GRUNDFOS UPUTSTVA
CR, CRI, CRN
Uputstvo za instalaciju i rad
1. Simboli korišćeni u ovom dokumentu
Originalna uputstva za instalaciju i rad.
SADRŽAJ
Upozorenje
Strana
2.
Rukovanje
2
3.
3.1
3.2
Određivanje tipa
Tipski ključ za CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15 i 20
Tipski ključ za CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120 I 150
3
3
3
4.
Primene
Ako se ne pridržavate ovih bezbednosnih
uputstava, može doći to telesnih povreda.
Upozorenje
Ako se ne pridržavate ovih uputstava, može doći
do strujnog udara uz rizik ozbiljne telesne
povrede ili smrti.
3
5.
5.1
5.2
5.3
Tehnički podaci
Temperatura okoline i nadmorska visina
Temperaturu tečnosti
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak i temperatura
tečnosti za zaptivku vratila
5.4 Minimalni ulazni pritisak
5.5 Minimalni ulazni pritisak
5.6 Minimalni protok
5.7 Elekto podaci
5.8 Frekvencija uključivanja i isključivanja
5.9 Dimenzije i težina
5.10 Nivo pritiska buke
4
4
5
5
5
5
5
5
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Instalacija
Osnova
Ublažavanje vibracija
Instalacija na otvorenom
Vruće površine
Momenti zatezanja
Sile na ivicama i obrtni momenti
5
6
7
7
7
7
8
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Elektro povezivanje
Kablovska uvodnica/spojnica zavrtnja
Trofazno povezivanje
Monofazno povezivanje
Položaji priključne kutije
Rad sa konvertorom frekvencije
9
9
9
10
10
10
8.
8.1
Puštanje u rad
Period adaptacije zaptivke vratila
11
11
9.
Održavanje
11
10.
Zaštita od zamrzavanja
12
3
3
4
11.
Servis
11.1 Servisna oprema i uputstva
12
12
12.
Traženje grešaka
13
13.
Uklanjanje
13
Upozorenje
Pre instalacije pročitati uputstvo za instalaciju i
rad. Instalacija i rad treba da budu u skladu sa
lokalnim propisima i prihvaćenim pravilima
dobrog poslovanja.
Pažnja
Ako se ne pridržavate ovih bezbednosnih
uputstava, može doći do kvara ili oštećenja
opreme.
Savet
Napomene ili uputstva čine posao lakšim i
obezbeđuju bezbedan rad.
2. Rukovanje
Kada podižete kompletnu pumpu sa motorom pratite sledeća
uputstva:
•
Pumpa sa motorom veličine 0,37 - 5,5 kW:
Podignite pumpu na prirubnicu motora uz pomoć kaiševa ili
sličnog.
•
Pumpa sa motorom veličine 7,5 - 22 kW:
Podignite pumpu uz pomoć kukica motora.
•
Pumpa sa motorom veličine 30-45 kW:
Podignite pumpu uz pomoć držača za podizanje na prirubnici
motora.
•
Pumpa sa motorom veličine 55-75 kW:
Podignite pumpu uz pomoć ušičastih zavrtanja na boku
motora.
0,37 - 5,5
kW
Slika 1
7,5 - 22
kW
TM04 0341 0608
2
TM05 9564 4113
Simboli korišćeni u ovom dokumentu
TM04 0341 0608
1.
TM04 0339 0608
Srpski (RS)
Srpski (RS) Uputstvo za instalaciju i rad
30-45
kW
55-75
kW
Ispravno podizanje CR pumpe
U slučaju CR, CRI i CRN pumpi sa motorima koji nisu MG ili
Simens, preporučujemo vam da podignete pumpu uz pomoć
traka preko prirubnice motora.
Upozorenje
Osigurajte da pumpa ostane u stabilnom položaju
tokom raspakivanja i instaliranja uz pomoć
kaiševa korišćenih za podizanje pumpe.
Zapamtite da je centar gravitacije pumpe blizu
motora.
2
5. Tehnički podaci
3.1 Tipski ključ za CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15 i 20
5.1 Temperatura okoline i nadmorska visina
CR 3- 10 X- X- X- X- XXXX
Raspon tipa: CR, CRI, CRN
Nominalni protok u m3/h
Marka
motora
0,37 - 0,55
Grundfos
MG
-
+40
1000
0,75 - 22
Grundfos
MG
IE3
+60
3500
30 - 75
Siemens
IE3
+55
2750
Broj radnih kola
Kôd verzije pumpe
Kôd za cevovodni priključak
Kôd za materijale
Kod za gumene delove pumpe
Kod zaptivke vratila
3.2 Tipski ključ za CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120 I 150
Primer
CR 32- 2
1- X- X- X- X- XXXX
Veličina pumpe: CR, CRN
Nominalni protok u m3/h
Broj faza
Broj radnih kola sa smanjenim prečnikom
Ukoliko temperatura okoline prelazi gore navedenu vrednost ili
ako je pumpa instalirana na nadmorskoj visini višoj od navedenih
vrednosti, motor ne sme biti potpuno opterećen zbog rizika od
pregrevanja. Do pregrevanja može doći zbog povišene
temperature okoline ili male gustine što dovodi do slabog efekta
hlađenja vazduha.
U takvim slučajevima može biti potrebno koristiti motore veće
izlazne snage.
Kôd verzije pumpe
P2
[%]
Kôd za cevovodni priključak
100
Kôd za materijale
90
Kod za gumene delove
pumpe
80
Kod zaptivke vratila
60
4. Primene
CR, CRI i CRN pumpe su pogodne za prenos tečnosti, cirkulaciju
i podizanje pritiska hladnih ili toplih čistih tečnosti.
CRN
3
2
1
70
50
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
t [°C]
Grundfos višestepene in-line centrifugalne pumpe, tipa CR, CRI i
CRN odgovaraju velikom broju aplikacija.
CR, CRI, CRN
Maksimalna Maksimalna
Klasa
temperatura nadmorska
efikasnosti
visina
okoline
motora
[m]
[°C]
Snaga
motora
[kW]
1000
Slika 2
Pol.
2250
3500
4750
Izlazna snaga motora zavisi od temperature/visine
Snaga motora
[kW]
Marka motora
Koristite CRN pumpe u sistemima gde su svi delovi koji su u
kontaktu sa tečnošću napravljeni od visokokvalitetnog nerđajućeg
čelika.
1
Pumpane tečnosti
2
0,75 - 22
MG
Retke, čiste, nezapaljive, nesagorive ili neeksplozivne tečnosti,
koje ne sadrže čvrste čestice ili vlakna. Tečnost ne sme hemijski
da ošteti materijale pumpe.
3
30-75
Siemens
Kada se pumpaju tečnosti čije su gustina i/ili viskoznost veći od
istih vode, treba koristiti motore veće odgovarajuće snage ukoliko
je potrebno.
m
TM03 2479 4405
Primer
0,37 - 0,55
MG
0,37 - 22
MGE
Primer
Slika 2 pokazuje da opterećenje IE3 motora uz temperaturu
sredine od 70 °C ne sme biti veće od 89 % nominalne izlazne
snage . Ako je pumpa instalirana 4750 metara iznad nadmorske
visine motor ne sme biti opterećen više od 89 % od nominalne
izlazne snage.
U slučajevima gde su prekoračene i maksimalna temperatura i
maksimalna visina, faktori umanjenja moraju biti pomnoženi
(0,89 x 0,89 = 0,79).
Savet
Za održavanje motora pri temperaturama sredine
iznad 40 °C, pogledajte poglavlje 9. Održavanje.
3
Srpski (RS)
3. Određivanje tipa
5.4 Minimalni ulazni pritisak
5.2 Temperaturu tečnosti
Makisimalni dozvoljeni radni pritisak i rasponi
temperature tečnosti važe isključivo za pumpu.
5.3 Maksimalni dozvoljeni radni pritisak i temperatura
tečnosti za zaptivku vratila
Hf
Diagram dole se odnosi na čistu vodu i vodu koja
sadrži tečnosti protiv smrzavanja.
Savet
H
CR, CRI, CRN 1s do 20 i CR, CRN 32 do 150
Pb
p [bar]
35
NPSH
Hv
30
25
H H H
Q Q Q
Q Q Q
E V E
20
15
10
HQQE/V
HBQE/V
H
Q
Q
E
H
B
Q
E
5
0
-60 -40 -20
Slika 3
0
20
40
60
80 100 120 140
t [°C]
Slika 4
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak i temperatura
tečnosti
Standardni zaptivač
vratila
Motor
[kW]
Max. temperaturni
raspon [°C]
HQQE
0,37 - 45
-40 °C do +120 °C
HBQE
55 -75
0 °C do +120 °C
HQQV
0,37 - 45
-20 °C do +90 °C
HBQV
55-75
0 °C do +90 °C
CRI i CRN pumpe sa zaptivkom vratila tipa H sa EPDM gumenim
delovima, HxxE, mogu biti čišćene na licu mestu (CIP) sa
tečnostima do 150 °C maksimum 15 minuta.
Savet
Pumpanje tečnosti temperature iznad +120 °C
može uzrokovati periodičnu buku i smanjiti vek
trajanja pumpe.
CR, CRI, CRN pumpe nisu pogodne za pumpanje tečnosti čija je
temperatura iznad 120 °C, na duži period.
Šematski prikaz otvorenog sistema sa CR pumpom
Maksimalna visina usisa "H" u metrima može da se izračuna na
sledeći način:
H = p b x 10,2 - NPSH - Hf - Hv - Hs
pb
= Barometarski pritisak u barima.
(Barometarski pritisak može biti podešen na 1 bar.)
U zatvorenim sistemima, pb predstavlja pritisak u
sistemu u barima.
NPSH = Ukupni pozitivni usisni napor u metrima napora
(pročitati iz NPSH krive na strani 14 na najvišem
protoku koji pumpa bude davala).
Hf
= Gubitak usled trenja u usisnoj cevi u metrima napora pri
najvišem protoku koji će pumpa davati.
Hv
= Pritisak isparavanja u metrima napora, pogledajte sl. E
na strani 19. tm = temperatura tečnosti.
Hs
= Sigurnosna granica = minimum 0,5 metara napora.
Ako je izračunata "H" pozitivna, pumpa može da radi na
maksimalno "H" metara napora.
Ako je proračunata veličina "H" negativna, potreban je pritisak na
ulazu od minimum "H" metara napora. Pritisak mora biti jednak
izračunatom "H" tokom rada.
Primer
pb = 1 bar.
Tip pumpe: CR 15, 50 Hz.
Protok: 15 m3/h.
NPSH (sa strane 14): 1,1 metara napora.
Hf = 3,0 metara napora.
Temperatura tečnosti: +60 °C.
Hv (sa sl. E, strana 19): 2,1 metara napora.
H = p b x 10,2 - NPSH - Hf - Hv - Hs [metara napora].
H = 1 x 10,2 - 1,1 - 3,0 - 2,1 - 0,5 = 3,5 metara napora.
Ovo znači da pumpa može raditi pri usisnoj visini od najviše
3,5 metara napora.
Proračunat pritisak u barima: 3,5 x 0,0981 = 0,343 bara.
Proračunat pritisak u kPa: 3,5 x 9,81 = 34,3 kPa.
4
TM02 0118 3800
Savet
TM03 8853 4907
Srpski (RS)
Tabela na strani 16 pokazuje vezu između raspona temperature
tečnosti i maksimalnog dozvoljenog radnog pritiska.
TM00 2256 3393
TM01 1241 4097
Pumpa može biti instalirana
vertikalno ili horizontalno (CR,
CRN 120 i 150, 75 kW, samo
vertikalno). Međutim, motor ne
sme pasti ispod horizontalne
ravni niti biti postavljen
naopako.
Mora da se obezbedi dovoljan
dotok vazduha za hlađenje
motora.
Motori preko 4 kW moraju biti
podržani.
(Dodatni nosač za upotrebu na
brodu)
Da bi vibracije pumpe sveli na
minimum, mogu se postaviti
dodatni držači. Držači se mogu
pričvrstiti sa motora ili sedišta
motora za pregradni zid broda.
Montirajte držač u
horizontalanom položaju.
Da biste dalje vibracije sveli na
minimum, postavite držač na
zid pod uglom od 30-40 °.
Da biste minimizovali bučnost
pumpe, savetujemo da na
svaku stranu pumpe postavite
kompenzatore. Postavljanje/
instaliranje mora biti
sprovedeno kako je opisano u
poglavlju 6.1.
Postavite zaporne ventile na
obe strane pumpe da bi izbegli
pražnjenje sistema ako pumpu
treba pomerti zbog čišćenja,
popravke ili zamene.
Uvek zaštitite pumpu od
povrata vode iz potisnog
cevovoda uz pomoć
nepovratnog ventila (nožni
ventil).
2
4xø
Pumpe su testirane na pritisak koji je 1,5 puta veći od vrednosti
navedenih na sl. B, na strani 17.
L1
L2
5.6 Minimalni protok
Zbog rizika od pregrevanja ne koristite pumpu na protocima ispod
minimalnog protoka.
Kriva ispod pokazuje minimalni protok kao procenat nominalnog
protoka u zavisnosti od temperature tečnosti.
Postupak
Ova informacija je data na
strani 18:
• Dužine između otvora
• dimenzije osnove
• priključci cevovoda
• prečnik i pozicija zavrtnjeva
osnove.
TM05 7705 1013
Korak
TM02 0116 3800
Tabela na strani 17 prikazuje maksimalni dozvoljeni pritisak na
ulazu. Međutim, stvarni pritisak na ulazu + maksimalni pritisak u
pumpi (kada nema protoka) mora uvek biti niži od vrednosti datih
na sl. A, na strani 16.
B1
B2
3
- - - - = vazdušno hlađen vrh.
Qmin
[%]
30
10
0
40
Pažnja
80 100 120 140 160 180 t
[°C]
3a
Minimalni protok
Pumpa ne sme raditi sa zatvorenim ventilom
potisa.
5.7 Elekto podaci
Pogledajte natpisnu pločicu motora.
5.8 Frekvencija uključivanja i isključivanja
Veličina motora
[kW]
4
Maksimalan broj paljenja po satu
≤ 2,2
250
3-4
100
5,5 - 11
50
18,5 - 22
40
30
90
37
50
45
80
55
50
75
50
5.9 Dimenzije i težina
Dimenzije:
Pogledajte sl. C, strana 18.
Težina:
Pogledajte nalepnicu na pakovanju.
5
TM02 0114 3800
5.10 Nivo pritiska buke
Pogledajte sl. D, strana 19.
6. Instalacija
Pumpa mora biti pričvršćena na horizontalnu, ravnu i čvrstu
podlogu zavrtnjima kroz rupe na osnovnoj ploči. Prilikom montaže
pumpe pridržavati se sledećih uputstava, kako ne bi došlo do
njenog oštećenja.
Korak
6
Postupak
TM02 0013 3800
1
Strelice na osnovi pumpe
pokazuju smer protoka tečnosti
kroz pumpu.
TM02 0115 3800
Slika 5
60
TM01 2816 2302
20
Srpski (RS)
5.5 Minimalni ulazni pritisak
Cevi treba montirati tako, da se
naročito na usisnoj strani ne
može skupljati vazduh.
Postavite vakum ventil blizu
pumpe ukoliko instalacija ima
jednu od sledećih
karakteristika:
• Ispusna cev se spušta
nadole od pumpe.
• Postoji rizik od sifon efekta.
• Ukoliko je potrebna zaštita
od povrata prljavih tečnosti iz
potisnog cevovoda.
5
6.1 Osnova
Grundfos preporučuje da pumpu montirate na betonsku osnovu
koja je dovoljno teška da osigura trajan i čvrst oslonac za celu
pumpu. Osnova mora biti sposobna da upija sve vibracije,
normalne napore ili udare. Betonska osnova mora imati
apsolutno libelisanu i ravnu površinu.
TM05 9579 4113
Postavite pumpu na temelj i učvrstite je. Osnovna ploča mora da
bude poduprta celom površinom.
Kada montirate pumpu u vertikalan ili horizontalan položaj,
primenjujete sledeća uputstva.
Postavite pumpu na temelj i učvrstite je. Pogledajte sl. 6.
Slika 8
Osnova, horizontalno postavljanje
Dužina i širina temelja treba uvek biti 200 mm veća od dužine i
širine pumpe. Pogledajte sl. 8.
TM04 0342 0608
Masa osnove mora biti najmanje 1,5 puta ukupne mase pumpe.
Minimalna visina osnove (hf) se zatim može izračunati:
Slika 6
Ispravna instalacija
hf =
mpumpe × 1,5
Lf × Bf × δbetona
Gustina (δ) betona je obično 2.200 kg/m3.
U instalacijama gde je rad sa manje buke posebno važan,
preporučujemo osnovu mase do 5 puta one koju ima pumpa.
Osnova mora da ima zavrtnje kako bi se učvrstila osnovna ploča.
Pogledajte sl. 9.
TM03 4589 2206
6.2 Ublažavanje vibracija
Slika 9
Zavrtanj u osnovi
Kada su zavrtnji osnove na mestu, pumpa se može postaviti na
osnovu. Osnovna ploča se sada može nivelisati uz pomoć
podmetača, ako je potrebno, tako da bude potpuno horizontalna.
Pogledajte sl. 10.
Slika 7
Osnova, vertikalno postavljanje
Preporučena dužina i širina su prikazane na sl. 7. Zapamtite da
dužina i širina osnove pumpe sa veličinom motora ≤ 30 kW mora
biti za 200 mm veća od osnovne ploče.
Za pumpe sa motorom veličine ≥ 37 kW, dužina i širina uvek
moraju biti 1,5 x 1,5 (Lf x Bf) metara.
6
Podmetači
Slika 10 Nivelisanje podmetačima
TM04 0362 0608
TM04 0343 0608
Srpski (RS)
Savet
Osnova/instalacija mora biti izvedena u skladu sa
sledećim instrukcijama. Nepridržavanje može
dovesti do funkcionalnih grešaka koje će oštetiti
komponente pumpe.
6.5 Momenti zatezanja
Ako se koriste prigušivači vibracija, oni se moraju instalirati ispod
osnove. Pumpe sa veličinom motora ≤ 30 kW mogu koristiti
prigušivače vibracija kao što je prikazano na sl. 11.
Za pumpe sa veličinom motora ≥ 37 kW, koristite Sylomer®
ploču kako je prikazano na sl. 12.
Tabela pokazuje preporučene momente za zavrtnje sa navrtkom
pri osnovi i na prirubnicama.
Osnova
[Nm]
Prirubnica
[Nm]
1s-5
40
50-60
10-20
50
60-70
32-150
70
70-80
CR, CRI, CRN
TM04 1691 1008
Prigušivači vibracija
Slika 11 Pumpa sa prigušivačima vibracija
TM04 1692 1008
Sylomer® ploča
Slika 12 Pumpa na Sylomer® ploči
6.3 Instalacija na otvorenom
Kada je postavljena na otvorenom, preporučujemo da za motor
obezbedite zaštitu od kiše. Takođe vam preporučujemo da
otvorite jedan od otvora za drenažu u prirubnici motora.
