Mesto Brezno
SPRIEVODCA PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA
..... a pre tých, ktorí chcú pomôcť
1. vydanie
Prirodzenosť si žiada, aby človek pomáhal
človeku, nech je to ktokoľvek, už len preto, že je
to človek.
Marcus Tullius Cicero
December 2014
Obsah
Úvod....................................................................3
1. Čo treba vedieť o ľuďoch bez domova ............4
Najčastejšie príčiny bezdomovectva
Formy bezdomovectva
Fázy bezdomovectva
Prečo ľudia bez domova ostávajú dlho na ulici ?
2. Prevencia a jej cieľ pri bezdomovectve ..........5
Primárna prevencia
Sekundárna prevencia
Terciárna prevencia
3. Formy poskytovania sociálnych služieb ..........6
4. Sociálne služby pre ľudí bez domova na území
mesta Brezna .................................................6
Útulok Nádej
Nízkoprahové denné centrum Lúč
Sezónna ohrevovňa
5. Pomoc pre občanov bez domova v meste
Brezne ............................................................8
6. Pomoc pre občanov bez domova v rámci BB SK
.....................................................................14
2
Úvod
Sprievodca pre ľudí bez domova v meste Brezne je určený práve týmto ľuďom,
orgánom verejnej správy, ale i všetkým tým, ktorí majú záujem im pomôcť.
Myšlienka vydania tejto praktickej pomôcky vznikla pri tvorbe Komunitného
plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 – 2020,
s výhľadom do roku 2022 v snahe zlepšiť informovanosť o dostupnej pomoci
ľuďom bez domova a o spôsoboch, ak im tento spoločenský jav pomôcť
prekonať.
Veríme, že pomôže občanom, inštitúciám pri orientácii v spleti legislatívy, pri
poskytovaní sociálnych služieb krízovej intervencie v meste Brezne. Zároveň
ich privedie k úspešným riešeniam a pomoci pre tých, ktorí to potrebujú a majú
o pomoc záujem.
Sprievodcu
a všetky
potrebné
informácie
k riešeniu
problematiky
bezdomovectva nájdete v tlačenej podobe na MsÚ – odbor sociálnych vecí ,
Nám. gen. M. R .Štefánika 2 , Brezno a v elektronickej podobe na:
www.brezno.sk a www.utulok-nadej-brezno.sk
Mestský úrad Brezno
odbor sociálnych vecí
3
11.. Č
Čoo ttrreebbaa vveeddiieeťť oo ľľuuď
ďoocchh bbeezz ddoom
moovvaa
K
Kttoo jjee ččlloovveekk bbeezz ddoom
moovvaa ??
– v literatúre sa najčastejšie uvádza, že za bezdomovca sa považuje občan, ktorý je
z najrôznejších dôvodov v momentálnej situácii bez prístrešia, bez možností užívania
základných hygienických potrieb a bez možnosti pravidelného stravovania.(Verejné
zdravotníctvo ISSN 1337-1789, 2010, ročník 7 č.1 www.verejnezdravotnictvo.sk )
Najčastejšie príčiny bezdomovectva
 Dlhodobá strata zamestnania, nízka úroveň životného minima, platobná neschopnosť a
strata bývania.
 Problémy v rodine (rozvod, rozchod, strata partnera, smrť blízkeho človeka).
 Psychický alebo citový kolaps a nezvládnutie veľkého psychického tlaku.
 Závislosti rôzneho druhu...
Formy bezdomovectva:
1. Zjavní bezdomovci – osoby žijúce na uliciach, staniciach, tí, ktorí vyhľadávajú
ubytovne v zimných nocľahárňach, azylových domoch, v nocľahárňach zriadených
mestami, alebo charitatívnymi organizáciami.
2. Skrytí bezdomovci – ľudia bez prístrešia, ktorí sa z nejakého dôvodu neobracajú na
verejné či charitatívne služby, aby našli nocľah.
3. Potencionálni bezdomovci – osoby, ktorých potreby sú pre úrady buď neznáme, alebo
známe iba čiastočne. Patria k nim napríklad ľudia, ktorí sú v ťažkej životnej situácii,
denných rodinných problémoch alebo ľudia, ktorí majú problémy s udržaním bytu, ľudia,
ktorí čakajú na prepustenie z rôznych ústavov, väzení, z detských domovov......
Fázy bezdomovectva
1. stupeň – jedinec sa nevie vrátiť do bežného života, má problém vyrovnať sa
s neúspechom a prichádza o sociálne väzby.
