DREVINY
Účelom tvorby programu Dreviny bolo skĺbiť výhody, ktoré moderné nástroje
poskytujú tak, aby vznikla čo možno najpríťažlivejšia, obsahovo nepredimenzovaná,
no hodnotná učebnica využiteľná pri výučbe environmentálnej výchovy na druhom
stredných školách. Tematicky ju zamerať na dreviny a ich vzťah k ostatnej živej časti
prírody.
Multimediálna učebnica drevín sa môže stať vhodnou pomôckou pre učiteľov, ktorí
sa v rámci environmentálnej výchovy, alebo vo výučbe biologických predmetov kde
sa stretávajú s témou drevín. Učebná pomôcka v elektronickej podobe môže pomôcť
pri osvojovaní základných poznatkov o problematike drevín, pri vysvetľovaní vzťahu
drevín k ostatným zložkám živej prírody vrátane človeka, pri fixácii naučených
poznatkov (formou úloh či hier) a pri poznávaní drevín na základe morfologických
znakov (integrované kľúče)
Neopozerané grafické prevedenie, hravosť a jednoduchosť ovládania, hoci
podmienená krátkou inštruktážou, by sa mohli stať popri obsahu učebnice základnou
devízou pre jej obľúbenosť.
Cieľ: získať nové poznatky o prírode a rozvíjať pozitívny vzťah k životnému
prostrediu, ktorý by vytvoril nosné korene k jej ochrane a tvorbe.
Obsah:
Multimediálna učebnica (Kliknutím na obrázok spustíte program):
Manuál pre užívateľov
Multimediálna učebnica obsiahnutá v elektronickej podobe nemá ambíciu stať sa
vzorovou učebnicou pre výučbu environmentálnej výchovy na stredných školách. Má
slúžiť najmä na demonštráciu možností využitia informačných technológií pri výučne
environmentálnej výchovy.
1
MANUÁL PRE UŽÍVATEĽA
OBSAH:
1 SPUSTENIE PROGRAMU
1.1 GRAFICKÝ VÝSTUP UČEBNICE
1.2 ZVUKOVÝ VÝSTUP UČEBNICE
2 KONCEPCIA JEDNOTLIVÝCH SÚČASTÍ UČEBNICE
2.1 HLAVNÉ MENU
2.2 SPOLOČENSTVO LESA
2.3 DREVINY A ŽIVOČÍCHY
2.4 DREVINY A HUBY, RASTLINY
2.5 DREVINY A ČLOVEK
2.6 POZNÁVAČKA
2.7 NASTAVENIA
2.8 INFORMÁCIE O PROGRAME
2.9 PEXESO
2.10 PEXESO EDITOR
1 SPUSTENIE PROGRAMU
Program sa spúšťa po kliknutí na označené hypertextové odkazy, preto nie je
potrebné mať skúsenosti s inštaláciou alebo kopírovaním na disk. Program
skopírovaný a spustený na disku však beží plynulejšie, pretože má k dispozícii širšiu
zbernicu pre tok údajov. Vzhľadom na množstvo dát, z ktorých učebnica pozostáva,
sú takmer všetky grafické a zvukové súbory uložené na diskovom zariadení. K ich
načítaniu dochádza až pri samotnom behu programu, čím sa predchádza dlhej
inicializačnej dobe. Do pamäte počítača sa tak nahrajú iba dáta, ktoré sú skutočne
využívané.
1.1GRAFICKÝ VÝSTUP UČEBNICE
Z hľadiska grafického aspektu je pre potreby aplikácie vytvorené vizuálne
príťažlivé prostredie. Eliminovaním výskytu stereotypných okien, líšt, tlačidiel a iných
prvkov typických pre aplikácie vytvorené pre MS Windows vzniklo zaujímavé, nové,
kompletné graficky nezávislé prostredie, ktoré nemá s vizuálnou koncepciou
operačného systému nič spoločné.
Prostredie používa farebnú škálu s hĺbkou 24-bitov, čo umožňuje pri použití
štandardného typu grafickej karty a monitora vizualizovať spektrum 16 777 216 farieb
(ak to technické možnosti nedovoľujú, je možné použiť i 16-, prípadne 8-bitovú
farebnú hĺbku za cenu mierneho zníženia kvality obrazu), a tak dosiahnuť potrebnú
grafickú kvalitu aplikácie. Rozlíšenie, pre ktoré je aplikácia optimalizovaná je
800x600 zobrazovacích bodov. Pre spustenie aplikácie je potrebné, aby grafická
karta počítača mala minimálne 2 MB operačnej pamäte, optimálny chod však
vyžaduje väčšie pridelenie pamäťových prostriedkov.
