FAKULTA BIOTECHNOLOGIE A POTRAVINARSTVA
SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODARSKEJ UNIVERZITY
V NITRE
X. VEDECKA KONFERENCIA ŠTUDENTOV
I. A II. STUPŇA VYSOKOŠKOLSKEHO ŠTÚDIA
(ZBORNIK ABSTRAKTOV)
Nitra, 25. apríla 2012
Vedeckí garanti:
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.
Organizační garanti:
Ing. Eva Szabová, PhD.
Mgr. Ing. Adriana Pavelková, PhD.
doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Ing. Peter Magdolen
Ing. Martin Kliment
Ing. Lukáš Hleba
Recenzenti:
Ing. Miriam Líšková, PhD.
Ing. Jiřina Kročková, PhD.
Ing. Marek Bobko, PhD.
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.
Ing. Anna Kalafová, PhD.
Schválil rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, dňa
18. 4. 2011, ako zborník abstraktov na CD nosiči z X. študentskej
vedeckej konferencie na FBP.
ISBN 978-80-552-787-2
Vážené kolegyne a kolegovia študenti,
študentská vedecká činnosť pokračuje v dlhodobej tradícii prezentovania
vedecko-výskumných výsledkov, ktoré majú v podmienkach Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity nezastupiteľné miesto pri formovaní
vedomostnej úrovne študentov. Študenti Fakulty biotechnológie
a potravinárstva úspešne nadviazali na túto tradíciu, a v tomto roku sa na
našej fakulte uskutoční X. ročník vedeckej konferencie študentov
I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a VI. ročník vedeckej konferencie
doktorandov, na ktorých budú predstavené dosiahnuté vedecké výsledky,
ktoré boli získané riešením záverečných bakalárskych, diplomových
a dizertačných prác.
Prezentovaním dosiahnutých výsledkov sa poukazuje na problémy, ktoré
pracoviská a riešiteľské kolektívy našej fakulty a spolupracujúcich fakúlt
a vedeckých ústavov riešia. Aj Vy svojím aktívnym prístupom k vede
nastoľujete smer v ďalšom bádaní ešte nepreskúmaných oblastí. O dobrom
smerovaní našich študentov vo výskumnej činnosti svedčia aj mnohé
ocenenia doma a v zahraničí.
Študentskú a doktorandskú vedeckú činnosť považuje vedenie našej fakulty
za významnú a dôležitú súčasť
vzdelávania a prípravy študentov
k vedeckému bádaniu. Táto činnosť vytvára priestor pre učiteľa a študenta,
neustále získavať nové poznatky, ktoré obohacujú vedecko-výskumnú
prácu. Tvorivá vedecká činnosť posilňuje schopnosť samostatného prístupu
k orientácii v nových a najnovších poznatkoch vedy a ich využití
v podmienkach danej výskumnej oblasti. Prehlbuje záujem o študovaný
odbor a program a prispieva k rozvoju intelektuálnej osobnosti študenta
a doktoranda. Takto orientovaná vedecká výchova zvyšuje kvalitu a úroveň
vzdelávania a celého pedagogického procesu.
Pozitívne môžeme hodnotiť, že na vedeckých konferenciách študentov
a doktorandov sa zúčastňujú nielen študenti našej fakulty a univerzity, ale aj
zástupcovia iných fakúlt a univerzít zo Slovenska, aj zo zahraničia.
Takouto účasťou je umožnené vzájomné porovnávanie úrovne dosiahnutých
poznatkov, čím sa vytvára priestor pre súťaživosť.
Všetkým účastníkom X. ročníka vedeckej konferencie študentov
I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a VI. ročníka vedeckej konferencie
doktorandov želám príjemný zážitok, úspech a radosť z dobre vykonanej
práce.
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
dekan FBP SPU v Nitre
OBSAH
SEKCIA: Kvalita a spracovanie surovín a potravín rastlinného
pôvodu
Bc. Jozef Božik: Optimalizácia výroby chleba s prídavkom
alternatívnych surovín
Bc. Ľubomíra Deáková: Vplyv teploty na stabilitu obsahu
vybraných kvalitatívnych zložiek zrna ovsa
Bc. Monika Hanicová: Hodnotenie parametrov kvality vo
vybraných odrodách ozimnej pšenice (Triticum aestivum, L.)
Bc. Zuzana Káčerová: Dynamika zmien obsahu kvercetínu v cibuli
kuchynskej (Allium cepa L.) počas vegetačnej doby
Bc. Mária Kmeťová: Obsah a dynamika karotenoidov v plodoch
rajčiaka jedlého a rajčiakových výrobkoch
Bc. Jana Mesková: Obsah antokyánov, polyfenolov a antioxidačná
aktivita plodov a šťavy z rôznych odrôd čerešne višňovej (Prunus
cerasus, L.)
Jana Ščerbáková: Lupina (Lupinus spp.) – zabudnutá strukovina
alebo plodina budúcnosti?
Bc. Beáta Volnová: Vplyv cielenej pôdnej kontaminácie na obsah
polyfenolov v zrne bôbu obyčajného a šošovice jedlej
SEKCIA: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca (A)
Bc. Patrik Antal: Nutrigenomická analýza laktózovej intolerancie
použitím molekulárno-genetických metód
Bc. Andrea Bebejová: Stanovenie texturometrických vlastností
vybraných druhov kečupov dvoch rôznych šarží za rozdielnych
podmienok ich uchovávania pre určenie konzumnej kvality
Bc. Ingrid Hazuchová: Identifikácia
predispozície ochorenia celiakia
markerov
pre
vznik
Bc. Ivana Holincová: Hodnotenie kozích syrov
Bc.
Naďa Karaková: Sledovanie fyzikálno-chemických
a mikrobiologických ukazovateľov v ochucovadlách
Bc. Daniela Vargová: Mikrobiologická bezpečnosť pitnej vody vo
vybranej lokalite Slovenska
Bc. Martin Záhumenský: Zhodnotenie odlišností domácich
a zahraničných majonéz použitím texturometrických parametrov
Bc. Miroslav Žiak: Bezpečnosť cukrárskych výrobkov
Rafał Kordiaka, Paulina Cieśla, Monika Wesołowska: Mleczne
żelki – smaczny sposób na uzupełnienie niedoborów wapnia
Andżelika Szałaj, Aleksandra Szydło, Katarzyna Dutkiewicz:
Produkcja i ocena sensoryczna serów homogenizowanych z mleka
koziego
SEKCIA: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca (B)
Bc. Jana Budjačová: Hodnotenie obsahu ortuti vo vybraných
druhoch potravinových a poľnohospodárskych surovín
Bc. Anna Buďveselová: Nutrigenomická analýza génu TAS2
použitím molekulárno-genetických metód
Bc. Lenka Hepalová: Využitie molekulárno-genetických metód
identifikácie alergénu podkmeňu Crustacea v potravinách
Bc. Anna Jakubovičová: Využitie molekulárno-genetických metód
pre identifikáciu radu Rodentia v potravinách
Bc. Zuzana Malíková: Nutrigenomická analýza mutácie C677T
a A1298C génu MTHFR použitím molekulárno-genetických metód
Bc. Marek Šnirc: Nutrigenomická analýza génu FTO použitím
molekulárno-genetických metód
Bc. Lucia Trnková: Využitie moderných analytických metód pri
analýze potravín
Bc. Viliam Valent: Aktivita 137Cs a 40K v svalovine rýb z dvoch
odberových miest na Dunaji vo Vojvodine (Republika Srbsko)
Bc. Mikuláš Zavilla: Vstup Co a Cr do jačmena siateho so zreteľom
na efektívnosť obrábania a stupňa hnojenia
SEKCIA: Aplikovaná biológia a biotechnológie (A)
Bc. Martina Földešiová: Vplyv rastlinného prídavku „yucca“ na
vybrané reprodukčné ukazovatele králičíc
Bc. Anita Kmeťová: Vplyv vysokých teplôt prostredia na
hematologické vlastnosti krvi králika domáceho
Błaszczyk Martyna, Bryja Justyna, Paluch Joanna: Analýza
pohyblivosti spermií u vybraných hospodárskych zvierat in vitro
Bc. Marek Halenár: Olovom indukované zmeny v ovariálnych
funkciách ošípaných in vitro
Bc. Eva Haváčová: Vplyv rastlinného prídavku “ yucca“ na kvalitu
králičích spermií
Bc. Karol Huljak: Vývojová kapacita a ultraštruktúra
vitrifikovaných králičích transgénnych (hFVIII) embryí
Bc. Marek Poništ: Vplyv hypertermie na štruktúry semenníkov
králika domáceho
Bc. Tibor Szakal: Hodnotenie vývojovej potencie ultraštruktúry
vitrifikovaných králičích transgénnych (EGFP) embryí
SEKCIA: Aplikovaná biológia a biotechnológie (B)
Bc. Tomáš Bulla: Nutričná a technologická kvalita pšenice letnej,
tvrdej a špaldovej
Bc. Zuzana Dürešová, Bc. Barbora Richveisová: Fytofiltrácia Cd
koreňovým systémom rastlín trsteníka Arundo donax L.
Táňa Farmadinová: Metódy identifikácie a diferenciácie genotypov
pšenice
Bc. Soňa Godinová: Vplyv použitých substrátov na zloženie
bioplynu a zastúpenie mikroorganizmov vo vybraných častiach
bioplynovej stanice
Bc. Tímea Hlozáková: Genetická transformácia kapusty repkovej
pravej pomocou Agrobacterium tumefaciens
Bc. Marína Maglovski:
zástupcami rodu Penicillium
Mykotická
kontaminácia
pšenice
Bc. Ľudmila Rohaľová, Bc. Miloš Hedvigy: Kultivácia hlivy
ustricovitej na lignocelulózových odpadoch
Bc. Marek Schlosser: Identifikácia nestabilných prvkov genómu
ľanu siateho (Linum usitatissimum) metódou real-time PCR
Bc.
Alica
Uharčeková:
Mikrobiologická
charakteristika
degradovanej kambizeme v národnom parku Veľká Fatra
Bc. Michal Záhorský: Somatická embryogenéza ihličnatých drevín
Bc. Katarína Zbyňovská: Optimalizácia kultivačného média pre
produkciu esenciálnych aminokyselín
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Sekcia
Kvalita spracovania surovín a potravín rastlinného
pôvodu
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Jozef Božik
Sekcia: Kvalita a spracovanie surovín a potravín rastlinného pôvodu
Školiteľ: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
OPTIMALIZÁCIA VÝROBY CHLEBA S PRÍDAVKOM
ALTERNATÍVNYCH SUROVÍN
OPTIMIZATION OF BREAD PRODUCTION BY ADDITION
OF ALTERNATIVE RAW MATERIALS
V práci bola riešená problematika prídavku nutrične hodnotných
nepekárskych surovín pri výrobe chleba. Bol analyzovaný jačmenný
slad, pre ktorý je významný zvýšený obsah rozpustnej vlákniny.
Prospešné účinky beta-glukánov boli preukázané, významná je
podpora imunitného systému a ochrana organizmus pred
civilizačnými ochoreniami.
V rámci technologických pokusov bol do kompozitných múk
pridávaný slad v množstve 5 %, 10 %, 15 %, 20 % a 25 % k múke T
– 650. Zvyšujúci sa prídavok sladu mal negatívny vplyv na objem
výrobku, merný objem a objemovú výdatnosť. Pri prídavku 5 % a
10 % bol zistený i nárast objemu chleba v porovnaní s kontrolou, pri
ostatný prídavkoch objem významne klesal. Výťažnosť pečiva
nepatrne klesla pri všetkých prídavkoch v porovnaní s kontrolou.
Straty pečením neboli významne ovplyvnené prídavkom sladu.
Kyslosť striedky sa postupne zvyšovala, najväčšiu kyslosť
(66 mmol/kg) mala vzorka s prídavkom sladu 25 %. Bol hodnotený
aj obsah N-látok a popolovín v pokusných bochníkoch, prídavok
sladu tieto parametre významne neovplyvnil. Vzorky boli hodnotené
aj senzoricky. Najlepšia celková prijateľnosť (8,3) bola zistená pri
vzorke s prídavkom sladu 5 % (vyššia ako pri kontrole). Ostatné
Farba kôrky a striedky so stúpajúcim obsahom sladu tmavla. Na
základe výsledkov je možné konštatovať, že technologicky aj
senzoricky najvhodnejší prídavok sladu bol 5 %.
Kľúčové slová: chlieb, beta-glukán, slad
Adresa: Bc. Jozef Božik, [email protected], doc. Ing. Tatiana
Bojňanská, CSc. Katedra skladovania a spracovanie rastlinných
produktov, Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno : Bc. Ľubomíra Deáková
Sekcia: Kvalita a spracovanie surovín a potravín rastlinného pôvodu
Školiteľ: RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
VPLYV TEPLOTY NA STABILITU OBSAHU VYBRANÝCH
KVALITATÍVNYCH ZLOŽIEK ZRNA OVSA
INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE STABILITY OF
SELECTED QUALITY COMPONENTS OF OATS GRAIN
Význam ovsa siateho (Avena sativa L.) v humánnej výžive má v
poslednom období stúpajúcu tendenciu. Zrno obsahuje množstvo
látok (napr. vláknina a jej zložky, mastné kyseliny) s deklarovaným
zdraviu prospešným účinkom na konzumenta. V práci sme sledovali
reakciu kvalitatívnych zložiek zrna ovsa na teplotný stres. Súbor 10
odrôd ovsa siateho českého a slovenského pôvodu, nahého i
plevnatého sme vystavili po dobu 30 dní teplote -20 °C, 0°C, 30°C
a 70 °C. V kontrole a jednotlivých vzorkách sme analyzovali obsah
beta-glukánu, lipidov, škrobu a bielkovín a profil mastných kyselín.
Cieľom práce bolo aj odhaliť rozdiely v reakcii nahých a plevnatých
ovsov na teplotný stres a vzájomné závislosti medzi jednotlivými
kvalitatívnymi zložkami zrna.
