Vaše práva sociálneho zabezpečenia
v Rumunsku
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Informácie nachádzajúce sa v tejto príručke boli pripravené a aktualizované v úzkej
spolupráci s národnými korešpondentmi vzájomného informačného systému o
sociálnej ochrane (Mutual Information System on Social Protection, MISSOC).
Ďalšie informácie o sieti systému MISSOC sú k dispozícii na adrese:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=815
Táto príručka obsahuje všeobecný opis ustanovení v oblasti sociálneho zabezpečenia
platných v konkrétnej krajine. Podrobnejšie informácie môžete získať v ďalších
publikáciách siete MISSOC, ktoré sú k dispozícii na uvedenom prepojení. Tiež sa
môžete obrátiť na príslušné orgány a inštitúcie uvedené v prílohe k tejto príručke.
Ani Európska komisia, ani žiadna osoba konajúca v jej mene nenesie zodpovednosť za
použitie informácií, ktoré obsahuje táto publikácia.
© Európska únia 2012
Rozmnožovanie je povolené len s uvedením zdroja.
Júl 2012 2
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Obsah
Kapitola I: Všeobecné informácie, organizácia a financovanie .................................. 4
Úvod ............................................................................................................. 4
Organizácia sociálnej ochrany ........................................................................... 4
Financovanie .................................................................................................. 5
Kapitola II: Zdravotná starostlivosť ...................................................................... 8
Kedy máte nárok na zdravotnú starostlivosť? ..................................................... 8
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................. 8
Ako získať zdravotnú starostlivosť? ................................................................... 8
Kapitola III: Peňažné nemocenské dávky .............................................................. 9
Kedy máte nárok na nemocenské dávky?........................................................... 9
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................. 9
Ako získať peňažné dávky nemocenského poistenia? ..........................................10
Kapitola IV: Dávky v materstve a dávky v otcovstve .............................................11
Kedy máte nárok na dávky v materstve alebo dávky v otcovstve? .......................11
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................11
Ako získať dávky v materstve? ........................................................................11
Kapitola V: Dávky v invalidite.............................................................................12
Kedy máte nárok na dávky v invalidite? ............................................................12
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................12
Ako získať dávky v invalidite? ..........................................................................13
Kapitola VI: Starobné dôchodky a dávky v starobe ...............................................15
Kedy máte nárok na dávky v starobe? ..............................................................15
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................16
Ako získať dávky v starobe? ............................................................................17
Kapitola VII: Pozostalostné dávky .......................................................................18
Kedy máte nárok na pozostalostné dávky? ........................................................18
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................19
Ako získať pozostalostné dávky? ......................................................................20
Kapitola VIII: Dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania ........21
Kedy máte nárok na dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z
povolania? ....................................................................................................21
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................22
Ako získať dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania? ........22
Kapitola IX: Rodinné dávky ................................................................................24
Kedy máte nárok na rodinné dávky? ................................................................24
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................24
Ako získať rodinné dávky? ..............................................................................25
Kapitola X: Nezamestnanosť ..............................................................................26
Kedy máte nárok na dávky v nezamestnanosti? .................................................26
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................26
Ako získať dávky v nezamestnanosti? ...............................................................27
Kapitola XI: Minimálne zdroje ............................................................................28
Kedy máte nárok na dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi? ...........................28
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................28
Ako získať dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi? .........................................28
Kapitola XII: Dlhodobá starostlivosť ....................................................................29
Kedy máte nárok na dlhodobú starostlivosť? .....................................................29
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................29
Ako získať dlhodobú starostlivosť? ...................................................................30
Príloha : Užitočné adresy a webové stránky .........................................................31
Júl 2012 3
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Kapitola I: Všeobecné
financovanie
informácie,
organizácia
a
Úvod
V Rumunsku poskytujú sociálnu ochranu verejné inštitúcie v úzkej spolupráci so
súkromnými inštitúciami.
Verejné inštitúcie sociálnej ochrany spravujú rôzne systémy na ústrednej aj miestnej
úrovni.
Na ústrednej úrovni správy poskytujú jednotlivcom ochranu ministerstvá, štátne úrady
alebo štátne poisťovne, a to v oblasti nemocenských/zdravotných, materských,
invalidných, starobných, pozostalostných dávok, ako aj dávok v prípade pracovných
úrazov a chorôb z povolania, rodinných dávok/prídavkov na deti a dávok v
nezamestnanosti.
Na miestnej úrovni správy pokrývajú potreby jednotlivcov podľa zásad sociálnej
solidarity a sociálneho začlenenia mestské úrady, okresné riaditeľstvá sociálnej pomoci
a ochrany detí.
Najvýznamnejšími súkromnými inštitúciami sociálnej ochrany sú dôchodkové
spoločnosti. Sú to nové inštitúcie, ktoré svoju činnosť začali len nedávno a
zodpovedajú za zabezpečovanie invalidných, starobných a pozostalostných dôchodkov.
Na druhej strane sa však poskytovatelia súkromných sociálnych služieb venujú najmä
potrebám jednotlivcov v oblasti dlhodobej starostlivosti.
Organizácia sociálnej ochrany
Ústredná verejná správa
Ministerstvo práce, rodiny a sociálnej ochrany (Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale) vykonáva štátne politiky a stratégie v oblasti práce, rodiny, rovnakých
príležitostí a sociálnej ochrany.
Ministerstvo zdravotníctva (Ministerul Sănătăţii) vypracúva politiky, stratégie a akčné
programy v oblasti verejného zdravia podľa vládneho programu. Koordinuje a riadi
vykonávanie politík, stratégií a programov v oblasti verejného zdravia na štátnej,
regionálnej a miestnej úrovni.
Reformný proces v oblasti zdravia riadi ministerstvo zdravotníctva, ktoré organizuje,
koordinuje a riadi činnosti na zabezpečenie zdravia obyvateľstva a koná v oblasti
prevencie a boja proti postupom poškodzujúcim zdravie.
Ministerstvo národnej obrany (Ministerul Apărării Naţionale). ministerstvo správy a
vnútorných vecí (Ministerul Administraţiei şi Internelor) a Rumunská spravodajská
služba (Serviciul Român de Informaţii) spravujú prostredníctvom kategorizovaných
dôchodkov verejný systém dôchodkov a priamo aj systémy dávok v prípade
pracovných úrazov, chorôb z povolania, peňažných nemocenských dávok,
materských/otcovských a rodičovských dávok v prípade zamestnancov v oblasti
obrany, verejného poriadku a národnej bezpečnosti.
Júl 2012 4
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Štátna poisťovňa pre verejné dôchodky (Casa Naţională de Pensii Publice) je
nezávislou verejnou inštitúciou. Spravuje a riadi verejný systém dôchodkov, ako aj
systém pracovných úrazov a chorôb z povolania.
Štátny úrad práce (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) je nezávislou
verejnou inštitúciou, ktorá spravuje a riadi systém poistenia v nezamestnanosti.
Štátna zdravotná poisťovňa (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) je nezávislou
verejnou inštitúciou, ktorá spravuje a riadi systém zdravotného poistenia
koordinovaný ministerstvom zdravotníctva.
Miestna verejná správa
Za oblasť sociálnej pomoci zodpovedajú mestské úrady a okresné riaditeľstvá sociálnej
pomoci a ochrany detí. Okresné riaditeľstvá sociálnej pomoci a ochrany detí podliehajú
okresným úradom.
Súkromné orgány
Právnická poisťovňa (Casa de Asigurări a Avocaţilor) spravuje a riadi jedinečný,
špecifický a nezávislý systém dôchodkov a ďalších dávok sociálneho poistenia pre
právnikov.
Dôchodkové spoločnosti (societăţi de pensii) spravujú dôchodkové fondy v systéme
súkromne spravovaných systémov dôchodkových fondov (druhý pilier) a v systémoch
dobrovoľného dôchodkového poistenia (tretí pilier).
Poskytovatelia súkromných sociálnych služieb sú zlúčení do súkromných centier,
napríklad denných centier, centier rezidenčnej starostlivosti atď.
Financovanie
Sociálna ochrana sa financuje zo sociálnych príspevkov, rozpočtov samospráv a
štátneho rozpočtu.
Rodinné prídavky a sociálna pomoc sa financujú z daní. Ostatné systémy sa financujú
primárne z príspevkov, a to nasledovne.
Starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky
 Zamestnanec:
Prvý pilier: 10,50 % (vrátane 3,5 % príspevkovej sadzby do druhého piliera). Na
výpočet sa uplatňuje horná hranica päťnásobku predpokladaného priemerného
hrubého zárobku na jeden zárobkový zdroj.
Druhý pilier: 3,5 % sa odpočítajú z príspevkov v prvom pilieri. Príspevky do druhého
piliera sa zvyšujú o 0,5 % ročne, kým nedosiahnu 6 %. Na výpočet sa uplatňuje horná
hranica päťnásobku predpokladaného hrubého zárobku na jeden zárobkový zdroj.
 Zamestnávateľ:
Prvý pilier: Príspevky sa líšia podľa pracovných podmienok: 20,80 % v prípade
bežných pracovných podmienok, 25,80 % v prípade náročných pracovných podmienok
a 30,80 % v prípade osobitných pracovných podmienok. Na výpočet sa uplatňuje
horná hranica päťnásobku predpokladaného hrubého zárobku vynásobeného
priemerným počtom zamestnancov.
Júl 2012 5
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Druhý pilier: Nevyžadujú sa príspevky zamestnávateľa.
 Samostatne zárobkovo činná osoba:
Prvý pilier: 31,30 % (vrátane 3,5 % príspevkov do druhého piliera). Na výpočet sa
uplatňuje prahová úroveň 35 % predpokladaného priemerného hrubého zárobku
a horná hranica päťnásobku predpokladaného priemerného hrubého zárobku.
Druhý pilier: 3,5 % sa odpočítajú z príspevkov v prvom pilieri. Príspevky do druhého
piliera sa zvýšia o 0,5 % ročne, kým nedosiahnu 6 %. Na výpočet sa uplatňuje
prahová úroveň 35 % predpokladaného priemerného hrubého zárobku a horná hranica
päťnásobku predpokladaného priemerného hrubého zárobku.
Nemocenské a materské dávky
 Zamestnanec:
Príspevky na vecné dávky sú 5,5 %. Príspevky na peňažné dávky sa neplatia. Na
výpočet sa neuplatňuje žiadna horná hranica.
 Zamestnávateľ:
Príspevky sú 5,2 % na vecné dávky a 0,85 % na peňažné dávky. V prípade príspevkov
na peňažné dávky sa uplatňuje horná hranica na výpočet, ktorá zodpovedá 12násobku minimálnej hrubej mzdy každého zamestnanca.
 Samostatne zárobkovo činná osoba:
Príspevky sú 5,5 % na vecné dávky a 0,85 % na peňažné dávky.
V prípade príspevkov na vecné dávky sa uplatňuje prahová hodnota na výpočet,
ktorou je minimálna hrubá mzda.
V prípade príspevkov na vecné dávky sa uplatňuje horná hranica na výpočet, ktorá
zodpovedá 12-násobku minimálnej hrubej mzdy.
 Dôchodcovia:
Príspevky sú 5,5 %. Príspevky na peňažné dávky sa neplatia. Príspevky na vecné
dávky nesmú znižovať dôchodok pod úroveň740 RON (166 EUR).
Dávky v nezamestnanosti
 Zamestnanec:
Príspevok je 0,5 %. Na výpočet sa uplatňuje horná hranica päťnásobku
predpokladaného priemerného hrubého zárobku na jeden zárobkový zdroj.
 Zamestnávateľ:
Príspevok je 0,5 %. Na výpočet sa neuplatňuje žiadna horná hranica.
 Samostatne zárobkovo činná osoba:
Dobrovoľné poistenie. Príspevok je 1 %. Na výpočet sa uplatňuje prahová úroveň
zodpovedajúca minimálnej hrubej mzde a horná hranica päťnásobku predpokladaného
priemerného hrubého zárobku.
Dávky v prípade pracovných úrazov a chorôb z povolania
 Zamestnanec:
Od zamestnanca sa nevyžaduje platenie príspevkov.
 Zamestnávateľ:
Výška príspevkov je od 0,15 % do 0,85 % podľa rizikových tried. Na výpočet sa
neuplatňuje žiadna horná hranica.
 Samostatne zárobkovo činná osoba:
Dobrovoľné poistenie. Príspevok je 1 %.
Júl 2012 6
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Na výpočet sa uplatňuje prahová úroveň 35 % predpokladaného priemerného hrubého
zárobku a horná hranica päťnásobku predpokladaného priemerného hrubého zárobku.
Júl 2012 7
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Kapitola II: Zdravotná starostlivosť
Kedy máte nárok na zdravotnú starostlivosť?
Všetky osoby s legálnym pobytom v Rumunsku sú poistené v štátnej zdravotnej
poisťovni, a to vrátane cudzích štátnych príslušníkov s trvalým pobytom v krajine.
Na získanie zdravotnej starostlivosti musia mať poistenec a jeho nezaopatrené osoby
zaplatené príspevky minimálne za 6 mesiacov za 12 predchádzajúcich kalendárnych
mesiacov. V prípade pohotovostného ošetrenia, tuberkulózy, AIDS alebo inej
nákazlivej choroby sa nevyžadujú žiadne kvalifikačné podmienky.
Zdravotná starostlivosť sa poskytuje aj vysokoškolským študentom, osobám slúžiacim
v armáde a väzňom.
Dobrovoľné poistenie môžu uzavrieť osoby s dočasným pobytom a pracovníci
diplomatických zastúpení v Rumunsku.
Aké dávky sa poskytujú?
Zdravotné poistenie obsahuje balík základných lekárskych služieb, ktorý ministerstvo
zdravotníctva pravidelne aktualizuje (zoznam týchto služieb sa nachádza na stránke
http://www.ms.ro/documente/401_1079_Nota%20pachet%202.07..doc).
Balík
základných lekárskych služieb sa poskytuje bezplatne, pacient však musí uhrádzať
lieky (ambulantná starostlivosť) a služby zubných lekárov a oftalmologické služby. Pre
určité kategórie osôb (najmä dôchodcov) sa na lieky z tohto zoznamu poskytuje zľava.
Radi by sme upozornili, že príslušná legislatíva sa momentálne prehodnocuje.
Ako získať zdravotnú starostlivosť?
Lekárske služby poskytuje priamo miestna zdravotná poisťovňa a patrí k nim
všeobecná a špecializovaná starostlivosť, ambulantná starostlivosť, hospitalizácia,
lieky, pomôcky, rehabilitácia, preventívna lekárska pomoc, materská starostlivosť,
doprava a ďalšie služby.
Poistenec si musí na poskytovanie lekárskych služieb všeobecného charakteru vybrať
ošetrujúceho lekára.
Výber vykonáva každý poistenec jednotlivo na základe rôznych osobných kritérií
(blízkosť domov alebo do práce, menej pacientov, vysoká úroveň profesionality atď.).
Priama návšteva špecialistu je možná v miestnych zdravotníckych strediskách len
v rámci pohotovostných služieb. V ostatných naliehavých prípadoch pacienta poukáže
k špecialistovi jeho ošetrujúci lekár.
Júl 2012 8
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Kapitola III: Peňažné nemocenské dávky
Kedy máte nárok na nemocenské dávky?
Peňažné nemocenské dávky sa poskytujú zamestnancom s pobytom v Rumunsku
(zamestnancom s pracovnými zmluvami, štátnym úradníkom, sudcom, pracovníkom
diplomatických a konzulárnych zastúpení, určitým úradníkom v exekutíve, legislatíve a
súdnych orgánoch, členom družstiev, osobám poberajúcim dávky v nezamestnanosti,
samostatne zárobkovo činným osobám).
Peňažné nemocenské dávky v dočasnej práceneschopnosti
Tieto dávky sa vyplácajú ako náhrada za poberanie príjmu pozastaveného v dôsledku
choroby. Na získanie nároku na ne musí mať poistenec pred vznikom
práceneschopnosti zaplatených minimálne 6 mesiacov príspevkov za 12
predchádzajúcich kalendárnych mesiacov.
Na pohotovostné zákroky v prípade tuberkulózy, AIDS alebo iných nákazlivých chorôb
sa nevzťahujú žiadne kvalifikačné podmienky. Poistenie sa započítava za určité
obdobia vrátane období poberania dávok sociálneho poistenia a období
vysokoškolských štúdií, vojenskej služby alebo odňatia slobody.
Prevencia chorôb a dávky na pracovnú rehabilitáciu
Tieto dávky sa vyplácajú osobám, ktoré sú na dočasnej rehabilitácii, prostredníctvom
preradenia na inú prácu.