2. stupeň – fáza regresie – človek bez domova prichádza o prácu, o úctu k sebe samému
a prestáva sa venovať svojmu zovňajšku.
3. stupeň – fáza závislosti – prichádza závislosť na iných, žobranie a tuláctvo.
4. stupeň – fáza rezignácie – jedinec rezignuje na seba a svoje okolie, vzdá sa svojej
minulosti, jeho priateľstvá zanikajú a poradie hodnôt prechádza radikálnymi zmenami.
(Draganová 2006, s. 17)
4
PPrreeččoo ľľuuddiiaa bbeezz ddoom
moovvaa oossttáávvaajjúú ddllhhooddoobboo nnaa uulliiccii??
 Dlhoročný pobyt na ulici mu vyhovuje, ako spôsob životného štýlu
 Zvyk, strata vízie, že život môže byť lepší a z toho vyplývajúca strata motivácie
 Strata sebaúcty a sebadôvery, nízke životné ciele- prežiť.
 Zdravotné problémy: fyzické , psychické , závislosť ...
 Strata podporných rodinných a kamarátskych a profesionálnych vzťahov – nemám
sa na koho obrátiť s prosbou o pomoc
 Predsudky zo strany spoločnosti, dlhy
 Nedostatočné sociálne kompetencie – potreba podpory a rozvoja...
22.. PPrreevveenncciiaa aa jjeejj cciieeľľ pprrii bbeezzddoom
moovveeccttvvee
Vo všeobecnosti sa prevencia chápe ako „predchádzanie vzniku alebo možného vzniku
zdravotných, sociálnych alebo iných problémov a člení sa na tri úrovne - primárnu,
sekundárnu a terciárnu. Dôležité je, aby komplexné riešenie problematiky ľudí bez domova
zahŕňalo tieto všetky tri úrovne:
1. primárna prevencia
- cieľom je predchádzať prepadu k bezdomovectvu ľuďom, ktorí žijú v neistom alebo v
nevyhovujúcom bývaní. Realizovať je to možné prostredníctvom nástrojov bytovej politiky,
politiky trhu práce, sociálnej rehabilitácie a špecializovaného sociálneho poradenstva. V danej
problematike je rozhodujúce si uvedomiť fakt, že pomoc pri predídení straty bývania je
finančne aj časovo menej náročné, ako sanácia jednotlivcov a rodín, ktorí zostanú bez
domova. V primárnej prevencii bezdomovectva zohráva teda dôležitú úlohou osveta.
Z uvedeného dôvodu je potrebné bytovej politike venovať pozornosť aj pri plánovaní
finančne dostupnejších bytov pre občanov s nízkym príjmom.
2. sekundárna prevencia
- jej cieľom je zvýšenie kvality ich života a najmä integrácia do väčšinovej spoločnosti.
Realizovať tieto kroky je možné pomocou sociálnych služieb poskytovaných v útulkoch,
domovoch na pol ceste, prostredníctvom pracovnej terapie, špecializovaného sociálneho
poradenstva, rôzne projekty zamerané na riešenie dlhov, zdravotnú pomoc, ale aj služieb
poskytujúcich stravu, hygienu a ošatenie (zoznam poskytovateľov soc. služieb od str. 8).
5
3. terciárna prevencia
- cieľom terciárnej prevencie u ľudí bez domova je najmä z najnižšej skupiny predchádzať
prehĺbeniu vážnych rizík spojených s ich životným štýlom a čiastočne možnosť zvýšenia
kvality života. Realizovať tento cieľ je možné prostredníctvom sociálnych služieb s
nízkoprahovým princípom napr. nízkoprahové denné centrum. Ide najmä o ľahko dostupné
služby poskytujúce nocľah a denný pobyt, základné a špecializované sociálne poradenstvo,
stravu, ošatenie, hygienu. Dôležité je reflektovať na reálne potreby ľudí bez domova(zoznam
poskytovateľov soc. služieb od str. 8) .
(SCHILING, In: SCHAVEL, M., ČIŠECKÝ, F., OLÁH, M. Sociálna prevencia. s. 9).
