Bulletin
Slovenskej zoologickej
spoločnosti pri SAV 3/2013
odbornej verejnosti jeho curriculum vitae i publikačnú
aktivitu.
Obsah
B. Matoušek: Prof. RNDr. Alexander Ladislaus Gregorius Dudich,
CSc. sedemdesiatročný ........................................................................1
B. Matoušek: Jaroslav Svatoň osemdesiatročný.................................15
Z. Krumpálová: Arachnológ a jubilant Mgr. Jaroslav Svatoň ............20
Z. Krumpálová: Jubilant profesor Miroslav Krumpál ........................21
V. Kubovčík: Jarné pozorovanie vtákov ............................................29
V. Franc: Stáva sa zoológ ohrozeným druhom na Slovensku? ...........31
K. Hensel: Postgraduálne a doktorandské štúdium v odbore Zoológia
na Slovensku v rokoch 1990 – 2010 ..................................................38
Praktický kurz „Drobné cicavce (hmyzožravce a hlodavce) Slovenska“
...........................................................................................................41
V. Kubovčík: „Zoologický kokteil“ putuje na východ Slovenska ......42
7th Central European Dipterological Conference ................................42
Aplikovaná ornitológia 2013 .............................................................42
87th Annual Meeting of the German Society of Mammalogy .............42
11. Arachnologická konferencia ........................................................43
Ekologie 2013 ....................................................................................43
Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku ........................................43
28th European Congress of Arachnology............................................43
***
Prof. RNDr. Alexander Ladislaus Georgius Dudich,
CSc. sedemdesiatročný
Popredný slovenský zoológ, parazitológ, hlavne
sifonapterológ, ale aj ornitológ a mammaliológ,
vysokoškolský pedagóg, ochranca prírody a publicista
prof. RNDr. Alexander Dudich, CSc. dožil sa minulého
roka svojho významného životného jubilea –
sedemdesiat rokov. Je to vedecký pracovník, ktorý
vykonal pre rozšírenie poznania slovenskej (a nielen
slovenskej) prírody veľa, preto využívame túto
príležitosť, aby sme podrobnejšie predstavili širšej
Prof. RNDr. Alexander Dudich, CSc. v predchádzajúcom roku
oslávil svoje významné životné jubileum. Na kongrese „Zoológia
2012“, 18. Feriancove dni pri preberaní blahoželania od prof.
Ing. Rudolfa Kropila, CSc., rektora Technickej univerzity vo
Zvolene (foto P. Koreň).
Narodil sa v známej učiteľskej tekovskej rodine 15.
októbra 1942 v Kameníne (okres Nové Zámky). Po
skončení stredoškolských štúdií zapísal sa na
Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského
v Bratislave, ktorú po obhájení svojej diplomovej práce
„Mikromammália Demänovskej doliny“ ukončil v roku
1964 s titulom promovaný biológ. Nasledovalo desať
rokov pôsobenia na Katedre zoologie Vysokej školy
poľnohospodárskej v Nitre, kde začal pôsobiť ako
výskumný pracovník (1964–1973). Jeho túžba pracovať
plnou mierou v teréne však prevládla a nasledujúci rok
už pracuje na Ústave experimentálnej farmakológie
Slovenskej akadémie vied a to konkrétne na
novovzniknutom
teriologicko-parazitologickom
pracovisku výskumnej stanice tohto ústavu na Starých
Horách. Našiel tu podstatne širšie možnosti pracovať
v teréne, ale i novovznikajúci výborný kolektív
nadšených zoológov. Tu pôsobil v rokoch 1974–1991 a
o výsledkoch jeho práce najlepšie svedčí publikačná
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
1
činnosť z týchto rokov, ktorá je komplexne uverejnená v
druhej časti tejto práce. Ako bývalý múzejný pracovník
vysoko hodnotím práve na tomto pracovisku vzniknutú
zbierku dokumentačného teriologického materiálu, ktorá
sa stala jednou z najkompletnejších kolekcii na
Slovensku. Neexistuje doposial pracovisko na
Slovensku, ktoré by mohlo predbehnúť nielen svojou
početnosťou, ale najmä komplexným vedeckým
spracovaním tento vynikajúci dokumentačný komplex
(dnes uloženého tak v zbierkach Prírodovedného múzea
Slovenského národného múzea v Bratislave ako aj
dublety v popredných európskych múzeách v Londýne
[BMNH], vo Viedni [NHM] a v Budapešti [HNHM]).
Iba na doplnenie predstavy tohto dokumentačného
materialu uvediem, že obsahuje takmer 50 000
vyšetrených drobných zemných cicavcov a niekoľko
stotisíc exemplárov ich ektoparazitov! Už len tento
jediný fakt je prioritný na celom Slovensku.
Alexander Dudich však i na tomto pracovisku
pokračoval vo vedeckej práci a po obhájení práce „Vtáky
kameňolomov juhozápadného Slovenska v nidifikačnom
období“ (1975) získava titul RNDr. Stáva sa známym vo
vedeckých kruhoch nielen na Slovensku, ale i v
zahraničí, študuje a prednáša na kongresoch troch
kontinentov, publikuje desiatky vynikajúcich prác u nás i
v zahraničí. Niet sa preto čomu diviť, ak je v roku 1991
poverený vybudovaním a vedením Katedry všeobecnej
ekológie novovznikajúcej Fakulty ekológie Vysokej
školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, dnešnej Fakulty
ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo
Zvolene. Stála pred ním nemalá organizačná
a administratívna hora problémov, ktoré zvládol
perfektne a jeho najlepšou vizitkou je dnes príkladne
fungujúce pracovisko vysokoškolského charakteru, ktoré
využívajú nielen interní študenti, ale i vedeckí pracovníci
z celého Slovenska. V tomto smere má zvolenské
pracovisko väčší ohlas ako podobné iné slovenské
pracoviská. To hovorí už samo za seba.
Tu tiež náš jubilant dosiahol ďalšie svoje vedecké
a pedagogické úspechy. V roku 1992 po obhájení
kandidátskej dizertačnej práce „Blchy (Siphonaptera)
drobných cicavcov Slovenska“ získava titul CSc. O rok
neskôr (1993) obhajuje habilitačnú prácu „Chorológia
a synekológia drobných cicavcov a ich ektoparazitov
v oblasti Stredných Beskýd“ a získava titul docenta na
tejto vysokej škole. Pokračuje však ďalej a v roku 2001
je menovaný profesorom ekológie. Vykonáva
neobyčajne bohatú prácu ako vedúci či oponent desiatok
diplomových, dizertačných či doktorských prác.
Vychoval nasledujúcu generáciu slovenských zoológov
a ekológov, ktorí dnes zastávajú významné funkcie
a postavenia buď vo sfére vysokých škôl alebo
výskumných vedeckých pracovísk na Slovensku. Je
všeobecne uznávaným trendom na celom svete, že práve
táto práca je najvýznamnejšou vizitkou každého
vysokoškolského pedagóga.
Dnes je náš jubilant emeritný profesor, nie je však
naštastie nečinný, ale veľmi aktívne pokračuje v práci na
ďalších projektov súvisiacich s rozširovaním poznania
prírody strednej Európy. Želáme mu ďalšieho tvorčieho
ducha, aby ešte dlhú dobu mohol pokračovať vo svojej
významnej práci.
Každé hodnotiace slovo je málo oproti tomu, čo
predstavuje personálna bibliografia každého vedeckého
pracovníka. Práve preto ju v čo najkompletnejšej verzii
i tu uverejňujeme, aby poslúžila všetkým jeho
nasledovateľom.
Do ďalšej práce želáme nášmu jubilantovi veľa
energie a zdravia!
Personálna bibliografia
1966
DUDICH A., 1966: Osídľovanie Demänovskej doliny niektorými
druhmi drobných hlodavcov v historickej dobe. - Die Aussiedlung
des Demänovská Tales durch einiger Kleinsäugetierarten in der
historischen Zeit. Lynx, n. s., 6:19-23, Praha.
1968
DUDICH A., 1968: Z činnosti Zboru v Nitre. Ochranca prírody
a pamiatok, 8(7):71, Bratislava.
1969
DUDICH A., 1969: Štátna prírodná rezervácia Zoborská lesostep Svorad. - National Nature Reserve Zoborská lesostep - Svorad.
Ochrana fauny, 3(3-4):3. strana obálky, Bratislava.
DUDICH A., 1969: Kde je chyba? Na okraj nitrianskej fotosúťaže.
Ochranca prírody a pamiatok, 9(1):9, Bratislava.
1970
DUDICH A., 1970: Mikromammalia Demänovskej doliny. - Small
mammals of the Demänova Valley (Low Tatra Mts). Ochrana
fauny, 4:l0-18, Bratislava.
1976
MAĽKOV G. B., VRTIAK O., MAČIČKA O., SELIMOV M. A., LICHARD
M., VORONIN J. K., SVRČEK Š., BIRČAK O., ALEXANDER R.,
DUDICH A., ONDREJKA P., RANDÍK A., ŠTOLLMANN A., KLEINERT
J., 1976: Results of an ecological and virological investigation of
rabies natural foci in north-east Slovakia. - Materialy
ekologičeskogo i virusologičeskogo isledovania prirodnogo očaga
veščesva na sever-vostoke Slovakii. Tezisy dokladov k IX.
Vsesojuznoj konferencii po prirodnoj očagovosti boleznej čeloveka
i životnych. Omsk, 18.-21.5.1976, p. 65-66. Akademia nauk SSSR.
1977
DUDICH, A. l977: Vtáky kameňolomov juhozápadného Slovenska. Birds in quarries in South-west Slovakia. Biológia, 32:327-336,
Bratislava.
1978
DUDICH A., ŠTOLLMANN A, 1978: Teriologický a parazitologický
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
2
výskum na XIII. tábore ochrancov prírody v Slovenských
Beskydách. - Teriological and parasitological research on the 13th
Camp of Nature Guardians in Slovenské Beskydy Mts. In: XIII.
tábora ochrancov prírody, Prehľad odborných výsledkov, str. 41-43.
Prievidza.
1979
DUDICH A., 1979: Ekologická analýza synúzií vtákov kameňolomov.
1. Vplyv abiotického prostredia na štruktúru ornitocenóz. - An
ecological analysis of synusia of birds in quarries l. The influence of
abiotic environment on the structure of ornithocenoses. Biológia,
34(2):161-170, Bratislava.
DUDICH A., 1979: Ekologická analýza synúzií vtákov kameňolomov.
2. Vplyv rozlohy kameňolomov na štruktúru ornitocenóz. - An
ecological analysis of synusia of birds in quarries 2. The influence
of the area of quarries on the structure of ornithocenoses. Biológia,
34(8):645-653, Bratislava.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A, 1979: Sorex alpinus Schinz, 1837,
Apodemus microps Kratochvíl et Rosický, 1952 a Microtus agrestis
(Linnaeus, 1769) v Liptovskej kotline (Západné Karpaty). - Sorex
alpinus Schinz, 1837, Apodemus microps Kratochvíl et Rosický,
1952 und Microtus agrestis (Linnaeus, 1769) in the Liptov Basin
(Western Carpathians). Biológia, 34:423-428, Bratislava.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A.: Drobné zemné cicavce a ich ektoparazity
(Siphonaptera) reliktného luhu v Liptove. - Kleine Erd-Säugetiere
und ihre ektoparasiten (Siphonaptera) des relikten Feuchten
Hochwaldes im Gebiet Liptov. Liptov, 5:91-107, Ružomberok.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1979: Prehľad zoologického výskumu
Poľany - inventarizácia a bibliografia. - Survey of the zoological
research of Poľana Mts.- Inventarisation and bibliography. In: XIV.
tábora ochrancov prírody 1978, Prehľad odborných výsledkov. Str.
35-44. Vydal Odbor kultúry Okresného národného výboru, Zvolen a
Okresný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny,
Prievidza.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A, 1979: Anotovaný prehľad drobných
zemných cicavcov a ich ektoparazitov (Síphonaptera) Kubínskej
doliny a doliny Chmúra (Kysucké Beskydy). - Annotated survey of
little earth mammals and their ektoparasites (Síphonaptera) in
Kubinská valley and Chmúra valley (Kysucké Beskydy). Správy a
informácie Kysuckého múzea, 3:109-121, Čadca.
1980
AMBROS M., DUDICH A., KLEINERT J., ŠTOLLMANN A., 1980: Výskyt
úplného melanizmu u drobných zemných cicavcov na Slovensku. Occurence of total melanism of small terrestrial mammals in
Slovakia. Biológia, 35:127-130, Bratislava.
DUDICH A., 1980: Chaetopsylla (Ch.) matina (Jordan, 1925)
(Siphonaptera) v slovenských Karpatoch. - Chaetopsylla (Ch.)
matina (Jordan, 1925) (Siphonaptera) in the Slovak Carpathians.
Biológia, 35:841-844, Bratislava.
DUDICH A., 1980: Súčasný stav poznania bĺch (Siphonaptera) z
mäsožravcov (Carnivora) Slovenska. - Gegenwärtiger Stand der
Erkenntnisse über Flöhe (Siphonaptera) von Fleischfressern
(Carnivora) der Slowakei. Proceedings of the XII. International
Conference Jagdwissenschaft, Nitra, p.18.
DUDICH A., 1980: Poznámky k výskytu piskora vrchovského (Sorex
alpinus Schinz) v Západných Karpatoch. - Notes to the occurence of
Alpine shrew (Sorex alpinus Schinz) in Western Carpathians.
Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, 7:53,
Bratislava.
DUDICH A., KOVÁČIK J., ŠTOLLMANN A., 1980: Teriologický a
parazitologický výskum na XV. tábore ochrancov prírody. Theriological and parasitological research on the 15th Camp of
Nature Guardians In: XV. tábor ochrancov prírody, Prehľad
odborných výsledkov. Str. 94-98. Vydal Okresný národný výbor -
odbor kultúry, Prievidza, Okresný výbor Slovenského zväzu
ochrancov prírody a krajiny, Prievidza a Okresná pamiatková
správa, Prievidza.
DUDICH A, ŠTOLLMANN A, 1980: Drobné zemné cicavce západnej
časti Slovenských Beskýd. - Mikromammalien des westIichen Teils
der Slowakischen Beskiden. Vlastivedný zborník Považia, 14:219244, Žilina.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1980: Hraboš močiarny (Microtus
agrestis Linnaeus, 1769) v slovenských Východných Karpatoch. Die Erdmaus (Microtus agrestis Linnaeus, 1769) in den
slowakischen Ostkarpathen. Zborník Východoslovenského múzea Prírodné vedy, 21:17-27, Košice.
1981
DUDICH A., 1981: Ekologické aspekty povrchovej ťažby nerastných
surovín. - Ecological aspects of the strip-mining of the mineral
sources In: zborník referátov z konferencie “Spoločenský význam
zoologických výskumov pri tvorbe a ochrane životného prostredia”.
Bratislava 24-28.8.1981, p. 220-224, Bratislava.
DUDICH A., KOVÁČIK J., ŠTOLLMANN A., OBUCH J., 1981: Ďalšie
poznatky o rozšírení Sicista betulina Pallas, 1779 a Pitymys tatricus
Kratochvíl, 1952 (Mammalia, Rodentia) v Západných Karpatoch. Further knowledge concerning distribution of Sicista betulina
Pallas, 1779 und Pitymys tatricus Kratochvíl, 1952 (Mammalia,
Rodentia) in the West Carpathians. Biológia, 36:659-668,
Bratislava.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1981: Opakovaný výskum zemných
cicavcov v Badínskom pralese. - Eine wiederholte Forschung von
kleinen Erd-Säugertieren im Wald Badínsky prales. Zborník
lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea, 11:249-265, Antol.
ŠTEFAN P., DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1981: Príspevok k poznaniu
vší (Anoplura) drobných zemných cicavcov projektovanej prírodnej
rezervácie Ivachnovský luh. - Beitrag zur Kenntnis der Läuse
(Anoplura) der Kleinsäugetieren der projektierten Naturschutzgebiet
Ivachnovský luh (Liptauer Talkessel)Liptov, 6:295-301,
Ružomberok.
1982
DUDICH A., 1982: Finerty, J. P.- Book review. Biológia, 37:1037-1039,
Bratislava.
DUDICH, A. 1982: Maximov, A. A. - Book review. Biológia, 37:10371039, Bratislava.
DUDICH A., 1982: K histórii výskumu bĺch (Siphonaptera) na
Slovensku. I. - Zur Geschichte der Erforschung der Flöhe
(Siphonaptera) in Slowakei. Colloquium siphonapterologicum Staré
Hory 1982, s. 5.
DUDICH A., 1982: Zemné lapáky ako výhodná metóda zberu bĺch
(Siphonaptera) drobných cicavcov. I. - Pitfall traps as an
advantageous method for collecting small mammal fleas
(Siphonaptera). Colloquium siphonapterologicum - Staré Hory
1982, s. 12.
DUDICH A., 1982: Vplyv antropických faktorov na štruktúru
ornitocenóz. Ekologická analýza synúzií vtákov kameňolomov. 3. The influence of anthropic factors on the structure of
ornithocenoses. An ecological analysis of synusia of birds in
quarries 3. Ekológia, 1:85-111, Bratislava.
DUDICH A., 1982: Anotovaný prehľad ektoparazitov drobných
zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) Oravy 1. Siphonaptera. Annotated survey of ectoparasites of small terrestrial mammals
(Insectivora, Rodentia) in Orava Region (West Carpathians). 1.
Siphonaptera. Oravské múzeum, 2:38-53.
DUDICH A., 1982: Súčasný stav poznania bĺch (Siphonaptera) z
mäsožravcov (Carnivora) Slovenska. - Present state of information
of fleas (Siphonaptera) from carnivores (Carnivora) in Slovakia.
Poľovnícky zborník - Folia venatoria, 12:269-281.
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
3
DUDICH A., 1982: Blchy (Siphonaptera) drobných zemných cicavcov
Záhorskej nížiny a Malých Karpát. - Fleas (Siphonaptera) of the
small mammals of Záhorská nížina lowland and Malé Karpaty Mts.
(Western Carpathians. Zborník Slovenského národného múzea,
Prírodné vedy – Acta rerum naturalium Musei nationalis slovaci,
28:91-108, Bratislava.
DUDICH A., HAITLINGER R., ŠTOLLMANN A., 1982: Charakter fauny
drobných cicavcov (Insectivora. Rodentia) a ich ektoparazitov bĺch (Siphonaptera) dvoch orografických celkov oblasti Stredných
Beskýd. - The character of the fauna of small mammals
(Insectivora. Rodentia) and of their ectoparasites - fleas
(Siphonaptera) of two orographic complexes in the area of the
Central Beskids. Biológia, 37(10):1009-1017, Bratislava.
DUDICH A., KOVÁČIK J., ŠTOLLMANN A., 1982: Výsledky výskumu
drobných zemných cicavcov Bystričianskej doliny vo Vtáčniku. Ergebnisse der Kleinsäugerforschung der Bystričianska-Tal in
Vtáčnik Gebirge (West Karpaten). Horná Nitra 10:113–128,
Prievidza.
DUDICH A., KOVÁČIK J., ŠTOLLMANN A., 1982: Výskyt myšovky
vrchovskej (Sicista betulina Pallas, 1779) a hrabáča tatranského
(Pitymys tatricus Kratochvíl, 1952) v Kremnických vrchoch. - Das
Vorkommen der Sicista betulina Pallas, 1779 und das Pitymys
tatricus Kratochvíl, 1952 im Bergland Kremnické vrchy.
Kmetianum, 6:260-264, Martin.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1982: Distribution and some aspects of
ecology of Sorex alpinus Schinz in the Western Carpathians.
Abstract of Paper Third International Theriological Congress,
Helsinki, 15.-20.8.1982, p. 62. Helsinki.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1982: Súčasný stav poznania fauny
drobných zemných cicavcov prírodných regiónov Slovenska. Comment to the present knowledge of small terrestrial mammals in
Slovakia. Lynx, 21:67-78, Praha.
GURYČOVÁ D., LYSÝ J., LICHARD M., VÝROSTEKOVÁ V., DUDICH A.,
1982: Sledovanie prírodneho ohniska tularémie v pohorí Malých
Karpát. - Study of a natural focus of tularemia in the small
Carpathian Mountains. Bratislavské lekárske listy, 78:155-164,
Bratislava.
LYSÝ J., VÝROSTEKOVÁ V., GURYČOVÁ D., DUDICH A., 1982:
Výsledky výskumu prírodného ohniska tularémie na Západnom
Slovensku. - Die Ergebnisse der Erforschung von TularemiaNaturherde in Slovakia. In: zborník referátov z konferencie
československých epidemiologov a mikrobiológov, Bratislava 6.9.12.1982, s. 67-71, Bratislava.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A, 1982: Drobné cicavce Štátnej prírodnej
rezervácie Mäsiarsky bok v Štiavnických vrchoch. - Small
mammals in the State nature reservation Mäsiarsky bok in the
mountains of Štiavnica. Ochrana prírody, 3:283-294, Liptovský
Mikuláš.
ŠTOLLMANN A, DUDICH A., KOVÁČIK J., 1982: Drobné zemné cicavce
Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. - Small terrestrial mammals in
the protected landscape region Vihorlat. Ochrana prírody, 3:267282, Liptovský Mikuláš.
1983
AMBROS M., DUDICH A., KOVÁČIK J., ŠTOLLMANN A., 1983:
Teriologický a parazitologický výskum na 18. tábore ochrancov
prírody. - Theriological and parasitological research on the 18th
Camp of Nature Guardian. In: 18. tábor ochrancov prírody, 1982.
Prehľad odborných výsledkov. Str. 52-69. Vydal Okresný národný
výbor - odbor kultúry, Martin a Správa Chránenej krajinnej oblasti
Veľká Fatra, Martin-Vrútky.
DUDICH
A.,
1983:
Paläomontane
Zusammenhänge
der
nacheiszeitlichen Verbreitung einiger floristischer und faunistischer
Elemente in Mitteleuropa. In: Abstracts of the X. International
Symposium Entomofauna of the Central Europe, p. 14, Budapest.
DUDICH A., 1983: Blchy (Siphonaptera) parazitujúce na drobných
zemných cicavcoch žijúcich v Ľubochnianskej doline vo Veľkej
Fatre (Západné Karpaty). - Fleas (Siphonaptera, Insecta) parasiting
on small terrestrial mammals living in the Valley Ľubochnianska
dolina in the Mountains Veľká Fatra (Western Carpathians).
Ochrana prírody, 4:223-243, Bratislava.
DUDICH A. 1983: Štruktúra sifonaptérií hrdziaka hôrneho
(Clethrionomys glareolus Schreb.) v ohnisku tularémie na
Záhorskej nížine. - On the structure of the flea community
(Siphonaptera) of the bank vole (Clethrionomys glareolus Schr.) in
natural fucus of tularemia in Záhorská nížina lowlan. Práce
Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV, 3:91-95,
Bratislava.
DUDICH
A.,
1983:
Paläomontane
Zusammenhänge
der
nacheiszeitlichen Verbreitung einiger floristischen und faunistichen
Elemente in Mitteleuropa. Proceeding of X. SIEEC, p. 14,
Budapest.
DUDICH A., 1983: Priebeh sukcesie synúzií vtákov kameňolomov vo
vzťahu k sukcesívnym zmenám prostredia. - Bird synusy succession
in quarries with regard on changes the environment. Zborník
referátov z konferencie “Živočíšstvo ako indikátor zmien životného
prostredia”, p. 147-152, Bratislava.
DUDICH A., 1983: Siphonaptera (Insecta) drobných zemných cicavcov
pohoria Vihorlat (Východné Karpaty. - Siphonaptera (Insecta) der
kleinen Erdsäugetiere des Vihorlat-Gebirges (Ostkarpaten). Zborník
Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy, 23:153181, Košice.
DUDICH A., Lysý J., 1983: Výskum ektoparazitocenóz drobných
zemných cicavcov v prírodnom ohnisku tularémie na Záhorskej
nížine. - Investigation on ectoparasitocenoses of small mammals in
natural focus of tularemia on Záhorská nížina lowland. Práce
Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV, 3:97-100,
Bratislava.
DUDICH A., SZABÓ I., 1983: Flea species new for Hungarian fauna. VI.
Folia entomologica hungarica, 44:33-34, Budapest.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1983: Rozšírenie piskora vrchovského
(Sorex alpinus Schinz, 1837) (Soricidae, Insectivora) na Slovensku.
The distribution of the alpine shrew (Sorex alpinus Schinz, 1837;
Soricidae, Insectivora) in Slovakia. Biologia, 38:181-190,
Bratislava.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1983: Micromammal communities in tree
species formations of the east slovakian Lowlands. - Spoločenstvá
mikromammálií drevinných formácií Východoslovenskej nížiny.
Ekológia, 2(4):353-373, Bratislava.
ŠTOLLMANN A, DUDICH A, 1983: Drobné zemné cicavce v
Ľubochnianskej doline vo Veľkej Fatre. - Terrestrian small
mammals in the valley Luchochnianska dolina in the montains
Veľká Fatra. Ochrana prírody, 4:155-177, Liptovský Mikuláš.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A., 1983: Hmyzožravce (Insectivora) a
hlodavce (Rodentia) južnej časti Východoslovenskej nížiny. Insektenfresser (lnsectivora) und Nagetiere (Rodentia) des Südteils
der Ostslowakischen Tiefebene. Zborník Východoslovenského
múzea v Košiciach, Prírodné vedy, 24:127-141, Košice.
1984
DUDICH A., 1984: Príspevok k poznaniu fauny bĺch (Siphonaptera,
Insecta) Kremnických vrchov (Západné Karpaty). I. Blchy drobných
zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia). Kmetianum, 7, Martin.
DUDICH A., 1984: Fleas (Insecta, Siphonaptera) from small mammals
in Čergov Mts. (Western Carpathians). Miscellanea zoologica, 2:2934, Budapest.
DUDICH, A. 1984: Fleas (Siphonaptera) of small terrestrial mammals in
the Slánske vrchy - Zemplén Mts. (Western Carpathians).
Parasitologia hungarica, 17:86-98, Budapest.
DUDICH A., 1984: Poznámky k histórii výskumu bĺch (Siphonaptera)
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
4
na Slovensku a sifonapterologická bibliografia Slovenska do r.1983.
- Zur Frühgeschichte der Erfoschung der Flöhe (Siphonaptera) in
der Slowakei und siphonapterologische Bibliographie der Slowakei
bis 1983. Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV,
5:15-38, Bratislava.
DUDICH A., 1984: Blchy (Siphonaptera) vtákov a cicavcov južnej časti
Krupinskej planiny. - Flöhe (Siphonaptera) der Vögel und
Säugetiere des südlichen Teils von Krupinská planina
(Westkarpaten). Zborník Slovenského národného múzea, Prírodné
vedy – Acta rerum naturalium Musei nationalis slovenici, 30:115126, Bratislava.
DUDICH A., 1984: Sifonaptera drobných zemných cicavcov pohoria
Vihorlat. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, 23:153181, Košice.
DUDICH A., JURÍK M., GRULICH I., 1984: Palaeopsylla aff. cisalpina
Jordan et Rothschild, 1920 [Siphonaptera, Hystrichopsylidae)
v ČSSR. - Palaeopsylla aff. cisalpina Jordan et Rothschild, 1920
(Siphonaptera, Hystrichopsyllidae) in ČSSR. Biológia, 39:205-213,
Bratislava.
DUDICH A., SZABÓ I., 1984: Flea species new for the Hungarian fauna
(Siphonaptera). VII. Annales historico-naturales Musei nationalis
hungarici, 7:239-244, Budapest.
DUDICH A., SZABÓ I., 1984: Über die Verbreitung der Hystrichopsylla
Taschenberg, 1880 (Siphonaptera) in Ungarn. Folia entomologica
hungarica, 45:27-32, Budapest.
1985
AMBROS M., DUDICH A., KOVÁČIK J., ŠTOLLMANN A., 1985: Fauna
drobných zemných cicavcov a ich ektoparazitov v okolí Lehoty nad
Rimavicou. In: XVII. tábor ochrancov prírody, Prehľad odborných
výsledkov, (Kokava nad Rimavicou - Hámor, 11.-19.7.1981). Str.
124-135. Vydal Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov
prírody a krajiny, Bratislava.
AMBROS M., DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1985: Poznámky k faune a k
ekológii drobných zemných cicavcov bukových lesov pohoria
Tríbeč. - Some notes to fauna and ecology of small mammals of
beech woods of the Tríbeč mountains. Rosalia, 2:309-324, Nitra.
DAROLA J., DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1985: Mikromammálie
Chránenej krajinnej oblasti Muránska planina. Stredné Slovensko,
4:140-159, Banská Bystrica.
DUDICH A., 1985: Správa o determinácii blch (Siphonaptera)
zozbieraných z drobných zemných cicavcov ulovených v ŠPR
Suchý. - Report about determination of fleas (Siphonaptera) of
small mammals caught in the State Nature Reserve Suchý. Ochrana
prírody 6:224-225, Bratislava.
DUDICH A., 1985: Blchy (Siphonaptera), hmyzožravce a hlodavce
(Insectivora, Rodentia) Chránenej krajinnej oblasti Poľana. - Flöhe
(Siphonaptera) der Insektenfresser (Insectivora) und Nagetiere
(Rodentia) im Landschaftsschutzgebiet Poľana. Ochrana prírody,
6:241-261, Bratislava.
DUDICH A., 1985: Ektoparazity drobných zemných cicavcov okresu
Považská Bystrica (Biele Karpaty, Javorníky, Strážovské vrchy,
Považské podolie). 1. Siphonaptera. - Ectoparasites of small
mammals of the district Považská Bystrica (Biele Karpaty,
Javorníky, Strážovské vrchy and Považské podolie). 1. Siphonaptera
In: XIX. tábor ochrancov prírody, 1983, Prehľad odborných
výsledkov. Str. 62-78. Vydal Okresný národný výbor - odbor
kultúry, Považská Bystrica a Okresný výbor Slovenského zväzu
ochrancov prírody a krajiny, Považská Bystrica.
DUDICH A., 1985: Ektoparazitofauna cicavcov a vtákov južnej časti
Podunajskej nížiny so zreteľom na Žitný ostrov. 1. Siphonaptera.
Spravodaj Žitnoostrovského múzea, 9:61-96, Dunajská Streda.
DUDICH A., AMBROS M., 1985: Poznatky k sifonapterofaune
(Siphonaptera: Insescta) drobných zemných cicavcov pohoria
Tríbeč (Západné Karpaty]. - The complements to siphonapterofauna
(Siphonaptera: Insecta) of small mammals which are found in
Tribeč Mts. (Western Carpathians) Rosalia, 1:163-173, Nitra.
DUDICH A., LYSÝ J., ŠTOLLMANN A., 1985: Súčasné poznatky o
rozšírení drobných zemných cicavcov (lnsectivora. Rodentia) južnej
časti Podunajskej nížiny. - Der zeitige Erkenntnisse über die
Verbreitung der Kleinsäuger (lnsectivora. Rodentia) im südlichen
Teil der Donauebene. luxta Danubium, Rerum naturalium, 5:157186, Komárno.
DUDICH A., MATOUŠEK B., 1985: Blchy (Insecta, Siphonaptera) zo
zbierok Slovenského národného múzea v Bratislave. - Flöhe
(Insecta, Siphonaptera) aus den Sammlungen des Slowakischen
Nationalmuseums in Bratislava Zborník Slovenského nároidného
múzea, Prírodné vedy - Acta rerum naturalium Musei nationalis
slovaci, 31:81-104, Bratislava.
DUDICH A., SZABÓ I., 1985: On the distribution of the species of
Megabothris Jordan, 1933 and Nosopsyllus Jordan, 1933
(Siphonaptera, Ceratophyllidae) in Hungary. Folia entomologica
hungarica, 46(2):31-40, Budapest.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1985: Zemné lapáky a ich účinnosť z
hľadiska výskumu fauny terestrických mikromamálií. - PitfaIl traps
and their efficiency from the aspect of investigating the fauna of
terrestrial small mammals. Biologia, 40(10):1049-1054, Bratislava.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A., 1985: Doplnky k rozšíreniu piskora
vrchovského (Sorex alpinus Schinz, 1837; Soricidae, Insectivora) na
Slovensku. - Supplements to the spread of the alpine shrew (Sorex
alpinus Schinz, 1837; Soricidae, Insectivora) in Slovakia. Biologia,
40:1041-1043, Bratislava.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A., 1985: Hmyzožravce (Insectivora) a
hlodavce (Rodentia) Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Insectivores (Insectivora) and rodents (Rodentia) in the protected
territory Poľana. Ochrana prírody, 6:263-279, Liptovský Mikuláš.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1985: Teriologický a parazitologický
výskum na IX. Východoslovenskom tábore ochrancov prírody Borša 1985. (Príspevok k poznaniu fauny drobných zemných
cicavcov a ektoparazitov niektorých chránených území okresu
Trebišov). - Theriological and parasitological research on the 9th
East Slovakian Camp of the Nature Guardians 1985 IX.
Východoslovenský tábor ochrancov prírody, Borša - 1985 - Prehl'ad
odborných výsledkov, str. 155-161. Vydal Okresný národný výbor odbor kultúry v Trebišove a Okresný výbor Slovenského zväzu
ochrancov prírody a krajiny v Trebišove.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A., 1985: Príspevok k poznaniu fauny malých
hmyzožravcov (Insectivora) a hlodavcov (Rodentia) Slovenského
krasu. 1. Plešivská planina a Koniar. - Contribution to the
knowledge of the fauna of small insectivores (Insectivora) and
rodents (Rodentia) of Slovak Karst. 1. Plešivská plateau and Koniar.
Slovenský kras, 23:277-282, Liptovský Mikuláš.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A., 1985: Príspevok k poznaniu fauny
drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) Západných
Tatier. - Fauna of small ground mammals (Insectivora, Rodentia) of
the Western Tatras. Zborník prác o Tatranskom národnom parku,
26:161-172, Tatranská Lomnica.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A., 1985: Drobné zemné cicavce Burdy a
južnej časti Ipeľskej pahorkatiny. - Kleine Erd-Säuger von Burda
und vom südlichen Teil des Hügellandes Ipeľská pahorkatina,
Südslowakei. Zborník Slovenského národného múzea, Prírodné
vedy - Acta rerum naturalium Musei nationalis slovaci, 31:145-170,
Bratislava.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A., KOVÁČIK J., 1985: Fauna hmyzožravcov
a hlodavcov (Insectivora, Rodentia) okresu Považská Bystrica
(Biele Karpaty, Javorníky, Strážovské vrchy a Považské podolie). Fauna der Insektenfresser und Nagetiere (Insectivora, Rodentia) des
Bezirkes Považská Bystrica (Biele Karpaty, Javorníky, Strážovské
vrchy a Považské podolie). In: XIX. tábor ochrancov prírody, 1983,
Prehľad odborných výsledkov. Str. 109-118. Vydal Okresný
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
5
národný výbor - odbor kultúry, Považská Bystrica a Okresný výbor
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Považská Bystrica.
1986
AMBROS M., DUDICH A., KLEINERT J., KOVÁČIK J., ŠTOLLMANN A.,
1986: Poznatky z prieskumu niektorých zložiek zoocenóz na
vybratých stacionároch VSN. - Contribution to the knowledge of
some components of animal communities on the east Slovakian
lowland. In: Vedecké sympózium “Ekologická optimalizácia
využívania VSN”, Košice, 13.-16.5.1986. Str. 37-41. Košice.
AMBROS M., DUDICH A., KOVÁČIK J., ŠTOLLMANN A., 1986:
Ektoparazity (Acarina, Anoplura, Siphonaptera) mikromamálií
(Insectivora, Rodentia) Východoslovenskej nížiny. - Ektoparasiten
(Acarina,
Anoplura,
Siphonaptera)
der
Mikromammalia
(Insectivora, Rodentia) der Ostslowakischen Tiefebene. Zborník
Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy, 26:127157, Košice.
AMBROS M., DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1986: Fauna drobných
zemných cicavcov Považského Inovca a ŠPR Chynoriansky luh. Small mammals of the Považsky Inovec Mts. and Chynoriansky luh
Nature Reserve In: Zborník odborných prác Západoslovenského
TOP, Topoľčianske Podhradie - 1984. Zv. 2, str. 175-187. Vydal
Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody,
Bratislava.
DUDICH A., 1986: Blchy (Siphonaptera, Insecta) ektoparazity drobných
zemných cicavcov CHKO Muránska planina. - Fleas (Siphonaptera,
Insecta) - ectoparasites of small mammals of the protected
landscape territory of Muránska planina (Western Carpathians).
Ochrana prírody 7:149-168, Bratislava.
DUDICH A., 1986: Príspevok k poznaniu ektoparazitov drobných
zemných cicavcov lúčanskej Malej Fatry a Žilinskej kotliny
(Západné Karpaty) 1. Siphonaptera. - Contribution to the knowledge
of ectoparasites of small mammals of lúčanská Malá Fatra and
Žilinská kotlina (Western Carpathians). Siphonaptera. In: XX. tábor
ochrancov prírody, Prehľad odborných výsledkov, (Kunerad 14.-22.
júla 1984). Str. 66-80. Vydal Okresný národný výbor - odbor
kultúry, Žilina a Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov
prírody a krajiny, Bratislava.
DUDICH A., 1986: Fauna bĺch na drobných zemných cicavcoch
Považského Inovca a ŠPR Chynoriansky luh. - Fleas of the small
sammals in Považsky Inovec Mts. & Chynoriansky luh Nature
Reserve. In: Zborník odborných prác Západoslovenského TOP,
Topoľčianske Podhradie - 1984. Zv. 2, str. 147-158. Vydal Krajský
ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody,
Bratislava.
DUDICH A., 1986: Prírodovedná bibliografia okresu Spišská Nová Ves
a CHKO Slovenský raj. Drobné cicavce a ektoparazity do r. 1984. Bibliography of the Natural History of Spišská Nová Ves District
and the Natural Lanscape Territory Slovenský raj. Small mammals
and their ectoparasites. Pulsatila 9(2):42-48, Poprad.
DUDICH A., 1986: Príspevok k poznaniu fauny bĺch (Siphonaptera)
drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) pohoria
Pohronský Inovec (Západné Karpaty). - Ectoparasitofauna of small
mammals (Insectivora, Rodentia) of Pohronský Inovec Mts.
