Èíslo 5
27.2. - 12.3.2013 9. a 10. týždeò
www. tinzerat. sk
01 auto-moto
01 PREDAJ
e-mail: [email protected] sk
servisované, menené brz-
prívesný vozík s plachtou s
dy + kvapalina, oleje motor
ve¾kými kolesami - Ford
+ prevodovka, kotúèe + ob-
Escort 1.6 benzín - plyn r. v
loženia, silentbloky a ve¾a
85. Ve¾mi zachovalé, kom-
iného. super stav. benzín +
plet tuning s dokladmi.
LPG, sply novaè ešte v zá-
Rýchle jednanie - dohoda
ruke, EK + TK 03/ 2014.
is tá . M arian
poh on 4 x 4 , zimné pneu
540. VK
kup ované v januári 2013,
Ä Predám BMW 3, 320d/ 02,
110 kW 150 psi, 203 tis.
km, tmavomodrá metalíza,
A B S , E S P , D S C , 6 x a i rbag, automatická klíma,
c e n t r á l , d i a ¾ k o v é o v l ádanie, el. predné okná, rádio CD, vyhrievané sedadlá, el. zrkadlá, vy hrievané
zrkadlá, zimné nové pneu
Cena: 0,50 €
198 tis. km najazdené, 1.8
hode, centrál, airbag 10 x,
benzín, dobrý stav
brzdo vý asistent, ESP,
zácia, kúpené na Sloven-
Ä Predám
Renault Clio/
2 0 0 0 , 7 9 k W. V o v e ¾ m i
dobrom stave, vstavane
prehliadky v autor. servise
autorádio, klimatizácia, air-
( 0944 17 0678.
bag (1.800 €)
PD
Ä Predám
( 0908
356 452. NO
sku, 188200 km, top stav,
(8.300 €)
029
Ä Predám Peugeot 406/ 96,
letné ešte dve sezóny v po-
tempomat, autom. klimati-
( 0944
( 0907 242
989. KN
Ford Focus 1. 6
Ä Predám Lada 2107/ 98, od-
na diskoch + letné pneu na
16V Trend/ 2000, 1596
diskoch, parkovací senzor
ccm, 74 kW - 101 PS, P,
zadný, tempomat, hmlov-
M 5 , benzín, 3 dver., 219
ky , palubný poèítaè, vsta-
tis. km, èierna metalíza,
vaný telefón odblokovaný
alarm, airbag 2 x, posilòo-
na všetky siete, dovezené
v aè riad., ABS, ASR, M a-
z R a kú ska , p la tná EK a
nuálna klimatizácia, rádio/
Ä Predám Volkswagen Pas-
STK 2014, nehavarované,
CD, centrál, el. predné ok-
sat 1. 9 TDI Basis A/ T. Pri
d lh o d o b á s p o tre ba do 5 l
n á , e l. z rka d lá , d ia ¾ko vé
2 1 2 tis. k m v e ¾ ký servis:
( 0905 162 502.
ovládanie, vyhrievané
Komplet celé rozvody, olej
predné sklo, klimatizovaná
a filtre prevodovky, oleje a
priehradka. Po výmene
filtre motora, komplet nápl-
rozvodov, oleja, filtrov Su-
ne, nove platnièky , nová
per jazdné vlastnosti, Dob-
hudba Alpine + Magnat, tó-
(5.950 €)
DT
Ä Predám
zachovalé SUV,
S u zu k i G r a n d V ita r a 2 .0/
94, èierna metalíza, objem
motora 1995 ccm, 94 kW,
benzín, 1. majite¾, nehava-
rá spotreba (2.600 €)
(
0915 218 912. PB
Ä Predám
hlásená, pojazdná, bez EK
a STK, 156 tis. km, 1988,
vhodná viac na súèiastky
Ä
( 2 9 9 €)
( 0949
150 042.
MA
nované sklá, spotreba 4 6L xenónové svetla, nove
BM W 520i e34/
pneu + 4 ks letne, nove
ti s. km , m a n u á ln a p r ev o-
94, benzín, obsah 2.0,
rozvody pri 21 tis. km, nové
dovka, manuálna uzávier-
automat 110 kW. STK a EK
ramená a silent bloky,
ka, rá dio s C D , e lektricky
platné do 12. 10. 2014, pri
proste úplne bez investície.
ovládané predné a zadné
rýchlom jednaní dohoda
bolo do nej zainvestované
okná, ABS, airbag vodièa i
m o žn á . A u to je p ojazdn e
2 5 0 0 €. Au to ja zd en é le n
spolujazdca, predná lako-
alebo na súèiastky (600 €)
dia¾nice SK, RA, ÈR. Gará-
vá opierka s úložným prie-
( 0903 771 777 -
žované, top stav! Auto je v
rované, stav tachometra 76
storom, immobilizér, dia¾-
Ä Predám Hyundai Accent 1.
kové ovládanie, hmlovky ,
3 G L S / 9 6 , 1 3 4 1 c cm, 6 2
s tr e š n é ly žin y , zl ia tin ov é
kW - 84 PS, P, M5, benzín,
disky , kolesá 235/ 60 R16
4 dver., 186 tis. km, modro-
(6.500 €)
( 0911 501 888.
PU
Ä Predám Volvo xc 90, xenó-
zelená tm. metalíza, rádio/
p l n e fu n k èn é, dô v od pr edaja
kúpa nového auta
(4.999 €)
( 0917 868 505.
BB
CD, immobilizér, ažné za-
Ä Predám Opel Astra Cara-
ria de nie, fólie, sezónne
van 1.7 CDTi/ 04, 1686
( 0911
c c m , 5 9 k W, 5 d v e r o v é ,
n y , park. asistent, ABS,
prezutie (1.100 €)
centrál + dia¾kové, tri k¾úèe,
855 336. PB
servisná knižka, pravidelne
bezchybnom stave, všetko
Ä Predám alebo vymením za
najazdených 148 tis. kilometrov, strieborná metalí-
Chcete ma svoj inzerát v rámiku?
Inzeráty zaslané na kupóne z aktuálneho èísla novín,
alebo zo záznamníka, budú uverejnené v rámiku.
Záznamník: 0980 250 300
2
za, 5 - stupòová predov-
R U B R IK Y:
01 - AUTO-MOTO predaj
02 - AUTO-MOTO kúpa
04 - CESTOVANIE, DAROVANIE
05 - COMPUTER
08 - FOTO-KINO-VIDEO
09 - HUDOBNÉ NÁSTROJE
10 - LITERATÚRA
ta jn ero v C TS
stav, ve¾a doplnkov,
Nosnos 3. 2t, celková 5.
CD, STK a EK platná do
nove pneu, mazanie
99 t. Posilòovaè riadenia
2/ 2013. Poškodený mo-
reaze, držiak na kufre,
( 0903
tor
zadretý inak auto v
3 kufre givi, 2 prilby
larik@ popnet. sk
dobrom stave, zachova-
Schubert, 1 prilba s
l é . K ú p e n é n a S lo v e n-
podtlaèou, pánske a
sku, druhý majite¾. Me-
dámske obleèenie a
nené kotúèe, brzdy, roz-
nové èižmy c. 43 (7.500
vody. K autu sú elektró-
€)
ny 4 f ks, bez pneumatík
€)
( 0911 690 691. PE
Ä Predám
pojazdný, len je bez
stav tachometra cca
tie ž ne jd ú ten do sa do
1 14 . tis. km, e le ktrické
toho rozumie si to urobí
o kná, klíma, elektróny ,
clir neberiem a ak mate
alarm, centrálne uzamy-
záujem tak posli SMS
kanie. Z rodinných dôvo-
0944
(
0915176271. KN
12 - HOBBY
13 - NÁBYTOK
15 - NEHNUTE¼NOSTI
517
(
037.
elektro
Ä Predám Audi A8 4. 2 V8
kolobežku (129 €), elek-
Q ua ttro tip tronic/ 95.
trickú kolobežku s blink-
M ožná výmena, 4172
r ami, svetlom a sedad-
ccm, 220 kW 299 PS, 4
lom v pojazdnom stave.
x 4, A5, Benzín, 4 -
Vhodná na hrádzu
d ve r., 5 - mie stne , 29 4
0905 240 160. sonix @
tis. km. Strieborná meta-
sonix. sk, BA
lí za , a l a r m, a irb ag 8 x ,
(
okná, el. sedadlá, el. zr-
250, r. v. okolo 1950,
kadlá, C D meniè, auto-
p o p í š t e s t a v , n e p r e-
matická dvojzónová klí-
robený
ma, dia¾kové ovládanie,
321.
0910
983
kuchynskej èasti, ktorá je
(
(65.000)
0905
706 844.
Ä Predám
2-izb. by t OV,
v K o š i c i a c h , N á m e st ie
2
sú plastové okná, v
k y , immob ilizér atï.
(
+ 3
i z b á c h p l á v a j ú c e p o d-
nákladné
lahy, na chodbe a v
Ä Predám BMW 320 i/ 90
k u c h y n i k v a l i t n é l i n oleum. V kuchy ni je nová
uK
kuchynská. Linka + obkla da èky a nový sporák.
Jadro je pôvodné - upravené:
zvonku
umýv ate¾n á omietka,
PREDAJ
Œ
WC
l a d n ým p riesto rom o ddeleným.
PREDAJ
ažné
zariadenie. zimne obutie. dovoz Rakúsko.
Ä Predám Cagivu cruiser
mesto spotreba 8. 2 l ne-
125, 2-takt, 6 rýchlostí.
h a v a r o v a n ý , A B S , a ir-
M oto je po menšom re-
b a g , p o s ilò o v a è r ia d e-
pase - bol robený motor
n ia , C D pr eh ráv aè, im-
- lebo nešla trojka, nová
mobilizér,
spojka, nastriekaný
poèítaè,
predný aj zadny blatník,
zariadenie
èisto
998. fero. grober@
nový
drapák,
zadný
vymenená
palubný
ažné
( 0904
615
Ä Predám Peugeot Boxer
l a d e n é k o l e n o + k o n-
1.9 TD 270 CS/ 96 s
covka,
p o š ko d e n ý m mo to ro m
nová
páèka
-
nezlomite¾ná. Moto je
spo¾ahlivá moto. Treba
prís a vyskúša. Dôvod
predaja
je
že
p r e-
chádzam na silnejšiu
kubatúru ( 500 €) + doh oda
TT
( 0944
326 452.
d ohodou
( 0905
(
(5 5 .0 00)
obklady
0948 600
813.
ÄPredám
2-izb.
byt
v M a r t i n e , š i r š i e c e ntrum, tichá lokalita, OV,
kompletná rekonštrukcia
v
roku
2009,
5.poschodie/ 5, bez
výa hu, rozloha 55 m2,
orientácia V/ Z, kuchyòa,
2 samostatné izby, WC,
k ú p e ¾ ò a , l o g g i a p r e s klená, plastové okná +
ža lú zie, plávajúca pod-
( 0908 903 735.
Ä Predám
v M a r t i n e t r o-
jizbový byt v OV, po
717
714. TT
Vydavate¾stvo
Ä Prenajmem dodávku (25
€ ) F i a t D u cato 2 5 - 4 0/
deò. Senec
( 0918 251
262.
Ä Predám
kúpe¾òa
laha v izbách (49.900)
gmail. com
klapka, nastriekané
èisto
+
keramické
Ä Predám VAN/ 03. biely,
rýchla, silná. Ve¾mi
32 - ODKAZY
estnenej na poschodí, z
svetlometov
Ä hliníkové disky , hmlov-
spojková
29 - VŠETKO MOŽNÉ
jednej
priehradka, ostrekovaè
21 - STAVEBNÝ MATERIÁL
DÁRSKE POTREBY
z
samostatnej spálne umi-
k o z m o n a u t o v ,
nafta. 6-miestny s nák-
28 - ZVIERATÁ, PO¼NHOSPO-
pozostáva
m lo g gia. V celom b y te
20 - STAROŽITNOSTI
27 - ZOZNÁMENIE
tovaný na juh. Apartmán
2.poschodie, 52 m
19 - SLUŽBY
25 - ZAMESTNANIE
F a t r a P a r k 2 , o r i e n-
rádio , klimatizovaná
moto
24 - VZDELÁVANIE
apartmánového domu
sprchovacím kútom
Ä Kúpim odhlásený perák
17 - PODNIKANIE
23 - TEXTIL, ODEVY
H rabovo, v novostavbe
priestoru a z kúpe¾ne so
trál, el. predné a zadné
(
Ä Predám 2-izb. apartmán
súèasou obývacieho
KÚPA
p o si lò o v a è r i a d ., AB S,
PREDAJ
v l y ž i a r s k o m s t r e d isk u
floki324@ azet. sk
ÄPredám
0915 218 912. PB
22 - ŠPORT
03
zadného svetla a svetlo
ide iba predne a blinkre
€)
3 2 2 4 5 1 . k o-
Ä Predám Simson enduro
Audi TT/ 98,
(4.000
Okøínek.
byty
( 0910 944 227. BA
E S P , A S R , D S C . C en-
11 - KAZETY, PLATNE, CD
havarované. Nosiè kon-
du, airbagy, autorádio s
dov
06 - ELEKTRONIKA
S u z u k i b a n d it
1250, rv. 2010, super
a strešné nosièe (2.550
03 - BYTY
Ä Predám
ka, elektrické okná vpre-
®
VOX
PRESS
s.r.o., P.O.Box
20, Žiar nad
H r o n o m .
Rozširuje Mediaprint Kapa GmbH a súk-
A v ia A 3 1 T
N/
romnáná sie. Registrácia: EV 3007/09,
97, nosiè kontajnerov
MK SR 67/ 90, MIÈ 42 429. ISSN 1335-
(6.500 €). STK platná do
7/ 2013, EK platná do 6/
2013, kúpené v SR, ne-
4760. Objednávky plošnej inzercie na
@
mail: vox
vox. sk, 0905168576.
3
Ak v inzeráte uvediete predajnú cenu,
máte vyššiu šancu rýchlo preda.
i z b y , k u c h y ò a s a m o-
x, nabíjaèka, USB kábel,
s t a t n á k ú p e ¾ ò a a WC .
ba te rka , tv kábel, 8 GB
Jadro je murované, pod-
SDHC karta (350)
laha v chodbe je z PVC,
0911 126 315.
v izbách sú parkety. Izby
sú nepriechodné. V byte
sú vymenené 2 plastové
Ä Predám v Prešove 2,5-
na kancelárske a preda-
o kná (4 7.7 70)
vy h¾adávanej lokalite
izb. by t v širšom centre
jné priestory . Patrí k
030 661.
mesta - širšie centrum, v
mesta, na Štefánikovej
nemu zrekonštruovaný
zateplenom BD po kom-
ulici
5
pivnièný priestor 26 m2
pletnej rekonštrukcii,
poschodie, strecha
na úèel ka ncelá rsky ,
vrátane
kompletnej rekonštrukcii
-
73
m2,
5./
výmeny
opravená, orientácia
resp. skladový (58.000)
sp o loèných ro zvod ov.
sever - juh - osobné
( 0917 456 236.
By t sa nachádza na 6./
v la stníctv o, by t je bez
10 podlaží, rozlohou 73
archy - kompletná rek-
m2, orientovaný na S/ V,
onštrukcia - plastové
s parkovaním pri dome
(
(79.665)
0918
864 585.
okná v celom byte - drevená podlaha z masívu obývaèka, chodba, izby
Ä Predám ve¾ký a slneèný
3 -izb . b y t s loggiou v
O V , K o š i c e , U l . Wu p-
(
(60.899)
0905
665 568.
Ä Predám
2-izb. by t, v
Èiernom
meste
Prievidzi.
v
Byt
sa
nachádza v zateplenom
by tovom dome, na 4.
poschod í, so vstupom
c e z e l e k t r i c k é h o v r á tnika a výahom. Bytový
ÄPredám
Komárne
dom má samostatnú ko-
pertálska ulica, 4/ 8
p e k n ý 3 - izb. by t v ob ci
tolòu. Byt je v pôvodnom
poschodie, rozloha
B a j è . B y t p r e š i e l k o m-
stave - má pôvodné
82m2. By t prešiel èias-
pletnou rekonštrukciou -
ja d r o , okn á. V by te sú
toènou rekonštrukciou -
plastové okná, kvalitná
parkety a PVC
má už 1 plastové okno,
p l á v a j ú c a p o d la h a , in-
198 455.
n ový obklad v kuchy ni,
teriérové
nový keramický plynový
zá rubòami z masívu,
sporák, kuchynskú linku
bezpeènostné dvere,
na
je
vy stierkované steny ,
zachovalé a vykachlièk-
sadrokartónové stropy.
mieru,
ované
jadro
( 0948 600 814.
ÄPredám
3-izb.
byt
s balkónom, v blízkosti
centra, na ulici Študentskej v Snine. Byt v osobnom
vlastníctve
výmere
61
m2
nachádza
o
sa
na
v
Kúpe¾òa
dvere
má
murované
v yjadro
(
(36.000)
so
0915
726 515.
Ä Predám
( 0907
vlastníctve,
pripravený
na
nachádza v blízkosti
poschodí/ 3, v tehlovom
C elková plocha by tu je
612 618.
bytovom dome, bez
65 m2. Je situovaný na
výahu. V byte prebehla
vyvýšenom prízemí v te-
èiastoèná rekonštrukcia:
hlovom dome - len 4
p l a s t o v é o k n á , p l á v a-
by ty . Je v pôvodnom,
júce podlahy na chodbe
zachovalom stave, jadro
Ä Predám
p e k n e z r e k-
onštruovaný 3-izb. byt s
2
loggiami
teorovej
na
ulici
M ev
Košiciach, èas Nad
x spálòa, kuchy òa so
špajzou a kúpe¾òou
(34.990)
(
0911
554 925.
Ä Predám
Jazerom. By t má 65m2
izb. b y t s loggiou, po
+ lo ggie, nachádza sa
kompletnej rekonštrukcii
na 10.poschodí z 13, vo
na sídlisku II., širšie cen-
v e ž i a k u . B y t j e k o m-
trum mesta, cca 10 min.
pletne zrekonštruovaný
peši, by t má kompletne
- rohová kuchynská
vymenené plastové
linka so vstavanými
okná vrátane loggie,
spotrebièmi, murované
plávajúce podlahy kom-
jadro s vaòou, nová
binované s keramickou
( 0908
dlažbo u, n ov á ku chy n-
sanita (71.000)
796 298.
ÄPredám
ská linka, stavaná skriòa
3-izb. byt v
osobnom vlastníctve na
1. poschodí na Humenskej ulici na Terase v
Košiciach.
Byt
má
výmeru 74m², má loggiu
a je po kompletnej reko n št r u kc ii , k to r o u b ola
zmenená dispozícia bytového jadra. V by te sú
plastové
okná,
na ch o db e a v spálni,
kompletne prerobená
kú pe¾òa a WC
914
018.
( 0917
Súrne
v
H u me n n o m pr ed ám 2 izb. b y t s v e¾kou ro zlohou
a
balkónom na
sídlisku I, situovaný pri
ne mo cnici a poliklinike
(25.000)
( 0907
915
293.
murované jadro, nová
Ä Predám v Galante 2-izb.
( 0907
b y t v ce n tr e me s ta , p o
sanita (78.000)
944 488.
2
rekonštrukcii, 572 m ,
prerobený na 3-izb.,
vyòatý z bytového fondu
K dispozícii komplet
balkón, výah ( 32.000)
balenie s dokladmi a
( 0911 294 725.
príslušenstvom + kupón
Ä Predám slneèný a zrekonštruovaný 2-izb. byt Brezovec - 60 m2, špa-
na 4 èistenia zdarma.
Dôvodom je kúpa D800
(690)
( 0915 738 739.
jza v byte, 2 ve¾ké izby a
Ä Predám skvelý polopro-
tiež kuchyòa so špajzou.
fe s io n á ln y d ig itá lny fo-
K ú p e ¾ ò a p e k n e z r e k-
toaparát znaèky Fuji film
onštruovaná, okrem
FinePix
linky . Okná kvalitné,
povaný v roku 2006, je v
b a lk ó n , juh ov ých od a ž
skvelom stave, robí
juhozápad. By t je vo¾ný
kr ásne fo tky , má 2,5"
( 0907
(39 .900)
457
s
5 8 0 0 , k u-
displej, 8 mega pixelov a
10 x optický zoom, celý
878.
expozícií,
je
Ä Predám
( 0907
Sony HDR -
PJ260VE
z
dôvodu
ne vy u žívania keï, že
to èím video na DSLR a
ka me r a zb y toène stojí
doma. Bola kupovaná
PREDAJ
ako druhá záložná kamera, no keïže mám dva
Ä Predám
Ä Pre dá m 2-izb. komplet
p e r-
nedolieha krytka na
¸
08
v
fektnom stave, trochu
foto - kino
( 0911
N ik o n D 3 0 0 0 ,
fotoaparáty,
tak
je
vo výbornom stave, tak-
nevyužitá. Celkovo bolo
zrekonštruovaný byt
mer
S
s òou natoèených cca 5
v
8
nabíjaèkou, základným
h o d ín . C e n a kamery je
posch. Byt má nové
o bjektívom, 4 GB SD
3 4 9 € + v ä èšia b aterka
m u r o v a n é j a d r o , o b k-
kartou a manuálom
65 €, výdrž cca 9 hodín
lady , dlažby , plávajúcu
(200)
Necpaloch,
podlahu,
1./
škrabané
omietky , plastové okná,
nová elektrika, roleta na
b a lk ó n e , lo d ž ia . N ízke
n á kl ad y na býv an ie d o
v Prešove 2-
hobby , 12.000 záberov.
murovane jadro, pivnica,
r e k-
o nštrukciu pod¾a vlast-
Nového
pozícia: obývacia izba, 2
poschodie
5.
zachovalom stave -
m2. Ponúkaný byt sa
D i s-
prvý majite¾. Fotenie
ulici,
033 573.
1. Nachádza sa 8 km od
murované.
Kúpený 4.1.2011 v SR,
v Skalici na Mallého
baterkách (65)
centra (39.700)
0907 129 821.
s
ob y tn á p locha má 49
je
v
stave.
Ä Predám 2-izb. byt v OV,
ale
V á h o m v o b c i B ošáca.
(
kus)
pôvodnom
3.
a v dvoch izbách
spo¾ahlivý
balkónom ktorý je v
Ä Predám tehlový by t 3 +
nad
18 - 105 (vydarený,
rad manuálny ch funkcií
ných predstáv. ktorého
Mesta
originálny set
Nikon D7000 + objektív
bezchybnom
v Prešove 2-
izb. tehlový by t v osobnom
( 0907
Ä Predám
(
110 €
( 0917 121 497.
Ä Predám
2-izb. by t, 56
m2, v OV, širšie centrum
N itr a - P á r o v sk á u lica ,
za te ple ný b y tový dom
( 0915
(45.000)
658
585.
Ä Predám
nefotený.
( 0905 451 443.
Ä Predám telo fotoaparátu
Panasonic SDR - S70 s
jektív 14 - 45 mm 1: 3,5 -
príslušenstvom s SD
5,6 a 40 - 150 mm 1: 3,5
ka r tou 4 G B. V záru ke,
- 4,5 1 GB karta, polari-
zakúpená 7/ 2012, ve¾mi
zaèný filter, makro pred-
málo používaná, stav
sádka, krytka clony,
n o v e j ka m e ry (120)
b r a šn a a nabíjaèka
(
0905 939 777.
Ä Predám
Sony HDR - HC 9
mm, vo ve¾mi dobrom
0905 282 965.
funkèné. K zrkadlovke je
h¾adávanej
8
èasti
v
GB
SD
batéria (370)
5 2 m2 sa n achádza na
947 582.
z o stá v a z d v o ch iz ie b ,
kuchyne, kúpe¾ne s WC,
chodby a dvoch pivníc.
Dispoziène
je
byt
rozdelený na 2 èasti
(29.499)
(
0915
475 852.
Ä Predám
izb.
v Prešove 2-
tehlový
byt
karta,
n a b íja èk a a n áh ra dná
Prievidzi. Byt s rozlohou
2. poschodí z 3. Byt po-
videokameru
Sony HDR - HC 7, alebo
objektív Nikkor 18 - 105
stave. Všetko 100%
ÄPredám
( 0907
(
0908 970 681.
Ä Kúpim
Nikon D80 +
2 - i z b . t e h lo v ý
sídliska
videokameru
Olympus e500 + 2 x ob-
b y t s b a lk ó n o m, v o vy-
Starého
( 0908 742 901.
Ä Predám
Ä Predám
(
d i g i t á l . z r k a d-
lovku Oly mpus E - 510,
živý náh¾ad, vstavaný
stabilizátor, antislneèný
display , dva sloty na
karty/ X D a CF/,18 prak-
ako
nový
tických scénických reži-
Canon EOS 450D aj z
mov, formát súborov
objektívom EFS 18 - 55 -
jpeg, raw. Príslušenstvo
Image Stabilizer, ve¾mi
v cene - 2 x akumulátor,
málo používaný, prvý
nabíjaèka, všetky káble,
majite¾ všetka dokumen-
dia¾ková spúš, káblová
tácia má spravených
spúš, karta XD a CF, 18
cca 5000 fotiek èo je na
praktických scénických
tento model ve¾mi málo
režimov, formát súborov
znaèková
JPEG, RAW.
taška
s b a l k ó n o m , o r o z lo h e
Lowepro v cene. Objek-
Príslušenstvo v cene - 2
5 4 m2, v širšom centre
tív EFS 18 - 55 - Image
x akumulátor, nabíjaèka,
m e st a Pr ešov . By t je v
S tab ilizer 8 GB SDHC,
v š e t k y k á b l e , d ia ¾ ko v á
pôvodnom stave - 2
karta, manuál 4 x CD 3
spúš, káblová spúš,
4
karta
XD
a
(180)
( 0905 990 615.
Ä Predám Sony
Alpha 57
Ä Predám syntetizátor Ro-
-
CF,
inšta la èné CD, návody
hudobné
nástroje
09
so zárukou, kupovaný v
n afotených cca 7000
09
fo tie k. K to mu o bjektív
lovku Nikon D5100 s obj e ktí v o m 1 8 - 5 5 mm f/
3 .5 - 5.6G AF - S D X
VR, kupovanú v novembri 2012. Fotoaparát je v
1 0 0 % stav e , jed en kr át
použitý. Ponúkam ho s
kompletným príslušenstvom
od
výroby
v
originálnom balení a
dvojroènou zárukou
(460)
( 0944 548 918.
ÄPredám
telo Canon
500D vo vy nikajúcom
s t a v e - ž i a d n e š k r abance, skoro ako nový,
na display celý èas
ochranné sklo + battery
grip aj s redukciou na
tu žko vé b aterky + 3 ks
batérie + nabíjaèka + 8
PREDAJ
A m a t i C l a ss ic D e lu x e .
Nástroj bol málo hraný,
bol iba uložený. Prešiel
dôkladnou kontrolou, je
v 1 0 0 % s ta v e. K ne mu
pevné
hubièka
puzdro.
a
Na
podlepky a pružinky
môžem
poskytnú
záruku
(
0903
374 663.
Ä Predám es alt saxafón,
vynikajúci pomer kvality
a ce ny , mo sa dzn é telo
aj klapky, ¾ahká odozva,
vyrovnaný zvuk. V cene
(290)
(
0907
658 360.
Ä Predám málo používanú
kameru Go Pro Hero.
K o mp l et pr íslu še nstv o
( 0907 462 001.
Ä Predám 3CCD digitálnu
videokameru Panasonic
N V - G S 2 3 0 a j s p r ofesionálnu ramennou
opierkou
na
v id e o k a me ru , ktorá je
vhodná pre všetky ty py
malých
a
stredne
ve¾kých kamier, s hmotnosou do 5 kg. Opierka
m á m n o ž s t v o n a s t avite¾ných pozícií vïaka
roky,
výluène
domácom prostredí + v
puzdro
s
k o l i-
Ä P r e d ám klá v esy
541, top stav,
pošlem aj na dobierku
rado9@ netkosice.sk
plný zvuk + luxusný
H o hn er Verd i 12 0 bas,
k o ž e n ý k u f o r + h a n-
D e lícia Ju nior 48 , 6 0 a
drièka + príslušenstvo,
72 bas, kufor na 120
vynikajúci nástroj aj pre
bas. Akordeón
nároènejších aj pre
893 918.
0905 397 422.
Supita
(
0915
5 + 2 registre. ¼ahká iba
ale aj pre pokroèilého. V
7,4 kg, naladená bez
cene je pevný obal, lýrka
závad
- držiak na noty, pri
Ä Predám
( 0908 838 953.
približne 110
rokov starý kontrabas z
Maïarska, celodrevený
- masív, ve¾kos 3/ 4, je
prasklín, alebo vymením
erálnu opravu - lak, nová
( 0917 792 030.
za
dám
k
tomu
sólové
dvojroèný alt
N V - M D 1 0 0 0 0 v p e r-
saxofón Yamaha vo
r a stro, príjemný zvuk,
fektnom stave. Ideálna
výbornom
hranom
kvalitné spracovanie,
p r e z a è í n a j ú c i c h ka m-
stav e. D ru hý ro k sa na
absolútne nepoškodený
eramanov. Ku kamere
òom temer nehralo.
(2500)
mám náhradnú baterku
Ladí. Plus plátky originál
Ä Predám
p ou žitú mini kameru.
Natáèa video v rozlíšení
480
x
720. Je
k nej
všetko príslušenstvo,
v e¾a držiakov a 8 GB
pamäová karta (25)
0944 112 945.
(
ve¾kos 2,5 v hodnote 35
€ zdarma, kufrík, originál
vytieracia handrièka, hubièka súèasou
( 0918
874 057.
škrabanec. Celo je celo-
( 0902
075
503.
osobnom odbere v Žiline
Ä Pred ám
(
0904
n o v ú k n ih u o d
Kate Longovej - príruèka
zlej matky. Kniha je
nová, nebola vôbec
èíta ná. Obsah knihy je:
Ä
Príruèka zlej matky je
KÚPA
kufrom,
ponúkam od 2000 do
€
(
0944 085
170.
p r í b e h , k t o r ý s a o d ohráva poèas jedného
roka a vy stupujú v òom
1756
( 0902 234 721.
husle z roku
( 0903 504 189.
Ä Predám
novú knihu -
povskej
-
Bodka
v
adresári. Obsah knihy je:
Hana žije všedným živo-
dvoma demi. Jej dni
s p e s t r u j e p r i a t e ¾ st v o s
atraktívnou Darinou, od
ktorej tiež odišiel manžel
a jej samotu vy påòajú
úspešní, èasto ove¾a
mladší muži (5)
( 0905
203 701.
Ä Predám knihu Ohlásená
vražda
(5)
(
0903
929 155.
Stout:
knihu od R.
Smr
n e-
hanebnice, vy d. Ikar
1996, 143 strán. Isabel si
zariadila život priam
ideálne. Úèty za òu platil
b o h a tý p r ie my selník a
ona mala románik s
pekným milencom (3)
(
0915 652 226.
ÄPredám
Husle sú ustrojené,
70 rokov. Žiadne vážne
203
r o m á n o d J a r m i l y R e-
ÄPredám
Kúpime starší
zosilòovaè, aj amatérskej výroby, výkon
160 W, 4 - 5 vstupov.
Popis + cena. Vopred
napíšte, nevolajte.
Štiavnik 894,013 55
Bytèa.
¾ su p e r h u s le .
k r á sn y z v u k. S ta r é a s i
Ä Predám
( 0905
to m r o z v e d e n e j že n y s
Kúpime starú
klávesovú harmoniku 120-basovú,
ale výluène s vykrojeným hmatníkom aj
chromatiku s vykrojeným hmatníkom.
Popi, cena poškodené. Vopred
napíšte nevolajte.
Štiavnik 894, 013 55
Bytèa.
kob y lka, bo de c. struny
a l e b o o r c h e s tr á ln e P i-
Ä Predám èisto novú, ne-
absolútnom
poriadku, nemá ani
3000
vhodný pre zaèiatoèníka
balenie Daniel´ s 10 f ks
môžeme dohodnú na
pôvodným
s kv e léh o zá be ru (16 0)
( 0904 707 924.
zásielka , prípadne sa
originálnom stave, s
pred pol rokom mal gen-
(300)
poštovné ako listová
s t a v e , a k o n o v e , t r o-
from. Trojhlas, 80 bass,
Ä Predám
darèek. Cena je 9 € +
b a c h v o v e ¾ mi d o b r o m
vo ve¾mi dobrom stave,
videokameru Panasonic
túto som dostala ako
701.
poškodení, málo hraný,
0907
ju, lebo už jednu mám a
ob ráti (7)
m o n i ku S tr a d e lla s ku-
(
úp ln e nová - predávam
R e son et, kompletnú, v
Ä Predám zachovalú har-
saxofón
vtáèika na k¾úèik III. od
p i a n o W e i n-
Ä Predám
ovaný, ako nový, bez
639 659.
Ä Predám knižku Kronika
830 321.
drevené
(
0917 111 222.
tomu, ako sa veci môžu
Es - klarinet
štvorroènú
Haruki Murakami
p le tn ú , è a sti gitary Za
Amati - Kraslice, bez
ÄPredám
n a zá p a d o d sl u n c e o d
Ani jedna nemohla uveri
( 0904
k o m , s t r i e b o r n ý , l a k-
Ä Predám
226 176.
Ä Predám Na jih od hranic,
(11,53)
B,
n a akúko¾vek možnos
èomu sa dá prispôsobi
( 0902
lana Big Beat. Aj nekom-
848 761.
757 461.
Sta lo sa
mi všetko (3)
Charlotte, Karen a babi.
jpedálové
( 0903
Ä Predám knihu
Czechoslovakia, nástroj
v
( 0903
956 068.
Resonet Grazioso a Jo-
o z v . 2 0 5 m m , s  a ž í t-
aj dohoda (150)
mäkká väzba cena 4,50
Ä Kúpim do zbierky gitaru
B p ozón , vàt. 12.4 mm,
rýchlom jednaní možná
proroctvo, èítaná 1 - krát,
è e s k e j v ý r o b y + sl á èi k
je
Aj prepravu zabezpeèím
Ä Predám akordeón Welt-
(
Ä Predám celé violonèelo
0911 401 237.
( 0908 417 003.
puzdro
0902 075 503.
(
mechanika, výborný
Ä Predám Amati Kraslice
vo výbornom stave. Je k
vozelené
meister
(
èeskej výroby, nástroj je
C asio
K n i h u o d R o-
Haruki M urakamiho. Je
t o m u a j k l a s i c k é t m a-
banca, naladený lacno.
nároènejších (380)
(
Ä Predám 1/ 2 violonèelo
419 063.
(400)
Cremonese
0910 173 194.
( 0904
( 0903 354 739.
alt
tón.
1898, Miláno (1.300)
e s k a m i ( o r i g i n á l K u rzweil K76 (999)
komorný
Scuola
v
v e¾mi pe kn ý, b ez škra-
nový
husle. Sú to
L e a n d r o B i si a ch D e l la
málo používaný - cca 2
rukavice, vytierák, plátky
ÄPredám
s
( 0940 755 721.
tový,
1 v bezchy bnom stave,
CTK
husle
k r á s n y , j e m n ý , z a m a-
Ä Predám Hammond XK -
cene
pekné
staré husle, ktoré majú
0917
505 692.
Ä Pre dá m klavír Lorencz
kufor,
jazz - èierny , zlatolak
jaký
(
(
puzdrom a sláèikom
(90)
Ä Predám:
€ plus poštovné
ÄPredám
zachovalé
top stav. Pridám aj
puzdro
ve¾mi staré
0919 143 204.
Ä Predám
PREDAJ
gera Ta lbota Osudové
husle cena dohodou
klávesy
hubica,
je
spúš + popruh, krabica,
Možnos výmeny za ne-
(
p o u ž í v a n é m in imá ln e ,
Ä Predám soprán saxofón
plastová
ÄPredám
Yamaha pSR 1500,
saxafón - super medium
kábel, HDMI kábel.
manuál.
890 €. Teraz za 599 €
GB SD karta + dia¾ková
návod, CD - dátový USB
( 0902 075 503
slovensko,
ÄPredám
0907 314 262.
Ä Predám digitálnu zrkad-
krabici,
0905 550 130.
(
všetko v záruke (750)
v ýb o r n e zn ejúce (30 0)
z á r uka . Pô v od ná cen a
b l e s k S o n y H V L 4 3 m,
cele
úplne nový, v originálnej
Kú pe né n a S lo ve nsku,
Sony dt 50 mm/ 1.8 a
staré
husle, nepoškodené,
maïarský
°
a u g u s t e . J e a k o n o v ý,
ÄPredám
land Juno G Version 2,
10 literatúra
Dvojníèka,
Posledný
svedok,
Hriešnik, Suterén záhad,
poškodenia. Staršia,
Zá hra da kostí, cena za
zn.
p rav depodobne Èeská
ku s 7 € + poštovné
Petrof, v dobrej kvalite, s
výroba. N a otázky rád
dobrým zvukom, no
odpoviem. Cena návrh,
treba doladi. Pedále
dohoda
ÄPredám
klavír
nevàzgajú (990)
136 180.
( 0917
829 939
(
0903
&&
(
09482 00 056.
Ä Predám
detektívky z
lekárskeho prostredia
rôzny ch autorov, asi 30
5
ks, cena za jeden kus 3
závod D kW 1950
1954
tra ktory , podvalníky .
Ä Predám ve¾mi výhodne
cm a se d a c ia sú p r a v a :
€ , p r i o d b e r e v š e tk ýc h
(17 € ), osob ný o db er v
Hraèky môžu by aj
mahagón nábytok v do-
180 x 140 x 80 cm (110)
(
B r a t i s l a v e , a l e b o d o-
p o š k o d e n é , n e k o m-
brom stave, ku nábytku
( 0914
ple tné, ne funkèné, s
sú aj nadstavce a boèné
krabicou alebo bez nej.
š u fl ik o v é n ad stav ce to
kusov
cena
60
€
0915 281 919.
b ie r ka 3 ,5 0 € )
Ä Predám knihu Chatrè (5)
Ä Pred ám
( 0903 929 155.
Ä Predám
k n i h u D a V i n-
ciho kód, od Dan Brown.
R o b e r t L a n g d o n , h a rvardský vedec zaoberajúci sa symbolmi, je pracovne v Paríži a neskoro
v noci dostane naliehavý
telefonát. V Louvri bol
zavraždený kurátor
múzea a pri jeho tele sa
našla záhadná šifra.(5)
( 0904 016 109.
Ä Predám
kn ih y z e d íci e
Nový èas: Šakal od
F red ericka Forsy tha,
Geraldova
hra
od
Step hena Kinga - Podpa¾aèka od Stephena
Kinga, Bojíš sa tmy? od
Sidneyho Sheldona,
Omerta od Maria Puza,
Epidémia od Robina
Cooka. Každá za 6 €, sú
vo výbornom stave, raz
èítané, ako nové
(
knihu Hlava
XXII, 100% stav, cena 6
€
+
(
pošt.
L e y l a n d R TW
7 5 e x kluzívn y model milo va n ý kus histórie
Londýna. Krásny model
v perfektnej miniatúrnej
po do be . Je to krásna
pripomienka dávny ch
èasov. Model nový, nepoškodený, v ordinálnej
krabièke (21 €). Osobný
odber v Bratislave,
alebo + dobierka 3,50 €
0908
Ä Predám hovädziu kožu
kr a b icu. Pozrite sa d o
skrine, na pôdu alebo do
skladu,
èi
uvedenú
hraèku
nemáte
nevyužitú doma. Rád ju
od Vás kúpim a dobre za
òu zaplatím. Ponúknite
n a e m a i l : ta tr a s ma lt@
azet. sk
(+
420 773
malt@ azet. sk
( 0904 390 249.
béžová/ žltej farby v
tvare U. Sedaèka je
vhodná aj ako detská
r o z k l a d a c i a .
izba - ve¾a úložného pri-
Nadobúdacia cena bola
estoru. Súèasou steny
1 8 5 0 € . P r e d ajná cen a
s ú a j d v e v e ¾ké skr in e.
620 €. Na sedaèke sa
C e l ko v á šír k a s te n y je
sedí iba na deke takže je
410 cm. Rozmery skríò
naozaj
170 x 80 x 50. Stena je
Prípadne dohoda
ako nová v 100% stave.
0905 620 277.
Pôvodná cena 700
(
0903 156 386.
ÄPredám
staršiu
skupinu historického
šermu, obuvníci (12, 40
€)/ m2. Plátno na knihy,
kufríkový šijací stroj
nábytok
01 Predám
lavice
Zachovalá, ako nová,
minimálne používaná, z
(
( 0903
847
kus)
( 0905 953 939.
Ä Predám
na kolieskach otáèaciu v
obývaciu stenu aj s os-
dobrom stav e, v hodná
v e tl e n í m, ko n fer en èn ý
do
z e l e n ý r o z  a-
stolík, kuchynskú linku s
dielne. Cena 20 €
gauè.
nerezovým drezom,
0911 373 198.
Málo
používaný ako nový
(
0905 783 243.
kúpe¾òové
zrkadlo s led osvetlením
n e v y u ž i t ý n e-
používaný rozkladací
( 0908 594 296.
Ä Predám zachovalé kancelárske kreslo (30)
(
0903 962 111.
ÄPredám
skriòu,
a zásuvkou, taktiež
p re dám automatickú
práèku a chladnièku
znaèky Beko a mikrovlnku (1.300)
(
570 545.
nej dyhy v dobrom stave
( 0910 915 826.
staršiu
obývaciu stenu. Stena je
tmavohnedá vhodná na
chaty, alebo možno
niekomu poslúži ešte aj
doma. Stena sa skladá z
jerník, Benka, Galanda,
šírka: 3,5m 70. roky .
t r o ch è a stí a to ba rov á
F u l l a , We i n e r - K r á ¾ ,
Kuchy nskú linku, šírka:
èas, sklenená èas a
h od in ie k
E r d é l y i , C s o r d á k , N e-
1,50 m, 80. roky, detský
skriòa.
Jourdan
meš, Šimerová, Krivoš,
koèík
zachovalom
Quartz, 2 x pánske, cif-
Kompánek, Paštéka,
staršie
erník 3,5 cm, dlžka
(
dámske, ciferník 2,5 cm,
d lžka r amie nka 19 cm,
šírka
1.5
cm.
Mechanizmus - batéria.
Spolu za 40 €. Aj jednotlivo
( 0949
649 829.
peter. kovacov@ gmail.
com
Ä Po dohode predám dva
Mousson a iných
0905 659 148.
Ä Kúpim plechový pásový
( 0915 427
D a l a s , v ý r o b c a D e c o-
ovlá daním na kábel aj
032.
be z, skú te r, akéko¾vek
roky,
ve¾mi
o b ý v a c i u s t e n u + k omoda
káblové ovládanie
bow-
( 0914
j e m o r ô z n e p le c h o v é ,
plasto vé , bakelitové:
e d ície Atla s, výrob ca:
3
lušenstvo, napríklad po-
j o v k a a i n é . M á m z á u-
z
má
j t o f i r m y a l e b o a j p r í s-
Br atisla ve , a le bo + do-
RT 125
ve¾mi peknú,
290, V - 215, Š - 56.
Igra, Smer, Šery , Zbro-
IFA
Ä Predám
èiernu
(1 7 €), o so bn ý od ber v
cykla
d om Topo¾èany . Stena
zachovalá. Rozmery: D -
plechové autíèka od te-
firmy Ites, Igla, KDN,
m o d e l m o t o-
(
90 cm kusy
1962
700 521.
problémami. Miery celk-
8 0 5 a le bo Tatra 13 7 s
závod D kW 1956
Ä Predám
s
Ä Predám obývaciu stenu
alebo bez pohonu od
bierka 3,50 €
už
možno s ro zdeli na tri
z
250
ale
b a g e r , n á k la d n á Ta tr a
e d ície Atla s, výrob ca:
ES
zamyka,
ide
dozér, traktor, žeriav,
sta r é È S S R h r a è ky n a
MZ
( 0905 155 328.
vymeni,
0915 127 923.
den, zotrvaèník, k¾úèik s
cykla
treba
ve¾mi peknú
v
akurát zámok na bare
batérie. Cena dohodou
Ä Predám
je
stave,
ová dåžka 3,60 m
tra sm alt. Kúpim aj iné
m o d e l m o t o-
vodovodné
Stena
nová, dåžka 270 cm,
( 0905
Ä Predám
1950,
obývaciu stenu, ako
su v nú plošinu, pluh ta-
512 188.
roku
tr a k to r tzv . pa sá k, b ul-
z a c h o v alé staršie ty p y
písacích strojov
z
zachovalú
( 0905 549 266.
Ä Predám
v o v e ¾ m i d o-
b r o m s t a v e n e p o š k-
M ožnos kombinácie
s te n y . D ohoda možná
( 0907 742 566.
odenú rohovú vitrínu.
Ä Predám obývaciu stenu
M á 7 polièiek. 5 x skle-
skla da júcu sa s piatich
nená a 2 x drevená,
dielov: šuflíková èas 2 x
(
policová èas jedna
spodné v skrinke
v e š ia k ov á je dn a mu lti-
0902 888 352.
Ä Predám komodu pod tv,
èiernej farby, je zhruba 3
roky
používaná.
funkèná a jedna presklená vitrína (50)
( 0917
708 858.
autobusy , nákladné
Rozmery : v/ š/ H - 49/
Ä Predám zachovalú rozk-
autá, trambusy, žeriavy,
208/ 60 cm. Cena 40 €.
ladaciu sedaciu súpravu
(
+ kreslo v hnedej farbe.
sanitky, formule, osobné
autá - Škoda, Tatra,
Len osobný odber
0908 776 844.
kancelárie
Ä Predám
aj
do
(
3 s t o l i è k y G i l-
bert, biela dyha, oce¾. 47
x 47, V. 85 cm, výrobca
IKEA, cena za kus 20 €/
p ô v o d n á ce n a 35 € / sú
v o výb o rn om stave
(
0911 624 041.
Ä Predám rohovú súpravu,
ÄPredám
sektorovú
0944
Ä Predám obývaciu stenu,
ÄKúpim
(
0944 902 170.
Ä Predám drevenú stolièku
hovací
gauè
€. Len osobný odber
koža a senil + vankúše,
obývaciu stenu z prírod-
KÚPA
ako nové. Cena 1 ks/ 11
úložným priestorom -
PREDAJ
Ä Predám
na predaj 812 x
poah tmavo sivej farby
súpravu - rozkladaciu s
mail: ukeva@ szm. sk
p e r , n e m e c ke j v ýr o b y .
jedálenské stolièky,
( 0903
Ä Predám rohovu sedaciu
( 02/ 4341 0986.
Ä Predám premietaèku na
Ä Predám lacno 4 m dlhú
949 650.
stolièiek, kuchy nskej
( 0907 822 734.
Ä Predám 4 ks zachovalé
obývaciu stenu
13
látka na preèalúnenie
(
0905 457 829.
kazety, obaly. Poahová
armádny nôž (10 €)/
1 8 cm, šírka 2 cm. 1 x
Možnos
ïalšie inzeráty. Kus 55 €
brašnárov, na knihy, pre
126. KN
ramienka 1 x 22 cm, 1 x
zabalené.
nábytku, pozri moje
d i e l a o d M a-
Louis
biele
ú l o ž n é h o p rie s to r u . A
n a p iš to le a p u z d r o n a
zn.:
èisto
stolièky . Nové, ešte
na chalupu, má ve¾a
pre
Ä Predám kožené puzdrá
Ä P r e dá m sa du
ÄPredám
(
èalúnenie,
610 mm
PREDAJ
zachovalá.
farbenú, vhodná na
Ä Obraz
&
kúpim aj len samotnú
(50)
Ä Predám obývacia stenu,
zakúpi si aj iný druh
0903 976 332.
12 hobby
Vám priplatím, prípadne
zachovalú
koženú sedaciu súpravu
obývaciu stenu, vhodnú
pozostalosti (80 €)
642 504.
Za model s krabicou
4 5 1 2 9 2 . m a i l : t a t r a s-
( 0914 700 521.
8 mm film, normál aj su-
0908 854 872.
Ä Predám
700 521.
( 0948 475 004.
ÄPredám
Rozmery kresla: 80 x 80
ko rp us je sv etlobéžový
te fló n, v an kúše sú 2 ks
sv e tlobéžový teflón a
ostatné sú látkové, farba
zeleno béžová. Vankúše
sa dajú vyzliec a pra v
práèke. Sedacia súprava
j e v j e d n e j è a s t i r o z  ahovacia na pohodlné
s p a n i e , d r u h á èa s  m á
po celej svojej dåžke
ve¾ký úložný priestor
(
0917 862 048.
Ä Predám rohovú sedaciu
sú p r a v u , r o zk la da ciu z
dô vo du sa ho va nia sa,
t a k t i e ž d e tsk ú zo s ta v u
do detskej izby a dve komody
( 0944 115 031.
Ä Predám
p e k n ú a p o-
hodlnú koženú sedaciu
súpravu 3 + 2 + 1. Na
jednom boku trochu
poškodená od maèky .
Super na chatu, chalupu
atï.
(300)
(
0910
964 307.
Ä Predám vstavanú skriòu
šírka - 3,5 m, håbka 0,65 m, výška - 2,6 m javor medový/ orech
(
0904 552 763.
Ä Predám vstavanú skriòu
ce na do ho do u
( 0911
735 340.
Ä Predám policovú hlbokú
skriòu s n adstavcom.
6
Aj naïalej u nás platí možnos bezplatnej OBÈIANSKEJ inzercie na inzertných
kupónoch zo všetkých slovenských a èeských inzertných novín, vrátane
zaniknutých. Je to naša služba zákazníkom.
Podborovú, približne 500
me tro v od obchodného
centra Európa. Rodinný
dom za výbornú cenu
má vy nikajúcu polohu a
s ln e è n ú o r ie n tá c iu . N a
Skriòa v dekóre buk s 1
d v e r ami a 4 v lo žen ými
policami. Súèasou je aj
dokupovaná nadstavba.
Je hlboká. Rozmery: 46/
56/ 214 š x h x v. Odvoz
Ä Predám 2 noèné stolíky
so zásuvkou
( 0911
knihy , príp. hraèky (30)
Je to krásny , ve¾mi po-
( 0907 801 970.
hodlný kúsok
Ä Predám ve¾kú knižnicu
134 794.
ÄPredám
komfortnú
manželskú
poste¾
èiernej matnej farby z
masívneho
dreva.
Ä Predám rozkladací gauè
- dvojsedový
Kn ižnica má presklené
041 737.
robenú v Taliansku, štyri
police, v dolnej èasti sú
Ä Predám
m e s i a c e s t a r ú ; j e n e-
uzatvárate¾né skrinky na
p o š k o d e n á , a ko n o v á .
odkladanie. Do knižnice
Výrob a: Ta lian sko M a-
sa zmestí 800 kníh. Dá
teriál: masívna borovica
sa ro zo b ra ! R ozme ry
biela, voskovaná; rošty
knižnice: dåžka - 302 cm,
la me lo v é ; fa rba biela.
v ýška - 1 75 cm, šírka -
Ä Predáme kvalitne skrine
Rozmery: håbka 192 cm,
50 cm
do kancelárie: rozmery
šírka 212 cm, výška 110
048 412 5031.
skrine s posuvnou role-
cm, výška nastavite¾ná
( 0918 248 933.
Ä P re dáme
kancelársku
s kr i nku, fa rba èie rn a +
buk, 2 police, dl. 120 x h.
43 x v. 70 cm
( 0911
892 285.
tou sú: dåžka: 160 cm
výška: 114 cm håbka: 44
cm, rozmery skrine s
dvierkami sú: dåžka: 80
cm výška 114 cm håbka
44 cm. K dispozícii sú 2
kusy . Všetky skrine
majú po lièky
(
0905
856 538.
ÄPredám
ako
vstavanú
novú
skriòu
v
dekóre buk. Rozmery
134 cm x 260 cm x 50
cm/ š x v x h/. Cena 120
€, dohoda možná
(
0905 424 802.
Ä Predám komodu, svetlá
farba, výš. 88 cm, šír. 90
cm, håbka 42 cm. Ve¾mi
pevná, ažká. Cena 50 €
( 0907 049 765.
Ä Predám
2 f k s š a t n í k-
š ír ka 8 0 0 , h åb k a 5 0 0 a
v ýš ka 1 8 0 0 mm . C en a
za 2 ks 150 €. Aj jednot-
( 0905 650 036.
Ä Predám
r o h o v ú s kr iò u
rozmer: Výška 195.4 cm
Šírka 88 cm Håbka 88
cm
( 0903 922 308.
ÄPredám
( 0903 866 963.
zabalenú v originálnom
Knižnica
balení, so záruèným lis-
zabudovanú 3 x vložku s
tom 02/ 2013. Pôvodná
dvierkami v šedej lesklej
ce na 599 terajšia cena
fa rbe. Šírka: 149 cm.
490 €, v prípade záujmu
Håbka: 39 cm. Výška:
je možnos odpoèíta
149 cm. M ax. nosnos/
(
Ä Predáme
kreslá 2 ks,
odnímate¾ný poah,
farba zelená, 20 €/ f ks
( 0911 892 285.
Ä Predám
Èierna
farba,
n e-
používané. Pôvodne
(
€
0948
029 652.
Ä Pred ám 4
stôl
v
noduchá premena zo
stolièky na stôl. Cena za
f
ks
(80)
(
0905
650 036.
s k l e n e n ú v i t r í n u , t m avohnedá farba, rozmery
nepoužívaná, 100%
stav, úplne nová
(
0902 586 658.
Ä Predám regál - buková
a p e v n á , k v a l i t n e m a-
dyha, výška 76 cm, šírka
trace.
ma
60 cm, håbka 30 cm. Ako
o dkla da cí p riestor. V
no vé , le n jed na ty è má
p r í p a d e v á ž n e h o z á u-
také f¾aky, ale vidno iba
jmu dohoda na cene
zb lízka, ostatn é sú v
Ä Predám spálòový nábytok, roèný, minimálne
poriadku
(
0907
433 109.
Ä Pred ám kn ižnicu z lak-
používaný, t.j. poste¾ +
ovanej
matrac + rošt, 2 x noèný
borovice, výška 178 cm,
stolík, komoda a skriòa.
šírka
Cena za komplet 550 €,
0907 433 109.
samostatne èasti dohodou
( 0915 088 378.
masívnej
73
ÄPredám
policu,
cm.(15)
(
-
vyrobenú
z
masívu, rozmery 90 x 30
x 140. Je vhodná na
daèky sú: 180 x 88 x 85
cm a rozmery fotelky sú:
( 0905 150 645.
Ä Predám
nové hnedé
kožené kreslo priamo z
Anglicka. Vyrobené je z
grain
kože,
s
vy súvaním a podperou
nôh a polohovaním.
R o z me r y sú : 9 4 x 9 8 x
( 0905 150 645.
Ä Predám
nov é èervené
( 0905
la žn ý (69.000)
285 610.
Ä Predám
v Košiciach 7
izb. RD na Slneènej ul.,
kompletná rekonštrukcia
ukonèená v novembri
2012, dva vchody, 2 x
WC ,
garáž,
pozemku
výmera
294
m2
a
o b y tn á p lo ch a 166 m2
(225.000)
(
0915
099 708.
Ä Predám v Senci starší 4i
R D v s l u š n o m , p ô v o dnom stave, obývate¾ný,
Ú P 1 70 m2 + piv nica,
pozemok
1527
m2,
blízko centra obce. RD je
osadený v prednej èasti
pozemku s vy sadenými
okrasnými kríkmi, za domom
je
prázdny
dvojkreslo priamo z An-
pozemok, vhodný na
glicka. Je vy robené z
výstavbu ïalšieho domu,
textilnej kože. Rozmery
prípadne tenisové kurty
(
0905 150 645
èi bazén (230,000)
(
0903 240 775.
Ä Predám krásnu rohovú
ÄPredám
v
Nitre
n o-
poschodového domu so
a j s k r e s lo m . G a uèov á
6 izb ami, o rozme ro ch
kancelársky
sedaèka má úložný pri-
10,5 x 11m, terasa o ro-
nábytok. 2 x - stoly 2 x -
estor a je rozkladacia
z l o h e 4 0 m 2 , b o l s k o-
v itrín a 1 x - polica 1 x -
(220)
Ä Predám
345 €
( 0908 647 604.
ÄPredám
presklenú
vitrínu s osvetlením: 65
1 74 cm výška. C ena je
25 €
( 0905 239 653.
Ä Predám rozkladaciu pohovku, v zachovalom
stave
akurát
zložení
je
v
po
r o-
zhybe
pretrhnutá ale zašitá,
vhodná na chalupu,
chatu ale aj do by tu.
Cena: 40 € + pri rýchlom
j e d n a n í v ý r a zn á z ¾ a v a
( 0918 420 191
Ä Predám
Domèek sa nachádza v
( 0911
ob ci Šu rian ky , 15 ,6 km
pohovku (120)
vzdialená od Nitry, doba
601 462.
Ä Predám
n e v y u ž i t ý n e-
používaný rozkladací
gauè
( 0908 594 296.
Ä Predám masážne kreslo
znaèky Keyton. Kreslo je
celokožené
t m a-
v ohnedej farby a ve¾mi
m á l o p o u ž í v a n é . Z abezpeèí
Vám
p r o-
fesionálnu masហv pohodlí Vášho domova
(1.000)
(
0948
813 513.
ÄPredám
g a u è s m a-
(
0949 041 939.
ÄPredám
laudovaný v r. 2010.
ro z a h o v a ciu
tracmi, osobný odber
cesty cca 19 minút. Dom
je si tu o v a n ý n a miern e
svahovom pozemku
(158.000)
(
0911
136 462.
Ä Predáme
r o d inn ý do m
v K a m a n o v e j , p o k o mp l e t n e j , v k u s n e j r e konštrukcii. Zateplený,
nová
škridla.
Nová
samostatná garáž, upravený dvor a záhrada
(
0905 843 511.
Ä Pred ám
l u x u sn ý, zr e k-
o n š tr u o v a ný d om 6 km
o d M i c h a l o v i e c v o v y-
sedaciu
h¾adávanej lokalite. Dom
súpravu. 2 ks gauèe 1 f
má rozlohu 881m2 a
ks kreslo Cena 1 ks
g a u è a 7 5 € 1 ks kreslo
2 9 € . Pred ám aj samostatne. V stave 100%
(
0903 705 475.
Ä Predám rozkladací gauè
s ú lo žn ým p r i e st o r o m .
záhrada 1743m2. V
NEHNUTELNOSTI
B
190
Š
-
75
V
-
(
0911 456 119.
okná, plávajúce podlahy,
kvalitná
talianska
podlahové
kú r e n ie a le a j fu n k èn ý
15
kozub, ktorý vyhreje celý
dom (135.000)
( 0905
957 137.
40
zložený D - 190 Š - 150
celom dome sú plastové
dlažba,
F a r b a žlto - hnedá D -
V - 30 rozložený (60)
knižnicu
-
m u r o v a n ý , j e d n o p o d-
v o v e¾mi dobrom stave
( 0918 309 623. .
Konštrukcia je robustná
semi
v z h ¾ a d . R o z m e r y s e-
94 cm
vlastná
vostavbu rodinného
cm šírka, 32 cm håbka,
Ä Predám knihovòu, resp.
zo
mäkký a prirodzený
Top
je
vy užite¾ná studòa, èo je
modrú gauèovú sedaèku
(
kúpi iba ako set. Cena
vy bratá z krabice, ale
( 0948 411 106.
lenými bokmi. Má 2 skle-
j e d n o m . J e d-
bola 200 €, vitrína bola
(499)
zachovalú
porušené, možnos
( 0907 822 734.
Poste¾
ÄPredám
fotelky
anilínovej kože, èo je
sú: 144 x 75 x 68
ks stolièka a
aj iný druh nábytku (159)
200.
( 0908 195 164.
užšia vitrína. Všetko ne-
potreby . Pôvodná cena
x
Ä P r e d á m star ú kn ižnicu
0903 241 650.
komodu z tej istej série a
160
( 0910
g o t IK E A p o 3 9 € / ku s.
mô že t e n asta v i po d¾a
Rozmer
po lica: 13 kg
nené police (400)
M ožnos dokúpi si aj
zostavu.
má
celárskych stolièiek Vil-
sklenené police, ktoré si
takmer novú
IKEA.
dubovú vitrínu s presk-
4 k u s y k a n-
190 x 80 x 40, vo vnútri
spálòovú
v
464 428.
0905 273 717.
ešte
Ä Predám
zovej, zo série Expedit,
zakúpenú
DPH. Dohoda možná
novú koženú
106 x 86 x 85 cm (599)
nepoužívanú
k n i ž n i c u v o f a r b e b r e-
s t o l i è k u E r-
skriòu.
novú,
zabalenú
Ä Predám
gonomis, nepoužívaná,
59,90
ových skríò. Rozmer
livo
(280)
Ä Predám
( 0902 397 911,
( 0948
sedaèku hnedej farby +
2
dvore
výhoda a úspora. Dom je
900 210.
z n a è k y A s c h a c h , v y-
si treba zabezpeèi (55)
( 0910
Ä Predám
PREDAJ
Ä Mám na predaj 3-roènú
Ä Pr ed ám ro dinný dom v
pohovku v bielej koži od
centre mesta Zvolen, ul.
slo v enského v ýrobcu.
B o r o vian ska, sme r na
rodinný
rozostavený
dom
v
O k-
oliènou. V záhrade je rozostavený druhý, menší.
Popis: Dom má
dve
v e¾ké izby , kuchy òu a
7
spálòu v prízemí, na
tomu kuchyòa. Na všetkých
poschodiach,
vrátane
pivnice
Ä Predám funkèné soviet-
Ak v inzeráte uvediete predajnú cenu,
máte vyššiu šancu rýchlo preda.
poschodí sú izby štyri k
ske hodinky zn. Molinia
(30)
( 0905 340 676.
je
k ú p e ¾ ò a a s a m o st atn é
WC (1 92 .0 00)
( 0905
Ä Predám
RD 3-izb., 12
dom v obci Vieska na
nárazu vzdorný strojèek,
km od Zvolena, Víg¾aš,
7,5 árovom pozemku.
60. roky, ve¾kos puzdra
Ä Predám v Detve rodinný
pekné, tiché slneèné mi-
Dom bol kolaudovaný v
34 mm. Hodinky idú
d o m s p e k n ý m r o v i-
esto - plynové kúrenie -
roku 1950. Súèasou
ve¾mi presne. Cena 50 €
natým pozemkom a s
plastové okná - tehlový,
domu je aj garáž. S
p r ísta v b o u , v kto rej sa
pivnièka
záhrada
obytnými miestnosami,/
n achá dza po sedenie s
možn os hneï býva,
kuchyòa, 3 izby, špajza.
krb om a ba zénom. Po-
a le b o vy mením za by t
N a dv ore sa na ch ád za
z o s t á v a z o p r í z e m ia a
vo Zvolene (dohoda)
(
h ospo dárska budova v
dvoch poschodí. Na
0948 636 350.
706 844.
prízemí sa nachádza
g a r á ž , p r á è o v ò a s k otolòou, špajza a chodba.
N a pr vo m po sch od í sa
nachádza 1 ve¾ká miestnos, ktorá slúži ako
obývaèka, kuchyòa,
WC ,
chodba
a
s ch od isko. N a dru ho m
poschodí sa nachádzajú
3 i z b y , k ú p e ¾ ò a s WC ,
chodba. Inžinierske
siete: elektrika 220/
3 3 8 0 V , v o d a z v e r ej n é h o v o d o v o d u , p ly n ,
kúrenie
-
ústredné
ply nové, kanalizácia
(
1/ 110 m2, ktorý stojí na
pozemku o rozlohe 464
m2. Ide o stavbu na
k¾úè. Novostavba je
postavená z tehál, zateplená, má plastové
okná, podlahové kúrenie
+ krb, obklady a dlažby v
kúpe¾ni, WC, vaòa alebo
sprchový kút a plávajúce
p od la hy (109.000)
(
0911 170 911.
3 - i zb . r o d in n ý
Trebatice vzdialenej od
Piešan 5 km, v tichej
ulièke blízko centra
obce. Je postavený z
p á le n e j te h l y , je n a p ona
všetky
IS
v rátane kanalizácie,
ply nové kúrenie bolo
menené vrátane v r.
2010, nový ply nový kotol, nové radiátory aj rozvody .(70.000)
527 100.
Rozloha
( 0918
(35.000)
( 0908
622
800.
( 0915 450 886.
Ä Predám
21
sta rožitnú tr o-
jdielnu porcelánovú
umývadlovú súpravu,
krásna, bez chyby (100)
PREDAJ
( 0903 530 491.
ÄPredám
obraz
o l e-
joma¾bu na platne Por-
Predám krbové
dvierka na mieru
robené, kach¾ové
dvierka 400 x 300
mm, 300 x 330 mm,
žia ruvzdorné sklo, na
mieru rezané ( 0915
898 473.
pozemku je 300m2, z
Ä Predám
6 - r o è n ý d o k-
è o h o j e 1 3 2 m 2 z a s-
onèený
moderný
tavaná plocha. Na dome
rodinný dom v blízkosti
prebehla v roku 2011
Košíc, v obci Èaòa.
n o v á k o m p l e t n á r e k-
P o z e m o k má 17 00 m2 .
o n š t r u k c i a , n o v é e l e k-
Dvojpodlažný, zateplený
tr ic ké , v o d o v o d né ro z-
dom, s obytnou plochou
vody , nový ply nový ko-
prízemia
m2,
a o r i g i n á l n y s e t p o-
tol, podlahové kúrenie,
poschodie má 90 m2.
z o s t á v a j ú c i z k a b e lk y ,
plástové okna, trojsklo,
RD pozostáva z 5 izieb a
ktorá je ruène vyšívaná
nová strecha
pálená
kuchyne, haly a 2 x
z oboch
škridla Bramac
( 0911
kú pe¾òa. V o bývacej
tradièným
izbe je štýlový krb, pod-
zapínaním. Vek 55 - 60
lahové kúrenie súbežne
r okov , 10 0% stav. Je k
Nová, so zárukou 24
s Ú K radiátormi. Dom
nej
s
mes. Cenníková cena
m á v lastn ý zd roj p itne j
rovnakým motívom. Ka-
972 €. Liatinové kachle
vody s filtrom a vlastnú
belka: 29 cm x 21 cm x
majú
èistièku odpadových
7,5 cm. Peòaženka:
spa¾ovanie a oplach skla
vôd. Je situovaný v po-
10,5 cm x 5 cm. Cena
teplým vzduchom, ktorý
s u n u t e j è a s ti z á h r a d y .
spolu (65)
Na pozemku stojí aj
444 444.
443 331.
Ä Predám v Prešove dvo-
Dom sa nachádza na
pozemku s rozlohou 600
m2.
Obytná
plocha
domu je 119 m2. Dom
nie je do kon èe ný, je to
holo dom, neomietnutý.
Všade sú založené plasto vé o kn á, strecha je
nov á, dokonèená, so
strešnými
(66.900)
180
trét kòaza. 700 x 550
mm
( 0914 282 024.
Ä Predám zreštaurované
Biedermayer trimo (500)
( 0908 034 663.
Ä Predám tento jedineèný
aj
s t r á n s n ezlatým
peòaženka
(
09014
Ä Predám starožitný obraz
je možné po rekonštruk-
olej na plátne, rozmer s
cii využíva (235.000)
(
0903 908 838.
rámom 60 x 100, dole
vpravo signovaný, ve¾mi
dobrý stav
( 0915
232
2 6 3 . bados. j@ gmail.
0911
com
860 307.
Ä Predám v Piešanoch 4milo vníkov samoty a
20
starožitnosti
Ä Predám
novú piecku
Thorma
Kerpen,
ÄPredám
Technickú
knihu rok 1912 v maïarskom jazyku, v preklade
kr á sn e j p r íro dy . Sta rší
kniha bola vyrobená pre
rodinný
so
zárukou 24 mesiacov
(120)
( 0905 297 326.
ÄPredám
Jotul F100.
dvojstupòové
zabraòuje špineniu skla
Povrchová
starý rodinný dom, ktorý
oknami
(
izb. rodinný dom pre
dom sa nachádza v obci
jený
Trenèíne.
gový RD v obci Fintice.
v Ž i l i n e n o-
vostavbu bungalovu 3 +
Ä Predám
Ä Pred ám r od in ný dom v
jpodlažný tehlovo yton-
0903 515 634.
ÄPredám
záhrade ovocné stromy
stavebný
materiál
úprava:
èi e r n y la k Je d n o d u c h á
inštalácia s vývodom dymovodu horným alebo
z a d n ý m R o š t s p o p o lníkom (800)
( 0905 297
326.
Ä Predám ruènú ohýbaèku
na kruhovú, štvorcovú a
plochú oce¾. Cena 20 € +
(
poštovné
0903
574 865.
Ä Predám
profesionálnu
s
e le ktr o te c hniko v,
hospodárskou budovou
inžinierov, stavbárov,
rezaèku
a storoènou lipou priamo
strojárov, úradníkov a
D åžka rezu do 800 mm.
podnikajúce osoby .
Rezaèka
Kniha je s rozkladacími
ložiská. Telo je hliníkové.
obrázkami
dom
na záhrade v katastri
obce Šípkové je typická
Ä Predám obraz od Alojza
na
dlažbu.
má
valivé
h o s p o d á r s ka u s ad lo s
Klima:
v
Možnos reza dlažby až
pod lesom. Dom prešiel
A.K.66, tempera na
zapínate¾nom koženom
do hrúbky 20 mm. Mám
minulý rok vnútornou
papieri, rozmer 60 x 49
puzdre, pravdepodobne
na predaj viac rezaèiek.
rekonštrukciou, má novú
cm
kompletná
V še tky n o v é s ko mp l e t
elektrinu,
kúrenie,
(
0918 527
kúpe¾òu
100.
Ä Predám
( 0917 864 940.
Ä Predám
Strede 3-izb. rodinný
v e ¾m i kv a litné
a zachovalé hodinky zn.
Prim,
v Dunajskej
signovane
17
Jewels,
mechanické,
ruèné
naahovanie, incabloc,
a
stavba
železníc, strojov a pod.
príslušenstvom
poèet
originálnom
strán:
400,
v
obale.
rozmery: š. 10, 5 cm x v.
Pošlem a j n a dobierku.
(
Poštovné je zadarmo
15, 5 cm x h. 2, 5 cm
(180)
0915 232 263.
ÄPredám
150-roènú
starožitnú
vitrínu
( 0902 653 540.
Ä Predám
vàtaèku
príklepovú
zn.
Straus
o r ig in á l B i e d e r ma y e r,
RH1203 - 1200; tri funk-
žiadna
novodobá
cie: vàtanie, príklep,
bezcenná replika, z
kladivo; 1200 W; 800 ot./
tro ch strá n pre sklená,
min; 230 V/ 50 H z; 32
výška cca 160 cm ( 900
mm
€)
( 0903 976 332.
(120)
(
0944
526 392.
Ä Predám starožitné pod-
Ä Predám novú Gola sadu
zo
zn. Swisskraft 21 dielna -
z a è i a t k u 2 0 s t . D v o-
ve¾ká, aj p ošlem (100)
lahové
hodiny
jzá v a žo v é p e n dlov ky ,
kr á s n e g o n g o v é bitie,
( 0944 526 392.
ÄPredám
nivelaèný
secesné lemovanie,
prístroj na otoènom nas-
výška cca 190 cm (850
ta v ite ¾n o m p o d st a v c i s
€)
( 0903 976 332. BA
presnosou 1,5 mm/ 5 m,
8
1 x horizontálny lúè a 1 x
14 0 € + 4m2 g rá tis
vertikálny lúè. Prístroj je
0903 514 919.
u r è e n ý p r e i n te r i é r o v é
Ä Predáme novú plechovú
použitie, úèinný rozsah
posuvnú
do 10m, rozmery 105 x
85 x 105 mm (65)
bránu,
bránièka. Bola vyrobená
(
12/
0910 571 520.
Ä Rozpredám
(
12
no
nebola
o s a d e n á . B e z zn á m ok
špièkový
najmenšej
korózie.
z èistých smrekových
ks. Dohoda možná
p ilín a bez chemických
0905 857 249.
prísad . Po polnatos:
0,4%(
nezanášajú
komín) - cena je s DPH
a dop ravou do 15 km
(
zd arma
0903
471
332.
ÄPredám
vyklápacie
lešte ný g res v širokom
B r á n a , b r á n iè ka a p lo-
sortimente, rozmer 500
tové dielce sú v surovom
garážové dvere továren-
x 500 mm, 300 x 600
s t a v e p e r f e k t n e v y-
s k e j v ýr o b y ( A 6 0 € )
mm , 6 0 0 x 600 mm za
brúsené, vy èistené a
0902 066 896.
( 0905
zabalená vo fólii. Pripra-
poloviènú cenu
660 174.
vene na zinkovanie
Ä Predám nové ešte nevy-
alebo na plastovanie
(
0907 416 740.
balené vchodové dvere
2
( 004915 207 337
926.
Ä Predám snowboard 134
cm,
v BA
roèný,
Ä Predám úplne nové, ne-
málo
jazdené ly že Blizzard
používaný, cena 95 €. 2.
M a g n e s i u m G S Wo r l d
P r e d ávam topá nky na
Cup. Na ly žiach nie je
s n o w b oard, è. 4 5 (M P
žiadna vada, ešte nikdy
29,5), ako nové, cena 45
n e b o li n a s v a h u. Ide o
(
roèník 2010. Výška ly ží
€. Dohoda možná
0905 857 249.
je 153 cm a rádius 14 m.
Ä Predám snowboardy, sú
od znaèky športen, èer-
pec na starý
v en ý je takmer úplne
olej. Kachle na olej, na-
nový, bol len raz na
jlacnejšie kúrenie súèas-
sv ah u, je b ez jed in ého
n o sti. Vy soko kv alitný
škrabanca, žlto - biely je
Viaza n ie je tiež úplne
n o v é M a r k e r 7 .0 d o 8 5
kg. Ve¾kos ly žiarky
maximálne 320 mm.
Cena lyží je 150 €
(
0919 317 239.
kotol Hiton 105, 15 - 22
používaný jednu sezónu
Ä Predám detský lyžiarsky
s izolaèným dvoj sklom
bránu, používanú pol
kW
pre
tie ž v skv elom stave.
set aj jednotlivo. Ly že
zo
zapletenými
roka, rozmer: š 2,4 m x v
v y k u r o v a n ie pr ie storu ,
Èervený je dlhý 143 cm
Mission 80 cm - cena 69
kazetami. Pánty pevné,
2,2 m. Na konštrukcii
kde nie je ústredné
a cena je 100 €. Žlto
€, lyžiarky Dalbello 18,5
žiadne skrutkovacie.
brány je 10 mm lexan, v
kúre nie (dielní, sklady ,
biely je dlhý 132 cm a
cm - cena - 25 €
Dôvod predaja kúpa
s p o d n e j è a s t i j e z a t e-
hál, garáží, atï.) Pec s
cena je 90 €
zlého rozmeru. Dvere sú
plená + obojstranne
min. spotrebou oleja
80 P. Cena 120 €. Cena
pozinkovaný plech
(
1,15 kg/ h. Výhody a
zo smrekového masívu
dverí bola 248 €, alebo
vymením za tablet (120)
( 0910 219 265.
Ä Predám
Ä
Ä Predám
(
(
Predám
garážovú
0907 313 660.
Ä Predám
je
urèený
vlastnosti pece (595)
ve¾mi pekné
nᚾapné kamene z an-
(
0905 962 168.
Ä Predám
plastové nádrže, vhodné
osti. Rozmery od 40 cm
do
ako
nádoby
do 150 cm. Cena za f ks
p r e v á d z o k , s k l e n ík o v ,
ú žitkovej vody , preèer-
9,5 € / m2 prípadne do-
fóliovníkov a pod. kotol
pávacie nádoby k ÈOV
hoda, záleží od ve¾kosti
je plne automatický z
,alebo ako žumpa
a
sep-
tik. O bjemy od 0,5 m3
25 m3 certifikát a atest
k u k a ž d e j n á d r ž i . V od o m e r n á š a c h t a š t a ndard Priemer 1 m výška
1,30 m + stupaèky +
šro u bo v a cie ventily s
doruèením po SR (175)
( 0911 076 222.
Ä Predám
pásovinu na
hromozvod, bleskozvod,
svorky , uholníky na
zvody a iné
(
0905
417 076.
Ä Predám
vádzaè
s t a v e b n ý r o zantoníèek, viac
kusov. Cena je 55 €/ f ks
alebo 60 €/ f ks pod¾a
ty pu skrinky na fotke.
hrúbky
(
0949
109 072.
Ä P r e dá m no v é p la stov é
okna. Rozmer š x v 130
x 155 cm- ¼avé OS.
M am 5 ks Slo venska
v ý r o b a , b e zp e è n o s tn é
x zásuvka 230 V, 2 x 3 F
istiè, 1 x 1F istiè (55)
(
Ä Predám vnútornú štukovú omietku, Sakter FS,
15 kusov, 30 kg vrecia,
( 0908
560 091.
ÄPredám
na
mieru
robené okná a dvere za
skvelé ceny ( 99 €)
(
0904 500 695.
ÄPredám
o dskúša
( 0905
405
912.
ÄPredám
ešte
palivá, drevo, uhlie, koks
obojstranne biele. Cena
Attack FD20
za kus 100 € pri odbere
všetkých 450 €
( 0905
586 837.
(
0910
969 246.
na
Hospodárny motor s
ce sto z masívu ve¾mi
výkonom 550 W, 230 V.
la c n o . R o zme ry : 5 00 x
Miešaèka nebola ani raz
500 - 15 € 600 x 500 - 20
€ 7 0 0 x 6 0 0 - 2 5 € P r ipa dn e po d¾a vlastných
rozmerov sa vieme do-
(
používaná, v
100%
stave. Cena 199 €
(
0911 290 699.
Ä Predám
fúriky,
miešaèku, 3
bez
motora,
n ej ge ne rá ln ej op ra ve .
dové dvere 100 x 210,
Plne funkèná - 100%
Ä Predám
ekologické a
efektné LED èíslo domu
2 0 m 2 b u k-
ových drevených parkiet
p od le pe ných siekou
ktoré
stav, nutné vidie a odskú ša, Cena od 100 €
( 0908 583 366
è.3 1, dajú sa zmeni,
p r ilba Briko 5 2, pa lice,
dobierka
(
0905
Ä Predám lyže Atomic GS
9 + 170 cm, povrchová
104 - 69 - 97, r 15 s
viazaním Atomic din 10,
s k lz n i ca a h r a n y s ú v o
výbornom stave
( 0944
HG 2200 (20)
Itech
( 0918
Ä Predám málo používané
topánky na bežecké
ly žovanie - skate zn.
v o v e¾mi dobrom stave
( 0907 150 058.
Ä Predám sánky dåžka 110
cm skladacie (20)
(
0944 053 272.
na
lyžiarske
( 0908 971 566.
šport
l y ž e S k i Tr a b D uo Sin-
nutie
zotmení,
t e si 1 78 cm za 2 90 € a
balenie obsahuje 3 f ks z
použité pretekárske
každého èísla 0 - 9,2 f ks
dobíjacie
22
v ia za nie ATK za 2 80 €
( 0948 433 575.
batérie.
R o zme ry : 3 0 x 2 0 x 4 (
Ä Predám nový bicykel aj
c m ) . P o s i e l a m n a d o-
s papiermi za (70)
bierku alebo osobný odber v Nemšovej
( 0918
PREDAJ
898 188.
4 9 * 4 9 cm s h r ú b kou 7
Ä Predám kvalitné brikety
m m k t o mu , z d a r m a , 4
a pelety na vykurovanie.
m2 nadrobno. Vo výbor-
Priemer peliet je 6 mm.
no m stave úplne nové
pelety cena: 0,24 €/ 1 kg
cena 7 € za meter to èiní
b r ik e ty c e n a : 0 ,20 € / 1
kg. Brikety sú vyrobené
ÄPredám
topánky na
snowboard, ako nové, è.
45 MP 29, cena 45 €. 2.
P re d ávam sno w bo ard
1 3 4 c m. 2 - r o èn ý, málo
p o u ž í v a n ý, ce n a 9 5 € /
(
09114 106 359.
ÄPredám
SL
90.
ly žia r ka mi D a lb ello n x
dåžka lyžiarky je 308 mm
(220)
( 0918 621 053.
Ä Predám ly že Elán team
race výška 145 cm, vykrojenie 94 - 62 - 84 s
viazaním Tyrolia, pekné,
pripravené na sezónu
(
0944 345 873.
ské obráèky zn. Volkl
R a ce tig e r G S 175 cm,
pletne urobená sklznica
a hrany, viazanie Marker
Comp 20, málo jazdené.
Pôvodná
(700)
cena
bola
( 0908 239 382.
Ä Predám
detské lyže
Te c no Pro C 4 v ia za nie
T y r o l ia s l4 5 d å žk a 1 0 0
cm cena 49 € a prilbu za
statne
( 0911 775 623.
Ä Predám
Beta
ly že Atomic
Rice
SL9
s
viazaním Atomic Rice
cm
( 0907 758 170.
Ä Pred ám ly žiarky
Tecno
Pro 289 mm cena15 € a
240 mm za 15 €. f
(
0918 301 158.
Ä Predám korèule detské
è.3 4 . dob rá kv alita zn.
Kruk pro 68
(
0903
761 787.
snowboard
N idecker Thriller, dámsky, ve¾kos 148 cm, aj s
viazaním soft Nidecker.
Snowboard
perfektnom stave, kom-
412, radius 12, dlžka 170
Ä Predám nové skialpové
ocele, automatické zappo
One
Predávam ich spolu s
1O € spolu 55 € aj samo-
topánky na
38, málo používané (20)
ž i a d n u ú d r ž b u . K r y t je
Head
sezóna 2011 - 2012, v
975 746.
bežky
fektnom stave. Viazanie
Ä Predám závodné junior-
Ä Pr ed ám ru ka v ice
ÄPredám
2 x j a z d e n é , s ú v p e r-
40, ve¾kos 40, vonkajšia
471 978.
v ia zanie N7 5, ve ¾kos
nepotrebuje
vy robený z nerezovej
zard lyže 90 cm, lyžiarky
(80)
technológiou power
carbon jacket. Lyže boli
Ä Predám detský set Bliz-
reálne vo ve¾kosti 40. Sú
miešaèka je po komplet-
( 0905 353 458.
0915
Adidas ve¾kosti 41,
Ä Pred ám drevené vcho¾avé
povrch ly že je vybavený
(
345 873.
Ä Predám miešaèku s objemom bubna 130 l.
Ä Predám nové dosky
1 5 6 c m , r á d i u s 1 2 ,3 m,
v e ¾ . 4 4 , j a z d e n ý r e k-
poškrabaniu, vykrojenie
nový
dámske ly že
Duotone aj s topánkami,
úprava hadia koža proti
na solárnu energiu,
0918 138 711.
cena 4 € za kus
Nutné vidie a možno
MACO, 5-komorové
0919 313 661.
vka 400 V/ 16A 5 kolík, 2
kým èo k tomu treba.
zabalený kotol na pevné
hodnú, taktiež cena
V/ 32 A 5 kolík, 1 x zásu-
termostatmi, normálny a
ko v a n ie celoo bv o do vé
n a d o b i e r ku , p ošto vn é
toníèka 1 x zásuvka 400
hál,
útlmový režim a zo všet-
Môžem posla aj poštou
uhradím. Vybavenie an-
výrobných
Ä Predám
Head First One, dåžka
770 499.
kotol na p elety vh od ný
( 0918
773 269.
snowboard
reaène
d e z itu . M á r ô zn e v e ¾ k-
zberné
199 178.
ÄPredám
te p lovzd ušný
samonosné
( 0910
bol
používaný ve¾mi málo, a
je vo ve¾mi dobrom
stave. Len osobný odber
Ä P r e d á m k o rèu le
na ¾a d
zn.: Tempish ve¾kos 42.
Používané
jednu
sezónu, takže sú vo
výbornom stave
( 0911
810 720.
Ä Predám èisto novú hokejku CCM U + PRO, ohyb
9
H una 19 - 21, flex 85.
Cena
80
p oštovného
vrátane
(
0948
307 107.
ÄPredám
používanú
hokejku CCM U + Crazy
Light. Vo ve¾mi dobrom
stave. Výhy b 19, ¾avá
s t r a n a , v p r í p a d e zá ujmu pošlem aj reálne
f o t k y . P r i r ý c h l o m j e dn aní možná dohoda
(
0903 232 323.
ÄPredám
dámske
zachovalé korèule ve¾kos è.36 za 15 €
( 0948
244 822.
KÚPA
Kúpime staré, aj
poškodené lyžiar ske
a ski alpinistické
viazanie Sivretta
a iné a špice, päty
Hassag, Geze, päty,
Su Matic, ostrièe
hrán, vosky, detský
vypínaè 70. roky,
knihy, èasopisy,
katalógy aj poškodené staré typy
viazaní Marker EPS,
päty. Prosím presný
popis, cena. Vopred
napíšte, nevolajte.
Štiavnik 894, 013 55
Bytèa.
27
zoznámenie
46-roèná, telesne postihnutá,
rada spozná muža abstinenta., domáci kutil, záujem
o zvieratá a auto vítané. Len
vážne. Zn. Pes. Píšte na adresu
redakcie.
Mám 35 rokov, 178/ 70 som
rozvedený a h¾adám sympatickú ženu aj rozvedenú na
vážny vzah. Topo¾èany a
blízke okolie. Najskôr SMS a
MMS 0944 291 388.
Som 61 roèná štíhla vdova
bez záväzkov, žijem sama v
rodinnom dome v Bratislave a
h¾adám slušného pána len z
Bratislavy alebo ve¾mi
blízkeho okolia, vyššej
postavy,
ktorý
je
vysporiadaný so svojou
minulosou a je pre mòa vo¾ný.
Internet nemám, kontakt len
telefonicky ( 0904 697 170.
BA
H¾adám si priate¾a, vek od 30
do 35 rokov, slobodného, bez
záväzkov, z RV, RS, okolia. Len
SMS opisom ( 0908 530
664. RV
H¾adám ženu. 60 rokov na
krku, invalidita, zdravie preè.
Zostalo obèas v lete plávanie
v Rusovciach, pešie túry. Ak
sa chceš prida- štíhla žena
bez šablónovitého myslenia a
bez fajèenia, napíš trochu
viac, nežtu som. Kaviarne, divadlá, TV nepotrebujem. Život
hrá komédiu aj drámu - s
nami. Bratislava. nautilus 777@ zoznam. sk ( 0904
045 212.
Som 37-roèný mladý, pohodový muž, 185/ 75, h¾adám
slobodnú,
rozvedenú,
nezadanú, úprimnú priate¾ku.
Z Topo¾èian a okolia, aj z
väèšieho ak ti to nevadí (
0949 274 533. TO
Inteligentný, èiernovlasý, dobre situovaný muž na úrovni,
42 rokov, žijúci v Rakúsku,
h¾adá atraktívnu, milú,
príjemnú a vášnivú dámu na
vážny vzah, len seriózne,
MMS - foto poteší na (
0944 458 527 po 21. hod.
0043 664 866 3429.
obsahuje:
zvieratá,
po¾nohospodárske
tesnenia,
potreby
28
õõ
valca
za
výmenu novej kompletnej sady 50 €
( 0919
383 414.
Predám kolesový
traktor, Zetor 7245
v pôvodnom stave,
zachovalý bez ŠPZ,
plne funkèný (7.700),
dohoda ( 0915
857 827.
( 0904 057 745.
plemenných
b a r a n o v s u f f o l k . P l emeno bolo vyš¾achtené v
Anglicku. Patrí medzi
mäsové plemená stred-
ného rámca. Hlava a
traktor domácej výroby
nohy sú èierne, vlna
ale silný a masívny pod-
po lo je mn á, b ie la , sorti-
vozok a tiež motor Zetor
ment B - C, výažnos 55
6901 závažia šírka 135,
60 %. Ovce a barany sa
cm
vyznaèujú dlhovekosou
treba
vidie
len
( 0905
( 0903 946 144.
Ä Predám
ÄPredám
používanú
kozliatka po
c a p o v i p l e m e n a L a-
h ro bkovaciu radlicu.
mancha
Radlica je nastavovacia.
bezuškové plemeno kôz.
Dá
za
Kozlia tka predávam na
dvojkolesové malotrak-
chovate¾ské úèely a
tory
sa
použi
( 0904 256 599.
malotraktor domácej
výroby 4 x 4 ako TK 14,
aj motor diesel, servo
riadenie, hy draulika,
( 0905
treba dokonèi
goat.
Je
to
zmeny krvi. Cap je ve¾mi
Ä Predám konštrukciu na
k¾udný,
znáša
sa
s
druhým capom. Tri roky
b o l v n a š o m c h o v e a le
už som ho predal
(
0917 932 788.
Ä Predám capa vhodného
n a ch o v . Je r o è n ý , b e z
792 958.
Ä Predám rotorvátor Strat-
hodou
Ä Predám
ného až väèšieho teles-
792 958.
Predám šteòatá foxteriéra hrubosrstého
s PP po výborných
rodièoch.
Zaèipované, veterinárne ošetrené (
0904 623 606,
reg istr ov ané. Cena do-
Ä P r e dá m fu nkèn ý malo-
v á ž n y zá u jem
Ä Predám japonský malotraktor 4 x 4 iseki sial 23,
roh ov , z trojèiat, po dobrej matke (60)
( 0915
651 214.
Briggs 8 model
v ýk o n 2 3 kon i, 3- va le c
1 3 5 2 9 2 t y p - 0 17 30 1 s
diesel, 9 rýchlostí vpred
p ríslušenstvom pluh,
3 vzad, zadné kolesá sú
vedèeného 1,5-roèného
kolesá zo závažím,
24 predné 14, kardan
capa. Cap je k¾udnej
kolesá
ma
po v a hy a skvele kry je
na
oranie
z
ž e l e z n ý m i š í p m i a r oto r v á t or (45 0)
( 0948
141 127.
Hledam stihlou divku, studentku na obcasne setkavani,
rad financne vypomuzu, podnikatel 32, sportovec na cestach po cele SK, nestyd se a
napis, nabidky pouze s fotem
dik a tesim se, email:
since1978@ seznam. cz
Vari, Tera motor 4 t, 80
tor
3
rýchlosti,
posilòovaè riadenia,
uzávierka, nová baterka
filtre aj oleje, pri rýchlom
Ä Predám malotraktor mo-
Americká produkce hledá,
kluky k focení sólo aktu, ve
vìku 18 27 let, se sportovní
nebo štíhlou postavou.
Vysoké výdìlky. Vše podloženo smlouvou. Honoráø ihned po focení. Distribuce USA.
Foto Vaší postavy a základní
informace o sobì + ( zasílejte na e - mail. Pro info. volejte
na ( + 420 728 888 881. Celá
èR + SR e - mail: x studio@
email. cz
poistky.
starého
H¾adám priate¾ku na obèasné
stretnutia. Mám 25 rokov,
som športovej postavy. Ak
máš od 24 35, tak sa ozvi na
( 0914 217 078.
Milenecky pár h¾adá par.
diskretne. financna odmena.
Sme z BB. Na veku nezalezi,
chceme ženu, podme to skusit
( 0902 062 683.
s
Možnos zaslania vášho
PREDAJ
ton
piest
krú žka mi, p ie stny èa p,
2,3D
Ford,
aj
s
prevodovkou, zadná
napr. P-V3S (1.600)
(
0949 126 639.
je
možná
(
0905
442 240.
Ä Pr ed ám žrebèeka, ple-
( 0918
783
rvník
s
( 0915 784 842.
Ä Predám capka na zárez
a l e b o v ý m e n a z a k o zièku. Odber možný koncom marca (25)
( 0902
preukazom
pôvodu. Farba palomino
(
(2.000)
0907
Ä Predám kozy, dobré dojky , jedna má 2 roky,
cena 180 + kozliatko druhá jednoroèná cena
140
( 0904 836 365.
127 054.
442.
Ä Predám
malotraktor
ÄPredám
kobylku po
Rába 15 s motorom
Consulent z matky Terry
Lombardini výkon 17k
Z. Koby lka je narodená
štvortakt, silnejší ako TK
21.6.2012
14, podvozok TK14
401 836.
v y r á b a n é v M a ïa rsku ,
Ä Predám
(
0918
v a l a c h a , v ý š k a v k o-
servo, pneu 60 %, Cena
hútiku 73 cm, 3-roèný
2700
0905 854 915.
pluh
továrenský
2
x
250
25
€,
mulèovaè s kardanom
1,2 m 450 €, kultivátor s
jarkovaèom cena 180 €.
S p o lu d oh od a
( 0908
706 957.
ÄPredám
ÄPredám
(
jlepší 2 týždne pred
n i k d y n e k o p l a a n i n e-
Ve¾kou nocou, cena do-
h r ý z l a . J e v e ¾ m i p o k ozvyknutá
by
korektúry. Zvyknutá by
24/ 7 vonku alebo na
- 90, orig. èeská výroba
noc box. Výmena za
na Terra, Vari, Agzat,
poníka - kobylku vhodnú
ale po úprave závesu sú
k deom. Pri kúpe do
p o u ž ite ¾né za ho cija ký
konca februára z¾ava
2-kol. malotraktor. Cena
100 € (700)
40 €. Alebo výmena za
918 250.
30 alebo viac kusov
ÄPredáme
( 0908 153 892.
Ä Predám jahòatá, žerú už
do ji o vce, odber je na-
dvojradové brány typ BH
traktor
( 0908
426 620.
Starajú sa o òu deti,
d o šírky nastavite¾né
ÄPredám
pod. Dohoda
tomu aby som nemusel
O èkov an á, odèervená,
p l u h n a m a lo-
kozièky.
Appa.
uviazaná, zdvíha nôžky.
Ä Predám
mini
Prípadne vy mením za
STX
kobylku
ve¾mi
( 0904 168 481.
ské
sami, držím ich len kvôli
zachovalé, takmer nové,
na rotorvátor Vari, Terra,
dve 6-mesaèné holand-
9-mesaènú
jná,
originál nepoužité nože
Ä Predám alebo vymením
žr ie b ä , p o n íka, kozy a
mini poníka
d ob rý stav, dorobené
Agzat
(100)
k r á s n e h o o s-
524 624
meno slovenský teplok-
Ä Predám na malotraktor
mm spojka
jednaní dohoda na cene
Ä Predám
( 0944
beru na Ve¾konoèné
sviatky, alebo aj na
c h o v , r ô z n e a j j e d n o tPrípadne
o d-
( 0902 340 312.
z u š¾ a ch ten é
va la šky , je dn a sa dnes
okotila, má baranèeka a
oveèku, èierna kríženec
valašky a roèného krásne ho b ara na, len spolu
( 0903 506 388.
Ä P r e d á m o šíp an é, v áh a
asi 140 kg, cena 1,80 €/
kg
väèšie
množstvo kozliatok k od-
livo.
hodou
Ä Predám 2
( 0905 822 680.
Ä Predám
štvrtky z býka
domáceho chovu bio
predná 3,30 a zadná
3,60 € za kg
( 0918 086
297.
Ä Predám škótsky
horsky
po
predáme aj na chov s
dobytok highland
výbruse na malotraktor
matkami - dospelými
0917 979 281.
Tera alebo Vari. Sada
kozami. Rôzne - nie sú
valec
(
10
Ä Predám
7 ks jalov ièky
väèšom odbere 0.40 €.
zaèínajú sa koti kozièky
r o b e n á v U SA
plemeno hereford, vek 8
M a m 6 0 0 0 kg . M in o d-
( 0907 425 744.
579 702.
me s iacov , cen a 550 €
ber 50 kg
za ku s, 2 ks býèky ple-
548.
( 0940
8 12
Ä Predám
3 ks kotných
Ä Predám
( 0949
ÄPredám
bubnovú
kosaèku za traktor 100%
k o sa èk u s p o-
muflóniek 3-roèné, cena
jazdom vhodnú skôr na
stav
( 0903495 957.
Ä Pred ám ko sa èku, cena
meno hereford, vek 8
Ä Predám repku olejnatú
za kus 220 € a 1 ks mu-
náhradné diely . Znaèk-
350 € + dohoda
mesiacov, cena za kus
krmivo pre vtáèikov,
flón 5 roèný cena 480 €.
ový motor USA - Briggs
357 569.
700 €, 2 ks jalovièky ple-
holubov, alebo návnada
Všetky spolu naraz
Statton. Na kosaèke sa
men o he reford , vek 18
pre ry bárov. Cena za 1
(1.000)
mesiacov, cena za kus
kg 40 centov
850 €
( 0905 951 753.
( 0948
Ä Pred ám 30 metrov kla-
p re hovädzí doby tok,
sovej kukurice - kvalitná.
žiarovo zinkované, prie-
Cena dohodou
mer pod¾a balíkov 1450
396 344.
(
0905
0903
238
111.
Ä Predám
364 098.
nové kàmidlo
Ä Predám
(
ka meru nskú
( 0915
kozièku a capka
Ä Predám prasatá jatoèné
typu.
mm pre 7 zvierat, 1600
Ä Pred ám te¾atá vo váhe
Prípadne oèistíme a ro-
mm pre 8 zvierat, 1800
80 - 110 kg, 20 ks, ple-
zob erieme na polovice
mm pre 9 zvierat a 2000
meno charolais
mm pre 10 zvierat. Mám
818 776.
a j s t r i e š ku . M ô že te h o
Ä Predám
( 0905 347 857.
ošípané
z
šrotovník na
domáceho chovu 120 -
ob ilie a kukuricu plne
140 kg, masového typu.
d o l i n e 2 3 .fe b r u á r a n a
funkèný 220 €. Dohoda
Cena 1.80 €/ kg
furmanských pretekoch
( 0919 050 898.
939 028.
ÄPredám
8
Ä Predám
až
kàmidlo pre
( 0910
ÄPredám
pripustenú
hovädzí dobytok a kone
prasnièku, vá ha okolo
p i n-
na balíky sena priemer
150 kg, bude ma druhé
zgavského býka, sám
1450 mm pre 7 zvierat,
prasiatka, mala 8 kusov
žerie a pije. Na cene
1600 mm pre 8 zvierat,
+ kanca mangalice vek
( 0915
1800 mm pre 9 zvierat a
1 4 m esia co v , v áh a ok-
2000 mm pre 10 zvierat
olo 150 kg obe sivej
žiarovo zinkované. Mám
farby , cena 300 €/ kus,
a j str iešku. Predám aj
spolu
kàmidlo pre ovce a kozy
vymením
( 0903 443 813.
býèkov + dohoda
možná dohoda
042 940.
Ä P r e d á m jalov ièkumeno
ple-
Slovenské
strakaté, do chovu,
farba žltá, vek 12 mesiacov
( 0904
921 728
krásneho
capka. Má krásnych po-
alebo 0915 289 848.
Ä Predám
ÄPredám
repku olejnú,
cena za kg 0 .50 € pri
500
€,
za
alebo
dvoch
(
0908 629 347.
ošípanú vo
v á h e 1 3 0 a ž 1 50 kg
Cenu navrhnite. Dôvod
0902 055 340.
(
Ä Predám vyradenú pras1,2 €. Odber možný okolo 15.3.2013
( 0918
068 906.
j a t o èn ú m a n-
g a li cu b ielu, vá ha cca
VOX
1 60 kg. Ce na 2 €/ kg.
Vychované bez zmesky
ks
ks
o d-
a
výkrmovú
ošípanú - váha cca 140
kg
( 0907 841 629.
Ä Pre dá m prasatá vážia
Ponúka:
- nízkonákladové noviny
(pre mestá, obce, firmy)
- firemné tlaèivá
- offsetovú výrobu
Z vlastnej alebo dodanej sadzby
( 0905 168 576
okolo 20 - 30 kg, cena
70 €
( 0917 052 513.
Ä Predám 4 malé èistokrvné mangalice, cena je
za jedného 50 €
e-mail: [email protected]
www.vox.sk
(
0903 055 190.
Ä Predám
Ä Kúpim 30 kusov originál
n e p o u ž i t é n o ž e n a r oto vá to r Vari, Terra, Agz a t , a l e b o a j i n é p odobné, dåžka min. 19 cm
alebo viac
( 0904
16 8
481.
záhradný
skleníku nie je nutný
betónový
základ
(
0904 575 989.
cm. Nemecká výroba,
tichý chod, kvalitné obojstranné oce¾ové nože,
ve¾mi zachovalý v 100%
s ta v e ( 2 2 0 ), ter az (8 0)
( 0915 709 114.
zváraèskú kuklu/ masku,
požívaný v zachovalom
vhodnú na zváranie
stave cena 110 € + do-
M IG , M AG C O2 , M M A,
( 0905 892 673.
Ä Predám
doma robenú
1400 ot. na 230 V, alebo
vymením za motor do 1
kW/ do 700 ot.
( 0904
336 032.
ÄPredám
krovinorez
100% stave, cena je 110
€
( 0902 978 257.
Ä Predávam
benzínovú
p r e d á v a m j u l e b o so m
k ú p il n o v ú s p ojazdo m
(60)
( 0905 307 954.
Ä Predám
n o v é n ožnice
Gardena accu 60 lithium
plus
adaptér
nabíjanie
(
na
0902
484 809.
ÄPredám
Briggs & Stratton 35
nastavenia
fabrická
brzdená
kosenia, náhradný nôž.
vleèka, rotorvátor,
Kosaèka je v stave zod-
o b r á b a c í p l u h s n a s-
p o v e d a jú co m je j ve ku.
t a v e n ím a u c h y te n ím
Je plne funkèná
( 0904 995 579.
625 058.
377 923.
T I G , r e z a n i e p l a z mo u .
O r i g i n á l b a l e n i e , n epoužitá, solárny èlánok,
nastavite¾ná citlivos.
Priezor 92 x 42 mm (35)
( 0905 113 239.
Ä Predám pásovú pílu Meb o r H TZ1000 vo v e¾mi
dobrom stave, s brúskou
pílových pásov
výšky
( 0905
Ä Predám kosaèku cena.
350 € + dohoda
( 0903
357 569.
( 0907
775 760.
Ä Predám
hob¾ovaèku s
p r e p ú š  a è k o u a d l abaèkou, dåžka valca 450
mm,
valec
je
š t v o r-
nožový a k dispozícii sú
aj 4 náhradne nože,
h l a v n ý m o t o r 5 , 5 k W,
1450
ot./
min.
H o b ¾ o v a è k a j e n a k o l ieskach
(
0910
631 062.
Ä Predám
motorovú
kosaèku s motorom
zberný kôš, možnos
0944
k v a l i t n ú a u t o-
Ä Predám krovinorez málo
stave s príslušenstvom:
(
PREDAJ
Ä Predám
matickú samostmievaciu
kovové šasi, plastový
vrták. Pošlem aj na do-
stroje
drví do priemeru 3 - 4
C lassic, výkon 2,6 kW,
nový zemný
Rodézsky
ridgeback
predám
krásne
šteni-atka,
bez
PP,
vhodné
ajmožný
ku
deom.
ihneï
cena
( Odber
0908
do
(5. 612
000)
217.
záhradného odpadu,
Tera v zachovalom
Ä Predám
291
v o u konštrukciou. Ku
malotraktor
bierku
( 0903 501 377
ÄPredám
p r ip r a v e n á n a sezónu
2
sta vèa tá, v áh a cca 24
kg
( 0949 579 702.
k o sa èku p ln e funkèná
( 0919 129 137
ÄPredám
PRESS s.r.o.
i s k r u , è i ž e m a l b y f u n-
z n a èk y S T IH L F S 5 5 v
Ä Predám
®
tor má kompresiu +
kosaèku motor 125w/
n icu c ca 2 40 kg, 1 kg /
TLAÈIAREÒ
ktoré som vymenil, mo-
hoda
ÄPredám
tomkov, možnos vidie.
p r e d a ja - má lo mie sta,
a
krytom
nádržou. Na kosaèke
Ä Predám drviè konárov a
9-
týždòového
vrchným
skleník s pevnou hliníko-
ÄPredám
v idie v Bobroveckej
( 0903 443 813.
s
gova
KÚPA
štartovací
mechanizmus
bolo zlé zapa¾ovanie,
668 965.
mäsového
( 0915
stratil
( 0903
flexku
zn.
Makita GA5030, priemer
kotúèa 125 úplne nová,
so zárukou (50 €)
(
0911 697 417.
Ä Predám nový štartovací
vozík. Nabíjaèka urèená
p r e n a b í ja n ie b a té r ie s
kapacitou 20 až 500 Ah.
Ponúka širokú škálu
funkcií. Zariadenie môže
naèíta napätie 12 V a 24
V. Parametre: napájanie:
230 V/ 50 Hz, nabíjacie
napätie: 12 V/ 24 V,
nabíjací
prúd
30
A,
Ä Predám motorový krovi-
r o z b eh ov ý p rúd : 1 80 A,
n o r e z - v y ž í n a è n e-
p o i s t k a 2 x 5 0 A , k a-
meckej výroby zn. Ikra-
pacita aku
zachovalom stave.
mogatec
kúpený
757.
Kosaèka
v M o un tfielde
(
Ä Predám
krovinorez
znaèky
funkèná,
Ryobi
je
v
plne
môžem
doloži aj doklady o
kúpe. Objem motora 28
c c m - d v o j t a k t . V y-
0905
286 203. Zvolen.
0915 933 392.
(
37 7
Ä Predám vzduchový kompresor 100 L
Ä Predám staršiu funkènú
motorovú kosaèku
( 09 44
( 0944
377 757.
Ä Predám kvalitnú vapku.
V y s o k o tla kov ý èistiè je
šikovný a ¾ahký, a èo je
11
najdôležitejšie s jeho po-
v Baumaxe
mocou ušetríte ve¾a
681 421.
vody a èasu. Môžete ho
Ä Ponúkam
použi
v
záhrade,
garáži, na balkóne,
a l t á n k u , je v ý b o r n ý n a
umývanie auta, bicyklov
a p o d. ¼a hký, v ýko nn ý
motor pre pohodlnú man i p u l á c i u , j e d n o d u ch ý
( 0949
tr a n s p or t (7 5)
Ä Predám
n o v ú t r a f o z-
2-5 mm. Napätie: 400 V/
230 V ~ 50 Hz, Zvárací
40
-
320
A,
Rozmery : 420 x 250 x
370 mm, Napätie pri
cho de n ap rázd no: 45 48 V Poistka 16A. Elektródy ø 2,0 - 5,0 mm.
Ochrana
IP21.
Chladenie ventilátorom
Plynulá regulácia zváracieho prúdu Tepelná
(
0944
377
757.
Ä Predám
na predaj
ohýbaèku
na
kr uh ov ú, štvorcovú a
plochú oce¾. Cena 20 €
+ poštovné
( 0903 574
865.
Ä P r e d á m p r o fe sio n á l n u
rezaèku na dlažbu.
Rezaèka
váraèku na elektródy od
p oistka
0904
Dåžka rezu do 800 mm.
699 161.
prúd:
ruènú
(
má
kotúè na drevo. nový nepoužívaný- 600 mm/ 40
zubov. Zuby - vídiové
plátky - sp.karbid. Priemer kotúèa 600 mm
ovaèka, odklopné stoly d åžka 10 50 mm, hr úb k-
W/ 52 ccm, 50 cm lišta,
m o t o r a 4 k W. M á m k
ovanie
7,5 kg (100)
( 0944
526 392.
ÄPredám
n e m u a j d v a ko túèe
(
Ä Predám
malú pásovú
stave (430). Dohoda
frekvenèným menièom +
alebo zváraèov
( 0902
474 327.
Ä Predám
(
možná
0908
hydraulickú
Ä Predám
hob¾ovaèku
motor 2,2 kW, váha 420
dlažby až do hrúbky 20
na
kg
mm. Mám na predaj viac
skladanie paliet z auta,
rezaèiek. Všetky nové s
presúvanie strojov alebo
komplet príslušenstvom
materiálov zo stroja na
v originálnom obale.
stroj, zdvíhanie aut
Pošlem aj na dobierku.
a le bo aj dreva
zdvíhanie
a
( 0902
474 327.
Ä Pre dá m ko tú èo v ú p ílu.
Ä Predám úplne nový aku
Kotúèová píla masívnej
skru tkov aè a baterku
konštrukcie. ažký liati-
znaèky M akita 18 V 2
n ov ý stôl, ma sívny for-
AP
2
m á t o v a c í v o z í k s p o d-
baterky 18 V. Pošlem aj
perou. Technické údaje:
(
0915
871 136.
Ä Pred ám
2 5 0 m m , u p í n a c í p r i ez v á r a èk u E in-
hell málo používanú
(
ÄPredám
príklepovú
zn.
merom 32 mm. Hrúbka
RH1203 - 1200; tri funk-
3 , 5 m m - p l á tk y 4 m m.
cie: vàtanie, príklep,
Vy nikajúci na rezanie
kladivo; 1200 W; 800 ot./
palivového dreva. Dlho
min; 230 V/ 50 Hz; 32
ostrý a ¾ahké rezanie
mm
(120)
me r 3 0 mm, 4 000 ot./
min, prerez pri 45°
mm/ pri 90°
0908 357 550.
526 392.
2 5 0 0 W/ 4 0 0 V , k o t ú è
Straus
(
0944
42
80 mm,
r o z me r h l a v n é h o stola
800
×
520
mm,
prídavného stola 800 ×
3 2 0 m m, fo r m átov acie
ÄPredám
Ä Pr ed ám kva litn ý èe ský
elektrický hoblík Narex
E D H 82 , takmer vôbec
elektrickým posuvom
(
0903 568 308.
5 ,5 kW R o z me r 2 60 0 x
1700 x 3000 Cena dohodou
( 0917 839 748.
hob¾ovaèku s
preahovaèkou MSP200
(630)
(
0905
137 194.
nepoužívaný, ve¾mi
Ä Predám pílové kotúèe sú
zachovalý, bez skrytých
èe sk e j zn . P il an a a n e-
vád. Jeho pôvodná cena
me ckej zn. Pro teco sú
bola cca 300 €.
( 0903
Ä Pr edám kvalitnú èeskú
pásovú brúsku Narex
EBP 65-E3. Rozmery br.
papiera 65 x 410 mm.
Brúska je plne funkèná,
bez skry tých vád, má
cca 2 roky . Pôvodná
cena brúsky bola cca
320 €
( 0903 879 049.
Ä Pr ed ám luská è na orechy,
pošlem
na
d o-
bierku, cena 15 € +
Ä Predám
urèené
na
rezanie
palivového dreva a na
879 049.
(
0907
pozdåžne rezanie dreva
na
fošne
hob¾ovaèku
A D M 26 0, mo tor 2 kW,
z r o v n á v a è k a - h r ú b k-
aj
dosky.
Z á ru ka 2 4 me siacov a
doklad. Pilana: 600 x 3.5
x 30 mm, 56 zubov (66 €/
1 ks) Proteco: 500 x 2.5
x 30 mm, 56 zubov (27 €/
1 ks), 600 x 2.8 x 30 mm,
56 zubov (45 €/ 2 ks)
(
0948 215 512.
Ä Predám
kombinovaný
drevoobrábací stroj Rojek KPF 300 A. Motory 2
x 3 kW
073 014.
dlabaèku s
plocha 25 m2 Ventilátor
Ä Predám
( 0905 933 102.
poštovné
( 0911 185 700.
3 ks elektrických klapiek
na odsávanie. Filtraèná
526 388.
1250 kg do 1m. Vhodná
rýchlostná
automaticky
vhodný pre kováèov
ové. Možnos reza
2
( 0948 313 122.
Ä Predám
riadené odsávanie s
d åž ka stolov 2 20 0 mm,
0902 653 540.
mm,
p ílu. Vo ve¾mi dobrom
x 90 cm, so zdvihom
(
180
zverák, rozpätie 30 cm,
l o ž i s k á . T e l o j e h l i n í k-
Poštovné je zadarmo
do
m o ž n o s  m o n t á ž e d l abaèky
0907 522 423.
mohutný
zrovnávaèku SP 300,
vàtaèku
( 0944 201 254.
cirkulár na
p a li v o v é d r e v o . V ýk o n
mo to r o v ú p ílu
plošinu s rozmerom 130
S t r e d o v ý o t v o r s p r i e-
(55)
ÄPredám
zn. Kraftech 5200, 2200
valivé
na dobierku
p íl o v ý v íd i o v ý
Ä Predám
( 0908 777 469.
Ä P r e d á m f r é zu d omá ce j
výroby. Je mohutná,
ažká a netrasie sa -
Ä Predám, frézku ktorá sa
dá
využíva
aj
ako
cirku lá rka , šmirg¾ovú
brúsku, drevoobrábacie
a ko v o o b r á b a c ie fr é z y
( 0911 857 884.
Ä Predám štiepkovaè, do
p r i e m e r u 7 0 m m , d ohoda možná
(
0903
546 609.
KOMERÈNÝ KUPÓN
Celú zaplatenú sumu za inzerciu môž ete zahrnú do nákladov. Celá suma za úhradu
inzercie je daòovo odpoèitate¾ná - daòový výdavok ako inzercia v periodickej tlaèi.
Inzerát bude uverejnený v rámiku. Kópiu dokladu o platbe prilož te ku kupónu. Medzi
slovami vynechávajte políèka! Cena za celý kupón 5 €.
Ä Pre dá m hu pcu g s n osnosou 3,2 t
( 0905
846 288.
Ä Pre dá m menší cirkulár
p r e d omá ce ho majstra
( 0904 0945 531.
Ä Predám elektricky reazový kladkostroj do 500
kg, dlhá reaz, dia¾kové
o v l á d a n i e , d l h ý p r í v odový kábel (200)
(
0911 661 709.
Ä Predám
nepoužívanú
rezaèku na dlažbu s
m o ž no sou kruh ov éh o
v ýrezu a s na stavením
uhla rezu. M ax. dåžka
rezu 500 mm
( 0940
319 956.
Ä Predám
takmer novú
príklepovú
vàtaèku
B o s c h , k ú p e n á v d ecembri
2012,
bola
použitá len raz, je v perf e k tn o m s ta v e v k u fr i,
doklad o kúpe + záruka
5 rokov. Bola kupovaná
Cena: 5 €
krát poèet opakovaní
5 € x ...... opakovania = ................
..
Suma na úhradu
Pri úhrade trojnásobného opakovania dostávate štvrté uverejnenie ako bonus zadarmo.
Vypoèítanú sumu uhradíte:
1. Poštovou poukážku na adresu: VOX PRESS, P.O.BOX 20, 965 20 ŽIAR NAD HRONOM
2. Poštovou poukážkou
na úèet: 532 692 7001/ 5600
3. Prevodným príkazom na úèet: 532 692 7001/ 5600.
12
by
Ak v inzeráte uvediete predajnú cenu,
máte vyššiu šancu rýchlo preda.
nový
fesionálny zvárací tro-
v ýška hriade¾a, motor
jfázový poloautomat
j e p r e v i n u t ý n a 3 k W,
CO2, nepoužitý 400 A.
málo
Zaažovate¾: 60% 400
množstvo
d r á ž k-
A a 100% 255 A. Má
ovacích
frézok
koncovku euro + horák
(
Ergoplus 3 m v cene.
cirkulárka dohoda
0904 046 476.
Ä Predám
kalovaè. Je funkèný,
( 0917 845 071.
vy menený olej. Je bez
Ä Predám
zásobnej nádržky (59)
( 0949 579 702.
hell málo používanú
me n šia o prava, cena
dohodou
(
0905
rozvádzaè k
sústruhu alebo fréze
pre dvojotáèkový motor
v o r i g in ál u za tv ára cej
skrini
Ä Predám nerezové rúry,
priemer
52,5
mm,
h rúb ka ste ny 1,5 mm,
d å ž k a 8 5 cm , m á m 1 0
ks, cena 7 € ks, pri odbere spolu 6 € ks
0911 467 536.
#
zachovalú ako nová,
722
(
ma
Ä
lušenstvo
(
0948
p r o-
valcová 1 ks. Priemery
fesionálny zvárací tro-
fréz sú od 19 mm do 28
jfázový poloautomat
mm , d å žk a f r é zo v a ce j
CO2, nepoužitý 280 A.
èasti od 60 mm do 100
M á koncovku euro +
výkon:
h,
Pre svoj vy soký výkon
v zd ušn ík: 130 litrov,
urèený do ažkého
m o t o r : 2 , 2 k W, c e n a
nasadenia.
v
zachovalom stave.
cievky
(
0917
ÄKúpim
0940
na dobierku
( 0905
774 329.
KÚPA
Ä Kúpim pílové kotúèe na
hranolovú
pílu
vrtáky
s
upínacím kuže¾om MK
zubov, diera 60 mm,
0908 715 110.
Ä
2 a M K 3, kuže¾ musí
Kupón pre bezplatné obèianske oznámenie
5/ 2013
VOX PRESS, s.r.o., P.O.Box 20, 965 20 ŽIAR NAD HRONOM
Tento kupón platí len pre OBÈIANSKU INZERCIU. Ponuka prác, predaj psov s PP, opakovaná
èinnos a služb y, firemná inzercia a ostatná komerèná èinnos je platená inzercia, ktorá sa podáva
na kupóne na strane 11.
Rubrika:
Ak požadujete OPAKOVANIE
INZERÁTU, krížikom oznaète
tento obdåžni k a uhraï te 1 € za
každé opakovanie.
aj
požité. Priemer 500, 22
alebo
(
ba*oužitý
30 €. Pošlem aj poštou
poškodené
výstružníky, výhrubníky
nádržku na
( 0911 574 534.
vysávaè na lístie. Cena
845 071.
( 0917 464 468.
olej + filter
mm
ÄPredám
Držiak
cievky je na 5 až 18 kg
N e má žiadne záv ady
Ä Predám
stopkové
fré zky 8 ks. Cena 5 €/
ks. Úchyt morse 7 ks a
nový
p r o fe sio n á ln e p r á ce .
striekaciu
ÄPredám
365 647.
ÄPredám
ceruzky,
( 0902 474 327.
Predám zváraèku je
v d o b r o m s ta v e , p r ís-
z v á ranie. Urèe ný p re
Pro-Tek,
sávanie
zv á r a n ia a le bo kachlí
zárukou. Typ: P KS-17,
pišto¾
c m . V h o d n ý n a o d-
( 0907 712 604.
sovaèom pre bodové
( 0905 917 778.
W, s otvorom 25 krát 15
v y pínaèe (200) pevná
so
m3/
elektromotorom na 220
b e z p e è n o s t n e
celkovej
17
Ä P redám malý vetrák s
dva
cene. Je vybavený èa-
GO,
474 327.
d ajú sa s ò ou re za  aj
uhly,
( 0902
diera 45 mm
továrenskej výroby ,
1-valcový
ÄPredám
(
2 7 - 7 0 mm , v n ú to r n á
kompresor Orlík po
530 €
( 0905 323 154.
ks
Ä Predám šnek, stúpanie
h orák Ergoplus 3 m v
ÄPredám
stojanovú
609 311.
Ä Predám
( 0915
227.
0908 357 550.
(
hy draulický
zdvihák, 12 ton, nutná
Ä Predám zváraèku Ein-
vàtaèku
c e l o k o v o v ý m š t v o r kladkovým podávaèom
b o l p r e v i n u t ý m o to r a
ÄPredám
displejov a èasovaèom
pre bodové zváranie a
z n a è k y O r l í k , m á o d-
€/
0908 252 233.
Ä Predám rozbrusovaèku
Je vybavený digitálnym
kompresor
1
minimálne po 10 ks
300 175.
p r o-
že le za, nastavite¾ná
používaný,
poriadku,
AKO
INZEROVA?
12 x 2 mm, sila šneku
ÄPredám
nevibruje. Platòa je zo
v
ponúkam
Ak požadujete uverejni inzerát
NA ZNAÈKU, oznaète tento obdåžn ik a uhraï te 2 € za každé
opakovanie.
VOX PRESS s.r.o., P. O. BOX 20, 965 20 ŽIAR NAD HRONOM
OBÈIANSKE
OZNÁMENIA
uverejòujeme
zadarmo. Prosíme
nahlási na telef.
èísla na 1. strane,
a lebo zasla na
k up ón e,
r esp.
mailom na tinzerat@ tinzerat.sk.
P r íp la to k j e len
za
o pakovanie
( 1 €) , a l eb o za
znaèku (2 €) , napr.
pri zoznamovacích
inzerátoch. Aj tie sú
b e z p l a t n é ,
ak
ne žia d ate
i nz ero va
na
z na è ku ,
ale
v inzeráte uvediete
svoj kontakt - teda
adresu alebo telefónne èíslo.
PLOŠNÁ
INZERCIA
mailom na vox@
vox.sk
Písomne: Èitate¾né
te x ty s objednávkou, s uvedením
p o ža d o v a n e j
vým ery v cm2
z aš l i te n a m a il:
vox@ vox sk, alebo
na adresu: VOX
PRESS, P. O. Box
20, 965 20 Žia r nad
Hronom. Cena: 1 €/
cm2 plošnej inzercie.
PLATBY v hotovosti
adresujte výluène
na adresu: VOX
PRESS s.r.o., P. O.
Box 20, 965 20 Žia r
nad Hronom, urýchlite vybavenie.
Download

5 - Inzerát