Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KSP/009ME/00 Názov: Manažérske rozhodovanie
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.
Mgr. Zuzana Papulová, PhD., prof. Ing. Jozef
Papula, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
6
Týždenný: Za obdobie štúdia: 24s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je rozvíjať schopnosti tvorivého, pružného a kvalitného rozhodovania na
základe poznatkov teórie manažérskeho rozhodovania. Predmet prehlbuje a rozširuje vedomosti
o prístupoch, postupoch, metódach a technikách manažérskeho rozhodovania. Venuje sa otázkam
procesu rozhodovania, modelovaniu rozhodovacích procesov, typom a prístupom v rozhodovaní,
riziku a zodpovednosti v rozhodovaní.
Stručná osnova predmetu:
1. Rozhodovanie ako súčasť teórie a praxe manažmentuPodstata rozhodovania. Rôzne prístupy k
rozhodovaniu v teórii a praxi. Rozhodovanie v podmienkach istoty, neistoty a rizika, Strategické,
taktické a operatívne rozhodovanie.2. Základy teórie rozhodovaniaManažérske myslenie a
rozhodovanie. Základné spôsoby myslenia manažérov. Prístupy k rozhodovania. Racionalita v
rozhodovaní. Tvorivosť v rozhodovaní.3. Rozhodovanie ako proces a modelovanie rozhodovacích
procesovZákladné fázy a kroky procesu rozhodovania. Modelovanie rozhodovacích procesov4.
Metódy a techniky rozhodovaniaMetódy monokriteriálneho rozhodovania a základné manažérske
techniky. Rozhodovacie stromy, rozhodovacie matice. Metódy multikriteriálneho rozhodovania.
Voľba kritérií, váhy kritérií, rozhodovacie siete.5. Metódy tímového rozhodovaniaZákladné
princípy tímového rozhodovania, brainstorming, delfská metóda, metóda súhlasných kariet,
metóda párového výberu, metóda váženého súčtu poradí6. Hodnotový systém a multikriteriálne
rozhodovanieHodnota a hodnotový manažment. Ekonomické myslenie a ekonomické meranie.
Strategické rozhodovanie. Riziko v rozhodovaní.
Literatúra:
1. Papula, J., Papulová, Z.: Manažérske rozhodovanie, vybrané problémy. Kartprint, Bratislava
20052. Čestnejší, A.: Manažérske rozhodovanie, UK Bratislava 20013. Fotr, J.: Manažérske
rozhodování. Ekopress, Praha 2000
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KEF/033ME/00 Názov: Finančné účtovníctvo
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
Zoltán Takács
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
6
Týždenný: Za obdobie štúdia: 16s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Podľa aktuálneho sylabu predmetu.
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
skúška
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Zvýšiť chápanie finančného vykazovania korporácii s dôrazom na témy vybrané v predmete,
správne rozumieť informácie z finančných výkazov a poznámok k výkazom Tento predmet
zamýšľa poskytnúť študentom dostatočné koncepčné pochopenie všeobecne platných účtovných
princípov (GAAP) aby študent mohol lepšie pochopiť vplyv GAAPu na vykázanú informáciu v
účt. výkazoch, a stať sa dobre informovaným účastníkom procesu a používal informáciu na pomoc
pri ocenení majetku alebo analýzy pre veriteľov.
Stručná osnova predmetu:
1. Finančné účtovníctvo – cieľ, predmet a funkcie, koncepčný rámec finančného účtovníctva,
akruálna báza a hotovostná báza
2. Zostavenie všetkých základných finančných výkazov
3. Manipulácia s výsledkom hospodárenia, Realizačný princíp uznania výnosov / Earnings of the
higher and lower quality, Recognition of the income
4. Krátkodobé aktíva – peniaze a peňažné ekvivalenty, pohľadávky/ Current assets
5. Zásoby/Inventories
6. Dlhodobé aktíva/ Long term assets
7. Finančný majetok/ Short-term and long-term investments
8. Krátkodobé záväzky/ Current Liabilities
9. Dlhodobé záväzky/ Long-term liabilities
10. Operačný a finančný lízing / Operating and Financial Lease
11. Vznik spoločnosti, vlastné imanie / Shareholders´ Equity
12. Výsledok hospodárenia, jeho prerozdelenie – EPS, P/E, atď
13. Dividendy – hotovostné a akciové dividendy /Cash and stock dividends
Literatúra:
1. Stickney, Weil – Financial Accounting and Analysis – theory, analysis and interpretations, 13th
edition, 2010
2. Revsine: Financial Statement and Analysis, Prentice Hall, 4th edition, 2009
3. Krištofík, P. – Saxunová, D. – Šuranová, Z.: Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/
IFRS, Iura Edition, Bratislava 2011
4. Saxunová, D.: Ako správne rozumieť informáciám z ÚZ, Iura Edition, Bratislava 2008
5. Saxunová, D.: Financial Accounting : Financial statements - theory and problems, Creativ Line,
2011
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KIS/032ME/00
Názov: Manažment projektov
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
6
Týždenný: Za obdobie štúdia: 24s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Podľa aktualizovaného sylabu predmetu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Podľa aktualizovaného sylabu predmetu
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
0/100
Cieľ predmetu:
Oboznámiť poslucháčov so strategickým prístupom k manažmentu projektového portfólia s cieľom
úspešne riadiť riziká vznikajúce v manažmente projektov.
Stručná osnova predmetu:
Proces manažmentu projektu,. základné typy rizík, proces manažmentu projektu, produkty, role,
metriky, životný cyklus projektu, etapy (fázy) projektu - zahájenie projektu, plánovanie projektu,
uskutočňovanie projektu, uzavretie projektu Miesto projektového manažmentu v organizačnej
štruktúre, modely organizačných štruktúr, tímový manažment projektu.
Projektové plánovanie, obsah plánovacieho procesu, postup pri plánovaní, dokumentácia
plánovacieho procesu.
Hierarchická štruktúra činností projektu, nástroje časového plánovania
Proces riadenia realizácie projektu, obsah procesu riadenia realizácie projektu, nástroje pre
sledovanie stavu realizácie projektu, kontrolné mechanizmy.
Projekt a investície. Analýza dopytu a metódy prognózovania. Kapacity a projektové prepočty,
obsah projektových výpočtov, časové fondy, kapacita, obmedzujúce podmienky. Plánovanie
rozpočtu, vplyv obmedzených zdrojov, riziká a rezervy. Efektívnosť investícií, zásady, etapy
hodnotenia, metódy a kritéria hodnotenia.
Štúdia realizovateľnosti, ciele, stratégia, marketingová stratégia, analýza trhu a objemy produkcie,
materiálové vstupy a energia, pracovné sily, umiestnenie projektu v prostredí, technológia a
technické zaistenie projektu, implementačný plán projektu, ekonomické hodnotenie projektu.
Strategické plánovanie, ďalšie projektové postupy, výber projektového postupu, ako správne
aplikovať procesy, faktory ovplyvňujúce výber a prispôsobenie procesu, možnosti prispôsobenia
vybraného procesu.
Literatúra:
STOJAN RUSSEV, MICHAL GREGUŠ: Riadenie projektov s Microsoft Project 2010. Krátky a
rýchly návod na prácu s MS Project 2010. MICROSOFT, Bratislava 2010.
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE: A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK Guide) – Fourth
Edition. An American National Standard ANSI/PMI 99-001-2008, ISBN 978-1-933890-51-7
SABOL, MACEJ: Projektový manažment, Technická Univerzita, Košice, 2001
ROSENAU Milton, D.: Řízení projektů, Computer press, Praha 2006
KATHY SCHWALBE: Řízení projektů v IT, Computer Press, a.s. Brno 2007, ISBN:
9788025115268.
KATHY SCHWALBE: Information Technology Project Management, Course Technology, Fifth
edition, 2008, ISBN 978-0324665215
DOLANSKÝ, MĚKOTA, NĚMEC: Projektový manažment, GRADA Praha, 1996
ADAMEC: MS Project - riadenie projektov, GRADA Praha, 1997
HALUŠKOVÁ, KOLLÁR: Projektový manažment, Aplikácia teórie obmedzení pri riadení
projektov, STU Bratislava, 1999
KALIŠ Jan: Řídime projekty s Microsoft Project 2002, Computer Press, Brno 2002
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KEF/037ME/00 Názov: Finančný manažment
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc., prof.
RNDr. Jozef Komorník, DrSc., Mgr. Martin Vozár,
PhD., prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
6
Týždenný: Za obdobie štúdia: 24s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Podľa aktualizovaného sylabu predmetu.
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Podľa aktualizovaného sylabu predmetu.