Príspevky na starostlivosť o deti
Poistenec má právo prerušiť svoju činnosť a poberať nemocenské dávky, ak má dieťa
(do 7 rokov veku alebo do 18 rokov veku, ak je dieťa postihnuté), ktoré ochorelo.
Dávky na lekárske výkony
Tieto dávky sa vyplácajú osobám, ktoré zaplatili aspoň jeden mesiac príspevkov za
posledných 12 mesiacov. Na určité kategórie osôb s pobytom sa pri pohotovostných
zákrokoch v prípade tuberkulózy, AIDS alebo iných nákazlivých chorôb sa nevzťahujú
žiadne kvalifikačné podmienky.
Súčasný mechanizmus priznávania nemocenských dávok reviduje ministerstvo práce,
rodiny a sociálnej ochrany. Prísnejšie podmienky sa prijmú v súvislosti s nárokom na
dočasné dávky alebo dôchodok.
Aké dávky sa poskytujú?
Peňažné nemocenské dávky v dočasnej práceneschopnosti
Júl 2012 9
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Peňažné nemocenské dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti predstavujú 75 %
priemernej mesačnej mzdy poistenca (100 % v prípade pohotovostného zákroku,
tuberkulózy, AIDS a iných nákazlivých chorôb).
Poistenec má nárok na nemocenské dávky za celé obdobie trvania svojej
práceneschopnosti, maximálne však 183 dní do roka na jednu chorobu. Toto obdobie
sa môže v niektorých prípadoch predĺžiť. V prípade tuberkulózy a iných osobitných
chorôb sa dávky vyplácajú za celý rok s možnosťou predĺžiť trvanie vyplácania o
ďalších 6 mesiacov.
Ak sa príjemca po uplynutí obdobia, za ktoré má nárok na dávky, nezotaví, lekár môže
navrhnúť dočasný alebo trvalý dôchodok.
V niektorých prípadoch môže lekár navrhnúť skrátený pracovný čas. Príjemca tak má
nárok na zodpovedajúce dávky. Keď je potrebná rehabilitácia, poistenec tiež môže
poberať dávky na kúpeľnú liečbu.
Prevencia chorôb a dávky na pracovnú rehabilitáciu
Dávky sa skladajú z dávok na dočasnú rehabilitáciu prostredníctvom preradenia na inú
prácu a z peňažných dávok, ktoré nahrádzajú časť mzdy ušlej z dôvodu skrátenia
pracovného času. Hodnota žiadnej z dávok nesmie prekročiť 25 % priemernej
mesačnej mzdy poistenca za 6 mesiacov pred začatím práceneschopnosti. Dávky sa
vyplácajú maximálne 90 dní do roka. Osobám v karanténe sa priznávajú dávky vo
výške 75 % priemernej mesačnej mzdy poistenca za 6 mesiacov pred začatím
práceneschopnosti.
Príspevky na starostlivosť o deti
Prídavky sa rovnajú 85 % priemernej mesačnej mzdy poistenca za 6 mesiacov pred
vznikom nároku. Dávky sa vyplácajú maximálne za 45 dní kalendárneho roka (toto
obdobie sa môže predĺžiť na základe určitých podmienok) na dieťa do 7 rokov veku
alebo na dieťa do 18 rokov veku, ak je postihnuté.
Ako získať peňažné dávky nemocenského poistenia?
Zamestnanec musí do 5 pracovných dní po začiatku práceneschopnosti svojho
zamestnávateľa informovať a poskytnúť mu doklad o práceneschopnosti.
Zamestnávateľ nemôže rozhodnúť o tom, či je zamestnanec práceschopný alebo nie,
ale v sporných prípadoch môže požiadať o lekárske vyšetrenie na potvrdenie
práceneschopnosti. Miestne pobočky štátnej zdravotnej poisťovne (NHIH) môžu tiež
iniciovať kontrolu opodstatnenia práceneschopnosti poistenca aj vtedy, ak má lekárske
potvrdenie dokazujúce chorobu.

Priemerná mesačná mzda sa rovná priemernej mzde za posledných 6 mesiacov pred začatím
práceneschopnosti. Maximálna mesačná mzda na výpočet dávok sa rovná 12-násobku hrubej
národnej minimálnej mesačnej mzdy.

Priemerná mesačná mzda sa rovná priemernej mzde za posledných 6 mesiacov pred začatím
práceneschopnosti. Maximálna mesačná mzda na výpočet dávok sa rovná 12-násobku hrubej
národnej minimálnej mesačnej mzdy.
Júl 2012 10
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Kapitola IV: Dávky v materstve a dávky v otcovstve
Kedy máte nárok na dávky v materstve alebo dávky v otcovstve?
V Rumunsku štát zabezpečuje:
materskú dávku priznávanú matke.
Táto dávka sa priznáva rumunským občanom s pobytom v krajine a cudzincom, ktorí
stratili svoje občianstvo a majú legálny pobyt v Rumunsku. V oboch prípadoch musí
rodič bývať s dieťaťom, na ktoré žiada o dávky.
Materské dávky
Na získanie nároku na materské dávky musí mať poistenkyňa zaplatený aspoň jeden
mesiac príspevkov za posledných 12 mesiacov.
Materské rizikové dávky sa vyplácajú tehotným zamestnankyniam alebo zamestnaným
matkám na ochranu ich zdravia alebo zdravia dieťaťa.
Aké dávky sa poskytujú?
Materské dávky
Materské dávky sa vyplácajú na obdobie 120 kalendárnych dní poisteným matkám (63
dní pred pôrodom, 63 dní po pôrode dieťaťa). Od januára 2009 matky poberajú celé
obdobie 85 % priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúcich 6 mesiacov, nie však
menej ako 600 RON (135 EUR) a viac ako 4 000 RON (899 EUR) mesačne. Maximálna
mesačná mzda na výpočet dávok sa rovná 12-násobku hrubej národnej minimálnej
mesačnej mzdy. Dávky sa priznávajú aj v prípade, ak sa dieťa narodí mŕtve. Dávky sa
vyplácajú z rozpočtu na sociálne poistenie.
Materské rizikové dávky
120 dní sa vypláca 75 % priemernej mesačnej mzdy poistenkyne.
Ako získať dávky v materstve?
Dávky v materstve vypláca pravidelne priamo zamestnávateľ.
Júl 2012 11
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Kapitola V: Dávky v invalidite
Kedy máte nárok na dávky v invalidite?
Invalidné dôchodky (prvý pilier)
Osoba poistená (alebo v minulosti poistená) vo verejnom dôchodkovom systéme (prvý
pilier) má nárok na invalidný dôchodok (pensie de invaliditate) v prípade, ak stratí
polovicu svojej schopnosti pracovať v dôsledku úrazu alebo choroby (vrátane
pracovných úrazov a chorôb z povolania).
V súčasnosti existujú tri kategórie invalidity: 1. kategória zodpovedá neschopnosti
vykonávať akúkoľvek prácu vyžadujúcu stálu prítomnosť, 2. kategória zodpovedá
neschopnosti vykonávať prácu, okrem práce, ktorá nevyžaduje stálu prítomnosť a 3.
kategória zodpovedá strate minimálne polovice pracovnej schopnosti, pričom invalidná
osoba môže vykonávať pracovnú činnosť.
Podmienka obdobia platenia príspevkov sa líši v závislosti od veku osoby v deň
vystavenia lekárskeho rozhodnutia o pracovnej schopnosti. Táto podmienka neplatí, ak
je invalidita dôsledkom pracovného úrazu, choroby z povolania, schizofrénie, nádoru,
AIDS, alebo sa vyskytne počas plnenia vojenských povinností.
Podmienka, že osoba musí byť poistená v čase vzniku invalidity, neplatí.
Pri výpočte obdobia platenia príspevkov sa zohľadňujú nepríspevkové obdobia, ako
napríklad obdobia poberania invalidného dôchodku alebo dávok v dočasnej pracovnej
neschopnosti, obdobia denného vysokoškolského štúdia pod podmienkou jeho
riadneho ukončenia atď.
Invalidné dôchodky (druhý pilier)
Účastník systému súkromných dôchodkov (druhý pilier) má nárok na paušálnu sumu,
ak má právo na 1. alebo 2. kategóriu invalidného dôchodku z prvého piliera a
invalidita je nezvratná.
