JEDNOFÁZOVÉ STATICKÉ ELEKTROMERY
1-02/01-KF-slo-2015/02
na činnú energiu, viacsadzbové, so vstavanými hodinami, s LCD
JEDNOFÁZOVÉ STATICKÉ ELEKTROMERY AMS B1x-FAx
Použitie: Jednofázové statické elektromery typového radu
AMS B1x-FAx sú určené na meranie činnej elektrickej energie
so zobrazením nameranej spotreby na LCD, s meraním
okamžitej hodnoty napätia, prúdu a účinníka cos φ а so
súčasným zobrazením niektorých stavov siete. Umožňujú
záznam obsahov vybraných registrov energií (celkových
a sadzbových) a obsahov registrov maximálnych stredných
výkonov za účtovacie obdobiе (max. 15 záznamov).
Elektromery obsahujú aj kontrolný register kumulatívneho
maxima. Ďalej je možné zaznamenávať udalosti, ako sú napr.
výpadok napätia, odobratie krytu svorkovnice aj krytu
elektromera, ovplyvňovanie magnetickým poľom a obrátený tok
energie. Sú vybavené vlastnými hodinami reálneho času, ktoré
sa používajú na prepínanie maximálne 4 sadzieb. Môžu byť
použité na meranie v bytoch, v obchodných alebo
priemyselných podnikoch a. p.
Popis: Napäťový prevodník je tvorený napäťovým deličom s
ochranou pred prepätiami a rázovými vlnami. Prúdový menič je
tvorený šuntom alebo prúdovým meracím transformátorom,
zabezpečujúcim linearitu vo veľmi širokom rozsahu prevodu
prúdu so schopnosťou merať aj za prítomnosti jednosmernej
zložky. Je možné realizovať ešte ďalší prúdový vstup,
využiteľný pri zapojeniach trojvodičových sietí alebo na meranie
prúdu v nulovom obvode pri vyhotoveniach odolných voči
narušeniu merania prúdu vo fáze.
Namerané dáta sa ukladajú do špeciálnych registrov
označených podľa OBIS kódov. Tieto sú zobrazené na LCD
v cyklickom, alebo krokovom režime. Počas výpadku fázového
napätia sú dáta zálohované v energeticky nezávislej pamäti
EEPROM. Ak je súčasťou vyhotovenia batéria (supercap),
potom je možné prehliadať niektoré registre v záložnom móde.
Skúšobné impulzy indikuje červená LED. Elektromery sú
vybavené impulzovým výstupom na diaľkový prenos údajov.
Môžu byť vybavené komunikačným rozhraním RS 485.
Elektromery sú vybavené signalizáciou prítomnosti sieťového
napätia, obráteného toku energie a narušenia zapojenia. Počas
svojej činnosti sa monitoruje činnosť vnútorných obvodov
a stavy sa ukladajú do príslušného registra, ktorý je možné
zobraziť. Zároveň je možné monitorovať niekoľko druhov
narušení elektromera a podať o tom správu spolu s dátumom
výskytu. Parametre elektromera je možné nastaviť
parametrizačným softvérom dodávaným výrobcom.
Vlastnosti
• Elektromer na priame aj nepriame meranie energie;
• Namerané údaje sú zobrazované na LCD;
• Celoplastové puzdro s dvojitou izoláciou, krytie IP54;
• Široký rozsah prúdových rozsahov а preťažení;
• Historické záznamy obsahov vybraných registrov;
• Odolnosť pred vonkajšími vplyvmi;
• Vyhovuje IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21;
EN 50470-1, EN 50470-3 a požiadavkám smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES (MID).
Elektromer AMS B16-FA2SCI
Technické údaje
Trieda presnosti
Referenčné napätie [V]
Menovitá frekvencia[Hz]
Referenčný prúd Iref [A]
priame zapojenie
Menovitý prúd In [A]
nepriame zapojenie
Prechodový prúd Itr [A]
priame/nepriame zap.
Nábehový prúd Ist [A]
Minimálny prúd Imin [A]
priame/nepriame zap.
Maximálny prúd Imax [A]
priame/nepriame zap.
A alebo B (MID),
2 alebo 1 (EN 62053-21)
120, 220, 230, 240
(-30,+15%)
50 alebo 60
5 a 10
5
0,5 a 1 / 0,25
≤ 0,04 Itr
0,5 Itr / 0,2 Itr
40, 60, 80, 100 / 6; 7,5; 10
Vlastná spotreba napäťový obvod [VA/W]
≤ 7,5 VA/0,4 (kapacit. zdroj);
≤ 1/ 0,4 (spín. zdroj)
Vlastná spotreba prúdový(é) obvod(y) [VA]
≤ 0,1
Konštanta impulzov [imp/kWh]
pre skúšobný výstup kTO
1 - 10 000; zvyčajne 5000
pre impulzový výstup kSO
kSO = kTO / RSO; zvyč. 2500
Tranzistorový výstup SO
Prevádzková teplota
Rozmery elektromera
š x v/v´ x h [mm] BS (DIN)
Vzdialenosť
upevňovacích otvorov
š x v [mm] BS (DIN)
Hmotnosť [kg]
24 V / 30 mA
- 40 °C až + 70 °C
130 x 129/151/191 x 60
(130 x 122/171 x 60)
104 - 112 x 115 - 155
(92 - 112 x 115 - 155)
≤ 0,6
Označovanie elektromerov
AMS B1x5-FAx8 x9 x10 x11
AMS B1...... označenie typu
x5 ............. prúdová preťažiteľnosť: 1 – 120 %, 2 – 150 %, 3 – 200 %, 4 – 400 %, 6 – 600 %, 8 – 800 %,
A – 1000 %, B – 1200 %
F
............. základné vyhotovenie: multifunkčný elektromer s LCD a hodinami reálneho času
А
............. meraná energia: činná
x8 ............. pripojenie k sieti: 1 - jednofázové 2-vodičové, 2 - jednofázové 2-vodičové s meraním aj vo fázovom a nulovom
obvode (len pri svorkovnici typu BS), 3 - jednofázové 3-vodičové
х9 ............. prúdový menič: S - šunt, Т - transformátor
x10 ............. vyhotovenie svorkovníc: B - BS zapojenie podľa BS, C - BS zapojenie podľa DIN, D - DIN zapojenie podľa DIN
x11 ............. špeciálne moduly: 4 – rozhranie RS 485, N/I – typ procesora
Typické prúdové charakteristiky
Priemerné hodnoty prídavných chýb
vplyv zmeny napätia
vplyv zmeny teploty
Schémy zapojenia - príklady
AMS B1x-FA1
(zapojenie podľa DIN)
AMS B1x-FA1
(zapojenie podľa BS)
AMS B1x-FA2
AMS B1x-FA3
Údaje pre objednávku
•
•
•
•
•
•
•
Typ elektromera a vyhotovenie;
Referenčné napätie a prúdový rozsah Iref/In, Imax;
Menovitá frekvencia;
Požiadavky na funkčnosť a ochranu pred narušením;
Špeciálne požiadavky;
Počet kusov elektromerov;
Požadovaný termín dodania.
Applied Meters, a. s.
Budovateľská 50, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Tel.: +421-51-758 11 69, Fax: +421-51-758 11 68
Web: www.appliedmeters.sk, Email: [email protected]
Download

JEDNOFÁZOVÉ STATICKÉ ELEKTROMERY