(Western Carpatians). l. Siphonaptera. Rosalia, 2:247-264, Nitra.
DUDICH A., 1986: Blchy (Siphonaptera, Insecta) mikromamálií zo
zemných pascí. (Materiály k databanke fauny Slovenska. Kleinsäugerflöhe (Siphonaptera, Insecta) im Bodenfallen. (Material
zur Databank der slowakischen Fauna). Zborník Slovenského
národného múzea, Prírodné vedy – Acta rerum naturalium Musei
nationalis slovenici, 32:131-145, Bratislava.
DUDICH A., KOVÁČIK J., ŠTOLLMANN A., 1986: K poznaniu fauny
hmyzožravcov (Insectivora) a hlodavcov (Rodentia) Lúčanskej
Malej Fatry a Žilinskej kotliny. - To the knowledge of insectivores
(Insectivora) and rodents (Rodentia) of Lúčanská Malá Fatra and
Žilinská kotlin. In: XX. tábor ochrancov prírody, Prehľad
odborných výsledkov, (Kunerad 14.-22. júla 1984). Str. 129-138.
Vydal Okresný národný výbor - odbor kultúry, Žilina a Ústredný
výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Bratislava.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1986: Doplnky a dodatky k rozšíreniu
ryšavky tmavopásej - Apodemus agrarius (Pallas) na území
Slovenskej socialistickej republiky. - Supplements and addenda to
the distribution of the striped field mouse - Apodemus agrarius
(Pallas) on the territory of the Slovak Socialist Republic. Biológia,
41(6):597-604, Bratislava.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1986: Podiel Výskumnej stanice ÚEBE
SAV v Starých Horách na teriologicko-parazitologickej
dokumentácii chránených území Slovenskej socialistickej republiky.
- Share of the research station at the Institute of experimental
biology and ecology of the Slovak academy of sciences in Staré
Hory on the theriological-parasitological documentation of
protected territories of the Slovak Socialist Republic. Ochrana
prírody, 7:399-414, Liptovský Mikuláš.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1986: Drobné cicavce (Insectivora,
Chiroptera, Rodentia) Slanských a Zemplínskych vrchov. - Kleine
Säugetiere (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) der Bergzüge Slánske
und Zemplínske vrchy. Zborník Východoslovenského múzea v
Košiciach - prírodné vedy, 27:73-87, Košice.
1987
AMBROS M., DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1987: Výskyt piskora
vrchovského (Sorex alpinus Schinz, 1837) v pohorí Tríbeč a druhé
doplnky k jeho rozšíreniu na Slovensku. - The occurrence of an
alpine shrew (Sorex alpinus Schinz, 1837) in the Tríbeč mountains
and further complements to its extension in Slovakia. Rosalia,
3:239-246, Nitra.
DUDICH A., 1987: Synúzie bĺch (Siphonaptera: Insecta) piskora
vrchovského (Sorex alpinus Schinz, 1837) v Západných Karpatoch].
- Flea (Siphonaptera: Insecta) synusia of Sorex alpinus Schinz, 1837
in the West Carpathians. Biológia, 42:603-616, Bratislava.
DUDICH A., 1987: Ektoparazity (Siphonaptera) drobných cicavcov
pohoria Burdy a Ipeľskej pahorkatiny. - Ektoparasiten
(Siphonaptera) der Kleine Säugetiere im Gebirge Burda
(Kováčovské kopce) und Ipeľská pahorkatina. Iuxta Danubium,
Rerum Naturalis 5:127-139, Komárno.
DUDICH A., 1987: Príspevok k poznaniu fauny bĺch (Siphonaptera,
Insecta) drobných zemných cicavcov Kremnických vrchov
(Západné Karpaty). - A study of Siphonaptera, Insecta of the small
terrestrial mammals in Kremnica hills (Western Carpathians).
Kmetianum 8:333-349, Martin,
DUDICH A., 1987: Prehľad fauny ektoparazitov drobných zemných
cicavcov okresu Lučenec. 1. Siphonaptera. - Ein Übersicht der
Ektoparasitenfauna der Kleinsäaugern des Beziskes Lučenec. 1.
Siphonaptera. In: 22. tábor ochrancov prírody, Prehľad odborných
výsledkov (Uhorské, 12.-20. júla 1986), p. 135-150. Vydal Okresný
národný výbor - odbor kultúry, Lučenec a Ústredný výbor
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Bratislava.
DUDICH A., 1987: Príspevok k poznaniu bĺch (Insecta: Siphonaptera)
drobných zemných cicavcov pohoria Tríbeč. - A Contribution to the
Knowledge of Fleas (Insecta, Siphonaptera) on small mammals in
the Tribec Mountains. Ochrana prírody, 8:275-290, Bratislava.
DUDICH A., 1987: Príspevok k rozšíreniu a taxonómii
Ctenophhthalmus
agyrtes
(Heller)
(Siphonaptera:
Hystrichopsyllidae) na Podunajskej nížine. - Ein Beitrag zur
Problematik der Verbreitung und der Taxonomie von
Ctenopthalmus agyrtes (Heller) (Siphonaptera: Hystrichopsyllidae)
im Tiefland Podunajská nížina (SW Slowakei). Zborník
Slovenského národného múzea, Prírodné vedy – Acta rerum
naturalium Musei nationalis slovenici, 33:129-146, Bratislava.
DUDICH A., AMBROS M., 1987: Dodatky k sifonapterofaune
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
6
(Siphonaptera, Insecta) drobných zemných cicavcov pohoria Tribeč.
- The complements to Siphonapterofauna (Siphonaptera) of small
mammals of the Tribeč Mountains (West Carpathians). Rosalia,
3:223-229, Nitra.
DUDICH A., AMBROS M., ŠTOLLMANN A., KOVÁČIK J., 1987:
Ektoparazitické článkonožce drobných zemných cicavcov
Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras. 1. Plešivecká planina a
Koniar. - Ectoparasitic arthropods on small mammals in the Slovak
karst Protected landscape area. 1. Plešivecká planina and Koniar
plateaus. Ochrana prírody, 8:99-122, Liptovský Mikuláš.
DUDICH A., KLEINERT J., ŠTOLLMANN A., 1987: Výskyt drobných
cicavcov vo vzorkách získaných zemnými lapákmi. - Occurrence of
small mammals in samples taken by pitfall traps. Lynx, 23:43-50,
Praha.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1987: Materiály drobných zemných
cicavcov a ich ektoparazitov (Acarina, Anoplura, Siphonaptera) z
chránených územi SSR. 1. Prehľad lokalít zo Stredoslovenského
kraja. - Materialen von terrestrischen Kleinsäugern (Insectivora,
Rodentia) und Ektoparasiten (Acarina, Anoplura, Siphonaptera) aus
Naturschutzgebieten der Slowakischen Sozialistischen Republik.1.
Übersicht der Lokalitäten aus Mittelslowakei. Zborník Slovenského
národného múzea, Prírodné vedy – Acta rerum naturalium Musei
nationalis slovenici, 33:147-171, Bratislava.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1987: Príspevok k poznaniu fauny
drobných
cicavcov
Novohradu.
Výsledky
teriologickoparazitologického výskumu na XXII. TOP-e, Uhorské 1986, 1. Beitrag zur Kenntnis die Fauna der Kleinsäaugern des Comitates
Novohrad. In: 22. tábor ochrancov prírody, Prehľad odborných
výsledkov (Uhorské, 12.-20. júla 1986), p. 217-231. Vydal Okresný
národný výbor - odbor kultúry, Lučenec a Ústredný výbor
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Bratislava.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1987: Náčrt fauny hmyzožravcov
(lnsectivora) a hlodavcov (Rodentia) Chránenej krajinnej oblasti
Východné Karpaty. - An outline of insectivores (Insectivora) and
rodents (Rodentia) in Protected Landscape Territory East
Carpathians. X. Východoslovenský tábor ochrancov prírody,
Prehľad odborných výsledkov (Krajná Bystrá, 26.7.-3.8.1986). Str.
121-131. Vydal Okresný národný výbor - odbor kultúry, Svidník,
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Ústredný výbor,
Bratislava a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Okresný
výbor, Svidník.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A., 1987: Piskor vrchovský, Sorex alpinus
Schinz, 1837 v Slanských vrchoch (Západné Karpaty]. Alpenspitzmaus, Sorex alpinus Schinz, 1837 in Slanské vrchy
Gebirge (West Karpaten). Lynx, n. s., 23: 93 – 99, Praha.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A., 1987: Materiály drobných zemných
cicavcov (Insectivora, Rodentia) a ich ektoparazitov (Acarina,
Anoplura, Siphonaptera) z územia SSR. 2. Prehľad lokalít zo
Západoslovenského kraja. - Study material concerning small
mammals (Insectivora, Rodentia) and their ectoparasites (Acarina,
Anoplura, Siphonaptera) from the territory of the Slovak Socialistic
Republic 2. Survey of sites from the West Slovak region. Ochrana
prírody, 8:53-70, Bratislava.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A., 1987: Drobné zemné cicavce južnej časti
Krupinskej planiny. - Kleine Erdsäugetiere im südlichen Teil der
Hochebene Krupina plain (Krupinská planina). Stredné Slovensko,
6:133-147, Banská Bystrica.
1988
DUDICH A., 1988: Náčrt fauny ektoparazitov drobných cicavcov
(Insectivora, Rodentia) horného Ponitria. 1. Siphonaptera. - An
outline of the ectoparasite fauna of small mammals in upper Ponitrie
region (West Slovakia). 1. Siphonaptera. Horná Nitra, 13:175-199,
Prievidza.
DUDICH A., 1988: Ektoparazity drobných zemných cicavcov
Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy 1. Siphonaptera. Ectoparasites of small mammals of the Protected Landsacape
Territory Štiavnické vrchy Hills. 1. Siphonaptera. Ochrana prírody,
9:129-148, Bratislava.
DUDICH A., 1988: Príspevok k poznaniu ektoparazitov drobných
zemných cicavcov Západných Tatier 1. Siphonaptera. - Beitrag zur
Kenntnis der Ektoparasiten auf kleinen Erdsäugetieren in der
Westlichen Tatras. 1. Siphonaptera. Stredné Slovensko, Prírodné
vedy, 8:185-205, Banská Bystrica.
DUDICH A., 1988: Notes on the intespecific hybrids of fleas
(Siphonaptera) on small mammals. Proceedings of the Vth EMOP,
p. 199, Budapest.
DUDICH A., 1988: Náčrt spoločenstiev mikrommamálií a ich
ektoparazitocenóz prírodných regiónov okresu Vranov nad Topľou.
- An outline of the communities of small mammals and their
ectoparasitocenoses of the natural areas of Vranov nad Topľou
districts. In: 11. Východoslovenský tábor ochrancov prírody,
Hermanovce 1987, Prehľad odborných výsledkov, p. 131–146,
Prešov – Vranov nad Topľou.
DUDICH A., CHRISTOV L., SLAVOVA P., 1988: Supplements to the flea
fauna of Bulgaria and preliminary check-list. In: Proceedings of the
symposium “The results and perspectives of further research of
Siphonaptera in Palaeartic”, p. 48 – 52, Bratislava.
DUDICH A., KLEINERT J., 1988: Pitfall traps as a method of collecting
of small mammal fleas: its advantages and limits. In: Proceedings of
the symposium “The results and perspectives of further research of
Siphonaptera in Palaeartic”, p. 73-75, Bratislava.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1988: Drobné zemné cicavce a
parazitické článkonožce mikromamálií Gbeleckých močiarov. Small mammals and parasitic arthropods of small mammals of the
Gbelecké močiare swamps. In: Zborník odborných prác 5.
Západoslovenského TOP-u, Kamenín, 28.6.-4.7.1986. Str. 79-83.
Vydal Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody, Bratislava.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A., 1988: Prehľad fauny drobných zemných
cicavcov (Insectivora. Rodentia) horného Ponitria. - A survey of
fauna of the small mammals (Insectivora, Rodentia) in upper
Ponitrie region. Horná Nitra, 13:160-174, Prievidza.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A., 1988: Drobné zemné cicavce (Insectivora,
Rodentia) Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. - Small
mammals (Insectivora, Rodentia) of the Protected landscape
territory Štiavnické vrchy hills. Ochrana prírody, 9:113-127,
Liptovský Mikuláš.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A., 1988: Príspevok k poznaniu drobných
cicavcov (Insectivora, Rodentia) okresu Veľký Krtíš (Krupinská
planina, Ipeľská kotlina). - Beitrag zur Kenntnis der Kleinsäuger
(Insectivora, Rodentia) des Bezirkes Veľký Krtíš. In: 23. tábor
ochrancov prírody - Prehľad odborných výsledkov (Horné
Plachtince, 11.-19. júla 1987). Str. 265-280. Vydal Okresný národný
výbor- odbor kultúry, Veľký Krtíš a Ústredný výbor Slovenského
zväzu ochrancov prírody a krajiny, Bratislava.
1989
DUDICH A., 1989: Príspevok k poznaniu ektoparazitov drobných
cicavcov Trnavskej pahorkatiny a Malých Karpát. - Contribution to
the knowledge of ectoparasites of small mammals of Trnavská
pahorkatina hills and Malé Karpaty Mts. In: Zborník odborných
prác 6. Západoslovenského TOP-u, zväzok 5, Buková, p. 76-91.
Vydal Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody, Bratislava.
DUDICH A., 1989: Náčrt fauny drobných cicavcov (Insectivora,
Rodentia, Chiroptera) okresu Trnava (Malé Karpaty, Trnavská
pahorkatina. - An outline of small mammals (Insectivora, Rodentia,
Chiroptera) of Trnava disticts (Trnavská pahorkatina hills and Malé
Karpaty Mts. In: Zborník odborných prác 6. Západoslovenského
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
7
TOP-u, zväzok 5, Buková, p. 92-105. Vydal Krajský ústav štátnej
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava.
DUDICH A., 1989: K poznaniu ektoparazitov (Ixodidae, Trombiculidae,
Anoplura) drobnych cicavcov zo Slanskych vrchov. - To the
knowledge of ectoparasites (Ixodidae, Anoplura, Trombiculidae) of
small mammals from Slanské vrchy Mts. In: 13. Východoslovenský
tábor ochrancov prírody, 1988 - Prehľad odborných výsledkov, p.
135 – 150, Prešov.
DUDICH A., 1989: Prehľad fauny bĺch (Siphonaptera) drobných
cicavcov okresu Senica. - Übersicht der Fauna der Flöhe
(Siphonaptera) des Kleinsäaugern des Bezirkes Senica. In: 24. tábor
ochrancov prírody - Prehľad odborných výsledkov, (Lúky pod
Korlátkom, Rozbehy 9.-17. júla 1988). Str. 225-247. Vydal Okresný
národný výbor - odbor kultúry, Senica a Ústredný výbor
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Bratislava.
DUDICH A., 1989: Teriologicko-parazitologický výskum na táboroch
ochráncov prírody 1976 – 1988. – Rewiev of the theriological and
parasitological research on the Nature Guardian Camp’s during
1976-1988 Years. In: 24. tábor ochrancov prírody - Prehľad
odborných výsledkov, (Lúky pod Korlátkom, Rozbehy 9.-17. júla
1988). Str. 271-287. Vydal Okresný národný výbor - odbor kultúry,
Senica a Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a
krajiny, Bratislava.
DUDICH A., LYSÝ J., ŠTOLLMANN A., 1989: Prehľad fauny cicavcov
(Mammalia) okresu Senica. - An outline of the mammals
(Mammalia) of Senica district. In: 24. tábor ochrancov prírody Prehľad odborných výsledkov, (Lúky pod Korlátkom, Rozbehy 9.17. júla 1988). Str. 253-270. Vydal Okresný národný výbor - odbor
kultúry, Senica a Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov
prírody a krajiny, Bratislava.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A., 1989: Necielené úlovky vtákov pri
výskume drobných zemných cicavcov. - Non target catches of birds
during investigation of small mammals. Tichodroma, 2:44-48,
Bratislava.
1990
DUDICH A., 1990: Flea communities of european shrews (Mammalia,
Soricidae). International Colloquium The Biology of the
Soricidae.). Abstracts of Presentations. Powdermill Biological
Station, Carnegie Museum of Natural History, Rector Pennsylvania, 8-14. October 1990.
DUDICH A., 1990: Náčrt ektoparazitocenóz drobných zemných
cicavcov Národného parku Nízke Tatry (NAPANT). Transekt
Predajná - Chabenec – Ivachnová. - An outline of
ectoparasitocenoses of small mammals of the Nízke Tatry National
Park (NAPANT). Crossection Predajná - Chabenec-Ivachnová. In:
XXV. Tábor ochrancov prírody, Prehľad odborných výsledkov,
(Tále, 8.-16. júla 1990). Str. 79-102. Vydal Okresný národný výbor
- odbor kultúry, Banská Bystrica a Slovenský zväz ochrancov
prírody a krajiny, Ústredný výbor, Bratislava.
DUDICH A., 1990: Ektoparazity drobných cicavcov (Insectivora,
Rodentia) ŠPR Chabenec v Nízkych Tatrách. 1. Siphonaptera. Ectoparasites of small mammals (Insectivora, Rodentia) of the State
Nature Reserve Chabenec in Nízke Tatry Mts. l. Siphonaptera. In:
XXV. Tábor ochrancov prírody, Prehľad odborných výsledkov,
(Tále, 8.-16. júla 1990). Str. 103-128. Vydal Okresný národný
výbor - odbor kultúry, Banská Bystrica a Slovenský zväz ochrancov
prírody a krajiny, Ústredný výbor, Bratislava.
DUDICH A., 1990: Bibliografia drobných cicavcov (Insectivora,
Chiroptera, Rodentia) a ich ektoparazitov (Acarina, Anoplura,
Siphonaptera) NAPANT-u. - Bibliography of small mammals
(Insectivora, Chiroptera, Rodentia) and their ectoparasites (Acarina,
Anoplura,Siphonaptera) of the Nízke Tatry National Park
(NAPANT). In: XXV. Tábor ochrancov prírody, Prehľad odborných
výsledkov, (Tále, 8.-16. júla 1990). Str. 139-160. Vydal Okresný
národný výbor - odbor kultúry, Banská Bystrica a Slovenský zväz
ochrancov prírody a krajiny, Ústredný výbor, Bratislava.
DUDICH A., AMBROS M., 1990: Tretie dodatky k sifonapterofaune
(Siphonaptera, Insecta) drobných zemných cicavcov pohoria Tríbeč
(Západné Karpaty). - Third complements to the flea fauna
(Siphonaptera, Insecta) of the Tríbeč Mts. (West Carpathians).
Rosalia, 6:283-296, Nitra.
DUDICH A., KOVÁČIK J., VYLEŤAL M., 1990: K poznaniu drobných
cicavcov a ich ektoparazitov-bch (Siphonaptera) Čiernej Hory. - To
the knowledge of small mammals and their ectoparasites - fleas
(Siphonaptera) of the Čierna Hora Mts. In: Zborník niektorých prác
a informácií z 13. Východoslovenského tábora ochrancov prírody v
Košiciach - Kavečanoch, p. 90 – 94, Košice.
DUDICH A, ŠTOLLMANN A., 1990: Materiály drobných zemných
cicavcov (lnsectivora, Rodentia) a ektoparazitov (Acarina,
Anoplura, Siphonaptera) z územia Slovenskej republiky. 3. Prehľad
lokalít z Východoslovenského kraja. - Materialien über die kleinen
Erdsäugetiere (lnsectivora, Rodentia) und Ektoparasiten (Acarina,
Anoplura, Siphonaptera) vom Gebiet der Slowakischen Republik. 3.
Übersicht über die Lokalitäten aus der Ostslowakei. Zborník
Východoslovenského múzea v Košiciach - prírodné vedy, 31:23-40,
Košice.
KOVÁČIK J., DUDICH A., 1990: Ektoparazitofauna drobných zemných
cicavcov (Insectivora, Rodentia) južnej časti Podunajskej nížiny so
zreteľom na Žitný ostrov. 2. Ixodidae, Anoplura, Trombiculidae. Ectoparasites of small mammals (Insectivora, Rodentia) in the
southern part of Danube lowland with regard to the Cereal Island
(Slovakia). 2. Ixodidae, Trombiculidae, Anoplura. Spravodaj
múzea, Múzeumi Híradó, 13:24-47, Žitnoostrovské múzeum,
Dunajská Streda.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A, 1990: Hmyzožravce (Insectivora) a
hlodavce (Rodentia) pripravovanej ŠPR Chabenec v Nízkych
Tatrách. - Insectivores (Insectivora) and rodents (Rodentia) of the
State Nature Reserve Chabenec in Nízke Tatry Mts. In: XXV. Tábor
ochrancov prírody, Prehľad odborných výsledkov, (Tále, 8.-16. júla
1990). Str. 195-203. Vydal Okresný národný výbor - odbor kultúry,
Banská Bystrica a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny,
Ústredný výbor, Bratislava.
1991
DUDICH A., 1991: Ektoparazity drobných cicavcov (Insectivora,
Rodentia) Kysuckých Beskýd (Západné Karpaty) 1. Siphonaptera. Die Ektoparasiten der kleiner Erdsäugetiere (Insectivora, Rodentia)
der Kysucen Beskyden (Westliche Karpaten). 1. Siphonaptera.
Vlastivedný zborník Považia 16: 203 – 219, Žilina.
DUDICH A., 1991: Synpatry and parapatry in Central European
Peromyscopsylla species. In: Abstracts of European Congress of
Entomology, Symposium internationale entomofaunisticum
Europae Centralis, 1991, p. 48, Gödöllö.
DUDICH A., AMBROS M., 1991: Ectoparasites of small mammals in the
Bátorliget Nature Reserves (Acari: Mesostigmata, Ixodida, Insecta:
Anoplura, Siphonaptera). In: Mahunka, S. Ed.: The Bátorliget
Nature Reserves - after forty years. II. Studia naturalia, scientific
studies from the Hungarian Natural History Museum, 1991:675679, Budapest.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1991: Príspevok k poznaniu zoocenóz
lesných ekosystémov Poľany. 1. Ektoparazity drobných zemných
cicavcov. - Contribution to the knowledge of zoocenoses of the
forest ecosystems of Poľana Mts. 1. Ectoparasites of small
terrestrial mammals. Stredné Slovensko, Prírodné vedy, 10:69-84,
Banská Bystrica.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1991: Materiály k faune drobných
cicavcov (Insectivora, Rodentia) Babej Hory (Oravské Beskydy).
In: 27. Tábor ochrancov prírody, Prehľad odborných výsledkov,
Oravská priehrada 14.7.-19.7.1991. Str. 95-102. Vydalo Stredisko
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
8
štátnej ochrany prírody, Liptovský Mikuláš, Správa Chránenej
krajinnej oblasti Horná Orava, Námestovo a Okresný výbor
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Dolný Kubín.
1992
AMBROS M., DUDICH A., 1992: Výskyt, rozšírenie a ochrana piskora
vrchovského (Sorex alpinus Schinz, 1837) a jeho stanovíšť v
podmienkach Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. - The
occurence,distribution and protection of the alpine shrew (Sorex
alpinus Schinz, 1837) and of its habitat under the condition of the
Protected Landscape Area Ponitrie. Rosalia, 8:233-250, Nitra.
Anonymus (= DUDICH A.), 1992: RNDr. Andrej Štollmann
šestdesiatročný. - 60th birthday of RNDr. Andrej Štollmann.
Rosalia, 8:265-266, Nitra.
DUDICH A., 1992: Semiaquatische Spitzmause (Mammalia: Soricidae)
der Westkarpaten - Verbreitung, Ökologie und Schutz. In: Abstract
of II. Symposium Semiaquatic Säugetiere, Osnabrück 9.-12.6.1992.
DUDICH A., 1992: Competitive coexistence and competitive exclusion
in Siphonaptera. Proceedings of the XIX. ICE Beijing. Abstracts, p.
234. Beijing, 27.06. - 4.07.1992.
DUDICH A., 1992: Kvantitatívna štruktúra synúzie ektoparazitov
drobných cicavcov supramontánneho vegetačného stupňa
Západných Tatier. - Quantitative structure of the synusia of
ectoparasites on small mammals in the supramontane belt of the
West Tatra. Zborník prác o TANAP-e 32:149-164, Tatranská
Lomnica.
DUDICH A., 1992: Stav poznania štruktúry spoločenstiev drobných
cicavcov a ich ektoparazitov lesných geobiocenóz Západných
Karpát. - Stand der Erkenntnisse der Gesellschaftsstruktur der
Kleinsäuger im Waldbiozönosen der Westkarpaten. In: Ekologický
a ekofyz. výskum v lesných ekosystémoch. Zvolen - Poľana 5.7.10.1992, p. 180 – 182.
MATSKÁSI I., MÉSZÁROS F., MURAI É., DUDICH A., 1992: On the
parasite fauna of Microtus oeconomus Pallas, 1776 ssp. mehelyi
Éhik, 1928 in Hungary (Trematoda, Cestoda, Nematoda,
Siphonaptera). Miscelanea zoologica hungarica, 7:9-14, Budapest.
STANKO M., AMBROS M., DUDICH A., 1992: Ektoparazity drobných
cicavcov (Insectivora, Rodentia) projektovanej CHKO Volovské
vrchy. 2. Mesostigmata. - Ectoparasites of small mammals
(Insectivora, Rodentia) of the proposed Landscape Protection
Territory Volovské vrchy Mts. 2. Mesostigmata. In: 15.
Východoslovenský tábor ochrancov prírody 1991 - Prehľad
odborných výsledkov (Štós - Porča 28.7. - 2. 8.1991), p. 99-110,
Moldava nad Bodvou.
STANKO M., DUDICH A., 1992: Ektoparazity drobných zemných
cicavcov (Insectivora, Rodentia) projektovanej CHKO Volovské
vrchy 1. Siphonaptera. - Ectoparasites of small mammals
(Insectivora, Rodentia) of the proposed Landscape Protection
Territory Volovské vrchy Mts 1. Siphonaptera. In: 15.
Východoslovenský tábor ochrancov prírody 1991 - Prehľad
odborných výsledkov (Štós - Porča 28.7. - 2. 8.1991), p. 75-98,
Moldava nad Bodvou.
STANKO M., MOŠANSKÝ L., DUDICH A., ŠTOLLMANN A., UHRIN M.,
1992: Drobné zemné cicavce (Insectivora, Rodentia) projektovanej
CHKO Volovské vrchy. - Small mammals (Insectivora, Rodentia)
of the proposed Landscape Protection Territory Volovské vrchy
Mts. In: 15. Východoslovenský tábor ochrancov prírody 1991 Prehľad odborných výsledkov (Štós - Porča 28.7. - 2. 8.1991), p.
198-209, Moldava nad Bodvou.
1993
DUDICH
A.,
1993:
Introgresívna
hybridizácia
subspécií
Ctenophthalmus
agyrtes
(Heller,
1896)
(Siphonaptera,
Ctenophthalmidae) na Podunajskej nížine. - Introgressive
hybridisation in subspecies of Ctenophthalmus agyrtes (Heller,
1896) (Siphonaptera, Ctenophthalmidae) in the Danube lowland
(Slovakia). Iuxta Danubium, 10:172-185, Komárno.
DUDICH A., 1993: Príspevok k poznaniu drobných zemných cicavcov
(Insectivora, Rodentia) a ich ektoparazitov (Acarina, Anoplura,
Siphonaptera) okolia ŠPR Čenkovská lesostep (Podunajská nížina).
- Contribution to the knowledge of small mammals (Insectivora,
Rodentia) and their ectoparasites (Acarina, Anoplura, Siphonaptera)
of the State Nature Reserve Čenkovská lesostep (Danube lowland,
Slovakia). Iuxta Danubium, 10:186-191, Komárno.
DUDICH A., 1993: Fleas (Siphonaptera) of small mammals
(Insectivora, Chiroptera and Rodentia) in the Bükk National Park.
In.: Mahunka S. (edit.): The Fauna of the Bükk National Park. I.
Natural History of the National Parks of Hungary, p. 401-406,
Budapest.
DUDICH A., 1993: On the distribution of Dormice (Rodentia,
Myoxidae) in Slovakia. Abstracts of the II. Conference on Dormice
(Rodentia, Myoxidae) Fuscaldo, Italy, 15.-19. May 1993, p. 11.
DUDICH A., 1993: Ectoparasites of Dormice (Rodentia, Myoxidae) in
West Carpathians. Abstracts of the II. Conference on Dormice
(Rodentia, Myoxidae), Fuscaldo Marina, Italy, 15.-19. May 1993, p.
25.
DUDICH A., 1993: K poznaniu mikromamálií a ektoparazitov Ponitria
1. Teriologická a parazitologická bibliografia okresu Nitra. - To the
knowledge of the small mammals and their ectoparasites of Ponitrie
region 1. Theriological and parasitological bibliography of the
district Nitra. Rosalia, 9:189-208, Nitra.
DUDICH A., 1993: K poznaniu mikromamálií a ektoparazitov Ponitria.
3. Blchy (Siphonaptera) cicavcov (Insectivora, Rodentia, Carnivora)
okresu Nitra. - To the knowledge of small mammals and their
ectoparasites of Ponitrie region. 3. Fleas (Siphonaptera) of
mammals (Insectivora, Rodentia, Carnivora) of district Nitra.
Rosalia, 9:241-272, Nitra.
DUDICH A., 1993: K poznaniu fauny bĺch (Siphonaptera) drobných
cicavcov Oravských Beskýd. - To the knowledge of the fauna of
fleas (Siphonaptera) living on small mammals in the Oravské
Beskydy Mts. In: XXVII. Tábor ochrancov prírody, Oravská
priehrada 1991 - Prehľad odborných výsledkov, p. 55 – 60.
DUDICH A., 1993: Stav poznania fauny drobných cicavcov a ich
ektoparazitov Pienín. - Stand der Erkenntnisse der Fauna von
Kleinen Säugetiere und ihre Ektoparasiten der Pieniny. In: XVI.
Východoslovenský tábor ochrancov prírody, 1992 - Prehľad
odborných výsledkov, p. 47-59. Vydal Okresný výbor Slovenského
zväzu ochrancov prírody a krajiny, Poprad.
DUDICH A., 1993: Sifonapterologická bibliografia Slovenska II. (1984
– 1986). - The siphonapterological bibliography of Slovakia II.
(1984-1986). Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV,
15:29-40, Bratislava.
DUDICH A., 1993: Komplexný výskum drobných cicavcov Poľany. Complex research of the small mammals of Poľana Mts. In: zborník
referátov zo seminára “Fauna Poľany”, p. 117 – 124, Zvolen.
DUDICH A., JANIČINA P., STAŠIOV V., 1993: Drobné cicavce
(Insectivora, Rodentia) a ich ektoparazity (Acarina, Anplura,
Siphonaptera) ŠPR Hrončocký grúň. - Small mammals (Insectivora,
Rodentia) and their ectoparasites (Acarina, Anoplura, Siphonaptera)
of the Hrončocký grúň Nature reserve. In: zborník referátov zo
seminára “Fauna Poľany”, p. 125-129, Zvolen.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1993: Materiály drobných zemných
cicavcov (Insectivora, Rodentia) a ektoparazitov (Acarina,
Anoplura, Siphonaptera) z územia Slovenskej republiky 4.
Dokončenie - prehľad lokalít za obdobie r.1985 – 1990. - The
material on the small mammals (Insectivora, Rodentia) and their
ectoparasites (Acarina, Anoplura, Siphonaptera) from the territory
of the Slovak republic 4. The 4th conclusion - localities in the
period 1985-1990. Ochrana prírody, 12:311-344, Bratislava.
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
9
1994
AMBROS A., DUDICH A., KOVÁČIK J., 1994: Prehľad fauny
ektoparazitov a nidikolov drobných cicavcov Babej hory (Oravské
Beskydy). - A survey of ectoparasites and nidicolous arthropods of
small mammals of the Mt. Babia hora (Oravské Beskydy Mts).
Zborník Oravského múzea, 9:12-15, Dolný Kubín.
CYPRICH D., DUDICH A., 1994: Ektoparazity drobných zemných
cicavcov (Insectivora, Rodentia) Babej hory v Stredných Beskydách
1. Siphonaptera. - Ectoparasites of small mammal (Insectivora,
Rodentia) of Mt. Babia hora in Stredné Beskydy Mts. 1.
Siphonaptera. Zborník Oravského múzea, 9:7-11, Dolný Kubín.
DUDICH A., 1994: Kvantitatívna štruktúra a dynamika synúzií
hematofágov drobných zemných cicavcov dunajského lužného lesa.
- Quantitative structure and dynamics of hematophagous
ectoparasites of small mammals in Danube floodplain forest. Acta
Facultatis Ecologiae, 1:76-98, Zvolen.
DUDICH A., 1994: K histórii zoologického výskumu Tekova. - To the
history of the zoological research of the Tekov County. Acta Musei
Tekoviensis 2:153-163, Levice.
DUDICH A., 1994: Flea subspecies new for the Slovakian fauna.
Biologia, 49(2):238, Bratislava.
DUDICH A., 1994: Blchy (Siphonaptera) drobných zemných cicavcov
Zvolenskej kotliny a doplnky k sifonapterofaune Javoria (Západné
Karpaty). - Fleas (Siphonaptera) of small mammals in Zvolenská
kotlina hollow and supplements to the fauna of fleas of Javorie Mts.
(West Carpathians). In: XXIX. tábor ochráncov prírody (Kráľová
pri Zvolene 17.-24. júla 1993), Prehľad odborných výsledkov, p.107
– 134, Zvolen.
DUDICH A., 1994: Prehľad výskumu drobných cicavcov (Insectivora,
Chiroptera, Rodentia) a ich ektoparazitov (Acarina, Anoplura,
Siphonaptera) Turca. - Survey of the research of small mammals
(Insectivora, Chiroptera, Rodentia) and their ectoparasites (Acarina,
Anoplura, Siphonaptera) in Turiec Region. In: Turiec 1992 Zborník odborných výsledkov inventarizačných výskumov v povodí
rieky Turiec, p. 119 – 215, Martin.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1994: Dodatky a doplnky k faune
drobných cicavcov (Insectivora, Rodentia) Javoria. - Supplements
and addenda to the fauna of small mammals (Insectivora,Rodentia)
of Javorie Mts. (West Carpatians). In: XXIX. Tábor ochráncov
prírody (Kráľová pri Zvolene 17.-24. júla 1993), Odborné výsledky,
p. 163 – 177, Zvolen.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., STAŠIOV S., 1994: Príspevok k poznaniu
fauny drobných cicavcov (Insectivora, Chiroptera, Rodentia)
Zvolenskej kotliny. - Contribution to the knowledge of small
mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) of Zvolenská kotlina
hollow. In: XXIX. tábor ochrancov prírody (Kráľová pri Zvolene
1993), Prehľad odborných výsledkov, p. 178-198, Zvolen.
KONRÁD V., RUŽIČKA M., ŠINDLER J., MIDRIAK R., SLÁVIKOVÁ D.,
PAJTÍK J., KRCHNÁK P., DUDICH A., 1994: Fakulta ekológie sa
predstavuje. Acta Facultatis ecologiae, 1:9-33, Technická
univerzita, Zvolen.
KROPIL R., DUDICH A., FINĎO S., 1994: Natural forests of the Western
Carpathians - important areas of animal diversity. In: Paulenka J.,
Paule L. (edits.): Conservations of forests in Central Europe.
Proceedings of the WWF Workshop, Zvolen July 7 - 9. 1994, p. 55
– 61, Arbor Publisher.
ŠTOLLMANN A., JANIČINA P., DUDICH A., KADLEČÍK J., 1994:
Hmyzožravce (Insectivora) a hlodavce (Rodentia) ŠPR Veľká
skalná vo Veľkej Fatre. - Small mammals (Insectivora, Rodentia) of
the Veľká skalná State Nature Reserve in the Veľká Fatra Mts. In:
Turiec 1992 - Zborník odborných výsledkov inventarizačných
výskumov v povodí rieky Turiec, p. 193-198, Martin.
UHRIN M., ŠTOLLMANN A., DUDICH A., 1994: Ďalší nález hraboša
močiarneho (Microtus agrestis L.) v Chránenej krajinnej oblasti
Slovenský kras. - An additional find of the field vole, Microtus
agrestis L., in the Protected Landscape Area Slovenský Kras
(Slovakia). Lynx, 26:29-32, Praha.
1995
AMBROS M., DUDICH A., 1995: Mites (Acari: Mesostigmata) occuring
on Neomys fodiens (Pennant, 1771) and Neomys anomalus Cabrera,
1907 (Mammalia, Insectivora) from Western Carpathians. Abstracts
of the Seminar on the Biology and Conservation of European
Desmans and Water Shrews, p. 104, Ordesa, Spain.
Ambros M., Dudich A., 1995: Ektoparazitofauna drobných cicavcov na
Žitnom ostrove. 3. Roztoče (Mesostigmata. - Ectoparasites of small
mammals in the Danube lowland. 3. Mites (Mesostigmata).
Spravodaj múzea – Muzeumi Híradó, 19:66-78, Žitnoostrovské
múzeum, Dunajská Streda.
AMBROS M., DUDICH A., 1995: Prehľad a doterajšie výsledky výskumu
a ochrany fauny drobných zemných cicavcov v chránenej krajinnej
oblasti Ponitrie. - Survey and present results from research and
conservation of small mammals in the protected landscape area
Ponitrie. Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku, 1994: 41 – 48,
Banská Bystrica.
AMBROS M., DUDICH A., KRIŠTOFÍK J., 1995: Kvantitatívna
charakteristika synúzie drobných zemných cicavcov (Insectivora,
Rodentia) a ich ektoparazitov (Acarina, Ixodidae, Anoplura,
Siphonaptera) horského lesa Štátnej prírodnej rezervácie Vtáčnik. Quantitative characteristics of small mammals synusia (Insectivora,
Rodentia) and their ectoparasites (Acarina, Ixodidae, Anoplura,
Siphonaptera) of montainous forests of national nature reserve
Vtáčnik area. Rosalia, 10:157-171, Nitra.
DUDICH A., 1995: Problémy a úskalia zoocenológie. - Über die
Probleme der Zoozönologie. Acta facultatis ecologiae, 2:228-239,
Zvolen.