Tieto normy sú prechodné. Pripravuje sa zákon o organizácii a fungovaní systému
vyplácania súkromných dôchodkov.
Aké dávky sa poskytujú?
Invalidné dôchodky (prvý pilier)
Invalidný dôchodok v prvom pilieri sa vypočítava a vypláca mesačne pomocou
bodového systému.
Dôchodok závisí od dĺžky obdobia platenia príspevkov, výšky mzdy a kategórie
invalidity (všetky tieto údaje tvoria premenné jedinečné pre každú osobu), ako aj od
bodovej hodnoty dôchodku (tento údaj je konštantný pre všetkých dôchodcov).
Mesačné skóre sa rovná hrubému mesačnému zárobku osoby vydelenému priemerným
hrubým zárobkom.
Júl 2012 12
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Ročné skóre sa rovná súčtu mesačných skóre počas jedného roka vydelenému počtom
12. Osobe sa prideľuje ročné skóre za nepríspevkové obdobia.
Osobe sa tiež prideľuje ročné skóre na možné príspevkové obdobie zodpovedajúce
kategórii invalidity. Možné príspevkové obdobie predstavuje rozdiel medzi plným
príspevkovým obdobím a príspevkovým obdobím získaným do dátumu priznania 1.
alebo 2. kategórie invalidného dôchodku. Nesmie prekročiť príspevkové obdobie, ktoré
môže osoba dosiahnuť od dátumu priznania 1. alebo 2. kategórie invalidného
dôchodku do dosiahnutia bežného dôchodkového veku.
Ročné priemerné skóre
príspevkovým obdobím.
sa
rovná
súčtu
ročných
skóre
vydelenému
plným
Výška invalidného dôchodku sa vypočíta ako ročné priemerné skóre vynásobené
bodovou hodnotou dôchodku.
Od 1. januára 2013 sa bodová hodnota dôchodku ročne upravuje o 100 % inflačnej
sadzby plus 50 % reálneho rastu priemerných hrubých miezd za predchádzajúci rok.
1. júla 2012 je bodová hodnota dôchodku 732,80 RON (165 EUR).
Osoba, ktorej je priradená 1. kategória invalidity, má nárok aj na dávku na pomoc inej
osoby. Dávka na pomoc inej osoby sa rovná 80 % bodovej hodnoty dôchodku.
Osoby s 3. kategóriou invalidného dôchodku a nevidiaci invalidní dôchodcovia môžu
poberať mzdu za prácu. Pracovný čas invalidného dôchodcu 3. kategórie však nesmie
prekročiť polovicu pracovného času konkrétnej práce.
Dôchodca s akoukoľvek kategóriou invalidity môže poberať mzdu za prácu ako miestny
alebo okresný konzultant.
Po dosiahnutí štandardného veku odchodu do dôchodku sa invalidný dôchodok mení
automaticky na starobný dôchodok a invalidnému dôchodcovi sa priznáva
najvýhodnejšia čiastka. Dávka na pomoc inej osoby sa bude vyplácať i naďalej.
V prípade získania ďalšieho obdobia prispievania môže dôchodca požiadať
o prepočítanie dôchodku po tom, čo sa stane poberateľom starobného dôchodku.
Ak invalidný dôchodca splní kritériá pre priznanie nároku na pozostalostný dôchodok,
má právo vybrať si najvýhodnejší dôchodok.
Invalidný dôchodok po odpočítaní zrážok podlieha dani z príjmov.
Invalidné dôchodky (druhý pilier)
Paušálna suma vypočítaná a vyplácaná z druhého piliera sa rovná čistému osobnému
majetku, ktorý si na osobnom konte otvorenom v dôchodkovej poisťovni nazbieral
účastník.
Účastníkovi sa zaručuje vyplatenie vo výške zaplatených príspevkov po odpočítaní
poplatkov za prevod a zákonných poplatkov.
Ako získať dávky v invalidite?
Invalidné dôchodky (prvý pilier)
Júl 2012 13
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Žiadateľ musí o invalidný dôchodok požiadať v príslušnej okresnej dôchodkovej
poisťovni. Okresné dôchodkové poisťovne podliehajú štátnej poisťovni pre verejné
dôchodky. Zamestnanci v oblasti obrany, verejného poriadku a národnej bezpečnosti
žiadajú o starobný dôchodok príslušné dôchodkové poisťovne podľa svojej kategórie.
Kategóriu invalidity potom posudzuje a potvrdzuje posudkový lekár v oblasti
sociálneho poistenia z rovnakej okresnej dôchodkovej poisťovne alebo lekárske
vojenské odborné komisie z vojenských nemocníc. Na posúdenie vývoja zdravotného
stavu dôchodcu a na zistenie, či nie je potrebné zmeniť kategóriu invalidity, sa
vykonáva pravidelné preskúmanie. V závislosti od typu postihnutia sa kontroly
vykonávajú v intervaloch jeden až tri roky, kým dôchodca nedosiahne bežný vek
odchodu do dôchodku. Invalidní dôchodcovia s nezvratným zdravotným stavom, ako
aj invalidní dôchodcovia do piatich rokov do dosiahnutia bežného dôchodkového veku,
ktorí majú plné obdobie platenia príspevkov, sú od pravidelných kontrol oslobodení.
Preskúmanie je tiež možné vykonať na požiadanie, ak sa zdravotný stav zlepší alebo
zhorší.
Dávky na pomoc inej osoby sa získavajú rovnako ako invalidný dôchodok.
Invalidný dôchodok sa vypláca poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.
Invalidné dôchodky (druhý pilier)
Žiadateľ musí žiadať o vyplatenie paušálnej sumy dôchodkovú spoločnosť, ktorá
spravuje dôchodkový fond, v ktorom si otvoril osobný účet.
Paušálna suma sa vyplatí poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.
Júl 2012 14
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Kapitola VI: Starobné dôchodky a dávky v starobe
Kedy máte nárok na dávky v starobe?
Starobné dôchodky (prvý pilier)
Osoba poistená (alebo ktorá bola poistená) vo verejnom dôchodkovom systéme (prvý
pilier) má nárok na starobný dôchodok (pensie pentru limită de vârstă) v prípade, ak
spĺňa podmienku dosiahnutia bežného dôchodkového veku a podmienku minimálneho
obdobia platenia príspevkov.
Pre ženy a mužov je stanovený rozdielny vek odchodu do dôchodku: pre mužov 64
rokov a 4 mesiace k 1. júlu 2012, 1. januára 2015 sa zvyšuje na 65 rokov, pre ženy
59 rokov a 4 mesiace k 1. júlu 2012, 1. januára 2030 sa zvyšuje na 63 rokov.
Pre mužov aj ženy však platí rovnaké minimálne obdobie platenia príspevkov, a to 13
rokov a 8 mesiacov k 1. júlu 2012, 1. januára 2015 sa zvyšuje na 15 rokov.
Pri výpočte obdobia platenia príspevkov sa zohľadňujú nepríspevkové obdobia, ako
napríklad obdobia poberania invalidného dôchodku alebo dávok v dočasnej pracovnej
neschopnosti, obdobia denného vysokoškolského štúdia pod podmienkou jeho
riadneho ukončenia atď.
Osoba má nárok na plný starobný dôchodok (pensie pentru limită de vârstă cu stagiu
complet de cotizare) v prípade, ak spĺňa podmienku veku bežného odchodu do
dôchodku a podmienku celého obdobia platenia príspevkov.
Pre ženy a mužov je stanovené rozdielne obdobie platenia príspevkov: pre mužov 33
rokov a 8 mesiacov k 1. júlu 2012, 1. januára 2015 sa toto obdobie zvyšuje na 35
rokov; pre ženy 28 rokov a 8 mesiacov k 1. júlu 2012, 1. januára 2030 sa toto
obdobie zvyšuje na 35 rokov.
Na osobitné kategórie osôb sa vzťahujú osobitné podmienky, napríklad:
 osoby, ktoré prispievali za osobitných alebo náročných pracovných podmienok,
 osoby s postihnutím pred získaním postavenia poistenca,
 osoby prenasledované z politických dôvodov mocenským režimom od 6. marca
1945, vyhostené osoby alebo vojnoví zajatci,
V prípade splnenia osobitných podmienok má osoba nárok na starobný dôchodok pri
skrátenom bežnom veku odchodu do dôchodku (pensie pentru limită de vârstă cu
reducerea vârstelor standard de pensionare).
