Inteligentnejšia zdravotná starostlivosť
Odvetvie zdravotnej starostlivosti
Inteligentnejšia zdravotná starostlivosť:
Predefinovanie hodnoty a úspechu
Kanadské riešenia na vybudovanie udržateľných systémov zdravotnej starostlivosti,
spolupráce s cieľom zlepšiť starostlivosť a jej výsledky a zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti
2
Odvetvie zdravotnej starostlivosti
Náčrt udržateľnej cesty do budúcnosti
zdravotnej starostlivosti
Barry Burk
Zástupca prezidenta odvetvia zdravotnej starostlivosti,
IBM
Okruh ľudí, ktorých trápi súčasný stav nášho systému
zdravotnej starostlivosti rastie a volá po zmene.
Niektoré provinčné vlády minú na zdravotnú starostlivosť viac ako
40 percent svojho rozpočtu – boriac sa s tým, ako naďalej udržať
stále rastúce rozpočty a zároveň poskytnúť lepšiu starostlivosť pre
viac ľudí a pri menších nákladoch. Myslia naozaj vážne, že je
potrebné konať, aby sa zamedzilo neustálemu rastu nákladov na
zdravotnú starostlivosť a pri tom sa zameriavajú na návrat k
vyrovnaným rozpočtom.
Konečne sa začala diať transformácia odvetvia zdravotnej
starostlivosti – a to s dramatickou energiou. Otázkou pre nás
všetkých ostáva: budeme vodcovia alebo tí, ktorí nasledujú?
Názor IBM je, že transformáciu odvetvia zdravotnej starostlivosti
vedie takmer univerzálne odmietanie vnútorných, všade prítomných
ale chybných zažitých prvkov systému, a to všetkými účastníkmi:
nákladné pokroky v medicínskej technológii, ktoré predstavujú
len nepatrné zlepšenie; sústredenie sa na akútnu starostlivosť,
ktorá sa len málo podobá tomu, čo nazývame proaktívny wellness;
a model kompenzácií založený na objemoch a nie na hodnote.
Zmena základov tohto systému volá po zásadnej zmene chápania.
Ak chcú zdravotnícke organizácie, väčšina ktorých vníma svoje
obchodné modely ako v súlade s jedným alebo všetkými vyššie
uvedenými princípmi, rozkvitať v transformovanom
zdravotníckom systéme, budú musieť v rámci svojej činnosti
vykonať tvrdé, premyslené a informované rozhodnutia.
A zmena sa už začala. Vidíme príklady vodcov, ktorí už agresívne
tlačia inovácie do svojej činnosti a do modelov poskytovania
starostlivosti, meniac zameranie svojich úkonov súvisiacich s
pacientom a prehodnocujúc budúcnosť zdravotnej starostlivosti.
Napríklad, eChart, systém elektronických zdravotníckych
záznamov (EHR) používaný v Manitobe vylepšuje kontinuitu
starostlivosti pre viac než jeden milión pacientov žijúcich v tejto
provincii, bez ohľadu na to, kde využijú danú zdravotnú
starostlivosť. Kompiláciou rôznych údajov o pacientoch z rôznych
zdrojov ako sú laboratóriá, lekárne a imunizačný systém Manitoby,
eChart Manitoba zaistí, že oprávnený poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti majú kdekoľvek a kedykoľvek k dispozícii
elektronický, bezpečný a súkromný zdravotný záznam o
kľúčových bodoch histórie zdravia. S jediným bezpečným
prihlásením sa z akéhokoľvek počítača môžu lekári, sestričky a iní
oprávnení zdravotnícki zamestnanci rýchlo vyhľadávať komplexné
údaje o svojich pacientoch medzi viac ako 30 miliónmi záznamov.
Prechod od papierových zdravotných záznamov k elektronickým
zdravotným záznamom bude mať výrazný dopad na efektivitu a
poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Pomôže to znížiť
výskyt medicínskych pochybení, duplicitu liečby a nepotrebných
medicínskych testov – veci, ktoré stoja systémy zdravotnej
starostlivosti na svete každoročne miliardy.
Nemocnica v meste Ottawa (The Ottawa Hospital (TOH))
poskytuje ďalší príklad vodcovstva. Nemocnica TOH zaviedla
platformu manažmentu komplexného procesu starostlivosti s
cieľom zlepšiť tok pacientov, bezpečnosť a kvalitu poskytnutej
starostlivosti. Platforma nahrádza manuálne procesy obchodnými
pravidlami, ktoré automaticky upozornia špecialistov a klinických
lekárov, keď sa zmení stav pacienta, čím sa odstránia
problematické miesta alebo preklenú komunikačné priepasti.
Výsledkom je, že v nemocnici TOH sa zlepšil tok pacientov,
kvalita poskytovanej starostlivosti, bezpečnosť pacientov,
dostupnosť špecializovaných zdrojov ako aj celkové skúsenosti
pacientov.
Inteligentnejšia zdravotná starostlivosť
Tieto dva príklady poukazujú na to, ako nesú vetry zmien na
svojich krídlach zrod balíka úplne nových zručností poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, ktorí budú musieť spolupracovať s
neznámymi obchodnými partnermi, budú ich musieť prilákať a
zabezpečiť, aby títo aj ostali, budú musieť zabezpečiť rôzny mix
talentov, budú musieť zaviesť nové technológie a, v niektorých
prípadoch, sa budú musieť vzdať tradičných, neefektívnych
praktík. Budú sa musieť zamerať na rozvoj nových kompetencií, a
to hlavne v nasledovných oblastiach:
• Spolupráca a partnerstvo
• Odbornosť informácií
• Personalizácia zdravia
• Tvorba a zachovanie talentov
• Aktivácia technológií
3
Ak to spravia, bude to predstavovať rozdiel medzi systémom
zdravotnej starostlivosti, ktorý má potrebný náhľad na to, aby
riadil strategické rozhodovanie a ktorý je ochotný adaptovať stále
sa meniace požiadavky a medzi systémom zdravotnej
starostlivosti, v ktorom sa to neudeje, výsledok, ktorý si ťažko
môžeme dovoliť.
Za týmto účelom dláždi IBM Watson nové cesty na hraniciach
transformácie zdravotnej starostlivosti. Ako bezkonkurenčný
nástroj z dôvodu svojej schopnosti pochopiť neštrukturovaný
prirodzený jazyk, dokáže Watson rýchlo získať informácie od
pacientov a lekárov, získať prístup k elektronickému
zdravotnému záznamu pacienta a následne dokáže prečítať všetku
vzťahujúcu sa medicínsku literatúru v rozsahu až 60 miliónov
strán za sekundu. Po spracovaní všetkých dostupných informácií
vie ponúknuť osobe, ktorá potrebuje spraviť rozhodnutie
relevantné a prioritizované návrhy, čím pomáha lekárom stanoviť
možnosti liečby.
Napokon, cieľom je koordinovanejší, usporiadaný a efektívny
systém poskytovania zdravotnej starostlivosti, v rámci ktorého
budú mať lekári klinickú evidenciu a jasnejšie v tom, čo je potrebné
vykonať, aby sa zlepšilo zdravie určitých jedincov ako aj
spoločenstiev, všetko za udržateľné náklady.
Toto je najvzrušujúcejšie obdobie odvetvia zdravotnej
starostlivosti a mnoho organizácií sa chopí tejto príležitosti.
Dobre prevedená zmena má potenciál skutočne prehodnotiť
starostlivosť, výsledky a náklady a zároveň predstavuje
úžasný základ pre budúcnosť.
4
Odvetvie zdravotnej starostlivosti
Dosiahnuť malé zázraky z rozsiahlych dát
Drobné bábätko, ktoré sa narodilo o 15 týždňov pred termínom,
bojuje vo svojom nepriateľskom novom prostredí o každý dych.
Na jednotke neonatálnej intenzívnej starostlivosti (NICU) je
priviazané k medicínskym prístrojom, ktoré sú rozložené okolo
neho a ktoré neustále merajú jeho srdcový tep, jeho dýchanie a iné
životné funkcie – generujúc tak záznamy o jeho krehkom stave v
každej minúte dňa.
Lekári, ktorí sa starajú o takéto bábätká, musia robiť mimoriadne
komplexné rozhodnutia o tom, ako sa o tieto bábätká starať, ako
čo najlepšie monitorovať ich stav a zabrániť infekcii. Až príliš
často sú tieto potenciálne život zachraňujúce údaje viac, ako lekári
vedia absorbovať a analyzovať.
Vstúpte do projektu Artemis - iniciatívy založenej na spolupráci,
do ktorej je zahrnutá nemocnica v meste Toronto na liečbu
chorých detí, Univerzita Ontario Technologického inštitútu
(UOIT) v Oshawa, Ont a IBM v Kanade. Cieľom projektu je
podchytiť a analyzovať obrovské množstvá fyziologických dát o
predčasne narodených deťoch a následne ich prezentovať lekárom
a zdravotným sestrám.
Projekt vedie doktorka Dr. Carolyn McGregor, predsedníčka
výskumného ústavu v Kanade v oblasti informatiky v
zdravotníctve na univerzite UOIT, ktorá používa nástroje IT na to,
aby lekárom pomohla zistiť život ohrozujúce infekcie oveľa skôr,
ako je to možné v súčasnosti.
Skoré zistenie pomocou analýzy dát
Projekt Artemis sa zameriava na niekoľko významných výziev,
ktorým poskytovatelia starostlivosti čelia v prostredí NICU. Prvá
výzva je, že monitorovacie prístroje generujú oveľa viac dát, ako
vie poskytovateľ starostlivosti absorbovať. „Z týchto prístrojov
vychádzajú dáta v množstve tisíc snímok za sekundu, zatiaľ čo my
to zapisujeme, aby sme každých 30 alebo 60 minút spravili
poznámku v rozsahu jedinej snímky,” hovorí doktorka McGregor.