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Predmet prehlbuje znalosti zo základov finančného manažmentu. Kladie dôraz na úlohu finančného
manažéra pri rozhodovaní o tvorbe optimálnej kapitálovej štruktúry podniku, na výnosovosť a
rizikovosť v kapitálovom rozpočtovaní, na vybrané problémy riadenia a kontroly jednotlivých
zložiek obežného majetku. Zaoberá sa tiež problematikou finančných investícií a teóriou tvorby
portfólia cenných papierov, finančnými derivátmi a ich využívaním vo finančnom manažmente
podniku. Vysvetľuje vybrané problémy medzinárodného finančného manažmentu.
Stručná osnova predmetu:
Analýza peňažných tokov projektov: faktory, ktoré ovplyvňujú peňažné toky projektu, hodnota
manažérskej opcie projektu, hodnotenie projektov s nerovnakou dĺžkou životnosti, optimálna
ekonomická životnosť projektu, inflačné vplyvy na peňažné toky projektovAnalýza rizík a
optimálny kapitálový rozpočet: riziko projektu, citlivostná analýza a analýza možných scenárov,
simulácia Monte Carlo, rozhodovacie stromy, optimálny kapitálový rozpočet, racionalizácia
kapitáluDlhodobé finančné plánovanie: formálne finančné výkazy – metóda konštantného pomeru,
formula pre výpočet dodatočných zdrojov financovania, lineárne i nelineárne prognostické
modely, finančný kontrolný systémÚvod do teórie a praxe kapitálových štruktúr: podnikateľské
riziko a faktory, ktoré ho ovplyvňujú, finančné riziko, základné teórie kapitálových štruktúr,
optimálna kapitálová štruktúraDividendová politika: teórie preferencií investorov, reziduálny
dividendový model, praktická dividendová politika a faktory, ktoré ju ovplyvňujúZdroje
dlhodobého financovania: akciové trhy, organizované burzy a OTC-trhy, typy transakcií na
akciových trhoch, výhody i nevýhody kmeňových akcií, proces investičného bankovníctva,
dlhopisy a ich rating, výhody i nevýhody financovania z cudzích zdrojov, základné charakteristiky
lízingu, výhody lízingového financovania, prioritné akcie – výhody i nevýhody, warranty,
konvertibilné dlhopisyManažment obežného majetku: pracovný (prevádzkový) kapitál, alternatívne
investičné politiky financovania obežného majetku, prevádzkový kapitál a ekonomická pridaná
hodnotaManažment peňažných prostriedkov v hotovosti: cyklus hotovosti, zdroje a použitie
hotovosti, rozpočet peňažných prostriedkov v hotovostiManažment zásob a manažment
pohľadávok: zásoby a náklady z ich držania, príklady systémov manažmentu zásob, analýza
pohľadávok, monitoring pohľadávok, finančná i nefinančná analýza odberateľa, vymáhanie
pohľadávok, diskont pre zákazníkov, zmena platobných podmienokKrátkodobé financovanie:
financovanie aktív – agresívny i konzervatívny prístup, alternatívy financovania obežných aktív,
zdroje krátkodobého financovania, obchodný úver a jeho nákladyKrátkodobé financovanie –
bežné bankové úvery: techniky úverovania, formy zabezpečenia úverov, bankové úvery a ich
cena, kritéria výberu bankového domuKrátkodobé financovanie – zmenky, factoring: funkcie
zmenky, podstatné náležitosti vlastnej i cudzej zmenky, druhy factoringu, výhody i nevýhody
factoringuCyklus konverzie peňažných prostriedkov v hotovosti: cyklus konverzie, Baumolov
model, optimálny transfer hotovosti, simulácia Monte Carlo a bezpečnostná hladina hotovosti,
rozpočet peňažných prostriedkov v hotovostiOdhad optimálnej hladiny zásob: metódy oceňovania
zásob, optimálna veľkosť objednávky, skonto a citlivostná analýza
Literatúra:
Brigham, E. F., Ehrhardt, M. C.: Financial Management, 11th Edition, Thomson, South-Western,
2005Brealey, R. A., Myers, S. C.: Principles of Corporate Finance, 7th Edition, McGraw Hill,
2003Vlachynský, K., Kráľovič, J.: Finančný manažment, Elita, 2004
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KIS/029ME/00
Názov: Manažment informačných systémov
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
6
Týždenný: Za obdobie štúdia: 24s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KEF/053ME/00 Názov: Investičné analýzy
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., Mgr. Martin
Vozár, PhD., prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
6
Týždenný: Za obdobie štúdia: 16s
Podmieňujúce predmety: FM.KEF/037ME/00
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Podľa aktualizovaného sylabu predmetu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Podľa aktualizovaného sylabu predmetu
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je prehĺbenie znalostí študentov o problematike a rizikách finančných trhov a
o niektorých produktoch, s ktorými sa na týchto trhoch obchoduje; ďalej osvojenie si základných
metód a techník investovania do cenných papierov.
Stručná osnova predmetu:
Medzinárodný finančný manažment: parita kúpnej sily, parita nekrytej úrokovej miery, termínová
parita, parita krytej úrokovej miery, výnos investície v zahraničí, efekt globálnej diverzifikácie,
príklady globálnych investičných stratégií, korelácie finančných trhov
Akvizície a fúzie: niektoré dôvody fúzií a akvizícií, taktika a obrana pri fúziach a akvizíciách,
formy kombinácií podnikov, štruktúra ponuky na prevzatie, úlohy investičných bánk pri fúziach a
akvizíciách
Finančné riziká: typy finančných rizík, hodnota v riziku (VaR), meranie úrokových rizík pomocou
VaR, mapovanie úrokových pozícií, VaR a diverzifikačné efekty, VaR investičných portfólií, vplyv
projektov na VaR, peňažný tok v riziku (CaR)
Finančné deriváty a zaisťovanie rizík: základné typy finančných derivátov, štandardizácia
finančných derivátov, long- a short-pozícia, oceňovanie termínových kontraktov, zaisťovanie
otvorených pozícií, rizikové faktory, príklady zložitejších hedgingových techník, parita opcií,
replikácie opčných pozícií, metódy oceňovania opcií, bezriziková arbitráž, dynamický deltahedging, citlivostné veličiny, úrokový a menový swap
Durácia a imunizácia: výnosové krivky a úrokové štruktúry, Macaulayova durácia, efekt súčasnej
hodnoty a reinvestičný efekt pri investovaní do dlhopisov, modifikovaná durácia, efektívna durácia
a key-rate durácia, imunizácia otvorených dlhopisových pozícií
Literatúra:
Brigham, E. F., Ehrhardt, M. C.: Financial Management, 11th Edition, Thomson, South-Western,
2005
Z.S.Blaha, I.Jindřichovská: „Opce, swapy, futures – deriváty finančního trhu“, 2. vydanie,
Management Press, Praha 1997, ISBN: 80-85943-29-8
Prednáška „Investičné analýzy“
Odporúčaná:
Brealey, R. A., Myers, S. C.: Principles of Corporate Finance, 7th Edition, McGraw Hill, 2003
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KEF/057ME/00 Názov: Manažérske účtovníctvo
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
Zoltán Takács
doc. Ing. Zoltán Takács, CSc., doc. RNDr. Darina
Saxunová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: Za obdobie štúdia: 16s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
test
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
50/50
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je problematika zameraná najmä na využívanie účtovných informácií pre
uplatňovanie výhodnejších variantov objemu výroby a predaja výkonov prostredníctvom kalkulácií
nákladov, sledovania návratnosti nákladov, rozhodovania o nákladoch príležitosti, tvorby cien a
cenového rozhodovania a variantných rozpočtov. Výklad je doplnený príkladovými aplikáciami a
problémovými štúdiami využitím Excelu a PC-labu.
Stručná osnova predmetu:
1. Vymedzenie manažérskeho účtovníctva
2. Kategorizácia nákladov, správanie sa nákladov. Relevantné a nerelevantné náklady z pohľadu
manažérskeho rozhodovania.
3. CVP analýza, Bod zvratu, Pásmo bezpečnosti, prevádzková páka, finančná páka.
4. Model variabilných a úplných nákladov
5. Kalkulácia nákladov - normová metóda / metódy štandardných nákladov. Zavedenie normovej
metódy, stanovenie noriem /štandardov/, základnej kalkulácie, zisťovanie príčin zmien noriem,
odchýlok od noriem a zisťovanie výsl. kalkulácie. Zobrazenie informácií normovej metódy v
účtovníctve
6. Kalkulácia nákladov - tradičná a ABC kalkulácia.
7. Odchýlky v reálnych a plánovaných nákladov, ich zobrazenie vo vnútropodnikovom
účtovníctve, analýza ich vzniku
8. Rozpočet, zostavenie hlavného finančného rozpočtu vo výrobnom podniku. Druhy rozpočtov.
Základné ciele systému plánov a rozpočtov na úrovni podniku ako celku, rozpočty výsledkové,
súvahové a peňažných tokov. Dlhodobý rozpočet fin. zdrojov, vykonávací rozpočet a operatívne
rozpočty. Uplatnenie pružného rozpočtu pri rôznej kapacite
9. Zodpovednostné účtovníctvo. Výnosy zodpovednostných stredísk. Typy, obsah a funkcie
vnútropodnikových cien. Vnútropodnikový výsledok hospodárenia
10. Ceny. Vybrané problémy tvorby cien. Tvorba cien na báze zohľadňovania nákladov, na báze
dopytu a na báze konkurencie. Vyčísľovanie cenovej prirážky
11. Druhy a charakteristika niektorých druhov cien, ich uplatnenie. Transfer pricing, cenové
rozhodovanie a cenové monitorovanie
12. Balanced Score Card
Literatúra:
1. Horngren, Charles T. a kol: Cost accounting a managerial emphasis- 14th ed.;13th edition
2. Drury, Colin: Management Accounting for Business 4th edition, a novšie edície
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KMn/022ME/00 Názov: Medzinárodný manažment ľudských zdrojov
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
6
Týždenný: Za obdobie štúdia: 16s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
100/0
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou manažmentu ľudských zdrojov v
nadnárodných organizáciách, ktoré pôsobia v medzinárodnom prostredí a taktiež poukázať na
rozdiely chápania vzťahu zamestnanec, zamestnávateľ a vláda v jednotlivých krajinách.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do európskeho MĽZ.Priemyselné vzťahy v Európe.Participácia zamestnancov a
zamestnanecké rady.Formy flexibilnej organizácie práce.MĽZ v jednotlivých krajinách (Nemecko,
Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Stredná Európa: Česká Republika, Slovensko, Slovinsko,
Maďarsko, Poľsko, Ázia) a ich porovnanie.
Literatúra:
Hollinshead, G. – Leat, M.: Human Resource Management (an international and comparative
perspective on the employment relationship). Pitman Publishing. 1994.Kirkbrride, P.S.: Human
Resource Management in Europe (perspectives for the 1990’s). Routledge. 1994.Sparrow, P. –
Hiltrop, J.M. European Human Resource Management in Transition. Prentice Hall. 1994.Journal of
HRM, Bratislava, Faculty of Management, Slovakia 1998-2007.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KMn/008ME/00 Názov: Komunikácia v manažmente
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc., doc.
PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: Za obdobie štúdia: 16s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Podľa aktualizovaného sylabu predmetu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Podľa aktualizovaného sylabu predmetu
Cieľ predmetu:
Ľudské zdroje sa stávajú konkurenčnou výhodou organizácií a preto je im potrebné venovať
dostatočnú pozornosť. Investovať do rozvoja osobnosti manažérov je podmienkou úspechu
organizácie. Spôsobilosti efektívne komunikovať sa stávajú nevyhnutnou súčasťou ich práce, tak
v národných ako i v nadnárodných organizáciách. Cieľom predmetu je napomôcť získať základné
kompetentnosti v efektívnej interpersonálnej komunikácií, prezentácií, vedení skupinových
stretnutí ako i v asertívnych formách správania sa.
Stručná osnova predmetu:
Jednotlivé stretnutia budú mať interaktívny charakter. Budú ich tvoriť tak odborné prednášky ako
aj nácvik jednotlivých zručností v dotknutých oblastiach. Všetky aktivity budú priebežne dopĺňané
otvorenou diskusiou. Hlavné zameranie predmetu je na
• Komunikácia v práci manažéra a jej význam.
• Efektívna verbálna a neverbálna komunikácia.
• Percepcia.
• Asertívne správanie.
• Vedenie porady.
• Rozhovor.
• Prezentačné spôsobilosti.
• Osobitosti interkultúrne komunikácie.
• Interaktívne cvičenia.
Literatúra:
Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Svoboda, Praha 1988.
Whetten, D. A. – Cameron, K. S.: Developing management skills. Harper Collins Publishers, 2
vyd. USA, 1991.
Bovée, C. L. – Thill, J. V.: Excelence in Business Communication, McGraw Hill, USA, 1991.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KMn/039ME/00 Názov: Organizačné správanie
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. Ing. Ján Rudy, PhD., doc. PhDr. Rozália
Sulíková, PhD., Mgr. Anna Lašáková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
6
Týždenný: Za obdobie štúdia: 24s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KSP/032ME/00 Názov: Strategický manažment
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.
doc. Ing. Emília Papulová, PhD., Mgr. Natália
Poliaková
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
6
Týždenný: Za obdobie štúdia: 24s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Podľa aktuálneho sylabu predmetu.
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Podľa aktuálneho sylabu predmetu.
Cieľ predmetu:
Objasniť podstatu stratégie ako kritického faktora úspešnosti v súčasnom neustále sa meniacom a
ťažko predvídateľnom prostredí
Predstaviť vývoj teórie stratégie a strategického manažmentu a základné prístupy rozvíjané a
uplatňované v manažérskej praxi.
Podporovať rozvoj strategického myslenia manažérov a schopností prezentácie, objasňovania a
obhajovaná stratégií.
Rozvíjať schopnosti uplatňovania analytických a analyticko-syntetických metód a techník, ktoré
umožňujú skúmať prostredie, tvorbu a aktualizáciu stratégie.
Poukázať na význam implementácie a zaradenie kontroly ako dôležitých súčastí procesu
strategického manažmentu.
Stručná osnova predmetu:
1. Stratégia ako kritický faktor úspešnosti organizácií
Úvod do predmetu. Podstata stratégie. Stratégia a taktika. Stratégovia minulosti
2. Vývoj teórie stratégie, základné prístupy a smery rozvoja teórie
Zakladatelia teórie strategického manažmentu. Smery a vetvy vývoja teórie strategického
manažmentu. Súčasné trendy vo vývoji strategického manažmentu
3. Strategický manažment ako proces.
Myslenie a konanie v strategickom manažmente. Základné fázy procesu strategického
manažmentu. Strategický manažment pri preskripčnom a emergentnom prístupe.
4. Strategické smerovanie organizácie
Dôležitosť a úloha vízie, poslania a strategických cieľov v strategickom manažmente.
Postavenie vízie a poslania pri uplatňovaní preskripčného a emergentného prístupu.
5. Skúmanie faktorov z makroprostredia ako východisko pre tvorbu stratégie.
Skúmanie prostredia ako súčasť strategického manažmentu. Štruktúra prostredia. Analýza
makroprostredia. Stanovenie priorít faktorov. Strategické scenáre.
6. Skúmanie subjektov mikroprostredia a ich pôsobenia
Analýza interakčného prostredia. Metódy analýzy prostredia odvetvia. Porterov model piatich síl.
Strategické skupiny v odvetví.
7. Skúmanie interného prostredia a našej pozície v externom prostredí
Finančno-ekonomické analýzy. Analýza strategického profilu organizácie. Hodnotový reťazec.
Core competencies. Benchmarking.
8. Analyticko-syntetické techniky a tvorba konkurenčnej stratégie SBU
SWOT analýza. SPACE technika. Klasické prístupy k tvorbe konkurenčných stratégií. Generické
stratégie M. Portera. Nové prístupy k tvorbe stratégií.
9. Generálna stratégia firmy a portfóliové analýzy
Hierarchia stratégií firmy. Generálna stratégia a portfólio aktivít diverzifikovanej firmy. Synergia v
stratégii firmy.
10. Implementácia stratégie
Základné prístupy k implementácii stratégii. Strategické plánovanie ako súčasť implementácie
stratégie. Balanced Scorecard a jeho prínos k implementácie stratégie.
11. Strategická kontrola
Strategické kontrolné systémy. Informačné aspekty strategickej kontroly. Strategický controlling
ako nová koncepcia kontroly.
12. Špecifiká strategického manažmentu organizácií rôzneho druhu a zamerania
Špecifiká strategického manažmentu malých, globálnych a neziskových organizácií.
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KEF/086ME/00 Názov: Modelovanie ekonomických procesov
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD., doc. RNDr.
Ján Pekár, PhD., doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
6
Týždenný: Za obdobie štúdia: 24s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Cieľ predmetu:
Modelovanie a prognózovanie finančných časových radov, oceňovanie finančných derivátov
pomocou systému Mathematica
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod, trh s akciami, a opciami, základné poznatky. Mertonova analýzaVývoj cien akcií
na finančnom trhu, ich stochastické správanie. Stručný prehľad a opakovanie z druhého
ročníka:Opcia. Európska call opcia, európska put opcia a jej vzťah k cene akcie. Portfólio.Definícia
difúzneho procesu, Itôovho procesu, drift, disperzný koeficient.Itôova lema a je dôsledky pre
diferenciál ceny akcie a opcie. Black Scholesova formula. 2. Americké finančné derivátyAmerická
call a put opcia, základné rozdiely s európskou a možnosti hľadania jej riešenia ako problému
s voľnou hranicou.3.Numerické metódy približného riešenia finančných derivátov.Explicitné
metódy, trinomický, binomický strom. Približné metódy výpočtu európskych a amerických
opcií. Imlicitné metódy pre výpočet európskych opcií. Imlicitné metódy pre výpočet amerických
opcií. Problém prekážky.4. Úvod do analýzy časových radovÚvod do analýzy časových
radov, Dekompozícia časového radu, deterministická a reziduálna zložka.5.Box – Jenkisonova
metodológia. Postup, výhody a nevýhody. Identifikácia modelu v Box – Jenkinsonovej
metodológii, korelačná analýza a jej význam v BJ metodológii, informačné kriteria a ich význam
v BJ metodológii.Stacionárne modely časových radov. Stacionarita a invertibilita ARMA
procesov.5. Predpovede v časových radoch.Najlep sí lineárny prediktor. West a McCrankenove tri
predpovedné schémy. Diebold - Marianov test. Vyhodnotenie najlpešej predpovede.6. Spektrálna
analýza.Periodogram, Fisherov test.
Literatúra:
Komorníková, Komorník, Mikula: Modelovanie ekonomických a finančných procesov
skriptum FM UK Bratislava 1997Cipra: Analyza časových řad s aplikacemi v ekonomii, SNTL/
AlfaWilmott, Dewynne, Howison: Option Pricing: Math. Models and Computation
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KMn/038ME/00 Názov: Organizačné kultúry (európske špecifiká)
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD., doc. PhDr.
Helena Šajgalíková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
6
Týždenný: Za obdobie štúdia: 16s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je pochopiť rozdiel kultúrneho vývoja európskych štátov a jeho odraz v
organizačných kultúrach ako základ pre typológiu organizačných kultúr.
Stručná osnova predmetu:
Organizačná kultúra, jej diagnostikovanie.História vývoja členských štátov EÚ a rozdiely kultúr
jednotlivých členských štátov.Členské štáty EU a ich typické organizačné kultúry.
Literatúra:
Šajgalíková, H. - Bajzíková, Ľ.: Organizačné kultúry - Teória, Bratislava, Vydavateľstvo Ekonóm
2000..Šajgalíková, H. - Bajzíková, L.: Organizačné kultúry - Prax, Bratislava, Vydavateľstvo
Ekonóm 2000.Mole, J.: Mind Your Manners. Nicholas Brealey Publishing 1993.Mercado, S.
– Welford, R. – Prescott, K.: European Business, Pearson Education Ltd., Harlow 2001.Crane,
R.: European Business Cultures, London, Prentice Hall Europe 2000.Hofstede, G.: Culture and
Organizations: Software of the Mind, New York, McGraw-Hill, 1997.Adler, N.J.: International
Dimension of Organizational Behaviour, Cincinnati, ITP 1997.Hampden-Turner, Ch. –
Trompenaars, F.: Building Cross-cultural Competence, John Wiley Ltd., Chichester 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KMn/059ME/00 Názov: Systémy odmeňovania
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
6
Týždenný: Za obdobie štúdia: 16s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Podľa aktualizovaného sylabu predmetu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Podľa aktualizovaného sylabu predmetu
Cieľ predmetu:
Predmet sa zaoberá problematikou uplatňovania jednotlivých systémov odmeňovania v
organizáciách. Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s mzdotvornými faktormi, metódami
hodnotenia a oceňovania práce, so mzdotvornými systémami a ich formami. Postupy tvorby
systému odmeňovania v organizácii sa aplikujú aj na príkladoch z praxe
(prípadová štúdia FastCat).
Stručná osnova predmetu:
Mzdový systém.
Stratégia odmeňovania.
Vnútorná rovnováha.
Vonkajšie prostredie.
Formy odmeňovania.
Vzťah odmeňovania a motivácie.
Zamestnanecké výhody.
Úloha odborov v tvorbe systému odmeňovania.
Medzinárodné odmeňovanie.
Literatúra:
Bajzíková, L.: Systémy odmeňovania, Ofprint, Bratislava 2006.
Milkovich - Newman: Compensation, 8th Edition, McGraw – Hill, 2005.
Milkovich – Milkovich: Case in Compensation, 9th edition, 2007.
Journal American Compensation Academy.
Journal of HRM, FM UK, 1998-2007.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KMn/037ME/00 Názov: Organizačné kultúry - teória
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD., doc. PhDr.
Helena Šajgalíková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: Za obdobie štúdia: 12s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je nadobudnúť schopnosť identifikovať a klasifikovať organizačnú kultúru v
organizácií a porozumieť organizačnej kultúre ako významnému nástroju riadenia organizácie bez
ohľadu na jej veľkosť.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do štúdia organizačných kultúr (definície, relevantné teórie, výskumné metódy).Ideológia
a formy organizačnej kultúry.Kultúrne dimenzie. V čom sa organizačné kultúry líšia.Typológia
organizačných kultúr.Tvorba, udržiavanie a zmeny organizačnej kultúry.Subkultúry, profesijné
kultúry a kontrakultúry.Organizačná socializácia.Kultúrne vodcovstvo.Organizačná kultúra a
strategické plánovanie, organizačná kultúra a organizácia.Organizačná kultúra a riadenie ľudských
zdrojov.Organizačná kultúra a komunikačné modely.
Literatúra:
Šajgalíková, H. – Bajzíková, Ľ.: Organizačné kultúry - Teória, Bratislava, Vydavateľstvo Ekonóm
2000.Šajgalíková, H. – Bajzíková, Ľ.: Organizačné kultúry - Prax, Bratislava, Vydavateľstvo
Ekonóm 2000.Trice, H, M. – Beyer, J. M.: The Cultures of Work Organizations, Englewood Cliffs,
Prentice Hall 1993.Brown, A.: Organizational Culture, London, Pitman Publishing 1998.Schneider,
S. – Barsoux, J. L.: Managing across Cultures, Prentice Hall Europe 1998.Lewis, R.D.: When
Cultures Collide. Nicholas Brealez Publishing 2006.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KMn/052ME/00 Názov: Riešenie konfliktov
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
Mgr. Zuzana Búciová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: Za obdobie štúdia: 12s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky o základných oblastiach výskytov konfliktov
na pracovisku ako aj s možnými typmi riešení. Predmet sa delí na dve časti, kde v prvej sa
venuje vzniku a existencii konfliktu na pracovisku a v druhej sa sústreďuje na efektívne spôsoby
vyjednávania a riešenia problémov.
Stručná osnova predmetu:
Úloha konfliktu na pracovisku.Zdroje konfliktu a priebeh jeho rozvoja.Povaha konfliktu.Interné
zdroje konfliktu.Externé zdroje konfliktu.Následky konfliktu.Vyjednávanie – techniky, prístupy a
výsledky.Praktické cvičenia hľadania riešenia v konfliktných situáciách.
Literatúra:
Lewicki, Roy J., Saunders, David M., Minton, John W.: Essentials of Negotiations, Irwin/McGrawHill, 2003.Časopisy:Journal of Management.Journal of Business and Psychology.Academy of
Management Journal.International Journal of Selection and Assessment.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KMk/016ME/10 Názov: Marketing manažment
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková,
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.,
PhD.
Mgr. Katarína Gubíniová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
6
Týždenný: Za obdobie štúdia: 24s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Podľa aktualizovaného sylabu predmetu.
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Podľa aktualizovaného sylabu predmetu.
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je po absolvovaní osvojenia si vedomostí zo základov marketingu v rámci
bakalárskeho stupňa štúdia a zvládnutí základnej „marketingovej abecedy“, hľadať možnosti
pre riešenie problémov, s ktorými sa stretáva súčasná prax marketingového riadenia. Ide o
riešenie problémov nedostatočnej účinnosti marketingových aktivít a návrh spôsobov merania
ich efektívnosti, nakoľko pri stále rastúcich výdavkoch na marketing sa dosahuje stále menšieho
ekonomického efektu z nich. Ako ďalej v tejto situácii? Ako sa vyrovnať s rastúcimi výdavkami
na marketing podmienenými hyperkonkurenčným bojom. Odpoveď na niektoré z týchto otázok
poskytuje predmet, ktorý je praktickým návodom, ako na to v súčasnom konkurenčnom prostredí,
ktoré je stále tvrdšie v oblasti marketingového riadenia.
Stručná osnova predmetu:
1.Zmeny v súčasnom trhovom prostredí a ich vplyv na moderný marketingový manažment.2.Nové
trendy v marketingovom manažmente a reakcia subjektov trhu na tieto zmeny, potreba efektívneho
prístupu pri realizácii marketingového manažmentu.3.Udržateľný marketing a proces identifikácie
trhových príležitostí.4.Nové postavenie zákazníka v organizácii, meranie nákladov na získavanie
a udržiavanie zákazníkov, proces tvorby hodnoty pre zákazníka.5.Identifikácia zmien v
konkurenčnom prostredí a vplyv týchto zmien na realizácie marketingového manažmentu.6.Nová
orientácia produktovej stratégie v organizácii, orientácia na značku, dizajn, inovácie v produktovej
stratégii modernej organizácie.7.Zameranie cenovej stratégie a jej orientácia vzhľadom na
stratégie konkurentov v odvetví.8.Zmeny v distribúcii a logistike.9.Orientácia komunikačnej
stratégie organizácii v súčasnosti, preferované nástroje marketingovej komunikácie a meranie ich
efektívnosti.10.Implementácia racionálnych marketingových rozhodnutí do praxe a efektívnosť
realizácie marketingových aktivít, marketingový audit.
Literatúra:
1. BARTÁKOVÁ, Gabriela a kolektív. 2007. Marketing manažment II – ako v súčasnom trhovom
prostredí postupovať. Bratislava : 228 s.r.o., 2007. 324 s. ISBN 978-80-969856-1-6.2. KOTLER,
Philip – KELLER, Kevin Lane. 2009. Marketing Management. 13th edition. Upper Saddle
River : Pearson Education International, 2009. 816 s. ISBN 978-0-13-135797-6.3. KOTLER,
Philip – KELLER, Kevin Lane – BRADY, Mairead – GOODMAN, Malcolm – HANSEN,
Torben. 2009. Marketing Management. Essex : Pearson Education Limited, 2009. 889 s. ISBN
978-0-273-71856-7.4. GUMMESSON, Evert. 2006. Total Relationship Marketing. 2nd edition.
Oxford : Butteworth-Heinemann, 2006. 350 s. ISBN 0-7506-5407-4.5. Trend marketing, Marketing
Magazine, Stratégie.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KMk/003ME/10 Názov: Diplomový seminár (1)
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.,
Mgr. Katarína Gubíniová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: Za obdobie štúdia: 24s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KMk/004ME/10 Názov: Diplomový seminár (2)
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., Mgr. Zuzana
Búciová, PhD., PhDr. Paulína Stachová, PhD., Ing.
Roland Takács, PhD., doc. Ing. Milan Fekete, PhD.,
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., doc. JUDr.
Daniela Gregušová, CSc., Mgr. Anna Lašáková,
PhD., Mgr. Emil Wojčák, PhD., doc. Mgr. Peter
Štarchoň, PhD., prof. RNDr. Magda Komorníková,
CSc., Mgr. Katarína Lacková, PhD., PhDr. Peter
Veselý, PhD., RNDr. Stanislav Valko, CSc., doc.
Dkfm. Hugo Zsolnai, Ing. Ľudovít Czíria, PhD.,
doc. PhDr. René Pawera, CSc., Ing. Mgr. Martin
Tužinský, PhD., PhDr. Jana Barátová, Ing. Mgr.
Peter Baláži, PhD., doc. PhDr. Eva Smolková,
CSc., Ing. Peter Árendáš, prof. Ing. Božena
Chovancová, PhD., Mgr. Kien Trung Nguyen, doc.
Mgr. Stanislava Weidlichová Luptáková, PhD., Ing.
Mária Hasprová, PhD., Ing. Vincent Karovič, PhD.,
Ing. Jaroslava Kniežová, PhD., doc. Ing. Helena
Nízka, PhD., Ing. Ľubica Sipková, PhD., prof.
Ing. Stojan Russev, PhD., Ing. Andrea Rakytová
Valentová, PhD., Ing. Viola Šuterová, PhD.,
prof. Ing. Milan Ralbovský, PhD., doc. Ing. Iveta
Stankovičová, PhD., Ing. Miroslav Baláž, PhD.,
RNDr. Peter Švaňa, CSc., Ing. Miloslav Chalupka,
PhD., doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.,
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD., doc.
Ing. Jana Kajanová, PhD., Mgr. Michaela Poláková,
PhD., Mgr. František Olšavský, PhD., Ing. Vladimír
Pčolinský, PhD., Ing. Branislav Vančo, PhD.,
Mgr. Igor Tóth, PhD., Mgr. Karolína Kubelová,
PhD., prof. Ing. Ján Rudy, PhD., doc. Ing. Daniela
Špirková, PhD., Ing. Silvia Behanová, PhD., doc.
PhDr. Rozália Sulíková, PhD., doc. RNDr. Michal
Greguš, PhD., Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.,
Mgr. Tomáš Hollý, PhD., Ing. Viera Ölvecká,
PhD., doc. Ing. Ľubomíra Strážovská, PhD., doc.
Ing. Marie Hesková, CSc., Mgr. Lucia Dobrucká,
PhD., doc. Ing. Antónia Štensová, CSc., Mgr.
Lucia Paškrtová, PhD., Mgr. Juliet Horváthová
Suleimanová, PhD., Mgr. Miloš Mrva, PhD., doc.
RNDr. Mária Bohdalová, PhD., PaedDr. Jarmila
Brtková, JUDr. Silvia Treľová, PhD., Ing. Zuzana
Stoličná, PhD., doc. Ing. Anna Pilková, CSc.,MBA,
prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD., doc. Ing.
Michal Oláh, PhD., Ing. Boris Šturc, CSc., Mgr.
Blanka Barátiová, PhD., doc. Ing. Ján Papula,
PhD., prof. PhDr. Anna Remišová, PhD., prof.
RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., doc. Ing. Viera
Sysáková, CSc., PhDr. Dagmar Weberová, PhD.,
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., Mgr. Lucia
Vilčeková, PhD., Mgr. Eleonóra Beňová, PhD., Ing.
Peter Drábik, PhD., Mgr. Jana Fratričová, PhD.,
Ing. Katarína Remeňová, PhD., prof. Ing. Ľubica
Bajzíková, PhD., Mgr. Magdaléna Tvarožková,
Ing. Viera Kubičková, PhD., doc. RNDr. Darina
Saxunová, PhD., doc. PhDr. Helena Šajgalíková,
PhD., Ing. Jaroslav Huľvej, PhD., doc. JUDr. Ján
Matlák, CSc., PhDr. František Okruhlica, PhD.,
Mgr. Katarína Gubíniová, PhD., Mgr. Emília
Charfaoui, CSc., Mgr. Martin Vozár, PhD., doc.
Ing. Emília Papulová, PhD., Mgr. Branislav Vargic,
PhD., prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: Za obdobie štúdia: 24s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KMk/005ME/10 Názov: Diplomový seminár (3)
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., Mgr. Zuzana
Búciová, PhD., PhDr. Paulína Stachová, PhD., Ing.
Roland Takács, PhD., doc. Ing. Milan Fekete, PhD.,
doc. Ing. Valéria Nináčová, CSc., prof. RNDr. Jozef
Komorník, DrSc., Mgr. Anna Lašáková, PhD.,
Mgr. Emil Wojčák, PhD., doc. Mgr. Peter Štarchoň,
PhD., prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc.,
Mgr. Katarína Lacková, PhD., PhDr. Peter Veselý,
PhD., RNDr. Stanislav Valko, CSc., doc. PhDr.
René Pawera, CSc., Ing. Mgr. Martin Tužinský,
PhD., Ing. Mgr. Peter Baláži, PhD., doc. PhDr. Eva
Smolková, CSc., prof. Ing. Kajetana Hontyová,
PhD., prof. Ing. Božena Chovancová, PhD., Ing.
Štefan Žák, PhD., Mgr. Kien Trung Nguyen, Ing.
Mária Hasprová, PhD., Ing. Vincent Karovič, PhD.,
Ing. Jaroslava Kniežová, PhD., doc. Ing. Helena
Nízka, PhD., Ing. Ľubica Sipková, PhD., prof.
Ing. Stojan Russev, PhD., Mgr. Janka Kottulová,
PhD., Ing. Andrea Rakytová Valentová, PhD.,
Ing. Viola Šuterová, PhD., doc. RNDr. Ľudmila
Gregušová, CSc., prof. Ing. Milan Ralbovský,
PhD., doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD., Ing.
Miroslav Baláž, PhD., Ing. Miloslav Chalupka,
PhD., doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.,
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.,
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD., Mgr. Michaela
Poláková, PhD., Mgr. František Olšavský, PhD.,
Ing. Vladimír Pčolinský, PhD., Ing. Branislav
Vančo, PhD., Mgr. Igor Tóth, PhD., prof. Ing. Ján
Rudy, PhD., doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.,
RNDr. Michal Greguš, PhD., Ing. Silvia Behanová,
PhD., doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD., Ing.
Jaroslava Vaculčiaková, PhD., Mgr. Tomáš Hollý,
PhD., Ing. Viera Ölvecká, PhD., doc. Ing. Ľubomíra
Strážovská, PhD., doc. Ing. Marie Hesková, CSc.,
doc. Ing. Antónia Štensová, CSc., doc. Ing. Juraj
Borovský, PhD., Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.,
Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD., Ing.
Martina Maňáková, PhD., Mgr. Miloš Mrva, PhD.,
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD., JUDr. Silvia
Treľová, PhD., Ing. Zuzana Stoličná, PhD., doc.
Ing. Anna Pilková, CSc.,MBA, doc. Ing. Michal
Oláh, PhD., Ing. Boris Šturc, CSc., Mgr. Blanka
Barátiová, PhD., doc. Ing. Ján Papula, PhD., prof.
PhDr. Anna Remišová, PhD., PhDr. Gabriela
Bérešová, PhD., prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor,
CSc., prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD., doc.
Ing. Viera Sysáková, CSc., Ing. Mgr. Michal Šefara,
Mgr. Peter Gál, PhD., PhDr. Dagmar Weberová,
PhD., Mgr. Lucia Vilčeková, PhD., Mgr. Eleonóra
Beňová, PhD., Ing. Peter Drábik, PhD., Mgr. Jana
Fratričová, PhD., Ing. Katarína Remeňová, PhD.,
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD., Ing. Viera
Kubičková, PhD., doc. RNDr. Darina Saxunová,
PhD., doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD., Ing.
Jaroslav Huľvej, PhD., doc. JUDr. Ján Matlák,
CSc., PhDr. František Okruhlica, PhD., Mgr.
Katarína Gubíniová, PhD., RNDr. Dušan Wunder,
PhD., Mgr. Martin Vozár, PhD., doc. Ing. Emília
Papulová, PhD., Mgr. Branislav Vargic, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 3
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: Za obdobie štúdia: 24s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KMk/006ME/10 Názov: Diplomový seminár (4)
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Ing. Zoltán Takács, CSc., doc. Ing. Valéria
Nináčová, CSc., doc. Ing. Milan Fekete, PhD.,
prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc., doc. Mgr.
Peter Štarchoň, PhD., PhDr. Peter Veselý, PhD.,
RNDr. Stanislav Valko, CSc., doc. Dkfm. Hugo
Zsolnai, doc. PhDr. René Pawera, CSc., PhDr.
Jana Barátová, prof. Ing. Božena Chovancová,
PhD., Mgr. Kien Trung Nguyen, doc. Ing. Helena
Nízka, PhD., Ing. Jaroslava Kniežová, PhD., Ing.
Vincent Karovič, PhD., Ing. Mária Hasprová,
PhD., Ing. Ľubica Sipková, PhD., Ing. Andrea
Rakytová Valentová, PhD., doc. RNDr. Ľudmila
Gregušová, CSc., doc. Ing. Iveta Stankovičová,
PhD., Ing. Miroslav Baláž, PhD., Ing. Miloslav
Chalupka, PhD., doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.,
Mgr. Michaela Poláková, PhD., Ing. Vladimír
Pčolinský, PhD., Mgr. Karolína Kubelová, PhD.,
Mgr. Igor Tóth, PhD., Mgr. Olga Jurášková,
PhD., prof. Ing. Ján Rudy, PhD., doc. Ing. Daniela
Špirková, PhD., doc. RNDr. Michal Greguš,
PhD., doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD., Mgr.
Tomáš Hollý, PhD., Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.,
Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD., Mgr.
Miloš Mrva, PhD., PaedDr. Jarmila Brtková,
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD., Ing. Zuzana
Stoličná, PhD., prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.,
Mgr. Blanka Barátiová, PhD., prof. PhDr. Anna
Remišová, PhD., prof. Ing. Felicita Chromjaková,
PhD., prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.,
doc. Ing. Viera Sysáková, CSc., PhDr. Dagmar
Weberová, PhD., Mgr. Lucia Vilčeková, PhD., Mgr.
Jana Fratričová, PhD., prof. Ing. Ľubica Bajzíková,
PhD., Mgr. Magdaléna Tvarožková, doc. RNDr.
Darina Saxunová, PhD., doc. JUDr. Ján Matlák,
CSc., PhDr. František Okruhlica, PhD., Mgr. Emília
Charfaoui, CSc., Mgr. Katarína Gubíniová, PhD.,
prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc., Mgr. Branislav
Vargic, PhD., doc. JUDr. Daniela Nováčková,
PhD., Mgr. Zuzana Búciová, PhD., PhDr. Paulína
Stachová, PhD., Mgr. Anna Lašáková, PhD., Mgr.
Emil Wojčák, PhD., Mgr. Katarína Lacková, PhD.,
Ing. Ľudovít Czíria, PhD., Ing. Mgr. Peter Baláži,
PhD., doc. PhDr. Eva Smolková, CSc., prof. Ing.
Kajetana Hontyová, PhD., Ing. Štefan Žák, PhD.,
doc. Mgr. Stanislava Weidlichová Luptáková,
PhD., prof. Ing. Stojan Russev, PhD., Ing. Viola
Šuterová, PhD., prof. Ing. Milan Ralbovský, PhD.,
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.,
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc., Mgr.
František Olšavský, PhD., Ing. Branislav Vančo,
PhD., Ing. Silvia Behanová, PhD., Ing. Jaroslava
Vaculčiaková, PhD., Ing. Viera Ölvecká, PhD.,
doc. Ing. Marie Hesková, CSc., doc. Ing. Ľubomíra
Strážovská, PhD., doc. Ing. Juraj Borovský,
PhD., Ing. Martina Maňáková, PhD., JUDr. Silvia
Treľová, PhD., doc. Ing. Michal Oláh, PhD., doc.
Ing. Anna Pilková, CSc.,MBA, Ing. Boris Šturc,
CSc., Mgr. Pavel Komorník, doc. Ing. Ján Papula,
PhD., Ing. Mgr. Michal Šefara, Mgr. Peter Gál,
PhD., Mgr. Eleonóra Beňová, PhD., Ing. Peter
Drábik, PhD., Ing. Katarína Remeňová, PhD.,
Ing. Viera Kubičková, PhD., doc. PhDr. Helena
Šajgalíková, PhD., Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.,
RNDr. Dušan Wunder, PhD., Mgr. Martin Vozár,
PhD., doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
6
Týždenný: Za obdobie štúdia: 24s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KEF/011ME/10 Názov: Bankovníctvo
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Martin Vozár, PhD., doc. Ing. Viera Sysáková,
CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: Za obdobie štúdia: 12s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je pripraviť študentov na prácu manažérov v bankovníctve tak, aby ovládli
riadenie bankových operácii aktívnych a pasívnych, bankových služieb a ostatných bankových
operácii
Stručná osnova predmetu:
1. Význam bankovníctva a jeho funkcie - emisná, distribučná, redistribučná, úspory2. Základné
typy bankových systémov - jednostupňový, dvojstupňový bankový systém3. Metódy bankových
sústav - univerzálne, oddelené, zmiešané bankovníctvo4. Reprezentácie, pobočky, dcérske
spoločnosti KB - zastúpenie, kl. pobočka, pobočka, obchodné zastúpenie, dcéra5. Bankovníctvo
v EÚ- smernice ES pre oblasť bankovníctva6. Regulačné orgány v SR - legislatívne usporiadanie
- zákony7. Kapitál komerčnej banky - TIER 1, TIER 2, TIER 3, - funkcie8. Bazilejské dohody
o kapitály - BASEL 1, BASEL29. Vplyv centrálnej banky na zdroje KB - PMR, štátne dlhopisy,
pokladničné poukážky10. Európsky systém centrálnych bánk - ESCB, Eurosystém, ECB11.
Riteilové bankovníctvo- klienti banky, produkty, služby, distribúcia12. Elektronické bankovníctvo
- druhy produktov, balíky produktov, výhody13. Firemná klientela - segmentácia, inštitucionálna
klientela
Literatúra:
Jozef Jílek: Peníze a menová politika, Grada, Praha, 2004Horvátová E.: Bankovníctvo, Súvaha,
Bratislava, 2000
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KEF/014ME/10 Názov: Daňovníctvo
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
Zoltán Takács
PhDr. Peter Veselý, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: Za obdobie štúdia: 12s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
skúška
Cieľ predmetu:
Daňový systém SR. Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s históriou zdaňovania a vývojom
daňových teórií vo svete a v SR, ako aj s platnou daňovou sústavou. Osobitný dôraz sa kladie
na nepriame dane, a to na daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane. Študenti sa oboznámia aj s
miestnymi daňami a so správou daní a poplatkov.
Stručná osnova predmetu:
1. História zdaňovania
2. História daňovej sústavy v SR
3. Charakteristika daňového systému v SR
4. Definícia, pojem, rozdelenie a klasifikácia daní
5. Nepriame dane, daň z pridanej hodnoty
6. Nepriame dane, spotrebné dane
7. Miestne dane
8. Správa daní a poplatkov
9. Ciele zdaňovania, funkcia verejných financií
10. Daňové princípy, optimálne zdaňovanie, daňová spravodlivosť
11. Vplyv daní na ekonomické správanie a rozhodovanie podnikateľských subjektov
12. Harmonizácia daní v EÚ
Literatúra:
1. Bojňanský, J. a kol.: Dane podnikateľských subjektov, 2010, VES SPU
2. Široký, J.: Dane v Europské unii. 2.vyd. Linde Praha, a s. 2007.
3. Harumová, A. - Kubátová, K.: Dane podnikateľských subjektov. 1. vyd. Bratislava: Poradca
podnikateľa, 2006
4. Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov
5. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
6. Zákony o spotrebných daniach v platnom znení.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KEF/072ME/10 Názov: Finančné trhy a inštitúcie
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc., Mgr.
Martin Vozár, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: Za obdobie štúdia: 16s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Cieľ predmetu:
Predmet podáva charakteristiku jednotlivých cenných papierov peňažného a kapitálového trhu, ich
legislatívne zabezpečenie a rôzne transakcie s nimi. Zaoberá sa ocenením a vyhodnotením rízík
jednotlivých cenných papierov. Vysvetľuje aj základnú charakteristiku derivátového trhu vo vzťahu
k cenným papierov. Súčasťou výučby tohto predmetu sú aj hlavné inštitúcie finančného trhu (mimo
bánk) ako sú: správcovské spoločnosti, penzijné fondy, burzy, obchodníci s cennými papiermi.
Stručná osnova predmetu:
Finančný systém a jeho zložky. Finanční sprostredkovatelia. Nástroje finančného trhu. Inštitúcie
na finančnom trhu a ich funkcie. Nové tendencie vo vývoji finančných trhov. Cenné papiere –
charakteristika, členenie a legislatívna úprava u nás. Problém dematerializácie cenných papierov a
imobilizácia. Finančné krízy. Mechanizmus fungovania peňažného trhu. Medzibankový trh a jeho
podoby. Štátne pokladničné poukážky, dôvody ich emisie, spôsoby obchodovania. Typy aukcii so
ŠPP, repo obchody so ŠPP. Zmenka ako najbežnejší nástroj peňažného trhu. Legislatívna úprava
zmenky ako cenného papiera. Depozitné certifikáty ako cenný papier komerčných bánk. Komerčné
papiere podnikateľských subjektov.Kapitálový trh a jeho nástroje. Trh dlhopisov podľa emitenta a
výnosnosti. Štátne obligácie – ich emisia – štátny dlh. Rating ako známka dôveryhodnosti kvality
obligácii. Základné kritéria pri ratingovom hodnotení – ekonomické, politické riziko. Obligácie
územnosprávnych celkov. Podnikové a bankové obligácie. Cena obligácie a trhové riziká na
trhu obligáciíAkciový trh. Kmeňové, prioritné akcie. Akciové indexy. Fundamentálna analýza
na akciových trhoch. Analýza na makroúrovni a faktory ovplyvňujúce akciový trh. Ocenenie
akcií z pohľadu mikroanalýzy. Technická analýza a jej nástroje. Psychologická analýza. Teória
bublin na akciových trhoch. Deriváty na finančných trhoch. Forward a jeho podstata. Futures
a jeho špecifiká. Swapy na rôzne finančné aktíva. Opcie a opčné kontrakty. Obchodovanie na
akciových trhoch – typy obchodov, obchodné platformy a subjekty obchodovania.Problémy
kolektívneho investovania. Výhody a riziká diverzifikácie pri kolektívnom investovaní. Cenné
papiere pri kolektívnom investovaní – investičné certifikáty a podielové listy. Penzijné fondy a ich
investovanie na kapitálových trhoch. Legislatívne podmienky kolektívneho investovania u nás.
Literatúra:
Chovancová, B. a kol.: Finančný trh – nástroje, transakcie, inštitúcie, IURA Edition, Bratislava
2006Kohout, P. : Investiční stratégie pro třetí tisíciletí, Grada, Praha 2008Jílek, J. : Finanční trhy
a investováni, Grada, Praha 2008Chovancová, B., Bačišin, V.: Kolektívne investovanie, IURA
Edition, Bratislava 2005Musílek, P.: Analýza cenných papíru, Grada, Praha 2004Jílek, P.: Finanční
trhy, Grada, Praha 2002
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KEF/071ME/10 Názov: Medzinárodná harmonizácia účtovníctva
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Ing. Zoltán Takács, CSc.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: Za obdobie štúdia: 12s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
skúška
Cieľ predmetu:
Pochopiť koncepčný rámec účtovníctva oboch svetových systémov, systém účtovných princípov
v systéme IFRS a US.GAAP a porovnať ho s účtovaním podľa zákona o účtovníctve v SR, byť
schopný zostaviť výkazy v súlade s IFRS, poznať medzinárodné inštitúcie pre účtovníctvo a
audítorstvo, ich cieľ a funkcie, proces schvaľovania štandardov IFRS.
Stručná osnova predmetu:
1. Proces harmonizácie a štandardizácie v účtovníctve, Medzinárodne akceptované účtovné
systémy, IFRS a US GAAP a štatutárne systémy účtovníctva
2. Medzinárodné inštitúcie pre účtovníctvo a audítorstvo
3. IAS /IFRS - IASC a IASB a US GAAP –FASB
4. Proces schvaľovania štandardov pre účtovníctvo v IFRS a US GAAP
5. Koncepčný rámec IFRS a US GAAP a IAS 1/ Porovnanie IFRS a US GAAP a Zákona o
účtovníctve v SR
6. Finančné výkazy – Výkaz finančnej pozície, Komplexný výsledok hospodárenia
7. Cash Flow
8. Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní
9. Vybrané štandardy IFRS – IAS 2
10. IAS 16, IAS 36 a IAS 40
11. IAS 11 a IAS 18
12. Finančné aktíva a záväzky - IFRS 9
13. IFRS
Literatúra:
1. IFRS 2012 a FASB 2012 / www.iasb.org ; www.fasb.org
2. KRIŠTOFÍK, P., SAXUNOVÁ, D., ŠURANOVÁ, Z.: Finančné účtovníctvo a riadenie s
aplikáciou
IAS/IFRS, 2011, 2009, Iura Edition Bratislava
3. SAXUNOVÁ, D.: “Slovak accounting and the EU v knihe Sergi, B., S., Bagatelas, W.: “The
Slovak Economy and EU Membership”, Iura Edition, 2004, ISBN- 80-8078-006-4
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KEF/060ME/10 Názov: Manažment portfólia a kolektívne investovanie
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
Mgr. Martin Vozár, PhD., prof. RNDr. Ing. Ľudomír
Šlahor, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: Za obdobie štúdia: 12s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Cieľ predmetu:
Predmet sa zaoberá analýzou teórie portfólio, manažmentom portfólio, problematikou hedgingu
portfólio, aktívne riadené fondy, pasívne riadené fondy, investičné stratégie, riziká portfóliového
investovania.
Stručná osnova predmetu:
1. Teória portfólio – Markowitzov a Sharpov model. Tvorba efektívneho a optimálneho portfolio.
Riadenie a hedging akciového portfolio.2. Riadenie dlhopisového portfolio a jeho zaistenie.3.
Fondový priemysel a jeho typológia.4. Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele. Rating a scoring
fondov.5. Špecifické fondy. ETF, hedge fondy. Komoditné fondy a fondy nehnuteľnosti. 6.
Investičný plán a jeho stupne. Investičné stratégie a ich typy.7. Typy investorov a modelovanie
ich portfolio. Stratégie investovania podľa rizikovej náklonnosti investorov. 8. Investičná stratégia
podľa frekvencie obchodovania a veľkosti kapitálu. 9. Komparácia fondového priemyslu v USA
a EU.10. Penzijné fondy na kapitálových trhoch a ich špecifiká.11. Dôchodkové fondy v SR a ich
výkonnosť.12. Kolektívne investovanie na Slovensku.
Literatúra:
Sharpe, W. F. – Alexander, G. J.: Investice. Victoria Publishing, Praha 1994.Graham, B.:
Inteligentní investor, Grada. Praha 2007Chovancová, B., Bačisin, V.: Kolektívne investovanie,
IURA Publishing, Bratislava 2005Smernice EÚ z oblasti kolektívneho investovania
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KMn/011ME/10 Názov: Vedenie ľudí
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
Mgr. Anna Lašáková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: Za obdobie štúdia: 12s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je rozšíriť praktické poznatky študentov z oblasti prístupov k vedenia ľudí
prostredníctvom riešenia praktických prípadových štúdii, diskusií, hrania rolí a praktických hier
zameraných na vedenie ľudí.
Stručná osnova predmetu:
Štýly vedenia, organizačná klíma a motívy.Team leadership.Leadership prostredníctvom
koučingu.Film.Strategický leadership.Leadership, motivácia a satisfakcia.Leadership a organizačná
zmena.Krízový leadership.
Literatúra:
Prípadové štúdie Harvard Business School.Prípadové štúdie IESE Business School.Vybrané články
Harvard Business Review.Kouzes J. – Posner B.: The Leadership Challenge, 1st edition, 1997.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KEF/167ME/10 Názov: Medzinárodné financie
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc., prof.
RNDr. Jozef Komorník, DrSc., prof. RNDr. Ing.
Ľudomír Šlahor, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: Za obdobie štúdia: 12s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je podať študentom informácie o súčasnom stave a o vývoji poznania
problematiky medzinárodných financií a problematike medzinárodného platobného styku
Stručná osnova predmetu:
Medzinárodné finančné prostredie. Medzinárodné firmy, ich vznik, vývoj a strategické ciele.
Medzinárodný menový systém, jeho historický vývoj, súčasný stav a perspektívy. Vplyv platobnej
bilancie a menové kurzy. Podmienky parity výmenných kurzov. Medzinárodné menové trhy.
Spotový, fordwardový, opčný a swapový trh. Meranie a manažment menového rizika. Transakčné,
prevádzkové a účtovné riziko. Úrokové riziko a úrokové swapy. Globálne náklady kapitálu a
kapitálová štruktúra. Získavanie dlhového a akciového kapitálu na medzinárodných trhoch. Priame
a portfóliové medzinárodné investície. Transfer fondov v rámci medzinárodných spoločností.
Manažment činného kapitálu. Financovanie exportu a importu. Hodnotenie výkonnosti súčasti
medzinárodnej firmy. Európska menová integrácia. Akčný plán pre finančné trhy EÚ. Regulačný
rámec pre finančné inštitúcie EÚ.
Literatúra:
Eiteman, D., K., Stonehill, A., I., Moffett, M., H.: Multinational Business Finance. Addison
Wesley, 2001Komorník, J. a kol. : Medzinárodné a európske financie. FM UK Bratislava, 1998
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KEF/201ME/10 Názov: Regionálna ekonomická politika EÚ
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. René Pawera, CSc.
doc. PhDr. René Pawera, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 2
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: Za obdobie štúdia: 12s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
podľa predloženého aktuálneho sylabu
Cieľ predmetu:
Objasniť základné charakteristiky a východiská riešenia ťažiskových otázok rozvoja regiónov
EÚ. Hlavným cieľom predmetu je rozvoj myslenia budúcich manažérov a získanie špeciálnych
a aktuálnych informácií o vývoji ekonomickej regionalistiky EÚ a o mechanizmoch riešenia
problémov regiónov v EÚ.
Stručná osnova predmetu:
Priority regionálnej ekonomiky a politiky na obdobie 2007 – 2013, zdroje pre regionálny rozvoj
členských štátov EÚ, inštitúcie a orgány zodpovedné za regionálnu ekonomiku a politiku EÚ,
Inštitúcie a orgány zodpovedné za regionálnu ekonomiku a politiku (Generálne riaditeľstvo pre
regionálnu politiku, Výbor pre regióny), ukazovatele regionálneho rozvoja (hlavná typológia
ukazovateľov obsahové a programové ukazovatele, ukazovatele zdrojov, výstupov, výsledkov a
dopadov, ukazovatele rozvoja v poľnohospodárskom sektore). Finančná solidarita ako základné
východisko pre regionálnu politiku v EÚ. Základné iniciatívy, prekonávanie nerovnosti a tri jasne
stanovené ciele zamerania fondov. Prehľad najdôležitejších udalostí.
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KIS/023ME/11
Názov: Manažérska štatistika
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: Za obdobie štúdia: 2s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
04.05.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KMn/099ME/12 Názov: Súčasné trendy v praxi manažmentu
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár
Počet kreditov:
predmetu: 4
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 12 Za obdobie štúdia: 168
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Cieľ predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
20.09.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KMn/019ME/12 Názov: Manažment v globálnom prostredí
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc., prof. Ing.
Ľubica Bajzíková, PhD., Mgr. Anna Lašáková,
PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: Za obdobie štúdia: 16s
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Podľa aktualizovaného sylabu predmetu
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Podľa aktualizovaného sylabu predmetu
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom vedomosti o najdôležitejších vybraných otázkach
manažmentu v podmienkach globalizácie. Proces globalizácie je dominantným trendom v
medzinárodnom podnikaní a nezastaví ho ani súčasná kríza. Poznatky o špecifikách manažmentu v
globálnom prostredí patria medzi kľúčové faktory formovania kompetentnosti absolventov fakulty.
Stručná osnova predmetu:
Vplyv medzinárodných svetových a regionálnych organizácií na vytváranie podnikateľského
prostredia a prostredia manažmentu.
Stratégie vstupu do medzinárodného a globálneho podnikania.
Stratégie podnikov v medzinárodnej a globálnej expanzii.
Organizačné štruktúry nadnárodných, transnacionálnych spoločností a skupín podnikov
koncernového a holdingového typu.
Osobitosti manažmentu v cudzom prostredí.
Problémy spojené s vysielaním a návratom manažérov a odborníkov do zahraničia („Expatriates“).
Literatúra:
1. CLEGG, Steward, IBARRA-COLADO, Eduardo, BUENO-RODRIGUEZ, Luis: Global
Management. Universal Theories and Local Realities. London, 1999.
2. GONCALVES, Marcus, PORTER, E. Brian: Global Managemnt Strategies. , ASME, 2008.:
3. HAMPDEN – TURNER, Charles: Global management. Four Perspectives of Globalization.
4. KVINT, V.: The Global Emerging Market: Strategic Managemengt and Economics. Routledge,
2009.
5. LANE, W. Henry and all.:The Blackwell Handbook of Global Management: A Guide to
Managing Complexity.Viley- Blackvell, 2003.
6. MENDRELHAL,Mark: Global Management. Villey, 1995.
7. PUCIK, V. – TICHY, N. M.: Globalizing Management. John Willey and sons, Inc. 1993
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
20.09.2012
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
Informačný list predmetu
Kód: FM.KMn/044ME/12 Názov: Podnikateľská etika pre personálny manažment
Študijný program: MPF/e - manažment
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. PhDr. Anna Remišová, PhD., Mgr. Anna
Lašáková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: Seminár / Prednáška
Počet kreditov:
predmetu: 1
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
3
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
50%
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
50 %
Cieľ predmetu:
Cieľom kurzu je uviesť poslucháčov špecializácie manažment organizácie a manažment ľudských
zdrojov do podnikateľskej etiky ako akademickej disciplíny a vysvetliť jej význam pre celé
hospodárstvo, predovšetkým však pre manažéra v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Poslucháči
získavajú zručnosti aplikovať teóriu podnikateľskej etiky do praxe prostredníctvom prípadových
štúdií a riešenia eticko-ekonomických dilem.
Stručná osnova predmetu:
Vznik a význam podnikateľskej etiky.
Spoločenská zodpovednosť podnikov.
Východiskové etické teórie v riadení ľudských zdrojov.
Princípy profesijnej etiky manažéra ľudských zdrojov.
Etické aspekty riadenia ľudských zdrojov.
Etické aspekty vzťahu zamestnávateľ - zamestnanci.
Diskriminácia v pracovných vzťahoch.
Prepúšťanie ako etický problém.
Spravodlivosť v odmeňovaní.
Formovanie etických medziľudských vzťahov na pracovisku.
Whistleblowing na pracovisku.
Etický kódex.
Literatúra:
Crane, A., Matten, D.: Business ethics. Second Edition. Oxford : OUP, 2007.
Bowie, N. E. (ed.): Business ethics. Massachusetts/Oxford : Blackwel Publishers, 2002.
Remišová, A. : Etika a ekonomika. Bratislava : Ekonóm, 2004.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
20.09.2012
Download

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Komenského v