33.. FFoorrm
myy ppoosskkyyttoovvaanniiaa ssoocciiáállnnyycchh sslluužžiieebb
11.. A
Am
mbbuullaannttnnáá ssoocciiáállnnaa sslluužžbbaa -- občan za sociálnou službou dochádza. Miestom
poskytovania sociálnych služieb môže byť aj zariadenie sociálnych služieb
22.. T
Teerréénnnnaa ssoocciiáállnnaa sslluužžbbaa -- poskytuje sa občanovi v jeho prirodzenom prostredí
prostredníctvom terénnych programov a jej cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu
osôb, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii
33.. PPoobbyyttoovváá ssoocciiáállnnaa sslluužžbbaa –– sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych
služieb pobytovou formou.
44.. SSlluužžbbyy pprree ľľuuddíí bbeezz ddoom
moovvaa nnaa úúzzeem
míí m
meessttaa B
BR
RE
EZ
ZN
NA
A
Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov v § 4, ods. 3
stanovuje obsah úloh, ktoré je obec povinná zabezpečiť. Jednou z nich je plnenie úloh na
úseku sociálnej pomoci podľa osobitného predpisu. V tomto prípade ide o zákon č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov účinného od 1. 1. 2009. Upravuje právne vzťahy
poskytovania sociálnych služieb, ich financovanie a dohľad nad nimi.
Tieto služby sú
realizované prostredníctvom odboru sociálnych vecí a upravené vo všeobecnom záväznom
nariadení VZN č. 5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Brezna .
6
Druhy sociálnych služieb krízovej intervencie:
- terénna sociálna služba krízovej intervencie
-
poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach: nízkoprahové denné centrum (§ 24b),
nocľaháreň (§ 25), útulok (§ 26).
Mesto Brezno poskytuje sociálne služby krízovej intervencie pre občanov
bez prístrešia v troch formách „pod jednou strechou“:
adresa - Mládežnícka č. 4, Mazorníkovo , 977 03 Brezno
1. ÚTULOK „Nádej“
- v zariadení sa poskytujú sociálne služby pobytovou formou na čas určitý, sú zamerané
na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie dospelých fyzických osôb najmä s trvalým
pobytom v meste Brezno
-
klient hradí náklady spojené s ubytovaním 0,90 € / noc
-
v útulku sa ďalej poskytujú bezplatné služby v zmysle § 26 zákona o sociálnych
službách: sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov, pracovná terapia, nevyhnutné ošatenie a obuv, utvárajú sa podmienky:
 na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
 na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 na záujmovú činnosť.
Podmienkou prijatia do zariadenia je podanie žiadosti, ktorej súčasťou je potvrdenie lekára
o zdravotnom stave a o bezinfekčnosti. Táto sa podáva na Mestský úrad v Brezne – odbor
sociálnych vecí alebo priamo v zariadení Útulku „Nádej“ na ul. Mládežnícka 4, 977 03
Brezno.
7
2. NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM „Lúč“
- poskytuje sociálne služby ambulantnou formou fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii najmä s trvalým pobytom v meste Brezne
- v zmysle § 24b zákona o sociálnych službách ide o sociálne poradenstvo, pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (bezplatne)
- ďalej sú tu vytvorené podmienky na prípravu stravy za úhradu 0,50 €, podmienky na
vykonávanie osobnej hygieny, za úhradu 0,50 €
- sociálne služby v nízkoprahovom dennom centre sú poskytované od pondelka do piatku
v čase od 8°°-12°°h.
3. SEZÓNNA OHREVOVŇA
- je k dispozícii v zimných mesiacoch, keď teplota vzduchu klesne pod bod mrazu
- poskytuje prístrešie občanom, ktorí sú ohrození podchladením
- služba je poskytovaná bezplatne, v čase od 17°° - do 8°° h denne.
55.. PPO
OM
MO
OC
C PPR
RE
EO
OB
BČ
ČA
AN
NO
OV
VB
BE
EZ
ZD
DO
OM
MO
OV
VA
AV
VM
ME
ESST
TE
EB
BR
RE
EZ
ZN
NE
E
Pri riešení bezdomovectva na pôde mesta Brezno spolupracujú viaceré subjekty s rôznym
predmetom činnosti, ktoré chceme priblížiť v tejto kapitole. Pre adresnejšiu orientáciu
pridávame aj kontakty .