Osoba, ktorá prekročí dĺžku celkového obdobia platenia príspevkov minimálne o 8
rokov, má nárok na predčasný dôchodok (pensie anticipată) až 5 rokov pred
dosiahnutím veku bežného odchodu do dôchodku.
Osoba, ktorá prekročí dĺžku celkového obdobia platenia príspevkov maximálne o 8
rokov, má nárok na čiastočný predčasný dôchodok (pensie anticipată parţială) až 5
rokov pred dosiahnutím veku bežného odchodu do dôchodku.
Júl 2012 15
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Starobné dôchodky (druhý pilier)
Účastník súkromného dôchodkového systému (druhý pilier) má nárok na paušálnu
sumu, ak má nárok na starobný dôchodok z prvého piliera.
Tieto normy sú prechodné. Pripravuje sa zákon o organizácii a fungovaní systému
vyplácania súkromných dôchodkov.
Aké dávky sa poskytujú?
Starobné dôchodky (prvý pilier)
Starobný dôchodok v prvom pilieri sa vypočítava a vypláca mesačne na základe
bodového systému.
Dôchodok závisí od dĺžky obdobia platenia príspevkov a výšky mzdy (všetky tieto
údaje tvoria premenné jedinečné pre každú osobu), ako aj od bodovej hodnoty
dôchodku (tento údaj je konštantný pre všetkých dôchodcov).
Mesačné skóre sa rovná hrubému mesačnému zárobku osoby vydelenému priemerným
hrubým zárobkom.
Ročné skóre sa rovná súčtu mesačných skóre počas jedného roka vydelenému počtom
12. Osobe sa prideľuje ročné skóre za nepríspevkové obdobia.
Ročné priemerné skóre
príspevkovým obdobím.
sa
rovná
súčtu
ročných
skóre
vydelenému
plným
Výška starobného dôchodku sa vypočíta ako ročné priemerné skóre vynásobené
bodovou hodnotou dôchodku.
Starobný dôchodok so skráteným vekom odchodu do dôchodku, predčasný starobný
dôchodok a čiastočný predčasný starobný dôchodok sa vypočítavajú rovnako ako
starobný dôchodok. V prípade predčasného starobného dôchodku a čiastočného
predčasného starobného dôchodku sa však na účely ich výpočtu nezohľadňujú
nepríspevkové obdobia. V prípade čiastočného predčasného starobného dôchodku sa
ich výška znižuje v súvislosti s počtom mesiacov účasti.
Starobný dôchodca a starobný dôchodca so skráteným vekom bežného odchodu do
dôchodku môže poberať mzdu za prácu.
Predčasný starobný dôchodca a starobný dôchodca s čiastočným predčasným
dôchodkom môže poberať mzdu za prácu okrem práce vykonávanej na pozícii
miestneho alebo okresného konzultanta.
Dôchodca môže kedykoľvek požiadať o prepočítanie dôchodku, keď získa ďalšie
obdobie platenia príspevkov.
Od 1. januára 2013 sa bodová hodnota dôchodku ročne upravuje o 100 % inflačnej
sadzby plus 50 % reálneho rastu priemerných hrubých miezd za predchádzajúci rok.
1. júla 2012 je bodová hodnota dôchodku 732,80 RON (165 EUR).
Júl 2012 16
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Starobný dôchodok, starobný dôchodok so skráteným vekom bežného odchodu do
dôchodku, predčasný starobný dôchodok a čiastočný predčasný starobný dôchodok po
odpočítaní zákonných zrážok podliehajú dani z príjmov.
Starobné dôchodky (druhý pilier)
Paušálna suma vypočítaná a vyplácaná z druhého piliera sa rovná čistému osobnému
majetku, ktorý si na osobnom konte otvorenom v dôchodkovej poisťovni nazbieral
účastník.
Účastníkovi sa zaručuje vyplatenie vo výške zaplatených príspevkov po odpočítaní
poplatkov za prevod a zákonných poplatkov.
Ako získať dávky v starobe?
Starobné dôchodky (prvý pilier)
Žiadateľ musí o starobný dôchodok požiadať v príslušnej okresnej dôchodkovej
poisťovni. Okresné dôchodkové poisťovne podliehajú štátnej poisťovni pre verejné
dôchodky. Zamestnanci v oblasti obrany, verejného poriadku a národnej bezpečnosti
žiadajú o starobný dôchodok príslušné dôchodkové poisťovne podľa svojej kategórie.
Starobný dôchodok so skráteným vekom odchodu do dôchodku, predčasný starobný
dôchodok a čiastočný predčasný starobný dôchodok sa získavajú rovnako ako
starobný dôchodok.
Starobný dôchodok sa vypláca poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.
Starobné dôchodky (druhý pilier)
Žiadateľ musí žiadať o vyplatenie paušálnej sumy dôchodkovú spoločnosť, ktorá
spravuje dôchodkový fond, v ktorom si otvoril osobný účet.
Paušálna suma sa vyplatí poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.
Júl 2012 17
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Kapitola VII: Pozostalostné dávky
Kedy máte nárok na pozostalostné dávky?
Pozostalostné dôchodky (prvý pilier)
Osoba má nárok na pozostalostný dôchodok (pensie de urmaş), ak je pozostalým
manželským partnerom alebo dieťaťom zosnulého a ak bol zosnulý v čase úmrtia
dôchodca alebo mal nárok na dôchodok z verejného dôchodkového systému (prvý
pilier).
Na získanie nároku na pozostalostný dôchodok musí pozostalý manželský partner
dosiahnuť dôchodkový vek a musí byť so zosnulým v manželskom zväzku minimálne
10 rokov.
Bez ohľadu na vek má pozostalý manželský partner nárok na pozostalostný dôchodok,
ak patrí do 1. alebo 2. kategórie invalidity, za predpokladu, že manželstvo trvalo
aspoň jeden rok.
Pozostalý manželský partner, a to bez ohľadu na svoj vek, má tiež nárok na
pozostalostný dôchodok, ak je jeho príjem nižší než 35 % predpokladaného
priemerného hrubého zárobku a vychováva dieťa vo veku do 7 rokov. Ak úmrtie
nastalo v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, pozostalý manželský
partner má nárok na pozostalostný dôchodok, ak je jeho zárobok nižší ako 35 %
predpokladaného priemerného hrubého zárobku.
Dieťaťu zosnulého sa priznáva pozostalostný dôchodok, ak má najviac 16 rokov (alebo
maximálne vek ukončenia vzdelávania, nie však viac než 26 rokov), alebo ak je
uznané za invalida akejkoľvek kategórie a invalidita vznikla v čase uvedeného
vekového ohraničenia.
Dĺžka poberania pozostalostného dôchodku je rôzna, buď trvalá, alebo dočasná, v
závislosti od splnených podmienok.
Pozostalostné dôchodky (druhý pilier)
Príjemca, ktorý je pozostalým účastníka súkromného dôchodkového systému (druhý
pilier), má nárok na paušálnu sumu, ak sám nie je účastníkom druhého piliera.
Príjemca má nárok na zhromažďovanie osobného majetku na jednom osobnom účte,
ak je účastníkom druhého piliera.
Príjemcovi sa nesmie priznať dôchodok (starobný alebo invalidný) pred úmrtím
účastníka.
Tieto normy sú prechodné. Pripravuje sa zákon o organizácii a fungovaní systému
vyplácania súkromných dôchodkov.
Príspevok úhradu pohrebných nákladov (prvý pilier)
V prípade úmrtia poistenca alebo dôchodcu má ktokoľvek, kto zaplatí náklady na
pohreb zosnulého, nárok na príspevok na pohreb (ajutor de deces).
Júl 2012 18
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Na druhej strane, poistenec alebo dôchodca má nárok na príspevok na pohreb v
prípade úmrtia nezaopatreného rodinného príslušníka, ktorý nie je poistený.
Aké dávky sa poskytujú?
Pozostalostné dôchodky (prvý pilier)
Pozostalostný dôchodok sa vypočítava a vypláca mesačne ako percento starobného
dôchodku alebo starobného dôchodku so skráteným vekom bežného odchodu do
dôchodku, ktorý sa vyplácal, alebo by sa vyplácal zosnulému.
Ak bol však zosnulý príjemcom invalidného dôchodku, predčasného starobného
dôchodku alebo čiastočného predčasného starobného dôchodku, alebo mal nárok na
niektorý z nich, výška pozostalostného dôchodku sa vypočíta ako percento z
invalidného dôchodku 1. kategórie.