Kľúčové slová: ovos, teplota, beta-glukán, vláknina, škrob, lipidy,
bielkoviny
Adresa: Bc. Ľubomíra Deáková, Fakulta prírodných vied,
Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie J.Herdu 2, 917
01 Trnava, [email protected]
RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., Centrum výskumu rastlinnej
výroby - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Bratislavská
cesta 122, 921 68 Piešťany, [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Monika Hanicová
Sekcia: Kvalita a spracovanie surovín a potravín rastlinného pôvodu
Školiteľ: Ing. Ján Mareček, PhD.
HODNOTENIE PARAMETROV KVALITY
VO VYBRANÝCH ODRODÁCH
OZIMNEJ PŠENICE (Triticum aestivum, L.)
EVALUATION OF QUALITY PARAMETERS IN SELECTED
WINTER WHEAT VARIETIES (Triticum aestivum, L.)
Posudzovanie vplyvu skladovania na zmeny kvalitatívnych
parametrov potravinárskej pšenice patrí k základným činnostiam
skladovacej technológie. Cieľom práce bolo zhodnotenie vplyvu
podlahového typu skladovania na parametre kvality ozimnej pšenice
pri odrodách Bosorka, Bazilika a GK Hollo. Hodnotené obchodnomlynárske parametre boli: obsah sušiny, objemová hmotnosť zrna,
podiel plných zŕn, hmotnosť tisíc zŕn, obsah popolovín. Hodnotené
pekárske parametre: obsah škrobu, pádové číslo, obsah N-látok,
Zelenyho sedimentačný index, obsah lepku a jeho vlastnosti –
ťažnosť, napučiavanie. Hodnotené boli vzorky odrôd z úrod rokov
2010 a 2011skladované v trvaní päť mesiacov.
V r. 2010 bola v nameraná nižšia hodnota aktivity α-amylázy 327 –
382 s. Najvyššia hodnota sedimentačného indexu bola pri odrode
Bosorka 48 cm3. Pri tejto odrode aj v r. 2011 bola nameraná
optimálna hodnota aktivity α-amylázy (255/248 s.) Hodnoty
sedimentačného indexu sa v r. 2012 pohybovali nad 30 cm3.
V r. 2011 bol obsah N-látok pod 10 % nameraný pri odrodách
Bosorka a GK Hollo. Na základe uvedených výsledkov spôsob
voľne loženého zrna pri skladovaní v podlahových skladoch
zachoval hodnotené parametre bez výrazných zmien.
Kľúčové slová: kvalita, potravinárska pšenica
Adresa: Bc. Monika Hanicová; Ing. Ján Mareček, PhD.; Katedra
skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre,
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, email: [email protected],
[email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Zuzana Káčerová
Sekcia: Kvalita a spracovanie surovín a potravín rastlinného pôvodu
Školiteľ: doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.
DYNAMIKA ZMIEN OBSAHU KVERCETÍNU V CIBULI
KUCHYNSKEJ (ALLIUM CEPA L.) POČAS VEGETAČNEJ
DOBY
DYNAMICS OF QUERCETIN CHANGES IN ONIONS
(ALLIUM CEPA L.) DURING THE GROWING SEASON
Cibuľa kuchynská (Allium cepa L.) patrí v poslednej dobe medzi
najviac študovanú zeleninu pre jej liečivé účinky. Jednu z
prospešných zložiek identifikovaných v cibuli kuchynskej (Allium
cepa L.) tvoria flavonoidy. Hlavnými predstaviteľmi flavonolov sú
kempferol, kvercetín a myricetín.
V práci sme sledovali dynamiku zmien kvercetínu v cibuli
kuchynskej (Allium cepa L.) počas vegetačnej fázy jej rastu.
Najvyššie hodnoty kvercetínu sme zistili v červenej cibuli
280,58 mg.kg-1, biela cibuľa obsahovala 96,825 mg.kg-1 kvercetínu.
Namerané výsledky korešpondujú s publikáciami iných autorov.
Chemické zloženie cibule kuchynskej (Allium cepa L.) závisí
predovšetkým od odrody, klimatických podmienok a spôsobu
pestovania.
Kľúčové slová: cibuľa kuchynská (Allium cepa L.), zelenina,
antioxidanty, polyfenolické zlúčeniny, kvercetín
Adresa:
Bc. Zuzana Káčerová (katedra
([email protected])
doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.
([email protected])
Výživy
ľudí
(katedra
Chémie
FAPZ)
FBP)
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Mária Kmeťová
Sekcia: Kvalita a spracovanie surovín a potravín rastlinného pôvodu
Školiteľ: Ing. Andrea Mendelová, PhD.
OBSAH A DYNAMIKA KAROTENOIDOV V PLODOCH
RAJČIAKA JEDLÉHO A RAJČIAKOVÝCH VÝROBKOCH
CONTENT AND DYNAMICS OF CAROTENOIDS IN
TOMATO FRUITS AND TOMATO PRODUCTS
Cieľom práce bolo analyzovať obsah karotenoidov a lykopénu v
rôznych odrodách rajčiaka jedlého a tiež sledovať zmeny v obsahu
po tepelnom spracovaní na rajčiakovú šťavu a sušené rajčiaky. V
práci sme použili 8 odrôd rajčiaka jedlého - Bambino F1, Milica F1,
Diana F1, Darina F1, Paulína F1, Denár, Šejk F1, Orange F1.
Priemerný obsah karotenoidov v čerstvých plodoch rajčiaka jedlého
prepočítaný na sušinu bol v rozmedzí od 56,0 po 101,28 mg.kg-1. Po
tepelnom spracovaní na šťavu sa obsah zvýšil na 82,85 po 133,37
mg.kg-1 a po spracovaní na sušené rajčiaky na 87,72 po 169,85
mg.kg-1. Priemerný obsah lykopénu v čerstvých plodoch rajčiaka
jedlého prepočítaný na sušinu bol v rozmedzí od 28,54 po 85,67
mg.kg-1. Po tepelnom spracovaní na šťavu sa obsah zvýšil na 63,04
po 107,14 mg.kg-1 a po spracovaní na sušené rajčiaky na 64,01 po
146,74 mg.kg-1. Štatistickým spracovaním výsledkov sme dospeli k
záveru, že obsah karotenoidov i lykopénu sa po tepelnom spracovaní
štatisticky preukazne zvyšuje. Najvyšší obsah oboch sledovaných
zložiek bol zaznamenaný v sušených rajčiakoch, ktoré boli
spracované pri teplote 45 °C.
Kľúčové slová: rajčiak jedlý, rajčiaková šťava, karotenoidy,
lykopén
Adresa: Bc. Maria Kmeťová, Ing. Andrea Mendelová, PhD.,
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU
v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, e-mail: [email protected];
Andrea.Mendelová@uniag.sk
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Jana Mesková
Sekcia: Kvalita a spracovanie surovín a potravín rastlinného pôvodu
Školiteľ: Ing. Andrea Mendelová, PhD.
OBSAH ANTOKYÁNOV, POLYFENOLOV A
ANTIOXIDAČNÁ AKTIVITA PLODOV A ŠŤAVY Z
RÔZNYCH ODRÔD ČEREŠNE VIŠŇOVEJ (PRUNUS
CERASUS, L.)
THE CONTENT OF ANTHOCYANINS , POLYPHENOLS
AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF FRUITS AND JUICES
FROM DIFFERENT VARIETIES OF CHERRIES CHERRY
(PRUNUS CERASUS, L. )
Cieľom práce bolo sledovať obsah antokyánových farbív,
polyfenolických látok a antiradikálovú aktivitu vo vybraných
odrodách čerešne višňovej. Plody sa analyzovali vo forme plodov a
tepelne stabilizovanej.
Obsah antokyánových farbív v plodoch bol v rozpätí od 0,689 g.kg-1
(Morela neskorá) po 1,591 g.kg-1 (Morela tmavá). V šťave po
termosterilizácii obsah klesol na hodnoty od 0,284 g.kg-1 (Morela
neskorá) po 1,245 g.kg-1 (Morela tmavá). Obsah polyfenolov v
plodoch bol od 1266,933 mg.md-3 (Záhoráčka) po 1448,955 mg.dm-3
(Morela tmavá). Zmena obsahu polyfenolov po termosterilizácii bola
štatisticky nevýznamná. Antiradikálová aktivita bola stanovená
DPPH metódou. Najvyššiu antiradikálovú aktivitu mala vzorka
Morela tmavá (60,03 %) a najnižšiu Záhoráčka (45,55 %). Po
termosterilizácii došlo k poklesu antiradikálovej aktivity v priemere
o 12 % vo všetkých sledovaných vzorkách. Zo sledovaných odrôd
čerešne višňovej najlepšiu kvalitu vo všetkých troch sledovaných
parametroch a v oboch formách dosahovala odroda Morela tmavá.
Kľúčové slová: čerešňa višňová, antokyánové farbivá, polyfenoly,
antioxidačná aktivita
Adresa: Bc. Jana Mesková, Ing. Andrea Mendelová, PhD, Katedra
skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre,
Tr.
A.
Hlinku
2,
e-mail:
[email protected];
Andrea.Mendelová@uniag.sk
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Beata Volnová
Sekcia: Kvalita a spracovanie surovín a potravín rastlinného pôvodu
Školiteľ: Ing. Mária Timoracká, PhD.
VPLYV CIELENEJ PÔDNEJ KONTAMINÁCIE NA OBSAH
POLYFENOLOV V ZRNE BÔBU OBYČAJNÉHO
A ŠOŠOVICE JEDLEJ
IMPACT OF TARGETED SOIL CONTAMINATION ON
POLYPHENOLS CONTENT IN THE FABABEAN
AND LENTIL GRAIN
Predmetom celosvetových diskusií sa v posledných rokoch stali
polyfenolické látky, ktoré svojimi protektívnymi antioxidačnými
vlastnosťami zabraňujú oxidačnému poškodeniu biologických
systémov, čo je dôvod ich zdravotnej prospešnosti u ľudí. V rastline
sa polyfenoly tvoria v rámci obranného mechanizmu voči stresovým
podmienkam, napr. akými je kontaminácia pôd. Z pohľadu vyššie
uvedených aspektov sme sa preto v práci zamerali na sledovanie
vplyvu akumulácie vybraných ťažkých kovov (Pb, Cd) na tvorbu
polyfenolov v bôbe a šošovici v modelových podmienkach
vegetačního pokusu, kde boli zámerne pridávané dávky Pb a Cd s
5,10,15-násobným prekročením ich limitnej hodnoty v pôde. Vo
všetkých variantoch boli prekročené maximálne prípustné množstvá
určené Potravinovým kódexom SR pre kadmium v zrne oboch
plodín. Zámerné pridávanie olova do pôdy sa síce prejavilo aj v
zvýšenom obsahu v semenách oboch plodín, ale jeho obsah
neprekračoval limitnú hodnotu určenú PK SR. Vplyv pôdnej
kontaminácie na obsah polyfenolov nebol signifikatne potvrdený,
hoci obsah polyfenolov v niektorých variantoch stúpal so zvyšujúcou
sa dávkou ťažkých kovov, ale súčasne výsledky oboch plodín
indikujú, že formácia polyfenolov (ako odpovede na stres) je
pravdepodobne geneticky podmienená.
Kľúčové slová: bôb, šošovica, kontaminácia
Adresa: Bc. Beata Volnová, Ing. Mária Timoracká, PhD., Katedra
chémie, FBP SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Nitra, email:
[email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Jana Ščerbáková
Sekcia: Kvalita a spracovanie surovín a potravín rastlinného pôvodu
Školiteľ: Ing. Mária Timoracká, PhD.
LUPINA (LUPINUS SPP.) – ZABUDNUTÁ STRUKOVINA
ALEBO PLODINA BUDÚCNOSTI?
LUPIN (LUPINUS SPP.) - FORGOTTEN LEGUME OR CROP
OF THE FUTURE?
V súčasnosti je lupina pre konzumentov netradičnou plodinou, avšak
dobre známa v strave našich predkov. Lupina je výborným zdrojom
bielkovín, lipidov a vitamínov. Je významná hlavne vysokým
obsahom vlákniny v pomere k nízkemu obsahu škrobu. Z
minerálnych látok vykazujú analýzy obsah draslíka, fosforu,
vápnika, horčíka a veľmi nízky obsah sodíka. Skladbou semena má
lupina bližšie k sóji než k hrachu a bôbu, v porovnaní s nimi
obsahuje viac bielkovín a menej škrobu. Pri porovnaní so sójou má
lupina nižší obsah lipidov. Potravinári i konzumenti oceňujú nízky
obsah alergénnych látok a „odporcovia“ geneticky modifikovaných
produktov môžu v lupine bielej nájsť vhodnú alternatívu k sóji.
Zloženie a vlastnosti semien lupiny a z nich vyrobenej múky sú
ideálne pre využitie v potravinárskom priemysle vo výrobe cestovín,
ako aj vo výrobe nových cukrárenských výrobkov, či trvanlivého
pečiva. Taktiež stojí za zmienku využitie lupiny pri výrobe tzv.
bezlepkových výrobkov, ktoré sú určené pre ľudí trpiacich celiakiou.
Lupinové semená sú vysoko kvalitnou alternatívou sójových semien
a bezalkaloidové odrody lupín sa môžu používať k obohacovaniu
rôznych potravín bielkovinami, čím sa zlepšuje ich výživnosť a
stráviteľnosť. Z dôvodu vysokej nutričnej hodnoty a zaujímavých
funkčných vlastností lupina představuje pozoruhodnú alternatívu aj
vo vzrastajúcej tendencii inovácií cereálnych produktov.
Kľúčové slová: lupina, nutričná hodnota
Adresa: Jana Ščerbáková, Ing. Mária Timoracká, PhD., Katedra
chémie, FBP SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Nitra, email:
[email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Sekcia
Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca (A)
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Patrik Antal
Sekcia: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
Školiteľ: Ing. Radoslav Židek, PhD.