1.2 ZVUKOVÝ VÝSTUP UČEBNICE
Od zvukového výstupu sa očakáva najmä vnesenie živej atmosféry a udržiavanie
čulej pozornosti používateľov aplikácie. K vyvolaniu spustenia zvukového výstupu
dochádza obyčajne pri aktivácii ovládacieho prvku, čím sa zabezpečuje dojem
dynamickosti programu a zároveň dáva užívateľovi najavo, že jeho požiadavka
2
(použitie aktívneho ovládacieho prvku) bola akceptovaná. V prípade, že doprovodné
zvuky pôsobia rušivo, je ich možné v nastaveniach programu vypnúť.
Okrem zvukov priradených ku konkrétnym udalostiam je v programe vstavaný i
hudobný prehrávač, ktorý slúži pre výber hudby hrajúcej v pozadí. Výber prehrávanej
skladby je na používateľovi, pričom má k dispozícii možnosť prehratia hudobných
formátov označovaných príponami wav , mp3 , mid a cda . V ponuke sú štandardné
hudobné stopy, ale užívateľ si môže vybrať prostredníctvom dialógového okna Výber
hudobných stôp ľubovoľnú skladbu v rámci podporovaných formátov, ktorú má k
dispozícii na médiu pripojenom k počítaču (pevné alebo prenosné pamäťové
moduly).
2 KONCEPCIA JEDNOTLIVÝCH SÚČASTÍ UČEBNICE
2.1 HLAVNÉ MENU
Po plynulom zobrazení spustenej aplikácie, ktorú efektovo zabezpečuje funkcia
alphablending, edukanta privíta príťažlivé prostredie, v ktorého centrálnej časti je
umiestnený listnatý strom. K navodeniu živej atmosféry dopomáhajú listy padajúce
zo stromu umiestneného v strede titulnej obrazovky.
Pred užívateľom sa zobrazí hlavné menu, z ktorého je prostredníctvom aktívnych
tlačidiel priamy prístup k jednotlivým častiam aplikácie. Pri ukázaní kurzorom na
aktívne ovládacie prvky, ktorých je tu celkovo deväť, sa zníži jas v obdĺžnikovom
výbere centrálnej časti pozadia (v
oblasti koruny stromu). Vo výbere sa
zobrazuje text stručne informujúci o
obsahu
vysvietenej
sekcie
programu.
Sekcie sú rozčlenené na dve
skupiny. V ľavej časti titulnej
obrazovky je sekcia vysvetľujúca
vzťah stromov k ostatnej živej časti
prírody vrátane človeka. Zameranie
tém
priradené
k
jednotlivým
spúšťacím prvkom je nasledovné:
spoločenstvo lesa; dreviny a huby,
rastliny; dreviny a živočíchy; dreviny
a človek. Ich bližšiemu popisu sú
Obr. 1 Hlavné menu po aktivovaní prvku citlivého
venované nasledujúce strany.
na dotyk (Grežo, 2006)
Obr. 2 Ikony tlačidiel hlavného menu, sekcie vykladajúcej vzťah drevín k živej časti prírody (Grežo,
2006)
3
Všetky scény zo spomenutej časti aplikácie sa snažia podať obraz o strome, ktorý je
súčasťou života, ktorý sa na existencii života podieľa a výrazne ho podporuje. V
uvedenej časti programu je využitá Skinnerova koncepcia lineárneho vyučovacieho
programu. Ide o postupnosť malých krokov, cez ktoré užívateľ postupuje
individuálnym tempom. Z postupnosti týchto krokov sa dá kedykoľvek prejsť priamo
do hlavného menu a v prípade záujmu i naspäť do príslušného úseku predtým
načatého učiva.
2.2 SPOLOČENSTVO LESA
Prvá scéna tejto témy obsahuje
definíciu spoločenstva. V následnosti
sa užívateľ použitím aktívneho
prvku, ktorým je statická šípka v
pravom hornom rohu (obdobné
tlačidlo je vo všetkých scénach)
postupne prepracuje cez zavedenie
pojmu etáž lesného spoločenstva ku
scéne, kde sú pohyblivé objekty
aktivizujúce edukanta k činnosti,
pretože je konfrontovaný s úlohou,
kde treba správne priradiť názvy
etáží v lese do vyhradených
stabilných položiek. V prípade
správneho vyriešenia úlohy je Obr.3 Scéna etáže lesného spoločenstva (Grežo, 2006)
možné v scénach pokračovať ďalej.