„Dochádza k obrovskej strate dát.”
Druhým problémom je monitoring takmer v reálnom čase. I keď
by ľudia vedeli interpretovať ten obrovský tok dát, veľmi
zriedkavo by na to mali šancu v prostredí NICU.
V rámci výskumu doktorky McGregor sa skúmajú spôsoby, ako
integrovať rozsah fyziologických snímok, ktoré zachytí
nemocničné monitorovacie zariadenie – pri narodení, počas
prevozu a na jednotke intenzívnej starostlivosti – aby
neonatológom poskytlo nástroje a inteligentné podporné systémy,
ktoré musia analyzovať, takmer okamžité tsunami dát.
Systém dokáže spracovať 1256 snímok v tú sekundu, kedy ich
dostane za daného pacienta a má potenciál poskytnúť analýzu v
reálnom čase s cieľom pomôcť lekárom rýchlejšie predpovedať
potenciálne nepriaznivé zmeny v stave novorodenca. Údaje budú
ďalej uchovávané, aby umožnili doktorom hľadať spoločné
faktory, ktoré im umožnia robiť presnejšie predpovede týkajúce sa
stavu bábätka.
Artemis predstavuje obrovské zlepšenie oproti súčasnému
systému. Zatiaľ čo dnešné NICU využívajú za účelom
monitorovania bábätiek množstvo elektronických zariadení,
informácie sa nezachytia v ich úplnej hĺbke, pretože nemocnice
nemajú infraštruktúru, ktorá by im pomohla vhodne naložiť so
získanými údajmi, a tak sa tieto údaje po 24 hodinách väčšinou
znehodnotia. Podľa doktorky McGregor v súčasnosti
zaznamenávame obrovskú stratu údajov v prípade každého
predčasne narodeného dieťaťa. Využitie hĺbkovej analytiky
plnohodnotných údajov počas viacerých dní sa ukázalo ako
kľúčové v oblasti skorého zistenia stavov ako sepsa – a náhľad,
ktorý tým získajú lekári, môže koniec-koncov predstavovať
rozdiel medzi životom a smrťou.
Podporované IBM
Takéto skoré zisťovanie, ktoré môže potenciálne zachrániť život, je
možné na základe zberu a analýzy tokov informácií použijúc
softvér vyvinutý skupinou výskumníkov ako súčasť partnerstva
medzi laboratóriami IBM T.J. Watson Labs a skupinou doktorky
McGregor.
Vývoj Artemisu podporoval aj program IBM First of a Kind
(FOAK). Medicínske zariadenia, ktoré sa v NICU používajú, sa
nachádzajú aj v laboratóriu doktorky McGregor na univerzite
UOIT.
„Laboratórium, ktoré som vytvorila, je prvé svojho druhu, a to v
rámci celého sveta, keďže tu máme medicínske zariadenia od
rôznych výrobcov, ktoré môžeme použiť pre výpočtovú vedu a
výskum,” hovorí doktorka McGregor. Práca zameraná na
digitalizáciu zdravotníckych záznamov v rámci zdravotníckeho
programu realizovaného v Kanade pod názvom Canada Health
Infoway vo významnej miere prispieva k pozoruhodnému
prostrediu, v ktorom sa výskum realizuje. Doktorka McGregor
poznamenáva „V Kanade existujú jedinečné modely inovácií, čo
sa týka elektronických zdravotníckych záznamov, veľmi silná
podpora v rámci programu Research Chair realizovaného
Inteligentnejšia zdravotná starostlivosť
v Kanade a veľmi dobrý tím ľudí, s ktorými spolupracujem, ako aj
Univerzita v Ontario, od ktorej dostávame mimoriadne veľkú
podporu a pomoc.”
Kapacita toku, ktorú platforma IBM ponúka, je kritická pri
hľadaní vzorov v dátach. Zoberme do úvahy neonatálnu sepsu s
oneskoreným záchvatom (LONS), typ infekcie krvi u predčasne
narodených detí. Kým sa preukáže sepsa v analýze krvi, mnoho z
týchto bábätiek je už veľmi chorých.
Kombináciou s klinickým skúmaním a životosprávou podľa
liečby má v sebe Artemis potenciál umožniť, aby sa
poskytovatelia starostlivosti vopred pripravili na takéto infekcie.
Zmeny v tepe srdca, dýchaní a v tlaku krvi sa zistia už v tom
najskoršom štádiu infekcie, čím umožnia lekárom spozorovať už
tie najskoršie varovné signály a skôr nasadiť antibiotiká.
5
Nové údaje z výskumu
Artemis zaviedli prvý krát v nemocnici pre choré deti (The
Hospital for Sick Children) v meste Toronto v auguste v roku
2009, kde podporoval štúdiu klinického výskumu pri skorej
detekcii LONS-u ako aj správaní pri bezdychovosti. Sledovalo sa
viac ako 200 bábätiek. V apríli v roku 2010 sa spustila verzia
Artemisu na základe počítania cloud-ov na neonatálnom oddelení s
80 lôžkami v nemocnici pre ženy a novorodencov (WIHRI) v
Providence, ostrov Rhode Island, v rámci ktorého sa do platformy
Artemis v inštitúte UOIT napĺňajú snímky po minútach, všetko
pomocou bezpečného internetového tunela. Do dnešného dňa
zaregistrovala nemocnica WIHRI 203 pacientov, čo predstavuje
údaje v rozsahu 10.6 pacientorokov.
„Vytvorili sme integrované riešenie ušité na mieru neonatálnej a
potenciálne všetkej kritickej starostlivosti,” poznamenáva
doktorka McGregor. „Artemis nám poskytuje infraštruktúru, v
rámci ktorej je možné prenášať fyziologické údaje a vieme ich
analyzovať z diaľky, čo má taktiež obrovský význam pre vidiecke
oblasti.”
Prednedávnom bolo prostredie cloud-ov programu Artemis
doktorky McGregor spustené naživo v nemocnici NICU s 200
lôžkami v Šanghaj, Čína a taktiež pracuje na finalizácii zberu
údajov pre neonatálnu jednotku so 100 lôžkami v Šenzhen, Čína.
V štádiu plánovania sú aj nové zavedenia platformy Artemis pre
iné NICU v Kanade, ako aj v Austrálii. Navyše sa tím zameriava
na skúmanie elektrickej aktivity mozgu.
Doktorka McGregor hľadí do budúcnosti so vzrušením.
„Záujem o Artemis je udivujúci. Ľudia k nám prichádzajú a
hovoria, že sa chcú na ňom zúčastňovať. Majú nové nápady
pre výskumné projekty. A ďalej to rastie: viac nemocníc, viac
podmienok,
viac
medicínskych
zariadení.
Je
to
multidimenzionálne prostredie a rastieme v každom rozmere.”
Potenciálny úžitok pre najmenších a najkrehkejších jedincov
nášho spoločenstva je mimoriadne sľubný. Pre doktorku
McGregor a pre tím IBM, ktorý s ňou spolupracuje, neexistuje
nič, čo má väčšiu hodnotu.
6
Odvetvie zdravotnej starostlivosti
Získanie lepších výsledkov pacientov
pomocou analytiky
Nemocnice sú v súčasnosti postavené zoči-voči smelej misii:
zlepšiť štandardy starostlivosti o pacienta a zabezpečiť kvalitné
operácie a zároveň taktiež odstrániť ich najväčšie problémy. K
tomu je ešte potrebné dodať výzvy meniacej sa demografie,
informovanejších spotrebiteľov služieb zdravotnej starostlivosti,
zvyšujúcich sa nákladov, meniacich sa modelov odmeňovania a
prevahu chronických ochorení.
Inteligentnejší systém zdravotnej starostlivosti začína lepšími
prepojeniami za účelom rýchlejšej, detailnejšej analýzy údajov.
Mnohé z problémov súčasnosti – zvyšujúce sa náklady,
obmedzený prístup, vysoká miera chybovosti, slabá odozva na
chronické choroby a dlhý vývojový cyklus nových liekov – by
sa dali zlepšiť kvalitnejšími prepojeniami medzi diagnózou,
objavením nových liekov, poskytovateľmi služieb zdravotnej
starostlivosti, pacientmi, platcami a spoločnosťami.
Bohužiaľ, dnešné IT systémy využívané v oblasti zdravotnej
starostlivosti sú typicky navrhnuté na rýchlosť a výkon a na to,
aby pomáhali lekárom v liečbe pacientov – a nie na to, aby
integrovali a agregovali dáta za účelom analýzy, dopytovania sa
a reportovania. Ak chceme odpovedať na tieto potreby, je
potrebné systematicky integrovať rôznorodé systémy, je
potrebné ich analyzovať a sprístupniť širokej vrstve
používateľov, aby sme vedeli zodpovedať dôležité otázky, akými
sú napr.: Aké výkony dosahuje daná organizácia? Aké klinické
výsledky dosahuje? A, sú potreby pacientov uspokojené?
Odpoveďou je Zdravotnícka Analytika.
Inteligentnejšia zdravotná starostlivosť mení informácie o
pacientoch a klinické informácie na akčný náhľad za účelom
zlepšenia kvality poskytnutej starostlivosti pri optimalizácii
operatívnej efektivity. Ponukou integrovaných dát z rôznych
zdrojov v jednej centrálnej lokalite vie Zdravotnícka Analytika
pomôcť pri tvorbe informovanejšieho rozhodovania v rámci a
naprieč jednotlivými klinickými, obchodnými a výskumnými
doménami, vedúc k starostlivosti vyššej kvality, lepšej
bezpečnosti pacientov a efektívnejším klinickým a obchodným
operáciám. Doktori, pacienti a platcovia môžu všetci
bezproblémovo a efektívne zdieľať tieto informácie, využijúc
pokročilú analytiku za účelom zlepšenia výskumu,
diagnostikovania a liečby.