DUDICH A., 1995: Synekologická štúdia ektoparazitov drobných
cicavcov smrekových lesov v oblasti Stredných Beskýd. Synecological study of small mammals ectoparasites of spruce
forests in Stredné Beskydy Mts. (West Carpathians). Technická
univerzita Zvolen, VPA 8/94, p. 1-47.
DUDICH A., 1995: Inventarizačný prieskum fauny drobných cicavcov a
ich ektoparazitov vybraných lokalít nivných geobiocenóz dolného
toku Ipľa. - Inventory research of small mammals and their
ectoparasites in selected areas of the lower region of the Ipel river.
In: David S. (edit.): Reserach result of the floodplain of the Ipeľ
river from Veľká nad Ipľom - Chľaba. Str. 78-88, Šahy.
DUDICH A., 1995: Príspevok k poznaniu ektoparazitov mikromamálií
Kysúc. 1. Blchy (Siphonaptera). - Contribution to the knowledge of
small mammal ectoparasites of Kysuce region 1. Siphonaptera. In:
Korňan J. (edit.): XXVI. Stredoslovenský tábor ochrancov prírody,
Kysuce. Zborník výsledkov odborných prác, p. 49-62. Vydal
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Spišská Nová Ves.
DUDICH A., AMBROS M., 1995: Flea Communities of European Water
Shrews (Neomys Kaup, Mammalia, Soricidae) in West Carpathians.
Abstracts of the Seminar on the Biology and Conservation of
European Desmans and Water Shrews, p. 105, Ordesa, Spain.
DUDICH A., KOVÁČIK J., ŠTOLLMANN A., 1995: Náčrt fauny
mikromammálií Kysúc. - An outlook of the fauna of small
mammals of Kysuce region. In: 26. Tábor ochrancov prírody –
Prehľad odborných výsledkov, str. 95-106.
DUDICH A., ŠTOLLMANN A., 1995: Drobné ciavce (Insectivora,
Rodentia) Rimavskej kotliny. - Small mammals (Insectivora,
Rodentia) of the Rimavská kotlina basin (Central Slovakia).
Rimava, Odborné výsledky zoologických a mykologických
výskumov, 1995:86-99, Rimavská Sobota.
KADLEČÍK J., DUDICH A., OBUCH J., ŠTOLLMANN A., 1995: K faune
cicavcov (Mammalia) Belianskej doliny a rezervácie Borišov vo
Veľkej Fatre. - On the mammalian fauna of the Belianska dolina
valley and the Borišov reserve in the Veľká Fatra Mts. Ochrana
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
10
prírody, 13:311-320, Bratislava.
1996
DUDICH A., 1996: Sympatria a parapatria druhov rodu
Peromyscopsylla Fox, 1939 (Siphonaptera: Leptopsyllidae) v
Západných Karpatoch 1. Rozšírenie Peromyscopsylla bidentata
(Kolenati) na území Slovenskej republiky. - Sympatry and parapatry
in species of Peromyscopsylla Fox, 1939 (Siphonaptera:
Leptopsyllidae) in West Carpatians 1. Distribution of
Peromyscopsylla bidentata (Kolenati) on the territory of Slovak
Republic. Acta Facultatis Ecologiae, 3:77-91, Zvolen.
1997
DAVID S., DUDICH A., 1997: Příspěvek k rozšíření druhu Agrostemma
githago L. (Dianthaceae) na Slovensku. - A contribution to
distribution of Agrostemma githago L. (Dianthaceae) in Slovakia.
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 19:34-41, Bratislava.
DUDICH A., 1997: Sympatria a parapatria druhov rodu
Peromyscopsylla Fox, 1939 (Siphonaptera: Leptopsyllidae) v
Západných Karpatoch 2. Rozšírenie Peromyscopsylla silvatica
(Meinert) na území Slovenskej republiky. - Sympatry and parapatry
in species of Peromyscopsylla Fox, 1939 (Siphonaptera:
Leptopsyllidae) in West Carpatians 2. Distribution of
Peromyscopsylla silvatica (Meinert) on the territory of Slovak
Republic. Acta Facultatis Ecologiae, 4:75-85, Zvolen.
DUDICH A., 1997: Rozmanitosť živočíšnych spoločenstiev lesných
geobiocenóz BR Východné Karpaty. - Species diversity of animal
communities of forest stands in the Biosphere Reservation Eastern
Carpatians. Acta Facultatis Ecologiae, 4:87-97, Zvolen.
DUDICH A., 1997: Dynamika areálu ryšavky tmavopásej (Apodemus
agrarius Pall.) - expanzia či invázia. - Recent area dynamics of
Striped field mouse (Apodemus agrarius Pall.) in Slovakia expansion or invasion? In: ELIÁŠ P. (edit.): Invázie a invázne
organizmy, 1997:53-62. Slovenská ekologická spoločnosť,
Bratislava.
DUDICH A., 1997: Drobné cicavce (Insectivora, Rodentia) Turčianskej
kotliny. - Small mammals (Insectivora, Rodentia) of the Turčianska
kotlina Basin. Turiec, 1996:177-190, Martin.
MIDRIAK R., BITUŠÍK P., BORTEL J., DUDICH A., HILBERT H., JANČOVÁ
G., NOVIKMEC M., SLÁVIKOVÁ D., TEREK J., VALTÝNI J.,
ZAUŠKOVÁ L., 1997: Rôznorodosť krajiny a jej ochrana východnej
časti Biosférickej rezervácie Východné Karpaty. - The landscape
diversity and its protection in the eastern part of the East
Carpathians Biosphere Reserve. Vedecké štúdie, 11A:1-54,
Technická univerzita, Zvolen.
MIDRIAK R., DUDICH A., SUPUKA J., 1997: Stav a rozvoj ekológie na
Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo
Zvolene. - Stay and development of Ecology on the Faculty of
Ecology and environmental sciences of the Technical University of
Zvolen. Acta Facultatis Ecologiae, 4:9-15, Zvolen.
ŠTOLLMANN A., DUDICH A., AMBROS M., 1997: Krátka správa o faune
drobných zemných cicavcoch (Mammalia) okolia jadrovej
elektrárne Mochovce. - A short report about small terrestrial
mammals fauna (Mammalia) from the surrounding of the nuclear
power plant Mochovce. Rosalia, 12:231-235, Nitra.
VALACH I., KADLEČÍK J., URBAN P., DUDICH A., 1997: Príspevok
k poznaniu fauny cicavcov navrhovanej PR Ipeľské hony a CHKO
Poiplie. - Contribution to mammals fauna of the proposed reserve
Ipeľské hony and the Poiplie LPA. In: Urban P., Hrivnák R. (edits.):
Poiplie, p. 141-146.
1998
DUDICH A., 1998: Sympatria a parapatria druhov rodu
Peromyscopsylla Fox, 1939 (Siphonaptera: Leptopsyllidae) v
Západných Karpatoch 3. Rozšírenie Peromyscopsylla fallax
(Rothschild, 1909) na území Slovenskej republiky. - Sympatry and
parapatry in species of Peromyscopsylla Fox, 1939 (Siphonaptera:
Leptopsyllidae) in West Carpatians 3. Distribution of
Peromyscopsylla fallax (Rothschild, 1909) on the territory of
Slovak Republic. Acta Facultatis Ecologiae, 5:127-141, Zvolen.
DUDICH A., 1998: Prehľad výskumu drobných cicavcov (Insectivora,
Rodentia) a ich ektoparazitov (Acarina, Anoplura, Siphonaptera)
CHKO Slovenský kras. - A review of the research of small
mammals (Insectivora, Rodentia) and their ectoparasites (Acarina,
Anoplura, Siphonaptera) in the PLA Slovenský kras. Naturae tutela,
3:147-155.
MIDRIAK R., HILBERT H., DUDICH A., SLÁVIKOVÁ D., ZAUŠKOVÁ Ľ.,
JANČOVÁ G., BORTEĽ J., BITUŠÍK P., TEREŇOVÁ Ľ., 1998:
Rôznorodosť abiotického prostredia a bioty v povodí Zbojského
potoka na území Národného parku Poloniny. - Diversity of abiotic
environment and biota in the Zboj creek catchment in the Poloniny
National park. Acta Facultatis Ecologiae, 5:13-24, Zvolen.
1999
AMBROS M., DUDICH A., STOLLMANN A., 1999: Hraboš severský –
nový druh pre faunu NPR Parížske močiare. - The root vole - a new
species for the fauna of National nature reserve Parížske močiare.
Chránené územia Slovenska, 41:16, Banská Bystrica.
AMBROS M., DUDICH A., STOLLMANN A., 1999: Fauna drobných
hmyzožravcov a hlodavcov (Insectivora, Rodentia) vybraných
mokraďových biotopov južného Slovenska. - Small mammals
(Insectivora, Rodentia) of wetland habitats of southern Slovakia.
Rosalia, 14:195-202, Nitra.
DUDICH A., 1999: Country accounts. Slovakia. In: MITCHELL-JONES
A. G., AMORI G., BOGDANOWICZ W., KRYSTUFEK B., REJINDERS P.,
SPITZENBERGER F., STUBBE M., THISSEN J., VOHRALÍK J., ZIMA J.:
Atlas of European Mammals. Str. 20-21. The Academic Press,
London.
DUDICH A., CYPRICH D., 1999: Sympatria a parapatria druhov podrodu
Euctenophthalmus Wagner, 1940 (Siphonaptera: Ctenophthalmidae)
v Západných Karpatoch. 1. Rozšírenie Ctenophthalmus
(Euctenophthalmus) orientalis (Wagner, 1898) v Slovenskej
republike. - Sympatry and parapatry in species of Euctenophthalmus
Wagner, 1940 (Siphonaptera: Ctenophthalmidae) in West
Carpatians. 1. Distribution of Ctenophthalmus (Euctenophthalmus)
orientalis (Wagner, 1898) in Slovakia. Acta Facultatis Ecologiae,
6:151-162, Zvolen.
2000
BOĎOVÁ M., DUDICH A., 2000: Drobné cicavce lesov Tilio Carpinenion v Turčianskej kotline. - Small mammals of an Tilio Carpinenion stand in Turčianska kotlina Hollow (West Carpatians,
Slovakia). Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku, 4:85-93,
Banská Bystrica.
DUDICH A., 2000: Ukončili sme projekt EMMA, začíname projekt
SMMA. - Project EMMA has been finished. SMMA has begun.
Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku, 4:17-26, Banská
Bystrica.
DUDICH A., PAVLÍKOVÁ M., 2000: Príspevok k poznaniu drobných
zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) mokradí podtatranského
glaciofluviálu Liptova. - Small mammals (Insectivora, Rodentia) in
the upper Liptov basin wetlands. Výskum a ochrana cicavcov na
Slovensku, 4:73-84, Banká Bystrica.
KRIŠTOFÍK J., DUDICH A., 2000: Sucking lice of the Polyplax genus
(Phthiraptera) on small mammals (Insectivora, Rodentia) in
Slovakia. Biologia, 55(2):133-142, Bratislava.
KRIŠTOFÍK J., DUDICH A., 2000: Sucking lice of the Enderleinellus,
Hoplopleura, Schizophthirus & Neohematopinus genera
(Phthiraptera) on small mammals (Insectivora, Rodentia) in
Slovakia. Biologia, 55(5):487-499, Bratislava.
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
11
2001
AMBROS M., BOĎOVÁ M., DUDICH A., STOLLMANN A., 2001: Hraboš
severský (Microtus oeconomus) - nové lokality výskytu na južnom
Slovensku. - The root vole (Microtus oeconomus) - new sites of
occurence in south Slovakia. Chránené územia Slovenska 49:11-12.
AMBROS M., DUDICH A., STOLLMANN A., 2001: Poznámky k faune
roztočov (Acarina: Mesostigmata) drobných cicavcov (Insectivora,
Rodentia) Starohorských vrchov. - Remarks on fauna of mites
(Acarina: Mesostigmata) of small mammals (Insectivora, Rodentia)
in Starohorské vrchy Mts. Folia faunistica Slovaca, 6:33-45,
Bratislava.
DUDICH A., 2001: Sympatria a parapatria druhov podrodu
Euctenophthalmus
Wagner,
1940
(Siphonaptera:
Ctenophthalmidae) v Západných Karpatoch 2. Rozšírenie
Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) congener (Rothschild, 1907) v
Slovenskej republike. - Sympatry and parapatry in species of
Euctenophthalmus Wagner, 1940 (Siphonaptera: Ctenophthalmidae)
in West Carpatians 2. Distribution of Ctenophthalmus
(Euctenophthalmus) congener (Rothschild, 1907) on the territory of
Slovak republic. Acta Facultatis Ecologiae, 7:199-213, Zvolen.
2002
DUDICH A., STANKO M., 2002: Blchy (Siphonaptera) drobných
cicavcov (Insectivora, Rodentia). - Fleas (Siphonaptera) of small
mammals (Insectivora, Rodentia). In: PANIGAJ, Ľ. (edit.): Pieniny,
Príroda a človek. 1. Str. 72-75, Kežmarok.
FRIČOVÁ J., DUDICH A., 2002: Vši (Anoplura). – Lice (Anoplura). In:
PANIGAJ, Ľ., (edit.): Pieniny. Príroda a človek. Str. 56-60.
Kežmarok.
GUBÁNYI A., MURAI E., HAJDU E., DUDICH A., MATSKÁSI I.,
MÉSZÁROS F., 2002: On the Parasite Fauna of Mammals from the
Fertö-Hanság National Park and its Surroundings (Cestoda
Trematoda, Nematoda, Siphonaptera]. In: The Fauna of the FertöHanság National Park, p. 99-110. Hungarian Natural History
Museum, Budapest.
STANKO M., DUDICH A., MOŠANSKÝ L., 2002: Cicavce (Mammalia). –
Mammals (Mammalia). In: PANIGAJ, L. (edit.): Pieniny. Príroda a
človek. Str. 93-103. Kežmarok.
2003
AMBROS M., BALÁŽ I., DUDICH A., STOLLMANN A., 2003: Microtus
oeconomus - nové lokality výskytu na južnom Slovensku. Microtus oeconomus - new localities of occurence in South
Slovakia. In: STLOUKAL E. (edit.): Vedecká konferencia - 9.
Feriancove dni, p. 5, Bratislava.
BALÁŽ I., STOLLMANN A., AMBROS M., DUDICH A., 2003: Drobné
cicavce rezervácie Lohótsky močiar. - Small mammals of the
Lohótsky močiar Reserve (Slovakia). Chránené územia Slovenska,
58:27-29, Banská Bystrica.
BOĎOVÁ M., DUDICH A., 2003: Zaujímavosti v rozšírení blch
(Siphonaptera) drobných cicavcov JZ časti Turca. - Remarkable
patterns of spread some fleas (Siphonaptera) of small mammals in
SW part of Turiec. In: ROLLER L. (edit.): zborník abstraktov z
“Entomologická konferencia 2003, Mošovce, Drienok, 18.-19. júna
2003”, p. 5.
DUDICH A., 2003: Sympatria a parapatria druhov podrodu
Euctenophthalmus Wagner, 1940 (Siphonaptera: Ctenophthalmidae)
v Západných Karpatoch 2. Rozšírenie Ctenophthalmus (E.) obtusus
Jordan et Rothschild, 1912 v Slovenskej republike. - Sympatry and
parapatry in species of Euctenophthalmus Wagner, 1940
(Siphonaptera: Ctenophthalmidae) in West Carpatians 3.
Distribution of Ctenophthalmus (E.) obtusus Jordan et Rothschild,
1912 on the territory of Slovak republic. Acta Facultatis Ecologiae,
10:93-104, Zvolen.
DUDICH A., AMBROS M., STOLLMANN A., UHRIN M., URBAN P., 2003:
Ryšavka tmavopása Apodemus agrarius v Novohrade. - Striped
field mouse Apodemus agrarius in Novohrad County. In: Príroda
okresu Veľký Krtíš – 15 rokov od celoslovenského tábora
ochrancov prírody, p. 110-115, Čebovce.
DUDICH A., AMBROS M., BALÁŽ I., STOLLMANN A., 2003: Stepné
prvky sifonapterofauny Západných Karpát. - Eremial elements in
flea fauna of West Carpatians. In: ROLLER L. (edit.): zborník
abstraktov z „Entomologická konferencia 2003, Mošovce, Drienok,
18.-19. júna 2003“, p. 7.
DUDICH A., BOĎOVÁ M., 2003: Blchy (Siphonaptera) drobných
cicavcov NPR Borišov a Veľká Skalná vo Veľkej Fatre. - Fleas
(Siphonaptera) of small mammals in NPR Borišov a Veľká Skalná
in Veľká Fatra Mts. In: ROLLER L. (edit.): zborník abstraktov z
„Entomologická konferencia 2003, Mošovce, Drienok, 18.-19. júna
2003“, p. 6.
MARTÍNKOVÁ N., DUDICH A., 2003: The fragmented distribution range
of Microtus tatricus and its evolutionary implications. Folia
Zoologica, 52(1):11-22, Brno.
2004
BALÁŽ I., AMBROS M., DUDICH A., STOLLMANN A., 2004: Expansion
of Soricidae and their dependence on altitude gradient. In:
STLOUKAL E., KALÚZ S. (edits.): Fauna Carpathica Meeting 2004.
Abstracta. Smolenice. Str. 8. Faunima, Bratislava.
2005
AMBROS M., BALÁŽ I., DUDICH A., STOLLMANN A., 2005: Drobné
zemné cicavce (Insectivora, Rodentia). - Small mammals
(Insectivora, Rodentia). In: GAJDOŠ P., DAVID S., PETROVIČ F.
(edits.): Národná prírodná rezervácia Parížske močiare. Str. 76-82.
Vydal Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied,
Bratislava a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská
Bystrica, Nitra.
BOGUSCH P., LIŠKA P., LUKÁŠ J., DUDICH A., 2005: Spreading and
summary of the knowledge of the invasive sphecid wasp Sceliphron
curvatum (Smith 1870) in the Czech Republic and Slovakia
(Hymenoptera, Apocrita, Sphecidae). Linzer biologische Beiträge,
37(1):215-221.
DUDICH A., 2005: Sympatria a parapatria druhov podrodu
Euctenophthalmus Wagner, 1940 (Siphonaptera: Ctenophthalmidae)
v Západných Karpatoch 4. Rozšírenie Ctenophthalmus
(Euctenophthalmus) uncinatus (Wagner, 1898) v Slovenskej
republike. - Sympatry and parapatry in species of Euctenophthalmus
Wagner, 1940 (Siphonaptera: Ctenophthalmidae) in West
Carpatians 4. Distribution of Ctenophthalmus (Euctenophthalmus)
uncinatus (Wagner, 1898) in Slovak republic. Acta Facultatis
Ecologiae, 12:73-87, Zvolen.
ŠTEFFEK J., GAVLAS V., DUDICH A., 2005: Fauna of Slovakian East
Carpathians as a world nature heritage. Ecological and socialeconomical aspects of ethnic-cultural and historical heritage
conservations in the Carpathians. 2.-4.9.2005, Rjachiv, p. 349-354.
2007
AMBROS M., BALÁŽ I., DUDICH A., STOLLMANN A., 2007: Drobné
cicavce (Insectivora, Rodentia) ochranného pásma Národnej
prírodnej pamiatky Domica v NP Slovenský kras. - Small mammals
(Insectivora, Rodentia) of the protection corridor of National Nature
Monument Domica in Slovak Karst NP. In: Biosferické rezervácie
na Slovensku, zborník referátov zo 7. národnej konferencie
o biosferických rezerváciách SR, konanej v Rožňave 20.21.11.2007 v Rožňave, 7:153-162.
2008
DUDICH A., ŠTEFFEK J., 2008: Synurbánna kutavka - Sceliphron
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
12
curvatum (Smith) (Hymenoptera: Sphecidae) v Západných
Karpatoch. - Synurban sphecid wasp - Sceliphron curvatum (Smith)
(Hymenoptera: Sphecidae) in the West Carpathian. Natura
Carpatica, 49:217-220.
2009
GUBÁNYI A., DUDICH A., STOLLMANN A., AMBROS M., 2009:
Distribution and conservation management of the Root Vole
(Microtus oeconomus) population along Danube in Central Europe.
Lynx, 40:29-43, Praha.
UHRIN M., BENDA P., AMBROS M., BALÁŽ I., DUDICH A., REITER A.,
STOLLMANN A., 2009: K faune hmyzožravcov (Erinaceomorpha,
Soricomorpha) a hlodavcov (Rodentia) Národného parku Muránska
planina a blízkeho okolia (Stredné Slovensko). - On the fauna of
insectivores (Erinaceomorpha, Soricomorpha) and Rodents of the
Muránska planina National Park and its surroundings (Central
Slovakia). Lynx, n. s., 40:95-114, Praha.
2010
AMBROS M., DUDICH A., MIKLÓS P., STOLLMANN A., ŽIAK D., 2010:
Ryšavka tmavopása (Apodemus agrarius) – nový druh cicavca
Podunajskej roviny. - Striped Field Mouse (Apodemus agrarius) – a
new mammal species in the Daniube Lowland of Slovakia. Lynx,
41:5-13, Praha.
AMBROS M., DUDICH A., MIKLÓS P., STOLLMANN A., ŽIAK D., 2010:
Výskyt ryšavky tmavopásej (Apodemus agrarius Pallas, 1771) na
juhozápadnom Slovensku. - Occurence of Striped Field Mouse
(Apodemus agrarius Pallas, 1771) in South-west Slovakia. In:
KAUTMAN J., STLOUKAL E. (edits.): Vedecká konferencia - 16.
Feriancove dni, p. 11, Bratislava.
MIKLÓS P., ŽIAK D., AMBROS M., DUDICH A., STOLLMANN A., 2011:
Nové nálezy hraboša severského (Microtus oeconomus) v oblasti
Podunajskej roviny. In: BRYJA J., ZUKAL J. (edits.): Zoologické dny,
Brno 2011, Sborník abstraktů z konference 9.-10. 2. 2011, p. 148,
Brno.
2011
MIKLOS P., ŽIAK D., AMBROS M., DUDICH A., STOLLMANN A., 2011:
Aktuálne nálezy hraboša severského pannónskeho (Microtus
oeconomus méhelyi) na Slovensku. In: STLOUKAL E. (edit.) et
coauct.: Zborník abstraktov z konferencie 18. Feriancove dni, p. 1920, Bratislava.
2012
AMBROS M., DUDICH A., MIKLOS P., STOLLMANN A., ŽIAK D., 2012:
Krátka správa o stave poznania, výskytu a šírenia ryšavky
tmavopásej (Apodemus agrarius) rok po jej ulovení na
juhozápadnom Slovensku. - Breef notice to knowledge of the spread
and extend of Striped Field Mouse (Apodemus agrarius) after an
year of its appearence in southwest Slovakia. In: BRYJA J.,
ALBRECHTOVÁ J., TKADLEC E. (edits.) et coauct.: Zoologické dny
Olomouc 2012 – Sborník abstraktů z konference 9.-10.2.2012,
Olomouc.
KRIŠTÍN A., DUDICH A., 2012: Orthoptera Slovenska: stav poznatkov
dnes a pred 150 rokmi (za čias J. Frivaldského). - Orthoptera of
Slovakia: status of knowledge today and 150 years ago (during J.
Frivaldský period). In: KŘÍŽ, K. (edit.) et coauct.: Biografia a
bibliografia Jána Frivaldského, p. 66-73. Kysucký Lieskovec.
Nepublikované práce
DUDICH A., 1964: Mikromammalia Demänovskej doliny. - Small
mammals of the Demänova Valley (Low Tatra Mts.). Diplomová
práca. Strojopis. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského,
Bratislava. Str. 1-128.
DUDICH, A. 1975: Vtáky kameňolomov juhozápadného Slovenska
v nidifikačnom období. - Birds in quarries in SW Slovakia in
breeding periode. Dizertačná práca. Strojopis. Prírodovedecká
fakulta Univerzity Komenského, Bratislava. Str. 1-142.
DUDICH A., 1992: Blchy (Siphonaptera) drobných cicavcov Slovenska.
- Fleas (Siphonaptera) of small mammals of Slovakia. PhD Thesis.
Slovenská akadémia vied, Kolégium pre biologicko-ekologické
vedy, Bratislava, str. 1-35.
DUDICH A., 1993: Chorológia a synekológia drobných cicavcov a ich
ektoparazitov v oblasti Stredných Beskýd. - Chorologie und
Synökologie der Kleinsäuger und ihre Ektoparasiten im Gebiet
Stredné Beskydy (Slowakei). Habilitačná dizertačná práca, p. 1-55,
Technická univerzita, Zvolen.
DUDICH A., VYLEŤAL M., 1982: Synúzie bĺch (Siphonaptera) drobných
cicavcov drevinovitých formácií Východoslovenskej nížiny. - Flea
synusy (Siphonaptera) of small mammals of the tree species
formations of East Slovakian lowlands. I. Colloquium
siphonapterologicum - Staré Hory 1982, 15 pp.
KALIVODOVÁ E., AMBROS M., BRÁZDA J., DAROLOVÁ A., DUDICH A.,
GABÁŠOVÁ O., KLEINERT J., KOVÁČIK J., KRIŠTOFÍK J., LICHARD
M., LYSÝ J., MOŠANSKÝ L., RANDÍK A., ŠTEFFEK J., ŠTOLLMANN
A., ŠUŠLÍK V., TEREK J., VENCZELOVÁ K., 1985: Záverečná správa
za čiastkovú úlohu VI-1-12/01 „Spoločenstvá živočíchov vo
vybraných ekonomicky významných narušených a nenarušených
územiach”. Str. 1-34. Ústav experimentálnej biológie a ekológie
Centra biologicko-ekologických vied Slovenskej a akadémie vied,
Bratislava. Uložené v Oddelení vedeckých informácii (Knižnica)
Ústavu krajinnej ekológie SAV, Bratislava.
Diplomové práce (52) vypracované a obhájené pod dohľadom prof.
RNDr. Alexandra Dudicha, CSc.
BOLHA S., 1999: Drobné cicavce (Insectivora, Rodentia) Ipeľskej
kotliny. Diplomová práca FEE. TU Zvolen, 46 pp.
JANČIOVÁ E., 1999: Potravná biológia orla skalného (Aquila
chrysaetos L.) na severozápadnom Slovensku. Diplomová práca.
FEE TU TU Zvolen, 54 pp.
KUNDEK M., 1999: Bocian biely (Ciconia ciconia L.) v okrese
Trebišov. Diplomová práca. FEE TU Zvolen, 48 pp.
ORAVCOVÁ K., 1999: Vplyv vodných diel na výskyt vydry riečnej
(Lutra lutra L. 1758). Diplomová práca. FEE TU Zvolen, 38 pp.
PEEVOVÁ J., 1999: Rozšírenie, biológia a ochrana labute veľkej
(Cygnus olor Gmelin) na Slovensku. Diplomová práca. FEE TU
Zvolen, 68 pp.
SÁROSSY M., 1999: Rozšírenie a ochrana plamienky driemavej (Tyto
alba Scopoli, 1769) na Slovensku. Diplomová práca. FEE TU
Zvolen, 51 pp.
ADAMOVÁ H., 2000: Ektoparazity drobných cicavcov s dôrazom na
kliešte (Ixodida) nivných biocenóz povodia rieky Slatina.
Diplomová práca. FEE TU Zvolen, 38 pp.
DERCO P., 2000: Štúdium rozšírenia vydry riečnej (Lutra lutra L.) na
Ondavskej vrchovine. Diplomová práca. FEE TU Zvolen, 37 pp.
ĎURICOVÁ S., 2000: Štúdium spoločenstiev drobných cicavcov
nivných biocenóz povodia rieky Slatina (Javorie). Diplomová práca.
FEE TU Zvolen, 46 pp.
KALNÁ Z., 2000: Štúdium spoločenstiev drobných cicavcov nivných
biocenóz povodia rieky Slatina (Zvolenská kotlina). Dipl. práca.
FEE TU Zvolen, 48 pp.
KOSTRA M., 2000: Štruktúra ornitocenóz ekotonov izolovaných
ihličnatých lesíkov Turčianskej kotliny. Diplomová práca. FEE TU
Zvolen, 62 pp.
PAVLÍKOVÁ M., 2000: Štúdium spoločenstiev drobných cicavcov
extrazonálnych biocenóz Liptovskej kotliny. Diplomová práca. FEE
TU Zvolen, 52 pp.
ROHÁČOVÁ M., 2000: Geografická premenlivosť polytypických
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
13
druhov ektoparazitov v Západných Karpatoch. Diplomová práca.
FEE TU Zvolen, 42 pp.
ŠMOLDAS V., 2000: Netopiere (Chiroptera) Liptova. Diplomová práca.
FEE TU Zvolen, 42 pp.
BAČKOR Š., 2001: Výskyt svišťa vrchovského tatranského (Marmota
m. latirostris Krat.) v JV časti Vysokých Tatier. Diplomová práca.
FEE TU Banská Štiavnica, 42 pp.
BOĎOVÁ M., 2001: Drobné cicavce a ich ektoparazity lesov Tilio Carpinenion v Turčianskej kotline. Diplomová práca. FEE TU
Banská Štiavnica, 42 pp.
CHLEBUŠ D., 2001: Repatriácia sysľa pasienkového (Citellus citellus) v
NP Muránska planina. Diplomová práca. FEE TU Banská Štiavnica,
59 pp.
DARGAJ M., 2001: Výskyt sovy obyčajnej a dlhochvostej v okolí
Vranova (Slánske vrchy). Diplomová práca. FEE TU Banská
Štiavnica, 48 pp.
KICKO J., 2001: Dravce (Accipitriformes, Falconiformes) na vybranom
území Žiarskej kotliny a pohoria Vtáčnik. Diplomová práca. FEE
TU Banská Štiavnica, 52 pp.
KOČITÁ Z., 2001: Drobné cicavce podhorských bučín (Eu-Fagion)
Malých Karpát. Diplomová práca. FEE TU Banská Štiavnica, 42
pp.
RYBAŘÍKOVÁ K., 2001: Výskyt svišťa vrchovského tatranského
(Marmota marmota latirostris Krat.) v juhozápadnej časti
Západných Tatier. Diplomová práca. FEE TU Banská Štiavnica, 48
pp.
SANITRÁR M., 2001: Potrava a význam sov (Strigiformes) v dvoch
oblastiach Slovenska. Diplomová práca. FEE TU Banská Štiavnica,
44 pp.
DEMETER G., 2002: Ornitocenózy intenzívne využívanej krajiny.
Diplomová práca. FEE TU Banská Štiavnica, 68 pp.
KAŠNIAR A., 2002: Dynamika pohybu čriedy kamzíka vrchovského
alpského (Rupicapra rupicapra) pri Letanovskom mlyne (NP
Slovenský raj). Diplomová práca. FEE TU Banská Štiavnica, 42 pp.
LABUDÍKOVÁ I., 2002: Populácia medveďa hnedého v Západných
Tatrách. Diplomová práca. FEE TU Banská Štiavnica, 42 pp.
PAULENDOVÁ V., 2002: Početnosť veľkých šeliem v Národnom parku
Muránska planina. Diplomová práca. FEE TU Banská Štiavnica, 45
pp.
PŠENÁKOVÁ I., 2002: Štúdium výskytu jazveca lesného (Meles meles
L.) v okrese Komárno. Diplomová práca. FEE TU Banská
Štiavnica, 16 pp.
ŠIŠMIŠOVÁ J., 2002: Biotopy chrapkáča poľného (Crex crex) v NP
Slovenský kras, CHKO Záhorie a CHKO Horná Orava. Diplomová
práca. FEE TU Banská Štiavnica, 49 pp.
ČERIPKOVÁ L., 2003: Hniezdenie a ochrana bociana bieleho (Ciconia
ciconia L.) v okrese Michalovce. Dipl. práca. FEE TU Zvolen,
Banská Štiavnica, 52 pp.
ĎURICA M., 2004: Monitoring sysľa pasienkového v CHKO Cerová
vrchovina. Diplomová práca. FEE TU Zvolen, Banská Štiavnica, 42
pp.
HOFERICOVÁ A., 2004: Ornitocenózy Pilska (Oravské Beskydy).
Diplomová práca. FEE TU Zvolen, Banská Štiavnica, 36 pp.
MAJER V., 2004: Výskyt a početnosť kamzíka vrchovského v
centrálnej časti Nízkych Tatier. Diplomová práca, FEE TU Zvolen,
Banská Štiavnica, 42 pp.
MIHÁL T., 2004: Zhodnotenie ekologických faktorov podzemných
priestorov Štiavnických vrchov vplývajúcich na výskyt netoppierov
(Chiroptera}. Diplomová práca, FEE TU Zvolen, Banská Štivnica,
52 pp.
SMOLINSKÝ R., 2004: Štruktúra krajiny a plazy (Reptilia) NP
Slovenský Kras. Diplomová práca. FEE TU Zvolen, Banská
Štiavnica, 52 pp,
VÁCLAVOVÁ Z., 2004: Populácia kamzíka vrchovského vo vybranej
časti TANAP-u. Diplomová práca. FEE TU Zvolen, Banská
Štiavnica, 71 pp.
ZLACKÁ S., 2004: Netopiere (Chiroptera) v letnom období na na území
CHKO Štiavniccké vrchy. Diplomová práca. FEE TU Zvolen,
Banská Štiavnica, 66 pp.
LEŠIČKO M., 2005: Návrh ekosozologických opatrení pre inundačné
územie Dunaja v závislosti na štúdiu autekológie sovy obyčajnej
(Strix aluco L. 1758). Diplomová práca. FEE TU Banská Štiavnica,
36 pp.
BAJUSZOVÁ R., 2006: Cicavce Východoslovenskej nížiny
(Krajinnoekologická štúdia). FEE TU Zvolen, Banská Štiavnica, 55
pp
BATÓ J., 2006: Rozšíreniu včelárika zlatého (Merops apiaster L.) v
Cerovej vrchovine a jeho habilitatné nároky. FEE TU Zvolen,
Banská Štiavnica, 48 pp.
BLECHOVÁ A., 2006: Rozšírenie kliešťov (Ixodidae) v okolí Malaciek
(Borská nížina). FEE TU Zvolen, Banská Štiavnica, 63 pp.
BOTKOVÁ I., 2006: Rozšírenie dropa fúzatého (Otis tarda) na
navrhovanom vtáčom území Sysľovské polia a jeho ekologické
nároky. FEE TU Zvolen, Banská Štiavnica, 96 pp.
KUBÍK J., 2006: Chorológia hniezdenia a zmeny vo vývoji populácie
bociana bieleho (Ciconia ciconia L.) v Turčianskej kotline.
Diplomová práca. FEE TU Zvolen, 25 pp.
MICHLOVÁ G., 2006: Cicavce dolného Pohronia (Pokus o typizáciu
ekologických zoskupení podľa geobotanických jednotiek, krajinno
ekologických komplexov, lesných typov a biotopov). FEE TU
Zvolen, Banská Štiavnica, 77 pp.
MURÍN J., 2006: Rozšírenie vydry riečnej (Lutra lutra L.) v povodí
rieky Ipeľ. FEE TU Zvolen, Banská Štiavnica, 36 pp.
PASTIER L., 2006: Hniezdenie bociana bieleho v okrese Levice FEE
TU Zvolen, Banská Štiavnica, 36 pp.
VEĽKÝ M., 2006: Zimovanie, nocovanie a hniezdenie vtákov v
búdkach v mestskom prostredí. Diplomová práca. FEE TU Zvolen,
105 pp.
HÍVEŠ J., 2007: Analýza potravy plamineky driemavej (Tyto alba
Scopoli, 1769) v Ipeľskej kotline. Diplomová práca. FEE TU
Zvolen, 62 pp.
JAKUŠ M., 2007: Výskyt a početnosť bociana bieleho v okrese Šaľa.
Diplomová práca. FEE TU Zvolen, 58 pp.
HANÁČKOVÁ L., 2008: Výskum drobných zemných cicavcov v lokalite
Rohatín. Diplomová práca. FEE TU Zvolen, 62 pp.
ONDREJKA P., 2008: Mapovanie rozšíremnia vydry riečnej (Lutra
lutra) na území horných Kysúc. Diplomová práca. FEE TU Zvolen,
48 pp.
TESÁK J., 2008: Potrava jazveca lesného alúvia rieky Rohoznú.
Diplomová práca. FEE TU Zvolen, 62 pp.
ŽIAK J., 2009: Hniezdna biológia sovy lesnej (Strix aluco L.) v
Súľovských vrchoch (v priebehu rokov 2002-2009). Diplomová
práca. FEE TU Zvolen, 54 pp.
Biografie
Authors (BALÁŽ I., AMBROS M.) 2012: Focus on ectoparasites of small
mammals – 70th birthday of Alexander Dudich and 50 years of his
scientific career. Appendix 6 and 7 (nestr.) In: BALÁŽ I., AMBROS
M., TULIS F., 2007: Biology and distribution of the species of the
family Muridae (Rodentia) in Slovakia. 2nd part: Apodemus
flavicollis, Apodemus sylvaticus, Apodemus uralensis, Apodemus
agrarius. Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, Fakulta
prírodných vied, Prírodovedec No. 518. 174 pp. + prílohy.
OKÁLI I., 1989: Zoznam členov Slovenskej entomologickej spoločnosti
pri SAV. Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV,
1(1):24-36, Bratislava.
OKÁLI I., ORSZÁGH I., MATOUŠEK B., HRABOVEC I., 1996: Slovník
slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska.
Bratislava.
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
14
PFEFFER A., KOLEŠKA Z., 1981: Seznam členů Československé
společnosti entomologické při ČSAV a Slovenskej entomologickej
spoločnosti pri SAV. Zprávy Československé společnosti
entomologické při ČSAV, 17, Praha.
STOLLMANN A., 2012: Alexander Dudich – sedemdesiatročný. Naturae
tutela, 16(1):109-111, Liptovský Mikuláš.
STOLLMANN A., AMBROS M., 2003: Bibliografia odborných výsledkov
celoslovenských,
západoslovenských
a východoslovenských
Táborov ochrancov prírody (TOP) do roku 2000. Ochrana prírody
22: 141–175.
