013
00222014
00222015
00222016
00222017
00222017
00222019
00222020
00222020
00222022
00222023
00222024
00222025
00222026
1
1
4
1
1
4
4
1
3
1
5
3
6
1
1
1
1
1
1
2
SKRIŇA
SKŘÍŇ
CASE, GEAR
КОРПУС
OLEJOVÉ ČERPADLO
OLEJOVÉ ČERPADLO
OIL PUMP
МАСЛЯНОЙ НАСОС
ZÁVRTNÁ SKRUTKA
VRUT
STUD BOLT
ШТИФТ
O-KRÚŽOK P20
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
O-KRÚŽOK P14
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
KOLÍK 8X16
KOLÍK
PIN
ШТИФТ
27
00222027
1
MATICA M10
MATICE
NUT
ГАЙКА
SKRUTKA M8X16
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA M8X20
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA M8X30
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA M8X40
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA M8X40
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA M8X45
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA M8X70
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA M8X70
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
ZÁTKA-UZÁVER
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
O-KRÚŽOK
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
VEKO
VÍKO
COVER
КРЫШКА
O-KRÚŽOK
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
SKRUTKA M6X16
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
O-KRÚŽOK
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
Pozície označené „x“ sa nepredávajú samostatne
Pozice označené „x“ se neprodávají samostatně
„x“ mark parts are not sold separately
Позиции обозначенные „x“ не продаются самостоятельно
Poznámka, Note, Примечание: (1)- voľný diel, volná součást, optional part, свободная часть
YANMAR 4TNE98
13
SKRIŇA ZOTRVAČNÍKA A OLEJOVÁ VAŇA
14
YANMAR CO.,LTD.
18.3
SKRIŇA ZOTRVAČNÍKA A OLEJOVÁ VAŇA
SKŘÍŇ SETRVAČNÍKU A OLEJOVÁ VANA
FLYWHEEL HOUSING AND OIL SUMP
КОРОБКА МАХОВИКА И ПОДДОН
1
2
3
1
2
00223001
00223002
3
4
5
6
7
8
4
18.3
Názov
Název
Name
Наименование
2
1
KOLÍK 8X16
KOLÍK
PIN
ШТИФТ
VEKO KOMPLET
VÍKO KOMPLET
COVER, ASSY
КРЫШКА
X
00223004
00223005
00223006
00223007
1
4
9
1
1
VEKO
VÍKO
COVER
КРЫШКА
SKRUTKA M10X70
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA M10X35
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
GUFERO 95X115X10
GUFERO
SEAL
САЛЬНИК
OLEJOVÁ VAŇA
OLEJOVÁ VANA
SUMP ASSY
ПОДДОН
KOMPLET
KOMPLET
00223008
1
VÝPUSTNÁ ZÁTKA
VYPOUŠTĚCÍ ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
VAŇA
VANA
SUMP
ПОДДОН
TESNIACI KRÚŽOK 22
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
SEAL
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
SKRUTKA M8X12
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
TEKUTÉ TESNENIE
TEKUTÉ TĚSNĚNÍ
GASKET LIQUID
ТЕКУЧЕЕ
КОМПЛЕКТНАЯ
M22
9
10
X
00223010
1
1
11
12
00223011
00223005
21
1
КОЛЬЦО
УПЛОТНЕНИЕ
(1)
Pozície označené „x“ sa nepredávajú samostatne
Pozice označené „x“ se neprodávají samostatně
„x“ mark parts are not sold separately
Позиции обозначенные „x“ не продаются самостоятельно
Poznámka, Note, Примечание: (1)- voľný diel, volná součást, optional part, свободная часть
YANMAR 4TNE98
15
HLAVA VALCOV A VEKO
16
YANMAR CO.,LTD.
18.4
HLAVA VALCOV A VEKO
HLAVA VÁLCU A VÍKO
CYLINDER HEAD AND BONNET
ГОЛОВА ЦИЛИНДРОВ И КРЫШКА
1
2
3
1
2
3
4
00222022
00221002
00223011
00224004
1
1
1
1
ZOSTAVA
5
X
1
HLAVA VALCOV
KOMPLET
KOMPLET
HLAVA VALCOV
HLAVA VÁLCŮ
CYLINDER HEAD
ГОЛОВА ЦИЛ.
VEDENIE VENTILA
VEDENÍ VENTILU
GUIDE, VALVE
НАПРАВЛЯЮЩАЯ
VEDENIE VÝFUK.
VEDENÍ VÝFUK.
GUIDE, EXHAUST
НАПРАВЛЯЮЩАЯ
VENTILA
VENTILU
ZÁTKA 1/16
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
ZÁTKA 40
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
ZÁTKA 3/8
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
SACÍ VENTIL
SACÍ VENTIL
VALVE, SUCTION
ВСАЫВ. КЛАПАН
VÝFUKOVÝ VENTIL
VÝFUKOVÝ VENTIL
VALVE, EXHAUST
ВЫХЛОП. КЛАПАН
PRUŽINA VENTILA
PRUŽINA VENTILU
SPRING, VALVE
ПРУЖИНА КЛАПАНА
PRIDRŽIAVAČ
TŘMEN
RETAINER
ДЕРЖАТЕЛЬ
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
SEAL
УПЛОТНЕНИЕ
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
SEAL
УПЛОТНЕНИЕ
KLOBÚČIK
KLOBOUČEK
CAP
КОЛПАЧОК
CHRÁNIČ
CHRÁNIČ
PROTECTOR
ЗАЩИТА
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
SEAL
УПЛОТНЕНИЕ
PRIDRŽIAVAČ
TŘMEN
RETAINER
ДЕРЖАТЕЛЬ
ZÁVRTNÁ SKRUTKA
VRUT
STUD BOLT
ШТИФТ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
X
00224007
X
00224009
00224010
00221004
00224012
00224013
00224014
00224015
00224016
00224017
00224018
00224019
00224020
00224021
00224022
1
8
8
1
1
1
4
4
8
8
4
4
8
4
4
4
8
4
Názov
18.4
Název
Name
Наименование
ZÁTKA – UZÁVER
ZÁTKA-UZÁVĚR
CAP
ПРОБКА
PRIDRŽIAVAČ
TŘMEN
RETAINER
ДЕРЖАТЕЛЬ
SKRUTKA M8X12
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
HLAVA VALCOV
HLAVA VÁLCŮ
CYLINDER HEAD
ГОЛОВА ЦИЛ.
SESTAVA
ASSY
В СБОРЕ
HLAVA VÁLCŮ
CYLINDER HEAD
ГОЛОВА ЦИЛ.
КОМПЛЕКТ
ВЫХЛОП. КЛАПАНА
M6X20
23
24
25
26
27
28
29
00224023
00224024
00224025
00224026
X
X
00224029
8
16
1
1
1
2
3
MATICA M6
MATICE
NUT
ГАЙКА
ZÁVLAČKA 8
ZÁVLAČKA
COTTER PIN
ШПЛИНТ
NOSNÍK VAHADIEL,
NOSNÍK VAHADEL
SUPPORT, ROCK
ДЕРЖАТЕЛЬ
ZOSTAVA
SESTAVA
ARM
КОРОМЫСЕЛ
OS VAHADIEL,
OSA VAHADEL
SHAFT, ROCK
ОСЬ КОРОМЫСЕЛ
ZOSTAVA
SESTAVA
ARM
В СБОРЕ
OS
OSA
SHAFT
ОСЬ
ZÁTKA 10
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
PRUŽINA
PRUŽINA
SPRING
ПРУЖИНА
YANMAR 4TNE98
17
HLAVA VALCOV A VEKO
18
YANMAR CO.,LTD.
18.4
HLAVA VALCOV A VEKO
HLAVA VÁLCU A VÍKO
CYLINDER HEAD AND BONNET
ГОЛОВА ЦИЛИНДРОВ И КРЫШКА
1
2
3
30
31
32
00224030
00224031
00224032
3
1
4
33
34
35
36
00224033
X
00224035
00224036
4
4
4
4
4
18.4
Názov
Název
Name
Наименование
KOZLÍK
KOZLÍK
SUPPORT
БАЛАНСИР
KOZLÍK
KOZLÍK
SUPPORT
БАЛАНСИР
VAHADLO SACIEHO
VAHADLO SACÍHO
ARM KIT,
КОРОМЫСЛО
VENTILA, KOMPLET
VENTILU KOMPLET
SUC. ROCKER
ВСАС. КЛАПАНА
SKRUTKA VENTILA
ŠROUB VENTILU
SCREW, VALVE
БОЛТ КЛАПАНА
VAHADLO SACIEHO
VAHADLO SACÍHO
ARM, SUCTION
КОРОМЫСЛО
VENTILA
VENTILU
VALVE
ВСАС. КЛАПАНА
MATICA M8
MATICE
NUT
ГАЙКА
VAHADLO VÝFUKOVÉHO VAHADLO VÝFUK.