Útulok Nádej, Mládežnícka č.4, Mazorníkovo, 977 03 Brezno
stála služba 24h. denne tel.: 048/6122489 email: [email protected]
počas pracovných dní je možné hľadať pomoc na kontaktnom mieste:

Mestský úrad, Nám. gen. M. R. Štefánika č.2, 977 01 Brezno
Kontakt:
Mgr. Ľubomíra Zacharová tel: 048/6306242 email: [email protected]
Mgr. Petra Nepšinská
tel: 048/6306242 email: [email protected]
8
Ú
ÚR
RA
AD
D PPR
RÁ
ÁC
CEE,, SSO
OC
CIIÁ
ÁLLN
NY
YC
CH
HV
VEEC
CÍÍ A
AR
RO
OD
DIIN
NY
YV
VB
BR
REEZZN
NEE
ODBOR SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI
Predmet činnosti:
Činnosť odboru napomôže širokej skupine občanov v oblasti zamestnanosti (voľné pracovné
miesta, poradenstvo, odborné informácie) v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Druh poskytovaných služieb:
 Úrad poskytuje občanom, uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a
zamestnávateľom informačné a poradenské služby, §42
Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú služby pri :
a) voľbe povolania,
b) výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania a
c) výbere zamestnanca,
d) adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní.
 Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie
odborné poradenské služby, §43
Odborné poradenské služby na účely tohto zákona sú zamerané :
- na riešenie problémov
spojených s pracovným uplatnením uchádzača o
zamestnanie, na vytváranie súladu medzi jeho osobnostnými predpokladmi a
požiadavkami
na
vykonávanie
určitého
zamestnania,
na
ovplyvňovanie
rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie, ako aj na jeho sociálnu a
pracovnú adaptáciu.
 Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie
vzdelávanie a prípravu pre trh práce, § 44
Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona je:
teoretická alebo
praktická príprava, ktorá umožňuje získať nové odborné zručnosti a praktické skúsenosti
9
Kontakt:
Odd. sprostredkovania a poradenstva
ul. B. Němcovej 12
t.č.: 048/24 43 310, 048/611 14 73
e-mail: [email protected]
Odd. aktívnych opatrení trhu práce
Rázusova 40, č. dverí09, prízemie
t.č: 048/24 42 400
e-mail: [email protected]
EURES
ul. B. Němcovej 12
t.č: 048/24 43 410, 048/611 25 82
e-mail: [email protected]
ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
ODDELENIE POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI
Predmet činnosti:
Činnosť odboru sociálnych vecí a rodiny napomôže širokej skupine občanov zorientovať sa v
oblasti pomoci v hmotnej núdzi, osobitného príspevku a jednorazovej dávky. Hmotná núdza
je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené
osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom
vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem
alebo zvýšiť príjem.
Pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi je:
a) dávka v hmotnej núdzi – je určená na zabezpečenie základných životných podmienok
b) ochranný príspevok,
c) aktivačný príspevok,
d) príspevok na nezaopatrené dieťa,
e) príspevok na bývanie
Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné
ošatenie a prístrešie.
10
Kontakt:
Rázusova 40
tel. číslo: 048/244 25 10
e-mail:[email protected]
SSO
OC
CIIÁ
ÁLLN
NA
A PPO
OIISSŤŤO
OV
VŇ
ŇA
A
-- VYSUNUTÉ PRACOVISKO BREZNO
Predmet činnosti:
-
výber poistného na sociálne poistenie
-
výplata dávok nemocenského, dôchodkového, úrazového, garančného poistenia,
-
poistenia v nezamestnanosti,
-
lekárska posudková činnosť – invalidné dôchodky
Kontakt:
Ul. Boženy Němcovej 4
977 01 Brezno
Tel: 048/6713816
048/67 138 20 – ústredňa
Mail: [email protected]
Web: www.socpoist.sk
FFA
AR
RSSK
KÁ
ÁK
KA
ATTO
OLLÍÍC
CK
KA
AC
CH
HA
AR
RIITTA
A
Zabezpečuje:
- jedno teplé jedlo počas pracovných dní: pondelok- streda- piatok
- pomoc pri vybavovaní občianskeho preukazu
11
- poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv
- utvára podmienky na vykonávanie osobnej hygieny, v čase od 8°°- 12°°h., počas
pracovných dní, alebo po dohode...
- pracovnú terapiu
- záujmovú činnosť....
Kontakt:
Charitatívnosociálne centrum Najsvätejšej Trojice
Nám.gen. M. R. Štefánika 32
977 01 Brezno
t.č. 0915 238 822,
e-mail: [email protected]
N
NEEM
MO
OC
CN
NIIC
CA
A SS PPO
OLLIIK
KLLIIN
NIIK
KO
OU
UB
BR
REEZZN
NO
O,, nn.. oo..
Poskytuje:
- sociálne poradenstvo
- spolupráca s inštitúciami poskytujúce sociálne služby ...