Branislav Matoušek
Problém však bol v tom, že denne dochádzal z Martina
do Banskej Bystrice, čo samozrejme bolo pre neho
veľmi náročné. Preto využíva možnosť založenia
Okresného vlastivedného múzea v Martine (neskoršieho
Turčianskeho
múzea
Andreja
Kmeťa
a dnes
Slovenského národného múzea) a tu nastupuje 21. 12.
1964 ako jeho prvý a teda zakladajúci pracovník.
Najskôr vykonáva funkciu riaditeľa (1964–1968), potom
zoológa (1968–1988). 1. 8. 1988 zo zdravotných
dôvodov odchádza do plného invalidného dôchodku.
e-mail: [email protected]
***
Jaroslav Svatoň osemdesiatročný
Známy slovenský arachnológ, v menšej miere ornitológ,
regionálny turčiansky historik a prírodovedec, dlhoročný
múzejník, zakladateľ Múzea Andreja Kmeťa v Martine.
Narodil sa 10. mája 1933 v meste Třešť (okres
Jihlava, Česká republika) v rodine rušňovodiča. Už o rok
neskoršie sa jeho rodičia presťahovali na Slovensko,
najprv do Čadce (1934–1936), potom do Prešova (1936–
1943) a nakoniec v roku 1943 do Vrútok. Do Ľudovej
školy začal chodiť už v Prešove, kde tiež vychodil prvé
štyri ročníky (1939–1943), piaty ročník Ľudovej školy
vychodil už vo Vrútkach (1943–1945). Potom
pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Martine, kde
vychodil 8 ročníkov (1944–1953) a tu tiež aj v júni 1953
maturoval. Hneď v septembri 1953 začal svoje
vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte
Slovenskej univerzity v Bratislave a to na vedeckom
smere chémia. V druhom semestri (v marci 1954) musel
však štúdium zo zdravotných dôvodov zanechať a odišiel
do školských služieb a to konkrétne na Základnú
deväťročnú školu v Detve, Očovej a Hriňovej (okres
Detva). Jeho pôsobenie na tejto škole však prerušila
povinná vojenská skužba (1956–1958), po skončení
ktorej už tu nenastupuje, ale v septembri 1958 začína
učiť na Jedenásťročnej strednej škole vo Vrútkach
(1958–1959), potom na Dvanásťročnej strednej škole
v Martine (1959–1961). Zapísal sa na trojročné (šesť
semestrové) diaľkové štúdium na Vyššej pedagogickej
škole v Banskej Bystrici a to na kombináciu biológia –
chémia (1961–1963), ktorú ukončuje v roku 1963
s titulom promovaný pedagóg pre 6. až 9. ročník
stredných škôl. Ale zanecháva pedagogickú prácu a na
základe vypísaneho konkurzu nastupuje miesto zoológa
v Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody v Banskej Bystrici, kde pracoval
v rokoch 1961–1963, potom krátku dobu v Krajskom
vlastivednom múzeu v Banskej Bystrici (1963–1964).
Mgr. Jaroslav Svatoň sa v tomto roku dožíva významného
životného jubilea. Na obrázku pri rozhovore s doc. Zuzanou
Krumpálovou, predsedníčkou Slovenskej arachnologickej
spoločnosti (foto S. Stašiov).
Z počiatku svojej odbornej kariéry sa zaoberá
ornitológiou, ichtyológiou, významne sa angažuje
v ochrane prírody, jeho hlavné pôsobisko však od roku
1970 spočíva v arachnológii, kde sa vypracoval na
známeho slovenského odborníka. Spolupracuje so
špičkovými československými arachnológmi (prof. Dr.
F. Miller, DrSc., prof. Dr. J. Buchar, DrSc., prof. S.
Pekár, PhD., Dr. P. Gajdoš, CSc., MUDr. R. Prídavka,
atď.). V roku 1974 zakladá Arachnologickú sekciu
Slovenskej entomologickej spoločnosti pri Slovenskej
akadémii vied. Publikuje celý rad dôležitých prác
o výskyte pavúkov na území Slovenska, Čiech
a Moravy. Po roku 1989 sa zúčastňuje na viacerých
európskych alebo
i svetových arachnologických
kongresoch. Svoj najväčší úspech dosahuje, keď sa stáva
v roku
1999
prezidentom
18.
Európskeho
arachnologického kolokvia. Dokonca ako spoluautor
opisuje aj dva nové taxóny pre vedu: Anguliphantes
tripartitus Miller et Svatoň, 1978 a Xysticus slovacus
Svatoň, Pekár et Pridavka, 2000. Na jeho počesť bol tiež
opísaný jeden taxón a to Trichouropoda svatoni Mašan,
2001 (Acari, Uropodina). A. Stollmann (1998) omylom
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
15
uvádza ďalší taxón opísaný na počesť nášho jubilanta
a to tak zvaná Paradosa svatoni. Takýto taxón však
nebol nikdy opísaný (okrem toho rodové meno je
správne Pardosa).
Život a práca Mgr. Jaroslava Svatoňa jednoznačne
dokazuje, že i v malých inštitúciach sa dá realizovať
veľa práce, len záleží na entuziazme bádateľa.
Milý Jaroslav, do ďalšej práce Ti želajú slovenskí
zoológovia a priatelia veľa energie!
Personálna bibliografia
1963
SVATOŇ J., 1963: Ochrana hlavátky obyčajnej a jej biotopu na rieke
Turiec. Ochrana přírody, 1963:125, Praha.
SVATOŇ J., 1963: Podarí sa zachrániť hlavátku? Zpravodaj Krajského
strediska pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1963(2):2930, Banská Bystrica.
SVATOŇ J., 1963: Najväčšia rezervácia. Zpravodaj Krajského strediska
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1963(3):39-40, Banská
Bystrica.
1966
SVATOŇ J., 1966: Hlavátka obyčajná. – Vlastivedný sborník Považia,
8:138-156, tab.1-4, 1 mapka, 3 foto, Žilina.
1968
SVATOŇ J., 1968: Zaujímavý výskyt a pozorovanie ostrohárky
severskej polárnej, Calcarius l. laponicus, pri Martine na severnom
Slovensku. Vertebratologické zprávy, 1968:65-66, Brno.
SVATOŇ J., 1968: Ochranárske myšlienky a snahy v prírodovednej
práci Andreja Kmeťa. – Kmetianum, 1:177-197, 6 foto, Martin.
SVATOŇ J., MENDEL J., 1968: Slovenské sympózium a ochrana zveri
v Turci. Život Turca, 9(4):3.
1970
SVATOŇ J., 1970: K problému ochrany hlavátky obyčajnej a jej biotopu
na rieke Turiec. – Z minulosti a prítomnosti Turca, 1:30-32, 3 foto,
Martin.
1971
SVATOŇ J., 1971: Príspevok k poznaniu nižších vertebrát
(Cyclostomata, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia) Turčianskej
kotliny. – Kmetianum, 2:231-259, 3 foto, Martin.
SVATOŇ J., 1971: Živá príroda Mošoviec a blízkeho okolia. – In:
LIPPAN, M. (edit.), Mošovce, p. 45-75, 15 foto, Stredoslovenské
vydavateľstvo, Banská Bystrica.
SVATOŇ J. F., 1971: Živá príroda Gaderskej a Blatnickej doliny. – In:
POLONEC, A. (edit.): Blatnica, brána do Gaderskej doliny, p. 102134, 20 foto. Vydavateľstvo Osveta, Martin.
1973
KOCIAN A., SVATOŇ J., ŠTOLLMANN A., 1973: Prírodné pomery hornej
Oravy (Živá príroda bývalého okresu Trstená). – In: LANGER, J.
a kol., Trstená 600-ročná, p. 16-67, 26 foto. Vydavateľstvo Osveta,
Martin.
1974
MILLER F., SVATOŇ J., 1974: Príspevok k poznaniu fauny pavúkov
Súľovských skál. In: Štollmann, A. (edit.) et coauct.: Súľovské
skaly, štátna prírodná rezervácia, p. 243-284, Martin.
SVATOŇ J., 1974: Súčasný stav a úlohy Československej arachnológie.
Život Turca, 15(25):2-3, Martin.
SVATOŇ J., 1974: Tapinocyba biscissa (Cambridgew), nový pavúk v
ČSSR. Život Turca, 15(26):6, Martin.
SVATOŇ J., 1974: Univ. prof. RNDr. František Miller, DrSc. a jeho
podiel na výskume arachnofauny Turca. Život Turca, 15(25):3,
Martin.
1977
SVATOŇ J., ŽITŇANSKÁ O., KRUMPÁL M., 1977: Prof. RNDr. František
Miller, DrSc. sedemdesiatpäťročný. – Biológia, 32(8):637-638,
Bratislava.
1978
MILLER F., SVATOŇ J., 1978: Einige seltene und bisher unbekannte
Spinnenarten aus der Slowakei. – Annotationes zoologicae et
botanicae, 126: 1-19, Taf. I (Abb.1-7), Taf. II (Abb.1-8), Taf. III
(Abb.1-8), Taf. IV (Abb.1-10), Taf. V (Abb.1-6), Taf. VI (Abb.110), Taf. VII (Abb.1-7), Taf. VIII (Abb.1-3), Bratislava.
1979
SVATOŇ J., 1979: Zaujímavé a vzácne prírastky v zoologických
zbierkach Turčianskeho múzea Andreja Kmeťa. Kmetianum,
Zborník Turčianskeho múzea Andreja Kmeťa, 5:295-300, Martin.
SVATOŇ J., 1979: Prvý výskyt myšiaka hrdzavého (Buteo rufinus
Cretzsch.)
v Turčianskej
kotline.
Kmetianum,
Zborník
Turčianskeho múzea Andreja Kmeťa, 5:303, Martin.
SVATOŇ J., 1979: Zaujímavý výskyt užovky stromovej (Elaphe
longissima Laur.) v severnej časti Turčianskej kotliny. –
Kmetianum, 5:301-302, Martin.
SVATOŇ J., 1979: Nová lokalita ryšavky tmavopásej (Apodemus
agrarius Pallas) v Turčianskej kotline. – Kmetianum, 5:305-306,
Martin.
SVATOŇ J., MILLER F., 1979: Fauna pavúkov Štátnej prírodnej
rezervácie Rozsutec. Kmetianum, 5:177-198, Martin.
1981
HORÁKOVÁ M., ŠKOVÍROVÁ K., STRAKA V., SVATOŇ J., 1981: Príroda
Turca. Sprievodca po prírodovednej expozícii. Str. 1-32. Vydalo
Turčianske múzeum Andreja Kmeťa, Martin.
STRAKA V., SVATOŇ J., 1981: Živočíšstvo Martina a blízkeho okolia.
Z minulosti a prítomnosti Turca, 6:18-22, Martin.
SVATOŇ J., 1981: Einige neue oder unvollkommen bekannte
Spinnenarten aus der Slowakei. Biológia, 36(2):167-177, Bratislava.
SVATOŇ J., TOPERCER J. jun., 1981: Zriedkavé a vzácne druhy
vodného vtáctva Turčianskej kotliny. Z minulosti a prítomnosti
Turca, 5:201-223, Martin.
1982
STRAKA V., SVATOŇ J., 1982: Prehľad rovnošvých múch (Diptera,
Orthorrhapha) zbieraných do zemných formalínových pascí. –
Kmetianum, 6:135-143, tab.1, Martin.
SVATOŇ J., 1982: Súčasné rozšírenie bociana bieleho (Ciconia ciconia
L.) v Turčianskej kotline. Kmetianum, Zborník Turčianskeho múzea
Andreja Kmeťa, 6:108-128, Martin.
SVATOŇ J., 1982: Vzácny výskyt ibisovca hnedého (Plegadis
falcinellus [L.]) v severnej časti Turčianskej kotliny. Kmetianum,
Zborník Turčianskeho múzea Andreja Kmeťa, 6:256, Martin.
SVATOŇ J., 1982: Bibliografia arachnologickej literatúry týkajúcej sa
Turčianskej kotliny a priľahlých pohorí. Kmetianum, 6:163-167,
Martin.
SVATOŇ J., 1982: Súčasné rozšírenie bociana bieleho (Ciconia ciconia
L.) v Turčianskej kotline. Správy Slovenskej zoologickej
spoločnosti pri SAV, 9:31-33, Bratislava.
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
16
1983
SVATOŇ J., 1983: Weitere neue oder unvollkommen Bekannte
Spinnenarten aus der Slowakei. Biológia, 38(6):569-580, Bratislava.
SVATOŇ J., 1983: Fauna pavúkov (Arachnida, Araneae) štátnej
prírodnej rezervácie Čierny kameň vo Veľkej Fatre. Ochrana
prírody, 4:119-134. Bratislava.
SVATOŇ J., 1983: Pavúky (Araneida) centrálnej časti Vysokých Tatier.
Zborník prác o Tatranskom národnom parku, 24:95-148, Tatranská
Lomnica.
1984
BEŇOVSKÝ J., BUKOVSKÁ M., HORÁKOVÁ M., KRÝSLOVÁ O., MIZERA
O., PÁLEŠ Ľ., REŤKOVSKÝ J., SCHMIDTOVÁ Ľ., SVATOŇ J.,
ŠKOVÍROVÁ K., TATÁR J., HLAVŇOVÁ K., 1984: Mošovce
v premenách času. Str. 1-299. Martin.
GAJDOŠ P., SVATOŇ J., KRUMPÁL M., 1984: New and unusual records
of spiders from Slovakia. – Nové a vzácne nálezy pavúkov zo
Slovenska. I. (Araneae: Atypidae, Dictynidae, Gnaphosidae,
Clubionidae, Zoridae, Salticidae, Lycosidae). Biológia, 39(2):223225, Bratislava.
GAJDOŠ P., SVATOŇ J., KRUMPÁL M., 1984: New and unusual records
of spiders from Slovakia II. (Araneae: Linyphiidae,
Micryphantidae). – Biológia, 39(6):633-635, Bratislava.
SVATOŇ J., 1984: Príspevok k poznaniu pavúkov (Araneida) ŠPR
Starhrad v Malej Fatre. Kmetianum, 7:227-259, Martin.
SVATOŇ J., 1984: Prvý výskyt husi krátkozobej (Anser brachyrhynchus
Baillon, 1883) v Turčianskej kotline. Kmetianum, Zborník
Turčianskeho múzea Andreja Kmeťa, 7:261-264, Martin.
SVATOŇ J., 1984: Pavúky (Araneida) Turčianskej kotliny. 1.časť.
(Mygalomorpha: Atypidae. Cribellatae: Amaurobiidae, Dictynidae,
Uloboridae). – Kmetianum, Martin, 7: 217-225, Martin.
1985
SVATOŇ J., 1985: K poznaniu pavúkov (Arachnida, Araneae) štátnej
prírodnej rezervácie Suchý v Malej Fatre. Ochrana prírody, 6:113133, Bratislava.
SVATOŇ J., 1985: K poznaniu pavúkov (Araneae) južnej časti
Muránskej planiny. Stredné Slovensko, Prírodné vedy, 4:108-124,
Banská Bystrica.
SVATOŇ J., 1985: Náčrt fauny pavúkov (Araneida) navrhovaného
chráneného náleziska Urpín pri Banskej Bystrici. Stredné
Slovensko, Prírodné vedy, 4:237-259, Banská Bystrica.
SVATOŇ J., 1985: Pavúky (Arachneida) v hniezdach belorítky
obyčajnej (Delichon urbica [L.]) na západnom Slovensku. Zborník
Slovenského národného múzea, prírodné vedy – Acta rerum
naturalium Musei nationali slovenici, 31:189-192, Bratislava.
STRAKA V., SVATOŇ J., 1985: Dvadsať rokov činnosti Turčianskeho
múzea Andreja Kmeťa v Martine (1964-1984). Múzeum, 30(2):3843, Bratislava.
1986
ČAPUTA A., SVATOŇ J., 1986: Bezstavovce. In: VESTENICKÝ K.,
VOLOŠČUK I.: Veľká Fatra, Chránená krajinná oblasť, p. 125-133,
Vydavateľstvo Príroda, Bratislava.
VAVRÍK B., HORVÁTH S., KRÁLIKOVÁ E., LACKO R., MLYNARČÍK J.,
STRAKA V., SVATOŇ J., ŠKOVÍROVÁ K., VAVRÍKOVÁ E., 1986:
Turiec. Turistický sprievodca. Str. 1-232. Vydavateľstvo Šport,
Bratislava.
1987
SVATOŇ J., 1987: Nový výskyt kajky obyčajnej európskej (Somateria
m. mollissima [Linnaeus, 1758]) na severnom Slovensku. Biológia,
42(10):954, Bratislava.
SVATOŇ J., 1987: Vplyv pesticídov na arachnocenózy polí, lúk
a pasienkov v podmienkach Turčianskej kotliny. Kmetianum,
8:229-283, Martin.
SVATOŇ J., 1987: Príspevok k poznaniu pavúkov (Araneae) Ipeľskej
kotliny a priľahlej časti Krupinskej planiny. Stredné Slovensko,
Prírodné vedy, 6:68-102, Banská Bystrica.
1988
GAJDOŠ P., SVATOŇ J., MAJKUS Z., 1988: Pavúky (Araneae) okolia
Novej Sedlice (Východné Karpaty). Zborník Východoslovenského
múzea v Košiciach, Prírodné vedy, 29:73-90, Košice.
SVATOŇ J., 1988: Ďalší vzácny výskyt sokola bielopazúrového (Falco
naumanni Fleisch., 1818) v Turčianskej kotline. Biologia,
43(2):177-178, Bratislava.
SVATOŇ J., MAJKUS Z., 1988: Príspevok k poznaniu pavúkov
(Araneae) Plešiveckej planinmy. Ochrana prírody – Výskumné
práce z ochrany prírody, 6B:203-242, Bratislava.
1989
SVATOŇ J., 1989: K poznaniu pavúkov (Araneae) ŠPR Ohnište
v Nízkych Tatrách. Stredné Slovensko, Prírodné vedy, 8:101-114,
Banská Bystrica.
1992
GAJDOŠ P., SVATOŇ J., ŽITŇANSKÁ O., KRUMPÁLOVÁ Z., 1992:
Spiders (Araneae) of the Danubian plain. Entomologické problémy,
23: 39-60, Bratislava.
1993
GAJDOŠ P., SVATOŇ J., 1993: The red list of spiders of Slovakia. C. R.
XIVe Colloquium European of Arachnology, Catania 1993.
Bolletino Accademia Gioenia di Scienze Naturali, 26(345):115-133,
Catania, Italy.
GAJDOŠ P., SVATOŇ J., 1993: The red list of spiders of Slovakia.
A bstracts from 14th European Colloqui, of Arachnology, August
23-27, 1993, Catania, Italy, p. 19.
1994
GAJDOŠ P., SVATOŇ J., 1994: Výskum a ochrana pavúkov (Araneae) na
Slovensku. In: BALÁŽ, D. (ed.), Ochrana biodiverzity na Slovensku.
Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici, 6.-8.apríl 1993,
1994:111-116.
SVATOŇ J., MAJKUS Z., 1994: Pavúky (Araneae). - In: ROZLOŽNÍK, M.,
KARASOVÁ, E. (edits.), Slovenský kras, chránená krajinná oblasť biosférická rezervácia, p. 148-154. Vydavateľstvo Osveta, Martin.
1995
JELÍNEK A., SVATOŇ J., 1995: Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny
(Araneae) břehových porostů vybraných rybníků Jihlavských vrchů.
Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních, 12:167-177, 1
mapka, tab. 1, Jihlava.
MAJKUS Z., SVATOŇ J., 1995: Araneida. In: ROZKOŠNÝ, R., VAŇHARA,
J. (edits.): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve
of UNESCO, I. Folia Facultatis Scientiarum naturalium
Universitatis Masarykianae Brunensis, Biológia, 92:35-50, map 1,
Brno.
1997
GAJDOŠ P., SVATOŇ J., SLOBODA K., 1997: Spiders of the Slovak
Republic – preparation of catalogue of Slovakian spiders. In:
SELDEN, P. A.: Programme and Abstracts from 17th European
Colloquium of Arachnology, Edinburgh, 14-18th July, 1997, p. 11,
Edinburgh.
SVATOŇ J., 1997: História NPR Turiec. – In: KADLEČÍK, J. (edit.),
Turiec 1996, zborník príspevkov zo seminára „30 rokov ochrany
rieky Turiec“ a odborných príspevkov z povodia rieky Turiec, p.915, Bratislava.
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
17
SVATOŇ J., PRÍDAVKA R., 1997: Fauna pavúkov (Araneae) NPR
Kláštorské lúky v Turčianskej kotline. – Zborník Turiec 1996, p.
131-143.
1998
RŮŽIČKA V., ANTUŠ M., ANTUŠ P., BARTOŠ D., BEZDĚČKA P.,
BUCHAR J., CHVÁTALOVÁ I., JELÍNEK A., KASAL P., KLIMEŠ L.,
KRUMPÁLOVÁ Z., MAJKUS Z., PRÍDAVKA R., SVATOŇOVÁ E.,
SVATOŇ J., 1998: Pavouci jihovýchodní Moravy. Spiders of
southeastern Moravia. – Sborník Přírodovědného klubu
v Uh.Hradišti, 3: 23-35, tab.1-2.
SVATOŇ J., 1998: Súčasný stav poznania fauny pavúkov (Arachnida:
Araneae) Krivánskej Fatry. In: zborník zo seminára „Výskum
a ochrana Krivánskej Fatry“, p. 66-69. Vydala Správa národného
parku Malá Fatra, Varín.
SVATOŇ J., FRANC V., KRAJČA A., KRUMPÁLOVÁ Z., KŘÍŽOVÁ V.,
PEKÁR S., STAŇKOVÁ E., SVATOŇOVÁ E., 1998: K poznaniu
pavúkov (Araneae) CHKO Kysuce. – Vlastivedný zborník Považia,
19:101-115, tab.1-2, Žilina.
SVATOŇ J., JELÍNEK A., 1998: Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny
(Araneae) v údolí řeky Brtnice na Českomoravské vysočině. –
Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních, Jihlava, 13:
83-109, tab.1-3.
ZBYTEK, F., SVATOŇ, J., 1998: Některé pozoruhodné a vzácné druhy
pavouků (Araneida) severozápadního Slezska. – Univ.Ostrav., Acta
Fac.rer.nat., Biol.-Ecol., Ostrava, 165 (4-5): 105-120, mapa 1-2.
1999
GAJDOŠ P., SVATOŇ J., SLOBODA K., 1999: Katalóg pavúkov
Slovenska. 1:1-337, 2:1-315. Ústav krajinnej ekológie Slovenskej
akadémie vied, Bratislava.
KRAJČA A., SVATOŇ J., 1999: The epigeic spider fauna (Araneae) in
meadow, forest-steppe and forest ecosystems of the National Nature
Reserve Rozsutec in Malá Fatra Mts. (Slovakia) in comparison
1972-73 and 1996-98. In: TAJOVSKÝ, K., PIŽL, V. (edits.): Soil
Zoology in Central Europe. Proceedings of the 5th Central
European Workshop on Soil Zoology held in České Budějovice,
Czech Republic April 27-30, 1999, p.169-176, figs.1-5, České
Budějovice.
2000
SVATOŇ J., 2000: Pavúky Turčianskej kotliny II. (Araneae: Pholcidae,
Segestriidae, Dysderidae, Mimetidae, Nesticidae, Theridiidae).
Spiders of Turčianska Kotlina Basin, part II. (Araneae: Pholcidae,
Segestriidae, Dysderidae, Mimetidae, Nesticidae, Theridiidae). –
Kmetianum, Zbornik Slovenského národného múzea – Múzea
Andreja Kmeťa, 9: 87-94, Martin.
SVATOŇ J., 2000: Fauna pavúkov (Araneae) slovenských jaskýň. – In:
MOCK, A., KOVÁČ, Ľ., FULÍN, M. (edit.), Fauna jaskýň. - Cave
fauna, p. 157-170. Východoslovenské múzeum, Košice.
SVATOŇ J., MIHÁL I. (edits.), ASTALOŠ B., FENĎA P., GAJDOŠ P., HRÚZ
V., KRAJČA A., KŘÍŽOVÁ V., MAŠÁN P., PEKÁR S., PRÍDAVKA R.,
SVATOŇOVÁ E., 2000: Fauna pavúkov (Araneae) chránenej
krajinnej oblasti – biosferickej rezervácie Poľana. Ochrana prírody,
18:99-108, Banská Bystrica.
SVATOŇ J., PEKÁR S., PRÍDAVKA R., 2000: Xysticus slovacus sp. n.,
a new thomisid spider from Slovakia (Araneae: Thomisidae). - Acta
Univ. Carol., Biol., 44:157-162, table 1, figs.1-6, Praha.
SVATOŇ J., PRÍDAVKA R., 2000: Spiders (Araneae) of the peatbog
National Nature Reserve Švihrovské rašelinisko (Slovakia). –
Ekológia, 19 (Suppl. 4):97-104, Tab.1, Bratislava.
2001
GAJDOŠ P., SVATOŇ J., 2001: Červený (ekosozologický) zoznam
pavúkov (Araneae) Slovenska. Ochrana prírody, 20, Suplement, p.
80-86, Banská Bystrica.
MAJKUS Z., BRYJA V., DOLANSKÝ J., ERHART J., HOLEC M.,
CHVÁTALOVÁ I., KASAL P., SVATOŇ J., SVATOŇOVÁ E., 2001:
Pavouci Hostýnských vrchů. Výsledky arachnologické exkurze
Hostýnské vrchy 1999. The Spiders of the Hostýnské vrchy hills.
Arachnological excursion in the Hostýnské vrchy hills. In: Sborník
Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6:86-96, tab.1, Uherské
Hradiště.
SVATOŇ J., 2001: 12. Arachnologické dni na Hornej Orave. Ochrana
prírody Slovenska, 3:27.
SVATOŇ J., 2001: Fauna pavouků (Araneae) NPR Velký Špičák. –
Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních, 15:183-197,
Jihlava.
SVATOŇ J., GAJDOŠ P., PEKÁR S., 2001: Spiders (Araneae) of the Biele
Karpaty mountains. – Biodiversitas Slovaca, Nitra, 1: 16-61, tab.1,
figs.1-3.
SVATOŇ J., PRÍDAVKA R., PEKÁR S., 2001: Two spider species new to
Slovakia (Araneae: Theridiidae, Salticidae). – Acta Univ. Carol.,
Biol., 45:299-302, figs. 1-6, Praha.
2002
SVATOŇ J., 2002: Nové alebo málo známe pavúky (Araneae)
hornooravských rašelinísk. Zborník Oravského múzea, 19:185-196,
Dolný Kubín.
SVATOŇ J., KOVALČÍKOVÁ A., 2002: Fauna pavúkov (Araneae) Slanej
vody. Zborník Oravského múzea, 19:164-184, Dolný Kubín.
SVATOŇ J., MAJKUS Z., 2002: Fauna pavúkov (Araneae) Slovenského
krasu. – In: MIDRIAK, R. (ed.): Biosférické rezervácie na Slovensku
IV. Zborník referátov zo 4. národnej konferencie o biosférických
rezerváciach SR, konanej 28.-29.10.2002 v Rožňave. Str. 167-176,
mapy 1-6. Vydala Fakulta ekológie a environmentalistiky v Banskej
Štiavnici Technickej univerzity vo Zvolene, Katedra aplikovanej
ekológie, Správa NP – BR Slovenský kras v Rožňave, Slovenský
národný komitét pre program Človek a biosféra (UNESCO).
2003
KOVÁČ Ľ., MOCK A., ĽUPTÁČIK P., HUDEC I., VIŠŇOVSKÁ Z., SVATOŇ
J., KOŠEL V., 2003: Bezstavovce Harmaneckej jaskyne (Veľká
Fatra). – Aragonit, 8:31-34, tab.1-4, obr.1-2, Liptovský Mikuláš.
SVATOŇ J., THOMKA V., GAJDOŠ P., 2003: Pavúky – Araneae. – In:
MAŠAN, P., SVATOŇ, J. (edits.), Pčola Š.: Pavúkovce Národného
parku Poloniny, p. 21-113. Vydala Správa národného parku
Poloniny, Snina.
2004
KRUMPÁLOVÁ Z., SVATOŇ J., GAJDOŠ P., 2004: Konferencia pri
príležitosti 30. výročia založenia Arachnologickej sekcie pri
Slovenskej entomologickej spoločnosti SAV. Entomofauna
carpathica, 16(1-2):33-34, 2 foto, Bratislava.
SVATOŇ J., 2004: Otto Herman – významný arachnológ, zakladateľ
faunistického výskumu pavúkov na území bývalého Uhorska.
Ochrana fauny, 23:276-278, Banská Bystrica.
SVATOŇ J., GAJDOŠ P., 2004: Spiders of peatland ecosystems of the
Horná Orava region (Slovakia). – In: SAMU, F., SZINETÁR, Cs.
(edits.): European Arachnology 2002. Proceedings of the 20th
European Coll. Arachnol., Szombathely 22.-26. July 2002. Plant
Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, 2004:275-284,
tab.1, fig.1, appendix 1.
SVATOŇ J., SVATOŇOVÁ E., 2004: Príspevok k poznaniu pavúkov
(Araneae) Hronskej a Ipeľskej pahorkatiny. - Contribution to the
knowledge of spiders (Araneae) in the Hronská pahorkatina hillland and Ipeľská pahorkatina hill-land. – Zborník Tekovského
múzea v Leviciach - Acta Musei Tekovensis, 5:28-49, Levice.
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
18
2005
BRYJA V., SVATOŇ J., CHYTIL J., MAJKUS Z., RŮŽIČKA V., KASAL P.,
DOLANSKÝ J., BUCHAR J., CHVÁTALOVÁ I., ŘEZÁČ M., KUBCOVÁ
L., ERHART J., FELCOVÁ I., 2005: Spiders (Araneae) of the Lower
Morava Bioshere Reserve and closely adjacent localities (Czech
Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 90: 13184, Brno.
KOVÁČ Ľ., MOCK A., ĽUPTÁČIK P., KOŠEL V., FENĎA P., SVATOŇ J.,
MAŠÁN P., 2005: Terrestrial arthropods of the Domica Cave system
and the Ardovská Cave (Slovak Karst) – principal microhabitats
and diversity. – In: TAJOVSKÝ, K., SCHLAGHAMERSKÝ, J., PIŽL, V.
(edits.), Contributions to Soil Zoology in Central Europe, p.61-70,
tab.1-2.
MOCK A., ĽUPTÁČIK P., FENĎA P., SVATOŇ J., ORSZÁGH I., KRUMPÁL
M., 2005: Terrestrial arthropods inhabiting caves near Veľký
Folkmar (Čierna hora, Mts., Slovakia). In: TAJOVSKÝ, K.,
SCHLAGHAMERSKÝ, J., PIŽL, V. (edits.), Contributions to Soil
Zoology in Central Europe, p.95-101, tab.1. figs.1-3.
SVATOŇ J., 2005: História vzniku Arachnologickej sekcie Slovenskej
entomologickej spoločnosti pri SAV a jej význam pre rozvoj
slovenskej a českej arachnológie. Entomofauna carpathica,
17(2):72-73, Bratislava.
SVATOŇ J., 2005: Podiel profesora RNDr. Františka Millera, DrSc. na
rozvoji československej arachnológie. Entomofauna carpathica,
17(2):74-75, Bratislava.
SVATOŇ J., 2005: Otto Herman, brezniansky rodák – významný
uhorský arachnológ a jeho podiel na poznaní pavúkov Horného
Uhorska. Entomofauna carpathica, 17(2):76, Bratislava.
SVATOŇ J., 2005: Pavúky (Araneae) lokality Dielnice pri Kláštore pod
Znievom. - Zborník Slovenského národného múzea v Martine,
Kmetianum, 10:178-190, Martin.
SVATOŇ J., GAJDOŠ P., 2005: Spiders of Gaderská and Blatnická
dolina valleys in the southern part of Veľká Fatra Mts., Slovakia
(Araneae). – In: DELTSHEV, C., STOEV, P. (edits.), European
Arachnology 2005. Proc.22nd Europ. Coll. Arachnol., Blagoevgrad
1.-6.VIII.2005. Acta zool. bulg., 2006:191-219, tab.1-3, app.1-2,
Sofia.
SVATOŇ J., GAJDOŠ P., KRUMPÁLOVÁ Z., 2005: Epigeic spiders
(Araneae) of non-forest and forest habitats of the Poloniny National
Park, Slovakia. – In: TAJOVSKÝ, K., SCHLAGHAMERSKÝ, J., PIŽL,
V. (edits.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe, p. 171179. ISB AS CR, České Budějovice.
SVATOŇ J., PRÍDAVKA R., 2005: Pavúky Turčianskej kotliny. III.
Araneae: Linyphiidae. – Zborník Slovenského národného múzea,
Kmetianum, 10:143-177, Martin.
2006
SVATOŇ J., KOVALČÍK R., 2006: Present state of knowledge of araneofauna in the Tatras National Park. – Oecologia montana, 15: 1-14.
SVATOŇ J., KŮRKA A., 2006: Pavouci (Araneae) Žďárských vrchů.
Faunisticko-ekologická studie. - Spiders (Araneae) of the Žďárské
vrchy Mts. Faunistic and ecology study. – Parnassia, 2006:1-88, 12
tab. Vydala Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, Žďár
nad Sázavou.
2007
GAJDOŠ P., SVATOŇ J., 2007: Supplementary records to Catalogue of
Slovakian spiders. Entomofauna carpathica, 19(1-2):21-26,
Bratislava.
GAJDOŠ P., SVATOŇ J., 2007: Notes to bionomy and distribution of
new species of the Slovak spider fauna. – Entomofauna Carpathica.
KŮRKA A., SVATOŇ J., MAJKUS Z., 2007: K 75. narozeninám Prof.
RNDr. Jana Buchara, DrSc. Entomofauna carpathica, 19(1-2):6364, Bratislava.
LANTOS L., KRIŠTÍN A., SVATOŇ J., 2007: Állatvilág, állataniértékek –
gerinctelenek (Evertebrata). – In: KISS, G., BARÁZ, CS., GAÁLOVÁ,
K., JUDIK, B., A Karancs-Medves és a Cseres-hegysék Tájvédelmi
Körzet. Nógrád és Gömör határán. – Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság, Eger, p.143-156.
SVATOŇ J., GAJDOŠ P., 2007: Spiders (Araneae) of the Babia hora
National Nature Reserve (Slovakia). – In: TAJOVSKÝ, K.,
SCHLAGHAMERSKÝ, J., PIŽL, V. (edits.), Contributions to Soil
Zoology in Central Europe II., p. 177-183, ISB AS CR, České
Budějovice.
SVATOŇ J., MIHÁL I., 2007: Príspevok k poznaniu pavúkov
(Arachnida: Araneae) Revúckej vrchoviny. – Reussia, 4(1-2):215230, Revúca.
SVATOŇ J., TRNKA R., 2007: Živočíšstvo. – In: TRNKA, R., KOPILEC,
R. (edits.): Horná Orava - európsky významné chránené územie.
Vydala Štátna ochrana prírody SR, p. 21-31, 27 obr.
2008
GAJDOŠ P., SVATOŇ J., 2008: Pavúky (Araneae). In: KALIVODOVÁ, E.
(edit.) et coauct.: Flóra a fauna viatych pieskov Slovenska, p.60-64,
195-202, 2 foto. Vydavateľstvo Veda, Bratislava.
SVATOŇ J., GAJDOŠ P., 2008: Zhodnotenie fauny pavúkov (Araneae)
v Národnom parku a Biosférickej rezervácii Slovenský kras so
zameraním na spádové územie Domice. Biosferické rezervácie na
Slovensku, 7:91-120, Zvolen.
2009
BENOVÁ A., SVATOŇ J., 2009: Poznatky o faune pavúkov (Araneae)
Národného parku Nízke Tatry. Príroda Nízkych Tatier, 2:153-158,
Banská Bystrica.
PAPÁČ V., FENĎA P., ĽUPTÁČIK P., MOCK A., SVATOŇ J.,
CHRISTOPHORYOVÁ J., 2009: Terestrické bezstavovce (Evertebrata)
jaskýň vo vulkanitoch Cerovej vrchoviny. – Aragonit, 14(1):32-42,
tab.1-3, obr.1-5, Liptovský Mikuláš.
SVATOŇ J., GAJDOŠ P., ČERNECKÁ Ľ., FRANC V., KORENKO S.,
KOVALČÍK R., KRUMPÁLOVÁ Z., 2009: Pavúky – Araneae. – In:
MAŠÁN, P., MIHÁL, I.: Pavúkovce Cerovej vrchoviny. - Arachnids
of the Cerová vrchovina. Str. 21-123. Vydala Štátna ochrana
prírody SR, Banská Bystrica, Správa CHKO Cerová vrchovina,
Rimavská Sobota, Ústav zoológie SAV, Bratislava a Ústav
ekológie lesa SAV, Zvolen.
2010
SVATOŇ J., 2010: Pavúky. – In: KOUTNÁ, A., CHOVANCOVÁ, B.
(edits.): Tatry, príroda. – Nakladateľstvo Miloš Uhlíř – BASET,
Praha, p. 455-458, 8 obr.
Nepublikované práce
SVATOŇ J., 1988: Pavúky (Araneae) Pieninského národného parku. Str.
1-47. Archív Slovenskej agentúry životného prostredia a Správa
Tatranského národného parku.
SVATOŇ J., 1990: Pavúky (Araneae) Pieninského národného parku.
Záverečná správa výskumu, p. 1-3 + 15 tab. Archív Správy
Tatranského národného parku.
SVATOŇ J., 1990: Náčrt fauny pavúkov (Araneae) CHN Rakšianske
rašelionisko. Záverečná správa výskumu, p. 1-19. Archív
Slovenskej agentúry životného prostredia a Správa Chránenej
krajinnej oblasti Veľká Fatra.
SVATOŇ J., 1991: Náčrt fauny pavúkov (Araneae) ŠPR Borišov
v CHKO Veľká Fatra. Záverečná správa výskumu, p. 1-18 + 3 tab.
Archív Slovenskej agentúry životného prostredia a Správa
Chránenej krajinnej oblasti Veľká Fatra.
SVATOŇ J., 1994: Pavúky (Araneae) CHPV Bučkova jama v Bielych
Karpatoch. Záverečná správa výskumu, p. 1-6. Archív Slovenskej
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
19
agentúry životného prostredia a Správy Chránenej krajinnej oblasti
Biele Karpaty.