ARM KIT,
КОРОМЫСЛО
VENTILA, KOMPLET
VENTILU KOMPLET
EXH. ROCKER
ВЫХЛОП. КЛАПАНА
ŠROUB VENTILU
SCREW, VALVE
БОЛТ КЛАПАНА
ARM, EXHAUST
КОРОМЫСЛО
37
38
00224033
X
4
4
SKRUTKA VENTILA
VENTILA
VENTILU
VALVE
ВЫХЛОП. КЛАПАНА
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
00224035
00224040
00224041
00224042
00222013
00224044
00224045
00224046
X
00224048
00224049
00224050
4
2
1
3
3
3
1
1
1
1
2
1
MATICA M8
MATICE
NUT
ГАЙКА
POISTNÝ KRÚŽOK 18
POJIST. KROUŽEK
CIRCLIP
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
SKRUTKA M4X16
ŠROUB
SCREW
БОЛТ
ZÁVRTNÁ SKRUTKA
VRUT
STUD BOLT
ШТИФТ
MATICA M10
MATICE
NUT
ГАЙКА
ZÁTKA
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
VEKO, ZOSTAVA
VÍKO, SESTAVA
BONNET, ASSY
КРЫШКА В СБОРЕ
TESNENIE VEKA
TĚSNĚNÍ VÍKA
GASKET, BONNET
УПЛОТНЕНИЕ
VEKO
VÍKO
BONNET
КРЫШКА
VAHADLO VÝFUKOVÉHO VAHADLO VÝFUK.
DOSKA
DESKA
PLATE
ДОСКА
SKRUTKA M5X10
ŠROUB
SCREW
ВИНТ
ODVZDUŠŇOVACIE
ODVZDUŠŇOVACÍ
JOINT, BREATHER
ОБЕЗВОЗДУШНЕНИЕ
KOLIENKO
KOLÍNKO
51
52
53
54
00224051
00222014
00224053
00222005
3
4
1
1
O-KRÚŽOK
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
SKRUTKA M8X16
ŠROUB
BOLT
ВИНТ
SKRUTKA M10X65
ŠROUB
BOLT
ВИНТ
TEKUTÉ TESNENIE
TEKUTÉ TĚSNĚNÍ
GASKET LIQUID
ТЕКУЧЕЕ
55
56
57
00222027
00224056
00224057
1
1
2
O-KRÚŽOK
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
RÚRKA
TRUBKA
PIPE
ТРУБКА
ZÁVESNÉ OKO
ZÁVĚSNÉ OKO
LIFTER, ENGINE
УШКО
УПЛОТНЕНИЕ
(2)
Pozície označené „x“ sa nepredávajú samostatne
Pozice označené „x“ se neprodávají samostatně
„x“ mark parts are not sold separately
Позиции обозначенные „x“ не продаются самостоятельно
Poznámka, Note, Примечание:(1)-zameniteľný diel, zaměnitelný díl, repair part, заменительная часть
(2)- voľný diel, volná součást, optional part, свободная часть
YANMAR 4TNE98
19
SACIE POTRUBIE
20
YANMAR CO.,LTD.
18.5
SACIE POTRUBIE
SACÍ POTRUBÍ
SUCTION MANIFOLD
ВСАСЫВАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД
1
2
3
1
2
00225001
00225002
3
4
5
6
4
18.5
Názov
Název
Name
Наименование
1
1
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
VNÚTORNÉ POTRUBIE
VNITŘNÍ POTRUBÍ
MANIFILD, INT.
ВНУТРЕННИЙ
00222019
00225004
00225005
9
1
1
SKRUTKA M8X45
ŠROUB
BOLT
ВИНТ
00225006
4
ТРУБОПРОВОД
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
OHRIEVAČ VZDUCHU
OHŘÍVAČ VZDUCHU
AIR HEATER
НАГРЕВАТЕЛЬ
SKRUTKA M8X35
ŠROUB
BOLT
ВИНТ
ВОЗДУХА
YANMAR 4TNE98
21
VÝFUKOVÉ POTRUBIE
22
YANMAR CO.,LTD.
18.6
VÝFUKOVÉ POTRUBIE
VÝFUKOVÉ POTRUBÍ
EXHAUST MANIFOLD
ВЫХЛОПНЫЙ ТРУБОПРОВОД
1
2
3
1
00226001
1
2
3
4
5
6
7
00226002
00226003
00222019
00226005
00226006
00226007
2
1
6
4
2
2
4
18.6
Názov
Název
VÝFUKOVÉ POTRUBIE
VÝFUKOVÉ POTRUBÍ
Name
Наименование
MANIFOLD,
ВЫХЛОПНЫЙ
EXHAUST
ТРУБОПРОВОД
MATICA M8
MATICE
NUT
ГАЙКА
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
SKRUTKA M8X45
ŠROUB
BOLT
ВИНТ
SKRUTKA M8X22
ŠROUB
BOLT
ВИНТ
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
ZÁVRTNÁ SKRUTKA
VRUT
STUD BOLT
ШТИФТ
M8X45
YANMAR 4TNE98
23
VAČKOVÝ HRIADEĽ A ROZVODOVÉ KOLESÁ
24
YANMAR CO.,LTD.
18.7
VAČKOVÝ HRIADEĽ A ROZVODOVÉ KOLESÁ
VAČKOVÝ HŘÍDEL A ROZVODNÍ KOLA
CAMSHAFT AND DRIVING GEAR
КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ И РАЗДАТОЧНЫЕ ШЕСТЕРНИ
1
2
3
1
2
3
00227001
00227002
00227003
8
8
1
4
5
6
00227004
X
00227006
1
1
1
4
Názov
Název
18.7
Name
Наименование
ZDVIHÁTKO-PALEC
ZVEDÁTKO
TAPPET
ТОЛКАТЕЛЬ
ZDVÍHACIA TYČKA
ZVEDACÍ TYČKA
ROD, PUSH
ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ
VAČKOVÝ HRIADEĽ
VAČKOVÝ HŘÍDEL
CAMSHAFT ASSY
ZOSTAVA
SESTAVA
КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ
В СБОРЕ
OPORNÝ KRÚŽOK
OPORNÝ KROUŽEK
METAL, THRUST
VAČKOVÝ HRIADEĽ
VAČKOVÝ HŘÍDEL
CAMSHAFT
ОПОРНОЕ КОЛЬЦО
КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ
OZUBENÉ KOLESO
OZUBENÉ KOLO-
GEAR, CAMSHAFT
ШЕСТЕРНЯ-ПРИВОД
-NÁHON VAČKOVÉHO
NÁHON VAČKOVÉHO
КУЛАЧКОВОГО ВАЛА
HRIADEĽA
HŘÍDELE
7
8
9
00227007
00222014
00227009
1
2
1
PERO 7X14
PERO
KEY
ШПОНКА
SKRUTKA M8X16
ŠROUB
BOLT
ВИНТ
HRIADEĽ VLOŽENÉHO
HŘÍDEL VLOŽENÉHO
SHAFT, IDLER
ВАЛ ПРОМЕЖ.
KOLESA
KOLA
10
00227010
1
VLOŽENÉ KOLESO
VLOŽENÉ KOLO
ZOSTAVA
SESTAVA
OZUBENÉ KOLESO
OZUBENÉ KOLO
GEAR, IDLE
ШЕСТЕРНЯ
PÚZDRO VLOŽENÉHO
PUZDRO
BUSH, IDLE
ВТУЛКА ПРОМЕЖ.
KOLESA
VLOŽENÉHO KOLA
GEAR
КОЛЕСА
PÚZDRO VLOŽENÉHO
POUZDRO
BUSH, IDLE GEAR
ВТУЛКА ПРОМЕЖ.