Sociálny pracovník : Mgr. Katarína Giertlová
Kontakt:
[email protected] 048/2820122
Banisko 1, 977 42 Brezno
M
MEESSTTSSK
KÁ
Á PPO
OLLÍÍC
CIIA
A::
-
zabezpečuje verejný poriadok na území mesta, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a
iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
-
spolupracuje s inštitúciami poskytujúcimi sociálne služby
12
-
spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku
občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred
zneužitím ...
Kontakt:
Štúrova č. 1, 977 01 BREZNO
Tel: 048 611 32 84, 048 63 06 295
E-mail: [email protected]
O
OO
O PPZZ B
Brreezznnoo
- Policajný zbor chráni život a bezpečnosť osôb a majetok
- spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku
- spolupracuje s inštitúciami, ktoré poskytujú sociálne služby
- plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom...
Kontakt:
Švermova č.1
977 01 Brezno
tel: 0961623705
C
CEEN
NTTR
RU
UM
M PPR
RÁ
ÁV
VN
NEEJJ PPO
OM
MO
OC
CII
Mesto Brezno v spolupráci s Centrom právnej pomoci v Banskej Bystrici otvorilo v Brezne
konzultačné pracovisko na adrese M.R. Štefánika 2- zasadačka č.2 , 977 01 Brezno, ktoré je
otvorené každý piatok v čase od 9.00 h do 13.00 h. Centrum právnej pomoci poskytuje
právne poradenstvo vo forme predbežných konzultácií, pomoc pri mimosúdnych konaniach
vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súd,
zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo
čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených...
13
Kontakt:
každý piatok na adrese
cez týždeň na adrese
Nám. gen. M.R. Štefánika 2
Centrum právnej pomoci Banská Bystrica
977 01 Brezno
Skuteckého 30
Tel.: 0918 644 615, 048/2420027
974 01 Banská Bystrica
66.. PPO
OM
MO
OC
C PPR
RE
EO
OB
BČ
ČA
AN
NO
OV
VB
BE
EZ
ZD
DO
OM
MO
OV
VA
AV
VB
BB
BSSK
K
Nízkoprahové denné centrá
Nízkoprahové denné centrum "LÚČ", Mládežnícka 4, 977 03 Brezno
Zriaďovateľ: Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika č. 1, 977 01 Brezno,
Nocľahárne
Nocľaháreň, Dr. Herza č. 24, 984 01 Lučenec
Zriaďovateľ. Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec
Telefón: 047/4307220, E-mail: [email protected], Web: www.lucenec.sk
Nocľaháreň, Hviezdoslavova č. 451/30 a 452/32 979 01 Rimavská Sobota
Zriaďovateľ: Mesto Rimavská Sobota, Svätopukova č. 9, 979 01 Rimavská Sobota,
Telefón: 047/5621444, E-mail: [email protected], Web: www.rimavskasobota.sk
Nocľaháreň, Železničná č. 1, 990 01 Veľký Krtíš
Zriaďovateľ: Mesto Veľký Krtíš, Komenského č. 3, 990 01 Veľký Krtíš
Telefón: 047/481211, E-mail: [email protected], Web: www.velky-krtis.sk
Nocľaháreň Večierka, Pod Urpínom 6, 974 00 Banská Bystrica
Slovenský Červený kríž - Územný spolok, Pod Urpínom 6, 974 00 Banská Bystrica
Útulky
Dom pre núdznych, Tajovského 1, 974 00 Banská Bystrica
Diecézna charita, Tibora Andrašovana 44, 97401 Banská Bystrica
Telefón: 048/4230346 0918458646, E-mail: [email protected],
Web: www.charitabb.sk
Útulok, ul. 9 mája 769, 980 55 Klenovec
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Partizánska 861, 980 55 Klenovec, Telefón:
047/548 41 02, E-mail: [email protected], Web: www.ddadss.sk
14
Stredisko Útulok Žiar nad Hronom, Ulica SNP č. 61, 965 01 Žiar nad Hronom
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Ulica SNP č. 139, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón: 045/6724996, E-mail: [email protected], Web: www.ddzh.sk
Útulok pre dievčatá z detských domovov, osobitných výchovných zariadení po dovŕšení
18.roku života a pre dievčatá z krízových rodín v rámci ich adaptácie na samostatný
život, Nová dolina 760/51, 976 01 Kremnica