SVATOŇ J., 1995: Náčrt fauny pavúkov (Araneae) ŠPR Švihrovské
rašelinisko. Záverečná správa výskumu, p. 1-22 + 9 tab. Archív
Slovenskej agentúry životného prostredias, stredisko Liptovský
Mikuláš.
Biografia
Anonymus, 2003: Blahoželáme. Chránené územia Slovenska, 56:42,
Banská Bystrica.
BENOVÁ A., 2008: Mgr. Jaroslav Svatoň 75-ročný. Naturae tutela,
12:229-230, Liptovský Mikuláš.
JANKOVIČ V., 1967: Bibliografia príspevkov o ochrane prírody na
Slovensku v rokoch 1961-1963. Československá ochrana prírody,
3:251-269, Bratislava.
MIHÁL I., 2008: Mgr. Jaroslav Svatoň sedemdesiatpäťročný. Chránené
územia Slovenska, 75:45-46, Banská Bystrica.
OKÁLI I., ORSZÁGH I., MATOUŠEK B., HRABOVEC I., 1996: Slovník
slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska.
Vydala Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV a Slovenská
entomologická spoločnosť pri SAV, Bratislava.
STOLLMANN A., 1998: Mgr. Jaroslav Svatoň šesťdesiatpäťročný.
Chránené územia Slovenska, 36:47, Banská Bystrica.
STRAKA V., 1983: Jaroslav Svatoň – päťdesiatročný. Múzeum,
28(2):116-117, Bratislava.
VACHOLD J., 2000: Recenzia práce: Gajdoš P., Svatoň J., Sloboda K.,
1999: Katalóg pavúkov Slovenska. 1:1-337, 2:1-315. Ústav
krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava. Chránené
územia Slovenska, 46:44, Banská Bystrica.
Ďalšie použité literárne pramene
MAŠÁN, P., 2001: Roztoče kohorty Uropodina (Acarina,
Mesostigmata) Slovenska. [Mites of the cohort Uropodina (Acarina,
Mesostigmata) in Slovakia.] Annotationes Zoologicae et botanicae,
223:1-320, Bratislava.
Branislav Matoušek
e-mail: [email protected]
***
Arachnológ a jubilant Mgr. Jaroslav Svatoň
Čas beží a málokto z nás si uvedomuje, ako rýchlo.
Nastáva čas hodnotenia vlastnej životnej púte. V tejto
slávnostnej chvíli máme možnosť na malé zastavenie.
Takáto chvíľa nadišla práve teraz, keď si pripomíname
významné životné jubileum, 80 rokov od narodenia
zanieteného arachnológa, ochrancu prírody, vzácneho
človeka, kolegu a priateľa pána magistra Jaroslava
Svatoňa. Významné životné jubileum je vítaným
dôvodom zablahoželať nášmu jubilantovi.
Je toho veľa, čo Mgr. Jaroslav Svatoň v arachnológii
počas mnohých rokov pre nás všetkých urobil. Jeho
precízna práca priniesla úspechy nielen na domácom
vedeckom poli, ale aj v zahraničí. Je vynikajúcim
odborníkom – arachnológom a jeho odborné kvality sú
uznávané v celoeurópskom meradle. Je členom
viacerých
domácich
a zahraničných
vedeckých
spoločností, akými sú Slovenská entomologická
spoločnosť pri SAV, Slovenská zoologická spoločnosť
pri SAV a zahraničné spoločnosti International Society
of Arachnology (ISA), British Arachnological Society
(BAS), Süddeutsche Arachnologie Arbeitsgemeinschaft
(SARA) a Schweizerische Entomologische Gesellschaft
(SEG),
Nordwestdeutsche
Arachnologische
Arbeitsgemeinschaft (NOWARA), ale aj Česká
arachnologická společnost (ČAS).
Mgr. Jaroslav Svatoň na arachnologickej konferencii vo
Východnej v roku 2007 (foto V. Kubovčík).
Rada by som na tomto mieste vyzdvihla jeho
entuziazmus vo vedeckej, v terénnej práci, obrovský
záujem o slovenskú arachnológiu a jeho dlhoročnú
aktívnu činnosť. Celý svoj život zasvätil výskumnej
práci a svoje vedomosti nezištne rozdával nám všetkým.
Vždy nám vedel poradiť a pomôcť. Hlboké odborné
znalosti Jaroslava Svatoňa o pavúkoch a prírode
všeobecne, výsledky jeho doterajšej práce, ako aj jeho
vysoké ľudské kvality obzvlášť vyniknú teraz, vo chvíli
jeho krásneho životného jubilea, ku ktorému si v mene
jeho kolegov a priateľov dovoľujem zablahoželať.
Milý Jarko, dovoľ, aby som Ti v mene svojom, ako
aj v mene všetkých členov Slovenskej arachnologickej
spoločnosti (SARAS), poďakovala za všetko, čo si pre
nás urobil. Želáme Ti predovšetkým pevné zdravie,
pohodu a šťastie v kruhu rodiny a priateľov, ale aj veľa
síl a neuhasínajúci elán do ďalších pracovných aktivít!
Ad multos annos!
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
Zuzana Krumpálová
Katedra ekológie a environmentalistiky
Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
e-mail: [email protected]
***
20
Jubilant profesor Miroslav Krumpál
Náš drahý kolega, výnimočný učiteľ, priateľ
a arachnológ pán profesor RNDr. Miroslav Krumpál,
CSc. sa v tomto roku dožil 65 rokov svojho života
v plnej pracovnej aktivite, venujúc sa neúnavne vedeckej
práci a vedeckej výchove so zanietením a presvedčením.
S jeho menom sa spája založenie arachnologickej
školy na Slovensku a rovnako aj slovenské priekopnícke
práce o šťúrikoch. Jeho životná a vedecká púť je v plnej
miere spätá s Prírodovedeckou fakultou Univerzity
Komenského v Bratislave, kde pracuje už vyše 40 rokov.
Prof. RNDr. Miroslav Krumpál, CSc. sa tento rok dožíva
okrúhleho životného jubilea (foto Z. Krumpálová).
Narodil sa 5. mája 1948 v malej dedinke – Klátovej
Novej Vsi v okrese Topoľčany. Vyrastal v učiteľskej
rodine. Jeho mamička mu dala vedomostné základy ako
malému školákovi. Otec ho viedol vo vyššom veku. Bol
to práve otec, ktorý mu objasňoval tajomstvá prírody
a podnietil v ňom záujem a zvedavosť o ňu. Nielen
rodinné prostredie, ale aj okolitá príroda jeho rodiska
formovali dušu mladého prírodovedca. Na strednej škole
sa jeho láska k prírode a vedeckej práci prehĺbili.
Strednú všeobecno-vzdelávaciu školu ukončil v roku
1966 v Bratislave. Prijatím na Prírodovedeckú fakultu
Univerzity Komenského sa mu naplno otvorila brána
k poznaniu
biológie,
predovšetkým
k zoológii
a botanike. Štúdium absolvoval v rokoch 1966–1971.
Nebolo to len memorovanie učiva. Jubilant si zvolil
individuálny prístup k riešeniu vedeckých problémov
a nové vedecké postupy pomerne rýchlo zaradil do
praxe. Obrovskú zásluhu na až fanatickom prístupe
k zoológii mal predovšetkým jeho učiteľ docent Ján
Gulička. Dal mu kľúč ku dverám vedeckého poznania
a počas celého štúdia ho neúnavne a pevne viedol po
neznámych chodníkoch slovenskej vedy a prírody. Doc.
Gulička mladému Miroslavovi Krumpálovi venoval
nesmierne množstvo času, vedomosti, skúsenosti a dá sa
povedať, že mu predal štafetový kolík, aby smelo,
neúnavne a s entuziazmom napredoval v slovenskej
zoológii. Toto posolstvo profesor Krumpál s posvätnou
oduševnenosťou a poctivosťou plní dodnes. V roku 1977
úspešne obhájil dizertačnú prácu.
Od prvej chvíle pôsobenia na Prírodovedeckej
fakulte sa venoval vedeckej výchove, čoho dôkazom je
jeho prvý diplomant Dr. Peter Gajdoš, ktorý v roku 1981
úspešne ukončil štúdium na fakulte. Potom nasledovala
vedecká výchova celej plejády študentov, diplomantov,
neskôr aj doktorandov, docentov a profesorov (viac ako
30 diplomantov a 10 doktorandov). Mnohí z jeho
študentov sa venujú arachnológii doposiaľ, či už
profesionálne, alebo aspoň ako amatéri-špecialisti.
V roku 2001 úspešne absolvoval habilitačné konanie
a na Prírodovedeckej fakulte Palackého Univerzity získal
titul docent. Neskôr sa opäť veľmi úspešne popasoval
s inauguračným procesom a v roku 2006 ho prezident
Slovenskej republiky slávnostne menoval za profesora
zoológie. Prof. Miroslav Krumpál pôsobí ako člen
rigoróznej komisie, ako garant bakalárskeho štúdia
systematickej a ekologickej biológie a zároveň je aj
predseda tejto štátnicovej komisie. Je garantom
doktorandského štúdia zoológie a aj predseda tejto
komisie. Je predsedom a garantom komisie pre
habilitačné a inauguračné konanie v odbore zoológia.
Dve funkčné obdobia (1991–1997) zastával pozíciu
predsedu Slovenskej zoologickej spoločnosti a jedno
funkčné
obdobie
bol
prvým
podpredsedom
Československej zoologickej spoločnosti (1991–1993).
V Arachnologickej sekcii pracoval nepretržite vo
výbore, pôsobil aj na poste predsedu (1985–1988). Je
členom Deutsche Arachnologiske Geseltschaft, členom
SARA (Suddeutsche Arachnologische Geseltschaft),
členom ISA.
Prof. Miroslav Krumpál je mnohostranne zameraný
zoológ a ekológ. Fascinujúci je jeho široký vedecký
záber a rozhľad, mnohostrannosť a originálnosť pri
riešení vedeckých problémov. Sleduje, študuje a rieši
otázky tak ako v pôdnej zoológii, tak aj v parazitológii,
či ekológii. Jeho vedeckú prácu možno rozdeliť na
viacero etáp. Začínal ako pedozoológ, kedy faunisticky,
taxonomicky a ekologicky spracovával žižiavky. Neskôr
sa s plným nasadením venoval šťúrikom, a to nielen
v európskom meradle. Opísal niekoľko nových druhov
pre vedu. Po svojich viacerých cestách do strednej Ázie
nazhromaždil dostatočné množstvo materiálu pre
vytvorenie monografie Šťúriky Mongolska. Vedecká
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
21
činnosť nášho jubilanta je nesmierne bohatá a obsiahla.
Je autorom alebo spoluautorom viac ako 180 vedeckých
prác a 5 monografií. Riešil viac ako 25 výskumných
projektov, ku ktorým vypracoval správy a štúdie.
Absolvoval viac ako 40 vedeckých konferencií doma
i v zahraničí. O jeho vedeckej aktivite svedčí aj vysoký
citačný ohlas.
Je toho veľa, čo profesor Krumpál v arachnológii
počas mnohých desaťročí pre nás všetkých vytvoril. Jeho
domáce aj medzinárodné renomé výraznou mierou
prispelo k vedeckému rastu nás všetkých. Pri príležitosti
jeho životného jubilea oceňujeme neustály záujem
o budúcnosť slovenskej arachnológie, ktorý spočíva
predovšetkým vo výchove novej generácie mladých
vedeckých pracovníkov. Profesor Krumpál si celý svoj
život uvedomuje, že najdôležitejšou vecou v živote je
pomáhať k úspechu a napredovaniu iným. Vysoko si
ceníme jeho priateľský prístup, nezištné rady a ochotu
pomôcť nám všetkým.
Milý Mirko, dovoľ, aby som Ti v mene svojom, ako
aj v mene všetkých členov Slovenskej arachnologickej
spoločnosti (SARAS), poďakovala za čas a energiu,
ktoré si nám venoval. Do ďalších rokov života Ti
prajeme predovšetkým veľa zdravia, šťastia, mnoho
pracovných a osobných úspechov!
Vivat, Crescat, Floreat!
Personálna bibliografia
1973
KRUMPÁL, M. (1973): Seasonal dynamics of terrestrial isopod
populations (Isopoda, Oniscidea) in Jurský Šúr Nature reserve.
Biologia 28 (8), pp. 879-884.
1975
KRUMPÁL, M. (1975): Príspevok k poznaniu Oniscoidei okolia Sniny.
Acta rerum naturalium Musei Nationalis Slovaci Bratislava 21, pp.
133-142.
1976
KRUMPÁL, M. (1976): Problémy teórie biologického druhu z
filozofického hľadiska. Filozofia 31 (3), pp. 287-299.
KRUMPÁL, M. (1976): Knowledge from biology of Isopoda
reproduction in Jurský Šúr. Acta Facultatis rerum naturalium
Universitatis Comenianae: Zoologia 20, pp. 63-67.
1977
KRUMPÁL, M. (1977): Growth of Hyloniscus riparius (Crustacea,
Oniscoidea). Biologia 32 (5), pp. 363-365.
KRUMPÁL, M.; ŽITŇANSKÝ, M. (1977): Method of evaluation of
relationships between dry mater mass of Hyloniscus riparius
(Oniscoidea) and its length and between dry matter mass and that in
living state. Biologia 32 (2), pp. 133-139.
1978
KRUMPÁL, M.; ŠTEFEK, J.; KALUZ, S. (1978) : Zaujímavy nález (Saga
pedo). Zprávy Československé společnosti entomologické při
ČSAV, 14 (1), pp. 7-8.
DAŠ, M.; KIEFER, M.; KRUMPÁL, M. (1978): Obzor svedenij po
ixodovym kleshcham Mongolii. Prirodnyje uslovija i resursy
nektorych rajonov MNR, Bratislava, PríF UK, p. 71.
CHOTOLCHU, N.; KIEFER, M.; DÚHA, J.; KRUMPÁL, M. (1978): Blokhi
melkikh khishchnikov (Mustellidae) nekotorykh rajonov Mongolii.
Prirodnyje uslovija i resursy nektorych rajonov MNR, Bratislava,
PríF UK, p. 72.
KIEFER, M.; LOBAČOV, V. S.; KRUMPÁL, M.; CENDSUREN, A. (1978):
Peschanki (Gerbillinae) khozjaeva blokh (Siphonaptera) Juzhnej
Mongolii. Prirodnyje uslovija i resursy nektorych rajonov MNR,
Bratislava, PríF UK, pp. 52-53.
KRUMPÁL, M.; CENDSUREN, A.; KIEFER, M. (1978): Obzor svedenij po
faune paukoobraznykh (Arachnoidea exd. Acarina) MoLR.
Prirodnyje uslovija i resursy nektorych rajonov MNR, Bratislava,
PríF UK, p. 49-50.
KULIKOV, V.; KIEFER, M.; KRUMPÁL, M. (1978): Blokhi melkikh
mlekopitajushchikh Zaaltajskoj Gobi. Prirodnyje uslovija i resursy
nektorych rajonov MNR, Bratislava, PríF UK, p. 73.
LOBAČEV, V. S.; KRUMPÁL, M.; KIEFER, M.; DAVAA, N. (1978):
Prakticheskij opredelitel osnovnykh khozjaev i perenoshchikov
(Dipodidae). Prirodnyje uslovija i resursy nektorych rajonov MNR,
Bratislava, PríF UK, p. 57-59.
1979
KRUMPÁL, M. (1979): Neobisium polonicum Rafalski, 1937
(Pseudoscorpionidea) nový druh pre faunu ČSSR. Biologia 34 (5),
pp. 429-435.
KRUMPÁL, M. (1979): Gobichelifer dashdorzhii (Pseudoscorpionidae,
Cheliferidae) eine neue Gattung und Species aus der Mongolei.
Biologia 34 (8), pp. 667-672.
CYPRICH, D.; KIEFER, M.; KRUMPÁL, M.; DÚHA, J.; DAVAA, CH.;
ALDAR, B. (1979): Ekologicheskij i zoogeograficheskij analiz blokh
(Siphonaptera) severnoj Mongolii. Prirodnyje uslovija i resursy
Prichubsugulja.
Trudy
Sovetsko-Mongoľskoj
kompleksnoj
Chubsuguľsloj ekspedicii, 7. - Irkutsk-Ulan Bator : MVSSO RFSR,
pp. 59-60.
DÚHA, J.; KIEFER, M.; KRUMPÁL, M; DAVAA, N. (1979): Biologia i
epidemiologicheskoe znachenie slepushonki (Ellobius talpinus).
Prirodnyje uslovija i resursy Prichubsugulja. Trudy SovetskoMongoľskoj kompleksnoj Chubsuguľsloj ekspedicii, 7. - IrkutskUlan Bator : MVSSO RFSR, pp. 64-65.
KIEFER, M.; KRUMPÁL, M.; LOBACHEV, V. S.; KULIKOV, V. F.;
CENDSUREN, A. (1979): Novyje dannyje po blokham i ikh
khozjaevam. Prirodnyje uslovija i resursy Prichubsugulja. Trudy
Sovetsko-Mongoľskoj kompleksnoj Chubsuguľsloj ekspedicii, 7. Irkutsk-Ulan Bator : MVSSO RFSR, pp. 60-61.
KRUMPÁL, M.; KIEFER, M.; HALGOŠ, J. (1979): Prírodné podmienky a
zdroje MOĽR. Pokroky v organické a farmaceutické chemii, Praha :
ČSAV, pp. 106-109.
KRUMPÁL, M.; KIEFER, M.; JEDLIČKA, L.; HALGOŠ, J. (1979): Prírodné
podmienky a zdroje Mongolskej ľudovej republiky. Zprávy
Československé společnosti parasitologické, 19, Suppl., pp. 194195.
1980
HENSEL, K.; KOŠEL, V.; KRUMPÁL, M.; MATIS, D. (1980): Veľká kniha
živočíchov. Bratislava, Príroda, 345 pp.
KIEFER, M.; KRUMPÁL, M.; CENDSUREN, A.; KHOTOLKHU, N. (1980):
Zoogeograficheskij analiz fauny blokh MNR. Prirodnyje uslovija i
resursy Prichubsugulja. Trudy Sovetsko-Mongoľskoj kompleksnoj
Chubsuguľsloj ekspedicii, 8. - Irkutsk-Ulan Bator : MVSSO RFSR,
pp. 128-131.
KIEFER, M.; KRUMPÁL, M.; LOBACHEV, V. S.; DAVAA, N. (1980):
Blokhi (Siphonaptera) peshchanok i tushkanchikov MNR i ich
epidemiologicheskoe znachenie. Prirodnyje uslovija i resursy
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
22
Prichubsugulja.
Trudy
Sovetsko-Mongoľskoj
kompleksnoj
Chubsuguľsloj ekspedicii, 8. - Irkutsk-Ulan Bator : MVSSO RFSR,
pp. 105-108.
KRUMPÁL, M.; KIEFER, M.; LOBACHEV, V. S.; DAVAA, N.;
CENDSUREN, A. (1980): Ekologicheskije gruppirovki blokh
(Siphonaptera) MNR. Prirodnyje uslovija i resursy Prichubsugulja.
Trudy
Sovetsko-Mongoľskoj
kompleksnoj
Chubsuguľsloj
ekspedicii, 8. - Irkutsk-Ulan Bator : MVSSO RFSR, pp. 114-116.
KRUMPÁL, M.; KIEFER, M.; LOBACHEV, V. S.; DAVAA, N.;
CENDSUREN, A. (1980): Sravnenie orograficheskikh rajonov
Mongolii na osnovanii ich fauny blokh. Prirodnyje uslovija i resursy
Prichubsugulja.
Trudy
Sovetsko-Mongoľskoj
kompleksnoj
Chubsuguľsloj ekspedicii, 8. - Irkutsk-Ulan Bator : MVSSO RFSR,
pp. 116-118.
KRUMPÁL, M.; VESELÁ, A.; VESELÝ, J. (1980): Reakcia nýmf svrčka
obyčajneho (Gryllus campestris) na zvukove podnety. Zborník prác
prednesených na III. dňoch lekárskej biofyziky, Martin.
VESELÁ, A.; KRUMPÁL, M.; VESELÝ, J. (1980): Analýza zvukových
signálov svrčka obyčajneho (Gryllus campestris). Zborník prác
prednesených na III. dňoch lekárskej biofyziky, Martin.
1981
KRUMPÁL, M.; KIEFER, M. (1981): Príspevok k poznaniu šťúrikov
čelade Chthoniidae v ČSSR (Pseudoscorpionidea). Zprávy
Československé společnosti entomologické při ČSAV, 17 (4), pp.
127-130.
KIEFER, M.; KRUMPÁL, M.; KULIKOV, V. F.; DAVAA, A. (1981):
Predvoriteľnyj spisok blokh meľkikh mlekopitajushchikh
Zaaltajskoj Gobi. Prirodnyje uslovija i resursy Prichubsugulja.
Trudy
Sovetsko-Mongoľskoj
kompleksnoj
Chubsuguľsloj
ekspedicii, 9. - Irkutsk-Ulan Bator : MVSSO RFSR, pp. 42-48.
KRUMPÁL, M.; KIEFER, M.; LOBACHEV, V. S.; DAVAA, N.;
CENDSUREN, A.; KULIKOV, V. F.; SUMJA, G.; KHOTOLKHU, N.
(1981): Ispolzovanije faunisticheskikh danykh dlja prognozirovanija
nekotorykh zabolevanij s prirodnoj ochagovostju. Prirodnyje
uslovija i resursy Prichubsugulja. Trudy Sovetsko-Mongoľskoj
kompleksnoj Chubsuguľsloj ekspedicii, 9. - Irkutsk-Ulan Bator :
MVSSO RFSR, pp. 172-177.
KRUMPÁL, M. (1981): Saisondynamik der Bodenfauna in
Naturschutzgebiet Jurský Šúr. - Influence of pollution on the
taxocenosis of early-springs (Plecoptera) of the brook Vydrica
(Small Carpathians). Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis
Comenianae, Zoologia 25, pp. 9-29.
CYPRICH, D.; KIEFER, M.; KRUMPÁL, M. (1981): K problematike
výskytu bĺch (Siphonaptera) na vtákoch a v ich hniezdach v
podmienkach veľkochovov. Spoločenský význam zoologických
výskumov pri tvorbe a ochrane životného prostredia. Zborník
materiálov z celoštátnej zoologickej konferencie, Bratislava : SZS
pri SAV, pp. 311-313.
CYPRICH, D.; KIEFER, M.; KRUMPÁL, M.; DÚHA, J. (1981):
Charakteristika fauny bĺch (Siphonaptera) pravobrežnej časti
Bratislavy. Spoločenský význam zoologických výskumov pri tvorbe
a ochrane životného prostredia. Zborník materiálov z celoštátnej
zoologickej konferencie, Bratislava : SZS pri SAV, pp. 277-279.
KIEFER, M.; KRUMPÁL, M. (1981): Ektoparazity drobných cicavcov vo
veľkochovoch v podmienkach juhozápadného Slovenska.
Spoločenský význam zoologických výskumov pri tvorbe a ochrane
životného prostredia. Zborník materiálov z celoštátnej zoologickej
konferencie, Bratislava : SZS pri SAV, pp. 308-310.
KIEFER, M.; CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1981): Ixodidae,
Gamasoidea, Siphonaptera drobných zemných cicavcov a vtákov
Slovenského raja. Spoločenský význam zoologických výskumov pri
tvorbe a ochrane životného prostredia. Zborník materiálov z
celoštátnej zoologickej konferencie, Bratislava : SZS pri SAV, pp.
280-281.
KRUMPÁL, M.; KIEFER, M. (1981): Klimatické faktory ako jeden z
možných limitujúcich faktorov rozšírenia živočíchov (Na príklade
rozšírenia Siphonaptera v Mongolskej ľudovej republike). Zborník
materiálov z celoštátnej zoologickej konferencie, Bratislava : SZS
pri SAV, pp. 248-252.
1982
KIEFER, M.; KLIMASZEWSKI, S. M.; KRUMPÁL, M. (1982):
Zoogeographical Regionalization of Mongolia on the Basis of Flea
Faune (Siphonaptera). Polskie pismo entomologiczne 52 (1), pp. 1329.
KRUMPÁL, M.; GAJDOŠ, P.; KLIMASZEWSKI, S. M. (1982): A novel
method for the evaluation of quantitative samplings with the aid of a
sweep-net. Acta Biologica 10 (1), pp. 9-12.
KRUMPÁL, M.; KIEFER, M.; DAVAA, N.; SAMJAA, R.; LOBACHEV, V. S.
(1982): Kharakter fauny melkikh mlekopitajushchikh i ich
ektoparazitov okresnosti Dalanzadgada i Ikh Bogdaj. Prirodnyje
uslovija i resursy Prichubsugulja. Trudy Sovetsko-Mongoľskoj
kompleksnoj Chubsuguľsloj ekspedicii, 10. - Irkutsk-Ulan Bator :
MVSSO RFSR, pp. 96-98.
KRUMPÁL, M.; GAJDOŠ, P. (1982): Príspevok k ekológii fúzačov
Zobora. Entomologické problémy 17, pp. 83-105.
KRUMPÁL, M.; KIEFER, M. (1982): Pseudoscorpione aus der Mongolei
(Arachnida, Pseudoscorpiones). Annotationes zoologicae et
Botanicae (Bratislava) 146, pp. 1-27.
KRUMPÁL, M.; KRIŠTOFÍK, J. (1982): Fauna článkonožcov ľudských
obydlí v Malackách. Živočíšstvo ako indikátor zmien životného
prostredia. Zborník referátov, Bratislava : SZS pri SAV v
Bratislave, Zoologický ústav UK v Bratislave, pp. 205-210.
1983
KIEFER, M.; LOBAČOV, V. S.; KRUMPÁL, M. (1983): Fleas of Gerbillid
Rodents in Mongolia. Biologia 38 (2), pp. 191-198.
KRUMPÁL, M. (1983): Zwei neue Diplotemnus - Arten aus der UdSSR
(Pseudoscorpiones, Miratemnidae). Über Pseudoscorpioniden Fauna der UdSSR II. Biologia 38 (2), pp. 173-179.
KRUMPÁL, M. (1983): Neobisium (N.) vilcekii sp. n. ein neuen
Pseudoscorpion
aus
den
UdSSR
(Neobisiidae).
Über
Pseudoscorpioniden - Fauna der UdSSR IV. Biologia 38 (8), pp.
607-612.
KIEFER, M.; KRUMPÁL, M. (1983): Siphonaptera of West Mongolia.
Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin 59 (1), pp.
23-35.
KRUMPÁL, M. (1983): Ein neuer Calocheiridius (Pseudoscorpionidea,
Olpiidae) aus der UdSSR. Acta Biologica 13 (1), pp. 58-61.
GAJDOŠ, P.; KRUMPÁL, M. (1983): Produkčné pomery v
spoločenstvách pavúkov (Araneidea) bylinného porastu Zobora a
Devínskej Kobyly. Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri
SAV 3, pp. 101-105.
KIEFER, M.; KRUMPÁL, M.; SIDOR, V.; CYPRICH, D. (1983):
Akarofauna veľkochovu hospodárskych zvierat Agrokomplexu
v Nitre. Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV 3,
pp. 133-136.
KRUMPÁL, M. (1983): Sezónna dynamika pôdnej makrofauny v ŠPR
Jurský Šúr a jej príčiny. Práce Slovenskej entomologickej
spoločnosti pri SAV 3, pp. 141-146.
1984
GAJDOŠ, P.; SVATOŇ, J.; KRUMPÁL, M. (1984): New and unusual
records of spiders from Slovakia. (Araneae, Atypidae, Dictynidae,
Ghaphosidae, Clubionidae, Zoridae, Salticidae, Lycosidae).
Biologia 39 (2), pp. 223-225.
GAJDOŠ, P.; SVATOŇ, J.; KRUMPÁL, M. (1984): New and unusual
records of spiders from Slovakia II (Araneae, Linyphiidae,
Micryphantidae). Biologia 39 (6), pp. 633-635.
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
23
KRUMPÁL, M. (1984): Einige bemerkenswerte Pseudoscorpione aus
der UdSSR. III : Beitrag zur Kenntnis der Pseudoscorpioniden Fauna der UdSSR. Acta entomologica bohemoslovaca 81 (1), pp.
63-69.
KRUMPÁL, M. (1984): Zwei neue Hohlen-Pseudoskorpionen aus der
UdSSR (Pseudoscorpiones). Über Pseudoscorpioniden - Fauna der
UdSSR VI. Biologia 39 (6), pp. 637-646.
CYPRICH, D.; KIEFER, M.; KRUMPÁL, M. (1984): Rasprostranenie
otdelnykh taxonov roda Citellophilus (Siphonaptera) v svjazy s
prirodnymi uslovijami v MNR. Prirodnyje uslovija i resursy
Prichubsugulja.
Trudy
Sovetsko-Mongoľskoj
kompleksnoj
Chubsuguľsloj ekspedicii, 12. - Irkutsk- Ulan Bator : MVSSO
RFSR, pp. 14-18.
KIEFER, M.; KRUMPÁL, M.; CENDSUREN, A.; LOBACHEV, V. S.;
CHOTOLCHU, N. (1984): Checklist, distribution and bibliography of
Mongolian Siphonaptera. Erforschung biologischer Ressourcen der
Mongolischen Volksrepublik, Band 4. - Halle : Univ. Halle, pp. 91123.
CYPRICH, D.; DÚHA, J.; SEDLÁK, M.; KRUMPÁL, M. (1984): Vzťahy v
sifonapterofaune ŠPR Jurský Šúr. Práce Slovenskej entomologickej
spoločnosti pri SAV 5, pp. 175-180.
KIEFER, M.; KRUMPÁL, M.; BRTEK, Ľ.; BRTEK, V. (1984):
Zooparazitologická situácia vo veľkochovoch v podmienkach
juhozápadneho Slovenska. Zborník štátnej veterinárnej správy
MPVž SSR, 16. - Bratislava: MPVž SSR, pp. 81-93.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D.; SEDLÁK, M.; DÚHA, J. (1984): Nové
poznatky o vtáčich pásmach sifonaptérii. Práce Slovenskej
entomologickej spoločnosti pri SAV 5, pp. 161-168.
SEDLÁK, M.; DÚHA, J.; CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1984): Hniezdo
ako faktor ovplyvňujúci sifonapterofaunu vtákov. Práce Slovenskej
entomologickej spoločnosti pri SAV 5, pp. 163-173.
CYPRICH, D.; KIEFER, M.; KRUMPÁL, M. (1984): Rasprostranenie
otdelnykh taxonov roda Citellophilus (Siphonaptera) v svjazy s
prirodnymi uslovijami v MNR. Prirodnyje uslovija i resursy
nektorych rajonov MNR, Bratislava : PríF UK, pp. 182-184.
KIEFER, M.; LOBACHEV, V. S.; KRUMPÁL, M. (1984):
Epidemiologicheskoe znachenie blokh suslikov Mongolii.
Prirodnyje uslovija i resursy nektorych rajonov MNR, Bratislava:
PríF UK, pp. 189-191.
KRUMPÁL, M.; KIEFER, M.; LOBACHEV, V. S.; KHOTOLKHU, N. (1984):
Sravnenie orograficheskikh rajonov MNR na osnovanii ikh fauny
mlekopitajushchikh i blokh. Prirodnyje uslovija i resursy nektorych
rajonov MNR, Bratislava : PríF UK, pp. 201-204.
KRUMPÁL, M.; KIEFER, M.; CYPRICH, D.; LOBACHEV, V. S. (1984):
Kontaktnye svjazy suslikov (Citellus sp.) s drugimi khozjaevami
blokh (Siphonaptera) v uslovijakh MNR. Prirodnyje uslovija i
resursy nektorych rajonov MNR, Bratislava: PríF UK, pp. 186-188.
1985
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; DÚHA, J. (1985): Effective methods of
obtaining the ectoparasites from live birds and mammals. Biologia
40 (6), pp. 609-612.
KRUMPÁL, M.; KRIŠTOFÍK, J.; ONDREJKOVÁ, Z. (1985): Fauna
článkonožcov (Arthropoda) ľudských obydlí v Malackách. Biologia
40 (2), pp. 169-179.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; KIEFER, M. (1985): Sovremennye
sostojanie izučennosti fauny bloch. Prirodnyje uslovija i resursy
Prichubsugulja.
Trudy
Sovetsko-Mongoľskoj
kompleksnoj
Chubsuguľsloj ekspedicii, 13. - Irkutsk-Ulan Bator : MVSSO
RFSR, pp. 36-41.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; KIEFER, M. (1985): Sovremennoe
sostojanie izuchennosti fauny blokh ptic MNR. Prirodnyje uslovija i
resursy Prichubsugulja. Trudy Sovetsko-Mongoľskoj kompleksnoj
Chubsuguľsloj ekspedicii, 13. - Irkutsk-Ulan Bator: MVSSO RFSR,
pp. 145-146.
CYPRICH, D.; KIEFER, M.; KRUMPÁL, M. (1985): Revision of the genus
Citellophilus (Siphonaptera) from Mongolia. Acta Facultatis rerum
naturalium Universitatis Comenianae, Zoologia 28, pp. 33-55.
GAJDOŠ, P.; KRUMPÁL, M. (1985): Pavúky (Araneae) Zobora II.
Rosalia 2, pp. 143-158.
KRUMPÁL, M.; KIEFER, M.; CYPRICH, D. (1985): The fleas
(Siphonaptera) of squirrels (Citellus spp.) in Mongolia. Acta
Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae, Zoologia 28,
pp. 57-76.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1985): Prehľad fauny bĺch (Siphonaptera)
zistenej v CHKO Štiavnické vrchy. 21. TOP. - Banská Štiavnica,
pp. 57-61.
KRUMPÁL, M.; KRIŠTOFÍK, J. (1985): Fauna článkonožcov
(Arthropoda) v bytoch. Zoocenózy urbánnych a suburbánnych
celkov so zvláštnym akcentom na podmienky Bratislavy. Slovenská
zoologická spoločnosť pri SAV, pp. 106-108.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1985): Cudzopasné článkonožce hniezd
stavovcov. 40 let rozvoje československé parazitologie,
Parazitologický ústav ČSAV, České Budějovice, p. 4.
1986
GAJDOŠ, P.; KRUMPÁL, M. (1986): Produkčné pomery v
spoločenstvách pavúkov (Araneidea) bylinného porastu Zobora a
Devínskej Kobyly. I Zobor. Biologia 41 (10), pp. 981-991.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (1986): Faunistical notes. Diplopoda,
Polyxenidae, Polyxenus, Lagurus (L., 1758). Biologia 41 (8), pp.
637-638.
KRUMPÁL, M. (1986): Pseudoscorpione (Arachnida) aus Hohlen der
UdSSR. Uber Pseudoscorpioniden - Fauna der UdSSR V. Biologia
41 (2), pp. 163-172.
SEDLÁK, M.; CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1986): Využitie metódy
odchytu vtákov do vrše z parazitologického hľadiska. Zprávy
Moravského ornitologického sdružení, pp. 114-118.
CYPRICH, D.; JURÍK, M.; KRUMPÁL, M. (1986): Predbežná správa o
výskyte bĺch (Siphonaptera) v hniezdach vrabcov (Passer spp.) na
Slovensku a Morave. III. Colloquium siphonapterologicum. Zborník
abstraktov, Jestřábí, pp. 21-22.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1986): O metodike výskumu
siphonapterofauny vtákov. III. Colloquium siphonapterologicum.
Zborník abstraktov, Jestřábí, p. 6.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1986): Praktické aspekty výskumu
siphonaptérií vtákov. Prínos zoologického výskumu pre vedu
a prax, Bratislava, p. 12.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (1986): Plchy a ich blchy. III. Colloquium
siphonapterologicum. Zborník abstraktov, Jestřábí, p. 18.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (1986): Časová distribúcia bĺch v
hniezdach vtákov. III. Colloquium siphonapterologicum. Zborník
abstraktov, Jestřábí, p. 17.
1987
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1987): Faunistical notes. Siphonaptera,
Ceratophylidae, Ceratophyllus rossitensis Dampf, 1912,
Ceratophyllus enefdeae Ioff, 1950. Biologia 42 (2), p. 196.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (1987): Faunistical notes.
Pseudoscorpiones, Chernetidae, Dendrochernes cyrneus (L. Koch,
1873). Biologia 42 (2), p. 196.
KRUMPÁL, M. (1987): Ein neuer Dactylochelifer aus Nepal Himalaya
(Arachnida, Pseudoscorpiones). Acta entomologica bohemoslovaca
84 (3), pp. 221-226.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; DÚHA, J. (1987): Blchy (Siphonaptera)
cicavcov (Mammalia) ŠPR Šúr. Ochrana prírody 8, pp. 243-253.
GAJDOŠ, P.; KRUMPÁL, M. (1987): Pavúky (Araneae) Zobora I.
Ochrana prírody 8, pp. 309-328.
JEDLIČKA, L.; CYPRICH, D.; HALGOŠ, J.; KIEFER, M.; KRUMPÁL, M.;
ORSZÁGH, I.; ŘEHUŘKOVÁ, A. (1987): Vidovoj sostav osnovnych
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
24
grupp ektoparazitov Maloj sredne-dunajskoj nizmennosti. Ochrana
genofonda i jego ispoľzovanie. Bratislava: Ústav UK a Slov. Zool.
Spol. pri SAV, pp. 91-96.
1988
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; HORNYCHOVÁ, D. (1988): Annual cycle
of Ceratophyllus hirundinis (Curtis, 1826) (Siphonaptera, Insecta)
in the nests of Delichon urbica Linnaeus, 1758 in south- west
Slovakia. Biologia 43 (2), pp. 141-152.
GAJDOŠ, P; KRUMPÁL, M. (1988): Produkčné pomery v spoločenstvách
pavúkov (Araneidea) bylinného porastru Zobora a Devínskej
Kobyly. II. Devínska Kobyla. Biologia 43 (2), pp. 105-114.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D.; ONDREJKOVÁ, Z.; ŠUSTEK, Z. (1988):
Zmeny v zložení fauny bezstavovcov (Evertebrata) hniezd vtákov
(Aves) v búdkach v ŠPR Šúr pri Bratislave počas roka. Biologia 43
(10), pp. 919-925.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1988): Príspevok k poznaniu bĺch
(Siphonaptera) drobných zemných cicavcov Žitavskej pahorkatiny a
mesta Nitry. Rosalia 5, pp. 165-176.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (1988): O výskyte šťúrikov
(Pseudoscorpiones) v hniezdach vtákov (Aves) v podmienkach
Slovenska. Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy
34, pp. 41-48.