NUTRIGENOMICKÁ ANALÝZA LAKTÓZOVEJ
INTOLERANCIE POUŽITÍM MOLEKULÁRNOGENETICKÝCH METÓD
NUTRIGENOMICS ANALYSIS OF LACTOSE
INTOLERANCE USING MOLECULAR GENETIC
METHODS
V práci sa zaoberáme problematikou laktózovej intolerancie,
konkrétne génom laktázy kódujúcu oblasť (LCT) v MCM6 géne a jej
mutáciou rs4988235. Laktázový gén je približne 50 kb veľký a je
umiestnený na chromozóme 2. Mutácia v tomto géne spôsobuje
laktozovú intoleranciu, teda nedostatočnú hladinu enzýmu laktázy
ktorá štiepi mliečny cukor nachádzajúci sa v mlieku a niektorých
mliečnych výrobkoch. Pri neštiepení laktózy dochádza vo väčšine
prípadov k nadúvaniu, kŕčom, hnačkám, nevoľnostiam alebo
vracaniam po konzumácií veľkého množstva laktózy. Aktivita
laktázy klesá po odstave u väčšiny cicavcov, ale niektoré ľudské
populácie si vyvinuli laktátovú vytrvalosť (perzistenciu), v ktorom
laktátová výroba pokračuje až do dospelosti. Na zistenie tejto
mutácie sme použili metódu RT-PCR ktorá umožňuje selektívne
namnožiť - naamplifikovať požadovaný úsek DNA v skúmavke in
vitro do miliónového počtu kópií s použitím fluorescenčných farbív.
Kľúčové slová: laktózová intolerancia, nutrigenomika, real-time
PCR
Adresa: Bc. Patrik Antal, Ing. Radoslav Židek PhD.,
[email protected], [email protected],
Katedra hygieny a bezpečnosti
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Andrea Bebejová
Sekcia: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
Školiteľ: Ing. Jozef Čapla, PhD.
STANOVENIE TEXTUROMETRICKÝCH VLASTNOSTÍ
VYBRANÝCH DRUHOV KEČUPOV DVOCH RÔZNYCH
ŠARŽÍ ZA ROZDIELNYCH PODMIENOK ICH
UCHOVÁVANIA PRE URČENIE KONZUMNEJ KVALITY
DETERMINATION OF TEXTURE PROPERTIES SELECTED
KINDS OF KETCHUP TWO DIFFERENT BATCHES WITH
DIFFERENT STORAGE CONDITIONS TO DETERMINE
THE QUALITY OF THE CONSUMER
Cieľom tejto práce bolo zhodnotenie textúrnych vlastností kečupov
od piatich výrobcov, dvoch rôznych šarží a následne ich medzi sebou
porovnať pri rôznych podmienkach ich skladovania a určiť ich
konzumnú kvalitu. V mnohých procesoch priemyselného
spracovania je textúra tá vlastnosť, ktorá určuje charakter a kvalitu
finálneho produktu. Na hodnotenie textúrnych vlastností možno
použiť jednak senzorickú analýzu, ale k objektívnejšiemu stanoveniu
týchto vlastností sa využívajú inštrumentálne metódy hodnotenia,
ktoré delíme na základné, empirické a imitatívne. V tejto práci sme
pomocou objektívnej inštrumentálnej metódy, založenej na
fyzikálnej deformácii vzorky hodnotili vlastnosti ako je konzistencia,
viskozita, súdržnosť a tuhosť kečupov na texturometri TA.XT plus.
Tieto testy boli vykonávané na báze spätnej extrúzie s použití
pretláčacieho disku (sondy). Výsledky získané hodnotením textúry
môžu byť využité k optimalizácii výroby a tým aj predĺženiu doby
zachovania svojich charakteristických vlastností počas doby
minimálnej trvanlivosti.
Kľúčové slová: textúra, objektívne metódy, kečupy
Adresa: Bc. Andrea Bebejová, Ing. Jozef Čapla, PhD., Katedra
hygieny a bezpečnosti potravín, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76
Nitra, [email protected], [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Ingrid Hazuchová
Sekcia: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
Školiteľ: Ing. Radoslav Židek, PhD.
IDENTIFIKÁCIA MARKEROV PRE VZNIK
PREDISPOZÍCIE OCHORENIA CELIAKIA
IDENTIFICATION OF MARKERS FOR THE
PREDISPOSITION OF CELIAC DISEASE
Celiakia patrí medzi najrozšírenejšie ochorenia, ktoré sú indukované
potravinami. Je charakterizovaná ako autoimunitné ochorenie, ktoré
sa prejavuje u geneticky vnímavých jedincov. V súčasnej dobe sa
vyskytuje asi u jedného zo sto ľudí. Autoimunitné reakcie v
organizme vyvoláva lepok (glutén), ktorý sa vyskytuje v obilninách,
ako je jačmeň (hordeín), raž (avenín) a ovos (sekalín). Po
konzumácii lepku sa v organizme spustia autoimunitné rekacie a
lymfocyty začínajú produkovať protilátky, v dôsledku čoho
dochádza k zápalu sliznice tenkého čreva, k atrofii enterocytov a
poškodená sliznica stráca svoju resorpčnú schopnosť. Predpokladá
sa, že je to vrodená metabolická porucha aktivity enzýmu, ktorý
štiepi lepok na menšie fragmenty. Významnými faktormi pre vznik
celiakie sú environmentálne faktory a genetické faktory. V súčasnej
dobe sa dôraz kladie hlavne na genetickú predispozíciu vzniku
celiakie, ktorá je indukovaná špecifickými HLA-DQ alelami,a to
HLA-DQ2 alebo HLA-DQ8. Prítomnosť alely HLA-DQ2 bola
dokázaná u 90 – 95 % pacientov s celiakiou, kým alela HLA-DQ8 sa
vyskytovala u zvyšných 5 % pacientov. Genetické testovanie sa
využíva hlavne pri atypických formách celiakie, pri ktorých sa
nevyskytujú typické príznaky ochorenia. Jednou z metód
identifikácie alel HLA-DQ je klasická PCR metóda (end – point
PCR). Do našej nutrigenomickej analýzy identifikácie markerov
HLA-DQB1*02 a HLA-DQA1*05 pre vznik predispozície celiakie
s využitím klasickej metódy PCR (end - point PCR), bolo
zaradených 48 dobrovoľníkov a jeden pacient s diagnostikovanou
celiakiou (vzorka č. Ng 22), ktorý slúžil ako pozitívna kontrola pri
vykonávaných analýzach. Dobrovoľníci boli rozdelení do dvoch
vekových kategórií, prvá do 30 rokov a druhá nad 30 rokov. Takisto
boli rozdelení podľa pohlavia a podľa symptómov, ktoré sa u nich
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
prejavili. Rozdelenie do jednotlivých skupín sme robili na základe
údajov získaných z dotazníka, ktorý dobrovoľníci vypĺňali. Následne
sme porovnali výsledky z vizualizácie markerov HLA-DQB1*02 a
HLA-DQA1*05 na agarózovom géle spolu s výsledkami z
dotazníka.
Kľúčové slova: celiakia, bezlepková diéta, nutričná genomika,
HLA-DQ, PCR
Adresa: Ingrid Hazuchová, Bc., Ing, Radoslav Židek, PhD., Katedra
hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulta biotechnológie a
potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra
Email: [email protected], [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Ivana Holincová
Sekcia Kvalita a spracovanie surovín a potravín ŽP
Školiteľ: Ing. Viera Ducková, PhD.
HODNOTENIE KOZÍCH SYROV
THE EVALUAION OF GOAT´S CHEESE
Kozie mlieko je nutrične cennou zložkou potravy človeka. Svojím
zložením (predovšetkým zastúpením bielkovín) sa líši od mlieka
kravského, čo je aj dôvodom rozdielneho charakteru syrov kozích.
Cieľom práce bolo zhodnotiť výrobu kozích syrov. V práci sa
odobralo 10 vzoriek kozieho mlieka. V mlieku sa stanovili
nasledovné priemerné hodnoty jednotlivých zložiek: tuk 3,21 %,
bielkoviny 3,43 %, laktóza 4,75 %, vápnik 143 mg.100 g-1. Z
vlastností mlieka sa sledovala syriteľnosť (89,5 s) a titračná kyslosť
(6,12 °SH). Mlieko sa rozdelilo do 3 skupín, ktoré sa líšili
prídavkom smotanovej kultúry (0 %, 0,5 % a 1 %), z ktorých sa
následne vyrábal kozí hrudkový syr. Výťažnosť kozích syrov sa
pohybovala od 11,33 % do 21, 90 %, straty tuku do srvátky boli od
3,70 % do 14,90 % a straty vápnika do srvátky kolísali v rozsahu od
29, 74 % do 48, 64 %. Medzi jednotlivými skupinami kozích syrov
sa nezistili štatisticky významné rozdiely (P> 0,05). Rozdiely medzi
skupinami sa nezistili ani pri senzorickom hodnotení kozích syrov.
Kľúčové slová: kozie mlieko, kozie syry
Adresa: Ivana Holincová, Ing. Viera Ducková, PhD., KHSŽP, FBP,
SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Naďa Karaková
Sekcia: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
Školiteľ: Ing. Peter Zajác, PhD.
SLEDOVANIE FYZIKÁLNO - CHEMICKÝCH A
MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV V
OCHUCOVADLÁCH
MONITORING PHYSICO – CHEMICAL AND
MICROBIOLOGICAL PARAMETRES IN THE FLAVOR
V práci boli analyzované tri vzorky (čerstvá, 5 mesiacov pred
dátumom spotreby a po dátume spotreby) granulovaného
ochucovadla získané z podniku, ktorý sa zaoberá výrobou
dehydrovaných pokrmov. Dané vzorky sme skladovali v troch
rôznych skladovacích podmienkach: v suchom sklade s teplotou 20
°C a s RVV 70 %, v priestoroch chladničky kde sa teplota
pohybovala od 2 °C do 6 °C a RVV od 47 % do 65 % a tretie
prostredie bolo simulované na domáce podmienky skladovania
ochucovadla nad digestorom, kde sa menili podmienky teploty a
relatívnej vlhkosti. Sledovali sme zmenu hodnoty CPM, MVH,
mikroorganizmy čeľade Enterobacteriaceae, aw, percento vody
(vlhkosť) a ich vplyv na kvalitu ochucovadla. Z meraní sme zistili,
že u žiadnej vzorky skladovanej v uvedených typoch skladovania
neprišlo k prekročeniu povolených limitov CPM, MVH a čeľade
Enterobacteriaceae. Taktiež aktivita vody nebola počas merania u
žiadnej vzorky prekročená nad povolený limit 0,6. Z meraní percenta
vody sme zistili, že všetky tri vzorky skladované v chlade prekročili
povolenú hranicu 2 % v 7. – 8. týždni skladovania. Vzorky
skladované s suchom sklade, teda v podmienkach aké uvádza
výrobca nedošlo k prekročeniu hranice vlhkosti 2 % počas desiatich
týždňov merania. V prostredí simulujúce domáce podmienky
skladovania (nad digestorom) došlo u čerstvej vzorky k prekročeniu
povolenej vlhkosti 2 % v 6 týždni merania, vo vzorke pred dátumom
spotreby v 7. týždni a vo vzorke po dátume spotreby už v 5. týždni
merania a v 8. týždni v tejto vzorke prišlo k prekročeniu hranice 3%.
Najviac vlhkosti nabrala vzorka po dátume spotreby skladovaná v
podmienkach, kde sa neustále menila teplota a vlhkosť. V uvedenej
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
vzorke došlo aj k výraznej strate farby a v dôsledku veľkého
množstva vlhkosti sa tvorili slizovité hrudky počas skladovania.
Kľúčové slová: celkový počet mikroorganizmov, aktivita vody,
dehydrované pokrmy, ochucovadlá, rast mikroorganizmov
Adresa: Naďa Karaková, Bc., Ing. Peter Zajác, PhD., Katedra
hygieny a bezpečnosti potravín, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
[email protected], [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Daniela Vargová
Sekcia: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
Školiteľ: MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.
MIKROBIOLOGICKÁ BEZPEČNOSŤ PITNEJ VODY VO
VYBRANEJ LOKALITE SLOVENSKA
MICROBIOLOGICAL SAFETY OF DRINKING WATER IN
SLOVAKIA CHOSEN LOCATION
Výsledky práce boli vyhodnotené zo vzoriek odobraných z
Prešovského kraja. Z tejto oblasti za obdobie pol roka 2011 (január
až jún) bolo celkovo odobratých 687 vzoriek pitnej vody. Voda sa
odoberala z rôznych oblastí a zdrojov zásobovania. Zo zdrojov pre
hromadné zásobovanie sa odobralo na analýzu celkom 540 vzoriek
pitnej vody. Zo zdrojov pre individuálne zásobovanie obyvateľstva
to bolo 147 vzoriek. Z celkového množstva odobratých vzoriek z
individuálnych zdrojov pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
vyhovelo limitom pre kvalitu 73 vzoriek a 74 nevyhovelo. Z
celkového množstva analyzovaných vzoriek hromadných zdrojov pre
zásobovanie obyvateľov vyhovelo 439 vzoriek pitnej vody
a 101 nevyhovelo. Najčastejšie prekročený mikrobiologický
ukazovateľ bol ukazovateľ na koliformné baktérie, a to hlavne v
mesiaci jún 2011. Jeho najvyššie prekročenie bolo zaznamenané v
okrese Bardejov v oblasti rómskych osád. Ukazovateľ na koliformné
baktérie bol prekročený v 5 prípadoch. Prekročené množstvo
koliformných baktérií sa pohybovalo od 5 do > 100 kolónií na 100
ml-1, pričom povolený limit je 0 kolónii na 100 ml-1.
Kľúčové slová: pitná voda, kvalita, odber vzoriek, mikrobiológia
vody.
Adresa: Bc. Daniela Vargová, MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD
SPU v Nitre, FBP, katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Trieda A.