Analytika je silným nástrojom, ktorí pacientov oprávňuje spraviť
informovanejšie rozhodnutia ohľadom vlastnej starostlivosti
alebo životnom štýle. Farmaceutické spoločnosti, výrobcovia
medicínskych zariadení a poskytovatelia zdravotného poistenia
môžu analytiku využiť na to, aby zo svojich údajov vyvodili
novú inteligenciu za účelom pomôcť znížiť riziko, lepšie
predpovedať trendy a zvýšiť spokojnosť pacientov.
S programom IBM Watson je prísľub lepšej diagnostiky a
výsledkov na dosah. Watson vie asimilovať, prioritizovať a
použiť obrovské množstvá informácií, aby pomohli
poskytovateľom rýchlejšie zapojiť nový medicínsky výskum do
svojich rozhodnutí a zároveň tak skrátili čas, ktorý uplynie
medzi objavom a poznaním nových diagnostických techník a
liečby.
Inteligentnejšia zdravotná starostlivosť
Riešenie IBM Zdravotnícka Analytika pre firmy ponúka robustnú
infraštruktúru za účelom transformácie veľkého množstva dát do
veľkého množstva informácií zozbieraním informácií z mnohých
zdrojov využívaných organizáciou poskytujúcou zdravotnú
starostlivosť za účelom vytvorenia repozitára dôveryhodných
medicínskych informácií z jedného zdroja. Kombinuje model
klinických dát s užívateľskými prístrojovými doskami lekárskej
informatiky, platformu úložiska dát, nástroje na podporu integrácie
a analýzy dát naprieč organizáciou poskytujúcou zdravotnú
starostlivosť a vynikajúcu obchodnú inteligenciu akou je Cognos.
IBM v súčasnosti pracuje s množstvom vedúcich zdravotných
systémov v Kanade a po celom svete, aby bol dosiahnutý pokrok v
technológii zdravotníckej analytiky. V nemocnici North York
General Hospital v meste Toronto IBM úspešne zaviedla systém
obchodnej inteligencie pre firmy za účelom prepojiť stratégiu a
operatívnu exekutívu, monitorovať výkon a umožniť lepšie
rozhodovanie. Subjekty tvoriace rozhodnutia používajú analytiku
IBM na lepšie odhadnutie trendov, na to, aby prispôsobili operácie
očakávaniam pacientov a na dosiahnutie strategických obchodných
cieľov. Napríklad, administrátori v nemocniciach môžu odteraz
sledovať, akú dlhú dobu čaká pacient obvykle na to, aby ho prijali
do ambulancie, alebo aby ho hospitalizovali; ako efektívne sa
využívajú nemocničné lôžka; miery a typy infekcií získaných v
nemocniciach; pomery opätovného prijatia; spokojnosť pacientov a
mnoho ďalších ukazovateľov.
Ak by sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ponúkli
spôsob, ako lepšie pochopiť získané dáta, čo by zároveň viedlo k
zlepšeniu poskytovanej starostlivosti a ich problémov, nevyskúšali
by ho? So Zdravotnou Analytikou od IBM je inteligentnejšia
zdravotná starostlivosť efektívna, vzájomne prepojená a
inteligentná a zameraná na to, na čo sa zamerať má – na pacienta.
7
Ten, čo mení pravidlá hry v zdravotnej starostlivosti: Čo je
to vlastne … Watson?
Potenciálne využitie Watsona, víťaza Jeopardy, ako
významného analytického riešenia pre oblasť zdravotnej
starostlivosti je obrovské. Vďaka svojej schopnosti
analyzovať neštruktúrované medicínske informácie –
záznamy lekárov, registračné formuláre, sumáre priepustiek,
echo kardiogramy a iné lekárske dokumenty – sa Watson
mimoriadne dobre hodí pre zdravotníctvo. Watson dokázal,
že vie analyzovať význam a kontext ľudského jazyka a tak
odkryť dôležité znalosti pochované v obrovskom množstve
rôznych informácií.
Watson vie pochopiť komplexný prípad tak, že získava
informácie od pacienta aj od lekára, má prístup k
elektronickému zdravotnému záznamu pacienta, následne si
prečíta všetku vzťahujúcu sa medicínsku literatúru rýchlosťou
60 miliónov strán za sekundu. Po spracovaní všetkých
informácií vie osobe, ktorá musí spraviť rozhodnutie,
ponúknuť relevantné a prioritizované návrhy, čím v
komplexných prípadoch pomáha lekárovi identifikovať
najlepšiu diagnózu a najlepšie možnosti liečby.
Dom zdravotnej starostlivosti Seton Health Care Family,
ktorý prevádzkuje päť významných medicínskych centier a
štyri menšie nemocnice v meste Austin, Texas, je jednou z
prvých nemocníc, ktoré používajú Obsahovú a prediktívnu
analytiku IBM (ICPA) na báze Watsona za účelom získať
neštruktúrované zdravotné dáta a následne z nich získať
nové klinické a operatívne náhľady.
V súčasnosti používa Seton riešenie ICPA za účelom analýzy
obrovského množstva neštruktúrovaných klinických dát a za
účelom identifikácie rizikových faktorov vysoko nákladných
opätovných prijatí do nemocnice v prípade pacientov
trpiacich kongestívnym zlyhaním srdca (CHF). Nemocnici to
pomôže pri zavedení skorých intervencií za účelom znížiť
náklady, úmrtnosť a zlepšiť kvalitu života pacientov.
8
Odvetvie zdravotnej starostlivosti
Využívanie koordinovanej starostlivosti, aby
sa z chronickej choroby stala záležitosť
minulosti
V dnešnej dobe trpí viac ako polovica dospelej populácie v Kanade
nejakou chronickou chorobou, akou je napr. astma, cukrovka,
chronická obštruktívna pľúcna choroba (COPD) a problémy so
srdcom alebo pečeňou. Čo sa týka starších ľudí, štatistiky sú ešte
horšie.
V podstate sa na liečbu chronických chorôb vynaloží v Kanade
väčšina nákladov v zdravotníctve a tieto sú aj hlavnou príčinou úmrtí
a invalidity na celom svete. Podľa Federálneho ministerstva
zdravotníctva stoja Kanadu náklady na chronické choroby ročne 80
miliárd dolárov z titulu choroby a zdravotného postihnutia a
predstavujú až 75 percent nákladov na zdravotnú starostlivosť. Z
týchto nákladov strovia najväčšiu časť centrá akútnej starostlivosti.
Čo sa deje? Dlhší život, sedavý spôsob života, málo telesného
pohybu a stres sú hlavné faktory, ktoré prispievajú k väčšiemu
útoku chronických chorôb. Náklady rastú, pretože tradičná liečba
je skôr reaktívna a nie proaktívna.
Koordinovaná starostlivosť je prístup s dôrazom na pacienta za
účelom lepšieho manažmentu chronických ochorení, ktorý
predstavuje funkcionalitu za účelom určiť potreby end-to-end
koordinácie starostlivosti. Je to preventívny a proaktívny prístup
systémov zdravotnej starostlivosti za účelom predchádzať
komplikáciám a akútnym stavom tak, že smeruje pacienta ku
klinickým smerniciam, k zdieľaniu informácií ohľadom stavu a
zásahov zdravotníckeho tímu a podporuje pacienta v zdravom
správaní sa a riadení samého seba. Podporované sú vzťahujúce sa
zmeny v správaní, čo zahŕňa lepšie stravovanie, viac cvičenia a
zbavenie sa fajčenia.
Tento celok predstavuje zlepšenie výsledkov pre pacientov
trpiacich chronickými chorobami a zníženie nákladov pre
poskytovateľov a IBM má unikátnu pozíciu v tom, že v záujme
dosiahnutia tohto cieľa podporuje manažérov zdravotníckych
systémov dokázaným nástrojmi a metódami. Poradenstvo a
nástroje tímu IBM v Kanade podporujú niekoľko kľúčových
oblastí v rámci tejto aktivity:
• Koordinačné nástroje tímu sa používajú na proaktívnu
organizáciu aktivít tímu v rámci preventívneho prístupu k
starostlivosti o pacienta. Tieto nástroje riadi asistent lekára a
zároveň zahrňujú samotných lekárov, odborné sestry,
špecialistov, dietetikov, farmaceutov a ďalších odborníkov.
• Nástroje podporujúce rozhodnutia poskytujú lekárom lepšie
informácie pre liečbu jednotlivých pacientov na danom mieste
poskytovania starostlivosti za účelom dosiahnuť lepšie výsledky
v súlade s najlepšími skúsenosťami na báze dôkazov uvedených
v Klinických smerniciach.
Inteligentnejšia zdravotná starostlivosť
• Nástroje obchodnej inteligencie poskytujú štatistické pozadie, aby
pomohli lekárom porovnať svoju vlastnú prax s klinickými
smernicami, ako aj výkony celého tímu poskytovania
starostlivosti a populácie.
• Nástroje pre sebariadenie pacienta pomáhajú pacientom zmeniť
svoje správanie za účelom zlepšiť svoj stav, resp. zastaviť
napredovanie choroby. Informácie a podpora, akými sú napr.
príručky plánovania stravy, sú uvedené na rôznych portáloch a
používajú existujúce technológie ako nástroje sociálnych sietí
Web 2.0.