1989
KRUMPÁL, M. (1989): Šťúriky (Pseudoscorpionidea) Gaderskej doliny
(Veľká Fatra). Entomologické problémy 16, pp. 23-29.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1989): Súčasný stav a perspektívy
výskumu sifonaptérií vtákov na Slovensku. Entomologické
problémy 19, pp. 253-256.
ORSZÁGH, I.; KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (1989): Dynamika hniezdnej
populácie ploštice lastovičej Oeciacus hirundinis (Lamarck)
(Heteroptera,Cimicidae). Entomologické problémy 19, pp. 269-272.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; NAGY, R. (1989): Investigation of fauna
of Columba livia f. domestica L. nests at southwestern Slovakia.
Entomologické problémy 22, pp. 23-29.
1990
ORSZÁGH, I.; KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (1990): Contribution to the
knowledge of the Martin Bug - Oeciacus hirundinis (Heteroptera,
Cimicidae) in Czechoslovakia. Zborník Slovenského národného
múzea : Prírodné vedy 36, pp. 43-60.
1991
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1991): Incidence and taxonomy of
Mioctenopsylla artctica artctica Rothschild, 1922 (Siphonaptera) in
the Spitsbergen. Biologia 46 (6), pp. 545-549.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D.; ZEJDA, J.; AMBROS, M. (1991): The
occurence of field vole (Microtus arvalis Pallas, 1778) and its
Acarofauna on Spitsbergen (Svalbard). Biologia 46 (10), pp. 881885.
LUKÁŠ, J.; CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1991): Trichodectes melis (J.
C. Fabricius, 1805) (Mallophaga, Trichodectidae) a new species for
the fauna of Slovakia. Biologia 46 (10), pp. 967-968.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (1991): K faune bĺch (Siphonaptera)
hniezd vtákov (Aves) Ponitria. Rosalia 7, pp. 213-222.
ONDREJKOVÁ, Z.; KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (1991): Invertebrates in
nest boxes in the State Natural Reserve Šúr. Acta Facultatis rerum
naturalium Universitatis Comenianae, Zoologia 34, pp. 5-20.
MAJZLAN, O.; KRUMPÁL, M. (1991): Článkonožce – Arthropoda:
Zoologická príručka, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 160
pp.
1992
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; LUKÁŠ, J. (1992): Contribution to the
knowledge of the flea fauna (Siphonaptera) of dormouse nests
(Myoxidae) in Slovakia. Parasitologia Hungarica 25, pp. 97-105.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (1992): Príspevok k rozšíreniu plchovitých
(Myoxidae) na Slovensku. Rosalia 8, pp. 251-256.
LUKÁŠ, J.; CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1992): Príspevok k výskytu
srstiarky jazvečej (Trichodectes melis J.C. Fabricius, 1805) na
Slovensku. Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV
4, pp. 8-11.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; Országh, I. (1992): Ektoparazity vtákov
hniezdiacich v synantropných podmienkach Slovenska a ich
význam ako možných vektorov. Aktuálne otázky humánnej
parazitologie, Bratislava, pp. 27-30.
DÚHA, J.; NOVACKÝ, M.; KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D.; PAVLÍNA, M.;
KVASZ, L. (1992): Bionómia a epidemiologický význam druhov
Marmota marmota (Linnaeus, 1758) a Marmota sibirica Radde,
1862. 35 rokov Parazitologického ústavu LF UK v Bratislave.
Aktuálne otázky humánnej parazitológie, Bratislava, pp. 35-38.
BABJAKOVÁ, A.; CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1992): K poznaniu
ročného cyklu bĺch Ceratophyllus hirundinis a Ceratophyllus styx
styx. IV. Colloquium siphonapterologicum, SAV, Bratislava, pp.
68-69.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1992): Problematika vekovej a
fyziologickej klasifikácie imág bĺch s dôrazom na rod
Ceratophyllus. IV. Colloquium siphonapterologicum, SAV,
Bratislava, p. 90.
DÚHA, J.; NOVACKÝ, M.; CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1992):
Ekologické štúdie niektorých druhov svišťov (Marmota) v
epidemiológii. IV. Colloquium siphonapterologicum, SAV,
Bratislava, p. 89.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D.; LUKÁŠ, J.; DÚHA, J. (1992): Postavenie
Myoxidae a Ceratophyllus sciurorum v parazitologickohostiteľských vzťahoch v podmienkach Slovenska. IV. Colloquium
siphonapterologicum, SAV, Bratislava, pp. 71-72.
1993
BABJAKOVÁ, A.; KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (1993): Occurence of
nonspecifical fleas species (Siphonaptera) from the nests of sand
martin (Riparia riparia (L.)) in Slovakia. Tichodroma 5, pp. 115121.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1993): The first record of Typhloceras
poppei Wagner, 1903 (Insecta, Siphonaptera) from Slovakia.
Entomologické problémy 24, pp. 69-71.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1993): O metodike výskumu
sitonapterofauny vtákov. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti
pri SAV 15, pp. 5-13.
KRUMPÁL, M.; BABJAKOVÁ, A.; CYPRICH, D. (1993): Occurrence and
seasonal dynamics of Invertebrates in nests of the Sand Martin
(Riparia riparia (L., 1758)) in Slovakia. Acta Zoologica
Universitatis Comenianae 37, pp. 69-84.
1994
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; BABJAKOVÁ, A. (1994): Distribution and
seasonal dynamics of Ceratophyllus styx styx (Rothschild, 1900)
(Siphonaptera) in Slovakia. Biologia 49 (5), pp. 755-760.
KRUMPÁLOVÁ, Z.; KRUMPÁL, M. (1994): Funde von für Slowakei
neuen
und
seltenen
Spinnentierarten
(Arachnoidea).
Arachnologische Mitteilungen 6 (1), pp. 36-41.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (1994): Fleas in Birds Nests in the State
nature reserve Šúr near Bratislava. Acta Facultatis Rerum
Naturalium Universitatis Comenianae, Formatio et Protectio
Naturae 16, pp. 57-72.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; KUTSENKO, T.; POSLAVSKIJ, A. (1994):
Fauna of birds nests (Aves) in the Kemerovo region (Russia) with
stress on fleas (Siphonaptera). Acta Zoologica Universitatis
Comenianae 38, pp. 15-25.
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
25
1993
ANDĚRA, M.; BRTEK, Ľ.; FERIANCOVÁ-MASÁROVÁ, Z.; GULIČKA, J.;
HENSEL, K.; KIEFER, M.; KMINIAK, M.; KORBEL, L.; KOŠEL, V.;
KRUMPÁL, M.; LISICKÝ, M.; MATIS, D.; ROSICKÝ, B.; VILČEK, F.;
ŽITŇANSKÁ, O. (1993): Velká kniha živočichů. Bratislava, Príroda,
344 pp.
BRTEK, Ľ.; FERIANCOVÁ-MASÁROVÁ, Z.; GULIČKA, J.; HENSEL, K.;
KIEFER, M.; KMINIAK, M.; KORBEL, L.; KOŠEL, V.; KRUMPÁL, M.;
LISICKÝ, M.; MATIS, D.; ROSICKÝ, B.; VILČEK, F.; ŽITŇANSKÁ, O.
(1993): Veľká kniha živočíchov. Bratislava, Príroda, 344 pp.
HENSEL, K.; KOŠEL, V.; KRUMPÁL, M.; MATIS, D. (1993): Świat
zwierząt. Bratislava , Warszawa, Príroda, Oficyna Wydawnicza
Multica, 353 pp.
KRUMPÁL, M. (1993): Bezstavovce. In BERTOVÁ, L. (ed.): Karlova
Ves. Vlastivedná monografia. Alfa, Bratislava, pp. 57-61.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; GLUKHOVA, V. M. (1993): On the fauna
and the incidence of abnormalities of fleas (Siphonaptera) in bird
nests of the Kaliningrad region. Acta Parasitologica, 38 (1), pp. 4447.
1995
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1995): Fleas (Siphonaptera) in nests of
birds nesting freely in the crows of trees and shrubs in Slovakia.
International studies on Sparrows, 20-21. Varšava, Polish Academy
of Sciencen Dziekanow Leny, Institute of Ecology, pp. 27-40.
NĚMEC, F.; CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1995): The occurrence of
fleas (Siphonaptera) in the nests of the house sparrow (Passer
domesticus L., 1758) in Plzen (Western Czech Republic).
International studies on Sparrows, 20-21. Varšava, Polish Academy
of Sciencen Dziekanow Leny, Institute of Ecology, pp. 21-25.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D.; STANKO, M. (1995): Ticks (Argasidae,
Ixodidae) in bird nests in Slovakia. Acta Zoologica Universitatis
Comenianae 39, pp. 9-22.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1995): Prehľad fauny bĺch (Siphonaptera)
hniezd vtákov (Aves) oblasti Kysúc. 26. Stredoslovenský Tábor
ochrancov prírody, Kysuce, pp. 37-44.
1996
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1996): Fleas (Siphonaptera) in nests of
the house sparrow (Passer domesticus) and the tree sparrow (P.
montanus). Biologia 51 (2), pp. 153-161.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (1996): Blchy (Siphonaptera) v hniezdach
vtákov - Delichon urbica (L., 1758) a Hirundo rustica L., 1758 na
Slovensku. Ochrana prírody 13, pp. 133-143.
1997
KRUMPÁL, M.; KRUMPÁLOVÁ, Z.; CYPRICH, D. (1997): Bezstavovce
(Evertebrata) skleníkov Bratislavy (Slovensko). Entomofauna
Carpathica 9 (3), pp. 102-106.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; PINOWSKI, J. (1997): Fleas
(Siphonaptera) in the nests of sparrows (Passer domesticus and
Passer montanus) in suburban villages of Warszaw (Poland).
International Studies on Sparrows, 24. - Varšava, Polish Academy
of Sciencen Dziekanow Leny, Institute of Ecology, pp. 23-35.
FENĎA, P.; KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (1997): The soil fauna in the
birds´nests in Slovakia. 4th Central European Workshop on Soil
Zoology, České Budějovice, p. 6.
1998
FENĎA, P.; CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1998): Prvé údaje o hniezdnej
faune trasochvosta žltohlavého. - First data on Citrine Wagtail
(Motacilla citreola) nest fauna. Tichodroma 11, pp. 213-216.
VACHOVÁ, E.; CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (1998): Výskyt a rozšírenie
Ceratophyllus sciurorum (Schrank, 1803) (Siphonaptera) v
hniezdach vtákov a cicavcov na Slovensku. Folia faunistica Slovaca
3, pp. 31-43.
FENĎA, P.; KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (1998): The soil fauna in the
birds' nests in Slovakia. Soil Zoological Problems in Central
Europe. České Budějovice : Institute of Soil Biology ASCR, pp. 2330.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D.;FENĎA, P. (1998): Predbežný prehľad
fauny roztočov (Acarina) a bĺch (Siphonaptera) hniezd niektorých
druhov vtákov (Aves) a cicavcov (Mammalia) v Malej Fatre. - A
preliminary species list of mites (Acarina) andfleas (Siphonaptera)
from bird (Aves) and mammal (Mammalia) nests in the Malá Fatra
Mts. Výskum a ochrana Krivánskej Fatry, Varín: Správa NP Malá
Fatra, pp. 55-61.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (1998): Skleníky ako biotopy umožňujúce
invázie bezstavovcov (Evertebrata). Invázie a invázne organizmy
II., Nitra, 18.-20. november 1998, p. 12.
1999
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; VACHOVÁ, E. (1999): Host spectrum of
Ceratophyllus sciurorum (Schrank, 1803) (Siphonaptera) in central
Europe. International Studies on Sparrows, 26. - Varšava, Polish
Academy of Sciencen Dziekanow Leny, Institute of Ecology, pp.
29-48.
CYPRICH, D.; PINOWSKI, J.; PINOWSKA, B.; KRUMPÁL, M. (1999):
Contribution to the Fleas (Siphonaptera) of the Tree Sparrow
(Passer montanus) from Korea. International Studies on Sparrows,
26. - Varšava, Polish Academy of Sciencen Dziekanow Leny,
Institute of Ecology, pp. 59-61.
CYPRICH, D.; LUKÁŠ, J.; FENĎA, P.; KRUMPÁL, M. (1999):
Ektoparazity (Mesostigmata, Ixodidae, Anoplura, Siphonaptera)
veverice stromovej (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758) a jej hniezd z
územia Slovenska. - Ectoparasites (Mesostigmata,Ixodidae,
Anoplura, Siphonaptera) of common squirrel (Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758) and its nests in Slovakia. Folia faunistica Slovaca
4, pp. 65-74.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; ROLNÍKOVÁ, T. (1999): Výskyt a
rozšírenie Ceratophyllus gallinae (Schrank, 1803) (Siphonaptera)
na Slovensku. Folia faunistica Slovaca 4, pp. 79-88.
KRUMPÁL, M.; KRUMPÁLOVÁ, Z.; CYPRICH, D. (1999): Skleníky ako
biotopy umožňujúce invázie bezstavovcov (Evertebrata). Invázie a
invázne organizmy 2. Príspevky z vedeckej konferencie, Nitra :
SEKOS, pp. 72-75.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; Špitalská, E. (1999): Výskyt
Ceratophyllus sciurorum scirurorum (Schrank, Siphonaptera) v
rôznych ekologických skupinách hostiteľov. Kongres slovenských
zoológov ’99. Zborník abstraktov, Bratislava, SZS pri SAV, p. 31.
2000
CYPRICH, D.; FENĎA, P.; KRUMPÁL, M.; LUKÁŠ, J.; AMBRUŠ, B.
(2000): Hniezdna fauna zebričky červenozobej (Taeniopygia guttata
castanotis) - The Nest Fauna of the Zebra Finch (Taeniopygia
guttata castanotis). Tichodroma 13, pp. 189-200.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (2000): Výskyt a rozšírenie Ceratophyllus
pullatus Jordan et Rothschild, 1920 (Siphonaptera) na Slovensku. Occurence and distribution of Ceratophyllus pullatus Jordan et
Rothschild, 1920 (Siphonaptera) in Slovakia. Folia faunistica
Slovaca 5, pp. 91-98.
KRUMPÁL, M. (2000): Šťúriky (Pseudoscorpiones) jaskýň Čiernej hory
(Slovensko). - Pseudoscorpions (Pseudoscorpiones) from the Čierna
Hora Mts. caves (Slovakia). Fauna jaskýň. Zborník referátov zo
seminára, Košice: Východoslovenské múzeum, pp. 95-98.
FENĎA, P.; SCHNIEREROVÁ, E.; KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (2000):
Roztoče (Acarina: Mesostigmata) hniezd vtákov umiestnených na
vodnej hladine na južnom Slovensku. Feriancove dni 2000,
Bratislava, SNM, p. 31.
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
26
FENĎA, P.; SCHNIEREROVÁ, E.; KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (2000):
Roztoče (Acarina: Mesostigmata) v hniezdach trsteniarikov
(Acrocephalus spp.) na južnom Slovensku. Feriancove dni 2000,
Bratislava, SNM, p. 28.
KRUMPÁL, M.; KRUMPÁLOVÁ, Z. (2000): Správanie Brachypelma
albopilosum pri tvorbe kokónu. Sklípkan 6 (3), pp. 52-53.
KRUMPÁLOVÁ, Z.; KRUMPÁL, M. (2000): Arachnida (Pavoukovci) III.
Sklípkan 6 (6), pp. 122-124.
KRUMPÁLOVÁ, Z.; KRUMPÁL, M. (2000): Arachnida (Pavoukovci) II.
Sklípkan 6 (5), pp. 100-103.
KRUMPÁLOVÁ, Z.; KRUMPÁL, M. (2000): Arachnida (Pavoukovci).
Sklípkan 6 (4), pp. 76-78.
CYPRICH, D.; FENĎA, P.; KRUMPÁL, M.; LUKÁŠ, J.; AMBRUŠ, B.
(2000): Kto žije so zebričkou austrálskou (Taenopygia guttata
castanotis)? Exotár 1-2, pp. 37-44.
KRUMPÁL, M. (2000): Čo je potrebné vedieť k chovu pavúkov. Animal
2, pp. 12-14.
KRUMPÁL, M. (2000): Faktory ovplyvňujúce chov pavúkov (Araneae).
Animal 3, pp. 10-12.
2001
CYPRICH, D.; KIEFER, M.; KRUMPÁL, M. (2001): Fleas (Siphonaptera)
of the birds nests in Mongolia. Acta Parasitologica 46 (3), pp. 216228.
TAJOVSKÝ, K.; MOCK, A.; KRUMPÁL, M. (2001): Millipedes
(Diplopoda) in bird’s nests. European Journal of Soil Biology 37
(4), pp. 321-323.
CYPRICH, D.; ŠPITALSKÁ, E.; KRUMPÁL, M. (2001): Seasonal dynamics
of Ceratophyllus sciurorum sciurorum (Schrank, 1803)
(Siphonaptera) in Slovakia. Wiadomosci parazytologiczne 47 (1),
pp. 49-59.
CYPRICH, D.; PINOWSKI, J.; KRUMPÁL, M. (2001) : Occurrence of
Ceratophyllus pullatus Jordan et Rothschild, 1920 (Siphonaptera) in
Poland. Fragmenta faunistica 44 (3), pp. 353-356.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; ROLNÍKOVÁ, T. (2001): Výskyt a
rozšírenie Ceratophyllus garei (Siphonaptera) na Slovensku. Occurence and distribution of Ceratophyllus garei (Siphonaptera)
on the territoty of Slovakia. Entomofauna Carpathica 13 (3-4), pp.
51-55.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D.; FENĎA, P.; PINOWSKI, J. (2001):
Invertebrate fauna in nests of the House Sparrow Passer domesticus
and the Tree Sparrow Passer montanus in Central Poland.
International studies on Sparrows, 27-28. – Varšava, Polish
Academy of Sciencen Dziekanow Leny, Institute of Ecology, pp.
35-58.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; ROLNÍKOVÁ, T. (2001): Zriedkavo sa
vyskytujúce vtáčie druhy bĺch (Siphonaptera) na Slovensku. - Rare
taxons of bird fleas (Siphonaptera) in Slovakia. Folia faunistica
Slovaca 6, pp. 109-118.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; ROLNÍKOVÁ, T. (2001): Výskyt a
rozšírenie Ceratophyllus tribulis Jordan, 1926 (Siphonaptera) na
Slovensku. - Occurence and distribution of Ceratophyllus tribulis
Jordan, 1926 (Siphonaptera) in Slovakia. Folia faunistica Slovaca 6,
pp. 119-130.
FEDOR, P. J.; PELIKÁN, J.; CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (2001): Strapky
(Thysanoptera) v hniezdach vtákov a cicavcov NPR Jurský Šúr. Thrips (Thysanoptera) in the Nests of Bird and Mammals of the
NPR Jurský Šúr. Folia faunistica Slovaca 6, pp. 69-74.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (2001): Základné atribúty štúdia fenológie
vtáčích druhov bĺch. Novikovov seminár 2001, PríF UK, Bratislava,
p. 15.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (2001): Vzťah bĺch (Siphonaptera) k
vtákom ako hostiteľom na Slovensku. Feriancove dni 2001. Zborník
abstraktov, Slovenské národné múzeum, Bratislava, p. 22.
KRUMPÁL, M.; KRUMPÁLOVÁ, Z. (2001): Arachnida (Pavoukovci) V.
Sklípkan 7 (2), pp. 28-30.
KRUMPÁL, M.; HONSA, V. (2001): Určování pohlaví sklípkanů I.
Sklípkan 7 (4), pp. 93-94.
KRUMPÁL, M.; KRUMPÁLOVÁ, Z. (2001): Arachnida (Pavoukovci) VII.
Sklípkan 7 (5-6), pp. 100-103.
KRUMPÁLOVÁ, Z.; KRUMPÁL, M. (2001): Arachnida (Pavoukovci) IV.
Sklípkan 7 (1), pp. 4-6.
KRUMPÁLOVÁ, Z.; KRUMPÁL, M. (2001): Arachnida (Pavoukovci) VI.
Sklípkan 7 (3), pp. 52-54.
2002
CYPRICH, D.; PINOWSKI, J.; KRUMPÁL, M. (2002): Seasonal changes in
numbers of fleas (Siphonaptera) in nests of the house sparrow
(Passer domesticus) and tree sparrow (P. montanus) in Warshaw
surroundings (Poland). Acta Parasitologica 47 (1), pp. 58-65.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; ŠPITALSKÁ, E. (2002): The relationship of
Ceratophyllus (Monopsyllus) sciurorum (Siphonaptera) to various
ecological host groups in Slovakia. Biologia 57 (2), pp. 243-250.
PELIKÁN, J.; FEDOR, P. J.; KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (2002): Thrips
(Thysanoptera) in nests of birds and mammals in Slovakia. Ekológia
(Bratislava), 21 (3), pp. 275-282.
VIDLIČKA, Ľ.; JANSKÝ, V.; FEDOR, P. J.; KRUMPÁL, M.; LUKÁŠ, J.
(2002): Distribution of Saga pedo (Pallas, 1771) in Slovakia.
Articulata 17 (1), pp. 95-100.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (2002): A seasonal occurence of
Ceratophyllus garei (Siphonaptera) in Slovakia. Acta Zoologica
Universitatis Comenianae 44, pp. 91-94.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (2002): Ceratophyllus fringillae (Walker,
1956) (Siphonaptera) v podmienkach Slovenska. Natura Carpatica
43, pp. 123-136.
CYPRICH, D.; ROLNÍKOVÁ, T.; KRUMPÁL, M. (2002): Výskyt cicavčích
druhov bĺch (Siphonaptera) na vtákoch a ich hniezdach na
Slovensku. Folia faunistica Slovaca 7, pp. 61-68.
FEDOR, P. J.; KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (2002): Strapky
(Thysanoptera) v hniezdach vtákov a cicavcov juhozápadného
Slovenska. - Trips (Thysanoptera) in Nests of Birds and Mammals
in South-Western of Slovakia. Folia faunistica Slovaca 7, pp. 31-34.
CYPRICH, D.; KIEFER, M. S.; KRUMPÁL, M. (2002): Bird nests as a
habitat of mammal fleas (Siphonaptera) in Slovakia. 12. sjezd
Russkogo entomologičeskogo obščestva, Sankt-Peterburg: [s.n.], p.
368.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; KIEFER, M. S. (2002): Results of the bird
fleas (Siphonaptera) imago phaenology study in Slovakia. 12. sjezd
Russkogo entomologičeskogo obščestva, Sankt-Peterburg: [s.n.],
pp. 368-369.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (2002): Cicavčie druhy bĺch v hniezdach
vtákov na Slovensku. - Mammal fles species in bird nests in
Slovakia. Folia faunistica Slovaca 7, Suppl. 1, p. 14.
FEDOR, P. J.; KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (2002): Strapky
(Thysanoptera) v hniezdach vtákov a cicavcov vybraných lokalít
juhozápadného Slovenska. - The trips (Thysanoptera) in nests of
birds and mammals at the selected sites of south-westernSlovakia.
Folia faunistica Slovaca 7, Suppl. 1, p. 19.
ŠTIAVNICKÁ, Ľ.; CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (2002): Výskyt vtáčich
druhov bĺch (Siphonaptera) na cicavcoch a v ich hniezdach na
Slovensku. - Occurrence of bird flea species (Siphonaptera) on
mammals and in their nests in Slovakia. Folia faunistica Slovaca 7,
Suppl. 1, p. 40.
KRUMPÁLOVÁ, Z.; KRUMPÁL, M. (2002): Arachnida (Pavoukovci)
VIII. Sklípkan 7 (2), pp. 28-30.
KRUMPÁLOVÁ, Z.; KRUMPÁL, M. (2002): Arachnida (Pavoukovci) IX.
Sklípkan 7 (3), pp. 52-53.
KRUMPÁLOVÁ, Z.; KRUMPÁL, M. (2002): Arachnida (Pavoukovci) X.
Sklípkan 7 (4), pp. 76-78.
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
27
2003
MATIS, D.; KRUMPÁL, M.; BELÁKOVÁ, A.; FEDOR, P. J. (2003):
Zoológia bezchordátov II: Tentaculata, Pogonophora, Onychophora,
Arthropoda, Hemichordata, Echinodermata. Bratislava, FAUNIMA,
168 pp.
KRUMPÁL, M.; KRUMPÁLOVÁ, Z. (2003): Šťúriky – Pseudoscorpiones.
Pavúkovce Národného parku Poloniny - Arachnids of the Poloniny
National Park. Banská Bystrica, Snina: Štátna ochrana prírody SR,
Správa Národného parku Poloniny, pp. 115-126.
FEDOR, P. J.; KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (2003): Dodatok k faune
strapiek
(Thysanoptera)
v hniezdach
vtákov
a cicavcov.
Biosozologia, Bratislava 1, pp. 89-94.
MOCK, A.; ĽUPTÁČIK, P.; FENĎA, P.; SVATOŇ, J.; KRUMPÁL, M.
(2003): Arachnida, Oniscidea and Myriapoda inhabiting caves near
Veľký Folkmar (Čierna hora Mts., Slovakia). 7th Central European
Workshop on Soil Zoology České Budějovice, Czech Zoological
Society, p. 44.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (2003): Napadnutie hniezd vtákov (Aves)
blchami (Siphonaptera) na Slovensku. Feriancove dni 2003.
Zborník abstraktov, Slovenské národné múzeum, Bratislava, p. 7.
2004
KRAJČA, A.; KRUMPÁLOVÁ, Z.; KRUMPÁL, M. (2004): First records of
epigeic spider Zelotes mundus (Kulczynski, 1897) (Araneae:
Gnaphosidae) in Slovakia. Biologia, Bratislava, 59, Suppl. 15: pp.
31-32.
FEDOR, P. J.; SIERKA, W.; KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (2004):
Dendrothrips degeeri Uzel, 1895 & Thrips albopilosus Uzel, 1895
(Thysanoptera: Thripidae) - the New Thrips from Nests of Birds.
Fauna Carpathica Meeting 2004, Bratislava, SAV, p. 14.
KRUMPÁL, M.; FEDOR, P. J.; VARGA, L. (2004): Orthopterous insects in
s. l. captured in insectariums. 1st Central European Symposium on
Orthopteroid Insects, Katedra ekosozológie a fyziotaktiky PríF UK,
Bratislava, p. 16.
KRUMPÁL, M.; KRUMPÁLOVÁ, Z. (2004): Pseudoscorpions of
Neobisium gen. (Neobiscidae) in the Carpathian system. Fauna
Carpathica Meeting 2004, Bratislava, SAV, p. 26.
KRUMPÁL, M. (2004): Hyloniscus riparius (Oniscidea) v extrémnych
podmienkach NPR Jurský Šúr. - Hyloniscus riparius (Oniscidea) in
extreme conditions of Jurský Šúr Nature Reserve. 4. seminár
českých a slovenských myriadopodológov, Bratislava, p. 6.
KRUMPÁL, M.; KRUMPÁLOVÁ, Z.; BALOGOVÁ, K. (2004): Kosce
(Opiliones) Karlovej Vsi v Bratislave. - Harvestmen (Opiliones) of
Bratislava part Karlova Ves. História a trendy arachnologického
výskumu na Slovensku a v Čechách, SAV, Bratislava, p. 15.
2005
CHRISTOPHORYOVÁ, J.; KRUMPÁL, M. (2005): Communities of
Pseudoscorpions (Pseudoscorpiones, Arachnida) in epigeon of oakhornbeam forests in the Malé Karpaty mts and Trnavská
pahorkatina hills (SW Slovakia). Ekológia (Bratislava), 24, Suppl.
2/2005, pp. 76 – 86.
HOLECOVÁ, M.; KRUMPÁL, M.; ORSZÁGH, I.; KRUMPÁLOVÁ, Z.;
STAŠIOV, S.; FEDOR, P. (2005): Biodiversity of selected invertebrate
groups in oak-hornbeam forest ecosystem in Slovakia. Ekológia
(Bratislava), 24, Suppl. 2/2005, pp. 205-222.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (2005): Príčiny rôznej šírky hostiteľského
spektra vtáčich druhov bĺch (Siphonaptera). In: KAUTMAN, J.;
STLOUKAL, E. (eds.): Kongres slovenských zoológov 2005.
Program a zborník abstraktov. Faunima, Bratislava, p. 10.
2006
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; MANCOŠOVÁ, Ľ. (2006): Catalogue of
fleas (Siphonaptera: Insecta) on birds (Aves) of Slovakia.
Bratislava, 88 pp.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (2006): Blchy (Siphonaptera) vtákov
viazaných na vodu - Fleas (Siphonaptera) of birds bound to water.
Sylvia (Praha), 42, pp. 81-93.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; SIRYOVÁ, S.; KARASKA, D. (2006):
Výskyt bĺch (Siphonaptera) v hniezdach dravcov a sov na
Slovensku. Sylvia (Praha), 42, pp. 94-103.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; DUDA, M. (2006): Charakteristika fauny
bĺch (Siphonaptera) ekologickej skupiny vtákov (Aves)
hniezdiacich na zemi. Entomofauna Carpathica 18, pp. 1-4.
CHRISTOPHORYOVÁ,
J.;
KRUMPÁL,
M.
(2006):
Šťúriky
(Pseudoscorpiones) Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny. In:
KRUMPÁLOVÁ, Z. (ed.): Diverzita a ochrana arachnofauny
v chránených územiach a ohrozených habitatoch. Zborník
abstraktov, Východná, 14. – 17. 9. 2006.
KRUMPÁL, M. (2006): Problémy československej arachnológie. In:
KRUMPÁLOVÁ, Z. (ed.): Diverzita a ochrana arachnofauny
v chránených územiach a ohrozených habitatoch. Zborník
abstraktov, Východná, 14. – 17. 9. 2006.
2007
KRUMPÁL, M.; CHRISTOPHORYOVÁ, J. (2007): ŠŤÚRIKY
(PSEUDOSCORPIONES) PR OSTROV KOPÁČ. IN: MAJZLAN, O.;
ČEJKA, T.; DEVÁN, P.; DUBOVSKÝ, M.; TEROR, P. J.; PIŠÚT, P.;
TIMÁR, G.; KALUŽ, S.; KIKTOVÁ, A.; KRIŠTOFÍK, J.; KRUMPÁL, M.;
KRUMPÁLOVÁ, Z.; KUBALOVÁ, Z.; KULAN, M.; LYSÝ, J.; ROLLER,
L.; STRAKA, V.; TYRNER, P.; VARGA, L.; VIDLIČKA, Ľ. (2007):
Príroda ostrova Kopáč. Fytoterapia OZ, Bratislava, pp. 95-100.
CHRISTOPHORYOVÁ, J.; KRUMPÁL, M.; KRUMPÁLOVÁ, Z. (2007): The
pseudoscorpion communities (Pseudoscorpiones) of the oakhornbeam forests of South-western Slovakia. In: TAJOVSKÝ, K.;
SCHLAGHAMERSKÝ, J.; PIŽL, V. (eds.): Contributions to Soil
Zoology in Central Europe II. 1-5.ISB BC AS CR, v.v.i., České
Budějovice.
KRUMPÁLOVÁ, Z.; ŠTRBÍK, I.; KRUMPÁL, M. (2007): Epigeic spiders
(Araneae) of the Devínska Kobyla hill (Malé Karpaty Mts,
Slovakia). Zoologické dny, Brno, 8.-9. 2. 2007, p. 41.
CHRISTOPHORYOVÁ, J.; ŠŤÁHLAVSKÝ, F.; KRUMPÁL, M. (2007):
Anotovaný zoznam šťúrikov (Pseudoscorpiones) Slovenskej a
Českej republiky. In: KRUMPÁLOVÁ, Z. (ed.): Arachnologická
konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 13.-16. september
2007, p. 10-11.
2008
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; DUDA, M. (2008): Blchy (Siphonaptera)
vtákov (Aves) hniezdiacich v dutinách z územia Slovenska.
Entomofauna carpathica 20, pp. 1-5.
ŠESTÁKOVÁ A.; KRUMPÁL M. (2008): In: KRUMPÁLOVÁ, Z. (ed.):
Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 11.-15.
september 2008, p. 35.
2009
ŠESTÁKOVÁ, A.; KRUMPÁL, M.; KRUMPÁLOVÁ, Z. (2009): Araneidae
(Araneae) Strednej Európy. Bratislava, NOI,151 pp.
BOHUŠ, M.; BRTEK, Ľ.; ČEJKA, T.; GULIČKA, J.; HENSEL, K.; KIEFER,
M.; KMINIAK, M.; KORBEL, L.; KOŠEL, V.; KRUMPÁL, M.;
KRUMPÁLOVÁ, Z.; MATIS, D.; NOVACKÝ, M.; ROSICKÝ, B.;
TIRJAKOVÁ, E.; VILČEK, F. (2009): Veľká kniha živočíchov.
Príroda, Bratislava, 5. upravené vydanie, 344 pp.
KRUMPÁLOVÁ, Z.; KRUMPÁL, M.; ŠTRBÍK, I. (2009): Classification of
epigeic spiders (Araneae) at the western part of the Carpathians
(Slovakia), Biologia 64: pp. 116-123.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; PLACHÝ, J. (2009): Host spectrum of bird
fleas (Siphonaptera) of the genera Ornithophaga Mikulin,
Ceratophyllus Curtis and Dasypsyllus Baker in Slovakia. Sylvia, 45,
pp. 209-237.
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
28
ÉNEKESOVÁ, E.; KRUMPÁL, M.; KRUMPÁLOVÁ, Z. (2009): Invázne
prejavy druhu Argiope bruennichi (Araneae, Araneidae) na
Slovensku. Entomofauna carpathica 21, pp. 1-8.
KRUMPÁLOVÁ, Z.; KRUMPÁL, M.; ÉNEKESOVÁ, E. (2009): Is short
research opposite to the long term investigation? (Illustrate by the
epigeic spiders of flooded areas of SW Slovakia). Abstract Book,
10th Central European Workshop on Soil Zoology, České
Budějovice, 21.-24. apríl 2009, p. 46.
ASTALOŠ, B.; SVATOŇ, J.; KRUMPÁL, M.; GAJDOŠ, P.; KRUMPÁLOVÁ,
Z. (2009). 35. výročie založenia Arachnologickej sekcie pri SES. 7.
Arachnologická konferencia, Východná, 10. - 15. september 2009,
p. 5.
2010
CHRISTOPHORYOVÁ,
J.;
KRUMPÁL,
M.
(2010):
Šťúriky
(Pseudoscorpiones) PR Šúr, p. 105-114. In: MAJZLAN, O.;
VIDLIČKA, Ľ. (eds.). Príroda rezervácie Šúr. ÚZ SAV, tlač NOI,
Bratislava, 410 pp.
KRUMPÁL, M.; CYPRICH, D. (2010): Parazity. In: KOUTNÁ, A.,
CHOVANCOVÁ, B. (eds.): Tatry – príroda. Baset, pp. 449-454.
KRUMPÁLOVÁ, Z.; KRUMPÁL, M.; TUF , I. H. (2010): Biological hours
tick for everyone - time chart of diel activity of epigeic spiders. 18th
International Congress of Arachnology, 11–18 July 2010, Akademia
Podlaska, Siedlce, Poland, pp. 237-239.
KRAJČOVIČOVÁ, K.; TAJOVSKÝ, K.; KRUMPÁL, M. (2010): Šťúriky
(Pseudoscorpiones) Českého krasu. In: KRUMPÁLOVÁ, Z. (ed.):
Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 8.-12.
september 2010, p.23-24.
KUCMAN, P.; KRUMPÁL, M. (2010): Ekológia Androlaelaps casalis
(Acari, Mesostigmata) v hniezdach vrabca poľného (Passer
montanus) na Slovensku. In: KRUMPÁLOVÁ, Z. (ed.): 8.
Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 9.-12.
september 2010, pp. 30-31.
ŠESTÁKOVÁ, A.; KRUMPÁL, M. (2010): Ako na to bez mediálnej
apofýzy? Endaparát na jednoduché odlíšenie samcov Araneus
sturmi od A. triguttatus (Araneae, Araneidae). In: KRUMPÁLOVÁ, Z.
(ed.): 8. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov,
Východná, 9.-12. september 2010, p. 42.
KRUMPÁL, M.; KRUMPÁLOVÁ, Z.; MIŠINOVÁ, H. (2010):
Arachnofóbia. In: KRUMPÁLOVÁ, Z. (ed8. Arachnologická
konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 9.-12. september 2010,
pp. 26-28.
ORSZÁGHOVÁ, Z.; SCHLARMANNOVÁ, J.; HOLECOVÁ, M.; TIRJAKOVÁ,
E.; KUBIATKO, M.; KULFAN, M.; ORSZÁGH, I.; KOCIAN, Ľ.;
MIKULÍČEK, P.; FEDOR, P.; ČEJKA, T.; HUDEC, I.; NAGYOVÁ, S.;
MIKLOS, P.; BARTÍK, I.; JANDZÍK, D.; PUCHALA, P.; MAŠÁN, P.;
KAĽAVSKÝ, M.; IMRICHOVÁ, H.; SOBEKOVÁ, K.; KRUMPÁL, M.;
KRUMPÁLOVÁ, Z.; MELIŠKOVÁ, M.; VONGREJ, V.; KILMAJEROVÁ,
V. (2010): Slovník zoologických termínov a taxónov. Vyd. UK,
Bratislava, 344 pp.
ORSZÁGHOVÁ, Z.; SCHLARMANNOVÁ, J.; HOLECOVÁ, M.; TIRJAKOVÁ,
E.; KUBIATKO, M.; KULFAN, M.; ORSZÁGH, I.; KOCIAN, Ľ.;
MIKULÍČEK, P.; NOVACKÝ, M.; FEDOR, P.; ČEJKA, T.; HUDEC, I.;
NAGYOVÁ, S.; LUČENIČOVÁ, T.; MIKLOS, P.; BARTÍK, I.; JANDZÍK,
D.; PUCHALA, P.; MAŠÁN, P.; KAĽAVSKÝ, M.; IMRICHOVÁ, H.;
MRVA, M.; SOBEKOVÁ, K.; KRUMPÁL, M.; KRUMPÁLOVÁ, Z.;
MELIŠKOVÁ, M.; VONGREJ, V. (2010): Terminologický zoologický
slovník. Vyd. UK, Bratislava, 232 pp.