Hlinku
2,
949
01
Nitra
[email protected]
[email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Martin Záhumenský
Sekcia: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
Školiteľ: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
ZHODNOTENIE ODLIŠNOSTÍ DOMÁCICH
A ZAHRANIČNÝCH MAJONÉZ POUŽITÍM
TEXTUROMETRICKÝCH PARAMETROV
EVALUATION OF DIFFERENCES DOMESTIC
AND FOREIGN MAYONNAISE BY USING
TEXTURAL PARAMETRES
Majonézy, majonézové krémy a nátierky sú emulzné systémy
jedlého oleja, vaječných žĺtkov a octu s príchuťovými látkami.
Krémy majú nižší obsah oleja (maximálne 45 % ) a obsahujú aj
spevňovaciu vložku, ako napr. škrob alebo želatínu. Na výrobu
majonéz a majonézových výrobkov sa môžu použiť slepačie vajcia
konzumné alebo pasterizovaný sušený aj odcukrený žĺtok. Majonéza
má pastovitú až tuhú konzistenciu bielej, príp. žltej farby, podľa
použitých žĺtkov. Vôňa typická pre majonézu je bez pachov.
Chuťovo je mierne kyslá, ktorú zapríčiňuje pridanie octu. Je
primerane slaná. Majonézy musia spĺňať požiadavky na kvalitu
podľa vnútorného predpisu výrobcu a podľa zásad správnej výrobnej
praxe. V našej práci sme sa zamerali na analýzu texturometrických
vlastností rôznych značiek majonéz vyrábaných u nás a v zahraničí.
Analyzovali sme 24 vzoriek majonéz od viacerých výrobcov na
prístroji texturometer TA.XT plus. Sledovali sme konzistenciu
jednotlivých majonéz v rôznych teplotných pomeroch (6 °C, 15 °C a
25 °C). Sledovaním textúrometrických vlastností u majonéz na
texturometri sme získali hodnoty, ktoré sme ďalej vyhodnocovali.
Kľúčové slová: majonéza, textúra, texturometer, konzistencia
Adresa: Bc. Martin Záhumenský, prof. Ing. Jozef Golian, Dr.,
[email protected], [email protected],
Katedra hygieny a bezpečnosti
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Miroslav Žiak
Sekcia: Bezpečnosť a kontrola potravového reťazca
Školiteľ: MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.
BEZPEČNOSŤ CUKRÁRSKYCH VÝROBKOV
SAFETY OF CONFECTIONERY
Cukrárske výrobky nepatria k základným potravinám, ale môžeme
ich zaradiť medzi tradičné pochutiny ľudí v akomkoľvek veku. Tieto
výrobky obsahujú mnoho zložiek, ktoré podliehajú mikrobiálnej
kontaminácii, ku ktorej dochádza pri príjme surovín, počas
technologického výrobného procesu daného výrobku alebo počas
transportu a skladovania hotového výrobku. V práci sme sa zamerali
na rozdelenie cukrárenských výrobkov, charakteristiku jednotlivých
surovín použitých pri výrobe ako aj na špecifikáciu nebezpečných
mikroorganizmov, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí. Cieľom práce
bolo sledovanie mikrobiálnej bezpečnosti cukrárskych výrobkov
vo vybraných prevádzkach v okrese Prievidza. Z dosiahnutých
výsledkov môžeme konštatovať, že cukrárne dodržujú hygienické
zásady a odoberajú kvalitné primárne suroviny na výrobu
cukrárskych výrobkov, keďže všetky vzorky splnili limity noriem
Potravinového kódexu Slovenskej Republiky.
Kľúčové slová: cukrárska výroba, mikrobiologická bezpečnosť,
hygiena potravín
Adresa: Bc. Miroslav Žiak; MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulta biotechnológie a
potravinárstva, tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, [email protected]
; [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Rafał Kordiaka, Paulina Cieśla, Monika Wesołowska
Sekcia: Kvalita a spracovanie surovín a potravín živočíšneho pôvodu
Školiteľ: Mgr. Maciej Kluz
MLECZNE ŻELKI – SMACZNY SPOSÓB NA
UZUPEŁNIENIE NIEDOBORÓW WAPNIA
MILK JELLY BEANS – TASTY WAY TO SUPPLEMENT
CALCIUM DEFICIENCY
Organizm człowieka zawiera nieco ponad kilogram wapnia, z czego
99 % znajduje się w kościach i zębach. Niedobór wapnia jest
poważnym problemem u dzieci i ludzi dorosłych. Wapń jest
niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego,
mięśniowego i szkieletowego, wpływa na przepuszczalność błon
komórkowych i naczyń włosowatych. Reguluje przechowywanie i
uwalnianie neurotransmiterów oraz hormonów. Pełni ważną rolę w
skurczu i rozkurczu naczyń krwionośnych i mięśni. Celem badań
było opracowanie receptury, produkcja i analiza sensoryczna
mlecznych żelków. Produkt powstał na bazie mleka krowiego
(3,2 % tłuszczu) oraz mleka skondensowanego z dodatkiem agaru,
alginianu sodu oraz różnych substancji słodzących (sacharoza,
glukoza, aspartam) oraz barwników spożywczych. Żelki poddano
ocenie sensorycznej metodą różnicową grupie 30 studentów.
Oceniali oni produkt pod względem zapachu, barwy, konsystencji,
smaku oraz wystawiali ocenę ogólną. Najwyżej oceniane były żelki
wyprodukowane z użyciem agaru i mleka krowiego. Wykazaliśmy,
że najbardziej zbliżone do żelek handlowych są produkty
wytworzone z mleka (z agarem lub alginianem sodu).
Przeprowadzono również ankietę nt. zwalczania niedoborów wapnia
u ludzi przez udział podobnych, słodkich mlecznych wyrobów w
diecie w miejsce komercyjnych słodyczy.
Klŭčove slovả: żelki, mleko, niedobór wapnia, ocena sensoryczna
Adresa: Paulina Cieśla, Monika Wesołowska, Rafał Kordiaka, Mgr.
Maciej Kluz Uniwersytet Rzeszowski Katedra Biotechnologii i
Mikrobiologii
ul.
Zelwerowicza
4,
Rzeszów,
Polska,
[email protected] , [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Andżelika Szałaj, Aleksandra Szydło, Katarzyna
Dutkiewicz
Sekcia: Kvalita a spracovanie surovín a potravín živočíšneho pôvodu
Školiteľ: Mgr. Maciej Kluz
PRODUKCJA I OCENA SENSORYCZNA SERÓW
HOMOGENIZOWANYCH Z MLEKA KOZIEGO
PRODUCTION AND SENSORY EVALUATION OF FRESH
HOMOGENISED CHEESE FROM GOAT’S MILK
Podstawowa definicja sera mówi, że jest to wyrób świeży lub o
różnym stopniu dojrzałości, wyprodukowany z serowarskiego
skrzepu mleka. Istnieje wiele gatunków sera i dzieli się je pod
różnymi względami, na przykład: gatunku mleka, zawartości
tłuszczu, konsystencji, procesu produkcyjnego i czasu dojrzewania.
W przemyśle mleczarskim stosuje się proces homogenizacji
produktów mlecznych w tym sera w celu rozdrobnienia dużych
cząstek tłuszczu. Temat naszych badań obejmował ocenę jakości
mleka koziego, produkcję serów homogenizowanych z dodatkiem
różnych przypraw tj. pieprz, kminek, papryka, czosnek oraz ocenę
sensoryczną produktu końcowego. Ocena jakości mleka koziego
obejmowała: próbę Whiteside`a, oznaczanie kwasowości,
oznaczanie zawartości kazeiny (metoda formolowa Wolkera),
oznaczanie gęstości mleka, oznaczanie przewodności elektrycznej.
Następnie przygotowano nastaw mleka, z którego wyprodukowano
różne sery homogenizowane. Otrzymane sery poddano ocenie
sensorycznej metodą profilowania na grupie 30 studentów.
Przeprowadzone badania wykazały, że użyte mleko kozie było
dobrej jakości. Podczas oceny sensorycznej metodą profilowania
najwyżej oceniany był ser z dodatkiem papryki, niewiele niższą
ocenę uzyskał ser z dodatkiem czosnku. Obecnie w Polsce rynek
mleka koziego i jego przetworów rośnie z każdym rokiem o około
10-15 %. Głównymi odbiorcami produktów kozich są alergicy,
aczkolwiek są one także wysoko cenione przez osoby, dla których są
one alternatywnym naturalnym źródłem wielu witamin niezbędnych
dla harmonijnego rozwoju.
Klŭčove slovả: mleko kozie, ocena
homogenizowane, ocena sensoryczna
jakości
mleka,
sery
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Adresa: Andżelika Szałaj, Aleksandra Szydło, Katarzyna
Dutkiewicz Mgr. Maciej Kluz Uniwersytet Rzeszowski Katedra
Biotechnologii i Mikrobiologii ul. Zelwerowicza 4, Rzeszów,
Polska,
[email protected],
[email protected],
[email protected], [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Sekcia
Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca (B)
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Jana Budjačová
Sekcia: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
Školiteľ: RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
HODNOTENIE OBSAHU ORTUTI VO VYBRANÝCH
DRUHOCH POTRAVINOVÝCH A
POĽNOHOSPODÁRSKYCH SUROVÍN
EVALUATION OF THE MERCURY CONTENT IN CHOSEN
TYPES OF FOODSTUFFS AND AGRICULTURAL
PRODUCTS
V súčasnosti je kontaminácia zložiek životného prostredia
rizikovými prvkami stále značným problémom. Ťažké kovy majú
významný negatívny vplyv na všetky žijúce organizmy a môžu sa
akumulovať v letálnych alebo subletálnych množstvách v rôznych
zložkách potravového reťazca a tým spôsobiť ľuďom rozličné
zdravotné problémy, ako sú kardiovaskulárne a najmä rakovinové
ochorenia. Cieľom našej práce bolo sledovať koncentrácie ortuti vo
vybraných zložkách potravového reťazca človeka. Metódou AAS
sme analyzovali Hg v poľnohospodárskych produktoch rastlinného
pôvodu (krmoviny a obilniny – 22 vzoriek) ako aj v potravinových
surovinách živočíšneho pôvodu (ryby a iné morské živočíchy – 23
vzoriek). Hoci sme očakávali zvýšené obsahy Hg v
poľnohospodárskych produktoch, nami zistené obsahy Hg v
analyzovaných vzorkách neprekročili, s výnimkou jednej vzorky,
limitné hodnoty pre ortuť. Rovnako sme nezistili prekročenie
limitných hodnôt v analyzovaných potravinových surovinách
živočíšneho pôvodu.
Kľúčové slová: kontaminácia,
poľnohospodárske produkty
ortuť,
morské
ryby,
AAS,
Adresa: Bc. Jana Budjačová, [email protected], RNDr.
Daniel Bajčan, PhD., Katedra chémie FBP, SPU v Nitre, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra, [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Anna Buďveselová
Sekcia: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
Školiteľ: Ing. Radoslav Židek, PhD.
NUTRIGENOMICKÁ ANALÝZA GÉNU TAS2 POUŽITÍM
MOLEKULÁRNO-GENETICKÝCH METÓD
NUTRIGENOMICS ANALYSIS OF GENE TAS2 WITH USE
OF MOLECULAR-GENETIC METHODS
Chuť je jedným z faktorov, ktorý rozhoduje o výbere a
uprednostňovaní určitých potravín. Ľudia môžu rozlišovať päť
základných chutí - slanú, sladkú, kyslú, horkú a umami. Vnímanie
horkej chuti je sprostredkované chuťovými receptormi, ktoré sú
kódované skupinou génov TAS2R. Z nich najlepšie preskúmaný je
gén TAS2R38, v ktorom boli zistené tri SNPs.
V závislosti od týchto polymorfizmov sa môže meniť stavba
receptorov a s ňou aj vnímanie horkej chuti medzi jednotlivcami a
zároveň obľuba určitých potravín. Cieľom tejto práce bolo určiť
súvislosť medzi polymorfizmom V262A (rs 1726866) a vnímaním
horkej chuti. Na analýzu genotypov bola použitá metóda real-time
PCR.
Kľúčové slová: nutrigenomika, TAS2, bitter, V262A, real-time PCR
Adresa:
Bc. Anna Buďveselová, Ing. Radoslav Židek, PhD., Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a
potravinárstva, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail: [email protected],
[email protected],
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Lenka Hepalová
Sekcia: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
Školiteľ: Ing. Radoslav Židek, PhD.
VYUŽITIE MOLEKULÁRNO-GENETICKÝCH METÓD
IDENTIFIKÁCIE ALERGÉNU PODKMEŇA CRUSTACEA V
POTRAVINÁCH
UTILIZATION OF MOLECULAR-GENETIC METODS TO
IDENTIFY AN ALLERGEN OF CRUSTACEA IN FOOD
Povinnosťou prevádzkovateľov potravinárskych podnikov je
označovať všetky potraviny, v ktorých sa vyskytujú alebo môžu
vyskytnúť alergény, preto sa kladie dôraz na dokázanie ich
prítomnosti v potravine. V tejto práci sme sa zamerali na detekciu
kôrovcov, ktorých majoritným alergénom je tropomyozín, pomocou
real-time PCR s použitím TaqMan sondy a klasickej PCR. Vzorky
boli izolované z múky pripravenej z rôznych druhov kôrovcov.
Real-time PCR s použitím TaqMan sondy bola založená na detekcii
úseku génu 16S rRNA. Touto metódou sa dá detekovať 0,001 %
prímesi rôznych druhov kôrovcov. Detekčný limit s použitím
klasickej PCR nebol zistený, pretože primery použité v tejto metóde
boli nepostačujúce, bolo by nutné zakúpiť ďalší pár primerov.
Kľúčové slová: alergén, Crustacea, PCR, real-time PCR
Adresa: Bc. Lenka Hepalová, Ing. Radoslav Židek, PhD. Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie
a potravinárstva, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra, [email protected],
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Anna Jakubovičová
Sekcia: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
Školiteľ: Ing. Radoslav Židek, PhD.