Zvyšné scény sprostredkúvajú podrobnejší náhľad na jednotlivé etáže lesného
spoločenstva. Stromová etáž pozostáva zo štyroch scén. Prvá je venovaná
stromovej etáži všeobecne, druhá
ihličnanom, ďalšie dve listnatým
drevinám.
So zvýšenou pozornosťou bola
vypracovaná scéna o adaptácii
listnatých drevín na zmenu ročných
období. Študenti si môžu prehrať
animácie troch stromov v ich
jednoročnom životnom cykle. Po
stromovej etáži nasleduje kerová a
lesný podrast. Scény obsahujú
informácie o rastlinných druhoch,
ktoré by mali byť študentom už
známe.
Obr. 4 Zobrazenie zmeny ročných období v scéne
stromová etáž (Grežo, 2006)
2.3 DREVINY A ŽIVOČÍCHY
Predkladaná aplikácia svojou koncepciou dopĺňa teoretický úvod do ekológie
o nový - grafický rozmer. Navyše pridáva k obsahu učiva v malých dávkach aj
etológiu vybraných živočíchov. Popri neaktívnych častiach lekcie sú k dispozícii i
interaktívne prvky. Po vysvetlení základných pojmov (napr. karnivory), nasleduje
4
overenie ich pochopenia u študentov hravou formou prostredníctvom tajničky a
osemsmerovky.
Obr. 5 Tajnička v scéne herbivory (Grežo, 2006)
scény
Obr. 6 Výrez Osemsmerovky zo
karnivory (Grežo, 2006)
2.4 DREVINY A HUBY, RASTLINY
Úvodná scéna informuje používateľa o skutočnosti, že stromy sú často pre iné
rastliny životným priestorom, dokonca podkladom na ktorom iné organizmy môžu
rásť a prijímať potravu.
Fotografie húb a machorastov
dokumentujú reálny vzhľad detailu
prírodného spoločenstva.
Téma opisovaná v tejto kapitole je
pomerne obsiahla, najmä po
textovej stránke.
Jednotlivé scény v podstate
reflektujú obsah učiva prírodopisu
pre piaty ročník, ale uhol pohľadu
nie je zameraný na morfológiu
rastlinných organizmov, ale na
medzidruhové vzťahy, ktoré v
rastlinnej ríši existujú.
Obr. 7 Úvodná scéna kapitoly (Grežo, 2006)
2.5 DREVINY A ČLOVEK
Posledná z radu lekcií analyzuje jednoduchou formou akým spôsobom sú dreviny
osožné pre človeka, čo mu poskytujú a ako im to človek opláca. Spomenuté sú
funkcie drevín (lesa). Taktiež sú tu stručne opísané niektoré druhy lesníckych prác
a zariadení (napr. feromónový lapač, slanisko, posed, atď. ). Vysvetlený je i význam
niektorých druhov lesných značiek. Aby bolo čítanie pre študentov zaujímavejšie, sú
v rámci tejto témy implementované i obrazové skladačky, z ktorých sa po správnom
poprehadzovaní vytvorí hľadaný obrazec.
2.6 POZNÁVAČKA
Táto časť je spracovaná podľa koncepcie lineárneho programu s výberom
odpovedí, ktorú navrhol Pressey. Je to postupnosť krokov, kde sú na výber v každom
kroku dve možnosti - správna a nesprávna. Ako prvé sa na obrazovke zobrazí menu,
5
kde užívateľ určí, ktorý typ poznávačky chce absolvovať. V ponuke je viacero
možností a program je perspektívne pripravený na začlenenie nových druhov
poznávačiek na základe updatovania programu novšou databázou, čo je bežný
postup v softvérovej oblasti. V ponuke je päť typov poznávačiek.
Obr. 8 Hlavné menu sekcie poznávačka s označením aktívneho prvku (Grežo, 2006).
V častiach programu Kľúč na určovanie
ihličnatých stromov a krov, Kľúč na určovanie
stromov podľa listov, Kľúč na určovanie
zimných vetvičiek podľa púčikov sa najskôr
vyberie vetvička (ďalej i sprievodný prvok),
ktorej
názov
chceme
určiť
podľa
charakteristických znakov. K dispozícii je
viacero vetvičiek a ich výber prebieha
kliknutímna
niektoré
z
piatich
polí
umiestnených na obrazovke.