V tlači
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M. (in press): Seasonal occurence of
Ceratophyllus gallinae (Schrank et al., 1803), Ceratophyllus
pullatus Jordan et Rothschild, 1920 and Ceratophyllus tribulis
(Jordan, 1926) (Siphonaptera) in nests of birds and mammals in
Slovakia. Wiadomosci Parazytologyczne.
CHRISTOPHORYOVÁ, J.; KRUMPÁL, M.; KRUMPÁLOVÁ, Z. (in press.):
The Pseudoscorpion communities (Pseudoscorpiones) of the oak –
hornbeam forests of south west Slovakia. In: PIŽL, V.;
SCHLAGHAMERSKÝ, J.; TAJOVSKÝ, K. (eds.): Contributions to Soil
Zoology in Central Europe, České Budějovice.
CYPRICH, D.; KRUMPÁL, M.; TAKÁCSOVÁ M. (in press): Fleas in nests
of the European Roller (Coracias garrulus L., 1758). Acta Zool.
Sci. Hungar.
Zuzana Krumpálová
Katedra ekológie a environmentalistiky
Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
e-mail: [email protected]
***
Jarné pozorovanie vtákov
Počas tohtoročného jarného hniezdenia vtákov pripravila
Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV niekoľko
akcií zameraných na ich poznávanie a pozorovanie.
Poznávanie vtáčích hlasov počas rannej exkurzie 17. apríla
2013 (foto V. Kubovčík).
Každú stredu od 20. marca do 24. apríla 2013 sa
počas šiestich ranných kurzov v okolí Technickej
univezity vo Zvolene mohli záujemcovia naučiť
spoznávať naše vtáky podľa hlasových prejavov. Práve
v tomto období je ich hlasová aktivita najvyššia a je
možné ich aj pomerne dobre pozorovať vizuálne, pretože
vegetácia ešte nie je naplno rozvinutá. Mesto Zvolen je
miestom veľmi vhodným na takéto podujatie. Na malom
území sa tu stretávame s vysokou rozmanitosťou
biotopov (parky, záhrady, zástavba, rieka Hron
a pozostatky jeho meandrov s fragmentami vegetácie
a i.) čo podmieňuje aj bohatosť avifauny. V priebehu
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
29
jednej až dvoch hodín príjemnej a nenáročnej rannej
vychádzky je možné zaznamenať až 35 rôznych druhov
vtákov! Akcia bola určená najmä študentom Technickej
univerzity vo Zvolene, ale vítaní boli aj ostatní, ktorých
pozorovanie vtákov baví. V priebehu kurzu bolo možné
sledovať ako z týždňa na týždeň pribúdajú nové a nové
druhy po migrácii zo svojich zimovísk. Pravidelní aj
menej pravidelní účastníci mohli počas celého kurzu na
vlastné oči pozorovať a naučiť sa poznávať (vizuálne aj
akusticky) viac ako 40 druhov vtákov.
Kurz poznávania vtáčích hlasov bol zavŕšený
dvojdňovou víkendovou akciou nazvanou „Poznávanie
vtáčích hlasov Kremnických vrchov“. Exkurzia sa začala
v obci Tŕnie, kde sa účastníci v miestnom hostinci
navzájom predstavili pri pohári dobrého piva
(odporúčame ochutnať vynikajúcu miestnu špecialitu:
dvakrát rezané pivo). Trasa exkurzie pokračovala cez
Kašovu Lehôtku, Mláčik a Veľký Son na chatu
Vysokoškolského lesníckeho podniku (VšLP) Poruba,
kde bol zabezpečený nocľah. Na druhý deň ráno
demonštroval Peter Kaňuch z Ústavu ekológie lesa SAV
vo Zvolene odchyt vtákov do siete a krúžkovanie.
Podarilo sa chytiť a označiť 10 jedincov 4 druhov (Sylvia
atricapilla, Troglodytes troglodytes, Parus ater,
Erithacus rubecula). Exkurzia pokračovala na
Kováčovú, kde bola v popoludnajších hodinách
ukončená. Počas oboch dní bolo zaznamenaných
(vizuálne, akusticky alebo na základe pobytových
znakov) 47 druhov vtákov. Akcie sa zúčastnili najmä
študenti a zamestnanci Technickej univerzity vo
Zvolene, Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene a ďalší
milovníci prírody.
Ukážky krúžkovania vtákov počas víkendovej exkurzie
„Poznávanie vtáčích hlasov Kremnických vrchov“ (foto V.
Kubovčík).
Účastníci exkurzie „Poznávanie vtáčích hlasov Kremnických
vrchov“, Poruba (foto V. Kubovčík).
Inštalácia ornitologickej siete na ranný odchyt vtákov počas
víkendovej exkurzie „Poznávanie vtáčích hlasov Kremnických
vrchov“ (foto V. Kubovčík).
Posledná pripravená akcia bola určená najmä pre
seniorov a mamičky na materskej dovolenke. Pod
názvom „Za vtáčími obyvateľmi nášho mesta“ ju naša
spoločnosť organizovala v spolupráci s Mestom Zvolen
a Slovenskou
ornitologickou
spoločnosťou / BirdLife Slovensko.
Mesto Zvolen túto akciu podporilo
finančným príspevkom a pomocou
pri
propagácii
v rámci
tohtoročných osláv 770. výročia
obnovenia mestských výsad. Počas
dvoch dní, 16. a 18. apríla 2013, v skorých ranných
hodinách sa mohol každý, kto mal záujem, vydať spolu
s lektorom za pozorovaním vtákov vo svojom
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
30
najbližšom okolí. Túto možnosť využili len traja
nadšenci, ale ich účasť a slová chvály a spokojnosť
s akciou aj tak potešili. Zdá sa, že o takého podujatie by
bol aj väčší záujem, ale že by ju bolo potrebné
dôkladnejše propagovať.
Vyjadrujeme presvedčenie, že sa za hlasmi vtákov
vyberieme aj na jar budúceho roka a veríme, že sa k nám
pridajú ďalší záujemcovia a nadšenci!
Vladimír Kubovčík
Katedra biológie a všeobecnej ekológie
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Technická univerzita vo Zvolene
e-mail: [email protected]
***
Stáva sa zoológ ohrozeným druhom na Slovensku?
Seniori pri pozorovaní vtáčích obyvateľov svojho mesta –
Zvolena (foto V. Kubovčík).
V ochranárskych a prírodovedeckých časopisoch – ktoré
na Slovensku postupne zanikajú (sic!) – nájdeme okrem
iných príspevkov aj články, ktoré rekapitulujú životnú
dráhu vzácnych osôb, ktoré sa zaslúžili o poznanie
a ochranu našej fauny. O ľuďoch, postihnutých touto
špecifickou formou vedeckého altruizmu, sa píše
obyčajne vzadu pri príležitosti okrúhleho životného
jubilea alebo z dôvodu najsmutnejšieho. Nie, nemám
vôbec žiadne výhrady voči takýmto článkom, práve
naopak.
Preambula
Pochádzam z bezvýznamnej neúplnej učiteľskoadministratívnej rodiny, z ktorej už v súčasnosti
nezostalo takmer nič. Nemal som žiadnych urodzených
ani talentovaných príbuzných, žiadne tlačenky.
Perspektívy, že by som mal niekedy patriť medzi
zoologickú elitu, boli a sú nepatrné. A preto by som
nemal písať tento článok. Píšem ho však preto, že mám
živé tvory oveľa radšej, než väčšina obyvateľov tejto
zakliatej krajiny a na budúcnosti slovenskej zoológie mi
záleží možno viac, než kolegom s vyššími vedeckými
„šaržami“, ktorí sa k napísaniu tohto článku neodhodlali.
Nech mi bude táto trúfalosť odpustená.
Za vtákmi na Lanice v rámci exkurzie pre seniorov (foto V.
Kubovčík).
Lektorom na všetkých uvedených podujatiach bol
Jozef Sklenár z Centra ďalšieho vzdelávania Technickej
univerzity vo Zvolene, ktorému aj týmto vyjadrujeme
úprimné poďakovanie za vedenie skvelých exkurzií!
Naše poďakovanie patrí tiež Petrovi Kaňuchovi za
ukážky odchytu netopierov a vtákov, vedeniu VšLP TU
vo Zvolene za poskytnutie chaty Poruba a Mestu Zvolen
za finančnú podporu akcie pre seniorov.
Budú vzácni ešte vzácnejší?
Ľudia, ktorí si odkrútili celoživotnú „rehoľu“
skúmateľa a súčasne ochrancu prírody (tieto dva atribúty
nemožno od seba oddeľovať!) si totiž zaslúžia
všeobecný obdiv a úctu celej spoločnosti, nielen
prírodovedeckej komunity. Mená uvádzať netreba... a ak
by predsa len, odkaz a pamiatka prof. Korbela a prof.
Šteffeka by mohli byť „hlavičkou“ (alebo ikonou) tohto
príbehu. Mňa však v tejto súvislosti trápi iný problém.
Vzácni ľudia – svojím spôsobom fanatici –, pre ktorých
poznanie a ochrana fauny (a prírody vôbec) je (alebo
bolo) nielen zamestnaním, ale aj poslaním, náplňou
života, sú čoraz vzácnejší. Títo vzácni ľudia, ktorí pri
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
31
výskume a ochrane slovenskej prírody nerozlišujú (alebo
nerozlišovali) pracovný deň a sviatok, nám však starnú
a postupne odchádzajú. To je odvrátená stránka
nekompromisného zákona života. Desí ma však
predstava diery, ktorá vzniká a prehlbuje sa postupným
starnutím týchto klasikov – „workoholikov“. Vynára sa
nástojčivá
otázka:
Kto
v najbližších
rokoch
a desaťročiach nahradí klasikov – veľké osobnosti
zoologickej vedy na Slovensku? Odpoveď na ňu je zatiaľ
rozpačitá a veľmi neistá...
Desivá úroveň (ne)vedomostí o prírode
„Moderná“ slovenská spoločnosť na začiatku 21.
storočia sa zmieta v kŕči hľadania (či znovuobjavovania)
vlastnej identity a smerovania. Nastupujúca generácia –
násťročných je generáciou zručných používateľov
internetu a mobilov, sú to však súčasne aj pohodlní
ľudia, ktorí prírode čoraz menej rozumejú. Česť
výnimkám... Nastupujúca generácia preferuje «cestu
menšieho odporu» a sú navyše netrpezliví – chcú (alebo
chceli by) vidieť a cítiť výsledky snaženia čím skôr.
(Hovorím, samozrejme, o výsledkoch v materiálnej
oblasti.) O týchto deformáciách v hierarchii hodnôt písal
už pred štyridsiatimi rokmi neuveriteľný vizionár
Konrad Lorenz, etológ a filozof, laureát Nobelovej ceny
(LORENZ, 1973). Moderný mladý človek začiatku 21.
storočia vie obsluhovať zložité prístroje mobilnej
komunikácie, ale v prírode nepozná takmer vôbec nič.
Česť výnimkám... Mladý človek začiatku 21. storočia sa
hravo pohybuje v zložitom virtuálnom svete e-mailov,
SMS-iek, «facebookov» a podobných vymožeností
modernej doby, ale v lese nerozozná bzdochu od
chrobáka, kosca od pavúka, myš od piskora, jedľu od
smreka.
Česť
(vzácnym)
výnimkám...
Miera
(ne)vedomosti dnešných mladých ľudí o prírode je
niekedy doslova šokujúca; a bola by to téma pre
samostatný humorný článok, i keď v skutočnosti by to
bol smiech cez slzy. Podobný smutno-smiešny charakter
mala aj moja prezentácia na konferencii 17. Feriancove
dni na jeseň 2011 (FRANC, 2011). Cifruša bezkrídla
(Pyrrhocoris apterus) je pre niektorých študentov
gymnázia «cintorínsky chrobák», chránený jasoň
chochlačkový (Parnassius mnemosyne) bol určený ako
«belások», kováčik krvavý (Ampedus sanguineus) pre
zmenu ako «chrobák Truhlík»! Ešte lepšie dopadol mlok
vrchovský (Triturus alpestris), ktorého jedna deva z 3.
ročníka považovala za «jaštericu». Klenoty gymnaziálnej
determinácie živočíchov ďalej doplňuje krivonos
smrekový, resp. obyčajný (Loxia curvirostra), určený
ako «papagáj červený» a vydra riečna (Lutra lutra),
vyliezajúca z vody s rybou, určená ako «tuleň». Zlatým
klincom programu by mohla byť ploskuľa mliečna
(Dendrocoelum lacteum), ktorú jeden gymnaziálny
„borec“ označil za «slimáka». Že sa chlapec (v 21.
storočí) netrafil ani do kmeňa (!!!) živočíšnej ríše, to je
ozaj extrémne silná káva... Najsmutnejšie na tom
všetkom je však fakt, že poniektorí (viacerí?) z týchto
mladých ľudí budú mať na maturitnom vysvedčení
z biológie známku „výborný“!...
To, čo píšem, je (takmer) neuveriteľné, najsmutnejšie
na tom však je, že som si nič nevymyslel. Desivá úroveň
(ne)vedomostí mladej slovenskej generácie o prírode je
dôsledkom celého radu (prevažne negatívnych)
spoločenských zmien a trendov za posledných viac ako
20 rokov, no v prvom rade súčasnej (anti)koncepcie
vyučovania biológie na gymnáziách! S vyučovania
botaniky sa postupne
vytratilo to, čo
je
„najbotanickejšie“ – teda jednotlivé druhy rastlín,
rovnako ako „najzoologickejšia“ látka – jednotlivé druhy
živočíchov –, z vyučovania zoológie. Z biológie sa
vďaka súčasnej (anti)koncepcii vyučovania stal
nezaujímavý až otravný „sterilný“ teoretický predmet
s takmer nulovou formatívnou potenciou v oblasti
ekologicko-environmentálneho vedomia. Povedané
jednoducho po slovensky – (ne)vedomosť súčasných
mladých ľudí o prírode je hlavnou príčinou ich
nedostatočného záujmu o prírodu, ako aj laxného vzťahu
k ochrane prírody vôbec. Česť (veľmi) vzácnym
výnimkám...
A teraz táto smutná «hudobná skladba» ešte len získa
na dynamike a razancii: Opisovaný stav nedostatočnej
vedomosti (nielen) mladých Slovákov o prírode, z ktorej
logicky vyplýva aj slabá motivácia k ochrane prírodných
hodnôt, totiž niekomu vyhovuje! Myslím, že nebude
ťažké identifikovať túto skupinu ľudí, ktorí príliš často
používajú slová pokrok a blahobyt...
Ešte relatívne nedávno to nebola taká bieda
Na moje štúdium na strednej, ale i vysokej škole
spomínam s akousi zvláštnou nostalgiou. K entomológii
a zoológii ma priviedlo možno akési predurčenie,
a hodne k tomu asi prispeli aj skvelé knižky Kapitolky
a broucích (OBENBERGER, 1949) a Svět brouků
(ZAHRADNÍK, 1974), ktoré som si zohnal ešte ako žiak
základnej školy za pár korún. Bol som fascinovaný
tajuplným, nesmierne početným svetom šesťnožcov,
ktoré sa objavili na Zemi mnoho miliónov rokov pred
primátmi a „korunou tvorstva“. Odvtedy som túžil
dozvedieť sa o nich čo najviac. Neskôr sa môj záujem
rozšíril o pavúky a vlastne o všetky živočíchy, ktorých
rozmanitosť je doslova dych vyrážajúca. Bola iná doba,
dnes niektorými ľuďmi kategoricky odmietaná
a zatracovaná. Chodil som síce na nanútené, väčšinou
sterilné schôdze SZM (pre mladších „Socialistický zväz
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
32
mládeže“), tento zväz však organizoval aj záujmové
krúžky, súťaže SOČ (pre mladších „Stredoškolská
odborná činnosť“) a biologickú, chemickú, matematickú
a ďalšie olympiády. O podchytenie a rozvoj mladých
talentovaných ľudí mal (údajne) totalitný režim záujem.
Vďaka tejto starostlivosti sú mnohí moji kolegovia
a priatelia v stredných rokoch vedecky aktívni
a publikujúci ľudia, ktorí robia dobré meno aj tomuto
štátu, ktorý o nich extra záujem nemá... Uplynulo viac
ako 20 rokov a mladých ľudí „oslovuje“ a (de)formuje
skôr ulica, rôzne (a občas dosť divné) „podniky“,
drogoví díleri, partie feťákov a asociálov, gambleri a –
nežnejšie príslušníčky ľudského rodu –, aj „tvorcovia
módy“ a obchodníci s bielym mäsom...
Príčiny zlého stavu a ich zreťazenie
Veda sa stáva v „modernej“ slovenskej spoločnosti
okrajovou záležitosťou so stále slabším záujmom
majoritnej časti spoločnosti, zvlášť osôb úspešných
a prosperujúcich (presnejšie materiálne bohatších);
čo zvlášť platí o vedách „čistých“, neaplikovaných
a netechnických, ktoré sú v svojej podstate apolitické (a
z ktorých sa veľmi ťažko «žmýkajú dukáty»).
Dôsledkom prevažne negatívnych spoločenských zmien
po roku 1990 je trvalo klesajúci záujem mladých ľudí
o profesiu zoológa a vôbec prírodovedca. Tento
neradostný trend má celý rad príčin, ktoré by sme mohli
rozdeliť na vonkajšie a vnútorné. Tieto príčiny sa však
navzájom podmieňajú a prelínajú, a výsledkom ich
synergického pôsobenia je súčasný nie dobrý stav,
vyjadrený i v smutnej otázke v nadpise tohto článku.
I. Príčiny vonkajšie
1. Klesajúci
populačný
prírastok.
V dôsledku
nedostatočného záujmu a nekoncepčne riešenej
rodinnej a populačnej politiky v tomto štáte sa bojím,
či budem mať o 10 – 15 rokov vôbec koho učiť.
2. Exodus
(naj)schopnejších.
Viacerí
študenti
(pravidelne tí najschopnejší a najviac talentovaní)
odchádzajú študovať do zahraničia, najčastejšie do
Českej republiky. Niektorí (mnohí?) z nich po
ukončení VŠ pokračujú v doktorandskom štúdiu,
a neskôr získajú i pracovné miesto mimo Slovenska.
3. Posuny a deformácie v hierarchii hodnôt. Pod
vplyvom zďaleka nie vždy pozitívnych zmien
v spoločenskom vedomí mladí ľudia skôr inklinujú
k tzv. lukratívnym študijným odborom, ktoré «sa
oplatia» – právnici, ekonómovia, finančníci,
informatici; a v menšej miere (dôvodom je veľmi
náročné štúdium) i medici a farmaceuti.
II. Príčiny vnútorné
1. Už konštatovaná veľmi neuspokojivá (a stále sa
zhoršujúca!) situácia vo vyučovaní zoológie
a ostatných biologických disciplín na slovenských
gymnáziách an blok. Kolegovia zo všetkých
slovenských vysokých škôl zhrozene konštatujú, že
rok čo rok im zo stredných skôl (SŠ) prichádzajú
mladí ľudia horšie pripravení na štúdium
biologických a prírodovedných odborov. Táto
situácia sa nijako nezlepšila, hoci na to niekoľkokrát
upozorňovali
viacerí
kolegovia
v kritických
odborných článkoch, vrátane mojej osoby (FRANC,
1996, 1998, 2011). [V rámci objektivity treba
podotknúť, že primárnou príčinou tohto stavu nie sú
učitelia (ktorí sami sú skôr obeťou systému), ale
veľmi neuspokojivá podoba učebných osnov
a učebníc, a úplne zlé nastavenie pedagogického
procesu v oblasti biologických vied!] Práve preto sa
zvyšuje percento absolventov SŠ, ktorí štúdium na
VŠ nezvládajú, a musia ho predčasne ukončiť. Tento
fakt je o to hrozivejší, že «latka študijnej náročnosti»
na jednotlivých VŠ (v Banskej Bystrici, Zvolene,
Nitre, Prešove, Bratislave...) už bola za posledných
20 rokov aspoň trikrát posúvaná smerom dole. Ďalšie
znižovanie nárokov pri štúdiu na VŠ by mohlo
spôsobiť celoplošnú degradáciu vysokoškolského
vzdelania, a to možno až do takej miery, že by už
začalo byť bezpredmetné nazývať tieto vrcholné
inštitúcie vzdelania akademickou pôdou!
2. Náročnosť entomologickej a zoologickej vedy,
nedostupnosť a roztrieštenosť literatúry (najmä
determinačnej!), potiaže so systematikou, veľké
množstvo synoným, pretrvávajúce nomenklatorické
a terminologické problémy. V rámci objektivity však
musím konštatovať, že dnes bežne dostupné
výdobytky techniky (napr. internet), dokážu pomôcť
v riešení mnohých z týchto problémov ( bod 2
v odseku „Budeme sa prizerať...?“).
3. Dlhodobo nevyhovujúca situácia vo financovaní, ako
i v spoločenskom postavení vedeckých spoločností.
Členstvo vo vedeckej spoločnosti bolo za čias môjho
štúdia vecou cti a prestíže, dnes sa väčšina vedeckých
spoločností nachádza v podstate v štádiu kómy;
čiastočne s výnimkou Slovenskej arachnologickej
spoločnosti. Situácia v Slovenskej zoologickej
spoločnosti (SZS) stojí za osobitnú zmienku a možno
i samostatný článok. Táto spoločnosť sa – najmä
vďaka súčasnému vedeniu –, po rokoch prebrala
z letargie, potrvá však ešte istú dobu, kým bude
všetko fungovať «na poriadku» a členovia sa budú
s hrdosťou hlásiť k emblému SZS, trebárs aj na
tričkách...
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
33
4. Legislatívne problémy. Zákon č. 287 z roku 1994
v značnej miere komplikoval praktický kontakt
s prírodninami v pedagogickom, ale i vedeckovýskumnom procese. V súčasnosti platný zákon č.
543 z roku 2002 síce trochu zjednodušil kontakt
zoológov s objektmi ich vedeckého skúmania, na
učiteľov sa však opäť zabudlo. Podľa výkladu tohto
zákona učiteľ, ktorý demonštruje žiakom pitvu
dážďovky alebo preparáciu chrústa, porušuje zákon!
Osobitne chránené druhy predstavujú v tejto
súvislosti zvlášť bizarnú situáciu. Na odchyt,
manipuláciu, príp. usmrcovanie chránených druhov
treba osobitné povolenie. Preto bol prednedávnom
jeden študent vylúčený z Biologickej olympiády a
„poťahovaný“ úradmi za to, že mal na súťaži
niekoľko kusov chráneného, ale lokálne hojného
fuzáča alpského (Rosalia alpina) (ČEPELÁK & KIZEK,
2012). Pritom každoročne hynú pri manipulácii
s drevom na skládkach, ale i pri spracovaní dreva na
pílach stotisíce kusov všetkých vývinových štádií –
vajíčok, lariev, kukiel i dospelých chrobákov. V § 35
zákona č. 543/2002 Z. z. sa síce píše, že
u chráneného živočícha „je zakázané ničiť
a poškodzovať jeho biotop, najmä obydlie, hniezdo,
miesto
rozmnožovania,
získavania
potravy,
odpočinku, preperovania alebo zimovania“, ako i
„ničiť jeho vývinové štádiá vo voľnej prírode vrátane
prázdnych vajec...“ atď., atď. To však zrejme platí
len pre «malé ryby» (fyzické osoby). Právnická
osoba, napr. lesný závod, môže pri ťažbe dreva
pokojne zlikvidovať celú populáciu. Ďalší postreh zo
schizoidnej praxe slovenskej ochrany prírody je na
nasledujúcej fotke.
5. Vysoké vstupy (literatúra, pomôcky, aparatúra...)
a dlhá „inkubačná doba“ prírodovedného vzdelania.
Nástupné platy absolventov prírodovedných odborov
sú často smiešne a mladí ľudia – ktorí by si (azda)
chceli založiť rodinu –, musia absolvovať
niekoľkoročné doktorandské štúdium a neskôr
habilitáciu, aby sa platovo priblížili k zamestnancom
väčšiny už citovaných lukratívnych odborov, ktorí
môžu byť od nich o 10 – 15 rokov mladší.
6. Štúdium biologických vied je «behom na dlhé trate»
– vyžaduje dlhodobé nasadenie, pedantnosť,
dochvíľnosť, trpezlivosť a disciplínu, ale aj
sebakritickosť a pokoru –, a to sú vlastnosti, ktoré
dnešný systém u mladých ľudí skôr potláča, než
rozvíja.
7. Uznanie spoločenskej prestíže a istú „slávu“
dosahujú prírodovedci skoro vždy na sklonku
kariéry, často až v preddôchodkovom veku –
markantné je porovnanie s pracovníkmi právneho
a finančno-ekonomického sektoru...
Schizoidný stav ochrany prírody na Slovensku. Pokiaľ si niekto
zoberie pár kusov bystrušky Fabriciovej (Carabus fabricii),
hodnotí sa to ako trestný čin. Pokiaľ však „budovatelia“
ireverzibilne zničia celú lokalitu, nikto žiadny zákon neporušil...
(Foto M. Adamcová).
Je vízia zániku zoológie reálne možná?
Dôsledkom synergického pôsobenia uvedených
príčin, ako i rozpačitého, nie veľmi proporcionálneho
vývoja celej spoločnosti je fakt, že zoológovia
a prírodovedci v súčasnej slovenskej spoločnosti ťahajú
za kratší koniec povrazu a zdá sa, že «krátkosť povrazu»
má ešte klesajúcu tendenciu... Ešte koncom minulého
storočia sa na stránkach ochranárskej tlače objavila vízia
postupného zániku entomológie na Slovensku (ČEPELÁK,
1996), teoreticky (?) sa to však môže týkať aj celej
‘klasickej’ alebo aspoň avertebratologickej zoológie.
Situácia a najmä vyhliadky slovenskej zoológie do
budúcnosti ozaj nie sú ružové. Naznačujú to tieto
procesy a trendy:
– objektívnymi argumentmi podložený nezáujem
najmä
mladých
ľudí
o profesiu
zoológa
a prírodovedca;
– slabé a nevýrazné stimuly k hlbšiemu záujmu
o prírodu počas povinnej školskej dochádzky;
– veľmi slabá spoločenská motivácia stať sa zoológom,
resp. ‘klasickým’ biológom;
– klesajúca členská základňa a celkový úpadok väčšiny
vedeckých spoločností, najmä však
– klesajúci podiel amatérov (na slove amatér nie je nič
dehonestujúce!), z ktorých v minulosti vyrastali
a i dnes by mohli vyrastať niekedy i špičkoví
špecialisti;
– pokračujúci zánik odborných i populárno-vedeckých
časopisov, kde adepti zoológie, ale i starší odborníci,
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
34
mohli publikovať svoje príspevky. Zanikli (alebo
v štádiu zániku sú) časopisy Daphne, Entomofauna
carpathica,
Správy
Slovenskej
zoologickej
spoločnosti a Chránené územia Slovenska, zborník
Ochrana prírody... Našli by sa „obhajcovia“, ktorí
tento stav vysvetľujú vysokými nákladmi na papier
a tlač. Výhrada prvá: Niektoré bulvárne taľafatky
vychádzajú vo farbe na kriedovom papieri! Výhrada
druhá: Odborné a vedecké časopisy dnes môžu
vychádzať a byť takmer zadarmo distribuované
v elektronickej «pdf» podobe;
– postupný pomalý úpadok a minimálna spoločenská
odozva súťažným prehliadkam výskumnej činnosti
žiakov a študentov (Biologická olympiáda, SOČ
a ŠVOČ), na ktorých odborne vyrástla takmer celá
súčasná stredná generácia zoológov a biológov. Keď
si však uvedomím spoločný dôsledok týchto
siedmich ‘odrážok’, tak ma až mrazí:
– na Slovensku evidentne klesá počet ľudí, ktorí sú
schopní erudovanej, vyspelou Európou bez výhrad
akceptovanej determinácie zoologických objektov! Je
veľmi smutné, ak pracovníci správy národného parku
pri inventarizačnom výskume oslovia odborníkov zo
susednej Českej republiky, pretože pracovníci zo
Slovenska buď neexistujú alebo nemajú požadovanú
odbornú úroveň. Áno, také prípady sa už stali...
napríklad v NP Muránska planina! Ale toto by mala
byť tá povestná «červená kontrolka», ktorá by mala
kompetentným signalizovať, že slovenská zoológia
sa začína posúvať do «zóny existenčného
ohrozenia»!...
Budeme sa prizerať postupnému zániku, alebo?
Situácia je vážna, nie však zúfalá... ak by som mal
parafrázovať názov známej francúzskej komédie,
obávam sa, že situácia v slovenskej zoológii – najmä
výhľadovo –, je ešte vážnejšia. Sú takí, čo sa snažia tento
stav vysvetľovať zmenou spoločenského zriadenia.
Lenže tu sa dostávame k hlavnému paradoxu a
(ne)pochopeniu podstaty problému: V susednej Českej
a Poľskej republike – kde pred rokom 1990 vládlo tiež
socialistické zriadenie (v Čechách a na Slovensku
navyše v rámci spoločného štátu) –, sa po zmene
spoločenského zriadenia vývoj nezastavil, práve naopak.
V Poľsku i v Českej republike vychádzali (a stále
vychádzajú) desiatky odborných, vedeckých, ale
i populárno-vedeckých časopisov z oblasti zoológie
a ďalších biologických odborov, a, čo je možno
najdôležitejšie, určovacie kľúče. Širšej entomologickej
verejnosti sú dobre známe napríklad «Klucze do
oznaczania owadów Polski» – Poliaci si takto (na rozdiel
od juhovýchodných susedov) stihli spracovať už takmer
celú najväčšiu triedu živočíšnej ríše! Niektorí študenti,
ktorí si všimli tento paradox na cvičeniach zo zoológie,
kde používame skoro výhradne české, poľské (plus,
samozrejme, anglické a nemecké) určovacie kľúče, sa
ma opýtali, prečo nemáme k dispozícii určovaciu
literatúru v slovenčine. Ja som im to zdôvodnil: „Na
Slovensku je to tak“...
V tejto situácii by mohli vzniknúť viaceré otázky,
ako napríklad: „Čo budeme robiť?“, alebo „Dá sa vôbec
niečo robiť?“, či dokonca „Dokázal by si s týmto poradiť
David Copperfield?“ Pretože nádej zomiera posledná,
poďme sa pokúsiť predstaviť si cesty riešenia. Predtým
by sme sa však mali vysporiadať s úvodnou kardinálne
dôležitou normatívno-filozofickou definíciou: Aký by
mal byť cieľ vyučovania zoológie [a biológie] v pohnutej
dobe začiatku 21. storočia? Ja by som to cítil a definoval
takto: Cieľom vyučovania zoológie [biológie] je získať
aspoň orientačný prehľad v živočíšnej ríši [v prírode],
pochopiť fungovanie a previazanosť spoločenstiev
živočíchov [živých organizmov] v celej zložitosti
priestorových (topických) a potravných (trofických)
vzťahov, no najmä nadobudnúť pocit zodpovednosti
«najvyššieho» živočícha za osud celej biosféry; posledná
časť vety by sa dala povedať jednoducho a ľudovo:
Dostať do svojho srdca úctu a lásku k prírode. Keď by
sme začali skúmať, do akej miery sa plnia tieto ciele
počas povinnej školskej dochádzky, odpoveď bude
neradostná: Súčasná (anti)koncepcia vyučovania
zoológie a biológie spĺňa tento cieľ ledva na 10, a podľa
názoru niektorých kolegov tak na 5%... A preto je treba:
1. Zásadne
zrevidovať
a prepracovať
súčasnú,
informatívne i formatívne takmer nepoužiteľnú
koncepciu vyučovania zoológie a biológie na ZŠ,
a osobitne na gymnáziách. Vzorom v tejto oblasti by
mohla byť skvelá česká učebnica zoológie pre
gymnáziá (PAPÁČEK et al., 1997), ktorá patrí podľa
názoru viacerých učiteľov biológie k najlepším
učebniciam na svete! Asi najjednoduchšie by bolo
túto učebnicu jednoducho preložiť do slovenčiny.
(Myslím si, že autori učebnice by k tomu nemali
žiadne výhrady, skôr naopak – ešte by to zvýšilo ich
prestíž v učiteľských i vedeckých kruhoch.) Je
urgentne nevyhnutné, aby sa do vyučovania zoológie
dostalo to, čo je «najzoologickejšie» – praktický
kontakt žiakov a študentov s čo najširším spektrom
živých, preparovaných, či technickými prostriedkami
zobrazovaných živočíchov. Systém a systematika
boli (a dúfam, že vždy aj budú) kostrou biologických
vied, v opačnom prípade mi to pripomína budovanie
domu bez základov. Navyše, súčasná «antitaxonomická» koncepcia vyučovania biológie je
rovnako absurdná a neakceptovateľná, ako by bolo
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
35
vyučovanie chémie bez Mendelejevovej periodickej
sústavy prvkov!...
2. Pri vyučovaní biológie v 21. storočí by sa nemali
využívať iba klasické učebnice, ale aj (alebo hlavne?)
iné
knihy
a časopisy,
a moderné
študijné
a multimediálne technológie. Samozrejmým by malo
byť použitie dokumentárnych filmov, filmových
sekvencií, ukážky hlasov vtákov (ale i hmyzu a iných
živočíchov), o už takmer každodennej aplikácii
internetu ani nehovoriac. Niektoré webové stránky
poskytujú veľké množstvo kvalitných a spoľahlivo
určených živočíchov – milovníkom pavúkov
doporučujem «pavuky.sk» v slovenčine, záujemca
o chrobáky môže navštíviť stránku «kerbtier.de»,
ktorá
pracuje
v nemčine
alebo
angličtine.
Špecializovaná stránka «araneae.unibe.ch» umožňuje
pokročilejšiemu záujemcovi dokonca určenie
prakticky všetkých európskych pavúkov v angličtine
alebo nemčine.
3. Treba hľadať cesty k širšej propagácii zoologickej (a
biologickej)
problematiky
v médiách,
najmä
v najsledovanejšej televízii. Diváci by mali v rôznych
anketách alebo prostredníctvom listov a internetu
opakovane vyjadrovať nespokojnosť s programovou
štruktúrou
televízie.
Žiaľ,
veľká
väčšina
prírodopisných filmov je zahraničnej výroby
a popularizujú exotickú faunu; a to isté platí o dnes
rozšírených a obľúbených dokumentárnych filmoch
na DVD (väčšinou sú to české preklady, pôvodne
vydané spoločnosťou BBC). Potom je dosť možné,
že bežný divák pozná skôr nosorožce, gepardy
a veľryby, ako sysľa, vodnára, či užovku stromovú –
o bezstavovcoch ani nehovoriac, pretože filmov
o nich je menej, hoci predstavujú viac ako 95%
živočíšnej ríše! Produkcia dokumentárnych filmov
o našej faune (a v našom jazyku) bude však dosť
problematická vzhľadom na celkový útlm slovenskej
kinematografie. Myslím si ale, že (aj) v tejto oblasti
by sa dali dať veci do pohybu daňovými úľavami
a inými finančnými kompenzáciami. Navyše,
náklady na filmovanie súčasnými digitálnymi
kamerami už nie sú také enormné, pretože odpadli
náklady na drahé celuloidové filmy a ešte drahšie
vyvolávanie...
4. Písať články a podľa možnosti i knihy o faune
Slovenska a problémoch slovenskej zoológie. Stačí
sa inšpirovať zo susednej Českej a Poľskej republiky,
kde každoročne vychádzajú desiatky vedeckých
a populárno-vedeckých
časopisov
a kníh
so
zoologickou a biologickou problematikou. Je to
hanba, že na Slovensku za posledných 10–15 rokov
viaceré zanikli a niektoré ďalšie sú v štádiu zániku.
5.
6.
7.
8.
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
To nás bude postupne stavať do pozície izolovanej
krajiny vo vyspelom svete európskej zoológie – na
konferenciách a kongresoch to už začína byť cítiť!
Premyslená systémová podpora mimoškolských
záujmových útvarov – zoologických, botanických,
ale i mykologických a podobných krúžkov –, aby sa
nám mládež bezcieľne nepotĺkala po uliciach. Tak
isto bude nanajvýš dôležité vrátiť spoločenský kredit
už spomínaným súťažiam pre talentovaných mladých
ľudí; v opačnom prípade budú zoológovia
a biológovia stále vzácnejšími druhmi slovenskej
fauny. Ešte jeden nepríjemný (a pre mladú generáciu
nepochopiteľný) návrat do minulosti: Na celoštátnom
kole ŠVOČ v Trnave roku 1983 nás bolo vyše 300 (!)
súťažiacich a na záverečný ceremoniál vyhlasovania
víťazov prišla aj televízia a primátor mesta. Dnes,
v dobe napomádovaných preafektovaných „celebrít“,
je niečo také nepredstaviľné.
Zmeniť mechanizmus financovania a spoločenskú
autoritu vedeckých spoločností. Komunikácia
vybraných členov vedeckých spoločností s médiami
sa za posledných 20 rokov prakticky úplne prerušila.
Laická (= nebiologická) verejnosť väčšinou vníma
entomológov ako uletených podivínov, čo chytajú
motýle a muchy (i pavúky – sic!), a ornitológov ako
čudákov, čo «počúvajú spev a počítajú vtáčie
pierka». O význame vedeckého výskumu pri poznaní
a ochrane slovenskej (ale i európskej a svetovej)
fauny a prírody vôbec nemajú väčšinou ani matnú
predstavu. Ale aj toto by sa mohlo trochu (výrazne?)
zlepšiť, ak budú mať vedecké spoločnosti fungujúce
a pravidelne aktualizované webové stránky –
v Nemecku a Anglicku je to už viac rokov
samozrejmosťou.