KOLESA
VLOŽENÉHO KOLA
GEAR
КОЛЕСА
SKRUTKA M8X55
ŠROUB
BOLT
ВИНТ
OZUBENÉ KOLESO
OZUBENÉ KOLO
GEAR
ВИНТ
11
12
13
14
15
X
X
00227013
00227014
00227015
1
1
1
2
1
КОЛЕСА
GEAR ASSY, IDLE
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
КОЛЕСО
(1)
Pozície označené „x“ sa nepredávajú samostatne
Pozice označené „x“ se neprodávají samostatně
„x“ mark parts are not sold separately
Позиции обозначенные „x“ не продаются самостоятельно
Poznámka, Note, Примечание: (1)- voľný diel, volná součást, optional part, свободная часть
YANMAR 4TNE98
25
KĽUKOVÝ HRIADEĽ A PIEST
26
YANMAR CO.,LTD.
18.8
KĽUKOVÝ HRIADEĽ A PIEST
KLIKOVÝ HŘÍDEL A PÍST
CRANKSHAFT AND PISTON
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И ПОРШЕНЬ
1
2
3
1
08188001
1
4
18.8
Názov
Název
Name
Наименование
KĽUKOVÝ HRIADEĽ
KLIKOVÝ HŘÍDEL
CRANKSHAFT
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
-ZOSTAVA
SESTAVA
COMP.
В СБОРЕ
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
00228003
00228004
00228005
00227007
08188007
08188008
00228009
00228010
00228011
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
KĽUKOVÝ HRIADEĽ
KLIKOVÝ HŘÍDEL
CRANKSHAFT
OZUBENÉ KOLESO
OZUBENÉ KOLO
GEAR CRANKSHAFT ШЕСТЕРНЯ
-ZOSTAVA
-SESTAVA
12
13
14
X
00228013
08188014
1
1
4
ZOTRVAČNÍK
SETRVAČNÍK
FLYWHEEL
МАХОВИК
OZUBENÝ VENIEC
OZUBENÝ VĚNEC
GEAR, RING
ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ
PIEST S KRÚŽKAMI
PÍST S KROUŽKAMA
PISTON W/RINGS
ПОРШЕНЬ С
15
16
X
08188016
4
4
PIEST
PÍST
PISTON
SADA PIESTNYCH
SADA PÍSTNÍCH
RING SET
KRÚŽKOV
KROUŽKŮ
PIESTNY KRÚŽOK I.
PÍSTNÍ KROUŽEK I.
RING I.
КОЛЬЦО 1.
PIESTNY KRÚŽOK II.
PÍSTNÍ KROUŽEK II.
RING II.
КОЛЬЦО 2.
STIERACÍ KRÚŽOK
STÍRACÍ KROUŽEK
RING, OIL
СТИРАТЕЛЬНОЕ
KOLÍK
KOLÍK
PARALLEL PIN
ШТИФТ
KOLÍK 10X22
KOLÍK
PARALLEL PIN
ШТИФТ
PERO 7X14
PERO
KEY
ШПОНКА
REMENICA
ŘEMENICE
V-PULLEY
ШКИВ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
WASHER
ПРОКЛАДКА
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
ZOTRVAČNÍK
SETRVAČNÍK
FLYWHEEL, ASSY
МАХОВИК В СБОРЕ
КОЛЬЦАМИ
17
18
19
X
X
X
4
4
4
ПОРШЕНЬ
НАБОР ПОРШНЕВЫХ
КОЛЕЦ
КОЛЬЦО
20
00228020
4
PIESTNY ČAP
PÍSTNÍ ČEP
PIN, PISTON
ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ
YANMAR 4TNE98
27
KĽUKOVÝ HRIADEĽ A PIEST
28
YANMAR CO.,LTD.
18.8
KĽUKOVÝ HRIADEĽ A PIEST
KLIKOVÝ HŘÍDEL A PÍST
CRANKSHAFT AND PISTON
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И ПОРШЕНЬ
1
2
3
21
22
23
24
00228021
00228022
X
X
25
26
27
00228025
00228026
00228027
4
18.8
Názov
Název
Name
Наименование
8
4
4
4
POISTNÝ KRÚŽOK 30
OJNICA-ZOSTAVA
POJISTNÝ KROUŽEK
CIRCLIP
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
OJNICE-SESTAVA
ROD ASSY,
ШАТУН В СБОРЕ
OJNICA
OJNICE
ROD
ШАТУН
PÚZDRO OJNICE
POUZDRO OJNICE
BEARING, CRANK
ВТУЛКА ШАТУНА
4
8
4
PÚZDRO OJNICE
POUZDRO OJNICE
BUSH, PISTON PIN
ВТУЛКА ШАТУНА
SKRUTKA OJNICE
ŠROUB OJNICE
BOLT, ROD
БОЛТ ШАТУНА
PANVA OJNICE
PÁNEV OJNICE
METAL ASSY PIN
ВКЛАДЫШ
PIN
CRANK
ШАТУНА
28
29
X
00228029
8
4
PANVA OJNICE
PÁNEV OJNICE
META, CRANK PIN
ВКЛАДЫШ ШАТУНА
LOŽISKO OJNICE
LOŽISKO OJNICE
BEARING, PIN
ПОДШИПНИК
ШАТУНА
(1)
30
31
X
08188031
8
4
LOŽISKO
LOŽISKO
BEARING
ПОДШИПНИК
(1)
PIEST S KRÚŽKAMI
PÍST S KROUŽKAMA
PISTON W/RINGS
ПОРШЕНЬ С
КОЛЬЦАМИ
(2)
32
33
X
08188016
4
4
PIEST
PÍST
PISTON
ПОРШЕНЬ
(2)
SADA PIESTNYCH
SADA PÍSTNÍCH
RING SET
КОМПЛЕКТ
KRÚŽKOV
KROUŽKŮ
КОЛЕЦ
(2)
PIESTNY KRÚŽK I.
PÍSTNÍ KROUŽEK
RING I.
КОЛЬЦО 1.
(2)
PIESTNY KRÚŽOK II.
PÍSTNÍ KROUŽEK
RING II.
КОЛЬЦО 2.
(2)
STIERACÍ KRÚŽOK
STÍRACÍ KROUŽEK
RING OIL
СТИРАТЕЛЬНОЕ
34
35
36
X
X
X
4
4
4
ПОРШНЕВЫХ
КОЛЬЦО
(2)
Pozície označené „x“ sa nepredávajú samostatne
Pozice označené „x“ se neprodávají samostatně
„x“ mark parts are not sold separately
Позиции обозначенные „x“ не продаются самостоятельно
Poznámka, Note, Примечание: 1- rozmer, rozměr, under-sized, размер (-) 0,25
2- rozmer, rozměr, over-sized, размер (+) 0,25
YANMAR 4TNE98
29
MASTIACI SYSTÉM
30
YANMAR CO.,LTD.
18.9
MASTIACI SYSTÉM
SYSTÉM MAZÁNÍ
LUB OIL SYSTEM
СИСТЕМА СМАЗКИ
1
2
3
1
2
3
4
5
00229001
00229002
00229003
00229004
00229005
1
1
1
2
1
18.9
4
Názov
Název
Name
Наименование
MIERKA OLEJA
MĚRKA OLEJE
DIPSTICK
ЩУП
PRÍCHYTKA
PŘÍCHYTKA
RETAINER
ХОМУТ
VEDENIE MIERKY
VEDENÍ MĚRKY
GUIDE, DIPSTICK
ВЕДЕНИЕ ЩУПА
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
SPOJOVACIA
SPOJOVACÍ ŠROUB
JOINT BOLT
БОЛТ
FILTR OLEJE
FILTER
ФИЛЬТР
ZÁVRTNÁ SKRUTKA
VRUT
BOLT
ШТИФТ
O-KRÚŽOK P20
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
OLEJOVÉ POTRUBIE
OLEJOVÉ POTRUBÍ
PIPING, ASSY
ТРУБОПРОВОД
-ZOSTAVA
-SESTAVA
SKRUTKA 3
6
00211016
1
FILTER OLEJA
80X80L
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
00229007
00222010
00229009
X
X
X
X
00223011
00222014
00229016
00229017
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
В СБОРЕ
PRÍVOD OLEJA
PŘÍVOD OLEJE
INLET
ПОДВОД
RÚRKA
TRUBKA
PIPE
ТРУБКА
PRÍRUBA
PŘÍRUBA
FLANGE
ФЛАНЕЦ
DRŽIAK
TŘMEN
CRIP
ДЕРЖАТЕЛЬ
SKRUTKA M8X12
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA M8X16
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SNÍMAČ TLAKU
SNÍMAČ TLAKU
SENDER
ДАТЧИК
RÚRKA
TRUBKA
PIPE
ТРУБКА
Pozície označené „x“ sa nepredávajú samostatne
Pozice označené „x“ se neprodávají samostatně
„x“ mark parts are not sold separately
Позиции обозначенные „x“ не продаются самостоятельно
YANMAR 4TNE98
31
CHLADIACI SYSTÉM
32
YANMAR CO.,LTD.
19
CHLADIACI SYSTÉM
CHLADÍCÍ SYSTÉM
COOLING WATER SYSTEM
ОХЛАЖДАЮЩАЯ СИСТЕМА
1
2
3
1
2
3
4
00230001
X
X
X
1
1
1
1
4
Názov
19
Název
Name
Наименование
VODNÉ ČERPADLO
VODNÍ ČERPADLO
WATER PUMP
ВОДЯНОЙ НАСОС
TELESO ČERPADLA
TĚLESO ČERPADLA
BODY
КОРПУС НАСОСА
OBEŽNÉ KOLESO
ROTOR
ROTOR
РОТОР
HRIADEĽ S LOŽISKOM
HŘÍDEL S LOŽISKEM
SHAFT W/BEARING
ВАЛ
С ПОДШИПНИКОМ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
X
X
X
X
00230009
00230010
00227014
00230012
00230013
00230014
1
1
1
2
1
2
5
1
1
1
LÔŽKO REMENICE
LŮŽKO ŘEMENICE
SEAT
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
SEAL
ГНЕЗДО
УПЛОТНЕНИЕ
ZÁTKA 1/8
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
ПРОБКА
ZÁTKA 3/8
ZÁTKA
PLUG
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
SKRUTKA M6X30
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA M8X55
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
REMENICA
ŘEMENICE
PULLEY
ШКИВ
KLINOVÝ REMEŇ
KLINOVÝ ŘEMEN
V-BELT
КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ
TERMOSTAT
TERMOSTAT
CASE
ТЕРМОСТАТ В СБОРЕ
- ZOSTAVA
-SESTAVA
THERMOSTAT
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
00230015
00230016
00230017
00230018
X
00230020
00230021
00230022
00230023
08190024
00230025
00230026
1
1
1
1
1
2
4
1
3
1
1
1
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
VEKO
VÍKO
COVER
КРЫШКА
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
TERMOSTAT
TERMOSTAT
THERMOSTAT
ТЕРМОСТАТ
TELESO TERMOSTATU
TĚLESO
THERMOSTAT CASE КОРПУС ТЕРМОСТАТА
ZÁTKA 3/8
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
SKRUTKA M6X14
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
SKRUTKA M8X60
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
ПРОБКА
-ZOSTAVA
KOHOUT - SESTAVA
27
28
29
30
31
32
33
X
X
07101014
08190030
00230031
00230032
00230033
1
1
1
1
1
1
4
TELESO KOHÚTA
TĚLESO
BODY, COCK
КОРПУС КРАНА
VENTIL
VENTIL
VALVE
КЛАПАН
SNÍMAČ TEPLOTY
SNÍMAČ TEPLOTY
SWITCH, THERMO
ДАТЧИК
TESNENIE 16
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
VENTILÁTOR
VENTILÁTOR
FAN
ВЕНТИЛЯТОР
UNÁŠAČ VENTILÁTORA UNÁŠEČ
SPACER, FAN
ПОВОДОК
SKRUTKA M8X35
BOLT
БОЛТ
ZÁTKA M16
ZÁTKA
PLUG
TESNENIE 16
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
VYPÚŠŤACÍ KOHÚT
VYPOUŠTĚCÍ
COCK, ASSY
СЛИВНОЙ КРАН
ŠROUB
В СБОРЕ
Pozície označené „x“ sa nepredávajú samostatne
Pozice označené „x“ se neprodávají samostatně
„x“ mark parts are not sold separately
Позиции обозначенные „x“ не продаются самостоятельно
YANMAR 4TNE98
33
VSTREKOVACIE ČERPADLO
34
YANMAR CO.,LTD.
19.1
VSTREKOVACIE ČERPADLO
VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO
FUEL INJECTION PUMP
ВПРЫСКИВАЮЩИЙ НАСОС
1
2
3
1
08191001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
Názov
19.1
Název
Name
Наименование
ВПРЫСКИВАЮЩИЙ
VSTREKOVACIE
VSTŘIKOVACÍ
FUEL INJECTION
ČERPADLO
ČERPADLO
PUMP
НАСОС
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
4
3
PALIVOVÉ ČERPADLO
PALIVOVÉ ČERPADLO
FUEL OIL PUMP
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
SKRIŇA ČERPADLA
SKŘÍŇ ČERPADLA
FLANGED HOUSING
КОРОБКА НАСОСА
ZÁVRTNÁ SKRUTKA
VRUT
STUD BOLT
ШТИФТ
ZÁTKA
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
KLOBÚČIK
KLOBOUČEK
CAP
КОЛПАЧОК
KLOBÚČIK
KLOBOUČEK
CAP
КОЛПАЧОК
КРЫШКА
15
16
X
00231003
00231004
00231005
00231006
00231006
00231008
00231009
00231010
00231011
00231012
00231013
00231014
00231015
00231016
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
00231017
00231018
00231019
00231020
00231021
00231022
00231023
00231024
00231025
00231026
00231027
00231028
14
VEKO
VÍKO
COVER
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
ZÁTKA
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
MATICA
MATICE
NUT
ГАЙКА
1
O-KRÚŽOK
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
4
4
PLUNŽER
PLUNŽER
PLUNGER
ПЛУНЖЕР
DÁVKOVACÍ VENTIL
DÁVKOV. VENTIL
DELIVERY VALVE
ДОЗИРУЮЩИЙ
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
1
PRUŽINA
PRUŽINA
SPRING
ПРУЖИНА
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
DRŽIAK
TŘMEN
HOLDER
ДЕРЖАТЕЛЬ
ZATVÁRAČ
ZAVÍRAČ
STOPPER
ЗАПИРАТЕЛЬ
DRŽIAK
TŘMEN
HOLDER
ДЕРЖАТЕЛЬ
O-KRÚŽOK
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
PALEC
PALEC
TAPPET
ПАЛЕЦ
KOLÍK
KOLÍK
PIN
ШТИФТ
VALČEK
VÁLEČEK
ROLLER
РОЛИК
PÚZDRO
POUZDRO
BUSH
ВТУЛКА
VEDENIE
VEDENÍ
GUIDE
НАПРАВЛЯЮЩАЯ
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEZOVACÍ
(1)
КЛАПАН
29
00231029
1
VYMEDZOVACIA
PODLOŽKA
PODLOŽKA
30
00231030
1
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEZOVACÍ
31
00231031
1
VYMEDZOVACIA
PODLOŽKA
PODLOŽKA
32
00231032
1
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEZOVACÍ
33
08191033
1
VYMEDZOVACIA
PODLOŽKA
PODLOŽKA
34
00231034
1
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
YANMAR 4TNE98
35
VSTREKOVACIE ČERPADLO
36
YANMAR CO.,LTD.
19.1
VSTREKOVACIE ČERPADLO
VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO
FUEL INJECTION PUMP
ВПРЫСКИВАЮЩИЙ НАСОС
1
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
2
3
00231035
1
00231036
00231037
00231038
00231039
00231040
00231041
00231042
00231043
00231044
00231045
00231046
00231047
00231048
00231049
00231050
00231051
00231052
00231053
00231054
00231055
00231056
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
19.1
Názov
Název
Name
Наименование
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VAMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
YANMAR 4TNE98
37
VSTREKOVACIE ČERPADLO
38
YANMAR CO.,LTD.
19.1
VSTREKOVACIE ČERPADLO
VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO
FUEL INJECTION PUMP
ВПРЫСКИВАЮЩИЙ НАСОС
1
2
3
57
58
59
60
00231057
00231058
00231059
00231060
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
00231061
00231062
00231063
00231064
00231065
00231066
00231067
00231068
00231069
00231070
00231071
00231072
4
19.1
Názov
Název
Name
Наименование
4
4
4
1
PRUŽINA
PRUŽINA
SPRING
ПРУЖИНА
SEDLO PRUŽINY
SEDLO PRUŽINY
SEAT, SPRING
ГНЕЗДО ПРУЖИНЫ
SEDLO PRUŽINY
SEDLO PRUŽINY
SEAT, SPRING
ГНЕЗДО ПРУЖИНЫ
OVLÁDACÍ HREBEŇ
OVLÁDACÍ HŘEBEN
RACK, CONTROL
УПРАВЛЯЮЩИЙ
1
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
SKRUTKA
ŠROUB
SCREW
БОЛТ
OVLÁDACIA OBJÍMKA
OVLÁDACÍ OBJÍMKA
SLEEVE, CONTROL
ОБОЙМА
PASTOROK
PASTOREK
PINION
ШЕСТЕРНЯ
SKRUTKA
ŠROUB
SCREW
БОЛТ
VAČKOVÝ HRIADEĽ
VAČKOVÝ HŘÍDEL
CAMSHAFT
КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ
LOŽISKO
LOŽISKO
BEARING
ПОДШИПНИК
LOŽISKO
LOŽISKO
BEARING
ПОДШИПНИК
LOŽISKO
LOŽISKO
BEARING
ПОДШИПНИК
LOŽISKO
LOŽISKO
BEARING
ПОДШИПНИК
KRÚŽOK
KROUŽEK
RING
КОЛЬЦО
KRÚŽOK
KROUŽEK
RING
КОЛЬЦО
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
ГРЕБЕНЬ
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
00231073
00231074
00231075
00231076
00231077
00231078
00231079
00231080
00231081
00231082
00231083
00231084
00231085
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
YANMAR 4TNE98
39
VSTREKOVACIE ČERPADLO
40
YANMAR CO.,LTD.
19.1
VSTREKOVACIE ČERPADLO
VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO
FUEL INJECTION PUMP
ВПРЫСКИВАЮЩИЙ НАСОС
1
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
2
3
00231086
1
00231087
00231088
00231089
00231090
00231091
00231092
00231093
00231094
00231095
00231096
00231097
00231098
00231099
00231100
00231101
00231102
00231103
00231104
X
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
4
19.1
Názov
Název
Name
Наименование
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
SEAL, OIL
УПЛОТНЕНИЕ
VEKO
VÍKO
COVER
КРЫШКА
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
MATICA
MATICE
NUT
ГАЙКА
PRUŽNÁ PODLOŽKA
PRUŽ. PODLOŽKA
SPRING, WASHER
УПРУГАЯ ШАЙБА
KOTÚČOVÉ PERO
KOTOUČOVÉ PERO
WOODRUFF KEY
ДИСКОВАЯ ШПОНКА
DUTÁ SKRUTKA
DUTÝ ŠROUB
EYE BOLT
ПОЛЫЙ БОЛТ
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
O-KRÚŽOK
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
DUTÁ SKRUTKA
DUTÝ ŠROUB
EYE BOLT
ПОЛЫЙ БОЛТ
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
DOPRAVNÉ ČERPADLO DOPRAVNÍ
PUMP ASSY,
ПОДКАЧИВАЮЩИЙ
ČERPADLO
FUEL FEED
НАСОС
REGULÁTOR OTÁČOK
REGULÁTOR OTÁČEK
GOVERNOR ASSY
РЕГУЛЯТОР
-KOMPLET
KOMPLET
МОЩНОСТИ
КОМПЛЕКТНЫЙ
Pozície označené „x“ sa nepredávajú samostatne
Pozice označené „x“ se neprodávají samostatně
„x“ mark parts are not sold separately
Позиции обозначенные „x“ не продаются самостоятельно
YANMAR 4TNE98
41
REGULÁTOR OTÁČOK
42
YANMAR CO.,LTD.
19.2
REGULÁTOR OTÁČOK
VÝKONNOSTNÍ REGULÁTOR
GOVERNOR
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ
1
2
3
1
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
00232002
00232003
08192004
00232004
00232006
00232007
00232008
00232009
00232010
00232011
00232012
00232013
00232014
00232015
00232016
00232017
00232018
00232019
00232020
08192020
00232022
00232023
00232023
00231014
00232026
00232027
00232028
00232029
00232030
00232031
00232032
00232033
00232034
00232035
00232036
1
1
1
1
1
1
6
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
19.2
Názov
Název
Name
Наименование
REGULÁTOR OTÁČOK
VÝKONNOSTNÍ
GOVERNOR ASSY
РЕГУЛЯТОР
-ZOSTAVA
REGULÁTOR
PRÍRUBOVÁ SKRIŇA
PŘÍRUBOVÁ SKŘÍŇ
FLANGED HOUSING
КОЖУХ
O-KRÚŽOK
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
МОЩНОСТИ
ZÁTKA
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
PRIECHODKA
PRŮCHODKA
ADAPTER
ВВОД
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
DOŠTIČKA
DESTIČKA
PLATE
ПЛИТА
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
ZÁVRTNÁ SKRUTKA
ZÁVRT. ŠROUB
SCREW
ШТИФТ
MATICA
MATICE
NUT
ГАЙКА
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
PRUŽNÁ PODLOŽKA
PRUŽ. PODLOŽKA
SPRING WASHER
УПРУГ. ШАЙБА
VEKO
VÍKO
COVER
КРЫШКА
PÚZDRO
POUZDRO
BUSH
ВТУЛКА
SKRUTKA
ŠROUB
SCREW
БОЛТ
MATICA
MATICE
NUT
ГАЙКА
ZÁTKA
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA
ŠROUB
SCREW
БОЛТ
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
OBMEDZOVAČ
OMEZOVAČ
LIMITER
ОГРАНИЧИТЕЛЬ
VEKO
VÍKO
COVER
КРЫШКА
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
ODSTREDIVÝ ROTOR
ODSTŘEDIVÝ ROTOR
FLYWEIGHT ASSY
ЦЕНТРОБЕЖ. РОТОР
KOTÚČOVÉ PERO
KOTOUČ. PERO
WOODRUFF KEY
ДИСК. ШПОНКА
PRUŽNÁ PODLOŽKA
PRUŽ. PODLOŽKA
SPRING WASHER
УПРУГ. ШАЙБА
MATICA
MATICE
NUT
ГАЙКА
OBJÍMKA
OBJÍMKA
SLEEVE
ОБОЙМА
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
YANMAR 4TNE98
43
REGULÁTOR OTÁČOK
44
YANMAR CO.,LTD.
19.2
REGULÁTOR OTÁČOK
VÝKONNOSTNÍ REGULÁTOR
GOVERNOR
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ
1
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
2
3
00232037
1
00232038
00232039
08192040
08192041
00232042
00232043
00232044
00232045
00232046
08192047
00232048
00232049
00232050
00232051
00232052
00232053
00232054
00232055
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4
19.2
Názov
Název
Name
Наименование
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
PRUŽINA
PRUŽINA
SPRING
ПРУЖИНА
REGULÁTORA
REGULÁTORU
PRUŽINA
PRUŽINA
SPRING
ПРУЖИА
VLOŽKA
VLOŽKA
CAPSULE
ВКЛАДКА
ГАЙКА
MATICA
MATICE
NUT
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
KRYCIA MATICA
KRYCÍ MATICE
NUT, CAP
ГАЙКА
VLOŽKA
VLOŽKA
INSERT
ВКЛАДКА
MATICA
MATICE
NUT
ГАЙКА
PÁKA
PÁKA
LEVER
РЫЧАГ
PÚZDRO
POUZDRO
BUSH
ВТУЛКА
O-KRÚŽOK
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
СТОПОР. КОЛЬЦО
POISTNÝ KRÚŽOK
POJIST. KROUŽEK
SNAP RING
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГР-ШАЙБА
PODLOŽKA
PODLOŽKA
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
00232056
00232057
00232058
00232059
00232060
00232061
00232062
00232063
00232064
00232065
08192066
00232026
00232068
00232069
00232070
00232071
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PÚZDRO
POUZDRO
BUSH
ВТУЛКА
KOTÚČOVÉ PERO
KOTOUČ. PERO
WOODRUFF KEY
ДИСК. ШПОНКА
UPCHÁVKA
UCPÁVKA
COLLAR
УПЛОТНЕНИЕ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
WASHER
ПРОКЛАДКА
PÁKA-ZOSTAVA
PÁKA-SESTAVA
LEVER, ASSY
РЫЧАГ
SPOJKA
SPOJKA
LINK
МУФТА
72
00232072
1
POISTNÝ KRÚŽOK
POJIST. KROUŽEK
SNAP RING
СТОПОР. КОЛЬЦО
NAPÍNACIA PÁKA
NAPÍNACÍ PÁKA
LEVER, TENSION
РЫЧАГ
KOLÍK
KOLÍK
PIN
ШТИФТ
PÁKA
PÁKA
LEVER
РЫЧАГ
PÁKA
PÁKA
LEVER
РЫЧАГ
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
PRUŽINA
PRUŽINA
SPRING
ПРУЖИНА
O-KRÚŽOK
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
KLOBÚČIK
KLOBOUČEK
CAP
КОЛПАЧОК
PÁKA
PÁKA
LEVER
РЫЧАГ
PRUŽINA
PRUŽINA
SPRING
ПРУЖИНА
YANMAR 4TNE98
45
REGULÁTOR OTÁČOK
46
YANMAR CO.,LTD.
19.2
REGULÁTOR OTÁČOK
VÝKONNOSTNÍ REGULÁTOR
GOVERNOR
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ
1
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
2
3
00232073
1
00232074
00232075
00232076
00232077
00232078
00232079
00232080
00232081
00232082
00232083
00232084
00232085
08192086
00232087
X
X
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
4
19.2
Názov
Název
Name
Наименование
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
TESNENIE
TESNENIE
ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
O-KRÚŽOK
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
KRYCIA MATICA
KRYCÍ MATICE
CAP, NUT
ГАЙКА
KONZOLA
KONZOLA
BRACKET
КОНСОЛЬ
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
VLOŽKA
VLOŽKA
INSERT
ВКЛАДКА
MATICA
MATICE
NUT
ГАЙКА
OLOVKO
OLOVKO
LEAD
СВИНЕЦ
DRÔT 0,6
DRÁT
WIRE
ПРОВОЛОКА
Pozície označené „x“ sa nepredávajú samostatne
Pozice označené „x“ se neprodávají samostatně
„x“ mark parts are not sold separately
Позиции обозначенные „x“ не продаются самостоятельно
YANMAR 4TNE98
47
DOPRAVNÉ ČERPADLO
48
YANMAR CO.,LTD.
19.3
DOPRAVNÉ ČERPADLO
DOPRAVNÍ ČERPADLO
FEED PUMP
ПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС
1
2
3
1
00231104
1
4
Názov
19.3
Název
DOPRAVNÉ ČERPADLO DOPRAVNÍ
ZOSTAVA
ČERPADLO SESTAVA
Name
Наименование
FEED PUMP
ПОДКАЧИВАЮЩИЙ
НАСОС
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
00233002
00233003
00233004
00233005
00233006
00233007
00233008
00233009
00233010
00233011
00233012
00233013
00231099
00231100
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
TELESO
TĚLESO
HOUSING
КОРПУС
TYČKA
TYČKA
ROD, PUSH
ШТАНГА
16
00231100
2
PIEST
PÍST
PISTON
ПОРШЕНЬ
PRUŽINA
PRUŽINA
SPRING
ПРУЖИНА
ZÁTKA
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
VENTIL
VENTIL
VALVE
КЛАПАН
PRUŽINA
PRUŽINA
SPRING
ПРУЖИНА
HRDLO
HRDLO
ADAPTER
ШТУЦЕР
O-KRÚŽOK
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
RUČNÉ ČERPADLO
RUČNÍ ČERPADLO
PRIMING PUMP
РУЧНОЙ НАСОС
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
DUTÁ SKRUTKA
DUTÝ ŠROUB
EYE BOLT
ПОЛЫЙ БОЛТ
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
YANMAR 4TNE98
49
VSTREKOVAČ
50
YANMAR CO.,LTD.
19.4
VSTREKOVAČ
VSTŘIKOVAČ
FUEL INJECTION VALVE
ВПРЫСКИВАТЕЛЬ
1
2
3
1
2
3
4
1
1
1
4
KONZOLA
SKRUTKA M10X14
SKRUTKA M8X20
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
00234001
00234002
00222015
08194004
08194005
X
X
00234008
00234009
X
X
00234012
00234013
00234014
00234015
00234016
PODLOŽKA
PODLOŽKA
17
X
4
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA 0,4
PODLOŽKA
VYMEZOVACÍ
5
4
19.4
Názov
Název
Name
Наименование
KONZOLA
BRACKET
КОНСОЛЬ
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
VSTREKOVAČ
VSTŘIKOVAČ
VALVE, FUEL
ВПРЫСКИВАТЕЛЬ
4
TRYSKA
TRYSKA
NOZZLE
ФОРСУНКА
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
4
VENTIL TRYSKY
VENTIL TRYSKY
VALVE, NOZZLE
КЛАПАН
TELESO TRYSKY
TĚLESO TRYSKY
BODY, NOZZLE
КОРПУС
MATICA
MATICE
NUT
ГАЙКА
DRŽIAK-ZOSTAVA
TŘMEN, SESTAVA
HOLDER, ASSY
ДЕРЖАТЕЛЬ
DRŽIAK
TŘMEN
HOLDER
ДЕРЖАТЕЛЬ
PALIVOVÁ RÚRKA
PALIVOVÁ TRUBKA
JOINT, OVERFLOW
ТРУБКА
PRUŽINA
PRUŽINA
SPRING
ПРУЖИНА
SEDLO PRUŽINY
SEDLO PRUŽINY
SEAT, SPRING
ГНЕЗДО ПРУЖИНЫ
DOSKA
DESKA
PLATE, STOP
ДОСКА
KOLÍK
KOLÍK
PIN
ШТИФТ
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
SHIM
ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ
18
X
4
VYMEDZOVACIA
PODLOŽKA 0,5
PODLOŽKA
19
X
4
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA 0,6
PODLOŽKA
VYMEZOVACÍ
20
X
4
VYMEDZOVACIA
PODLOŽKA 0,7
PODLOŽKA
21
X
4
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA 0,8
PODLOŽKA
VYMEZOVACÍ
22
X
4
VYMEDZOVACIA
PODLOŽKA
PODLOŽKA
23
X
4
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEZOVACÍ
24
X
4
VYMEDZOVACIA
PODLOŽKA
PODLOŽKA
25
X
4
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
VYMEZOVACÍ
ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
SHIM
ОГР-ШАЙБА
26
X
4
VYMEDZOVACIA
PODLOŽKA
PODLOŽKA
27
X
4
VYMEDZOVACIA
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
PRÍCHYTKA
PŘÍCHYTKA
RETAINER
ЗАПОНКА
SVORKA HORNÁ
SVORKA HORNÍ
SUPPORT, UPPER
КЛЕМА
SVORKA DOLNÁ
SVORKA SPODNÍ
SUPPORT LOWER
КЛЕМА
SKRUTKA M4X14
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
28
29
30
31
00234028
X
X
00234031
2
2
2
2
YANMAR 4TNE98
51
VSTREKOVAČ
52
YANMAR CO.,LTD.
19.4
VSTREKOVAČ
VSTŘIKOVAČ
FUEL INJECTION VALVE
ВПРЫСКИВАТЕЛЬ
1
2
3
4
19.4
Názov
Název
Name
Наименование
32
00234032
1
PRÍCHYTKA
PŘÍCHYTKA
RETAINER
ЗАПОНКА
33
X
1
SVORKA HORNÁ
SVORKA HORNÍ
CLAMP, UPPER
КЛЕМА
34
X
1
SVORKA DOLNÁ
SVORKA SPODNÍ
CLAMP, LOWER
КЛЕМА
35
00234031
2
SKRUTKA M4X14
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
36
X
1
PALIVOVÁ RÚRKA
PALIVOVÁ TRUBKA
PIPE
ТРУБКА
37
00234037
1
RÚRKA I.
TRUBKA
PIPE
ТРУБКА
38
00234038
1
RÚRKA II.
TRUBKA
PIPE
ТРУБКА
39
00234039
1
RÚRKA III.
TRUBKA
PIPE
ТРУБКА
40
00234040
1
RÚRKA IV.
TRUBKA
PIPE
ТРУБКА
Pozície označené „x“ sa nepredávajú samostatne
Pozice označené „x“ se neprodávají samostatně
„x“ mark parts are not sold separately
Позиции обозначенные „x“ не продаются самостоятельно
YANMAR 4TNE98
53
PALIVOVÝ SYSTÉM
54
YANMAR CO.,LTD.
19.5
PALIVOVÝ SYSTÉM
PALIVOVÝ SYSTÉM
FUEL LINE
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
1
2
3
1
2
3
4
08195001
00211017
00235002
00229018
1
1
1
1
5
6
7
8
9
10
00235029
00235006
00235015
X
00235017
00235018
1
2
1
1
1
1
4
19.5
Názov
Název
Name
Наименование
FILTER PALIVA ZOSTAVA FILTR PALIVASESTAVA
FILTER, FUEL
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
FILTER PALIVA
FILTR PALIVA
FILTER, FUEL
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
TELESO FILTRA
TĚLESO FILTRU
BODY
КОРПУС
TESNIACI KRÚŽOK
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
SEAL, WASHER
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
OKO 12
OKO
JOINT
УШКО
SKRUTKA SO ZÁTKOU
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
ZÁTKA
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
TESNIACI KRÚŽOK
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
SEAL, WASHER
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
ОЛЬЦО
ОЛЬЦО
11
00235022
1
TESNIACI KRÚŽOK
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
SEAL, WASHER
12
13
14
15
00235023
00235024
00235030
00235041
1
1
1
2
DUTÁ SKRUTKA 6
DUTÝ ŠROUB
JOINT, BOLT
ПОЛЫЙ БОЛТ
SKRUTKA M8X10
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SPOJKA
SPOJKA
JOINT, PIPE
МУФТА
TESNIACI KRÚŽOK
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
SEAL, WASHER
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
16
17
18
19
00235004
00235005
00235007
X
2
7
1
1
SKRUTKA M10X25
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
00235009
00235007
X
00235009
00235013
00235014
00235019
00235019
00235021
00235025
00235013
00235027
00235032
00235031
00235032
00235005
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
2
CHRÁNIČ
CHRÁNIČ
PROTECTOR
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
RÚRKA
TRUBKA
PIPE
ТРУБКА
RÚRKA
TRUBKA
PIPE
ТРУБКА
CHRÁNIČ
CHRÁNIČ
PROTECTOR
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
PRÍCHYTKA 12
PŘÍCHYTKA
CLAMP
ХОМУТ
PRÍCHYTKA 140
PŘÍCHYTKA
CLAMP
ХОМУТ
OKO
OKO
JOINT
УШКО
OKO
OKO
JOINT
УШКО
RÚRKA
TRUBKA
PIPE
ТРУБКА
RÚRKA
TRUBKA
PIPE
ТРУБКА
PRÍCHYTKA 12
PŘÍCHYTKA
CLAMP
ХОМУТ
RÚRKA
TRUBKA
PIPE
ТРУБКА
RÚRKA
TRUBKA-SESTAVA
PIPE ASSY
ТРУБКА
RÚRKA
TRUBKA
PIPE
ТРУБКА
RÚRKA-ZOSTAVA
TRUBKA-SESTAVA
PIPE ASSY
ТРУБКА
PRÍCHYTKA 8
PŘÍCHYTKA
CLAMP
ХОМУТ
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
ОЛЬЦО
КОЛЬЦО
PRÍCHYTKA 8
PŘÍCHYTKA
CLAMP
ХОМУТ
RÚRKA
TRUBKA
PIPE
ТРУБКА
RÚRKA
TRUBKA
PIPE
ТРУБКА
YANMAR 4TNE98
55
PALIVOVÝ SYSTÉM
56
YANMAR CO.,LTD.
19.5
PALIVOVÝ SYSTÉM
PALIVOVÝ SYSTÉM
FUEL LINE
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
1
2
3
36
37
38
39
40
41
42
43
08195036
00235035
X
X
X
X
X
00235041
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
07050036
00235044
00235045
00235046
00235047
00235048
00235049
X
07050037
00235052
00235053
00235054
00235055
00235056
08195058
00235013
00235059
00235019
4
19.5
Názov
Název
Name
Наименование
1
1
1
1
1
1
1
2
RÚRKA
TRUBKA
PIPE
ТРУБКА
VENTIL
VENTIL
VALVE
КЛАПАН
PRIDRŽIAVAČ
TŘMEN
RETAINER
ДЕРЖАТЕЛЬ
TELESO
TĚLESO
BODY
КОРПУС
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
VENTIL
VENTIL
VALVE
КЛАПАН
PRUŽINA
PRUŽINA
SPRING
ПРУЖИНА
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
TESNIACI KRÚŽOK 14
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
SEAL, WASHER
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
ODLUČOVAČ VODY
ODLUČOVAČ
SEPARATOR, WATER ОТСТОЙНИК
КОЛЬЦО
KUŽEĽOVÝ VENTIL
KUŽELOVÝ VENTIL
VALVE
КЛАПАН КОНУСОВЫЙ
PRUŽINA VENTILA
PRUŽINA
SPRING
ПРУЖИНА
RUČNÝ KOHÚT
RUČNÍ KOHOUT
HANDLE, COCK
РУЧНОЙ КРАНИК
NÁDOBKA
NÁDOBKA
BOWL
СОСУД
O-KRÚŽOK
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
OBJÍMKA
OBJÍMKA
RING, RETAINING
ОБОЙМА
TELESO FILTRA
TĚLESO FILTRU
BODY, STRAINER
КОПРУС ФИЛЬТРА
SITKO
SÍTKO
SCREEN
СЕТКА
PRUŽINA
PRUŽINA
SPRING
ПРУЖИНА
PLAVÁK
PLAVÁK
FLOAT
ПОПЛАВОК
ZÁTKA
ZÁTKA
PLUG
ПРОБКА
SKRUTKA M4
ŠROUB
SCREW
БОЛТ
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
O-KRÚŽOK
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
PRÍCHYTKA
PŘÍCHYTKA
CLAMP
ХОМУТ
KRYTKA
KRYTKA
CAP
КОЛПАЧОК
SPOJKA
SPOJKA
JOINT
МУФТА
Pozície označené „x“ sa nepredávajú samostatne
Pozice označené „x“ se neprodávají samostatně
„x“ mark parts are not sold separately
Позиции обозначенные „x“ не продаются самостоятельно
YANMAR 4TNE98
57
VYPÍNACIE ZARIADENIE
58
YANMAR CO.,LTD.
19.6
VYPÍNACIE ZARIADENIE
VYPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ
ENGINE STOP DEVICE
ВЫКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
1
2
3
1
00236001
1
4
19.6
Názov
Název
Name
Наименование
KONZOLA
KONZOLA
BRACKET,
КОНСОЛЬ
SOLENOID
2
3
4
5
6
7
8
00236002
00236003
X
00236005
00236006
00236007
00236008
1
1
1
1
1
1
2
CIEVKA-ZOSTAVA
CÍVKA-SESTAVA
SOLENOID, ASSY
КАТУШКА
SPOJKA
SPOJKA
JOINT
МУФТА
9
00222014
2
CIEVKA STOP
STOP-CÍVKA
SOLENOID, STOP
КАТУШКА СТОП
MATICA 6
MATICE
NUT
ГАЙКА
PODLOŽKA 6
PODLOŽKA
WASHER
ПРОКЛАДКА
BETA SPONA 6
SPONA
SNAP, PIN
СТОПОР
SKRUTKA M6X10
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA M8X16
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
Pozície označené „x“ sa nepredávajú samostatne
Pozice označené „x“ se neprodávají samostatně
„x“ mark parts are not sold separately
Позиции обозначенные „x“ не продаются самостоятельно
YANMAR 4TNE98
59
ŠTARTÉR
60
YANMAR CO.,LTD.
19.7
ŠTARTÉR
STARTÉR
STARTING MOTOR
СТАРТЕР
1
2
3
1
2
00237001
00237002
1
1
19.7
4
Názov
Název
Name
Наименование
ŠTARTÉR
STARTÉR
STARTER
СТАРТЕР
KOTVA-ROTOR
KOTVA-ROTOR,
ARMATURE, ASSY
РОТОР В СБОРЕ
-ZOSTAVA
SESTAVA
CÍVKA-ROTOR
COIL, ASSY
КАТУШКА
3
00237003
1
CIEVKA-ROTOR
-ZOSTAVA
SESTAVA
4
5
6
7
8
9
00237004
00237005
00237006
00237007
00237008
00237009
2
4
1
1
2
1
UHLÍK-ZBERAČ +
UHLÍK-SBĚRAČ
BRUSH
КОЛЛЕКТОР
SKRUTKA STATORA
ŠROUB STATORU
SCREW
БОЛТ
ZADNÝ KRYT
ZADNÍ KRYT
COVER, REAR
КРЫШКА
DRŽIAK
TŘMEN
HOLDER, ASSY
ДЕРЖАТЕЛЬ
UHLÍK-ZBERAČ
UHLÍK-SBĚRAČ
BRASH
КОЛЛЕКТОР
PASTOROK-ZOSTAVA
PASTOREK
PINION, ASSY
ШЕСТЕРНЯ
В СБОРЕ
-SESTAVA
В СБОРЕ
10
11
12
13
00237010
00237011
00237012
00237013
1
1
1
1
SPOJKA-ZOSTAVA
SPOJKA-SESTAVA
CLUTCH, ASSY
МУФТА В СБОРЕ
GULIČKOVÉ LOŽISKO
KULIČKOVÉ LOŽISKO
BALL BEARING
ПОДШИПНИК
GULIČKOVÉ LOŽISKO
KULIČKOVÉ LOŽISKO
BALL BEARING
ПОДШИПНИК
HRIADEĽ
HŘÍDEL
SHAFT, PINION
ВАЛ
S PASTORKOM
S PASTORKEM
14
00237014
1
VYPÍNACIE
VYPÍNACÍ
STOPPER SET
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬНОЕ
ZARIADENIE
ZAŘÍZENÍ
TŘMEN
RETAINER
ДЕРЖАТЕЛЬ
SWITCH, ASSY
МАГНЕТИЧЕСКИЙ
15
00237015
1
PRIDRŽIAVAČ
16
00237016
1
MAGNETICKÝ
MAGNETICKÝ
SPÍNAČ
SPÍNAČ
17
00237017
1
PRESÚVACIA PÁČKA
PŘESOUVACÍ
18
19
20
00237018
00237019
00237020
2
1
1
PRIEBEŽNÁ SKRUTKA
KOLIES
KOL
21
22
00237021
00237022
1
2
KRYTKA KONTAKTA
SKRUTKA M12X30
УСТРОЙСТВО
LOŽISKA
ПОДШИПНИКА
ВКЛЮЧАТЕЛЬ
SHIFT LEVER SET
ПЕРЕКИД. РЫЧАЖОК
ŠROUB
BOLT, THROUGHT
БОЛТ
PRACHOVÁ KRYTKA
PRACHOVÁ KRYTKA
COVER, DUST
КРЫШКА
SKRIŇA OZUBENÝCH
SKŘÍŇ OZUBENÝCH
HOUSING, GEARS
КОРПУС
KRYTKA KONTAKTU
COVER, TERMINAL
КРЫШКА КОНТАКТА
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
PÁČKA
ШЕСТЕРНЕЙ
YANMAR 4TNE98
61
ALTERNÁTOR
62
YANMAR CO.,LTD.
19.8
ALTERNÁTOR
ALTERNÁTOR
GENERATOR
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
1
2
3
1
2
3
4
5
00238001
08198002
08198003
08198004
08198005
1
1
1
1
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
08198006
08198007
00238022
00238023
00238024
00238025
00238026
00238029
00238027
08198015
00238030
00238031
X
X
00238034
00238035
X
00238037
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
19.8
Názov
Název
Name
Наименование
ALTERNÁTOR
ALTERNÁTOR
GENERATOR
ГЕНЕРАТОР П.Т.
ROTOR-ZOSTAVA
ROTOR-SESTAVA
ROTOR, ASSY
РОТОР В СБОРЕ
GULIČKOVÉ LOŽISKO
KULIČKOVÉ LOŽISKO
BALL, BEARING
ПОДШИПНИК
STATOR
STATOR
STATOR, ASSY
СТАТОР
ZADNÝ KRYT
ZADNÍ KRYT,
COVER, ASSY
КРЫШКА ЗАДНЯЯ
ZOSTAVA
SESTAVA
REMENICA
ŘEMENICE
PULLEY
ШКИВ
SKRUTKA, SADA
ŠROUB, SADA
SCREW KID
БОЛТ
В СБОРЕ
ROZPERKA
ROZPĚRKA
SPACER
РАСПОРКА
SKRUTKA M8X110
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
MATICA
MATICE
NUT
ГАЙКА
NAPÍNACIA KONZOLA
NAPÍNACÍ KONZOLA
ADJUSTER, BELT
КОНСОЛЬ НАТЯЖНАЯ
SKRUTKA M8X25
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
SKRUTKA
ŠROUB
BOLT
БОЛТ
RELÉ
RELÉ
RELAY, SAFETY
РЕЛЕ
ČASOVÉ RELÉ
ČASOVÉ RELÉ
TIMER
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
DIÓDA
DIODA
DIODE
ДИОД
RELÉ
RELÉ
RELAY
РЕЛЕ
TELESO
TĚLESO
BODY, RELAY
КОРПУС
KONZOLA
KONZOLA
BRACKET
КОНСОЛЬ
ČASOVÉ RELÉ
ČASOVÉ RELÉ
TIMER
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
SPÍNAČ-ZOSTAVA
SPÍNAČ, SESTAVA
SWITCH, ASSY
ВКЛЮЧАТЕЛЬ
TELESO
TĚLESO
BODY, RELAY
КОРПУС
KĽÚČ-SADA
KLÍČ-SADA
KEY SET
КЛЮЧ-НАБОР
YANMAR 4TNE98
63
SADA TESNENÍ
64
YANMAR CO.,LTD.
19.9
SADA TESNENÍ
SADA TĚSNĚNÍ
GASKET SET
НАБОР УПЛОТНЕНИЙ
1
2
3
1
08199001
2
08181022
4
19.9
Názov
Název
Name
Наименование
1
SADA TESNENÍ
SADA TĚSNĚNÍ
GASKET SET
НАБОР УПЛОТНЕНИЙ
1
TESNENIE HLAVY
TĚSNĚNÍ HLAVY
GASKET,
УПЛОТНЕНИЕ
VALCOV
VÁLCŮ
CYL. HEAD
ГОЛОВЫ
УПЛОТНЕНИЕ
(1)
3
00224017
4
TESNENIE VENTILA
TĚSNĚNÍ VENTILU
SEAL, VALVE
4
00224019
4
CHRÁNIČ
CHRÁNIČ
PROTECTOR,
КЛАПАНА
ЗАЩИТА
NOZZLE
5
6
00224020
00224046
4
1
SEDLO
SEDLO
SEAT, NOZZLE
ГНЕЗДО
TESNENIE VEKA
TĚSNĚNÍ VÍKA
GASKET, BONNET
УПЛОТНЕНИЕ
7
00225001
1
TESNENIE SACIEHO
TĚSNĚNÍ SACÍHO
GASKET, SUCSION
УПЛОТНЕНИЕ ВСАС.
POTRUBIA
POTRUBÍ
MANIFOLD
ТРУБОПРОВОДА
8
9
10
00226003
00226006
00224016
1
2
4
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
TESNENIE VENTILA
TĚSNĚNÍ VENTILU
SEAL, VALVE
УПЛОТНЕНИЕ
11
12
13
14
15
00222010
00222011
00230009
00230022
00230015
2
1
1
1
1
O-KRÚŽOK 20
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
O-KRÚŽOK 14
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET,
УПЛОТНЕНИЕ
TERMOSTATA
TERMOSTATU
THERMOSTAT
ТЕРМОСТАТА
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
КРЫШКИ
КЛАПАНА
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
00225004
00230017
08190030
00230025
00222023
00224051
00222025
00222027
00239024
00239025
00222005
1
1
1
2
1
3
1
2
1
1
1
TESNENIE
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
TERMOSTATA
TERMOSTATU
THERMOSTAT
ТЕРМОСТАТА
TESNIENIE 10
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
TESNENIE 16
TĚSNĚNÍ
GASKET
УПЛОТНЕНИЕ
O-KRÚŽOK 7
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
O-KRÚŽOK 12
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
O-KRÚŽOK 24
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
O-KRÚŽOK 32
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
O-KRÚŽOK 30
O-KROUŽEK
O-RING
О-КОЛЬЦО
OHYBNÝ ŠTETEC
OHYBNÁ ŠTĚTKA
FLEX HORN
ГИБКАЯ ЩЁТКА
(1)
TEKUTÉ TESNENIE
TEKUTÉ TĚSNĚNÍ
GASKET, LIQUID
ТЕКУЧЕЕ
(1)
ПЛОТНЕНИЕ
Poznámka, Note, Примечание: (1)- voľný diel, volná součást, optional part, свободная часть
YANMAR 4TNE98
65
WAY INDUSTRY, a.s.
Priemyselná 937/4
963 01 Krupina
Slovakia
Tel.: +421 45 5501 201
Fax: +421 45 5501 325
www.way-industry.sk
Download

KND_4TNE98 (.PDF)