Percento sa líši podľa počtu oprávnených pozostalých: 50 % pre jedného pozostalého,
75 % pre dvoch pozostalých a 100 % pre troch alebo viacerých pozostalých.
V prípade osireného dieťaťa, ktoré stratilo oboch rodičov, sa pozostalostný dôchodok
vypočítava na každého rodiča a potom sa vypočíta celá suma.
Ak pozostalý manželský partner na dôchodku spĺňa kritériá nároku na iný druh
dôchodku, môže si vybrať najvýhodnejší dôchodok.
Od 1. januára 2013 sa bodová hodnota dôchodku ročne upravuje o 100 % inflačnej
sadzby plus 50 % reálneho rastu priemerných hrubých miezd za predchádzajúci rok.
1. júla 2012 je bodová hodnota dôchodku 732,80 RON (165 EUR).
Pozostalostný dôchodok po odpočítaní zrážok podlieha dani z príjmov.
Pozostalostné dôchodky (druhý pilier)
Paušálna suma vypočítaná a vyplácaná z druhého piliera sa rovná podielu na dedičstve
čistého osobného majetku, ktorý si na osobnom konte otvorenom v dôchodkovej
poisťovni nazbieral zosnulý účastník.
Tento podiel na dedičstve sa prevedie z osobného konta zosnulého účastníka na
osobné konto príjemcu, keď získa osobný majetok.
Príjemcovi sa zaručuje podiel na dedičstve v celkovej výške zaplatených príspevkov po
odpočítaní poplatkov za prevod a zákonných poplatkov.
Príspevok úhradu pohrebných nákladov (prvý pilier)
Parlament každý rok stanovuje výšku príspevku na pohreb.
Výška príspevku priznaná v prípade úmrtia poistenca alebo dôchodcu nesmie byť
nižšia ako predpokladaná priemerná hrubá mzda a suma priznaná v prípade úmrtia
nezaopatreného rodinného príslušníka, ktorý nie je poistený, nesmie byť nižšia ako
polovica uvedenej sumy.
Júl 2012 19
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Ako získať pozostalostné dávky?
Pozostalostné dôchodky (prvý pilier)
Žiadateľ musí o pozostalostný dôchodok požiadať v príslušnej okresnej dôchodkovej
poisťovni. Okresné dôchodkové poisťovne podliehajú štátnej poisťovni pre verejné
dôchodky. Zamestnanci v oblasti obrany, verejného poriadku a národnej bezpečnosti
žiadajú o starobný dôchodok príslušné dôchodkové poisťovne podľa svojej kategórie.
Pozostalostný dôchodok sa vypláca poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.
Pozostalostné dôchodky (druhý pilier)
Ak chcete získať paušálnu sumu alebo zhromažďovať osobný majetok, musíte svoje
práva uplatniť v dôchodkovej spoločnosti, ktorá spravuje dôchodkový fond, v ktorom
ste si otvorili osobný účet.
Paušálna suma sa vyplatí poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.
Príspevok úhradu pohrebných nákladov (prvý pilier)
Žiadosť o príspevok na pohreb je potrebné predložiť príslušnej okresnej dôchodkovej
poisťovni, poisťovniam podľa svojej kategórie, okresnému úradu práce alebo
zamestnávateľovi, v závislosti od situácie zosnulého. Okresné dôchodkové poisťovne
podliehajú štátnej poisťovni pre verejné dôchodky. Okresné úrady práce podliehajú
štátnemu úradu práce.
Príspevok na pohreb vyplatí priamo oprávnenej osobe niektorá z uvedených inštitúcií.
Júl 2012 20
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Kapitola VIII: Dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a
chorobami z povolania
Kedy máte nárok na dávky
a chorobami z povolania?
v súvislosti
s pracovnými
úrazmi
Osoba poistená v systéme pre pracovné úrazy a choroby z povolania má nárok na
krátkodobé dávky, keď sa vyskytne pracovný úraz alebo choroba z povolania.
Je potrebné poznamenať, že dlhodobé dávky, ako napríklad invalidný dôchodok – ak je
invalidita dôsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania –alebo
pozostalostný dôchodok – ak bola príčina úmrtia zosnulého rovnaká – sa vyplácajú z
verejného dôchodkového systému.
Nemocenské dávky v dočasnej pracovnej neschopnosti
Osoba poistená v systéme pre pracovné úrazy a choroby z povolania má nárok na
nemocenské dávky v dočasnej pracovnej neschopnosti (indemnizaţie pentru
incapacitate temporară de muncă), ak je dočasná práceneschopnosť spôsobená
pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Neuplatňuje sa podmienka obdobia
platenia príspevkov.
Dávky sa vyplácajú 180 dní počas jedného roka a toto obdobie sa môže predĺžiť na
270 dní.
Dávky v prípade dočasnej zmeny pracoviska a skráteného pracovného času
Osoba poistená v systéme pre pracovné úrazy a choroby z povolania má nárok na
nemocenské dávky v prípade dočasnej zmeny pracoviska (indemnizaţie pentru
trecerea temporară în alt loc de muncă), ak nie je v dôsledku pracovného úrazu alebo
choroby z povolania schopná pracovať na svojom pracovisku a dočasne ho zmení.
Existuje podmienka, že hrubý mesačný príjem poistenca na novom pracovisku musí
byť nižší ako priemerný hrubý mesačný príjem počas šiestich mesiacov pred výskytom
práceneschopnosti.
Osoba poistená v systéme pre pracovné úrazy a choroby z povolania má nárok na
dávky v prípade skráteného pracovného času o jednu štvrtinu (indemnizaţie pentru
reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală), ak nie je v dôsledku
pracovného úrazu alebo choroby z povolania schopná pracovať na plný úväzok.
Dávky sa vyplácajú 90 dní za rok.
Zdravotné dávky pre zamestnancov
Pozri časť o zdravotnej starostlivosti.
Dávky v prípade trvalej invalidity
Pozri časť o dávkach v invalidite.
Júl 2012 21
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Pozostalostné dávky a príspevky na úhradu pohrebných nákladov
Pozričasť o pozostalostných dávkach.
Aké dávky sa poskytujú?
Nemocenské dávky v dočasnej pracovnej neschopnosti
Nemocenské dávky v dočasnej pracovnej neschopnosti sa vypočítavajú a vyplácajú
mesačne vo výške 80 % (100 % v prípade lekárskej/chirurgickej pohotovosti) z
priemernej hrubej mesačnej mzdy počas šiestich mesiacov predchádzajúcich vzniku
rizika (alebo počas obdobia kratšieho ako šesť mesiacov).
Dávky v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti po odpočítaní zákonných zrážok
podliehajú dani z príjmov.
Dávky v prípade dočasnej zmeny pracoviska a skráteného pracovného času
Dávky v prípade dočasnej zmeny pracoviska sa vypočítavajú a vyplácajú mesačne ako
rozdiel medzi priemernou hrubou mesačnou mzdou počas posledných šiestich
mesiacov predchádzajúcich vzniku nároku (alebo počas obdobia kratšieho ako šesť
mesiacov) z predchádzajúceho pracoviska a hrubou mesačnou mzdou z nového
pracoviska.
Dávky v prípade skráteného pracovného času o jednu štvrtinu sa vypočítavajú a
vyplácajú mesačne ako rozdiel medzi priemernou hrubou mesačnou mzdou počas
posledných šiestich mesiacov predchádzajúcich vzniku nároku (alebo počas obdobia
kratšieho ako šesť mesiacov) z práce na plný úväzok a hrubou mesačnou mzdou z
práce na čiastočný úväzok.
V oboch prípadoch rozdiel predstavujúci dávku nesmie prekročiť 25 % uvedenej
priemernej hrubej mesačnej mzdy.
Zdravotné dávky pre zamestnancov
Pozri časť o zdravotnej starostlivosti.
Dávky v prípade trvalej invalidity
Pozri časť o dávkach v invalidite.
Pozostalostné dávky a príspevky na úhradu pohrebných nákladov
Pozri časť o pozostalostných dávkach.
Ako získať dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z
povolania?
Nemocenské dávky v dočasnej pracovnej neschopnosti
Žiadateľ môže o dávky v dočasnej pracovnej neschopnosti požiadať svojho
zamestnávateľa, ak tieto dávky patria do povinného poistenia (napríklad zamestnanec)
Júl 2012 22
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
alebo príslušnú okresnú dôchodkovú poisťovňu, ak patria do dobrovoľného poistenia
(napríklad samostatne zárobkovo činná osoba).