6.4 Vruće površine
Upozorenje
Kad pumpa vruće tečnosti, mora se osigurati
kako se ljudi ne bi povredili pri kontaktu sa
vrućom površinom.
Glava pumpe
Plašt pumpe
Osnova
TM04 0361 0608
Slika 13 pokazuje koji su delovi pumpe vrući koliko i pumpana
tečnost.
Slika 13 Vruće površine na CR, CRI, CRN pumpi
7
Srpski (RS)
6.2 Ublažavanje vibracija
6.6 Sile na ivicama i obrtni momenti
TM04 0346 2013
Slika 14 Sile na ivicama i obrtni momenti
Y-pravac:
Ulaz/izlaz
Z-pravac:
Smer komore
X-pravac:
90 ° sa ulaza/izlaza
CR, CRI, CRN
Sila,
Y-pravac
[N]
Sila,
Z-pravac
[N]
25/32
1s do 5
900
1050
850
40
10
1100
1250
1000
50
15 i 20
1500
1550
1350
65
32
1850
2100
1700
80
45
2500
2050
2250
100
64 i 90
3350
2700
3000
125/150
120 i 150
3350
2700
3000
Obrtni moment,
Y-pravac
[Nm]
Sila,
X-pravac
[N]
Prirubnica, DN
[mm]
Sile
CR, CRI, CRN
Obrtni moment,
Z-pravac
[Nm]
Obrtni moment,
X-pravac
[Nm]
Momenti zatezanja
Prirubnica, DN
[mm]
Srpski (RS)
Ukoliko sva opterećenja ne dosegnu maksimalno dozvoljenu
vrednost prikazanu u tabeli dole, neka od ovih vrednosti može
premašiti normalno ograničenje. Kontaktirajte Grundfos za više
informacija.
25/32
1s do 5
1100
850
750
40
10
1300
1050
900
50
15 i 20
1400
1150
1000
65
32
1500
1200
1100
80
45
1150
1300
1600
100
64 i 90
1250
1450
1750
125/150
120 i 150
1250
1450
1750
8
7. Elektro povezivanje
Električno povezivanje bi trebalo da izvede ovlašćeni električar u
skladu sa lokalnim propisima.
Mrežno napajanje [V]
Delta povezivanje
Upozorenje
CR pumpa se mora povezati na spoljni glavni
prekidač postavljen blizu pumpe i na zaštitni
prekidač motora ili CUE konvertor frekvencije.
Mora postojati mogućnost da zaključate glavni
prekidač u poziciji ISKLJUČENO (izolovan). Tip i
uslovi su specificirani u EN 60204-1, 5.3.2.
Srpski (RS)
7.2 Trofazno povezivanje
50 Hz
60 Hz
Zvezdasti spoj
220-240
/
380-415
/
380-415
660-690
220-277
/
380-480 1)
380-480
/
660-690
1) Motori 60 Hz, 0,37 - 1,1 kW: 220-277/380-440 V.
Pre uklanjanja poklopca kutije sa priključcima i
pre uklanjanja/rastavljanja pumpe, osigurajte da
je napajanje strujom isključeno i da se ne može
nehotice uključiti.
Korisnik treba da razmotri da li je potrebno
instalirati i prekidač za isključivanje u slučaju
opsnosti.
Radni napon i frekvencija naznačeni su na natpisnoj pločici
motora. Proverite da li motor odgovara električnom napajanju na
kome će se koristiti i da li su priključci motora ispravno povezani.
Pronaćićete dijagram ožičavanja u priključnoj kutiji.
U1
W1
W2
U2
V2
U1
V1
W1
U2
V2
V1
L1
L2
L3
Slika 15 Delta povezivanje
U1
W2
U2
U1
V1
V2
7.1 Kablovska uvodnica/spojnica zavrtnja
U2
Svi motori imaju navojne kablovske utičnice. Tabela dole
pokazuje broj i veličinu uvodnica kabla na kutiji sa priključcima
(standard EN 50262).
W2
W1
Broj i veličina
kablovske
uvodnice
Opis
0,25 - 0,55
2 x M20 x 1,5
Rupe imaju prefabrikovane
navoje i zatvorene su
probojnicima kablovskih
uvodnica.
0,75 - 3,0
2 x M20
Rupe su zatvorene sa
probojnicima kablovskih
uvodnica
4,0 - 7,5
4 x M25
Rupe su zatvorene sa
probojnicima kablovskih
uvodnica
11-22
2 x M20
4 x M40
Rupe su zatvorene sa
probojnicima kablovskih
uvodnica
30-45
2 x M50 x 1,5
Čep
55-75
2 x M63 x 1,5
Čep
Motor
[kW]
W1
V2
V1
L1
L2
L3
TM02 6655 1305
Pažnja
W2
TM02 6656 1305
Upozorenje
Slika 16 Zvezdasti spoj
Ako motor ima PTC senzore ili PTO veze, veza mora da bude u
saglasnosti sa dijagramom ožičavanja priključne kutije.
Trofazni motori moraju biti povezani na zaštitni prekidač motora.
9
7.4 Položaji priključne kutije
7.3 Monofazno povezivanje
"Nizak napon"
50 Hz
220-230
1. Ukoliko je potrebno, uklonite zaštitu spojnice. Ne sklanjajte
spojnicu.
"Visok napon"
/
240
2. Skinuti zavrtnje koji spajaju pumpu i motor.
3. Okrenite motor u željeni položaj.
4. Zamenite zavrtnje i čvrsto ih pritegnite.
5. Zamenite zaštitu spojnice.
TM04 1693 1008
Elektro povezivanje izvedite kao što je prikazano na dijagramu
ožičavanja unutar kutije terminala.
7.5 Rad sa konvertorom frekvencije
7.5.1 Motori obezbeđeni od strane Grundfosa
Svi trofazni MG motori sa faznom izolacijom se mogu povezati na
konvertor frekvencije.
7.5.2 Fazna izolacija MG 71 i 80
Slika 17 Veza, "nizak napon", 0,37 - 0,75 kW
TM04 1694 1008
MG motori, veličine rama 71 i 80, nemaju faznu izolaciju kao
standard. Motori nisu pogodni za rad uz konvertor frekvencije s
obzirom da nisu zaštićeni od skokova napona koje prouzrokuje rad
konvertora frekvencije. Samo motori koji rade na naponu od ili preko
460 V imaju faznu izolaciju.
Slika 18 Veza, "visoki napon", 0,37 - 0,75 kW
Pažnja
Rad konvertora frekvencije MG motora bez
izolacije faze prouzrokovaće oštećenje motora.
Preporučujemo vam da zaštite sve ostale motore od skokova
napona viših od 1200 V sa 2000 V/μsec.
Smetnje nabrojane gore, npr. pojačani nivo buke i štetni vršni
naponi, mogu se ukloniti ugradnjom jednog LC filtera između
konvertora frekvencije i motora.
Za više informacija kontaktirajte snabdevača konvertora
frekvencije ili motora.
7.5.3 Drugi proizvođači motora pored onih koje isporučuje
Grundfos
TM04 0345 0608
Molimo kontaktirajte Grundfos ili proizvođača motora.
Slika 19 Veza, "nizak napon", 1,1 - 2,2 kW
TM04 0344 0608
Srpski (RS)
Priključna kutija može biti postavljena u četiri položaja u koracima
od po 90 °. Pratite sledeću proceduru:
Mrežno napajanje [V]
Slika 20 Veza, "visoki napon", 1,1 - 2,2 kW
Grundfosovi jednofazni motori imaju ugrađeni termo prekidač pa
druga zaštita nije potrebna.
10
8. Puštanje u rad
Kada se pumpa prvi put pušta u rad ili kada se instalira nova
zaptivka vratila, potreban je određeni period adaptacije pre nego
se propuštanje smanji na prihvatljiv nivo. Vreme koje je za to
potrebno zavisi od radnih uslova, npr. svaki put kada se radni
uslov promeni započinje novi period adaptacije.
Pod normalnim uslovima, tečnost koja je iscurela će ispariti.
Kao rezultat propuštanje neće biti detektovano.
Međutim, tečnosti kao što je kerozin neće ispariti. Stoga
propuštanje može izgledati kao kvar zaptivke vratila.
9. Održavanje
Upozorenje
Pre početka bilo kakvih radova na pumpi,
proverite da li je električno napajanje isključeno i
osigurajte da se ne može nehotice uključiti.
Slika 21 Odzračni ventil, standard i opciono rešenje sa
priključkom za crevo.
Upozorenje
Obratite pažnju na položaj otvora za odzračivanje
kako bi se otklonila opasnost od povreda i
oštećenja motora i drugih komponenti.
Kod instalacija sa vrućom vodom, treba posebno
obratiti pažnju na opasnost od povreda vrelom
vodom.
Pratite uputstva na strani 34.
CR, CRI, CRN 1s do 5
Za ove pumpe vam savetujemo da otvorite ventil bajpasa prilikom
startovanja, pogledajte sl. 22 za lokaciju ventila bajpasa. Bajpas
ventil spaja usisnu i ispusnu stranu pumpe i tako olakšava
proceduru punjenja. Zatvorite bajpas ventil kad se rad stabilizuje.
Kada pumpane tečnosti sadrže vazduh savetujemo da ostavite
bajpas ventil otvoren ukoliko je radni pritisak niži od 6 bara.
Zatvorite bajpas ventil ukoliko radni pritisak konstantno prelazi
6 bara. Inače će se zbog visoke brzine tečnosti habati materijal
otvora.
Ležajevi i zaptivka vratila pumpe ne zahtevaju nikakvo
održavanje.
Ležajevi motora
Motorima koji nemaju mazalice nije potrebno održavanje.
Motori sa mazalicama moraju se podmazivati mašću na bazi
litijuma otpornom na visoke temperature. Pogledajte uputstva na
poklopcu ventilatora.
U slučaju sezonskog rada (motor ne radi više od 6 meseci u toku
godine) preporučujemo podmazivanje motora kad se pumpa
povuče iz rada.
U zavisnosti od temperature okoline, ležajevi motora se moraju
zameniti ili podmazati prema tabeli ispod. Tabela se odnosi na
2-polne motore. Broj radnih sati naveden za zamenu ležaja je
samo smernica.
Interval zamene ležajeva [radni sati]
Veličina
motora
[kW]
40 °C
45 °C
50 °C
55 °C
60 °C
0,37 - 0,75
18000
-
-
-
-
1,1 - 7,5
20000
15500
12500
10000
7500
Interval podmazivanja [radni sati]
Veličina
motora
[kW]
40 °C
45 °C
50 °C
55 °C
60 °C
11 - 18,5
4500
3400
2500
1700
1100
22
4000
3100
2300
1500
1000
30-55
4000
3000
2000
1500
-
75
2000
1500
1000
500
-
Intervali za 4-polne motore su dva puta duži od onih kod 2-polnih
motora.
Ako je temperatura okoline niža od 40 °C, ležajevi se moraju
zameniti/podmazati u intervalima pomenutim ispod 40 °C.
11
Srpski (RS)
Lica zaptivke se podmazuju dizanom tečnosti, što znači da može
doći do određenog propuštanja zaptivke vratila.
Ne puštati pumpu u rad dok ne bude napunjena
radnim fluidom i odzračena. Ako pumpa radi na
suvo, ležajevi pumpe i zaptivač vratila se mogu
oštetiti.
TM05 1160 0611 - TM05 8098 1913
Pažnja
8.1 Period adaptacije zaptivke vratila
Pumpu treba isprazniti ako pri dužem periodu mirovanja postoji
opasnost od zamrzavanja.
Izdrenirajte pumpu otpuštanjem zavrtnja za odzračivanje na glavi
pumpe i uklanjanjem drenažnog čepa na postolju.
Upozorenje
Obratite pažnju na položaj otvora za odzračivanje
kako bi se otklonila opasnost od povreda i
oštećenja motora i drugih komponenti.
Kod instalacija sa vrućom vodom, treba posebno
obratiti pažnju na opasnost od povreda vrelom
vodom.
Nemojte zatezati zavrtanj za odzračivanje i vraćati drenažni čep
dok se pumpa ne bude ponovo koristila.
CR, CRI, CRN 1s do 5
Pre zamene ispusnog čepa odvrnite bajpas ventil do kraja.
Pogledajte sl. 22.
Čep za pražnjenje
Bajpas ventil
TM01 1243 4097
Srpski (RS)
10. Zaštita od zamrzavanja
Slika 22 Položaj ispusnog čepa i bajpas ventila
Namestite drenažni čep zatežući veliku priključnu navrtku iza koje
je ventil bajpasa.
11. Servis
Preporučujemo vam da pumpe sa motorima od 7,5 kW i više
popravljate na lokaciji pumpe. Neophodno je da se obezbedi
opremu za podizanje.
Savet
Ako je pumpa korišćena za tečnost koja je
otrovna ili opasna po zdravlje, biće klasifikovana
kao kontaminirana.
Ako je od Grundfosa zatraženo da servisira pumpu, Grundfos
mora biti upoznat sa detaljima u vezi pumpane tečnosti itd. pre
vraćanja pumpe na servis. U suprotnom, Grundfos može odbiti
primanje pumpe na servis.
Eventualni troškovi vraćanja pumpe idu na teret klijenta.
Međutim, bilo koja aplikacija za servis (bez obzira kome je
upućena) mora imati priložene detalje o dizanoj tečnosti ukoliko
su one bile štetne po zdravlje ili otrovne.
11.1 Servisna oprema i uputstva
Servisnu opremu i uputstva za CR, CRI i CRN, potražite na
www.grundfos.com (WebCAPS), WinCAPS ili Servisnom
Katalogu Opreme.
12
Upozorenje
Pre uklanjanja poklopca kutije sa priključcima i pre uklanjanja/rastavljanja pumpe, osigurajte da je napajanje strujom
isključeno i da se ne može nehotice uključiti.
Kvar
Uzrok
1. Motor ne radi kada se
uključi.
a) Nema dovoda struje do motora.
Spojite snabdevanje strujom.
b) Osigurači su pregoreli.
Zamenite osigurače.
2. Zaštitna sklopka
motora odmah iskoči
pošto se uključi
napajanje strujom.
Rešenje
c) Iskočila je zaštitna sklopka motora.
Aktivirajte zaštitnu sklopku motora.
d) Kvar termalne zaštite.
Ponovo aktivirajte termalnu zaštitu.
e) Glavni kontakti zaštitne sklopke motora gube
kontakt ili su oštećeni namotaji.
Promeniti kontakte ili magnetni namotaj.
f)
Popraviti kontrolno kolo.
Kontrolno kolo u kvaru.
g) Motor neispravan.
Zamenite motor.
a) Jedan osigurač/automatska zaštitna sklopka
pregorela.
Zamenite osigurač/ubacite zaštitnu sklopku.
b) Kontakti zaštitne sklopke motora su u kvaru.
Zamenite kontakte zaštitne sklopke motora.
c) Kablovska veza labava ili neispravna.
Kablovsku vezu učvrstiti ili zameniti.
d) Namotaji motora u kvaru.
Zamenite motor.
e) Pumpa mehanički blokirana.
Otkloniti mehaničku blokadu.
f)
Podešavanja automatske zaštitne sklopke
motora su preniska.
Ispravno podesite zaštitnu sklopku motora.
3. Povremeno iskače
automatski prekidač
zaštite motora.
a) Podešavanja automatske zaštitne sklopke
motora su preniska.
Ispravno podesite zaštitnu sklopku motora.
b) Napon mreže povremeno previše nizak.
Proverite napajanje.
4. Automatski prekidač
zaštite motora nije
iskočio ali pumpa ne
radi.
a) Proverite 1 a), b), d), e) i f).
5. Rad pumpe nije
konstantan.
a) Ulazni pritisak suviše nizak (kavitacija).
Proveriti stanje usisnog voda.
b) Usisni vod ili pumpa začepljeni nečistoćama.
Očistite usisnu cev/pumpu.
6. Pumpa radi ali ne
dostavlja vodu.
c) Pumpa uvlači vazduh.
Proveriti stanje usisnog voda.
a) Usisni vod ili pumpa začepljeni nečistoćama.
Očistite usisnu cev/pumpu.
b) Zaporni ili nepovratni ventil blokiran u
zatvorenom položaju.
Popraviti nožni ventil ili nepovratni ventil.
c) Propuštanje u usisnoj cevi.
Popraviti usisnu cev.
d) Vazduh u usisnom vodu ili u pumpi.
Proveriti stanje usisnog voda.
e) Motor radi u pogrešnom smeru rotacije.
Promeniti smer rotacije motora.
7. Pumpa se posle
isključenja obrće u
suprotnom smeru.
a) Propuštanje u usisnoj cevi.
Popraviti usisnu cev.
b) Zaporni ili nepovratni ventil neispravan.
Popraviti nožni ventil ili nepovratni ventil.
8. Curenje na zaptivki
vratila.
a) Zaptivka vratila u kvaru.
9. Buka.
a) kavitacija.
Proveriti stanje usisnog voda.
b) Pumpa ne rotira slobodno (otpor trenja) zbog
pogrešnog položaja vratila pumpe.
Podesiti položaj vratila pumpe.
Pridržavati se postupka prikazanog na sl. F, G ili H
na kraju ovog uputstva.
c) Rad konvertora frekvencije.
Pogledajte poglavlje 7.5 Rad sa konvertorom
frekvencije.
Zamenite zaptivku vratila.
13. Uklanjanje
Proizvod ili delovi se moraju odstraniti na ekološki bezbedan
način:
1. Koristiti lokalne javne ili privatne firme za otklanjanje otpadnih
materija.
2. Ukoliko ovo nije moguće kontaktirati najbliže Grundfos
predstavništvo ili servis.
Zadržvamo pravo tehničkih izmena.
13
Srpski (RS)
12. Traženje grešaka
14
TM01 9884 3801
TM01 1935 0899
TM02 7125 2703
TM01 1936 0899
TM01 1934 0899
TM01 9883 3300
TM02 7127 2703
TM01 9882 3801
TM02 7126 2703
TM02 7387 3403
Prilog
Prilog
1
NPSH
15
TM03 8765 2507
TM03 8764 2507
TM01 1937 0899
Prilog
Prilog
Fig. A
Maximum permissible operating pressure / liquid temperature range
Oval
Operating
pressure
Liquid temperature
range
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI, CRN 3
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI, CRN 5
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 10-1
→ 10-16
16 bar
-20 °C to +120 °C
16 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 10-17
→ 10-22
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 15-1
→ 15-7
10 bar
-20 °C to +120 °C
-
-
CR, CRI 15-1
→ 15-10
-
-
16 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 15-12
→ 15-17
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 20-1
→ 20-7
10 bar
-20 °C to +120 °C
-
-
CR, CRI 20-1
→ 20-10
-
-
16 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 20-12
→ 20-17
CRN 20
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 32-1-1
→ 32-7
-
-
16 bar
CR, CRN 32-8-2
→ 32-14
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 45-1-1
→ 45-5
-
-
16 bar
-30 °C to +120 °C
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 45-6-2
→ 45-11
-
-
30 bar
CR, CRN 45-12-2
→ 45-13-2
-
-
33 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 64-1-1
→ 64-5
-
-
16 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 64-6-2
→ 64-8-1
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 90-1-1
→ 90-4
-
-
16 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 90-5-2
→ 90-6
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 120
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 150
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRI, CRN 1s
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI, CRN 1
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI, CRN 3
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI, CRN 5
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 10-1
→ 10-10
16 bar
-20 °C to +120 °C
16 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 10-12
→ 10-17
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
-20 °C to +120 °C
CRN 10
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
CR, CRI 15-1
→ 15-5
10 bar
-20 °C to +120 °C
-
-
CR, CRI 15-1
→ 15-8
-
-
16 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 15-9
→ 15-12
CRN 15
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
10 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 20-1
→ 20-5
10 bar
-20 °C to +120 °C
-
-
CR, CRI 20-1
→ 20-7
-
-
16 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 20-8
→ 20-10
CRN 20
16
Operating
pressure
CR, CRI, CRN 1
CRN 15
60 Hz
Liquid temperature
range
CR, CRI, CRN 1s
CRN 10
50 Hz
PJE - CLAMP - CA - UNION
DIN - FGJ
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
10 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 32-1-1
→ 32-5
-
-
16 bar
CR, CRN 32-6-2
→ 32-10-2
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 45-1-1
→ 45-4
-
-
16 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 45-5-2
→ 45-7
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 64-1-1
→ 64-3
-
-
16 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 64-4-2
→ 64-5-2
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 90-1-1
→ 90-3
-
-
16 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 90-4-2
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 120
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 150
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
Prilog
Fig. B
Maximum inlet pressure for CR, CRI and CRN
50 Hz
60 Hz
CR, CRI, CRN 1s
CR, CRI, CRN 1s-2 → CR, CRI, CRN 1s-36
10 bar
CR, CRI, CRN 1s-2 → CR, CRI, CRN 1s-27
10 bar
→ CR, CRI, CRN 1-36
10 bar
CR, CRI, CRN 1-2 → CR, CRI, CRN 1-25
CR, CRI, CRN 1-27
10 bar
15 bar
CR, CRI, CRN 3-2 → CR, CRI, CRN 3-29
CR, CRI, CRN 3-31 → CR, CRI, CRN 3-36
10 bar
15 bar
CR, CRI, CRN 3-2 → CR, CRI, CRN 3-15
CR, CRI, CRN 3-17 → CR, CRI, CRN 3-25
10 bar
15 bar
10 bar
15 bar
CR, CRI, CRN 5-2 → CR, CRI, CRN 5-9
CR, CRI, CRN 5-10 → CR, CRI, CRN 5-24
10 bar
15 bar
8 bar
10 bar
CR, CRI, CRN 10-1 → CR, CRI, CRN 10-5
CR, CRI, CRN 10-6 → CR, CRI, CRN 10-17
8 bar
10 bar
8 bar
10 bar
CR, CRI, CRN 15-1 → CR, CRI, CRN 15-2
CR, CRI, CRN 15-3 → CR, CRI, CRN 15-12
8 bar
10 bar
8 bar
10 bar
CR, CRI, CRN 20-1
CR, CRI, CRN 20-2 → CR, CRI, CRN 20-10
8 bar
10 bar
→ CR, CRN 32-4
→ CR, CRN 32-10
→ CR, CRN 32-14
4 bar
10 bar
15 bar
CR, CRN 32-1-1
CR, CRN 32-3-2
CR, CRN 32-7-2
→ CR, CRN 32-2
→ CR, CRN 32-6
→ CR, CRN 32-10-2
4 bar
10 bar
15 bar
→ CR, CRN 45-2
→ CR, CRN 45-5
→ CR, CRN 45-13-2
4 bar
10 bar
15 bar
CR, CRN 45-1-1
CR, CRN 45-2-2
CR, CRN 45-4-2
→ CR, CRN 45-1
→ CR, CRN 45-3
→ CR, CRN 45-7
4 bar
10 bar
15 bar
→ CR, CRN 64-2-2
→ CR, CRN 64-4-2
→ CR, CRN 64-8-1
4 bar
10 bar
15 bar
CR, CRN 64-1-1
CR, CRN 64-1
CR, CRN 64-2
→ CR, CRN 64-2-1
→ CR, CRN 64-5-2
4 bar
10 bar
15 bar
→ CR, CRN 90-1
→ CR, CRN 90-3-2
→ CR, CRN 90-6
4 bar
10 bar
15 bar
CR, CRN 90-1-1
CR, CRN 90-2-1
→ CR, CRN 90-2-2
→ CR, CRN 90-4-2
10 bar
15 bar
→ CR, CRN 120-2-1
→ CR, CRN 120-5-1
→ CR, CRN 120-7
10 bar
15 bar
20 bar
CR, CRN 120-1
CR, CRN 120-2-2
CR, CRN 120-4-1
→ CR, CRN 120-3
→ CR, CRN 120-5-2
10 bar
15 bar
20 bar
→ CR, CRN 150-1
→ CR, CRN 150-4-1
→ CR, CRN 150-6
10 bar
15 bar
20 bar
CR, CRN 150-1-1
CR, CRN 150-1
CR, CRN 150-3-2
→ CR, CRN 150-2
→ CR, CRN 150-4-2
10 bar
15 bar
20 bar
CR, CRI, CRN 1
CR, CRI, CRN 1-2
CR, CRI, CRN 3
CR, CRI, CRN 5
CR, CRI, CRN 5-2 → CR, CRI, CRN 5-16
CR, CRI, CRN 5-18 → CR, CRI, CRN 5-36
CR, CRI, CRN 10
CR, CRI, CRN 10-1 → CR, CRI, CRN 10-6
CR, CRI, CRN 10-7 → CR, CRI, CRN 10-22
CR, CRI, CRN 15
CR, CRI, CRN 15-1 → CR, CRI, CRN 15-3
CR, CRI, CRN 15-4 → CR, CRI, CRN 15-17
CR, CRI, CRN 20
CR, CRI, CRN 20-1 → CR, CRI, CRN 20-3
CR, CRI, CRN 20-4 → CR, CRI, CRN 20-17
CR, CRN 32
CR, CRN 32-1-1
CR, CRN 32-5-2
CR, CRN 32-11-2
CR, CRN 45
CR, CRN 45-1-1
CR, CRN 45-3-2
CR, CRN 45-6-2
CR, CRN 64
CR, CRN 64-1-1
CR, CRN 64-2-1
CR, CRN 64-4-1
CR, CRN 90
CR, CRN 90-1-1
CR, CRN 90-2-2
CR, CRN 90-3
CR, CRN 120
CR, CRN 120-1
CR, CRN 120-2
CR, CRN 120-6-1
CR, CRN 150
CR, CRN 150-1-1
CR, CRN 150-2-1
CR, CRN 150-5-2
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CR 32
CRN 32
CR 45
CRN 45
CR 64
CRN 64
CR 90
CRN 90
CR 120
CRN 120
CR 150
CRN 150
200
-
200
-
200
-
160
-
160
-
160
-
160
CRI, CRN 20
CR 20
CRI, CRN 15
CR 15
CRI, CRN 10
CR 10
CRI, CRN 5
CR 5
CRI, CRN 3
CR 3
CRI, CRN 1
CR 1
CRI, CRN 1s
H
L
[mm]
L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
-
80
-
80
-
50
-
50
-
50
-
50
H
[mm]
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
1½
-
1¼
-
1
-
1
-
1
D
[Rp]
D
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
261
-
261
-
261
-
210
-
210
-
210
-
210
-
L
[mm]
L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90
-
90
-
80
-
50
-
50
-
50
-
50
-
H
[mm]
D
PJE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60.1
-
60.1
-
60.1
-
42.2
-
42.2
-
42.2
-
42.2
-
D
[mm]
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
202
-
202
-
202
-
162
-
162
-
162
-
162
-
L
[mm]
L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90
-
90
-
80
-
50
-
50
-
50
-
50
-
H
[mm]
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50
-
50
-
30
-
30
-
30
-
30
-
D
[mm]
D
CLAMP - FlexiClamp
H
18
CR 1s
Pump
Type
Oval
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
228
-
228
-
228
-
228
-
L
[mm]
L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50
-
50
-
50
-
H
[mm]
UNION
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
2
-
2
-
D
[G]
D
H
380
380
380
380
380
380
365
365
365
365
320
320
300
300
300
300
280
280
250
250
250
250
250
250
250
250
L
[mm]
L
180
180
180
180
140
140
140
140
140
140
105
105
90
90
90
90
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
H
[mm]
DIN - FGJ
125
125
125
125
100
100
100
100
80
80
65
65
50
50
50
50
40
40
25/32
25/32
25/32
25/32
25/32
25/32
25/32
25/32
DN
DN
275
275
275
275
199
199
190
190
190
190
170
170
130
130
130
130
130
130
100
100
100
100
100
100
100
100
L1
[mm]
344
344
344
344
261
261
251
248
251
248
226
223
200
176
200
176
200
178
150
145
150
145
150
145
150
145
L2
[mm]
L1
L2
380
380
380
380
280
280
266
266
266
266
240
240
215
215
215
215
215
215
180
180
180
180
180
180
180
180
B1
[mm]
B1
B2
472
472
472
472
348
348
331
331
331
331
298
298
248
256
248
256
248
256
220
220
220
220
220
220
220
220
B2
[mm]
4xø
18
18
18
18
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13.5
13
13.5
13
13.5
13
13
13
13
13
13
13
13
∅
[mm]
TM00 2256 3393
TM00 2255 3393
TM00 2254 3393
TM00 2253 3393
TM00 2252 3393
TM00 2251 3393
Prilog
Fig. C
Prilog
Fig. D
Airborne noise emitted by pumps with motors fitted by Grundfos
50 Hz
60 Hz
LpA
[dB(A)]
LpA
[dB(A)]
0.37
50
55
0.55
50
53
0.75
50
54
1.1
52
57
1.5
54
59
2.2
54
59
3.0
55
60
4.0
62
66
5.5
60
65
7.5
60
65
11
60
65
Motor
[kW]
15
60
65
18.5
60
65
22
66
70
30
71
75
37
71
75
45
71
75
55
71
75
75
73
77
Fig. E
Hv
(m)
190
126
180
100
170
79
160
62
150
45
40
35
30
140
130
25
120
20
110
15
100
12
10
8,0
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,5
1,0
0,8
0,6
0,4
0,3
0,2
0,1
TM02 7445 3503
tm
(°C)
19
Fig. F
A
C
TM02 0460 4600
TM02 0459 4600
B
D
M6 - 13 Nm
M8 - 31 Nm
M10 - 62 Nm
20
TM02 1052 0501
TM02 1051 0501
x
M5 - 2.5 Nm
0.5x
Prilog
CR, CRI, CRN 1s, 1, 3 and 5
C
E
TM02 0459 4600
TM02 7923 4403
TM02 1045 0501
M5 - 2.5 Nm
TM02 8500 0304
A
TM02 8515 0304
TM02 8542 0404
Fig. G
Prilog
CR, CRI, CRN 10, 15 and 20
B
1
2
D
F
M6 - 13 Nm
M8 - 31 Nm
M10 - 62 Nm
21
TM01 2146 3600
TM01 9878 4409
TM01 2144 3600
1.7 mm
Prilog
CR, CRN 32, 45, 64, 90
Fig. H
A
1
22
2
B
C
C
E
TM03 8906 2707
TM03 8905 2707
TM03 8904 2707
TM03 8903 2707
A
TM03 8908 2707
TM03 8907 2707
Fig. I
Prilog
CR, CRN 120 and 150
B
D
F
23
Prilog
Designation
Pos.
GB
BG
1
1a
2
3
Adapter flange
Motor stool
Pump head
Chamber, top
Преходен фланец
Столче на двигателя
Глава на помпата
Горна камера
3a
Chamber without neck ring
Камера без пръстен
4
Chamber complete
4a
Chamber with bearing ring
5a
6
6a
Chamber complete
Base
Stop pin
6d
Guide plate for base
6g
Bearing ring
7
Coupling guard
Камера - комплект
Камера с лагерен
пръстен
Камера - комплект
Основа
Шплент
Водеща плоча за
основата
Ролков лагер
Предпазен капак на
съединителят
Винт
Съединител - комплект
Винт
Шплент на вала
Kammer komplett
Komplektne vahepesa
Článek s kroužkem ložiska
Kammer med lejering
Kammer mit Lagerring
Laagriga vahepesa
Kompletní článek
Patka
Zarážkový kolík
Kammer komplet
Fodstykke
Rotationslås
Komplektne vahepesa
Alus
Lukustustihvt
Vodicí deska patky
Styreplade til fodstykke
Kroužek ložiska
Lejering
Kammer komplett
Fußstück
Sperrzapfen
Führungsplatte für
Fußstück
Lagerring
Kryt spojky
Skærm
Schutzschirm
Ühendusmuhvi kate
Šroub
Kompletní spojka
Šroub
Válcový kolík
Skrue
Kobling komplet
Skrue
Stift
Schraube
Kupplung komplett
Schraube
Zylinderstift
Kruvi
Komplektne ühendusmuhv
Kruvi
Võlli tihvt
Винт за обезвъздушаване
Тапа на тръбата
Пробка
Пробка
Пробка за дрениране
Шпилка
Лента
Винт
Шайба
Винт
Винт
Винт
Odvzdušňovací šroub
Zátka
Zátka
Zátka
Vypouštěcí zátka
Rozpěrný šroub
Stahovací pás
Šroub
Podložka
Šroub
Šroub
Šroub
Luftskrue
Rørprop
Prop
Prop
Tømmeprop
Støttebolt
Spændebånd
Skrue
Spændeskive
Skrue
Skrue
Skrue
Entlüftungsschraube
Stopfen
Stopfen
Stopfen
Entleerungsstopfen
Stehbolzen
Spannband
Schraube
Unterlegscheibe
Schraube
Schraube
Schraube
Õhutusventiil
Ääriku kork
Kork
Kork
Tühjendusava kork
Distantspolt
Klamber
Kruvi
Seib
Kruvi
Kruvi
Kruvi
Шайба
Винт
Гайка
Гайка
О-пръстен/уплътнение
О-пръстен
О-пръстен
Podložka
Šroub
Matice
Matice
O-kroužek/těsnicí kroužek
O-kroužek
O-kroužek
Spændeskive
Skrue
Møtrik
Møtrik
O-ring/pakning
O-ring
O-ring
Unterlegscheibe
Schraube
Mutter
Mutter
O-Ring/Dichtung
O-Ring
O-Ring
Seib
Kruvi
Mutter
Mutter
O-ring/tihend
O-ring
O-ring
Входяща част - комплект
Kompletní vtoková část
Indløbsdel komplet
Einlaufteil komplett
Komplektne imiosa
Пръстен
Mezerový kroužek
Kompletní mezerový
kroužek
Kroužek ložiska
Tætningsring
Spaltring
Tihendusrõngas
Tætningsring komplet
Spaltring komplett
Tihendusrõngas
Lejering
Lagerring
Laager
Ložisko s unašečem
Leje med medbringer
Lager mit Mitnehmer
Juhikuga vahelaager
Kroužek ložiska otočný
Pouzdro
Přídržný kroužek
Přídržný kroužek
Lejering, roterende
Bøsning
Låsering
Låsering
Lagerring, rotierend
Buchse
Haltering
Haltering
Laager, pöörlev
Puks
Lukustusrõngas
Lukustusrõngas
Neck ring complete
Пръстен - комплект
Търкалящ лагер
Търкалящ лагер с винт за
застопоряване
Търкалящ лагер - въртящ
Лагерна втулка
Спирателен пръстен
Спирателен пръстен
Гайка на разрязания
конус
Работно колело
Работно колело
Разрязан конус
Износващ се пръстен
Bearing ring
47b
47c
47d
47e
Bearing ring, rotating
Bush
Retaining ring
Retaining ring
48
Split cone nut
49
49a
49b
49c
Impeller
Impeller
Split cone
Wear ring
Discharge part/top guide
vanes
Pump shaft
Sleeve
Base plate
Base plate
Screw
Washer
O-ring
50a
51
55
56
56a
56c
56d
57
Zwischenflansch
Laterne
Kopfstück
Oberste Kammer
EE
Kammer komplet
45a
Bearing with driver
DE
Mellemflange
Mellemstykke
Topstykke
Kammer, øverste
Screw
Coupling complete
Screw
Shaft pin
Coupling half
Flange (oval)
Air vent screw
Pipe plug
Plug
Plug
Drain plug
Staybolt
Strap
Screw
Washer
Screw
Screw
Screw
Washer
Washer
Screw
Nut
Nut
O-ring/gasket
O-ring
O-ring
Gasket
Inlet part complete
Inlet part upper
Inlet part lower
Neck ring
47
DK
Mezipříruba
Lucernaty motoru
Hlava čerpadla
Horní článek
Článek bez mezerového
kroužku
Kompletní článek
7a
8
9
10
10a
12
18
19
21
23
25
26
26a
26b
26c
28
28a
31
32
32a
35
36
36a
37
38
38a
39
44
44a
44b
45
47a
CZ
Kammer uden tætningsring Kammer ohne Spaltring
Ülemineku äärik
Mootoripukk
Pumba pea
Ülemine vahepesa
Tihendusrõngata vahepesa
Aluse juhtplaat
Alumine laager
Matice upínacího pouzdra
Møtrik for klembøsning
Mutter für Klemmbuchse
Lõhismutter
Oběžné kolo
Oběžné kolo
Upínací pouzdro
Těsnicí kruh
Løber
Løber
Klembøsning
Slidring
Laufrad
Laufrad
Klemmbuchse
Verschleißring
Tööratas
Tööratas
Survepuks
Kulutusrõngas
Вал на помпата
Външна втулка
Основна плоча
Основна плоча
Винт
Шайба
О-пръсетн
Hřídel čerpadla
Vnější plášt’
Základová deska
Základová deska
Šroub
Podložka
O-kroužek
Pumpeaksel
Svøb
Fodplade
Fodplade
Skrue
Spændeskive
O-ring
Pumba võll
Kattesärk
Alusplaat
Alusplaat
Kruvi
Seib
O-ring
Soontega puks
Distantspuks
58
Seal carrier
Носач на уплътнението
Unašeč ucpávky
Holder for akseltætning
58a
60
61
62
64
64a
64b
64c
64d
Screw
Spring
Seal driver
Stop ring
Spacing pipe
Spacing pipe
Spacing pipe
Clamp, splined
Spacing pipe
Винт
Пружина
Водач
Зегерка
Дистанционна тръба
Дистанционна тръба
Šroub
Pružina
Unašeč
Dorazový kroužek
Distanční pouzdro
Distanční pouzdro
Skrue
Fjeder
Medbringer
Stopring
Afstandsbøsning
Afstandsbøsning
Pumpenwelle
Mantel
Grundplatte
Grundplatte
Schraube
Unterlegscheibe
O-Ring
Halter für
Wellenabdichtung
Schraube
Feder
Mitnehmer
Stopring
Distanzhülse
Distanzhülse
Шлицова клема
Дистанционна тръба
Spændestykke, spline
Afstandsbøsning
Spannstück, Vielnut
Distanzhülse
65
Neck ring retainer
Държач на пръстена
Holder for tætningsring
Halter für Spaltring
Tihendusrõnga klamber
66
66a
Washer
Washer
Шайба
Шайба
Drážková spona
Distanční pouzdro
Přídržka mezerového
kroužku
Podložka
Podložka
Spændeskive
Spændeskive
Unterlegscheibe
Unterlegscheibe
Seib
Seib
24
Tihendi kandur
Kruvi
Vedru
Võllitihendi juhik
Lukustusrõngas
Distantspuks
Distantspuks
66b
67
69
76
76a
77
100
105
201
203
Pos.
1
1a
2
3
3a
4
4a
5a
6
6a
6d
6g
7
7a
8
9
10
18
19
21
23
25
26
26a
26b
26c
28
28a
31
32a
35
36
36a
37
38
38a
44
45
45a
47
47a
47b
47c
47d
47e
48
49
49a
49b
49c
51
55
56
56a
56c
56d
57
58
58a
60
61
62
64
64a
64c
64d
65
Prilog
Pos.
Designation
GB
Lock washer
Nut/screw
Spacing pipe
Nameplate set
Rivet
Pump head cover
O-ring
Shaft seal
Flange
Retaining ring
BG
CZ
DK
DE
EE
Контра - шайба
Гайка/Винт
Дистанционна тръба
Табела - комплект
Pojistná podložka
Matice/Šroub
Distanční pouzdro
Sada štítků
Låseskive
Møtrik/Skrue
Afstandsbøsning
Skiltesæt
Sicherungsblech
Mutter/Schraube
Distanzhülse
Schildersatz
Vedruseib
Mutter/Kruvi
Distantspuks
Pumba sildik
О-пръстен
Уплътнение на вала
Фланец
Спирателен пръстен
O-kroužek
Hřídelová ucpávka
Příruba
Přídržný kroužek
O-ring
Akseltætning
Flange
Låsering
O-Ring
Wellenabdichtung
Flansch
Haltering
O-ring
Võllitihend
Äärik
Lukustusrõngas
Designation
GR
Φλάντζα προσαρμογής
Στήριγμα κινητήρα
Κεφαλή αντλίας
Θάλαμος, άνω
Θάλαμος χωρίς δακτύλιο
λαιμού
Θάλαμος πλήρης
Θάλαμος με δακτύλιο εδράνου
Θάλαμος πλήρης
Βάση
Πείρος συγκράτησης
Πλάκα οδηγός γιά τη βάση
Δακτύλιος εδράνου
Προφυλακτήρας συνδέσμου
Κοχλίας
Σύνδεσμος πλήρης
Κοχλίας
Πείρος άξονα
Τάπα εξαερισμού
Τάπα σωλήνα
Τάπα
Τάπα
Τάπα αποστράγγισης
Κοχλίες συγκράτησης
Τιράντα
Κοχλίας
Ροδέλα
Κοχλίας
Κοχλίας
Κοχλίας
Ροδέλα
Κοχλίας
Περικόχλιο
Περικόχλιο
Δακτύλιος-Ο/παρέμβυσμα
Δακτύλιος-Ο
Δακτύλιος-Ο
Πλήρες εσωτερικό μέρος
Δακτύλιος λαιμού
Δακτύλιος λαιμού πλήρης
Δακτύλιος εδράνου
Εδρανο με οδηγό
Δακτύλιος εδράνου
στρεφόμενος
Φωλιά
Δακτύλιος συγκράτησης
Δακτύλιος συγκράτησης
Περικόχλιο διαιρούμενου
κώνου
Πτερωτή
Πτερωτή
Διαιρούμενος κώνος
Δακτύλιος φθοράς
Αξονας αντλίας
Εξωτερικό χιτώνιο
Πλάκα βάσης
Πλάκα βάσης
Κοχλίας
Ροδέλα
Δακτύλιος-Ο
Φορέας στυπιοθλίπτη
Κοχλίας
Ελατήριο
Οδηγός στεγανοποιητικού
Τερματικός δακτύλιος
Αποστάτης
Αποστάτης
Στεφάνη με εγκοπές
Αποστάτης
Στήριγμα δακτυλίου λαιμού
ES
Brida acoplamiento
Acoplamiento
Cabezal bomba
Cámara superior
Cámara sin anillo de junta
Cámara completa
Cámara con anillo cojinete
Cámara completa
Base
Pasador tope
Placa guía para base
Anillo cojinete
Protector acoplamiento
Tornillo
Acoplamiento completo
Tornillo
Pasador eje
Tornillo purga aire
Tapón tubería
Tapón
Tapón
Tapón purga
Espárrago sujeción
Tirante
Tornillo
Arandela
Tornillo
Tornillo
Tornillo
Arandela
Tornillo
Tuerca
Tuerca
Junta tórica/junta
Junta tórica
Junta tórica
Parte aspiración completa
Anillo tope
Anillo tope completo
Anillo cojinete
Cojinete con engranaje
FR
Bride d’adaptation
Lanterne moteur
Tête de pompe
Chambre supérieure
Chambre sans bague
d’étanchéité
Chambre complète
Chambre avec bague de palier
Chambre complète
Pied de pompe
Goupille d’arrêt
Plaque pour pied de pompe
Joint de palier
Protège-accouplement
Vis
Accouplement complet
Vis
Goupille cylindrique
Vis de purge
Bouchon
Bouchon
Bouchon
Bouchon de vidange
Goujon
Tirant d’assemblage
Vis
Rondelle
Vis
Vis
Vis
Rondelle
Vis
Ecrou
Ecrou
Joint/bague
Joint
Joint
Partie aspiration complète
Bague d’étanchéité
Bague d’étanchéité complète
Bague de palier
Bague de palier avec driver
HR
IT
međuprirubnica
međukomad
glava crpke
gornja komora
komora bez rascijepljenog
prstena
kompletna komora
komora s ležajnim prstenom
kompletna komora
nožni dio
zatik
vodilica za nožni dio
prsten ležaja
zaštita spojke
vijak
spojka kompletna
vijak
zatik vratila
odzračni vijak
čep
čep
čep
čep za pražnjenje
sprežni vijak
zatezna traka
vijak
podložna pločica
vijak
vijak
vijak
podložna pločica
vijak
matica
matica
O-prsten/brtva
O-prsten
O-prsten
ulazni dio kompletan
rascijepljeni prsten
rascijepljeni prsten kompletan
prsten ležaja
prsten ležaja sa zahvatnikom
Flangie adattatrici
Lanterna del motore
Testa pompa
Camera superiore
Camera completa
Camera con cuscinetto
Camera completa
Base
Molla di arresto
Guida per basamento
Cuscinetto
Giunti di protezione
Vite
Giunto completo
Vite
Molla albero
Vite della ventola
Tappo
Tappo
Tappo
Tappo spurgo
Tiranti
Tirante
Vite
Rondella
Vite
Vite
Vite
Rondella
Vite
Dado
Dado
O ring/guranizione
O ring
O ring
Parte interna completa
Collarino
Colalrino completo
Cuscinetto
Cuscinetto con guida
Camera senza collarino
Anillo cojinete giratorio
Bague de palier tournante
prsten ležaja, rotirajući
Cuscinetto rotante
Manguito
Anillo cierre
Anillo cierre
Douille
Bague de blocage
Bague de blocage
tuljak
pridržni prsten
pridržni prsten
Boccola
Anello di arresto
Anello di arresto
Tuerca casquillo cónico
Ecrou de cône de serrage
matica za konusni prsten
Dado bussola conica
Impulsor
Impulsor
Casquillo cónico
Anillo desgaste
Eje bomba
Camisa exterior
Placa base
Placa base
Tornillo
Arandela
Junta tórica
Soporte cierre
Tornillo
Muelle
Guía de cierre
anillo de tope
Casquillo espaciador
Casquillo espaciador
Casquillo ranurado
Casquillo espaciador
Retén anillo junta
Roue
Roue
Cône de serrage
Bague d’usure
Arbre de pompe
Chemise
Plaque de base
Plaque de base
Vis
Rondelle
Joint
Toc d’entraînement
Vis
Ressort
Toc d’entrainement
Bague d’arrêt
Douille d’entretoise
Douille d’entretoise
Pièce de serrage
Douille entretoise
Support pour bague d’étanchéité
rotor
rotor
konusni prsten
potrošni prsten
vratilo crpke
plašt
osnovna ploča
osnovna ploča
vijak
podložna pločica
O-prsten
držač brtve
vijak
opruga
zahvatnik
zaustavni prsten
odstojnik
odstojnik
zatezni komad, višeutorni
odstojnik
držač za rascijepljeni prsten
Girante
Girante
Bussola conica
Anello di usura
Albero pompa
Camicia esterna
Basamento
Basamento
Vite
Rondella
O ring
Porta tenuta
Vite
Molla
Guida guarnizione
Anello di arresto
Tubo distanziale
Tubo distanziale
Giunto
Tubo distanziale
Fermo per collarino
25
Prilog
Pos.
66
66a
66b
67
69
76
100
105
201
203
Pos.
1
1a
2
3
Designation
GR
ES
Ροδέλα
Ροδέλα
Συγκράτηση ροδέλας
Περικόχλιο/Κοχλίας
Αποστάτης
Σετ πινακίδας
Δακτύλιος-Ο
Στυπιοθλίπτης
Φλάντζα
Δακτύλιος συγκράτησης
FR
Arandela
Arandela
Arandela cierre
Tuerca/Tornillo
Casquillo espaciador
Juego placa identificación
Junta tórica
Cierre
Brida
Anillo cierre
HR
Rondelle
Rondelle
Rondelle de blocage
Ecrou/Vis
Douille entretoise
Plaque d’identification
Joint
Garniture mécanique
Bride
Bague de blocage
podložna pločica
podložna pločica
sigurnosna pločica
matica/vijak
odstojnik
natpisne pločice
O-prsten
brtva vratila
prirubnica
pridržni prsten
Designation
KZ
Аралық фланец
Шам
Сорғының жоғарғы бөлігі
Жоғарғы камера
LT
Tarpinis flanšas
Variklio atrama
Siurblio galvutė
Viršutinė kamera
HU
NL
csatlakozó karima
motortartó közdarab
szivattyúfej
felső kamra
Adapterflens
Lantaarnstuk
Pompkop
Bovenste kamer
3a
Саңылаусыз тығыздау камерасы
Kamera be kaklelio žiedo
közkamra résgyűrű nélkül
Kamer zonder spaltring
4
Жинақталған камера
Kamera
komplett közkamra
Kamer compleet
4a
Подшипник сақинасы бар камера
Kamera su guolio žiedu
csapágyas közkamra
Kamer met lager
5a
6
6a
Kamera
Korpusas
Fiksatorius
komplett közkamra
talp
rögzítő tüske
Kamer compleet
Voetstuk
Anti rotatie stift
Korpuso centravimo plokštelė
áramlásrendező tányér
Geleideplaat voor voetstuk
6g
7
7a
8
9
10
Жинақталған камера
Табаны
Ұстағыш штифт
Тіреулердің/аяқтардың бағыттағыш
плитасы
Подшипник сақина
Қорғағыш қаптама
Винт
Жинақталған муфта
Винт
Цилиндрлі штифт
Atraminis guolis
Movos apsauga
Varžtas
Visa mova
Varžtas
Veleno kaištis
csapágygyűrű
tengelykapcsoló burkolat
csavar
komplett tengelykapcsoló
csavar
tengelyretesz
Lager
Koppeling beschermer
Schroef
Koppeling compleet
Schroef
Stift
18
Желдету саңылауының винті
Oro išleidimo angos varžtas
légtelenítő csavar
Ontluchtings-schroef
19
21
23
25
26
26a
26b
26c
28
28a
31
32a
35
36
36a
Vamzdžio kamštelis
Kamštelis
Kamštelis
Skysčio išleidimo kamštelis
Sąvarža
Juostinė apkaba
Varžtas
Poveržlė
Varžtas
Varžtas
Varžtas
Poveržlė
Varžtas
Veržlė
Veržlė
karima zárócsavar
zárócsavar
zárócsavar
ürítőcsavar
összefogó rúd
összefogó pánt
csavar
távtartó
csavar
csavar
csavar
távtartó
csavar
csavaranya
csavaranya
Plug
Plug
Plug
Aftapplug
Trekstag
Spanband
Schroef
Sluitring
Schroef
Schroef
Schroef
Sluitring
Schroef
Moer
Moer
38
38a
44
45
Тығын
Тығын
Тығын
Ағызу саңылауының тығыны
Тарту бұрандасы
Тартқыш бау
Винт
Шайба
Винт
Винт
Винт
Шайба
Винт
Гайка
Гайка
Дөңгелек қималы тығыздағыш сақина/
аралық қабат
Дөңгелек қималы тығыздағыш сақина
Дөңгелек қималы тығыздағыш сақина
Жиналған сорғыш қуыстағы бөлшек
Саңылау тығыздағыш
45a
Жинақталған саңылау тығыздағыш
47
47a
Подшипник сақинасы
"Жібі бар" подшипник
47b
Подшипниктің айналғыш сақинасы
Besisukantis guolis
csapágygyűrű, forgórész
Lager roterend
47c
47d
47e
48
49
49a
49b
Втулка
Ұстағыш сақина
Ұстағыш сақина
Қысқыш втулка гайкасы
Жұмыс дөңгелегі
Жұмыс дөңгелегі
Босату втулкасы
Įvorė
Laikantysis žiedas
Laikantysis žiedas
Skelta kūginė veržlė
Darbaratis
Darbaratis
Skelta kūginė įvorė
persely
rögzítő gyűrű
rögzítő gyűrű
szorítókúp anya
járókerék
járókerék
szorítókúp
Bus
Borgring
Borgring
Klembusmoer
Waaier
Waaier
Klembus
49c
Антифрикциялық сақина
Dėvėjimosi žiedas
kopógyűrű
Slijtring
51
55
56
56a
56c
56d
57
58
58a
60
61
62
64
64a
64c
64d
Сорғы білігі
Қаптама
Астыңғы плита
Астыңғы плита
Винт
Шайба
Дөңгелек қималы тығыздағыш сақина
Білік тығыздағышының негізгі бөлшегі
Винт
Серіппе
Бүйірлік тығыздау серіппесі
Ұстағыш сақина
Аралық втулка
Аралық втулка
Тісті қысқыш гильза
Аралық втулка
Саңылау тығыздағышының негізгі
бөлшегі
Siurblio velenas
Išorinis cilindras
Korpuso pagrindas
Korpuso pagrindas
Varžtas
Poveržlė
Žiedas
Riebokšlio laikiklis
Varžtas
Spyruoklė
Riebokšlio tarpiklis
Fiksavimo žiedas
Tarpinė įvorė
Tarpinė įvorė
Apkaba, skelta
Tarpinė įvorė
szivattyú tengely
köpenycső
alaplap
alaplap
csavar
távtartó
O-gyűrű
tömítés zárófedél
csavar
rugó
vezető gyűrű
stopgyűrű
távtartó gyűrű
távtartó gyűrű
hornyos rögzítógyűrű
távtartó gyűrű
Pompas
Mantel
Voetplaat
Voetplaat
Schroef
Sluitring
O-ring
Houder voor asafdichting
Schroef
Veer
Meenemer
Stopring
Afstandsbus
Afstandsbus
Spanstuk, splined
Afstandsbus
Kakliuko žiedo laikiklis
résgyűrű rögzítő
Houder voor spaltring
6d
37
65
26
IT
Rondella
Rondella
Blocco per rondella
Dado/Vite
Tubo distanziale
Targhetta
O ring
Tenuta meccanica
Flangia
Blocca flangia
Žiedas/tarpiklis
O-gyűrű/tömítés
O-ring pakking
Žiedas
Žiedas
Visa įsiurbimo dalis
Kakliuko žiedas
O-gyűrű
O-gyűrű
komplett belső rész
résgyűrű
O-ring
O-ring
Inlaatdeel compleet
Spaltring
Visas kakliuko žiedas
komplett résgyűrű
Spaltring compleet
Guolis
Įstatoma guolis
csapágygyűrű
csapágy, megvezetővel
Lager
Lager met meenemer
UA
Перехідник
Опора електродвигуна
Головна частина насоса
Камера, верх
Камера без
ущільнювального кільця
Набір камер
Камера з кільцем
підшипника
Набір камер
Основа
Штифт зупинки
Направляюча плита для
основи
Кільце опори
Захисний кожух
Гвинт
Муфта в сборі
Гвинт
Штифт валу
Гвинт вентиляційного
клапана
Трубна заглушка
Кабельний ввід
Кабельний ввід
Пробка дренажного отвору
Шпилька
Стрічка
Гвинт
Шайба
Гвинт
Гвинт
Гвинт
Шайба
Гвинт
Гайка
Гайка
Ущільнювальне
кільце/прокладка
Ущільнювальне кільце
Ущільнювальне кільце
Всмоктуюча частина повна
Ущільнювальне кільце
Ущільнювальне кільце
повне
Кільце опори
Опора з двигуном
Кільце опори, що
обертається
Втулка
Стопорне кільце
Стопорне кільце
Гайка для розтискної втулки
Робоче колесо
Робоче колесо
Розтискна втулка
Кільце щілинного
ущільнення
Вал насоса
Зовнішня втулка
Плита-основа
Плита-основа
Гвинт
Шайба
Ущільнювальне кільце
Тримач ущільнення
Гвинт
Пружина
Оправлення ущільнення
Стопорне кільце
Втулка
Втулка
Шлицевий хомут
Втулка
Фіксатор ущільнювального
кільця
66
66a
66b
67
69
76
100
105
201
203
KZ
LT
Шайба
Шайба
Ұстағыш шайба
Гайка/ винт
Аралық втулка
Жинақталған техникалық параметрлері
бар фирмалық тақташа
Дөңгелек қималы тығыздағыш сақина
Білік тығыздағышы
Фланец
Ұстағыш сақина
HU
Poveržlė
Poveržlė
Fiksuojamoji poveržlė
Fiksuojamoji veržlė/Varžtas
Tarpinė įvorė
távtartó
távtartó
rögzítő alátét
csavaranya/csavar
távtartó gyűrű
Vardinė plokštelė
Žiedas
Riebokšlis
Flanšas
Laikantysis žiedas
NL
UA
Sluitring
Sluitring
Borgring
Moer/Schroef
Afstandsbus
Шайба
Шайба
Стопорна шайба
Гайка/гвинт
Втулка
adattábla készlet
Typeplaat set
Шилдик насоса
O-gyűrű
tengelytömítés
karima
rögzítő gyűrű
O-ring
Asafdichting
Flens
Borgring
Ущільнювальне кільце
Торцеве ущільнення валу
Фланець
Стопорне кільце
Designation
Pos.
1
1a
2
3
3a
4
Prilog
Designation
Pos.
PL
PT
RU
RO
SK
Medzipríruba
Lucerna
Horné teleso čerpadla
Horná komora
Komora bez rozperného krúžka
Kompletná komora
Камера с подшипниковым кольцом
Camera cu lagăr
Komora s ložiskovým krúžkom
5a
6
Камера в сборе
Основание
Camera completă
Baza pompei
Kompletná komora
Spodné teleso čerpadla
6a
Kołek ustalający
Pino
Стопорный штифт
Dolna płyta kierująca
Prato-guia da base
Направляющая плита для опоры/лапы
6g
7
7a
8
9
10
18
19
21
23
25
26
26a
26b
26c
28
28a
31
32a
35
36
36a
Pierścień oporowy łożyska
Osłona sprzęgła
Śruba
Sprzęgło, komplet
Śruba
Klin mocujący wału
Śruba odpowietrzająca
Korek
Korek
Korek
Korek spustowy
Śruba ściągająca
Ściąg
Śruba
Podkładka
Śruba
Śruba
Śruba
Podkładka
Śruba
Nakrętka
Nakrętka
Casquilho
Protecção do acoplamento
Parafuso
Acoplamento completo
Parafuso
Pino do veio
Parafuso de purga
Bujão da tubagem
Bujão da tubagem
Bujão da tubagem
Bujão de drenagem
Perno
Tirante
Parafuso
Anilha
Parafuso
Parafuso
Parafuso
Anilha
Parafuso
Fêmea
Fêmea
Vodiaca platňa pre spodné
teleso
Ložiskový krúžok
Ochranný kryt spojky
Skrutka
Kompletná spojka
Skrutka
Zylindrický kolík
Odvzdušňovacia skrutka
Zátka
Zátka
Zátka
Vypúšt’acia skrutka
St’ahovacie skrutky
St’ahovacie spony
Skrutka
Podložka
Skrutka
Skrutka
Skrutka
Podložka
Skrutka
Matica
Matica
37
Pierścień O-ring/uszczelka
O-ring/junta
O-ring/garnitură
O-krúžok/tesnenie
38
38a
44
45
45a
47
47a
47b
47c
47d
47e
Pierścień O-ring
Pierścień O-ring
Komora wlotowa
Pierścień bieżny
Pierścień bieżny, obrotowy
Pierścień oporowy łożyska
Łożysko z zabierakiem
Pierścień łożyskowy
Tulejka
Pierścień mocujący
Pierścień mocujący
O-ring
O-ring
Aspiração completa
Aro
Aro completo
Casquilho
Casquilho com guia
Casquilho rotativo
Manga
Retentor
Retentor
Подшипниковое кольцо
Защитный кожух
Винт
Муфта в сборе
Винт
Цилиндрический штифт
Винт вентиляционного отверстия
Заглушка
Заглушка
Заглушка
Заглушка сливного отверстия
Стяжной болт
Стяжная лента
Винт
Шайба
Винт
Винт
Śruba
Шайба
Винт
Гайка
Гайка
Уплотнительное кольцо круглого сечения/
прокладка
Уплотнительное кольцо круглого сечения
Уплотнительное кольцо круглого сечения
Деталь всасывающей полости в сборе
Щелевое уплотнение
Щелевое уплотнение в сборе
Кольцо подшипника
Подшипник с "поводком"
Вращающееся кольцо подшипника
Втулка
Стопорное кольцо
Стопорное кольцо
Ştift de blocare
Placa de ghidaj pentru
baza pompei
Lagăr
Apărătoare de protecţie
Şurub
Cuplaj complet
Şurub
Ştiftul axului
Şurub de aerisire
Dop filetat pentru ţeavă
Dop
Dop
Dop (buşon) de golire
Prezoane
Clemă
Şurub
Şaibă
Şurub
Şurub
Şurub
Şaibă
Şurub
Piuliţă
Piuliţă
Uzáverný kolík
6d
O-ring
O-ring
Parte de intrare completă
Inel de etanşare
Inel de etanşare complet
Lagăr
Lagăr cu cuzinet
Lagăr rotativ
Bucşa
Inel de blocare
Inel de blocare
O-krúžok
O-krúžok
Vtoková čast’ komplet
Tesniaci krúžok
Tesniaci krúžok komplet
Ložiskový krúžok
Ložisko s unášačom
Ložiskový krúžok, rotujúci
Medzikrú-žok/vložka
Držný krúžok
Držný krúžok
48
Nakrętka tulei stożkowej
Fêmea cónica
Гайка для зажимной втулки
49
49a
49b
49c
51
55
56
56a
56c
56d
57
58
58a
60
Wirnik
Wirnik
Tuleja stożkowa
Pierścień bieżny
Wał pompy
Płaszcz
Podstawa
Podstawa
Śruba
Podkładka
Pierścień O-ring
Mocowanie uszczelnienia
Śruba
Sprężyna
Impulsor
Impulsor
Casquilho cónico
Aro de desgaste
Veio
Camisa exterior
Base
Base
Parafuso
Anilha
O-ring
Suporte do empanque
Parafuso
Mola
Рабочее колесо
Рабочее колесо
Разжимная втулка
Антифрикционное кольцо
Вал насоса
Кожух
Плита-основание
Плита-основание
Śruba
Шайба
Уплотнительное кольцо круглого сечения
Базовая деталь уплотнения вала
Винт
Пружина
61
Zabierak
Batente do espaçador
Пружина торцового уплотнения
62
64
64a
64c
64d
Pierścień stopowy
Tulejka dystansowa
Tulejka dystansowa
Tulejka wielowypustowa
Tulejka dystansowa
Mola de encosto
Espaçador
Espaçador
Casquilho escatelado
Espaçador
Стопорное кольцо
Промежуточная втулка
Промежуточная втулка
Шлицевая зажимная гильза
Промежуточная втулка
65
Tulejka dystansowa
Retentor do aro
Базовая деталь щелевого уплотнения
4a
Промежуточный фланец
Фонарь
Головная часть насоса
Верхняя камера
Камера без щелевого уплотнения
Камера в сборе
Flanşa de adaptare
Scaunul motorului
Capul pompei
Camera superioară
Camera fără inel de uzură
Camera completă
Kołnierz przejściowy
Flange do adaptador
Podstawa silnika
Adaptador do motor
Głowica pompy
Cabeça da bomba
Komora górna
Câmara superior
Komora bez pierścienia bieżnego Câmara sem aro
Komora, kompletna
Câmara completa
Komora z pierścieniem
Câmara com casquilho
oporowym łożyska
Komora, kompletna
Câmara completa
Podstawa
Base
Piuliţă cu strângere pe con
Rotor
Rotor
Con de strângere
Inel de uzură
Axul pompei
Manta exterioară
Placa de bază
Placa de bază
Şurub
Şaibă
O-ring
Suport pentru etanşare
Şurub
Arc
Distanţier pentru etanşarea
mecanică
Semering
Tub distanţier
Tub distanţier
Suport canelat
Tub distanţier
Suport pentru inelul de
etanşare
Matica so st’ahovacou vložkou
Obežné koleso
Obežné koleso
St’ahovacia vložka
Uzatvárací krúžok
Hriadeľ
Plášt’
Základová platňa
Základová platňa
Skrutka
Podložka
O-krúžok
Držiak upchávky hriadeľa
Skrutka
Spružina
Unášač
Dorazový krúžok
Dištančné puzdro
Dištančná puzdro
Španovací kus, drážkovaný
Dištančné puzdro
Držiak pre tesniaci krúžok
27
Prilog
Pos.
Designation
PL
PT
RU
66
66a
66b
67
69
Podkładka
Podkładka
Podkładka zabezpieczająca
Nakrętka/Śruba
Tulejka dystansowa
76
Tabliczka znamionowa
Chapa de identificação
100
105
201
203
Pierścień O-ring
Uszczelnienie wału
Kołnierz
Pierścień mocujący
O-ring
Empanque mecânico
Flange
Anel retentor
Pos.
RO
Шайба
Шайба
Стопорная шайба
Гайка/Śruba
Промежуточная втулка
Фирменная табличка с техническими
параметрами в сборе
Уплотнительное кольцо круглого сечения
Уплотнение вала
Фланец
Стопорное кольцо
Şaibă
Şaibă
Şaibă de blocare
Piuliţă/Şurub
Tub distanţier
SK
Podložka
Podložka
Zaist’ovací plech
Matica/Skrutka
Dištančné puzdro
Eticheta
Štítok čerpadla
O-ring
Etanşare mecanică
Flanşa
Inel de blocare
O-krúžok
Upchávka hriadeľa
Príruba
Tesniaci krúžok/tesnenie
Designation
SI
1
1a
2
3
Vmesna prirobnica
Konzola motorja
Glava črpalke
Najvišja stopnja
3a
4
4a
5a
6
6a
6d
6g
7
7a
8
9
10
18
19
21
23
25
26
26a
26b
26c
28
28a
31
32a
35
36
36a
37
38
38a
44
45
45a
47
47a
47b
47c
47d
47e
48
49
49a
49b
49c
51
55
56
56a
56c
56d
57
58
58a
60
61
62
64
64a
64c
64d
65
28
Anilha
Anilha
Anilha retentora
Fêmea/Parafuso
Espaçador
RS
FI
Prirubnica podešavanja
Oslonac motora
Glava pumpe
Gornje kućište
Välilaippa
Moottorin jalusta
Pumppupää
Pesä/ylin
Stopnja brez režnega obroča
Kućište bez oslonog prstena
Pesä, ilman kaularengasta
Stopnja komplet
Stopnja z ležajnim obročem
Stopnja komplet
Podnožje črpalke
Zaporni zatič
Vodilna plošča za podnožje črpalke
Ležajni obroč
Zaščitni pokrov
Vijak
Sklopka komplet
Vijak
Cilindrični zatič
Odzračevalni vijak
Čep
Čep
Čep
Izpraznjevalni čep
pritrjevalni vijak
Zatezni pas
Vijak
Podložka
Vijak
Vijak
Vijak
Podložka
Vijak
Matica
Matica
O-tesnilo/ tesnilo
O-tesnilo
O-tesnilo
Vstopni del komplet
Režni obroč
Režni obroč komplet
Ležajni obroč
Ležaj z nosilcem
Ležajni obroč, rotirajoč
Puša
Držalni obroč
Držalni obroč
Matica za pritrdilno pušo
Rotor črpalke
Rotor črpalke
Pritrdilna puša
Obrabni obroč
Os črpalke
Plašč
Osnovna plošča
Osnovna plošča
Vijak
Podložka
O-tesnilo
Držalo drsnega tesnila
Vijak
Vzmet
Gonilo tesnila
Stop prstan
Distančnik
Distančnik
Natezni kos, utorni
Distančnik
Držalo režnega obroča
Kompletno kućište
Kućište sa ležišnim prstenom
Kompletno kućište
Element oslonca
Zaustavni štift
Vodeća ploča osnove
Prsten kugličnog ležaja
Zaštita spojnice
Zavrtanj
Komplet spojnice
Zavrtanj
Cilindrični štift
Zavrtanj za odzračivanje
Žep cevi
Čep
Čep
Drenažni čep
Osnovni zavrtanj
Osigurač
Zavrtanj
Podloška
Zavrtanj
Zavrtanj
Zavrtanj
Podloška
Zavrtanj
Matica
Matica
O-zaptivni prsten
O-prsten
O-prsten
Komplet ulazni deo
Osloni prsten
Komplet oslonog prstena
Prsten kugličnog ležaja
Kuglični ležaj sa prstenom
Kuglični ležaj rotirajući
Čaura
Noseći prsten
Noseći prsten
Matica konusne čaure
Obrtno kolo pumpe
Obrtno kolo pumpe
Konusna čaura
Habajući prsten
Osovina pumpe
Spoljna zaštita
Osnovna ploča
Osnovna ploča
Zavrtanj
Podloška
O-prsten
Kućište zaptivanja osovine
Zavrtanj
Opruga
Pogonaš zaptivaca
Zaustavni prsten
Odstojna čaura
Odstojna čaura
Osigurač saumetkom
Odstojna čaura
Držač oslonog prstena
Täydellinen pesä
Pesä laakerirenkailla
Täydellinen pesä
Jalkakappale
Pidätintappi, lukitustappi
Ohjauslevy jalustaan
Laakerirengas
Kytkimen suoja
Ruuvi
Täydellinen kytkin
Ruuvi
Akselitappi
Ilmausruuvi
Putkitulppa
Tulppa
Tulppa
Tyhjennystulppa
Pinnapultti
Haka (säppi)
Ruuvi
Aluslevy
Ruuvi
Ruuvi
Ruuvi
Aluslevy
Ruuvi
Mutteri
Mutteri
O-rengas tiiviste
O-rengas
O-rengas
Täydellinen sisäosa
Kaularengas
Täydellinen kaularengas
Laakerirengas
Ohjainlaakeri
Laakerirengas, pyörivä
Holkki
Lukitusrengas
Lukitusrengas
Kartioholkki mutteri
Juoksupyörä
Juoksupyörä
Kartioholkki
Kulutusrengas
Pumppuakseli
Ulompi vaippa
Jalustalevy
Jalustalevy
Ruuvi
Aluslevy
O-rengas
Tiivistekannatin
Ruuvi
Jousi
Tiivisteen vetotappi
Pysäytinrengas
Väliholkki
Väliholkki
Kiristin, rihlattu
Väliholkki
Kaulusrenkaan pidin
SE
Mellanfläns
Mellanstycke
Toppstycke
Kammare, övre
Mallankammare utan
tätningsring
Kammare komplett
Mellankammare med lager
Kammare komplett
Fotstycke
Stoppsprint
Styrplatta till fotstycke
Bottenlager
Kopplingsskärm
Skruv
Koppling komplett
Skruv
Cylinderstift
Luftskruv
Rörpropp
Propp
Propp
Tömningspropp
Stödbult
Spännband
Skruv
Bricka
Skruv
Skruv
Skruv
Bricka
Skruv
Mutter
Mutter
O-ring/packning
O-ring
O-ring
Inloppsdel komplett
Tätningsring
Tätningsring, komplett
Lager
Lager med medbringare
Lagerring, roterande
Bussning
Låsbricka
Låsbricka
Mutter för klämbussning
Pumphjul
Pumphjul
Klämbussning
Slitring
Pumpaxel
Mantel
Fotstycke
Fotstycke
Skruv
Bricka
O-ring
Hållare för axeltätning
Skruv
Fjäder
Medbringare
Stoppring
Avståndsbussning
Avståndsbussning
Avståndsbussning (spline)
Avståndsbussning
Hållare för tätningsring
TR
Küçültme flanşı
Motor oturağı
Pompa başı
Bölme, üst
Boyun halkasız bölme
Komple bölme
Yatak halkalı bölme
Komple bölme
Taban
Stop pimi
Taban için kılavuz plakası
Yatak halkası
Kaplin koruması
Vida
Komple kaplin
Vida
Şaft pimi
Hava tahliye vidası
Boru tapası
Tapa
Tapa
Tahliye tapası
Germe civatası, saplama
Şerit
Vida
Pul
Vida
Vida
Vida
Pul
Vida
Somun
Somun
O-ring/conta
O-ring
O-ring
Komple emme kısmı
Boyun halkası
Komple boyun halkası
Yatak halkası
Sürücülü yatak halkası
Yatak halkası, döner
Burç
Tespit halkası
Tespit halkası
Yarık koni somunu
Kanat
Kanat
Kapalı somun
Aşınma halkası
Mil
Dış ceket
Şase
Şase
Vida
Pul
O-ring
Salmastra taşıyıcı
Vida
Yay
Salmastra yuvası
Kitleme somunu
Ayar ara parçası
Ayar ara parçası
Kelepçe boru
Ayar ara parçası
Boğaz aşınma halkası
66
66a
66b
67
69
76
100
105
201
203
Prilog
Pos.
Designation
SI
Podložka
Podložka
Varnostna podložka
Matica/Vijak
Distančnik
Tipska ploščica
O-tesnilo
Drsno tesnilo
Prirobnica
Držalni obroč
RS
Podloška
Podloška
Osiguravajuća podloška
Matica/Zavrtanj
Odstojna čaura
Pločica označavanja
O-prsten
Zaptivač osovine
Prirubnica
Osloni prsten
FI
Aluslevy
Aluslevy
Lukitusaluslevy
Mutteri/Ruuvi
Väliholkki
Arvokilpisarja
O-rengas
Akselitiiviste
Laippa
Lukitusrengas
SE
Bricka
Bricka
Låsbricka
Mutter/Skruv
Avståndsbussning
Typskylt
O-ring
Axeltätning
Fläns
Låsbricka
TR
Pul
Pul
Kitleme pulu
Somun/Vida
Ayar ara parçası
Etiket
O-ring
Mekanik salmastra
Flanş
Tutucu halka
29
50a
51
36a
8
10a
9
10
49
64
65
105
4
45
7a
2
100
23
28
7
2
28
2
18
100
49
36
66a
64a
65
7
76a
45
76
7a
60
77
4a
26
47a
77
49
64c
66
67
37
65
5a
45
55
6
6
37
38
35
12
39
25
203
201
6
56
30
6
6
56
56
25
38
TM02 0455 3403
Prilog
CR, CRI, CRN 1s, 1, 3 and 5
Prilog
CR, CRI, CRN 10, 15 and 20
36a
51
62
61
69
10a
8
9
10
3
49
49c
1
8
10a
9
10
64
65
45
28a
4
105
2
18
100
2
28
23
100
7
2
36
66a
49
7
76a
7a
76
49c
64
65
26
45
4
77
77
60
37
80
49
49c
64a
65
45
4a
55
47a
64d
37
6
6
49c
38a
64b
64c
66
67
25
12
38
35
65
45
203
44a
201
6
6
26a
6
38a
44b
26c
26b
25
38
56
56
56
TM02 7383 3403
39
49
31
48
49b
49
28a
49c
51
45
26b
26c
9
7
65
45a
8
4
3
47c
47d
7a
47c
47d
1a
26a
48
28
49b
36a
7a
48
49b
7
58a
58
105
49
49c
65
49a
7a
49c
36
66a
45
45a
44
65
76
100
45
45a
2
18
23
4a
100
60
37
47
47e
26
47b
66
66b
67
47a
51
37
55
31
32
6g
6
21
38a
38
31
32
6g
6
21
38a
38
21
38a
203
25
38
25
203
32
201
56
201
25
TM01 9996 3600
Prilog
CR, CRN 32, 45, 64 and 90
TM03 6001 4106
Prilog
CR, CRN 120 and 150
33
TM01 1409 4497
5
7
34
TM01 1406 4497
3
TM01 1408 4497
TM01 1405 4497
TM01 1404 4497
TM01 1403 4497
1
?