eMKLub, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica
Telefón: 045/6744050 0907 400 705, E-mail: [email protected]
Útulok pre dievčatá z detských domovov, špeciálnych škôl internátnych po dovŕšení
18.roku života a pre dievčatá z krízových rodín v rámci ich adaptácie na samostatný
život, Hostie 326, 951 94 Zlaté Moravce
eMKLub, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica
Telefón: 045/6743092 0907400 705 0903 902 682, E-mail: [email protected],
Útulok pre dievčatá, Lovčica - Trubín č. 13, 966 23
eMKLub, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica
Telefón: 045/6743092 0907400 705 0903 902 682, E-mail: [email protected]
Útulok pre dievčatá z detských domovov a krízových rodín, Malá Lehota č. 10, 966 42
eMKLub, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica
Telefón: 045/6743092 0907400 705 0903 902 682, E-mail: [email protected]
Krízové centrum SOS, Školská 7, 979 01 Rimavská Sobota
Krízové centrum SOS n.o., Školská č. 7, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón: 047/5811930, E-mail: [email protected]
Útulok "Nádej", Mládežnícka 4, 977 03 Brezno
Mesto Brezno, Nám.M.R.Štefánika č. 1, 977 01 Brezno
Telefón: 048/6122489, E-mail: [email protected], Web: www.brezno.sk
Útulok Nádej, Stráže 282/1, 960 01 Zvolen
Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, 960 01 Zvolen,
Telefón: 045/5303112-14, E-mail: [email protected], Web: www.zvolen.sk
ÚTULOK "NÁDEJ" ul. Pod Stráňou 102/2 976 62 Brusno
Obec Brusno, ul. Ondrejská č. 976 62 Brusno
Telefón: 048/4194424 0905447075, E-mail: [email protected], Web: www.brusno.sk
Dom sv. Vincenta, Kollárova č. 14, 974 00 Banská Bystrica
Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, 974 00 Banská Bystrica
Telefón: 048/4154908, E-mail: [email protected], Web: www.smh.sk
Sociálne stredisko SČK Nádej - Šanca, Pod Urpínom 6, 974 00 Banská Bystrica- Slovenský
Červený kríž - Územný spolok, Pod Urpínom 6, 974 00 Banská Bystrica
Telefón: 048/4153685, E-mail: [email protected], Web: www.redcross.sk
15
Sociálno-charitatívne centrum SČK Prístav, Tulská 38, 9
74 00 Banská Bystrica, Slovenský Červený kríž - Územný spolok, Pod Urpínom 6, 974 00
Banská Bystrica, Telefón: 903525216, E-mail: [email protected], Web:
www.redcross.sk, Štatutárny zástupca: RNDr. Zuzana Stanová, Zodp. zástupca: Bc. Igor
Rogožan,
Centrum pre občana a rodinu, Ul.Vajanského 71, 984 01 Lučenec, Za dôstojný život,
Vajanského
č.
71,
984
01
Lučenec,
Telefón:
907175987,
E-mail:
[email protected]@zoznam.sk,
Web:
www.dostojnyzivot.sk,
Štatutárny zástupca: PhDr. Zdenka Kotrasová, Zodp. zástupca: Bc. Peter Jánošík,
Útulok pre chlapcov z detských domovov, osobitných výchovných zariadení po dovŕšení
18.roku života a pre chlapcov z krízových rodín v rámci ich adaptácie na samostatný
život, 967 01 Lúčky č. 80, Združenie DŽIVIPEN - ŽIVOT, Ul. J. Kollára 14, 974 01 Banská
Bystrica, Telefón: 045/6743092 0907400705, E-mail: [email protected], Štatutárny
zástupca: Ing. Rudolf Toma a RNDr. František Mezovský, Zodp. zástupca: Mgr. Eva
Vagingerová
Útulok pre chlapcov z detských domovov a krízových rodín, 967 01 Kopernica č. 45,
Združenie DŽIVIPEN - ŽIVOT, Ul. J. Kollára 14, 974 01 Banská Bystrica
„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa
hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh“
Ján Amos Komenský
Viac informácií nájdete:
KPSS (Komunitný plán sociálnych služieb mesta Brezno na roky 2014 - 2020)
www.brezno.sk
www.utulok-nadej-brezno.sk
www.vucbb.sk/portal/urad-bbsk
www.upsvar.sk
www.socpoist.sk
www.charitabrezno.sk
www.nspbr.sk
www.minv.sk
16
Download

Nízkoprahové denné centrá