Už teraz vedia nástroje IBM na podporu rozhodovania poskytnúť
infraštruktúru potrebnú pre zber informácií a výstrahy potrebné
pre Diaľkový monitoring pacientov (Remote Patient Monitoring)
– mobilnú technológiu umožňujúcu diaľkový monitoring vysoko
rizikových pacientov. Tieto nástroje by mohli pomôcť pacientom
trpiacim chronickými chorobami riadiť svoj stav z domu tak, že
svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti posielajú
technologickým reťazcom aktuálne informačné záznamy
prostredníctvom webu.
V Kanade vedú každý rok chronické ochorenia až k 200000
úmrtiam. Náklady zdravotných systémov sa šplhajú do
závratných výšok. S prevenciou a proaktívnou liečbou ako cieľom
ešte nikdy nebola lepšia príležitosť využiť know-how medicínskej
technológie na zlepšenie výsledkov a záchranu životov.
9
Manažment koordinovanej starostlivosti a pacientov od
IBM
Ak je odpoveďou liečba chronických ochorení na úrovni
spoločenstva, prečo to nie je prenikavejšie? Jednou
prekážkou je komplexnosť koordinácie starostlivosti, čo
vyžaduje integrovanú a včasnú komunikáciu medzi
zdravotníckymi a komunálnymi službami s cieľom
zabezpečiť, že pacienti a ich rodiny dostanú vhodnú liečbu a
podporu.
Manažment chronických ochorení na úrovni spoločenstva v
súčasnosti nie je vyhovujúci, pretože chýbajú komplexné,
aktuálne a dostupné informácie o pacientoch. O pacientov
trpiacich chronickými chorobami sa obvykle stará viacero
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a všetci potrebujú
mať kompletný obraz o zdravotnej histórii daného pacienta.
Technológia vie poskytnúť informácie o pacientovi v
reálnom čase v danom bode poskytnutia zdravotnej
starostlivosti, čo pomáha zdieľať autorizované informácie
medzi agentúrami pracujúcimi v danom spoločenstve a
poskytujúcimi dodatočné služby.
Riešenia IBM Advanced Case Management, ktoré
umožňujú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a
jednotlivým organizáciám konsolidovať a usmerniť
komplexné prípady, podporujú koordinovanú
starostlivosť, čo povedie k rýchlejším a efektívnejším
výsledkom. Riešenie Advanced Case Management
umožňuje:
• Usmerniť starostlivosť o pacienta poskytnutím
simultánneho prístupu k záznamom pacienta.
• Zrýchliť existujúce investície do kľúčových aplikácií, akými
sú elektronické záznamy zdravotnej starostlivosti.
• Zdieľať zdravotné informácie naprieč spoločenstvami,
zdravotníckymi sieťami a regiónmi.
• Podporovať nové iniciatívy, akými sú dopyt po vyššej
kvalite starostlivosti a zdravotnej starostlivosti s
centrom záujmu na pacientovi.
• Konsolidovať rôznorodé informácie o danom prípade do
jednosmernej platformy.
10
Odvetvie zdravotnej starostlivosti
Poskytovanie rýchlej, efektívnej zdravotnej
starostlivosti s pomocou elektronických
zdravotných záznamov
Pacienta, ktorý nebýva v danej oblasti, je nerezidentom, privezú
do ambulancie pohotovosti (ER) v jednej veľkej mestskej
nemocnici v Kanade. Je v bezvedomí a nie je schopný poskytnúť
akúkoľvek formu lekárskej histórie. Nie sú prítomní žiadni
členovia jeho rodiny, aby sa s nimi dalo konzultovať a životné
orgány začínajú alarmujúco fluktuovať.
Doktor použije vodičský preukaz pacienta pre získanie informácií,
následne sa prihlási do medicínskej databázy a vyhľadá jeho
identitu. Tím poskytovania starostlivosti bude schopný rýchlo
prezrieť všetky použiteľné informácie daného pacienta a zistí, že
pacient trpí chronickým zlyhávaním pečene ako aj sekundárnymi
poruchami vrátane Hepatitis C.
Nasleduje diagnóza pečeňovej kómy. Rýchlo sa predpíšu a
nasadia vhodné lieky, aby sa znížili hodnoty amoniaku ohrozujúce
život pacienta. Ďalej, napriek politike “všeobecnej obozretnosti,”
ktorá je štandardná vo väčšine situácií na oddelení ER, zistí tím
poskytovania starostlivosti patogénny stav pacienta prenášaný
krvou.
V tomto prípade sa zachránil život pacienta vďaka systému
Elektronického zdravotného záznamu (Electronic Health Record
(EHR)). Systémy EHR zabezpečujú autorizovaným
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bezpečný, jednoduchý a
okamžitý prístup k potrebným informáciám.
Informácie týkajúce sa zdravia daného jednotlivca sú väčšinou
obsiahnuté v rôznych informačných zdrojoch, ktoré sa nachádzajú
v nemocniciach, na klinikách, v laboratóriách, diagnostických
centrách a v provinčných registroch a databázach. Systém EHR
agreguje všetky tieto informácie a lekárovi dáva komplexnejší
obraz o lekárskej histórii pacienta. Systém EHR tak isto poskytuje
rôznorodé pohľady na informáciu (napríklad špecifický
laboratórny výsledok alebo trend v určitom časovom rámci), aby
tak pomohol v procese klinického rozhodovania a v konečnom
dôsledku, aby zabezpečil poskytnutie lepšej zdravotnej starostlivosti
o pacienta.
Sieť riešení EHR schopných spolupracovať (iEHR) – integrujúci
informácie naprieč rôznorodými bodmi poskytnutia služby a
rôznorodými poskytovateľmi služieb – je veľmi komplexnou
úlohou vyžadujúcou rozsiahle zručnosti v rôznych
technologických komponentoch. IBM má overený záznam o
histórii úspešnej integrácie takýchto rozsiahlych a komplexných
riešení.
IBM Kanada pracovala s provinciou Manitoba na zavedení
riešenia EHR z dbMotion, vynikajúcej softvérovej aplikácie ezdravia, ktorá sa úspešne používa v Izraeli a vo veľkých
zdravotníckych zariadeniach v USA. Rýchla spätná odozva od
užívateľov naznačuje, že systém sa ľahko používa a poskytuje
prístup k širokému spektru údajov o pacientoch, čo šetrí čas pre
personál a znižuje nepotrebné procedúry pre pacientov.
Úspešný rozvoj systému EHR zlepší bezpečnosť pacientov tak, že
poskytovateľom služieb umožní rýchlejšie stanoviť presnú
diagnózu a lepšie vyhodnotiť liečbu v oblastiach, akými sú
imunizácia, lekárska história, laboratórne výsledky, alergie a oveľa
viac. Okrem celkového zlepšenia starostlivosti vedú systémy EHR
taktiež k:
• Menšiemu opakovaniu testov a rýchlejším výsledkom testov,
tým k zlepšeniu skúsenosti pacienta
• Novým nástrojom na riadenie chronických ochorení
• Bezpečnejšiemu predpisovaniu liekov, pretože lekári a
farmaceuti budú mať kompletné informácie o pacientovi
• Lepšej kontrole prepuknutia infekčnej choroby pomocou
nástrojov národného sledovania, akým je Panorama.
Inteligentnejšia zdravotná starostlivosť
IBM a jej obchodní partneri disponujú vysoko špecializovanými
skúsenosťami v oblasti zdravotnej starostlivosti, čo zaručuje úspech
projektov, akým je napr. aj riešenie dbMotion s provinciou
Manitoba. Toto riešenie umožňuje interdisciplinárnu integráciu
informácií, aby mali lekári prístup k integrovaným zdravotníckym
informáciám v reálnom čase, a to z rôznych zdrojov, odstraňujúc
bariéry, ktoré v súčasnosti existujú.
Koniec-koncov, informácie sú moc – a v prípade systému EHR
to môže predstavovať moc zachrániť život.
11
Manitoba: Jediné EHR riešenie
Vláda v provincii Manitoba spolupracovala s IBM na
vybudovaní inteligentnejšej zdravotnej starostlivosti v rámci
celej provincie pomocou zavedenia systému elektronického
zdravotného záznamu schopného spolupracovať (iEHR).
Táto technológia ponúka poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti bezpečný a okamžitý prístup k rôznorodým
informáciám pacienta, zlepšujúc efektivitu a kvalitu
starostlivosti o pacienta a zároveň znižujúc náklady na
poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
Elektronické zdravotné záznamy umožňujú autorizovaným
zdravotníckym odborníkom v rámci celej Manitoby bezpečné
zdieľanie informácií o zdraví pacienta. Napríklad,
elektronické zdravotné záznamy umožňujú lekárom
pacienta z Brandonu získať okamžitý elektronický prístup k
testom prevedeným vo Winnipegu a opačne. S týmto
nástrojom sa zabezpečí udržanie kontinuity starostlivosti o
pacienta, bez ohľadu na počet poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, ktorých daný pacient navštívi. Zníži to šance
na lekárske chyby, duplicitu testovania a nepotrebnej liečby
– záležitosti, ktoré pre provinciu predstavujú každoročne
obrovské náklady.
„Väčšina z nás má zdravotný záznam na papieri, ale
elektronické zdravotné záznamy umožnia získať
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoľahlivý prístup
k súčasným a relevantným medicínskym a individuálnym
záznamom pacienta, čo uľahčí poskytnutie zdravotných
služieb včas a efektívne,” hovorí Ministerka zdravotníctva v
Manitobe, p. Theresa Oswald. „Od roku 2007 pracuje
ehealth Manitoba na komputerizácii zdravotných záznamov
v nemocniciach a špecifických oblastiach programu, akými
sú napr. diagnostika a laboratórne testy. V súčasnosti sme
zaviedli záznam, ktorý zhromaždí všetky tieto informácie do
bezpečného zdravotného záznamu.”
Financie pre vývoj iEHR v Manitobe v hodnote 22,5 milióna
amerických dolárov poskytla tak provincia Manitoba ako aj
Health Infoway v Kanade.