TM01 9988 3600
TM01 1407 4497
Prilog
Prilog
1
Start-up
2
4
6
8
Prilog
GB Start-up
1
2
Close the isolating valve on the discharge side of the pump and
open the isolating valve on the suction side.
Remove the priming plug from the pump head and slowly fill the
pump with liquid. Replace the priming plug and tighten securely.
3
4
See the correct direction of rotation of the pump on the motor fan
cover.
Start the pump and check the direction of rotation.
5
6
Vent the pump by means of the vent valve in the pump head. At the
same time, open the discharge isolating valve a little.
Continue to vent the pump. At the same time, open the discharge
isolating valve a little more.
7
8
Close the vent valve when a steady stream of liquid runs out of it.
Completely open the discharge isolating valve.
For further information, see page 13.
BG Пускане в действие
1
2
Затваря се спирателния кран на напорната страна, а този на
смукателната се отваря.
Демонтира се пробката за пълнене и помпата бавно се пълни.
3
4
Вижте правилната посока на въртене на капака на мотора.
Включете помпата и проверете правилността на посоката на
въртене.
5
6
Обезвъздушете през обезвъздушителния вентил като
същевременно малко отворете крана на напорната страна.
Продължете да обезвъздушавате като отваряте крана на
напорната страна повече.
7
8
Затворете обезвъздушителния вентил, когато от него протече
флуид. Отворете изцяло крана на напорната страна.
За повече информация виж страница 25.
CZ Uvedení do provozu
1
2
Uzavřete uzavírací armaturu na výtlačné straně čerpadla
a otevřete uzavírací armaturu na sací straně čerpadla.
Z hlavy čerpadla vyšroubujte plnicí zátku a do čerpadla pomalu
nalévejte kapalinu.
Plnící zátku vrat’te na své místo a pevně utáhněte.
3
4
Podle šipky na krytu ventilátoru motoru čerpadla zjistěte směr
otáčení hřídele čerpadla.
Zapněte čerpadlo a zkontrolujte, zda směr otáčení odpovídá směru
uvedenému na krytu ventilátoru motoru.
5
6
Čerpadlo odvzdušněte pomocí odvzdušňovacího ventilu
umístěného ve hlavě čerpadla. Současně mírně pootevřete
uzavírací armaturu na výtlačné straně čerpadla.
Pokračujte v odvzdušňování čerpadla. Současně otevřete poněkud
více uzavírací armaturu na výtlačné straně čerpadla.
7
8
Odvzdušňovací ventil uzavřete, jakmile jím začne vytékat kapalina
bez vzduchu. Otevřete naplno uzavírací armaturu na výtlačné
straně čerpadla tak, abyste dosáhli pracovního bodu čerpadla.
Další informace viz str. 37.
DK Idriftsætning
1
2
Luk afspærringsventilen på pumpens afgangsside og åbn
afspærringsventilen på pumpens tilgangsside.
Afmontér spædeproppen i topstykket og spæd pumpen langsomt.
Montér derefter spædeproppen igen.
3
4
Se pumpens korrekte omdrejningsretning på motorens
ventilatorskærm.
Start pumpen og kontrollér pumpens omdrejningsretning.
5
6
Udluft pumpen på udluftningsventilen, som er placeret i topstykket.
Åbn samtidig afspærringsventilen på pumpens afgangsside lidt.
Fortsæt med at udlufte pumpen. Åbn samtidig afspærringsventilen
på pumpens afgangsside lidt mere.
7
8
Luk udluftningsventilen, når der løber en jævn væskestrøm ud af
den. Åbn afspærringsventilen på pumpens afgangsside helt.
For yderligere information, se side 49.
DE Inbetriebnahme
35
Prilog
1
2
Das druckseitige Absperrventil schließen und das saugseitige
Absperrventil öffnen.
Einfüllstopfen demontieren und Pumpe langsam auffüllen.
Einfüllstopfen wieder einschrauben und fest anziehen.
3
4
Siehe richtige Drehrichtung auf der Lüfterhaube des Motors.
Pumpe einschalten und Drehrichtung der Pumpe prüfen.
5
6
Pumpe über Entlüftungsventil im Kopfstück der Pumpe entlüften.
Gleichzeitig das druckseitige Absperrventil ein wenig öffnen.
Die Entlüftungsvorgehensweise fortsetzen. Gleichzeitig das
druckseitige Absperrventil ein bisschen mehr öffnen.
7
8
Entlüftungsventil schließen, wenn das Medium aus dem Ventil
herausläuft. Das druckseitige Absperrventil ganz öffnen.
Für weitere Informationen, siehe Seite 61.
EE Käivitamine
1
2
Sulgege ventiil pumba survepoolel ja avage ventiil pumba
imipoolel.
Eemaldage pumbalt täiteava kork ja täitke pump aegamööda
vedelikuga. Pange kork tagasi oma kohale ja kinnitage hoolikalt.
3
4
Pöörlemissuund on tähistatud nooltega ventilaatori kattel.
Käivitage pump ja kontrollige selle pöörlemissuunda.
5
6
Ventileerige pumpa selle peas paikneva õhutusventiili abil.
Samal ajal avage veidi survepoole ventiili.
Jätkake pumba ventileerimist. Samal ajal avage veelgi rohkem
survepoole ventiili.
7
8
Sulgege õhutusventiil niipea, kui vedelik hakkab ühtlaselt välja
voolama. Avage survepoole ventiil täielikult.
Edasine informatsioon: vt. lk. 73.
GR Εκκίνηση
1
2
Κλείστε τη βάνα απομόνωσης στην πλευρά κατάθλιψης της αντλίας
και ανοίξτε τη βάνα απομόνωσης στην πλευρά αναρρόφησης.
Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης από την κεφαλή της αντλίας και
γεμίστε σιγάσιγά την αντλία με υγρό. Επανατοποθετήστε την τάπα
πλήρωσης και σφίγξτε τη καλά.
3
4
∆είτε τη σωστή φορά περιστροφής της αντλίας στο κάλυμμα
ανεμιστήρα του κινητήρα.
Θέστε την αντλία σε λειτουργία και ελέγξτε τη φορά περιστροφής.
5
6
Εξαερώστε την αντλία με τη βοήθεια της βαλβίδας εξαέρωσης στην
κεφαλή της αντλίας. Ταυτόχρονα, ανοίξτε λίγο τη βάνα
απομόνωσης κατάθλιψης.
Συνεχίστε την εξαέρωση της αντλίας. Ταυτόχρονα, ανοίξτε λίγο
ακόμη τη βάνα απομόνωσης κατάθλιψης.
7
8
Κλείστε τη βαλβίδα εξαέρωσης όταν πια η ροή του υγρού που
εξέρχεται είναι σταθερή. Ανοίξτε τελείως τη βάνα απομόνωσης
κατάθλιψης.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 85.
ES Puesta en marcha
1
2
Cerrar la válvula de corte en el lado de descarga de la bomba y
abrir la válvula de corte en el lado de aspiración.
Quitar el tapón de cebado del cabezal de la bomba y llenar la
bomba despacio de agua. Volver a poner el tapón de cebado y
apretarlo bien.
3
4
Comprobar el sentido de giro correcto de la bomba en la tapa del
ventilador del motor.
Poner la bomba en marcha y comprobar el sentido de giro.
5
6
Purgar la bomba mediante la válvula de purga en el cabezal de la
bomba. Al mismo tiempo, abrir un poco la válvula de corte de la
descarga.
Seguir purgando la bomba. Al mismo tiempo abrir un poco más la
válvula de corte de la descarga.
7
8
Cerrar la válvula de purga cuando salga por la misma un flujo
constante de líquido. Abrir la válvula de corte de la descarga
completamente.
Para más información, ver pág. 97.
FR Mise en route
36
2
Fermer la vanne d’isolement du côté refoulement et ouvrir la vanne
d’isolement du côté aspiration de la pompe.
Démonter le bouchon d’amorçage de la tête de pompe et amorcer
lentement la pompe. Remettre en place le bouchon d’amorçage.
3
4
Voir le sens correct de rotation de la pompe sur le capot du
ventilateur du moteur.
Démarrer la pompe et vérifier son sens de rotation.
5
6
Purger la pompe par la vis de purge située dans la tête de pompe.
Ouvrir simultanément légèrement la vanne d’isolement du côté
refoulement.
Continuer à purger la pompe. Ouvrir simultanément un peu plus la
vanne d’isolement du côté refoulement.
7
8
Fermer la vis de purge lorsqu’un filet d’eau homogène s’écoule.
Ouvrir entièrement la vanne d’isolement du côté refoulement.
Pour plus d’informations, voir page 110.
HR Puštanje u pogon
1
2
Zatvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani a otvoriti zaporni ventil na
usisnoj strani.
Skinuti čep za punjenje pa crpku polagano napuniti.
Ponovno vratiti čep za punjenje te ga čvrsto pritegnuti.
3
4
Prekontrolirati ispravni smjer vrtnje na poklopcu ventilatora motora. Uključiti crpku pa ispitati ispravni smjer vrtnje crpke.
5
6
Odzračiti crpku preko odzračnog ventila u glavi crpke. Istovremeno
malo otvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani.
Nastaviti s odzračivanjem. Istovremeno još malo jače otvoriti
zaporni ventil na tlačnoj strani.
7
8
Zatvoriti odzračni ventil kad medij počne izlaziti na ventilu. Potpuno
otvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani.
Za daljnje obavijesti vidi str. 122.
IT
Avviamento
1
2
Chiudere la valvola di intercettazione sul lato di mandata della
pompa e aprire quella sul lato di aspirazione.
Rimuovere il tappo di adescamento dalla testa pompa e versare
lentamente il liquido nella pompa. Reinserire il tappo e chiuderlo
accuratamente.
3
4
Osservare il corretto senso di rotazione della pompa sul coperchio
della ventola motore.
Avviare la pompa e controllare il senso di rotazione.
5
6
Sfiatare la pompa per mezzo della valvola di sfiato sulla testa
pompa.
Contemporaneamente, aprire leggermente la valvola di mandata.
Continuare a sfiatare la pompa, continuando contemporaneamente
ad aprire la valvola di mandata.
7
8
Chiudere la valvola di sfiato quando fuoriesce un flusso di liquido
costante. Aprire completamente la valvola di mandata.
Per ulteriori informazioni vedere pagina 134.
KZ Сорғыны іске қосу
1
2
Қысымды магистральдағы жапқыш вентилін жабыңыз, сорғыш
магистральдағы жапқыш вентилін ашыңыз.
Ауаны шығару үшін бұранда қақпақты бұраңыз жəне құятын
мойнынан сұйықтықты құйыңыз. Қақпақты қайтадан салып
қатты тартыңыз.
3
4
Сорғының жоғарғы жағында жəне желдеткіштің сыртында
көрсеткімен көрсетілген айналу бағытын дұрыс анықтаңыз.
Сорғыны қосып, айналудың бағытын тексеріңіз.
5
6
Сорғының жоғарғы жағындағы ауаны шығару үшін сорғыдан
ауаны клапан арқылы шығарыңыз. Қысымды магистральдағы
жапқыш вентильді бір уақытта кішкене ашыңыз.
Ауа шығаруды жалғастырыңыз. Қысымды магистральдағы
жапқыш вентильді бір уақытта тағы кішкене ашыңыз.
7
8
Сұйықтық клапаннан аға бастағанда, оны жабыңыз.
Қысымды магистральдағы жапқыш вентильді толығымен ашып
тастаңыз.
Əрі қарай 146-беттегі ақпаратты қараңыз.
37
Prilog
1
Prilog
LT
Paleidimas
1
2
Uždarykite vožtuvą siurblio išvado pusėje ir atidarykite vožtuvą
siurblio įvado pusėje.
Siurblio galvutėje atsukite pripildymo kamštelį ir siurblį lėtai
pripildykite skysčio. Įstatykite pripildymo kamštelį ir gerai
užveržkite.
3
4
Pažiūrėkite ant variklio ventiliatoriaus gaubto, kokia yra teisinga
siurblio sukimosi kryptis.
Paleiskite siurblį ir patikrinkite sukimosi kryptį.
5
6
Per siurblio galvutėje esantį oro išleidimo vožtuvą išleiskite iš
siurblio orą.
Tuo pačiu metu truputį atidarykite išvado vožtuvą.
Tęskite oro išleidimą. Tuo pačiu metu truputį daugiau atidarykite
išvado vožtuvą.
7
8
Oro išleidimo vožtuvą uždarykite, kai iš jo pradeda tekėti
nusistovėjusi skysčio čiurkšlė. Visiškai atidarykite išvado vožtuvą.
Daugiau informacijos pateikta 158 puslapyje.
HU Üzembehelyezés
1
2
A nyomóoldali elzárószelepet zárjuk el, a szívóoldali
elzárószelepet nyissuk ki.
A betöltőcsavart vegyük ki és a szivattyút lassan töltsük fel.
A betöltőcsavart csavarjuk vissza és szorosan húzzuk meg.
3
4
Nézzük meg a motor ventillátorfedelén a helyes forgásirányt.
Kapcsoljuk be a szivattyút és ellenőrizzük forgásirányát.
5
6
A szivattyú fejrészén lévő légtelenítőszelepen át légtelenítsük
a szivattyút. Egyidejűleg kissé nyissuk meg a nyomóoldali
elzárószelepet.
Folytassuk a légtelenítést, egyidejűleg kissé jobban nyissuk meg a
nyomóoldali elzárószelepet.
7
8
Amikor a légtelenítőszelepen már a levegőmentes szállított közeg
lép ki, zárjuk el a szelepet. A nyomóoldali elzárószelepet teljesen
nyissuk ki.
Bővebb információ a 170. oldalon.
NL In bedrijf nemen
1
2
Sluit de scheidingsafsluiter aan de perszijde van de pomp en open
de afsluiter aan de zuigzijde.
Verwijder de ontluchtingsschroef van de pompkop en vul de pomp
langzaam met vloeistof. Breng de ontluchtingsschroef terug op zijn
plaats en zorg dat deze stevig vast zit.
3
4
Kijk of de draairichting van de pomp klopt (zie beschermkap van de
motorventilator).
Start de pomp en controleer de draairichting.
5
6
Ontlucht de pomp met behulp van de ontluchtingsklep in de
pompkop. Open tegelijkertijd de persafsluiter een beetje.
Ontlucht de pomp verder. Doe tegelijkertijd de persafsluiter iets
verder open.
7
8
Sluit de ontluchtingsklep wanneer het medium gelijkmatig uit de
ontluchtingsopening stroomt. Open de persafsluiter volledig.
Voor verdere informatie zie pagina 182.
UA Запуск
1
2
Закрити запірний кран на виході насоса та відкрити запірний
кран на всмоктувальному трубопроводі.
Викрутити заглушку з верхньої частини насоса та повільно
заповнити насос рідиною. Вкрутити заглушку.
3
4
Перевірити правильний напрямок обертання насоса, що
вказаний на кришці вентилятора.
Запустити насос та перевірити напрямок обертання.
5
6
Видалити повітря з насоса з допомогою повітряного клапана в
верхній частині насоса. Одночасно привідкрити вихідний
запірний кран.
Продовжувати видаляти повітря з насоса. Одночасно відкрити
вихідний кран ще трохи більше.
7
8
Закрити повітряний клапан, коли постійний потік рідини потече
з насоса. Повністю відкрити вихідний запірний кран.
Далі див. стор. 194.
38
Prilog
PL Uruchomienie
1
2
Zamknąć zawór odcinający na tłoczeniu pompy i otworzyć zawór
odcinający na ssaniu.
Z głowicy pompy zdjąć korek zalewowy i napełnić pompę cieczą.
Założyć korek i dokręcić go mocno.
3
4
Poprzez pokrywę wentylatora silnika sprawdzić, czy kierunek
obrotów pompy jest prawidłowy.
Uruchomić pompę i jeszcze raz sprawdzić kierunek obrotów.
5
6
Poprzez otwór odpowietrzający na głowicy pompy odpowietrzyć
pompę. Jednocześnie lekko otworzyć zawór odcinający na
tłoczeniu.
Dalej odpowietrzać pompę. Jednocześnie jeszcze trochę otworzyć
zawór odcinający na tłoczeniu.
7
8
Gdy z otworu odpowietrzającego zacznie wypływać stały strumień
cieczy, zamknąć go. Całkowicie otworzyć zawór odcinający na
tłoczeniu.
Dalsze informacje, patrz str. 206.
PT Arranque inicial
1
2
Feche a válvula de seccionamento do lado da descarga e abra a
válvula de seccionamento do lado da aspiração.
Retire o bujão de purga da cabeça da bomba e lentamente encha
esta com o líquido. Monte o bujão de purga.
3
4
Certifique-se de que o sentido de rotação da bomba está correcto,
i.e.,
está de acordo com o que se indica na tampa do ventilador do
motor.
Efectue o arranque da bomba e verifique o sentido de rotação.
5
6
Purgue a bomba por meio da respectiva válvula, existente na
cabeça da bomba. Ao mesmo tempo, abra ligeiramente a válvula
de seccionamento do lado da descarga.
Continue a purgar a bomba. Ao mesmo tempo, abra um pouco
mais a válvula de seccionamento do lado da descarga.
7
8
Feche a válvula de purga quando um caudal uniforme começar a
sair por ela. Abra agora completamente a válvula de
seccionamento do lado da descarga.
Para mais informação, consulte a página 218.
RU Ввод насоса в эксплуатацию
1
2
Запорный вентиль в напорной магистрали закрыть, а запорный
вентиль во всасывающей магистрали открыть.
Отвернуть резьбовую пробку отверстия для удаления воздуха
и медленно залить через заправочную горловину жидкость.
Снова вставить пробку для выпуска воздуха и прочно затянуть.
3
4
Oпpeдeлить правильное направление вращения, указанное
стрелкой на головной части насоса и на кожухе вентилятора.
Включить насос и проверить направление вращения.
5
6
Удалить из насоса воздух через клапан для удаления воздуха в
головной части насоса. Одновременно немного открыть
запорный вентиль в напорной магистрали.
Продолжать операцию удаления воздуха. Одновременно еще
немного приоткрыть запорный вентиль в напорной магистрали.
7
8
Когда жидкость начнет вытекать через клапан для удаления
воздуха, закрыть его. Полностью открыть запорный вентиль в
напорной магистрали.
Далее смотрите информацию на стр. 230.
39
Prilog
RO Punerea în funcţiune
1
2
Închideţi vana de refulare şi deschideţi vana de aspiraţie complet.
Desfaceţi ventilul de amorsare din capul pompei şi încet umpleţi
pompa cu lichid. Strângeţi bine ventilul după umplere.
3
4
Urmăriţi sensul corect de rotaţie al pompei indicat la partea
superioară a motorului la ventilator.
Porniţi pompa şi verificaţi sensul de rotaţie.
5
6
Aerisiţi pompa prin intermediul ventilului de aerisire situat în capul
pompei. In acelaşi timp deschideţi vana de refulare.
Continuaţi să aerisiţi pompa. In acelaşi timp deschideţi vana de
refulare progresiv.
7
8
Inchideţi ventilul de aerisire când apa începe să arunce prin
orificiu.
Se va deschide complet vana de refulare.
Pentru mai multe informaţii vedeţi pagina 242.
SK Uvedenie do prevádzky
1
2
Uzavrite uzatváraciu armatúru na výtlačnej strane čerpadla
a otvorte uzatváraciu armatúru na sacej strane čerpadla.
Z hlavy čerpadla vyskrutkujte plniacu zátku a do čerpadla pomaly
nalievajte kvapalinu.
Plniacu zátku naskrutkujte spät’ a pevne ju dotiahnite.
3
4
Podľa šípky na kryte ventilátora motora čerpadla zistite smer
otáčania sa hriadeľa čerpadla.
Zapnite čerpadlo a skontrolujte, či smer otáčania sa hriadeľa
zodpovedá smeru uvedenom na kryte ventilátora motora.
5
6
Čerpadlo odvzdušnite pomocou odvzdušňovacieho ventila
umiestneného v hlave čerpadla. Súčastne mierne pootvorte
uzatváraciu armatúru na výtlačnej strane čerpadla.
Pokračujte v odvzdušňovaní čerpadla. Súčastne trochu pootvorte
uzatváraciu armatúru na výtlačnej strane čerpadla.
7
8
Odvzdušňovací ventil uzatvorte akonáhle z neho začne vytekat’
kvapalina. Naplno otvorte uzatváraciu armatúru na výtlačnej strane
čerpadla tak, aby ste dosiahli pracovný bod čerpadla.
Dalšie informácie, viď. str. 254.
SI
Zagon
1
2
Tlačni zaporni ventil zapreti in odpreti sesalni zaporni ventil.
Čep odprtine za nalivanje odpreti in črpalko počasi napolniti.
Ponovno priviti čep in močno pritegniti.
3
4
Kontrolirati je potrebno pravilno smer vrtenja na pokrovu hlajenja
motorja.
Vklopiti črpalko in preveriti smer vrtenja črpalke.
5
6
Črpalko odzračiti s pomočjo odzračevalnega ventila na glavi
črpalke. Istočasno nekoliko odpreti zaporni ventil na tlačni strani.
Odzračevalni postopek nadaljevati. Istočasno na tlačni strani še
bolj odpreti zaporni ventil.
7
8
Odzračevalni ventil zapreti, ko prične iztekati medij. Zaporni ventil
na tlačni strani popolnoma odpreti.
Za obširnejše informacije glej stran 266.
RS Puštanje u rad
1
2
Zatvoriti zaustavni ventil na potisnoj strani i otvoriti zaustavni ventil
na usisnoj strani.
Demontirati ulivni priključak i polako napuniti pumpu.
Ponovo ušrafiti ulivni priključak i čvrsto ga pritegnuti.
3
4
Uočiti pravilan smer obrtanja na poklopcu ventilatora motora.
Uključiti pumpu i proveriti smer obrtanja pumpe.
5
6
Odzračiti pumpu preko odzračnog ventila na glavi pumpe.
Istovremeno malo otvoriti zaustavni ventil na potisnoj strani.
Nastaviti sa postupkom odzračivanja.
Istovremeno zaustavni ventil na potisnoj strani otvoriti još malo
više.
7
8
Kada radni fluid počne da ističe iz ventila zatvoriti odzračni ventil.
Zaustavni ventil na potisnoj strani potpuno otvoriti.
Za dalje informacije, vidi stranu 11.
40
Prilog
FI
Käyttöönotto
1
2
Sulje pumpun painepuolen sulkuventtiili ja avaa tulopuolen
sulkuventtiili.
Irroita pumpun yläkappaleen täyttötulppa ja täytä pumppu hitaasti.
Asenna täyttötulppa tämän jälkeen.
3
4
Tarkista tuuletinkannesta pumpun oikea pyörimissuunta.
Käynnistä pumppu ja varmista oikea pyörimissuunta.
5
6
Ilmaa pumppu yläkappaleessa sijaitsevan ilmausruuvin kautta.
Aukaise samalla hiukan pumpun painepuolen sulkuventtiiliä.
Jatka pumpun ilmaamista ja avaa pumpun painepuolen
sulkuventtiiliä hiukan enemmän.
7
8
Sulje ilmausventtiili kun siitä suihkuaa tasainen vesivirta.
Aukaise pumpun painepuolen sulkuventtiili kokonaan.
Lisätietoja sivuilla 290.
SE Igångkörning
1
2
Stäng avstängningsventilen på pumpens trycksida och öppna
avstängningsventilen på sugsidan.
Avlägsna spädproppen i toppstycket och fyll pumpen långsamt.
Sätt sedan tillbaka proppen.
3
4
Kontrollera rätt rotationsriktning enligt motorns fläktkåpa.
Starta pumpen och kontrollera pumpens rotationsriktning.
5
6
Avlufta pumpen med hjälp av ventilen på toppstycket.
Öppna samtidigt
avstängningsventilen på pumpens trycksida något.
Fortsätt avlufta pumpen. Öppna samtidigt avstängningsventilen på
trycksidan lite till.
7
8
Stäng avluftningsventilen när en jämn vätskeström kommer ut ur
den. Öppna avstängningsventilen på trycksidan helt.
För ytterligare information, se sida 302.
TR İlk çalıştırma
1
2
Pompanın basma tarafındaki izolasyon vanasını kapatın ve emme
tarafındaki izolasyon vanasını açın.
Doldurma tapasını pompa başından sökün ve pompayı sıvı ile
doldurun. Doldurma tapasını tekrar yerine takın ve sağlam bir
şekilde sıkın.
3
4
Motor fan kapağında bulunan doğru pompa dönüş yönüne bakın.
Pompayı çalıştırın ve dönüş yönünü kontrol edin.
5
6
Pompa başında bulunan tahliye valfı yardımıyla pompanın
havasını alın. Aynı anda, basma izolasyon valfını biraz açın.
Pompanın havasını almaya devam edin. Aynı anda, basma
izolasyon valfını biraz daha açın.
7
8
Düzenli bir sıvı akışı gerçekleştiğinde, tahliye valfını kapatın.
Basma izolasyon valfını tamamen açın.
İlave bilgiler için, sayfa 314’e bakın.
41
Deklaracija o usaglašenosti
Deklaracija o usaglašenosti
2
GB: EC declaration of conformity
BG: EC декларация за съответствие
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products
CR, CRI and CRN, to which this declaration relates, are in conformity
with these Council directives on the approximation of the laws of the
EC member states:
— Machinery Directive (2006/42/EC).
Standard used: EN 809:1998, A1:2009.
— EMC Directive (2004/108/EC).
— Ecodesign Directive (2009/125/EC).
Electric motors:
Commission Regulation No 640/2009.
Applies only to three-phase Grundfos motors marked IE2 or IE3.
See motor nameplate.
Standard used: EN 60034-30:2009.
— Ecodesign Directive (2009/125/EC).
Water pumps:
Commission Regulation No 547/2012.
Applies only to water pumps marked with the minimum efficiency
index MEI. See pump nameplate.
This EC declaration of conformity is only valid when published as part of
the Grundfos installation and operating instructions
(publication number 96462123 0914).
Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите
CR, CRI и CRN, за които се отнася настоящата декларация,
отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на
правните разпоредби на държавите членки на ЕС:
— Директива за машините (2006/42/EC).
Приложени стандарти: EN 809:1998, A1:2009.
— Директива за електромагнитна съвместимост (2004/108/EC).
— Директива за екодизайн (2009/125/EC).
Електродвигатели:
Наредба No 640/2009 на Европейската комисия.
Отнася се само за трифазни електродвигатели на Grundfos,
маркирани с IE2 или IE3. Вижте табелата с данни на двигателя.
Приложен стандарт: EN 60034-30:2009.
— Директива за екодизайн (2009/125/EC).
Водни помпи:
Наредба No 547/2012 на Европейската комисия.
Отнася се само за водни помпи, маркирани с минималният
индекс за ефективност MEI. Вижте табелата с данни на помпата.
Тази ЕС декларация за съответствие е валидна само когато е
публикувана като част от инструкциите за монтаж и експлоатация на
Grundfos (номер на публикацията 96462123 0914).
CZ: ES prohlášení o shodě
DK: EF-overensstemmelseserklæring
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky
CR, CRI a CRN, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu
s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských
států Evropského společenství v oblastech:
— Směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES).
Použité normy: EN 809:1998, A1:2009.
— Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
(2004/108/ES).
— Směrnice o ekodesignu (2009/125/ES).
Elektrické motory:
Nařízení Komise č. 640/2009.
Platí pouze pro třífázové motory Grundfos označené IE2 nebo IE3.
Viz typový štítek motoru.
Použitá norma: EN 60034-30:2009.
— Směrnice o ekodesignu (2009/125/ES).
Vodní čerpadla:
Nařízení Komise č. 547/2012.
Vztahuje se pouze na vodní čerpadla označená minimální účinností
index MEI. Viz typový štítek čerpadla.
Toto ES prohlášení o shodě je platné pouze tehdy, pokud je zveřejněno
jako součást instalačních a provozních návodů Grundfos
(publikace číslo 96462123 0914).
Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne CR, CRI og CRN
som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af
Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes
lovgivning:
— Maskindirektivet (2006/42/EF).
Anvendte standarder: EN 809:1998, A1:2009.
— EMC-direktivet (2004/108/EF).
— Ecodesigndirektivet (2009/125/EF).
Elektriske motorer:
Kommissionens forordning nr. 640/2009.
Gælder kun 3-fasede Grundfos-motorer der er mærket IE2 eller IE3.
Se motorens typeskilt.
Anvendt standard: EN 60034-30:2009.
— Ecodesigndirektivet (2009/125/EF).
Vandpumper:
Kommissionens forordning nr. 547/2012.
Gælder kun vandpumper der er mærket med
mindsteeffektivitetsindekset MEI. Se pumpens typeskilt.
Denne EF-overensstemmelseserklæring er kun gyldig når den publiceres
som en del af Grundfos-monterings- og driftsinstruktionen
(publikationsnummer 96462123 0914).
DE: EG-Konformitätserklärung
EE: EL vastavusdeklaratsioon
Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
CR, CRI und CRN, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den
folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen:
— Maschinenrichtlinie (2006/42/EG).
Normen, die verwendet wurden: EN 809:1998, A1:2009.
— EMV-Richtlinie (2004/108/EG).
— ErP-Richtlinie (2009/125/EG).
Elektromotoren:
Verordnung der Europäischen Kommission Nr. 640/2009.
Gilt nur für dreiphasige Motoren von Grundfos mit der Kennzeichnung IE2 bzw. IE3. Siehe Typenschild des Motors.
Norm, die verwendet wurde: EN 60034-30:2009.
— ErP-Richtlinie (2009/125/EG).
Wasserpumpen:
Verordnung der Europäischen Kommission Nr. 547/2012.
Gilt nur für Pumpen, für die der Mindesteffizienzindex (MEI)
anzugeben ist. Siehe Typenschild der Pumpe.
Diese EG-Konformitätserklärung gilt nur, wenn sie in Verbindung mit der
Grundfos Montage- und Betriebsanleitung
(Veröffentlichungsnummer 96462123 0914) veröffentlicht wird.
Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted CR, CRI ja
CRN, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu
direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis
käsitlevad:
— Masinate ohutus (2006/42/EC).
Kasutatud standardid: EN 809:1998, A1:2009.
— Elektromagnetiline ühilduvus (EMC direktiiv) (2004/108/EC).
— Ökodisaini direktiiv (2009/125/EC).
Elektrimootorid:
Komisjoni regulatsioon nr 640/2009.
Kehtib ainult IE2- või IE3-märgisega Grundfosi kolmefaasiliste
mootorite kohta. Vaata mootori sildilt.
Kasutatud standard: EN 60034-30:2009.
— Ökodisaini direktiiv (2009/125/EC).
Veepumbad:
Komisjoni regulatsioon nr 547/2012.
Kehtiv ainult veepumpadele, mis on märgitud miinimum kasuteguri
indeksiga MEI. Vaata pumba silti.
Käesolev EL-i vastavusdeklaratsioon kehtib ainult siis, kui see
avaldatakse Grundfosi paigaldus- ja kasutusjuhendi
(avaldamisnumber 96462123 0914) osana.
42
ES: Declaración CE de conformidad
Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι
τα προϊόντα CR, CRI και CRN στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση,
συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης
των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ:
— Οδηγία για μηχανήματα (2006/42/EC).
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 809:1998, A1:2009.
— Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) (2004/108/EC).
— Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (2009/125/ΕC).
Ηλεκτρικοί κινητήρες:
Ρύθμιση πρώτης εκκίνησης Νο 640/2009.
Ισχύει μόνο σε τριφασικούς κινητήρες της Grundfos με σήμανση
ΙΕ2 ή ΙΕ3. Βλέπε πινακίδα κινητήρα.
Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN 60034-30:2009.
— Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (2009/125/EC).
Αντλίες νερού:
Ρύθμιση πρώτης εκκίνησης Νο 547/2012.
Ισχύει μόνο για αντλίες νερού που φέρουν τον ελάχιστο δείκτη
απόδοσης ΜΕΙ. Βλέπε πινακίδα αντλίας.
Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης EC ισχύει μόνον όταν συνοδεύει τις
οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της Grundfos
(κωδικός εντύπου 96462123 0914).
Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad
que los productos CR, CRI y CRN, a los cuales se refiere esta
declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la
aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM:
— Directiva de Maquinaria (2006/42/CE).
Normas aplicadas: EN 809:1998, A1:2009.
— Directiva EMC (2004/108/CE).
— Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE).
Motores eléctricos:
Reglamento de la Comisión Nº 640/2009.
Válido sólo para motores trifásicos Grundfos pertenecientes a las
categorías IE2 e IE3. Véase la placa de características del motor.
Norma aplicada: EN 60034-30:2009.
— Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE).
Bombas de agua:
Reglamento de la Comisión Nº 547/2012.
Aplicable únicamente a las bombas de agua marcadas con el índice
de eficiencia mínima (IEM). Véase la placa de características de la
bomba.
Esta declaración CE de conformidad sólo es válida cuando se publique
como parte de las instrucciones de instalación y funcionamiento de
Grundfos (número de publicación 96462123 0914).
FR: Déclaration de conformité CE
HR: EZ izjava o usklađenosti
Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les
produits CR, CRI et CRN, auxquels se réfère cette déclaration, sont
conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement
des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées
ci-dessous :
— Directive Machines (2006/42/CE).
Normes utilisées : EN 809:1998, A1:2009.
— Directive Compatibilité Electromagnétique CEM (2004/108/CE).
— Directive sur l'éco-conception (2009/125/CE).
Moteurs électriques :
Règlement de la Commission Nº 640/2009.
S'applique uniquement aux moteurs triphasés Grundfos marqués
IE2 ou IE3. Voir plaque signalétique du moteur.
Norme utilisée: EN 60034-30:2009.
— Directive sur l'éco-conception (2009/125/CE).
Pompes à eau :
Règlement de la Commission Nº 547/2012.
S'applique uniquement aux pompes à eau marquées de l'indice de
performance minimum IEM. Voir plaque signalétique de la pompe.
Cette déclaration de conformité CE est uniquement valide lors de sa
publication dans la notice d'installation et de fonctionnement Grundfos
(numéro de publication 96462123 0914).
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod
CR, CRI i CRN, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog
Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU:
— Direktiva za strojeve (2006/42/EZ).
Korištene norme: EN 809:1998, A1:2009.
— Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (2004/108/EZ).
— Direktiva o ekološkoj izvedbi (2009/125/EZ).
Električni motori:
Uredba Komisije No 640/2009.
Odnosi se samo na trofazne Grundfos motore s oznakama IE2 ili
IE3. Pogledajte natpisnu pločicu motora.
Korištena norma: EN 60034-30:2009.
— Direktiva o ekološkoj izvedbi (2009/125/EZ).
Crpke za vodu:
Uredba Komisije No 547/2012.
Odnosi se samo na crpke za vodu označene s indeksom minimalne
učinkovitosti MEI. Pogledajte natpisnu pločicu crpke.
Ova EZ izjava o usklađnosti važeća je jedino kada je izdana kao dio
Grundfos montažnih i pogonskih uputa (broj izdanja 96462123 0914).
IT: Dichiarazione di conformità CE
KZ: EO сəйкестік туралы мəлімдеме
Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti
CR, CRI e CRN, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi
alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri CE:
— Direttiva Macchine (2006/42/CE).
Norme applicate: EN 809:1998, A1:2009.
— Direttiva EMC (2004/108/CE).
— Direttiva Ecodesign (2009/125/CE).
Motori elettrici:
Regolamento CE n. 640/2009.
Applicabile solo ai motori trifase Grundfos contrassegnati IE2 o IE3.
Vedere la targhetta di identificazione del motore.
Norma applicata: EN 60034-30:2009.
— Direttiva Ecodesign (2009/125/CE).
Pompe per acqua:
Regolamento CE n. 547/2012.
Applicabile solo a pompe per acqua con l'indice di efficienza minimo
MEI. Vedere la targhetta di identificazione della pompa.
Questa dichiarazione di conformità CE è valida solo quando pubblicata
come parte delle istruzioni di installazione e funzionamento Grundfos
(pubblicazione numero 96462123 0914).
Біз, Grundfos компаниясы, барлық жауапкершілікпен, осы
мəлімдемеге қатысты болатын CR, CRI жəне CRN бұйымдары ЕО
мүше елдерінің заң шығарушы жарлықтарын үндестіру туралы мына
Еуроодақ Кеңесінің жарлықтарына сəйкес келетіндігін мəлімдейміз:
— Механикалық құрылғылар (2006/42/EC).
Қолданылған стандарттар: EN 809:1998, A1:2009.
— Электр магнитті үйлесімділік (2004/108/EC).
— Қоршаған ортаны қорғауға арналған нұсқау (2009/125/EC).
Электр қозғалтқыш:
Еуропалық комиссия регламенті 640/2009.
IE2 немесе IE3 белгіленген үш фазалы Grundfos моторларына
ғана қолданылады. Қозғалтқыштың техникалық деректері бар
фирмалық тақташаны қараңыз.
Қолданылған стандарт: EN 60034-30:2009.
— Қоршаған ортаны қорғауға арналған нұсқау (2009/125/EC).
Су сорғылар:
Еуропалық комиссия регламенті 547/2012.
Тек минималды тиімділік көрсіткішіпен МТК белгіленген су
сорғыларына арналған. Сорғыдағы фирмалық тақтайшаны
қараңыз.
Бұл EO сəйкестік туралы мəлімдеме тек ғана Грундфос
компаниясының орнату жəне пайдалану нұсқасының бөлімі ретінде
жарамды (баспаға шыққан нөмірі 96462123 0914).
43
Deklaracija o usaglašenosti
GR: ∆ήλωση συμμόρφωσης EC
Deklaracija o usaglašenosti
LT: EB atitikties deklaracija
HU: EK megfelelőségi nyilatkozat
Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai CR, CRI
ir CRN, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas dėl
Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo:
— Mašinų direktyva (2006/42/EB).
Taikomi standartai: EN 809:1998, A1:2009.
— EMS direktyva (2004/108/EB).
— Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB).
Elektros varikliai:
Komisijos reglamentas Nr. 640/2009.
Taikoma tik trifaziams Grundfos varikliams, pažymėtiems
IE2 arba IE3. Žr. variklio vardinę plokštelę.
Taikomas standartas: EN 60034-30:2009.
— Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB).
Vandens siurbliai:
Komisijos reglamentas Nr. 547/2012.
Galioja tik vandens siurbliams, ant kurių nurodytas minimalus
efektyvumo koeficientas MEI. Žr. siurblio vardinę plokštelę.
Ši EB atitikties deklaracija galioja tik tuo atveju, kai yra pateikta kaip
"Grundfos" įrengimo ir naudojimo instrukcijos
(leidinio numeris 96462123 0914) dalis.
Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a CR, CRI és
CRN termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az
Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi
előírásainak:
— Gépek (2006/42/EK).
Alkalmazott szabványok: EN 809:1998, A1:2009.
— EMC Direktíva (2004/108/EK).
— Környezetbarát tervezésre vonatkozó irányelv (2009/125/EK).
Villamos motorok:
Az Európai Bizottság 640/2009. számú rendelete.
Csak az IE2 vagy IE3 jelzésű háromfázisú Grundfos motorokra
vonatkozik. Lásd a motor adattábláját.
Alkalmazott szabvány: EN 60034-30:2009.
— Környezetbarát tervezésre vonatkozó irányelv (2009/125/EK).
Víz szivattyúk:
Az Európai Bizottság 547/2012. számú rendelete.
Csak a MEI minimum hatásfok index-el jelölt víz szivattyúkra
vonatkozik. Lásd a szivattyú adattábláján.
Ez az EK megfelelőségi nyilatkozat kizárólag akkor érvényes, ha
Grundfos telepítési és üzemeltetési utasítás
(kiadvány szám 96462123 0914) részeként kerül kiadásra.
NL: EC overeenkomstigheidsverklaring
UA: Декларація відповідності ЄС
Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat
de producten CR, CRI en CRN waarop deze verklaring betrekking heeft,
in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de
onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten
betreffende:
— Machine Richtlijn (2006/42/EC).
Gebruikte normen: EN 809:1998, A1:2009.
— EMC Richtlijn (2004/108/EC).
— Ecodesign Richtlijn (2009/125/EC).
Elektromotoren:
Verordening (EG) Nr. 640/2009 van de Commissie.
Geldt alleen voor de driefase elektromotoren van Grundfos, aangeduid met IE2 of IE3. Zie het typeplaatje van de motor.
Gebruikte norm: EN 60034-30:2009.
— Ecodesign Richtlijn (2009/125/EC).
Waterpompen:
Verordening (EG) Nr. 547/2012 van de Commissie.
Is alleen van toepassing op waterpompen die gekenmerkt worden
door de minimale efficiëntie index MEI. Zie het typeplaatje van de
pomp.
Deze EC overeenkomstigheidsverklaring is alleen geldig wanneer deze
gepubliceerd is als onderdeel van de Grundfos installatie- en
bedieningsinstructies (publicatienummer 96462123 0914).
Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність
за те, що продукти CR, CRI та CRN, на які поширюється дана
декларація, відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації
правових норм країн - членів ЄС:
— Механічні прилади (2006/42/ЄС).
Стандарти, що застосовувалися: EN 809:1998, A1:2009.
— Електромагнітна сумісність (2004/108/ЄС).
— Директива з екодизайну (2009/125/ЄС).
Електродвигуни:
Регламент Комісії № 640/2009.
Застосовується тільки до трифазних електродвигунів Grundfos,
позначених IE2 або IE3. Дивіться паспортну табличку
електродвигуна.
Стандарти, що застосовувалися: EN 60034-30:2009.
— Директива з екодизайну (2009/125/ЄС).
Насоси для води:
Регламент Комісії № 547/2012.
Стосується тільки насосів для води, що відзначені мінімальним
показником ефективності МЕІ. Дивіться паспортну табличку на
насосі.
Ця декларація відповідності ЄС дійсна тільки в тому випадку, якщо
публікується як частина інструкцій Grundfos з монтажу та
експлуатації (номер публікації 96462123 0914).
PL: Deklaracja zgodności WE
PT: Declaração de conformidade CE
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze
wyroby CR, CRI oraz CRN, których deklaracja niniejsza dotyczy, są
zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów
prawnych krajów członkowskich WE:
— Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE).
Zastosowane normy: EN 809:1998, A1:2009.
— Dyrektywa EMC (2004/108/WE).
— Dyrektywa Ekoprojektowa (2009/125/WE).
Silniki elektryczne:
Rozporządzenie komisji nr 640/2009.
Dotyczy tylko trójfazowych silników firmy Grundfos z oznaczeniami
IE2 lub IE3. Patrz tabliczka znamionowa silnika.
Zastosowana norma: EN 60034-30:2009.
— Dyrektywa Ekoprojektowa (2009/125/WE).
Pompy do wody:
Rozporządzenie komisji nr 547/2012.
Dotyczy tylko pomp do tłoczenia wody z minimalnym indeksem
sprawności MEI. Patrz tabliczka znamionowa pompy.
Deklaracja zgodności WE jest ważna tylko i wyłącznie wtedy kiedy jest
opublikowana przez firmę Grundfos i umieszczona w instrukcji montażu
i eksploatacji (numer publikacji 96462123 0914).
A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos
CR, CRI e CRN, aos quais diz respeito esta declaração, estão em
conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre
a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE:
— Directiva Máquinas (2006/42/CE).
Normas utilizadas: EN 809:1998, A1:2009.
— Directiva EMC (compatibilidade electromagnética) (2004/108/CE).
— Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE).
Motores eléctricos:
Regulamento da Comissão No 640/2009.
Aplica-se apenas a motores trifásicos Grundfos assinalados como
IE2 ou IE3. Ver a chapa de características do motor.
Norma utilizada: EN 60034-30:2009.
— Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE).
Bombas de água:
Regulamento da Comissão No 547/2012.
Aplica-se apenas a bombas de água registadas com o índice de
eficiência mínimo MEI. Ver a chapa de características da bomba.
Esta declaração de conformidade CE é apenas válida quando publicada
como parte das instruções de instalação e funcionamento Grundfos
(número de publicação 96462123 0914).
44
RO: Declaraţie de conformitate CE
Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем,
что изделия CR, CRI и CRN, к которым относится настоящая
декларация, соответствуют следующим Директивам Совета
Евросоюза об унификации законодательных предписаний
стран-членов ЕС:
— Механические устройства (2006/42/ЕС).
Применявшиеся стандарты: EN 809:1998, A1:2009.
— Электромагнитная совместимость (2004/108/EC).
— Директива по экологическому проектированию
энергопотребляющей продукции (2009/125/EC).
Электродвигатели:
Регламент Комиссии ЕС № 640/2009.
Применяется только к трехфазным электродвигателям Grundfos,
обозначенным IE2 или IE3. См. шильдик с техническими
данными двигателя.
Применявшийся стандарт: EN 60034-30:2009.
— Директива по экологическому проектированию
энергопотребляющей продукции (2009/125/EC).
Насосы для перекачивания воды:
Регламент Комиссии ЕС № 547/2012.
Применимо только к насосам для перекачивания воды,
промаркированным показателем минимальной эффективности
MEI. См. фирменную табличку насоса.
Данная декларация о соответствии ЕС имеет силу только в случае
публикации в составе инструкции по монтажу и эксплуатации на
продукцию производства компании Grundfos
(номер публикации 96462123 0914).
Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele CR, CRI şi
CRN, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate cu aceste
Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE:
— Directiva Utilaje (2006/42/CE).
Standarde utilizate: EN 809:1998, A1:2009.
— Directiva EMC (2004/108/CE).
— Directiva Ecodesign (2009/125/CE).
Motoare electrice:
Regulamentul Comisiei nr. 640/2009.
Se aplică numai motoarelor trifazate Grundfos cu marca IE2 sau IE3.
Vezi plăcuţa de identificare a motorului.
Standard utilizat: EN 60034-30:2009.
— Directiva Ecodesign (2009/125/CE).
Pompe de apa:
Regulamentul Comisiei nr. 547/2012.
Se aplica numai pompelor de apa cu marca de eficienta minima
index MEI. Vezi plăcuţa de identificare a pompei.
Această declarație de conformitate CE este valabilă numai când este
publicată ca parte a instrucțiunilor Grundfos de instalare şi utilizare
(număr publicație 96462123 0914).
SK: Prehlásenie o konformite ES
SI: ES izjava o skladnosti
My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost’, že výrobky
CR, CRI a CRN, na ktoré sa toto prehlásenie vzt’ahuje, sú v súlade
s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov
členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach:
— Smernica pre strojové zariadenie (2006/42/EC).
Použité normy: EN 809:1998, A1:2009.
— Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu (2004/108/EC).
— Smernica o ekodizajne (2009/125/ES).
Elektromotory:
Nariadenie Komisie č. 640/2009.
Platné iba pre trojfázové motory Grundfos, označené ako IE2 alebo
IE3. Viď typový štítok motora.
Použitá norma: EN 60034-30:2009.
— Smernica o ekodizajne (2009/125/ES).
Čerpadlá na vodu:
Nariadenie Komisie č. 547/2012.
Vzťahuje sa iba na čerpadlá pre vodu označené minimálnym
indexom energetickej účinnosti MEI. Viď typový štítok čerpadla.
Toto prehlásenie o konformite ES je platné iba vtedy, ak je zverejnené
ako súčasť montážnych a prevádzkových pokynov Grundfos
(publikácia číslo 96462123 0914).
V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki
CR, CRI in CRN, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi
direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih
predpisov držav članic ES:
— Direktiva o strojih (2006/42/ES).
Uporabljeni normi: EN 809:1998, A1:2009.
— Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC) (2004/108/ES).
— Eco-design direktiva (2009/125/ES).
Električni motorji:
Uredba Komisije št. 640/2009.
Se nanaša samo na trofazne motorje Grundfos z oznako IE2 ali IE3.
Glejte tipsko ploščico motorja.
Uporabljena norma: EN 60034-30:2009.
— Eco-design direktiva (2009/125/ES).
Vodne črpalke:
Uredba Komisije št. 547/2012.
Velja le za vodne črpalke označene z indeksom minimalne
učinkovitosti MEI. Glejte tipsko ploščico črpalke.
ES izjava o skladnosti velja samo kadar je izdana kot del Grundfos
instalacije in navodil delovanja (publikacija številka 96462123 0914).
RS: EC deklaracija o konformitetu
FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod
CR, CRI i CRN, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama
Saveta za usklađivanje zakona država članica EU:
— Direktiva za mašine (2006/42/EC).
Korišćeni standardi: EN 809:1998, A1:2009.
— EMC direktiva (2004/108/EC).
— Direktiva o ekološkom projektovanju (2009/125/EC).
Električni motori:
Uredba komisije br. 640/2009.
Važi samo za trofazne Grundfos motore označene sa IE2 ili IE3.
Pogledajte natpisnu pločicu motora.
Korišćen standard: EN 60034-30:2009.
— Direktiva o ekološkom projektovanju (2009/125/EC).
Pumpe za vodu:
Uredba Komisije br. 547/2012.
Odnosi se samo na pumpe za vodu označene sa indeksom
minimalne efikasnosti MEI. Pogledajte natpisnu pločicu pumpe.
Ova EC deklaracija o usaglašenosti važeća je jedino kada je izdata kao
deo Grundfos uputstava za instalaciju i rad (broj izdanja 96462123
0914).
Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet CR, CRI
ja CRN, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden
lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston
direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti:
— Konedirektiivi (2006/42/EY).
Sovellettavat standardit: EN 809:1998, A1:2009.
— EMC-direktiivi (2004/108/EY).
— Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi (2009/125/EY).
Sähkömoottorit:
Komission asetus nro 640/2009.
Koskee vain Grundfosin IE2- tai IE3-merkittyjä 3-vaihemoottoreita.
Katso moottorin arvokilvestä.
Sovellettu standardi: EN 60034-30:2009.
— Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi (2009/125/EY).
Vesipumput:
Komission asetus nro 547/2012.
Koskee vain vesipumppuja, jotka on merkitty
minimihyötysuhdeindeksillä MEI. Katso pumpun tyyppikilvestä.
Tämä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa vain, kun se
julkaistaan osana Grundfosin asennus- ja käyttöohjeita
(julkaisun numero 96462123 0914).
45
Deklaracija o usaglašenosti
RU: Декларация о соответствии ЕС
Deklaracija o usaglašenosti
SE: EG-försäkran om överensstämmelse
TR: EC uygunluk bildirgesi
Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna CR, CRI och CRN,
som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets
direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning,
avseende:
— Maskindirektivet (2006/42/EG).
Tillämpade standarder: EN 809:1998, A1:2009.
— EMC-direktivet (2004/108/EG).
— Ekodesigndirektivet (2009/125/EG).
Elektriska motorer:
Kommissionens förordning nr. 640/2009.
Gäller endast trefas Grundfos-motorer märkta med IE2 eller IE3.
Se motorns typskylt.
Tillämpad standard: EN 60034-30:2009.
— Ekodesigndirektivet (2009/125/EG).
Vattenpumpar:
Kommissionens förordning nr. 547/2012.
Avser endast vattenpumpar markerade med min. effektivitetsindex
(MEI). Se pumpens typskylt.
Denna EG-försäkran om överensstämmelse är endast giltig när den
publiceras som en del av Grundfos monterings- och driftsinstruktion
(publikation nummer 96462123 0914).
Grundfos olarak bu beyannameye konu olan CR, CRI ve CRN
ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine
Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz
altında olduğunu beyan ederiz:
— Makineler Yönetmeliği (2006/42/EC).
Kullanılan standartlar: EN 809:1998, A1:2009.
— EMC Diretifi (2004/108/EC).
— Çevreye duyarlı tasarım (Ecodesign) Direktifi (2009/125/EC).
Elektrikli motorlar:
640/2009 sayılı Komisyon Yönetmeliği.
Sadece IE2 veya IE3 işaretli trifaze Grundfos motorlar için geçerlidir.
Motor bilgi etiketine bakınız.
Kullanılan standart: EN 60034-30:2009.
— Çevreye duyarlı tasarım (Ecodesign) Direktifi (2009/125/EC).
Devirdaim su pompaları:
547/2012 sayılı Komisyon Yönetmeliği.
Yalnızca Minimum Enerji Verimlilik Endeksine (MEI) dahil olan olan
devirdaim su pompaları için geçerlidir. Pompanın bilgi etiketine
bakın.
İşbu EC uygunluk bildirgesi, yalnızca Grundfos kurulum ve çalıştırma
talimatlarının (basım numarası 96462123 0914) bir parçası olarak
basıldığı takdirde geçerlilik kazanmaktadır.
Bjerringbro, 15th November 2012
Svend Aage Kaae
Technical Director
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark
Person authorised to compile technical file and
empowered to sign the EC declaration of conformity.
Декларация о соответствии на территории РФ
Насосы центробежные вертикальные многоступенчатые CR, CRI и
CRN сертифицированы на соответствие требованиям Технического
регламента о безопасности машин и оборудования
(Постановление правительства РФ от 15.09.2009 №753).
Сертификат соответствия:
№ C-RU.АЯ56.В.04045, срок действия до 11.07.2017г.
№ C-DK.АЯ56.B.03740, срок действия до 27.05.2017г.
Изделия, произведенные в России, изготавливаются в соответствии
c ТУ 3631-001-59379130-2005.
Истра, 15 ноября 2012 г.
Касаткина В. В.
Руководитель отдела качества,
экологии и охраны труда
ООО Грундфос Истра, Россия
143581, Московская область,
Истринский район,
дер. Лешково, д.188
46
Finland
Lithuania
South Africa
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190
OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11
FIN-01730 Vantaa
Phone: +358-(0)207 889 900
Telefax: +358-(0)207 889 550
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431
Australia
France
Malaysia
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866
GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: [email protected]
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155
Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30
Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301
Belarus
Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ
«Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: [email protected]
Bosna and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: [email protected]
Brazil
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015
Bulgaria
Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: [email protected]
Canada
GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512
China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd.
Hongqiao development Zone
Shanghai 200336
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33
Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com
Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299
Denmark
GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: [email protected]
www.grundfos.com/DK
Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691
Germany
Spain
Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: [email protected]
Service in Deutschland:
e-mail: [email protected]
Mexico
Sweden
Bombas GRUNDFOS de México S.A. de
C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010
GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60
HILGE GmbH & Co. KG
Hilgestrasse 37-47
55292 Bodenheim/Rhein
Germany
Tel.: +49 6135 75-0
Telefax: +49 6135 1737
e-mail: [email protected]
Netherlands
Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273
Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664
Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111
India
GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800
Indonesia
PT GRUNDFOS Pompa
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930
Phone: +62-21-460 6909
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901
Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830
Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461
Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F,
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619
Korea
GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: [email protected]
New Zealand
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250
Norway
GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50
Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50
Portugal
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90
Romania
GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: [email protected]
Russia
ООО Грундфос Россия
109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41,
стр. 1
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
Факс (+7) 495 564 88 11
E-mail [email protected]
Serbia
Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com
Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725
Slovakia
Latvia
Slovenia
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646
GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 BRATISLAVA
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com
GRUNDFOS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 31 718 808
Telefax: +386 (0)1 5680 619
E-mail: [email protected]
Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115
Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878
Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998
Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: [email protected]
Ukraine
Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Телефон: (+38 044) 237 04 00
Факс.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: [email protected]
United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136
United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011
U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500
Uzbekistan
Grundfos Tashkent, Uzbekistan The
Representative Office of Grundfos
Kazakhstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150
3291
Факс: (+998) 71 150 3292
Addresses Revised 21.05.2014
Grundfos kompanije
Argentina
ECM: 1142070
www.grundfos.com
The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
96462123 0914
© Copyright Grundfos Holding A/S
Download

CR, CRI, CRN