Dávky v prípade dočasnej zmeny pracoviska a skráteného pracovného času
O dávky v prípade dočasnej zmeny pracoviska a dávky v prípade skráteného
pracovného času o jednu štvrtinu je potrebné požiadať zamestnávateľa.
Zdravotné dávky pre zamestnancov
Pozri časť o zdravotnej starostlivosti..
Dávky v prípade trvalej invalidity
Pozri časť o dávkach v invalidite.
Pozostalostné dávky a príspevky na úhradu pohrebných nákladov
Pozri časť o pozostalostných dávkach.
Júl 2012 23
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Kapitola IX: Rodinné dávky
Kedy máte nárok na rodinné dávky?
Prídavky na deti
Dieťa do 18 rokov veku (alebo vo veku ukončenia stredoškolského či vysokoškolského
vzdelávania), ktoré býva s rodičmi a má pobyt v Rumunsku, má nárok na štátne
prídavky na deti (alocaţie de stat pentru copii).
Rodina s deťmi do 18 rokov (alebo v stredoškolskom veku, alebo veku po škončení
stredoškolskej dochádzky) (s obomi rodičmi alebo s jedným rodičom) má nárok na
príspevok na podporu rodiny (alocaţie pentru susţinerea familiei), ak:
 rodina býva spolu s vyživovaným dieťaťom,
 čistý príjem na rodinného príslušníka sa nachádza pod určitou prahovou hodnotou,
 dieťa navštevuje školu bez prerušenia a zo správania v dôsledku neospravedlnenej
absencie nedostalo nižšiu známku ako osem, pričom je vo veku školskej dochádzky,
 má splnené daňové povinnosti voči miestnym rozpočtom.
Prídavky na výchovu detí
Každý rodič s pobytom v Rumunsku má nárok na prídavky na výchovu detí
(indemnizaţie pentru creşterea copilului), v rámci troch pôrodov, ak býva s dieťaťom,
ktoré vyživuje, vezme si dovolenku na výchovu dieťaťa, pred narodením dieťaťa
dosiahne 12-mesačné obdobie zdaniteľných príjmov a má splnené daňové povinnosti
voči miestnym rozpočtom.
Príjemca si môže vybrať medzi:
 dovolenkou na výchovu dieťaťa a dávkami na dieťa do jedného roka,
 dovolenkou na výchovu dieťaťa a dávkami na dieťa do dvoch rokov.
Aké dávky sa poskytujú?
Prídavky na deti
Štátny príspevok na deti sa líši podľa referenčného sociálneho ukazovateľa a veku
dieťaťa: jedna suma je určená na deti do dvoch rokov veku, iná do troch rokov veku v
prípade detí s postihnutím a ďalšia suma je určená pre deti staršie ako dva roky. V
prípade detí s postihnutím vo veku od troch rokov sa však suma zvyšuje o 100 %.
Sumy sa vyplácajú mesačne.
Výška príspevku na podporu rodiny sa rôzni podľa referenčného sociálneho
ukazovateľa, počtu detí v rodine a príjmovej prahovej hodnoty na člena rodiny. Sumy
sa vyplácajú mesačne.
Štátny príspevok na deti a príspevok na podporu rodiny (vrátane príjmových
prahových hodnôt) valorizuje vláda.
Príspevky nepodliehajú dani z príjmu.
Júl 2012 24
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Prídavky na výchovu detí
Prídavky na výchovu detí sa vypočítavajú a vyplácajú mesačne ako 75 % priemerného
čistého príjmu rodiča za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich pôrodu, pričom je
stanovená prahová a horná hranica súvisiaca s referenčným sociálnym ukazovateľom.
V prípade narodenia viacerých detí naraz sa dávka na výchovu dieťaťa zvyšuje na 1,2násobok RSI (referenčný sociálny ukazovateľ) na každé dieťa, pričom sa začne od
dieťaťa, ktoré sa narodilo ako druhé.
Výšku referenčného sciálneho ukazovateľa valorizuje vláda.
Príspevky na výchovu dieťaťa nepodliehajú dani z príjmu.
Ako získať rodinné dávky?
Prídavky na deti
O štátne prídavky na deti musíte ako rodič konajúci v mene dieťaťa požiadať na
mestskom úrade.
O príspevok na podporu rodiny musíte ako rodič konajúci v mene rodiny alebo ako
osamelý rodič požiadať v tej istej inštitúcii.
Príspevky sa vyplácajú mesačne poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.
Prídavky na výchovu detí
O prídavky na výchovu detí musíte požiadať na príslušnom mestskom úrade.
Prídavky na výchovu detí sa vyplácajú poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.
Júl 2012 25
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Kapitola X: Nezamestnanosť
Kedy máte nárok na dávky v nezamestnanosti?
Dávky v nezamestnanosti
Zaevidovaným nezamestnaným je osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:
 má pobyt v Rumunsku,
 nemá prácu a stratila príjem zo samostatne zárobkovej činnosti (alebo má príjem zo
samostatne zárobkovej činnosti nižší, ako je referenčný sociálny ukazovateľ),
 je vo veku od 16 rokov do veku odchodu do dôchodku,
 je práceschopná,
 je k dispozícii na prácu,
 hľadá si prácu a
 je zaevidovaná na okresnom úrade práce.
Zaevidovaný nezamestnaný, ktorý sa nezamestnaným stal nedobrovoľne, musí
o dávku požiadať v lehote 12 mesiacov a musí mať zaplatených 12 mesiacov
príspevkov za 24 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti, ak chce získať nárok na
dávky v nezamestnanosti (indemnizaţie de şomaj) zo systému poistenia v
nezamestnanosti.
Pre absolventov škôl, ktorí si do 60 dní od skončenia školy nenašli prácu, však
neexistuje žiadna podmienka obdobia týkajúca sa dĺžky platenia príspevkov.
Obdobie vyplácania dávok v nezamestnanosti sa líši podľa dĺžky obdobia platenia
príspevkov: 6 mesiacov platenia príspevkov v prípade jedného až piatich rokov, 9
mesiacov v prípade piatich až desiatich rokov a 12 mesiacov v prípade viac než
desiatich rokov. Pre absolventov je toto obdobie 6 mesiacov.
Aké dávky sa poskytujú?
Dávky v nezamestnanosti sa určujú podľa referenčného sociálneho ukazovateľa, výšky
príjmov a dĺžky obdobia platenia príspevkov.
Dávky v nezamestnanosti sa vypočítavajú a vyplácajú mesačne ako percento z
referenčného sociálneho ukazovateľa:
 75 % za obdobie platenia príspevkov v dĺžke minimálne jedného roka,
 50 % pre absolventov.
V prípade obdobia platenia príspevkov v dĺžke minimálne troch rokov sa k základnej
sume pripočíta ďalšie percento priemerného hrubého príjmu za posledných 12
mesiacov platenia príspevkov:
 3 % za obdobie platenia príspevkov v dĺžke troch až piatich rokov,
 5 % za päť až desať rokov,
 7 % za desať až dvadsať rokov,
 10 % za dvadsať rokov a viac.
Júl 2012 26
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Dávky v nezamestnanosti nepodliehajú dani z príjmu.
Ako získať dávky v nezamestnanosti?
Žiadateľ musí o dávky v nezamestnanosti požiadať na príslušnom okresnom úrade
práce. Okresné úrady práce podliehajú štátnemu úradu práce.
Dávky v nezamestnanosti sa vyplácajú poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.
Júl 2012 27
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Kapitola XI: Minimálne zdroje
Kedy máte nárok na dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi?
Jednotlivec alebo rodina s pobytom v Rumunsku majú nárok na sociálnu podporu
(ajutor social):
 ak je ich mesačný čistý príjem nižší ako zaručený minimálny príjem (venit minim
garantat),
 ich nehnuteľný a hnuteľný majetok je vylúčený zo zoznamu tovarov slúžiacich na
uspokojenie nadštandardných potrieb a zahrnutý do zoznamu tovarov slúžiacich na
uspokojenie základných potrieb.
Jednotlivec musí mať minimálne 18 rokov.
Sociálna podpora sa poskytuje, kým príjemca neprestane spĺňať kritériá na získanie
nároku na ňu alebo plniť svoje povinnosti, ktoré z nej vyplývajú.
Aké dávky sa poskytujú?
Sociálna podpora sa vypočítava a vypláca mesačne ako rozdiel medzi zaručeným
minimálnym príjmom a čistým mesačným príjmom.
Výška zaručeného minimálneho príjmu sa líši v závislosti od počtu rodinných
príslušníkov a referenčného sociálneho ukazovateľa.
Ak chce byť jednotlivec alebo rodinný príslušník posudzovaný na účely výpočtu
zaručeného minimálneho príjmu, musí spĺňať tieto podmienky: byť vo veku od 16
rokov do bežného veku odchodu do dôchodku, nesmie navštevovať denné štúdium,
nesmie pracovať, ale musí byť práceschopný, musí byť zaevidovaný na okresnom
úrade práce a nesmie odmietať navštevovanie odborných vzdelávacích programov
alebo ponuku práce.
Výšku referenčného sociálneho ukazovateľa valorizuje vláda.
Sociálna podpora nepodlieha dani z príjmu.
Ako získať dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi?
Sociálna podpora
O sociálnu podporu musí osoba, konajúca vo svojom mene alebo v mene svojej
rodiny, požiadať na mestskom úrade.
Sociálna podpora sa vypláca v hotovosti na pošte alebo v banke.
Júl 2012 28
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Kapitola XII: Dlhodobá starostlivosť
Kedy máte nárok na dlhodobú starostlivosť?
Dlhodobá starostlivosť sa neposkytuje v rámci samostatného systému, ale v rámci
rôznych systémov týkajúcich sa invalidity, staroby a pracovných úrazov. Hlavnými
príjemcami sú preto osoby s postihnutím a starší ľudia, pričom poskytované služby sú
prispôsobené potrebám jednotlivých osôb.
Dávky v dlhodobej starostlivosti pre osoby s postihnutím
Osoby s postihnutím, t. j. osoby, ktoré sa v dôsledku svojho fyzického, psychického či
mentálneho postihnutia alebo v dôsledku postihnutia zmyslových orgánov nemôžu
zaradiť do svojho sociálneho prostredia, ktoré je pre ne prekážkou alebo obmedzením
v prístupe k spoločnosti založenej na rovnakých príležitostiach, majú nárok na dávky v
dlhodobej starostlivosti v závislosti od stupňa a typu svojho postihnutia.
Osoba s postihnutím tak má, v závislosti od stupňa a typu postihnutia, nárok na
domácu starostlivosť, semirezidenčnú starostlivosť, rezidenčnú starostlivosť a peňažné
sociálne dávky.
Dávky pre postihnuté osoby v dlhodobej starostlivosti sa vyplácajú tak dlho, kým trvá
postihnutie.
Dávky v dlhodobej starostlivosti pre starších ľudí
Starší ľudia v bežnom dôchodkovom veku majú nárok na dávky v dlhodobej
starostlivosti v závislosti od stupňa svojej nezaopatrenosti.
Starší ľudia tak majú, v závislosti od stupňa svojej nezaopatrenosti, nárok na domácu
starostlivosť, semirezidenčnú starostlivosť a rezidenčnú starostlivosť, nie však na
peňažné sociálne dávky.
Dávky pre seniorov v dlhodobej starostlivosti sa vyplácajú tak dlho, kým trvá
nezaopatrenosť.
Aké dávky sa poskytujú?
Dávky v dlhodobej starostlivosti pre osoby s postihnutím
Domácu starostlivosť poskytujú osobní asistenti, ktorí zabezpečujú starostlivosť
a ochranu na obdobie dlhšie než 24 hodín.
Semirezidenčnú starostlivosť poskytujú denné centrá, ktoré zabezpečujú sociálne
služby integrované s lekárskymi službami a vzdelávacími službami, ubytovaním,
prácou a ďalšími podobnými službami poskytovanými 24 hodín, alebo kvalifikovaní
osobní asistenti, ktorí zabezpečujú starostlivosť a ochranu na obdobie dlhšie než 24
hodín (v druhom prípade musia osoby s postihnutím okrem podmienky stupňa
postihnutia splniť dve ďalšie podmienky – nesmú mať bývanie a musia mať príjem
nižší než priemerná čistá mzda).
Júl 2012 29
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Rezidenčnú starostlivosť poskytujú rezidenčné centrá (t. j. centrá starostlivosti a
pomoci, zotavovne a rehabilitačné centrá, integračné centrá poskytujúce pracovnú
terapiu, centrá školení na začatie samostatného života, krízové centrá, komunitné
centrá a školiace služby, chránené bývanie atď.), ktoré zabezpečujú sociálne služby
integrované s lekárskymi službami a vzdelávacími službami, bývaním, prácou a
ďalšími podobnými službami poskytovaným dlhšie než 24 hodín. Musí sa zaplatiť
poplatok.
Pre osoby s postihnutím sú k dispozícii rôzne sociálne dávky v závislosti od stupňa a
typu ich invalidity. Niektoré peňažné sociálne dávky sú určené osobitne deťom a iné
dospelým. Peňažné sociálne dávky nepodliehajú dani z príjmu.
Dávky v dlhodobej starostlivosti pre starších ľudí
Domácu starostlivosť poskytujú opatrovatelia, ktorí zabezpečujú sociálne a sociálnolekárske služby na obdobie dlhšie než 24 hodín. Ak majú starší ľudia príjem nad určitú
prahovú hodnotu, musia zaplatiť poplatok.
Semirezidenčnú starostlivosť poskytujú denné centrá, nočné centrá a ďalšie
špecializované centrá pre starších ľudí, ktoré zabezpečujú sociálno-lekárske služby 24
hodín.
Rezidenčnú starostlivosť poskytujú domovy pre starších ľudí, ktoré zabezpečujú
sociálno-lekárske a lekárske služby na obdobie dlhšie ako 24 hodín. Ak majú starší
ľudia príjem a zákonnú podporu, je potrebné zaplatiť poplatok.
Ako získať dlhodobú starostlivosť?
Dávky v dlhodobej starostlivosti pre osoby s postihnutím
Žiadosť je potrebné predložiť na príslušnom mestskom úrade alebo okresnom
generálnom riaditeľstve pre dávky v dlhodobej starostlivosti.
Stupeň a typ postihnutia posudzuje a osvedčuje okresný výbor pre hodnotenie
dospelých osôb s postihnutím alebo okresný výbor pre ochranu dieťaťa.
Okresné generálne riaditeľstvo sociálnej pomoci a ochrany detí, okresný výbor pre
hodnotenie dospelých osôb s postihnutím a okresný výbor pre ochranu dieťaťa
podliehajú okresným výborom.
Dávky v dlhodobej starostlivosti pre starších ľudí
O dlhodobú starostlivosť musíte požiadať na príslušnom mestskom úrade.
Júl 2012 30
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku
Príloha : Užitočné adresy a webové stránky
Podrobné tabuľky týkajúce sa ustanovení sociálneho zabezpečenia v Rumunsku a
iných členských štátoch sa nachádzajú na webovej stránke systému MISSOC:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=815
V prípade otázok v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré sa týkajú viac než jednej
krajiny EÚ, môžete vyhľadať kontaktnú inštitúciu v adresári s inštitúciami vedenom
Európskou komisiou, ktorý je dostupný na adrese: http://ec.europa.eu/social-securitydirectory.
Podrobnejšie informácie o sociálnom zabezpečení v Rumunsku sa nachádzajú na tejto
adrese:
Ministerstvo práce, rodiny a sociálnej ochrany
Str. Dem. I. Dobrescu 2-4
Sector 1 Bucureşti
Tel. + 40 21 313 6267
http://www.mmuncii.ro/ro/
Ministerstvo zdravotníctva
Intr. Cristian Popişteanu 1-3
Sector 1 Bucureşti
Tel. + 40 21 307 2500
http://www.ms.ro/
Štátna poisťovňa pre dôchodky a ďalšie práva sociálneho poistenia
Str. Latină 8
Sector 2 Bucureşti
Tel. + 40 21 316 9111
http://www.cnpas.org/
Štátny úrad práce
Str. Avalanşei 20-22
Sector 4 Bucuresti
Tel. + 40 21 303 9839
http://www.anofm.ro/
Štátna zdravotná poisťovňa
Calea Călăraşilor 248, Bl. S19
Sector 3 Bucureşti
Tel. + 40 800 800 950
http://www.cnas.ro/
Júl 2012 31
Download

748_Your social security rights in Romania_sk.pdf