VYUŽITIE MOLEKULÁRNO-GENETICKÝCH METÓD PRE
IDENTIFIKÁCIU RADU RODENTIA V POTRAVINÁCH
UTILIZATION OF THE MOLECULAR-GENETIC METHOD
FOR RODENT IDENTIFICATION IN FOOD
Hygiena a bezpečnosť potravín by mala byť hlavnou prioritou
prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Medzi biologické
riziká ohrozujúce kvalitu a bezpečnosť potravín patria hlodavce.
Spôsobujú materiálne škody a môžu prenášať aj rôzne choroby a
ohrozovať spotrebiteľa. Preto sa kladie dôraz na ich monitoring.
Identifikácia hlodavcov na základe DNA molekulárno-genetickými
metódami je novou alternatívou kontroly výskytu hlodavcov v
prevádzkach. Podľa našich výskumov sa tieto metódy javia ako
dostatočne citlivé a využiteľné z hľadiska kontroly.
Kľúčové slová: Rodentia, potraviny, DNA, molekulárno-genetické
metódy
Adresa: Bc. Anna Jakubovičová, Ing. Radoslav Židek, PhD.,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta
biotechnológie a potravinárstva, Katedra hygieny a bezpečnosti
potravín, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
e-mail:
[email protected], [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Zuzana Malíková
Sekcia: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
Školiteľ: Ing. Radoslav Židek, PhD.
NUTRIGENOMICKÁ ANALÝZA MUTÁCIE C677T A
A1298C GÉNU MTHFR POUŽITÍM MOLEKULÁRNOGENETICKÝCH METÓD
NUTRIGENOMICS ANALYSIS OF MUTATION C677T AND
A1298C MTHFR GENE WITH THE USE OF MOLECULARGENETIC METHODS
Metyléntetrahydrofolát reduktáza (MTHFR) je kľúčovým enzýmom,
ktorý slúži na reguláciu enzýmu vo folátovom cykle. Je zodpovedný
za redukciu 5,10-metyléntetrahydrofolátu na 5-metyltetrahydrofolát,
ktorý je nevyhnutný pre remetyláciu homocysteínu na metionín.
Polymorfizmy génu MTHFR môžu spôsobiť nedostatočnú funkciu
tohto enzýmu a tým zvýšiť celkovú hladinu homocysteínu v plazme.
Najbežnejšími jednonukleotidovými polymorfizmami génu MTHFR
sú C677T a A1298C. Cieľom tejto práce bolo určiť nutrigenetickou
analýzou genotypy týchto polymorfizmov a určiť riziko vzniku
zdravotných komplikácií pre jedincov s mutovanou alelou génu
alebo kombinácie alel týchto dvoch polymorfizmov na základe
genetickej predispozície a životného štýlu. Na analýzu genotypov
bola použitá metóda RFLP-PCR a Real-Time PCR.
Kľúčové slová: nutrigenomika, MTHFR, C677T, A1298C
Adresa: Bc. Zuzana Malíková, Ing. Radoslav Židek, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie a
potravinárstva, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra,
e-mail: [email protected], [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Marek Šnirc
Sekcia: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
Školiteľ: Ing. Radoslav Židek PhD.
NUTRIGENOMICKÁ ANALÝZA GÉNU FTO POUŽITÍM
MOLEKULÁRNO-GENETICKÝCH METÓD
NUTRIGENOMICS ANALYSIS OF GENE FTO USING
MOLECULAR GENETIC METHODS
V práci sa zaoberáme problematikou nutričnej genetiky, konkrétne
génom FTO a jeho mutáciami rs9930506 a rs9939609. Fat mass and
obesity-associated proteín je u človeka kódovaný v géne FTO,
nachádzajúcom sa na chromozóme 16. Ľudský chromozóm 16 je
spojený s indexom telesnej hmotnosti, obvodom bokov a celkovej
telesnej hmotnosti. Niektoré varianty génu FTO priamo súvisia s
obezitou ľudí, majú vzťah k Alzheimerovej chorobe, metabolickému
syndrómu a iným zdravotným komplikáciám, ktoré sú spojené s
obezitou. Nositelia rizikovej kópie alely FTO génu vážia v priemere
o 1,2 kg až 2,6 kg viac, než ľudia, ktorí rizikovú alelu nemajú. Na
zisťovanie mutácie rs9930506 sme použili metódu PCR-RFLP, ktorá
je kombináciou polymerázovej reťazovej reakcie
(PCR) a polymorfizmu dĺžky reštrikčných fragmentov (Restriction
Fragment Length Polymorphism - RFLP). Mutáciu rs9939609 sme
analyzovali metódou Real-time PCR, ktorá umožňuje rýchle
monitorovanie namnoženej cieľovej sekvencie DNA počas celého
amplifikačného procesu s použitím fluorescenčných farbív.
Kľúčové slová: gén FTO, rs9930506, rs9939609, nutrigenomika,
real-time PCR
Adresa: Bc. Marek Šnirc, Ing. Radoslav Židek PhD.,
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie a
potravinárstva, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra,
e-mail:[email protected], [email protected],
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Lucia Trnková
Sekcia: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
Školiteľ: RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
VYUŽITIE MODERNÝCH ANALYTICKÝCH METÓD PRI
ANALÝZE POTRAVÍN
UTILIZATION OF MODERN ANALYTICAL METHODS IN
FOODSTUFFS ANALYSIS
Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa náš trh globalizoval a
spojil sa s inými krajinami, čo prináša na náš trh nové potraviny
a s nimi aj nové riziká pre spotrebiteľov. Modernými
inštrumentálnymi analytickými metódami dokážeme presne
zhodnotiť zloženie potravín, t. j. látky, ktoré sa v nich nachádzajú, a
v akých množstvách. Tieto moderné metódy analýzy sú schopné
detegovať a stanoviť aj minimálne množstvá rôznych skupín látok v
krátkom čase, sú vysoko selektívne a aplikovateľné na rôzne
analyzované materiály. Inštrumentálne analytické metódy sú jednou
z najdôležitejších súčastí kontroly bezpečnosti potravín. V práci sme
sa zamerali na sledovanie trendu využitia jednotlivých skupín
inštrumentálnych metód (separačné, elektrochemické a optické) za
posledné dve desaťročia jednak v analytickej chémii všeobecne (tzn.
v 5 najvýznamnejších analytických časopisoch), ako aj pri analýze
potravín (tzn. v 5 významných potravinárskych žurnáloch).
Výsledky nášho výskumu nezodpovedajú našim očakávaniam a
predpokladom, podľa ktorých malo dôjsť k nárastu využitia
separačných metód a
k
poklesu využitia optických a
elektrochemických metód. Naše výsledky poukazujú naopak na
nárast využitia optických metód, ako v analytickej chémii, tak i pri
analýze potravín a pokles využitia separačných a elektrochemických
metód najmä za posledných zhruba 10, resp. 6 rokov.
Kľúčové slová: potraviny, analýza, moderné analytické metódy
Adresa: Bc. Lucia Trnková, RNDr. Daniel Bajčan, PhD., Katedra
chémie FBP, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
e-mail: [email protected], [email protected],
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Viliam Valent
Sekcia: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
Školiteľ: doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
Školiteľ špecialista: RNDr. Juraj Miššík
AKTIVITA 137CS A 40K VO SVALOVINE RÝB Z DVOCH
ODBEROVÝCH MIEST NA DUNAJI VO VOJVODINE
(REPUBLIKA SRBSKO)
ACTIVITY OF 137CS AND 40K IN FISH FROM TWO
SAMPLING SITES ON DANUBE RIVER IN VOJVODINA
(REPUBLIC OF SERBIA)
Cieľom práce bolo zistiť mieru kontaminácie rýb antropogénnym
rádionuklidom 137Cs v srbskej časti rieky Dunaj. Na dvoch
odberových miestach vo Vojvodine, vzdialených od seba 60 km, boli
počas troch sezón vzorkované dva druhy rýb – pleskáč veľký
(Abramis brama) a šťuka obyčajná (Esox lucius), a pre
charakterizáciu prostredia aj 4 vzorky riečneho sedimentu v každej
lokalite. Najvyššia aktivita 137Cs bola nameraná vo svalovine šťuky
obyčajnej ( 0,22 ± 0,06 ) Bq.kg-1. Táto hodnota je viac ako
680-násobne nižšia ako hygienický limit platný v Srbsku.
Kontaminácia dravých rýb mierne prevyšovala kontamináciu
plevelných rýb. Aktivita 137Cs v sedimentoch a vo svalovine rýb
z lokality Hložany bola oproti lokalite Nove Selo mierne zvýšená.
Aktivita prírodného 40K vo svalovine rýb bola v rozsahu 91 až 117
Bq.kg-1.
Kľúčové slová: rádioaktivita, 137Cs, 40K, svalovina rýb, Dunaj
Adresa: Bc. Viliam Valent, RNDr. Juraj Miššík, Katedra biochémie
a biotechnológie, FBP, SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
e-mail: [email protected], [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Mikuláš Zavilla
Sekcia: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
Školiteľ: Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
VSTUP Co A Cr DO JAČMEŇA SIATEHO SO ZRETEĽOM
NA EFEKTÍVNOSŤ OBRÁBANIA A STUPEŇ HNOJENIA
INPUT OF Co AND Cr INTO BARLEY WITH REGARD
TO EFFECTIVENNES OF MACHINING AND DEGREE
OF FERTILIZATION
V r. 2010 sa realizoval maloparcelový výskum zameraný na vstup
mikrobiogénnych prvkov (Co, Cr) do zrna vybraných odrôd jačmeňa
siateho (odrody jarného jačmeňa: Bojos, KM2084, Kangoo a
Xanadu; odrody ozimného jačmeňa: Wintmalt, Malwinta a Graciosa)
v závislosti od troch úrovní výživy rastlín: prvý variant bez aplikácie
živín, tri varianty s nasledujúcimi dávkami makroprvkov (v kg.ha-1):
a) 100 kg N + 4 kg P + 17 kg K, b) 80 kg N + 22,7 kg P + 36 kg K,
c) 60 kg N + 22,7 kg P + 36 kg K + 25 kg Ca. Boli vykonané dva
typy orby: konvenčná - orba do hĺbky 0,20 m a minimalizačná - do
hĺbky 0,10 - 0,12 m. Jačmeň sa zberal (žal) v čase plnej zrelosti a po
mineralizácii rastlinných vzoriek suchou cestou sme stanovili obsahy
mikroelementov metódou AAS na prístroji Varian AA 240FS.
Najvyšší obsah kobaltu sa zaznamenal v odrode Bojos (1,71 mg.kg1
), a naopak - najnižší obsah tohto prvku bol v odrodách Wintmalt
(0,32 mg.kg-1). Kumulácia chrómu do zrna jačmeňa siateho bola
najväčšia v odrode Wintmalt (2,19 mg.kg-1), naopak najnižšie
hodnoty chrómu boli zaznamenané v odrode KM2084
(0,52 mg.kg-1). Aplikácia dusíka pôsobila variabilne na vstup kobaltu
a chrómu do zrna daných odrôd jačmeňa siateho. Po spriemerovaní
vzoriek (všetkých hnojených variantov spolu s kontrolným v
jednotlivých typoch odrôd) sa zistilo, že odrody Malwinta, Graciosa
a Wintmalt (odrody ozimného jačmeňa) kumulovali kobalt v nižších
dávkach, na rozdiel od chrómu. Vápnenie preukazne zredukovalo
oba kovy iba v odrode Malwinta. Taktiež v odrode Wintmalt nastal
výraznejší pokles, ale iba v prípade kobaltu. V odrodách Kangoo,
KM2084 sa takisto zaznamenal pokles chrómu, ale len vo
vápnených variantoch. V ostatných odrodách nemalo vápnenie vplyv
na kumuláciu kontaminantov v porovnaní s nehnojenými variantami.
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Kľúčové slová: ťažké kovy (Co, Cr), jačmeň, orba, hnojenie,
vápnenie,
Adresa: Mikuláš Zavilla, Bc., Ing. Pavol Trebichalský, PhD.,
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie a
potravinárstva, Katedra chémie, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, email: [email protected], [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Sekcia
Aplikovaná biológia a biotechnológie (A)
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Martina Földešiová
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: Prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
VPLYV RASTLINNÉHO PRÍDAVKU „YUCCA“ NA
VYBRANÉ REPRODUKČNÉ UKAZOVATELE KRÁLIČÍC.
EFFECT OF PLANT ADDITIVE „YUCCA“ ON FEMALE
RABBIT SELECTED REPRODUCTIVE TRAITS
V predloženej práci sme sa zamerali na výskum vplyvu rastlinného
prídavku „Yucca“ na reprodukčné ukazovatele králičíc. Rastlina
Yucca je vo svete známa najmä vďaka svojim pozitívnym účinkom
na zdravie ľudí i zvierat. Tento prírodný produkt s dlhým radom
terapeutických vlastností sme vo výskumnej časti práce pridali do
krmiva králičíc a následne sme sledovali prírastky na hmotnosti raz
týždenne. Králičice boli rozdelené do troch skupín. Kontrolná
skupina (K) bola kŕmená bežným krmivom, prvej experimentálnej
skupine (E1) sa do krmiva pridávalo 5g rastlinného komponentu
Yucca na 100kg a druhej experimentálnej skupine (E2) sa do krmiva
pridávalo 20g rastlinného komponentu Yucca na 100kg. Samice boli
po dosiahnutí dostatočnej hmotnosti (cca 3,5kg) hormonálne
ošetrené a inseminované ejakulátom samcov, ktorí boli tiež kŕmení
krmivom obohateným o rastlinný komponent obsahujúci rastlinu
Yucca. Pred narodením mláďat sme zhodnotili koncepčný pomer (na
základe palpácie) a po okotení počet živonarodených,
mŕtvonarodených a odstavených mláďat (na 35. deň). Informácie o
pridaní rastliny Yucca do krmiva králikov na zlepšenie ich
reprodukčných vlastností zatiaľ neboli publikované. Výsledky našich
experimentov boli následne štatisticky spracované. Prírastky na
hmotnosti boli najvyššie u experimentálnej skupiny číslo 1 (E1), za
ňou nasledovali hodnoty kontrolnej skupiny (K) a najnižšie prírastky
sme zaznamenali u experimentálnej skupiny 2 (E2). Koncepčný
pomer bol štatisticky preukazne vyšší
(p<0,05) u oboch
experimentálnych skupín (E1=82,4%, E2=100,0%) v porovnaní s
kontrolou (K=47,1%). Pomer okotených samíc bol tiež vyšší u
experimentálnych skupín (E1=70,6%, E2=100,0%) ako u kontrolnej
skupiny (K=41,2%). Počet živonarodených mláďat v priemere na
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
jednu okotenú samicu bol u experimentálnej skupiny číslo 1 najvyšší
(E1=8,0±1,4), nasledovala experimentálna skupina číslo 2
(E2=5,4±1,7) a najnižší počet živonarodených mláďat sme
zaznamenali u kontrolnej skupiny (K=4,7±1,4). Počet odstavených
mláďat v priemere na jednu okotenú samicu bol tiež najvyšší u
experimentálnej skupiny číslo 1 (E1=4,2±1,4), o niečo nižšie
hodnoty sme zistili u kontrolnej skupiny (K=3,6±1,5) a najnižšie
hodnoty dosiahla druhá experimentálna skupina (E2=1,8±0,8).