Po vybraní želanej vetvičky sa pri prvom
spustení tejto časti programu zobrazí
nápoveda, ktorú je možné zatvoriť rýchlym Obr. 9 Schéma výberu sprievodného prvku v
sekcii poznávačka (Grežo, 2006)
dvojnásobným kliknutím. Samotné hľadanie
názvu dreviny sa uskutočňuje na obrazovke
rozvrhnutej podľa schémy znázornenej na
obrázku 10.
V poli označenom číslom 1 je zobrazený
sprievodný
prvok
vybraný
na
predchádzajúcej obrazovke. V druhom poli je
otázka alebo charakteristický znak, ktorý
vedie k výberu odpovede v poli 3 alebo 4.
Výber odpovede sa uskutočňuje kliknutím na
šípku smerujúcu k požadovanej odpovedi. V
poli č. 5 je umiestnený obrázok tváre, ktorá
priebežne reaguje na výber odpovedí. Ak je Obr. 10 Schéma výberu odpovedí v sekcii
poznávačka (Grežo, 2006)
odpoveď správna, usmeje sa, ak nie,
6
zamračí.
V prípade, že určovanie je v štartovej pozícii, jej výraz je neutrálny. Usmiata tvár s
okuliarmi znamená, že užívateľ dospel k správnemu výsledku. V prípade nesprávnej
odpovede je možná jej náprava kliknutím na šípku smerujúcu dolu. Vďaka spätnej
väzbe má každý užívateľ prehľad, či odpovedal správne.
Výber nesprávnej možnosti
sa dá napraviť vrátením otázky
o
krok
späť.
Na
konci
postupnosti
je
zobrazený
hľadaný
názov
príslušnej
dreviny.
Po
dokončení,
i
Obr. 11 Prvok zabezpečujúci aktívnu spätnú väzbu v časti
v priebehu hľadania, je ako v
poznávačka (Grežo, 2006).
ostatných prípadoch kedykoľvek
možné vrátiť sa k titulnej strane, odkiaľ sa dá celkovo opustiť program. Nové
hľadanie dreviny sa spustí návratom do hlavného menu a opätovným vybraním
poznávačky.
V častiach programu Kľúč na určovanie krov podľa listov a Kľúč na určovanie krov
podľa púčikov nie je aplikovaný sprievodný prvok, ako vo zvyšných troch podrobne
opísaných častiach poznávačky. Program obsahuje iba stromovú vetvenú štruktúru
bez spätnej väzby. Proces hľadania sa uskutočňuje obdobne, ako je to znázornené
na obr. 12, avšak bez poľa označeného číslom 1.
2.7 NASTAVENIA
Nastavenia sa spúšťajú
priamo z okna hlavného menu
a ich zobrazenie sa tiež
realizuje na podklade titulnej
obrazovky. Pracovná plocha
nastavení má dve záložky:
zvuk/hudba a grafika. Pozadie
oboch
kopíruje
obrysovo
nevýraznými sivými odtieňmi
podkladový obraz hlavného
menu.
Záložka
zvuky/hudba
obsahuje možnosti zapnúť a
vypnúť zvuky obsiahnuté v Obr. 12 Pracovná plocha nastavení programu (Grežo, 2006)
programe,
nastavenie
systémovej hlasitosti a je tu integrovaný i prehrávač hudobných súborov. Hudobný
prehrávač ponúka štandardné položky ako obdobné multimediálne prehrávače,
ktorými sú výber skladby do zoznamu stôp , spustenie, pauza, zastavenie
prehrávania skladby a posunutie prehrávania na predošlú/nasledujúcu skladbu,
vyprázdnenie zásobníka skladieb a vyradenie iba jednej hudobnej stopy. Výber
skladby sa dá priamo realizovať i pomocou dvojitého kliknutia na požadovanú
skladbu v zásobníku. Vkladanie skladieb do zásobníka sa realizuje cez štandardné
dialógové okno, a preto vyžaduje i istú skúsenosť práce so systémom Windows. Táto
možnosť je však len doplnková utilita, a teda nie je potrebné ju využiť, pretože
štandardne program v sebe už má uskutočnený predvýber skladieb.
Časový priebeh skladby ukazuje grafický posuvný stopovač, pomocou ktorého je
možné pri podržaní klávesu a posunutia ukazovateľa myšou presunúť skladbu na
požadovaný časový úsek.
7
Na počítači, ktorý je osadený regulárne nainštalovanou zvukovou kartou učebnica
po spustení túto kartu automaticky detekuje. V prípade, že program nedokázal
detekovať zvukovú kartu, zobrazení sa červenou farbou označené chybové hlásenie:
nebola nájdená zvuková karta. Hudba a zvuky sa dajú zapnúť a vypnúť nezávisle od
seba, avšak ovládanie hlasitosti je jednotné z dôvodu normalizovania úrovne.
Záložka grafika ponúka možnosť vypnúť/zapnúť zobrazovanie bublinkových
nápovied, prepnutie behu aplikácie do celoobrazovkového režimu a prepnutie jazyka
klávesnice.
2.8 INFORMÁCIE O PROGRAME
Stručné informácie o autorovi a účele využitia bežiaceho programu sa zobrazia
po kliknutí na aktívny prvok umiestnený v pravom dolnom rohu hlavného menu.
Z tejto obrazovky je možné odoslať dotaz prostredníctvom prednastaveného správcu
pošty (napr. MS Outlook Express). Po kliknutí na meno autora sa správca pošty
automaticky spustí s vyplnenou adresou prijímateľa.
2.9 PEXESO
Hra ku ktorej je možné dostať sa
priamo z hlavného menu je vhodný
prostriedok uvoľnenia vyučovacieho
procesu, pretože má súvislosť s
učivom. Hra nie je len voľnou
zábavou, ale naopak, patrí medzi
spôsoby
prirodzeného
a
nevedomého učenia sa. Možnosť
priameho spustenia zo vstupnej časti
programu má plniť najmä motivačnú
úlohu. Pexeso disponuje siedmimi
sadami. Každá z nich má 16 párov
kariet tematicky zameraných na
názvy a vzhľad drevín. Ide najmä o
Obr. 13 Pracovná plocha hry pexeso (Grežo, 2006)
spojenia názvov drevín a ich častí.
Sada sa vyberá z roletového menu podľa názvu a po kliknutí na tlačidlo zamiešaj
sadu sa karty rozložia na pracovnej ploche vždy v inom náhodnom usporiadaní.
Hra je určená pre jedného alebo dvoch hráčov, ktorí si môžu kvôli prehľadnosti
zapísať vlastné mená vedľa počítadiel skóre. Ovládanie hry pexeso je intuitívne a
vykonáva sa klikaním na súbor zamiešaných kariet uložených na pracovnej ploche.
Počas hry sa automaticky upravuje skóre každému hráčovi. Koniec hry je
determinovaný správnym otočením všetkých kariet. Víťazom sa stáva hráč, ktorého
skóre je väčšie. V prípade záujmu možno pokračovať v hre po opätovnom
premiešaní kariet.
2.10 PEXESO EDITOR
Hra pexeso je otvorená súčasť aplikácie, tzn. že je možné dopĺňať k už
existujúcim sadám nové, pomocou nástroja Pexeso Editor. Editor je riešený ako
samostatná externá aplikácia a jeho funkčnosť je podmienená skopírovaním
elektronickej učebnice na pevný disk počítača. Fyzicky je umiestnený v podadresári
Pexeso_Sady pod názvom Pexeso_editor.exe. Jeho hlavná pracovná plocha
pozostáva z deviatich aktívnych prvkov. Dva slúžia na vkladanie obrázkov z disku do
zoznamu, dva na navigáciu medzi vybranými obrázkami (tlačidlá späť a OK+ ďalšia).
8
Tlačidlo náhľad prepína pracovnú plochu do nového okna s rozpracovaným
zoznamom obrázkov. Tlačidlo ulož sadu kariet pod názvom pridáva nový zoznam
kariet do roletového menu hry pexeso, pod názvom uvedeným v editačnom bloku,
umiestnenom napravo a tlačidlo
rub karty prepína hlavné menu
do sekcie výberu zadnej strany
kariet.
Vkladanie
rastrových
obrázkov (optimálna veľkosť
bitmapy je 105x105 bodov) do
editora
je
realizované
prostredníctvom
dialógového
okna plne využívajúceho výhody
operačného systému. Je teda
zrejmé, že manipulácia s touto
doplnkovou časťou programu je
určená len pre skúsených
Obr. 14 Pexeso editor – ústredná obrazovka (Grežo, 2006) používateľov systému Windows.
Pre učiteľa s osvedčením o
úspešnom absolvovaní kurzu
„Využitie
informačných
a
komunikačných technológií v
práci učiteľa“, však manipulácia
s editorom nemôže predstavovať
problém.
Priebežný náhľad na zoznam
kariet
umožňuje
užívateľovi
zorientovať sa v pripravovanej
Obr. 15 Vkladanie obrázkov do Pexeso editora
sade.
prostredníctvom dialógového okna (Grežo, 2006).
Obr.16 Náhľad na upravovanú sadu kariet v aplikácii Pexeso editor
(Grežo, 2006)
9
Download

Dreviny File