12
Odvetvie zdravotnej starostlivosti
Investície do interoperability vedú k
transformácii zdravotnej starostlivosti
Transformácia v zdravotníctve sa už začala, vedená zásadnou
zmenou očakávaní a kritickými ťahúňmi. Keďže organizácie
hľadajú spôsoby, ako predefinovať hodnotu a úspech v
zdravotníctve, pracujú na vybudovaní udržateľných systémov
zdravotnej starostlivosti, spolupracujú pri tom za účelom zlepšiť
starostlivosť a výsledky a zlepšiť dostupnosť zdravotnej
starostlivosti.
Ako zástupca interoperability zdravotníctva, IBM naďalej
investuje do platforiem a softvérov interoperability, pretože
interoperabilita IT systému zdravotníctva je zásadnou kapacitou
potrebnou na prevedenie transformácie v systéme zdravotnej
starostlivosti. Výzva je veľká a vyžaduje si nové prístupy k
interoperabilite.
Interoperabilita je schopnosť zdieľať a nakladať s dátami a
znalosťami naprieč hraniciam jurisdikcie, vybavenia a systému. V
minulosti bol prístup k interoperabilite založený výlučne na HL7 a
iných výmenách dát na báze odkazov medzi informačnými
systémami používanými v zdravotníctve. Zatiaľ, čo je táto prax
naďalej dôležitým aspektom interoperability, vznikli ďalšie
prístupy vyššej úrovne, ako sú napr. klinická integrácia na báze
procesov využívajúca štandardy ako Business Process Execution
Language (BPEL) a Business Process Modeling Notation
(BPMN). Úroveň interoperability je využitím týchto prístupov
oveľa dynamickejšia a vedená užívateľom, vyžaduje si skutočný
dôraz na fázy modelovania a simulácie počas životného cyklu
projektu a to spôsobom, ktorý podporuje klinických užívateľov a
nielen IT oddelenie.
Tento prístup k interoperabilite dáva návrhy a rozhodovanie
okolo interoperability do rúk klinických užívateľov. Zapojenie
klinického užívateľa takýmto rozumným spôsobom vedie k
rozumnej interoperabilite na báze procesov, ktorá skutočne
zlepšuje starostlivosť a výsledky.
Modelovanie procesu odporúčania pacienta je vynikajúcim
príkladom tejto úrovne interoperability. Odporúčanie pacienta od
rodinného lekára k špecialistovi je oveľa viac než len jednoduchá
digitalizácia odporúčacieho formulára. Je to komplexný proces,
ktorý sa dotýka mnohých oblastí systému zdravotnej starostlivosti,
mnohých profesionálov v tejto oblasti s rôznymi rolami a mnohých
existujúcich IT systémov v oblasti zdravotnej starostlivosti.
Sústredenie sa výlučne na HL7 alebo iné IT aspekty tohto problému
na báze odkazov nepodporí lekárov, ani nezhromaždí dôveru v to,
že konečný výsledok bude rozumný. Avšak, ak do úvahy zoberieme
klinický prístup na báze procesov a použijeme nástroje, ktoré
vyrovnajú BPEL a BPMN – je to spôsob, ako podporiť klinických
užívateľov.
Inteligentnejšia zdravotná starostlivosť
Obrázok 1. Pohľad na odporúčanie pacienta z hľadiska
procesu.
Počas modelovania a tvorby tohto procesu sa klinickí užívatelia
zameriavajú na proces a na výsledky a nie na technické detaily,
výsledkom čoho je lepší súlad medzi lekármi a IT. Tento prístup
prirodzene vedie k diskusiám ohľadom merania a monitoringu
procesu a zachytenia relevantných analytických údajov v záujme
pokročilej analytiky týkajúcej sa daného procesu. Tieto analytické
dáta a merané dáta následne spätne pôsobia formou slučky
neustáleho zlepšovania, v rámci čoho dochádza k optimalizácii
procesu.
13
Investície IBM do platforiem a softvérov interoperability zahŕňajú
balíky Healthcare Connectivity tak pre náš kľúčový softvér Message Broker ako aj pre našu platformu Clinical Process
Management Platform. Tieto platformy podporujú široké
spektrum štandardov interoperability, vrátane integračných
profilov HL7 a IHE. Okrem týchto investícií do základnej
technologickej kapacity vytvorila IBM laboratórium
interoperability pre zdravotnú starostlivosť (Healthcare
Interoperability Lab), kde sa nastavujú softvéry IBM a IBM
Business Partner predstavujúc príklad interoperability na báze
štandardov. Toto laboratórium bolo vytvorené za účelom, aby
mali IBM a IBM Business Partners svoje miesto v prípadovej
štúdii a aby sa neustále testovala interoperabilita ich produktov pri
použití dokázaných štandardov zdravotnej starostlivosti.
Za účelom dosiahnuť transformáciu, ktorá sa v systéme
zdravotníctva tak očakáva, odborníci IT a vedúci oddelení IT
súčasnosti musia podchytiť prístup k interoperabilite na báze
procesov. Kapacity, ktoré sú v tejto technológii v súčasnosti
dostupné, umožnia rozumnú a povzbudzujúcu spoluprácu s
klinickými užívateľmi, ktorá by sa jednoducho nedala dosiahnuť
so zdedenými nástrojmi a prístupmi k interoperabilite.
14
Odvetvie zdravotnej starostlivosti
Spraviť zdravotníctvo inteligentnejším:
Systém zdravotníctva založený na nástrojoch
• automatizovaným workfow a rozhodovaním na základe
automatizovaných klinických smerníc,
Za posledných 25 rokov sa v rámci ekosystému organizácií
poskytujúcich zdravotnú starostlivosť vôbec nezmenili procesy
dodania zdravotníckych služieb. Či už to vzťahujeme na riadenie
zmien v starostlivosti, na zlepšenie pripravenosti prepúšťania
alebo na riadenie chronickej chorobnosti, v „odvetví dodávania
starostlivosti” naďalej dominuje používanie faxov, hlasových
správ, pagerov, bielych magnetických tabúľ a poznámok na
odoslanie.
• bezpečným spojením s lekármi a pacientmi cez mobilné
zariadenia, portály a kiosky, umožňujúc vysokú úroveň
spolupráce,
Investície do IT často nebrali do úvahy, že zdravotníctvo má
najmobilnejšiu, najvzdelanejšiu pracovnú silu v porovnaní s
ostatnými odvetviami priemyslu. Výsledkom je, že naše IT
riešenia nereagujú na workflow, čím ostávajú procesy
poskytovania starostlivosti charakterizované:
• vysokým pomerom nekonzistentnosti, s bežnými
výnimkami,
• komunikačnými dierami medzi interdisciplinárnymi tímami, čo
vedie k prehliadnutým krokom alebo udalostiam,
• pravidlami založenými na lokálnych znalostiach, čo vedie k
vysokej úrovni variability a neschopnosti udržať zlepšenia,
akými je napr. LEAN a
• nekonzistentnosťou v závislosti od toho, ktoré aspekty procesu
sú automatizované, čo vedie k chýbajúcej vizibilite na úrovni
end-to-end a meraniam v reálnom čase slúžiacim na meranie
výkonu procesu.
V súčasnosti sa obmedzuje pohľad na procesy zdravotníctva „v
reálnom čase", a to z dôvodu chýbajúcich nástrojov. Je to možné
napraviť zvýšenou koncentráciou na riadenie a meranie
procesov – čo zlepší skúsenosti pacientov, podporí bezpečnosť a
kvalitu, umožní interdisciplinárnu tímovú starostlivosť a prechod
k prevencii a lepšiemu riadeniu chronických podmienok – pri
vyradení administratívnych nákladov.
Platforma Care Process Management (CPM) od IBM zavádza
„tenkú vrstvu” za účelom vytvoriť nástroj pre procesy naprieč
rôznorodými ojedinelými riešeniami a je charakterizovaná:
• regionálnym manažmentom obchodných pravidiel, s umožnením
lokálnej variability,
• automatizovanými bodmi eskalácie a varovaní, za účelom
zabezpečiť, že kľúčové udalosti neprepadnú cez diery,
zároveň podporujúc naše lekárske tímy, aby sa dostali na
úroveň 100% zhody,
• prístupom ku kľúčovým informáciám a výstrahám v bode
poskytnutia starostlivosti, použitím nástrojov naprieč
rôznorodými aplikáciami v rámci procesu a
• viditeľnosťou lekárskych udalostí v reálnom čase pomocou
integrácie s existujúcimi aplikáciami ako aj integráciou s
bezdrôtovými senzormi a sledovacími zariadeniami.
CPM riadi proces naprieč komplexným technickým prostredím a
vyzdvihuje vysoko mobilnú črtu zdravotníckych tímov. Tým, že
majú podporu CPM, môžu organizácie poskytujúce zdravotnú
starostlivosť zlepšiť celkovú účinnosť a efektivitu vnútorného
toku pacientov, vytvoriť procesy navrhnuté tak, aby sa pacienti
nemuseli dostať do akútnej starostlivosti a rýchlo a
bezproblémovo presmerovať pacientov do správnej úrovne
starostlivosti – či už späť domov alebo k ďalšiemu
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
CPM umožňuje hlavne:
• užšiu spoluprácu a integrované riadenie starostlivosti medzi
primárnou a akútnou starostlivosťou za účelom riadiť
komplexných pacientov,
• transformáciu celého procesu odporúčaní, plánovania,
registrácie pacientov a príchodu pacientov, zároveň znižuje
administratívne náklady,
• monitoring toku na oddelení rýchlej zdravotnej
starostlivosti za účelom znížiť čakacie lehoty, vrátane
manažmentu konzultácií so špecialistami,
• koordinovaný manažment prepustení a umiestnenia na lôžka
pomocou plánovania pripravenosti na prepustenie a plánovania
samotného prepustenia,
Inteligentnejšia zdravotná starostlivosť
• lepšiu komunikáciu v rámci celého cyklu starostlivosti, s
užitočnými pripomienkami udalostí po termíne, bezpečnostnými
výstrahami alebo bezproblémovým odovzdaním prípadov a
• zlepšený manažment prípadov chronických ochorení vrátane
riadenia dodržania terapie pacientom v priestoroch domova, čím
sa zníži pravdepodobnosť opätovného prijatia.
Na základe výskumu a investícií IBM do procesného manažmentu
a oblasti analytiky znamená Inteligentnejšia zdravotná
starostlivosť „Inteligentný proces” s CPM vo svojom jadre – s
dodaním informácií do bodu poskytnutia starostlivosti, so
zabezpečením viditeľnosti v oblastiach, kde momentálne nie je
zabezpečená a použijúc analytiku, aby sme sa stali
inteligentnejšími. Výsledkom je: menej chýb, lepšia konzistencia a
lepšia udržateľnosť zmeny rozdelením investícií v LEAN.
Príležitosti a výhody pre systém zdravotníctva sú obrovské.
15
Nemocnica Ottawa: Procesný manažment starostlivosti
(Care Process Management) v akcii
V roku 2008 vytvorila nemocnica v Ottawe (TOH) agendu
transformácie s cieľom stať sa Top 10% firmou medzi
Akademickými zdravotníckymi centrami, čo sa týka kvality,
výnimočnosti v poskytovaní služieb, zapojenia lekárov a
bezpečnosti pacientov. Nemocnica TOH rozpoznala, že
informačný manažment a silná technologická platforma sú
kritické pri dosiahnutí tohto cieľa.
Vedúci oddelenia IT nemocnice TOH, p. Dale Potter začal
tichú „evolúciu” založenú na jednoduchom predpoklade:
počúvajme lekárov. Na základe ich postrehov v nemocnici
TOH vykonali zmenu, čo sa týka poňatia mobilnej povahy
lekárskeho workflow, čo sa uskutočnilo odovzdaním viac
než 2000 iPadov v rámci lekárskeho prostredia od roku
2010 za účelom poskytnúť lekárom prístup do klinických
systémov nemocnice, čo sa stáva veľmi šikovnou pomôckou
pri zapojení pacientov a ich rodín do plánov liečby.
„Skúmali sme naše klinické procesy,” hovorí p.Dale, „a
zistili sme chýbajúcu zodpovednosť, slabú komunikáciu
medzi lekárskymi tímami, ako aj neschopnosť sledovať, kto
robí a čo.”
Dale sa chopil platformy procesného manažmentu IBM Care
Process Management a do klinického procesu zaviedol
prvky nehybnosti a zodpovednosti, zároveň zlepšil tok
pacientov, bezpečnosť a kvalitu starostlivosti.
„Predstavujeme „komunikáciu v uzavretej slučke v rámci
okruhu starostlivosti,’” dodáva Dale, „zabezpečiac
multidisciplinárny plán aktivít, spoluprácu a manažment na
báze dôkazov.”
Platforma nahrádza manuálne – a často mimoriadne
variabilné procesy – obchodnými pravidlami, ktoré, okrem
iného, automaticky upozornia lekárov v prípade, ak sa zmení
stav pacienta. Podarilo sa im identifikovať úzke miesta a
preklenúť priepasti v komunikácii. Výsledkom je, že
nemocnica TOH zaznamenala konzistentnejšie procesy v
rámci nemocnice a zlepšenie celkovej skúsenosti pacientov.
Dnes je nemocnica TOH na najlepšej ceste dosiahnuť svoj
cieľ stať sa Top 10% firmou využitím platformy procesného
manažmentu Care Process Management s cieľom podporiť
automatizáciu.
16
Odvetvie zdravotnej starostlivosti
Transformácia starostlivosti s digitálnou
nemocnicou budúcnosti
V súčasnosti by väčšina z nás súhlasila s tým, že cesta do úrazovej
ambulancie v nemocnici nie je jednoduchá. Okrem medicínskeho
aspektu návštevy sa strašné hodiny čakania na diagnózu a liečbu
neustále predlžujú – v niektorých prípadoch je to až do 10 hodín.
Ako sme to už uviedli, komunikačné problémy sa môžu vynoriť z
dôvodu jazykových bariér, terminológie alebo bariér súvisiacich s
vekom.
Oproti tejto skúsenosti staviame príklad digitálnej nemocnice
budúcnosti:
• Zaregistrujete sa z domu cez portál pre pacientov dostupný cez
váš Blackberry, Android, iPhone alebo iné mobilné zariadenie
alebo, priamo v nemocnici, na stanici starostlivosti o pacientov
(kiosk).
• V jazyku podľa vášho výberu poskytnete predbežné informácie,
ako je prítomnosť alergií, bolesť, jej miesto a ako dlho trpíte
touto bolesťou, všetko využitím interaktívnej dotykovej
obrazovky na vašom zariadení.
• Dostanete tag RFID, ktorý bude obsahovať vaše informácie či
už z kiosku alebo ktoré ste poskytli, keď ste sa prihlásili do
nemocnice. Sestra na triáži vás odfotí a fotku priloží k vášmu
záznamu EMR k verifikácii v budúcnosti.
• Po triáži vás vie lekár jednoducho nájsť v ambulancii použitím
smartfónu a elektronickej bielej tabule, ktorá obsahuje aj
digitálnu verziu ER.
• Každý zamestnanec, ktorý má zodpovedajúcu úroveň
bezpečnosti a autorizácie, vie získať prístup k vášmu záznamu
EMR, a to kdekoľvek v rámci nemocnice na svojom mobilnom
zariadení, bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate.
• Pred tým, než sa s vami stretne, si už prezrie vašu integrovanú
zdravotnú a medicínsku históriu a má už plán liečby. Ste
vybavení za menej než dve hodiny.
Príliš dobré správy? Digitálna nemocnica nie je len možnosťou –
už sa deje. Testujúc absolútne limity kanadských zdravotných
systémov s viacerými pacientmi, menším počtom zamestnancov a
menším počtom lôžok, nemocnice aktívne spolupracujú s
poskytovateľmi technológií, akými sú IBM za účelom zjednotenia
procesov, zahrňujúc aj pacientov patriacich do ich starostlivosti a
zároveň hľadajúc nové, vylepšené spôsoby, ako túto starostlivosť
poskytnúť.
Digitálna nemocnica je sieť medicínskej úrovne a IBM v Kanade
vybudovala a zaviedola takmer 100 takýchto sietí. Bezdrôtová
infraštruktúra týchto lokalizačných služieb poskytovaných v
reálnom čase zohľadňuje:
• Workflowy v nemocniciach;
• Pokrytie schodíšť, výťahov, parkovacích miest, dvora ako aj
všetkých podlaží a miestností v rámci nemocnice a
• Sledovanie všetkých mobilných a medicínskych zariadení v rámci
nemocnice.
S takouto základňou bude vysoko efektívna Digitálna nemocnica
vybavená tak, aby vedela vybaviť dvakrát toľko pacientov s
vyššou úrovňou poskytnutej starostlivosti a bezpečnosti bez toho,
aby musela navyšovať veľkosť nemocnice alebo počet personálu.
Vie sledovať pacientov, zamestnancov a majetok – kdekoľvek a
kedykoľvek v rámci nemocnice. Klinické informácie sú dostupné
kdekoľvek v rámci zdravotníckeho areálu. Technológia je
prepojená s procesmi, aby sa ušetril čas, peniaze a úsilie, zatiaľ čo
sa mimoriadne zlepšujú výsledky a skúsenosti pacienta.
IBM vedie na ceste integrácie aplikácií digitálnej nemocnice s
nemocničnou infraštruktúrou.
Bezdrôtové technológie ako hand-held komunikačné zariadenia
Vocera a iné smartfóny, ktoré sledujú pacientov a zdroje už teraz
transformujú zdravotnícke prostredie. Lokalizačné služby v
reálnom čase sledujú medicínske prístroje, zariadenia, pacientov a
zamestnancov, aby pomohli zlepšiť využitie aktív a zlepšiť celkovú
bezpečnosť pacientov ako aj kvalitu poskytnutej starostlivosti.
Inteligentnejšia zdravotná starostlivosť
Vysoko mobilní zamestnanci nemocníc v súčasnosti chcú, aby
mali dostupné informácie o pacientoch na svojich mobilných
zariadeniach, aby mohli svoju prácu vykonávať efektívne a aby
mohli poskytnúť tú najlepšiu starostlivosť. Úspešné implementácie
smartfónov v nemocnici East General Hospital (TEGH) a v
nemocnici Kingston General Hospital v Toronte vyriešili
nedostatok sestier a zároveň zabezpečili lepšiu starostlivosť o
pacientov a lepšiu komunikáciu medzi zamestnancami. Sestry a
ostatní zamestnanci majú smartfóny, ktoré sú integrované s
Vocera, ktorá im pomocou hlasových výziev umožňuje okamžitý
kontakt s ktorýmkoľvek komunikujúcim zamestnancom pre
okamžitú konzultáciu alebo pomoc.
Vďaka Vocera a jej integrácii s volaním sestier (Nurse Call), „sa
zvýšila efektivita sestier, stúpol čas skutočne venovaný
starostlivosti a zlepšila sa odozva,” hovorí Ann Gay, konzultantka
Náplne práce a systémov v nemocnici Kingston General Hospital.
Vocera je komunikačný nástroj, ktorý zamestnanci TEGH musia
mať. „Očakávam, že ak budeme mať použitím Vocera prestoj,
povedie to k vzbure,” hovorí Rob Devitt, prezident a generálny
riaditeľ nemocnice TEGH. „Ak máte zariadenie, ktoré vám
okamžite sprístupní osobu, s ktorou chcete komunikovať, je
zabezpečené, že odkaz bude jasný. Očakávame, že nastane
významné zníženie opačných prípadov.
Digitálna nemocnica je o tom, že necháme lekárov, sestry a
doktorov robiť, čo vedia robiť najlepšie – liečiť pacientov –
zatiaľ, čo dramaticky znížime náklady vďaka informačným
systémom, ktoré automaticky dokumentujú aspekty, akými sú napr.
dávkovanie liekov, umiestnenie pacienta a diaľkový monitoring
pacientov s výstrahami zaslanými lekárom, doktorom, sestrám a
rodine v reálnom čase.
V Digitálnej nemocnici je možné otvoriť bezpečné komory
zásobovania pomocou čítačky biometrických odtlačkov prstov a
prístup do priestorov bude zaručený skenovaním sietnice oka.
Systémy zásobovania varujú sestry alebo lekárov v prípade, ak sa
znižujú stavy zásob a automaticky vedia vystaviť objednávky na
doplnenie zásob. A pacienti budú mať prípadne možnosť získať
prístup k ich vlastnému záznamu cez terminály pri posteliach,
ktoré im umožnia informovať lekárov o nových, ustupujúcich
alebo zhoršujúcich sa príznakoch.
17
IBM tvrdo pracuje v mnohých Digitálnych nemocniciach vrátane
nemocnice Abbotsford Hospital v Britskej Kolumbii, nemocnice
Markham-Stouffville Hospital, zdravotníckeho centra Trillium
Health Centre, zdravotníckeho regiónu Northern Lights Health
Region a regionálnej nemocnice Sudbury Regional Hospital Data
Centre ako aj nemocnice pre choré deti v Toronte Sick Kids
Hospital, spolu aj s projektmi Digitálnej nemocnice budúcnosti,
ako aj s úradmi pre zdravotníctvo Health Authorities Britskej
Kolumbie, zdravotníckymi službami Alberta Health Services,
Bermuda Health a regiónom Health Region v Saskatoon. Sľubujú
transformáciu kanadského zdravotníckeho systému tak, aby vedeli
nemocnice poskytnúť lepšiu starostlivosť o pacienta – za menej.
18
Odvetvie zdravotnej starostlivosti
Vytvorenie tímu s IBM Business Partners pre
inteligentnejšie riešenia pre zdravotníctvo
Či už sa pokúšame zvýšiť bezpečnosť pacientov, znížiť lehoty
čakania, alebo poskytnúť prístup k informáciám v reálnom čase za
účelom lepšieho rozhodnutia, IBM Kanada spolupracuje s
najkvalifikovanejšími partnermi za účelom dodať organizáciám
poskytujúcim starostlivosť inovatívne riešenia v reálnom svete.
Oddanosť IBM riešiť rôzne výzvy, ktorým v súčasnosti čelí
odvetvie zdravotnej starostlivosti, závisí od spoločného úsilia našej
obrovskej siete obchodných partnerov. Vzťahmi s významnými
nezávislými dodávateľmi softvérov, konzultantmi, lekármi,
integrátormi a predajcami IBM a jej partneri plánujú, konajú a
učia sa spoločne. Spolupracujúc bok po boku poskytujeme
komplexné riešenia, ktoré môžu zlepšiť kvalitu starostlivosti.
IBM ponúka svoje silné stránky ako poskytovateľ riešení end-toend pre odvetvie zdravotnej starostlivosti vytváraním partnerstiev
s inými zdravotníckymi organizáciami za účelom poskytovania
pokročilých riešení spĺňajúcich obchodné ciele našich klientov.
Napríklad, ak hľadá organizácia multikanálovú stratégiu, IBM a jej
obchodní partneri pred tým, než zavedú overené technológie,
preskúmajú dopad na workflow a vypracujú odporúčania, ktoré
skutočne transformujú a zlepšia procesy, s merateľnou
návratnosťou investícií. IBM sa snaží prepojiť existujúcu
infraštruktúru klienta s investíciami nakoľko je to len možné,
zároveň buduje riešenie, ktoré naplní aj jeho budúce potreby.
Inteligentnejšia zdravotná starostlivosť
IBM úzko spolupracuje s rozsiahlou sieťou obchodných partnerov
za účelom pomôcť im rozvinúť svoju firmu, zatiaľ čo pomoc IBM
predstavuje pre klienta dodanie uceleného riešenia. Partneri IBM
majú ľahký prístup k technickej podpore, vzdelávaniu,
marketingovým kampaniam, predajným nástrojom a naviac
získavajú pomoc pri vývoji nových riešení a raste svojho podniku.
Na odplatu prispievajú každoročne miliónmi dolárov do
ekonomiky Kanady.
Pomocou IBM PartnerWorld môžu obchodní partneri IBM
Healthcare:
• Využiť nástroje a zdroje na to, aby svoje produkty a
riešenia uviedli na trh rýchlejšie, aby znížili predajný
cyklus a aby získali výnosnejšie obchody.
• Pracovať s expertmi v danom odvetví na vybudovaní
technológií založených na zákazníkovi, zatiaľ čo získajú
asistenciu pri expanzii na nové trhy.
• Získať prístup k brilantnej podpore od prvého stretnutia so
zákazníkom až po podporu po predaji.
Akákoľvek je výzva zákazníka, IBM vie rýchlo nájsť správne
riešenie použijúc kombináciu kapacít in-house a kapacít
spoločenstva našich partnerov. Výsledok je, že klienti IBM
Healthcare si vychutnávajú nákup najaktuálnejších a
najefektívnejších riešení pre zdravotníctvo, ktoré sú v súčasnosti
dostupné, a to všetko na jednom mieste.
19
20
Odvetvie zdravotnej starostlivosti
Panorama: Príprava Kanady na
pandémiu
Ak kedykoľvek predtým zaznel budíček pre predstaviteľov
kanadského zdravotníctva, bolo to prepuknutie ťažkého akútneho
respiračného syndrómu (SARS) v roku 2003. V Kanade bolo
hlásených viac ako 400 pravdepodobných prípadov SARS-u a
pred tým, než chorobu konečne dostali pod kontrolu, bolo
zaznamenaných 43 úmrtí. Zdravotnícke systémy v Kanade
bojovali, aby obmedzili prepuknutie, zatiaľ, čo hospodársky
dopad na Kanadu z dôvodu cestovných odporúčaní vydaných
Svetovou zdravotníckou organizáciou (World Health
Organization) predstavoval viac ako 1 miliardu dolárov.
SARS len zväčšila nedostatky existujúcich informačných kanálov
a automatizovaných systémov riadenia a zhmotnila reálnu
potrebu riešenia pre lepšie riadenie informácií za účelom
manažmentu prepuknutia podobných problémov vo verejnom
zdraví. Následná štúdia týkajúca sa SARS – správa Naylor –
dokázala, že tu existovala výrazná neschopnosť získať súvisiace
údaje rýchlo a zhromaždiť, zdieľať a analyzovať tieto údaje vo
forme rýchlej akcie.
Projekt systému Pan-Canadian Communicable Disease
Surveillance & Management System (Panorama) sa zrodil zo
správy Naylor. Jeho poslaním bolo vybudovať skupinu
konzistentných, bilingválnych komponentov systému zisťovania
verejného zdravia, ktoré by boli prístupné pre implementáciu pre
všetky kanadské zdravotnícke jurisdikcie v rámci svojej vlastnej
IT infraštruktúry. Bol vytvorený za úzkej spolupráce so všetkými
odborníkmi v oblasti zdravotnej starostlivosti v Kanade a tak
Panorama využíva najmodernejšiu technológiu a štandardy s
cieľom zabezpečiť integráciu s rôznorodými systémami zdravotnej
starostlivosti, ktoré sú využívané v jednotlivých provinciách a
územiach.
Po prísnom procese žiadosti o predkladanie ponúk získala IBM
Kanada zmluvu na vybudovanie riešenia pre Panorama. Tým, že
mimoriadne dobre rozumieme prostrediu záznamov EHR ako aj
iným systémom a procesom zdravotnej starostlivosti v Kanade,
IBM ponúkla svoje zručnosti, skúsenosti, zdroje a existujúce
vzťahy so špecializovanými obchodnými partnermi IBM za
účelom zabezpečiť naplnenie
upravených potrieb celokanadského projektu. Vývoj tohto
riešenia pre verejné zdravie vedúceho v odvetví bol financovaný
prostredníctvom kanadského Health Infoway
a Health Infoway taktiež financuje až 75 percent oprávnených
nákladov na implementáciu jurisdikcie.
Prepuknutie vírusu H1N1 v roku 2009 podčiarklo potrebu
komplexného systému riadenia informácií. Počas prepuknutia,
keď sa vyžaduje skoré zistenie, intervencia a sledovanie,
Panorama dáva do rúk predstaviteľov verejného zdravia nástroje,
ktoré potrebujú za účelom rýchlo zozbierať a komunikovať
informácie, formy liečby a snahy o obmedzenie napredovania –
vrátane zásob vakcín a imunizačných snáh.
Ministerstvo zdravotníctva Britskej Kolumbie získalo pôvodnú
zmluvu na vybudovanie Panorama a teraz podpisuje IBM
zmluvy so všetkými zúčastnenými provinciami v Kanade, aby
podporili projekt Panorama v rámci pankanadského riešenia, kde
existuje jediné riešenie, ktoré každá jurisdikcia zavádza
oddelene. V produkcii sú špecifické moduly riešenia v Britskej
Kolumbii a v Quebecu a plány a aktivity spojené so zavádzaním
napredujú v ďalších provinciách celej krajiny.
Inteligentnejšia zdravotná starostlivosť
Dr. Perry Kendall, vedúci okresného oddelenia zdravotníctva
provincie Britskej Kolumbie verí, že Panorama bude znamenať
skutočný rozdiel. „Je pre nás mimoriadne dôležité, že máme takúto
aplikáciu, pretože ak prepukne ďalší vírus podobný SARS-u,
Svetová zdravotnícka organizácia potrebuje rýchlo vedieť, čo sa
deje, kedy sa to deje a chce si byť istá, že údaje, ktoré dostáva, sú
skutočné a spoľahlivé,” hovorí.1
I keď sa jedná o vysoko funkčný, komplexný systém manažmentu
a sledovania chorobnosti týkajúci sa verejného zdravia, ktorý je
možné komunikovať, Panorama je taktiež veľmi dobre
konfigurovateľná a škálovateľná, umožňuje to jej funkčnosť v
rôznych veľkých alebo malých jurisdikciách – lokálnych,
provinčných alebo národných a je možné ju prispôsobiť rozdielom
medzi jednotlivými jurisdikciami v oblasti politík a praktík.
Tony Clement bol ministrom zdravotníctva v Ontariu, keď
vypukol SARS. Verí, že ak bude kanadská jurisdikcia v budúcnosti
používať Panorama, bude oveľa lepšie pripravená na akúkoľvek
pandémiu alebo jej prepuknutie.
„Chceme si byť istí, že ak sa niečo deje v niektorej nemocnici,”
hovorí, „tieto informácie sa dostanú do systému, všetci verejní
predstavitelia zdravotníctva budú o tom okamžite informovaní,
všetci politickí vodcovia budú informovaní a vieme zareagovať
oveľa skôr.” 2
21
Komponenty projektu Panorama
Ako integrovaný systém predstavuje Panorama kódex
vyvinutý podľa potrieb a zároveň integračný softvér, ktorý je
vo svojej podstate modulárny a umožní jurisdikciám
inštalovať funkcie, ktoré potrebujú a zároveň umožní, aby sa
tieto komponenty dali integrovať alebo vytvorili rozhranie s
inými novými alebo zdedenými systémami. Kľúčové
komponenty riešenia sú:
• Komunikovateľný prípadový manažment ochorení
(Communicable Disease Case Management)
identifikuje a monitoruje prípady, sleduje vystavenia a
kontakty
• Manažment prepuknutia (Outbreak Management)
vyhodnocuje prepuknutia a riadi intervencie
• Imunizačný manažment (Immunization Management)
predpovedá a zaznamenáva imunizačné informácie
• Manažment zásob vakcín (Vaccine Inventory
Management) riadi dodávky vakcín a súvisiace
dodávky
• Rodinné zdravie (Family Health) poskytuje komplexný
záznam primárnej starostlivosti s upraveným
screeningom, odhadom a nástrojmi plánovania
dlhodobej starostlivosti
• Manažment práce (Work Management) riadi úlohy a
plánovanie času podľa zdrojov a
• Manažment upozornení (Notifcations Management)
pomáha pri krízových a rutinných upozorneniach pre
užívateľov a iných, vytvára prahovú notifikáciu pre
správy o chorobách alebo nevyhnutný inventár a
pomáha pri výstrahách zasielaných klientom podľa
špecifickej starostlivosti
22
Odvetvie zdravotnej starostlivosti
Predefinovanie hodnoty a úspechu v
zdravotníctve
Konečne sa začala transformácia v odvetví zdravotníctva, vedie
ju zásadná zmena v očakávaniach účastníkov: pacientov, vlád,
platcov, zamestnávateľov a poskytovateľov.
V súčasnosti trh odmieta tri hlavné štrukturálne nedostatky, ktoré
viedli k systematickým výzvam odvetví: príliš veľké sústredenie sa
na drahé výhody v medicínskej technológii; krátkozraké zameranie
sa na kapacity akútnej starostlivosti smerujúce až k poškodeniu
zdravia, preventívnych stratégií a stratégií zdravia populácie; a
použitie modelov refundácie na báze množstiev.
Väčšina zdravotníckych zariadení zisťuje, že ich obchodné
modely sú spojené s jedným alebo všetkými vyššie uvedenými
faktormi zdedeného systému, zároveň priznávajú, že musia znova
zvážiť dopady ich vnímania hodnoty. Vedúce firmy v odvetví už
agresívne tlačia inovácie do jadra svojho obchodu a používajú
modely, ktoré zásadne menia ich spôsob myslenia týkajúci sa
služieb, ktoré poskytujú. Už začali vyvíjať nové kompetencie za
účelom podporovať strategické rozhodovanie, zatiaľ čo budujú
organizačnú agilnosť, ktorá bude nevyhnutná, ak sa chcú
prispôsobiť meniacim sa podmienkam trhu.
IBM identifikovala niekoľko podstatných kompetencií, ktoré
pripravujú zdravotnícke organizácie do budúcnosti:
• Spolupráca a partnerstvo
• Odbornosť informácií
• Personalizácia zdravia
• Tvorba a zachovanie talentov
• Aktivácia technológií
Spolupráca a partnerstvo: Správne zručnosti sú základom
koordinovaného poskytovania starostlivosti, ale taktiež pomáhajú
rozšíriť značku určitej firmy do nových geografických území a
využitím flexibilného obchodného modelu umožňujú firmám
inovovať, prispôsobiť sa a spolupracovať. Všetci poskytovatelia
služieb musia zdieľať riziká a dáta a musia obchodovať s partnermi
aj nad rámec tradičných hraníc.
Odbornosť informácií: S cieľom zlepšiť starostlivosť budú
účastníci zdravotníctva musieť koordinovať, sledovať a riadiť
výkony použijúc nové meradlá: výsledky zdravia u pacienta
merané v rámci jeho života a hodnotu intervencií počas trvania
starostlivosti. Ak to chcú uskutočniť, musia získať spoľahlivé
údaje o zdraví a operatívne údaje a pre organizácie to znamená, že
musia znova začať sledovať obchodné procesy, ktoré vedia
poskytnúť informácie o akciách a vedia zmeniť správanie.
Inteligentnejšia zdravotná starostlivosť
Personalizácia zdravia: Ak chceme oprávniť pacientov,
neznamená to len, že viac sprístupníme zdravotnú starostlivosť a
bude viac zameraná na pacienta. Znamená to, že musíme vytvoriť
extrémnu personalizáciu: musíme pochopiť kritické
charakteristiky, ktoré hovoria o voľbe pacienta, akcie a odpovede
na ich vlastné zdravotné požiadavky za účelom ovplyvniť ich
účasť na riadení svojho vlastného zdravia.
Tvorba a uchovanie talentov: Skutočná hodnota vychádza z
jednotlivcov, ktorých zručnosti sa dajú využiť v rôznych oblastiach
obchodu. Ak chceme byť konkurencieschopní, bude nevyhnutné
získať nové zručnosti pri budovaní partnerstiev, pri systémovom
zmýšľaní a analytike údajov.
Aktivácia technológie: Technológia zohráva kritickú úlohu pri
zlepšovaní operácií, podpore spolupráce a vybudovaní základov
rozhodovania vedeného údajmi. Technológia odstraňuje súčasné
hranice obchodu preklenutím hraníc, ako sú vzdialenosť, znalosti
alebo skúsenosti. Je kľúčovým faktorom transformácie.
V rámci celého odvetvia existujú inovátorské organizácie,
ktoré vyvíjajú tieto kompetencie a používajú ich za účelom
zníženia nákladov, zlepšenia prístupu a zlepšenia kvality a
výsledkov. Pozicionujú sa na úspech a určujú budúcnosť
zdravotníctva.
Odvetvie zdravotnej starostlivosti momentálne zažíva
bezprecedentné obdobie zmeny. Ako sa hodnota začína chápať
ako merítko zdravia a blahobytu, organizácie, ktoré na to nájdu
odpoveď, uspejú. Dobre vykonaná zmena má potenciál skutočne
znova objaviť starostlivosť, výsledky a náklady, poskytnúc
úžasný základ pre budúcnosť.
23
IBM spája bohaté skúsenosti s riadením a integráciou
komplexných systémov so širokými skúsenosťami vo vedách o
živote, bioinformatike a celom spektre zdravotníckych disciplín. S
viac než 8000 zamestnancami oddanými zdravotníctvu, vrátane
viac než 60 doktorov a 350 odborníkov na zdravotníctvo je IBM
aktívnym účastníkom spolupráce s vládami pri tvorbe základov
systému zdravotnej starostlivosti 21.storočia. Spolu so svojimi
klientmi a partnermi z oblasti poskytovania zdravotnej
starostlivosti prehodnocuje IBM hodnotu a úspech v
zdravotníctve a pomáha vybudovať inteligentnejšie odvetvie.
© Autorské práva IBM Corporation 2012.
IBM Canada Ltd.
3600Steeles Ave. E.
Markham, ON L3R 9Z7
Vyrobené v Kanade
Júl 2012
IBM, logo IBM, ibm.com, Smarter Planet a ikony planéty
sú obchodné značky spoločnosti International Business
Machines Corporation, zapísané v mnohých jurisdikciách
na celom svete. Iné názvy produktov a služieb môžu byť
obchodnými značkami IBM alebo iných spoločností.
Aktuálny zoznam obchodných značiek spoločnosti IBM je
dostupný na internetovej stránke
ibm.com/legal/copytrade.shtml.
1, 2 Z videa kanadského Health Infoway natočeného o
novom systéme manažmentu a sledovania verejného
zdravia Panorama, vyrobené v septembri 2008.
P27945
Download

Stiahnite si prezentáciu