Kľúčové slová: králik, Yucca, reprodukcia, koncepčný pomer
Adresa: Bc. Martina Földešiová, Prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.;
Katedra biochémie a biotechnológie, FBP, SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949
76 Nitra, experimentálne pracovisko : Centrum výskumu živočíšnej
výroby Nitra.
e-mail: [email protected], [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Anita Kmeťová
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
VPLYV VYSOKÝCH TEPLÔT PROSTREDIA NA
HEMATOLOGICKÉ VLASTNOSTI KRVI KRÁLIKA
DOMÁCEHO
THE EFFECT OF HIGH ENVIRONMENTAL
TEMPERATURES ON THE HAEMATOLOGICAL
ATTRIBUTES OF THE RABBIT BLOOD
Klimatické zmeny vplývajú na produkčné aj reprodukčné systémy
živočíchov. V chove zvierat sa pozornosť sústreďuje na analýzu
vzťahov medzi vyššou teplotou chovného prostredia a úžitkovosťou,
reprodukciou a celkovou homeostázou organizmu. Experimentálne
podmienky s definovanou vysokou teplotou 38°C boli simulované v
uzavretom chovnom priestore s nainštalovaným termoagregátorom a
tepelným senzorom. Experimentálne zvieratá (králiky) boli ustajnené
v samostatných sektoroch chovných klietok s kŕmením a napájaním
ad libitum. Zvieratám sa odoberala krv v priebehu mesiaca v
pravidelných intervaloch štyri krát z ušnej marginálnej žily
makrometódou. Po odobratí krvi sa pomocou analyzátora Abacus
Junior VET (Diatron®, Austria) stanovovali hematologické
ukazovatele. Cieľom práce bolo zistiť vplyv pôsobenia
hypertermického stresu pri teplote chovného prostredia 38°C na
hematologické parametre krvi králikov. Vo výsledkoch
hematologického rozboru sme zistili, že pôsobenie teploty 38°C
počas jedného mesiaca ovplyvní vnútorné prostredie králikov, čo sa
prejaví zmenami hematologických parametrov.
Kľúčové slová: hypertermia, termoregulácia, krv, hematológia
Adresa: Anita Kmeťová, doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD.,
Tr. A. Hlinku 2, 94901, Nitra,
[email protected], [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Błaszczyk Martyna, Bryja Justyna, Paluch Joanna
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
ANALÝZA POHYBLIVOSTI SPERMIÍ U VYBRANÝCH
HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT IN VITRO
ANALYSIS OF SPERMATOZOA MOTILITY IN DIFFERENT
SPECIES OF FARM ANIMALS IN VITRO
The aim of this study was to analyze spermatozoa motility in
different species of farm animals: bull, rabbit and turkey. The
samples were diluted with physiological solution. In rabbits and
turkeys spermatozoa motility was measured in fresh samples and
after 1 hour in samples which were stored in the thermostat (at
37°C). However in bulls spermatozoa motility was marked in
samples in laboratory temperature (22°C) – NATIV, then in samples
stored at 37°C (time 0) and in the same samples after 1 hour (time 1).
The parameters (motility, progressive motility, VCL, ALH, BCF)
were recorded by using Computer Assisted Semen Analyzer (CASA)
system.
With reference to samples of bulls the highest values concerned
motility, progressive motility and BCF parameters at time 0.
Respectively they came to 91.83% , 89.44% and 36.15 Hz. The value
of VCL was the highest in time 1 – 150.03 µm/s, while parameter of
ALH had the highest values in NATIV – 5.095 µm/s.
In rabbits higher values of motility, progressive motility and BCF
were detected in fresh semen samples. Motility reached to 81.12%,
progressive motility – 69.55%, BCF – 33.43 Hz. Whereas values of
VCL and ALH were not significantly different.
Fresh turkey semen samples presented higher values of all motility
parameters. Motility was 59.36%, progressive motility – 38.92%,
VCL – 99.33 µm/s, ALH – 3.92 µm/s, BCF – 23.22 Hz. There were
minor differences between values of ALH and BCF in fresh semen
samples and stored for 1 hour.
Key words: bull, motility, rabbit, spermatozoa, turkey
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Adress: Błaszczyk Martyna, Bryja Justyna, Paluch Joanna, dr hab.
Robert Stawarz, prof.UP, Pedagogical University Of Cracow,
Faculty of Geography and Biology, Institute of Biology, ul.
Podbrzezie 3 31-054 Cracow, Poland
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Marek Halenár
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
OLOVOM INDUKOVANÉ ZMENY V OVARIÁLNYCH
FUNKCIÁCH OŠÍPANÝCH IN VITRO
LEAD-INDUCED CHANGES IN PORCINE OVARIAN
FUNCTIONS IN VITRO
Koncentrácie ťažkých kovov v atmosfére sa zvyšujú s rozsiahlou
industrializáciou a environmentálnym znečistením. Olovo je
všadeprítomná priemyselná znečisťujúca látka nachádzajúca sa v
ovzduší, vode, pôde a v niektorých potravinách. Cieľom in vitro
štúdie bolo skúmať sekrečnú činnosť (steroidný hormón progesterón
- P4, inzulínu-podobný rastový faktor I - IGF-I) a expresiu markera
apoptózy
(kaspáza-3)
ovariálnych
granulóznych
buniek
negravidných a gravidných ošípaných pôsobením olova (Pb).
Ovariálne granulózne bunky boli inkubované bez (kontrola)/s
octanom olovnatým 18 hodín: skupina P1 (0,063 mg.ml-1), P2 (0,25
mg.ml-1) a P3 (0,5 mg.ml-1). IGF-I a P4 boli detekované RIA a
expresia kaspázy-3 imunocytochémiou. Sekrécia P4 granulóznymi
bunkami negravidných prasničiek nebola signifikantne (P≥0,05)
ovplyvnená prídavkom kovu, avšak u gravidných samíc bola
zaznamenaná stimulácia (0,063; 0,25 a 0,5 mg.ml-1). Sekrécia IGF-I
granulóznymi bunkami negravidných samíc bola signifikantne
(P≤0,05) inhibovaná (0,063 mg.ml-1) a v prípade gravidných
ošípaných stimulovaná (0,25 a 0,5 mg.ml-1) vplyvom Pb. Expresia
kaspázy-3 v bunkách negravidných, ale aj gravidných ošípaných
bola signifikantne (P≤0,05) indukovaná vplyvom kovu (0,25 a 0,5
mg.ml-1). Naše výsledky prispievajú k poznaniu mechanizmov
účinku Pb na ovariálne funkcie gravidných aj negravidných
ošípaných: steroidogenézu, folikulogenézu a apoptózu.
Kľúčové slová: olovo, vaječníky, progesterón, IGF-I, apoptóza
Adresa: Bc. Marek Halenár, doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.,
Katedra fyziológie živočíchov, SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
[email protected]; [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Eva Haváčová
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školitel: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
VPLYV RASTLINNÉHO PRÍDAVKU “ YUCCA“ NA
KVALITU KRÁLIČÍCH SPERMIÍ
INFLUENCE OF PLANT ADDITIVE “YUCCA“ ON THE
QUALITY OF RABBIT SPERMS
Moja práca na tému „Vplyv rastlinného prídavku “Yucca“ na kvalitu
králičích spermií“ sa zaoberá potrebou používania doplnkových
prípravkov pridávaných do krmiva králikov za účelom zvýšenia ich
úžitkových a reprodukčných parametrov. V našom pokuse sme mali
tri skupiny po päť kusov samcov, z ktorých v prvej ako kontrolnej sa
Yucca nepoužívala a v druhých dvoch experimentálnych skupinách
(E1 -5g/100kg krmiva a E2 - 20g/100kg) bol použitý prípravok
Yucca, ktorý bol obsiahnutý v granulách. Na kontrolu úžitkovosti
sme použili t-test a χ2-test a pri kontrole motility sme použili
CASSA metódu.
Výsledky našej experimentov potvrdili pozitívny vplyv
použitia Yucca v kŕmnej dávke na, hlavne čo sa týka motility
spermií. Štatisticky preukazný rozdiel (p<0,05) sme zistili medzi
kontrolnou a experimentálnou skupinou s vyšším podielom Yucca
(74,08±5,97 vs. 91,54±1,84). Pri progresívnej motilite spermií sme
tiež zistili štatisticky preukazne rozdiely medzi experimentálnymi
skupinami v porovnaní s kontrolou. V prípade prírastkov králikov
sme nezistili štatisticky preukazne rozdiely medzi sledovanými
skupinami.
Naše experimenty poukázali na pozitívny vplyv rastlinného
extraktu Yucca na vybrané parametre reprodukcie králikov zvýšením
motility a životaschopnosti spermií, a tým zvýšeniu reprodukcie
týchto zvierat.
Kľúčové slová: králik, Yucca, reprodukcia, spermie
Adresa: Bc.Eva Haváčová, Prof. Ing. Chrenek Peter, DrSc.,
Katedra: Biochémie a biotechnológie, SPU,
Experimentálne pracovisko: Centrum výskumu živočíšnej výroby
Nitra,
Tr.
A.
Hlinku
2,
949
76
Nitra,
[email protected], [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Karol Huljak
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
VÝVOJOVÁ KAPACITA A ULTRAŠTRUKTÚRA
VITRIFIKOVANÝCH KRÁLIČÍCH TRANSGÉNNYCH
(hFVIII) EMBRYÍ
EVALUATION OF DEVELOPMENTAL CAPACITY AND
ULTRASTRUCTURE OF VITRIFICATED RABBIT
TRANSGENE (HFVIII) EMBRYOS
Cieľom moderných biotechnológií je vytváranie geneticky
modifikovaných
organizmov
prostredníctvom
zámerného
zasahovania do organizmu až na génovej úrovni. Produkciu GMO je
možné uskutočniť mikroinjekciou transgénu do prvojadra
oplodneného vajíčka. Vzniknutý genetický materiál je potrebné
uchovať pre ďalší výskum, analýzu a prax. Jednou z metód
uchovávania je vitrifikácia (kryokonzervácia), zmrazovanie v
tekutom dusíku. V experimente sme zisťovali vplyv vitrifikácie na
vývojovú potenciu králičích transgénnych embryí na základe
ultraštruktúry. Transgénne embryá vykazovali najvyšší podiel
patologických zmien v prípade mitochondrií (4,12%), drsného
endoplazmatického retikula (2,37%) a Golgiho aparátu (1,32%) v
porovnaní s kontrolnou skupinou.
Patologické zmeny v
ultraštruktúre embryí možno pripísať
kombinácii mikroinjekcie a vitrifikácie.
Kľúčové slová: transgén, králik, hFVIII, embryo, ultraštruktúra,
vitrifikácia
Adresa: Autor: Bc. Karol Huljak, e-mail: [email protected]
Školiteľ:
Prof.
Ing.
Peter
Chrenek,
DrSc.,
e-mail:
[email protected]
Adresa pracoviska: KBB FBP SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Marek Poništ
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
VPLYV HYPERTERMIE NA ŠTRUKTÚRY SEMENNÍKOV
KRÁLIKA DOMÁCEHO
EFFECT OF HYPERTHERMY ON TESTICULAR
STRUCTURE OF RABBIT
Organizmy potrebujú pre životné procesy a svoju fyzickú a
psychickú aktivitu stálu telesnú teplotu. Udržiavanie tejto teploty je
podmienené rovnováhou medzi termogenézou a termolýzou.
Semenníky patria medzi najdynamickejšie orgány v organizme
človeka i zvierat. Citlivo reagujú na rôzne vplyvy prostredia.
Veľakrát sú jedinými orgánmi, u ktorých dochádza k zistiteľným
zmenám. Do experimentu boli zaradené modelové zvieratá (králik
domáci) a rozdelené do kontrolnej a pokusnej skupiny po 5 samcov.
Králiky pokusnej skupiny boli vystavované zvýšenej teplote 340C 12
hodín denne po dobu 20 - 30 dní. Kontrolná skupina bola ustajnená v
podmienkach s teplotou 18 - 220C neprerušene. Po ukončení
experimentu boli odobrané vzorky pre analýzu morfologických a
histologických ukazovateľov, pričom sa makroskopicky zhodnotila
stavba semenníkov. Po narezaní sériových rezov o hrúbke 10μm a
uložení vzoriek na podložné sklíčko sa ofarbili hematoxilín-eozínom
podľa platných metodík. Následne sa z každej vzorky analyzovalo
minimálne 5 histologických rezov a v nich aspoň 5 rozličných
zorných polí. Prostredníctvom mikroskopickej analýzy sme
kvantitatívne hodnotili dopad mesiac pôsobiacej hypertermie (340C)
na semenníky modelových zvierat. Preukazne sme zistili pokles
priemeru semenotvorného kanálika a nárast priemeru lúmenu
semenotvorného kanálika. Vplyvom experimentálnych podmienok
došlo zároveň k poklesu výšky semenotvorného epitelu.
Kľúčové slová: termoregulácia, semenníky, vysoká teplota,
spermatogenéza
Adresa: Bc. Marek Poništ, doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD. Fakulty
biotechnológie a potravinárstva SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
[email protected], [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Tibor Szakal
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
HODNOTENIE VÝVOJOVEJ POTENCIE
ULTRAŠTRUKTÚRY VITRIFIKOVANÝCH KRÁLIČÍCH
TRANSGÉNNYCH (EGFP) EMBRYÍ
EVALUATION OF DEVELOPMENTAL POTENCY AND
ULTRASTRUCTURE OF VITRIFIED RABBIT
TRANSGENIC (EGFP) EMBRYOS
Genetické manipulácie v podmienkach in vitro sa široko uplatňujú
pri produkcií geneticky modifikovaných zvierat. Najčastejšou
metódou pre produkciu transgénnych zvierat je mikroinjekcia do
prvojadra oplodneného vajíčka. Problémom pri takomto zásahu je
znížená potencia prežívateľnosťi geneticky upraveného embrya a
životaschopnosť geneticky modifikovaných králičích embryí po
vitrifikácii/ devitrifikácii. Analyzovali sme morfologické znaky
poškodenia pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie (TEM).
V našom experimente sme hodnotili embryá zatriedené do dvoch
skupín: intaktné a druhú skupinu tvoria embryá s EGFP (enhanced
green fluorescent protiin) génom. Analýzou pomocou TEM sa
ukázalo, že po rozmrazení, obidve skupiny vykazovali znaky
poškodenia bunkových štruktúr. Štatisticky preukazný rozdiel (p <
0,01), ako dôsledok vitrifikácie sme zistili medzi kontrolnou
skupinou a EGFP embryami (68 %). Sledovali sme relatívny objem
patologických bunkových štruktúr: Golgiho aparát, drsné
endoplazamtické retikulum, cytoplazmatická membrána, jadrová
membrána, mitochondrie, mikroklky, medzibunkové kontakty.
Embryá s EGFP génom vykazovali najvyšší podiel patologickývh
zmien v prípade Golgiho aparátu (1,32 %), endoplazamtického
retikula (2,37 %), drsného endoplazamtické retikula (2,37 %),
mitochondrií (4,12 %). Jadrová membrána
(0,82 %), cytoplazmatická membrána (1,30 %), a medzibunkové
kontakty (0,56 %) najviac vykazovali znaky poškodenia, v prípade
mikorinjektovanej skupiny embryí. Zvýšený podiel mikroklkov
(1,62 %) sa zistil iba u EGFP skupiny.
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Klúčové slová: EGFP, transgén, králik, embryo, vitrifikácia,
ultraštruktúra.
Adresa: Autor: Bc. Tibor Szakal, e-mail: [email protected]
Školiteľ:
Prof.
Ing.
Peter
Chrenek,
DrSc.,
e-mail:
[email protected] Adresa pracoviska: KBB FBP SPU Nitra, Tr.
A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Experimentálne pracovisko: Centrum výskumu živočíšnej výroby
Nitra Hlohovecká 2, 951 41 Nitra Slovenská Republika
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Sekcia
Aplikovaná biológia a biotechnológie (B)
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Tomáš Bulla
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
NUTRIČNÁ A TECHNOLOGICKÁ KVALITA PŠENICE
LETNEJ, TVRDEJ A ŠPALDOVEJ
NUTRITIONAL AND TECHNOLOGICAL QUALITY OF
WINTER WHEAT, DURUM AND SPELT
Pšenica patrí medzi najdôležitejšie obilniny pestované na svete.
Dobrá technologická kvalita pšenice je dôležitá z hľadiska jej
pekárskeho spracovania. V nadväznosti na uvedené cieľom našej
práce bolo analyzovať päť odrôd pšenice letnej formy ozimnej
(Triticum aestivum L.), päť odrôd pšenice špaldovej (Triticum spelta
L.) a dve odrody pšenice tvrdej (Triticum durum DESF.) z hľadiska
ich nutričnej a technologickej kvality. Na základe niektorých
biochemických ukazovateľov ako je obsah bielkovín, frakčné
zloženie bielkovinového komplexu, koeficient nutričnej kvality,
aktivita α-amylázy, alkalických, neutrálnych, kyslých proteáz sme
porovnali tri rozdielne druhy pšenice. Z hľadiska obsahu bielkovín
možno hodnotiť analyzované materiály ako genotypy so stredným
obsahom bielkovín (9,95 – 11,03 %). Najvyššiu nutričnú kvalitu na
základe obsahu albumínov a globulínov a koeficienta nutričnej
kvality dosiahli odrody pšenice tvrdej. Na druhej strane najlepšiu
technologickú kvalitu z hľadiska obsahu zásobných bielkovín
vykázali genotypy pšenice letnej a pšenice špaldovej. Aktivita
sledovaných hydrolytických enzýmov bola vo všetkých
analyzovaných genotypoch nízka, čo svedčí o ich dobrej osivárskej a
pekárskej hodnote.
Kľúčové slová: obilniny, pšenica, technologická kvalita, nutričná
kvalita
Adresa: Bc. Tomáš Bulla, prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja
Hlinku 2, 949 76 Nitra, Katedra biochémie a biotechnológie,
[email protected] , [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Zuzana Dürešová, Bc. Barbora Richveisová
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
FYTOFILTRÁCIA Cd KOREŇOVÝM SYSTÉMOM
RASTLÍN TRSTENÍKA Arundo donax L.
PHYTOFILTRATION OF Cd BY ROOT SYSTEM OF GIANT
REED PLANTS Arundo donax L.
V tejto práci sme sledovali v krátkodobých experimentoch
fytofiltráciu Cd koreňovým systémom rastlín trsteníka obyčajného
(Arundo donax L.) z modelových roztokov značených pomocou
rádionuklidov 109Cd a 65Zn za podmienok vsádzkových systémov i
v prietokovom fytofiltračnom systéme. Zistili sme, že fytofiltrácia
Cd koreňovým systémom rastlín trsteníka sa významne znižovala so
zvyšujúcou sa koncentráciou Hoaglandového média (8,3 % – 100 %
HM) z hodnoty 0,39 µmol.g-1 (vlh. hm.) na hodnotu 0,15 µmol.g-1
(vlh. hm.) po 8 dňoch kultivácie rastlín vo vsádzkovom systéme.
Naproti tomu, koncentračný pomer [Cd]nadz. časť : [Cd]koreň sa
zvyšoval so zvyšujúcou sa koncentráciou HM z hodnoty 0,16 pri
8,3 % HM na hodnotu 0,22 pri 100 % HM. Po 5 dňoch kontinuálnej
fytofiltrácie 109Cd (C0 = 0,54 µmol.dm-3 CdCl2) rastlinami
trsteníka vo fytofiltračnom systéme zostalo z počiatočnej špecifickej
rádioaktivity 109Cd (66,6 kBq.dm-3) v modelovom roztoku (25 %
HM) len 5 % a v prípade 2,5-krát väčšej počiatočnej molárnej
koncentrácie Zn, ako dôležitého mikroelementu a fyzikálnochemického analóga Cd, sa na konci experimentu vyskytovalo iba
1 % Zn z pôvodného množstva. Z porovnania koncentračných
pomerov [Me]nadz. časť : [Me]koreň sa zistila až skoro 5-násobne
vyššia akumulácia Zn v nadzemných častiach rastlín trsteníka v
porovnaní s Cd, kedy uvedený koncentračný pomer sa pohyboval v
rozmedzí hodnôt 0,05 – 0,07. Získané údaje poukazujú na možnosti
využitia rýchlorastúcich rastlín trsteníka pri fytofiltrácii toxických
kovov alebo rádionuklidov z odpadových alebo kontaminovaných
vôd.
Kľúčové slová: kadmium, 109Cd, Arundo donax, fytofiltrácia,
distribúcia, špeciácia
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Adresa: Bc. Zuzana Dürešová, Bc. Barbora Richveisová, RNDr.
Miroslav Horník, PhD., Katedra ekochémie a rádioekológie, Fakulta
prírodných vied UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava,
[email protected], [email protected], [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Soňa Godinová
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: Ing. Jana Maková, PhD.
VPLYV POUŽITÝCH SUBSTRÁTOV NA ZLOŽENIE
BIOPLYNU A ZASTÚPENIE MIKROORGANIZMOV VO
VYBRANÝCH ČASTIACH BIOPLYNOVEJ STANICE
EFFECT OF USED SUBSTRATES ON BIOGAS STRUCTURE
AND ABUNDANCE OF MICROORGANISMS INCLUDED IN
SELECTED PARTS OF BIOGAS PLANT
Produkcia bioplynu v bioplynovej stanici je ovplyvnená
vlastnosťami
substrátov
použitých
na
fermentáciu
a
mikroorganizmami ako aktívnymi činiteľmi fermentačného procesu.
Príspevok sa zaoberá činnosťou bioplynovej stanice vo VPP SPU v
Kolíňanoch so zameraním na charakteristiku chemického zloženia
vstupných substrátov (sušina, pomer C : N, pH) a posúdenie
zastúpenia mikroorganizmov vo vybraných častiach bioplynovej
stanice. Hodnotili sme základný substrát (tvorený hnojovicou
ošípaných a maštaľným hnojom), ku ktorému boli pridávané prímesi
(tzv. kofermentácia) ako silážovaná tráva, Amaranthus a biomasa
(zmes živočíšneho odpadu a kukuričnej siláže). Vzorky sme
odoberali z troch odberových miest: vstupný substrát z malej
homogenizačnej nádrže, z fermentora (objem 5 m3) a z miesta
výstupu substrátu z fermentora. V práci sa ďalej zaoberáme zložením
bioplynu a produkčnou efektivitou bioplynovej stanice počas
kofermentácie
poľnohospodárskej
biomasy.
Výsledkom
predkladanej práce je posúdenie vhodnosti použitých biologicky
rozložiteľných materiálov pre spracovanie v bioplynovej stanici a
určenie najvhodnejšieho substrátu pre praktické využitie z hľadiska
produkcie bioplynu.
Kľúčové slová: bioplyn, anaeróbna fermentácia, kofermentácia
Adresa: Bc. Soňa Godinová, Ing. Jana Maková, PhD.; Katedra
mikrobiológie, FBP SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra;
e-mail: [email protected], [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Tímea Hlozáková
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.; Ing. Jana Moravčíková,
PhD.
GENETICKÁ TRANSFORMÁCIA KAPUSTY REPKOVEJ
PRAVEJ POMOCOU AGROBACTERIUM TUMEFACIENS
AGROBACTERIUM – MEDIATED GENETIC
TRANSFORMATION OF OILSEED RAPE
Kapusta repková pravá (Brassica napus L.) je jednou z
najdôležitejších olejnatých plodín pestovaných vo svete. Na trhu sú
dostupné odrody s rôznou kvalitou oleja v závislosti od toho, či sú
určené pre potravinárstvo, priemysel alebo na produkciu biopalív.
Napriek tomu, že v súčasnosti sa dostávajú do popredia moderné
technológie prenosu génov, ich komerčná aplikácia pri repke olejke
je zatiaľ nízka. Hlavnou prekážkou je jej vysoko variabilná a
genotypovo závislá regeneračná schopnosť. Z tohto dôvodu, väčšina
transformačných experimentov bola uskutočnená len na určitých
odrodách.
V tejto práci sme sa zamerali na genetickú modifikáciu rastlín dvoch
komerčných odrôd Hunter a Haydn. Na transformáciu sme použili
binárny vektor pCAMBIA 1304, ktorý obsahoval vo svojej T-DNA
β-glukuronidázový (gus) reportérový gén a selekčný markerový gén
zabezpečujúci rezistenciu k antibiotiku hygromycín. Plazmid
pCAMBIA 1304 sme transformovali do Agrobacterium tumefaciens
LBA 4404 a jeho stabilitu v agrobaktériu sme overili retransformáciou do Escherichia coli a následnou restrikčnou
analýzou. 5 – 7 dňové kotyledonárne petioly repky olejky
(východiskový materiál) sme transformovali pomocou A.
tumefaciens LBA 4404/pCambia 1304.Regenerácia transgénnych
rastlín je v progrese.
Práca bola realizovaná v rámci Operačného programu Výskum a
vývoj, projektu “Implementácia výskumu genetických zdrojov
rastlín a jeho podpora v udržateľnom rozvoji hospodárstva
Slovenskej republiky” (ITMS: 26220220097), spolufinancovaný z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Kľúčové slová: Agrobacterium tumefaciens, Brassica napus,
β-glukuronidázový gén
Adresa: Bc. Tímea Hlozáková, PaedDr. Jana Žiarovská, PhD., Ing.
Jana Moravčíková, PhD., Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
SAV, Akademická 2, 95007 Nitra, [email protected],
[email protected], [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Marína Maglovski
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: doc. Ing. Dana Tančinová, PhD.
MYKOTICKÁ KONTAMINÁCIA PŠENICE ZÁSTUPCAMI
RODU PENICILLIUM
FUNGAL CONTAMINATION OF WHEAT BY SPECIES OF
THE GENUS PENICILLIUM
Cieľom práce bolo mykologicky analyzovať 3 vzorky zrna a 12
vzoriek mlynských frakcií kríženca pšenice ružovej (Triticum
aestivum L. x Triticum spelta) dopestovanej na území Slovenska v
oblasti Pstruša, Vígľaš. Vo všetkých 3 vzorkách pšeničných zŕn sme
z povrchu vyizolovali zástupcov rodu Penicillium a v 2 sa penicíliá
vyskytovali aj v endogénnej časti zŕn. V 9 z 12 hodnotených vzoriek
mlynských frakcií (75 %) bol taktiež zaznamenaný výskyt penicílií.
Spolu sme vyizolovali 44 izolátov zaradených do 10 druhov rodu
Penicillium. Z celkového počtu izolátov, 13 sme získali z povrchovej
mykocenózy zŕn a 31 izolátov z endogénnej mykocenózy zŕn a
mlynských frakcií. 30 kmeňov potenciálne toxinogénnych druhov
rodu Penicillium sme testovali TLC (tenkovrstvová chromatografia)
metódou na schopnosť produkovať mykotoxíny v podmienkach in
vitro. Na schopnosť produkovať vybrané mykotoxíny sme otestovali
zástupcov 6 druhov rodu Penicillium: P. roqueforti, P. hordei, P.
raistrickii,
P. griseofulvum, P. crustosum a P. expansum.
Potenciálnu toxinogenitu vybraných kmeňov sme testovali na 14.
deň kultivácie. Z celkového počtu testovaných kmeňov až 29 (t.j.
96,67 %) produkovalo minimálne jeden mykotoxín. Zistili sme
potenciálnych producentov rokfortínu C (96,67 %), PR toxínu (100
%), grizeofulvínu (100 %), penitrému A (50 %), patulínu (60 %) a
citrinínu (75 %).
Kľúčové slová: Penicillium, mykotoxíny, pšenica, mykocenóza,
tenkovrstvová chromatografia
Adresa: Bc. Marína Maglovski, doc. Ing. Dana Tančinová, PhD.,
Katedra mikrobiológie, FBP, SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra, e-mail: [email protected], [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Ľudmila Rohaľová, Bc. Miloš Hedvigy
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: Ing. Eva Szabová, PhD.
KULTIVÁCIA HLIVY USTRICOVITEJ
NA LIGNOCELULÓZOVÝCH ODPADOCH
CULTIVATION OF PLEUROTUS OSTREATUS
ON LIGNOCELLULOSIC WASTES
Cieľom práce bolo na základe rastových charakteristík a výnosov
hlivy posúdiť vhodnejší substrát pre jednotlivé kmene hlivy
ustricovitej (Pleurotus ostreatus) nazvané Súkromník, Topoľčianky,
KBB a Maďarsko. Ako substráty boli použité poľnohospodárske
odpady (pšeničná slama, kukuričné kôrovie a slama + kôrovie v
pomere 1:1). Kultivácia bola uskutočnená v igelitových vreciach a
umelohmotných vaničkách pri optimálnej teplote 22 ± 1 °C, nízkej
koncentrácii oxidu uhličitého a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu
85 až 90 %. Kultivácia v polyetylénových vreciach bola pri všetkých
kmeňoch hlivy efektívnejšia, kde boli dosiahnuté vyššie výnosy
(853,82 ± 316,82; 321,41 ± 125,05; 568,21 ± 301,44; 200,99 ± 99,74
g) a kratšia doba kolonizácie substrátu, 21 a 22 dní. Na základe
dosiahnutých výnosov dochádzame k záveru, že najvhodnejším
substrátom hlivy ustricovitej je kukuričné kôrovie, samostatne alebo
v kombinácii so slamou.
Kukuričné kôrovie je vhodnejším substrátom pre kmene Súkromník
(s najvyšším výnosom 1083,48 g a s biologickou efektivitou (BE)
135,43 %) a KBB (s najvyšším výnosom 747,57 g a s BE 93,44 %).
Pre kmene Topoľčianky (výnos 453,68 g; BE 56,71 %) a Maďarsko
(výnos 284,46 g, BE 35,56 %) je vhodnejším substrátom zmes slamy
a kôrovia.
Kľúčové slová: Pleurotus ostreatus, kultivácia, substráty, výnosy,
biologická efektivita (BE)
Adresa: Ing. Eva Szabová PhD., Katedra biochémie a
biotechnológie, FBP, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
[email protected],
[email protected],
[email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Marek Schlosser
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: PaeDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
IDENTIFIKÁCIA NESTABILNÝCH PRVKOV GENÓMU
ĽANU SIATEHO (Linum usitatissimum) METÓDOU
REAL–TIME PCR
IDENTIFICATION OF UNSTABLE ELEMENTS OF FLAX
(Linum usitatissimum) GENOME BY
REAL–TIME PCR
Genóm ľanu siateho (Linum usitatissiamum) slúži ako modelový
systém pre štúdium faktorov vplývajúcich na genómovú stabilitu a
vyznačuje sa prítomnosťou transpoanovateľných elementov, ktoré
svojím prejavom za určitých environmentálnych podmienok
pozmeňujú fenotypové, molekulárno-biochemické a morfologické
vlastnosti rastliny. Takýto element je aj LIS – 1 (Linum insertion
sequence) identifikovaný pri rôznych odrodách ľanu. V tejto práci
bola identifikácia realizovaná na odrode Albidum, ktorá bola
pestovaná v laboratórnych
podmienkach na živnej pôde s
polovičným množstvom nutrientov. DNA bola odizolovaná a
pomocou real-time PCR melt analýzy bolo identifikované miesto
včlenenia. Miesto včlenenia bolo potvrdené aj sekvenáciou
príslušného úseku.
Kľúčové slová: real-time pcr, LIS, ľan siaty, transponovateľný
element,
Adresa: Bc. Marek Schlosser ([email protected]) PaeDr
Ing. Jana Žiarovská, PhD. ([email protected])
Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Alica Uharčeková
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: Ing. Jana Maková, PhD.
MIKROBIOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA
DEGRADOVANEJ KAMBIZEME V NÁRODNOM PARKU
VEĽKÁ FATRA
MICROBIAL CHARAKTERISTICS OF DEGRADED
CAMBISOL IN NATIONAL PARK VEĽKÁ FATRA
Na experimentálnej lokalite Pod Ploskou (1 240 m n. m.) v
Národnom parku Veľká Fatra sa nachádzajú eutrofizované
kambizeme, na ktorých prebiehala počas 10 až 30 ročného pasenia a
košarovania ruderalizácia trávneho porastu s dominanciou
burinových druhov štiavca tupolistého (Rumex obtusifolius L.)
a pŕhľavy dvojdomej (Urtica dioica L.). V roku 2011 sme odobrali
pôdne vzorky z hĺbky do 200 mm v 3 odberoch z nasledujúcich
variantov. Prvý variant: ruderalizovaný poloprírodný trávny porast s
dominanciou štiavca tupolistého a pŕhľavy dvojdomej bez
manažmentu. Druhý variant: zaburinený porast štiavcom tupolistým
a pŕhľavou dvojdomou bez manažmentu, 2-krát kosený v priebehu
vegetácie. Tretí variant: ruderálny porast štiavca tupolistého a
pŕhľavy dvojdomej po ošetrení herbicídom s prísevom
autochtónnych druhov rastlín, 2-krát kosený v priebehu vegetácie.
Štvrtý variant: pôvodný pasienok voľne spásaný jalovicami.
Cieľom práce bolo porovnať vplyv ruderalizácie a obnovy pasienka
kosením, ošetrením herbicídom a prísevom na vybrané chemické a
mikrobiologické ukazovatele pôdy. Vo vzorkách sme stanovovali
pHH2O, pHKCl, Ntot, Corg a Nbio, rozklad celulózy a Cmic.
Kľúčové slová: pôdne mikroorganizmy, kambizem, degradácia,
Národný park Veľká Fatra
Adresa: Bc. Alica Uharčeková, Ing. Jana Maková, PhD.; Katedra
mikrobiológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre,
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; e-mail: [email protected],
[email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Michal Záhorský
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., RNDr. Terézia Salaj,
CSc.
SOMATICKÁ EMBRYOGENÉZA IHLIČNATÝCH DREVÍN
SOMATIC EMBRYOGENESIS OF CONIFER TREES
Ďalšiu alternatívnu cestu množenia ihličnatých rastlín nám ponúka
somatická embryogenéza. Ide o nepohlavný, vegetatívny spôsob
rozmnožovania, zisk embryí zo somatických buniek. Touto metódou
môžeme získať veľké množstvo rastlín nami zvoleného genotypu v
relatívne krátkom čase. Významne môže prispieť k obohateniu
lesného spoločenstva o ohrozené, alebo úplne vymiznuté genotypy
rastlín. Pomocou somatickej embryogenézy je možné pozorovať
vývoj zárodočného embrya a cielene experimentovať s kultivačnými
podmienkami, bez vplyvu na ročné obdobie.
V tejto práci sme sa zamerali na indukciu embryogénnych pletív
borovice čiernej (Pinus nigra Arn.,) . Použili sme nezrelé zygotické
embryá, ktoré sú v tomto vývinovom štádiu extrémne malých
rozmerov. Preto boli v pokusoch použité ako primárne explantáty
megagametofyty, ktoré chránia embryá pred vysušovaním a pred
vplyvom ďalších nepriaznivých faktorov. In vitro kultiváciou
rastlinných explantátov na živnom médiu DCR sa po troch až
šiestich týždňoch podarilo získať embryogénne pletivo.
Na štúdium a charakterizáciu rozdielov v štruktúre získaných
organizovaných bipolárnych štruktúr - somatických embryí
získaných z bunkových línií borovice čiernej (Pinus nigra Arn.,) boli
využité metodické postupy in vitro kultivácie rastlinných buniek a
pletív a mikroskopické metódy (svetelná a fluorescenčná
mikroskopia).
Na cytologické pozorovanie boli použité dva typy farbenia,
acetokarmínové a fluorescenčné farbenie pomocou FDA.
Cytologické pozorovania poukazujú
na fakt, že jednotlivé
embryogénne bunkové línie aj pri kultivácií za rovnakých
podmienok vykazujú značnú štruktúrnu variabilitu.
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Kľúčové slová: somatická embryogenéza,
embryogénne pletivo
megagametofyty,
Adresa: Bc. Michal Záhorský, prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.,
RNDr. Terézia Salaj, CSc., Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
SAV, Akademická 2, 95007 Nitra, [email protected],
[email protected], [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Bc. Katarína Zbyňovská
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
OPTIMALIZÁCIA KULTIVAČNÉHO MÉDIA
PRE PRODUKCIU ESENCIÁLNYCH AMINOKYSELÍN
OPTIMIZATION OF CULTIVATION MEDIUM
FOR ESSENTIAL AMINO ACIDS PRODUCTION
Aminokyseliny majú široké využitie v závislosti na ich chuti,
nutričnej hodnote, ostatných fyziologických aktivitách a chemických
vlastnostiach. Pripravujú sa extrakciou z proteínových hydrolyzátov,
chemickou syntézou alebo cestou biologickej syntézy, ktorá využíva
produkčné mikroorganizmy. Zloženie kultivačného média
determinuje chemické a nutričné vlastnosti prostredia pre bunky v
bioreaktore. Optimalizácia kultivačného média predstavuje podstatný
finančný a časový faktor vo vývoji bioprocesov. Z výsledkov
kultivácií koryneformných baktérií vyplýva, že nielen podmienky
kultivačných procesov, ale hlavne samotné zložky kultivačného
média výrazne ovplyvňujú produktivitu daného kmeňa a produkciu
aminokyselín. Významný vplyv na syntézu aminokyselín má
kvalitatívne zloženie kvasničného extraktu a vzájomný pomer
kvasničného extraktu a kukuričného výluhu ako zdrojov dusíka.
Jedným z najdôležitejších faktorov, predovšetkým z ekonomického
hľadiska výroby, je zdroj uhlíka v médiu. Potvrdilo sa, že taký
finančne náročný substrát, ako je glukóza je možné nahradiť
lacnejším disacharidickým zdrojom - sacharózou. Napriek tomu, že v
súčasnosti je produkcia aminokyselín výrazne posilnená genetickými
úpravami mikroorganizmov a produkčnými postupmi, stále je
potrebné optimalizovať tieto procesy s cieľom zefektívniť spôsoby
výroby aminokyselín a tým saturovať zvýšený dopyt po
aminokyselinách pre farmaceutický a potravinársky priemysel.
Kľúčové slová: aminokyseliny, kultivačné médium, korynebaktérie
Adresa: Bc. Katarína Zbyňovská, doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.,
Katedra biochémie a biotechnológie, SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra. [email protected]; [email protected]
X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského
štúdia s medzinárodnou účasťou
Meno: Táňa Farmadinová
Sekcia: Aplikovaná biológia a biotechnológie
Školiteľ: Ing. Milan Chňapek, PhD
METÓDY IDENTIFIKÁCIE A DIFERENCIÁCIE
GENOTYPOV PŠENICE
METHODS OF IDENTIFICATION AND DIFFERENTIATION
OF WHEAT GENOTYPES
Pšenica je od nepamäti najdôležitejšou obilninou na svete najmä
kvôli rozsiahlemu areálu pestovania, využiteľnosti zrna a nutričnej
hodnote. Metódy identifikácie a diferenciácie genotypov pšenice sú
dôležité pre vhodný výber odrody, výnos zŕn a dosiahnutie
požadovaných kvalitatívnych parametrov. K správnemu určovaniu
genotypov sa využívajú molekulárne markery, z ktorých
najpoužívanejšími sú zásobné bielkoviny. Elektroforéza zásobných
bielkovín v polyakrylamidovom géle je najčastejšie využívanou
metódou z dôvodu vysokého stupňa opakovateľnosti a
jednoznačnosti získaných výsledkov. Kvalitatívne a kvantitatívne
parametre pšenice, ako aj stupeň polymorfizmu je možné detegovať
tiež pomocou vizuálnej identifikácie, imunologických analýz,
chromatografických a spektrometrických metód, ako aj pomocou
analýzy genómu na základe hybrdizačných a amplifikačných
techník. V nadväznosti na uvedené bolo cieľom našej práce
identifikovať, diferencovať a charakterizovať genotypy pšenice na
základe polymorfizmu zásobných bielkovín.
Kľúčové slová: pšenica, identifikácia, diferenciácia, zásobné
bielkoviny, analytické metódy
Adresa: Táňa Farmadinová, Ing. Milan Chňapek, PhD., SPU FBP
KBB, [email protected], [email protected]
Download

Hlozákova zbornik SVK 2012.pdf