Zvlášť tvrdým orieškom bude náležité finančné
ohodnotenie pracovníkov prírodovedných profesií,
pretože
ide
prevažne
o nevýrobnú
sféru
a produktivita slovenskej ekonomiky zrejme tak
rýchlo neporastie. Netreba sa však vzdávať (a odbyť
to už notoricky známym «na Slovensku je to tak»),
pretože – mimochodom –, právnici, moderátori
a obchodní manažéri sú tiež nevýrobná sféra
a porovnajte si ich platy s prírodovedcami...
Uvažovať treba i o prípadnej novelizácii zákona č.
543/2002 Z. z., predovšetkým vo vzťahu
k pedagogickému procesu. Zdá sa absurdné až
„kocúrkovské“, ak učiteľ, ktorý demonštruje žiakom
preparáciu nechráneného chrobáka, porušuje zákon,
ale traktorista, ktorý na základe príkazu
technokratického šéfa zničí populáciu chráneného
druhu, žiadny zákon neporušil. Tak isto je
nepochopiteľné (či priam rovno debilné), ak učiteľ na
36
exkurzii so žiakmi v prírode nemôže zdvihnúť na
zemi jednotlivo ležiace pero myšiaka, ďatľa alebo
sovy. Pritom pri cestách sa často nájdu dobité vtáky,
zrazené autami. Šofér takmer vždy ujde, a žiadne
porušenie zákona nikto nekonštatuje. To je ale čistá
schiza!...
Celkom na záver jedno zamyslenie, ktoré veľmi
dobre ilustruje postavenie zoológie (a vedy vôbec)
v hierarchii hodnôt „modernej“ (nielen slovenskej)
spoločnosti. Koncom 70-tych rokov dostal prof. Konrad
Lorenz Nobelovu cenu za zásluhy o konštituovanie
novej vednej disciplíny – etológie. Za celoživotnú prácu,
obrovský vedecký a filozofický odkaz celému ľudstvu,
obdržal v už dôchodkovom veku čiastku asi 760 000
dolárov. Slušné, nie? O nejaký rok neskôr bola
prírodovedná spoločnosť znechutená inou epizódou:
Jeden 110-kilový „borec“ (vraj profesionál) vyzval na
súboj v ringu iného profíka. Za asi 20 minútové mlátenie
sa v ringu dostal víťaz 2 milióny dolárov (a ten, čo
prehral, dostal 20 000). Na záver sa nástojčivo natíska
otázka o zdravom rozume celého ľudsta: Čo také
mimoriadne vykonali títo dvaja páni pre túto civilizáciu?
Čím si zaslúžili takúto odmenu, neporovnateľnú
a hanebnú v porovnaní s celoživotným odkazom
slávneho vedca?...
...a ešte jeden slovenský paradox. Videli ste medzi
„celebritami“ a tzv. smotánkou špičkových vedcov,
univerzitných profesorov, doktorov vied, vynikajúcich
chirurgov?... Veľmi nie. A práve tí by tam mali tvoriť
väčšinu.
Po prečítaní tohto článku si čitateľ zrejme uvedomí,
že táto spoločnosť je chorá. Nájde sa už konečne dieťa,
čo do zástupu „moderných“ Slovákov na začiatku 21.
storočia zvolá: „Ale veď kráľ je nahý!?“
Post scriptum 1
A predsa som zabudol spomenúť jeden dôvod, prečo
som napísal tento článok. Poznám zopár mladých ľudí,
ktorí ozaj milujú prírodu, a sú medzi nimi aj moji
diplomanti. Viem, že chcú zasvätiť svoj život skúmaniu
a ochrane prírody, zvlášť hmyzu a pavúkov. Bojím sa
však, že niekedy v budúcnosti budú nútení nájsť si iné
zamestnanie... – možno budú informatici, prekladatelia,
vodiči, obchodníci alebo budú makať v montážnej hale.
Ak to týmto smerom ďalej pôjde, tak ‘klasického’
zoológa (biológa) o 10 – 15, maximálne o 20 rokov na
Slovensku nikto nezamestná...
Post scriptum 2
Na začiatku som použil dosť tvrdé slovo «zakliata
krajina», na ktoré by mohli niektorí čitatelia zle
reagovať. Preto som dlžný vysvetlenie, kto „zaklial“ túto
v minulosti krajšiu krajinu, ako dnes. V prvom rade
Slovensko zaklial tento nepodarený systém – ktorý je
údajne najlepší z (vraj) ešte menej podarených systémov
riadenia štátu –, zaťažený takými patologickými
symptómami, ako je závisť, nenávisť, pýcha,
nenažranosť a povýšenectvo. Spoločným menovateľom
týchto nepekných slov je ale jedovatá túžba po majetku,
po latinsky «amor sceleratus habendi» – fráza používaná
už v Rímskej ríši. Lenže aj Antický Rím padol, pretože
bol otrávený práve týmto jedom...
Literatúra
ČEPELÁK S. (1996): Sú entomológovia hrozbou pre ohrozené druhy
hmyzu? Chránené územia Slovenska (SAŽP, Banská Bystrica) 27:
21.
ČEPELÁK S. & KIZEK T. (2012): Toto sme asi nechceli...
Enviromagazín (SAŽP, Banská Bystrica) 4/2012: 11.
FRANC V., 1996: Biológia v závoze. Pedagogické rozhľady (Metodické
centrum MŠ, Banská Bystrica), p. 16-18.
FRANC V., 1998: Postavenie zoológie vo vyučovaní prírodovedných
predmetov na základných a stredných školách. Zborník referátov z
medzinárodnej konferencie ‘Biologické dni’, Univ. K. Filozofa
(Nitra), p. 103-104.
FRANC V. (2011): O „zoologickej gramotnosti“ a budúcnosti zoológie
v 21. storočí (zvlášť na Slovensku). In: STLOUKAL E. (ed.),
Zborník abstraktov z konferencie 17. Feriancove dni, Bratislava 24.
– 25. 11. 2011, p. 10-11.
LORENZ K. (1973): Acht Todsünden der zivilisierten Mennschheit. R.
Riper & Co. Verlag, München, 78 pp.
OBENBERGER J. (1959): Kapitolky o broucích. Orbis, Praha, 225 pp.
PAPÁČEK M., MATĚNOVÁ V., MATĚNA J. & SOLDÁN T. (1997):
Zoologie. Scientia, Praha, 285 pp.
ZAHRADNÍK J. (1974): Svět brouků. Práce, Praha, 254 pp.
Abstract Will a zoologist become to be a threatened species in
Slovakia? The position of ‘classic’ (basic, non-applied) zoology and
zoologists in Slovakia is unfavourable at least for the last 15 years.
This concerns the whole biology as well. However it highly contrasts
with the situation in the surrounding Poland and the Czech Republic,
where these sciences are developed properly both in schools and the
practice till now. Bad state of zoology (biology) in Slovakia reflects in
this ways: (1) Deformation of value hierarchy of young people which
mostly prefer easy and gainful fields of study, including the law,
economy or financial management. But, subsequently (2) Their
intention to study zoology and biology is decreasing year by year. (3)
This is also caused by inappropriate, nearly inapplicable conception of
education of biology in both basic and grammar schools. This
conception is theoretical and «anti-taxonomical» and accordly the level
of students’ knowledge in the practical zoology (and biology) is
surprisingly weak. (4) The number of journals and books in the sphere
of zoology and nature history and protection issued in Slovakia is
apparently decreasing. (5) The scientific societies have a weak status in
Slovakia and the number of members is mostly scaling down. (6) But,
the worst of all, the number of specialists able to identify particular
groups of animals properly is also decreasing year by year. It is sad, but
the research of insects in one National Park in Slovakia had been
recently carrying out by specialists from the Czech Republic, because
deficiency of properly skilled people from Slovakia started to be
perceivable. It is not out of the question that a zoologist will gradually
become to be a threatened species in Slovakia. What to do in this heavy
situation?
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
37
1. It is urgently necessary to revise and rebuild the conception of
education of zoology (and biology) in basic, but especially grammar
schools, including the schedules and new school-books. An excellent
school-book from the Czech Republic (worked up by PAPÁČEK et al.,
1997) should be exemplary, being one of the best school-books of
zoology in Europe. The new school-book have to be refilled by the
«most zoological» subject – a large scale of specific animals. Perhaps
the Slovak translation of the school-book referred above will be the
best (and the simplest) solution.
2. A teacher in the school should not deal with a standard school-book
only; it is necessary to apply additional and supplementary tools and
sources, including journals, illustrated field guides, recordings of birdand-insect voices, DVD films and web-sites, of course.
3. It is advisable to issue more journals, illustrated books and films in
the sphere of zoology and biology. These sciences deserve much more
attention in the television especially.
4. It is necessary to increase the social status of scientific societies in
Slovakia; they ought to have well-made active bilingual web-sites, of
course.
5. It is necessary to promote the scientific competentions and
conferences (very popular and recognized 2–3 decades ago), because
the future specialists in botany, zoology and ecology are just coming
from and forming in referred actions.
6. Employees in the sphere of referred sciences (teachers, lecturers,
field researchers) should be distintly higher, because they are mostly
inadequate.
Key words education of zoology and biology, new conception of
education, inappropriate position of zoology in Slovakia, decreasing
number of scientists, ways how to improve the situation
Valerián Franc
Katedra biológie a ekológie
Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: [email protected]
***
Postgraduálne a doktorandské štúdium v odbore
Zoológia na Slovensku v rokoch 1990 – 2010
Zákonom č. 172/1990 Zb. zo 4. mája 1990
o vysokých školách sa pre absolventov vysokoškolského
štúdia zaviedlo postgraduálne štúdium (§ 22).
Absolventom postgraduálneho štúdia sa priznával
akademicko-vedecký titul „doktor“ (v skratke „Dr.“).
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v
Bratislave (ďalej PríF UK) bola školiacim pracoviskom s
celoslovenskou pôsobnosťou. Garantmi postgraduálneho
štúdia v odbore Zoológia sa stali prof. RNDr. Zora
Feriancová-Masárová, DrSc., RNDr. Jozef Halgoš,
DrSc., prof. RNDr. Karol Hensel, CSc. (predseda),
RNDr. Branislav Matoušek, CSc. a doc. RNDr. Ivan
Országh, CSc.
V akademickom roku 1991/1992 PríF UK prijala
prvých šiestich poslucháčov na toto štúdium. Boli to:
Mgr. Viera Genzorová, Mgr. Alexandra Jedličková (na
dennú formu), RNDr. Jozef Čarnogurský, Mgr. Ján
Kautman, RNDr. Zuzana Krumpálová rod. Ondrejková,
RNDr. Alexander Tirinda a Mgr. Alfréd Trnka (na
externú formu). V nasledujúcich rokoch to boli:
1992/1993 – Mgr. Evgenia Švecová rod. Tsami
(denn.) a RNDr. Eduard Stloukal (ext.).
1993/1994 – Mgr. Peter Ľupták, Mgr. Martin
Szentivány (denn.), Mgr. Martin Kundrát a PaedDr.
Janka Schlarmannová rod. Malíková (ext.).
1994/1995 – Mgr. Achile Kanhonnou, Mgr. Beatrice
Kvaszová (denn.) a Mgr. Xénia Koděrová rod. Psotová
(ext.).
1995/1996 – Mgr. Martin Tomovčík (denn.), Mgr.
Martin Ferák, RNDr. Zuzana Krumpálová rod.
Ondrejková, Mgr. Ondrej Petrus a RNDr. Marcel Uhrin
(ext.). Do 2. ročníka prestúpil z odboru ekológia Mgr.
Marcel Horváth.
1996/1997 – Mgr. Ivan Bartík, Mgr. Peter Fenďa,
Mgr. Rudolf Jureček, Mgr. Andrej Krajča, Mgr. Eva
Jankovská rod. Koščová (denn.), Mgr. Peter Baláž, Mgr.
Emília Elexová rod. Patakiová a Mgr. Radoslav Mráz
(ext.).
Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.
324/1996 z 23. októbra 1996, ktorým sa menil a dopĺňal
zákon č. 172/1990 Zb., sa postgraduálne štúdium
zmenilo na doktorandské štúdium (§ 22) ako najvyšší
druh vysokoškolského vzdelávania. Na tento účel
zriaďovali vysoké školy alebo fakulty a externé
vzdelávacie inštitúcie spoločné odborové komisie (ďalej
SOK). Dovtedajší študenti postgraduálneho štúdia boli
podľa § 43a ods. 3 tohto zákona preradení na
doktorandské štúdium. Účinnosťou tohto zákona sa
zároveň zastavilo prijímanie nových ašpirantov na
všetky formy vedeckej výchovy (zavedenej zákonom č.
58/1950 Národného zhromaždenia o vysokých školách)
a stanovilo sa, že vedecká výchova môže skončiť
najneskôr do 31. decembra 1998. Dovtedajším
vedeckým ašpirantom sa podľa § 43a ods. 2 umožnil
prestup na doktorandské štúdium na ich vlastnú žiadosť.
Učinili tak PaedDr. Ján Koščo, Ing. Ladislav Roller,
Mgr. Marta Illyová rod. Skybová, RNDr. Peter Mašán,
Mgr. Jana Fričová, Ing. Tomáš Čejka a RNDr. Miroslav
Dravecký. Následne, 15. mája 1997, nadobudla účinnosť
Vyhláška MŠ SR č. 131/1997 Z. z. zo 7. mája 1997
o doktorandskom štúdiu.
Vedecká rada PríF UK schválila na svojom zasadaní
18. apríla 1997 návrh na zriadenie 32 vedných odborov
doktorandského štúdia (medzi nimi aj odbor Zoológia)
a požiadala Ministerstvo školstva SR o priznanie práva
konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky,
obhajoby dizertačných prác a udeľovať absolventom
tohto štúdia vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
38
doctor“ v skratke „PhD.“ Akreditačná komisia, poradný
orgán vlády SR, na prelome októbra a novembra 1997
odporučila Ministerstvu školstva SR toto právo priznať.
Ministerstvo potom dekrétmi č. 4585/1997 – 196-ÚP zo
7., 10. a 19. novembra 1997 toto právo fakulte priznalo.
Dekan PríF UK doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.
požiadal 4. júna 1997 predsedu rady garantov prof.
Karola Hensela, CSc. o zvolanie zástupcov ustanovizní,
ktoré majú záujem o vykonávanie doktorandského
štúdia, za účelom skonštituovania spoločnej odborovej
komisie doktorandského štúdia v odbore Zoológia. Dňa
9. júla 1997 sa zišli zástupcovia dvoch ustanovizní, ktoré
požiadali o vykonávanie tohto štúdia, konkrétne Ústavu
zoológie SAV a PríF UK, a navrhli 15 členov komisie
takto: doc. RNDr. A. Dudich, CSc. (Katedra ekológie
TU Zvolen), prof. RNDr. K. Hensel, CSc., doc. RNDr.
L. Jedlička, CSc., RNDr. J. Klembara, CSc., RNDr. Ľ.
Kocian, CSc., doc. RNDr. M. Novacký, CSc., doc.
RNDr. I. Országh, CSc., doc. RNDr. J. Veselovský,
DrSc. (PríF UK), RNDr. J. Holčík, CSc., doc. RNDr. I.
Hudec, CSc., RNDr. M. Kozánek, CSc., RNDr.
J. Krištofík, CSc., RNDr. M. Labuda, CSc., RNDr. M.
Lisický, CSc. a RNDr. F. Šporka, CSc. (Ústav zoológie
SAV). O vykonávanie doktorandského štúdia v odbore
Zoológia požiadal 10. septembra 1997 aj Ústav ekológie
lesa SAV vo Zvolene. Preto sa do zoznamu priradil
pracovník tejto inštitúcie RNDr. A. Krištín, CSc., a to
namiesto RNDr. M. Lisického, CSc., pretože SOK
mohla mať maximálne 15 členov. Tento návrh schválila
vedecká rada PríF UK 26. septembra 1997.
V zmysle metodického usmernenia MŠ SR č.
2615/1997-163-UP prebehlo dňa 15. októbra 1997
ustanovujúce zasadanie SOK doktorandského štúdia vo
vednom odbore 15-06-9 Zoológia, ktoré viedol
z poverenia dekana PríF UK prof. RNDr. Karol Hensel,
CSc. Na tomto zasadaní sa prediskutoval a schválil
návrh rokovacieho a organizačného poriadku komisie,
prebehla tiež voľba funkcionárov komisie. Za predsedu
bol zvolený prof. RNDr. Karol Hensel, CSc., za
podpredsedu RNDr. M. Kozánek, CSc. a za tajomníka
RNDr. Ľ. Kocian, CSc. Ministerstvo školstva SR dňa
1. júna 1998 oznámilo, že berie na vedomie zvolenie
prof. K. Hensela, CSc. do funkcie predsedu SOK
zriadenej podľa § 21 ods. 4 zákona č. 172/1990 Zb.
o vysokých školách v znení neskorších predpisov za
účelom doktorandského štúdia vo vednom odbore
doktorandského štúdia 15-06-9 Zoológia a registruje ju
pod evidenčným číslom 052/98. Zároveň schválilo
zloženie komisie a jej funkcionárov v zhode s podaným
návrhom.
V nasledujúcich rokoch PríF UK prijala týchto
poslucháčov doktorandského štúdia:
1997/1998 – Mgr. Sylvia Iróová, Mgr. Ing. Peter
Muránský, Mgr. Alena Šedivá, Mgr. Michaela
Ševčíková, Mgr. Andrea Šimková (denn.), Mgr Anderj
Mock a Mgr. Jarmila Ondríková (ext.).
1998/1999 – Mgr. Fedor Čiampor, Mgr. Eva
Enderlová, Mgr. Klára Hanicová, Mgr. Peter Ľuptáčik,
Mgr. Danka Némethová, Mgr. Radovan Václav (denn.),
Mgr. Jozef Mižura, Ing. Milan Olekšák a RNDr. Ivo
Rýchlik (ext.).
1999/2000 – Mgr. Martina Hudcovicová, Mgr. Milan
Mešter, Mgr. Peter Miklós, Mgr. Petra Vlasáková, Mgr.
Zuzana Zaťovičová (denn.) a Mgr. Roman Csefalvay
(ext.).
2000/2001 – Mgr. Dávid Jandzík, Mgr. Martin Mrva,
Mgr. Terézia Rolníková, Mgr. Erika Schniererová, Mgr.
Veronika Tarageľová, Mgr. Zuzana Višňovská (denn.),
Mgr. Eduard Jendek a Mgr. Miloslav Zuziak (ext.).
2001/2002 – Mgr. Matúš Haviar, Mgr. Stanislav
Kupčok, Mgr. Iveta Potančoková (denn.) a Mgr. Patrik
Kormančík (ext.). 1
Dňa 1. apríla 2002 nadobudol účinnosť zákon č.
131/2002 Z. z. z 21. febuára 2002 o vysokých školách,
ktorý v § 15 ods. 17 stanovil, že doktorandské štúdium
odborne sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená
podľa vnútorného predpisu vysokej školy alebo fakulty.
Týmto sa začala nová éra doktorandského štúdia. Podľa
smernice rektora Univerzity Komenského č. 6/2004
o Organizácii doktorandského štúdia na Univerzite
Komenského s účinnosťou od 1. septembra 2004 zriadila
PríF UK osobitým predpisom pre každý novo
akreditovaný študijný odbor odborovú komisiu podľa
nových smerníc. Študenti doktorandského štúdia vo
vedných odboroch zriadených podľa predpisov platných
pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách však mohli dokončiť štúdium podľa
predpisov platných v čase ich nástupu na štúdium.
Podľa § 109 ods. 1 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z.
mohli vysoké školy prijímať študentov na doktorandské
štúdium vo vedných odboroch zriadených podľa
predchádzajúcich predpisov (t. j. podľa zákona Národnej
rady Slovenskej
republiky č. 324/1996) aj
v akademických rokoch 2002/2003 a 2003/2004, pričom
práva konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky
a obhajoby dizertačných prác a udeľovať vedeckoakademické hodnosti v príslušných vedných odboroch
priznané podľa týchto predpisov mali zaniknúť do 31.
decembra 2009. Zákon č 528 zo 6. novembra 2003,
ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 131/2002 Z. z.
1
Za poskytnutie niektorých údajov ďakujem prof. RNDr. Ľudovítovi
Kocianovi, CSc. a RNDr. Jánovi Krištofíkovi, CSc.
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
39
predĺžil oba termíny o rok (prijímanie študentov aj
v akademickom roku 2004/2005 a zánik práv k 31.
decembru 2010). Preto PríF UK v nasledujúcich
akademických rokoch prijala týchto študentov:
2002/2003 – Mgr. Juraj Hajdu, Mgr. Natália
Kostúrová, Mgr. Matúš Kúdela, Mgr. Ladislav Šimo
(denn.), Ing. Mária Boďová, Mgr. Zuzana Grujbárová,
Mgr. Dáša Hlúbiková, RNDr. Zuzana Šátková a Mgr.
Zdenko Šindler.
2003/2004 – Mgr. Michal Baláž, Mgr. Alexander
Čanády, Mgr. Zuzana Pastuchová, Mgr. Martina
Pašková, Mgr. Karolína Sobeková, Mgr. Ľubomíra
Štiavnická, Mgr. Katarína Trubenová, Mgr. Ivana
Valachová (denn.) a RNDr. Ľubomír Pančišin (ext.).
2004/2005 – Mgr. Miroslav Dravecký, Mgr. Mgr.
Martina Jurčovičová, Mgr. Danica Keszeliová, Ing.
Radovan Smolinský, Mgr. Ivan Štrbík, Mgr. Miroslav
Švaňa (denn.) a Ing. Michal Králik (ext.).
Školiteľmi
poslucháčov
postgraduálneho/
doktorandského štúdia boli: RNDr. Jaroslav Černý, CSc.,
RNDr. Alžbeta Darolová, CSc., prof. RNDr. Zora
Feriancová-Masárová, DrSc., RNDr. Peter Gajdoš, CSc.,
prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc., RNDr. Vladimíra
Hanzelová, DrSc., prof. RNDr. Karol Hensel, CSc.,
RNDr. Juraj Holčík, CSc., prof. RNDr. Peter Holec,
CSc., prof. RNDr. Igor Hudec, CSc., prof. RNDr.
Ladislav Jedlička, DrSc., RNDr. Stanislav Kalúz, CSc.,
RNDr. Mária Kazimírová, CSc., doc. RNDr. Jozef
Klembara, CSc., prof. RNDr. Ľudovít Kocian, CSc.,
RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., RNDr. Milan Kozánek,
CSc., RNDr. Ján Krištofík, CSc., prof. RNDr. Iľja Krno,
DrSc., prof. RNDr. Miroslav Krumpál, CSc., RNDr.
Milan Labuda, DrSc., RNDr. Mikuláš Lisický, CSc.,
doc. RNDr. Dušan Matis, CSc., RNDr. Branislav
Matoušek, CSc., RNDr. Ladislav Mošanský, CSc., doc.
RNDr. Martin Novacký, CSc., prof. RNDr. Ivan
Országh, DrSc., doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc.,
RNDr. Karol Pachinger, CSc., RNDr. Miroslav Slovák,
CSc., RNDr. Michal Stanko, CSc., RNDr. Ferdinand
Šporka, CSc., RNDr. Peter Takáč, CSc., RNDr. Marián
Vranovský, CSc. a RNDr. Dušan Žitňan, CSc. Okrem
toho školiteľmi konzultantmi boli: doc. RNDr. Milan
Gelnar, CSc., Dr. Herbert Hoi, doc. RNDr. Ján Kodada,
CSc., RNDr. Vladimír Košel, CSc., RNDr. Oľga
Pecháňová, CSc., RNDr. Karel Tajovský, CSc. a doc.
MUDr. Ján Vráblic, CSc.
Súčasťou postgraduálneho/ doktorandského štúdia
bola aj výučba formou cyklu prednášok v rozsahu 148
vyučovacích hodín. Konala sa vždy v letnom semestri
daného akademického roku, a to v rokoch 1992/1993 až
2004/2005. Na cykle participovalo 27 prednášajúcich
(17 z PríF UK a 10 z ÚZ SAV) v predmetoch
„Fylogenéza, taxonómia a klasifikácia živočíchov“ 2 s
rozsahom 80 vyučovacích hodín [Hensel, Košel,
Krumpál, Matis, Országh (1993–2005), FeriancováMasárová, Jedlička (1993–2000), Tirjaková (1993–
1997), Beláková (1994–1997), Kalúz (1998–2005),
Kocian (2001–2005) a Halgoš (1993)], „Špeciálna
ekológia živočíchov“ – 30 h. [Štepanovičová (1993–
2001), Feriancová-Masárová, Matis (1993–2000),
Halgoš (1993–1998), Krno (1993–1997), Kováč (1995–
1998, 2001–2003), Šporka (1998–2005), Krištofík,
Labuda, Tirjaková (1999–2005), Kocian (2001–2005),
Illyová, (2002–2005), Krumpál (2003–2005), Hudec
(1998 a 2001), Holčík (1999 a 2000), Košel (1996),
Jedlička, Kozánek (1998), Országh (2000) a Hensel
(2005)], „Vybrané kapitoly z morfológie živočíchov“ –
24 h. [Klembara, Matis, Országh (1995–2005), Hensel
(1995–2002), Beláková (1995–1997), Kováč (1999–
2005), Kozánek (1999)], Zoogeografia – 2 h. [Hensel
(1993–2005)] a predmety špecializácie (à 12 h.):
Protozoológia [Matis (1993–2005)], Arachnológia
[Krumpál (1995–1998 a 2005)], Akarológia [Kalúz
(1998 a 1999)], Entomológia [Jedlička (1993–1997
a 2002–2003), Kozánek (1999 a 2001), Krumpál
(2000)], Malakológia [Lisický (1998)], Ichtyológia
[Hensel (1993–1997, 1999 a 2005), Holčík (1998)],
Herpetologia [Klembara (1995–1997)], Ornitológia
[Feriancová-Masárová (1995–1997), Kocian (1998–
1999)], Teriológia [Feriancová-Masárová (1995–1997),
Pachinger (2000)], Hydrobiológia [Matis, Košel, Kováč,
Krno (1995–1997), Hudec (1998, 2000–2001), Šporka
(2000), Vranovský (2001)], Etológia živočíchov
[Novacký (1995–1997)], Parazitológia [Országh (1996–
1998), Jedlička, Halgoš (1996–1997), Labuda (2000–
2003)] a Vertebratológia [Hensel, Kocian (2003–2005),
Klembara (2001 a 2005)].
Celkove na PríF UK v rozpätí rokov 1991 až 2005 sa
na postgraduálne a doktorandské štúdium v odbore
Zoológia prihlásilo a začalo študovať 95 poslucháčov.
Z nich štúdium úspešne ukončilo a v rozpätí rokov 1996
až 2010 obhájilo dizertačné práce týchto 47 absolventov:
Mgr. Alfréd Trnka, Dr. (1996), RNDr. Jozef
Čarnogurský, PhD., Mgr. Viera Stloukalová, PhD.
(1998), PaedDr. Ján Koščo, PhD., Mgr. Beatrice
Kvaszová, PhD. (1999), Ing. Ladislav Roller, PhD.,
RNDr. Eduard Stloukal, PhD. (2000), Mgr. Marta
Illyová, PhD. (2000), RNDr. Peter Mašán, PhD., RNDr.
Andrea Šimková, PhD., Mgr. Radovan Václav, PhD.
(2001), RNDr. Emília Elexová, PhD., Mgr. Jana Fričová,
V prvom roku pod názvom Fylogenéza živočíšnych skupín,
Teoretická taxonómia a Numerická klasifikácia.
2
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
40
PhD., Mgr. Klára Hanincová, PhD. (2002), Mgr. Fedor
Čiampor, PhD., Mgr. Danka Némethová, PhD. (2003),
Ing. Tomáš Čejka, PhD., RNDr. Eduard Jendek, PhD.,
RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD., Mgr. Andrej Mock,
PhD., Mgr. Martin Mrva, PhD., Mgr. Janka
Schlarmannová, PhD., Mgr. Alena Šedivá, PhD., Mgr.
Petra Vlasáková, PhD. (2004), Mgr. Andrej Krajča,
PhD., Mgr. Veronika Tarageľová, PhD. (2005), Mgr.
Peter Fenďa, PhD., Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (2006),
RNDr. Michal Baláž, PhD., Mgr. Roman Cséfalvay,
PhD., Mgr. Zuzana Čiamporová-Zatovičová, PhD., Mgr.
Matúš Haviar, PhD., Mgr. Dávid Jandzík, PhD., Mgr.
Natália Kostúrová, PhD., Mgr. Peter Ľuptáčik, PhD.,
Mgr. Peter Miklós, PhD., Mgr. Ladislav Šimo, PhD.,
Mgr. Kristína Trubenová, PhD., Mgr. Ivana Valachová,
PhD. (2007), Mgr. Martina Hudcovicová, PhD., Mgr.
Zuzana Pastuchová, PhD., Mgr. Martina Pašková, PhD.,
Ing. Radovan Smolinský, PhD., Mgr. Zuzana Višňovská,
PhD. (2008), Mgr. Alexander Čanády, PhD. (2009),
Mgr. Zuzana Grujbárová, PhD. a Mgr. Karolína
Sobeková, PhD. (2010).
všetkých záujemcov o monitoring drobných cicavcov
z radov študentov, mladých vedecko-výskumných
pracovníkov – začínajúcich teriológov, zamestnancov
orgánov ochrany prírody SR ako aj štátnych
a mimovládnych organizácií ochrany prírody a ďalších
záujemcov a dobrovoľníkov.
Literatúra
Metodické usmernenie MŠ SR č. 2615/1997-163-UP.
Smernica rektora Univerzity Komenského č. 6/2004 Organizácia
doktorandského štúdia na Univerzite Komenského z júna 2004.
Vyhláška č. 131/1997 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky
o doktorandskom štúdiu zo 7. mája 1997.
Zákon č. 58/1950 Zb. Národného zhromaždenia o vysokých školách z
18. mája 1950.
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách zo 4. mája 1990.
Zákon č. 324/1996 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky z 23.
októbra 1996, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 172/1990 Zb.
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách z 21. februára 2002 a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 528/2003 Z. z. zo 6. novembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Ryšavka žltohrdlá (Apodemus flavicollis) (foto V.
Kubovčík).
Kurz sa uskutoční od 10. do 13. októbra 2013
v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie
(Zemianska Olča). Garantami podujatia sú doc. Ivan
Baláž (FPV UKF v Nitre) a dr. Michal Ambros
(Regionálne centrum ochrany prírody v Nitre). V rámci
kurzu budú preberané tieto témy:
Praktický kurz „Drobné cicavce (hmyzožravce
a hlodavce) Slovenska
– Prehľad drobných zemných cicavcov Slovenska.
– Drobné zemné cicavce Žitného ostrova.
– Klasifikácia
drobných
zemných
cicavcov
(systematická a ekologická).
– Určovanie
drobných
ccavcov
na
základe
determinačných kľúčov.
– Metódy výskumu (odchytu) drobných zemných
cicavcov.
– Technika v terénnej teriológii (sklápacie a živolovné
pasce, inštrumenty potrebné pri spracovaní
odchytených jedincov drobných cicavcov, terénny
protokol...).
– Chránené a európsky významné druhy drobných
cicavcov).
V týchto chvíľach vo výbore SZS vrcholia prípravy
praktického kurzu determinácie a metód výskumu
drobných cicavcov s názvom „Drobné cicavce
(hmyzožravce a hlodavce) Slovenska“. Určený je pre
Výbor SZS sa bude snažiť, aby cena kurzu bola
symbolická, dostupná najmä študentom a s osobitným
zvýhodnením pre členov SZS s uhradeným členským
príspevkom za rok 2013.
Karol Hensel
Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava
e-mail: [email protected]
***
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
41
Veríme, že sa nám podarí organizáciu dotiahnuť do
úspešného konca a že Vás naň v priebehu júla 2013
budeme môcť pozvať.
7th Central European Dipterological Conference
***
„Zoologický kokteil“ putuje na východ Slovenska
Po úspechu výstavy fotografií Mateja Žiaka na kongrese
„Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni (pozri Bulletin SZS
5/2012) a na Katedre biológie a všeobecnej ekológie
Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene
(pozri Bulletin SZS 1/2013) sa „Zoologický kokteil“
presúva na východ Slovenska. Prekrásne zábery zo
živočíšnej ríše bolo možné obdivovať vo Zvolene od 22.
novembra 2012 do 31. mája 2013. Aby ich mohlo
vzhliadnuť čo najviac záujemcov, výstava v týchto
dňoch putuje na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, kde bude inštalovaná od septembra 2013 do
konca roka. Jej slávnostné otvorenie sa uskutoční 25.
septembra 2013 o 1500 h. Na začiatku roka 2014 sa
presunie do Prešova na Prešovskú univerzitu, kde ju
bude možné vidieť od 10. februára. Súčasťou otvorenia
výstavy v Prešove bude aj prednáška autora Mateja
Žiaka o fotografovaní prírody, na ktorej odprezentuje aj
ďalšie svoje nevystavované fotografie (pozri aj
www.wildlifephotobrothers.com). O týchto akciách vás
budeme včas podrobne informovať...
Takže najbližšie všetkých srdečne pozývame do
Košíc!
Na Prírodovedeckej fakulte Ostravskej univerzity sa
v dňoch 4. až 6. septembra 2013 uskutoční 7.
stredoeurópska dipterologická konferencia. Podujatie
organizuje Katedra biológie a ekológie PríF OU a Sleské
zemské muzeum v Opave. Ďalšie informácie poskytne
RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. (e-mail: [email protected]).
***
Aplikovaná ornitológia 2013
Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, Univerzitné centrum
Zvolen, n. o., Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene,
Stredoslovenská pobočka SOS a Slovenská ornitologická
spoločnosť / BirdLife Slovensko pozývajú všetkých
záujemcov
na
jubilejnú
25.
stredoslovenskú
ornitologickú konferenciu s medzinárodnou účasťou
„Aplikovaná ornitológia 2013“, ktorá sa uskutoční dňa 6.
septembra 2013 v priestoroch Technickej univerzity vo
Zvolene. Podrobné informácie poskytne Ing. Peter Lešo,
PhD. (Katedra ochrany lesa a poľovníctva, Lesnícka
fakulta TU vo Zvolene, e-mail: [email protected]).
***
87th Annual Meeting of the German Society of
Mammalogy
Vladimír Kubovčík
Katedra biológie a všeobecnej ekológie
Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene
e-mail: [email protected]
Na České zemědelské univerzite v Prahe sa v dňoch 8.
až 12. septembra 2013 uskutoční 87. stretnutie nemeckej
mamaliologickej
spoločnosti.
Všetky
potrebné
informácie o podujatí sú k dispozícii na internetovej
stránke:
http://www.dgs2013.cz
***
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
***
42
11. Arachnologická konferencia
Katedra
ekológie
a environmentalistiky
Fakulty
prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
Ústav
krajinnej
ekológie
v Nitre
a Slovenská
arachnologická spoločnosť organizujú v dňoch 11. až 15.
septembra 2013 11. Arachnologickú konferenciu vo
Východnej. Témou konferencie sú nové trendy vo
výskume pavúkovcov. Za organizačný výbor poskytne
potrebné informácie doc. RNDr. Zuzana Krumpálová,
PhD. (Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF
v Nitre, e-mail: [email protected]).
a riešené okruhy problémov týkajúcich sa všetkých
taxónov cicavcov. Prihlasovanie je možné do 30.
septembra 2013. Detaily nájdete na internetovej stránke
http://www.netopiere.sk/vocs/
***
28th European Congress of Arachnology
***
Ekologie 2013
V severotalianskom Toríne sa v dňoch 24. až 29. augusta
2014 uskutoční 28. európsky arachnlogický kongres.
Viac informácií nájdete na oficiálnej internetovej stránke
kongresu:
V dňoch 18. až 20. októbra 2013 sa na Masarykovej
univerzite v Brne uskutoční už 4. konferencia České
společnosti pro ekologii (ČSPE) a nadviaže tak na
vynikajúce predchádzajúce podujatia v Třeboni (2008),
Ostrave (2009) a Kostelci nad Černými lesy (2011).
Konferencia pokrýva celú oblasť ekológie ako primárnej
biologickej disciplíny s mnohými presahmi, teda od
úrovne organizmov až po úroveň globálneho
ekosystémov. Možnosť prihlasovania na konferenciu je
do konca augusta 2013. Podrobné informácie
a prihlasovací formulár nájdete na internetovej stránke
http://www.eca2014.it
***
http://www.cspe.cz/konference-ekologie-2013-brno-0
***
Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku 2013
Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných
vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene a Štátna
ochrana prírody SR organizujú 11. celoštátnu
vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou
„Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku“.
Akcia sa uskutoční 8. a 9. novembra 2013 na Fakulte
prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Na podujatí
budú prezentované aktuálne výsledky výskumu a
ochrany cicavcov na Slovensku a v okolitých krajinách
Tento informačne mimoriadne bohatý bulletin sme
vám mohli priniesť len vďaka našim prispievateľom.
Za ich príspevky im ďakujeme! Prajeme príjemné
prežitie letných dovoleniek a tešíme sa na stretnutia
na akciách Slovenskej zoologickej spoločnosť pri
SAV!
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
Členovia výboru SZS
***
43
Názov časopisu
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV
ISSN 1339-178X
Ročník a číslo
ročník 2., číslo 3/2013 (prvé číslo vyšlo 16. marca 2012)
Vydáva
© Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV
Sídlo vydavateľa
Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV
Mlynská dolina B-II
842 15 Bratislava
Redakcia
Vladimír Kubovčík, predseda redakčnej rady
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 2114/27
960 53 Zvolen
tel.: 045-5206 605
e-mail: [email protected]
Michal Ambros, člen redakčnej rady, [email protected]
Peter Bačkor, člen redakčnej rady, [email protected]
Ivan Baláž, člen redakčnej rady, [email protected]
Peter Manko, člen redakčnej rady, [email protected]
Ladislav Pekárik, člen redakčnej rady, [email protected]
Periodicita
občasník, vychádza podľa potreby a aktuálnej situácie v zoológii na Slovensku, cca 2 až 4-krát ročne
Dostupné na internetovej stránke
http://szs.sav.sk
Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013, 5. júl 2013
44
Download

2013/3 - Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV