Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
Tablo 3A
Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine
(METEB) göre hazırlanmıştır. METEB başlığı altında bölge kapsamına giren yükseköğretim programları, bağlı oldukları
üniversitelere ve meslek yüksekokullarına göre gruplanmıştır. Bu tablodaki bilgiler 8 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Bu tabloda,
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından sonra bu üniversitede
yerleştirme yapılacak yükseköğretim programlarının kodları (1) numaralı sütunda, adları (2) numaralı sütunda, programın öğretim
süresi (3) numaralı sütunda, programın puan türü (4) numaralı sütunda, genel kontenjanı (5) numaralı sütunda, programla ilgili özel
koşul ve açıklama numaraları (6) numaralı sütunda yer almaktadır. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra "Tablo 3A,
Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında numara sırasına göre
verilmiştir.
2013-ÖSYS Ek Yerleştirme sırasında veya 2014-ÖSYS'de yeni açılan programlar için (7) En küçük puan ve (8) Yerleştirme
Öncelikleri sütunlarında (- - - -) yer almaktadır. Kontenjanları 2013-ÖSYS Merkezî Yerleştirme ile dolmayan programlarda ise En
küçük puan ve Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında hiçbir işaret (
) bulunmaz. 2014 ÖSYS'de puan türü değişen
programların Yerleştirme Öncelikleri sütununda ise (* * * *) işareti bulunmaktadır. Yerleştirme Öncelikleri sütununda değer
bulunan programların En küçük puan sütununda yer alan değer, programa son sırada yerleşen adayın OBP'sidir. Bu durum,
programın kontenjanının sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar tarafından doldurulduğunu gösterir. Yerleştirme Öncelikleri
sütununda (- - - -) işareti bulunan programların En küçük puan sütununda bir değer bulunuyorsa bu değer, o programa son sırada
yerleşen adayın ilgili YGS yerleştirme puanıdır. Yerleştirme öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrılan sayılar ve harfler, ilgili
programa son yerleştirilen adaya ait şu bilgilerin karşılığıdır: Birinci sıradaki iki basamaklı sayı mezun olunan yılın son iki
rakamını, ikinci sıradaki tek basamaklı sayı mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sıradaki harf yerleştirmenin METEB
içinden (İ) veya dışından (D) yapılmış olduğunu, sondaki iki basamaklı sayı ise doğum yılının son iki basamağını göstermektedir.
İkinci sıradaki okul türü grubu için kullanılan kodların karşılığı olan okul türleri aşağıdaki gibidir:
KODU
4
3
2
1
OKUL TÜRÜ
Anadolu Teknik Lisesi
Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi
Meslek Lisesi
Çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan Meslek Lisesi
Meslek yüksekokulları programlarına yerleştirme yapılırken mezuniyet yılı, meslek liselerinin tür grubu, yerleştirmenin METEB
içinden veya dışından yapılmış olması ve doğum yılı önemli rol oynamaktadır. Bir programın karşısındaki Yerleştirme
Öncelikleri bu programa yerleştirilen son adayın sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduğu özellikleri göstermektedir.
Tablo 3B ve Tablo 4
Tablo-3B'deki bilgiler 9 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların
kodları (1), bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4)
numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa
genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. Her bir programla ilgili özel koşul
ve açıklama numaraları (7) numaralı sütunda 1, 2, 3, ..... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan
sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında,
numara sırasına göre verilmiştir. (9) numaralı sütunda programların varsa 2013-ÖSYS’deki en küçük puanı yer almaktadır. (8)
numaralı sütunda ise en küçük puana karşı gelen başarı sırası yer almaktadır.
Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların
kodları (1), bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4)
numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa
genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. (7) numaralı sütun, belli koşulları
sağladığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığınca burslu statüde destek verilecek öğrenci sayısını göstermektedir. Her bir programla
ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (8) numaralı sütunda 1, 2, 3, ..... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri
içerdiği, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları"
başlığı altında, numara sırasına göre verilmiştir. Tablo 4'ün (11) numaralı sütununda yükseköğretim programlarının 2013
yılındaki en küçük puanları; (9) ve (10) numaralı sütunlarda ise en küçük puana karşı gelen başarı sıraları yer almaktadır.
DİKKAT: Tablolarda yer alan 2013-ÖSYS'ye ait değerlerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte
2013-ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğunu unutmayınız. Tercihler yapılırken bu kılavuzdaki yükseköğretim
programlarına ait 2013-ÖSYS başarı sıralarının adayın 2014-ÖSYS sonuç bilgilerindeki yerleştirme puanlarına ait başarı sıraları
ile karşılaştırılması yol gösterici olabilecektir. Ancak, yeni programlar açılmasının, bazı programların kapanmasının yanı
sıra, yükseköğretim programlarında gerçekleşen puan türü değişiklikleri, kontenjanın azalması veya artması,
programa kabul koşullarında meydana gelebilecek değişiklikler, ek puan alabilecek öğrenci sayısı değişimleri, alanda
veya yakın alanlarda yeni açılan programlar ve öğrenim ücretlerinde meydana gelen değişiklikler gibi birçok etkenin
bu yıl oluşacak başarı sıralamalarını değiştirebileceği göz önünde tutulmalıdır.
Programların 2013-ÖSYS yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlarına, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr/belge/119243/2013-osys-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgi-.html internet adresinden ulaşabilirsiniz.
Tablo 4 Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Açıklamalar
1.
Bu tabloda yükseköğretim kurumları ve programları için belirtilen kontenjanlar ve koşullar Yükseköğretim Kurulunca
saptanmıştır. Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız o
programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz
sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız
yapılmaz.
2.
Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir:
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olmayı
engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu programa
yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir. Örneğin, her iki gözün
toplam görmesi en az 10/10 olmayan ve renk algılama bozukluğu olan görme engellilerin Sınıf Öğretmeni olarak
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılmamaktadır.
b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olabilmeniz için
gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir,
bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler.
c) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğretim yabancı bir dilde yapılıyorsa, bu yabancı dilde belli bir yeterliğe
ulaşmış olmanız gerekir. Yabancı dili yeterli olmayanlar öğrenimleri sırasında güçlüklerle karşılaşabilirler.
3.
Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim
Kurulunun kararı ile veya diğer zorlayıcı bir nedenle kapatılması halinde o program için yapılan tercihler işleme
konulmaz.
4.
Bu kılavuzda belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programın bağlı olduğu kurum ve adı yasal düzenlemelerle
değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak
ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir.
5.
Yükseköğretim kurumları, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programı, iki veya daha
fazla uygulama grubuna ayırabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organının kararı ile yapılır.
6.
Tablo 4’ün En Küçük Puan ve Başarı Sırası sütunlarında kullanılan kısaltmalar (semboller) aşağıda açıklanmıştır:
En Küçük Puan sütununda;
d) 2013-ÖSYS Ek Yerleştirmede veya 2014-ÖSYS’de yeni açılan yükseköğretim programlarının En Küçük Puan
sütununda (- - - -) işareti bulunmaktadır.
e) 2014-ÖSYS'de puan türü değişen yükseköğretim programlarında (* * * *) işareti bulunmaktadır.
f) 2013-ÖSYS'de kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmayan yükseköğretim programlarında ise En Küçük Puan
sütununda hiçbir işaret bulunmaz.
Başarı Sırası sütunlarında,
a) 2013-ÖSYS Ek Yerleştirmede veya 2014-ÖSYS’de yeni açılan ya da 2014-ÖSYS'de puan türü değişen
programların başarı sırası sütunlarında (...); ek puan söz konusu değil ise ek puanlı başarı sırası sütununda (---)
işareti bulunmaktadır.
b) 2013-ÖSYS'de kontenjanı merkezî yerleştirme ile dolmayan programların başarı sırası sütunlarında hiçbir işaret
bulunmaz. Ek puan söz konusu değil ise ek puanlı başarı sırası sütununda (---) işareti bulunmaktadır.
DİKKAT: Tabloda yer alan 2013-ÖSYS'ye ait değerlerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle
birlikte 2013-ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğunu unutmayınız. Tercihler yapılırken bu kılavuzdaki
yükseköğretim programlarına ait 2013-ÖSYS başarı sıralarının adayın 2014-ÖSYS sonuç bilgilerindeki yerleştirme
puanlarına ait başarı sıraları ile karşılaştırılması yol gösterici olabilecektir. Ancak, yeni programlar açılmasının, bazı
programların kapanmasının yanı sıra, yükseköğretim programlarında gerçekleşen puan türü değişiklikleri,
kontenjanın azalması veya artması, programa kabul koşullarında meydana gelebilecek değişiklikler, ek puan
alabilecek öğrenci sayısı değişimleri, alanda veya yakın alanlarda yeni açılan programlar ve öğrenim ücretlerinde
meydana gelen değişiklikler gibi birçok etkenin bu yıl oluşacak başarı sıralamalarını değiştirebileceği göz önünde
tutulmalıdır.
150
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
100110433
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji (İngilizce)
Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Fizik (İngilizce)
Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Kimya (İngilizce)
Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Matematik (İngilizce)
Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Psikoloji
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Mimarlık
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri
Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
5
MF-3
80
2
74 17600
---
448,93377
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
YGS-4
50
65
60
60
60
50
110
70
90
60
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
1, 74 1, 74 1, 74, 75 1, 74, 75, 77 1, 74 74, 75 1, 74 1, 74 1, 74, 75 1, 74, 75, 80 248000
200000
74000
7460
99000
27300
222000
32100
13300
56900
9450
14900
11600
965
20100
--17700
2190
1500
15900
298,21318
234,25405
340,75602
403,74152
391,29540
402,77465
274,86674
359,06656
402,79160
409,95634
4
7
7
4
24
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
100110018
100110027
100110036
100110045
100110054
100110063
100110072
100110081
100110099
100110106
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
100110115
100110521
100110124
100110539
100110133
100110548
100110142
100110557
100110151
100110169
100130155
100110178
100130164
100110187
100130173
100110196
100130119
100110203
100130128
100110212
100130137
100110512
100110451
100130191
100110221
100130146
100110478
100130225
100110248
100110415
100110239
100110399
100110566
100110406
100110257
100110575
100110503
100110266
100110487
100110424
100110584
100110496
100110469
100130207
100110593
106510059
106510014
106510077
106510068
106510023
106510032
Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu)
Yabancı Diller Yüksekokulu
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
Bankacılık ve Finans (KKTC Uyruklu)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (İngilizce)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
MF-1
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
50
1
10
1
50
1
60
1
60
60
60
60
60
60
60
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
105
105
135
135
80
80
1
45
45
80
80
3
3
4
4
2
2
4
4
YGS-4
YGS-4
4
4
4
4
4
4
6
6
15, 17, 28, 74 15, 17, 28, 74, 90 15, 17, 28, 74 15, 17, 28, 74, 90 15, 17, 28, 74 15, 17, 28, 74, 90 15, 17, 28, 74 15, 17, 28, 74, 90 15, 17, 74, 86 15, 17, 74, 86 2, 15, 17, 86 74 2 74 2 ...
222000
...
151000
...
27500
119000
165000
67000
101000
43200
72800
-------------------------------
---219,07745
---268,52565
---402,49366
327,14593
304,38403
338,85061
316,59235
359,49782
334,70309
2
2
2
2
74 2 74 2 74 2 74, 90 74 2 15, 17, 74, 86 2, 15, 17, 86 236000
347000
302000
382000
130000
214000
...
141000
201000
149000
248000
-----------------------
265,46398
234,50531
246,29858
225,23798
312,78595
277,34859
---302,29971
277,31866
303,36751
266,52281
120
100
3
3
1, 17, 74, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 110000
148000
28300
36100
379,60527
364,93112
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
50
50
60
50
1
40
120
1
2
2
2
2
15, 74 15, 74 15, 74 15, 74 15, 74, 90 15, 74 74 90 187000
73400
127000
99000
...
37900
11000
...
-----------------
241,14056
340,13143
282,70216
309,62667
---395,81998
466,97221
----
4
MF-3
30
1
74 ...
---
----
4
YGS-2
170
5
1, 38, 74 138000
1130
336,40324
4
YGS-4
40
1
1, 74, 822 133000
33000
370,37719
4
4
YGS-2
YGS-2
50
1
2
1, 74 1, 74, 90 16900
...
4
...
478,58860
----
4
DİL-1
30
1
15, 74 ...
---
----
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
50
50
1
2
2
1, 74 1, 2 1, 74, 90 338000
439000
...
55500
75500
...
296,47964
277,18028
----
4
TM-1
20
1
17, 21, 28, 838 28800
---
395,94953
4
MF-4
15
1
17, 21, 28, 838 19700
---
434,61037
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
15
20
20
20
1
1
1
1
17, 21, 28, 838 17, 21, 28, 838 17, 21, 28, 838 17, 21, 28, 838 ...
18700
23300
26100
---------
---436,85076
426,04684
419,67428
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
...
----
1
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
106510041
200110105
200110186
200110114
200110123
200110195
200110202
Makine Mühendisliği (İngilizce)
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Tıp Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Tıp Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (UOLPLeeds Beckett Üniversitesi) (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Biyomühendislik (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett Üniversitesi) (Ücretli)
Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Arapça Öğretmenliği
Arapça Öğretmenliği (İÖ)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Sosyal Hizmet
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
17, 21, 28, 838 28200
---
415,06240
3
22
45
5
3, 120 3, 120 120 3, 120 30000
...
358000
17700
---------
420,50067
---240,59392
418,34222
MF-4
MF-4
36
4
17, 21, 28, 120 3, 17, 21, 28, 120 ...
...
-----
-------
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
MF-3
MF-3
5
45
45
5
6
54
3
22
90
10
3, 120 3, 120 120 3, 120 3, 38, 87, 120 3, 38, 87, 120 3, 120 3, 120 17, 21, 28, 120 3, 17, 21, 28, 120 ...
...
64200
20700
58500
...
30200
...
31400
3530
---------------------
------359,72156
441,44488
368,46408
---393,73974
---417,30830
497,18391
4
TM-1
20
1
17, 21, 28 ...
---
----
4
4
TM-1
TM-1
15
20
1
17, 21, 28, 251, 279 17, 21, 28 ...
125000
-----
---310,46902
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
20
20
20
20
20
1
1
1
1
1
17, 21, 28 17, 21, 28 17, 21, 28 17, 21, 28 17, 21, 28 ...
65900
79600
...
...
-----------
---350,40970
332,05976
-------
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
15
20
20
20
1
1
1
17, 21, 28, 251, 279 17, 21, 28 17, 21, 28 17, 21, 28 ...
...
...
...
---------
-------------
4
TM-1
20
1
17, 21, 28 ...
---
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-3
DİL-3
MF-2
MF-1
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
40
40
60
60
50
60
60
110
60
50
1
1
2
2
2
2
2
3
2
2
1 1, 2 1 1, 75 1 75 2 1 1 1, 75 20300
26800
213000
102000
111000
31500
38100
181000
29900
15700
2550
3230
14900
14000
21500
----16700
2150
1610
349,04636
319,22514
226,42203
308,68038
384,78137
397,21622
389,10745
289,81213
361,70669
397,34153
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
TS-2
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
40
10
10
10
30
50
50
50
50
50
50
50
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
...
----
174000
145000
191000
83700
136000
52800
88900
-------------------------
280,92478
313,73859
293,97631
327,19005
297,86969
350,43357
323,76153
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-3
60
60
60
60
60
60
40
2
2
2
2
2
2
1
322000
387000
318000
385000
216000
285000
44700
---------------
240,95009
223,59706
241,90444
224,01016
276,63917
255,27531
381,79290
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
45
40
40
10
60
2
1
1
1
2
4
MF-4
20
4
4
4
4
MF-3
MF-3
TM-3
TM-3
4
4
1
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
200110141
200110168
200110035
200110044
200110053
200110159
200110026
200110177
200110062
200110071
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
110410091
110410116
110410028
110410064
110410019
110410037
110410134
110410046
110410107
110410082
110410073
110410055
110410125
100210283
100230172
100210017
100210026
100210098
100210105
100230048
100210035
100210044
100210114
100210317
100210177
100210159
100210123
100210053
100210132
100210141
100230127
100210186
100230093
100210062
100230039
100210195
100230136
100210202
100230154
100210211
100230145
100210292
100210247
100210256
100210308
100210265
100210168
4
8
2
...
...
2 2 2 2 2 2 199000
116000
15200
-------
-----------
234,78892
292,51579
455,05292
2
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
100210071
100210089
100210229
100210238
100310688
100330286
100310713
Ebelik
Hemşirelik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)
Aydın İktisat Fakültesi
Ekonomi ve Finans
Ekonomi ve Finans (İÖ)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Biyoloji
Felsefe
Fransız Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Turizm Fakültesi
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama İşletmeciliği (İÖ)
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği (İÖ)
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği (İÖ)
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Peyzaj Mimarlığı
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu)
Tarım Ekonomisi
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu)
Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu)
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Zootekni (KKTC Uyruklu)
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
YGS-2
YGS-2
50
85
2
3
1, 38, 78 1, 38 215000
135000
3690
1070
297,87698
338,54595
4
4
YGS-5
YGS-6
65
65
2
2
1 1 583000
692000
57100
123000
276,17230
243,49899
4
4
5
TM-1
TM-1
MF-3
100
100
20
3
3
1
2 ...
...
...
-------
----------
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
40
50
70
70
55
55
90
60
1
2
2
2
2
2
3
2
1 1 1 1, 2 75 2 1 1 262000
200000
105000
145000
26200
32400
181000
32000
10700
14900
20900
25400
----16700
2190
293,87543
233,95894
387,58433
368,76386
404,40219
396,03073
289,80998
359,12114
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-2
TM-3
DİL-1
DİL-1
MF-2
MF-1
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
60
60
10
50
50
30
10
50
40
80
60
60
2
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2 361000
399000
239,87377
228,55589
85, 127, 128 15, 77 215000
31700
12700
232000
150000
135000
72400
38200
-------------------------
4
TS-1
30
1
15 45000
---
345,16876
4
4
4
4
6
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
30
45
40
45
170
1
1
2
1
2
5
15, 17, 28 15, 17, 28 15, 17, 28 15, 17, 28 76700
132000
76800
97900
11300
...
-------------
335,75272
278,16605
335,67406
310,79322
465,98232
----
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
DİL-1
DİL-1
TM-1
TM-1
MF-3
MF-3
80
80
45
45
45
45
50
50
75
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
360000
---------------------
231,05554
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
MF-4
MF-4
MF-2
MF-2
MF-2
TM-1
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-2
MF-2
MF-2
35
35
50
1
35
10
20
1
35
40
1
35
1
35
20
1
1
1
2
233,53323
257,11749
214,07712
---230,23636
...
---------------------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
65
65
130
130
105
105
115
115
155
155
2
2
4
4
3
3
3
3
4
4
249000
317000
279000
375000
314000
363000
142000
198000
195000
277000
---------------------
261,32177
242,11548
252,49343
227,07101
242,97123
230,31181
306,46505
283,32438
279,68962
253,28066
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
100310555
100310016
100310025
100330214
100310431
100330189
100310034
100310043
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
100310052
100330153
100310061
100310079
100310097
100310573
100310104
100310113
100310325
100310122
100310131
100310149
100310634
100310607
100310458
100310546
100310519
100310158
100310731
100310679
100330241
100310643
100330259
100310652
100330268
100310661
100330277
100310167
100310749
100310334
100310343
100310616
100310758
100310449
100310501
100310582
100310767
100310422
100310591
100310776
100310379
100310785
100310388
100310397
100310794
100310476
100330198
100310219
100330047
100310228
100330056
100310237
100330065
100310246
100330074
8
90 15, 79 2, 15, 79 15, 79 2, 15, 79 15, 80, 250 2, 15, 80, 250 15, 79 2, 15, 79 90 90 1
1
1
90 1
1
90 1
90 1
1
90 2 2 15 2, 15 2 2 369000
19700
25300
378000
97400
...
201000
164000
226000
...
208000
...
240000
222000
...
207000
...
223000
285,12638
232,81936
351,89149
224,61280
291,39578
318,51598
335,00114
364,56708
228,86242
297,21970
262,84274
226,32523
316,35595
----
---264,18738
222,04841
---231,61451
---218,42118
----
3
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
100310255
100310801
100310264
100330135
100310467
100310485
100330205
100310819
100310625
100310273
100310282
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (KKTC Uyruklu)
Aydın Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Ebelik
Hemşirelik
Söke İşletme Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Söke Sağlık Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Hemşirelik
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
(AFYONKARAHİSAR)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ)
İstatistik
Kimya
Kimya (KKTC Uyruklu)
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ)
Sinema ve Televizyon
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme (İngilizce)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (KKTC Uyruklu)
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
İslami İlimler (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ)
Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Elektrik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği (İÖ)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
75
1
115
115
55
65
65
1
2
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
60
80
234
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
4
4
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
2 90 42500
...
172000
266000
116000
207000
286000
...
-----------------
384,09718
---293,04119
260,84360
320,67631
275,14282
250,63471
----
2
2
6
1, 38 1, 38, 80 1, 38, 80 34700
219000
166000
21
3830
1880
447,16171
296,52239
319,80029
50
50
50
50
50
50
2
2
2
2
2
2
15 15 2, 15 15 2, 15 15 ...
...
...
215000
...
185000
-------------
---------272,17271
---283,07267
YGS-5
YGS-2
50
234
2
6
1 1, 38, 80 ...
215000
...
3670
---297,98809
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-1
TS-2
60
65
65
70
70
85
85
1
60
2
2
2
2
2
3
3
1 1 1, 75 1 1, 2 1 1 1, 90 1, 75 281000
222000
81600
115000
148000
233000
38600
...
15400
12600
14900
12400
22100
25700
17900
2300
...
1600
287,97563
219,18891
331,30137
382,60067
367,31776
271,22886
351,57704
---397,96554
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-2
TS-2
MF-1
MF-2
MF-2
MF-1
MF-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
70
70
75
75
10
10
1
40
30
80
80
80
80
80
80
2
2
2
2
1
1
2 39100
59900
125000
161000
351,06639
332,44760
303,47355
286,21757
90 ...
...
154000
190000
87300
129000
53000
93700
-------------------------------
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TS-1
TM-2
30
30
30
50
1
1
1
2
...
...
62500
...
---------
------330,48824
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
100
100
140
140
70
60
60
100
100
75
75
1
3
3
4
4
2
2
2
3
3
2
2
15 2 15 2 15, 17, 28 15 2 15 2 15 2 15, 90 362000
230,68590
253000
185000
247000
204000
281000
274000
340000
...
-------------------------
4
4
YGS-4
YGS-4
100
100
3
3
1, 121 1, 2, 121 ...
...
...
...
-------
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
45
45
1
45
50
50
60
60
2
2
4 2, 4 4, 90 4 4 2, 4 4 2, 4 64400
...
...
103000
157000
189000
123000
148000
-----------------
352,66286
------304,98222
260,08901
240,11024
286,22011
265,90569
90 3
3
2
2
2
2 15, 17, 28 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
100310697
100310722
100330302
100310537
100330295
100310528
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
100310704
100310494
100410527
100410687
100410678
100410015
100430028
100410024
100410033
100410845
100410042
100410069
100430267
100410078
100430319
100410096
100410103
100410854
100410112
100410809
100410121
100430055
100410139
100430064
100410148
100430073
100410784
100430531
100410157
100410836
100410166
100430082
100410175
100430091
100410184
100410518
100430382
100410193
100430107
100410209
100430258
100410863
100410766
100430522
100410696
100430585
100410872
100410633
100410218
100430337
100410536
100430346
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
2 2 2 2 2 383000
----
---309,65718
294,17373
324,78762
301,18648
350,25886
320,76518
224,76619
260,20117
288,15315
266,77283
276,24679
251,89282
253,92247
236,37740
----
4
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
100410624
100430576
100410703
100410493
100410236
100410245
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Afyon Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu)
Hemşirelik
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (KKTC Uyruklu)
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Muhasebe
Muhasebe (İÖ)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
Kimya
Matematik
Rus Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
İslami İlimler (İÖ)
Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu
Hayvansal Üretim
Sağlık Yüksekokulu
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
45
45
10
50
10
60
2
2
1
2
1
2
4 2, 4 4 4 4 4 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
32
32
14
14
32
32
14
14
21
21
9
9
21
21
9
9
32
32
14
14
135
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4 2, 4 4, 40, 53 2, 4, 40, 53 4 2, 4 4, 40, 53 2, 4, 40, 53 4 2, 4 4, 40, 53 2, 4, 40, 53 4 2, 4 4, 40, 53 2, 4, 40, 53 4 2, 4 4, 40, 53 2, 4, 40, 53 119000
157000
141000
156000
134000
164000
170000
181000
114000
145000
142000
164000
194000
221000
4
4
4
4
5
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
MF-3
35
35
50
50
70
1
1
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
40
60
1
77
65
65
1
1
2
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
50
50
55
55
5
MF-3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
92000
...
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
-------------
317,30976
----
289,74168
259,89033
271,02312
260,33777
277,06424
255,21010
251,05985
244,73874
294,04694
268,41702
270,78267
255,14266
237,53767
221,21318
121000
199000
187000
207000
12900
-------------------------------------------
15 2, 15 15 2, 15 4 ...
...
...
...
119000
-----------
------------294,65967
1 1 1, 90 1, 38 1 1, 2 1, 90 35800
26300
...
163000
218000
279000
...
22
10
...
1780
35500
45200
...
445,53259
461,09059
---321,77777
329,24184
310,67837
----
2
2
2
2
1 1, 2 1 1, 2 ...
...
416000
520000
...
...
71000
92500
------281,05906
264,77653
40
1
11 31500
---
417,10295
YGS-1
MF-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
60
85
80
110
110
60
125
90
85
2
3
2
3
3
2
4
3
3
1 1 1, 75 1 1, 2 75 1 1 1, 75 307000
15500
280,69587
181000
158000
175000
37100
168000
36600
22100
17900
26600
28200
--16300
2270
1870
250,58519
363,57841
357,10657
390,25129
294,88002
353,74502
385,69988
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
DİL-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
10
10
10
40
60
60
60
60
1
1
1
1
2
2
2
2
...
...
...
40100
115000
158000
70200
116000
-----------------
---------256,61470
308,52042
287,86203
336,56699
307,97698
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
55
55
60
60
55
2
2
2
2
2
354000
411000
364000
407000
...
-----------
232,78004
197,71115
230,14286
210,98998
----
4
4
YGS-4
YGS-4
120
100
3
3
1 1, 2 214000
...
48500
...
345,46449
----
4
YGS-2
20
1
1, 846 189000
240,33669
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
100410651
100430461
100410669
100430479
100410615
100430407
100410606
100430416
100410712
100430488
100410721
100430497
100410572
100430443
100410563
100430452
100410599
100430425
100410581
100430434
100410315
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
100410827
100430567
100410818
100430558
100410324
100410554
100410509
100410881
100410333
100410484
100430355
100410899
100410793
100430549
100410642
100430391
100510235
100510068
100510014
100510077
100510086
100530081
100510095
100510023
100510032
100510041
100510165
100510156
100510174
100510208
100510138
100530099
100510129
100530063
100510226
100530151
100510183
100530142
100510253
100510217
100530169
100510244
2
2
2
4
8
4
115 2 2 2 2 288,08813
234,99725
241,10678
230,51021
461,50769
5
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
100510059
100610128
100610013
100610146
100610137
100610022
100630168
100610031
100610049
100610058
Hemşirelik
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Antropoloji
Arkeoloji
Biyoloji
Coğrafya
Matematik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarla Bitkileri
Zootekni
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sağlık Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Ebelik
Hemşirelik
Hemşirelik (İÖ)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Arkeoloji
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Gerontoloji
Gerontoloji (KKTC Uyruklu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
YGS-2
30
1
1, 38, 87 ...
...
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
50
85
50
50
70
70
100
80
60
2
3
2
2
2
2
3
2
2
1 1 1, 75 1 75 2 1 1 1, 75 283000
227000
95900
110000
32600
36200
253000
37600
17400
12800
14900
13600
21500
----18300
2280
1700
287,39069
198,14595
315,28818
385,15008
395,88031
391,30674
264,71693
352,68233
393,97928
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-2
TS-1
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
50
50
10
50
10
60
60
50
50
2
2
1
2
1
2
2
2
2
404000
413000
226,83657
223,56558
101000
145000
56700
99500
-------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
55
55
45
45
65
65
55
55
2
2
2
2
2
2
2
2
325000
395000
327000
400000
214000
304000
233000
300000
-----------------
240,01551
220,56272
239,51988
218,40152
277,44274
249,84697
271,30217
251,14672
4
4
4
4
MF-2
MF-3
MF-3
MF-2
35
45
35
20
1
2
1
1
230000
228000
---------
202,70769
216,09808
4
YGS-2
65
2
1, 87 30200
14
454,36431
4
4
4
4
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-2
55
45
99
68
2
2
3
2
1 1, 38, 78 1, 38 1, 2, 38 121000
220000
160000
188000
22800
3900
1700
2610
379,48846
295,89743
323,12814
309,32897
5
5
MF-3
MF-3
50
1
2
90 16400
...
-----
451,90389
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TM-3
DİL-2
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
DİL-1
DİL-1
TM-3
TS-2
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
50
50
65
60
70
70
35
3
60
60
30
55
55
60
70
70
60
60
2
2
2
2
2
2
1
2 22000
28100
295000
39600
194000
246000
80500
...
10200
13400
...
110000
148000
97900
53900
84100
35100
59200
-------------------------------------
282,29962
248,34947
258,93463
223,63551
292,57359
274,20705
336,84024
---374,49016
345,65892
---311,31369
291,93136
339,48759
349,46327
326,93171
367,95718
344,96657
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
80
50
70
80
80
45
80
80
65
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 1, 75 1, 21, 75, 77 1 1, 2 75 1 1 1, 75 179000
56600
5210
90600
131000
...
134000
24400
8030
14900
9770
797
18900
23900
--15300
2020
1180
247,03216
364,57277
429,73454
396,38728
374,68833
---311,01063
369,30276
418,37635
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
50
10
30
60
2
1
1
2
172000
---------
255,60281
3
10
3
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
100610207
100610155
100610067
100610191
100610085
100610094
100630098
100610101
100630062
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
100610225
100630114
100610304
100630159
100610173
100630123
100610216
100630132
100610288
100610234
100610279
100610297
100610261
100610243
100610252
100610119
100630141
100710684
100710903
100710675
100730352
100710048
100710066
100710075
100730079
100710603
100710912
100710754
100730361
100710878
100710657
100730201
100710118
100710127
100730097
100710569
100730185
100710472
100710612
100710012
100710021
100730043
100710833
100710039
100710587
100710463
100710057
100710084
100710093
100710109
37800
2 2 2 2 2 21 2, 21 124, 125 2, 124, 125 30 2 21 21, 90 21 2, 21 2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2 2 3
8
6
3
352,35688
316,18780
293,74724
347,09933
317,34185
6
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
100710693
100710666
100710921
100710648
100710136
100710824
100710145
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu)
Mimarlık
Sinema ve Televizyon
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
Ekonometri (KKTC Uyruklu)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Gazetecilik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu)
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
Turizm Rehberliği
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu)
Bitki Koruma
Peyzaj Mimarlığı
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
Alanya Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Alanya İşletme Fakültesi
Ekonomi ve Finans
Ekonomi ve Finans (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Uluslararası Ticaret
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
MF-1
30
1
4
4
4
4
TM-1
TM-1
MF-4
TS-1
35
1
35
35
1
4
4
MF-3
TM-2
200
200
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
4
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
---
90 21 47500
...
30800
32100
---------
370,91094
---409,79575
358,96237
5
5
38 4 101000
20600
-----
312,52158
411,37427
60
60
50
50
1
105
105
100
100
90
90
1
80
80
60
60
2
2
2
2
2
2
2
2
46 2, 46 46 2, 46 46, 90 21 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46, 90 46 2, 46 4 2, 4 178000
218000
235000
268000
...
189000
231000
195000
239000
105000
162000
...
126000
172000
78900
133000
---------------------------------
286,16258
271,09551
265,80798
255,67739
---281,67889
266,79249
279,48745
264,54247
327,12798
297,55245
---310,09138
288,35528
345,86880
311,17174
YGS-4
140
4
1, 121 111000
28300
379,44878
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
55
55
60
60
50
50
2
2
2
2
2
2
46 2 46 2 46 2 45400
59100
34400
52600
30000
41000
-------------
344,83162
333,10344
356,28914
338,40117
361,59693
349,03279
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
60
60
60
70
60
30
60
60
2
2
2
2
2
1
2
2
21 21 2, 21 46 46 46 30 2, 30 163000
51600
71200
111000
50300
219000
72300
87400
-----------------
255,97980
371,89773
343,12198
297,23036
373,97806
223,26317
341,49235
322,59758
4
6
MF-2
MF-3
10
265
1
7
21, 134 7110
-----
480,10706
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
TM-1
DİL-1
50
1
120
120
30
30
2
23600
...
242000
300000
...
...
-------------
370,37181
---263,53716
246,81768
-------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-4
TM-1
MF-4
MF-4
MF-3
MF-2
MF-2
35
1
35
35
35
20
20
35
30
30
1
166000
...
124000
166000
213000
255,71978
---289,11784
253,69930
272,95013
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
45
45
45
45
2
2
2
2
4
MF-1
40
1
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
40
40
110
110
110
110
70
1
1
3
3
3
3
2
1
1
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
100710578
100730343
100710596
100730291
100710939
100710154
100730307
100710163
100730334
100710172
100730325
100710948
100710181
100730282
100710199
100730316
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
100710745
100710445
100730273
100710206
100730264
100710215
100730194
100710224
100710436
100730219
100710287
100710233
100710242
100710251
100730237
100710427
100710278
100710815
100710957
100710799
100730379
100710851
100710869
100710481
100710966
100710499
100710296
100710506
100710515
100710524
100710551
100710533
100710542
100710709
100730404
100710763
100730397
100710772
100710806
100730388
100710454
100730113
100710418
100730104
100710639
3
3
3
3
3
3
90 3
3
1
1
2 17, 21, 28 46 187000
201000
224000
---------------------
1, 46 1, 2, 46 1, 46 1, 2, 46 451000
...
247000
297000
78000
...
40000
48400
275,16946
---319,82042
305,83737
1, 75 70300
11300
345,46495
46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 213000
263000
267000
311000
266000
327000
155000
---------------
273,09467
257,10100
256,03746
243,95066
256,46990
239,51568
295,82127
90 1
1
1
1
1
1
1
1
46 2
243,10918
233,22593
215,69534
7
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
100730176
100710781
100710896
100710842
100710887
Uluslararası Ticaret (İÖ)
Alanya Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
İşletme Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Alanya Tıp Fakültesi
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Felsefe
Fizik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Matematik
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
İslami İlimler (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik
Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
(ANTALYA)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
TM-1
70
2
2, 46 218000
---
271,42489
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
30
30
10
50
1
1
1
2
46 46 46 21, 881 73600
...
...
...
---------
339,89425
----------
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
50
50
35
45
50
50
55
50
2
2
1
2
2
2
2
2
1 1, 75 1, 15, 75 1 75 2 1 1 224000
96200
8990
120000
31800
36200
149000
38000
14900
13600
1080
22600
----15800
2290
214,96657
314,96137
387,17376
380,30860
396,86912
391,32714
303,17864
352,19267
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
MF-3
TM-3
MF-2
DİL-1
MF-1
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
40
10
40
40
10
35
20
50
60
60
60
60
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
...
----
...
103000
174000
52000
148000
-------------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
55
55
115
115
75
75
40
40
45
45
2
2
3
3
2
2
1
1
2
2
2 290000
363000
358000
399000
227000
316000
...
...
...
...
---------------------
249,62709
230,39439
231,73321
218,84948
272,98342
246,60203
-------------
4
4
YGS-4
YGS-4
140
80
4
2
1, 121 1, 2, 121 ...
...
...
...
-------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
55
30
30
40
40
40
40
55
55
60
60
10
10
60
60
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2 220000
...
...
134000
153000
185000
207000
135000
154000
109000
128000
222,18095
------277,21780
262,16452
242,53487
230,58576
276,18909
262,11590
299,49527
282,27668
2 163000
185000
-------------------------------
4
4
5
TM-1
TM-1
MF-3
40
40
20
1
1
1
2 ...
...
...
-------
----------
4
4
YGS-2
YGS-6
85
50
3
2
1, 38, 87 1 165000
240000
1840
39000
320,37096
321,76969
4
4
YGS-6
YGS-6
40
40
1
1
1 1, 2 364000
465000
60500
80900
290,94719
272,94808
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
15
12
10
8
15
17, 21, 28, 869 3, 17, 21, 28, 869 3, 17, 21, 28, 869 3, 17, 21, 28, 869 3, 17, 21, 28, 869 ...
...
...
...
...
-----------
----------------
4
TM-1
12
3, 17, 21, 28, 869 ...
---
----
3
4
7
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
100810126
100810189
100810223
100810347
100810205
100830157
100810135
100810144
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
100810417
100810092
100810302
100810356
100810108
100810232
100810162
100810365
100810171
100830139
100810286
100830193
100810268
100830184
100810011
100830069
100810029
100830051
100810435
100830272
100810374
100830245
100810426
100830281
100810038
100810383
100830254
100810311
100830209
100810329
100830218
100810214
100830112
100810047
100830024
100810056
100810259
100810065
100830015
100810392
100830263
100810408
100810074
100810198
100810241
100830175
206910018
206910027
206910036
206910045
206910054
206910063
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 196000
274000
...
15800
237,62041
265,37462
---325,33165
---315,34855
280,91496
351,11489
292,02351
255,64093
242,17471
8
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
206910072
206910081
206910099
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik
İstatistik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Felsefe
Rus Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)
İşitme Engelliler Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Pilotaj
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Uçak Gövde-Motor Bakım
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İngilizce)
İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)
İşletme
İşletme (İngilizce)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
3, 17, 21, 28, 869 3, 17, 21, 28, 869 3, 17, 21, 28, 869 ...
...
...
-------
----------
1, 46 1, 46 1, 46, 75 1, 21, 75, 77 1, 46 46, 75 1, 46 1, 46 1, 46, 75 288000
13400
285,89590
104000
...
111000
31800
311000
34100
15400
14100
...
21500
--19000
2230
1600
307,27578
---384,79525
396,83753
247,79192
356,57066
398,00848
2 90900
...
...
-----------
322,54141
-------
1
15 163000
---
255,68371
32
32
14
14
28
28
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
46 2, 46 40, 46, 53 2, 40, 46, 53 46 2, 46 40, 46, 53 2, 40, 46, 53 139000
165000
149000
164000
162000
...
185000
...
-----------------
272,93632
254,58066
265,16962
254,85088
256,53359
---242,52827
----
YGS-2
YGS-2
20
60
1
2
1, 38, 46, 78 1, 38, 46 217000
...
3760
...
297,12250
----
5
MF-3
125
4
11, 14, 723 26800
---
427,38571
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
DİL-3
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
60
40
55
70
80
80
60
2
1
2
2
2
2
2
46, 94 46, 94 46, 94 46, 94 46, 94 46, 94 46, 94 275000
158000
14300
98600
84700
45600
25400
---------------
265,18672
307,78191
379,08327
317,84412
348,11765
357,06230
380,45503
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
YGS-1
DİL-1
DİL-1
MF-1
DİL-1
70
1
70
50
1
80
160
2
1, 125, 127 1, 90, 125, 127 1, 46, 94 1, 127, 129 1, 90, 127, 129 1, 75 1, 21, 75, 77 22600
...
214000
24800
...
54500
3940
1770
...
6580
1840
...
9490
686
278,69919
---310,66182
265,72208
---367,77263
444,62573
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-4
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
YGS-4
YGS-4
40
75
60
40
100
60
70
1
2
2
1
3
2
2
1, 21, 28, 68, 251 1, 80 1 75 1 1 1, 75 1, 90 55400
73300
19200
102000
21400
39000
...
15600
16200
--14100
1910
11100
...
411,17272
408,07680
415,76371
329,30369
374,01209
426,47935
----
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
60
10
60
50
80
2
1
2
2
2
46, 94 46, 94 17, 21, 86 17, 21, 86 46, 94 235000
218000
166000
-----------
222,04447
222,95781
259,15481
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
TM-1
MF-4
TM-2
30
15
45
50
400
1
1
2
2
10
41, 46, 94, 831 39, 41, 46, 94, 210 41, 46, 94 41, 46, 94, 831 230 49200
9580
45700
52100
17600
-----------
375,99798
463,47771
373,03911
371,03525
417,07831
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
80
190
95
40
205
90
2
5
3
46, 94 46, 94 17, 21, 28 17, 21, 28, 68, 251 46, 94 17, 21, 28 148000
149000
82600
-------------
299,31520
298,86414
338,24522
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
20
15
13
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
50
105
60
40
50
50
100
60
60
2
3
2
1
2
2
3
2
2
4
4
4
4
4
MF-1
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
20
10
40
40
40
1
1
1
1
1
46 4
MF-4
35
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
4
4
5
7
3
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
100910091
100910019
100910028
100910231
100910037
100910082
100910046
100910055
100910064
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
100910143
100910188
100910204
100930102
100910249
100910152
100910161
100930077
100910179
100930095
100910213
100930111
100910222
100930129
100910107
100910073
101010016
101010025
101010034
101010907
101010043
101010052
101010061
101010079
101010088
101011086
101010097
101010104
101011095
101010113
101010122
101010131
101010158
101010167
101010776
101010176
101010185
101010194
101011102
101010201
101010219
101010228
101010237
101010246
101010979
101010952
101010961
101010988
101010255
101010264
101010273
101010282
101010291
101010307
101010316
2
2
2
4
6
3
4
19
5
30
153000
77200
297,00545
342,43054
9
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
101010855
101010864
101010325
101010334
101010352
101010343
101010361
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett) (Ücretli)
Maliye
İletişim Bilimleri Fakültesi
Basın ve Yayın
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Sinema ve Televizyon
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım
İç Mimarlık
Moda Tasarımı
Mimarlık
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil ve Konuşma Terapisi
Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu)
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu)
Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon
Spor Yöneticiliği
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm İşletmeciliği
Turizm Rehberliği
Açıköğretim Fakültesi
Felsefe (Açıköğretim)
Sosyoloji (Açıköğretim)
Tarih (Açıköğretim)
Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
İktisat Fakültesi
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
3
17, 21, 28, 251, 703 17, 21, 28, 251, 704 46, 94 378000
256000
101000
-------
226,39251
259,21972
325,18202
80
70
80
45
2
2
2
2
17, 21, 86 17, 21, 86 46, 94 17, 21, 86 30600
12100
25800
10800
---------
360,87037
392,99596
367,11046
396,68729
MF-4
MF-4
TM-3
MF-4
60
45
65
60
2
2
2
2
46, 94 46, 94 46, 94 46, 94 65200
57300
152000
27200
---------
351,44767
363,21687
310,40029
417,27064
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
70
1
70
80
60
60
70
70
2
17, 21, 28 17, 21, 28, 90 17, 21, 86 17, 21, 28 17, 21, 86, 820 17, 21, 86, 820 17, 21, 86 17, 21, 28 46700
...
139000
34800
...
...
...
110000
-----------------
380,12844
---272,89729
401,53286
---------297,97510
4
4
4
4
MF-3
MF-3
TM-3
TM-3
30
2
40
1
1
46, 81, 94, 832 46, 81, 90, 94, 832 46, 81, 94 46, 81, 90, 94 39400
...
36900
...
---------
401,38200
---390,46373
----
4
4
TM-3
TM-3
50
35
2
1
46, 87, 94 46, 87, 94 ...
...
-----
-------
4
4
4
TS-1
TM-1
DİL-1
40
45
40
1
2
1
46, 94 46, 94 46, 77, 94 20800
198000
17900
-------
374,98187
278,25231
309,43883
4
4
4
4
1000
5000
3000
5000
25
125
75
125
9, 712 9, 712 9, 712 9, 712 ---------
4
4
4
4
4
1500
1250
5000
3000
5000
38
32
125
75
125
9, 712 9, 712 9, 712 9, 712 9, 712 -----------
4
4
7500
1000
188
25
9, 712 9, 712 -----
20
1
20
30
30
30
20
40
50
25
30
30
30
25
30
20
20
20
50
30
40
30
20
30
20
20
20
40
1
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
40
40
120
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
4
4
4
4
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
101010467
101010934
101010943
101010449
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
101010379
101011111
101010388
101010397
101011032
101011041
101011059
101010431
101010997
101011129
101011005
101011138
101011068
101011077
101011014
101010925
101011023
101010801
101010819
101010916
101010828
101010722
101010731
101010749
101010758
101010837
101010767
101010846
101110015
101111119
101110024
101110033
101110042
101110069
101110078
101110087
101110096
101110103
101110112
101110121
101110139
101110148
101110157
101110166
101110175
101110184
101110193
101110209
101110218
101110227
101110899
101110236
101110245
101110254
101110915
101110263
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)
İktisat (Açıköğretim)
Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
Maliye (Açıköğretim)
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
İşletme Fakültesi
İşletme (Açıköğretim)
Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Antropoloji
Arap Dili ve Edebiyatı
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bulgar Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Dilbilim
Fars Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Fransız Dili ve Edebiyatı
Halkbilim
Hindoloji
Hititoloji
Hungaroloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İspanyol Dili ve Edebiyatı
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Japon Dili ve Edebiyatı
Klasik Arkeoloji
Kore Dili ve Edebiyatı
Latin Dili ve Edebiyatı
Leh Dili ve Edebiyatı
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Psikoloji
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
DİL-3
TM-1
DİL-2
TS-1
TS-2
DİL-2
DİL-1
DİL-3
TM-3
DİL-1
TS-1
DİL-3
TS-2
DİL-3
DİL-1
DİL-2
DİL-2
DİL-3
TM-3
DİL-3
DİL-2
DİL-2
TM-3
TM-3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
82, 83 82, 83, 90 21, 77 46 1, 46 46 46 46 46 46 85, 127, 128 46 46 21, 77 88 89 46, 771 46 46, 81, 771 46 ...
6670
216000
13500
103000
33600
13000
63100
28000
15300
28500
129000
18900
79600
32600
116000
34100
6180
8280
13000
8150
218000
10900
27800
33000
258000
12500
--------1920
-----------------------------------------------
10
---412,43847
284,78150
383,49612
323,58044
248,44015
390,68019
341,85269
272,57155
329,29929
311,38107
321,55170
302,36542
318,45993
293,04327
308,12058
285,94007
418,04436
399,49261
360,48994
416,67204
283,74050
398,67987
273,39699
250,83067
270,55349
429,23808
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
101110272
101110281
101110299
101110306
101110315
101110324
101111094
101110333
101110342
101110351
101110369
101110378
Rus Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Sinoloji
Sosyoloji
Sümeroloji
Tarih
Tarih Öncesi Arkeolojisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Urdu Dili ve Edebiyatı
Yunan Dili ve Edebiyatı
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Hukuk Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İngilizce)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Fizik Mühendisliği
Fizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Gıda Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu)
Ebelik
Ebelik (KKTC Uyruklu)
Hemşirelik
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Sosyal Hizmet
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İşletme
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu)
Bitki Koruma
Peyzaj Mimarlığı
Su Ürünleri Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu)
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
DİL-3
TS-2
DİL-3
TM-3
TS-2
TS-2
TM-3
TS-2
DİL-3
DİL-2
MF-3
MF-3
30
20
20
30
20
60
15
50
20
20
175
150
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
5
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
YGS-4
60
70
70
80
60
60
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
MF-1
MF-2
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
TM-2
40
70
30
50
60
70
800
1
2
1
2
2
2
20
46 46 46 46 46 46 46 4
4
YGS-4
YGS-4
250
30
7
1
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
90
90
80
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
4
4
4
4
4
4
4
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
46 46 11, 14, 46 10700
65300
9650
61500
107000
29300
267000
21100
37700
30600
15800
25000
-------------------------
399,92585
340,14433
406,80757
365,93848
313,29897
375,10608
267,47389
387,44361
268,97814
260,62710
453,59003
431,41804
1, 46 1, 46 46, 75 1, 46 1, 46 1, 46, 75 198000
76600
15900
100000
16000
34800
5440
16800
--14000
1710
9940
317,11955
405,71327
421,86577
330,59902
383,78408
431,19263
46 21 46 46 46, 771 46 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
101110387
101110403
101110412
101110421
101110439
101110448
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
101110457
101110466
101110475
101110484
101110493
101110509
101110518
101110536
101111049
101110554
101110563
101110572
101110581
101111022
101110599
101111128
101110606
101111137
101110615
101110624
101110633
101110642
101110651
101111031
101111146
101110669
101111155
101110678
101110687
101110696
101110703
101110712
101110721
101110739
101110748
101110757
101110775
101110784
101111164
101110924
101111173
101110933
101110793
101111013
101111101
101111004
101110942
101110951
101110969
101111182
101110978
101110987
101110996
10
24
179000
208000
143000
5870
---------------
1, 17, 121, 708 1, 17, 21, 28 75300
46900
20300
13200
397,52051
418,68894
3
3
2
15, 17, 86 46 15, 17, 86 27900
23400
14900
-------
364,30582
370,69633
386,15417
70
50
40
1
80
2
90
25
70
75
2
2
1
17, 21, 86 17, 21, 28 17, 21, 86 17, 21, 86, 90 17, 21, 86 17, 21, 86, 90 17, 21, 86 21 17, 21, 86 17, 21, 86 38800
31500
36100
...
224000
...
70500
214000
181000
87100
---------------------
394,12975
408,23660
399,18043
---218,79756
---344,11634
226,42557
244,34508
322,96727
MF-3
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-3
75
55
1
90
1
170
70
70
2
2
46 46 46, 90 38, 46, 87 38, 46, 87, 90 38, 46, 87 21 25700
50000
...
124000
...
66600
67500
33300
-----------------
429,78857
376,49806
---289,90115
---356,08414
350,72452
394,92701
4
4
4
4
4
4
6
5
5
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
MF-3
MF-3
MF-3
80
90
90
70
100
100
335
165
1
2
3
3
2
3
3
9
5
17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 86 21 46 46, 90 66600
41800
50300
42600
23700
35900
3830
80400
...
-------------------
351,49874
377,91553
367,73275
376,82729
405,88641
388,55963
495,23834
336,95194
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-4
MF-2
MF-2
MF-2
TM-1
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-2
MF-2
45
1
45
65
25
20
20
45
40
30
1
45
40
40
2
46 46, 90 46 46 46 17, 21, 28 46 46 46 46 46, 90 46 46 46 168000
...
146000
142000
-----------------------------
254,07681
---270,19669
270,94028
2
3
1
2
2
3
5
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
198000
...
162000
...
184000
208000
211000
11
234,89679
251,70668
229,42619
274,07812
449,64550
----
292,59563
---244,74781
229,62466
227,74565
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
101210014
101210129
101210032
101230027
101210041
101230036
101210059
101230018
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eşit Ağırlıklı Programlar
Eşit Ağırlıklı Programlar (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ)
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ)
Fars Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Felsefe (İÖ)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Rus Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
179000
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
4
4
TS-2
DİL-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
50
30
60
60
60
60
2
1
2
2
2
2
4
4
TM-2
TM-2
210
210
6
6
4
4
MF-4
MF-4
10
45
1
2
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
TM-2
TS-1
TS-2
60
45
70
55
50
2
2
2
2
2
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
55
55
55
55
2
2
2
2
4
MF-4
10
1
---
4
4
MF-4
MF-4
10
10
1
1
-----
4
4
YGS-2
YGS-2
50
68
2
2
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
50
55
50
2
2
2
5
5
5
MF-3
MF-3
MF-3
120
65
1
3
2
14 11 11, 90 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-3
DİL-3
TM-3
TM-3
TM-1
TM-1
TS-1
TS-1
TS-2
TS-2
DİL-3
TM-3
TM-3
DİL-1
DİL-1
DİL-3
TS-2
TS-2
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
40
60
60
65
65
50
50
80
80
50
50
35
65
65
90
90
45
50
50
50
50
100
100
100
100
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
83, 127 1 1, 2 4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
MF-3
TM-2
TM-2
10
10
10
60
50
200
125
1
1
1
2
2
5
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
60
60
55
2
2
2
2 2 46, 298 2, 46, 298 135000
197000
80700
139000
383000
-------------
278,83383
-----
227,71247
298,34116
272,22725
329,18305
296,18937
219000
-----
223,32732
...
206000
39300
21300
...
17300
2310
1840
---280,23490
350,81145
387,05769
181000
112000
71900
123000
---------
298,03085
310,35157
335,31969
304,22970
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
101210077
101210111
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
101310076
101310216
101310013
101310146
101310164
101310128
101310101
101310137
101330062
101310173
101310022
101310031
101310182
101310049
101310191
101310155
101310207
101410012
101410021
101411197
101410039
101410048
101430458
101410057
101430016
101410815
101430467
101410075
101430034
101410806
101430449
101410084
101410093
101430113
101410127
101430052
101411091
101410154
101430079
101410163
101430088
101410172
101430097
101410181
101430104
101410066
101410109
101410136
101410145
101411001
101410206
101430564
101410851
101430361
101410824
3
2
1 1, 75 1 1 1, 75 833 2 1 1, 38 2 2 2 2 2 15, 77 2, 15, 77 115 2 2 2 2 2 2 44400
183000
33
2440
432,83920
311,59451
342000
334000
227000
-------
235,66325
237,80950
273,11099
19900
29300
...
-------
443,25395
421,99672
----
23300
26800
380000
412000
150000
178000
38600
59000
124000
167000
40200
248000
292000
18100
22300
30100
143000
221000
138000
185000
79600
126000
47500
83600
--2840
3230
---------------------------------------------
335,57839
319,08419
234,42149
223,90912
298,29523
285,87695
351,56635
333,13611
303,80674
283,80460
255,75965
273,54679
259,70239
308,43278
280,36806
304,20841
294,52945
263,37768
316,92202
296,42205
329,88143
303,04483
355,27263
327,28723
168000
28400
30700
---------------
254,87814
398,88362
395,67552
281000
345000
336000
-------
252,07830
234,96772
237,38642
12
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
101430379
101410215
101430131
101410224
101430149
101410233
101430388
101411028
101430501
101411116
101430555
101411204
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Gazetecilik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Ebelik
Hemşirelik
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi (İngilizce)
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
55
130
130
140
140
55
55
55
55
45
45
1
2
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
4
4
YGS-4
YGS-4
240
200
6
5
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
60
60
60
60
60
60
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
MF-2
TS-1
TM-3
MF-2
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
YGS-4
70
50
20
20
20
105
20
105
70
20
20
60
60
65
65
105
105
20
20
105
30
2
2
1
1
1
3
1
3
2
1
1
2
2
2
2
3
3
1
1
3
1
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
40
45
45
1
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
45
45
90
60
60
60
60
90
90
40
105
105
45
45
2
2
3
2
2
2
2
3
3
1
3
3
2
2
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
40
90
280
1
3
7
4
6
6
6
MF-2
MF-3
MF-3
MF-3
10
205
50
1
1
6
2
4
4
4
4
5
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
MF-3
55
55
55
55
65
2
2
2
2
2
4
MF-2
35
1
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2 393000
307000
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
221,22078
244,95701
2 90 137000
201000
191000
263000
219000
278000
...
-------------------------
1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 145000
187000
35500
43600
365,97438
352,70218
2 116000
193000
80800
197000
82600
168000
-------------
297,51725
261,72822
317,69787
260,00380
316,50466
272,37581
1, 83, 127 1 1 1 1 1 1 1, 75 1, 15, 75, 77 1 1 1 1, 2 75 2 1 1 1 1 1, 75 1, 75 33400
291000
...
...
...
221000
...
115000
9370
...
...
115000
156000
30700
37300
161000
37500
...
...
16900
...
2020
13600
...
...
...
14900
...
14900
1110
...
...
22000
26500
----16100
2280
...
...
1670
...
225,75064
285,26155
---------220,62887
---296,89354
383,01468
------382,77057
364,09521
398,32310
390,02300
297,96908
352,72757
------395,11654
----
...
227000
169000
-------
---207,43175
251,67972
116000
153000
-----------------------------
292,96649
262,41778
2 306000
2 2 2 245,11602
309,15309
282,01932
285,89093
261,93524
270,76814
252,83176
----
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
101410242
101430494
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
101410251
101430334
101410842
101430352
101410269
101430343
101410278
101410287
101410296
101410303
101410321
101410339
101410348
101410366
101410375
101410384
101410393
101410409
101430176
101410418
101430185
101410427
101410436
101410445
101410454
101410463
101411179
101411161
101410551
101411125
101411037
101430537
101410472
101410481
101430316
101410833
101430325
101410499
101430246
101410506
101410515
101430264
101411046
101430546
101410975
101410966
101410984
101410948
101410524
101410993
101411213
101411143
101430573
101411152
101430582
101410533
101410869
2 2 6
8
9
5
13
2 15 15, 17, 86 2, 15, 17, 86 2 15 2, 15 15 15, 17, 86 2, 15, 17, 86 93700
141000
134000
166000
89400
114000
155000
189000
228000
2 315,36030
271,25587
276,84486
253,77289
320,32699
294,81532
261,38096
240,04106
201,10895
38, 78, 87 38, 87 30900
141000
124000
-------
418,53997
275,41202
290,10827
15, 17, 28 90 13600
14500
...
---------
459,57269
456,95287
----
15 2 15 2 52300
72100
408000
338,65926
323,50697
207,08776
132000
-----------
222000
---
219,47761
13
282,37667
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
200210122
Bitki Koruma
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu)
Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu)
Zootekni
Açıköğretim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
İşletme (Açıköğretim)
Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
Sosyoloji (Açıköğretim)
Oltu Yer Bilimleri Fakültesi
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)
Matematik (İngilizce) (%75 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
İşletme Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)
200210131
101410878
101410542
101430528
101410887
101410896
101410957
101411222
101410912
101411231
101410939
4
4
4
4
35
75
75
35
20
35
1
35
1
20
1
2
2
1
1
1
1000
1000
2500
1000
25
25
63
25
1
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2 90 1
90 198000
190000
219000
264000
---------------------
234,86327
239,41242
223,59204
256,87640
---------
185,41502
...
---
----
394,11397
347,91942
225,15215
290,18589
231000
...
226000
...
1
9, 712 9, 712 9, 712 9, 712 2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
***
***
198,85723
---218,18043
----
319,98749
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
101411073
101411064
101411055
101411134
MF-2
MF-4
MF-4
TM-1
MF-4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-2
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
101411188
4
MF-4
40
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
MF-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
5
5
15
5
10
5
5
15
45
5
3, 21, 28, 77, 92 3, 21, 28, 77, 92 3, 21, 28, 77, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 21, 28, 77, 92 3, 21, 28, 77, 92 3, 21, 28, 77, 92 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 8360
13200
33500
123000
1850
5960
22400
250000
21900
---------------------
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-2
TM-2
19
4
8
9
180
20
21, 92 3, 21, 92 3, 21, 92 3, 21, 92 21, 92 3, 21, 92 118000
31500
52400
82500
116000
19300
-------------
290,65778
408,24435
370,52092
328,41411
320,49761
413,67299
4
TS-1
4
17, 21, 28, 92 284000
---
222,97975
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TS-1
3
3, 17, 21, 28, 92 3870
---
428,67549
200211192
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%75 Burslu)
4
TS-1
12
3, 17, 21, 28, 92 54500
---
336,73438
200210149
200210758
200211341
200210767
200210167
200211332
200210176
200210228
200210237
200210916
200210194
200211359
200210201
200210713
200210722
200210794
200211208
200210255
200211217
200210264
200210273
200210282
200210291
200210943
200210616
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (Tam Burslu)
İktisat (%75 Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisat (İngilizce) (%75 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%75 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
11
3
17
10
3
19
6
4
25
10
4
20
15
10
4
12
14
2
12
6
5
4
24
7
2
3, 17, 21, 28, 92 3, 92 3, 92 3, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 92 3, 92 3, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 92 3, 92 3, 92 3, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 17, 21, 28, 92 288000
88300
...
364000
69900
...
---------------------------------------------------
220,03163
333,89723
---230,20852
348,65044
----
200210776
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
3
3, 17, 21, 28, 92 90100
---
332,59050
200210785
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
15
3, 17, 21, 28, 92 220000
---
270,65064
200210952
4
TM-1
10
3, 17, 21, 28, 92 366000
---
229,71745
200210316
200210325
200210961
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
4
26
10
3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 48100
137000
-------
377,58536
274,27082
200210343
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
3
3, 17, 21, 28, 92 54500
---
367,34007
200210025
200211165
200210034
200210052
200211174
200210088
200211183
200210097
200210104
200210113
200210731
200210749
200210846
200210873
200210573
200210582
114000
337000
84800
...
380000
50400
158000
277000
118000
408000
51700
302000
378000
14
474,99761
420,59120
279,67569
273,10464
410,98660
317,06909
236,96078
336,47682
---228,66633
371,57180
299,04249
257,73624
314,64600
209,06193
370,35096
250,36357
229,35064
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
200211368
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
4
MF-4
10
3, 17, 21, 28, 92 200210352
4
MF-4
12
3, 17, 21, 28, 92 ---
200210643
200210361
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLPIncarnate Word) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
MF-4
MF-4
2
5
17, 28, 251, 259 17, 21, 28, 92 -----
200210379
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
5
3, 17, 21, 28, 92 42900
---
386,69205
200210388
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
23
3, 17, 21, 28, 92 103000
---
305,44087
200210988
200210397
200210404
200210413
200210997
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
17
3
3
15
9
3, 17, 21, 28, 92 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 216000
225,06858
42100
113000
190000
-----------
200210661
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
3
3, 17, 21, 28, 92 62500
---
355,38249
200211323
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
4
MF-4
5
3, 17, 21, 28, 92 ...
---
----
200210837
200210528
200211226
200210537
200210422
200210431
200210449
200211023
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İmalat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İmalat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İmalat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (Tam Burslu)
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (%75 Burslu)
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (% 50 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
17
3
20
2
23
7
20
20
3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 202000
86300
174000
233,22959
323,83414
248,52200
208000
46300
84900
109000
-----------------
4
MF-4
5
3, 17, 21, 28, 92 88300
---
321,49957
4
MF-4
15
3, 17, 21, 28, 92 146000
---
267,60238
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
2
4
5
25
4
3, 17, 21, 28, 92 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 56900
...
140000
223000
-------------
363,79718
---271,86719
219,55232
4
MF-4
3
3, 17, 21, 28, 92 74800
---
338,29769
4
MF-4
17
3, 17, 21, 28, 92 152000
---
262,93063
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
4
26
10
3
15
6
4
25
5
3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 3, 17, 21, 28, 92 200211102
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
4
YGS-6
4
1, 17, 21, 28, 92 798000
130000
232,31302
200211111
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
YGS-6
6
1, 3, 17, 21, 28, 92 120000
22300
373,23258
200211253
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
YGS-6
22
1, 3, 17, 21, 28, 92 445000
76600
276,25891
200211262
200211129
200211138
200211271
200211289
200211147
200211156
200211298
200211305
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (Ücretli)
Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (Tam Burslu)
Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%50 Burslu)
Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%25 Burslu)
Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (Ücretli)
Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (Tam Burslu)
Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (%50 Burslu)
Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (%25 Burslu)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
12
8
4
19
4
8
4
19
4
1, 3, 17, 21, 28, 92 1, 17, 21, 28, 92 1, 3, 17, 21, 28, 92 1, 3, 17, 21, 28, 92 1, 3, 17, 21, 28, 92 1, 17, 21, 28, 92 1, 3, 17, 21, 28, 92 1, 3, 17, 21, 28, 92 1, 3, 17, 21, 28, 92 646000
538000
83300
291000
369000
629000
79000
394000
503000
117000
41000
505
13600
23000
43100
435
26400
38700
248,72318
237,62526
389,85695
285,13284
266,09078
226,51935
394,20866
260,78651
242,64558
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
MF-3
MF-3
MF-3
3
27
8
3
18
3, 21, 776 3, 21, 776 776 3, 776 3, 776 19400
-----------
299,04420
---
----
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
...
200210864
200211235
200211041
200210679
200210688
200211314
200210819
200211059
200210467
200211244
200210476
200210494
200210501
200211077
200210704
200210828
200211086
200210555
200210564
200211095
200310412
200310421
200310175
200310184
200310218
39000
117000
49900
125000
49800
167000
93600
---------------------
15
388,09647
295,12797
239,43488
230,18013
380,77890
325,49106
299,34537
393,69716
291,71561
374,75524
284,30459
374,89052
252,91246
320,63738
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
200310509
200310518
200310527
200310536
200310193
200310209
200310227
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (Ücretli)
Bankacılık ve Finans (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (%50 Burslu)
İktisat (Ücretli)
İktisat (Tam Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
Kamu Yönetimi (Ücretli)
Kamu Yönetimi (Tam Burslu)
Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
Maliye (Ücretli)
Maliye (Tam Burslu)
Maliye (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Gıda Mühendisliği (Tam Burslu)
Gıda Mühendisliği (%50 Burslu)
Harita Mühendisliği (Ücretli)
Harita Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (Ücretli)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
DİL-3
DİL-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
27
3
63
7
34
6
20
115, 776 3, 115, 776 776 3, 776 776 3, 776 3, 776 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
12
4
24
12
4
24
15
5
30
24
6
30
12
4
24
24
6
30
27
6
27
776 3, 776 3, 776 776 3, 776 3, 776 776 3, 776 3, 776 776 3, 776 3, 776 776 3, 776 3, 776 776 3, 776 3, 776 776 3, 776 3, 776 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
36
15
5
30
4
36
4
36
54
6
72
8
15
5
30
72
8
3, 776 3, 776 776 3, 776 3, 776 3, 776 3, 776 3, 776 3, 776 776 3, 776 776 3, 776 776 3, 776 3, 776 776 3, 776 4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
MF-3
39
6
15
39
6
15
4
YGS-1
4
4
4
4
4
4
4
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Genetik ve Biyoinformatik (İngilizce) (Tam Burslu)
Genetik ve Biyoinformatik (İngilizce) (%50 Burslu)
Genetik ve Biyoinformatik (İngilizce) (%25 Burslu)
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
24800
312000
33800
76600
170000
156000
379000
253000
382000
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
---------------------------------------------------------
328,51760
253,88640
394,26197
331,97000
282,62886
295,30084
225,86512
260,12518
225,02878
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
200310387
200310396
200310439
200310033
200310042
200310236
200310139
200310148
200310245
200310015
200310024
200310254
200310157
200310166
200310263
200310369
200310378
200310448
200310545
200310554
200310642
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
200310315
200310457
200310112
200310121
200310272
200310351
200310466
200310333
200310475
200310563
200310572
200310051
200310069
200310096
200310103
200310299
200310078
200310087
200310581
200310599
200310633
200310606
200310615
200310624
200510049
200510058
200511108
200511117
200511126
200511144
200511153
200511162
200511074
200511083
200511092
200510861
200510879
200511338
200510631
200510094
200510622
289000
373000
182000
314000
225000
357000
136000
306000
243000
...
116000
197000
249,84808
227,83057
289,42812
247,21198
268,96221
231,94507
309,60349
249,32885
263,08959
----
48000
-------------------------------------
776 3, 776 3, 776 38, 776 3, 38, 776 3, 38, 776 90100
...
...
...
...
-------------
344,51661
-------------
2
1, 3, 17, 18, 21, 28 81300
470
391,91211
YGS-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
20
2
4
38
2
6
49
1, 3, 17, 18, 21, 28 1, 18, 21, 28 1, 3, 18, 21, 28 1, 3, 18, 21, 28 1, 17, 18, 21, 28 1, 3, 17, 18, 21, 28 1, 3, 17, 18, 21, 28 708
...
277
...
498,45037
----
68400
160000
15400
26900
411,92120
362,67437
4
TM-3
40
17, 18, 21, 28 415000
---
222,85093
4
TM-3
6
3, 17, 18, 21, 28 18500
---
416,81055
4
TM-3
20
3, 17, 18, 21, 28 ...
---
----
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-1
TM-3
TM-3
3
10
20
10
81
9
3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 23000
82200
...
48800
257000
8260
-------------
435,88812
334,57164
---376,55122
270,70946
440,90309
115000
192000
139000
217000
147000
216000
134000
88100
153000
194000
16
292,36545
235,80909
293,65559
238,23406
273,13920
224,68240
267,12913
225,51400
277,29910
321,85744
262,66781
237,59686
377,90177
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
3
10
20
180
20
3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 21300
288000
...
102000
638
-----------
411,95313
261,03869
---329,53587
497,91256
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
7
40
24
4
20
20
20
5
25
3
20
10
3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 18700
300000
...
20400
222000
...
-------------------------
413,59260
246,76307
---410,31601
269,92727
----
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Finans (İngilizce) (%25 Burslu)
4
TM-2
39
17, 18, 21, 28 4
TM-2
5
3, 17, 18, 21, 28 14400
---
423,79908
4
4
4
4
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
10
6
29
20
3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 84800
26100
278000
...
---------
341,27526
400,09188
252,89125
----
4
TM-1
40
17, 18, 21, 28 4
TM-1
6
3, 17, 18, 21, 28 21400
---
408,31397
4
TM-1
9
3, 17, 18, 21, 28 67700
---
350,48893
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
15
5
20
6
30
20
15
6
29
7
19
39
25
6
30
4
20
20
17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 ...
...
...
4790
158000
...
---------422,20442
276,73653
----
2800
166000
1720
42900
...
270000
1900
97000
4240
127000
...
-------------------------------------
200510816
200510825
200510834
200510782
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu)
İletişim Fakültesi
Fotoğraf ve Video (Ücretli)
Fotoğraf ve Video (Tam Burslu)
Fotoğraf ve Video (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu)
Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu)
Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu)
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli)
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu)
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu)
Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu)
Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu)
Yeni Medya (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-1
20
4
20
59
17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 17, 18, 21, 28 29000
112000
349000
---------
413,49964
296,42321
234,05868
200510791
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
8
3, 17, 18, 21, 28 17900
---
415,28921
200511417
200510401
200510419
200511426
4
4
4
4
TM-1
MF-4
MF-4
MF-4
9
70
8
9
3, 17, 18, 21, 28 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 ...
117000
20100
...
---------
---291,98006
433,59593
----
200510428
200510437
200510888
200510897
200510455
200511489
200510473
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
80
9
60
7
3
25
81
17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 17, 18, 21, 28 140000
21200
210000
26600
53900
...
198000
---------------
272,45676
430,97227
228,92328
418,60002
368,23508
---235,11388
200510482
200510491
200510507
200510516
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
9
68
8
60
3, 17, 18, 21, 28 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 17, 18, 21, 28 18000
188000
13100
---------
438,63864
240,50816
452,40028
200510525
200511435
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
MF-4
MF-4
7
54
3, 17, 18, 21, 28 17, 18, 21, 28 26200
...
-----
419,42318
----
200510119
200510128
200511329
200510137
200510146
20000
202000
43000
256000
...
411,03991
276,90587
376,43219
259,15918
----
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
200510322
200510649
200511347
200511056
200511065
200511365
200510331
200510349
200510658
200511189
200511198
200511374
200510358
200510367
200510667
200510385
200510394
200511356
200510579
200510588
200510597
200511453
200511462
200511471
200510164
200510173
200511383
200510755
200510764
200510773
200510191
200510207
200511392
200510216
200510225
200510234
200510261
200510279
200511408
---
---
17
438,16488
273,18437
452,85621
347,25200
---229,55909
449,66298
307,77448
425,90207
291,73010
----
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
200511444
200511011
200511029
200510534
200510543
200511205
200511214
200510552
200510561
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Ulaştırma Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Ulaştırma Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%25 Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Fizik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu)
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İktisat (KKTC Uyruklu)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Mimarlık
Necatibey Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
6
40
4
70
8
25
3
70
8
3, 17, 18, 21, 28 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
MF-3
MF-3
MF-3
TM-3
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
TM-1
MF-3
MF-3
MF-3
66
8
8
8
3
18
70
8
10
4
44
3
20
10
52
6
2
18, 46 3, 18, 46 3, 18, 46 18, 46 3, 18, 46 3, 18, 46 18, 46 3, 18, 46 3, 18, 46 3, 18, 38, 46 3, 18, 38, 46 3, 18, 46 3, 18, 46 3, 18, 46 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 3, 17, 18, 21, 28 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
TS-1
TS-1
MF-2
MF-2
MF-1
MF-3
MF-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
20
90
90
10
10
50
30
1
60
90
90
80
80
1
3
3
1
1
2
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
55
55
1
55
55
50
50
50
50
2
2
4
YGS-4
120
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
50
50
50
50
50
50
30
105
105
1
20
105
105
50
2
2
2
2
2
2
1
3
3
1
3
3
2
21 2, 21 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
50
20
50
20
80
50
20
20
50
50
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1 1 1 1 1, 75 1, 75, 77 1 1 1 1, 2 ...
18800
21800
43700
21900
183000
26400
...
...
...
...
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
-------------------
---436,65110
429,71739
385,30729
429,33332
-----------------------------------
245,40548
428,24327
-------------
204,78990
359,06710
338,53873
204000
103000
...
125000
73900
107000
45400
73900
---------------------------
2 235000
339000
...
252000
324000
...
...
...
...
-------------------
265,83165
236,42573
---260,42513
240,45822
-------------
1, 121 ...
...
----
179000
207000
77500
102000
74600
96600
...
74000
92800
...
245,93378
230,59533
334,76143
306,71708
338,55626
312,14963
---339,33950
316,38273
----
109000
136000
38100
-----------------------------
257000
...
191000
...
66500
5980
...
...
98000
141000
10200
...
14900
...
10900
858
...
...
20000
25000
295,57810
---239,38002
---350,50122
420,45055
------391,87547
370,15373
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
200510958
200510967
200511302
200511268
200511277
200511286
200510913
200510922
200511295
200510949
200511135
200510994
200511002
200511311
200511232
200511241
200511259
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
101510011
101510029
101530218
101510038
101510047
101510056
101510489
101510602
101510065
101510074
101530042
101510083
101530051
101510408
101530272
101510611
101510417
101530245
101510559
101530369
101510568
101530378
101510532
101510092
101530254
101510108
101530306
101510117
101530299
101510595
101510126
101530087
101510629
101510135
101510144
101530078
101510153
101510162
101510171
101510189
101510198
101510205
101510214
101510223
101510232
101510241
101530315
2 90 21 2
3
3
2
2
2 2 2 90 2
2
2
2
2
2
2 2 2 21 2, 21 2 21 2, 21 21, 90 4
6
22100
...
76100
44300
293000
...
4710
606
997
226000
32100
52400
18
437,88509
---342,74794
374,72403
248,57075
---490,53422
526,64410
520,28774
238,36398
310,57107
---323,79317
333,88093
313,14277
357,23675
333,87893
299,18511
275,63777
395,31613
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
101510541
101510259
101510268
101510286
101510435
101510586
101510577
101530396
101510523
101530387
101510471
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Balıkesir Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Ebelik (KKTC Uyruklu)
Hemşirelik
Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri
Ekonometri (KKTC Uyruklu)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Balıkesir Bandırma Sağlık Y.O.
Hemşirelik
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
Bankacılık ve Finans (KKTC Uyruklu)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ)
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret (İÖ)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen Fakültesi
İstatistik
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
İslami İlimler (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
4
4
6
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
MF-3
30
60
60
60
75
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
5
TS-1
TM-1
TM-1
DİL-1
DİL-1
MF-3
20
80
80
65
65
35
1
2
2
2
2
1
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
65
1
170
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
60
1
130
130
130
130
110
110
110
60
60
2
4
YGS-2
4
4
4
4
4
4
4
4
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
75 1 1 1, 75 14, 87 2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
...
199000
30800
9710
11700
--17100
2170
1300
---
---282,96695
360,61423
412,48036
464,78897
...
...
...
21900
...
105000
-------------
---------282,68042
---307,71084
1, 38, 78, 87 1, 38, 78, 87, 90 1, 38, 87 218000
...
141000
3820
...
1190
296,66241
---334,75429
4
4
4
4
3
3
3
2
2
21 21, 90 21 2, 21 21 2, 21 21 2, 21 21 21 2, 21 322000
...
307000
396000
354000
398000
178000
266000
140000
163000
212000
-----------------------
241,00716
---244,88912
219,94002
232,78842
219,11318
285,81457
256,35880
307,68852
297,01037
278,12031
72
2
1, 38, 87 156000
1590
325,45103
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
55
55
1
55
55
40
40
2
2
2
2
1
1
1 1, 2 1, 90 1 1, 2 1 1, 2 324000
431000
...
419000
522000
322000
...
53000
73800
...
71600
93000
52700
...
299,49621
278,57695
---280,50870
264,49304
299,90944
----
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
10
10
60
1
1
2
46 46 46 4
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
50
50
50
55
55
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
TM-2
TS-1
TS-2
45
45
45
45
45
2
2
2
2
2
4
4
4
4
MF-1
MF-1
MF-3
MF-3
10
10
45
45
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2 80 2, 80 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
101510295
101510638
101510302
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
101510462
101510647
101510365
101530184
101510374
101530193
101510392
101530209
101510383
101510444
101530281
101510356
101510453
101530324
101510656
101510426
101530263
101510498
101530351
101610019
101610028
101610037
101610161
101610231
101630129
101610179
101630095
101610125
101610249
101610134
101610143
101610258
101610267
101610197
101610204
101630111
101610046
101630014
101610055
101630023
101610064
101630032
101610073
101630041
101610276
101630138
101610107
101610116
101630086
101610082
101630059
101610091
101630068
5
-------
2 169000
105000
146000
62300
166000
-----------
302,83523
314,15093
293,17449
342,53510
284,30734
1 1, 75 1 1 1, 75 218000
118000
283000
40700
...
14900
15100
18800
2320
...
222,99940
294,14168
255,88876
349,32099
----
1
1
2
2
2 ...
...
167000
205000
---------
------255,99141
232,88954
65
65
65
65
65
65
55
55
2
2
2
2
2
2
2
2
46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 318000
407000
376000
406000
220000
321000
235000
287000
-----------------
241,94163
209,98504
226,78967
212,09812
275,32281
245,15942
265,78533
250,43848
YGS-4
YGS-4
80
40
2
1
1, 121 1, 2, 121 ...
...
...
...
-------
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
50
50
50
50
50
45
45
2
2
2
2
2
2
2
46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 227000
111000
127000
162000
187000
223000
---------------
207,03608
297,58536
283,18719
256,07122
241,16829
220,01232
2 3
2
19
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
101610188
200610012
200611197
200610021
200610833
Tekstil Mühendisliği
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (Ücretli)
İktisat (Tam Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İktisat (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli)
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Tam Burslu)
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 Burslu)
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%25 Burslu)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
İletişim Tasarımı (Ücretli)
İletişim Tasarımı (Tam Burslu)
İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
İletişim Tasarımı (%25 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
1
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
46 4
MF-4
10
5
5
5
5
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
13
4
1
2
20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-1
MF-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
3
2
6
8
4
4
6
13
4
5
15
4
3
11
4
7
11
4
4
3
1, 20, 21 1, 3, 20, 21 1, 3, 20, 21 1, 20, 21, 77 1, 3, 20, 21, 77 1, 3, 20, 21, 77 1, 3, 20, 21, 77 1, 20, 21 1, 3, 20, 21 1, 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 1, 20, 21 1, 3, 20, 21 1, 3, 20, 21 1, 20, 21 1, 3, 20, 21 1, 3, 20, 21 1, 3, 20, 21 4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
3
14
15
4
3
5
3
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
--29100
16100
16700
17400
---------
422,42018
452,78002
451,12955
449,32544
58400
115000
9960
14900
362,06493
296,74041
4100
13200
33100
484000
87900
183000
127000
24400
70700
701
1350
2020
50400
18500
28900
-------
442,78193
347,55417
227,01728
289,68161
398,09947
354,22753
322,83360
406,91338
358,37252
138000
363000
326000
7970
80900
91500
15400
19100
8010
1180
2640
2750
308,79940
233,61459
230,47064
418,56143
329,05761
322,11084
3, 20, 21, 77 3, 20, 21, 77 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 5720
30200
109000
14700
33700
273000
20500
119000
165000
-------------------
423,52491
238,78419
333,04235
424,31814
394,45217
246,67208
388,32437
306,57991
284,70641
10
3
2
2
68
17
2
5
20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 103000
26800
33000
53400
65000
13400
19500
29500
-----------------
305,63950
418,14487
405,07033
369,03489
357,54145
426,10637
413,41287
397,26592
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
3
4
4
9
16
7
5
11
25
7
3
4
3
3
7
4
20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
12
3
2
8
3
2
4
16
4
2
20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 282000
17300
278000
285000
7330
85800
195000
257000
15200
183000
---------------------
223,67572
381,26849
226,20057
222,10412
408,86936
314,50226
260,62221
235,03921
385,56112
265,68230
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
10
5
3
10
13
20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 43900
66400
158000
-----------
384,98571
349,71329
259,15635
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
200610057
200611213
200610066
200610075
200611222
200610084
200610869
200610118
200611249
200610127
200610815
200611258
200611188
200610136
200611267
200610145
200610172
200611285
200610181
200610912
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
200611294
200610206
200611576
200611585
200611664
200610233
200611319
200610242
200610939
200611682
200611691
200611707
200611716
200610278
200611328
200610287
200611161
200610296
200611337
200610303
200610948
200610312
200611346
200610321
200610957
200610339
200611355
200610348
200610966
200611637
200611646
200611673
200611655
200610393
200611364
200610975
200610418
200611373
200610427
200610984
200610436
200611382
200610993
200610454
200611391
200610463
200611001
200610472
60100
228000
378000
75000
166000
293000
405000
42600
151000
198000
133000
283000
---------------------------------
20
357,56794
268,01053
226,29640
344,16686
290,82681
248,70203
219,44779
380,24125
302,39331
283,15706
306,45764
251,38973
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (Ücretli)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Ücretli)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu)
Sosyal Hizmet (Ücretli)
Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (%25 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Ticari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (Ücretli)
Bankacılık ve Finans (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (%50 Burslu)
Bankacılık ve Finans (%25 Burslu)
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Ücretli)
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu)
Muhasebe ve Finansal Yönetim (%50 Burslu)
Muhasebe ve Finansal Yönetim (%25 Burslu)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Ücretli)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Tam Burslu)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%50 Burslu)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%25 Burslu)
Turizm ve Otelcilik (Ücretli)
Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu)
Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (%25 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema ve Televizyon
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
İşletme (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
6
3
11
10
5
3
10
10
5
3
10
10
5
3
10
3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 32300
62700
122000
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
MF-3
17
5
3
20
5
3
17
5
2
4
6
3
3
5
14
4
2
2
25
8
4
20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21, 38 3, 20, 21, 38 3, 20, 21, 38 3, 20, 21, 38 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 86800
27200
33900
54900
21400
25100
189000
78900
140000
157000
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
1
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
1
2
8
9
6
8
10
2
3
5
7
20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 3, 20, 21 4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-1
TS-2
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
25
40
40
40
50
60
60
40
1
1
1
1
2
2
2
1
4
TS-1
25
1
4
4
TM-1
TM-1
40
40
1
1
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
30
30
20
1
1
1
34100
65500
112000
39400
67900
104000
44900
82000
126000
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
-------------------------------
406,54563
355,07843
287,48847
-------------------------------------------
328,67093
426,63410
412,13268
374,44256
439,73286
431,22871
241,92870
338,83561
275,80984
262,39812
402,94520
350,99133
295,93676
393,10727
347,62230
304,14827
383,30734
329,02927
283,87920
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
200611407
200610481
200611019
200610499
200611416
200610506
200611028
200610515
200611425
200610524
200611037
200610533
200611434
200610542
200611046
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
200610551
200611443
200610569
200610578
200611452
200610587
200610648
200610596
200611558
200611567
200610603
200611461
200610612
200611064
200610621
200611479
200610639
200611073
200610657
200611488
200610666
200610675
200611497
200610684
200611082
200610693
200611504
200610709
200611091
200610718
200611513
200610727
200611107
200610736
200611522
200610745
200610754
200611531
200610763
200611125
200610772
200611549
200610781
200611134
101710257
101710045
101710115
101730094
101710124
101710081
101730076
101710266
101710106
101710178
101730146
101710133
101730101
101710063
70600
209000
363000
294000
39400
74300
124000
17000
4730
5630
81800
334000
119000
334000
104000
349000
123000
78700
236000
334000
56600
270000
-----------------------------------------------
347,97122
274,43143
230,53761
259,23024
387,50913
355,61629
324,51317
450,37493
490,42624
486,28759
338,82637
237,95279
314,11711
237,76699
322,86605
233,88519
311,73487
341,23687
265,30286
237,85440
361,00383
255,25308
...
278000
196000
250000
166000
104000
149000
...
-----------------
---252,92630
272,41036
253,87017
304,04746
315,02414
291,73722
----
78500
---
319,16880
2 319000
386000
-----
241,78517
223,79474
2 147000
169000
-------
266,69496
251,79994
2 2 21
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
101710027
101730022
101710187
101710142
101730119
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İÖ)
Teknoloji Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
İmalat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Bayburt Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Sosyoloji (Tam Burslu)
Sosyoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Tarih (Tam Burslu)
Tarih (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema ve Televizyon (Türkçe) (Tam Burslu)
Sinema ve Televizyon (Türkçe) (%50 Burslu)
Sinema ve Televizyon (Tam Burslu)
Sinema ve Televizyon (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (%50 Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Girişimcilik (Tam Burslu)
Girişimcilik (%50 Burslu)
İktisat (Türkçe) (Tam Burslu)
İktisat (Türkçe) (%50 Burslu)
İktisat (Tam Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
50
50
40
30
30
2
2
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
35
35
15
15
14
6
14
6
1
1
1
1
1
1
1
1
4
YGS-2
40
4
YGS-6
4
4
4
4
4
4
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2 183000
203000
2 114000
145000
2 40, 53 2, 40, 53 ...
...
...
...
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
-----------
243,24939
232,79538
-------------
294,11362
268,47033
40, 53 ...
...
-----------------
1
1, 38 ...
...
----
40
1
1, 15, 816 ...
...
----
MF-2
MF-1
TM-3
TM-3
TM-2
TS-2
90
50
40
40
90
40
3
2
1
1
3
1
1 1, 75 75 2 1 1, 75 142000
...
...
279000
21300
16400
----18800
1840
275,10916
------256,99313
386,98694
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
110
110
110
110
3
3
3
3
374000
---------
227,39445
4
4
YGS-4
YGS-4
140
100
4
3
164000
196000
39300
45200
359,54201
350,30040
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
50
50
60
60
60
60
2
2
2
2
2
2
211000
228,23741
2 134000
146000
193000
209000
-------------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-3
DİL-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
6
54
6
54
6
54
85
10
7
63
6
54
7
63
7
63
3, 21, 95, 127 3, 21, 95, 127 3, 21, 95, 127 3, 21, 95, 127 3, 95, 115 3, 95, 115 46, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 3, 17, 21, 28, 95 3, 17, 21, 28, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 4160
31300
2080
24900
4730
38100
245000
21800
66500
304000
...
...
27700
257000
23100
156000
---------------------------------
441,95818
234,15957
471,46011
264,88821
443,23696
266,96143
274,79220
411,11890
361,71724
256,17787
------377,15393
251,76098
383,98958
288,64066
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TM-2
TM-2
8
72
8
72
162
18
3, 46, 95 3, 46, 95 3, 17, 21, 86, 95 3, 17, 21, 86, 95 46, 95 3, 46, 95 10900
134000
8110
180000
111000
17600
-------------
396,43595
287,98994
405,73593
267,37069
323,52252
417,16064
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
7
63
6
54
6
54
7
63
7
63
8
72
7
3, 17, 21, 86, 95 3, 17, 21, 86, 95 3, 17, 21, 28, 95 3, 17, 21, 28, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 3, 17, 21, 86, 95 3, 17, 21, 86, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 3, 17, 21, 28, 95 127000
401000
...
...
...
...
128000
---------------------------
309,82291
217,81547
------------309,11122
40, 53 -------
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
101710221
101730173
101710239
101730182
101710151
101710169
101710196
101710203
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
101710212
101710248
101810017
101810114
101810141
101830127
101810026
101810123
101810098
101830093
101810105
101830109
101810132
101830118
101810062
101830066
101810071
101830075
101810089
101830084
200710029
200710453
200710383
200710629
200710408
200710638
200710056
200710065
200711248
200711257
200711399
200711406
200710444
200710798
200710083
200710489
200710126
200710505
200710108
200710498
200710762
200710771
200710144
200710514
200711503
200711512
200711372
200711381
200710656
200710665
200710162
200710523
200710205
200710541
200710189
3
5
2
2 376000
2 1, 121 1, 2, 121 2 2 156000
102000
408000
70900
22
226,90802
276,82763
267,37286
237,67568
229,49115
295,50210
324,23673
209,10875
347,72618
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
200710532
200711187
200711196
200711521
200711539
200710223
200710559
200710241
200710568
200710426
200710577
200710268
200710586
200710286
200710595
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
İşletme (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu)
Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
63
27
3
6
54
7
63
6
54
7
63
7
63
7
63
3, 17, 21, 28, 95 95 3, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 3, 17, 21, 86, 95 3, 17, 21, 86, 95 3, 17, 21, 28, 95 3, 17, 21, 28, 95 3, 17, 21, 86, 95 3, 17, 21, 86, 95 3, 17, 21, 86, 95 3, 17, 21, 86, 95 3, 17, 21, 86, 95 3, 17, 21, 86, 95 200711203
4
TM-1
27
95 4
TM-1
3
3, 95 224000
---
269,16073
200710895
200710902
200710868
200710877
Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
İletişim Fakültesi
Görsel İletişim (Tam Burslu)
Görsel İletişim (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
9
76
9
76
3, 46, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 21100
374,47726
13300
172000
---------
200711133
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Tam Burslu)
4
TS-1
9
3, 46, 95 17500
---
380,93905
200711142
200711284
200711293
200711487
200711496
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
81
8
72
6
54
3, 46, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 3, 17, 21, 28, 95 3, 17, 21, 28, 95 297000
16200
228000
...
...
-----------
199,54859
383,32058
246,79135
-------
200710302
200710602
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 Burslu)
Yeni Medya (Tam Burslu)
Yeni Medya (%50 Burslu)
Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu)
Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
4
4
MF-4
MF-4
11
99
3, 17, 21, 86, 95 3, 17, 21, 86, 95 57600
225000
-----
362,67463
216,45179
200710329
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Tam Burslu)
4
MF-4
7
3, 46, 95 46500
---
380,34899
200710805
200710717
200710726
200711469
200711478
200711054
200711063
200710674
200710683
200711009
200711548
200711557
200711566
200711099
200711106
200710347
200710814
200710832
200710841
200711442
200711451
200710356
200710365
200711036
200711424
200711415
200711433
200710744
200710753
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
63
8
72
6
54
6
54
35
9
46
24
6
30
8
72
6
54
8
72
6
54
70
12
38
35
6
19
8
72
3, 46, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 3, 17, 21, 28, 95 3, 17, 21, 28, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 46, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 17, 21, 28, 95 3, 17, 21, 28, 95 3, 17, 21, 28, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 3, 46, 95 3, 17, 21, 28, 95 3, 17, 21, 28, 95 17, 21, 86, 95 3, 17, 21, 86, 95 3, 17, 21, 86, 95 17, 21, 28, 95 3, 17, 21, 28, 95 3, 17, 21, 28, 95 3, 17, 21, 86, 95 3, 17, 21, 86, 95 200711318
200711327
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme Mühendisliği (Tam Burslu)
İşletme Mühendisliği (%50 Burslu)
Kimya Mühendisliği (Tam Burslu)
Kimya Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu)
Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu)
4
4
YGS-4
YGS-4
7
63
1, 3, 46, 95 1, 3, 46, 95 63000
433000
17400
83100
405,42672
302,91881
200711345
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Tam Burslu)
4
YGS-6
6
1, 3, 46, 95 239000
38800
322,15651
200711354
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (%50 Burslu)
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)
Eczacılık Fakültesi (Ücretli)
4
YGS-6
54
1, 3, 46, 95 5
5
5
5
5
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
24
12
12
12
20
17, 21, 86, 733 3, 17, 21, 86, 733 3, 17, 21, 86, 733 3, 17, 21, 86, 733 11, 17, 21, 86, 733 42700
14300
19100
...
57100
-----------
395,29745
457,40083
445,10198
---370,77557
246000
...
...
139000
262,26154
------303,60562
371,15425
234,12149
350,42778
224,42567
346,63186
237,46541
356,33916
232,34463
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
50900
361000
67800
384000
72100
335000
61400
355000
-------------------------------
200711212
200910045
200910054
200910063
200910381
200910072
---
43500
167000
...
...
64800
43500
172000
...
...
...
44300
75100
57900
222000
...
...
214000
29000
113000
...
...
...
57400
-----------------------------------------------------------
23
389,83537
270,55886
385,68698
253,29606
------352,04411
385,70343
249,82327
---------384,29223
337,88951
362,15393
220,27553
------226,83373
413,41065
295,68637
---------362,90664
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
200910081
200910099
200910399
Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu)
Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu)
Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
Odyoloji (Ücretli)
Odyoloji (Tam Burslu)
Odyoloji (%50 Burslu)
Odyoloji (%25 Burslu)
Sağlık Yönetimi (Ücretli)
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (%25 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (%25 Burslu)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya ve Süreç Mühendisliği
Makine ve İmalat Mühendisliği
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Tarla Bitkileri
Sağlık Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Hemşirelik
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Muhasebe ve Denetim
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Fizik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Kimya
Kürt Dili ve Edebiyatı
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Psikoloji
Sosyal Hizmet
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
5
5
5
MF-3
MF-3
MF-3
10
10
10
3, 11, 17, 21, 86, 733 3, 11, 17, 21, 86, 733 3, 11, 17, 21, 86, 733 20900
32600
...
-------
441,01455
414,82081
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
12
6
6
6
16
8
8
8
20
10
10
10
16
8
8
8
12
6
6
6
40
20
20
20
733 3, 733 3, 733 3, 733 21, 733 3, 21, 733 3, 21, 733 3, 21, 733 21, 733 3, 21, 733 3, 21, 733 3, 21, 733 21, 733 3, 21, 733 3, 21, 733 3, 21, 733 21, 733 3, 21, 733 3, 21, 733 3, 21, 733 17, 21, 86, 733 3, 17, 21, 86, 733 3, 17, 21, 86, 733 3, 17, 21, 86, 733 ...
...
...
...
68400
20800
29600
...
190000
62800
99600
...
133000
25500
35900
...
247000
50800
105000
...
20600
3370
7220
...
-------------------------------------------------
------------353,37510
441,20315
421,20798
---241,08939
361,90672
313,84509
---281,75531
430,19247
408,17410
---261,81167
367,19072
322,67676
---441,57581
498,31103
479,72103
----
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TS-1
TS-1
MF-1
MF-3
TS-2
TS-2
TS-2
45
45
45
20
45
45
45
45
2
2
2
1
2
2
2
2
2 371000
38700
63600
237,03154
351,48790
329,67435
202000
84200
121000
49200
-----------------
4
MF-4
20
1
...
---
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
120
120
120
120
75
75
120
120
40
40
3
3
3
3
2
2
3
3
1
1
351000
233,39553
208000
254000
...
...
...
...
---------------------
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
40
50
45
40
40
1
2
2
1
1
123000
123000
102000
216000
165000
-----------
286,41252
285,83190
306,41964
225,48463
254,21975
4
4
MF-2
MF-3
10
30
1
1
...
...
-----
-------
4
4
YGS-5
YGS-2
40
50
1
2
1 1, 38 ...
156000
...
1600
---325,37355
4
4
YGS-6
YGS-6
40
40
1
1
1 1 ...
...
...
...
-------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
TM-3
TM-3
MF-2
DİL-1
DİL-1
MF-2
TS-2
MF-1
MF-3
TM-3
TM-3
10
60
60
10
55
55
10
50
10
40
30
105
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
3
...
276000
337000
...
24600
31100
...
33600
...
215000
...
51300
-------------------------
---264,66533
246,77581
---266,80976
235,16460
---369,72577
---226,96833
---375,15697
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
200910442
200910451
200910469
200910478
200910133
200910142
200910151
200910406
200910106
200910115
200910124
200910415
200910318
200910327
200910336
200910424
200910345
200910354
200910363
200910433
200910018
200910027
200910036
200910372
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
101910167
101910097
101930056
101910104
101910122
101910113
101930065
101910158
101910185
101910016
101930029
101910025
101930038
101910149
101930074
101910255
101930092
101910228
101930083
101910052
101910043
101910131
101910061
101910079
101910194
101910201
101910219
101910176
101910237
101910246
102010031
102010137
102030105
102010049
102010101
102030071
102010058
102010243
102010119
102010234
102010288
102010191
2 2 368000
2 2 2 2 46 2, 46 21 2, 21 46 46 46 46 24
234,35045
326,84005
305,29065
353,66456
229,04503
274,86457
259,96783
-------------
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
Sosyal Hizmet (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Zaza Dili ve Edebiyatı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
Sağlık Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu)
Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu)
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)
Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Tam Burslu)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%25 Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
105
55
55
55
55
55
55
30
3
2
2
2
2
2
2
1
2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 59200
172000
209000
117000
163000
68100
117000
...
-----------------
367,88986
301,78001
287,17765
307,48350
285,29502
338,02057
307,40508
----
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
YGS-4
YGS-4
60
60
55
55
120
100
2
2
2
2
3
3
46 2, 46 46 2, 46 1, 121 1, 2, 121 340000
387000
359000
236,19920
223,30071
231,44236
164000
206000
--------39300
47000
4
4
4
4
5
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
50
60
60
60
50
2
2
2
2
2
46 46 46 2, 46 46 ...
128000
201000
217000
159000
-----------
---281,78380
233,66888
224,85958
261,04426
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-3
20
40
30
1
1
1
46 46 46 215000
-------
225,33584
4
4
YGS-2
YGS-2
100
100
3
3
1 1, 2 ...
...
...
...
-------
5
5
5
5
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
5
45
6
54
3, 11, 866 3, 11, 866 3, 866 3, 866 ...
...
...
...
---------
-------------
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
6
54
5
45
6
54
3, 866 3, 866 1, 3, 866 1, 3, 866 1, 3, 866 1, 3, 866 ...
...
...
...
...
...
----...
...
...
...
-------------------
207610115
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-3
4
3, 17, 21, 28, 866 ...
---
----
207610124
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Tam Burslu)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (%50 Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu)
Dil ve Konuşma Terapisi (%25 Burslu)
Ergoterapi (Tam Burslu)
Ergoterapi (%25 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu)
Gerontoloji (Tam Burslu)
Gerontoloji (%25 Burslu)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
Odyoloji (Tam Burslu)
Odyoloji (%25 Burslu)
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (%25 Burslu)
Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (%25 Burslu)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
İstatistik
Matematik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
4
MF-3
36
3, 17, 21, 28, 866 ...
---
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
TM-3
TM-3
4
36
6
54
5
45
6
54
5
45
6
54
5
45
6
54
6
54
5
45
4
36
3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 3, 866 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
4
4
4
4
4
4
MF-1
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
10
10
45
45
45
45
1
1
2
2
2
2
...
...
112000
243000
62500
120000
-------------
------310,23832
256,10677
342,35786
305,71324
4
TM-1
40
1
347000
---
234,41608
4
MF-4
45
2
102030132
102010128
102030098
102010067
102030062
102010094
102030053
102010252
359,51078
347,63721
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
102010182
102030123
102010076
102030044
102010146
102030114
102010279
102010173
102010216
102030141
102010225
102010085
102010207
102010013
102010261
102030159
207610099
207610106
207610133
207610142
207610151
207610169
207610178
207610187
207610072
207610081
207610036
207610045
207610239
207610248
207610257
207610266
207610196
207610203
207610054
207610063
207610212
207610221
207610336
207610345
207610293
207610309
207610318
207610327
207610275
207610284
207610018
207610027
102110145
102110039
102110048
102130016
102110084
102130043
102110118
102110075
2 2 ---
25
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
102110127
102110021
102130025
102110136
102110109
102110012
102110093
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
Sosyal Hizmet
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce)
Fizik Öğretmenliği (İngilizce)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Kimya Öğretmenliği (İngilizce)
Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Çeviribilim (İngilizce)
Felsefe (İngilizce)
Fizik (İngilizce)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
Kimya (İngilizce)
Matematik (İngilizce)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
40
45
45
40
1
2
2
1
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-5
30
35
45
1
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-2
MF-1
YGS-5
TM-3
60
50
20
50
90
20
20
60
70
2
2
1
2
3
1
1
2
2
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
TM-3
MF-2
DİL-1
MF-2
MF-1
MF-3
50
40
35
50
40
30
40
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Psikoloji (İngilizce)
Sosyoloji (İngilizce)
Tarih (İngilizce)
Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
Uluslararası Ticaret (İngilizce)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Biyosistem Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
4
4
4
4
4
MF-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
4
4
4
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
170000
127000
147000
204000
---------
250,97393
282,54085
266,96896
232,08426
1 1, 38 1 44400
...
98600
33
...
20000
432,75968
---391,53794
1, 17, 21, 28, 98 1, 17, 21, 28, 98 1, 17, 21, 28, 98 1, 17, 21, 28, 75, 98 1, 21, 28, 75, 77, 98 1, 17, 21, 28, 98 1, 17, 21, 28, 98 1, 17, 21, 28, 98 17, 21, 28, 75, 98 68200
51800
...
21900
281
...
...
34300
6460
283
9040
...
4480
147
...
...
8640
---
405,80966
379,20994
---428,13104
514,56558
------445,33847
446,96325
2
1
1
2
1
1
1
21, 28, 98, 127 17, 21, 28, 98 17, 21, 28, 98 21, 28, 98 17, 21, 28, 98 17, 21, 28, 98 17, 21, 28, 98 406
10600
42900
640
36300
20900
13800
---------------
509,44565
433,87645
394,54078
500,21882
406,88901
430,21747
458,92674
1
50
50
50
50
2
2
2
2
17, 21, 28, 90, 98 17, 21, 28, 98 17, 21, 28, 98 17, 21, 28, 98 17, 21, 28, 98 ...
1920
4080
1470
1920
-----------
---475,40977
458,37185
464,55877
457,63901
TM-1
TM-1
TM-2
110
110
95
3
3
3
17, 21, 28, 98 17, 21, 28, 98 17, 21, 28, 98 2470
1660
2190
-------
472,22334
481,98171
473,40168
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
75
75
60
60
50
60
2
2
2
2
2
2
17, 21, 28, 98 17, 21, 28, 98 17, 21, 28, 98 17, 21, 28, 98 17, 21, 28, 98 17, 21, 28, 98 1510
332
777
4390
10200
1630
-------------
510,82080
533,39955
521,94458
486,42431
461,29399
509,12056
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
60
60
60
2
2
2
1, 17, 21, 28, 98 1, 17, 21, 28, 98 1, 17, 21, 28, 98 38000
16100
17000
8310
3760
3960
446,21120
482,24469
480,55268
4
4
4
4
MF-2
YGS-5
YGS-5
TM-2
50
50
50
50
2
2
2
2
1 1 1, 2 1 225000
135000
161000
94700
14900
24300
26900
13700
213,70733
373,05172
362,29117
334,24605
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
MF-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
10
10
10
10
80
80
80
80
1
1
1
1
2
2
2
2
...
...
...
...
114000
168000
64000
124000
-----------------
------------309,39132
283,25090
341,12084
304,10254
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
80
80
80
80
2
2
2
2
359000
---------
231,43647
4
4
YGS-4
YGS-4
120
100
3
3
35700
42900
365,55061
353,78086
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
10
50
50
65
65
10
85
1
2
2
2
2
1
3
2 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
102210011
102210029
102210038
102210047
102210056
102210065
102210074
102210083
102210092
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
102210108
102210117
102210126
102210135
102210144
102210153
102210162
102210392
102210171
102210189
102210198
102210205
102210214
102210223
102210232
102210277
102210286
102210295
102210302
102210311
102210329
102210365
102210374
102210383
102310231
102310249
102330147
102310258
102310028
102310037
102310046
102310267
102310055
102330068
102310064
102330077
102310143
102330086
102310073
102330014
102310197
102330129
102310188
102310161
102330156
102310082
102330023
102310125
102310091
3
11
10
2 2 2 361000
2 1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 2 2 146000
184000
150000
...
119000
134000
182000
---------------
26
230,89814
264,81732
---289,91751
276,51061
244,18856
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
Makine Mühendisliği (İÖ)
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Tıp Fakültesi
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
85
40
40
55
3
1
1
2
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-3
30
30
30
1
1
1
4
YGS-2
72
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
4
205910199
102330032
102310107
102310116
102310152
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2 2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
201000
47500
173000
10400
---------
233,56130
378,65844
249,60520
468,96041
209000
-------
228,70297
1, 38, 87 180000
2340
312,70154
5
35
10
6
18
34
5
35
10
3, 17, 21, 28, 808 3, 17, 21, 28, 808 3, 17, 21, 28, 808 3, 21, 808 3, 21, 808 3, 21, 808 3, 17, 21, 28, 808 3, 17, 21, 28, 808 3, 17, 21, 28, 808 ...
...
...
66500
273000
349000
...
...
...
-------------------
---------351,52924
254,27333
234,05732
----------
TM-2
5
3, 17, 21, 28, 808 36400
---
387,86217
4
TM-2
25
3, 17, 21, 28, 808 130000
---
312,99493
4
4
4
4
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
10
5
35
10
3, 17, 21, 28, 808 3, 17, 21, 28, 808 3, 17, 21, 28, 808 3, 17, 21, 28, 808 266000
...
...
...
---------
260,77418
----------
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
6
3, 17, 21, 28, 808 ...
---
----
205910206
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
46
3, 17, 21, 28, 808 ...
---
----
205910215
205910075
205910084
205910093
4
4
4
4
TM-1
MF-4
MF-4
MF-4
8
6
33
19
3, 17, 21, 28, 808 3, 21, 808 3, 21, 808 3, 21, 808 ...
24900
46800
94500
---------
---422,31094
379,95054
314,40446
205910251
205910269
205910278
205910109
205910118
205910127
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
35
10
6
33
19
3, 17, 21, 28, 808 3, 17, 21, 28, 808 3, 17, 21, 28, 808 3, 21, 808 3, 21, 808 3, 21, 808 ...
...
...
35000
129000
222000
-------------
---------401,18028
280,82679
220,33820
205910312
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
5
3, 17, 21, 28, 808 ...
---
----
205910321
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
35
3, 17, 21, 28, 808 ...
---
----
205910339
205910287
205910296
205910303
205910163
205910181
205910172
205910348
205910357
205910366
205910136
205910145
205910154
205910224
205910233
205910242
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
10
5
35
10
6
33
19
5
35
10
6
33
19
5
35
10
3, 17, 21, 28, 808 3, 17, 21, 28, 808 3, 17, 21, 28, 808 3, 17, 21, 28, 808 3, 17, 21, 86, 808 3, 17, 21, 86, 808 3, 17, 21, 86, 808 3, 17, 21, 28, 808 3, 17, 21, 28, 808 3, 17, 21, 28, 808 3, 21, 808 3, 21, 808 3, 21, 808 3, 17, 21, 28, 808 3, 17, 21, 28, 808 3, 17, 21, 28, 808 ...
...
...
...
48600
103000
154000
...
...
...
54400
131000
216000
...
...
...
---------------------------------
------------376,85800
305,65472
262,05608
---------367,43484
279,21429
225,52883
----------
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
30
30
45
45
45
1
1
2
2
2
46, 781 21, 781 17, 21, 86, 781 17, 21, 86, 781 17, 21, 86, 781 ...
123000
65900
60000
122000
-----------
---285,81434
350,44192
358,99749
286,80094
4
4
TM-1
TM-1
55
1
2
46, 64, 813 46, 64, 90, 813 ...
...
-----
-------
102310213
102310204
102310179
102310134
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
205910375
205910384
205910393
205910012
205910021
205910039
205910409
205910418
205910427
14, 17, 21, 86, 126 205910048
205910057
205910066
205910436
205910445
205910454
102410063
102410054
102410018
102410036
102410045
110310568
110310586
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (KKTC Uyruklu)
27
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
110310383
110310514
110310011
110310435
110310038
110310047
110310498
110310532
110310471
110310444
110330193
Diş Hekimliği Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Geomatik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
5
MF-3
50
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
DİL-1
MF-2
MF-1
MF-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
40
10
45
10
20
40
40
45
45
45
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
4
4
YGS-4
YGS-4
120
100
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
21, 813 2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
19400
---
444,56080
400000
...
15600
228,18301
---326,76986
2 234000
154000
...
83300
58800
93500
---------------------
3
3
1, 121 1, 2, 121 149000
180000
36300
42300
364,53630
354,73596
90
105
105
100
100
90
90
45
45
85
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
46, 813 17, 21, 86, 813 2 17, 21, 86, 813 2 46, 813 2 284000
386000
---------------------
251,18855
223,71913
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
45
1
50
50
70
70
70
50
55
55
10
10
100
100
40
115
2
21, 813 21, 90, 813 17, 21, 86, 813 2 17, 21, 86, 813 2 46, 813 21, 813, 839 17, 21, 86, 813 2 46, 813 17, 21, 86, 813 21, 813 2, 46, 813 21, 813 21, 813 77600
...
214000
334,58415
---226,45125
155000
187000
...
14300
---------------------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
YGS-4
YGS-4
50
50
60
60
40
40
95
55
65
50
50
2
2
2
2
1
1
3
2
2
2
2
1 1, 75 1 1, 2 75 2 1 1 1, 75 1, 75 1, 2 220000
107000
119000
155000
...
...
14900
14300
22500
26400
-----
221,69684
304,59088
380,57870
364,50215
-------
41900
16900
60000
70400
2340
1670
16600
19100
348,15147
394,99792
407,61297
400,58425
4
4
YGS-2
YGS-2
70
191
2
5
1 1, 21, 38, 813 31200
209000
15
3440
452,70263
300,18124
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
5
35
10
41
7
8
14
14
6
16
24
1, 3, 21, 809 1, 3, 21, 809 1, 3, 21, 809 809 3, 809 3, 809 3, 809 1, 809 1, 3, 809 1, 3, 809 1, 3, 809 2430
12800
537
1320
465,94963
351,23312
130000
28500
47000
78300
---------
321,06269
401,18935
379,38175
352,70571
14300
49400
1550
2370
400,39844
353,47310
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
10
30
10
40
7
11
12
6
3, 21, 809 3, 21, 809 3, 21, 809 46, 809 3, 46, 809 3, 46, 809 3, 46, 809 3, 46, 809 61800
184000
-----------------
363,33063
244,83939
46, 813 21, 813 46, 813 46, 813 46, 813 222,59232
264,90462
---327,47549
345,32982
320,85878
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
110310523
110330227
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
110310356
110310056
110330024
110310065
110330033
110310074
110330042
110310462
110330209
110310365
110310489
110310595
110310083
110330175
110310092
110330166
110310117
110310577
110310108
110330184
110310426
110310126
110310135
110330051
110310541
110310144
110310374
110310392
110310408
110330157
110310559
110330236
110310189
110310198
110310205
110310417
110330148
110310505
110310153
206610296
206610303
206610312
206610012
206610021
206610039
206610048
206610057
206610066
206610075
206610084
206610093
206610109
206610118
206610321
206610339
206610348
206610357
206610436
2 46, 813 2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
1
3
3
5
3
20
403000
223000
288000
156000
215000
284000
118000
160000
162000
...
95000
112000
191000
31200
47400
80000
...
28
215,85610
269,53191
250,08120
300,06814
276,99115
251,32285
290,51766
257,86129
256,53107
---313,85938
296,22447
261,42298
240,92693
---457,43740
293,82370
397,63883
379,03289
351,43622
----
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu)
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
4
4
TS-2
TS-2
34
20
3, 46, 809 3, 46, 809 ...
...
-----
-------
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
4
36
5
30
15
5
25
10
3, 46, 809 3, 46, 809 3, 21, 809 3, 21, 809 3, 21, 809 3, 21, 809 3, 21, 809 3, 21, 809 270000
367000
86200
234000
-----------------
255,25791
229,38599
340,28434
270,73902
206610409
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
4
3, 17, 21, 28, 809 ...
---
----
206610418
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
30
3, 17, 21, 28, 809 ...
---
----
206610427
206610206
206610215
206610224
206610233
206610242
206610251
206610269
206610278
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Fizik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Matematik (KKTC Uyruklu)
Sanat Tarihi
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) (M.T.O.K.)
Yazılım Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği (İÖ)
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İktisat (KKTC Uyruklu)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme (Uzaktan Öğretim)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
6
5
7
35
23
40
7
13
10
3, 17, 21, 28, 809 21, 809 3, 21, 809 3, 21, 809 3, 21, 809 21, 809 3, 21, 809 3, 21, 809 3, 21, 809 ...
----
36500
62900
122000
-------------------
4
4
4
4
4
MF-2
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
130
40
130
110
105
4
1
4
3
3
217000
...
208000
36200
14800
14900
--17300
2260
1570
223,64812
---279,64690
354,24810
399,33384
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
MF-2
DİL-1
MF-2
MF-1
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
30
10
10
90
10
60
1
45
90
90
90
90
1
1
1
3
1
2
...
----
218000
...
137000
75400
113000
49200
78300
-------------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
35
35
15
15
35
35
15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
...
...
...
...
98900
130000
142000
156000
...
-------------------
------------309,70415
279,89963
270,54619
260,35079
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
40
40
40
40
155
155
1
165
165
100
65
65
60
155
155
40
1
1
1
1
4
4
5
5
3
2
2
2
4
4
1
46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46, 90 46 2, 46 226 46 2, 46 226 46 2, 46 17, 21, 28 204000
253000
254000
294000
263000
354000
...
267000
354000
...
140000
206000
276,21012
260,03623
259,73772
248,43478
257,15694
232,64646
---256,16252
232,58774
---307,73417
280,37246
190000
281000
107000
---------------------------------
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ)
İşletme Fakültesi
Ekonomi ve Finans
Ekonomi ve Finans (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
4
TM-2
40
1
2, 17, 21, 28 138000
---
308,83058
4
4
TM-1
TM-1
40
40
1
1
2 ...
...
-----
-------
4
MF-4
45
2
17, 21, 28 82200
---
328,82492
206610445
206610454
116000
274000
316,04445
254,07001
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
206610136
206610154
206610375
206610384
206610393
206610172
206610181
206610199
102510017
102510459
102510026
102510035
102510044
102510432
102510053
102510062
102510071
102510089
102510098
102510477
102510308
102510105
102530093
102510114
102530109
102510414
102530312
102510423
102530321
102510335
102530242
102510344
102530251
102510486
102510405
102530303
102510353
102530269
102510123
102530118
102510495
102510132
102530127
102510468
102510274
102530206
102510398
102510141
102530136
102510326
102530233
102510441
102530339
102510292
5
5
1, 99 75, 99 1, 99 1, 99 1, 75, 99 21, 77 90 2
3
3
3
3
2 2 2 40, 53 2, 40, 53 2 40, 53 2, 40, 53 90 74300
111000
203000
13500
29
338,90441
297,23308
232,38017
398,44192
354,84798
287,55281
344,68947
231,68791
---297,25397
332,79924
309,77808
353,69048
330,76186
281,46933
252,02460
326,08969
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Biyomühendislik (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Malzeme Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Malzeme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ)
Hemşirelik
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet (İÖ)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
Uluslararası Ticaret
Tütün Eksperliği Yüksekokulu
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Antropoloji
Antropoloji (İÖ)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ)
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Fransız Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Türkçe)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
45
40
60
60
1
60
60
80
80
80
80
80
80
45
45
1
170
1
2
1
2
2
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
80
70
40
180
40
40
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
5
5
5
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Türkçe) (İÖ)
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (İÖ)
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Türk Halkbilimi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Biyokimya
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2, 17, 21, 28 17, 21, 28 17, 21, 86 2, 17, 21, 86 17, 21, 86, 90 17, 21, 86 2, 17, 21, 86 46 2, 46 17, 21, 86 2, 17, 21, 86 17, 21, 86 2, 17, 21, 86 17, 21, 86 2, 17, 21, 86 17, 21, 86, 90 2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
90 109000
107000
79900
99600
...
81200
102000
142000
175000
74700
91200
93000
117000
191000
223000
...
10200
...
-------------------------------------
298,90653
301,20214
331,74112
308,88292
---330,11956
306,41380
270,23860
248,28487
338,34973
318,12969
316,11068
291,57757
238,92729
219,08073
---469,36213
----
2
2
1
5
1
1
1, 38, 78 1 1, 2 1, 38 1 1, 2 220000
24600
31700
167000
72600
87300
3890
10
16
1900
16100
18400
296,06793
463,97925
451,96157
319,43459
408,68806
398,46947
100
100
95
35
3
3
3
1
1, 46 1, 2, 46 1, 15, 17, 86 1, 46, 101 314000
405000
313000
554000
51300
68700
51100
17400
301,80688
283,05358
302,06715
229,08700
MF-3
MF-3
MF-3
80
40
1
2
1
265 11, 265 11, 90, 265 19500
29200
...
-------
444,21564
422,23923
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TM-3
TM-3
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
65
65
65
60
60
65
65
10
60
60
30
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
83, 127, 265 265 2, 265 265 2, 265 265 2, 265 85, 127, 265 15, 77, 265 2, 15, 77, 265 175, 265 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-1
30
55
55
50
50
50
50
50
80
80
70
70
80
80
50
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
105
50
40
105
105
50
50
105
105
60
3
2
1
3
3
2
2
3
3
2
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-2
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
55
10
10
10
10
30
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
102530224
102510317
102510265
102530199
102510502
102510256
102530181
102510159
102530145
102510168
102530163
102510177
102530154
102510283
102530215
102510511
102510186
102510529
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
102510195
102510371
102530287
102510202
102510389
102530296
102510229
102530172
102510238
102510247
102610016
102610722
102610819
102610097
102610104
102630295
102610494
102630347
102610122
102630302
102610149
102610158
102630338
102610785
102630559
102610625
102630453
102610485
102610194
102630329
102610697
102630514
102610201
102630074
102610219
102630286
102610228
102630083
102610476
102610025
102610034
102610713
102610052
102630047
102610467
102630426
102610061
102610079
102610088
102610607
102610113
102610131
102610731
102610167
102610176
5
3
5
7
3
17800
21500
...
-----------------------
2, 175, 265 265 2, 265 265 265 2, 265 265 2, 265 265 2, 265 265 2, 265 265 2, 265 265 ...
398000
424000
29300
180000
235000
43500
48700
155000
196000
88000
134000
52100
95800
162000
-------------------------------
---228,69928
217,99279
400,05130
278,71787
258,77511
383,01512
377,68207
308,92477
292,00312
324,36663
298,79847
351,06407
319,50703
274,87274
1, 265 1, 75, 265 1, 15, 75, 265 1, 713 1, 2, 713 75, 265 2, 265 1, 265 1, 265 1, 75, 265 226000
91900
9670
124000
159000
32300
36900
234000
39700
17000
14900
13300
1130
23200
26800
----17900
2310
1670
205,52033
319,53357
379,73581
377,96955
362,92217
396,16879
390,50497
270,80203
350,38936
394,82616
265 265 265 265 265 265 172000
-------------
252,46140
408000
134000
182000
248000
300000
30
225,24431
298,78672
277,85062
273,51619
257,47721
309,95633
285,34643
----
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
102610185
Moleküler Biyoloji ve Genetik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (KKTC Uyruklu)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Gazetecilik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Geomatik Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği (İÖ)
Geomatik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi (İÖ)
Teknoloji Fakültesi
İmalat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği
Suşehri Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
MF-3
35
1
265 184000
---
244,47056
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
85
85
55
55
85
85
85
85
85
85
1
65
65
55
55
1
55
55
1
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
46, 265 2, 46, 265 46, 265 2, 46, 265 46, 265 2, 46, 265 46, 265 2, 46, 265 46, 265 2, 46, 265 46, 90, 265 46, 265 2, 46, 265 46, 265 2, 46, 265 46, 90, 265 46, 265 2, 46, 265 46, 90, 265 297000
358000
350000
387000
299000
410000
317000
247,51607
231,59703
233,77251
223,33273
247,15337
200,04522
242,24106
196000
289000
...
191000
268000
213000
289000
...
217000
297000
...
---------------------------------------
4
4
YGS-4
YGS-4
140
100
4
3
1, 17, 121, 708, 713 1, 2, 17, 121, 708, 713 136000
175000
33700
41300
369,17302
356,23397
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
45
45
45
45
2
2
2
2
265 2, 265 265 2, 265 112000
206000
94100
250000
---------
299,24213
255,92672
309,47234
238,22039
4
4
MF-4
MF-4
30
40
1
1
265 265 ...
...
-----
-------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
55
55
1
85
60
60
55
55
1
55
55
60
60
10
10
1
50
10
85
85
60
60
30
2
2
142000
170000
...
...
-----------------------------------------------
270,38152
251,14534
----
2
1
3
3
2
2
1
265 2, 265 90, 265 265 265 2, 265 265 2, 265 90, 265 265 2, 265 265 2, 265 265 265 90, 265 265 265 265 2, 265 265 2, 265 17, 21, 28, 265 4
4
4
4
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
75
200
55
55
2
5
2
2
38, 265 38, 265 265 2, 265 138000
117000
97100
110000
---------
277,37358
295,98602
327,66457
319,22900
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
5
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
28
12
28
28
12
12
46
46
20
20
205
55
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
6
2
265 40, 53, 265 265 2, 265 40, 53, 265 2, 40, 53, 265 265 2, 265 40, 53, 265 2, 40, 53, 265 265 265 4
YGS-6
50
2
4
YGS-2
212
6
2
2
2
2
283,80079
254,14145
---280,92049
255,72645
272,92516
249,89898
---271,58677
247,55863
----
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
102610237
102630092
102610501
102630356
102610246
102630108
102610255
102630117
102610264
102630126
102610828
102610273
102630277
102610616
102630435
102610837
102610422
102630268
102610846
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
102610704
102630523
102610546
102630392
102610537
102630383
102610776
102610749
102610634
102630462
102610855
102610291
102610307
102630205
102610555
102630408
102610864
102610528
102630374
102610316
102630214
102610325
102610334
102610873
102610343
102610352
102610361
102630189
102610379
102630232
102610801
102610449
102610431
102610458
102630444
102610643
102610652
102610758
102630532
102610767
102630541
102610661
102630498
102610679
102630505
102610388
102610591
102610794
102610688
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
111000
169000
161000
173000
...
184000
210000
99900
120000
...
165000
192000
228000
297,32644
252,08292
257,17317
249,10064
---242,94328
228,80820
308,58696
288,87429
----
254,50047
238,37030
201,18689
----
14500
133000
-------------------------
1, 713 ...
...
----
1, 38 211000
3520
299,35458
...
...
...
...
175000
198000
208000
31
------------248,12534
235,23070
230,01738
457,02365
281,62831
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
YGS-6
YGS-6
60
60
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
4
4
4
201010448
201010166
201010175
201010378
201010184
201010457
201010112
201010342
201010121
201010412
201010633
Bankacılık ve Finans
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%75 Burslu)
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İşletme (İngilizce) (%75 Burslu)
Uluslararası İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli)
201010642
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
1, 713 1, 713 399000
493000
67500
86800
284,11516
268,67130
6
6
28
18
22
8
9
21
22
5
10
30
20
1, 3, 21, 27, 77 1, 3, 21, 27, 77 1, 3, 21, 27, 77 1, 3, 21, 27, 77 17, 21, 27, 28 3, 17, 21, 27, 28 3, 17, 21, 27, 28 3, 17, 21, 27, 28 3, 17, 21, 27, 28 3, 27 3, 27 3, 27 3, 27 7340
11600
22800
32800
151000
31400
42300
59800
99300
73700
142000
246000
308000
950
1250
1780
2020
-------------------
405,05229
361,75603
277,28637
228,11751
311,07556
397,25991
384,24860
367,39841
338,57964
334,08912
294,83007
255,18331
235,92426
TM-1
TM-1
TM-1
10
20
10
3, 17, 21, 27, 28 3, 17, 21, 27, 28 3, 17, 21, 27, 28 304000
-------
245,78245
4
TM-1
7
3, 17, 21, 27, 28 169000
---
289,80183
4
TM-1
8
3, 17, 21, 27, 28 281000
---
251,94462
4
TM-1
40
3, 17, 21, 27, 28 ---
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
10
9
9
9
40
18
7
8
40
10
10
3, 17, 21, 27, 28 17, 21, 27, 28 3, 17, 21, 27, 28 3, 17, 21, 27, 28 3, 17, 21, 27, 28 3, 17, 21, 27, 28 3, 17, 21, 27, 28 3, 17, 21, 27, 28 3, 17, 21, 27, 28 3, 17, 21, 27, 28 17, 21, 27, 28 94700
187000
371000
413000
123000
282000
400000
334,20964
287,40983
231,41595
212,28307
311,97087
251,70147
217,98104
...
-----------------------
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
5
3, 17, 21, 27, 28 ...
---
----
201010651
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%75 Burslu)
4
TM-1
20
3, 17, 21, 27, 28 ...
---
----
201010669
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
50
3, 17, 21, 27, 28 ...
---
----
201010678
201010236
201010245
201010396
201010254
201010475
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%75 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Japonca Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Fizik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
10
84
19
8
28
46
3, 17, 21, 27, 28 17, 21, 27, 86 3, 17, 21, 27, 86 3, 17, 21, 27, 86 3, 17, 21, 27, 86 3, 17, 21, 27, 86 ...
101000
21800
30200
36800
56100
-------------
---330,00598
409,06909
396,31854
387,27329
365,79216
4
MF-2
10
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
DİL-1
DİL-3
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
60
65
90
45
60
60
40
40
120
45
80
2
2
3
2
2
2
1
1
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
TS-1
TS-1
MF-2
DİL-1
MF-2
MF-1
MF-3
TS-2
TM-3
TM-3
65
20
75
75
10
60
30
40
40
55
55
55
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
102610573
102610582
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
201010051
201010324
201010069
201010403
201010527
201010536
201010581
201010545
201010554
201010493
201010599
201010509
201010518
2
2
201010272
201010351
201010281
201010148
201010369
201010157
102710493
102710024
102710033
102710042
102710051
102710069
102730046
102710518
102730276
102710078
102710087
102710096
102710139
102710148
102710157
102730249
102710166
102710175
102710184
102710193
102710703
102710209
102710218
102730301
----
---
11
5
4
1 1 1, 15, 75, 77 1, 102 1 1, 2 75 2 1 1 1, 75 261000
194000
6450
14300
106000
136000
25900
31400
257000
25400
10400
10500
14900
899
1990
21000
24500
----18400
2050
1350
294,29576
237,22663
414,77544
379,45611
387,32201
372,59093
404,88821
397,27286
263,52464
367,67931
410,37393
4 15, 17, 86 330000
-------------------------
248,55576
2 15 15, 77 15, 17, 28 2 27300
47700
10000
202000
78100
144000
108000
159000
32
365,01244
342,66809
376,11405
239,12772
340,02030
294,18157
333,68113
307,29318
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
102710227
102730107
102710236
102730116
102710696
102710766
102710748
102710669
102730267
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
Geomatik Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği (İÖ)
Geomatik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Gıda Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Bitki Koruma (KKTC Uyruklu)
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Çanakkale Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Ebelik
Hemşirelik
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik (İÖ)
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Balıkçılık Teknolojisi
Gastronomi
Gastronomi (KKTC Uyruklu)
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
4
4
4
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
MF-1
70
70
70
70
20
2
2
2
2
1
4
4
TM-1
TM-2
50
50
4
4
YGS-4
YGS-4
4
4
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
46 2, 46 2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
2 59600
89500
39400
67700
-----------
344,65817
323,40913
363,25700
338,29845
2
2
46 ...
...
-----
-------
240
150
6
4
1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 121000
163000
30400
39100
375,24325
359,90305
TS-1
TS-1
40
40
1
1
46 2 36200
48500
-----
354,21477
342,03447
4
MF-4
30
1
179000
---
245,75622
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
60
50
40
40
1
60
10
10
20
1
100
2
2
1
1
87100
166000
129000
153000
...
120000
322,93167
253,53482
281,30416
262,20238
---288,54248
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
75
75
75
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
TM-1
MF-4
MF-3
MF-3
MF-2
MF-2
35
35
1
35
20
35
35
25
20
1
1
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
60
60
2
55
120
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
90
90
80
80
90
90
100
100
90
90
90
90
95
95
4
4
YGS-6
YGS-6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
102710245
102730294
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
102710333
102710263
102710678
102710687
102730285
102710784
102710281
102710299
102710306
102710712
102710793
102710324
102710739
102710775
102730346
102710527
102710536
102710809
102710545
102710554
102710633
102710563
102710572
102710581
102710387
102730231
102710818
102710396
102710403
102710439
102730134
102710509
102730213
102710448
102730143
102710457
102730152
102710466
102730161
102710475
102730179
102710484
102730188
102710757
102730337
102710606
102710624
102710827
201110023
201110474
201110068
201110492
201110571
201110589
201110598
201110702
2
1
1
1
46 17, 21, 28 90 ...
10700
-----------------------
15 15 2, 15 333000
...
...
-------
238,19127
-------
206000
176000
...
231000
-------------------
230,89636
248,78427
---266,88832
2 90 46 3
90 1
1
1
1
1
1
218000
212000
---467,89055
225,35685
228,69466
1 1, 2 1, 90 1, 38, 78 1, 38 179000
236000
...
198000
138000
2290
4630
...
3010
1130
313,38991
290,19624
---304,62337
336,42435
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
46 2, 46 2 46 2, 46 250000
333000
315000
366000
247000
366000
283000
366000
150000
255000
168000
242000
159000
259000
-----------------------------
260,93641
238,05558
242,72427
229,62926
261,87828
229,74908
251,55540
229,60585
302,89728
264,37771
290,04113
263,42701
298,76958
263,11854
50
50
2
2
1 1, 2 ...
...
...
...
-------
YGS-2
YGS-4
YGS-4
25
45
1
1
2
1, 793 1 1, 90 605000
133000
...
17500
33100
...
223,55388
370,22451
----
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
5
15
5
20
15
10
35
10
3, 21, 28, 31, 77 3, 21, 28, 31, 77 3, 21, 28, 31 3, 21, 28, 31 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 6260
28300
1600
22500
142000
19300
59800
...
-----------------
417,12936
247,36485
479,06300
279,05103
315,31762
415,48143
367,39786
----
2
3
2 2 2 46 2, 46 33
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
130
20
40
31, 46 3, 31, 46 3, 31, 46 76400
15900
28200
-------
347,82457
420,61080
399,11071
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
5
45
15
35
5
10
60
15
3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 101000
399000
78700
-----------------
325,16112
218,42763
341,19756
4
TM-2
10
17, 21, 28, 31 411000
---
215,53640
4
TM-2
15
3, 17, 21, 28, 31 51700
---
370,32573
4
TM-2
30
3, 17, 21, 28, 31 275000
---
258,23393
4
4
4
4
4
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
25
5
10
25
15
3, 17, 21, 28, 31 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 387000
-----------
226,65862
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
10
10
41
5
30
5
17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 84400
27700
60200
76600
-------------
326,04133
416,05392
358,70137
335,84253
201110174
201110183
201110544
201110323
201110711
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Tam Burslu)
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 Burslu)
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
10
35
25
8
17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 17, 21, 28, 31 201110729
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
8
201110738
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
201110747
4
201110332
201110217
201110226
201110562
201110341
201110605
201110614
201110623
201110447
201110456
201110465
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
201110429
201110438
201110386
201110395
201110402
201110077
201110086
201110695
201110641
201110659
201110102
201110508
201110289
201110129
201110517
201110298
347,66251
227,06068
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
201110138
70900
375000
201110147
201110526
201110305
201110156
201110165
201110535
201110314
201110359
201110368
201110377
201110668
201110677
201110686
201110208
201110553
102810183
102830151
102810156
102830133
102810102
102830072
102810068
102830063
102810059
102830036
102810077
102830045
75800
258000
343,58018
258,52204
...
-----------
3, 17, 21, 28, 31 ...
---
----
27
3, 17, 21, 28, 31 ...
---
----
MF-4
17
3, 17, 21, 28, 31 ...
---
----
4
MF-4
10
3, 17, 21, 28, 31 44400
---
384,01223
4
MF-4
45
3, 17, 21, 28, 31 129000
---
281,05270
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
15
5
15
35
25
10
10
45
5
10
45
3, 17, 21, 28, 31 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
15
3, 17, 21, 28, 31 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ)
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
15
5
10
35
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TS-1
TS-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
40
40
40
40
50
50
60
60
60
60
60
60
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
44900
120000
383,23245
288,90569
----
52400
145000
-----------------------
111000
---
297,29097
3, 17, 21, 28, 31 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 3, 17, 21, 28, 31 55100
172000
---------
366,39995
250,00919
46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 154000
...
31200
63700
261000
299000
167000
202000
107000
149000
60600
118000
-------------------------
296,58364
---360,09963
329,61135
269,40120
257,65109
303,76315
289,60350
312,97572
291,69821
343,86598
307,11049
45700
103000
152000
128000
46500
91000
34
381,80113
305,61493
262,89055
282,21028
380,32768
318,37324
370,62687
268,16265
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
102810129
102810086
102810192
Fen Fakültesi
Kimya
Matematik
Matematik (İngilizce)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Fizik
İstatistik
İstatistik (KKTC Uyruklu)
Kimya
Matematik
Psikoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik
İç Mimarlık
Seramik
Tekstil ve Moda Tasarımı
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
Ekonometri (KKTC Uyruklu)
Ekonometri (İngilizce)
İktisat
İktisat (İÖ)
İktisat (İngilizce)
İktisat (KKTC Uyruklu)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme (İngilizce)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
İletişim Bilimleri
Radyo, Televizyon ve Sinema
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Biyomedikal Mühendisliği
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
4
4
MF-2
MF-1
MF-1
10
10
30
1
1
1
17, 21, 28 228000
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
60
60
60
60
50
50
50
50
2
2
2
2
2
2
2
2
46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 353000
337000
407000
184000
259000
262000
325000
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
-----------------------
226,86996
232,96431
237,14648
210,78203
288,35168
263,01024
262,19241
244,04671
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
102810014
102830027
102810023
102830018
102810147
102830115
102810095
102830124
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
102810174
102810165
102810032
102810208
102810041
102910013
102910022
102910764
102910031
102910067
102910076
102910085
102910094
102930044
102910101
102930053
102910119
102910128
102910137
102910613
102910146
102910155
102910164
102910773
102910173
102910182
102910685
102910191
102930114
102910622
102910631
102910649
102910728
102910482
102910207
102930283
102910782
102910588
102910216
102930123
102910597
102910791
102910225
102930132
102910604
102910234
102930256
102910243
102910755
102910252
102930308
102910667
102910737
102910701
102930326
102910676
4
4
MF-4
MF-4
45
45
2
2
194000
225000
-----
237,21171
216,78329
4
4
MF-4
MF-4
10
10
1
1
...
-----
----
4
YGS-2
80
2
1, 38, 46 180000
2340
312,73440
5
MF-3
85
3
173 17000
---
450,20867
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
YGS-1
MF-2
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
80
1
45
62
55
135
50
50
60
60
110
50
45
2
1, 83, 127, 173 1, 83, 90, 127, 173 1, 173 1, 173 1, 85, 127, 173 1, 21, 75, 77, 173 1, 173 1, 2 75, 173 2 1, 173 1, 173 1, 75, 173 27900
...
218000
172000
34200
7130
75100
105000
21900
29000
103000
19700
7070
1980
...
6870
14900
2030
940
16500
20800
----14100
1850
1110
249,39949
---309,19268
251,22356
221,16665
407,47264
406,79264
387,95081
411,05649
400,44969
328,80790
376,94550
421,98927
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
MF-2
MF-1
MF-1
MF-2
MF-1
TM-3
TS-2
TS-2
40
50
10
50
1
20
50
45
80
80
1
2
1
2
308000
195000
23100
38200
65600
---------------------
255,02149
1
2
2
2
2
173 173 15, 17, 86, 173 173 90, 173 173 173 15, 173 173 2 4
4
4
4
4
TM-3
MF-4
TM-3
TM-3
TM-2
25
30
30
25
200
1
1
1
1
5
173 173 173 173 173 142000
76900
385000
...
21200
-----------
315,15963
335,49761
232,90512
---410,14088
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
80
80
1
70
125
125
40
1
135
135
40
70
70
50
30
2
2
4
4
1
2
2
2
1
21, 173 2 21, 90 17, 21, 28, 173 21, 173 2 17, 21, 28, 173 21, 90, 173 21, 173 2 17, 21, 28, 173 21, 173 2 21, 173 17, 21, 28, 173 298000
319000
...
299000
197000
282000
122000
...
176000
245000
92500
122000
166000
103000
...
-------------------------------
247,44956
241,60796
---247,09665
278,65816
251,85521
312,37483
---286,85025
262,41448
330,87692
312,17699
290,90768
328,75276
----
4
4
YGS-4
YGS-4
160
140
4
4
1, 17, 121, 173, 708 1, 2, 17, 121, 708 112000
161000
28700
38600
378,77364
360,79445
4
4
TS-1
TS-1
65
30
2
1
173 173 55200
...
-----
336,20797
----
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
70
70
45
2
2
2
15, 17, 28, 173 2, 15, 17, 28 15, 173 68600
93600
52200
-------
346,64254
315,48741
370,83116
2
2
2
4
2
2
2
2
3
2
2
2
4
4
1
16
8
2
...
35
----
243,07609
409,01545
364,53171
339,92645
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ)
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Mimarlık
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Tekstil Mühendisliği
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Bitki Koruma (KKTC Uyruklu)
Gıda Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu)
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Adana Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
Hemşirelik (İÖ)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Ceyhan Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Kozan İşletme Fakültesi
İşletme
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
Konaklama İşletmeciliği
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Arap Dili ve Edebiyatı
Arkeoloji
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Felsefe
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme (Uzaktan Öğretim)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Sağlık Yönetimi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
45
70
70
1
70
70
50
80
80
40
30
1
80
80
70
40
40
2
2
2
4
4
6
MF-2
MF-2
MF-3
10
1
265
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-4
MF-4
TM-1
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-2
MF-2
45
45
1
75
55
45
20
20
1
45
40
40
2
2
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
4
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2, 15 173 2 90, 173 15, 17, 28, 173 2, 15, 17, 28 173 173 2 173 173 90, 173 17, 28, 111, 173 2, 17, 28, 111 173 17, 28, 111, 173 173 ...
176000
210000
...
44400
64700
58400
51500
67500
...
69800
87600
33900
48200
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
-----------------------------------
---247,55295
228,61938
---384,14079
352,20561
361,49395
372,04043
348,23674
---344,99590
322,34216
403,44463
377,44521
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
102930335
102910279
102930141
102910807
102910288
102930159
102910297
102910304
102930168
102910313
102910322
102910816
102910331
102930195
102910349
102910491
102910358
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
102910473
102910825
102910376
102910507
102910516
102910834
102910385
102910394
102910525
102910534
102910543
102910843
102910552
102910561
102910579
102910446
102910455
102930292
102910694
102910719
102910746
102910464
103010019
103010655
103010558
103010028
103010046
103010055
103010091
103030235
103010107
103030147
103010116
103030156
103010037
103010064
103010073
103010082
103010134
103010531
103030271
103010549
103030289
103010664
103010619
103030244
103010628
103010143
103030138
103010204
7
173 90, 173 173, 188 ...
7820
181000
147000
...
142000
207000
216000
2
1
1
173 173 90, 173 15, 17, 86, 173 173 173 173 173 90, 173 173 173 173 50
179
85
2
5
3
1, 38, 78, 87, 173 1, 38, 87, 173 1, 2, 38, 87 YGS-5
45
2
4
MF-4
25
4
TM-1
4
-------
---477,48381
-------------------------
245,44435
269,83414
---270,67554
230,35148
272,00259
178000
102000
130000
2270
457
964
313,63008
365,28201
341,96020
1, 173 345000
40800
313,13530
1
173 ...
---
----
30
1
173 ...
---
----
YGS-6
105
3
1, 15, 130, 173 627000
114000
251,02438
5
5
MF-3
MF-3
95
40
3
1
14 11 19600
28200
-----
444,07974
424,37634
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-3
TM-3
TS-2
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
60
60
60
65
60
60
60
60
60
60
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 27300
355000
120000
226000
114000
147000
65800
91300
35500
59300
3290
-------------------
316,93436
241,41130
305,93770
281,25008
330,05724
312,99437
339,72322
322,28193
367,56867
344,88222
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
TM-2
10
10
10
50
200
1
1
1
2
5
...
...
...
237000
27600
-----------
---------220,80085
400,01397
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
55
55
55
55
100
55
55
55
2
2
2
2
3
2
2
2
2 226 224000
294000
218000
290000
...
148000
208000
87600
-----------------
269,33904
248,33885
271,14087
249,43514
---303,88886
279,73284
334,39499
4
4
YGS-4
YGS-4
240
210
6
6
1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 149000
196000
36300
45300
364,52691
350,19140
4
MF-4
50
2
39400
---
393,01669
2
2
2
1
1
2 2 2 2 2 ...
197000
216000
36
---237,24364
224,30857
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
201210279
201210288
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Maden Mühendisliği
Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Makine Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
Zootekni
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İletişim Bilimleri (İngilizce) (Tam Burslu)
İletişim Bilimleri (İngilizce) (%50 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi ve Finans (Tam Burslu)
Ekonomi ve Finans (%50 Burslu)
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
201210304
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
5
3, 17, 21, 28, 33 201210313
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (% 50 Burslu)
4
MF-4
20
3, 17, 21, 28, 33 201210622
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Tam Burslu)
4
MF-4
3
3, 33, 46 201210667
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
14
3, 33, 46 4
MF-4
4
3, 17, 21, 28, 33 35600
---
400,05258
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
18
8
34
5
7
3, 17, 21, 28, 33 3, 33, 46 3, 33, 46 17, 21, 28, 33 3, 17, 21, 28, 33 47300
222000
...
38500
-----------
379,00828
221,08956
---394,72805
103010161
103030217
103010179
103030298
103010188
103010673
103010197
103010213
103010222
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
60
60
50
50
30
1
65
135
55
2
2
2
2
1
304,69601
276,10973
354,20125
339,61052
...
163000
12000
138000
-------------------
2
4
2
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-3
MF-2
35
35
35
30
1
1
1
1
178000
148000
180000
213000
---------
247,13971
268,73258
247,50088
226,36605
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
MF-2
TS-1
MF-2
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-2
MF-1
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
55
20
20
55
20
55
45
20
20
85
85
85
20
20
60
2
1
1
2
1
2
2
1
1
3
3
3
1
1
2
1, 83, 127 1 1 1 1 1, 75 1, 75, 77 1 1 1 1 1 1 1 1, 75 35300
...
...
183000
...
88400
9930
...
...
110000
91400
20700
...
...
7980
2040
...
...
14900
...
13000
1150
...
...
21500
13500
1900
...
...
1180
210,89962
------244,02741
---323,51630
377,16436
------385,07375
336,51784
375,04382
------418,54823
4
YGS-2
77
2
1, 38 90200
295
377,15713
4
YGS-5
35
1
1 341000
40500
313,95551
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
8
16
6
13
36
8
4
72
16
3, 17, 21, 28, 33 3, 17, 21, 28, 33 3, 21, 28, 33, 77 3, 21, 28, 33, 77 17, 21, 28, 33 3, 17, 21, 28, 33 3, 17, 21, 28, 33 33, 46 3, 33, 46 15200
238000
4830
-------------------
385,49246
242,97278
433,92376
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
4
18
4
18
4
16
4
13
3
9
3, 33, 46 3, 33, 46 3, 17, 21, 28, 33 3, 17, 21, 28, 33 3, 33, 46 3, 33, 46 3, 17, 21, 28, 33 3, 17, 21, 28, 33 3, 17, 21, 28, 33 3, 17, 21, 28, 33 79600
---------------------
340,54436
4
TM-1
5
3, 17, 21, 28, 33 ---
356,34220
4
TM-1
18
3, 17, 21, 28, 33 4
4
MF-4
MF-4
6
27
3, 17, 21, 28, 33 3, 17, 21, 28, 33 46500
-----
380,41339
59600
---
359,56495
2 2 90 104000
135000
63300
73800
---255,65693
463,89532
277,57652
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
103010567
103010576
103010585
103010594
4
4
4
4
4
4
4
6
5
103010258
103010267
103010276
103010285
103010294
103010319
103010328
103010337
103010346
103010601
103010355
103010364
103010373
103010382
103010391
103010407
103010646
201210022
201210534
201210049
201210058
201210085
201210094
201210746
201210604
201210588
201210155
201210552
201210128
201210137
201210207
201210216
201210173
201210182
201210234
201210243
201210579
201210561
201210331
201210349
201210394
201210401
201210358
201210367
3
5
3
347000
20700
...
83300
21300
60800
104000
67500
53600
61300
243,84258
413,11551
---342,37048
409,92874
356,84306
323,32930
350,70693
368,38948
---
---
42500
---
387,49208
---
37
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
201210376
201210482
201210491
201210516
201210525
201210455
201210464
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Buca Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
Denizcilik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLPMaine Maritime Academy) (Ücretli)
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce)
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLPMaine Maritime Academy) (Ücretli)
Edebiyat Fakültesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Dilbilim
Felsefe
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)
4
MF-4
32
3, 17, 21, 28, 33 205000
---
231,79635
4
MF-4
4
3, 17, 21, 28, 33 56900
---
363,78549
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
18
4
18
8
17
3, 17, 21, 28, 33 3, 33, 46 3, 33, 46 3, 17, 21, 28, 33 3, 17, 21, 28, 33 166000
54500
-----------
253,93824
367,35201
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
26
9
15
33, 46 3, 33, 46 3, 33, 46 223000
32200
68200
-------
219,40372
406,70081
347,14003
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) (İÖ)
Müzecilik
Psikoloji
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Fen Fakültesi
Bilgisayar Bilimleri
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik (İngilizce)
Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
53000
369,57404
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
201210437
201210419
201210428
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
103110018
103110027
103110036
103110045
103110063
103110072
103110081
103110099
103110106
103110115
103110124
103110133
103130031
103110142
103110151
103110169
103110178
103110187
103110196
103110778
103130279
103110663
103110681
103110672
103110706
103110654
103110724
103110203
103110212
103130243
103110284
103110742
103110266
103130261
103110796
103110787
103110803
103130288
103110275
103130225
103110636
103110221
103110239
103110248
103110257
103110812
103110857
103110839
103110848
103110769
103110309
103110318
103130067
103110327
103130076
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
MF-2
TS-1
MF-2
MF-2
DİL-1
MF-1
DİL-1
YGS-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
YGS-4
YGS-4
70
50
20
20
100
20
45
100
115
20
20
100
100
70
105
105
20
20
105
40
40
2
2
1
1
3
1
2
3
3
1
1
3
3
2
3
3
1
1
3
1
1
1, 82, 83, 124 1, 4 1 1 1 1 1, 85, 127, 128 1, 75 1, 15, 28, 75, 77 1 1 1 1, 2 75 1 1 1 1 1, 75 1, 75 1, 2 194000
...
...
176000
...
18800
47000
3150
...
...
80600
113000
19900
87600
21900
...
...
6310
38700
54400
5140
...
...
14900
...
1640
8480
610
...
...
17400
21800
--13300
1930
...
...
1030
11000
15300
319,04614
------248,84367
---302,94845
379,59137
455,85538
------402,93077
383,59327
414,41524
339,24047
373,06362
------425,36897
426,82599
411,95574
4
MF-4
70
2
15, 17, 28, 105 103000
---
305,82748
4
4
MF-4
TM-1
5
70
2
17, 28, 105, 251, 763, 840 15, 17, 28 49900
-----
368,21121
4
4
TM-1
MF-4
5
35
1
17, 28, 251, 742, 764 15, 17, 28, 105 92900
-----
316,26538
4
MF-4
5
4
4
4
4
4
4
DİL-1
TM-3
TM-3
DİL-1
TM-3
DİL-1
80
60
60
40
45
40
2
2
2
1
2
1
15, 28, 77 4 2, 4 15, 94 4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
40
20
35
40
40
65
65
1
1
1
1
1
2
2
2, 36 15 15, 17, 86 4
4
4
4
4
4
MF-1
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
MF-1
45
10
40
80
50
1
2
1
1
2
2
4 15, 17, 86 15, 17, 86 15, 17, 86 15, 17, 28 15, 17, 28, 90 4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
10
10
10
1
1
1
4
4
MF-3
TM-2
280
500
7
13
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
110
110
95
95
3
3
3
3
6
14
10
5
16
17, 28, 105, 251, 763, 840 ---
8230
277000
311000
15200
165000
1620
-------------
395,35657
264,55491
254,10008
330,59627
304,40892
478,72140
2750
...
...
...
...
40100
56100
---------------
461,43807
------------362,54944
347,63382
161000
262,07260
224000
199000
111000
...
-------------
...
...
...
-------
----------
15, 38 95200
15900
-----
318,80272
420,55090
15 2, 15 15 2, 15 136000
190000
165000
210000
---------
305,30965
281,37689
291,36205
274,02693
36 2 4 2, 4 38
229,04384
234,37522
300,51434
----
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
103110336
103130085
103110345
103130094
103110354
103130101
103110363
103130119
103110372
103130207
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İşletme Fakültesi
İktisat (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeofizik Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Biyokimya
Biyokimya (KKTC Uyruklu)
Biyoloji
Fizik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Kimya
Matematik
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Maliye (KKTC Uyruklu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
225
225
235
235
95
95
125
125
6
6
6
6
3
3
4
4
15 2, 15 15 2, 15 15 2, 15 15 2, 15 134000
197000
133000
187000
71600
116000
97200
142000
-----------------
306,14678
278,66301
306,76613
282,49061
351,74156
320,65461
327,59869
301,86144
4
4
YGS-4
YGS-4
250
170
7
5
1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 109000
154000
27900
37400
380,23929
362,83148
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-1
80
100
60
55
50
2
3
2
2
2
15, 17, 28 15, 17, 28 15, 17, 28, 106 15, 17, 28 15, 17, 28 69700
60600
142000
46200
64900
-----------
348,75088
357,00928
302,12298
376,19109
352,97859
4
4
MF-4
MF-4
80
70
2
2
4 4 26200
89300
-----
419,52952
320,36972
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
90
80
100
90
100
100
40
1
50
80
105
105
70
50
290
3
2
3
3
3
3
1
2
2
3
3
2
2
8
15, 17, 28 15 15, 17, 28 15 15 2, 15 15 15, 90 15 15 15, 17, 86 2, 15, 17, 86 15, 17, 86 15 15 44000
119000
32600
36200
39700
49200
224000
...
202000
195000
47000
59600
92000
207000
5570
-------------------------------
384,83629
289,66365
405,95438
398,92168
392,54638
375,92535
218,81119
---233,00225
236,85301
379,59966
359,62723
317,29673
230,76755
486,53220
4
YGS-2
100
3
1, 15, 87 16700
4
478,94999
4
YGS-6
55
2
1, 15, 17, 86 300000
48900
305,12153
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
50
40
40
40
60
70
50
2
1
1
1
2
2
2
1, 21 1, 17, 21, 75, 86 1, 21 1, 2, 21 1, 21 1 1, 75 217000
...
109000
145000
292000
37100
13500
14900
...
21300
25400
18900
2270
1510
223,71447
---385,93847
368,50804
253,31944
353,20775
402,28888
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
MF-2
MF-2
DİL-1
DİL-1
MF-2
MF-1
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
50
50
30
2
10
10
80
80
10
50
80
80
85
85
80
80
2
2
1
46 2, 46 46 46, 90 46 46 21, 77 2, 21, 77 46 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 376000
428000
...
...
---------------------------------
235,41110
213,89889
-------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
45
45
205
205
215
215
205
205
255
255
1
105
2
2
6
6
6
6
6
6
7
7
21 2, 21 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46, 90 21 336000
337000
356000
-------------------------
237,39647
237,17617
232,18210
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
103110381
103110399
103110406
103110415
103110627
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
103110424
103110433
103110442
103110451
103110469
103110478
103110487
103130128
103110496
103110821
103110503
103110512
103110521
103130137
103110539
103110548
103110557
103110645
103110618
103210423
103210538
103210044
103230278
103210017
103210026
103210035
103210053
103230269
103210529
103210565
103210062
103210071
103210089
103230039
103210098
103210105
103210114
103230066
103210123
103230075
103210132
103230084
103210432
103230427
103210141
103230093
103210159
103230109
103210168
103230118
103210177
103230127
103210574
103210414
1
1
2
2
1
2
2
2
3
3
2
2
3
2
2
...
14600
19000
142000
178000
88500
126000
53000
89500
387000
210000
344000
226000
302000
...
154000
39
---334,89145
302,10060
315,27276
298,91907
323,98820
302,61730
350,29156
323,36643
223,43050
278,86224
238,87786
268,73116
246,29741
---301,11542
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
103230366
103210468
103230418
103210547
103230472
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Kütahya Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
Bankacılık ve Finans (KKTC Uyruklu)
Muhasebe
Muhasebe (İÖ)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (İÖ)
Simav Teknoloji Fakültesi
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.)
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T..O.K.) (İÖ)
İmalat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İşletme Fakültesi
İşletme
İşletme (İÖ)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ)
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
TM-2
TM-1
TM-1
105
40
40
3
1
1
2, 21 21 2, 21 240000
220000
262000
-------
268,88146
270,42154
257,52321
4
4
YGS-4
YGS-4
100
80
3
2
1, 121 1, 2, 121 ...
...
...
...
-------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
70
70
70
70
70
70
60
60
10
20
75
75
60
50
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
46 2, 46 21 2, 21 46 2, 46 46 2, 46 46 46 46 2, 46 46 46, 87 114000
158000
96100
128000
108000
131000
83500
102000
294,88600
259,37554
312,73835
281,55775
300,70573
279,64901
327,22905
306,03344
13100
-----------------------------
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
75
100
123
2
3
4
1, 38, 46, 78, 87 1, 46, 87 1, 38, 46, 87 223000
28800
170000
4010
14
1980
295,03326
456,75151
317,99856
4
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
65
65
1
65
65
65
65
2
2
2
2
2
2
1, 46 1, 2, 46 1, 46, 90 1, 46 1, 2, 46 1, 46 1, 2, 46 348000
447000
...
362000
480000
411000
509000
57400
77000
...
60100
84100
69900
90100
294,28904
275,93799
---291,36496
270,59423
282,00200
266,41212
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
14
14
6
6
42
42
18
18
35
15
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
46 2, 46 40, 46, 53 2, 40, 46, 53 46 2, 46 40, 46, 53 2, 40, 46, 53 46 40, 46, 53 139000
166000
153000
165000
218000
216000
---------------------
273,24102
253,91585
262,84727
254,15366
223,89587
225,12949
4
4
4
4
MF-2
TM-3
TM-3
TM-2
40
40
40
70
1
1
1
2
1 75 2 1 ...
...
...
89400
...
----13400
---------337,93411
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
TS-2
DİL-3
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
40
10
20
20
10
50
40
55
55
1
1
1
1
1
2
1
2
2
400000
...
...
...
228,17448
----------
...
51000
88600
-------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
65
65
60
60
60
40
60
60
30
30
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
15 2, 15 2 294000
356000
101000
127000
...
...
234000
279000
...
...
---------------------
248,44980
232,14668
325,11171
309,67085
------265,84775
252,63906
-------
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
50
50
40
50
50
45
40
40
2
2
1
2
2
2
1
1
46 2, 46 46 15 2, 15 243 46 2, 46 123000
155000
206000
106000
139000
102000
134000
155000
-----------------
286,57634
260,98992
231,24598
302,49973
273,02554
306,72069
277,12761
260,92788
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
103210389
103230348
103210186
103230233
103210195
103230384
103210202
103230251
103210211
103210229
103210238
103230242
103210477
103210405
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
103210265
103210274
103210283
103210308
103230321
103210583
103210317
103230339
103210326
103230375
103210486
103230436
103210495
103230445
103210502
103230454
103210511
103230463
103210441
103210459
103310397
103310467
103330198
103310282
103310307
103310167
103310422
103310413
103310149
103310122
103310404
103310219
103330065
103310201
103330047
103310352
103330162
103310458
103310431
103310343
103330171
103310449
103330189
103310176
103330011
103310334
103310185
103330029
103310131
103310291
103330135
5
2 2 15 2 130000
160000
40
280,20836
257,98821
460,84383
---351,95240
323,93018
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
103310476
103310016
103310025
103310034
103310361
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
Mekatronik Mühendisliği
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık
Teknoloji Fakültesi
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.)
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
İmalat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Tıp Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Sosyal Hizmet
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu
4
MF-4
35
1
46 4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
10
40
45
1
1
2
46 46 46 4
MF-4
30
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
14
6
28
28
12
12
32
32
14
14
24
16
32
32
14
14
110
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
4
YGS-2
YGS-5
170
60
5
2
4
YGS-6
120
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. (İÖ)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Coğrafya
Coğrafya (KKTC Uyruklu)
Felsefe
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Klasik Arkeoloji
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Biyokimya
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Matematik (İÖ)
Matematik (KKTC Uyruklu)
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İletişim Fakültesi
4
YGS-6
5
5
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
...
---
----
221000
-------
221,64331
44700
---
383,66264
138000
157000
139000
154000
129000
161000
137000
155000
205000
209000
104000
118000
213000
273,83068
259,70528
272,60645
261,66450
281,24333
256,93293
274,58120
260,94813
231,78299
229,31616
303,98352
290,39815
227,12627
13400
-----------------------------------
1, 38 1 197000
78700
2950
17100
305,31504
404,25380
3
1, 15, 220 563000
102000
258,91179
120
3
1, 2 664000
120000
246,66075
MF-3
MF-3
150
115
4
3
4, 87 4, 11, 14 15500
24600
-----
454,21791
432,33141
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TS-1
TS-1
TM-3
DİL-1
TM-3
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
70
55
70
1
80
80
50
35
1
35
50
80
70
70
90
90
2
2
2
1
2
2
2
2
3
3
83, 127 15, 77 4 4, 90 4 15, 77 4 83, 127 83, 90, 127 15, 77 4 15, 17, 86 4 15, 17, 86 4 4 18100
5700
17600
...
156000
4730
251000
8240
...
1700
311000
15100
72500
72300
36500
22100
---------------------------------
308,38577
423,65065
380,76123
---308,79194
435,04521
272,56985
395,26635
---477,43526
254,24370
423,36680
334,93258
357,24378
366,39223
385,75470
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
60
50
60
70
60
60
50
2
2
2
2
2
2
2
1, 4 1, 4 1, 4 15, 17, 75, 86 1, 4 1, 4 1, 4, 75 178000
151000
59200
20500
57700
16900
4440
4130
14700
13800
--11100
1750
805
326,34391
266,50712
419,40737
413,37082
364,20883
382,06325
435,56966
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-1
MF-3
MF-2
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
MF-1
MF-1
40
60
120
30
80
80
110
110
1
1
2
3
1
2
2
3
3
17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 86 2, 17, 21, 86 17, 21, 86, 90 4
MF-3
320
8
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
110
110
95
95
90
90
3
3
3
3
3
3
40, 53 2 40, 53 2, 40, 53 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
103310316
103310379
103310325
103330144
103310388
103330153
103310228
103330074
103310237
103330083
103310246
103310255
103310264
103330117
103310273
103330126
103310097
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
103310104
103310158
103310113
103330056
103410015
103410024
103410033
103410042
103410069
103410809
103410078
103410087
103410748
103410721
103410818
103410739
103410757
103410096
103410103
103410112
103410121
103410139
103410148
103410775
103410157
103410166
103410175
103410615
103410784
103410184
103410193
103410209
103410218
103410227
103410236
103410245
103430064
103410827
103410793
103410254
103430073
103410263
103430082
103410272
103430091
2 40, 53 2, 40, 53 40, 53 2 40, 53 2, 40, 53 2
2
2
1
10
2
460,13303
194000
188000
141000
201000
...
-------------------
15, 17, 38, 86 85400
---
330,39442
17, 21, 86 2, 17, 21, 86 17, 21, 86 2, 17, 21, 86 17, 21, 86 2, 17, 21, 86 93200
144000
85400
135000
61500
82100
-------------
330,41655
301,00884
336,08308
305,73210
360,68751
343,35690
76600
202000
41
342,08592
233,03840
243,29583
241,11763
275,75373
239,96210
----
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
103410306
103410315
103410324
103410624
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklamcılık
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomühendislik
Deri Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Peyzaj Mimarlığı
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Ebelik
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama İşletmeciliği (İÖ)
Seyahat İşletmeciliği
Turizm Rehberliği
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Çin Dili ve Edebiyatı
Ermeni Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Felsefe (İÖ)
İbrani Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Japon Dili ve Edebiyatı
Kore Dili ve Edebiyatı
Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Rus Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
80
80
80
65
2
2
2
2
4, 109 4, 109 4, 109 4, 109 32600
20600
16600
16800
---------
358,37459
375,25700
382,61712
382,22158
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
105
55
10
80
145
1
60
75
80
75
3
2
1
2
4
37000
53100
29300
83400
...
33500
75600
41100
183000
---------------------
397,54992
369,45471
2
2
2
2
15, 17, 86 15, 17, 86 4 15, 17, 86 15, 17, 86 15, 17, 86, 90 15, 17, 86 17, 21, 28 15, 17, 86 4 4
6
MF-2
MF-3
30
360
1
9
4 4, 14, 87 4210
-----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
MF-2
TM-1
MF-4
MF-4
MF-3
MF-2
MF-2
35
35
65
20
35
30
30
35
30
30
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 151000
116000
151000
4
4
YGS-2
YGS-2
40
90
1
3
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
DİL-1
60
60
50
60
5
5
MF-3
MF-3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
412,99774
327,29242
---404,08095
337,25556
389,93309
243,40163
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
103410333
103410342
103410351
103410369
103410378
103410836
103410387
103410396
103410403
103410412
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
103410606
103410457
103410633
103410642
103410466
103410651
103410669
103410678
103410687
103410696
103410703
103410712
103410766
103410527
103410563
103430152
103410572
103410581
103510014
103510023
103510129
103510792
103510905
103530433
103510808
103510147
103530196
103510156
103510174
103530406
103510192
103530415
103510208
103530363
103510898
103530399
103510217
103530099
103510226
103530106
103510783
103510041
103510059
103510068
103510774
103530345
103510077
103510086
103510095
103510111
103510138
103510165
103510183
103510235
103510244
103530115
493,25162
266,53315
297,23315
263,92766
165000
186000
199000
---------------------
1, 4, 286 1, 4, 38, 78 24100
182000
10
2390
464,78986
312,04827
2
2
2
2
1, 21, 261 1, 2, 21, 261 1, 21, 261 1, 21, 261 332000
430000
357000
13300
54400
73700
59200
1360
297,79243
278,69066
292,25260
346,23091
90
60
3
2
11 17500
26500
-----
449,10688
428,10226
DİL-3
DİL-3
TM-3
TM-3
DİL-3
DİL-1
DİL-1
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-3
TS-2
TS-2
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
45
25
45
45
35
65
65
35
35
35
45
45
50
50
45
45
100
100
100
100
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2 15600
41600
236000
289000
40000
11900
17400
19100
19300
24100
22800
28300
140000
209000
119000
162000
72600
112000
43200
75000
-----------------------------------------
372,64052
248,23249
277,67604
260,73464
257,22512
359,25891
313,56585
355,14261
353,74737
331,64933
337,73344
312,33089
295,94751
267,65379
326,93996
305,90987
334,81964
310,23473
359,45903
333,13809
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
MF-2
MF-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
35
70
70
70
60
60
70
70
70
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1, 125 1 1, 75 1, 21, 75, 77 75 2 1 1 1, 75 26800
177000
62700
7000
24800
32400
98000
24100
9920
1930
14900
10400
934
----13900
2010
1320
255,21250
248,31876
355,89577
408,83263
406,31530
396,08123
331,95246
369,70847
411,81855
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
TM-2
20
10
20
70
200
1
1
1
2
5
219000
21600
-----------
231,44264
409,38893
4
4
TM-1
TM-1
110
110
3
3
213000
295000
-----
272,85635
248,20455
2 21, 77 2, 21, 77 2 115 2, 115 2 2 2 4
8
8
3
21 2, 21 169000
226000
42
289,71097
214,83720
257,13975
242,18330
234,49699
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
103510253
103530124
103510262
103530372
103510862
103510968
103510695
103510271
103530203
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Uluslararası İlişkiler
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Gazetecilik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ)
Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (İÖ)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Tekstil Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
Seyrani Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarla Bitkileri
Zootekni
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)
Uçak Elektrik-Elektronik
Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ)
Uçak Gövde - Motor
Uçak Gövde - Motor (İÖ)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Muhasebe ve Finans Yönetimi (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
1
21 2, 21 21 2, 21 21 21, 90 21 203000
273000
128000
187000
73500
...
108000
---------------
276,53095
254,19699
309,01399
282,28267
350,15209
---325,71902
220
170
6
5
1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 92500
148000
24300
36000
388,00147
365,00207
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
80
80
65
65
70
70
2
2
2
2
2
2
2 83600
184000
63200
144000
59000
96100
-------------
315,87921
265,41297
329,94295
283,59920
333,12948
308,29799
4
4
MF-4
MF-4
60
60
2
2
21 21 34400
153000
-----
402,29595
262,59051
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
85
85
60
60
1
50
50
80
80
70
70
40
40
45
45
1
50
50
60
60
90
90
125
125
55
55
50
50
30
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
2
2
2
2
1
21 2, 21 21 2, 21 21, 90 21 2, 21 21 2, 21 21 2, 21 21 2, 21 21 2, 21 21, 90 21 2, 21 21 2, 21 21 2, 21 21 2, 21 21 2, 21 21 2, 21 21 78200
122000
46400
64600
...
191000
225000
62200
88900
82800
112000
123000
178000
91800
143000
...
134000
181000
106000
137000
63200
83700
115000
146000
218000
-----------------------------------------------------------
333,74442
287,30187
380,58235
352,41665
---238,91875
216,20742
355,87460
320,75542
328,09538
296,39659
286,12123
246,57698
317,54869
269,61369
---277,30028
244,61821
301,82706
274,40899
354,32430
326,91232
293,18624
267,88745
223,63971
4
4
MF-3
MF-3
50
200
2
5
21, 87 21, 38, 87 28200
100000
-----
424,43198
313,43950
4
4
4
4
4
4
4
6
6
MF-2
MF-2
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
MF-2
MF-3
MF-3
35
35
35
1
35
35
20
255
1
1
1
1
164 164 164 90, 164 164 164 164 4, 14 4, 14, 90 213000
185000
226,39085
243,01330
9230
...
-------------------
4
4
5
TM-1
TM-1
MF-3
55
55
65
2
2
2
2 345000
397000
114000
-------
235,04907
219,42963
298,74700
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
40
40
40
40
40
40
1
1
1
1
1
1
1, 21, 41, 87 1, 2, 21, 41, 87, 767 1, 21, 41, 87, 724 1, 2, 21, 41, 87, 724 1, 21, 41, 87, 724 1, 2, 21, 41, 87, 724 148000
210000
84100
154000
90700
163000
26000
34300
516
2810
625
3240
358,14466
331,93894
388,98626
338,39076
382,82740
333,74250
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
40
40
40
40
40
1
1
1
1
1
1 1, 2 1 1, 2 1 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
----------------
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
130
130
80
80
45
1
40
4
4
2
2
2
4
4
YGS-4
YGS-4
4
4
4
4
4
4
2 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
103510289
103530133
103510677
103530424
103510298
103530284
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
103510305
103510314
103510323
103530221
103510686
103530212
103510977
103510332
103530442
103510341
103530142
103510359
103530266
103510914
103530451
103510853
103530381
103510986
103510368
103530336
103510765
103530309
103510377
103530151
103510395
103530169
103510711
103530239
103510729
103530257
103510402
103510826
103510835
103510844
103510747
103510889
103510995
103510871
103510756
103510817
103510411
103511003
103510923
103530469
103510429
103510738
103530275
103510465
103530293
103510474
103530318
103510959
103530496
103510932
103530478
103510941
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
7
2 60700
86100
...
223000
217000
43
357,98397
324,05585
---221,37014
225,82774
472,69605
----
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
103530487
103610279
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Tıp Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Felsefe
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakülesi (KKTC Uyruklu)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
YGS-6
40
1
1, 2 ...
...
----
5
MF-3
40
1
11 30200
---
419,95539
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
70
105
95
50
65
65
155
105
120
2
3
3
2
2
2
4
3
3
1 1 1, 75 1 75 2 1 1 1, 75 301000
14800
282,37768
168000
...
34600
38800
262000
38200
19800
17600
...
----18500
2290
1780
257,87080
---393,27644
388,17250
262,23696
351,92810
389,60507
6
9
8
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
103610128
103610013
103610022
103610288
103610225
103630159
103610031
103610049
103610058
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
103610216
103630141
103610076
103630053
103610085
103610137
103630044
103610146
103630035
103610155
103630026
103610261
103630195
103610207
103610234
103630168
103610252
103630186
103610243
103630177
103610101
103610297
103610304
103610094
103610191
103710084
103710075
103730079
103710093
103730088
103710039
103730034
103710048
103730043
103710057
103730052
103710109
103730097
103710066
103730061
103710012
103730016
103810435
103810505
103810011
103810029
103810038
103810462
103810498
103810374
103830263
103810047
103810426
103830245
4
4
4
4
4
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
55
55
60
60
200
2
2
2
2
5
101000
183000
62100
118000
30100
-----------
316,70924
277,52519
342,60674
307,07932
396,39544
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-3
TM-3
YGS-4
60
60
60
60
60
60
60
60
140
2
2
2
2
2
2
2
2
4
366000
229,67365
231000
294000
48300
52900
152000
----------------36800
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
45
45
45
45
45
45
30
2
2
2
2
2
2
1
2 275 153000
168000
124000
138000
177000
197000
15000
---------------
262,71095
252,40757
285,16451
274,06919
246,70402
235,58877
455,53931
4
YGS-5
40
1
1 ...
...
----
4
4
YGS-2
YGS-2
40
102
1
3
1 1, 38 ...
181000
...
2370
---312,39588
4
YGS-6
45
2
1, 15, 785 225000
36600
326,85337
4
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
40
40
40
40
40
1
1
1
1
1
2 2 ...
104000
144000
...
...
-----------
---314,47483
294,06160
-------
4
4
MF-3
MF-3
55
55
2
2
2 202000
224000
-----
234,18401
220,99584
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
55
55
55
55
2
2
2
2
306000
362000
336000
384000
---------
245,18261
230,72706
237,41531
224,43801
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
30
30
40
40
55
55
1
1
1
1
2
2
2 ...
...
104000
121000
163000
190000
-------------
------303,88848
288,05464
255,72563
239,47237
5
5
MF-3
MF-3
50
2
2
59 59, 90 16400
...
-----
451,94510
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
YGS-4
YGS-4
50
60
60
50
50
60
60
60
55
55
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1, 59 1, 59 1, 59, 75 1, 21, 59, 75 1, 59 59, 75 2, 59 1, 59 1, 59, 75 1, 2, 59 231000
168000
59500
5600
...
22300
27800
123000
44300
59300
7960
14800
10100
829
...
----14900
12500
16500
304,15473
254,08736
360,44115
424,92267
---410,31561
402,14814
316,52387
421,17997
408,07230
2 2 2 374000
2 2 2 1, 17, 121, 708 2 2 2 2 2 2 4
6
8
22
44
227,28222
271,71056
252,86359
378,07349
373,69429
363,69244
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Karşılaştırmalı Edebiyat
Karşılaştırmalı Edebiyat (İÖ)
Karşılaştırmalı Edebiyat (KKTC Uyruklu)
Kimya
Matematik-Bilgisayar
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Mimarlık
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarla Bitkileri
Zootekni
Eskişehir Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL)
Edebiyat Fakültesi
Bilim Tarihi (Tam Burslu)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%75 Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Tarih (Tam Burslu)
Tarih (%50 Burslu)
Tarih (%25 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarım (Tam Burslu)
Grafik Tasarım (%50 Burslu)
Grafik Tasarım (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Tam Burslu)
İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%75 Burslu)
İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
20
10
55
70
70
1
40
75
80
80
80
80
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
59 59 59 59, 236 2, 59, 236 59, 90, 236 59 59 59 2, 59 59 2, 59 20200
26600
...
168000
57000
81000
37600
59900
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
-------------------------
293,53678
256,36650
---257,77079
346,76186
328,97448
365,21746
344,42895
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
103810056
103810065
103810074
103810083
103830236
103810514
103810092
103810356
103810117
103830087
103810126
103830096
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
103810135
103830103
103810144
103830112
103810153
103830121
103810489
103830306
103810162
103830209
103810444
103830272
103810171
103810189
103830139
103810198
103830148
103810205
103830157
103810214
103810223
103810523
103810232
103810241
103830175
103810259
103810268
103810277
103810532
103830315
103810408
103810453
103810383
103810417
103810302
103810311
103810392
201410453
201410144
201410426
201410153
201410471
201410029
201410038
201410347
201410065
201410056
201410356
201410392
201410408
201410498
201410295
201410302
201410462
201410232
201410417
201410241
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
100
100
85
85
80
80
40
40
55
55
3
3
3
3
2
2
1
1
2
2
59 2, 59 59 2, 59 59 2, 59 59 2, 59 15, 17, 59, 86 2, 15, 17, 59, 86 162000
209000
181000
209000
113000
159000
...
...
83700
115000
---------------------
292,73664
274,46022
284,68331
274,27217
317,28485
294,26276
------342,12695
321,01050
4
4
YGS-4
YGS-4
150
130
4
4
1, 17, 59, 121, 708 1, 2, 17, 59, 121, 708 93900
138000
24600
34100
387,28611
368,38734
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
70
90
90
80
80
100
100
50
50
1
50
100
100
60
55
205
2
3
3
2
2
3
3
2
2
2
3
3
2
2
6
15, 17, 59, 86 15, 17, 28, 59 2, 15, 17, 28, 59 59 2, 59 59 2, 59 59 59 59, 90 59 15, 17, 59, 86 2, 15, 17, 59, 86 59 15, 17, 59, 86 59 54200
39400
53500
47900
59700
48700
59800
211000
118000
...
207000
62000
73600
115000
30500
7020
---------------------------------
367,80657
393,02414
368,76881
377,99381
359,51702
376,77263
359,24876
228,27125
291,11389
---230,34575
356,18123
339,82795
293,20801
410,44474
480,48220
4
4
TM-1
TM-1
65
65
2
2
59 2, 59 ...
...
-----
-------
4
4
4
4
MF-2
MF-3
MF-3
MF-2
35
40
35
30
1
1
1
1
59 59 59 59 196000
208000
199000
225000
---------
236,34882
230,96889
236,07015
213,28099
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-6
60
125
40
2
4
1
1, 38, 59, 78, 87 1, 38, 59, 87 1, 59 187000
94700
164000
2590
348
28100
309,61556
372,58069
350,45348
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
20
10
3
10
57
10
20
20
10
20
20
3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 ...
21400
...
39800
...
25900
101000
273000
13400
62500
191000
-----------------------
---411,89136
---387,07943
---379,78768
316,28173
246,83086
402,55190
342,33683
274,45600
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
10
30
10
13
13
104
20
20
20
3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 1, 3, 17, 121, 299, 734 1, 3, 17, 121, 299, 734 1, 3, 17, 121, 299, 734 89500
275000
...
16900
30500
...
34400
53700
80100
------------9840
15100
21400
344,89015
265,04239
---418,33017
395,91369
---431,62588
412,63729
394,72836
45
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
201410505
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%25 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu)
İç Mimarlık (Tam Burslu)
İç Mimarlık (%50 Burslu)
İç Mimarlık (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%75 Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)
4
YGS-4
40
1, 3, 17, 121, 299, 734 ...
...
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
10
35
5
10
35
5
10
30
10
10
10
30
10
3
10
68
3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 3, 21, 734 59800
359,37543
...
47800
95800
130000
28700
...
47200
86500
---------------------------------
4
YGS-1
4
1, 3, 17, 21, 28, 222 73700
354
399,70004
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-3
36
4
36
10
6
44
43
7
20
43
7
20
1, 3, 17, 21, 28, 222 1, 3, 222 1, 3, 222 1, 222 1, 3, 222 1, 3, 222 1, 222 1, 3, 222 1, 3, 222 222 3, 222 3, 222 ...
...
...
...
-------
60
12700
689000
69200
236000
147000
15900
44200
49
1310
64700
15500
33100
-------
533,68262
351,84602
263,04589
411,35758
338,09968
313,01489
421,90145
382,29771
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya (Tam Burslu)
Coğrafya (%50 Burslu)
Coğrafya (İngilizce) (Tam Burslu)
Coğrafya (İngilizce) (%50 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)
Matematik (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (Tam Burslu)
Sosyoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (%25 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Tarih (Tam Burslu)
Tarih (%50 Burslu)
Tarih (İngilizce) (Tam Burslu)
Tarih (İngilizce) (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (Tam Burslu)
Ekonomi (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (Ücretli)
4
TM-3
43
17, 21, 28, 222 426000
---
216,57973
4
TM-3
7
3, 17, 21, 28, 222 15000
---
423,64657
4
TM-3
20
3, 17, 21, 28, 222 61800
---
365,66365
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
DİL-1
DİL-1
MF-1
MF-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
4
36
4
36
5
45
4
36
60
9
21
6
46
8
6
46
8
6
49
4
31
15
7
48
3, 222 3, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 222 3, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 17, 21, 86, 222 3, 17, 21, 86, 222 3, 17, 21, 86, 222 3, 4, 222 3, 4, 222 3, 4, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 222 3, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 4, 222 3, 4, 222 3, 4, 222 ...
...
5010
------420,64604
4100
264000
-------------------------------------------------
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-2
TM-2
5
34
11
15
135
3, 222 3, 222 3, 222 3, 46, 222 3, 46, 222 ...
...
...
367
...
-----------
---------507,07011
----
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
6
54
4
36
4
36
5
3, 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 222 3, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 222 74300
392000
64800
---------------
344,73862
221,70449
353,03413
43900
...
57400
385,03608
---362,99197
---378,14338
313,01957
280,50608
414,06839
---379,15646
323,66753
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
201410171
201410189
201410365
201410268
201410277
201410514
201410329
201410338
201410489
201410205
201410214
201410374
201410083
201410435
201410092
201410444
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
201511344
201511671
201512006
201511998
201511247
201511256
201511265
201511917
201511926
201511935
201511468
201511477
201511486
201511274
201511283
201511292
201512087
201512096
201510082
201511132
201510204
201511159
201510285
201510937
201510319
201510328
201511211
201510382
201511202
201512069
201510364
201511026
201512078
201511502
201511511
201510407
201511123
201510416
201510425
201511141
201512015
201512024
201512033
201510813
201512042
201511626
201511635
201510488
201511044
201510461
201511035
201510513
1190
24900
24400
195000
10000
36100
50500
351000
...
40000
...
7080
298000
2000
229000
41000
46
486,80416
265,09247
422,18616
292,49233
435,47143
391,45660
375,96438
242,58103
---386,81038
---421,95646
239,14968
456,51425
260,84080
437,41834
249,49291
378,88667
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
PROGRAM ADI (2)
201510522
201511062
201510497
201510504
201511053
201510558
201510567
201511089
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
6
44
5
6
44
15
6
39
3, 222 3, 222 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 222 3, 222 3, 222 201510531
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
4
TM-2
5
17, 21, 28, 222 201510549
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-2
6
3, 17, 21, 28, 222 201511071
201510576
201510585
201511098
201511644
201511653
201511662
201511389
201511398
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
YGS-4
YGS-4
49
5
6
49
5
6
49
54
6
3, 17, 21, 28, 222 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 1, 121, 222 1, 3, 121, 222 201510637
201510858
201510619
201510849
201510716
201510894
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
İlahiyat Fakültesi (Ücretli)
İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
43
6
52
6
52
3, 222 3, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 222 3, 222 201510691
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
6
3, 17, 21, 28, 222 201510885
201510752
201510919
201511811
201510734
201510901
201511802
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
52
6
38
14
6
34
20
201510779
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-3
201510928
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 Burslu)
4
201511829
201511432
201511441
201511459
201511838
201511856
201511865
201511874
201511908
201511971
201510804
201511105
201512051
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (%25 Burslu)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
59300
385000
43700
35800
230000
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
-----------------
358,34209
224,01409
375,49403
388,73340
272,23157
--32700
----------------30000
5400
392,82521
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
PROGRAM
KODU (1)
103910019
103910028
103910037
103910443
103910046
103910055
103910064
103910082
103910107
103910116
103910125
103910134
103910707
103930562
103910601
103930474
103910628
103930492
32800
46400
309000
118000
18900
372,21664
244,21975
376,23711
454,81586
-------------
426,45749
11500
---
457,02046
3, 17, 21, 28, 222 3, 222 3, 222 3, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 144000
24900
135000
---------------
268,96759
422,49940
276,03808
5
3, 17, 21, 28, 222 28000
---
424,78983
MF-3
40
3, 17, 21, 28, 222 203000
---
233,50437
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
MF-3
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
MF-3
5
13
5
7
25
5
27
18
5
43
60
11
39
3, 17, 21, 28, 222 222 3, 222 3, 222 3, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 17, 21, 28, 222 3, 222 3, 222 222 3, 222 3, 222 4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
60
60
60
60
60
60
60
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
10
10
10
10
30
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
65
65
95
95
65
65
2
2
3
3
2
2
4
3
1 1 1, 75 1 1 1 1, 75 23100
392,73145
13300
203000
17800
21600
109000
43000
226000
47700
798
...
---------------------------
278000
205000
107000
121000
145000
28000
14000
12200
14900
14300
22800
15600
2110
1540
32900
...
142000
30200
70700
451,70746
232,52210
439,12707
430,11622
298,94057
405,31941
---270,26885
411,00085
343,83300
386,63146
213,31248
386,41299
523,29556
----
289,04391
230,99670
304,40886
379,61657
305,32376
364,14703
401,03923
-----------
2 2 2 275000
349000
289000
362000
163000
225000
-------------
47
253,88856
234,02542
249,94779
230,76313
296,81344
273,73400
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
103910716
103930571
103910725
103930589
103910479
103930368
103910188
103930323
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Gazetecilik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Coğrafya (KKTC Uyruklu)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Biyomühendislik
Biyomühendislik (İÖ)
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi
Adli Bilişim Mühendisliği
Adli Bilişim Mühendisliği (İÖ)
Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.)
Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Yazılım Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği (İÖ)
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
YGS-4
YGS-4
150
130
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
50
50
60
60
60
60
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-2
DİL-1
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
20
80
80
1
40
30
80
80
80
80
80
1
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
85
85
40
40
70
70
80
80
80
80
20
40
85
85
60
1
60
60
3
3
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
2
4
MF-2
10
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
28
28
12
12
64
64
27
27
64
64
27
27
42
42
18
18
64
64
27
27
64
64
27
27
42
18
60
60
26
26
1
64
64
27
27
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
1, 121 1, 2, 121 2 2 2 2 90 2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
147000
188000
35900
43800
365,20422
352,38914
97100
127000
110000
212000
101000
201000
-------------
307,72321
291,86847
300,48925
253,64509
305,38638
258,12138
37500
54200
...
...
...
151000
93400
134000
53000
92400
-----------------------
352,77603
337,05167
---------310,99417
320,97220
298,88869
350,23504
321,57201
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
103910073
103910091
103930305
103910779
103910804
103910734
103910143
103910152
103930102
103910161
103930111
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
103910197
103930253
103910488
103930314
103910204
103930289
103910213
103930129
103910222
103930138
103910231
103910249
103910258
103930147
103910452
103910761
103910267
103930483
103910434
103910743
103930598
103910752
103930605
103910646
103930508
103910655
103930517
103910682
103930544
103910691
103930553
103910664
103930526
103910673
103930535
103910504
103930377
103910513
103930386
103910522
103930395
103910531
103930402
103910549
103910558
103910567
103930438
103910576
103930447
103910788
103910585
103930456
103910594
103930465
103910797
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
21 2 2 21 2, 21 21 2, 21 21 2, 21 21 2, 21 21 2, 21 21 21 21 2, 21 21 21, 90 21 2, 21 155000
190000
182000
223000
223000
115000
149000
80900
103000
171000
197000
122000
...
-------------------------------------
261,40700
239,29254
243,94644
219,08262
219,08656
293,65332
265,30719
330,47448
305,48208
250,40194
235,99417
286,92157
----
---
21 2, 21 21, 40, 53, 277 2, 21, 40, 53, 277 21 2, 21 21, 40, 53, 277 2, 21, 40, 53, 277 2 40, 53 2, 40, 53 2 40, 53 2, 40, 53 2 40, 53 2, 40, 53 21 2, 21 21, 40, 53, 277 2, 21, 40, 53, 277 ...
...
...
...
158000
179000
160000
173000
186000
214000
197000
207000
129000
144000
190000
205000
192000
209000
182000
222000
172000
185000
40, 53 217000
2 40, 53 2, 40, 53 90 21 2, 21 21, 40, 53, 277 2, 21, 40, 53, 277 21, 90 220000
...
145000
181000
159000
180000
...
-------------------------------------------------------------------------
48
------------259,25986
245,67131
257,51604
249,45599
241,81765
226,78261
235,90875
230,30724
280,74118
269,37903
239,61613
231,66414
238,60381
229,67147
244,26197
220,55552
249,78090
242,47134
224,74057
222,35390
---268,55275
244,82276
258,47007
245,31390
----
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
103910637
103910364
103910373
103910497
103930332
103910813
103910382
103910391
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli)
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Spor Yöneticiliği (İÖ)
Elazığ Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Ebelik
Hemşirelik
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Felsefe
Fransız Dili ve Edebiyatı
Matematik
Sosyoloji
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler
İletişim Fakültesi
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Felsefe
Fransız Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halkbilimi
Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Gazi Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Arapça Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
Görme Engelliler Öğretmenliği
Görme Engelliler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Güzel Sanatlar Fakültesi
Fotoğraf ve Video
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonometri
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
17, 21, 28, 251, 777 4
6
5
MF-4
MF-3
MF-3
40
135
135
4
4
4
4
YGS-5
YGS-5
50
50
2
2
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
40
50
130
4
4
4
4
4
TM-3
DİL-1
MF-1
TM-3
TM-2
4
4
4
4
4
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
14000
140000
-------
458,43673
275,63484
1 1, 2 386000
483000
43600
50200
305,52595
289,96416
1
2
4
1, 38 1, 38, 78 1, 38, 87 ...
215000
...
...
3670
...
---297,99694
----
20
20
20
20
25
1
1
1
1
1
17, 117, 118 117, 119 17, 117, 118 17, 117, 118 17, 117, 118 22200
1070
36000
13700
87
-----------
410,52174
489,50044
398,61325
426,42183
524,63928
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TS-1
20
20
20
20
20
1
1
1
1
1
17, 117, 118 17, 117, 118 17, 117, 118 17, 117, 118 17, 117, 118 4500
3670
5650
3610
1340
-----------
457,41188
462,64107
450,61441
461,55817
459,48083
4
4
MF-4
MF-4
17
18
1
1
17, 117, 118 17, 117, 118 12500
9810
-----
454,11714
462,69723
5
5
5
MF-3
MF-3
MF-3
120
115
1
3
3
11 11, 90 16000
25700
...
-------
453,11358
429,77271
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TM-3
DİL-1
DİL-1
DİL-3
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-1
35
55
75
45
45
45
55
45
95
95
45
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
245000
55800
157000
23500
7330
14700
88900
68100
35600
25500
90000
-----------------------
274,55138
347,86295
308,12915
273,00635
405,20045
377,32900
323,77977
360,44453
367,43927
380,42444
311,88186
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
60
20
80
40
70
2
1
2
1
2
206000
230,51311
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-3
YGS-1
MF-2
TS-1
TM-3
MF-2
MF-2
DİL-1
YGS-4
YGS-4
MF-1
DİL-1
YGS-2
MF-1
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
YGS-4
55
45
55
20
20
20
95
20
55
65
1
95
145
20
20
85
65
115
95
20
20
95
65
2
2
2
1
1
1
3
1
2
2
4
4
4
TS-1
TM-1
TM-2
20
20
500
4
4
TM-1
TM-1
115
85
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
104010016
104010025
104010034
104010043
104010052
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
104010061
104010079
104010088
104010097
104010113
104010122
104010131
104110015
104110024
104111888
104111613
104110087
104110096
104111631
104111604
104110148
104110157
104111597
104110166
104110175
104110184
104110078
104110103
104110112
104110121
104110139
104110193
104110209
104110218
104110227
104110236
104110245
104110254
104110263
104110272
104110281
104111897
104110299
104110306
104110315
104110324
104111216
104110333
104110342
104110351
104110369
104110378
104110387
104110396
104111755
104111764
104110412
104110421
104110439
129 15, 77 115 15, 17, 86 205000
213000
128000
-----------
1, 83, 127 1, 121 1 1 1 1 1 1 1, 85, 127, 128 1 1, 90 1, 75 1, 15, 75, 77 1 1 1 75 1 1 1 1 1, 75 1, 75 20300
12600
185000
...
...
...
155000
...
24800
51000
...
44000
3240
...
...
69500
17700
74500
19200
...
...
5370
37600
1700
1820
4550
...
...
...
14700
...
1840
14400
...
8060
621
...
...
15600
--12500
1840
...
...
922
10700
292,65696
388,64259
323,24611
---------263,53828
---265,81763
414,93344
---384,64536
454,54470
------411,02336
418,23051
349,31301
377,67923
------430,15994
428,04380
1
1
13
45500
194000
11100
-------
344,66377
279,85213
431,90263
3
3
112000
138000
-----
318,37686
304,26143
3
4
1
1
3
2
3
3
1
1
3
2
6
17
9
5
26
49
238,17884
226,33125
285,77993
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
104110448
104110457
104110466
104110475
104111773
104110484
104111782
104110493
104110509
104110518
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Montana State Üniversitesi) (Ücretli)
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Sanat ve Tasarım Fakültesi
El Sanatları (M.T.O.K.)
El Sanatları (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu)
Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)
Grafik Tasarımı (M.T.O.K.)
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (M.T.O.K.)
Moda Tasarımı (M.T.O.K.)
Moda Tasarımı (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu)
Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)
Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu)
Teknoloji Fakültesi
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
İmalat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
İmalat Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Tıp Fakültesi (İngilizce)
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu)
Rekreasyon Yönetimi
Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.)
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-1
165
170
165
145
100
105
70
5
5
5
4
3
3
2
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
75
65
75
2
2
2
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
50
75
65
2
2
2
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
70
80
105
100
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
4
4
4
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (M.T.O.K.)
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.)
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Bankacılık
Bankacılık (KKTC Uyruklu)
Sigortacılık
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Rekreasyon
Spor Yöneticiliği
Tapu Kadastro Yüksekokulu
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
79600
94400
59500
67600
75800
58500
103000
---------------
340,52299
329,58331
362,52101
350,55243
343,55001
363,37021
323,78034
34600
27200
22100
-------
356,00778
365,18448
372,78728
15, 17, 86 15, 17, 86 15, 17, 86 58000
23600
77500
-------
362,09793
425,41616
334,69999
2
2
3
3
15, 17, 86 15, 17, 86 15, 17, 86 15, 17, 86 40900
27200
37200
34200
---------
390,25199
417,35225
397,16492
402,73566
20
100
100
3
3
17, 21, 28, 251, 801 15, 17, 86 15, 17, 86 86800
101000
39300
-------
323,30036
307,73726
393,28710
MF-3
MF-3
MF-3
100
100
240
3
3
6
38 26700
21200
77400
-------
427,69816
440,07496
340,84670
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
39
1
18
21
6
21
1
21
1
1
58 58, 90 58 58 58 58 58, 90 58 58, 90 838000
...
1202951
269000
933000
304000
...
523000
...
-------------------
246,32143
---213,00723
329,46908
236,29875
321,58397
---264,40182
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
MF-3
25
39
17
60
26
28
12
46
20
1
60
26
1
46
20
60
26
46
20
295
1
105
1
1
1
2
1
1
1
2
1
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-2
TS-2
TM-1
46
20
1
60
26
60
2
1
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
26
67
29
1
2
1
62 4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
35
1
35
1
4
4
YGS-5
YGS-5
55
45
15, 17, 86 15, 17, 86 15, 17, 86 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
104111207
104110687
104110696
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
104110624
104110633
104110642
104110651
104111649
104110669
104110678
104111243
104111252
104111225
104111385
104111904
104111791
104111394
104111807
104111401
104111913
104111419
104111922
104111719
104111694
104111701
104111297
104111288
104111852
104111861
104111349
104111358
104111931
104111322
104111331
104111949
104111367
104111376
104111261
104111279
104111313
104111304
104110836
104111976
104111234
104111437
104111816
104111958
104111455
104111825
104111737
104111834
104111473
104111843
104111588
104111967
104111879
104111685
104111676
1
1
1
1
1
55700
168000
4400
...
4980
---------------------------------------------
14500
...
...
92900
...
272000
-------------
387,12057
------321,28346
---254,49357
62 ...
225000
...
-------
---269,00241
----
1
1 1, 90 1 187000
...
...
31200
...
...
340,54903
-------
2
2
1 1 398000
255000
44400
34600
303,49213
333,06279
2
1
2
1
2
1
2
1
8
3
2
1
2
40, 53 40, 53 40, 53 40, 53 90 40, 53 90 40, 53 58100
96500
51900
97400
...
...
66200
145000
...
148000
180000
...
54500
169000
105000
40, 53 40, 53 90 15, 17, 28 62 90 62 50
361,91459
312,27461
371,35090
311,32463
------349,92403
268,38478
---266,35637
244,96456
---367,37143
251,79567
303,19065
365,55635
252,62427
492,16203
---489,28561
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
104111667
104111507
104111516
104111525
104111534
104111543
104111552
104210323
Tapu Kadastro
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Gaziantep Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Güzel Sanatlar Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Moda ve Tekstil Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (KKTC Uyruklu)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce)
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Fizik Mühendisliği (İngilizce)
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce)
Tekstil Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik
Hemşirelik
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi (İngilizce)
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Nizip Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
YGS-6
45
2
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
20
10
20
45
45
45
5
MF-3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
1 2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
176000
29700
345,11717
1
1
1
2
2
2
201000
53900
46000
-------------
239,81163
349,47895
356,66368
60
2
17700
---
448,62652
TM-3
MF-2
DİL-1
MF-2
MF-1
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
50
30
70
10
50
60
60
60
80
80
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
80 344000
244,68691
15, 77 15100
2 228000
124000
80100
122000
47000
82700
---------------------
4
4
4
4
4
MF-1
DİL-1
TM-3
TM-2
TS-2
85
45
40
60
85
3
2
1
2
3
1, 75 1, 15, 75 75 1 1, 75 78500
8650
25900
115000
12200
12100
1060
--14600
1450
335,10889
391,07340
404,77501
321,11889
405,55037
4
4
4
TS-1
TM-3
TS-1
45
40
45
2
1
2
30600
...
74300
-------
360,77997
---321,98359
4
4
MF-4
TM-2
20
120
1
3
15 ...
21600
-----
---409,35733
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
90
90
85
85
65
1
3
3
3
3
2
4 2 4 2 4 4, 90 233000
322000
223000
313000
161000
...
-------------
266,23021
240,88707
269,63687
243,25833
293,21855
----
4
4
YGS-4
YGS-4
150
130
4
4
1, 121 1, 2, 121 113000
167000
28900
39800
378,40536
358,60260
4
TS-1
55
2
95000
---
308,93095
4
MF-4
40
1
17, 21, 28 38800
---
394,05204
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
90
90
60
60
20
90
90
80
80
110
110
30
55
3
3
2
2
1
3
3
2
2
3
3
1
2
15, 17, 28, 843 2, 15, 17, 28, 843 15, 17, 28, 843 2, 15, 17, 28, 843 15, 17, 28, 843 15, 17, 28, 843 2, 15, 17, 28, 843 15, 17, 28, 843 2, 15, 17, 28, 843 15, 17, 28, 843 2, 15, 17, 28, 843 15, 17, 28, 843 15, 17, 28, 843 62100
91700
76700
113000
---------------------------
355,96008
317,62145
335,78239
295,55233
4
4
6
6
6
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
50
191
170
50
1
2
5
5
2
38, 78 38 15 15, 17, 28 15, 90 130000
100000
12200
13300
...
-----------
284,15911
313,20206
463,54637
460,44394
----
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
65
65
50
2
2
2
312000
321000
...
-------
243,43491
241,05810
----
4
4
4
MF-1
TM-2
TS-1
50
55
50
2
2
2
...
218000
28200
...
17600
2120
---276,24008
363,88335
5
MF-3
40
1
19900
---
443,35203
4
YGS-1
55
2
291000
13700
285,04469
331,39140
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
104210014
104210023
104210032
104210411
104210041
104210059
104210068
104230133
104210077
104230027
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
104210095
104210508
104210341
104210314
104210086
104210447
104210535
104210438
104210562
104210456
104210102
104230036
104210111
104230045
104210332
104210589
104210517
104230187
104210483
104210429
104210129
104230054
104210138
104230169
104210147
104210156
104230072
104210165
104230124
104210174
104230081
104210553
104210183
104210386
104210395
104210192
104210402
104210598
104210359
104210368
104210571
104210544
104210474
104210492
104310491
104310013
2 5
5
5
4
3
1, 75 1 1 1, 46 154000
209000
67700
87200
99000
130000
...
51
226,63967
324,14732
329,57754
305,07066
355,73959
327,85825
261,83672
229,38010
347,92928
322,83355
309,57007
280,17138
----
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
104310022
104310516
104310031
104330098
104310049
104310058
104310401
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu)
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
55
40
55
55
105
60
55
2
1
2
2
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-1
MF-3
MF-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
10
40
1
55
55
80
80
80
80
1
1
4
4
TM-1
TM-1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (KKTC Uyruklu)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Biyomühendislik
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Harita Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Tarım Ekonomisi
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tokat Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
Erbaa Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ)
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Fen Fakültesi
Fizik
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
İşletme Fakültesi
İşletme
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)
Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
1, 46 1, 46, 75 46, 75 2, 46 1, 46 1, 46 1, 46, 75 ...
33500
37700
357000
40000
18100
...
----19100
2310
1720
---394,68760
389,60577
235,25637
350,01476
392,80539
2
2
2
2
2
2
46 21 21, 90 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 180000
...
207000
289000
105000
146000
63300
113000
-------------------
247,52757
---268,65582
241,71422
313,92619
293,22581
341,71579
309,80588
40
40
1
1
46 2, 46 283000
...
-----
251,49477
----
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
2
100
100
100
100
100
100
70
70
50
50
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
46, 90 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 21 2, 21 ...
348000
410000
385000
---234,16070
202,35249
223,97693
240000
322000
210000
275000
207000
261000
-----------------------
4
4
YGS-4
YGS-4
150
120
4
3
1, 121 1, 2, 121 151000
187000
36700
43500
363,96186
352,76025
4
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
45
40
50
50
45
55
1
90
2
1
2
2
2
2
46 46 46 46 46 46 46, 90 227000
142000
198000
147000
117000
149000
...
14900
-----------------
206,90569
270,46928
235,26939
266,92099
291,33597
265,52521
---455,90079
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
TM-1
MF-3
MF-2
35
35
35
35
35
20
1
1
1
1
1
1
46 46 46 46 46 46 4
4
YGS-2
YGS-2
65
90
2
3
1, 38, 46, 78 1, 38, 46 225000
166000
4130
1880
294,14721
319,72548
4
YGS-6
50
2
1, 46 246000
39900
319,97267
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
105
105
50
3
3
2
1, 46 1, 2, 46 1, 46 670000
785000
604000
120000
130000
110000
246,03811
233,57873
253,79519
4
4
4
MF-2
MF-1
MF-3
10
30
45
1
1
2
17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 86 181000
55800
-------
250,46665
372,89497
4
TM-1
55
2
17, 21, 86 171000
---
288,75929
4
MF-4
45
2
17, 21, 86 34000
---
403,14111
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
75
75
45
2
2
2
17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 86 55300
70000
128000
-------
366,09739
344,70117
281,90615
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TM-1
11
4
25
24
46, 717 3, 46, 717 3, 46, 717 46, 717 ...
...
...
316000
---------
---------242,43466
2
8
3
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
104310094
104310473
104310525
104310385
104330159
104310101
104330105
104310119
104330141
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
104310507
104330202
104310534
104310128
104330035
104310137
104330044
104310146
104330053
104310261
104330123
104310446
104330177
104310482
104330186
104310376
104310455
104310173
104310428
104310437
104310394
104310543
104310164
104310288
104310297
104310358
104310304
104310322
104310331
104310225
104310234
104310419
104310252
104330114
104310279
104410012
104410021
104410084
104410075
104410066
104410039
104410048
104410057
201710335
201710344
201710353
201710186
3
201000
264000
230000
-------------
52
269,03504
244,69047
273,94360
253,71787
279,97613
262,54541
233,55754
257,04996
204,14633
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
201710195
201710202
201710168
201710062
201710071
201710441
201710459
201710468
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli)
Moda ve Tekstil Tasarımı (Tam Burslu)
Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Tam Burslu)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%50 Burslu)
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği (Ücretli)
Spor Yöneticiliği (Tam Burslu)
Spor Yöneticiliği (%50 Burslu)
Spor Yöneticiliği (%25 Burslu)
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Sosyoloji (Tam Burslu)
Sosyoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (%25 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (%25 Burslu)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT Üniversitesi) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT Üniversitesi) (%50 Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
MF-4
MF-4
MF-4
TM-3
TM-3
TM-3
6
30
26
7
32
10
4
26
3, 46, 717 3, 46, 717 21, 717 3, 21, 717 3, 21, 717 46, 717 3, 46, 717 3, 46, 717 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
4
4
16
16
4
4
24
8
4
4
24
8
46, 717 3, 46, 717 3, 46, 717 3, 46, 717 21, 717 3, 21, 717 3, 21, 717 3, 21, 717 21, 717 3, 21, 717 3, 21, 717 3, 21, 717 4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
22
5
45
5
45
3
22
3, 46, 717 3, 46, 717 3, 46, 717 3, 46, 717 3, 21, 717 3, 21, 717 3, 21, 717 3, 21, 717 4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
12
4
16
8
46, 717 3, 46, 717 3, 46, 717 3, 46, 717 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
50
7
8
15
5
15
30
6
4
50
75
20
10
20
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
4
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
47400
145000
221000
41500
77300
...
...
...
77700
266000
417000
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
-----------------------------------------
371,10094
300,38911
221,80570
389,23562
334,97623
----------
346,82886
260,85762
197,91820
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
201710229
201710238
201710247
201710256
201710017
201710026
201710035
201710265
201710274
201710044
201710053
201710283
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
201710389
201710398
201710132
201710141
201710089
201710098
201710105
201710114
201710405
201710414
201710423
201710432
201810431
201810449
201810458
201810467
201810864
201810873
201810882
201810528
201810537
201810546
201810167
201810176
201810185
201810616
201810264
201810273
201810194
201810201
201810219
201810634
201810731
201810749
201810758
201810891
201810907
201810916
201810282
201810291
201810307
201810643
201810131
201810149
201810158
201810555
201810767
201810776
87400
314000
113000
331000
81600
339,33345
247,17202
317,62678
238,71839
-----------------
329,47867
...
...
...
...
---------
-------------
17, 21, 86, 165 3, 17, 21, 86, 165 3, 17, 21, 86, 165 3, 17, 21, 86, 165 3, 17, 21, 86, 165 3, 17, 21, 86, 165 3, 17, 21, 86, 165 3, 165 3, 165 3, 165 165 3, 165 3, 165 3, 165 172000
18300
42700
76100
...
...
...
8720
67000
247000
72200
3560
23000
32500
-----------------------------
301,79445
417,18241
383,83033
354,30073
---------415,72929
338,83030
254,95340
351,19000
461,94150
407,09573
393,16380
5
30
5
5
10
25
3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 67600
153000
-------------
350,58420
296,68192
TM-1
1
17, 21, 28, 165, 251, 786 37100
---
384,06243
4
TM-1
2
17, 21, 28, 165, 251, 786 167000
---
290,62834
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
7
7
8
20
20
7
8
25
10
5
5
25
17, 21, 28, 165, 251, 786 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 17, 21, 86, 165 3, 17, 21, 86, 165 3, 17, 21, 86, 165 3, 17, 21, 86, 165 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 396000
...
...
...
406000
37600
138000
320000
220,25752
---------218,82834
386,29530
308,47900
245,38982
38500
132000
399000
-------------------------
4
TM-2
1
3, 17, 21, 28, 251, 786 19200
---
413,91767
4
TM-2
2
3, 17, 21, 28, 251, 786 128000
---
313,97801
74900
222000
71800
213000
106000
51600
216000
53
338,08514
221,11338
342,31373
227,35914
302,73166
366,30988
272,05841
385,21632
311,78326
222,32265
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
201810785
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT Üniversitesi) (%25 Burslu)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
TM-2
7
3, 17, 21, 28, 251, 786 4
TM-1
10
17, 21, 28, 165 4
TM-1
5
3, 17, 21, 28, 165 58200
---
359,38916
4
TM-1
5
3, 17, 21, 28, 165 113000
---
317,75889
4
TM-1
25
3, 17, 21, 28, 165 201810122
201810661
201810679
201810925
201810934
201810943
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
40
5
10
10
20
3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 40500
82900
201810352
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
5
201810361
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
201810688
201810388
201810397
201810697
201810485
201810494
201810501
201810573
201810582
201810591
201810413
201810422
201810704
201810316
201810325
201810334
201810713
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu)
İç Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
İç Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (%25 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (%25 Burslu)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
İstatistik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
Mühendislik Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
201810228
201810237
201810246
---
213,42945
---
--390,93333
327,88424
...
...
...
-------------
3, 17, 21, 28, 165 28300
---
414,97712
15
3, 17, 21, 28, 165 68000
---
347,41338
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
30
6
10
44
5
5
25
7
5
60
5
10
35
60
8
6
6
3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 86, 165 3, 17, 21, 86, 165 3, 17, 21, 86, 165 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 86, 165 3, 17, 21, 86, 165 3, 17, 21, 86, 165 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 3, 17, 21, 28, 165 4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
TM-3
TM-3
TM-3
6
4
50
6
4
50
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
60
85
80
85
85
75
75
160
85
80
2
3
2
3
3
2
2
4
3
2
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
TS-1
TS-1
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
10
53
53
10
60
60
50
50
1
2
2
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
90
90
80
80
65
65
3
3
2
2
2
2
4
YGS-4
80
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
40
40
20
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
201810652
413000
201810794
201810801
201810819
201810837
201810846
201810855
104510338
104510011
104510277
104510029
104530148
104510038
104530103
104510047
104510056
104510065
104510074
104510162
104530193
104510171
104510108
104530015
104510117
104530051
104510126
104530069
104510153
104530112
104510268
104530157
104510347
104510286
104530218
104510302
4
10
4
----------
183000
28300
42400
69300
-----------------------------------
3, 165 3, 165 3, 165 3, 165 3, 165 3, 165 59600
108000
224000
37100
65300
178000
-------------
366,76226
305,36605
220,40784
390,26239
362,73286
298,92105
1 1 1, 75 1 1, 2 75 2 1 1 1, 75 ...
...
----
127000
129000
173000
34000
37900
309000
40000
18800
15600
23700
28000
----19000
2310
1740
286,30908
375,76792
357,83234
393,99972
389,29970
248,55501
350,07070
391,49719
2 40600
59600
34200
63700
41300
89600
41600
72500
101000
45200
95600
402,71030
353,63984
389,51513
320,05456
389,14509
341,20515
307,39878
382,67604
313,28685
243,41458
414,92872
387,70424
345,67698
99800
138000
57900
101000
-----------------
2 328000
397000
349000
401000
246000
271000
-------------
239,33778
219,54791
233,91898
217,31398
267,09684
259,56559
2
1, 121 ...
...
----
1
1
1
2 179000
...
186000
-------
246,01580
---241,56433
2 2 2 17, 21, 86 2, 17, 21, 86 54
349,40636
332,70050
317,14782
296,81685
346,04624
316,39587
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
104510214
104510205
104510189
104510311
104510329
104510232
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik
Hemşirelik
Tıp Fakültesi
Tirebolu İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
6
MF-3
MF-3
MF-3
60
102
30
2
3
1
4
4
TS-1
TS-1
50
50
2
2
4
YGS-6
95
3
4
4
YGS-6
YGS-6
95
95
3
3
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
38, 78, 290 38, 290 2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
141000
118000
14800
-------
275,50178
295,10143
456,14557
77100
...
-----
320,08624
----
1 628000
114000
250,89388
1 1, 2 421000
498000
72000
87900
280,18676
267,90069
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
104510223
104530184
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
104510259
104530139
104510241
104530121
104710275
104710203
104730173
104710196
104730164
104710072
104730067
104710081
104730076
104710266
104730234
104710151
104730137
104710248
104730216
104710063
104730058
104710212
104730182
104710106
104730094
104710099
104730085
104710018
104730031
104710054
104730049
104710178
104710284
104730243
104710187
104730155
104710115
104710045
104710239
104730207
104710124
104730101
104710257
104730225
104810017
104810026
104810035
104810044
104810053
104810062
104810838
104810071
104810089
104810098
104810105
Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı (İÖ)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Felsefe
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Genetik ve Biyomühendislik
Genetik ve Biyomühendislik (İÖ)
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Matematik Mühendisliği
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ)
Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi (İÖ)
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet (İÖ)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
Arkeoloji
Bilgi ve Belge Yönetimi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Felsefe
Fransız Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dil Bilimi (İngilizce)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
1 1, 2 1 1, 2 356000
484000
415000
634000
11700
16800
45700
60700
258,89414
237,92221
300,56304
269,66347
2 ...
115000
165000
71800
121000
-----------
---308,75439
284,70004
335,43736
305,28460
2 357000
403000
362000
409000
...
...
234000
297000
-----------------
231,98846
215,91086
230,71479
205,36115
------270,84242
251,94575
4
3
1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 157000
192000
37800
44500
362,08031
351,34309
85
85
3
3
2 171000
287000
-----
271,10700
221,15914
MF-3
MF-3
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-1
50
50
60
60
50
50
70
70
60
60
50
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
193000
219000
207000
222000
150000
160000
126000
139000
185000
204000
243000
-----------------------
239,38377
224,63009
230,48575
220,40635
264,81005
257,69589
283,23903
272,71401
242,52187
232,26207
200,12730
4
4
TM-1
TM-1
40
40
1
1
2 ...
...
-----
-------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
45
45
65
100
50
50
75
75
50
50
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1, 17, 21, 86, 848 1, 2, 17, 21, 86, 848 1 1, 38 1 1, 2 1 1, 2 1 1, 2 233000
268000
41500
185000
252000
310000
256000
312000
95700
111000
4470
6270
30
2520
5420
8800
41500
50900
19700
21600
291,39623
280,14361
436,97513
310,49803
285,21107
269,05408
317,07387
302,33089
393,19236
384,58670
5
5
MF-3
MF-3
130
100
4
3
4, 14, 123 4, 11, 14, 123, 723 12900
20600
-----
461,43508
441,70267
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-1
TS-2
TM-3
DİL-1
DİL-1
DİL-1
100
80
60
90
40
55
80
90
90
3
2
2
3
1
2
2
3
3
123, 124, 125, 127 21, 28, 77, 123 4, 123 17, 21, 86, 123 4, 123 4, 123 123, 127, 128, 129 21, 28, 77, 123 21, 28, 77, 123 19700
5270
211000
108000
...
118000
17500
9190
3700
-------------------
297,08576
428,93546
286,49140
320,29325
---327,51617
312,97379
384,79358
448,20000
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
55
55
55
55
2
2
2
2
4
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
40
50
50
40
40
1
2
2
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
85
85
85
85
30
30
50
50
3
3
3
3
1
1
2
2
4
4
YGS-4
YGS-4
140
120
4
4
TS-1
TS-1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 55
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
104810114
104810847
104810123
104810856
104810132
104810141
104810159
104810168
104810177
104810186
104810195
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu)
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) (KKTC Uyruklu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halkbilimi
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Aktüerya Bilimleri
Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu)
Biyoloji
İstatistik
Kimya
Matematik
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri
İktisat
İktisat (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
Maliye
Sağlık İdaresi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Sosyal Hizmet (Erkek)
Sosyal Hizmet (Kız)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Fizik Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği (İngilizce)
Gıda Mühendisliği
Hidrojeoloji Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Maden Mühendisliği (İngilizce)
Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Tıp Fakültesi
Tıp
Tıp (İngilizce)
Kastamonu Tıp Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu)
Dil ve Konuşma Terapisi
Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu)
Ergoterapi
Ergoterapi (KKTC Uyruklu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Odyoloji
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-1
70
1
60
1
70
70
70
80
80
80
70
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
MF-2
MF-2
MF-2
DİL-1
MF-1
DİL-1
YGS-2
MF-1
YGS-5
TM-3
TM-2
4
4
4
4
4
4
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2
2
2
2
2
2
2
123, 124, 125, 127, 249 90, 123, 124, 125, 127, 249 123, 128, 129, 158, 249 90, 123, 128, 129, 158, 249 21, 28, 77, 123, 249 4, 123 4, 123 4, 123 4, 123 4, 123 4, 123 55
75
20
110
20
45
65
105
20
20
80
65
125
2
2
1
3
1
2
2
3
1
1
2
2
4
MF-1
MF-1
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
70
1
125
80
100
100
2
4
TM-1
4
4
410,65491
----
...
1160
9250
73500
57300
27100
16300
81900
-----------------------
1, 82, 123, 124, 125 1, 4, 123 1, 4, 123 1, 4, 123 1, 4, 123 1, 123, 127, 128, 129 1, 4, 75, 123 1, 21, 28, 75, 77, 123 1, 4, 123 1, 4, 123 1, 4, 123 4, 75, 123 1, 4, 123 168000
...
146000
...
19400
35600
1310
...
...
61600
11800
108000
3540
...
14600
...
1660
6780
396
...
...
14200
--14300
331,20533
---270,30669
---299,57685
399,34877
484,15744
------417,35458
430,95199
325,59285
4
2
3
3
4, 123 4, 90, 123 4, 123 4, 123 4, 123 4, 123 121000
...
164000
146000
175000
110000
-------------
291,80665
---257,00533
272,23182
249,41903
301,68500
55
2
4, 123 37400
---
383,63067
MF-3
TM-2
220
200
6
5
17, 21, 38, 86, 87, 123 4, 123 56300
8090
-----
372,18652
440,94838
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-3
TM-3
TM-2
80
115
85
115
75
80
75
90
90
75
2
3
3
3
2
2
2
3
3
2
4, 123 4, 123 17, 21, 28, 123 17, 21, 28, 123 4, 123 4, 123 17, 21, 28, 123 4, 65, 123 4, 78, 123 17, 21, 28, 123 135000
55600
35200
45700
55800
58100
32700
39700
35500
37200
---------------------
310,33875
362,04250
386,52915
373,02811
361,86472
359,50086
392,77974
387,16707
392,27488
386,80742
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
105
25
1
105
50
60
40
80
45
25
50
75
60
45
45
3
1
3
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
17, 21, 28, 123 17, 21, 28, 123 17, 21, 28, 90, 123 17, 21, 28, 123 17, 21, 28, 123 17, 21, 86, 123 17, 21, 28, 123 17, 21, 86, 123 4, 123 17, 21, 28, 123 4, 123 17, 21, 28, 123 17, 21, 28, 123 17, 21, 28, 123 17, 28, 51, 123 ...
...
...
17800
21200
188000
62700
53800
168000
...
156000
52300
143000
57000
19400
-------------------------------
---------439,23779
431,02405
240,83866
355,19847
368,34637
252,51972
---260,36892
370,80910
269,98114
363,56585
435,18366
6
6
6
MF-3
MF-3
MF-3
205
180
50
6
5
2
14, 17, 21, 86, 123, 834 14, 17, 21, 28, 123, 834 14, 17, 21, 32, 86, 834 1110
759
7900
-------
518,54838
523,85664
477,19006
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
110
75
1
30
1
35
3
120
40
3
2
4, 38, 87, 123 4, 123 4, 90, 123 4, 123 4, 90, 123 4, 123 4, 90, 123 4, 87, 123 4, 123 22800
45800
...
33400
...
31000
...
19800
24800
-------------------
436,29837
380,63344
---413,30802
---418,29172
---443,44507
431,73766
2
6830
...
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
---487,59011
437,78674
334,17455
369,57340
377,98253
396,08754
316,92550
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
104810202
104810211
104810229
104810238
104810247
104810256
104810265
104810274
104810283
104810292
104810308
104810317
104810326
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
104810335
104810865
104810344
104810353
104810362
104810371
104810389
104810705
104810759
104810398
104810405
104810414
104810432
104810441
104810459
104810468
104810768
104810777
104810486
104810917
104810811
104810874
104810511
104810529
104810538
104810795
104810547
104810556
104810829
104810565
104810574
104810583
104810592
104810608
104810617
104810626
104810635
104810732
104810723
104810883
104810802
104810892
104810741
104810908
104810714
104810786
1
1
3
1
4
13
9
56
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
104910079
104910025
104910052
104910034
104910113
104910122
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Matematik (Ücretli)
Matematik (Tam Burslu)
Matematik (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
İşletme Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme Enformatiği (Ücretli)
İşletme Enformatiği (Tam Burslu)
İşletme Enformatiği (%50 Burslu)
İşletme Enformatiği (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Turizm İşletmeciliği (Ücretli)
Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu)
Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli)
Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu)
Hemşirelik Yüksekokulu (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Ebelik (Ücretli)
Ebelik (Tam Burslu)
Ebelik (%50 Burslu)
Ebelik (%25 Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
4
4
4
DİL-1
MF-2
DİL-1
TM-2
30
30
30
30
1
1
1
1
4
TM-2
35
4
YGS-4
100
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
MF-1
MF-1
MF-1
MF-3
MF-3
MF-3
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
3
5
20
3
5
15
3
6
26
3
5
20
39
10
5
15, 132 3, 15, 132 3, 15, 132 132 3, 132 3, 132 132 3, 132 3, 132 15, 132 3, 15, 132 3, 15, 132 132 3, 132 3, 132 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
3
6
20
3
6
6
20
3
4
5
14
3
7
6
15
7
6
5
11
6
3
4
15
3
5
17
4
132 3, 132 3, 132 3, 132 132 3, 132 3, 132 3, 132 17, 21, 28, 132 3, 17, 21, 28, 132 3, 17, 21, 28, 132 3, 17, 21, 28, 132 132 3, 132 3, 132 3, 132 132 3, 132 3, 132 3, 132 132 3, 132 3, 132 132 3, 132 3, 132 3, 132 4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
33
9
7
132 3, 132 3, 132 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
3
5
20
3
6
25
3
5
20
45
12
5
132 3, 132 3, 132 132 3, 132 3, 132 132 3, 132 3, 132 1, 38, 132 1, 3, 38, 132 1, 3, 38, 132 4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
31
7
3
6
4
6
8
1, 132 1, 3, 132 1, 3, 132 1, 38, 78, 132 1, 3, 38, 78, 132 1, 3, 38, 78, 132 1, 3, 38, 78, 132 2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
1, 83, 127 1, 46 1, 21, 75, 77 1, 46 12200
149000
1290
15800
356,45506
303,41964
1
46 258000
---
263,23339
3
1 211000
48000
346,16647
4
5720
-------------------------------
423,45956
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
201910015
201910024
201910509
201910096
201910103
201910112
201910033
201910042
201910484
201910051
201910069
201910721
201910078
201910087
201910687
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
201910421
201910439
201910448
201910696
201910121
201910139
201910536
201910669
201910148
201910157
201910545
201910748
201910457
201910466
201910475
201910739
201910633
201910642
201910651
201910703
201910166
201910175
201910554
201910184
201910193
201910563
201910678
201910209
201910218
201910606
201910227
201910236
201910403
201910245
201910254
201910412
201910263
201910272
201910281
201910299
201910306
201910757
201910315
201910324
201910333
201910342
201910351
201910369
201910712
123000
63400
225000
...
...
...
328000
28100
58100
23600
132000
86400
...
...
...
...
...
60500
406000
147000
102000
394000
35100
66500
-------------------------------------------------------------
290,19373
360,88855
219,32188
---------249,19161
401,75948
368,87426
370,50210
306,94143
335,26634
----------------
361,51110
219,09135
299,77011
324,47926
221,06909
401,03519
349,52306
50200
186000
-------------------
102000
...
449
...
365,93602
----
334000
28800
...
10300
14
...
263,46173
456,69666
----
144000
423000
655000
1290
15200
17600
332,31770
246,80021
218,62864
62800
55900
57
355,00954
365,25442
374,25130
241,65277
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
201910378
201910387
201910396
105010252
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Fizik
Kimya
Matematik
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Gıda Mühendisliği
Tarım Ekonomisi
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu)
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisat (Tam Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
1, 132 1, 3, 132 1, 3, 132 339000
20300
...
10600
8
...
262,49317
471,79209
----
1 133000
15300
311,03985
395000
229,65663
...
78900
125000
46600
-----------------------
2 321000
369000
327000
393000
212000
290000
189000
266000
-----------------
241,05697
228,85732
239,73504
221,18494
278,19984
253,91036
281,69197
256,39495
5
4
1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 143000
188000
35100
43800
366,59506
352,38592
50
60
45
60
70
70
100
75
2
2
2
2
2
2
3
2
46 46 46 46 46 2, 46 164000
-----------------
254,82265
MF-2
MF-2
MF-4
TM-1
MF-4
MF-3
MF-2
MF-2
35
35
55
35
20
35
30
20
1
1
2
1
1
1
1
1
-----------------
229,53257
251,68614
233,94736
259,09930
4
YGS-2
120
3
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
47
11
3
4
TM-2
45
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
TS-1
TS-1
MF-2
MF-2
MF-1
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
45
10
50
50
10
10
30
40
55
55
45
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
75
75
75
75
75
75
75
75
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
YGS-4
YGS-4
180
140
4
4
4
4
4
4
6
5
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
4
4
4
4
4
4
4
4
2 30300
48600
361,16189
341,89850
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
105010349
105010013
105010022
105030035
105010031
105010049
105010058
105010385
105010067
105030053
105010076
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
105010085
105030123
105010094
105030089
105010358
105030132
105010101
105030098
105010376
105030159
105010155
105010128
105010367
105010137
105010146
105030114
105010164
105010173
105010261
105010279
105010182
105010288
105010313
105010304
105010322
105010331
105010234
201610654
201610663
201610672
201610681
201610699
201610706
201610715
201610724
201610733
201610575
201610584
201610593
201610609
201610151
201610169
201610178
201610187
201610415
201610424
201610433
201610442
201610203
201610212
201610248
201610257
201610266
2 2 2 2 144000
96500
186000
209000
14900
144000
208000
172000
200000
256000
199000
---330,36722
303,15576
356,20056
268,79774
312,25922
241,91076
229,17636
455,72508
273,04338
235,96643
1, 38 138000
1130
336,27866
55
7
4
4
3
3
24
735 3, 735 3, 735 3, 735 1, 3, 735 1, 3, 735 1, 3, 735 110000
32100
38800
52100
...
...
...
--------...
...
...
332,25292
396,42094
388,16767
374,46911
----------
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
10
20
55
7
4
4
55
7
4
4
96
12
6
6
3, 735 3, 735 735 3, 735 3, 735 3, 735 21, 735 3, 21, 735 3, 21, 735 3, 21, 735 735 3, 735 3, 735 3, 735 ...
...
361000
69100
154000
245000
202000
41000
71700
111000
92100
24100
27100
34300
-----------------------------
------230,99024
349,29774
296,38263
262,56411
233,28039
390,07720
342,39662
297,10377
336,07434
405,29981
400,70379
390,65850
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
3
22
3
18
6
3, 21, 735 3, 21, 735 3, 21, 735 3, 21, 735 3, 21, 735 128000
-----------
308,94664
102000
58
324,28391
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
55
7
4
4
18
5
10
12
8
5
12
20
735 3, 735 3, 735 3, 735 17, 21, 86, 735 3, 17, 21, 86, 735 3, 17, 21, 86, 735 3, 17, 21, 86, 735 17, 21, 86, 735 3, 17, 21, 86, 735 3, 17, 21, 86, 735 3, 17, 21, 86, 735 130000
31400
43300
61300
201610363
201610372
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
MF-4
MF-4
3
24
3, 17, 21, 28, 735 3, 17, 21, 28, 735 201610106
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
3
201610399
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
201610406
201610115
201610124
201610133
201610142
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih
Iğdır Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Tarla Bitkileri
Tarım Ekonomisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
4
4
4
4
4
-------------------------
320,97351
397,29143
383,26109
366,13472
86000
-----
324,16590
3, 17, 21, 28, 735 88900
---
320,80898
18
3, 17, 21, 28, 735 189000
---
239,82906
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
6
16
6
12
20
3, 17, 21, 28, 735 17, 21, 28, 735 3, 17, 21, 28, 735 3, 17, 21, 28, 735 3, 17, 21, 28, 735 79900
136000
180000
-----------
331,61416
275,42582
245,35530
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
48
6
3
3
57
7
3
3
43
6
3
3
1, 735 1, 3, 735 1, 3, 735 1, 3, 735 1, 735 1, 3, 735 1, 3, 735 1, 3, 735 1, 735 1, 3, 735 1, 3, 735 1, 3, 735 233000
31800
45400
58100
81700
25400
36400
42600
295000
79800
160000
193000
4460
16
37
77
223
10
23
31
7920
204
1690
2800
291,46331
451,81491
431,30916
414,30420
386,25767
462,43520
444,68566
435,38550
272,69366
388,36172
323,31934
307,05281
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
35
60
57
57
1
2
2
2
2 377000
107000
64100
121000
---------
235,14071
312,88087
341,06251
305,38108
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
YGS-4
YGS-4
30
90
90
90
90
90
90
90
160
120
1
3
3
3
3
3
3
3
4
3
...
345000
---235,04612
218000
217000
304000
136000
177000
----------------33600
41700
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
50
40
55
55
45
25
2
1
2
2
2
1
283 192000
223000
171000
195000
225000
7610
-------------
238,53771
219,76501
250,71815
236,78793
217,51798
478,29788
4
YGS-2
85
3
1, 38 180000
2340
312,86703
4
TS-2
40
1
...
---
----
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
MF-3
TM-1
10
40
10
10
35
1
1
1
1
1
4
4
TM-1
TM-1
150
150
4
4
4
4
YGS-4
YGS-4
160
120
4
3
74600
219000
298000
115000
205000
320000
349,26044
275,66123
251,50034
316,18239
275,75592
241,47918
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
201610618
201610627
201610636
201610645
201610318
201610327
201610336
201610345
201610275
201610284
201610293
201610309
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
201610451
201610469
201610478
201610487
201610496
201610503
201610512
201610521
201610539
201610548
201610557
201610566
105110163
105110145
105110021
105130061
105110206
105110048
105130079
105110057
105130016
105110075
105110066
105130104
105110084
105130088
105110154
105110093
105110109
105130034
105110181
105110136
105110118
105210108
105210047
105210056
105210092
105210038
105210065
105210117
105230033
105210029
105230015
2 381000
2 2 1, 121 1, 2, 121 2 225,26961
271,31010
276,31224
249,87578
369,26447
355,56399
282000
-----------
2 ...
...
-----
-------
1, 121 1, 2, 121 181000
210000
42400
47700
354,58516
346,55303
223000
59
218,43343
251,76857
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
MF-4
MF-4
35
35
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
1
2
16
1
30
7
18
15
40
9
20
21
2
3
25
1
3
25
1
17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
1
3
25
1
2
4
30
4
46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 202010269
202010278
202010312
202011134
202011646
202011655
202011664
202011673
202010339
202010348
202010303
202011143
202010621
202010727
202010736
202011152
202010287
202010296
202010321
202011161
202011179
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce) (Ücretli)
İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce) (Tam Burslu)
İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce) (%50 Burslu)
İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce) (%25 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 Burslu)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)
Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu)
Sinema ve Televizyon (Ücretli)
Sinema ve Televizyon (Tam Burslu)
Sinema ve Televizyon (%50 Burslu)
Sinema ve Televizyon (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (İngilizce) (Ücretli)
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
1
1
10
1
3
3
20
4
1
3
25
1
1
3
25
1
4
6
46
4
1
17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 17, 21, 28, 133 202011188
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
4
3, 17, 21, 28, 133 202011319
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
34
3, 17, 21, 28, 133 ---
202011328
202010639
202010675
202010684
202011197
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım (Ücretli)
Endüstriyel Tasarım (Tam Burslu)
Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu)
Endüstriyel Tasarım (%25 Burslu)
İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
İç Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
İç Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
1
1
5
43
1
3, 17, 21, 28, 133 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 62400
-----------
355,29547
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
3
20
3
20
6
24
10
21
5
16
8
28
7
25
46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-------------------------------
----------------------------------------------
105210083
105230024
221000
2 53800
344000
25700
93200
204000
357000
21800
99200
206000
...
...
...
-----
---------------------------------------
221,98523
372,86164
244,49226
405,07285
342,51130
289,03519
240,90256
411,21958
338,66452
288,36272
----------
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
202010648
202010657
202010666
202011082
202011391
202011407
202011416
202011425
202010693
202010709
202010718
202011107
202011682
202011691
202011707
202010075
202010084
202010154
202011804
1
1
202011567
202011576
202011585
202011594
202011434
202011443
202011452
202011461
202011761
202011779
202011788
202011797
202011479
202011488
202011497
202011752
202011601
202011619
202011628
202011637
202011337
202011346
202011355
41500
387000
...
7660
187000
6110
209000
287000
67000
...
...
...
...
63800
58700
...
61900
409000
72800
-------------------------------------------------------------
60
378,24414
223,35881
----
407,47446
264,10631
414,60319
254,81322
220,76216
351,13298
-------------
353,99229
363,25907
----
360,35088
217,29548
346,07268
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
4
MF-4
10
3, 17, 21, 28, 133 202010427
202010436
202010409
202011204
202010887
202010824
202010833
202010842
202010799
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
3
25
1
1
4
34
1
1
17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 17, 21, 28, 133 202010806
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
2
3, 17, 21, 28, 133 ...
37300
43200
37400
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
-----------------------
----
396,77884
386,30479
396,67624
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
202011364
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
202010815
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
18
3, 17, 21, 28, 133 202011213
202011716
202011725
202011734
202011743
202010463
202010472
202010418
202011222
202011373
202011382
202011549
202011558
202010851
202010869
202010878
202011231
202011504
202011513
202011522
202011531
202010499
202010745
202010754
202011249
202010921
202010939
202010948
202011258
202011037
202011046
202011055
202011064
202010781
202010772
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
2
4
30
4
1
7
60
2
3
5
40
2
5
6
45
4
1
3
25
1
1
3
25
1
1
3
25
1
1
2
16
1
1
10
3, 17, 21, 28, 133 46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 3, 46, 133 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 3, 17, 21, 28, 133 4
MF-4
4
17, 21, 28, 199, 251 202110065
202110586
202110083
202110595
202110108
202110602
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (Ücretli)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Brockport) (Ücretli)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
(ANKARA)
Fen Fakültesi
Fizik (İngilizce) (Tam Burslu)
Fizik (İngilizce) (%50 Burslu)
Kimya (İngilizce) (Tam Burslu)
Kimya (İngilizce) (%50 Burslu)
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)
Matematik (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
MF-1
20
3
20
3
20
15
3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 66900
202000
84600
133000
59000
-------------
355,83752
232,91051
331,58036
281,58310
361,21814
202110126
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-3
20
3, 17, 21, 23, 28 13200
---
460,74632
202110611
202110117
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
4
4
MF-3
MF-3
20
20
3, 17, 21, 23, 28 17, 21, 23, 28 34100
90000
-----
411,80217
324,85282
202110956
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
17
3, 17, 21, 23, 28 23100
---
405,31232
202110629
202110135
202111036
202111045
202111054
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
İletişim ve Tasarım (İngilizce) (Tam Burslu)
İletişim ve Tasarım (İngilizce) (%50 Burslu)
İletişim ve Tasarım (İngilizce) (Ücretli)
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (İngilizce) (Tam Burslu)
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TS-1
TS-1
TS-1
33
115
6
34
20
3, 17, 21, 23, 28 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 17, 21, 23, 28 76600
337000
1580
80000
200000
-----------
342,94666
237,15712
455,15988
318,17688
258,58937
4
MF-4
5
3, 17, 21, 23, 28 43600
---
385,44135
4
MF-4
45
3, 17, 21, 23, 28 202010384
202110965
202110638
---
...
...
...
...
38500
58700
206000
47300
221000
66400
41400
42200
54600
44200
-----------------------------------------------------------------------
-------------
394,70701
361,03586
231,09858
379,04394
221,51098
349,71769
389,39433
388,01169
367,29291
384,45919
---
---
61
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-2
TM-2
TM-2
5
10
35
20
20
120
3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 17, 21, 23, 28 6100
15200
39800
175
1620
27300
-------------
477,32795
446,12704
392,40110
517,03750
479,87305
400,43665
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
20
80
50
3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 17, 21, 23, 28 2840
68800
314000
-------
468,90248
349,47371
242,95667
4
TM-2
1
17, 28, 251, 252, 255, 749 19600
---
413,18728
202110214
202110241
202110656
202110232
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (Ücretli)
Küresel ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu)
Küresel ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
TM-2
TM-3
TM-3
TM-3
4
10
20
30
17, 28, 251, 252, 749 3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 17, 21, 23, 28 3320
20100
71300
---------
463,03922
414,09227
357,94841
202110268
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-2
20
3, 17, 21, 23, 28 10900
---
432,60382
202110665
202110286
202110674
202110277
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
130
20
80
50
3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 17, 21, 23, 28 141000
3740
83800
239000
---------
307,10769
460,69413
342,00413
269,24463
202110902
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
4
DİL-1
10
3, 21, 23, 28, 77 1480
---
481,09956
202110683
202110911
202110841
202110929
202110938
202110717
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
Arkeoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Arkeoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
DİL-1
DİL-1
30
10
10
15
10
40
3, 21, 23, 28, 77 3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 3, 21, 23, 28, 77 3, 21, 23, 28, 77 19300
79800
357000
62500
1050
16700
-------------
299,76161
351,57719
240,99320
365,10252
490,01985
319,00145
202110992
Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu)
4
DİL-1
5
3, 21, 23, 28, 96 333
---
512,28053
202110814
4
DİL-1
45
3, 21, 23, 28, 96 5120
---
430,73745
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
20
60
100
3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 17, 21, 23, 28 2770
41700
183000
-------
469,46001
377,99790
284,02547
202110408
202110735
202110392
Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (%50 Burslu)
İşletme Fakültesi
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
50
20
90
3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 17, 21, 23, 28 3170
9630
59600
-------
494,26388
463,25789
359,64754
202110426
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
50
3, 17, 21, 23, 28 422
---
530,42967
202110744
202110417
202110444
202110753
202110435
202110877
202110886
202110868
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
20
90
50
20
90
25
30
40
3, 17, 21, 23, 28 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 3, 17, 21, 23, 28 17, 21, 23, 28 4960
31400
2740
11100
45700
5070
17600
46800
-----------------
483,28676
408,45548
497,77700
458,53616
381,69412
482,63892
439,83795
380,02302
4
YGS-1
10
1, 3, 17, 21, 23, 28 32400
48
453,18455
4
4
4
4
4
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
90
5
45
10
60
1, 3, 17, 21, 23, 28 1, 3, 17, 21, 23, 28 1, 3, 17, 21, 23, 28 1, 3, 17, 21, 23, 28 1, 3, 17, 21, 23, 28 470000
47000
601000
98400
750000
35700
10200
109000
19200
128000
247,53219
434,37609
254,12112
387,31815
237,24453
4
4
YGS-6
YGS-6
3
27
1, 3, 17, 21, 23, 28 1, 3, 17, 21, 23, 28 34300
479000
7580
83800
451,48057
270,78187
5
5
MF-3
MF-3
66
60
2
2
46 11, 46 18400
27900
-----
446,98603
425,02485
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
55
60
95
50
70
70
2
2
3
2
2
2
1 1 1, 75 1, 15, 75 1 1, 2 260000
192000
84800
8430
94000
138000
10400
14900
12600
1050
19400
24700
294,50785
238,71931
327,51033
393,45031
394,23074
371,62127
202111072
202111081
202111063
202110189
202110823
202110171
202110205
202110647
202110198
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
202110223
202110383
202110726
202110374
202111009
202110762
202111018
202110771
202111027
202110789
202110974
202110798
105310416
105310019
105310028
105310037
105310046
105310055
105310064
105330305
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme Bilgi Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme Bilgi Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Uygulamalı Yabancı Diller Y.O.
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
6
6
62
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
105310073
105330165
105310082
105310091
105310107
105310452
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Felsefe
Felsefe (İÖ)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi (İngilizce)
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Malatya Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu)
Hemşirelik
Hemşirelik (İÖ)
Odyoloji
Odyoloji (KKTC Uyruklu)
İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Tarih (İngilizce) (Tam Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
YGS-4
70
70
95
60
60
50
2
2
3
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
TM-3
TM-3
DİL-1
MF-2
MF-1
MF-3
MF-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
30
70
70
40
10
80
40
1
70
70
70
70
70
70
1
2
2
1
1
2
1
4
4
MF-4
TM-2
45
120
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
50
95
95
120
120
45
45
95
95
1
70
70
2
3
3
3
3
2
2
3
3
4
4
YGS-4
YGS-4
4
4
4
10
3
20
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
75 2 1 1 1, 75 1, 75 27600
35400
154000
24400
10600
48100
46 2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
----15900
2020
1360
13600
402,45886
392,37913
300,80043
369,13471
409,72404
417,55398
146000
...
127000
167000
74200
110000
44800
79900
-----------------------------
217000
21200
-----
224,45434
410,15270
2
2
46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46, 90 46 2, 46 305000
262000
362000
256000
356000
140000
...
138000
203000
...
187000
...
-------------------------
245,37925
257,41362
230,57668
259,36860
232,26759
302,91550
---308,50350
281,50080
---287,42278
----
160
140
4
4
1, 121 1, 2, 121 126000
177000
31500
41700
373,21179
355,59449
TS-1
TS-1
TS-1
45
45
100
2
2
3
2 226 74700
151000
...
-------
321,71373
280,23039
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
60
60
60
50
50
50
60
20
60
60
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
46 17, 21, 86 2, 17, 21, 86 46 46 2, 46 46 46 46 2, 46 114000
93100
128000
176000
70700
93900
219000
294,30313
316,10255
282,21804
247,60394
343,72302
315,16956
223,54206
142000
175000
---------------------
4
6
6
MF-2
MF-3
MF-3
10
150
50
1
4
2
...
12000
13500
-------
---463,86010
459,93040
4
4
MF-2
MF-2
45
30
2
1
212000
...
-----
227,33768
----
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
40
70
1
160
100
50
1
1
2
1, 38, 78 1 1, 90 1, 38 1, 2, 38 1 1, 90 196000
21200
...
122000
165000
35700
...
2910
9
...
802
1830
22
...
305,70740
470,02791
---348,18517
320,66370
445,61089
----
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
4
4
14
5
5
20
10
5
3, 21, 28, 77, 159 3, 21, 28, 77, 159 3, 21, 28, 77, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 1590
...
3470
...
...
...
...
3050
-----------------
479,17630
---451,27267
------------445,60001
2 21 46 46 21 21, 90 235000
290000
14100
278,14154
260,47867
339,19270
270,69112
---322,88497
303,83270
333,69974
311,31349
357,90248
329,74006
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
105310143
105310443
105330244
105310479
105310161
105310179
105310558
105310646
105310188
105330102
105310197
105330226
105310204
105330156
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
105310488
105310461
105310213
105310222
105330111
105310231
105330129
105310585
105330314
105310249
105330138
105310655
105310391
105330298
105310594
105330289
105310504
105330271
105310601
105310425
105310258
105330147
105310267
105310434
105330235
105310276
105310285
105310294
105330217
105310637
105310567
105310301
105310497
105310628
105310319
105310549
105310664
105310328
105330253
105310576
105310673
207010015
207010236
207010024
207010387
207010396
207010403
207010412
207010033
2
2
2
2
2
2
4
3
2
2 2 2 15, 17, 28 63
270,75795
248,39516
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
4
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
5
10
5
5
10
3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 21, 159 3, 21, 159 3, 21, 159 ...
192000
3290
...
121000
-----------
---273,88189
443,39495
---305,47095
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
3
7
15
10
3
2
15
10
3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 30300
...
393,50398
----
...
33200
...
230000
...
-----------------
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
5
5
15
5
5
5
15
5
3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 21, 159 3, 21, 159 3, 21, 159 3, 21, 159 ...
...
...
...
...
...
...
...
-----------------
-------------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
3
3
13
3
3
3
13
3
3, 21, 159 3, 21, 159 3, 21, 159 3, 21, 159 3, 21, 159 3, 21, 159 3, 21, 159 3, 21, 159 4790
...
133000
...
3180
...
4330
...
-----------------
422,19266
---288,49664
---434,58212
---425,18296
----
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
3
4
12
6
3
4
11
7
3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 3, 17, 21, 28, 159 9240
...
202000
...
6640
...
169000
...
-----------------
437,29941
---281,61940
---446,30507
---294,34156
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
DİL-3
DİL-3
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
5
15
5
15
5
25
5
5
15
15
5
15
5
5
15
5
3, 17, 21, 86, 714 3, 17, 21, 86, 714 3, 121, 714 3, 121, 714 3, 21, 714 3, 21, 714 3, 21, 714 3, 17, 21, 86, 714 3, 17, 21, 86, 714 3, 17, 21, 86, 714 3, 17, 21, 86, 714 3, 17, 21, 86, 714 3, 17, 21, 86, 714 3, 17, 21, 86, 714 3, 17, 21, 86, 714 3, 17, 21, 86, 714 92200
343,15138
...
...
...
...
...
...
...
...
2630
149000
227000
3300
96900
198000
---------------------------------
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
5
20
5
3, 17, 21, 28, 714 3, 17, 21, 28, 714 3, 17, 21, 28, 714 ...
...
...
-------
----------
4
TM-2
5
3, 17, 21, 28, 714 30000
---
396,61761
4
TM-2
20
3, 17, 21, 28, 714 181000
---
289,46664
4
4
4
4
TM-2
TM-3
TM-3
TM-3
5
5
15
5
3, 17, 21, 28, 714 3, 714 3, 714 3, 714 ...
...
...
---------
----------
4
4
YGS-4
YGS-4
5
30
1, 3, 17, 121, 708, 714 1, 3, 17, 121, 708, 714 6000
28400
1500
8170
489,80170
439,42408
202311007
Tarih (İngilizce) (%75 Burslu)
Tarih (İngilizce) (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisat (İngilizce) (%75 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%75 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%75 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
Tekstil ve Moda Tasarımı (Tam Burslu)
Tekstil ve Moda Tasarımı (%75 Burslu)
Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 Burslu)
Tekstil ve Moda Tasarımı (%25 Burslu)
Sinema Sanatları Fakültesi
Animasyon (Tam Burslu)
Animasyon (%75 Burslu)
Animasyon (%50 Burslu)
Animasyon (%25 Burslu)
Film Tasarımı (Tam Burslu)
Film Tasarımı (%75 Burslu)
Film Tasarımı (%50 Burslu)
Film Tasarımı (%25 Burslu)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%75 Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Felsefe (Tam Burslu)
Felsefe (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Tarih (Tam Burslu)
Tarih (%50 Burslu)
Tarih (%25 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (%25 Burslu)
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
İslam ve Din Bilimleri (Tam Burslu)
İslam ve Din Bilimleri (%50 Burslu)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
4
MF-3
2
17, 21, 28, 215 202311016
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-3
4
3, 17, 21, 28, 215 207010245
207010042
207010218
207010254
207010227
---389,28610
---267,26555
----
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
207010096
207010263
207010103
207010272
207010069
207010281
207010078
207010299
207010421
207010439
207010448
207010457
207010466
207010475
207010484
207010493
207010112
207010342
207010121
207010351
207010139
207010369
207010148
207010378
207010193
207010306
207010209
207010315
207010166
207010324
207010175
207010333
202210028
202210073
202210276
202210285
202210301
202210294
202210319
202210249
202210258
202210267
202210046
202210082
202210143
202210064
202210091
202210125
202210213
202210222
202210231
202210152
202210161
202210179
202210188
202210197
202210204
202210107
202210116
------------------------449,37845
291,83192
261,32517
443,36206
318,85366
271,71771
--56800
---
64
371,25528
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
202311025
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-3
28
3, 17, 21, 28, 215 202311034
202310187
202310503
202310699
202310706
202310715
202310848
202311088
202311097
202311104
202311273
202310151
202310169
202310521
202310539
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
6
4
40
103
14
8
13
3
5
43
3
2
3
25
4
3, 17, 21, 28, 215 3, 21, 28, 215 3, 21, 28, 215 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 202310072
202310081
202310099
202310857
202310239
202310248
202310548
202310866
202311316
202311325
202311334
202311458
202310106
202310115
202310124
202310884
202310257
202310266
202310557
202310875
202311113
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Sosyoloji (Ücretli)
Sosyoloji (Tam Burslu)
Sosyoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (%25 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
3
5
42
4
3
5
40
6
10
6
38
6
4
6
50
4
2
6
52
4
2
46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 17, 21, 28, 215 3, 17, 21, 28, 215 3, 17, 21, 28, 215 3, 17, 21, 28, 215 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 17, 21, 28, 215 3, 17, 21, 28, 215 3, 17, 21, 28, 215 3, 17, 21, 28, 215 17, 21, 28, 215 202311122
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
5
3, 17, 21, 28, 215 202311131
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
44
3, 17, 21, 28, 215 ---
202311282
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik (Ücretli)
Gazetecilik (Tam Burslu)
Gazetecilik (%50 Burslu)
Gazetecilik (%25 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)
Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 Burslu)
Medya ve İletişim Sistemleri (Ücretli)
Medya ve İletişim Sistemleri (Tam Burslu)
Medya ve İletişim Sistemleri (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli)
Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
4
TM-1
3
3, 17, 21, 28, 215 ---
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
5
4
26
5
3
4
32
5
5
6
45
8
5
3
26
3
6
50
5
46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
4
30
5
2
3
25
4
5
5
40
4
5
46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 17, 21, 28, 215 3, 17, 21, 28, 215 3, 17, 21, 28, 215 3, 17, 21, 28, 215 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 46, 215 ---
3420
337000
29800
56800
122000
451,93652
246,57044
399,43164
370,12669
325,26931
352,06289
221,75779
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
79100
417000
-------------------------------
202310399
202310406
202310893
202310415
202310803
202310812
202310821
202310839
202310275
202310284
202310566
202310575
202311343
202311352
202311361
202310293
202310309
202310584
202310593
202311467
202311476
202311485
202311494
202310424
202310433
202310909
202310442
202311582
202311591
202311607
202311616
202311501
347000
23100
190000
273000
144000
110000
73700
356000
407000
90400
415000
73400
86800
292000
22300
196000
252000
25300
23100
230000
21200
15900
252000
277000
67100
61200
...
...
...
...
---------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
65
221,38315
383,98097
274,88028
246,61139
301,24525
319,36006
349,97237
235,53089
218,69048
337,24335
207,70265
350,24616
334,98589
217,51267
372,37126
260,43785
237,39046
367,86482
371,12007
245,93376
374,33984
383,98978
237,18122
226,74641
348,71056
357,18923
-------------
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
202311519
202311528
202311537
202310212
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
30
5
2
3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 17, 21, 28, 215 66000
---------
350,25198
202310221
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
3
3, 17, 21, 28, 215 59700
---
359,46971
202310609
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
25
3, 17, 21, 28, 215 ---
202310918
202310196
202310203
202310618
202310927
202310769
202310778
202310787
202310796
202310981
202310999
202311404
202311413
202311149
202311158
202311167
202311291
202311176
202311185
202311194
202311307
202310451
202310469
202310936
202310478
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Ücretli)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%25 Burslu)
İç Mimarlık (Ücretli)
İç Mimarlık (Tam Burslu)
İç Mimarlık (%50 Burslu)
İç Mimarlık (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (Ücretli)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (%25 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
Sağlık Yönetimi (Ücretli)
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (Ücretli)
Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (%50 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans (Ücretli)
Bankacılık ve Finans (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (%50 Burslu)
Bankacılık ve Finans (%25 Burslu)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Ücretli)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Tam Burslu)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%50 Burslu)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%25 Burslu)
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Ücretli)
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu)
Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu)
Muhasebe Bilgi Sistemleri (%25 Burslu)
Turizm ve Otelcilik (Ücretli)
Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu)
Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu)
Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Ücretli)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%25 Burslu)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Diş Hekimliği Fakültesi (%75 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
3
5
44
2
4
2
16
2
2
4
36
2
16
7
37
10
2
5
42
5
36
8
24
8
3, 17, 21, 28, 215 17, 21, 28, 215 3, 17, 21, 28, 215 3, 17, 21, 28, 215 3, 17, 21, 28, 215 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 3, 46, 215 39700
66400
125000
---------------------------------------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
50
6
8
26
7
37
49
6
5
4
57
7
5
5
15
6
39
40
6
18
1, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 38, 46, 215 1, 3, 38, 46, 215 1, 3, 38, 46, 215 1, 3, 38, 46, 215 1, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 3, 46, 215 249000
32400
48300
1281699
112000
374000
137000
23500
36700
70300
545000
108000
181000
223000
5270
17
44
77700
21800
42700
1100
10
23
133
17300
538
2360
4040
286,16834
450,73943
427,25791
200,30706
383,89700
307,70549
337,07555
465,80560
444,19815
399,38511
230,22169
360,08525
312,54718
294,86633
144000
509000
1048579
64000
237000
25400
90200
77100
14600
33200
360,20366
266,34629
224,29717
415,41245
337,73035
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
3
6
45
10
3
3
24
4
2
4
32
6
2
4
33
5
12
7
48
7
1, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 3, 46, 215 1, 3, 46, 215 188000
792000
31300
130000
340,24021
232,92938
223000
36200
327,57775
255000
41200
317,47313
239000
38900
322,07695
207000
674000
759000
34000
121000
128000
332,90726
245,55052
236,30841
5
5
5
MF-3
MF-3
MF-3
42
5
1
15, 52 3, 15, 52 3, 15, 52 53800
15900
16900
-------
376,18452
453,29825
450,53596
371,05360
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
52100
202310724
202310733
202310954
202311422
202311431
202311449
202311043
202311052
202311061
202311079
202310742
202310751
202310972
202310963
202311379
202311388
202311397
202311201
202311219
202311228
202310318
202310327
202310627
202310636
202311546
202311555
202311564
202311573
202310336
202310345
202310645
202310654
202310363
202310354
202310663
202310672
202310372
202310381
202310681
202310945
202411236
202411245
202411299
64600
64600
56300
157000
194000
72300
66
352,39296
352,30593
364,63668
259,51305
237,29876
341,54408
392,44375
349,66100
284,08111
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
202411306
202411315
202412146
202412164
202412234
202412243
202412252
202410186
202410741
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)
Eğitim Fakültesi
Arapça Öğretmenliği (Ücretli)
Arapça Öğretmenliği (Tam Burslu)
Arapça Öğretmenliği (%75 Burslu)
Arapça Öğretmenliği (%50 Burslu)
Arapça Öğretmenliği (%25 Burslu)
5
5
MF-3
MF-3
1
1
3, 15, 52 3, 15, 52 22000
22700
-----
438,34625
436,59411
4
4
4
4
4
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-3
15
6
2
33
4
1, 52, 121 1, 3, 52, 121 1, 3, 52, 121 1, 3, 52, 121 1, 3, 52, 121 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
----------------
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Ücretli)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Tam Burslu)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%75 Burslu)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%50 Burslu)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%25 Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75 Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Sosyoloji (Ücretli)
Sosyoloji (Tam Burslu)
Sosyoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (%25 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%75 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi ve Finans (Ücretli)
Ekonomi ve Finans (Tam Burslu)
Ekonomi ve Finans (%50 Burslu)
4
YGS-1
2
1, 46, 52 4
YGS-1
5
1, 3, 46, 52 187000
4660
322,33980
4
YGS-1
3
1, 3, 46, 52 216000
6720
309,91113
4
YGS-1
38
1, 3, 46, 52 635000
43200
225,90017
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-1
MF-1
MF-1
MF-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
2
42
6
2
5
5
8
5
4
30
3
40
10
30
20
50
9
3
12
16
60
12
3
30
15
43
6
9
12
42
6
2
5
5
42
6
2
5
5
1, 3, 46, 52 1, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 15, 52, 127 1, 3, 15, 52, 127 1, 3, 15, 52, 127 1, 3, 15, 52, 127 1, 3, 15, 52, 127 1, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 3, 46, 52 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 1, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 3, 46, 52 1, 3, 46, 52 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
----------------
3960
5870
15600
690
851
1490
444,37145
421,75638
327,04669
889000
86800
259000
361000
192000
24700
29800
51800
84000
75700
18300
34900
41900
-----------
240,89530
398,80000
332,07340
310,12719
293,39385
406,57344
399,42382
374,71486
348,66963
98000
78200
229000
13900
12800
17800
331,91524
346,38308
272,45660
7640
26000
1150
1990
419,86920
379,62878
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-------------------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
4
36
90
13
15
12
5
5
35
5
25
7
29
4
160
20
4
4
12
3, 15, 52, 127 3, 15, 52, 127 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 15, 52 3, 15, 52 3, 15, 52 3, 15, 52 3, 15, 52 4760
28000
300000
23800
46200
103000
---------------------------------------
434,59858
248,83695
257,58609
407,90909
380,20186
336,33860
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
10
7
50
46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
202411324
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
202410195
202410759
202412349
202412358
202412367
202412376
202412385
202410538
202410644
202411333
202410653
202410662
202410556
202410565
202410671
202410689
202410547
202410698
202411351
202410705
202410714
202410574
202410583
202411369
202410723
202410732
202411642
202411651
202411669
202411678
202412297
202412304
202412313
202412322
202412331
202412155
202412225
202412261
202412279
202412288
202410768
202410026
202410035
202410044
202410053
202410829
202411748
202411757
202411775
202411784
202410247
202410838
202410256
202410847
202410529
202410502
202411421
202410511
202411439
202410405
202410856
202410414
71400
361000
21000
159000
224000
153000
20700
23600
28800
58600
116000
-------
67
357,93385
239,80901
387,60656
287,22711
262,40175
301,22806
411,08248
406,00459
398,22921
363,31208
315,68249
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
202410865
202410089
202410098
202411457
202410105
202410892
202410062
202410874
202410071
202410883
202410486
202410908
202411475
202410495
202410917
Ekonomi ve Finans (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%75 Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Ücretli)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%75 Burslu)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%25 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
3
15
7
3
40
5
8
7
50
5
10
7
3
45
5
3, 46, 52 4, 52 3, 4, 52 3, 4, 52 3, 4, 52 3, 4, 52 15, 17, 28, 52 3, 15, 17, 28, 52 3, 15, 17, 28, 52 3, 15, 17, 28, 52 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 202411793
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
4
TM-1
20
15, 17, 28, 52 202411809
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
5
3, 15, 17, 28, 52 69000
---
349,36900
202411827
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
20
3, 15, 17, 28, 52 193000
---
280,24206
202411836
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu)
4
TM-1
5
3, 15, 17, 28, 52 ---
202410389
4
TM-2
25
15, 17, 28, 52 ---
4
TM-2
6
3, 15, 17, 28, 52 54400
---
367,56166
4
TM-2
3
3, 15, 17, 28, 52 76500
---
347,79327
4
TM-2
20
3, 15, 17, 28, 52 208000
---
279,39581
4
4
4
4
4
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
6
16
8
41
10
3, 15, 17, 28, 52 15, 17, 28, 52 3, 15, 17, 28, 52 3, 15, 17, 28, 52 3, 15, 17, 28, 52 202410468
202410989
202410477
202410998
202410441
202411006
202410459
202411015
202410423
202411024
202410432
202411033
202411845
202411854
202411872
202411881
202411899
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik (Ücretli)
Gazetecilik (Tam Burslu)
Gazetecilik (%50 Burslu)
Gazetecilik (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu)
Reklamcılık (Ücretli)
Reklamcılık (Tam Burslu)
Reklamcılık (%50 Burslu)
Reklamcılık (%25 Burslu)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
20
6
30
4
25
7
31
7
30
7
28
5
25
6
19
10
10
46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 46, 52 202411906
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Tam Burslu)
4
TS-1
6
3, 46, 52 19600
---
377,10299
202411924
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 Burslu)
4
TS-1
37
3, 46, 52 188000
---
263,69190
202411933
4
TS-1
7
3, 46, 52 294000
---
214,08460
202410132
202411042
202411536
202410141
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
6
6
4
44
15, 17, 28, 52 3, 15, 17, 28, 52 3, 15, 17, 28, 52 3, 15, 17, 28, 52 50400
72600
---------
373,90317
341,09443
202411069
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
5
3, 15, 17, 28, 52 56300
---
364,65355
202411545
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
4
MF-4
5
3, 15, 17, 28, 52 65700
---
350,68945
202410274
202411087
202411554
202410292
202411121
202410335
202411209
202411218
202411227
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Gıda Mühendisliği (Tam Burslu)
Gıda Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
40
7
3
60
5
45
52
8
20
3, 15, 17, 28, 52 3, 15, 17, 28, 52 3, 15, 17, 28, 52 3, 15, 17, 28, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 120000
132000
352000
69500
313,77677
307,00985
233,30046
348,94153
303,95138
297,53939
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
138000
151000
-------------------------------
202410926
202411484
202410398
202410935
202410114
202410944
202410123
202410953
---
70500
246000
20500
144000
209000
18700
199000
216000
282000
12900
95500
175000
17800
102000
293000
44100
56900
169000
66500
216000
47800
106000
---------------------------------------------
-------------------
68
348,05712
262,37078
375,51312
283,25748
254,97710
378,57904
259,16996
252,12106
224,06804
390,89754
308,60324
269,43691
380,31912
304,79340
216,36396
384,63712
363,77909
251,98480
349,50631
225,47807
378,25982
302,21128
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
202410344
202411148
202410353
202411157
202411166
202411606
202410371
202410308
202411103
202411615
202410317
Makine Mühendisliği (Ücretli)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (%25 Burslu)
Tekstil Mühendisliği (Tam Burslu)
Tekstil Mühendisliği (%75 Burslu)
Tekstil Mühendisliği (%50 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
Odyoloji (Ücretli)
Odyoloji (Tam Burslu)
Odyoloji (%50 Burslu)
Odyoloji (%25 Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Ücretli)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%25 Burslu)
Yabancı Diller Yüksekokulu
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%25 Burslu)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu)
Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%75 Burslu)
Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 Burslu)
Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%25 Burslu)
Matematik (İngilizce) (Ücretli)
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli)
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Tarih (İngilizce) (Tam Burslu)
Tarih (İngilizce) (%75 Burslu)
Tarih (İngilizce) (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (Tam Burslu)
Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme Enformatiği (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme Enformatiği (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme Enformatiği (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme-Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme-Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme-Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
14
6
36
4
3
22
5
3
5
4
38
46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 15, 17, 28, 52 3, 15, 17, 28, 52 3, 15, 17, 28, 52 3, 15, 17, 28, 52 4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
79
11
11
6
46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
47
7
8
8
15
4
17
4
51
7
7
5
20
5
15
10
46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 38, 46, 52 3, 38, 46, 52 3, 38, 46, 52 3, 38, 46, 52 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 3, 46, 52 4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-3
10
6
39
4
6
40
5
21, 28, 52, 127 3, 21, 28, 52, 127 3, 21, 28, 52, 127 52, 115, 127 3, 52, 115, 127 3, 52, 115, 127 3, 52, 115, 127 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
MF-1
MF-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
TM-2
TM-2
4
20
16
4
10
17
9
10
10
86
11
13
6
6
43
5
4
10
26
161
20
19
1, 3, 21, 28, 45 1, 3, 21, 28, 45 1, 3, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 21, 45 3, 21, 45 3, 21, 45 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
3
27
6
44
10
15
70
65
4
25
11
10
50
40
3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 61100
212000
114000
47000
64400
34000
54700
76000
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
-------------------------------
357,48018
227,56491
294,80316
379,55985
352,73611
403,07222
367,07833
336,73208
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
202410159
202410168
202410177
202411193
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
202411996
202412004
202412022
202412031
202412173
202412182
202412207
202412216
202412049
202412058
202412076
202412085
202412094
202412101
202412128
202412137
202411624
202411633
202411739
202411254
202411263
202411272
202411281
202510679
202511095
202510846
202510061
202511668
202510758
202510855
202511632
202511641
202510097
202510104
202510776
202510113
202510122
202510546
202510882
202510149
202511677
202510555
202510158
202510167
202511102
202510185
202510564
202510201
202510573
202510925
202510228
202510713
202511792
202510246
202510582
202510952
202510264
202510704
202510961
73300
198000
404000
---------------------------------
3040
28900
42700
6220
38900
41900
---------------
60500
182000
302000
...
...
...
...
139000
29100
48900
77200
791
11000
30500
908
2230
18200
69800
226000
5100
24400
22600
302000
345000
2770
30400
256000
86900
3350
15500
25000
14100
189000
19800
185000
378000
26600
261000
10800
155000
366,79788
297,55966
256,80838
------------276,99657
422,33334
384,22007
341,14112
345,64632
278,25434
214,90037
457,18692
244,80343
241,18604
430,57123
262,93233
246,30731
297
1200
2010
---------------------------------------
495,90633
367,20409
237,72900
493,32159
468,94113
307,78784
-----------------------------
403,91455
69
346,22811
281,13345
453,02114
406,88303
409,88049
256,76405
244,45639
447,90062
373,62906
251,85433
339,71294
463,60295
421,43647
423,84358
281,83544
411,45336
283,08527
226,27311
399,23941
257,66219
432,53158
295,87794
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
202511932
202511941
202512003
202510282
202510591
202510979
202510307
202510607
202510988
202510325
202510722
202510997
Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Finans (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
4
26
10
6
39
15
5
30
15
12
53
55
3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 202510334
4
TM-1
20
17, 21, 28, 45 4
TM-1
12
3, 17, 21, 28, 45 23500
---
404,56564
4
TM-1
35
3, 17, 21, 28, 45 84900
---
336,42150
4
TM-1
53
3, 17, 21, 28, 45 245000
---
262,66861
202510388
202510785
202511014
202510413
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%25 Burslu)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Medya ve İletişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
9
45
36
13
3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 17, 21, 28, 45 5220
119000
290000
295000
---------
419,38298
295,70250
218,64376
213,11475
202510422
Medya ve İletişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TS-1
8
3, 17, 21, 28, 45 3580
---
431,17229
202510625
Medya ve İletişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TS-1
38
3, 17, 21, 28, 45 37000
---
353,29961
202511032
202510431
202510449
202510794
202511808
202510467
202510634
202510476
202510485
202510643
202511826
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-2
TS-2
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
30
24
11
45
30
4
36
20
7
25
18
3, 17, 21, 28, 45 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 132000
288,92754
1890
18800
70900
-----------------------
4
TS-1
4
3, 17, 21, 28, 45 2850
---
437,49922
4
TS-1
25
3, 17, 21, 28, 45 77300
---
320,00904
4
TS-1
11
3, 17, 21, 28, 45 197000
---
259,99274
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
8
5
37
15
5
30
80
10
10
17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 27100
117000
205000
32400
105000
122000
20200
30200
-------------------
417,42564
291,81833
231,32671
406,36169
302,96050
287,57036
433,24575
410,92473
202511174
202511183
202511192
Medya ve İletişim Sistemleri (İngilizce) (%25 Burslu)
Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)
Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu)
Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu)
Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu)
Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli)
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu)
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu)
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%25 Burslu)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
İç Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
8
55
17
3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 24100
160000
-------
424,31916
257,48166
202511298
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
8
3, 17, 21, 28, 45 24600
---
423,15556
202511305
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
54
3, 17, 21, 28, 45 134000
---
276,51994
202511314
202511526
202511535
202511544
202511553
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
18
13
6
29
12
3, 17, 21, 28, 45 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 19800
60800
...
-----------
434,32420
357,88975
----
202511253
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
5
3, 17, 21, 28, 45 32900
---
405,23286
202511262
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
45
3, 17, 21, 28, 45 208000
---
230,14780
202511686
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-3
6
3, 17, 21, 28, 45 31800
---
416,60004
202511695
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-3
38
3, 17, 21, 28, 45 152000
---
266,07232
38700
401000
...
22700
212000
23900
353000
21700
141000
394000
-------------------------
381,84963
217,76912
---407,61157
278,23226
403,80754
232,90883
409,25842
307,30211
224,29914
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
---
202510343
202510731
202511005
202510501
202510652
202511835
202511562
202511571
202511844
202511147
202511156
202511853
202510801
202510819
202511111
2580
39700
108000
5580
70
440,31111
350,40848
301,85218
429,08601
449,87199
378,36980
324,39394
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
202511702
202511711
202511729
202511738
202511756
202511765
202511986
202512127
202512136
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Ergoterapi (Ücretli)
Ergoterapi (Tam Burslu)
Ergoterapi (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 burslu)
Perfüzyon (Ücretli)
Perfüzyon (Tam Burslu)
Perfüzyon (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
16
18
7
45
6
40
14
4
36
3, 17, 21, 28, 45 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 3, 17, 21, 28, 45 229000
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
26
6
28
10
5
36
38
7
25
5
45
15
4
21
4
36
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
4
4
4
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Perakende Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Perakende Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Perakende Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (%25 Burslu)
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik
Yüksekokulu (Ücretli)
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik
Yüksekokulu (Tam Burslu)
Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Ebelik (Ücretli)
Ebelik (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Ücretli)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi (Ücretli)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
213,09168
28400
94300
30200
123000
...
...
...
-------------------
1, 21, 45 1, 3, 21, 45 1, 3, 21, 45 1, 21, 45 1, 3, 21, 45 1, 3, 21, 45 1, 21, 45 1, 3, 21, 45 1, 3, 21, 45 1, 3, 21, 38, 45 1, 3, 21, 38, 45 1, 21, 45 1, 3, 21, 45 1, 3, 21, 45 1, 3, 21, 45 1, 3, 21, 45 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-------------------------------------------------
8
5
37
1, 17, 21, 28, 45 1, 3, 17, 21, 28, 45 1, 3, 17, 21, 28, 45 886000
102000
768000
132000
19800
129000
223,61185
384,61139
235,40410
YGS-6
YGS-6
YGS-6
12
4
24
1, 17, 21, 28, 45 1, 3, 17, 21, 28, 45 1, 3, 17, 21, 28, 45 ...
...
...
...
...
...
----------
4
YGS-6
27
1, 17, 21, 28, 45 934000
132000
219,17947
4
YGS-6
7
1, 3, 17, 21, 28, 45 84200
16900
397,96117
4
YGS-6
25
1, 3, 17, 21, 28, 45 430000
73700
278,72301
4
4
YGS-6
YGS-6
12
10
1, 3, 17, 21, 28, 45 1, 17, 21, 28, 45 ...
...
...
...
-------
4
YGS-6
4
1, 3, 17, 21, 28, 45 ...
...
----
4
YGS-6
26
1, 3, 17, 21, 28, 45 ...
...
----
4
4
4
4
6
6
6
6
MF-3
MF-3
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
54
6
60
7
61
8
4
3
29 3, 29 29 3, 29 29 3, 29 3, 29 3, 29 ...
...
341000
25900
30700
4430
6090
10300
-----------------
------245,38818
404,80881
418,85269
492,02910
484,33001
469,20360
4
YGS-2
135
1, 29, 38 386000
13500
253,25490
4
YGS-2
15
1, 3, 29, 38 81500
221
386,46698
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
27
3
30
3
18
2
20
2
1, 29 1, 3, 29 1, 29, 38, 78 1, 3, 29, 38, 78 1, 29 1, 3, 29 1, 29 1, 3, 29 112000
25600
556000
139000
69300
17300
613
10
17400
1140
126
5
356,06847
462,18362
228,94494
336,17605
400,55455
477,67911
92300
18300
391,75522
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
30
6
24
30
6
24
30
46, 229 3, 46, 229 3, 46, 229 17, 21, 28, 229 3, 17, 21, 28, 229 3, 17, 21, 28, 229 46, 229 ...
...
...
...
...
...
...
---------------
----------------------
414,63001
314,73818
410,93281
286,22348
----------
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
202512172
202512181
202512199
202512145
202512154
202512163
202512206
202512215
202512224
202512233
202512242
202512093
202512109
202512118
202512012
202512021
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
202511959
202511968
202511977
202512039
202512048
202512057
202511605
202511614
202511623
202511995
202512066
202512075
202512084
202610175
202610184
202610015
202610112
202610024
202610033
202610157
202610166
202610042
202610051
202610078
202610121
202610087
202610139
202610069
202610148
202610096
202610103
207510373
207510382
207510391
207510258
207510267
207510276
207510407
71
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
207510416
207510425
207510222
207510231
207510249
207510285
207510294
207510301
207510197
207510204
207510213
Siyaset Bilimi (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Ücretli)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
6
24
30
6
24
30
6
24
30
6
24
3, 46, 229 3, 46, 229 17, 21, 28, 229 3, 17, 21, 28, 229 3, 17, 21, 28, 229 46, 229 3, 46, 229 3, 46, 229 46, 229 3, 46, 229 3, 46, 229 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-----------------------
----------------------------------
4
MF-4
30
17, 21, 28, 229 ...
---
----
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
207510319
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
207510328
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
6
3, 17, 21, 28, 229 ...
---
----
207510337
207510134
207510143
207510152
207510161
207510179
207510188
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
24
20
4
16
20
4
16
3, 17, 21, 28, 229 46, 229 3, 46, 229 3, 46, 229 46, 229 3, 46, 229 3, 46, 229 ...
...
...
...
...
...
...
---------------
----------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
TM-3
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-3
TM-3
TM-3
34
5
11
20
4
16
35
5
10
20
4
16
46, 229 3, 46, 229 3, 46, 229 46, 229 3, 46, 229 3, 46, 229 46, 229 3, 46, 229 3, 46, 229 46, 229 3, 46, 229 3, 46, 229 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-------------------------
-------------------------------------
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
30
6
24
1, 46, 229 1, 3, 46, 229 1, 3, 46, 229 ...
...
...
...
...
...
----------
202710614
202710623
202710632
202710695
202710702
202710711
202710729
202710298
202710305
202711445
202710314
202710323
202710817
202710826
202710835
202710844
202710332
202710341
202710368
202710932
202710941
202710968
202710959
202710659
202710668
202710677
202710686
202711499
202711506
202711515
202711603
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Çocuk Sağlığı ve Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Sağlığı ve Gelişimi (Tam Burslu)
Çocuk Sağlığı ve Gelişimi (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (Ücretli)
Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (%50 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Ekonomi ve Finans (Ücretli)
Ekonomi ve Finans (Tam Burslu)
Ekonomi ve Finans (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%75 Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
3
3
24
3
6
51
5
3
4
5
25
3
2
3
20
5
50
8
22
10
6
24
20
5
7
48
10
10
6
30
14
237 3, 237 3, 237 237 3, 237 3, 237 3, 237 237 3, 237 3, 237 3, 237 3, 237 17, 21, 28, 237 3, 17, 21, 28, 237 3, 17, 21, 28, 237 3, 17, 21, 28, 237 237 3, 237 3, 237 17, 21, 28, 237 3, 17, 21, 28, 237 3, 17, 21, 28, 237 3, 17, 21, 28, 237 237 3, 237 3, 237 3, 237 237 3, 237 3, 237 3, 237 202711612
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
4
TM-1
10
202711621
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
202711639
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
207510046
207510055
207510064
207510019
207510037
207510028
207510073
207510082
207510091
207510107
207510116
207510125
207510346
207510355
207510364
...
...
...
...
---------------------------------------------------------------
17, 21, 28, 237 ...
---
----
6
3, 17, 21, 28, 237 ...
---
----
30
3, 17, 21, 28, 237 ...
---
----
130000
31600
280000
131000
...
124000
323000
30800
162000
...
...
...
...
24300
258000
72
308,16046
359,66520
224,93490
307,65878
----
310,99242
250,80505
398,14372
306,08264
------------369,43407
234,74876
-------------
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
202711648
202710014
202710023
202710192
202710747
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyoloji (Tam Burslu)
Sosyoloji (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (%75 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
Odyoloji (Ücretli)
Odyoloji (Tam Burslu)
Odyoloji (%50 Burslu)
Odyoloji (%25 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu)
Sağlık Yönetimi (Ücretli)
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (%25 Burslu)
Sosyal Hizmet (Ücretli)
Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (%25 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
14
8
5
37
3, 17, 21, 28, 237 237 3, 237 3, 237 ...
404000
63900
391000
---------
---219,92790
358,48733
225,11289
4
TM-2
5
3, 17, 21, 28, 237 84000
---
341,85339
4
4
4
4
4
TM-2
TM-3
TM-3
TM-1
TM-1
45
5
45
6
54
3, 17, 21, 28, 237 3, 237 3, 237 3, 237 3, 237 ...
...
113000
-----------
------317,38562
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
202710756
202710905
202710914
202710041
202710235
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
202710986
202710995
202710068
202710217
202710783
202710792
202710129
202711454
202710138
202710086
202711463
202710253
202710377
202710386
202710395
202710402
202711136
202711145
202711154
202711163
202710102
202711472
202710271
202710156
202710165
202710174
202710183
202711181
202711199
202710411
202710429
202710438
202710447
202710456
202710465
202710474
202710483
202710492
202710508
202710517
202710526
202710535
202710544
202710553
202710562
202710853
202710862
202710871
202710889
202711524
202711533
202711542
202711551
202711569
202711578
202711587
202711596
202710571
202710589
202710598
202710605
202711242
4
TM-1
3
3, 17, 21, 28, 237 ...
---
----
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
27
6
54
4
36
3, 17, 21, 28, 237 3, 237 3, 237 3, 17, 21, 28, 237 3, 17, 21, 28, 237 ...
131000
406000
104000
-----------
---307,53197
212,59549
323,37405
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
7
20
3
7
20
20
7
23
15
5
4
20
11
3
7
20
23
7
17
23
4
36
3, 237 3, 237 3, 237 3, 237 3, 237 3, 237 237 3, 237 3, 237 3, 237 17, 21, 28, 237 3, 17, 21, 28, 237 3, 17, 21, 28, 237 3, 17, 21, 28, 237 3, 237 3, 237 3, 237 237 3, 237 3, 237 3, 237 3, 17, 21, 28, 237 3, 17, 21, 28, 237 75100
...
337,87211
----
182000
40600
96300
213000
...
...
-----------------------------------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
53
7
4
6
13
6
30
11
53
7
4
6
25
8
20
27
53
7
4
6
4
6
40
10
4
6
40
10
9
7
28
26
1, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 38, 237 1, 3, 38, 237 1, 3, 38, 237 1, 3, 38, 237 1, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 164000
32400
63600
135000
671000
118000
340000
597000
104000
25500
41800
95800
593000
106000
254000
586000
417000
33700
55000
257000
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1800
17
100
1060
63400
22400
40500
58000
470
10
31
364
17500
517
5520
17400
15000
18
67
5720
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
321,07561
450,80879
407,42480
338,77606
265,19207
381,12286
314,13594
274,31493
363,92774
462,31141
436,60381
371,54701
224,84755
361,60165
284,59879
225,57298
247,79190
448,67425
418,32022
283,43726
-------------------------------------
4
YGS-6
4
1, 3, 237 ...
...
----
57400
...
224000
57600
160000
214000
...
...
...
...
59300
...
73
363,00910
---218,07674
362,66109
257,66296
226,60845
------------360,06332
---244,04258
390,89995
312,53325
227,17523
-------
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
36
5
45
5
45
3
2
25
4
36
4
36
1, 3, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 1, 3, 237 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-------------------------------------
5
5
5
5
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
20
6
6
28
11, 17, 21, 28, 166 3, 11, 17, 21, 28, 166 3, 11, 17, 21, 28, 166 3, 11, 17, 21, 28, 166 88600
28100
...
59000
---------
326,49761
424,51779
---367,73018
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
6
6
48
5
20
25
3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 28100
...
267000
70500
169000
-------------
401,82809
---267,54577
358,55325
302,72642
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
4
18
18
4
22
14
3
22
40
13
7
70
3, 46, 166 3, 46, 166 3, 46, 166 3, 46, 166 3, 46, 166 3, 46, 166 3, 46, 166 3, 46, 166 17, 21, 86, 166 3, 17, 21, 86, 166 3, 17, 21, 86, 166 3, 17, 21, 86, 166 78400
190000
422000
98500
268000
352,61385
294,25441
218,97547
339,11671
267,09931
217000
419000
156000
22200
...
59200
-------------------------
4
TM-2
2
17, 125, 166, 251, 826 25400
---
403,22202
4
TM-2
13
17, 125, 166, 251, 826 ...
---
----
202910463
202910472
202910224
202910499
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Gastronomi (Tam Burslu)
Gastronomi (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)
İşletme Bilgi Yönetimi (Tam Burslu)
İşletme Bilgi Yönetimi (%75 Burslu)
İşletme Bilgi Yönetimi (%50 Burslu)
Lojistik (Tam Burslu)
Lojistik (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarım (Tam Burslu)
Grafik Tasarım (%75 Burslu)
Grafik Tasarım (%50 Burslu)
Moda ve Tekstil Tasarımı (Tam Burslu)
Moda ve Tekstil Tasarımı (%75 Burslu)
Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu)
Takı Tasarımı (Tam Burslu)
Takı Tasarımı (%75 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Tam
Burslu)
Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50
Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%75 Burslu)
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
5
40
5
40
3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 104000
181000
82300
148000
---------
323,36080
284,83566
338,45316
298,94420
202910506
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-2
5
3, 17, 21, 28, 166 68700
---
354,29855
202910515
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu)
4
TM-2
5
3, 17, 21, 28, 166 110000
---
324,18065
202910524
202910199
202910815
202910206
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
40
6
6
48
3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 90300
...
414000
---------
337,31194
---211,30081
202910021
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
5
3, 17, 21, 28, 166 99800
---
325,86495
202910833
202910066
202910824
202910075
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
45
5
20
25
3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 ...
89000
...
---------
---333,40246
----
202910093
202910533
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%75 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
4
4
MF-4
MF-4
5
40
3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 66200
119000
-----
349,91476
289,58589
202910118
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
5
3, 17, 21, 28, 166 61100
---
357,41002
202910542
202910136
202910709
202910145
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
40
5
20
25
3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 113000
55000
99100
---------
295,39927
366,63697
309,51701
202910657
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
5
3, 17, 21, 28, 166 47700
---
370,62143
202910648
202910587
202910603
202910551
202910569
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
4
4
4
4
4
TM-1
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
45
6
54
5
20
3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 206000
55600
199000
69800
134000
-----------
275,30040
365,76483
234,85938
345,06052
276,56939
202711251
202711287
202711296
202711418
202711427
202711224
202711481
202711393
202711366
202711375
202711321
202711348
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
202910666
202910675
202910842
202910693
202910251
202910806
202910269
202910612
202910621
202910639
202910375
202910436
202910384
202910393
202910445
202910409
202910418
202910454
202910278
202910287
202910781
202910296
202910736
202910799
74
284,39537
220,70802
300,27517
408,48795
---362,77794
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
202910578
202910172
202910727
202910181
202910754
202910763
202910851
202910772
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 Burslu)
Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu)
Matematik-Bilgisayar (%75 Burslu)
Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (Ücretli)
İktisat (Tam Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İktisat (%25 Burslu)
İşletme (Türkçe) (Ücretli)
İşletme (Türkçe) (Tam Burslu)
İşletme (Türkçe) (%50 Burslu)
İşletme (Türkçe) (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (%25 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
6
6
6
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
20
6
30
24
19
4
3
14
3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 3, 17, 21, 28, 166 40500
129000
220000
46800
9240
...
26900
-----------------
390,98257
281,15829
222,56986
387,96526
472,68485
---427,26134
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
10
10
10
20
15
6
5
30
15
7
8
35
1, 21, 47, 77 1, 3, 21, 47, 77 1, 3, 21, 47, 77 1, 3, 21, 47, 77 1, 46, 47 1, 3, 46, 47 1, 3, 46, 47 1, 3, 46, 47 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 ...
...
...
...
717000
84200
123000
266000
134000
24900
31700
56200
...
...
...
...
66700
17900
23000
35300
---------
------------259,84238
400,50323
378,45038
330,43287
319,25916
406,20912
397,01228
370,68082
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
MF-1
MF-1
MF-1
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
10
6
5
25
14
5
15
15
5
5
7
25
8
40
6
14
15
6
25
14
125
20
20
35
21, 28, 47, 77 3, 21, 28, 47, 77 3, 21, 28, 47, 77 3, 21, 28, 47, 77 3, 21, 28, 47, 77 3, 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 34600
3360
5860
17500
25800
73900
177000
-------------------------------------------------
218,86475
452,65986
421,96595
312,42913
260,49444
340,80547
252,49772
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
5
8
50
15
5
10
65
20
4
6
40
10
5
7
29
29
10
7
33
20
46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 17, 21, 47, 86 3, 17, 21, 47, 86 3, 17, 21, 47, 86 3, 17, 21, 47, 86 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
60
10
10
15
25
5
5
5
4
4
MF-4
MF-4
5
8
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
203011131
203011149
203011158
203011167
203011052
203011061
203011079
203011088
203011097
203011104
203011113
203011122
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
203010045
203010063
203010539
203010054
203010724
203010099
203010548
203010081
203010106
203010115
203010557
203010487
203010742
203010124
203010133
203010496
203010142
203010169
203010151
203010769
203010178
203010187
203010196
203010778
203010203
203010212
203010221
203010593
203010239
203010248
203010257
203010681
203010866
203010875
203010963
203010972
203010266
203010275
203010284
203010699
203010884
203010893
203010909
203010918
203010415
203010424
203010433
203010821
203010927
203010936
203010945
203010954
203010293
203010309
50800
68600
163000
199000
15200
40400
351000
19200
137000
249000
76200
15800
24500
34000
381,10255
353,18879
258,20989
290,97065
423,13712
386,37557
218,53228
390,64111
297,12364
254,33011
348,01563
420,85015
404,57776
391,09567
77300
191000
342000
-----------------------------------------
46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 191000
26000
46600
72000
191000
23100
44500
66700
-----------------
239,18172
419,87299
380,28272
341,95195
239,01830
426,45056
383,90696
349,26310
17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 38200
-----
395,17015
119000
297000
121000
370000
77600
300000
51800
162000
411000
75
314,31423
247,49304
312,82246
228,66183
342,08363
246,73249
370,16949
297,31283
215,53305
342,34309
281,10072
235,76026
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
İletişim Sanatları (Ücretli)
İletişim Sanatları (Tam Burslu)
İletişim Sanatları (%75 Burslu)
İletişim Sanatları (%50 Burslu)
İletişim Sanatları (%25 Burslu)
Sanat Yönetimi (Ücretli)
Sanat Yönetimi (Tam Burslu)
Sanat Yönetimi (%75 Burslu)
Sanat Yönetimi (%50 Burslu)
Sanat Yönetimi (%25 Burslu)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Felsefe
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat
Uluslararası İlişkiler
Tıp Fakültesi
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)
Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu)
Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu)
Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
7
45
11
5
10
30
5
5
10
5
35
35
30
8
5
15
22
10
9
4
27
40
3, 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 3, 17, 21, 28, 47 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
10
8
7
40
15
5
5
4
27
4
46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 3, 46, 47 4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
40
40
40
1
1
1
21 17, 21, 86 21 154000
34100
21200
-------
309,37760
369,11144
387,18345
4
4
6
TM-1
TM-2
MF-3
40
40
100
1
1
3
17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 86 119000
83700
8330
-------
314,10382
342,10615
475,78441
5
5
5
5
5
5
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-2
TM-2
TM-2
10
10
80
6
6
48
20
20
160
3, 21, 709 3, 21, 709 3, 21, 709 3, 11, 709 3, 11, 709 3, 11, 709 3, 709 3, 709 3, 709 14700
21800
47700
23100
32600
64500
21700
67700
89200
-------------------
456,45277
438,65144
386,39952
435,67131
414,86093
359,19557
409,20296
355,11714
338,07548
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
3
3
24
3, 709 3, 709 3, 709 ...
...
...
-------
----------
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Ebelik (Tam Burslu)
Ebelik (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Odyoloji (Tam Burslu)
Odyoloji (%50 Burslu)
Odyoloji (%25 Burslu)
Ortez-Protez (Tam Burslu)
Ortez-Protez (%50 Burslu)
Ortez-Protez (%25 Burslu)
4
4
MF-4
MF-4
15
15
3, 17, 21, 28, 709 3, 17, 21, 28, 709 ...
...
-----
-------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
TM-3
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
8
8
68
5
5
25
5
45
9
9
77
11
99
6
6
48
4
4
32
3, 709 3, 709 3, 709 3, 709 3, 709 3, 709 3, 38, 78, 709 3, 38, 78, 709 3, 709 3, 709 3, 709 3, 38, 709 3, 38, 709 3, 709 3, 709 3, 709 3, 709 3, 709 3, 709 24100
32200
88200
...
...
...
...
...
21800
27500
52400
59400
139000
...
...
...
...
...
...
---------------------------------------
433,45695
415,84699
327,02281
---------------438,66037
425,77931
378,43104
367,01942
276,31794
-------------------
64200
165000
216000
55400
72000
36900
52700
101000
198000
226000
38900
54900
88100
140000
---------------------------------------------
352,90379
254,48650
225,55444
365,93786
341,99429
397,72249
370,13179
307,88241
235,39225
212,44800
393,86580
366,81164
321,79218
271,87481
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
203010627
203010318
203010787
203010336
203010706
203010345
203010796
203010354
203010363
203010636
203010372
203010803
203010981
203010999
203011034
203011007
203011016
203010381
203010399
203010645
203010406
203010812
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
203010442
203010451
203010663
203010469
203010672
203010512
203010839
203011043
203010857
203010848
105410018
105410027
105410036
105410054
105410045
105410063
203110026
203110238
203110159
203110053
203110247
203110168
203110211
203110256
203110202
203110353
203110362
203110371
203110398
203110405
203110105
203110265
203110177
203110326
203110335
203110344
203110308
203110317
203110114
203110274
203110186
203110123
203110229
203110414
203110423
203110432
203110441
203110459
203110468
37200
53200
89100
207000
11500
36600
152000
22900
41800
294000
---------------------
76
397,14662
369,20218
320,58611
230,50458
394,85931
353,84785
279,79502
384,41245
360,82653
240,20215
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
203110132
203110283
203110195
203110035
203110292
203110141
203110477
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (%25 Burslu)
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (%25 Burslu)
Uluslararası Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)
4
4
4
6
6
6
TM-1
TM-1
TM-1
MF-3
MF-3
MF-3
7
16
47
12
12
96
3, 709 3, 709 3, 709 3, 21, 709 3, 21, 709 3, 21, 709 37700
126000
279000
1980
12300
22900
-------------
383,25178
310,28977
252,71109
508,62019
463,18961
436,14930
6
MF-3
10
3, 17, 21, 28, 709 ...
---
----
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
4
8
28
28
4
4
4
1, 3, 21, 778 1, 3, 21, 778 1, 3, 21, 778 1, 46, 778 1, 3, 46, 778 1, 3, 46, 778 1, 3, 46, 778 3490
9120
641
1090
451,06005
385,52961
451000
69300
106000
226000
48100
15500
21000
32400
294,77427
411,22261
387,35104
340,72887
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (%25 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji (Türkçe) (Ücretli)
Psikoloji (Türkçe) (Tam Burslu)
Psikoloji (Türkçe) (%50 Burslu)
Psikoloji (Türkçe) (%25 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler (Tam Burslu)
İslami İlimler (%75 Burslu)
İslami İlimler (%50 Burslu)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisat (İngilizce) (%75 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%75 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%75 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Gıda Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu)
Gıda Mühendisliği (Türkçe) (%75 Burslu)
Gıda Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu)
Gıda Mühendisliği (Tam Burslu)
Gıda Mühendisliği (%75 Burslu)
Gıda Mühendisliği (%50 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
4
TM-3
28
46, 778 113000
---
330,19899
4
TM-3
4
3, 46, 778 20800
---
412,94016
4
TM-3
4
3, 46, 778 39400
---
387,47401
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
TM-2
TM-2
4
28
4
4
4
8
4
8
20
20
30
50
3, 46, 778 17, 21, 86, 778 3, 17, 21, 86, 778 3, 17, 21, 86, 778 3, 17, 21, 86, 778 1, 46, 778 1, 3, 46, 778 1, 3, 46, 778 1, 3, 46, 778 3, 21, 778 3, 21, 778 3, 21, 778 53400
...
...
...
...
191000
9980
53400
137000
...
...
...
----------5680
1320
2410
3710
-------
373,21342
------------274,48410
411,62452
349,90914
297,39625
----------
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
28
4
4
4
28
4
4
4
46, 778 3, 46, 778 3, 46, 778 3, 46, 778 17, 21, 86, 778 3, 17, 21, 86, 778 3, 17, 21, 86, 778 3, 17, 21, 86, 778 145000
25000
42000
65400
...
...
...
...
-----------------
313,70681
406,04900
384,64523
362,65584
-------------
4
TM-2
5
3, 17, 21, 28, 778 49600
---
372,46362
4
TM-2
10
3, 17, 21, 28, 778 ...
---
----
4
TM-2
25
3, 17, 21, 28, 778 196000
---
283,70747
4
4
4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
10
15
15
1, 3, 17, 121, 708, 778 1, 3, 17, 121, 708, 778 1, 3, 17, 121, 708, 778 60400
103000
172000
16700
26600
40600
407,29611
383,00102
357,29134
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
5
10
25
5
10
25
3, 17, 21, 28, 778 3, 17, 21, 28, 778 3, 17, 21, 28, 778 3, 17, 21, 28, 778 3, 17, 21, 28, 778 3, 17, 21, 28, 778 ...
...
...
95100
...
-------------
---------329,10616
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
10
25
5
10
25
5
10
25
5
10
25
5
10
25
42
6
3, 46, 778 3, 46, 778 3, 46, 778 3, 17, 21, 86, 778 3, 17, 21, 86, 778 3, 17, 21, 86, 778 3, 17, 21, 86, 778 3, 17, 21, 86, 778 3, 17, 21, 86, 778 3, 46, 778 3, 46, 778 3, 46, 778 3, 17, 21, 86, 778 3, 17, 21, 86, 778 3, 17, 21, 86, 778 46, 778 3, 46, 778 66500
...
205000
...
...
...
...
...
...
67800
...
173000
...
...
...
159000
37100
-----------------------------------
349,47673
---231,63874
------------------347,78114
---249,44891
---------258,67000
397,19517
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
203210025
203210034
203210043
203210176
203210185
203210194
203210201
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
203210219
203210228
203210237
203210246
203210767
203210776
203210785
203210794
203210431
203210449
203210485
203210494
203210731
203210749
203210758
203210291
203210307
203210316
203210325
203210564
203210573
203210582
203210591
203210343
203210528
203210352
203210458
203210467
203210476
203210704
203210713
203210722
203210061
203210537
203210079
203210149
203210546
203210158
203210643
203210652
203210661
203210679
203210688
203210697
203210113
203210555
203210104
203210801
203210819
203210828
203210255
203210264
77
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%75 Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
Sosyal Hizmet (Türkçe) (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (Türkçe) (%75 Burslu)
Sosyal Hizmet (Türkçe) (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (Türkçe) (%25 Burslu)
Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (%75 Burslu)
Sosyal Hizmet (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (%25 Burslu)
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İletişim Fakültesi
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli)
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu)
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu)
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%25 Burslu)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu)
Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
MF-4
MF-4
6
6
3, 46, 778 3, 46, 778 50000
70200
-----
374,59396
344,40637
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
4
6
22
8
4
6
12
18
4
6
12
18
3, 38, 778 3, 38, 778 3, 38, 778 3, 38, 778 3, 778 3, 778 3, 778 3, 778 3, 17, 21, 86, 778 3, 17, 21, 86, 778 3, 17, 21, 86, 778 3, 17, 21, 86, 778 87700
116000
161000
221000
40800
60600
106000
163000
...
...
...
...
-------------------------
327,67680
297,17897
259,65887
223,22571
385,87672
366,75013
334,61980
305,54132
-------------
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
35
15
40
60
17, 21, 86, 710 3, 17, 21, 86, 710 3, 17, 21, 86, 710 3, 17, 21, 86, 710 48700
502
23300
40900
---------
373,48925
502,23427
406,51543
382,35454
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
4
5
20
21
17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 2090
270000
287000
---------
447,04189
229,88927
220,83229
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
2
13
13
7
25
20
3, 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 24000
357000
150000
3450
38000
83600
-------------
407,67062
240,90642
311,50061
462,26230
389,24990
348,92701
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Tarih (İngilizce) (Tam Burslu)
Tarih (İngilizce) (%50 Burslu)
Tarih (İngilizce) (%25 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler (Tam Burslu)
İslami İlimler (%50 Burslu)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
4
TM-2
6
17, 21, 28, 710 4
TM-2
5
3, 17, 21, 28, 710 4360
---
457,13166
4
TM-2
19
3, 17, 21, 28, 710 73100
---
350,48535
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
20
4
20
10
3
20
2
3
25
2
3, 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 86, 710 3, 17, 21, 86, 710 3, 17, 21, 86, 710 147000
21500
198000
304,35286
411,64384
291,18729
549
87700
...
1860
143000
...
---------------------
4
4
YGS-4
YGS-4
5
20
1, 3, 121, 710 1, 3, 121, 710 5690
20700
1410
5960
491,25283
451,46180
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
5
6
30
19
17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 15000
206000
361000
---------
421,62692
275,35891
230,87003
4
TM-1
5
17, 21, 28, 710 4
TM-1
6
3, 17, 21, 28, 710 15100
---
421,57382
4
TM-1
30
3, 17, 21, 28, 710 134000
---
305,96787
4
TM-1
19
3, 17, 21, 28, 710 254000
---
259,76450
203310103
203310112
203310121
203310412
203310078
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
6
35
11
3
17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 17, 21, 28, 710 ...
18900
166000
214000
...
-----------
---436,38533
253,63575
226,36422
----
203310087
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
4
3, 17, 21, 28, 710 16400
---
442,87486
203310096
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
19
3, 17, 21, 28, 710 88800
---
320,85920
203310421
203310042
203310051
203310069
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
5
7
40
3, 17, 21, 28, 710 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 3, 17, 21, 28, 710 210000
...
21500
108000
---------
228,80681
---430,32281
300,03984
203210273
203210282
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
203210388
203210501
203210379
203210519
203210397
203210404
203210413
203210422
203210607
203210616
203210625
203210634
203310351
203310448
203310457
203310466
203310015
203310024
203310033
203310369
203310475
203310484
203310218
203310227
203310236
203310378
203310166
203310175
203310184
203310387
203310245
203310254
203310396
203310193
203310209
203310669
203310263
203310272
203310678
203310633
203310651
203310139
203310148
203310157
203310403
203310315
203310324
203310333
203310342
---
484,87952
324,56180
---458,61907
294,32232
----
---
78
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
105510098
105510565
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
Denizcilik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLPSUNY Maritime) (Ücretli)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLPSUNY Maritime) (%50 Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLPSUNY Maritime) (Ücretli)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLPSUNY Maritime) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektrik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
105511078
105511069
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli)
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
203310439
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
3, 17, 21, 28, 710 192000
---
238,17340
17, 21, 86, 137 17, 21, 28, 137 8230
5250
-----
468,58433
481,74429
17, 21, 28, 251, 252, 750 56100
---
364,91302
17, 21, 86, 135, 137 77900
---
334,12556
4
MF-4
18
4
4
MF-4
MF-4
65
45
4
MF-4
30
4
MF-4
95
4
MF-4
29
4
4
MF-4
MF-4
1
70
4
MF-4
29
17, 21, 28, 251, 253, 256, 752 4
MF-4
1
17, 21, 28, 251, 253, 255, 256, 752 137000
---
274,55011
4
4
MF-4
MF-4
85
115
3
3
17, 21, 86, 137 17, 21, 86, 137 15200
6580
-----
446,19452
475,23926
4
4
MF-4
MF-4
30
50
2
17, 21, 28, 251, 799 17, 21, 86, 137 ...
...
-----
-------
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik Mühendisliği
Kimya
Matematik Mühendisliği
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
İnşaat Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
Geomatik Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli)
İşletme Fakültesi
Ekonomi (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Southern İllinois Un. Edwardsville) (Ücretli)
4
MF-4
2
17, 21, 86, 90, 137 ...
---
----
4
4
4
4
MF-4
MF-2
MF-1
MF-3
40
40
55
55
1
1
2
2
17, 21, 86, 137 17, 21, 86, 137 17, 21, 86, 137 17, 21, 28, 137 64300
73300
27100
25400
---------
352,78407
346,58940
416,25955
430,50559
4
4
MF-4
MF-4
35
35
1
1
17, 21, 86, 137 17, 21, 86, 137 22400
42200
-----
428,16027
388,06285
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
55
35
45
35
195
45
2
1
2
1
5
2
17, 21, 86, 137 17, 21, 28, 137 17, 21, 86, 137 17, 21, 28, 137 17, 21, 86, 137 17, 21, 28, 137 50600
42900
42600
39500
16600
11800
-------------
373,48914
386,67669
387,32889
392,86763
442,42607
456,21968
4
MF-4
35
17, 21, 28, 170, 251, 750 42700
---
387,11729
4
4
4
TM-1
MF-4
MF-4
40
80
40
17, 21, 28, 137 17, 21, 86, 137 17, 21, 28, 137 18800
6980
3540
-------
413,40839
473,51324
491,98898
4
MF-4
35
17, 21, 28, 251, 257, 750 33400
---
404,30971
4
TM-1
34
17, 21, 28, 251, 254, 750 108000
---
320,63945
4
4
4
TM-1
MF-4
MF-4
1
80
40
2
1
17, 21, 28, 251, 254, 255, 750 17, 21, 86, 137 17, 21, 28, 137 16700
10900
7870
-------
417,86296
459,01625
469,95419
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
40
50
60
55
49
2
2
2
2
17, 21, 28, 202, 251, 750 17, 21, 86, 137 17, 21, 86, 137 17, 21, 86, 137 17, 21, 28, 137 35100
28100
36700
29900
-----------
400,94986
415,31099
397,98005
411,58583
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
30
20
25
35
50
1
1
1
1
2
17, 21, 86, 137 17, 21, 86, 137 17, 21, 86, 137 17, 21, 86, 137 17, 21, 28, 137 84000
90100
84600
81500
35700
-----------
326,53997
319,43825
325,78474
329,60655
399,86278
4
MF-4
1
17, 21, 28, 90, 137 ...
---
----
4
4
MF-4
MF-4
50
205
2
6
17, 21, 86, 137 17, 21, 86, 137 24100
12100
-----
424,17092
455,10008
105510856
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu)
İşletme Mühendisliği
İşletme Mühendisliği (İngilizce)
Kimya-Metalurji Fakültesi
Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Montana State) (Ücretli)
Gıda Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Maden Fakültesi
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngizlice) (KKTC Uyruklu)
Makine Fakültesi
İmalat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)
4
MF-4
45
2
17, 21, 28, 137 24200
---
424,07965
105511103
105510468
105510477
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
İç Mimarlık
Mimarlık
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
2
29
105
1
3
17, 21, 28, 90, 137 17, 21, 86, 137 17, 21, 86, 137 ...
23700
11500
-------
---425,19401
457,10780
105510071
105510608
105510089
105510017
105510026
3
17, 21, 28, 251, 253, 256, 752 ---
17, 21, 28, 251, 253, 255, 256, 752 2
17, 21, 86, 135, 137 65600
-----
350,84335
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
105510035
105510044
2
2
105510053
105510062
105511087
105510141
105510159
105510168
105510732
105510195
105510574
105510229
105510777
105510556
105510635
105510247
105510644
105510256
105511051
105510292
105510662
105510308
105510317
105510326
105510335
105510689
105510344
105510353
105510362
105510371
105510741
105510389
105510398
105510405
105510414
105510829
105511096
105510432
105510441
1
2
1
---
79
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
Mimarlık (İngilizce)
Peyzaj Mimarlığı (İngilizce)
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
Tekstil Mühendisliği (İngilizce)
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Meteoroloji Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Uzay Mühendisliği (İngilizce)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
50
30
45
35
2
1
2
1
17, 21, 28, 137 17, 21, 28, 137 17, 21, 86, 137 17, 21, 28, 137 6740
42900
40100
35300
---------
474,50617
386,75930
391,76682
400,61620
4
MF-4
60
2
17, 21, 28, 137 60800
---
357,84074
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
45
35
55
2
1
2
17, 21, 86, 137 17, 21, 86, 137 17, 21, 28, 137 61000
6710
21200
-------
357,62332
474,67047
431,09283
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) (Ücretli)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) (Ücretli)
4
MF-4
15
17, 21, 28, 97, 198, 784 4
MF-4
3
3, 17, 21, 28, 97, 198, 784 107000
---
301,00137
4
MF-4
9
3, 17, 21, 28, 97, 198, 784 219000
---
223,23860
4
MF-4
3
17, 21, 28, 198, 784, 790 ---
4
MF-4
15
17, 21, 28, 97, 784 ---
4
MF-4
3
3, 17, 21, 28, 97, 784 4
MF-4
9
3, 17, 21, 28, 97, 784 ---
4
MF-4
3
17, 21, 28, 784, 790 ---
4
MF-4
15
17, 21, 28, 97, 198, 784 ---
4
MF-4
3
3, 17, 21, 28, 97, 198, 784 4
MF-4
9
3, 17, 21, 28, 97, 198, 784 ---
4
MF-4
3
17, 21, 28, 198, 784, 790 ---
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
35
9
12
34
4
4
6
21
110
18
22
30
17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 225 3, 225 3, 225 3, 225 225 3, 225 3, 225 3, 225 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
5
5
15
20
3
3
12
12
3
3
12
12
225 3, 225 3, 225 3, 225 225 3, 225 3, 225 3, 225 225 3, 225 3, 225 3, 225 203410138
203410147
203410429
203410438
203411075
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) (Ücretli)
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Sosyoloji (Ücretli)
Sosyoloji (Tam Burslu)
Sosyoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İletişim Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)
Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler (Ücretli)
Halkla İlişkiler (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler (%25 Burslu)
Medya ve İletişim Sistemleri (Ücretli)
Medya ve İletişim Sistemleri (Tam Burslu)
Medya ve İletişim Sistemleri (%50 Burslu)
Medya ve İletişim Sistemleri (%25 Burslu)
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
4
18
14
3
225 3, 225 3, 225 3, 225 17, 21, 28, 225 ...
51800
203410598
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
3
203410605
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
203410614
203410156
203410165
203410447
203410456
203411154
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu)
Endüstriyel Tasarım (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
105510865
105510874
105510495
105510883
105510892
105510529
105510538
105510926
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)
---
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
105510944
105510962
105510971
105510989
105510953
105511024
105511033
105511042
105510935
105510998
105511006
105511015
203410059
203410068
203410341
203410359
203410871
203410889
203410898
203410905
203410077
203410086
203410368
203410377
203410862
203410729
203410686
203410695
203410095
203410102
203410386
203410395
203410111
203410129
203410402
203410411
67100
118000
153000
19100
38300
91300
66000
187000
334000
88000
15600
24300
35400
2090
111000
229000
1250
53500
271000
1130
44900
222000
---
---
-------------------------------------------------
348,75386
290,99362
310,22167
415,89074
388,87892
343,72595
362,14539
295,68509
247,37244
338,89127
421,23483
405,04522
389,18236
447,00658
299,93015
246,65595
461,07756
337,57649
229,40272
463,67753
345,34534
249,28471
---371,57676
...
...
-----------
3, 17, 21, 28, 225 46800
---
379,94657
14
3, 17, 21, 28, 225 167000
---
252,86351
10
5
6
19
25
2
3, 17, 21, 28, 225 225 3, 225 3, 225 3, 225 225 ...
...
42600
103000
199000
...
-------------
------387,26316
305,48279
234,86066
----
80
-------
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
Endüstriyel Tasarım (Tam Burslu)
Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu)
Endüstriyel Tasarım (%25 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli)
Moda ve Tekstil Tasarımı (Tam Burslu)
Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu)
Moda ve Tekstil Tasarımı (%25 Burslu)
Mücevherat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Mücevherat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Mücevherat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mücevherat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Ticari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (Ücretli)
Bankacılık ve Finans (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (%50 Burslu)
Bankacılık ve Finans (%25 Burslu)
İktisat (Ücretli)
İktisat (Tam Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İktisat (%25 Burslu)
İktisat (İngilizce) (Ücretli)
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Muhasebe ve Denetim (Ücretli)
Muhasebe ve Denetim (Tam Burslu)
Muhasebe ve Denetim (%50 Burslu)
Muhasebe ve Denetim (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu))
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (%25 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Basım Yayın Üretim Teknolojileri (Ücretli)
Basım Yayın Üretim Teknolojileri (Tam Burslu)
Basım Yayın Üretim Teknolojileri (%50 Burslu)
Basım Yayın Üretim Teknolojileri (%25 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu)
Turizm İşletmeciliği (Ücretli)
Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu)
Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu)
Turizm İşletmeciliği (%25 Burslu)
Uluslararası Lojistik (Ücretli)
Uluslararası Lojistik (Tam Burslu)
Uluslararası Lojistik (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik (%25 Burslu)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahpaşa Tıp
Cerrahpaşa Tıp (İngilizce)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
10
10
5
6
19
25
4
4
17
10
4
4
15
12
2
3
10
10
3
3
16
3
3, 225 3, 225 3, 225 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 17, 21, 28, 225 3, 17, 21, 28, 225 3, 17, 21, 28, 225 3, 17, 21, 28, 225 225 3, 225 3, 225 3, 225 225 3, 225 3, 225 3, 225 17, 21, 28, 225 3, 17, 21, 28, 225 3, 17, 21, 28, 225 3, 17, 21, 28, 225 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
4
4
16
16
3
3
14
10
4
4
16
16
5
5
25
10
3
3
14
10
3
3
11
8
25
8
12
30
25
8
12
30
17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 225 3, 225 3, 225 3, 225 17, 21, 28, 225 3, 17, 21, 28, 225 3, 17, 21, 28, 225 3, 17, 21, 28, 225 225 3, 225 3, 225 3, 225 17, 21, 28, 225 3, 17, 21, 28, 225 3, 17, 21, 28, 225 3, 17, 21, 28, 225 225 3, 225 3, 225 3, 225 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
3
3
14
10
3
3
14
10
3
3
14
10
3
3
14
10
225 3, 225 3, 225 3, 225 225 3, 225 3, 225 3, 225 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 3, 17, 21, 86, 225 6
6
5
5
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
360
75
170
170
...
...
...
...
33700
106000
222000
...
46100
119000
...
...
...
...
...
...
...
...
...
86800
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
-----------------------------------------------
------------388,60750
321,77597
269,89243
---381,03693
290,21672
---------------------------323,28946
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
203411163
203411172
203411181
203411066
203410738
203410298
203410305
203411093
203410623
203410632
203410641
203411118
203411127
203411136
203411145
203411109
203410747
203410702
203410711
203411084
203410659
203410668
203410677
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
203410174
203410183
203410465
203410474
203410756
203410765
203410774
203410783
203411057
203410562
203410571
203410589
203410192
203410208
203410483
203410492
203410271
203410289
203411039
203411048
203410792
203410808
203410817
203410826
203411199
203411206
203411215
203411224
203410253
203410262
203410544
203410553
203410995
203411003
203411012
203411021
203410914
203410923
203410932
203410941
203410217
203410226
203410508
203410517
203410959
203410968
203410977
203410986
105610016
105610025
105610043
105610052
9
2
5
5
15, 17, 28 11, 14 78600
198000
397000
56700
149000
254000
...
59700
161000
403000
75900
178000
383000
45800
...
...
106000
263000
384000
...
...
...
...
44100
112000
246000
...
...
...
...
-----------------------------------------------------------------
91800
138000
290000
---------------------------------
2850
608
13400
24000
---------
54200
164000
230000
133000
205000
81
341,32412
278,45105
219,47485
360,89049
298,81974
259,70958
---357,90300
293,37190
216,53155
343,45296
286,18980
224,90046
372,94328
------321,54728
257,18862
224,33605
------------374,98930
317,89580
262,16577
-------------
363,49751
291,94599
267,23747
306,46824
275,81035
331,36528
304,23691
249,44970
501,71474
526,60898
460,22228
433,70870
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
Alman Dili ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Antropoloji
Arap Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ)
Bilim Tarihi
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Dilbilimi
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Fars Dili ve Edebiyatı
Fars Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Felsefe
Fransız Dili ve Edebiyatı
Hititoloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İspanyol Dili ve Edebiyatı
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Klasik Arkeoloji
Latin Dili ve Edebiyatı
Leh Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu)
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) (KKTC Uyruklu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Prehistorya
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Psikoloji
Rus Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Urdu Dili ve Edebiyatı
Fen Fakültesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Biyoloji
Fizik
Matematik
Matematik (İÖ)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Üstün Zekalılar Öğretmenliği
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi (İÖ)
İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim)
Ekonometri
İktisat
İktisat (İÖ)
İktisat (İngilizce)
İktisat (Uzaktan Öğretim)
İşletme
İşletme (Uzaktan Öğretim)
Maliye
Maliye (Uzaktan Öğretim)
Maliye (KKTC Uyruklu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TM-3
DİL-3
DİL-3
TM-1
TM-1
TM-2
TS-1
TS-2
DİL-2
DİL-1
DİL-2
DİL-3
DİL-3
TM-3
DİL-1
TS-2
DİL-1
DİL-2
DİL-2
TM-3
DİL-2
DİL-2
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
DİL-3
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
DİL-3
75
85
45
65
65
65
65
45
110
45
35
45
50
45
45
75
55
25
105
45
45
35
55
20
50
1
50
1
45
45
35
75
45
55
75
90
90
85
85
30
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
1
3
2
2
1
2
1
2
4
4
4
4
4
4
MF-1
MF-2
MF-2
MF-1
MF-1
MF-3
75
100
80
135
135
55
2
3
2
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
MF-2
DİL-1
MF-1
DİL-1
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
YGS-6
65
45
55
45
55
75
55
55
55
55
45
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
MF-3
TM-2
TM-2
280
800
400
4
4
TM-1
TM-1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
82, 125 15, 77 2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
...
1240
210000
223000
11400
7730
42300
53900
14700
32100
6320
20900
33400
------1650
2100
-----------------------------------------------------------------------
15, 17, 86 15, 17, 86 15, 17, 86 15, 17, 86 2, 15, 17, 86 15, 17, 86 241000
156000
222000
112000
148000
41300
-------------
211,26631
262,95084
219,38408
299,35629
271,12675
397,86091
1, 82 1 1 1, 84, 85 1, 75 1, 75, 77 75 1 1 1, 75 1, 46 30900
176000
124000
2020
4010
14200
235,89433
327,31323
289,66499
44200
1670
12800
46700
10200
4500
99100
8100
441
--9860
1370
811
19300
384,29656
477,90156
428,46439
375,55390
398,44581
435,20796
386,86811
7
20
10
38 46 2, 46 85400
8330
12900
-------
330,44998
440,12159
427,17867
105
105
3
3
2 108000
136000
-----
320,54666
304,86210
150
115
245
245
165
150
150
150
145
150
1
105
105
4
3
7
7
5
4
4
4
4
4
370000
124000
75300
111000
50800
382000
71000
352000
88200
381000
...
35500
50200
---------------------------
228,62408
311,31304
343,99466
318,50337
367,11427
225,09674
347,65177
233,32764
333,95162
225,38942
---389,04488
371,86809
1, 121 1, 2, 121 2 114 4290
161000
10800
15700
117000
144000
189000
15200
36800
23600
9640
29000
20900
27300
112000
7690
66200
2980
5210
8300
183000
18700
...
10700
...
440,30056
306,31466
399,62324
372,08141
314,97680
301,17866
286,62455
385,61249
366,19210
293,67839
380,11755
267,95118
346,31876
316,77328
330,85468
401,09623
339,46544
457,97481
430,34297
399,38776
297,01116
321,52156
---370,60924
----
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
105610061
105610079
105610334
105610088
105630056
105610104
105630083
105611156
105610113
105611147
105610122
105611111
105610131
105610149
105630065
105610158
105610167
105610176
105610185
105610194
105610201
105610961
105610219
105611341
105610228
105611359
105610237
105611368
105610246
105610979
105610988
105610255
105610264
105610273
105610282
105610291
105630038
105610316
105630047
105610325
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
105610343
105610352
105610361
105610379
105630144
105610388
105610397
105610952
105610413
105610422
105610431
105610449
105610458
105610467
105610476
105610485
105610494
105611192
105610501
105630092
105610519
105630171
105611068
105610528
105610537
105630162
105610546
105610997
105610555
105611005
105610564
105611077
105611377
105610573
105630189
2 85, 127 15, 77 82 82, 90 84 84, 90 77 2
2
2
1
2
2
2
2
3
3
3
3
1
3
3
115 2 2 3
9
8
3
226 2 15, 17, 28 226 226 226 90 2 82
---485,70716
286,82401
282,16106
432,01660
419,51665
360,32202
372,70177
399,49434
371,57226
425,34176
387,75847
289,32894
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
105610582
105611262
105630214
105611271
105610607
105611023
105610616
105611041
105610625
105611032
Turizm İşletmeciliği
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İlahiyat (İngilizce)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)
İstanbul Tıp Fakültesi
İstanbul Tıp
İşletme Fakültesi
İşletme
İşletme (İngilizce)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu)
Odyoloji
Odyoloji (KKTC Uyruklu)
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Veteriner Fakültesi
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Ulaştırma ve Lojistik
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Coğrafya (Açıköğretim)
Felsefe (Açıköğretim)
İktisat (Açıköğretim)
İşletme (Açıköğretim)
Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Sosyoloji (Açıköğretim)
Tarih (Açıköğretim)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)
Matematik (İngilizce) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (UOLP-SUNY Fredonia) (Ücretli)
Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli)
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli)
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%25 Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
TM-1
65
2
15 131000
---
307,41323
4
4
4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
250
180
30
7
5
1
1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 1, 17, 21, 28 48800
76400
41800
13800
20600
11800
416,97264
396,86621
423,57215
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
105
150
95
150
75
150
3
4
3
4
2
4
4 226 4 226 4 226 15400
39200
14400
43000
6960
27500
-------------
385,15789
350,88556
387,42288
347,10873
410,48720
364,78510
6
MF-3
485
13
2370
---
505,29411
4
4
TM-1
TM-1
335
125
9
4
104000
45200
-----
323,10037
373,61881
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-2
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
95
75
75
105
55
75
60
80
70
70
60
85
65
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
37100
96600
76200
34800
29700
32200
200000
177000
148000
71900
170000
42800
83200
---------------------------
397,21534
312,20428
336,40283
401,52806
411,98071
406,72965
234,19446
247,16960
269,27786
342,16024
251,15463
387,02039
327,52712
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
70
100
75
2
3
2
224000
207000
121000
-------
218,73617
230,44549
287,64186
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-3
100
90
1
35
1
60
55
3
3
129000
21500
...
25700
...
56700
34300
---------------
284,93282
439,35464
---429,89224
---360,96031
393,73179
4
4
4
4
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
85
135
125
1
3
4
4
64500
...
...
...
---------
353,37234
----------
4
5
MF-2
MF-3
40
135
1
4
15, 17, 86 82700
-----
333,84942
4
YGS-6
70
2
1, 46 187000
31200
340,63181
1500
500
1000
2000
150
2000
1000
38
13
25
50
4
50
25
794 794 794 794 226 794 794 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
105610634
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
105610643
105610652
105610661
105610679
105610688
105610697
105610704
105610713
105610722
105610731
105610749
105610758
105610767
105610776
105610785
105610794
105610801
105610819
105611129
105611138
105611386
105611165
105611395
105611226
105611217
105610828
105611323
105611332
105611402
105610943
105610864
105610916
105611183
105611174
105611314
105611298
105611253
105611289
105611305
203510085
203510597
203510094
203510101
203510931
203510119
203510128
203510949
203510543
203510552
203510561
203510958
203510155
203510164
203510719
203510737
4
4
4
4
4
4
4
TM-2
15, 17, 28 15, 17, 86 46, 169 15, 17, 86 15, 17, 86 46 15, 17, 86 38, 78 90 1
90 2
2
15, 17, 86 15, 17, 86 15, 17, 86, 90 ...
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
5
5
20
5
25
54
8
22
2
10
3
17
3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 21, 28, 171 3, 21, 28, 171 3, 21, 28, 171 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 17, 28, 251, 284 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 540
24100
207000
11700
77700
267000
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
3
5
17
17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 36200
56200
94500
39600
412000
---------------
---------------------------------
83
----
316,74821
503,90720
269,54713
288,01812
431,15735
353,08718
267,43031
387,35257
223,71140
399,01807
364,77239
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
PROGRAM ADI (2)
203510464
203510473
203510491
203510967
203510173
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TM-1
5
3
5
17
34
17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 17, 21, 28, 171 5750
61200
235000
282000
-----------
416,33406
331,43481
244,17170
251,74513
203510182
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
6
3, 17, 21, 28, 171 29500
---
394,80760
203510976
203510216
203510225
203510782
203510791
4
4
4
4
4
TM-1
MF-4
MF-4
TM-2
TM-2
20
54
6
135
15
3, 17, 21, 28, 171 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 21, 171 3, 21, 171 199000
127000
20600
118000
10600
-----------
278,06934
282,39600
432,37592
319,43852
433,43849
203510252
203510261
203510516
203511002
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
İşletme Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
2
2
8
10
17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 203510279
203510297
203510304
203510631
203511011
Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
1
12
5
5
30
17, 28, 68, 251 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 203510313
203510331
203510349
203510649
203511029
203510816
203510825
203511038
203511047
203511162
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (Ücretli)
Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (Tam Burslu)
Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (%50 Burslu)
Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (%25 Burslu)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
1
8
6
6
40
4
2
6
8
10
17, 28, 251, 254 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 17, 21, 28, 171 203511171
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
4
203511189
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
203511198
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
4
203510358
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
PROGRAM
KODU (1)
33700
200000
32900
89600
-------------------
388,64939
277,48901
389,82904
332,98807
...
---------------------
3, 17, 21, 28, 171 ...
---
----
10
3, 17, 21, 28, 171 ...
---
----
TM-1
16
3, 17, 21, 28, 171 ...
---
----
4
TM-2
10
17, 21, 28, 171 4
TM-2
7
3, 17, 21, 28, 171 33700
---
391,41899
4
TM-2
7
3, 17, 21, 28, 171 114000
---
321,97262
4
TM-2
46
3, 17, 21, 28, 171 ---
4
TM-1
3
17, 21, 28, 171 ---
4
TM-1
6
3, 17, 21, 28, 171 34500
---
387,51904
4
TM-1
6
3, 17, 21, 28, 171 83900
---
337,15588
4
TM-1
45
3, 17, 21, 28, 171 ---
203510394
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 Burslu)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)
4
TS-1
18
17, 21, 28, 171 ---
203510401
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TS-1
8
3, 17, 21, 28, 171 5700
---
416,65934
203510525
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TS-1
12
3, 17, 21, 28, 171 54100
---
337,09864
203511065
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (UOLP-SUNY Fredonia) (Ücretli)
Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli)
Medya ve İletişim (İngilizce) (Tam Burslu)
Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 Burslu)
Medya ve İletişim (İngilizce) (%25 Burslu)
Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Ücretli)
Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Tam Burslu)
Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%50 Burslu)
Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
4
TS-1
42
3, 17, 21, 28, 171 286000
---
221,45722
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
1
2
5
15
28
4
3
12
11
17, 28, 251, 284 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
4
12
21
17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 203510367
203510658
203511135
203510376
203510385
203510667
203511056
203510455
203510419
203510428
203510534
203511074
203510834
203510843
203510852
203511083
203510013
203510022
203510676
203510746
31300
91400
397000
48800
241000
392,10629
331,69711
219,80568
369,34991
263,94861
----
---
4890
43600
288000
6580
40800
27300
88600
---------------------------
84
421,47450
346,52567
220,36783
412,23756
349,24327
416,99504
321,14777
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
203510437
203510861
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Fredonia) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
MF-4
MF-4
1
3
17, 28, 251, 284 17, 21, 28, 171 203510879
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
7
3, 17, 21, 28, 171 24300
---
423,79980
203510888
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
25
3, 17, 21, 28, 171 66800
---
349,12986
203510897
203510764
203510913
203510694
203510031
203510049
203510922
203511092
203511144
203511153
203511277
203510058
203510067
203510701
203510773
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Fredonia) (Ücretli)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (Ücretli)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Harita Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Felsefe
Medya ve İletişim
Sosyoloji
Tarih
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
Turizm Rehberliği
İZMİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu)
Matematik-Bilgisayar (%75 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)
Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
Sinema ve Televizyon (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
35
52
3
10
10
8
15
12
15
5
30
3
6
17
34
3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 4
MF-4
1
17, 28, 251, 284 4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
6
2
6
8
10
2
2
8
21, 38, 171 3, 21, 38, 171 3, 21, 38, 171 3, 21, 38, 171 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 3, 17, 21, 28, 171 ...
...
...
...
...
...
...
...
-----------------
-------------------------
5
MF-3
50
2
17, 21, 28 16800
---
450,80916
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
40
40
40
40
40
1
1
1
1
1
17, 21, 86 21 21 21 17, 21, 86 158000
161000
129000
90900
107000
-----------
294,33405
293,04511
308,53960
336,88614
326,31743
4
YGS-4
140
4
1, 121 ...
...
----
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
40
45
40
35
45
35
40
1
2
1
1
2
1
1
17, 21, 28 17, 21, 28 17, 21, 28 17, 21, 28 17, 21, 28 17, 21, 28 17, 21, 28 50900
53400
81000
51800
65800
127000
59900
---------------
372,96768
368,93962
330,32207
371,63297
350,46721
282,45372
359,22348
4
MF-3
170
5
38 102000
---
311,73937
4
4
4
4
TM-3
TS-1
TM-3
TS-2
20
20
20
20
1
1
1
1
17, 21, 86 21 21 17, 21, 86 ...
...
...
...
---------
-------------
4
6
6
MF-2
MF-3
MF-3
25
125
1
1
4
90 8520
...
-------
475,15829
----
4
4
TM-1
DİL-1
40
30
1
1
17, 21, 28 21, 77 204000
18100
-----
276,13323
308,04958
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
MF-1
MF-1
TM-3
TM-3
35
5
10
2
18
99
11
1, 21, 37 1, 3, 21, 37 1, 3, 21, 37 3, 37, 46 3, 37, 46 37, 46 3, 37, 46 4540
14500
121000
...
189000
25800
743
1430
---------
437,30549
335,73384
291,38178
---294,73203
404,93792
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
35
5
10
20
37 3, 37 3, 37 37 38800
92400
---------
351,34039
310,45959
-----
-------------------------------
255,70454
358,61579
380,10682
237,03359
429,57264
290,74511
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
163000
60300
46700
195000
21900
118000
203510446
203511232
203511241
203511259
203511268
203511205
203511214
203511223
203511286
105710069
105710148
105710121
105710157
105710166
105710175
105710236
105710103
105710042
105710184
105710087
105710051
105710078
105710112
105710024
105710209
105710193
105710227
105710218
105710033
105710015
105710245
105710096
105710139
203610145
203610154
203610242
203610021
203610736
203610348
203610357
203610709
203610718
203610727
203610675
40100
...
26700
94100
391,83595
---418,51596
314,93789
---
85
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
203610684
203610693
203610136
203610118
Sinema ve Televizyon (Tam Burslu)
Sinema ve Televizyon (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Sağlık Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Fen Fakültesi
Fizik (İngilizce)
Kimya (İngilizce)
Matematik (İngilizce)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce)
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce)
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TM-2
TM-2
4
16
126
14
3, 37 3, 37 37 3, 37 30100
67700
91000
20900
---------
361,48195
326,63120
336,84454
410,69836
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
4
25
11
15
5
10
20
15
5
10
20
3, 17, 21, 28, 37 3, 17, 21, 28, 37 3, 17, 21, 28, 37 17, 21, 37, 86 3, 17, 21, 37, 86 3, 17, 21, 37, 86 3, 17, 21, 37, 86 17, 21, 28, 37 3, 17, 21, 28, 37 3, 17, 21, 28, 37 3, 17, 21, 28, 37 89400
286000
333,10775
250,63354
74000
244000
411000
-----------------------
4
TM-1
4
3, 17, 21, 28, 37 76900
---
342,66860
4
TM-1
16
3, 17, 21, 28, 37 249000
---
261,22062
4
TM-1
20
3, 17, 21, 28, 37 4
4
MF-4
MF-4
72
8
17, 21, 28, 37 3, 17, 21, 28, 37 4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
4
30
6
3, 17, 21, 28, 37 3, 17, 21, 28, 37 3, 17, 21, 28, 37 58800
228000
-------
360,83601
203,47772
4
MF-4
4
3, 17, 21, 28, 37 59400
---
359,88413
4
MF-4
30
3, 17, 21, 28, 37 4
4
4
4
4
4
4
6
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
6
5
25
20
4
30
6
63
7
3, 17, 21, 28, 37 3, 17, 21, 28, 37 3, 17, 21, 28, 37 3, 17, 21, 28, 37 3, 17, 21, 28, 37 3, 17, 21, 28, 37 3, 17, 21, 28, 37 37, 46 3, 37, 46 4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
54
6
34
6
10
10
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
MF-3
20
30
35
35
4
4
MF-4
MF-4
4
4
4
4
4
4
61000
141000
356000
361,13868
307,13512
235,53549
349,77074
267,47291
215,71840
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
203610199
203610269
203610578
203610587
203610596
203610603
203610657
203610206
203610215
203610278
203610666
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
203610321
203610339
203610612
203610436
203610445
203610084
203610287
203610499
203610109
203610296
203610506
203610384
203610393
203610515
203610418
203610427
203610524
203610639
203610648
203610463
203610472
203610224
203610233
203610303
203610621
105810014
105810023
105810102
105810032
105810041
105810059
105810068
105810077
105810129
105810111
105810086
105810095
203710074
203710083
203710708
203710717
203710092
203710108
203710532
203710541
203710117
203710126
203710514
203710523
---
36800
-----
397,78255
---
35200
9670
-------------------
1, 37, 46 1, 3, 37, 46 1, 37, 38, 46 1, 3, 37, 38, 46 1, 3, 37, 38, 46 1, 3, 37, 38, 46 156000
22600
453000
95000
156000
232000
1610
9
16200
352
1610
4410
325,20740
467,44969
242,22059
372,31532
325,17999
291,81533
1
1
1
1
15, 17, 28 15, 17, 28 15, 17, 28 15, 17, 28 169000
133000
34400
---------
253,18528
282,14296
411,14433
45
40
2
1
15, 17, 28 15, 17, 28 24300
75100
-----
423,72608
337,90270
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
55
45
20
45
40
45
2
2
1
2
1
2
15, 17, 28 15, 17, 28 15, 17, 28 15, 17, 28 15, 17, 28 15, 17, 28 41700
27200
...
37400
77500
33900
-------------
388,91489
417,29721
---396,59145
334,66624
403,44521
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
90
15
20
25
17, 21, 50 3, 17, 21, 50 3, 17, 21, 50 3, 17, 21, 50 117000
5490
32700
59600
---------
319,96919
451,34617
392,86915
362,39971
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
5
4
26
5
5
6
39
10
17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 17, 21, 50 3, 17, 21, 50 3, 17, 21, 50 3, 17, 21, 50 51900
113000
61000
187000
34100
49900
-----------------
86
371,41947
295,39433
357,63027
241,31774
409,60539
471,28913
388,13349
368,18620
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
203711115
203711124
203711133
203711142
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
19
7
21
18
17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 203710911
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
4
TM-2
5
17, 21, 28, 50 203710929
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-2
4
3, 17, 21, 28, 50 35200
---
389,39538
203710938
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-2
16
3, 17, 21, 28, 50 323000
---
244,65915
203710947
203710171
203710189
203710559
203710568
203710153
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
10
5
5
20
20
5
3, 17, 21, 28, 50 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 17, 21, 28, 50 391000
225,30167
34400
280000
-------------
203710162
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
5
3, 17, 21, 28, 50 31400
---
391,91275
203710577
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
20
3, 17, 21, 28, 50 184000
---
283,79331
203710586
4
TM-1
20
3, 17, 21, 28, 50 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
10
5
20
15
5
4
15
10
15
5
15
15
10
5
20
15
5
3
13
9
17, 21, 50 3, 17, 21, 50 3, 17, 21, 50 3, 17, 21, 50 17, 21, 50 3, 17, 21, 50 3, 17, 21, 50 3, 17, 21, 50 17, 21, 50 3, 17, 21, 50 3, 17, 21, 50 3, 17, 21, 50 17, 21, 50 3, 17, 21, 50 3, 17, 21, 50 3, 17, 21, 50 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 203710286
203710674
203710789
203711169
203711178
203710295
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
İletişim Tasarımı (Ücretli)
İletişim Tasarımı (Tam Burslu)
İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
İletişim Tasarımı (%25 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu)
Reklamcılık (Ücretli)
Reklamcılık (Tam Burslu)
Reklamcılık (%50 Burslu)
Reklamcılık (%25 Burslu)
Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli)
Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu)
Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu)
Yeni Medya (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu)
Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
MF-4
5
40
5
10
20
3
3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 17, 21, 28, 50 29200
193000
203710302
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
5
3, 17, 21, 28, 50 203710683
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
37
203710823
203710311
203710329
203710692
203710798
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
203711045
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
203711054
203710038
203710047
203710392
203711354
203711363
203711372
203711381
203711399
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
203711406
258000
16300
59300
162000
---------
270,30052
421,05249
367,84330
306,17822
---
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
390,59844
256,91090
203710198
203710205
203710595
203710602
203710214
203710223
203710611
203710629
203710232
203710241
203710638
203710647
203710259
203710268
203710656
203710665
203710726
203710735
203710762
203710771
---
3160
243000
1310
243000
2560
103000
3180
70400
270000
1850
127000
-----------------------------------------
434,67486
240,68991
459,82989
241,06151
440,48370
304,62693
434,54954
324,75906
229,92437
450,36852
291,49105
-------------
413,21512
237,97655
31100
---
409,02519
3, 17, 21, 28, 50 171000
---
250,32097
5
5
8
40
25
3, 17, 21, 28, 50 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 219000
26800
106000
-----------
223,58412
418,08576
301,80022
MF-4
5
3, 17, 21, 28, 50 43200
---
386,24703
4
4
4
4
MF-4
TM-1
TM-1
TM-1
20
3
4
33
3, 17, 21, 28, 50 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 37400
354000
---------
383,64384
232,56667
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-1
5
5
15
5
15
17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 17, 21, 28, 50 ...
...
...
...
...
-----------
----------------
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
6
3, 17, 21, 28, 50 ...
---
----
203711415
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
24
3, 17, 21, 28, 50 ...
---
----
203711424
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
4
TM-1
15
3, 17, 21, 28, 50 ...
---
----
...
...
87
-------
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
203711072
203711081
203711099
203711106
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Ücretli)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Tam Burslu)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%50 Burslu)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%25 Burslu)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Ücretli)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 Burslu)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Biyoloji
Fizik
Gürcü Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)
Kimya
Matematik
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe/İngilizce/Fransızca)
Rus Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Biyomühendislik
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Kars Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Kimya
Matematik
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
5
25
10
17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 3, 17, 21, 28, 50 128000
21800
65300
78100
---------
281,67223
429,65013
351,26973
333,94494
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
5
5
24
16
5
5
20
10
10
5
20
15
50
8
9
11
50 3, 50 3, 50 3, 50 50 3, 50 3, 50 3, 50 50 3, 50 3, 50 3, 50 50 3, 50 3, 50 3, 50 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
---------------------------------
-------------------------------------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
80
55
60
100
100
105
60
80
2
2
2
3
3
3
2
2
1 1, 75 1 75 2 1 1 1, 75 165000
150000
39000
40500
170000
37600
22200
17500
25900
----16400
2280
1880
259,88171
366,67192
387,90951
386,31150
294,09327
352,67480
385,58357
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TS-2
MF-2
MF-2
DİL-3
DİL-1
DİL-1
MF-2
MF-1
DİL-1
DİL-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
30
30
45
10
10
25
60
60
10
10
45
55
70
70
60
60
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
417000
---------------------------------
221,76588
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
80
80
90
90
70
70
40
2
2
3
3
2
2
1
230,39840
246000
302000
...
---------------
4
4
YGS-4
YGS-4
160
120
4
3
1, 121 1, 2, 121 184000
214000
43100
48500
353,53706
345,47336
4
4
4
4
6
5
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
40
40
40
40
25
105
1
1
1
1
1
3
15 46 ...
199000
215000
15400
155000
-------------
---234,68751
226,21430
454,52510
263,99987
4
4
YGS-2
YGS-2
40
160
1
4
1, 38, 78 1, 38 225000
186000
4090
2560
294,39704
309,89129
4
4
MF-2
TM-2
50
55
2
2
1 1 206000
150000
14900
15800
230,45230
302,81315
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
TS-1
TS-1
MF-2
MF-1
30
20
70
70
10
30
1
1
2
2
1
1
...
-------------
----
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
203711196
203711203
203711212
203711221
203711239
203711248
203711257
203711266
203711275
203711284
203711293
203711309
203711318
203711327
203711336
203711345
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
105910013
105910331
105910022
105910288
105930168
105910031
105910049
105910058
105910349
105930186
105910067
105910076
105910085
105910101
105910119
105930123
105910128
105910137
105910304
105910146
105910155
105930114
105910164
105930105
105910173
105930071
105910182
105930089
105910191
105930098
105910385
105910322
105930177
105910313
105910376
105910358
105930195
105910207
105910216
105910367
105910225
106010391
106010407
106010443
106010037
106010046
106030023
106010064
106010073
3
13
4
2 277000
...
...
819 15, 28 2, 15, 28 175 115 2 2 23400
29800
...
31000
38300
121000
163000
69600
131000
363000
2 389000
2 46 2, 46 2 2 37100
56500
88
245,50216
------273,13023
240,80078
---235,58611
266,06497
305,43866
285,41477
336,93325
300,07257
222,69806
267,08592
250,47247
----
353,11306
335,09888
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
106010082
106030068
106010091
106030077
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Tekstil Mühendisliği
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Tarım Ekonomisi
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Felsefe
Felsefe (İÖ)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Fen Fakültesi
Matematik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Sosyal Hizmet
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İşletme Fakültesi
Aktüerya ve Risk Yönetimi
Girişimcilik
Girişimcilik (İÖ)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
4
4
4
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
90
90
70
70
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
105
105
90
90
105
105
50
50
60
3
3
3
3
3
3
2
2
2
46 2 46 2 46 2 4
4
YGS-4
YGS-4
180
140
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
4
4
6
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
95900
143000
55700
102000
---------
319,45025
294,33485
347,90984
316,05577
2 46 315000
385000
308000
388000
225000
283000
...
...
233000
-------------------
242,70858
224,28187
244,51251
223,11705
273,63145
256,00413
------271,24528
5
4
1, 121 1, 2, 121 138000
182000
34100
42600
368,45774
354,30050
50
55
55
50
50
10
50
50
10
2
2
2
2
2
1
2
2
1
46 15 2 MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
10
60
35
60
1
2
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
MF-4
TM-1
MF-3
MF-2
MF-2
35
35
35
45
35
35
20
20
1
1
1
2
1
1
1
1
4
4
YGS-2
YGS-2
55
75
2
2
1, 38, 78 1, 38 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TS-1
TS-1
TM-3
TM-3
DİL-1
DİL-1
TS-2
TS-2
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
60
85
85
100
100
80
80
80
80
65
65
85
85
80
80
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
21 21 2, 21 21 2, 21 21, 77 2, 21, 77 21 2, 21 21 2, 21 21 2, 21 21 2, 21 4
MF-1
30
1
21 4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-3
TM-2
TM-2
110
110
90
90
105
105
70
80
80
3
3
3
3
3
3
2
2
2
21 2, 21 21 2, 21 21 2, 21 21 21 2, 21 322000
362000
363000
372000
...
...
...
213000
257000
-------------------
241,01386
230,66624
230,47100
227,95317
---------277,94979
263,59461
4
4
YGS-4
YGS-4
160
120
4
3
1, 121 1, 2, 121 132000
171000
32700
40500
370,89791
357,49797
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
40
50
50
1
2
2
21 21 2, 21 ...
...
...
-------
----------
2 2 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
106010107
106030086
106010116
106030095
106010125
106030102
106010434
106030192
106010373
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
106010425
106030183
106010364
106010143
106030111
106010267
106030156
106010276
106010355
106030165
106010152
106010161
106010179
106010382
106010188
106010285
106010294
106010346
106010197
106010301
106010319
106010328
106010337
106010249
106010258
106110424
106110372
106130279
106110663
106130419
106110212
106130137
106110178
106130304
106110363
106130252
106110169
106130128
106110151
106130261
106110284
106110557
106130358
106110406
106130297
106110778
106130525
106110751
106110512
106130367
106110733
106130507
106110769
106110796
106130534
2 15 2 15, 172 133000
165000
101000
123000
172000
194000
12800
215000
188000
---------------------------
277,65685
254,47172
307,26986
286,31023
250,13925
237,15911
461,74110
-----------------
225,01867
241,34874
205000
...
3260
...
301,97744
----
413000
40000
72800
294000
339000
17300
20900
213000
-------------------------------
223,54240
350,09787
323,05477
259,12061
245,96759
314,04123
289,18858
266,23888
46 191000
259000
218000
157000
194000
102000
144000
62300
104000
238,80951
258,33376
225,49669
308,04077
292,72152
315,75870
293,79886
342,48577
314,84570
---
89
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
106110354
106130243
106110742
106130516
106110715
İşletme
İşletme (İÖ)
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik (İÖ)
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Biyomedikal Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği (İÖ)
Raylı Sistemler Mühendisliği
Raylı Sistemler Mühendisliği (İÖ)
Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce)
Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Tıp Mühendisliği
Tıp Mühendisliği (İÖ)
Tıp Mühendisliği (İngilizce)
Ulaştırma Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
İmalat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Tıp Fakültesi
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
95
95
50
50
3
3
2
2
21 2, 21 21 2, 21 4
MF-4
10
1
21 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
90
90
90
90
75
85
90
90
90
90
90
90
70
70
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
80
80
80
80
80
80
70
80
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
17, 21, 86 2, 17, 21, 86 17, 21, 28 2, 17, 21, 28 17, 21, 86 21 17, 21, 86 2, 17, 21, 86 17, 21, 28 2, 17, 21, 28 21 2, 21 21 2, 21 17, 21, 86 2, 17, 21, 86 17, 21, 28 2, 17, 21, 28 21 2, 21 21 2, 21 17, 21, 28 17, 21, 86 2, 17, 21, 86 21 2, 21 17, 21, 28 2, 17, 21, 28 17, 21, 86 2, 17, 21, 86 17, 21, 28 21 136000
178000
131000
189000
84000
226000
127000
163000
113000
156000
122000
150000
106000
120000
151000
181000
140000
183000
112000
164000
203000
226000
215000
137000
196000
109000
155000
103000
158000
76300
116000
...
178000
-------------------------------------------------------------------
275,32890
246,45535
279,63855
240,23938
326,58239
213,40736
282,46029
255,38377
295,65026
260,32855
287,58910
265,01067
302,51308
288,54036
263,62422
244,84027
272,09642
243,28422
295,93228
255,30423
232,79766
215,44856
226,15921
274,58900
236,45927
299,05776
260,91947
304,95876
259,07216
336,25254
293,09870
---246,55419
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
46
20
67
67
29
29
70
21
67
67
29
29
20
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
21 21, 40, 53 21 2, 21 40, 46, 53 2, 40, 46, 53 21 40, 46, 53 21 2, 21 40, 46, 53 2, 40, 46, 53 21 196000
219000
172000
224000
182000
198000
220000
213000
180000
236,16512
223,01092
249,95692
217,76224
244,09281
235,13745
222,82368
227,37254
245,17943
153000
167000
14300
---------------------------
4
4
YGS-5
YGS-5
65
65
2
2
1, 21 1, 2, 21 432000
522000
46800
53000
297,77877
284,31711
4
4
4
4
4
4
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
75
75
75
90
90
55
2
2
2
3
3
2
1, 21 1, 2, 21 1, 21, 38, 78 1, 21 1, 2, 21 1, 21, 38 140000
174000
226000
32200
35000
165000
24900
28100
4150
17
21
1840
370,91381
357,36310
293,97375
451,14593
446,62956
320,46132
4
4
MF-4
MF-4
50
65
2
2
21, 266 21, 266 225000
44900
-----
217,29810
383,33264
4
4
TM-1
TM-1
60
60
2
2
21 2, 21 403000
-----
215,81230
5
5
MF-3
MF-3
90
60
3
2
11 18700
28500
-----
446,25020
423,59716
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TM-3
TS-2
70
70
45
80
2
2
2
2
12700
17800
127000
64400
---------
351,65618
310,15408
322,94997
340,79016
...
...
---------
-------
---
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
106110142
106130067
106110257
106130164
106110593
106110539
106110275
106130101
106110381
106130288
106110196
106130094
106110609
106130376
106110115
106130076
106110266
106130173
106110521
106130331
106110124
106130085
106110566
106110187
106130119
106110433
106130313
106110681
106130455
106110699
106130464
106110787
106110706
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
106110636
106110645
106110293
106130182
106110309
106130191
106110318
106110327
106110336
106130225
106110345
106130234
106110415
106110503
106130482
106110627
106130491
106110575
106110548
106130394
106110399
106110618
106110081
106110724
106130473
106210017
106210811
106210186
106230357
106210908
106210211
Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Spor Yöneticiliği (İÖ)
Sağlık Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ)
Hemşirelik
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Mimarlık
Safranbolu Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)
Sosyoloji
Tarih
15, 28 2, 15, 28 90
262,48235
252,96308
457,37580
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
106230093
106210229
106230233
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Fatih Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İşitme Engelliler Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
Fen Fakültesi
Biyoloji
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Kimya
Matematik
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği (İÖ)
Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Tıp Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
4
4
TS-2
TS-2
TS-2
80
70
70
2
2
2
2 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
TS-1
MF-2
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-4
YGS-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
YGS-4
YGS-4
60
20
20
105
20
105
30
50
20
20
105
105
70
70
125
125
70
60
60
2
1
1
3
1
3
1
2
1
1
3
3
2
2
4
4
2
2
2
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
TM-2
30
50
30
95
200
1
2
1
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
YGS-4
YGS-4
80
80
80
80
185
185
205
205
80
80
195
195
80
80
160
120
2
2
2
2
5
5
6
6
2
2
5
5
2
2
4
3
4
4
TS-1
TS-1
45
60
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
2 96800
37700
67700
-------
318,92760
365,20850
338,33035
1, 46 1 1 1 1 1, 75 1, 15, 75 1, 80 1 1 1 1, 2 46, 75 2 1 1 1, 75 1, 75, 80 1, 2, 80 251000
...
...
204000
...
83000
...
68400
...
...
104000
145000
28400
34900
181000
34700
11900
52500
68100
9700
...
...
14900
...
12500
...
18700
...
...
20700
25400
----16700
2240
1440
14800
18600
297,25642
------231,83097
---329,58211
---401,87267
------388,33560
368,75850
401,41273
393,03265
289,77339
355,92922
406,18060
413,60730
402,05162
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
106210026
106210035
106210786
106210044
106210053
106210062
106210998
106210071
106210089
106210098
106210105
106230278
106210114
106230303
106210123
106210132
106210141
106210159
106230287
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
106210168
106210238
106210195
106210202
106210777
106210247
106230215
106210256
106230206
106210265
106230109
106210274
106230118
106210283
106230224
106210292
106230127
106210308
106230199
106210838
106230375
106210883
106210317
106210326
106210335
106210344
106210353
106230242
106210362
106230251
106210829
106210795
106230366
106211006
106210371
106210398
106210405
106210414
106210423
106230154
106210432
106210441
106210459
106210468
106210917
106210892
106210502
106210944
106210953
10
3
24
46 232000
24300
-----------
2 15, 17, 86 2 1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 216000
304000
284000
351000
278000
362000
277000
364000
116000
178000
178000
253000
128000
207000
110000
156000
----------------------------28200
37800
272,01203
245,65327
251,18250
233,45965
252,81664
230,61524
253,16353
230,14945
320,90575
290,88735
285,82740
260,06270
313,84788
279,82862
379,68353
362,10139
2
2
46 46 58600
44400
-----
333,42516
345,76143
60
80
50
2
2
2
46 76200
35700
123000
-------
336,49007
399,92415
286,49359
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
80
80
105
105
45
90
90
1
185
10
60
40
135
135
50
2
2
3
3
2
3
3
15, 17, 86 2 15, 17, 86 2 15 15 2 15, 90 15 15 15 15, 17, 86 15, 17, 86 2 15 70900
99800
61200
83300
65100
90700
116000
...
64300
343,54875
308,70951
357,19098
327,46404
351,60961
318,79614
292,89397
---352,81292
218000
92400
117000
156000
-------------------------------
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-2
20
90
60
35
1
3
2
1
46 219000
197000
218000
---------
223,03539
236,00276
223,16203
4
6
MF-3
MF-3
170
205
5
6
38 15 107000
12300
-----
306,50229
463,05013
4
4
YGS-6
YGS-6
30
50
1
2
1 1 325000
177000
53200
29800
299,27915
344,86726
5
1
2
1
4
4
2
234000
46 46 2 2 2 2 46 2 91
222,82222
224,25585
405,02999
224,08769
316,78669
291,35627
260,66956
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
106210962
106210926
106210935
106210865
106210874
106210971
106210989
Spor Yöneticiliği
Of Teknoloji Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)
Yazılım Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
(KARAMAN)
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi
Biyoloji
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Fizik
Matematik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Gazetecilik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
YGS-5
30
1
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
28
12
46
20
28
12
1
1
2
1
1
1
4
4
4
MF-2
MF-4
MF-4
10
80
50
1
2
2
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
1 2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
324000
39400
317,32098
40, 53 141000
172000
100000
207000
...
...
-------------
271,40780
249,78358
308,48825
230,73178
-------
139 15, 140, 141 15, 141 97400
67900
-------
311,32638
347,65146
40, 53 40, 53 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
106210477
106210486
106210495
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
106310149
106310104
106310061
106330047
106310088
106330056
106310016
106330011
106310025
106330029
106310034
106330038
106310079
106310097
106310052
106310113
106310158
106310131
106310122
106310043
106410254
106410015
106410024
106410033
106430037
106410042
106410051
106410069
106410369
106410121
106410351
106410148
106430107
106410078
106410184
106410087
106430091
106410281
106430204
106410236
106430152
106410166
106430116
106410299
106430213
106410272
106430197
106410218
106430125
106410227
106430134
106410306
106430222
106410315
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
40
55
55
55
55
55
1
2
2
2
2
2
46 46 46 2, 46 46 2, 46 422000
166000
99700
164000
64600
106000
-------------
219,08702
304,25018
317,18734
285,08831
340,70002
313,50424
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
125
125
125
125
135
135
4
4
4
4
4
4
46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 377000
-------------
226,43482
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
10
10
10
10
1
1
1
1
46 46 46 46 ...
...
...
---------
----------
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
40
30
45
1
1
2
46 46 46 214000
175000
191000
-------
226,72932
248,37635
238,93264
4
YGS-2
80
2
1, 38, 46 166000
1880
319,73356
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
40
105
70
70
70
130
90
100
1
3
2
2
2
4
3
3
1, 4 1, 4 1, 4, 75 1, 4 1, 2, 4 1, 4 1, 4 1, 4, 75 290000
13500
285,53396
110000
126000
179000
415000
41200
18900
14500
23400
28500
19100
2330
1750
300,93430
376,96328
355,70466
206,78472
348,76242
391,15961
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
MF-2
TS-2
TM-3
TM-3
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
40
10
40
55
55
10
10
50
50
40
40
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
...
----
2 ...
97200
219000
59500
103000
-----------------------
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
85
85
80
80
75
75
3
3
2
2
2
2
46 2, 46 4 2, 4 46 2, 46 305000
350000
329000
367000
200000
257000
-------------
245,34739
233,77584
239,04330
229,44336
282,26785
263,52803
4
4
YGS-4
YGS-4
140
120
4
3
1, 121 1, 2, 121 151000
182000
36600
42700
364,02692
354,19794
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
45
45
45
45
40
40
2
2
2
2
1
1
91100
141000
73800
136000
71200
93300
-------------
311,23738
284,99502
322,32024
287,04533
324,16970
309,92375
4
MF-4
30
1
144000
---
269,27075
4
7
387000
245000
319000
4 4 2 4 4 4 2 2 2 46 2, 46 ...
260000
309000
92
223,47805
267,35115
245,66622
---269,86178
254,72665
---318,67073
264,16984
344,69868
315,11251
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
106410324
106410333
106410193
106410139
106410096
106410209
106410263
106410103
Çevre Mühendisliği
Genetik ve Biyomühendislik
Peyzaj Mimarlığı
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Felsefe
Felsefe (İÖ)
İstatistik
İstatistik (KKTC Uyruklu)
Kimya
Matematik
Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (İÖ)
Mütercim-Tercümanlık (Farsça)
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) (KKTC Uyruklu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Biyomühendislik
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Çocuk Gelişimi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
MF-4
MF-3
MF-4
40
40
45
1
1
2
4
4
MF-4
MF-4
10
55
1
2
4
MF-2
10
1
4
4
YGS-2
YGS-2
60
77
2
2
1, 46 1, 4, 38 38500
180000
26
2320
441,37183
313,10732
4
4
4
DİL-1
YGS-6
YGS-6
45
45
45
2
2
2
1, 21 1, 21 1, 2, 21 29100
568000
694000
2000
103000
124000
243,86005
258,31407
243,28761
5
MF-3
80
2
18800
---
446,05039
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
50
80
50
45
45
95
50
55
2
2
2
2
2
3
2
2
1 1 1 75 2 1 1 1, 75 271000
211000
...
29900
35300
226000
...
16600
11600
14900
...
----17800
...
1650
290,96164
227,70484
---399,29896
392,52999
273,35284
---395,60927
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
TM-3
TM-3
MF-1
MF-1
MF-2
MF-1
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
TM-2
10
50
50
10
1
10
60
35
35
45
50
1
45
60
60
70
70
65
65
200
150
1
2
2
1
2 243000
280000
90 ...
121 2, 121 22200
29800
39100
33400
...
11000
147000
191000
82700
127000
57600
86800
25700
29800
-------------------------------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
50
50
90
90
90
90
40
40
90
90
90
90
2
2
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
277000
347000
241000
344000
275000
382000
146000
203000
128000
229000
208000
325000
-------------------------
253,07716
234,56829
263,91923
235,27025
253,60196
225,24446
299,85238
276,38345
314,01768
272,58846
279,42985
244,04236
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
50
50
46
70
70
60
60
1
60
60
70
70
40
40
2
2
2
2
2
2
2
99100
142000
183000
84000
124000
113000
144000
...
84300
103000
125000
156000
197000
221000
-----------------------------
309,44916
270,78784
243,20174
326,48301
285,28000
295,35615
269,19011
---326,11433
304,91021
284,89633
260,64730
235,78175
221,49862
4
4
4
MF-3
TM-3
MF-3
40
45
75
1
2
2
30600
62600
23500
-------
419,23671
365,00041
434,77968
154000
4 4 -------
264,61887
-------
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
106410245
106410175
106430046
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
106610013
106610252
106610022
106610437
106610358
106630283
106610031
106610446
106610049
106610058
106610331
106630256
106610076
106610455
106610085
106610094
106610349
106630274
106610367
106610101
106610464
106610376
106610119
106630211
106610128
106630062
106610137
106630071
106610146
106630247
106610394
106630308
106610155
106630089
106610164
106630098
106610428
106630326
106610173
106630105
106610182
106630114
106610279
106630292
106610401
106610191
106630123
106610207
106630195
106610473
106610216
106630186
106610225
106630177
106610385
106630317
106610419
106610322
106610304
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
2
2
2
2
1
1
6
3
127, 129 90, 127, 129 21 2 2 2 2 2 21 2 2 2 21 2 21 2 2 2 2 90 2 2 2 93
275,49511
263,60271
----
340,13865
305,61670
262,03099
225,56253
---367,19227
312,77298
293,80448
327,90966
302,28511
346,26105
325,20059
402,85127
396,85831
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
106610297
106610313
106610234
106610243
106610288
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Matematik
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.)
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Ebelik
Hemşirelik
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arap Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Felsefe
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
6
5
MF-3
TM-1
MF-3
MF-3
85
55
125
75
3
2
4
2
38 108000
96700
12500
125000
---------
305,23243
327,97177
462,64005
288,56107
4
YGS-5
55
2
1 410000
45300
301,32831
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-2
TM-3
TM-3
MF-1
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
50
60
60
30
55
55
65
65
60
60
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2 ...
258000
295000
---270,46018
258,85574
172000
201000
95500
128000
60000
92400
---------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
55
55
60
60
60
60
60
60
60
60
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 260000
296000
333000
401000
359000
403000
209000
255000
...
...
---------------------
258,01932
247,80716
238,10774
217,30889
231,33695
216,24083
279,21317
264,11176
-------
4
YGS-4
140
4
1, 121 ...
...
----
4
4
MF-4
MF-4
30
30
1
1
...
...
-----
-------
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
45
40
40
2
1
1
137000
166000
109000
-------
274,34543
253,84033
299,06228
4
4
MF-4
MF-4
28
12
1
1
40, 53 ...
...
-----
-------
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
46
46
20
20
2
2
1
1
2 62 2, 62 388000
...
...
...
---------
223,19981
----------
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
60
50
50
45
64
50
50
2
2
2
2
2
2
2
1 1 1, 2 1, 38, 78 1, 38, 87 1 1, 2 40000
146000
170000
223000
175000
266000
331000
27
25400
27800
4040
2150
43100
54300
439,13437
368,32755
358,68737
294,83492
315,33923
314,26598
297,91983
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-3
TS-1
TM-3
MF-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
45
50
45
45
50
50
60
60
2
2
2
2
2
2
2
2
1 26300
40500
268000
195000
104000
148000
63000
113000
3180
---------------
321,29147
349,49774
267,37394
238,33707
314,85016
292,19311
341,89641
309,57760
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
60
60
60
60
2
2
2
2
2 328000
389000
346000
409000
---------
239,38031
222,68195
234,76810
204,11198
4
4
YGS-4
YGS-4
100
80
3
2
1, 121 1, 2, 121 152000
195000
37000
44900
363,46363
350,65115
4
4
4
4
4
MF-2
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
45
60
60
60
60
2
2
2
2
2
1 1 1 1 1, 75 209000
127000
201000
35700
18200
14900
23500
17200
2260
1720
228,74416
376,71802
282,20804
354,86946
392,58828
4
MF-4
40
1
209000
---
229,63198
2 301,72119
290,16842
319,70435
301,79880
344,34551
321,54918
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
106710287
106710048
106730025
106710199
106710181
106730097
106710057
106730034
106710084
106730016
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
106710172
106730088
106710066
106730043
106710075
106730052
106710127
106730079
106710296
106730149
106710242
106710278
106710303
106710206
106710224
106710215
106710251
106710269
106710136
106730131
106710312
106730158
106710154
106710163
106730113
106710093
106710039
106710233
106730122
106810153
106810135
106810162
106810198
106810117
106830087
106810011
106830033
106810092
106830042
106810108
106830051
106810214
106830157
106810171
106810126
106810038
106810047
106810056
106810223
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
94
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
106830166
106810205
106830148
106810065
106910558
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
Gıda Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Kimya
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Gazetecilik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
Reklamcılık
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık
Mimarlık
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ)
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
40
45
45
1
2
2
2 4
YGS-2
80
2
5
MF-3
75
2
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-2
45
60
60
70
60
50
50
40
2
2
2
2
2
2
2
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
TM-3
MF-2
DİL-1
DİL-1
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
65
40
75
10
80
80
80
60
55
75
75
200
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
105
105
125
125
125
125
100
100
100
100
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
80
80
80
80
70
70
40
4
4
MF-4
MF-4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Harita Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Teknoloji Fakültesi
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
2 130000
142000
-------
279,97316
270,66149
1, 38 155000
1550
326,23266
16700
---
451,21928
1 1 1, 75 1, 15, 75, 77 1 75 1 1, 75 208000
168000
62200
5410
93000
23600
88900
7520
6080
14800
10400
815
19300
--13400
1140
313,28212
254,11149
356,46671
427,29943
394,84031
408,26099
338,31782
420,33388
46 46 329000
212000
197000
248,79786
226,93185
291,41870
9370
13100
208000
174000
48700
30300
52100
20100
-------------------------
15, 17, 86 2, 15, 17, 86 15, 17, 86 2, 15, 17, 86 15, 17, 86 2, 15, 17, 86 15, 17, 86 2, 15, 17, 86 15, 17, 86 2, 15, 17, 86 170000
243000
159000
238000
179000
255000
70400
111000
106000
147000
---------------------
289,28571
263,31962
293,91995
264,76841
285,65469
259,41394
352,77256
323,86454
326,68592
304,22633
2
2
2
2
2
2
1
46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 44000
59400
33100
49700
27800
40800
23900
---------------
346,18983
332,83793
357,75693
340,93393
364,38171
349,16819
370,02917
60
60
2
2
46 67500
31000
-----
348,19643
409,34667
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
90
90
80
80
100
100
1
80
80
3
3
2
2
3
3
2
2
46 2, 46 15, 17, 86 2, 15, 17, 86 46 2, 46 46, 90 15, 17, 86 2, 15, 17, 86 56900
74900
148000
184000
54900
71200
...
40900
55300
-------------------
363,80180
338,06345
266,29848
243,02380
366,81107
343,10189
---390,23215
366,13945
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
80
80
40
80
80
20
60
50
135
135
70
70
80
80
2
2
1
2
2
1
2
2
4
4
2
2
2
2
15, 17, 86, 90 46 2, 46 46 15, 17, 86 2, 15, 17, 86 46 46 15, 17, 86 15, 17, 86 2, 15, 17, 86 17, 86, 111, 150 2, 17, 86, 111, 150 46 2, 46 ...
45500
59300
69000
45500
58200
---382,14671
360,07395
346,10367
382,19202
361,79695
220000
99900
62900
76800
39100
54700
112000
140000
-------------------------------
4
4
MF-4
MF-4
25
11
1
1
40, 53 ...
...
-----
-------
4
8
7
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
106910594
106910019
106910028
106910037
106910046
106910055
106910064
106910073
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
106910082
106910091
106910107
106910116
106910125
106930068
106910134
106910143
106910152
106910161
106930095
106910179
106910188
106930102
106910197
106930111
106910204
106930129
106910213
106930138
106910222
106930147
106910231
106930156
106910249
106930165
106910258
106930174
106910267
106910285
106910276
106910294
106930183
106910301
106930192
106910319
106930208
106910682
106910328
106930217
106910691
106910337
106930226
106910576
106910346
106930235
106910364
106910373
106910382
106910391
106930262
106910407
106930271
106910416
106930289
106910664
106910673
2
15, 17, 86 15, 77 2, 15, 77 15, 17, 86 15, 17, 86 2 95
382,98789
348,71757
229,60963
254,42334
354,15183
373,75669
351,03798
412,36230
222,73488
308,63445
354,86548
335,62408
393,53129
367,02149
296,38240
272,13748
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
32
14
25
11
25
11
240
1
1
1
1
1
1
6
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-5
60
120
40
2
3
1
4
4
YGS-6
YGS-6
45
1
2
4
4
YGS-6
YGS-6
65
65
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
35
35
30
30
30
30
203910054
203910099
203910115
203910778
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
Tıp Fakültesi
Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
Sosyal Hizmet
Barbaros Denizcilik Yüksekokulu
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama İşletmeciliği (İÖ)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)
Uçak Elektrik-Elektronik
Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ)
Uçak Gövde - Motor Bakım
Uçak Gövde - Motor Bakım (İÖ)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen Fakültesi
Fizik (İngilizce) (Tam Burslu)
Kimya (İngilizce) (Tam Burslu)
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
MF-3
203910557
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu)
4
203910566
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu)
203910751
106910601
106910619
106910628
106910637
106910646
106910655
106910479
106910488
106910497
106910585
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
49000
113000
72800
151000
57000
169000
8010
---------------
376,25017
295,51945
340,91673
264,21894
363,67279
251,55882
476,86495
1, 38, 78 1, 38 1 193000
115000
60600
2820
655
14000
306,78331
354,01784
418,17276
1, 46, 195 1, 46, 90, 195 198000
...
32600
...
336,54668
----
2
2
1 1, 2 476000
593000
83200
108000
271,21519
255,16837
1
1
1
1
1
1
1, 41, 46, 87, 211 1, 2, 41, 46, 87, 211 1, 41, 46, 87, 211 1, 2, 41, 46, 87, 211 1, 41, 46, 87, 211 1, 2, 41, 46, 87, 211 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-------------------
8
8
10
4
3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 15, 17, 28, 142 9800
24000
10500
59500
---------
469,54579
432,45623
458,71708
366,93966
MF-3
8
3, 15, 17, 28, 142 3630
---
496,44849
4
MF-3
9
3, 15, 17, 28, 142 36900
---
406,36039
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 Burslu)
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Tam Burslu)
Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-3
9
3, 15, 17, 28, 142 48400
---
385,05430
4
4
TS-1
TM-3
8
8
3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 2930
19700
-----
436,62748
414,91230
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli)
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 Burslu)
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%25 Burslu)
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli)
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Tam Burslu)
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 Burslu)
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Tarih (İngilizce) (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
DİL-1
4
15, 28, 142 8870
---
388,40627
4
DİL-1
4
3, 15, 28, 142 239
---
516,59322
4
DİL-1
3
3, 15, 28, 142 973
---
491,90260
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TM-2
TM-2
7
13
9
6
9
21
7
5
12
4
10
8
71
15
3, 15, 28, 142 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3560
21300
782
3970
9590
43700
2440
6250
18200
5730
34300
919
18600
169
-----------------------------
450,08611
374,14225
472,14547
427,93862
400,50293
382,79384
470,26017
447,86133
417,39448
450,06817
393,71222
474,56529
415,09757
517,29976
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
28
14
10
48
51
16
29
58
10
10
64
16
15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 65900
1070
6460
43800
86700
1820
10500
55500
102000
2020
21000
90400
-------------------------
352,04892
490,97279
447,94538
375,42707
335,06583
479,63704
433,53156
362,20971
329,20425
475,20686
410,48211
337,24566
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
6
6
16
20
18
15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 15, 17, 28, 142 41300
554
16400
35600
36000
-----------
389,61841
526,93919
442,82445
400,13609
399,44231
40, 53 40, 53 40, 53 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
106910567
106910707
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
106910549
106930341
106910513
106930359
106910522
106930368
106910531
106930377
203910018
203910036
203910063
203910072
203910081
203910618
203910715
203910724
203910733
203910769
203910124
203910133
203910142
203910627
203910169
203910178
203910187
203910503
203910512
203910266
203910275
203910284
203910584
203910293
203910309
203910318
203910593
203910327
203910336
203910345
203910609
203910354
203910363
203910372
203910645
203910381
96
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
PROGRAM ADI (2)
203910399
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
10
3, 15, 17, 28, 142 232
---
537,03187
203910406
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
6
3, 15, 17, 28, 142 7580
---
471,04504
203910654
203910415
203910424
203910433
203910663
203910451
203910469
203910672
203910478
203910487
203910496
203910681
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarım (Ücretli)
Grafik Tasarım (Tam Burslu)
Grafik Tasarım (%50 Burslu)
Grafik Tasarım (%25 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Enerji Yönetimi (Tam Burslu)
Enerji Yönetimi (%50 Burslu)
Enerji Yönetimi (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Ücretli)
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Tam Burslu)
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 Burslu)
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%25 Burslu)
Sosyal Hizmet (Ücretli)
Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (%25 Burslu)
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Tam Burslu)
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50 Burslu)
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%25 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
24
29
9
7
24
4
22
10
12
6
15
21
3, 15, 17, 28, 142 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 30200
23900
739
5160
11600
2450
40200
45700
38600
883
16000
31300
-------------------------
410,94461
424,70047
522,74128
482,19214
456,76163
500,32360
391,55781
381,76141
394,54919
519,84067
443,85183
408,69709
4
6
6
YGS-2
MF-3
MF-3
30
15
25
1, 3, 38, 87, 143 3, 15, 17, 28, 142 3, 15, 17, 28, 142 58500
202
4180
81
-----
413,78213
537,08031
493,37199
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
20
5
5
10
20
5
10
15
20
5
10
15
98
14
14
14
716 3, 716 3, 716 3, 716 716 3, 716 3, 716 3, 716 716 3, 716 3, 716 3, 716 716 3, 716 3, 716 3, 716 ...
...
...
...
352000
57800
107000
169000
132000
38000
45100
74100
97900
27000
32100
40900
---------------------------------
------------233,10165
359,77533
321,49708
289,87391
278,27667
395,52397
382,86478
339,21861
331,98136
400,83271
393,66217
382,33148
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
5
10
15
5
5
20
20
5
5
20
20
30
6
12
12
15
7
20
28
3, 21, 716 3, 21, 716 3, 21, 716 21, 716 3, 21, 716 3, 21, 716 3, 21, 716 716 3, 716 3, 716 3, 716 716 3, 716 3, 716 3, 716 21, 716 3, 21, 716 3, 21, 716 3, 21, 716 ...
...
...
---------------------------------------
----------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
25
10
5
25
10
6
19
35
5
25
10
3, 17, 21, 86, 716 3, 17, 21, 86, 716 3, 17, 21, 86, 716 3, 17, 21, 86, 716 3, 17, 21, 86, 716 3, 17, 21, 86, 716 3, 17, 21, 86, 716 3, 17, 21, 86, 716 3, 17, 21, 86, 716 3, 17, 21, 86, 716 3, 17, 21, 86, 716 3, 17, 21, 86, 716 4
MF-4
5
3, 17, 21, 86, 716 4
MF-4
15
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
10
5
25
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
PROGRAM
KODU (1)
203910548
203910699
203910706
204010536
204010545
204010554
204010563
204010281
204010299
204010306
204010439
204010457
204010466
204010475
204010484
204010015
204010024
204010033
204010448
204010606
204010615
204010624
204010042
204010051
204010069
204010193
204010493
204010509
204010518
204010527
204010315
204010324
204010333
204010342
204010078
204010087
204010096
204010209
204010112
204010121
204010218
204010148
204010157
204010227
204010403
204010412
204010421
204010254
204010263
204010272
204010572
204010581
204010599
204010175
204010184
131000
270000
329000
41600
75000
159000
94300
312000
87200
307,59535
255,11815
248,87928
385,07398
355,17407
307,20596
329,64864
243,64364
-------------------------
322,76836
...
---
----
3, 17, 21, 86, 716 ...
---
----
3, 17, 21, 86, 716 3, 17, 21, 86, 716 3, 17, 21, 86, 716 ...
63500
-------
---353,89527
49900
206000
57000
95700
201000
87700
226000
97
374,69630
230,89659
363,59211
313,10351
233,56786
322,28062
212,18071
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
204010236
204110032
204110456
204110605
204110614
204111745
204111754
204110059
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
Mekatronik Mühendisliği(%25 Burslu)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
4
MF-4
10
3, 17, 21, 86, 716 4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
46
5
50
5
72
8
1, 21, 28, 77, 144, 861 1, 3, 21, 28, 77, 144 1, 46, 144 1, 3, 46, 144 46, 144 3, 46, 144 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Ücretli)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Tam Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Felsefe (Ücretli)
Felsefe (Tam Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (Ücretli)
Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Sosyoloji (Ücretli)
Sosyoloji (Tam Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli)
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (Ücretli)
İktisat (Tam Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
İşletme (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (Tam Burslu)
4
TM-3
69
17, 21, 28, 144, 861 4
4
4
4
4
TM-3
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
7
30
3
40
4
3, 17, 21, 28, 144 1, 46, 144, 814 1, 3, 46, 144 1, 46, 144, 814 1, 3, 46, 144 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
20
2
72
8
77
9
48
5
30
3
30
3
180
20
46, 144, 814 3, 46, 144 46, 144 3, 46, 144 17, 21, 28, 144, 861 3, 17, 21, 28, 144 46, 144, 814 3, 46, 144 46, 144, 814 3, 46, 144 17, 21, 28, 144, 814 3, 17, 21, 28, 144 17, 21, 86, 144 3, 17, 21, 86, 144 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
30
3
30
3
30
3
40
4
40
4
46, 144, 814 3, 46, 144 46, 144, 814 3, 46, 144 17, 21, 28, 144 3, 17, 21, 28, 144 144, 861 3, 144 46, 144, 861 3, 46, 144 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Ücretli)
4
TM-2
30
4
4
TM-2
TM-1
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik (Ücretli)
Gazetecilik (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu)
4
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Gemi ve Yat Tasarımı (Ücretli)
Gemi ve Yat Tasarımı (Tam Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
---
26000
4100
778000
75900
237000
25800
1890
699
70900
16700
-----
259,62540
442,83668
252,95187
406,19679
277,21922
404,93026
--30200
663000
117000
257000
55300
--119000
21800
56100
15500
398,88493
246,82697
375,26294
335,08997
411,28053
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
204110474
204110995
204111003
204110765
204110774
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
204110077
204111012
204111781
204111799
204110111
204111021
204110977
204110986
204111824
204111833
204110138
204111039
204111939
204111948
204110192
204110483
204110217
204110492
204111975
204111984
204111903
204111912
204110235
204110508
204110923
204110932
204110668
204110677
204110941
204110959
204111109
204111118
204110253
204111048
204111084
204111093
204111887
204111896
204112064
204112073
204111066
204111075
204111569
204111578
204110298
204110517
204110623
204110632
204110359
204110562
204111145
117000
276000
25100
170000
23500
311000
41300
68300
54900
139000
20800
-----------------------------
327,98538
264,74966
405,88375
302,56708
408,45688
254,28793
385,36864
360,30455
371,85039
308,12548
410,88583
206000
400000
59200
---------------------
17, 21, 28, 144, 861 400000
---
221,87243
3
40
3, 17, 21, 28, 144 46, 144, 861 42300
347000
-----
380,56453
234,43396
TM-1
4
3, 46, 144 70900
---
347,74347
4
TM-1
40
17, 21, 28, 144, 861 303000
---
246,06928
4
TM-1
4
3, 17, 21, 28, 144 55900
---
361,81391
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
36
4
49
5
30
3
46, 144, 814 3, 46, 144 46, 144, 861 3, 46, 144 17, 21, 28, 144, 814 3, 17, 21, 28, 144 4
TS-1
50
144, 814 4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
5
49
5
3, 144 46, 144, 814 3, 46, 144 40100
...
...
-------
349,97347
-------
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
20
2
72
8
88
10
46, 144 3, 46, 144 46, 144 3, 46, 144 17, 21, 28, 144, 861 3, 17, 21, 28, 144 82500
213000
34200
146000
32300
-------------
328,48188
227,14445
402,78337
267,47419
406,51626
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
20
2
20
2
40
17, 21, 28, 144, 814 3, 17, 21, 28, 144 17, 21, 28, 144, 814 3, 17, 21, 28, 144 46, 144, 861 136000
106000
405000
77000
22500
276000
18600
12400
-------------
305,10043
322,09490
214,48745
342,62541
275,43719
221,67121
362,74239
372,16512
227,09902
378,75147
392,16170
---
55200
171000
38700
-----------
98
366,24165
250,56053
394,28791
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
204111154
204111639
204111648
204110641
204110659
204110402
204110589
204111921
204110395
204110377
204110571
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli)
Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Antropoloji
Arap Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Kürt Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
İlahiyat Bilimleri Fakültesi
İlahiyat (Arapça)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Atatürk Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Bilgi ve Belge Yönetimi
Biyoloji
Coğrafya
Fizik
Kimya
Matematik
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Sanat Tarihi
Sosyoloji (İngilizce)
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Güzel Sanatlar Fakültesi
Film Tasarımı
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi (İÖ)
İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
3, 46, 144 17, 21, 28, 144, 861 3, 17, 21, 28, 144 17, 21, 28, 144, 861 3, 17, 21, 28, 144 1, 38, 46, 144 1, 3, 38, 46, 144 46, 144 3, 46, 144 17, 21, 28, 144 3, 17, 21, 28, 144 46200
206000
47600
2
1
2
2
1
2
2
2
17, 21, 86 1 17, 21, 86 120
3
TM-1
TM-2
45
30
2
1
4
MF-4
25
1
4
4
YGS-2
YGS-2
55
51
2
2
4
YGS-6
35
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
DİL-1
YGS-1
MF-2
TS-1
MF-2
MF-2
DİL-1
DİL-1
MF-1
DİL-1
YGS-2
MF-1
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
YGS-4
YGS-4
MF-3
MF-3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
YGS-2
YGS-2
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
4
40
4
30
3
144
16
36
4
27
3
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
DİL-3
TM-3
TS-2
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
45
40
45
55
35
45
65
65
4
YGS-4
4
4
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
380,86673
231,00192
378,54126
50400
507000
111000
31600
7960
40700
7700
----------17100
597
---------
391000
...
255000
17700
162000
156000
101000
55600
--...
-------------
231,11885
---271,24605
393,44197
285,84735
308,59320
316,57061
347,98159
1, 17, 121, 299 ...
...
----
21 21 320000
...
-----
241,40824
----
46700
---
380,16160
1, 38, 78 1, 38 214000
124000
3640
834
298,32290
346,68880
1
1 732000
127000
239,11750
65
60
20
20
60
20
55
1
60
125
20
20
105
90
125
70
20
20
80
60
60
140
120
2
2
1
1
2
1
2
1, 82, 83 1 1 1 1 1 1, 85, 127 1, 85, 90, 127 1, 75 1, 15, 75, 77 1 1 1 75 1 1 1 1 1, 75 1, 75 1, 2 15, 17, 86 11, 14 163000
...
...
120000
...
11400
...
37900
2380
...
...
68100
17000
68300
13200
...
...
4090
31700
54000
15300
22200
3220
...
...
14100
...
1230
...
7140
531
...
...
15300
--12100
1560
...
...
762
9100
15200
-----
333,93546
------293,52137
---363,65935
---395,28648
466,57332
------412,19877
419,63881
354,59595
390,04501
------437,59103
434,92749
412,34179
454,84316
437,82868
DİL-1
TM-1
MF-2
TS-1
MF-2
MF-2
MF-1
DİL-1
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
35
70
50
50
35
60
60
30
55
50
80
85
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
3
126000
144000
10600
222000
138000
79400
...
48900
47900
20600
11100
-------------------------
310,24797
271,75774
397,41710
219,45379
276,63455
333,88616
---353,94007
378,46950
388,22250
408,30936
4
4
4
TS-1
TM-2
TM-2
35
500
350
1
13
9
...
11700
15400
-------
---430,18024
421,56445
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
90
90
100
100
3
3
3
3
102000
131000
114000
140000
---------
324,18540
307,53856
317,22571
303,07768
373,81398
234,82842
357,18249
417,05350
477,02260
398,96721
477,95327
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
107110087
107110157
107110069
107110121
107110096
107110078
107110042
107110033
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
107110139
107110103
107110148
107110015
107110051
107110024
107110112
107210014
107210023
107210032
107210041
107210068
107210077
107210086
107211093
107210095
107210102
107210111
107210129
107210138
107210147
107210156
107210165
107210174
107210183
107210192
107210208
107230345
107210217
107210226
107210235
107210244
107210253
107210262
107210271
107210289
107210298
107210783
107210862
107210305
107210314
107210323
107211084
107210332
107230027
107210359
107230036
107210368
107230045
2
4
1
1
3
3
4
2
1
1
2
2
2
4
3
17, 21, 86 4
15
12
4
24
82 46 15, 17, 86 15, 17, 86 21, 77 15, 17, 28 46 2 2 2 99
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
107210377
107230054
107210386
107210447
107230072
107210465
107230196
107210959
İktisat
İktisat (İÖ)
İktisat (İngilizce)
Maliye
Maliye (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İlahiyat (İngilizce)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
İşletme Fakültesi
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme (Almanca)
İşletme (İngilizce)
İşletme Enformatiği (Almanca)
İşletme Enformatiği (Almanca) (KKTC Uyruklu)
İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Biyomühendislik (İngilizce)
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (Fransızca)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.)
Tıp Fakültesi (İngilizce)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Aktüerya
Aktüerya (KKTC Uyruklu)
Bankacılık
Bankacılık (KKTC Uyruklu)
Sermaye Piyasası
Sigortacılık
Sigortacılık (KKTC Uyruklu)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu
Takı Tasarımı
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Basım Teknolojileri
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
185
185
75
90
90
5
5
2
3
3
4
4
4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
250
180
30
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
105
100
100
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
2 87300
121000
40100
79500
108000
-----------
334,64777
313,04080
379,99313
340,60325
320,49930
7
5
1
1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 1, 17, 21, 28 35000
65100
25400
10000
17900
7320
430,96694
403,99372
443,72463
3
3
3
15, 17, 86 15, 17, 86 15, 17, 86 19100
12900
10100
-------
377,97978
390,89535
398,74865
2 15, 17, 28 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
107210474
107210483
107210492
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
107210395
107230063
107210402
107210411
107210429
107211109
107211003
107210508
107210889
107210517
107210995
107210871
107210526
107210535
107210544
107210553
107210986
107210826
107210844
107210817
107210835
107211066
107210438
107211075
107210456
107211012
107211021
107210898
107210905
107210914
107210923
107210932
107210941
107211039
107211048
107210695
107211145
107210702
107211118
107210711
107211127
107210729
107210738
107211136
107210977
107210968
107211057
207210376
207210385
207210279
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
225
225
55
95
65
1
4
TM-1
15
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
80
40
55
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
4
4
4
4
6
6
2
3
2
2 17, 83, 124 15, 17, 28 17, 83, 124 17, 83, 90, 124 85900
129000
69900
35900
73800
...
-------------
335,65849
308,70974
348,64177
385,65020
345,18897
----
17, 21, 28, 251, 837 140000
---
303,02727
2
1
2
15, 17, 28 15, 17, 28 15, 17, 28 27000
48800
78400
-------
417,81426
376,48857
333,51446
20
50
65
40
60
45
1
2
2
1
2
2
15, 17, 28, 97, 798 15, 17, 28 15, 17, 28 15, 17, 86 15, 17, 28 15, 17, 28 24000
24000
60400
33200
69300
-------------
424,39353
424,46681
358,37216
404,74333
345,65702
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
65
65
100
240
75
2
2
3
6
2
46 38, 46, 78 46 38, 46 46 26400
124000
21000
81200
61900
-----------
428,23229
290,03631
440,63005
335,86115
355,84635
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
30
85
30
95
1
3
1
3
17, 21, 86 17, 85, 128 17, 21, 86 15, 17, 28 ...
66000
...
31800
---------
---356,63308
---394,12798
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
35
15
39
17
39
17
39
17
35
15
165
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
41800
88400
45100
118000
31000
92400
88100
197000
128000
388,65959
321,41346
382,86431
291,16569
409,32720
316,80091
321,84054
235,82763
281,58292
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
60
1
60
1
60
60
2
2
4
YGS-5
65
4
YGS-5
4
40, 53 15, 17, 28 15, 17, 28, 90 3650
...
-------------------------
1, 46 1, 46, 90 1, 46 1, 46, 90 1, 46 1, 46 1, 46, 90 207000
...
184000
...
206000
248000
...
6020
...
30900
...
33700
40200
...
313,57896
---341,73028
---333,54960
319,43339
----
2
1 229000
32500
340,12576
30
1
1, 15 273000
35800
328,69095
YGS-1
30
1
1 ...
...
----
4
MF-1
15
1, 3, 17, 21, 28, 867 ...
...
----
4
MF-1
15
1, 3, 17, 21, 28, 867 ...
...
----
4
TM-3
6
3, 17, 21, 28, 867 ...
---
----
2
2
2
40, 53 40, 53 40, 53 40, 53 100
496,37152
----
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
207210076
207210085
207210094
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%75 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%75 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%75 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
207210101
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
6
3, 17, 21, 28, 867 ...
---
----
207210119
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
4
MF-4
18
3, 17, 21, 28, 867 ...
---
----
207210128
207210146
207210137
207210155
207210164
207210173
207210182
207210191
207210207
207210216
207210225
207210234
207210243
207210252
207210261
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Antropoloji
Arkeoloji
Matematik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Sağlık Yönetimi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Mimarlık
Veteriner Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Spor Yöneticiliği (İÖ)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
6
10
10
15
15
6
13
11
6
18
6
8
15
13
14
3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-------------------------------
----------------------------------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
50
80
50
60
50
50
50
125
60
65
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
1, 46 1, 46 1, 46, 75 1, 21, 75, 77 1, 46 1, 2, 46 46, 75 1, 46 1, 46 1, 46, 75 282000
222000
79200
9120
114000
148000
30200
416000
39200
17000
12600
14900
12200
1090
22000
25700
--19100
2310
1670
287,82732
219,23704
334,27836
385,57476
383,04862
367,52390
398,89522
204,70694
350,93215
394,78290
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-1
50
50
10
2
2
1
46 46 46 367000
414000
-------
238,11972
223,10233
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
60
60
60
105
105
100
100
50
2
2
2
3
3
3
3
2
46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 ...
287000
336000
350000
350000
218000
263000
...
-----------------
---250,48775
237,26612
233,76658
233,69773
276,13395
261,73497
----
4
YGS-4
120
3
1 ...
...
----
4
4
4
5
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
45
40
30
85
2
1
1
3
46 46 46 46 171000
108000
...
124000
---------
250,46818
300,31632
---289,25798
4
4
YGS-5
YGS-5
50
50
2
2
1, 46 1, 2, 46 ...
...
...
...
-------
207210288
207210297
207210331
207210349
207210358
207210367
TM-3
14
3, 17, 21, 28, 867 ...
---
----
4
4
4
4
4
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
10
15
15
60
60
3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 86, 867 3, 17, 21, 86, 867 3, 17, 21, 86, 867 3, 17, 21, 86, 867 ...
...
...
...
...
-----------
----------------
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
6
18
6
6
18
6
3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 ...
...
...
...
...
...
-------------
-------------------
4
TM-2
8
3, 17, 21, 28, 867 ...
---
----
4
TM-2
15
3, 17, 21, 28, 867 ...
---
----
4
TM-2
7
3, 17, 21, 28, 867 ...
---
----
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
6
18
6
3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 3, 17, 21, 28, 867 ...
...
...
-------
----------
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
207210013
207210022
207210031
207210049
207210058
207210067
4
207210304
207210313
207210322
107310013
107310022
107310031
107310049
107310058
107330017
107310173
107310067
107310076
107310085
107310182
107310191
107310216
107310304
107310261
107330123
107310225
107330098
107310243
107330105
107310313
107310331
107310234
107310279
107310322
107310119
107310297
107330141
3
7
7
3
101
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
204210101
204210279
204210367
204210455
204210128
204210297
204210304
Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ)
Hemşirelik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama İşletmeciliği (İÖ)
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve
İşletmecilik Yüksekokulu
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ)
Muhasebe ve Finansal Yönetim (KKTC Uyruklu)
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (Tam Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)
204210349
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
6
3, 17, 21, 28, 167 29400
---
412,57143
204210473
204210146
204210313
204210685
204210694
204210701
204210719
204210507
204210516
204210649
204210658
204210667
204210676
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
24
6
19
6
5
12
22
5
20
30
6
8
6
3, 17, 21, 28, 167 3, 21, 167 3, 21, 167 17, 21, 28, 167 3, 17, 21, 28, 167 3, 17, 21, 28, 167 3, 17, 21, 28, 167 3, 17, 21, 28, 167 3, 17, 21, 28, 167 21, 167 3, 21, 167 3, 21, 167 3, 21, 167 197000
74700
235,91109
338,34208
155000
29600
51600
72100
---------------------------
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
6
34
20
3, 38, 46, 167 3, 38, 46, 167 3, 38, 46, 167 ...
...
...
-------
----------
5
MF-3
60
2
11 27300
---
426,36209
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
30
50
50
1
2
2
1 1 1, 75 ...
186000
63700
...
14900
10600
---242,34022
354,47748
107310252
107330114
107310094
107310288
107330132
YGS-2
YGS-2
YGS-2
50
50
115
2
2
3
1, 46, 848 1, 2, 46, 848 1, 38, 46, 87 217000
259000
175000
3770
5790
2160
297,08469
282,88924
315,25546
4
4
YGS-6
YGS-6
70
70
2
2
1, 46 1, 2, 46 651000
788000
118000
130000
248,12716
233,32026
4
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
100
100
2
95
95
85
85
3
3
1, 46, 797 1, 2, 46, 797 1, 46, 90, 797 1, 46, 797 1, 2, 46, 797 1, 46, 797 1, 2, 46, 797 458000
536000
...
390000
484000
287000
358000
79500
95900
...
65600
84800
46600
59400
274,00567
262,57617
---285,90764
270,05212
308,51766
292,06259
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
6
24
56
8
8
8
105
15
15
15
3, 21, 167 3, 21, 167 21, 167 3, 21, 167 3, 21, 167 3, 21, 167 21, 167 3, 21, 167 3, 21, 167 3, 21, 167 5770
32700
180000
21300
37500
59600
98600
3570
27000
36100
---------------------
422,80859
228,41546
298,44591
411,90946
389,77119
367,56390
331,53173
461,86167
400,90224
388,22403
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
8
22
5
25
10
6
26
3, 21, 167 3, 21, 167 3, 21, 167 3, 21, 167 3, 21, 167 3, 17, 21, 28, 167 3, 17, 21, 28, 167 87600
375000
88100
343000
393000
52600
345000
---------------
334,36689
227,16646
334,01660
235,63843
221,31904
365,26100
235,11330
4
TM-2
6
3, 17, 21, 28, 167 36500
---
387,66941
4
TM-2
24
3, 17, 21, 28, 167 195000
---
284,30758
4
4
4
4
4
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
20
3
6
24
17
3, 17, 21, 28, 167 21, 167 3, 21, 167 3, 21, 167 3, 21, 167 370000
-----------
231,78302
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
10
30
6
24
6
24
5
3, 21, 167 3, 21, 167 3, 17, 21, 28, 167 3, 17, 21, 28, 167 3, 21, 167 3, 21, 167 3, 21, 167 48600
224000
37000
376,81588
218,50247
397,41023
38900
182000
219000
---------------
3
3
3
3
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
107310137
107330062
107310349
107310146
107330071
107310128
107330089
4
4
4
204210022
204210173
204210534
204210543
204210552
204210561
204210376
204210385
204210419
204210428
204210164
204210216
204210067
204210234
204210243
204210401
204210437
204210613
204210622
204210631
204210076
204210085
204210252
204210261
204210728
204210737
204210746
107410012
107410639
107410021
107410039
3
47100
264000
394000
45400
120000
198000
65000
102
371,42453
256,83156
220,82831
393,83635
244,10124
223,26244
382,25812
288,45426
235,35284
351,77744
261,06328
412,18672
371,87984
341,88001
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
107410048
107410057
107430025
107410066
107410075
107410084
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Felsefe
İngiliz Dil Bilimi (İngilizce)
Kimya
Matematik
Matematik (İÖ)
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu)
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Maliye (KKTC Uyruklu)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Radyo, Televizyon ve Sinema
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
İçel Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tarsus Teknoloji Fakültesi
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik
Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu)
İşletme Bilgi Yönetimi
Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik
Yüksekokulu
İşletme Bilgi Yönetimi
Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik
Yüksekokulu
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-2
50
50
50
50
60
60
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
TM-3
DİL-1
MF-2
MF-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
60
20
60
60
10
50
30
60
1
25
60
60
60
60
2
1
2
2
1
2
1
2
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-1
TM-1
50
80
80
80
80
60
1
2
2
2
2
2
2
4
4
TS-1
TS-1
50
50
2
2
4
4
MF-4
MF-4
45
35
2
1
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
70
70
60
40
30
40
60
30
2
2
2
1
1
1
2
1
4
6
MF-2
MF-3
10
205
1
6
4
4
4
TS-1
TM-1
TM-1
10
100
100
4
4
YGS-2
YGS-6
4
4
4
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
1, 15, 75, 77 1 1, 2 75 1 1, 75 7760
88100
126000
26200
130000
9860
985
18500
23400
--15200
1310
400,33439
397,94706
376,94583
404,39530
312,92466
412,00489
4 4 347000
243,68782
29100
...
...
25600
104000
67800
39200
-----------------------------
227000
225000
288000
226000
143000
138000
...
---------------
268,18376
268,90993
250,08507
268,71348
306,35137
303,81384
----
66500
48700
-----
327,55464
341,82889
15, 17, 86 15, 17, 28 36500
133000
-----
398,42079
277,35417
4 15, 17, 86 15, 17, 86 199000
81300
159000
67900
234,74760
329,98801
258,17654
347,66566
174000
108000
...
-----------------
14, 87 9830
-----
470,66384
1
3
3
17, 21, 86 2, 17, 21, 86 ...
300000
341000
-------
---246,81024
236,04512
191
30
5
1
1, 38, 46 1 120000
...
755
...
349,66285
----
MF-4
MF-4
MF-4
28
12
1
1
1
40, 53 90 124000
199000
...
-------
285,29871
234,76123
----
4
YGS-1
40
1
1 284000
12900
287,16076
4
4
YGS-1
YGS-6
3
45
2
1, 90 1 ...
328000
...
53800
---298,50149
4
YGS-6
55
2
1, 15 371000
61900
289,50788
4
YGS-6
40
1
1 ...
...
----
4
YGS-1
4
1, 3, 718 164000
3280
333,40355
4
YGS-1
26
1, 3, 718 454000
33900
250,11934
4
4
4
YGS-1
MF-1
MF-1
10
5
5
1, 3, 718 1, 718 1, 3, 718 36000
6850
398,67425
6
7
3
15, 28, 77 4 205000
17100
220000
2 83, 127 83, 90, 127 85, 127 15, 17, 86 288,43164
315,59354
230,66417
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
107410093
107410109
107410118
107410136
107410145
107410154
107430113
107410163
107410675
107410172
107410181
107410199
107410206
107410215
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
107410569
107410224
107430079
107410233
107410242
107410251
107410684
107410278
107410269
107410287
107410578
107410296
107410303
107410312
107410596
107410321
107410542
107410339
107410648
107410533
107410366
107410666
107410587
107430149
107410445
107410657
107410603
107410612
107410693
107410463
107410709
107410551
107410524
107410621
204410586
204410595
204410602
204410056
204410065
1
2
2
2
2
17, 21, 86 2 17, 21, 86 17, 21, 86 90 103
243,64549
------405,23565
335,73185
338,27378
363,42541
248,55192
300,64872
----
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
25
15
5
5
25
15
42
7
7
14
42
7
7
14
30
6
6
18
82
10
4
4
1, 3, 718 1, 3, 718 1, 21, 718 1, 3, 21, 718 1, 3, 21, 718 1, 3, 21, 718 1, 718 1, 3, 718 1, 3, 718 1, 3, 718 718 3, 718 3, 718 3, 718 1, 718 1, 3, 718 1, 3, 718 1, 3, 718 718 3, 718 3, 718 3, 718 4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
5
35
10
5
35
10
3, 718 3, 718 3, 718 3, 17, 21, 28, 718 3, 17, 21, 28, 718 3, 17, 21, 28, 718 204410268
204410753
204410277
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İşletme Fakültesi
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
10
10
10
3, 17, 21, 28, 718 3, 17, 21, 28, 718 3, 17, 21, 28, 718 204410223
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
5
204410762
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
4
MF-4
204410232
204410744
204410771
204410735
204410302
204410789
204410311
204410374
204410383
204410435
204410444
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (%25 Burslu)
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Felsefe
İstatistik
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ)
Felsefe
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
94900
13500
316,30453
2560
13400
31800
374000
76600
155000
221000
110000
24700
37700
60000
545
1360
2020
42800
16800
26400
31900
---------
464,03938
345,58339
232,18247
307,55201
405,73185
364,57901
342,30182
332,05344
406,55981
389,55059
367,24925
4350
20900
65500
95900
14700
31500
38200
795
1820
2510
---------
436,07170
387,68347
339,99352
333,40662
423,18530
394,42039
385,60710
82500
-------------
338,26312
49600
...
-------
375,13592
----
3, 17, 21, 28, 718 42900
---
386,69861
5
3, 17, 21, 28, 718 ...
---
----
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
20
10
10
10
10
10
10
66
8
3
3
3, 17, 21, 28, 718 3, 17, 21, 28, 718 3, 17, 21, 28, 718 3, 17, 21, 28, 718 3, 17, 21, 28, 718 3, 17, 21, 28, 718 3, 17, 21, 28, 718 718 3, 718 3, 718 3, 718 4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
45
5
45
5
15
7
33
15
1, 718 1, 3, 718 1, 718 1, 3, 718 1, 38, 718 1, 3, 38, 718 1, 3, 38, 718 1, 3, 38, 718 4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-1
MF-1
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
45
45
65
50
85
75
65
65
4
TS-1
4
4
4
4
4
4
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
204410092
204410392
204410074
204410083
204410126
204410408
204410338
204410347
204410356
204410365
204410171
204410189
204410198
204410205
204410135
204410144
204410153
204410162
204410656
204410665
204410683
204410674
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
204410629
204410638
204410647
204410708
204410717
204410726
204410453
204410462
204410532
204410541
204410498
204410505
204410514
204410523
107510011
107510117
107510029
107510038
107510047
107510056
107510065
107510074
107510083
107510092
107510108
107610082
107610107
107630183
107610116
99400
400000
326,15432
217,93498
22500
2260
12800
15800
-----------------------
125000
17300
84200
15800
289000
70300
149000
233000
866
5
245
3
7550
133
1420
4480
345,62343
477,74236
383,56230
480,94085
274,26422
399,38407
329,34700
291,28034
2
2
2
2
3
2
2
2
164000
116000
150000
121000
41700
66000
25000
18400
-----------------
305,05962
329,00748
269,60540
292,03401
360,99181
362,17894
381,16326
392,29264
30
1
3070
---
435,48554
MF-4
MF-4
95
65
3
2
16800
61200
-----
441,85895
357,26072
TM-3
TS-2
TS-2
TM-3
50
60
60
80
2
2
2
2
331000
96300
142000
232000
---------
248,34360
319,23618
294,97444
279,12559
4 4 2, 4 61 67200
...
51400
...
104
348,58526
---372,15406
---437,05676
506,21007
461,81366
453,50864
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
107610443
107610452
107610161
107610179
107630174
107610188
107630095
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
İstatistik
İstatistik (KKTC Uyruklu)
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İÖ)
İktisat (İngilizce)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
40
40
70
70
70
60
60
1
1
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
45
70
40
65
70
45
45
95
70
60
2
2
1
2
2
2
2
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
MF-1
MF-2
MF-1
MF-3
10
10
30
1
10
65
35
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (KKTC Uyruklu)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)
Maden Mühendisliği (İngilizce)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
Tıp Fakültesi
Muğla Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama İşletmeciliği (İÖ)
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği (İÖ)
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ)
Fethiye İşletme Fakültesi
İşletme
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Fethiye Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
4
4
4
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
21 2
8
6
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4 4 2, 4 61 2, 61 11900
144000
132000
74200
103000
37600
74600
---------------
358,88977
294,15533
320,31667
333,73435
315,23337
365,24701
333,41245
1, 83, 127 1 1, 75 1, 21, 75, 77 1 75 2 1 1 1, 75 26100
214000
73500
7670
112000
28400
33700
297000
30500
12300
1900
14900
11600
981
21600
----19000
2160
1450
259,05325
225,78643
341,32087
401,26627
384,35680
401,41230
394,48746
251,85848
361,02365
405,37836
...
----
222,64650
310,58876
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
107610019
107610028
107610461
107610037
107610046
107610425
107630208
107610055
107610064
107610073
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
107610091
107610125
107610134
107610601
107610143
107610152
107610479
107610197
107610204
107630111
107610567
107610213
107630129
107610222
107630138
107610434
107610619
107610558
107630226
107610364
107610585
107610231
107610249
107610382
107610373
107610628
107610355
107610391
107610407
107610488
107610497
107610504
107610513
107610416
107610522
107610285
107610294
107610531
107610337
107630147
107610346
107630156
107610549
107630217
107610576
107610594
107630235
107610319
3
1
2
1
4 4 4 4, 90 4 4 4 234000
103000
---------------
70
125
125
40
135
135
135
135
55
2
4
4
1
4
4
4
4
2
4 4 2, 4 17, 21, 28 4 2, 4 4 2, 4 17, 21, 86 247000
281000
353000
...
333000
368000
167000
258000
123000
-------------------
262,03459
251,96347
233,04276
---238,11446
228,97711
295,46060
263,26671
316,86180
TM-2
TM-1
TM-1
1
50
50
2
2
17, 21, 86, 90 4 2, 4 ...
...
...
-------
----------
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
40
25
50
20
30
40
1
1
2
1
1
1
17, 21, 28 17, 21, 28 17, 21, 28 17, 21, 28 17, 21, 28 17, 21, 28 80600
...
63800
330,80779
---353,57531
158000
-------------
4
MF-4
1
17, 21, 28, 90 ...
---
----
4
MF-2
10
1
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
28
12
28
12
28
12
55
1
1
1
1
1
1
2
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
60
100
234
40
2
3
6
1
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
60
60
60
60
40
40
2
2
2
2
1
1
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
50
50
50
4
YGS-2
234
4 259,13502
---
...
...
151000
151000
141000
175000
12200
---------------
------263,75385
264,27630
271,24484
247,99674
463,44198
1 1, 87 1, 38, 87 1 35700
25200
176000
192000
21
10
2180
31800
445,69412
462,88638
314,88048
338,77961
1, 4 1, 2, 4 1, 4 1, 2, 4 1 1, 2 414000
514000
458000
556000
400000
532000
70500
91300
79400
100000
67700
95000
281,52634
265,63890
274,09813
259,84053
283,96151
263,16742
2
2
2
2 ...
...
...
-------
----------
6
1, 38, 87 201000
3130
303,39723
40, 53 40, 53 40, 53 105
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
207310012
207310021
207310039
207310048
MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY)
Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Antropoloji
Arkeoloji
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Tarih
Tarih (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İÖ)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Tarım Ekonomisi
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hatay Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Hemşirelik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
TS-2
TS-2
4
36
3, 868 3, 868 ...
...
-----
-------
4
TM-2
4
3, 17, 21, 28, 868 ...
---
----
4
TM-2
36
3, 17, 21, 28, 868 ...
---
----
4
5
MF-2
MF-3
10
50
1
2
17, 21, 86, 221, 817 19300
-----
444,67454
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-2
TS-2
YGS-4
50
60
70
30
30
125
60
40
2
2
2
1
1
4
2
1
1 1 1, 21, 75, 77 75 2 1 1, 75 1 280000
216000
9660
...
...
222000
14600
...
12500
14900
1130
----17700
1570
...
288,29931
224,29863
379,81027
------274,75877
399,70904
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-2
TS-1
TS-1
DİL-1
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
40
60
10
45
45
60
10
50
75
75
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
46 46 46 2, 46 21 46 46 46 2, 46 420000
418000
220,37171
221,05963
96900
142000
---------------------
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
70
70
100
100
80
80
2
2
3
3
2
2
2 4 2, 4 4 2, 4 301000
392000
321000
404000
208000
300000
-------------
246,51791
221,90163
241,09493
215,45139
279,41782
251,02019
4
4
MF-4
MF-4
50
60
2
2
43000
-----
386,53339
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
5
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
60
60
60
60
90
90
95
95
45
45
1
170
55
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
142000
199000
118000
165000
97900
121000
159000
195000
119000
169000
...
14700
131000
---------------------------
270,62818
234,79944
290,47785
254,39475
310,73821
288,35187
258,65142
236,76266
289,73131
252,03751
---456,49129
283,45604
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
MF-4
TM-1
MF-3
MF-2
MF-2
35
35
35
65
40
35
20
20
1
1
1
2
1
1
1
1
217000
182000
-----------------
224,01648
245,06354
4
YGS-2
75
2
1, 4, 38 28300
14
457,60813
4
4
YGS-2
YGS-2
40
77
1
2
1, 232 1, 38 224000
135000
4070
1070
294,53481
338,55178
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
60
60
80
80
2
2
2
2
1, 221 1, 2, 221 1, 221 1, 2, 221 713000
809000
579000
749000
125000
130000
105000
128000
241,22629
231,19332
256,93373
237,41387
4
4
YGS-6
YGS-6
60
60
2
2
1, 41 1, 2, 41 217000
270000
35500
43800
329,32393
313,01527
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
107710266
107710469
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
107710399
107710327
107710018
107710487
107730243
107710027
107710036
107710496
107710478
107710045
107710054
107710381
107730164
107710503
107710072
107710284
107710081
107730137
107710099
107730094
107710106
107730031
107710115
107730049
107710415
107710196
107710293
107730155
107710124
107730058
107710133
107730067
107710142
107730076
107710424
107730234
107710512
107710169
107710178
107710336
107710345
107710433
107710187
107710451
107710354
107710363
107710372
107710309
107710442
107710239
107710248
107730101
107710257
107730085
107710318
107730225
8
4
3
46, 221 2, 46, 221 46, 221 2, 46, 221 46, 221 2, 46, 221 46, 221 2, 46, 221 221 2, 221 90, 221 5
2
35500
54400
...
196000
273000
219000
106
355,08036
336,85360
----
318,88651
295,10578
236,14159
254,29528
224,32927
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
107810044
107810053
107810017
107810071
107810114
107810026
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Kürt Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
İslami İlimler Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Biyoloji
Fransız Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (Uzaktan Öğretim)
İşletme
İşletme (Uzaktan Öğretim)
Uluslararası İlişkiler
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Tarım Ekonomisi
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Hemşirelik
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Biyomedikal Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
70
50
70
90
50
50
2
2
2
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TM-3
TM-3
50
50
45
50
50
50
50
50
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
45
45
40
40
45
45
2
2
1
1
2
2
4
4
YGS-4
YGS-4
140
120
4
4
MF-4
MF-4
4
4
3
2
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
1 1, 75 1 1 1 1, 75 2 2 2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
185000
144000
211000
37200
20400
18000
25300
17400
2270
1800
248,39254
368,98661
278,49137
353,07054
388,54011
282000
326000
31500
115000
163000
67400
178000
214000
-----------------
263,01807
249,75175
372,20055
308,58009
285,39004
338,54421
299,27826
285,22758
353000
232,92023
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
107810105
107830048
107810247
107810141
107830093
107810195
107810202
107830136
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
107810186
107830127
107810238
107830154
107810159
107830109
107810229
107830145
107810256
107830163
107810035
107810168
107910316
107930065
107910228
107910264
107930074
107910273
107910122
107910131
107910388
107910334
107910291
107910352
107910025
107910422
107910343
107910325
107910397
107910307
107910404
107910361
107910097
107910413
107910158
107910167
107910282
107910016
107910246
107910237
107910194
107910201
107910219
107910379
107910079
107910113
107930056
107910255
107910043
107930011
107910104
2 2 219000
279000
-------------
4
3
1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 168000
206000
40000
47100
358,24859
347,47671
45
45
2
2
21 2, 21 184000
215000
-----
243,11942
226,12090
YGS-2
YGS-6
51
50
2
2
1, 38 1 162000
279000
1750
45300
322,31483
310,53791
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
MF-2
DİL-1
DİL-1
DİL-1
MF-2
MF-1
TM-3
TS-2
TS-2
45
45
10
45
45
50
20
40
30
45
35
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
125, 127 2, 125, 127 46 127, 129 2, 127, 129 21 46 46 32300
230,43105
228000
...
70700
44300
-----------------------
4
4
MF-4
MF-4
30
30
1
1
46 46 45000
206000
-----
383,09235
231,09575
4
YGS-4
120
3
1, 121 ...
...
----
4
4
4
4
4
4
6
5
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
MF-3
MF-3
40
45
100
45
100
40
85
30
1
2
3
2
3
1
3
1
46 46 226 46 226 46 238000
260000
...
274000
...
178000
13100
...
-----------------
264,75310
257,98541
---254,03616
---290,79178
460,98077
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
MF-4
TM-1
MF-3
MF-3
MF-2
MF-2
35
35
35
65
35
35
35
20
20
1
1
1
2
1
1
1
1
1
46 46 46 46 46 46 46 46 46 219000
193000
-------------------
222,51327
238,34659
4
4
YGS-2
YGS-2
20
89
1
3
1, 46, 848 1, 38, 46, 87 ...
178000
...
2250
---313,85886
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
60
60
50
55
55
50
2
2
2
2
2
2
46, 293 2, 46, 293 46, 293 46, 293 2, 46, 293 46, 293 115000
149000
70100
198000
226000
90000
-------------
293,84892
265,47268
344,53146
235,34536
212,93688
319,61317
2 354000
2 32200
13400
149000
258000
227000
219000
107
232,66492
275,74701
256,95883
230,58957
345,83639
226,72679
---336,18421
358,39421
265,58352
258,77766
217,67768
224,74995
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
107930038
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ)
4
MF-4
50
2
2, 46, 293 126000
---
283,40235
107910431
107910052
107910061
107930029
107910088
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Tekstil Mühendisliği
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
Diş Hekimliği Fakültesi
Fen Fakültesi
Biyoteknoloji
İstatistik
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Sivil Havacılık İşletmeciliği
Sivil Havacılık İşletmeciliği (İÖ)
Uçak Mühendisliği
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Meram Tıp Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Felsefe
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Uluslararası İlişkiler
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
60
60
60
30
2
2
2
1
46, 90, 293 46, 293 46, 293 2, 46, 293 46, 293 ...
83400
123000
155000
-----------
---327,32817
286,22569
261,12432
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
DİL-1
YGS-1
MF-2
TS-1
MF-2
MF-2
MF-1
MF-1
DİL-1
YGS-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
YGS-4
YGS-4
MF-3
55
80
20
20
85
20
80
40
95
20
20
80
80
85
85
125
95
20
20
85
40
100
100
60
2
2
1
1
3
1
2
1
3
1
1
2
2
3
3
4
3
1
1
3
1
3
3
2
1, 83, 127 1 1 1 1 1 1, 75 1, 75, 737 1, 75, 77 1 1 1 1, 2 75 2 1 1 1 1 1, 75 1, 75, 737 1, 75, 80 1, 2, 80 29300
264000
...
...
183000
...
59000
74500
7820
...
...
85000
120000
24700
31700
137000
26400
...
...
11200
13000
52900
66300
18000
2000
10900
...
...
14900
...
10000
11700
992
...
...
18000
22700
----15400
2070
...
...
1400
1480
14900
18200
---
243,07996
293,07550
------244,23931
---361,19279
340,09512
399,56302
------399,98745
379,97777
406,50906
396,93354
309,28576
366,32718
------407,95883
403,53610
413,32012
403,21764
447,91567
4
4
4
4
MF-3
MF-1
MF-1
MF-3
30
10
30
30
1
1
1
1
181000
246,81806
...
105000
---------
4
4
4
TM-1
TM-1
MF-4
40
40
35
1
1
1
21 2, 21 17, 21, 86 88500
136000
33000
-------
333,71935
305,30340
405,21452
4
4
6
YGS-4
YGS-4
MF-3
250
150
230
7
4
6
1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 54500
98600
9160
15300
25700
---
411,91819
384,96079
472,91951
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
40
45
45
40
40
45
40
40
45
40
40
40
40
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
105000
202000
86800
...
137000
155000
118000
119000
75600
93200
191000
37200
149000
---------------------------
302,75483
232,91924
323,30360
---274,89432
261,14931
291,16576
290,17188
337,16185
315,91782
239,19650
397,05536
265,45553
4
4
4
MF-3
TM-1
TM-3
50
40
30
2
1
1
92100
87400
...
-------
322,48688
334,55050
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TS-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
45
30
45
45
60
60
55
55
45
65
65
45
55
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 46 2, 46 21 229000
53600
220000
288000
253000
359000
113000
173000
127000
71300
110000
34000
178000
---------------------------
279,89796
337,53165
270,42110
250,02119
260,14332
231,53410
322,60166
293,01720
322,61238
335,72938
311,32219
369,21395
290,78670
4
TS-1
45
2
46 33500
---
357,29947
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
107010016
107010025
107010043
107010052
107010061
107010079
107010097
107010104
107010113
107010122
107010131
107010149
107030074
107010158
107030083
107010167
107010176
107010185
107010194
107010201
107010219
107010228
107030126
107010404
107010494
107010485
107010616
107010413
107010591
107030223
107010422
107010237
107030135
107010246
107010501
107010255
107010273
107010634
107010546
107010264
107010431
107010449
107010282
107010537
107010458
107010519
107010467
107010555
107010564
107010625
107010334
107010573
107010343
107030198
107010291
107030144
107010307
107030153
107010397
107010316
107030162
107010325
107010352
107010361
4
2
11
12
4
2
43
21 17, 21, 28 21 21 21 21 21 21 46 108
---308,10761
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
107030189
107010379
107030171
107010388
107010582
107030232
107010643
107030241
107010607
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Turizm Rehberliği
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık
Bankacılık (İÖ)
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi (İÖ)
Ereğli Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.)
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.)
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği (M.T.O.K.)
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Kimya
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
TS-1
TM-1
TM-1
DİL-1
45
45
45
35
2
2
2
1
2, 46 46 2, 46 46 41800
312000
352000
25500
---------
348,17925
243,57299
233,32063
262,10727
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
40
40
40
40
1
1
1
1
1 1, 2 1 1, 2 340000
...
...
...
55800
...
...
...
296,05258
----------
4
YGS-1
40
1
1 ...
...
----
4
4
MF-4
MF-4
85
85
3
3
2 163000
179000
-----
255,38548
245,68614
4
4
4
4
4
MF-2
TM-2
DİL-1
TS-1
TS-2
40
40
40
40
40
1
1
1
1
1
1 1 1, 21, 75 1 1, 75 209000
81400
...
...
...
14900
13000
...
...
...
228,72058
343,87930
----------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TS-2
MF-2
MF-1
MF-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
55
55
30
10
10
40
50
55
55
60
60
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
400000
422000
...
...
...
164000
161000
93000
133000
51900
98300
-----------------------
228,07141
219,03405
---------257,57649
306,48803
321,19802
299,25566
351,22150
318,02706
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-1
TM-1
80
80
70
70
55
60
60
2
2
2
2
2
2
2
21 2, 21 21 2, 21 21 21 2, 21 332000
---------------
238,29086
4
YGS-4
120
3
1, 121 ...
...
----
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
40
40
40
1
1
1
224000
183000
220000
-------
217,99671
243,31806
222,76930
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
DİL-1
DİL-1
18
8
32
32
14
14
39
17
1
1
1
1
1
1
1
1
62 26000
...
386000
366,88848
---223,79026
2 62 2, 62 77, 80 62, 77, 80 ...
...
23900
-----------------
4
YGS-2
90
3
1, 38, 87 161000
1740
322,43335
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
40
55
50
50
105
90
60
1
2
2
2
3
3
2
1 1 1, 75 75 1 1 1, 75 ...
214000
95600
31700
203000
39200
15800
...
14900
13500
--17200
2310
1620
---225,94336
315,62205
396,94587
281,42320
350,92622
397,10333
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
TS-1
TS-2
MF-2
MF-1
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
10
40
50
10
20
60
65
70
70
80
80
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
107010476
107030214
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
108010243
108010252
108010288
108010322
108010331
108010173
108030123
108010358
108010085
108010119
108010261
108010216
108010094
108030044
108010067
108030089
108010013
108030017
108010022
108030035
108010164
108010049
108030026
108010349
108010225
108010234
108010279
108010137
108010304
108010146
108030105
108010313
108030132
108010031
108010207
108010058
108110445
108110012
108110375
108110339
108110021
108110039
108110048
108110057
108110436
108110393
108110075
108110084
108110303
108110296
108110093
108130185
108110109
108130043
5
2
2 2 2 3
7
3
352000
212000
391000
...
136000
2 2 196000
160000
101000
140000
54000
107000
-----------------------
109
233,14228
278,04289
222,11004
------270,63480
---297,70829
272,41465
306,98213
316,37396
296,06283
349,40502
313,00115
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
108110454
108110118
108130113
108110127
108130167
108110136
108130158
108110312
Bankacılık ve Finans
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
50
125
125
125
125
75
75
65
2
4
4
4
4
2
2
2
108110463
108110427
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (KKTC Uyruklu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Tarımsal Genetik Mühendisliği
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (%75 Burslu)
Ekonomi (Tam Burslu)
Ekonomi (%75 Burslu)
Ekonomi ve Finans (Tam Burslu)
Ekonomi ve Finans (%75 Burslu)
Gazetecilik (Tam Burslu)
Gazetecilik (%75 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 Burslu)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%75 Burslu)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%75 Burslu)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (%75 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%75 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 Burslu)
Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (%75 Burslu)
Sosyal Hizmet (%50 Burslu)
Sosyoloji (Tam Burslu)
Sosyoloji (%75 Burslu)
Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu)
Turizm İşletmeciliği (%75 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%75 Burslu)
Yeni Medya (Tam Burslu)
Yeni Medya (%75 Burslu)
Yeni Medya (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (%75 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
4
4
TM-2
TM-1
1
30
4
TS-1
40
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
---235,86982
215,26444
235,55670
227000
343000
195000
-----------------
1
...
...
-----
-------
1
...
---
----
2 46 2, 46 2 46 46, 90 ...
342000
404000
343000
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
272,96611
239,01570
284,10885
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
108110418
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
108110357
108110287
108110145
108130255
108110366
108110154
108130237
108110163
108110278
108110172
108130228
108110348
108110384
108110409
108110181
108110199
108110321
204510301
204510585
204510328
204510594
204510346
204510601
204510831
204510849
204510797
204510804
204510364
204510619
204510382
204510628
204510028
204510637
204510646
204510416
204510655
204510046
204510664
204510082
204510673
204510249
204510425
204510682
204510064
204510707
204510258
204510858
204510867
204510876
204510885
204510443
204510691
204510107
204510716
204510549
204510725
204510558
204510813
204510822
46 47400
17, 21, 86 2, 17, 21, 86 46 46 2, 46 130000
180000
191000
106000
126000
17, 21, 86 2, 17, 21, 86 46 167000
191000
144000
-----------------------
1
1
17, 21, 86, 788 17, 21, 86, 788 161000
104000
-----
258,82106
308,86869
40
95
1
3
1, 38, 78 1, 38 218000
153000
3790
1520
296,86912
327,04057
YGS-5
55
2
1 424000
46200
299,12708
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TS-1
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
3
27
3
27
3
27
3
27
3
27
3
27
3
27
7
3
60
6
54
6
54
6
3
51
3
27
6
3
51
3
27
3
27
3
27
3
27
6
3
51
3
27
3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 21, 721 3, 21, 721 3, 21, 721 3, 17, 21, 28, 721 3, 17, 21, 28, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 21, 721 3, 21, 721 3, 21, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 21, 721 3, 21, 721 3, 21, 721 3, 21, 721 3, 21, 721 3, 21, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 152000
...
149000
...
135000
...
...
...
...
...
150000
...
173000
...
32000
...
...
32600
...
79700
...
73300
...
-------------------------------------------------------------------------------------
297,08191
---298,87650
---305,37228
---------------298,08960
---287,92081
---396,54527
------395,84274
---340,42294
---345,64281
----
4
MF-4
40
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
60
65
65
60
65
65
10
10
70
70
60
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
4
4
MF-2
MF-3
30
30
4
4
YGS-2
YGS-2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
84800
...
44300
...
279000
...
...
...
...
105000
...
112000
...
...
...
...
...
...
---
110
378,91195
280,25122
244,94155
238,68484
302,39914
283,23044
252,78401
238,99044
268,95122
341,33732
---382,17440
---263,93639
------------327,70932
---318,21885
-------------------
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
204510461
204510734
204510488
204510743
204510143
204510752
204510504
204510761
204510125
204510779
204510294
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%75 Burslu)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%75 Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (Tam Burslu)
İktisat (%75 Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%75 Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu)
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Çince) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (Çince) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Çince) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (% 50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (Ücretli)
Sosyoloji (Tam Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
27
3
27
3
27
3
27
5
2
43
3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 70400
...
67200
...
58900
...
78200
...
45000
...
103000
-----------------------
344,16341
---348,67863
---360,69877
---333,72708
---383,07510
---305,53631
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
6
3
51
3, 46, 721 3, 46, 721 3, 46, 721 22500
...
271000
-------
372,07763
---229,21790
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
20
5
20
775 3, 775 3, 775 166000
34800
67900
-------
253,58594
401,61019
347,62787
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
5
22
18
7
10
41
3
5
5
35
5
3, 775 3, 775 3, 775 3, 775 3, 775 3, 775 3, 775 3, 775 3, 775 3, 775 3, 775 193000
302000
280,34012
246,19734
82700
145000
325000
350000
-----------------------
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
6
49
20
6
29
3, 775 3, 775 775 3, 775 3, 775 74000
212000
225000
78400
147000
-----------
339,32130
227,98323
217,30375
333,46409
266,93489
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
15
5
30
20
5
25
5
35
5
775 3, 775 3, 775 775 3, 775 3, 775 3, 38, 775 3, 38, 775 3, 38, 775 90200
29000
43800
...
...
...
87000
161000
181000
-------------------
324,59840
422,57400
393,21980
---------328,45984
259,64526
246,36565
5
5
5
MF-3
MF-3
MF-3
39
6
15
14, 21, 270 3, 14, 21, 270 3, 14, 21, 270 ...
...
...
-------
----------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-3
10
5
35
10
5
15
52
8
15
1, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 3, 21, 270 21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 4400
34800
963000
94000
308000
305000
27300
82400
728
2030
76600
19400
38300
-------
438,81313
216,73320
233,22203
394,27290
320,67882
255,86298
402,88315
349,79286
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-3
DİL-3
DİL-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
8
2
10
5
3
21
8
3
19
8
3
19
62
8
10
4
2
121, 270 3, 121, 270 3, 121, 270 270, 285 3, 270, 285 3, 270, 285 21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 115, 270 3, 115, 270 3, 115, 270 17, 21, 86, 270 3, 17, 21, 86, 270 3, 17, 21, 86, 270 21, 270 3, 21, 270 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
204510522
204510788
204510531
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
204610133
204610142
204610151
204610054
204610169
204610063
204610099
204610187
204610081
204610196
204610203
204610212
204610221
204610239
204610106
204610115
204610018
204610027
204610036
204610248
204610257
204610266
204610309
204610318
204610327
204610275
204610293
204610284
204712473
204712482
204712491
204712225
204712207
204712216
204712234
204712243
204712252
204712146
204712155
204712164
204711712
204711721
204711739
204710071
204710089
204710098
204710105
204710114
204710123
204710132
204710141
204710159
204710168
204710177
204710186
204710195
204710202
173000
256000
404000
5040
35200
43800
1940
31900
1150
44500
2850
45200
359000
24600
74000
64200
-----------------------------------
111
287,89361
259,08927
215,35736
342,86586
305,30049
243,92290
237,20837
440,60539
281,26510
232,76734
472,87500
296,03633
487,85105
226,88664
460,92869
214,24803
240,33419
406,61143
355,91993
363,64822
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
4
TM-3
14
3, 21, 270 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-1
TS-1
TS-1
TM-2
TM-2
TM-2
6
2
12
8
3
19
6
2
12
12
4
24
168
20
12
21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
4
4
28
7
4
25
7
4
25
8
4
25
7
4
25
5
4
30
5
4
30
7
4
25
5
4
30
7
4
25
17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 204710459
204710468
204710477
204711899
204711906
204711915
204710486
Sosyoloji (%50 Burslu)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Ücretli)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu)
Moda Tasarımı (Ücretli)
Moda Tasarımı (Tam Burslu)
Moda Tasarımı (%50 Burslu)
Sanat ve Tasarım Yönetimi (Ücretli)
Sanat ve Tasarım Yönetimi (Tam Burslu)
Sanat ve Tasarım Yönetimi (%50 Burslu)
Sinema ve Televizyon (Ücretli)
Sinema ve Televizyon (Tam Burslu)
Sinema ve Televizyon (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (Ücretli)
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik (Ücretli)
Uluslararası Lojistik (Tam Burslu)
Uluslararası Lojistik (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
2
15
3
2
15
4
21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 17, 21, 28, 270 204710495
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
3
3, 17, 21, 28, 270 204710502
204710511
204710529
204710538
204711378
204711387
204711396
204712031
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
20
4
3
20
4
3
20
4
3, 17, 21, 28, 270 21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 17, 21, 28, 270 204712049
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
3
3, 17, 21, 28, 270 204712058
204712173
204712182
204712191
204712367
204712376
204712385
204711881
204711863
204711872
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Genetik ve Biyomühendislik (Ücretli)
Genetik ve Biyomühendislik (Tam Burslu)
Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu)
Geomatik Mühendisliği (Ücretli)
Geomatik Mühendisliği (Tam Burslu)
Geomatik Mühendisliği (%50 Burslu)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
20
3
2
15
3
2
15
4
3
20
3, 17, 21, 28, 270 21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 204711148
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
---
68000
92600
432000
23700
12000
-------------------------------
347,51794
342,86695
200,82820
383,02140
393,42298
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
204712067
204712076
204712085
204712101
204712119
204712128
204711757
204711766
204711775
204710908
204710917
204710926
204711078
204711051
204711069
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
204710211
204710229
204710238
204710247
204710256
204710265
204710274
204710283
204710292
204710308
204710317
204710326
204710335
204710344
204710353
204710362
204710371
204710389
204710398
204710405
204710414
204711306
204711315
204711324
204710423
204710432
204710441
204711924
204711933
204711942
162000
23700
41600
87500
94000
74000
69700
67300
61000
108000
71900
86300
74300
49600
38700
44000
50300
224000
40600
182000
59000
38100
62000
66100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
112
297,37356
405,94031
381,41961
334,48539
329,83346
345,04317
348,78527
355,48419
361,09047
320,35062
346,83235
335,37699
344,75916
375,14550
394,33797
384,87387
374,02504
217,55658
390,86057
244,14346
360,53844
403,92719
356,15394
350,11478
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gastronomi (Ücretli)
Gastronomi (Tam Burslu)
Gastronomi (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Ücretli)
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu)
Muhasebe ve Finansal Yönetim (%50 Burslu)
Pilotaj (Ücretli)
Pilotaj (Tam Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu)
Spor Yönetimi (Ücretli)
Spor Yönetimi (Tam Burslu)
Spor Yönetimi (%50 Burslu)
Turizm ve Otelcilik (Ücretli)
Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu)
Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yeni Medya (Ücretli)
Yeni Medya (Tam Burslu)
Yeni Medya (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu)
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
MF-3
25
5
20
7
3
20
4
3
20
4
3
20
28
6
26
28
6
26
4
3
20
45
9
6
21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 21, 270 3, 21, 270 3, 21, 270 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 3, 17, 21, 28, 270 14, 17, 21, 28, 270 3, 14, 17, 21, 28, 270 3, 14, 17, 21, 28, 270 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
48
7
15
24
5
21
48
7
15
10
5
35
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
MF-4
MF-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
25
5
20
16
4
20
10
4
26
27
3
30
6
24
12
4
24
10
3
17
30
6
24
25
5
20
16
4
20
4
5
5
TM-2
MF-3
MF-3
200
100
2
5
3
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
MF-2
MF-2
MF-2
DİL-1
MF-1
DİL-1
55
70
20
90
20
55
85
65
2
2
1
3
1
2
3
2
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
...
...
...
-------------------------------------------------
1, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 21, 38, 270 1, 3, 21, 38, 270 1, 3, 21, 38, 270 543000
29800
89200
17300
14
290
230,44395
455,16646
378,21347
112000
648000
369000
21500
72100
690000
93700
392000
21600
61700
12500
9
144
17700
334
13800
384,36473
267,93513
256,45314
469,46715
397,27961
215,36864
373,69885
252,08383
1, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 3, 21, 270 21, 41, 210, 270 3, 21, 41, 210, 270 1, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 17, 21, 28, 270 1, 3, 17, 21, 28, 270 1, 3, 17, 21, 28, 270 1, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 21, 270 1, 3, 21, 270 1, 3, 21, 270 810000
50700
419000
946000
73500
863000
129000
14300
81200
140000
19900
134000
254,84362
415,22418
305,09224
239,98631
398,59821
248,98495
218000
976000
...
...
...
...
...
1093897
237000
847000
35500
133000
----...
...
...
77300
33100
74400
329,21385
215,26629
---------------219,64946
337,94199
245,43461
264000
42800
314,81470
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
----------------------------
46, 276, 754 46, 754 46, 90, 754 27500
18100
...
-------
400,19376
447,69729
----
1, 83, 127, 754 1, 46 1, 46, 754 1, 46, 754 1, 46, 754 1, 85, 127, 754 1, 46, 75, 754 1, 15, 75, 77, 754 28400
263000
...
201000
...
33900
67100
6000
1990
10700
...
14900
...
2020
11000
861
247,26027
293,62347
---233,21468
---223,37769
349,70789
420,23297
51300
203000
43300
205000
50000
41700
36100
143000
372,44337
232,76481
386,05580
231,39794
374,47691
388,85022
399,25102
270,00674
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
204712297
204712304
204712313
204711121
204711412
204711421
204711139
204711448
204711457
204711536
204711545
204711554
204712261
204712279
204712288
204711687
204711703
204711678
204711103
204711112
204711475
204712446
204712455
204712464
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
204711987
204711996
204712004
204711951
204711969
204711978
204712013
204712022
204712358
204711087
204711096
204711572
204711633
204711642
204711651
204710574
204710583
204710592
204711836
204711845
204711854
204712394
204712401
204712507
204712516
204712525
204711793
204711809
204711818
204710635
204710644
204710653
204712534
204712543
204712552
204712561
204712579
204712588
204712419
204712428
204712437
108210841
108210011
108211009
108210029
108210038
108210047
108210065
108210074
108210083
108210092
108210108
5
8
32300
153000
59500
113
406,61011
262,39263
359,78063
----------
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
108210117
108210126
108210135
108210144
108230087
108210153
108230096
108210162
108210171
108210189
108210198
108211018
İşitme Engelliler Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Felsefe
Felsefe (İÖ)
İstatistik
Kimya
Matematik
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak ve Uzay Mühendisliği
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi (İngilizce)
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu)
Zootekni
Samsun Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
1, 46, 80 1, 46 1, 46, 754 1, 46 1, 2, 46 46, 75, 754 2, 46, 754 1, 46, 754 1, 46, 754 1, 46, 75, 754 1, 46, 75, 80 1, 46, 80, 90 63800
...
...
90600
130000
25100
33400
152000
24200
9250
48200
...
17600
...
...
18900
23700
----15900
2010
1270
13600
...
404,94009
------396,34871
375,50586
405,94629
394,78710
301,98153
369,55421
414,05411
417,50958
----
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
46, 754 46, 754 46, 754 2, 46, 754 46, 754 2, 46, 754 46, 754 46, 754 46, 754 46, 754 46, 754 46, 754 46, 754 2, 46, 754 46, 754 2, 46, 754 311000
254,24017
224000
27800
131000
105000
64900
100000
40500
70100
---------------------------------
35
1
46, 754 ...
---
----
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
65
65
65
65
65
50
2
2
2
2
2
2
46, 754 46, 754 2, 46, 754 46, 754 2, 46, 754 46, 754 215000
203000
280000
84600
133000
...
-------------
272,22759
276,61482
252,42938
341,45830
311,37480
----
4
4
YGS-4
YGS-4
160
120
4
3
1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 102000
155000
26500
37500
383,17984
362,64497
4
4
TS-1
TS-1
50
50
2
2
276 276 66500
53000
-----
327,51077
337,99222
4
MF-4
40
1
46, 754 ...
---
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
60
70
70
75
50
70
70
60
60
60
60
40
60
60
50
195
45
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
5
2
46, 754 46, 754 2, 46, 754 46, 754 46, 754 46, 754 2, 46, 754 46, 754 2, 46, 754 46, 754 2, 46, 754 46, 754 46, 754 2, 46, 754 46, 754 46, 754 17, 21, 28, 754 85300
189000
220000
71400
84800
145000
177000
101000
123000
66000
79700
168000
99700
125000
211000
9430
10700
-----------------------------------
325,00368
240,12189
222,04090
342,86686
325,64326
268,03256
246,96430
307,50041
286,38335
350,22110
331,94259
252,66185
308,82849
284,30618
228,33606
472,07142
467,83212
4
5
TM-1
MF-3
40
75
1
2
46, 754, 880 46, 754 ...
106000
-----
---306,66189
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
TM-1
MF-4
MF-3
MF-4
MF-3
MF-2
MF-2
MF-2
35
35
35
20
40
20
35
20
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
207000
176000
220000
...
220000
---------------------
229,75885
248,68251
270,62409
1
46, 754 46, 754 46, 754 46, 754 46, 754 46, 754 46, 754 46, 754 46, 90, 754 46, 754 4
YGS-2
70
2
1, 46 31600
16
452,10060
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-4
YGS-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
YGS-4
YGS-4
60
20
20
70
70
60
60
105
55
55
60
1
2
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
TS-1
TS-1
TM-3
TM-3
MF-1
MF-2
MF-1
TM-3
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
45
20
55
55
55
55
30
10
50
55
45
50
65
65
65
65
4
MF-4
4
4
4
4
4
4
8
3
24
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
108210895
108210205
108210214
108230306
108210692
108230369
108210232
108210241
108210259
108210268
108210902
108210859
108210277
108230324
108210286
108230299
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
108210992
108210295
108210798
108230378
108210805
108230387
108210974
108210302
108230342
108210929
108210938
108210965
108210665
108210311
108230193
108210329
108210823
108210338
108230209
108210789
108230315
108210347
108230281
108210877
108210674
108230333
108210683
108210365
108210868
108210956
108210374
108210708
108210717
108210726
108210735
108210814
108210744
108210753
108210762
108211027
108210771
108210832
27000
45500
208000
259000
216000
214000
114
365,54216
344,68507
287,34135
269,92144
228,94816
402,23984
300,26833
335,15330
340,42260
316,78038
362,17902
336,61938
226,24788
227,69541
---221,44571
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
108210426
108210435
108210983
108210911
108310188
108310276
108310213
108310267
108310222
Ebelik
Hemşirelik
Sosyal Hizmet
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Kimya
Matematik
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Sinema ve Televizyon (İÖ)
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Gıda Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Tarla Bitkileri
Zootekni
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce)
Fizik Öğretmenliği (İngilizce)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu)
Kimya Öğretmenliği (İngilizce)
Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji (İngilizce)
Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Felsefe (İngilizce)
Fizik (İngilizce)
Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
İstatistik (İngilizce)
Kimya (İngilizce)
Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Matematik (İngilizce)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Psikoloji (İngilizce)
Sosyoloji (İngilizce)
Tarih (İngilizce)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-5
65
105
40
2
3
1
1, 38, 46, 78 1, 38, 46 1 206000
107000
...
3300
526
...
301,51361
361,13434
----
4
YGS-6
45
2
1, 46, 782 169000
28700
348,41925
5
MF-3
35
1
19300
---
444,68108
4
4
4
4
MF-2
MF-1
YGS-5
TM-2
30
60
60
50
1
2
2
2
...
124000
134000
91800
...
15400
24300
13600
---289,08182
373,39085
336,26082
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
DİL-1
DİL-1
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
10
40
40
10
20
45
45
50
50
50
50
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
4
6
TS-1
TS-1
MF-3
20
20
45
1
1
2
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
MF-4
MF-3
MF-2
35
35
35
30
30
20
1
1
1
1
1
1
4
YGS-2
90
3
4
MF-2
10
1
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
60
60
90
90
90
90
45
45
2
2
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-2
MF-1
DİL-1
65
60
20
55
110
2
2
1
2
3
4
DİL-1
24
4
4
4
4
DİL-1
YGS-2
MF-1
YGS-5
1
20
20
55
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
TM-3
MF-2
MF-2
MF-1
MF-2
MF-2
MF-1
MF-3
TM-3
TM-3
TS-2
4
4
TM-1
TM-1
4
1 1, 75 1 1 178000
233000
94500
134000
59700
102000
-----------------------
...
...
14400
-------
------457,14162
224000
204000
181000
-------------
216,17012
231,93738
244,78365
1440
328,91877
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
108310019
108310231
108330111
108310134
108310028
108310249
108330129
108310037
108330086
108310046
108330068
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
108310285
108330138
108310161
108310107
108310143
108310204
108310258
108310116
108310197
108310064
108310091
108310152
108330077
108310073
108330032
108310082
108330023
108310179
108330102
108410018
108410027
108410036
108410045
108410054
108410063
108410072
108410081
108411149
108410099
108410106
108411158
108410115
108410124
108411167
108410133
108410142
108411176
108410151
108410169
108410178
108410187
108410196
108410203
108410212
77 2, 77 2 2 2 2 16600
20700
...
227000
1, 38 150000
319,51026
290,20289
---279,58669
259,35092
320,29719
299,00024
344,61306
315,69915
217,04350
---
2 301000
362000
318000
389000
356000
397000
200000
252000
-----------------
246,51678
230,56477
241,89958
222,69288
232,20033
219,63244
282,43322
265,08524
1, 17, 21, 28, 146 1, 17, 21, 28, 146 1, 17, 21, 28, 146 1, 17, 21, 28, 75, 146 1, 21, 28, 75, 77, 146 103000
94600
...
31000
704
868
13000
...
6060
275
372,22470
319,55070
---408,38047
498,61587
2 2 2 3
13
1, 21, 28, 77, 146, 251, 280, 751 1,21,28,77,146,251,255,280,751 1
1
2
1, 17, 21, 28, 146 1, 17, 21, 28, 146 1, 17, 21, 28, 146 1000
...
...
48100
341
...
...
11600
491,02007
------429,78263
40
1
45
70
1
40
50
1
70
35
65
75
45
1
2
1
2
2
2
17, 21, 28, 146, 147 17, 21, 28, 90, 146, 147 17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146, 147 17, 21, 28, 90, 146, 147 17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146, 147 17, 21, 28, 90, 146, 147 17, 21, 28, 146, 147 17, 21, 28, 146, 147 17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146 58500
...
46100
92200
...
51300
70100
...
48000
21300
4990
26100
3590
---------------------------
368,50085
---380,34007
322,37863
---372,68427
351,29916
---377,95013
439,98854
453,54163
404,50988
441,03559
110
110
3
3
17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146 13100
9780
-----
426,20125
435,64810
2
2
1
2
115
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu)
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLPSUNY Binghamton) (Ücretli)
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLPSUNY Binghamton) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)
Mimarlık (İngilizce)
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Maden Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)
ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTCGÜZELYURT)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
4
TM-1
24
17, 21, 28, 146, 251, 252, 751 4
TM-1
1
17, 21, 28, 146, 251, 252, 255, 751 4
TM-2
19
17, 21, 28, 146, 251, 252, 751 4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
1
105
75
3
2
17, 21, 28, 146, 251, 252, 255, 751 17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146 18700
18600
14600
-------
414,99997
415,10264
423,48261
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
45
75
55
2
2
2
17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146 22500
10500
37100
-------
428,04997
460,20650
397,22879
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
105
55
195
85
75
75
3
2
5
3
2
2
17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146 4800
34900
2380
4500
30500
8710
-------------
484,08690
401,36168
500,94925
485,77615
410,40568
466,60801
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
180
50
90
50
190
70
45
5
2
3
2
5
2
2
17, 21, 28, 90, 146 17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146 17, 21, 28, 146 ...
13600
56300
26000
61800
7190
21700
25400
-----------------
---450,99063
364,59878
419,98470
356,38373
472,65027
429,97826
421,26826
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
15
25
10
1, 8, 21, 28, 77, 97 1, 8, 21, 28, 77, 97 1, 8, 21, 28, 77, 97 9990
31200
1160
2020
376,60539
234,66413
4
TM-3
10
8, 17, 21, 28, 97 39600
---
387,27834
4
TM-3
35
8, 17, 21, 28, 97 177000
---
299,52989
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
45
10
35
45
15
25
10
10
40
10
8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 341000
27400
142000
314000
164000
---------------------
245,55356
402,71923
315,43104
253,44935
291,85227
4
TM-1
5
17, 21, 28, 35, 97, 251 4
TM-2
10
8, 17, 21, 28, 97 64500
---
357,97327
4
TM-2
40
8, 17, 21, 28, 97 358000
---
234,87025
108411088
108410478
108410857
108410866
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
4
TM-2
MF-4
MF-4
MF-4
10
10
40
15
8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 108410496
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
10
8, 17, 21, 28, 97 34300
---
402,62030
108410884
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
40
8, 17, 21, 28, 97 157000
---
259,91523
108410893
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
4
MF-4
15
8, 17, 21, 28, 97 108411113
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
10
8, 17, 21, 28, 97 108411122
108410557
108410927
108410936
108410618
108410963
108410972
108410636
108410981
108410999
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
35
10
35
25
15
25
5
10
40
15
8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 8, 17, 21, 28, 97 108410221
108410239
108410248
108410257
108410266
108410275
20200
---
410,67917
---
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
108410309
108410318
108410327
---
108410336
108410345
108410354
108410363
108410372
108410381
108411185
108410399
108410406
108410415
108410424
108410433
108410442
108410451
108410539
108411097
108411104
108410848
108411043
108411052
108410672
108411025
108411034
108410512
108410909
108410918
108410575
108410945
108410954
108410584
108410699
108411079
81600
400000
338,97754
218,04443
---
45300
---------
382,43620
---
45000
50800
141000
107000
48100
205000
-----------------------
116
382,97255
373,18261
271,74476
301,42366
377,61868
231,76784
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
108410654
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
15
8, 17, 21, 28, 97 108411007
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
25
8, 17, 21, 28, 97 ---
108411016
4
MF-4
10
8, 17, 21, 28, 97 ---
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
25
40
55
55
1
1
2
2
46 46 46 2, 46 ...
...
65700
106000
---------
------339,82994
313,53115
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
40
60
60
40
40
50
50
1
2
2
1
1
2
2
46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 ...
324000
395000
...
...
251000
310000
---------------
---240,47546
220,45989
------260,71627
244,07277
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
40
40
50
50
45
45
40
40
30
35
35
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 46 2, 46 141000
173000
180000
209000
203000
223000
115000
131000
271,45163
249,18079
245,30006
229,45837
232,36258
219,71203
293,89475
279,23287
178000
198000
-----------------------
4
4
YGS-2
YGS-6
30
30
1
1
1 1 ...
...
...
...
-------
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
80
20
20
80
21, 42 3, 21, 42 3, 21, 42 3, 21, 42 128000
4040
29900
85700
---------
313,77924
458,93340
396,69468
340,63282
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
3
18
12
3
12
10
3
23
10
42
48
6
34
24
3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 15100
338000
...
19700
249000
...
11700
182000
11600
156000
339000
16000
239000
327000
-----------------------------
421,53189
236,78455
---411,66684
261,27373
---429,90772
284,44064
430,13896
295,27167
236,65639
420,30773
269,29671
243,29833
4
TM-1
7
3, 17, 21, 28, 42 14600
---
422,63286
4
TM-1
24
3, 17, 21, 28, 42 93300
---
330,33837
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
39
3
12
10
3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 316000
6330
220000
366000
---------
242,46423
448,49641
270,48724
229,73766
204810776
204810785
204810907
204810828
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
Organik Tarım İşletmeciliği
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu)
Girişimcilik (İngilizce) (Tam Burslu)
Girişimcilik (İngilizce) (%50 Burslu)
Girişimcilik (İngilizce) (%25 Burslu)
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-1
4
12
24
7
3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 17, 21, 28, 42 ...
...
...
...
---------
-------------
204810837
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
4
3, 17, 21, 28, 42 ...
---
----
204810846
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
8
3, 17, 21, 28, 42 ...
---
----
204810916
204810801
204810819
204810925
204810704
204810616
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
4
4
4
4
4
4
TM-1
TS-1
TS-1
TS-1
MF-4
MF-4
21
4
12
24
15
7
3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 21, 42 3, 21, 42 ...
...
...
...
148000
20200
-------------
------------266,07253
433,26332
108510177
108510159
108510071
108530075
---
317,31330
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
108510141
108510053
108530057
108510168
108530136
108510089
108530084
92000
108510098
108530093
108510044
108530048
108510062
108530066
108510105
108530109
108510132
108510114
108530118
108510186
108510195
204810361
204810228
204810219
204810316
204810246
204810255
204810882
204810237
204810397
204810891
204810334
204810343
204810016
204810025
204810194
204810731
204810749
204810758
204810449
204810458
204810467
204810476
204810485
204810494
117
246,47334
235,07233
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
204810634
204810643
204810855
204810864
204810873
204810934
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
18
26
12
6
9
33
3, 21, 42 3, 21, 42 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 50900
90100
...
...
...
...
-------------
373,01918
319,45926
-------------
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
4
5
28
4
3
17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 17, 21, 28, 42 ...
9730
29100
71600
87300
...
-------------
---462,94494
413,36175
342,54606
322,71652
----
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
204810943
204810176
204810501
204810185
204810519
204810952
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
204810113
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
4
3, 17, 21, 28, 42 11800
---
456,25529
204810528
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
4
MF-4
5
3, 17, 21, 28, 42 21100
---
431,25845
204810131
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
28
3, 17, 21, 28, 42 72700
---
340,98461
204810537
204810546
204810043
204810052
204810201
204810713
204810564
204810573
204810582
204810961
204810158
204810591
204810167
204810607
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
12
13
60
46
6
7
25
32
3
4
5
28
4
3, 17, 21, 28, 42 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 86400
144000
13100
55100
84400
167000
22600
67700
118000
...
15200
25300
67400
88200
-----------------------------
323,75578
269,08975
452,34337
366,42290
326,01855
253,13014
427,71938
347,81655
290,40136
---446,23230
421,40921
348,30521
321,74220
204810679
204810688
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Pilot Eğitimi (İngilizce) (Ücretli)
Pilot Eğitimi (İngilizce) (Tam Burslu)
4
4
MF-4
MF-4
54
6
17, 21, 28, 41, 42, 210 3, 17, 21, 28, 41, 42, 210 225000
12900
-----
215,65941
452,77701
204810282
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
YGS-6
5
1, 3, 17, 21, 28, 42 68700
14300
411,30373
204810291
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
YGS-6
20
1, 3, 17, 21, 28, 42 425000
72700
279,54479
204810307
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Otel Yöneticiliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Otel Yöneticiliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Otel Yöneticiliği (İngilizce) (%25 Burslu)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Biyoloji
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Fizik
Fransız Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Kimya
Matematik
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
4
YGS-6
25
1, 3, 17, 21, 28, 42 748000
128000
237,53051
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
7
28
39
3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 3, 17, 21, 28, 42 6750
59600
190000
-------
445,87412
367,59116
294,35654
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
6
24
34
1, 3, 17, 21, 28, 42 1, 3, 17, 21, 28, 42 1, 3, 17, 21, 28, 42 75900
380000
856000
15500
63600
131000
404,88144
287,79681
226,51419
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
50
90
40
90
110
110
90
90
145
90
90
2
3
1
3
3
3
3
3
4
3
3
1 1 1, 75 1, 21, 75, 77 1 1, 2 75 2 1 1 1, 75 252000
208000
53700
7920
104000
137000
26800
33800
259000
32400
11100
9780
14900
9390
1000
20800
24600
----18400
2190
1390
296,99071
229,27039
368,86197
398,53679
388,19662
372,14357
403,56831
394,36558
263,04086
358,69376
408,42292
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-2
TS-1
TS-2
TM-3
TM-3
MF-2
DİL-1
DİL-1
DİL-1
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
70
70
20
40
60
70
70
10
55
70
70
10
60
70
70
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
376000
425000
-------------------------------
235,40907
217,29730
204810273
204810264
204810325
204810088
204810097
204810149
108610485
108610016
108610404
108610025
108610034
108630029
108610043
108630038
108610052
108610061
108610079
108610088
108630074
108610097
108610697
108610704
108610104
108630092
108610113
108610476
108610122
108630259
108610131
108610149
108610158
108630311
2
11
12
4
2 4 2 ...
...
234000
276000
129 21 2, 21 33400
11400
16000
2 225000
140000
224000
118
------278,49540
264,86726
225,55842
363,67176
323,67309
228,60144
296,13454
262,34517
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
108610167
108630135
108610176
108630144
108610185
108630153
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
İktisat
İktisat (İÖ)
İktisat (İngilizce)
İktisat (İngilizce) (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme (İngilizce)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Tekstil Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ)
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.)
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
İmalat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm İşletmeciliği
Denizli Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Organik Tarım İşletmeciliği
Sermaye Piyasası
Sermaye Piyasası (İÖ)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
70
70
80
80
80
80
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
75
75
55
80
80
135
135
135
135
50
135
135
125
125
60
60
30
4
YGS-4
4
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
2 127000
165000
76900
115000
44300
77300
-------------
323,00520
304,81876
331,81592
308,64176
358,35232
331,49346
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
4
4
4
4
2
2
1
46 2, 46 46 4 2, 4 17, 21, 28 2, 17, 21, 28 46 2, 46 17, 21, 28 46 2, 46 46 2, 46 17, 21, 86 2, 17, 21, 86 46 239000
309000
317000
227000
313000
196000
385000
295000
361000
121000
152000
229000
113000
188000
156000
250000
...
-----------------------------------
264,31049
244,22946
242,24741
268,23037
243,31167
279,19600
224,28919
248,13975
230,96963
312,70361
297,17249
267,57494
322,54293
287,07715
295,61455
261,13626
----
120
3
1, 17, 121, 708 ...
...
----
TS-1
40
1
46 ...
---
----
4
4
MF-4
MF-4
20
20
1
1
...
...
-----
-------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
70
40
70
70
50
80
80
90
90
1
30
90
90
40
2
1
2
2
2
2
2
3
3
91800
187000
66800
94300
80200
146000
176000
67500
86900
...
-----------------------------
317,45359
241,39286
349,21608
314,66511
331,25098
267,71275
247,52386
348,14230
323,15844
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
28
28
12
12
28
12
21
9
21
9
32
32
14
14
32
32
14
14
155
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
------------240,64779
234,69766
223,15471
2 40, 53 2, 40, 53 21 21, 90 76900
105000
129000
152000
111000
148000
194000
206000
10900
...
-----------------------------------------
4
4
TS-1
TM-1
50
50
2
2
21 21 ...
...
-----
-------
4
YGS-2
170
5
1, 38, 87 139000
1150
335,85682
4
YGS-2
110
3
1, 21, 87 22700
9
467,36568
4
YGS-5
30
1
1 325000
39500
317,17639
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
60
60
60
2
2
2
1, 823 1, 823 1, 2, 823 613000
...
...
111000
...
...
252,67598
-------
2 2 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
108610194
108630268
108610413
108610494
108630302
108610201
108630162
108610219
108630171
108610422
108610237
108630198
108610228
108630189
108610431
108630277
108610713
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
108610625
108610634
108610722
108610731
108610246
108610397
108610255
108630205
108610264
108610273
108630214
108610282
108630223
108610758
108610291
108610307
108630232
108610316
108610643
108630408
108610652
108630417
108610501
108610519
108610573
108630374
108610582
108630383
108610528
108630347
108610537
108630356
108610564
108630365
108610591
108630392
108610352
108610767
108610679
108610688
108610361
108610467
108610546
108610555
108610661
108630426
1
3
3
1
21 46 46 2, 46 21 46 2, 46 46 2, 46 46, 90 46 46 2, 46 17, 21, 86 2 40, 53 2, 40, 53 40, 53 104000
130000
...
...
...
...
188000
199000
219000
2 40, 53 2, 40, 53 2 40, 53 2, 40, 53 119
304,52197
279,90622
335,43955
303,79012
280,76893
263,02500
297,29409
266,47260
237,44373
231,28306
467,39924
----
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
108610749
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Denizcilik Fakültesi
4
YGS-6
60
204910157
4
MF-4
78
15, 17, 28, 76, 168 4
MF-4
13
3, 15, 17, 28, 76, 168 54300
---
367,57835
4
MF-4
39
3, 15, 17, 28, 76, 168 136000
---
275,33927
4
MF-4
8
3, 15, 17, 28, 76, 168 62500
---
355,38592
4
MF-4
72
3, 15, 17, 28, 76, 168 189000
---
240,26548
204910342
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
4
TM-1
10
15, 17, 28, 76 ...
---
----
204910351
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
4
3, 15, 17, 28, 76 ...
---
----
204910369
204910333
204910245
204910236
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
26
10
10
20
3, 15, 17, 28, 76 15, 17, 28, 76 3, 15, 17, 28, 76 3, 15, 17, 28, 76 ...
...
118000
---------
------314,40851
204910324
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
4
TM-1
11
15, 17, 28, 76 ...
---
----
4
TM-1
4
3, 15, 17, 28, 76 99300
---
326,18420
4
TM-1
21
3, 15, 17, 28, 76 204910378
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
10
3, 15, 17, 28, 76 ...
---
----
204910387
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Kimya
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Tarla Bitkileri
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu
4
MF-4
30
3, 15, 17, 28, 76 ...
---
----
4
MF-4
20
15, 17, 28, 76 ...
---
----
4
MF-4
10
3, 15, 17, 28, 76 44100
---
384,60829
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
30
8
32
3, 15, 17, 28, 76 3, 15, 17, 28, 76 3, 15, 17, 28, 76 109000
68400
-------
298,87826
346,92277
5
MF-3
40
1
841 19900
---
443,35151
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
TM-2
TS-1
TS-2
67
105
125
55
60
2
3
4
2
2
1, 197, 841 1, 75, 197, 841 1, 197, 841 1, 197, 841 1, 75, 197, 841 223000
133000
168000
37900
18500
14900
15900
16300
2290
1730
217,16197
282,04040
294,80848
352,23446
392,11017
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
10
10
20
70
70
1
1
1
2
2
243000
87000
58600
-----------
200,82770
325,03400
345,50812
4
MF-4
20
1
...
---
----
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
75
75
95
95
40
2
2
3
3
1
841 2, 841 841 2, 841 841 295000
372000
329000
377000
...
-----------
248,06183
227,97701
239,07524
226,44838
----
4
4
YGS-4
YGS-4
200
160
5
4
1, 17, 121, 708, 841 1, 2, 17, 121, 708, 841 133000
170000
33100
40400
370,26342
357,70539
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
40
40
10
30
1
1
1
1
21, 841 21, 841 21, 841 21, 841 171000
109000
250,27088
298,81445
146000
---------
4
6
MF-2
MF-3
10
75
1
2
841 841 15100
-----
4
4
MF-2
MF-3
25
25
1
1
841, 854 841, 854 4
YGS-2
77
2
1, 38 204910166
204910175
204910193
...
...
----
---
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
204910209
1, 823 2
204910263
204910254
204910078
204910087
204910218
204910281
204910272
108710254
108710148
108710103
108710015
108710139
108710227
108710024
108710042
108710051
108710121
108710069
108710324
108710193
108730125
108710175
108730073
108710315
108710209
108730134
108710236
108710245
108710218
108710272
108710096
108710112
108710299
108710306
108710184
6
3
841 841 841 841 841 ---
267,95642
455,38340
----172000
2060
120
316,77557
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
108710166
108710281
205110092
205110117
205110126
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Tam Burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (%25 Burslu)
Üretim Sistemleri Mühendisliği Programları (İngilizce) (Ücretli)
Üretim Sistemleri Mühendisliği Programları (İngilizce) (Tam Burslu)
Üretim Sistemleri Mühendisliği Programları (İngilizce) (%50 Burslu)
Üretim Sistemleri Mühendisliği Programları (İngilizce) (%25 Burslu)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
4
YGS-1
75
2
1, 21, 294 200000
5540
316,45369
4
YGS-6
80
2
1 451000
77900
275,27641
4
MF-4
110
17, 21, 28, 148 146000
---
267,71587
4
MF-4
20
3, 17, 21, 28, 148 3280
---
493,52986
4
MF-4
19
3, 17, 21, 28, 148 21300
---
430,84124
4
MF-4
51
3, 17, 21, 28, 148 38300
---
395,05844
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
205110162
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
4
MF-4
138
17, 21, 28, 148 ...
---
----
4
MF-4
26
3, 17, 21, 28, 148 ...
---
----
4
MF-4
25
3, 17, 21, 28, 148 ...
---
----
4
MF-4
65
3, 17, 21, 28, 148 ...
---
----
4
TM-3
47
17, 21, 28, 148 275000
---
265,05305
4
TM-3
15
3, 17, 21, 28, 148 2290
---
471,51333
4
TM-3
7
3, 17, 21, 28, 148 9420
---
437,29683
4
TM-3
84
3, 17, 21, 28, 148 123000
---
324,73007
205110135
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Ücretli)
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Tam Burslu)
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%50 Burslu)
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%25 Burslu)
Yönetim Bilimleri Fakültesi
Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli)
4
TM-1
100
17, 21, 28, 148 211000
---
273,79583
205110144
Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
15
3, 17, 21, 28, 148 2870
---
468,64118
205110153
Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
4
3, 17, 21, 28, 148 4840
---
455,59528
205110189
Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%25 Burslu)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Çeviribilim (Almanca)
Çeviribilim (Almanca) (İÖ)
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Fizik
Kimya
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Güzel Sanatlar Fakültesi
4
TM-1
34
3, 17, 21, 28, 148 63800
---
354,06251
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
90
90
35
3
3
1
4 2, 4 4 69800
97700
100000
-------
344,99557
311,01906
308,01277
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
YGS-4
YGS-4
80
60
60
55
50
50
70
70
60
60
60
50
50
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1, 46, 149 1, 46, 149 1, 46, 75, 149 1, 15, 75, 149 1, 46, 149 1, 2, 46, 149 46, 75, 149 2, 46, 149 1, 46, 149 1, 46, 149 1, 46, 75, 149 1, 46, 75, 149 1, 2, 46, 149 252000
192000
75200
7960
94400
131000
28600
33300
97700
27900
11800
56000
67200
9730
14900
11700
1010
19500
23900
----13900
2110
1430
15700
18400
297,14675
238,91028
339,16813
398,19860
394,02064
374,71354
401,01024
394,90374
332,15741
364,19938
406,63583
410,67428
402,62576
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
MF-2
TS-1
TS-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
MF-2
MF-2
MF-1
TS-2
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
50
50
30
50
50
55
55
80
80
10
50
50
45
55
55
80
80
100
100
105
105
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
83, 127 2, 83, 127 46 46 2 125 2, 125 46 2, 46 46 46 46 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 29600
35000
-------------------------------------------
241,49654
215,02464
205110198
205110205
205110214
205110223
205110056
205110074
205110083
205110171
108810305
108830239
108810729
108810014
108810023
108810032
108810562
108810041
108830036
108810059
108830045
108810068
108810077
108810086
108810095
108830424
108810102
108830406
108810111
108810129
108830415
108810702
108830433
108810138
108830081
108810147
108810156
108810165
108810711
108810183
108830575
108810192
108830133
108810208
108830142
108810217
108830151
4
7
10
3
20
24300
43500
25100
34900
225000
259000
187000
117000
40400
45300
115000
154000
62300
96700
39800
66400
121
369,30987
346,60807
264,31341
215,91613
281,47725
269,93084
246,91694
307,34592
386,33690
381,18945
329,33266
309,70258
342,48784
318,96543
362,86516
339,25267
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
108810871
108810774
108810226
108830169
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
Mimarlık
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim)
Finansal Ekonometri
İktisat
İktisat (İÖ)
İktisat (Uzaktan Öğretim)
Maliye
Maliye (İÖ)
Maliye (Uzaktan Öğretim)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
4
4
MF-4
TM-2
30
200
1
5
4
4
TM-1
TM-1
125
125
4
4
46 2, 46 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
100
30
95
95
100
85
85
100
70
70
3
1
3
3
3
3
3
3
2
2
241 46 46 2, 46 241 46 2, 46 241 46 2, 46 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Uluslararası İlişkiler (Uzaktan Öğretim)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ)
İşletme Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
İnsan Kaynakları Yönetimi (KKTC Uyruklu)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (Ücretli)
Sağlık Yönetimi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Uluslararası Ticaret
Yönetim Bilişim Sistemleri
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeofizik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
100
90
90
100
3
3
3
3
4
4
YGS-4
YGS-4
200
160
4
4
TS-1
TS-1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
...
22700
-----
---407,44145
209000
276000
-----
274,38611
253,46388
138000
199000
402000
102000
145000
---------------------
241 46 2, 46 241 338000
126000
188000
372000
---------
240,38713
314,99194
286,85363
231,08576
5
4
1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 80600
114000
21600
29100
394,39351
377,93652
50
50
2
2
2 42600
...
-----
347,46851
----
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
80
80
100
3
135
135
40
60
80
80
40
40
2
2
3
46 2, 46 46, 241 46, 90 46 2, 46 17, 21, 28, 251, 705 46 46 2, 46 46 46 164000
216000
389000
...
240000
309000
379000
85500
295000
358000
154000
136000
-------------------------
291,79929
271,92734
222,82808
---264,14919
244,33469
226,06112
336,00177
248,22934
231,56748
296,54994
304,87794
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
80
80
80
80
100
100
60
100
100
20
125
125
90
90
2
2
2
2
3
3
2
3
3
1
4
4
3
3
4 2, 4 4 2, 4 4 2, 4 4 4 2, 4 170000
198000
58200
77200
62200
81900
106000
59600
71300
251,11510
235,44617
361,80879
335,09130
355,91688
329,13956
301,80981
359,63372
342,93381
4 2, 4 4 2, 4 79200
96100
146000
184000
-----------------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
39
39
17
17
39
39
17
17
39
39
17
17
39
39
17
17
39
39
17
17
1
39
39
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
46 2, 46 40, 46, 53 2, 40, 46, 53 46 2, 46 40, 46, 53 2, 40, 46, 53 46 2, 46 40, 46, 53 2, 40, 46, 53 46 2, 46 40, 46, 53 2, 40, 46, 53 46 2, 46 40, 46, 53 2, 40, 46, 53 46, 90 46 2, 46 40, 46, 53 87300
117000
110000
137000
80200
108000
113000
133000
79600
94600
185000
218000
108000
130000
151000
161000
62100
93400
112000
136000
...
169000
195000
-------------------------------------------------
322,71566
291,40043
297,89852
274,67164
331,26253
299,95982
295,88478
277,72035
332,06440
314,33810
242,12244
224,01227
300,22366
279,92810
264,24733
257,31010
355,99170
315,69724
296,12546
275,30420
---251,87767
236,89801
213000
197000
268000
272,94467
278,85715
255,85921
304,14276
278,05496
217,11508
329,12060
305,45138
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
108810738
108810817
108810235
108830178
108810747
108810262
108830203
108810526
108810253
108830196
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
108810517
108810289
108830221
108810765
108810783
108830566
108810792
108830584
108810544
108830399
108810508
108810853
108810244
108830187
108810553
108810808
108810271
108830212
108810826
108810835
108810314
108830248
108810323
108830257
108810332
108830266
108810341
108810359
108830275
108810368
108810377
108830293
108810386
108830309
108810571
108830442
108810589
108830451
108810598
108830469
108810605
108830478
108810614
108830487
108810623
108830496
108810632
108830503
108810641
108830512
108810659
108830521
108810668
108830539
108810862
108810677
108830548
108810686
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
122
332,50313
312,70752
267,48784
243,09851
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
108830557
108810474
108810447
108810456
108810844
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Tıp Fakültesi
Sakarya Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
6
MF-4
MF-3
17
60
1
2
2, 40, 46, 53 4
4
YGS-2
YGS-2
55
160
2
4
4
YGS-6
40
1
4
4
4
4
4
4
6
6
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
4
4
4
4
4
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
9120
-----
473,07756
1, 38, 78, 87 1, 38, 87 212000
147000
3540
1360
299,16737
330,94663
1 ...
...
----
54
6
54
6
54
6
45
5
829 3, 829 829 3, 829 829 3, 829 829 3, 829 ...
...
...
...
...
...
...
...
-----------------
-------------------------
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
5
6
4
25
20
21, 874 3, 21, 874 3, 21, 874 3, 21, 874 3, 21, 874 ...
...
...
...
...
-----------
----------------
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
27
6
9
18
21, 874 3, 21, 874 3, 21, 874 3, 21, 874 ...
...
...
...
---------
-------------
5
MF-3
110
3
17100
---
449,97818
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-3
DİL-3
TM-3
TM-3
DİL-3
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-3
DİL-3
TS-2
TS-2
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
60
60
55
55
75
75
45
50
70
70
40
1
40
1
75
75
80
80
90
90
90
90
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
32500
229,58809
18800
23200
369000
414000
36600
34200
11100
16000
27600
...
20900
...
138000
193000
102000
152000
60300
102000
35800
64300
----2390
2830
-------------------------------------
4
4
4
4
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
30
30
20
60
1
1
1
2
203000
---------
238,83491
4
4
4
4
4
MF-4
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
10
30
30
400
300
1
1
1
10
8
2 2 101000
57800
73900
19000
26600
-----------
307,92767
359,78422
345,07336
414,35314
401,42119
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
125
125
135
135
50
135
135
120
120
40
4
4
4
4
2
4
4
3
3
1
15 2, 15 15 2, 15 17, 21, 28 15 2, 15 15 2, 15 15, 17, 28 192000
308000
230000
346000
139000
117000
203000
138000
245000
...
---------------------
280,46781
244,52907
267,34432
234,82801
303,46190
319,94692
281,31152
308,51660
267,44707
----
4
4
TS-1
TS-1
75
75
2
2
46 2, 46 63100
132000
-----
330,07974
289,29625
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
207710017
207710026
207710035
207710044
207710053
207710062
207710071
207710089
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
207810016
207810025
207810034
207810043
207810052
207810061
207810079
207810088
207810097
108910013
108910216
108930098
108910225
108930529
108910234
108930105
108910252
108910279
108910288
108930141
108911268
108911426
108910349
108911435
108910358
108930177
108910367
108930186
108910376
108930195
108910385
108930202
108910243
108910297
108910304
108910331
108911286
108910913
108930714
108910401
108930211
108910419
108930229
108910428
108930238
108911295
108910437
108930247
108910446
108930256
108911417
108910464
108930265
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%75 Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Diş Hekimliği Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Arap Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Fars Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Karşılaştırmalı Edebiyat
Karşılaştırmalı Edebiyat (KKTC Uyruklu)
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (KKTC Uyruklu)
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Fen Fakültesi
Biyoloji
İstatistik
Kimya
Matematik
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ)
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme (İngilizce)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Gazetecilik (İÖ)
1
2
2
2
2
3
3
3
3
83, 127 2, 83, 127 1, 121, 299 1, 2, 121, 299 2 85, 127 77 2, 77 90 115, 272 90, 115, 272 2 2 2 2 123
356,45013
335,90426
237,43833
223,25620
274,68045
221,38614
366,70917
323,60719
251,07600
---346,59916
---296,67688
273,52388
336,64721
310,68055
344,10154
315,83418
367,25972
340,91110
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
108910473
108930274
108910482
108930283
108911171
108930626
108910694
108910701
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
Reklamcılık
Reklamcılık (İÖ)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği (İÖ)
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Ebelik
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi (İÖ)
Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Sosyal Hizmet
Sanat ve Tasarım Fakültesi
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.)
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu)
Moda Tasarımı (M.T.O.K.)
Moda Tasarımı (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu)
Tıp Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İÖ)
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Gıda Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
İşletme (İÖ)
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
75
75
75
75
55
55
2
2
2
2
2
2
4
4
MF-4
MF-4
70
60
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
70
70
70
70
75
75
70
90
90
90
90
30
50
50
30
100
100
50
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1
2
2
1
3
3
2
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
TM-1
TM-3
50
50
90
160
65
65
1
70
2
2
3
4
2
2
4
YGS-5
6
1
4
4
4
6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
MF-3
1
6
1
145
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
32
32
14
14
32
32
14
14
32
32
14
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
5
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
MF-3
100
100
105
105
155
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
MF-4
TM-1
MF-4
MF-4
MF-3
MF-2
MF-2
35
35
75
35
35
20
20
35
30
35
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4
TM-1
TM-1
100
100
3
3
4
4
YGS-2
YGS-2
40
95
1
3
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
46 2, 46 46 2 46 2 2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
49600
89300
46700
76300
55300
100000
-------------
340,99616
312,29921
343,58977
320,69666
336,14601
306,02806
32000
133000
-----
407,27166
277,93242
75000
107000
187000
217000
53000
84400
76100
99500
131000
55700
75700
337,94527
301,34755
241,08615
224,43008
369,55058
326,09513
336,57457
309,06139
279,79399
365,55247
337,03177
89800
122000
178000
-------------------------------------
57400
...
133000
89000
72600
97400
...
38900
-----------------
369,55951
---281,97530
326,10816
346,27242
327,44155
---388,12484
58 ...
---
----
58, 90 58 58, 90 ...
...
...
9180
---------
---------472,84356
99700
128000
117000
140000
84300
114000
116000
141000
126000
144000
161000
174000
-------------------------
308,79796
281,86969
291,28720
272,13956
326,17932
294,53175
292,23016
271,21742
283,67001
269,37964
256,72495
248,85506
...
...
...
...
110000
-----------
------------302,51160
195000
162000
141000
199000
210000
236,74591
258,22710
271,40956
234,82963
273,90419
198000
221000
223000
---------------------
2 295000
341000
-----
248,10847
235,98963
1 1, 38 34200
...
20
...
447,86544
----
15 2, 15 15 2 15 2 15 15 2, 15 15 2, 15 15 15 2, 15 15 15, 17, 86 2, 15, 17, 86 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
108910579
108930565
108910588
108930547
108910597
108930556
108910604
108911038
108930477
108910613
108930362
108910631
108910649
108930538
108910658
108910667
108930405
108910949
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
108911302
108930777
108911108
108911117
108911126
108930583
108911444
108911135
108911356
108911453
108911365
108911462
108910719
108911205
108930635
108911214
108930644
108911223
108930653
108911232
108930662
108911241
108930671
108911259
108930689
108911392
108930768
108911383
108930759
108910755
108910958
108910967
108910764
108911189
108910976
108910985
108910994
108911002
108911011
108911029
108911277
108930705
108911153
108910843
2 38, 78 38 2 90 2
4
2 40, 53 2, 40, 53 2 40, 53 2, 40, 53 2 40, 53 2, 40, 53 2 2 15 164000
210000
124
254,86255
228,74638
319,77317
287,41689
246,09761
236,51353
220,47545
217,12510
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
108911162
108930592
108911408
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
İşletme
İşletme (İÖ)
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Tarla Bitkileri
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
İstatistik
Matematik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği
Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Fizik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
TM-1
TM-1
85
85
3
3
4
TM-1
90
3
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
TM-2
TS-1
TS-2
50
85
70
90
90
60
2
3
2
3
3
2
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2 4
3
1 1 1, 75 1 1 1, 75 2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
343000
404000
-----
235,57133
215,18925
...
---
----
309000
15700
280,32589
158000
178000
34300
17100
17200
16600
2230
1680
264,31138
290,95153
356,44572
394,54945
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
109010064
109010019
109010028
109010037
109010046
109010116
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
109010222
109010143
109010152
109030077
109010161
109030032
109010179
109030041
109010213
109030068
109010188
109010125
109030086
109010134
109010107
109010231
109010197
109010204
109110018
109110027
109110036
109110106
109110099
109110054
109110151
109130101
109110124
109130094
109110142
109130119
109110081
109110072
109110133
109110115
109210017
109210908
109210944
109210838
109211033
109210953
109210026
109230454
109210035
109210044
109230312
109210053
109230296
109210062
109210071
109210089
109210098
4
4
4
4
TS-1
TM-3
TS-2
TS-2
30
40
40
40
1
1
1
1
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
50
50
50
50
2
2
2
2
4
4
YGS-4
YGS-4
120
100
3
3
4
4
4
4
4
5
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
30
30
30
30
10
40
1
1
1
1
1
1
4
4
MF-2
MF-3
10
40
1
1
4
4
4
4
MF-2
YGS-5
TM-2
TS-1
50
80
80
50
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
MF-1
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
10
10
50
50
50
50
1
1
2
2
2
2
4
4
YGS-4
YGS-4
80
40
2
1
4
MF-2
10
1
4
YGS-2
85
3
1, 38 ...
...
----
4
YGS-6
40
1
1 663000
120000
246,81354
4
TM-1
55
2
354000
---
232,74828
5
MF-3
90
3
87 18300
---
447,03900
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
DİL-1
TM-2
TS-1
45
40
35
40
30
2
1
1
1
1
1 1 1, 15, 75 1 1 265000
192000
8170
...
27200
11000
14900
1030
...
2090
292,84303
238,71945
395,97171
---365,16757
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-2
TS-1
TS-1
TM-3
TM-3
MF-2
DİL-1
MF-2
MF-1
40
40
10
50
50
60
60
10
50
10
40
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
55 2 391000
402000
-----------------------
231,14421
227,59948
2 ...
175000
105000
...
---------
---300,34857
314,42269
----
349000
---------
233,96741
179000
216000
42100
48900
354,96854
344,94764
187000
165000
...
216000
-------------
241,35432
254,26170
---225,30031
2 369000
2 1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 2 ...
228,80453
----
-----
1 1 1 1 135000
329000
41300
24400
19100
2330
372,94628
242,98156
348,73907
2 ...
...
...
...
61100
162000
-------------
------------343,50180
285,75958
1, 121 1, 2, 121 ...
...
...
...
-------
2 ---
4
2 34100
47000
245000
284000
21, 77 13700
2 241000
125
356,66288
343,28344
274,82522
262,32463
343,34408
213,62001
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
109211015
109210105
109230057
109210114
109230066
109210123
109230075
109210759
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi (İÖ)
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ)
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-2
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
30
80
80
80
80
70
70
200
1
2
2
2
2
2
2
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
60
60
100
100
70
70
140
140
150
150
130
130
120
120
60
60
50
50
55
55
2
2
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
4
4
YGS-4
YGS-4
250
250
4
4
TS-1
TS-1
4
4
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Endüstri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Otomotiv Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği (İÖ)
Peyzaj Mimarlığı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Hemşirelik (İÖ)
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
İmalat Mühendisliği
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
...
142000
181000
82000
123000
49400
80100
28100
-----------------
---315,46569
297,83195
328,32788
304,31796
353,51822
329,55259
399,23975
2 ...
...
289000
368000
358000
357000
295000
397000
352000
399000
178000
289000
181000
272000
82400
108000
356000
393000
181000
326000
-----------------------------------------
------249,69912
229,02079
231,68876
231,95055
248,22501
219,60312
233,14172
218,89199
290,75823
254,08375
284,88623
254,52284
338,35498
320,65022
232,19195
221,47651
289,45803
243,66029
7
7
1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 119000
162000
30200
38900
375,69422
360,24746
65
65
2
2
2 ...
...
-----
-------
MF-4
MF-4
50
40
2
1
46 38600
148000
-----
394,42307
265,88982
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
70
70
60
60
60
60
2
2
2
2
2
2
15 2, 15 15 2, 15 46 2, 46 102000
135000
202000
225000
80400
115000
-------------
306,05518
275,89606
233,03364
215,95957
331,03087
293,82782
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
50
65
100
100
10
10
20
10
110
110
1
35
10
46, 90 15 15 15 2 ...
92900
154000
79000
96600
-----------------------------
---316,25693
261,80792
332,74466
312,21051
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
10
60
60
35
1
2
2
1
2, 46 46 215000
---------
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
60
90
191
98
2
3
5
3
38, 78, 87 38, 87 38, 87 2, 38, 87 134000
22600
107000
120000
---------
280,58738
436,88362
305,61982
293,70916
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
46
46
20
20
49
49
21
21
35
2
2
1
1
2
2
1
1
1
98700
135000
133000
150000
142000
182000
169000
190000
201000
-------------------
309,87855
275,99703
277,71133
264,84721
270,25191
244,22793
252,03977
239,64168
233,51751
2 2 2 2 2 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
109211042
109230551
109210132
109230278
109210141
109230463
109210159
109230084
109210168
109230093
109210177
109230109
109210186
109230118
109210768
109230339
109210917
109230472
109210865
109230427
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
109211006
109230524
109211024
109230542
109210308
109210317
109210202
109230287
109210211
109230269
109210229
109230127
109211078
109210238
109210247
109210256
109230136
109210265
109210274
109210874
109210283
109210292
109230172
109211087
109210856
109210326
109210344
109210335
109230348
109210353
109210644
109210653
109210662
109230445
109210777
109230366
109210786
109230375
109210795
109230384
109210802
109230393
109210811
2
2
3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
2 2 15 2, 15 2 2 2 15 2, 15 46 15 46 15 2, 15 15, 90 173000
126000
152000
...
109000
15 15 201000
2 40, 53 2, 40, 53 2 40, 53 2, 40, 53 126
249,50067
283,49849
263,03599
---299,73224
233,68231
225,66504
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
109210829
109211096
109210962
109230506
109210971
109230515
109211051
109230569
109211069
109230578
109210441
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
İmalat Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarım Ekonomisi
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi (Merkez Kampus)
Su Ürünleri Mühendisliği
Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama İşletmeciliği (İÖ)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
40, 53 90 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
15
1
35
35
15
15
28
28
12
12
205
1
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
TM-1
MF-4
MF-3
MF-3
MF-2
MF-2
35
35
35
20
35
35
30
20
1
1
1
1
1
1
1
1
46 46 46 46 4
MF-2
10
1
231 4
4
YGS-6
YGS-6
60
60
2
2
1, 21 1, 2, 21 607000
732000
110000
127000
253,45331
239,14161
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
60
60
1
55
55
2
2
1 1, 2 1, 90 1 1, 2 408000
...
...
395000
512000
69300
...
...
66700
90800
282,53553
------284,86389
265,93784
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
TM-2
TM-2
12
8
30
30
8
35
12
5
30
15
5
30
15
17, 21, 28, 768 3, 17, 21, 28, 768 3, 17, 21, 28, 768 3, 17, 21, 28, 768 3, 17, 21, 28, 768 3, 17, 21, 28, 768 3, 17, 21, 28, 768 3, 46, 768 3, 46, 768 3, 46, 768 3, 17, 21, 28, 768 3, 17, 21, 28, 768 3, 17, 21, 28, 768 159000
4830
49100
90200
37600
266000
396000
1260
140000
234000
35800
366000
353000
---------------------------
307,28211
454,35894
377,28016
344,46008
389,67144
267,77728
229,40263
467,75023
296,10010
259,01133
388,63497
232,89100
236,48100
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
5
35
5
25
3, 17, 21, 28, 768 3, 17, 21, 28, 768 3, 17, 21, 28, 768 3, 17, 21, 28, 768 49900
---------
368,22424
1
1
1
1
1
1
1
1
6
2 40, 53 2, 40, 53 2 40, 53 2, 40, 53 46 208000
...
108000
122000
213000
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
...
...
...
...
12000
196000
166000
247000
-----------------------
229,96223
---300,56333
286,72124
227,16116
-----------------
236,07732
255,18374
261,81299
------------464,11175
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
109210671
109210689
109210698
109210714
109210847
109210723
109210732
109210741
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
109210635
109210935
109230499
46 46 217000
210000
225,62020
229,69036
---
205210107
205210116
205210134
205210143
Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu)
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ)
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
205210161
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-2
5
3, 17, 21, 28, 768 31900
---
393,87009
205210179
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-2
35
3, 17, 21, 28, 768 287000
---
254,88831
205210188
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
4
TM-2
20
3, 17, 21, 28, 768 315000
---
246,73565
205210258
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
5
3, 17, 21, 28, 768 44900
---
373,93289
205210267
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
35
3, 17, 21, 28, 768 286000
---
250,50608
205210276
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Maden Mühendisliği
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
4
TM-1
10
3, 17, 21, 28, 768 4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
YGS-4
YGS-4
63
63
63
100
80
2
2
2
3
2
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
50
55
55
10
2
2
2
1
4
MF-2
30
1
5
MF-3
32
109210998
109230533
109211103
109210892
109230436
205210197
205210046
205210055
205210064
205210073
205210082
205210091
205210019
205210028
205210037
205210222
205210231
205210249
109310034
109330029
109310025
109310016
109330038
109310052
109310043
109330011
109310061
109310079
205310036
2
2
43300
375,92877
---
390000
2 ------45700
49800
222,30226
1, 121 1, 2, 121 403000
198000
221000
2 227000
148000
160000
---------
207,03313
266,02137
257,80415
...
---
----
36700
---
406,59170
772 127
216,53428
349,57605
343,61380
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
205310045
205310142
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%75 Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Eğitim Fakültesi
Öğretmenlik Programları (İngilizce) (Tam Burslu)
Öğretmenlik Programları (İngilizce) (%75 Burslu)
Öğretmenlik Programları (İngilizce) (%50 Burslu)
Öğretmenlik Programları (İngilizce) (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%75 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Programları (İngilizce) (Tam Burslu)
Mühendislik Programları (İngilizce) (%75 Burslu)
Mühendislik Programları (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik Programları (İngilizce) (%25 Burslu)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
(ANKARA)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
Matematik (Tam Burslu)
Matematik (%75 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%75 Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Tarih (Tam Burslu)
Tarih (%75 Burslu)
Tarih (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Ücretli)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%75 Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%25 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)
Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
5
5
MF-3
MF-3
4
4
3, 772 3, 772 10600
17000
-----
468,10690
450,29924
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
64
8
8
56
7
7
10
5
50
35
48
6
6
772 3, 772 3, 772 772 3, 772 3, 772 3, 38, 772 3, 38, 772 3, 38, 772 3, 38, 772 772 3, 772 3, 772 85500
18400
25000
69500
18100
22500
35000
38500
219000
205000
25500
134
440
---------------------------
330,35464
446,91995
431,37639
351,83705
447,57615
437,14359
409,80279
403,07722
224,40903
232,67056
430,25628
540,46396
530,09690
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
9
10
46
25
1, 3, 17, 21, 28, 812 1, 3, 17, 21, 28, 812 1, 3, 17, 21, 28, 812 1, 3, 17, 21, 28, 812 31800
...
207000
...
7710
...
17300
...
394,05815
---280,03660
----
4
TM-2
9
3, 17, 21, 28, 812 33800
---
391,34054
4
TM-2
10
3, 17, 21, 28, 812 ...
---
----
4
TM-2
51
3, 17, 21, 28, 812 319000
---
245,79391
4
TM-2
20
3, 17, 21, 28, 812 ...
---
----
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
4
16
16
15
10
90
35
3, 17, 21, 28, 812 3, 17, 21, 28, 812 3, 17, 21, 28, 812 3, 17, 21, 28, 812 3, 17, 21, 28, 812 3, 17, 21, 28, 812 3, 17, 21, 28, 812 3, 17, 21, 28, 812 21200
...
56300
...
27400
...
91600
...
-----------------
431,15190
---364,65798
---416,79305
---317,69954
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
MF-1
MF-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
5
15
10
5
5
10
5
5
10
10
5
5
5
5
5
5
3, 21, 28, 107 3, 21, 28, 107 3, 21, 28, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 21, 107 3, 21, 107 3, 21, 107 3, 21, 107 3, 21, 107 3, 21, 107 1140
11600
16200
54700
102000
80000
1420
...
32900
51600
725
113000
130000
922
98600
105000
---------------------------------
488,00484
361,96681
322,65812
367,44226
308,74442
351,46905
481,31268
---395,46458
374,88105
479,50014
309,45445
300,59463
474,45367
317,82723
313,97514
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-2
TM-2
TM-2
5
3
2
10
10
9
3
8
10
25
5
10
10
25
5
5
10
40
10
10
21, 107 3, 21, 107 3, 21, 107 3, 21, 107 3, 21, 107 21, 107 3, 21, 107 3, 21, 107 3, 21, 107 21, 107 3, 21, 107 3, 21, 107 3, 21, 107 21, 107 3, 21, 107 3, 21, 107 3, 21, 107 21, 107 3, 21, 107 3, 21, 107 ...
32800
38800
68500
111000
296000
4210
141000
277000
236000
19600
69200
118000
52900
11600
22200
37400
34400
325
9340
-----------------------------------------
---405,59379
394,16092
346,69865
297,36051
210,53172
426,11359
284,98630
226,57400
265,25462
411,78026
349,17401
314,83811
369,70464
456,74779
428,75818
396,75164
390,53336
509,33344
437,00588
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
205310099
205310063
205310072
205310106
205310054
205310081
205310124
205310169
205310133
205310178
205310018
205310027
205310151
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
206710029
206710092
206710065
206710108
206710038
206710117
206710074
206710126
206710011
206710135
206710047
206710144
206710056
206710153
206710083
206710162
205410486
205410732
205410495
205410017
205410741
205410971
205410989
205411042
205410998
205411006
205410026
205410759
205410468
205410035
205410768
205410477
205411051
205410926
205410935
205410944
205410953
205410962
205410892
205410908
205410917
205410698
205410705
205410714
205410723
205410502
205410432
205410441
205410556
205410265
205410283
205410362
128
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
205410565
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (Ücretli)
İktisat (Tam Burslu)
İktisat (%75 Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İktisat (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%75 Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi (Ücretli)
Siyaset Bilimi (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi (%75 Burslu)
Siyaset Bilimi (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi (%25 Burslu)
Uluslararası Girişimcilik (Ücretli)
Uluslararası Girişimcilik (Tam Burslu)
Uluslararası Girişimcilik (%75 Burslu)
Uluslararası Girişimcilik (%50 Burslu)
Uluslararası Girişimcilik (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli)
Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (%75 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (Ücretli)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%75 Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (%25 Burslu)
4
TM-2
20
3, 21, 107 23600
---
406,12415
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
5
10
5
25
30
10
10
10
20
25
5
4
6
15
10
5
4
6
15
10
5
8
8
29
30
17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 354000
3350
44400
102000
257000
245000
3540
50000
89600
204000
354000
19100
51700
115000
231000
351000
17300
58600
82400
250000
340000
16900
47700
109000
360000
---------------------------------------------------
232,79184
464,80715
374,55308
324,18591
259,04757
262,59822
463,48856
368,02405
332,97580
276,19237
236,01414
414,16633
370,30858
321,37915
271,88309
233,44836
416,53640
359,06510
338,35496
261,00345
239,86288
418,47766
374,51553
324,67458
234,51399
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
15
15
5
20
25
5
5
5
10
15
10
15
5
15
35
10
10
5
20
35
10
10
5
25
30
17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 83200
6480
18000
38600
74500
100000
19700
25400
35800
63400
63200
2520
11400
25000
48300
67400
7130
15100
30700
56400
69700
7750
17100
29900
60000
---------------------------------------------------
327,62470
475,67593
438,54842
394,42697
338,65113
308,17747
434,59658
421,32671
399,69621
354,01928
354,36358
499,60111
457,52846
422,23312
377,37240
348,36805
472,92744
446,54520
410,05981
364,54922
345,15954
470,37011
441,03037
411,47385
358,93548
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Ücretli)
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Tam Burslu)
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%75 Burslu)
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50 Burslu)
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%25 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (Tam Burslu)
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (%50 Burslu)
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (%25 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Şehir ve Bölge Planlama (Ücretli)
Şehir ve Bölge Planlama (Tam Burslu)
Şehir ve Bölge Planlama (%50 Burslu)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
5
17, 21, 86, 107 168000
---
252,14325
4
MF-4
5
3, 17, 21, 86, 107 14800
---
447,26714
4
MF-4
10
3, 17, 21, 86, 107 33200
---
404,78889
4
MF-4
10
3, 17, 21, 86, 107 44100
---
384,53520
4
6
6
6
MF-4
MF-3
MF-3
MF-3
10
20
10
10
3, 17, 21, 86, 107 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 3, 17, 21, 86, 107 86500
19200
914
8900
---------
323,63922
445,05739
521,54142
473,81095
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
2
2
16
30
6
12
12
24
3
3
3, 719 3, 719 3, 719 719 3, 719 3, 719 3, 719 46, 719 3, 46, 719 3, 46, 719 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
---------------------
-------------------------------
4
TM-1
4
3, 17, 21, 28, 719 228000
---
267,89449
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
205410044
205410053
205410777
205410292
205410574
205410062
205410071
205410786
205410308
205410583
205410653
205410662
205410795
205410671
205410689
205410371
205410389
205410802
205410398
205410811
205410089
205410098
205410829
205410317
205410592
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
205410105
205410114
205410838
205410326
205410617
205410405
205410414
205410847
205410423
205410608
205410123
205410132
205410856
205410335
205410626
205410141
205410159
205410865
205410344
205410635
205410168
205410177
205410874
205410353
205410644
205410511
205410529
205410883
205410538
205410547
205411033
205411015
205411024
205510528
205510537
205510546
205510555
205510564
205510573
205510582
205510661
205510679
205510688
205510104
129
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
205510167
205510113
205510264
205510273
205510282
205510634
205510643
205510652
205510291
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-1
18
8
4
14
12
48
6
6
16
3, 17, 21, 28, 719 3, 17, 21, 28, 719 3, 17, 21, 28, 719 3, 17, 21, 28, 719 3, 17, 21, 28, 719 17, 21, 86, 719 3, 17, 21, 86, 719 3, 17, 21, 86, 719 17, 21, 28, 719 205510307
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
4
3, 17, 21, 28, 719 112000
---
318,10495
205510325
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
8
3, 17, 21, 28, 719 278000
---
252,96669
213000
273,09566
----------
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
...
...
...
-------------------
4
TM-1
12
3, 17, 21, 28, 719 381000
---
225,45558
4
MF-4
4
3, 17, 21, 28, 719 76300
---
336,28533
4
MF-4
12
3, 17, 21, 28, 719 217000
---
224,77710
205510519
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
4
MF-4
24
3, 17, 21, 28, 719 205510043
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
4
3, 17, 21, 28, 719 93100
---
316,05222
205510185
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
12
3, 17, 21, 28, 719 215000
---
225,67013
205510131
205510052
205510194
205510149
205510591
205510607
205510616
205510625
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Sağlık Kurumları Yönetimi (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları Yönetimi (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları Yönetimi (%25 Burslu)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
Eczacılık Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Arnavut Dili ve Edebiyatı
Boşnak Dili ve Edebiyatı
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Mütercim-Tercümanlık (Bulgarca)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Sanat Tarihi
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Fen Fakültesi
Biyoloji
Biyoloji
Fizik
Kimya
Kimya
Matematik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
24
4
8
18
13
5
12
20
3, 17, 21, 28, 719 3, 17, 21, 28, 719 3, 17, 21, 28, 719 3, 17, 21, 28, 719 17, 21, 86, 719 3, 17, 21, 86, 719 3, 17, 21, 86, 719 3, 17, 21, 86, 719 4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
4
14
12
5
MF-3
40
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
YGS-4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
205510316
205510494
205510501
205510697
205510704
205510713
109410669
109410015
109410493
109410024
109410696
109410033
109410042
109430213
109410721
109410051
109410069
109410475
109410527
109410078
109410254
109410263
109410306
109410272
109410281
109410299
109410121
109410139
109430046
109410148
109430055
109410087
109410739
109410096
109410103
109410748
109410112
109410536
109430179
109410518
109430152
109410157
---
...
...
...
...
-----------------
1, 3, 46, 719 1, 3, 46, 719 1, 3, 46, 719 ...
...
...
...
...
...
----------
1
11 28500
---
423,76710
55
55
55
40
85
60
60
40
105
60
40
60
2
2
2
1
3
2
2
1
3
2
1
2
1, 83, 127 1 1 1, 75 1, 21, 75, 77 1 1, 2 75 1 1 1, 75 1, 75 29100
268000
209000
...
8600
117000
151000
...
250000
34900
12500
61500
2000
11300
14900
...
1060
22300
26000
--18300
2240
1460
17000
243,97924
291,86971
228,85132
---391,78530
381,60037
366,34712
---265,81432
355,70747
404,68562
406,49063
TM-3
DİL-2
DİL-2
DİL-2
DİL-1
DİL-2
DİL-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
60
20
20
30
35
30
35
55
75
75
85
85
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
394000
-------------------------
230,15527
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
20
10
10
30
10
50
1
1
1
1
1
2
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
60
60
70
70
85
2
2
2
2
3
2
10
5
2
24
92500
185000
2 39300
23900
40200
6590
144000
78200
111000
48200
76700
17, 21, 86 17, 21, 86 ...
...
17, 21, 86 125, 127 235 21, 77 2 2 2 316,66701
242,54928
-------------
224,66206
270,40910
220,37945
413,20938
294,06415
330,82705
311,03523
354,59589
331,93686
...
231000
-------------
---225,07417
253000
328000
317000
369000
240000
-----------
260,17828
239,43137
242,31901
228,80176
264,17339
130
-------
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
109430125
109410166
109430064
109410175
109430073
109410509
109430143
109410184
109430161
109410678
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi (İÖ)
Tıp Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık
Bankacılık (İÖ)
Bankacılık (KKTC Uyruklu)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ)
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu)
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Gümrük İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
İşletme Bilgi Yönetimi
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Zaza Dili ve Edebiyatı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Biyomühendislik
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
85
80
80
70
70
60
60
70
70
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2 4
YGS-4
60
2
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
82
35
1
3
1
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
85
40
45
1
90
90
3
1
2
4
4
4
4
4
6
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
MF-3
40
70
125
50
50
205
1
2
4
2
2
6
38 38 38 4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
60
60
1
60
60
2
2
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
60
1
60
60
60
60
2
4
4
YGS-6
YGS-6
4
4
4
4
4
4
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
2 352000
274000
359000
155000
227000
172000
239000
166000
237000
-------------------
233,24349
254,09788
231,52625
300,52648
273,19630
288,49190
264,48708
295,74630
269,71873
1, 121 140000
34300
367,96020
90 41300
207000
...
-------
389,68143
230,51719
----
90 15, 17, 86 2, 15, 17, 86 102000
90800
136000
...
112000
141000
-------------
305,89580
318,69597
275,65575
---296,61863
271,55354
30600
24500
109000
...
...
11600
-------------
419,20412
432,48304
304,08583
------465,11649
1 1, 2 1, 90 1 1, 2 363000
459000
...
452000
554000
60300
79700
...
78200
99500
291,19069
273,90385
---274,97961
260,17677
2
2
2
2
1 1, 90 1 1 1 1 391000
...
281000
272000
361000
347000
66000
...
12600
44100
59900
57200
285,53871
---287,92654
312,59771
291,50332
294,53583
60
60
2
2
1 1 ...
...
...
...
-------
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
55
55
40
55
55
40
2
2
1
2
2
1
4 2, 4 4 4 2, 4 4 187000
221000
...
77400
160000
101000
-------------
295,56117
282,90686
---331,41449
286,87980
316,68941
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
55
55
55
55
55
55
2
2
2
2
2
2
4 2, 4 4 2, 4 4 2, 4 357000
-------------
231,86867
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
40
40
30
10
55
55
55
55
55
10
35
35
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
4 2, 4 4 4 4 2, 4 4 4 2, 4 4 4 2, 4 192000
218000
...
-------------------------
238,17784
224,20116
----
4
MF-2
10
1
4 4
YGS-2
40
1
1, 4, 38 173000
2100
316,23759
4
TM-2
100
720 61700
---
360,46550
2 2 2 Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
109410218
109410633
109410757
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
109410193
109410651
109410484
109410766
109410209
109430082
109410572
109410554
109410563
109410703
109430231
109410227
109410315
109430188
109410775
109410324
109430107
109410581
109410784
109410599
109410606
109410615
109410624
109410687
109410712
109510111
109530106
109510174
109510147
109530133
109510165
109510068
109530063
109510102
109530099
109510077
109530072
109510156
109530142
109510183
109510129
109510041
109530045
109510023
109510095
109530081
109510032
109510086
109530124
109510014
109510138
205610112
3
3
2
2
2 385000
257000
312000
174000
190000
228000
137000
152000
198000
213000
224,27175
263,53818
247,68381
248,45133
239,70695
204,10163
274,45181
262,96774
235,47483
227,14021
---
131
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
205610121
205610139
205610148
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (Tam Burslu)
İktisat (%75 Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İktisat (%25 Burslu)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%75 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu)
Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
Ankara Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Odyoloji (Ücretli)
Odyoloji (Tam Burslu)
Odyoloji (%25 Burslu)
Sosyal Hizmet (Ücretli)
Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (%25 Burslu)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (Almanca)
İşletme (Almanca)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Almanca)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Almanca)
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği (Almanca)
Endüstri Mühendisliği (Almanca)
Mekatronik Sistemler Mühendisliği (Almanca)
Mekatronik Sistemler Mühendisliği (Almanca)
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Hava Ulaştırma Fakültesi
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)
Pilotaj (İngilizce) (Tam Burslu)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Uçak Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
14
8
18
3, 720 3, 720 3, 720 831
19400
31600
-------
493,15196
413,52569
394,41547
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
4
4
10
12
5
12
28
4
4
12
10
35
6
9
10
3, 720 3, 720 3, 720 3, 720 3, 720 3, 720 3, 720 3, 17, 21, 28, 720 3, 17, 21, 28, 720 3, 17, 21, 28, 720 3, 17, 21, 28, 720 720 3, 720 3, 720 3, 720 40300
...
213000
379,85700
---273,08693
415000
29600
139000
211000
-------------------------------
4
TM-2
4
3, 17, 21, 28, 720 21600
---
409,48973
4
TM-2
12
3, 17, 21, 28, 720 147000
---
304,25792
4
TM-2
14
3, 17, 21, 28, 720 305000
---
249,73316
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
MF-3
9
21
15
9
16
25
25
6
9
15
87
11
12
3, 720 3, 720 3, 720 3, 720 3, 720 3, 720 720 3, 720 3, 720 3, 720 720 3, 720 3, 720 31300
97900
182000
31800
86100
184000
190000
36900
82300
137000
28400
485
...
---------------------------
408,73012
310,77989
244,22081
407,58111
324,03864
242,97047
239,42742
397,56835
328,66281
274,08456
423,85760
528,97841
----
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
35
5
2
8
1, 720 1, 3, 720 1, 3, 720 1, 3, 720 91800
14300
...
38800
311
3
...
26
375,51492
483,99503
---440,94156
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
39
6
15
1, 38, 720 1, 3, 38, 720 1, 3, 38, 720 224000
67000
138000
4060
114
1120
294,62648
403,32770
336,61602
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
45
5
40
6
4
35
5
10
35
5
10
1, 720 1, 3, 720 1, 720 1, 3, 720 1, 3, 720 1, 720 1, 3, 720 1, 3, 720 1, 720 1, 3, 720 1, 3, 720 ...
...
744000
81600
195000
217000
23000
70000
649000
58800
203000
...
...
68700
17600
29900
3760
10
128
61800
13700
30600
------256,72791
402,21352
350,19241
297,15342
466,69759
399,77618
267,82413
419,77721
347,46531
4
4
TM-2
TM-2
28
12
1
17, 125, 263, 853 17, 125, 263, 747, 766, 853 12800
20600
-----
427,46510
411,34289
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
28
12
28
12
1
17, 124, 125, 853 17, 124, 125, 748, 766, 853 17, 124, 125, 853 17, 124, 125, 766, 853, 876 53300
---------
364,45181
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
28
12
28
12
1
17, 124, 125, 853 17, 124, 125, 766, 853, 877 17, 124, 125, 853 17, 124, 125, 747, 766, 853 ...
...
35000
---------
------401,10310
4
4
MF-4
MF-4
63
7
17, 21, 28, 210, 774 3, 17, 21, 28, 210, 774 ...
...
-----
-------
4
4
MF-4
MF-4
7
63
3, 17, 21, 28, 774 3, 17, 21, 28, 774 ...
...
-----
-------
49300
237000
41400
...
202000
368,79967
265,05541
378,42600
---276,98177
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
205610051
205610563
205610069
205610272
205610024
205610033
205610281
205610236
205610572
205610245
205610254
205610078
205610087
205610096
205610299
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
205610315
205610324
205610333
205610166
205610175
205610184
205610209
205610218
205610227
205610509
205610518
205610527
205610536
205610342
205610351
205610554
205610396
205610403
205610581
205610412
205610369
205610378
205610387
205610599
205610606
205610421
205610439
205610545
205610448
205610457
205610466
205610475
205610484
205610493
109610013
109610049
109610022
109610058
109610094
109610101
109610076
109610085
109610031
109610067
205710535
205710544
205710553
205710562
1
1
...
...
132
209,30311
397,14337
308,36041
278,36755
-------
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
MF-4
MF-4
7
63
3, 17, 21, 28, 774 3, 17, 21, 28, 774 ...
...
-----
-------
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
7
63
6
54
6
54
6
64
3, 17, 21, 86, 774 3, 17, 21, 86, 774 3, 46, 774 3, 46, 774 3, 17, 21, 28, 774 3, 17, 21, 28, 774 3, 17, 21, 28, 774 3, 17, 21, 28, 774 31600
112000
68500
352000
...
...
...
...
-----------------
391,68861
318,23791
349,74342
233,35329
-------------
205710614
205710623
Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme Fakültesi
Havacılık İşletmeciliği (Tam Burslu)
Havacılık İşletmeciliği (%50 Burslu)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
MF-4
MF-4
7
63
3, 17, 21, 28, 774 3, 17, 21, 28, 774 ...
...
-----
-------
205710632
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
7
3, 17, 21, 28, 774 ...
---
----
205710641
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
63
3, 17, 21, 28, 774 ...
---
----
205710659
Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
6
3, 17, 21, 28, 774 ...
---
----
205710668
205710711
205710729
205710677
205710686
Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İzmir Hava Ulaştırma Fakültesi
Pilotaj (Ücretli)
Pilotaj (Tam Burslu)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (%25 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli)
Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Fizik
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
54
7
63
7
63
3, 17, 21, 28, 774 3, 17, 21, 28, 774 3, 17, 21, 28, 774 3, 17, 21, 28, 774 3, 17, 21, 28, 774 ...
...
...
...
...
-----------
----------------
4
4
MF-4
MF-4
54
6
21, 210, 774 3, 21, 210, 774 ...
...
-----
-------
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
5
25
20
54
6
1, 3, 21, 227 1, 3, 21, 227 1, 3, 21, 227 21, 227 3, 21, 227 5530
25500
828
1870
425,62964
262,06872
189000
27300
-----
294,77702
402,85294
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
54
6
180
20
21, 227 3, 21, 227 21, 227 3, 21, 227 196000
24300
110000
21600
---------
291,96241
407,15844
324,47013
409,37746
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
MF-3
MF-3
YGS-2
YGS-2
3
3
17
9
20
5
15
10
4
4
14
13
50
5
36
4
21, 227 3, 21, 227 3, 21, 227 3, 21, 227 21, 227 3, 21, 227 3, 21, 227 3, 21, 227 21, 227 3, 21, 227 3, 21, 227 3, 21, 227 21, 227 3, 21, 227 1, 21, 38, 227 1, 3, 21, 38, 227 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
MF-2
DİL-1
MF-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
YGS-4
60
70
55
55
45
165
55
55
55
55
115
45
65
60
2
2
2
2
2
5
2
2
2
2
3
2
2
2
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
TM-3
TM-3
MF-2
35
30
75
75
20
1
1
2
2
1
205710571
205710589
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
205710023
205710217
205710332
205710359
205710517
205710526
205710598
205710605
205710695
205710702
205810022
205810216
205810279
205810191
205810207
205810058
205810067
205810076
205810085
205810094
205810101
205810234
205810243
205810119
205810128
205810288
205810297
205810137
205810146
205810252
205810261
205810155
205810164
205810173
205810182
109710012
109710021
109710048
109710057
109710481
109710066
109710075
109730228
109710084
109730264
109710093
109710463
109710109
109710578
109710472
109710118
109710127
109730237
109710136
3
21
8
3
24
121000
279000
393000
24700
6620
430000
104000
----------------------------15500
475
1, 67, 83, 112, 127 1, 4, 67, 112 1, 4, 67, 112 1, 67, 85, 112, 127, 128 1, 4, 67, 75, 112 1, 21, 67, 75, 77, 112 1, 4, 67, 112 1, 2, 67 4, 67, 75, 112 2, 67 1, 4, 67, 112 1, 4, 67, 112 1, 4, 67, 75, 112 1, 4, 67, 75, 112 22600
227000
156000
26900
50200
5050
76000
106000
21100
27300
106000
19100
6770
44500
1780
7620
14700
1940
8890
784
16700
21000
----14200
1830
1080
12600
278,29071
305,70301
262,75388
254,51799
374,48045
431,50887
406,10987
387,01480
412,27084
402,87494
326,59782
377,86121
423,36452
421,03489
67, 112, 125 4, 67, 112 4, 67, 112 2, 67 4, 67, 112 282000
212000
185000
238000
-----------
262,90141
226,88697
296,13773
276,93104
116000
345000
60000
243000
374000
133
315,91903
235,01468
361,98857
268,07012
230,47364
312,79233
252,50393
221,33642
432,17270
482,12108
245,69677
363,72894
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
109710145
109710154
109710621
109710163
109710172
109710181
109710199
109730079
109710206
109730088
109710215
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Gıda Mühendisliği
Tarım Ekonomisi
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu)
Zootekni
Zootekni (KKTC Uyruklu)
Bursa Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
İnegöl İşletme Fakültesi
İşletme
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%75 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%75 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
MF-3
TM-3
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
80
30
30
65
55
65
75
75
65
65
200
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
5
17, 21, 67, 86, 112 4, 67, 112 67 21, 67, 112 67 4, 67, 112 21, 67, 112 2, 67 67 2, 67 4, 67, 72, 112 222000
161000
...
18700
98100
80600
46200
69400
22000
39000
18300
-----------------------
218,59275
262,42220
---416,58731
318,16087
351,00983
356,52872
337,08275
385,80814
363,70585
415,59707
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
105
105
105
105
205
205
215
215
115
115
175
175
125
125
3
3
3
3
6
6
6
6
3
3
5
5
4
4
67 2, 67 67 2, 67 67 2, 67 67 2, 67 67 2, 67 67 2, 67 67 2, 67 162000
218000
222000
286000
176000
255000
170000
253000
91600
144000
120000
180000
90500
131000
-----------------------------
292,57063
271,19334
269,87974
250,60284
286,89683
259,63772
289,52758
260,17667
336,36574
305,68455
313,78203
285,09711
337,15827
312,08215
4
4
YGS-4
YGS-4
250
180
7
5
1, 17, 67, 121, 708 1, 2, 17, 67, 121, 708 65200
104000
17900
27000
403,93593
382,21106
4
MF-4
60
2
4, 67, 112 28300
---
414,90561
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
5
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
70
90
90
60
35
105
105
35
70
275
125
2
3
3
2
1
3
3
1
2
7
4
21, 67, 112 46, 67, 112 2, 46, 67 17, 21, 67, 86, 112 46, 67, 112 15, 67, 112 2, 15, 67, 112 46, 67, 112 21, 67, 112 21, 67, 112 17, 21, 67, 86, 112 133000
61000
76000
41700
42000
54600
70300
43400
199000
6650
89000
-----------------------
277,32380
357,55734
336,67234
388,83442
388,32925
367,22123
344,35754
385,89882
234,51376
481,99145
326,10010
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
MF-4
MF-4
TM-1
MF-3
MF-2
MF-2
MF-2
MF-2
35
35
35
1
65
35
35
30
1
30
1
1
1
1
4, 67, 112 21, 67, 112 21, 67, 112 21, 67, 90, 112 21, 67, 112 4, 67, 112 4, 67, 112 4, 67, 112 4, 67, 90, 112 4, 67, 112 4, 67, 90, 112 185000
154000
166000
...
92200
198000
202000
220000
...
215000
...
-----------------------
242,78798
264,24975
254,00449
---316,98979
278,42372
234,58231
221,51235
---225,23363
----
4
YGS-2
127
4
1, 38, 67 104000
476
363,63339
4
4
TM-1
TM-1
45
45
2
2
67 67 218000
176000
-----
271,17619
287,00325
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
10
6
5
10
29
40
12
11
13
39
17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 17, 21, 86, 810 3, 17, 21, 86, 810 3, 17, 21, 86, 810 3, 17, 21, 86, 810 3, 17, 21, 86, 810 29600
38600
54000
106000
151000
1820
4600
29900
90800
---------------------
412,30446
394,58149
368,13234
302,63494
302,32851
477,44699
455,81073
396,74931
336,96654
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
4
9
31
4
9
26
7
3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 30600
107000
398000
34800
99100
348000
397000
---------------
393,01407
321,20739
219,31500
387,10260
326,32410
234,24796
219,65680
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
109710224
109730097
109710233
109730104
109710242
109730113
109710251
109730122
109710269
109730131
109710278
109730149
109710287
109730158
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
109710296
109730194
109710348
109710303
109710312
109730167
109710321
109710596
109710339
109730176
109710587
109710357
109710366
109710375
109710499
109710506
109710569
109710639
109710384
109710515
109710533
109710542
109710648
109710551
109710657
109710445
109710603
109710612
206410508
206410465
206410474
206410483
206410492
206410014
206410023
206410377
206410032
206410041
206410059
206410386
206410068
206410102
206410395
206410111
206410129
2
1
1
1
1
134
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
206410192
206410411
206410183
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
206410226
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
4
3, 17, 21, 28, 810 583
---
526,34204
206410429
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
4
MF-4
21
3, 17, 21, 28, 810 88600
---
321,12517
206410235
206410262
206410438
206410271
206410305
206410447
206410314
206410323
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Turizm Fakültesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ)
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ)
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
İslami İlimler Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Kimya Mühendisliği
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
15
4
25
11
6
15
29
10
3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
8
27
5
3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 104000
309000
374000
-------
323,04909
244,38886
227,35125
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
45
50
40
40
40
60
60
60
2
2
1
1
1
2
2
2
1 1, 75 1 75 2 1 1 1, 75 224000
84900
...
30700
34600
160000
39600
16400
14900
12600
...
----16100
2310
1640
216,34530
327,40165
---398,17722
393,27252
298,45299
350,45562
395,97462
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
TS-1
TS-1
MF-1
MF-3
MF-3
TS-2
TS-2
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
40
60
60
60
60
30
40
40
50
50
50
50
60
60
70
70
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
46 46 2, 46 46 2, 46 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 ...
141000
181000
40900
60300
---------------------------------
---295,41006
278,25385
349,03763
332,16641
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
50
50
80
80
80
80
80
80
80
80
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 46 2, 46 324000
367000
367000
340000
359000
240,48240
229,40278
229,36689
236,21222
231,51746
246000
336000
211000
282000
---------------------
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
40
40
40
40
40
1
1
1
1
1
4 46 2, 46 46 2, 46 ...
...
...
...
...
-----------
----------------
4
4
YGS-4
YGS-4
140
100
4
3
1, 121 1, 2, 121 144000
173000
35200
41000
366,46042
356,80083
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
30
30
50
1
1
2
4 2, 4 4 106000
...
210000
-------
302,46167
---228,80698
206410147
206410402
206410156
TM-2
4
3, 17, 21, 28, 810 26300
---
401,90346
4
TM-2
6
3, 17, 21, 28, 810 44800
---
377,70921
4
TM-2
26
3, 17, 21, 28, 810 201000
---
281,94282
4
TM-2
8
3, 17, 21, 28, 810 372000
---
230,99959
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
4
22
14
3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 3, 17, 21, 28, 810 24900
103000
195000
-------
422,48182
304,95092
236,87690
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
206410165
4
206410341
206410456
206410359
109810153
109810162
109810426
109810259
109830184
109810011
109810029
109810038
109810444
109810223
109830166
109810047
109830121
109810056
109810214
109830193
109810232
109830175
109810295
109830236
109810065
109830112
109810074
109830051
109810302
109830245
109810083
109830157
109810092
109830069
109810108
109830078
109810117
109830087
109810417
109810383
109830272
109810392
109830281
109810311
109830254
109810338
109830299
109810171
3
5
3
30500
97100
41300
70800
133000
157000
207000
182000
224000
164000
200000
95700
132000
59800
94900
-----------------
135
410,31195
311,65977
389,54623
343,60900
277,39918
262,70741
231,43998
277,71706
262,36057
304,92996
290,47449
319,56551
299,88216
344,50907
320,09974
266,98989
240,86851
273,62103
251,81014
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
10
60
60
30
10
1
2
2
1
1
4 4 2, 4 4 4 4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-3
MF-2
35
35
35
20
1
1
1
1
46 46 46 46 ...
191000
225000
---------
---239,20197
219,46310
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
85
50
50
3
2
2
1, 38 1 1, 2 180000
...
...
2340
...
...
312,86814
-------
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
70
70
70
70
70
70
2
2
2
2
2
2
1, 46 1, 2, 46 1, 46 1, 2, 46 1, 46 1, 2, 46 420000
504000
495000
579000
475000
573000
71700
89100
87200
105000
82900
104000
280,46358
267,14215
268,39994
256,88530
271,47926
257,63659
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
6
20
34
6
20
34
6
20
34
3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 24000
57200
145000
22800
52200
154000
18100
51300
194000
-------------------
369,80744
334,53618
282,94979
371,65629
338,72568
278,85230
379,70985
339,47172
261,00235
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
4
13
8
56
8
8
8
54
8
8
8
6
12
30
12
6
12
30
12
3, 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 17, 21, 28, 811 3, 17, 21, 28, 811 3, 17, 21, 28, 811 3, 17, 21, 28, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 111000
300000
---------------------------------------
331,87835
257,43062
206510304
206510516
206510076
206510322
206510525
206510331
206510782
206510791
206510807
206510367
206510534
206510094
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
Zootekni
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe Bilgi Sistemleri (İÖ)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İÖ)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İletişim Fakültesi
İletişim Bilimleri (Tam Burslu)
İletişim Bilimleri (%75 Burslu)
İletişim Bilimleri (%50 Burslu)
Reklam Tasarımı ve İletişimi (Tam Burslu)
Reklam Tasarımı ve İletişimi (%75 Burslu)
Reklam Tasarımı ve İletişimi (%50 Burslu)
Yeni Medya (Tam Burslu)
Yeni Medya (%75 Burslu)
Yeni Medya (%50 Burslu)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Felsefe (Tam Burslu)
Felsefe (%75 Burslu)
Felsefe (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Sosyoloji (Tam Burslu)
Sosyoloji (%75 Burslu)
Sosyoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (%25 Burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Biyomühendislik (Tam Burslu)
Biyomühendislik (%75 Burslu)
Biyomühendislik (%50 Burslu)
Endüstri ve Sistem Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri ve Sistem Mühendisliği (%75 Burslu)
Endüstri ve Sistem Mühendisliği (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
MF-3
4
32
4
4
32
4
4
4
32
4
32
4
3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 3, 21, 811 66400
95400
-------------------------
349,70647
313,49226
206510207
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-3
4
3, 17, 21, 28, 811 50400
---
381,72781
206510543
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%75 Burslu)
4
MF-3
32
3, 17, 21, 28, 811 105000
---
308,33455
206510216
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (%75 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)
Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu)
Dil ve Konuşma Terapisi (%75 Burslu)
4
MF-3
4
3, 17, 21, 28, 811 4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
MF-3
13
7
10
20
20
18
6
12
46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 109810241
109810126
109830103
109810408
109810135
109810374
109810347
109810356
109810365
-----------
266,99008
244,36271
----
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
109810144
109810435
109830306
147000
181000
...
109810268
109830209
109810277
109830218
109810286
109830227
206510464
206510473
206510482
206510694
206510701
206510719
206510649
206510658
206510667
206510243
206510507
206510013
206510252
206510261
206510031
206510049
206510288
206510279
206510058
206510067
206510904
206510913
206510922
206510931
206510861
206510879
206510888
206510897
206510376
206510385
206510552
206510119
206510128
206510816
206510825
206510834
309000
16700
51900
117000
369000
12100
48400
117000
...
...
...
...
...
...
...
...
60700
106000
...
...
...
67400
111000
254,79787
420,33324
374,65432
328,08664
237,56396
430,43763
377,97279
328,10487
-------------------------
357,94601
301,93724
---------354,83268
302,34427
---
374000
47800
94000
168000
306000
...
...
...
-----------------
136
235,94642
378,54367
341,99930
303,34275
255,55667
----------
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 Burslu)
Dil ve Konuşma Terapisi (%25 Burslu)
Ergoterapi (Tam Burslu)
Ergoterapi (%75 Burslu)
Ergoterapi (%50 Burslu)
Ergoterapi (%25 Burslu)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%75 Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
Odyoloji (Ücretli)
Odyoloji (Tam Burslu)
Odyoloji (%75 Burslu)
Odyoloji (%50 Burslu)
Odyoloji (%25 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (Ücretli)
Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (%25 Burslu)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
İlahiyat (Arapça)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Kimya ve Süreç Mühendisliği
Polimer Mühendisliği
Ulaştırma Mühendisliği
Sanat ve Tasarım Fakültesi
İletişim Sanatları
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme (İngilizce)
İşletme (İÖ)
İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett University) (Ücretli)
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet (İÖ)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
3, 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 3, 38, 46, 811 3, 38, 46, 811 3, 38, 46, 811 3, 38, 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 3, 46, 811 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-2
MF-2
MF-2
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
TM-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
12
12
6
24
24
6
9
18
54
9
4
18
18
18
6
12
12
12
6
27
27
56
8
8
8
4
TM-2
200
5
4
YGS-4
60
2
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
60
60
60
45
60
40
2
2
2
2
2
1
4
TS-1
30
1
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
50
50
55
55
60
60
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-1
40
65
65
60
60
40
2
2
2
2
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
...
...
36500
64000
162000
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
------407,01849
360,09057
259,21496
38600
79900
186000
---------------------------------------------------
27200
---
400,53040
1, 17, 121, 299 ...
...
----
46 15, 17, 86 46 15, 17, 86 15, 17, 86 15 107000
92500
130000
188000
199000
155000
-------------
301,58353
316,72082
280,56273
240,47170
234,91410
261,24412
...
---
----
46 2, 46 15, 17, 86 2 15, 17, 28 2 229000
318000
230000
325000
147000
320000
-------------
267,65440
242,03264
267,28020
240,21319
299,79080
241,51376
17, 21, 28, 251, 787 46 2 15, 17, 28 2, 15, 17, 86 15 366000
42700
47300
102000
374000
189000
-------------
229,65723
383,79102
379,09976
329,33282
230,58318
281,56512
3
17
5
3
3
8
16
49
7
7
7
150
18
12
3, 21, 28, 228 3, 21, 28, 228 3, 21, 28, 228 21, 28, 228 3, 21, 28, 228 3, 21, 28, 228 3, 21, 28, 228 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 21, 228 3, 21, 228 3, 21, 228 2300
18800
20900
28800
1220
5060
22100
220000
19900
35400
68200
103000
16700
20400
-----------------------------
467,82249
303,09222
289,25567
245,14906
486,38394
431,35141
281,58794
283,30594
414,41501
392,44215
360,36337
328,74982
418,97782
411,69860
3
22
5
5
30
15
4
5
23
18
3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 63400
323000
---------------------
354,42326
240,56618
89000
122000
207000
107000
165000
...
...
...
...
...
65800
137000
263000
326,08934
291,89555
231,51965
306,31263
256,01049
---------------352,14921
304,45420
257,26287
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
206510843
206510852
206510579
206510588
206510597
206510604
206510401
206510613
206510137
206510146
206510746
206510755
206510764
206510949
206510958
206510976
206510967
206510985
206510446
206510622
206510173
206510419
206510428
206510155
206510164
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
109910091
109910134
109910028
109910037
109910046
109910116
109910055
109910143
109910161
109910082
109930041
109910125
109930059
109910019
109930014
109910107
109910064
109930032
109910073
109930023
109910152
206010054
206010063
206010742
206010451
206010469
206010478
206010769
206010945
206010954
206010963
206010972
206010503
206010487
206010496
206010133
206010142
206010778
206010169
206010178
206010787
206010636
206010645
206010803
206010812
50500
194000
45400
231000
380000
137
388,48131
351,51454
295,92864
367,43717
279,81567
377,01269
271,84217
228,73369
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
206010548
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
6
3, 17, 21, 28, 228 52300
---
365,59186
206010593
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
31
3, 17, 21, 28, 228 124000
---
311,04613
206011061
4
TM-1
18
3, 17, 21, 28, 228 4
TM-1
6
3, 17, 21, 28, 228 49800
---
368,31014
4
TM-1
31
3, 17, 21, 28, 228 130000
---
307,82700
4
4
4
TM-1
DİL-1
DİL-1
18
3
27
3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 384000
2620
30300
-------
224,37592
463,19282
238,42766
206010699
206010706
206010821
206010248
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 Burslu)
Turizm Rehberliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm Rehberliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İletişim Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
3
12
10
10
3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 17, 21, 28, 228 7060
129000
257000
292000
---------
410,09487
290,61601
235,36502
216,85981
206010257
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TS-1
6
3, 17, 21, 28, 228 7870
---
406,63354
206010266
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TS-1
14
3, 17, 21, 28, 228 51100
---
339,69183
206010839
206010275
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli)
4
4
TS-1
TS-1
30
5
3, 17, 21, 28, 228 17, 21, 28, 228 179000
-----
267,80145
206010284
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TS-1
5
3, 17, 21, 28, 228 10700
---
396,95724
206010293
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TS-1
15
3, 17, 21, 28, 228 109000
---
301,21672
206010848
4
TS-1
20
3, 17, 21, 28, 228 240000
---
241,93420
206010654
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
4
TM-1
29
17, 21, 28, 228 355000
---
232,41342
206010663
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
7
3, 17, 21, 28, 228 39600
---
380,67443
206010672
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
6
3, 17, 21, 28, 228 58300
---
359,32646
206010857
206010363
206010372
206010381
206011104
4
4
4
4
4
TM-1
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
23
49
7
7
7
3, 17, 21, 28, 228 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 190000
155000
28200
34200
...
-----------
281,39100
261,20363
415,04934
402,71874
----
206010318
206010327
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
MF-4
MF-4
5
45
3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 44100
157000
-----
384,56871
259,95663
206010433
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
5
3, 17, 21, 28, 228 33400
---
404,28808
206010442
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
35
3, 17, 21, 28, 228 105000
---
303,46190
206011079
206010336
206010345
206010354
206011088
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
10
10
10
30
20
3, 17, 21, 28, 228 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 169000
175000
28900
66200
119000
-----------
251,91449
248,17261
413,72510
349,94497
289,64769
206011034
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
3
3, 17, 21, 28, 228 52400
---
370,61055
206011043
206010566
206010584
206010875
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım (Tam Burslu)
Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu)
Film Tasarımı (Tam Burslu)
Film Tasarımı (%50 Burslu)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
27
5
40
5
3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 3, 17, 21, 28, 228 164000
45400
139000
221000
---------
255,08059
382,24761
273,22710
221,30094
4
4
4
4
MF-4
MF-4
TS-1
TS-1
1
9
2
13
3, 21, 228 3, 21, 228 3, 21, 228 3, 21, 228 42500
387,40023
9870
128000
---------
5
5
5
5
5
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
45
5
54
8
8
14, 17, 21, 28, 63 3, 14, 17, 21, 28, 63 11, 14, 17, 21, 28, 63 3, 11, 14, 17, 21, 28, 63 3, 11, 14, 17, 21, 28, 63 41200
5030
73200
16000
30000
-----------
397,97002
489,06415
346,65920
453,14835
420,39800
4
YGS-1
10
1, 17, 21, 28, 63 ...
...
----
4
YGS-1
5
1, 3, 17, 21, 28, 63 100000
798
374,75225
206010221
206010239
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
206011097
206010981
206011007
---
206010618
206010627
206010724
206010733
206110017
206110026
206110035
206110044
206111033
206111006
206111015
138
399,62007
291,11768
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
206111024
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
206111678
206111687
206111696
206110053
206110062
206111042
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
YGS-1
14
1, 3, 17, 21, 28, 63 711000
43900
218,00382
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-1
14
1, 17, 21, 28, 63 ...
...
----
4
MF-1
3
1, 3, 17, 21, 28, 63 ...
...
----
4
4
4
4
MF-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
13
25
7
30
1, 3, 17, 21, 28, 63 1, 21, 28, 63 1, 3, 21, 28, 63 1, 3, 21, 28, 63 ...
...
----
2920
8350
585
1040
458,91799
394,17720
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Çeviribilim (İngilizce) (Ücretli)
Çeviribilim (İngilizce) (Tam Burslu)
Çeviribilim (İngilizce) (%50 Burslu)
Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu)
Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu)
Fizik (İngilizce) (Tam Burslu)
Fizik (İngilizce) (%50 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
Matematik (İngilizce) (Ücretli)
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)
Matematik (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Tarih (İngilizce) (Tam Burslu)
Tarih (İngilizce) (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Tam Burslu)
Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (İngilizce) (Ücretli)
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Kamu Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
4
TM-3
30
17, 21, 28, 63 175000
---
300,32468
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
206110098
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
4
TM-3
10
3, 17, 21, 28, 63 20600
---
413,29412
4
TM-3
40
3, 17, 21, 28, 63 66300
---
361,89589
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
MF-2
MF-2
DİL-1
DİL-1
DİL-1
MF-1
MF-1
MF-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
20
20
40
5
10
5
10
10
10
40
5
5
12
60
11
34
5
35
10
20
15
8
35
21, 28, 63 3, 21, 28, 63 3, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 21, 28, 63 3, 21, 28, 63 3, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 21, 63 3, 21, 63 3, 21, 63 25800
677
4930
50500
413000
196000
...
-----------------------------------------------
260,46810
499,31423
432,83668
375,98645
223,48981
236,50784
----
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
TM-2
TM-2
TM-2
5
25
95
20
50
3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 58900
-----------
360,62987
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
8
8
48
12
30
15
70
20
16
8
38
8
17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 4
TM-2
50
17, 21, 28, 63 4
TM-2
15
3, 17, 21, 28, 63 32600
---
392,96933
4
TM-2
70
3, 17, 21, 28, 63 194000
---
284,81097
4
TM-2
5
3, 17, 63, 85, 128 38100
---
385,75405
4
TM-2
45
3, 17, 63, 85, 128 297000
---
251,96609
206111827
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%25 Burslu)
4
TM-2
5
3, 17, 63, 85, 128 ...
---
----
206111599
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Tam Burslu)
4
TM-1
5
3, 17, 63, 83, 124 54500
---
363,21082
206111606
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (%50 Burslu)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik (İngilizce) (Ücretli)
Gazetecilik (İngilizce) (Tam Burslu)
Gazetecilik (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
40
3, 17, 63, 83, 124 4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
5
5
32
17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 206110105
206111069
206110768
206110777
206111351
206110168
206111096
206110186
206111103
206110195
206110202
206111112
206110211
206110229
206111121
206110238
206110247
206111139
206110265
206111148
206110283
206111157
206110292
206110308
206111166
206110326
206111175
206110335
206110344
206110353
206110362
206110371
206111184
206111703
206110389
206110398
206111193
206111712
206110441
206110459
206111218
206111721
206110468
206110477
206111227
206110495
206111236
206111669
206110511
206111245
999
12700
...
73400
209000
12100
41200
34700
341000
4550
233000
356000
7680
153000
78600
1990
26700
41100
334000
...
36800
249000
...
46700
295000
...
-------------------------
491,03502
352,11967
---341,44955
287,12624
430,24132
385,44637
393,20215
245,56480
434,91145
259,50591
210,66973
419,72745
290,00822
346,08892
475,63151
401,23058
378,82240
237,87988
---384,41376
261,27481
---375,59749
252,35888
----
---
---
5330
212000
-------
139
418,79250
253,69964
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
206111739
206111633
206111642
206111651
206111748
206110529
206110538
206111254
206110547
Gazetecilik (İngilizce) (%25 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
3
13
5
25
7
30
10
55
30
3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 206110556
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TS-1
10
3, 17, 21, 28, 63 3950
---
428,09069
206111572
206110565
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu)
Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Ücretli)
4
4
TS-1
TS-1
60
19
3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 86600
-----
313,96205
206110574
Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TS-1
8
3, 17, 21, 28, 63 4400
---
424,69066
206111263
4
TS-1
53
3, 17, 21, 28, 63 128000
---
291,26483
206110583
206110592
206111272
206110608
206110617
206111281
206110626
Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
10
10
45
5
10
45
15
17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 27000
122000
222000
29900
147000
---------------
417,68629
287,52124
220,35609
411,56733
266,84608
206110635
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
10
3, 17, 21, 28, 63 23300
---
426,08228
206111299
206110723
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
MF-4
MF-4
45
20
3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 99300
215000
-----
309,29750
225,72097
206110732
Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
10
3, 17, 21, 28, 63 21400
---
430,68699
206111342
206110644
Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Ücretli)
4
4
MF-4
MF-3
40
15
3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 75000
-----
338,04164
206110653
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-3
6
3, 17, 21, 28, 63 31500
---
417,17968
206111306
206111545
206111554
206110926
206110935
206111563
206110662
206110671
206111315
206110689
206110698
206111324
206110705
206110714
206111333
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
34
5
45
40
10
35
5
5
40
22
8
45
70
10
20
3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 100000
43200
192000
222000
30800
75700
313,33671
386,17754
238,17447
221,12863
409,72073
337,11163
32000
116000
141000
21200
44600
-------------------------------
206111475
206111484
206111493
206110971
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 Burslu)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
34
6
20
45
17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 95600
26900
40900
85700
---------
318,37057
427,31028
398,48423
330,07840
206110989
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-3
10
3, 17, 21, 28, 63 21800
---
438,71633
206110998
206111809
206111818
206111793
206110741
206110759
206111615
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu)
Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu)
Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu)
Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
Ticari Bilimler Fakültesi
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%25 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
4
6
6
6
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
25
5
30
5
55
10
15
3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 38, 63 3, 17, 21, 28, 38, 63 3, 17, 21, 28, 38, 63 14, 17, 21, 28, 63 3, 14, 17, 21, 28, 63 3, 14, 17, 21, 28, 63 35100
...
...
...
21900
2200
6930
---------------
409,73694
---------438,41058
506,59886
480,86128
4
MF-4
5
3, 17, 21, 28, 63 52900
---
369,77888
4
MF-4
22
3, 17, 21, 28, 63 4
4
4
4
4
MF-4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
3
5
5
25
5
3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 ...
3660
133000
...
---430,48838
288,52846
---423,63876
251,61829
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
4560
217000
-------------------
206110838
206111369
206111757
206110847
206110856
206111378
206111766
45500
177000
382,17374
246,84808
407,18285
292,29717
271,54553
431,07931
383,84520
--...
65500
...
-----------
140
---352,46147
----
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
206110908
206110917
206111403
Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
10
5
30
17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 206110865
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%25 Burslu)
4
TM-1
20
17, 21, 28, 63 4
TM-1
10
3, 17, 21, 28, 63 49500
---
368,67438
4
TM-1
40
3, 17, 21, 28, 63 229000
---
267,55780
4
TM-1
10
3, 17, 21, 28, 63 ...
---
----
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 Burslu)
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Eczacılık Fakültesi (Ücretli)
Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%75 Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%75 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Yeni Medya ve Gazetecilik (Tam Burslu)
Yeni Medya ve Gazetecilik (%50 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (%75 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu)
4
TM-1
55
17, 21, 28, 63 206110874
206111387
206111775
-------
383,04263
253,44265
---
---
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
206110883
37800
276000
206110892
206111396
206110944
206110953
206110962
206111784
206210704
206210713
206210034
206210043
206210088
206210828
206210325
206210519
206210837
206210528
206210104
206210846
206210282
206210679
206210688
206210625
206210634
206210961
206210979
206210988
206210891
206210997
206210907
206210916
206211005
206210925
206210149
206210855
206210246
206210167
206210864
206210228
206210943
206210952
206210467
206210873
206210476
206210494
206210882
206210501
206210016
206210025
206210934
206210749
206210758
206210643
206210652
206210176
206210185
206210343
206210731
206210801
206210201
4
TM-1
15
3, 17, 21, 28, 63 39800
---
380,49721
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
60
10
7
45
5
3, 17, 21, 28, 63 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 3, 17, 21, 28, 63 165000
291,52140
33800
292000
...
-----------
5
5
5
5
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
54
6
45
5
46, 736 3, 46, 736 11, 46, 736 3, 11, 46, 736 56500
16200
79600
24700
---------
371,75488
452,52623
337,93166
431,92349
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
MF-3
MF-3
MF-3
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
4
16
20
4
16
20
4
16
20
63
7
135
15
3, 21, 28, 736 3, 21, 28, 736 3, 21, 28, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 3, 21, 28, 736 3, 21, 28, 736 3, 21, 28, 736 46, 736 3, 46, 736 46, 736 3, 46, 736 5110
...
430,85374
----
284000
29000
123000
22000
---------------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
6
24
30
7
28
35
7
28
35
3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
-------------------
----------------------------
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
7
28
35
6
14
40
6
54
3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 20000
...
-----------------
376,33152
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
6
24
30
6
24
30
33
6
21
3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 55700
...
-------------------
365,57731
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-2
MF-2
TM-1
63
7
18
2
20
5
25
6
54
6
17, 21, 28, 736 3, 17, 21, 28, 736 46, 736 3, 46, 736 38, 46, 736 3, 38, 46, 736 3, 38, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 3, 46, 736 149000
27600
80300
22800
---------------------
268,63250
425,61234
337,07950
436,33634
53000
...
3470
...
18300
...
...
...
63400
...
38500
...
88900
157000
107000
77200
141
388,55202
248,86453
----
377,50940
---451,36740
---262,11436
400,43887
316,66749
408,69243
379,45307
----------
354,14353
----
394,77277
----
326,12069
262,90007
306,51746
342,39007
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
206210352
206210616
206210697
110010023
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Hukuk Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Psikoloji (İngilizce)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
İşletme Fakültesi
Bankacılık ve Finans (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat (İngilizce)
Maliye (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi (İngilizce)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği (İÖ)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
İstatistik
Kimya
Kimya (İngilizce)
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) (KKTC Uyruklu)
Türk Dili ve Edebiyatı
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İngilizce)
İşletme
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İnşaat Fakültesi
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Harita Mühendisliği
Kimya-Metalurji Fakültesi
Biyomühendislik
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
3, 46, 736 46, 736 3, 46, 736 136000
46000
7900
-------
305,08158
389,41989
477,20151
5
17, 21, 86, 795 14500
---
423,55933
30
45
45
55
45
45
55
55
45
45
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
795 795 2, 795 17, 21, 28, 795 795 2, 795 17, 21, 86, 795 2, 795 795 2, 795 119000
181000
215000
...
85600
111000
48400
66200
26000
47400
---------------------
313,88281
297,97458
285,09785
---347,55796
331,48492
354,40340
339,40333
379,63894
355,33175
YGS-4
80
2
1, 121, 795 110000
28200
379,78457
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
45
45
45
45
2
2
2
2
17, 21, 28, 795 17, 21, 28, 795 17, 21, 28, 795 17, 21, 28, 795 107000
75100
86600
86800
---------
321,13776
344,09694
335,15388
335,01118
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
45
45
45
45
2
2
2
2
17, 21, 28, 795 17, 21, 28, 795 17, 21, 28, 795 17, 21, 28, 795 47200
...
56200
138000
---------
379,20134
---364,77788
273,55874
4
MF-3
120
3
38, 795 85700
---
330,08736
4
4
4
4
6
6
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
MF-3
MF-3
45
45
45
45
60
80
2
2
2
2
2
2
17, 21, 28, 795 17, 21, 28, 795 17, 21, 28, 795 17, 21, 28, 795 795 17, 21, 28, 795 68200
74600
40300
53800
5220
6870
-------------
350,02200
344,50882
383,04180
368,16792
488,23566
481,15279
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
70
45
45
60
45
55
45
45
45
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 1 1, 75 1, 21, 75, 77 1 75 1 1 1, 75 171000
128000
48600
2810
62000
19200
71600
15400
5320
3750
14300
8710
571
14300
--12300
1670
916
329,40566
286,04750
376,86462
460,51260
416,96696
415,65853
351,76816
385,20996
430,50586
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
90
135
135
115
55
40
3
4
4
3
2
1
17, 21, 86 17, 21, 86 2, 17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 28 20700
27600
35700
20200
33900
28900
-------------
432,22714
416,38283
399,89096
433,35833
403,42431
413,78013
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
MF-2
MF-2
MF-1
MF-3
DİL-1
DİL-1
TS-2
70
70
105
25
50
40
45
1
55
2
2
3
1
2
1
2
17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 28 17, 21, 86 195000
120000
120000
90700
89200
36300
236,89794
292,37435
293,28731
324,11274
322,56584
407,32716
...
18900
-------------------
4
4
MF-4
MF-4
80
60
2
2
17, 21, 86 17, 21, 86, 295 33000
61100
-----
405,18932
357,46341
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
105
25
90
80
3
1
3
2
17, 21, 86 17, 21, 28 17, 21, 86 17, 21, 86 63300
...
60600
42000
---------
354,44666
---356,98183
380,98269
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
70
135
40
105
2
4
1
3
17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 28 72800
22800
20300
51900
---------
340,87861
427,29368
433,12420
371,35698
4
MF-4
50
2
17, 21, 86 45400
---
382,35307
4
6
6
TM-1
MF-3
MF-3
54
36
4
4
TM-2
200
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
4
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
110010226
110010129
110030054
110010244
110010138
110030099
110010147
110030063
110010156
110030072
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
110010235
110010208
110010183
110010192
110010217
110010032
110010253
110010059
110010068
110010111
110010077
110010095
110010102
110010086
110010174
110010014
110110013
110110358
110110322
110110022
110110367
110110313
110110376
110110385
110110394
110110031
110110049
110130017
110110058
110110304
110110428
110110067
110110076
110110085
110110446
110110094
110110419
110110101
110110516
110110119
110110234
110110288
110110128
110110507
110110137
110110146
110110155
110110164
110110437
110110297
110110182
3
7
8
2
84, 128 84, 90, 128 2
142
---391,15807
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
110110331
110110401
110110191
110110491
110110207
110110349
110110216
110110455
Biyomühendislik (İngilizce)
Gıda Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Matematik Mühendisliği
Matematik Mühendisliği (İngilizce)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Makine Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Mimarlık (İngilizce)
Şehir ve Bölge Planlama
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Antropoloji
Arkeoloji
Coğrafya
Felsefe
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mimarlık
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-1
MF-1
MF-4
MF-4
45
45
70
40
100
45
100
40
2
2
2
1
3
2
3
1
17, 21, 28 17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 28 17, 21, 86 17, 21, 28 17, 21, 86 17, 21, 28 41000
49000
52600
41800
46100
35800
63700
54900
-----------------
390,12603
376,20665
370,32971
388,72383
381,14211
399,03782
353,67224
366,80387
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
80
40
245
35
40
2
1
7
1
1
17, 21, 86 17, 21, 28 17, 21, 86 17, 21, 86 17, 21, 28 19500
15800
26200
19900
18200
-----------
434,91502
444,52790
419,57159
434,12489
438,20649
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
135
40
65
4
1
2
17, 21, 86 17, 21, 28 17, 21, 86 19800
16900
54500
-------
434,22143
441,48372
367,30258
5
5
MF-3
MF-3
50
30
2
1
11 20100
30200
-----
442,70832
420,05628
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TS-1
TM-3
DİL-1
DİL-1
TS-2
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
40
40
60
40
60
60
70
70
70
70
70
70
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2 395000
394000
34700
239000
19200
25900
171000
262000
137000
86600
48800
88400
-------------------------
229,92742
229,97468
355,92664
276,67671
300,89165
260,01931
282,37418
249,94829
317,74328
325,30630
354,04999
324,07602
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
50
20
70
20
50
30
20
20
60
60
80
60
20
20
50
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1 1 1 1 1, 75 1, 75 1 1 1 1, 2 1 1 1 1 1, 75 291000
...
219000
...
129000
10100
...
...
127000
...
126000
26600
...
...
14200
13600
...
14900
...
15700
1160
...
...
23400
...
15000
2080
...
...
1540
285,29563
---222,47586
---284,57180
375,25875
------376,87367
---315,17261
366,06921
------400,52758
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
MF-3
20
10
10
10
30
40
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
70
70
70
70
50
50
2
2
2
2
2
2
4
4
YGS-4
YGS-4
220
180
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
40
70
35
20
15
10
20
40
1
2
1
1
1
1
1
1
4
6
5
MF-2
MF-3
MF-3
10
110
85
1
3
3
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
110110225
110110464
110110243
110110279
110110473
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
110110252
110110482
110110261
110210551
110210587
110210393
110210384
110210154
110210603
110210172
110230167
110210206
110230052
110210215
110210224
110210233
110230034
110210012
110210021
110210039
110210048
110210057
110210578
110210066
110210075
110210084
110230185
110210093
110210109
110210118
110210127
110210136
110210145
110210163
110210648
110210181
110210199
110210639
110210242
110230079
110210409
110230122
110210499
110230149
110210612
110230176
110210506
110210287
110210542
110210251
110210515
110210621
110210657
110210524
110210481
110210269
110210278
77 2, 77 2 3
4
2
...
-------------
2 278000
364000
296000
381000
186000
262000
-------------
252,97644
230,25851
247,80098
225,38583
287,50173
262,21309
1, 17, 121, 708 1, 2, 17, 121, 708 159000
201000
38200
46200
361,33533
348,76661
147000
204000
84700
266,72508
232,01593
325,73306
...
...
49400
-----------------
15500
149000
-------
...
2 2 143
----
----
------375,54159
454,41597
268,50281
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
110210427
110210436
110210596
110210445
110210418
110210321
110210339
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarla Bitkileri
Erciş İşletme Fakültesi
İşletme
Van Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-3
MF-3
35
35
10
35
1
1
1
1
4
TM-1
55
2
4
4
YGS-2
YGS-2
90
111
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-1
MF-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (Ücretli)
Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (Tam
Burslu)
Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (%50
Burslu)
Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (%25
Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (Tam Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İktisat (%25 Burslu)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
6
Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Tam Burslu)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
230000
---------
343000
---
235,60946
1, 38, 78 1, 38 223000
143000
4050
1260
294,81007
333,05972
4
26
10
6
40
14
18
8
20
34
60
10
5
25
7
25
38
1, 3, 21, 242 1, 3, 21, 242 1, 3, 21, 242 1, 3, 21, 28, 242 1, 3, 21, 28, 242 1, 3, 21, 28, 242 1, 21, 242 1, 3, 21, 242 1, 3, 21, 242 1, 3, 21, 242 21, 242 3, 21, 242 3, 21, 242 3, 21, 242 1, 3, 21, 242 1, 3, 21, 242 1, 3, 21, 242 48000
8620
377,85086
1620
30700
430
2020
478,78229
236,95364
451000
72300
276000
373000
186000
28700
42000
80100
56600
399000
360000
48100
16000
36100
42700
--------11000
19100
19100
294,83575
408,86860
328,01768
307,76832
295,70287
400,84156
384,64394
351,34687
365,27285
222,16326
234,40792
MF-3
54
21, 242 32400
---
415,40270
6
MF-3
8
3, 21, 242 2730
---
502,58418
6
MF-3
8
3, 21, 242 16300
---
452,15452
6
4
4
4
4
MF-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
10
150
20
15
15
3, 21, 242 21, 242 3, 21, 242 3, 21, 242 3, 21, 242 20200
128000
4330
33400
52900
-----------
442,44567
314,02154
457,33375
391,94408
369,03854
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
5
35
10
5
35
10
7
20
43
7
25
38
3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 28, 242 3, 17, 21, 28, 242 3, 17, 21, 28, 242 88400
-------------------------
333,78447
4
TM-1
27
242 4
TM-1
3
3, 242 142000
---
302,21591
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
6
44
10
6
44
10
3, 21, 242 3, 21, 242 3, 21, 242 3, 21, 242 3, 21, 242 3, 21, 242 ...
...
...
60500
293000
-------------
---------331,99596
216,56917
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
37
8
8
37
17, 21, 28, 242 3, 17, 21, 28, 242 3, 17, 21, 28, 242 3, 17, 21, 28, 242 4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
8
32
8
32
8
32
20
5
40
3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 192, 242 3, 17, 21, 86, 192, 242 3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 242 193000
237,85597
204,64241
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
206310024
206310254
206310599
206310299
206310439
206310606
206310766
206310696
206310703
206310712
206310157
206310166
206310263
206310615
206310042
206310272
206310624
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
206310951
206310969
206310978
206310987
206310403
206310412
206310421
206310633
206310069
206310227
206310651
206310087
206310236
206310642
206310103
206310245
206310669
206310396
206310484
206310678
206310854
206310863
206310996
206311004
206311013
206310378
206310475
206310687
206310493
206310509
206310518
206310527
206310121
206310193
206310333
206310448
206310148
206310209
206310554
206310184
206310218
121000
46200
255000
405000
59500
280000
313,11013
376,19438
264,12603
219,80830
362,51742
256,69876
---
34600
63600
100000
61300
105000
36500
194000
41300
---------------------------
144
401,94999
353,82450
307,98097
357,13007
303,05559
398,35875
237,39895
389,57113
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
104610037
104610046
104610028
Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Tam Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA)
Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Erkek)
Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Kız)
Hemşirelik Yüksekokulu
403910131
403910149
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRKKAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
206310563
206310351
206310457
206310306
206310315
206310466
206310581
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
8
32
15
8
10
47
3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 192, 242 3, 17, 21, 86, 192, 242 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 242 3, 17, 21, 86, 242 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
20
6
7
27
30
6
6
18
16
9
25
40
6
6
4
MF-3
MF-3
MF-3
265
16
180
4
4
MF-4
MF-4
4
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
46800
115000
193000
---------------
21, 38, 242 3, 21, 38, 242 3, 21, 38, 242 3, 21, 38, 242 21, 38, 242 3, 21, 38, 242 3, 21, 38, 242 3, 21, 38, 242 21, 38, 242 3, 21, 38, 242 3, 21, 38, 242 3, 21, 38, 242 28000
43000
101000
162000
21600
34800
65600
215000
77200
151000
195000
-------------------------
424,67778
394,84197
312,04400
259,18294
439,14602
410,34473
357,55703
227,04725
341,19939
267,42391
237,94687
65, 154 78, 154 78, 155 18100
5910
97300
-------
447,69694
485,04090
316,41281
150
120
191 191 198000
-----
235,19126
TM-1
50
191 4
4
4
4
4
4
4
TM-3
DİL-1
TS-2
DİL-3
TM-3
TS-2
TS-2
5
5
5
10
5
5
5
239 239 239 1, 239 239 239 239 ...
...
...
...
...
...
...
------...
-------
----------------------
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
5
5
5
239 239 239 ...
...
...
-------
----------
4
4
4
TM-1
TM-2
TM-1
5
10
5
239 239 239 ...
----
...
-------
4
TS-1
5
239 ...
---
----
4
MF-4
5
239 ...
---
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-3
DİL-3
TM-3
DİL-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
DİL-3
5
15
15
5
15
5
5
5
15
5
205 205 205 205 189, 205 205 205 205 205 205 30200
42000
40400
415000
43400
63300
266000
167000
253000
...
---------------------
238,78197
245,89635
254,81233
222,69599
236,13795
364,46456
267,78098
284,02196
253,05406
----
4
4
MF-2
MF-1
5
5
205 205 ...
-----
----
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
8
8
8
8
205 205 205 205 4
YGS-4
5
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
10
10
10
163000
255,78318
379,83520
293,58100
237,94507
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
206310872
206310881
206310899
206310906
206310915
206310924
206310933
206310942
206310775
206310784
206310793
206310809
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
403910158
403910307
403910255
403910361
403910264
403910291
403910282
403910273
403910325
403910316
403910334
403910237
403910052
403910246
403910343
403910352
405210292
405210274
405210283
405210256
405210344
405210362
405210265
405210044
405210053
405210398
405210247
405210026
405210371
405210062
405210071
405210098
405210389
405210105
405210114
405210123
Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
Edebiyat Fakültesi
Felsefe
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kazak Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
Matematik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
Uluslararası İlişkiler
Turizm İşletmeciliği
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
(BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı)
Doğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı)
Felsefe
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça)
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Sosyoloji
Tarih
Türkoloji
Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-Türkçe)
Fen Fakültesi
Biyoloji
Matematik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Finans ve Bankacılık
İktisat
İşletme
Uluslararası İlişkiler
İlahiyat Fakültesi
İslam Bilimleri
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Radyo, Televizyon ve Sinema
Mühendislik Fakültesi
4
1
3
---
----
265000
---------
261,13152
1, 205 291000
61500
327,95581
205 205 205 236000
167000
166000
-------
243,67875
272,70788
273,49676
145
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
405210132
405210141
405210159
405210238
405210335
405210326
405210308
405210168
405210177
PROGRAM ADI (2)
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe ve Tarla Bitkileri
Bitki Koruma
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
4
4
4
5
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
5
5
5
5
5
205 205 205 205 205 4
4
MF-2
MF-2
3
3
205 205 4
4
YGS-6
YGS-6
5
5
1, 205 1, 205 214000
189000
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
-----------
226,49459
241,54616
----538000
763000
96200
129000
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
54
6
54
6
97, 289 3, 97, 289 17, 21, 28, 97, 289 3, 17, 21, 28, 97, 289 ---------
300610092
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
4
TM-1
54
17, 21, 28, 97, 289 ---
300610108
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İngilizce) (Ücretli)
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Konaklama İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Konaklama İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTCGAZİMAĞUSA)
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları)
(Ücretli)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)
4
TM-1
6
3, 17, 21, 28, 97, 289 4
TM-1
54
17, 21, 28, 97, 289 ---
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
6
54
6
3, 17, 21, 28, 97, 289 17, 21, 28, 97, 289 3, 17, 21, 28, 97, 289 -------
5
MF-3
10
11, 17, 21, 28, 66, 97, 792 4
YGS-1
10
1, 17, 21, 28, 66, 97, 791 4
YGS-1
5
1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-1
MF-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
10
10
5
10
10
5
20
35
12
30
35
1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 1, 66, 97, 791 1, 3, 66, 97 1, 3, 66, 97 1, 21, 28, 66, 77, 97, 791 1, 3, 21, 28, 66, 77, 97 1, 3, 21, 28, 66, 77, 97 1, 66, 97 1, 3, 66, 97 1, 3, 66, 97 1, 3, 66, 97 4
TM-3
130
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TS-1
TS-1
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
YGS-4
YGS-4
300110273
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretli)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu)
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Ücretli)
4
300110282
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Tam Burslu)
300111235
300112154
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
300610074
300610083
300610056
300610065
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
İşletme Fakültesi
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
262,34230
235,92558
300610011
300610029
300610038
300610047
300112506
287000
---
250,39553
62300
---
362,67822
320000
17000
277,38020
172000
17800
255,51413
12800
1330
350,76416
150000
470000
825000
25900
49400
73500
366,78187
291,89011
247,77977
66, 97 274000
---
265,49252
15
54
6
20
6
25
11
15
4
18
22
7
18
20
63
7
3, 66, 97 17, 21, 66, 86, 97 3, 17, 21, 66, 86, 97 1, 66, 97, 791 1, 3, 66, 97 1, 3, 66, 97 1, 3, 66, 97 1, 66, 97, 791 1, 3, 66, 97 1, 3, 66, 97 1, 66, 97, 791 1, 3, 66, 97 1, 3, 66, 97 1, 3, 66, 97 1, 66, 97 1, 3, 66, 97 34900
...
...
-------
392,97138
-------
281000
18800
256,64380
52000
2430
338,89342
22100
1870
385,71132
960000
73600
141000
19900
238,56043
398,54676
MF-1
10
17, 21, 28, 66, 97, 791 ---
4
MF-1
5
3, 17, 21, 28, 66, 97 ---
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
4
4
MF-1
MF-3
10
10
3, 17, 21, 28, 66, 97 17, 21, 28, 66, 97, 791 -----
300112163
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-3
3
3, 17, 21, 28, 66, 97 300112172
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-3
15
3, 17, 21, 28, 66, 97 300110016
300110025
300111535
300110043
300110052
300111517
300110061
300110079
300111438
300110097
300110104
300111492
300111508
300110113
300110122
300112587
300112596
300110131
300111614
300111623
300111632
300110149
300111641
300111659
300110167
300110176
300111474
300111483
300112303
300112409
81300
-----
146
335,80388
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
5
2
10
54
6
135
15
10
3
10
21, 28, 66, 77, 97, 791 3, 21, 28, 66, 77, 97 3, 21, 28, 66, 77, 97 66, 97, 791 3, 66, 97 17, 21, 28, 66, 97, 791 3, 17, 21, 28, 66, 97 66, 97, 791 3, 66, 97 3, 66, 97 261000
...
414000
31900
4
4
TM-2
TM-2
180
20
66, 97 3, 66, 97 148000
29900
300112339
300112296
300112454
300112463
300110361
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi
Hukuk (Ücretli)
Hukuk (Tam Burslu)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik (Ücretli)
Gazetecilik (Tam Burslu)
Gazetecilik (%50 Burslu)
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)
300110379
300110219
300110228
300111298
300112472
300112542
300110237
300110246
300110264
300110307
300111253
110000
-------------------------
426,36077
269,37986
---222,88355
396,70154
311,29275
303,75985
396,68425
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
300110325
300110334
5480
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
10
2
10
66, 97, 791 3, 66, 97 3, 66, 97 4
TS-1
10
17, 21, 28, 66, 97, 791 4
TS-1
3
3, 17, 21, 28, 66, 97 4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
15
10
2
10
10
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TS-1
300111395
300112206
300112384
300112393
300110388
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
300110397
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu)
300111411
300112199
300112445
300112436
300112312
300112321
102000
-------
305,16018
---
83100
---
316,17844
3, 17, 21, 28, 66, 97 66, 97, 791 3, 66, 97 3, 66, 97 17, 21, 28, 66, 97, 791 38500
-----------
351,65324
5
3, 17, 21, 28, 66, 97 71800
---
323,76928
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
25
20
4
18
10
3, 17, 21, 28, 66, 97 66, 97, 791 3, 66, 97 3, 66, 97 17, 21, 28, 66, 97, 791 76900
-----------
320,24896
4
TS-1
2
3, 17, 21, 28, 66, 97 29700
---
361,91111
4
TS-1
10
3, 17, 21, 28, 66, 97 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
10
2
10
10
5
20
10
5
20
10
3
19
10
5
20
10
4
28
17, 21, 28, 66, 97, 791 3, 17, 21, 28, 66, 97 3, 17, 21, 28, 66, 97 66, 97, 791 3, 66, 97 3, 66, 97 17, 21, 28, 66, 97, 791 3, 17, 21, 28, 66, 97 3, 17, 21, 28, 66, 97 17, 21, 28, 66, 97, 791 3, 17, 21, 28, 66, 97 3, 17, 21, 28, 66, 97 17, 21, 28, 66, 97, 791 3, 17, 21, 28, 66, 97 3, 17, 21, 28, 66, 97 17, 21, 28, 66, 97, 791 3, 17, 21, 28, 66, 97 3, 17, 21, 28, 66, 97 4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
20
10
47
15
17, 21, 28, 66, 97, 791 3, 17, 21, 28, 66, 97 3, 17, 21, 28, 66, 97 3, 17, 21, 28, 66, 97 300111923
300112066
300112242
300110616
300110625
300111095
300110634
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
İktisat (İngilizce) (Ücretli)
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
10
3
19
10
3
19
10
66, 97, 791 3, 66, 97 3, 66, 97 17, 21, 28, 66, 97, 791 3, 17, 21, 28, 66, 97 3, 17, 21, 28, 66, 97 17, 21, 28, 66, 97, 791 300110643
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
2
3, 17, 21, 28, 66, 97 300111156
300110652
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
MF-4
MF-4
10
10
3, 17, 21, 28, 66, 97 17, 21, 28, 66, 97, 791 300110661
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
5
3, 17, 21, 28, 66, 97 300111138
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
20
3, 17, 21, 28, 66, 97 300110431
300110449
300110952
300111959
300112057
300112233
300110458
300110467
300110934
300110476
300110485
300111032
300110494
300110501
300111014
300110537
300110546
300110979
300110573
300110582
300111359
300111368
---
200000
231000
204000
198000
168000
130000
46000
205000
111000
68400
131000
-------------------------------------------------------------
277,76255
267,04156
276,32976
283,12891
294,81374
312,97130
381,23958
231,34743
296,93906
346,85062
279,31529
----74000
-----
147
339,27111
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu)
Sağlık Yönetimi (Ücretli)
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara
Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara
Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50 Burslu)
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme ve Finans Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%50 Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (Ücretli)
Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
10
5
20
20
6
38
20
7
30
10
8
2
7
10
5
20
10
5
20
10
2
10
17, 21, 28, 66, 97, 791 3, 17, 21, 28, 66, 97 3, 17, 21, 28, 66, 97 66, 97, 791 3, 66, 97 3, 66, 97 17, 21, 28, 66, 97, 791 3, 17, 21, 28, 66, 97 3, 17, 21, 28, 66, 97 3, 17, 21, 28, 66, 97 17, 21, 28, 66, 97, 791 3, 17, 21, 28, 66, 97 3, 17, 21, 28, 66, 97 17, 21, 28, 66, 97, 791 3, 17, 21, 28, 66, 97 3, 17, 21, 28, 66, 97 17, 21, 28, 66, 97, 791 3, 17, 21, 28, 66, 97 3, 17, 21, 28, 66, 97 17, 21, 28, 66, 97, 791 3, 17, 21, 28, 66, 97 3, 17, 21, 28, 66, 97 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
TM-1
40
11
25
34
80
10
4
6
18
4
20
66, 97 3, 66, 97 3, 66, 97 3, 66, 97 66, 97 3, 66, 97 3, 66, 97 3, 66, 97 66, 97, 791 3, 66, 97 3, 66, 97 6
MF-3
5
3, 17, 21, 28, 66, 97, 792, 824 12900
---
461,29677
6
MF-3
5
3, 17, 21, 28, 66, 97, 792, 824 17100
---
450,09258
4
YGS-1
10
1, 17, 21, 28, 66, 97, 791 4
YGS-1
3
1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 95000
712
378,98143
4
YGS-1
19
1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
10
5
15
10
5
10
8
2
7
8
2
7
8
2
7
10
4
37
1, 17, 21, 28, 66, 97, 791 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 1, 17, 21, 28, 66, 97, 791 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 1, 17, 21, 28, 66, 97, 791 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 1, 17, 21, 28, 66, 97, 791 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 1, 17, 21, 28, 66, 97, 791 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 1, 66, 97, 791 1, 3, 66, 97 1, 3, 66, 97 342000
56200
295,55674
381000
63800
287,60100
467000
81200
272,72475
1177034
133000
197,42971
388000
65300
286,20202
296000
48100
306,18007
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu)
4
YGS-6
20
1, 17, 21, 28, 66, 97, 791 4
YGS-6
5
1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 385000
64700
286,76136
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
27
5
3
19
1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 1, 17, 21, 28, 66, 97, 791 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 314000
51300
301,77695
4
4
YGS-2
YGS-2
5
45
1, 3, 38, 66, 97 1, 3, 38, 66, 97 ...
613000
...
17500
---222,71596
4
4
4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
20
4
16
1, 66, 97, 791 1, 3, 66, 97 1, 3, 66, 97 ...
...
...
...
...
...
----------
87300
97500
224000
102000
102000
---------------------------------------------
322,75029
311,19019
218,81645
306,10489
306,24986
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
300110679
300110688
300111111
300112348
300112357
300112366
300110697
300110704
300111059
300111068
300112084
300112093
300112109
300110713
300110722
300111077
300110925
300111174
300111183
300110873
300111208
300111217
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
300111968
300112251
300112269
300112278
300111977
300111995
300112003
300112012
300112118
300112127
300112136
300112481
300112499
300111844
300111853
300111862
300110785
300110794
300111808
300111889
300111898
300111905
300110801
300111774
300111783
300110819
300111756
300111747
300110891
300110907
300111826
300111941
300112075
300112287
300110828
300110837
300111702
300110846
300110855
300111729
300112603
300112533
300112578
300112551
300112569
108000
103000
68400
33700
77700
178000
159000
24600
39700
74000
114000
-----------------------
148
300,55696
305,61145
346,91242
412,77107
340,51563
248,51832
261,49130
432,22417
400,81357
345,57591
316,78531
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
300110758
300110767
300111314
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
10
3
15
1, 17, 21, 28, 66, 97, 791 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
15
5
5
10
15
10
5
5
15
15
5
10
58
15
15
62
36
4
69, 97, 285 3, 69, 97, 285 3, 69, 97, 285 3, 69, 97, 285 21, 28, 69, 97 3, 21, 28, 69, 97 3, 21, 28, 69, 97 3, 21, 28, 69, 97 21, 28, 69, 97 3, 21, 28, 69, 97 3, 21, 28, 69, 97 3, 21, 28, 69, 97 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 69, 97 3, 69, 97 4
YGS-1
20
1, 17, 21, 28, 69, 97 4
YGS-1
15
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 4
YGS-1
10
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
TM-2
10
20
20
10
20
45
11
9
45
66
16
16
62
10
10
5
20
20
10
20
50
135
15
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 1, 21, 28, 69, 97 1, 3, 21, 28, 69, 97 1, 3, 21, 28, 69, 97 1, 3, 21, 28, 69, 97 1, 69, 97 1, 3, 69, 97 1, 3, 69, 97 1, 3, 69, 97 69, 97 3, 69, 97 3, 69, 97 3, 69, 97 1, 69, 97 1, 3, 69, 97 1, 3, 69, 97 1, 3, 69, 97 1, 69, 97 1, 3, 69, 97 1, 3, 69, 97 1, 3, 69, 97 69, 97 3, 69, 97 4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
20
15
15
20
20
15
15
20
20
21, 69, 97, 157 3, 21, 69, 97, 157 3, 21, 69, 97, 157 3, 21, 69, 97, 157 21, 69, 97, 157 3, 21, 69, 97, 157 3, 21, 69, 97, 157 3, 21, 69, 97, 157 17, 21, 28, 69, 97 2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
304000
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
49500
304,24769
300210139
300210703
300211173
300210148
300210157
300210712
300211182
300210166
300210175
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Beşeri Bilimler Fakültesi
Çin Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Çin Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Çin Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu)
Çin Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
İletişim Fakültesi
Basın ve Yayın (Ücretli)
Basın ve Yayın (Tam Burslu)
Basın ve Yayın (%75 Burslu)
Basın ve Yayın (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler (Ücretli)
Halkla İlişkiler (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler (%75 Burslu)
Halkla İlişkiler (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli)
300210721
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TS-1
20
3, 17, 21, 28, 69, 97 105000
---
303,54629
300211191
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%75 Burslu)
4
TS-1
10
3, 17, 21, 28, 69, 97 160000
---
275,92026
300210184
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%75 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (Ücretli)
4
TS-1
20
3, 17, 21, 28, 69, 97 4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
20
15
10
20
25
25
20
45
17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 69, 97 425000
49700
80900
228000
...
...
-------------------------------------
416000
29200
256,73044
19300
26200
1660
1910
299,71770
258,03682
1226965
206000
272000
641000
284000
45000
66500
133000
77700
30800
35800
61200
---------
205,99348
346,56770
328,81957
268,79152
262,42068
381,42748
361,71993
319,54260
208000
...
17300
...
279,47639
----
64200
171000
2500
4910
340,96557
282,30664
190000
...
-----
285,97173
----
24500
...
41400
24700
34700
330,20764
---248,96963
266,11418
217,69696
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
300211394
300211401
300211649
300211464
300210015
300210572
300211101
300210024
300210033
300210581
300211658
300210042
300210051
300210599
300211119
300210069
300211852
300211861
300210078
300210606
300211128
300210087
300210096
300210615
300211137
300210103
300210493
300210624
300211146
300210633
300210484
300210642
300211155
300210651
300211419
300211473
300211667
300211482
300210112
300210696
300211164
300210687
300211094
300211843
300210218
300210748
300210227
300210236
300210757
300211207
300210245
300211773
23000
...
120000
246000
165000
280000
-------------------
275,48493
---216,99705
376,71854
350,77965
280,52964
-------
295,39972
239,67681
273,68293
225,02529
---
405000
...
-----------------
149
214,02429
----
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
300211782
300211834
300211879
İşletme Yönetimi (Tam Burslu)
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)
Pilotaj (İngilizce) (Tam Burslu)
4
4
4
TM-1
MF-4
MF-4
5
27
3
3, 69, 97 17, 21, 28, 41, 69, 97, 210 3, 17, 21, 28, 41, 69, 97, 210 300211058
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
4
TM-1
25
17, 21, 28, 69, 97 300211216
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
20
3, 17, 21, 28, 69, 97 250000
---
261,00874
300211225
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu)
4
TM-1
20
3, 17, 21, 28, 69, 97 361000
---
230,90971
300211076
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TM-1
20
3, 17, 21, 28, 69, 97 ---
300210299
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
4
TM-2
20
17, 21, 28, 69, 97 ---
...
...
...
-------
----------
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
---
300210784
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-2
15
3, 17, 21, 28, 69, 97 300000
---
250,99505
300211234
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu)
4
TM-2
15
3, 17, 21, 28, 69, 97 382000
---
228,09430
300210306
300210315
300210793
300211243
300210324
300210333
300210809
300211252
300210342
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
15
20
15
25
15
20
20
15
15
3, 17, 21, 28, 69, 97 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
20
5
5
10
30
15
20
50
69, 97 3, 69, 97 3, 69, 97 3, 69, 97 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 300211816
300211825
300210378
300210836
300211261
300210387
300211791
300211807
300210396
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (%75 Burslu)
Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%75 Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
36
4
25
20
20
20
36
4
25
69, 97 3, 69, 97 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 69, 97 3, 69, 97 17, 21, 28, 69, 97 300210845
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
20
3, 17, 21, 28, 69, 97 300211279
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
4
MF-4
15
3, 17, 21, 28, 69, 97 ---
300210403
300210412
300210854
300211288
300210421
300211446
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
20
25
15
15
25
25
3, 17, 21, 28, 69, 97 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 17, 21, 28, 69, 97 -------------
300211491
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
5
3, 17, 21, 28, 69, 97 300211507
300211067
300211297
300211304
300211085
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
20
15
20
20
3, 17, 21, 28, 69, 97 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 300211755
300211764
300211613
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Ücretli)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Tam Burslu)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
36
4
15
69, 97 3, 69, 97 17, 21, 28, 69, 97 300211622
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-3
5
3, 17, 21, 28, 69, 97 ---
300211631
300211437
300211516
300211685
300211525
300211428
300211534
300211694
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Ergoterapi (İngilizce) (Ücretli)
Ergoterapi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ergoterapi (İngilizce) (%75 Burslu)
Ergoterapi (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
TM-1
10
15
3
2
5
15
7
5
3, 17, 21, 28, 69, 97 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 3, 17, 21, 28, 69, 97 -----------------
300211719
300211728
300211737
300211746
300210439
300210827
300211597
300210448
276000
407000
397000
...
...
...
...
82600
113000
...
...
223000
...
...
185000
198000
209000
147000
182000
...
...
91600
...
225000
...
-------------------------------------------------------
-------------------
150
258,02631
218,63518
219,78010
-------------
328,27064
295,91402
-------
219,90927
-------
242,54645
235,32596
229,27942
266,74994
243,72871
-------
323,00422
----
269,01927
----
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
4
TM-1
8
3, 17, 21, 28, 69, 97 4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
30
15
20
20
25
15
15
20
1, 17, 21, 28, 69, 97, 295 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97, 295 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97, 295 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97, 295 1, 17, 21, 28, 69, 97 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
15
10
10
10
23
13
13
58
1, 38, 69, 78, 97 1, 3, 38, 69, 78, 97 1, 3, 38, 69, 78, 97 1, 3, 38, 69, 78, 97 1, 38, 69, 97 1, 3, 38, 69, 97 1, 3, 38, 69, 97 1, 3, 38, 69, 97 300210969
300210978
300211331
300210987
300211385
Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu
Güverte (İngilizce) (Ücretli)
Güverte (İngilizce) (Tam Burslu)
Güverte (İngilizce) (%75 Burslu)
Güverte (İngilizce) (%50 Burslu)
Ulaştırma ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli)
Ulaştırma ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu)
Ulaştırma ve Lojistik (İngilizce) (%75 Burslu)
Ulaştırma ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu)
Hemşirelik Yüksekokulu
Ebelik (Ücretli)
Ebelik (Tam Burslu)
Ebelik (%75 Burslu)
Ebelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%75 Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finansman (İngilizce) (Ücretli)
Bankacılık ve Finansman (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finansman (İngilizce) (%75 Burslu)
Bankacılık ve Finansman (İngilizce) (%50 Burslu)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
10
10
15
15
18
1, 17, 21, 28, 69, 97 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 1, 17, 21, 28, 69, 97 300211552
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Tam Burslu)
4
YGS-4
8
300211701
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%75 Burslu)
4
YGS-4
300211561
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 Burslu)
4
300210536
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Muhasebe (İngilizce) (Ücretli)
Muhasebe (İngilizce) (Tam Burslu)
Muhasebe (İngilizce) (%75 Burslu)
Muhasebe (İngilizce) (%50 Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (Ücretli)
Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (%75 Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%75 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Deniz Bilimleri Fakültesi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi
300710019
300710028
300211543
300210906
300210924
300211313
300210915
300210475
300210863
300211322
300210527
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
---
281000
370000
502000
12600
23300
38600
287,93524
265,67874
242,80618
518000
857000
92100
131000
265,07874
226,47527
318000
...
650000
9280
...
17600
267,05393
---219,04126
249000
332000
597000
5290
10200
17500
285,98798
263,80245
224,34293
506000
805000
89500
130000
266,86109
231,57371
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 211000
47900
346,26666
6
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 ...
...
----
YGS-4
8
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 516000
93900
290,90856
4
YGS-6
20
1, 17, 21, 28, 69, 97 4
YGS-6
20
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 804000
130000
231,66761
4
YGS-6
15
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
20
20
10
5
5
20
5
5
10
20
5
10
10
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 1, 17, 21, 28, 69, 97 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 1, 17, 21, 28, 69, 97 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 1, 17, 21, 28, 69, 97 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 734000
127000
238,89449
781000
129000
234,01109
418000
807000
71400
130000
280,77134
231,43953
4
MF-2
2
3, 17, 21, 28, 97, 139, 153 ...
---
----
4
MF-2
20
3, 17, 21, 28, 97, 139, 153 ...
---
----
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
3
3, 17, 21, 28, 97, 153, 160 ...
---
----
4
TM-1
30
3, 17, 21, 28, 97, 153, 160 ...
---
----
4
MF-4
4
3, 17, 21, 28, 97, 153, 160 ...
---
----
4
MF-4
40
3, 17, 21, 28, 97, 153, 160 ...
---
----
4
MF-4
4
3, 17, 21, 28, 97, 153, 160 ...
---
----
4
MF-4
40
3, 17, 21, 28, 97, 153, 160 ...
---
----
300710073
300710161
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Denizcilik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)
Pilotaj (İngilizce) (Tam Burslu)
4
4
MF-4
MF-4
20
2
17, 21, 28, 41, 97, 153, 210 3, 17, 21, 28, 41, 97, 153, 210 ...
...
-----
-------
300710082
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TM-1
2
3, 17, 21, 28, 97, 153 ...
---
----
300710091
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Denizcilik Yüksekokulu
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Tam Burslu)
4
TM-1
20
3, 17, 21, 28, 97, 153 ...
---
----
4
YGS-1
5
1, 3, 97, 153, 160 ...
...
----
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
300211455
300211579
300211676
300211588
300210563
300210881
300211604
300210899
300210872
300211349
300210545
300210996
300211004
300211358
300211013
300210933
300210942
300211367
300210951
300211022
300211031
300211376
300211049
300710143
300710152
300710037
300710046
300710055
300710064
300710107
151
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
50
5
50
1, 3, 97, 153, 160 1, 3, 97, 153, 160 1, 3, 97, 153, 160 ...
...
...
...
...
...
----------
4
YGS-1
3
1, 3, 70, 97 ...
...
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
20
5
20
70
14
39
54
6
120
15
15
3
3
24
1, 3, 70, 97 1, 3, 21, 28, 70, 77, 97 1, 3, 21, 28, 70, 77, 97 1, 70, 97 1, 3, 70, 97 1, 3, 70, 97 1, 70, 97 1, 3, 70, 97 70, 97 3, 70, 97 3, 70, 97 1, 70, 97 1, 3, 70, 97 1, 3, 70, 97 ...
18200
...
1620
---307,44943
172000
722000
1025810
...
226000
40500
78500
28000
67000
143000
...
-------
357,98519
259,31190
231,55737
---280,95931
386,22364
352,59821
...
...
...
...
-------
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
TM-2
72
8
3
10
3
10
180
20
70, 97 3, 70, 97 3, 70, 97 3, 70, 97 3, 70, 97 3, 70, 97 70, 97 3, 70, 97 285000
...
159000
-----------------
262,03532
---287,16607
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
3
20
5
20
3
20
3
20
3
20
3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 353000
---------------------
232,89296
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
3
20
5
30
3, 70, 97 3, 70, 97 3, 70, 97 3, 70, 97 83700
---------
315,80987
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
6
49
2
18
3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 79100
---------
332,64247
300310271
300311057
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Tam Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%50 Burslu)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)
Özel Eğitim Öğretmenliği (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Tarih (Tam Burslu)
Tarih (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
İletişim Bilimleri Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Tam Burslu)
Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
MF-4
MF-4
5
20
3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 216000
-----
225,17524
300310298
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
5
3, 17, 21, 28, 70, 97 171000
---
250,63630
300311066
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (%25 Burslu)
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
20
3, 17, 21, 28, 70, 97 ---
4
MF-4
5
3, 17, 21, 28, 70, 97 ---
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
20
5
50
5
20
3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
TM-3
TM-3
TM-3
6
54
45
5
3
20
4
35
4
3, 70, 97 3, 70, 97 70, 97 3, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 17, 21, 28, 70, 97 3, 70, 97 3, 70, 97 3, 70, 97 4
MF-2
1
3, 17, 21, 28, 70, 97 300710116
300710125
300710134
300311463
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
300311472
300310023
300310932
300310526
300310959
300310941
300311348
300311436
300310535
300310968
300310977
300311224
300311445
300311454
300311339
300311393
300310041
300310562
300310068
300310986
300310905
300311357
300310086
300311269
300310129
300310614
300310147
300311296
300310165
300310995
300310192
300311003
300311012
300311021
300311039
300311048
300310314
300311118
300311506
300310783
300311075
300311084
300311093
300311109
300311127
300311136
300311145
300311154
300311233
300311409
300311163
300311172
300311481
300311418
300311499
300310332
135000
207000
32300
...
...
319000
276000
251000
74900
...
148000
149000
35900
197000
141000
...
...
...
...
...
...
-----------------------------
---
152
298,53303
279,74959
393,42152
------241,77701
257,85863
265,51759
321,52627
----
265,85242
265,61817
408,15865
237,05363
275,13737
-------------------
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
300310341
300310395
300310792
300310411
300311321
300310438
300311206
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (İngilizce) (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
Gastronomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Gastronomi (İngilizce) (%25 Burslu)
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (%25 Burslu)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTCLEFKOŞA)
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları)
(Ücretli)
Eğitim Fakültesi
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
MF-2
9
3, 17, 21, 28, 70, 97 4
4
4
4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
5
20
5
20
1, 3, 17, 21, 28, 70, 97 1, 3, 17, 21, 28, 70, 97 1, 3, 17, 21, 28, 70, 97 1, 3, 17, 21, 28, 70, 97 ...
...
824000
...
...
131000
------229,70323
4
4
YGS-6
YGS-6
5
20
1, 3, 17, 21, 28, 70, 97 1, 3, 17, 21, 28, 70, 97 522000
92900
264,57346
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
5
45
4
16
4
1, 3, 38, 70, 97 1, 3, 38, 70, 97 1, 3, 70, 97 1, 3, 70, 97 1, 3, 70, 97 ...
...
392000
...
...
...
66000
...
------285,46074
----
5
MF-3
10
11, 17, 21, 28, 71, 97, 792 111000
---
301,68513
4
YGS-1
10
1, 71, 97 4
YGS-1
14
1, 3, 71, 97 470000
35700
247,57897
4
YGS-1
8
1, 3, 71, 97 857000
44700
204,98107
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
8
5
10
10
10
25
8
12
35
103
15
7
20
15
15
10
15
10
10
15
15
65
10
5
20
1, 3, 71, 97 1, 21, 28, 71, 97 1, 3, 21, 28, 71, 97 1, 3, 21, 28, 71, 97 1, 3, 21, 28, 71, 97 1, 71, 97 1, 3, 71, 97 1, 3, 71, 97 1, 3, 71, 97 71, 97 3, 71, 97 3, 71, 97 3, 71, 97 1, 71, 97 1, 3, 71, 97 1, 3, 71, 97 1, 3, 71, 97 1, 71, 97 1, 3, 71, 97 1, 3, 71, 97 1, 3, 71, 97 1, 71, 97 1, 3, 71, 97 1, 3, 71, 97 1, 3, 71, 97 27900
33400
1980
2020
249,67345
225,42620
201000
247000
608000
341000
42900
56800
107000
30400
33900
58800
---------
348,29449
335,26175
272,90791
245,35597
383,66475
370,07449
333,95027
245000
289000
18200
18900
267,23443
254,02951
58700
101000
2450
2860
345,36796
316,66963
1021329
98000
128000
397000
143000
25500
32000
77900
232,02772
385,28355
372,32448
308,67575
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
39
6
6
9
50
15
5
35
10
15
15
10
71, 97 3, 71, 97 3, 71, 97 3, 71, 97 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 71, 97 3, 71, 97 3, 71, 97 3, 71, 97 ...
...
...
...
-------------------------
-------------
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
10
10
15
25
138
20
4
38
17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 71, 97 3, 71, 97 3, 71, 97 3, 71, 97 4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
10
8
9
8
17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 ---
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
300311515
300311524
300310474
300311427
300310835
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
300411329
300411338
300411347
300411356
300411365
300410013
300410701
300410976
300410022
300410031
300410719
300410985
300410049
300410473
300410728
300410994
300410482
300410604
300410613
300411002
300410737
300410058
300410746
300411011
300410067
300410491
300410525
300411029
300410552
300411595
300411602
300411611
300411629
300410507
300410534
300411038
300410561
300410094
300410755
300411047
300410101
300410119
300410764
300411056
300410128
300410579
300410588
300411065
300410773
300410137
300410782
300411074
300410146
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75 Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%75 Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%75 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (Ücretli)
Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (Tam Burslu)
Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (%75 Burslu)
Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (%50 Burslu)
59500
75800
279000
174000
321000
91800
120000
204000
36400
38100
75500
345000
417000
-------------------------
153
367,65334
354,53114
263,87895
281,06115
232,03468
317,52396
288,92488
280,92951
387,90533
385,71477
348,51775
238,47471
199,74223
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
10
15
5
10
10
10
15
10
10
10
10
40
17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 300410234
300410834
300411117
300410243
300410279
300410843
300411126
300410288
300410252
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%75 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (İngilizce) (Ücretli)
Sosyal Hizmet (İngilizce) (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 Burslu)
Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 Burslu)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik (İngilizce) (Ücretli)
Gazetecilik (İngilizce) (Tam Burslu)
Gazetecilik (İngilizce) (%75 Burslu)
Gazetecilik (İngilizce) (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli)
Radyo ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu)
Radyo ve Televizyon (İngilizce) (%75 Burslu)
Radyo ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu)
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
10
10
5
10
9
9
9
8
10
17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 17, 21, 28, 71, 97 300410852
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
4
TS-1
10
3, 17, 21, 28, 71, 97 218000
---
251,17246
300411135
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu)
4
TS-1
10
3, 17, 21, 28, 71, 97 255000
---
236,14957
300410261
4
TS-1
10
3, 17, 21, 28, 71, 97 300410297
300410861
300411144
300410304
300410313
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
15
15
5
5
17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 17, 21, 28, 71, 97 300410879
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
15
3, 17, 21, 28, 71, 97 ---
300411153
300410516
300410888
300411171
300410543
300411514
300411523
300411532
300411541
300410331
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
15
5
10
5
10
10
15
20
15
9
3, 17, 21, 28, 71, 97 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 71, 97 3, 71, 97 3, 71, 97 3, 71, 97 17, 21, 28, 71, 97 ---------------------
300410897
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
9
3, 17, 21, 28, 71, 97 300411189
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
4
MF-4
13
3, 17, 21, 28, 71, 97 ---
300410385
300410349
300410904
300411198
300410358
300410437
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
9
5
15
15
5
5
3, 17, 21, 28, 71, 97 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 17, 21, 28, 71, 97 -------------
300410913
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
15
3, 17, 21, 28, 71, 97 ---
300411205
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
4
MF-4
15
3, 17, 21, 28, 71, 97 ---
300410446
300411471
300411489
300411498
300411505
300410367
300410922
300411214
300410376
300411435
300411444
300411453
300411462
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%75 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
10
15
20
15
10
15
15
10
15
10
15
20
3, 17, 21, 28, 71, 97 71, 97 3, 71, 97 3, 71, 97 3, 71, 97 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 3, 17, 21, 28, 71, 97 4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
40
6
3
71, 97 3, 71, 97 3, 71, 97 302000
122000
225000
-------------------------------------------
250,34424
325,68583
281,28199
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
300410155
300410791
300411083
300410164
300410173
300410807
300411092
300410182
300410597
300410816
300411108
300410825
300411241
300411277
300411374
141000
226000
120000
205000
284,59063
247,58838
295,42065
256,46651
---
226000
...
...
...
...
207000
210000
-----------
---
...
...
...
...
---------------------------
49600
...
-------
...
...
...
...
159000
182000
154
215,17242
-------------
230,69941
229,04226
-------------
258,10204
243,88539
-------------
383,00762
----
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
300411383
300411259
300411268
300411392
300411408
300411559
300411568
300411577
300411586
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%75 Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
11
36
6
3
15
9
6
9
36
3, 71, 97 71, 97 3, 71, 97 3, 71, 97 3, 71, 97 38, 71, 97 3, 38, 71, 97 3, 38, 71, 97 3, 38, 71, 97 300410676
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-2
10
3, 17, 21, 28, 71, 97 ---
300411223
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (%75 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O.
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%75 Burslu)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Atatürk Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu)
Fen Bilgisi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Fen Bilgisi Öğretmenliği (%50 Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Tam Burslu)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%50 Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu)
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu)
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)
Matematik (İngilizce) (%75 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
4
MF-2
15
3, 17, 21, 28, 71, 97 ---
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
5
2
13
1, 17, 21, 28, 71, 97 1, 3, 17, 21, 21, 71, 97 1, 3, 17, 21, 28, 71, 97 ...
...
...
...
-------
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
5
2
13
1, 17, 21, 28, 71, 97 1, 3, 17, 21, 28, 71, 97 1, 3, 17, 21, 28, 71, 97 ...
...
...
...
-------
4
YGS-1
10
1, 3, 73, 97 ...
...
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
YGS-1
MF-2
MF-2
MF-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TS-1
TS-1
TS-2
TS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
90
6
54
5
45
8
72
9
81
108
12
6
54
3
27
6
54
6
54
32
7
31
100
10
90
10
1, 3, 73, 97 1, 3, 73, 97 1, 3, 73, 97 1, 3, 73, 97 1, 3, 73, 97 1, 15, 28, 73, 77, 97 1, 3, 15, 28, 73, 77, 97 1, 3, 73, 97 1, 3, 73, 97 73, 97 3, 73, 97 1, 3, 73, 97 1, 3, 73, 97 1, 3, 73, 97 1, 3, 73, 97 1, 3, 73, 97 1, 3, 73, 97 1, 3, 73, 97 1, 3, 73, 97 1, 73, 97 1, 3, 73, 97 1, 3, 73, 97 73, 97 3, 73, 97 11, 15, 17, 28, 73, 97 3, 11, 15, 17, 28, 73, 97 ...
...
----
...
...
----
...
...
----
...
...
341000
45600
...
...
...
----...
------245,34899
380,78313
----
...
...
----
...
...
----
397000
67100
284,44960
1021142
...
360000
90800
20900
162000
...
143000
...
72400
---------
232,04987
---314,92059
323,87482
440,99774
259,01846
----
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
MF-1
MF-1
MF-3
6
36
4
36
45
3, 15, 28, 73, 77, 97 3, 15, 28, 73, 77, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 15, 17, 28, 73, 97 ...
...
...
...
...
-----------
----------------
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Tarih (Tam Burslu)
Tarih (%75 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (Tam Burslu)
Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (%50 Burslu)
Bankacılık ve Finans (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (%50 Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
TM-2
5
4
36
54
6
90
10
4
36
6
54
180
20
3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 28, 73, 97 3, 15, 28, 73, 97 73, 97 3, 73, 97 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 73, 97 3, 73, 97 ...
...
...
...
...
---------------------------
----------------
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
3
27
3
27
3
27
3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 -------------------
---260,76745
410,32598
-------------------
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
...
160000
34800
...
...
...
...
...
...
300410394
300411638
300411417
300410419
300411647
300411426
300510021
300511107
300511276
300511346
300511813
300511116
300510048
300510736
300511822
300511601
300510066
300510075
300510093
300511125
300511294
300511373
300510136
300511143
300511549
300511558
300511328
300511831
300511337
300510206
300510215
300510224
300511849
300510242
300511619
300511779
300511788
300512168
300512177
300511858
300511628
300511673
300511867
300510269
300510278
300511585
300511637
300510296
300511646
300510303
300510312
300510339
300510781
300511876
300511725
300510357
300510799
48300
...
...
...
...
197000
34100
...
...
...
...
-------------
155
378,08613
------------283,34265
390,95714
-------------
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
YGS-4
2
8
3
27
3
27
2
18
2
18
4
36
4
36
4
36
4
36
4
36
4
36
4
36
4
36
2
18
100
3, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 1, 3, 73, 97 4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
3
30
4
40
2
20
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
300511937
300511452
300510603
300511064
300511946
300511461
Bilgi ve Belge Yönetimi (Tam Burslu)
Bilgi ve Belge Yönetimi (%50 Burslu)
Bilgisayar-Enformatik (Tam Burslu)
Bilgisayar-Enformatik (%50 Burslu)
Bilgisayar-Enformatik (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar-Enformatik (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (Tam Burslu)
İşletme Yönetimi (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik (Tam Burslu)
Gazetecilik (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Tam Burslu)
Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
300511955
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
300511091
300511964
300511479
300510957
300511179
300511973
300511488
300511982
300511497
...
240000
--------------------------------------------------------53100
339,00671
3, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 ...
...
...
...
...
...
-------------
-------------------
6
54
9
81
3
27
3, 73, 97 3, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 ...
...
66000
...
...
-------------
------350,30399
-------
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
27
3
27
3
27
3, 73, 97 3, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 ...
-------------
----
4
MF-4
3
3, 15, 17, 28, 73, 97 ...
---
----
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Biyomühendislik (İngilizce) (Tam Burslu)
Biyomühendislik (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
27
3
27
3
27
3
27
3
27
3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 300510621
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
MF-4
3
3, 15, 17, 28, 73, 97 300511073
300511991
300511188
300512008
300511567
300510648
300511197
300512017
300511576
300510666
300511082
300512026
300511301
300512141
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
27
5
45
2
18
8
67
3
27
3
27
3
27
49
3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 73, 97 3, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 15, 17, 28, 73, 97 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-------------------------------------
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
300511885
300510966
300511707
300511716
300510375
300510806
300510393
300510815
300511894
300510824
300510427
300510833
300511734
300511743
300511901
300511919
300510445
300510842
300511752
300511761
300510463
300510851
300511682
300511691
300510481
300510869
300510506
300510878
300511231
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
300512098
300512089
300512071
300512062
300512114
300512105
300511797
300511804
300510587
300511655
300511928
300511161
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-------------------------------------------------
156
----------------------
-------
-------------
----
----------------------
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
300512159
300512035
300511504
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%75 Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Veteriner Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Veteriner Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75 Burslu)
AZERBAYCAN DEVLET DİLLER ÜNİVERSİTESİ
(BAKÜ-AZERBAYCAN)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
6
3
27
3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 ...
...
-------
-------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
5
5
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
6
54
10
90
58
7
15
135
3
27
90
10
90
10
10
90
3, 73, 97 3, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 15, 73, 97, 157 3, 15, 73, 97, 157 3, 15, 38, 73, 97, 157 3, 15, 38, 73, 97, 157 3, 15, 73, 97, 157 3, 15, 73, 97, 157 73, 97 3, 73, 97 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 3, 15, 17, 28, 73, 97 ...
...
...
---------------------------------
----------
4
4
YGS-6
YGS-6
12
108
1, 3, 73, 97, 161 1, 3, 73, 97, 161 ...
...
...
...
-------
4
TM-2
8
179, 181 ...
---
----
4
DİL-1
4
1, 179, 180, 181 ...
...
----
4
DİL-1
12
179, 180, 181 4
DİL-1
4
1, 179, 180, 181 ...
...
----
4
DİL-1
22
1, 179, 180, 181 ...
...
----
4
TM-1
20
181, 258 4
4
4
TS-1
TS-1
TM-1
5
5
10
181, 182 181, 182 181, 182 ...
...
...
-------
----------
4
TM-2
20
1, 181, 204 ...
...
----
4
4
YGS-4
YGS-5
25
25
1, 181, 204 1, 181, 204 ...
...
----
4
TM-3
20
181, 204 ...
---
----
4
MF-4
30
181, 260 6
MF-3
20
181, 184 4
4
TS-2
DİL-3
10
20
181, 185 180, 181, 185 -----
4
TS-1
20
181, 185 ---
4
TM-3
40
181, 185 4
TS-2
10
181, 185 ---
4
TM-2
32
181, 185 ---
4
4
4
4
DİL-1
TS-2
DİL-1
DİL-1
20
20
20
20
180, 181, 186 1, 181, 186 180, 181, 186 180, 181, 186 212000
26100
230000
...
...
229,07828
428,96403
200,91448
-------
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
300512044
300512053
300510684
300511425
300511213
300511222
300510709
300511664
300511319
300511434
300511513
300511522
300510921
300510939
300511055
300511443
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
300512132
300512123
401310231
401310249
401310222
401310258
401310267
400810053
400910052
400910061
400910043
401110154
401110136
401110127
401110145
401510035
401710015
402010488
402010479
402010391
402010434
402010355
402010416
402110081
402110106
402110063
402110072
Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Alman Dili Fakültesi
Almanca Öğretmenliği (Ücretli)
Filoloji Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Fransız Dili Fakültesi
Fransızca Öğretmenliği (Ücretli)
İngiliz Dili Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ
(BAKÜ-AZERBAYCAN)
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCE
SANAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
Basım Yayın ve Redakte (Ücretli)
Gazetecilik (TV ve Sinema üzerine) (Ücretli)
Turizm ve Otelcilik (Ücretli)
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ
(BAKÜ-AZERBAYCAN)
Pedagoji Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
Pedagoji ve Psikoloji Fakültesi
İşitme Engelliler Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Psikolojik Danışmanlık ve Rehber Öğretmenliği (Ücretli)
AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT
ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ - AZERBAYCAN)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜAZERBAYCAN)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜAZERBAYCAN)
Filoloji Fakültesi
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Rus Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Gazetecilik Fakültesi
Gazetecilik (Ücretli)
Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi
Psikoloji (Ücretli)
Tarih Fakültesi
Tarih (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Fakültesi
Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ (BAKÜAZERBAYCAN)
Filoloji Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Ücretli)
Fransız Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
62000
15800
70200
15700
...
363,08993
453,66983
350,78157
453,76698
----
---
---
---
23400
326000
...
...
...
...
---
---
--...
-----
157
435,05805
249,70848
-------------
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
402110099
402110045
402110133
402110124
402110115
406210156
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Ücretli)
Rus Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Gazetecilik ve Azerbaycan Filolojisi Fakültesi
Gazetecilik (Ücretli)
Pedagoji Fakültesi
Rus Dili Öğretmenliği (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler ve Bölge Bilim Fakültesi
Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NAHCİVANAZERBAYCAN)
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler ve Yabancı Diller Fakültesi
Rus Dili ve Öğretmenliği (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
ODLAR YURDU ÜNİVERSİTESİ (BAKÜAZERBAYCAN)
İşletme Fakültesi
Uluslararası İşletme (Ücretli)
SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (SUMGAYITAZERBAYCAN)
Ekonomi Fakültesi
İşletme (Ücretli)
Filoloji Fakültesi
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Psikoloji (Ücretli)
Tarih Fakültesi
Sosyoloji (Ücretli)
SARAYBOSNA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
(SARAYBOSNA-BOSNA-HERSEK)
Ekonomi Fakültesi
Ekonomi (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
(SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İktisat (Ücretli)
İktisat (%75 Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İktisat (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (Ücretli)
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (%25 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Sosyal ve Siyasal Bilimler (Ücretli)
Sosyal ve Siyasal Bilimler (%75 Burslu)
Sosyal ve Siyasal Bilimler (%50 Burslu)
Sosyal ve Siyasal Bilimler (%25 Burslu)
İVANE JAVAKHİSHVİLİ TİFLİS DEVLET
ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
Beşeri Bilimler Fakültesi
Tarih (Ücretli)
Ekonomi ve İşletme Fakültesi
Ekonomi (Ücretli)
Fen Bilimleri Fakültesi
Matematik (Ücretli)
Sosyal ve Siyasi Bilimleri Fakültesi
Siyaset Bilimi (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Gazetecilik ve Kitle İletişim (Ücretli)
ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BATUMGÜRCİSTAN)
Beşeri Bilimler Fakültesi
Tarih (Ücretli)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
4
4
DİL-3
DİL-3
20
10
1, 180, 181, 186 180, 181, 186 ...
...
---
----
4
TS-1
20
181, 186 ...
---
----
4
DİL-3
20
1, 180, 181, 186 ...
...
----
4
TM-2
20
181, 186 ...
---
----
4
MF-4
10
181, 770 4
4
DİL-3
TM-2
3
3
1, 180, 181, 770 181, 770 ...
---
----
4
TM-1
25
181, 871 ...
---
----
4
TM-1
3
181, 203 ...
---
----
4
4
TS-2
TM-3
5
5
181, 203 181, 203 ...
-----
----
4
TM-3
5
181, 203 ...
---
----
4
TM-1
10
181, 873 ...
---
----
4
TM-2
8
181, 873 ...
---
----
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
3
4
15
3
3
15
3
10
15
20
181, 200, 201 181, 200, 201 181, 200, 201 181, 200, 201 181, 200, 201 181, 200, 201 181, 200, 201 181, 200, 201 181, 200, 201 181, 200, 201 4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
10
10
30
181, 200 181, 200 181, 200 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
10
15
15
5
7
5
20
10
30
8
4
10
8
181, 200, 201 181, 200, 201 181, 200, 201 180, 181, 200, 201 180, 181, 200, 201 180, 181, 200, 201 181, 200, 201 181, 200, 201 181, 200, 201 181, 200, 201 181, 200, 201 181, 200, 201 181, 200, 201 4
TS-2
5
181, 196 ...
---
----
4
TM-1
5
181, 196 ...
---
----
4
MF-1
5
181, 196 ...
---
----
4
4
4
TM-2
TM-2
TS-1
5
5
5
181, 196 181, 196 181, 196 ...
...
...
-------
----------
4
TS-2
10
181, 193 ...
---
----
---
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
406210165
406210174
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
409710018
407510132
407510017
407510114
407510123
409810017
409810026
408810374
408810471
408810383
408810392
408810408
408810417
408810426
408810435
408810444
408810453
408810286
408810302
408810295
408810074
408810092
408810083
408810011
408810038
408810029
408810047
408810065
408810056
408810108
408810462
408810126
408810117
404510089
404510132
404510098
404510105
404510114
404510123
407810077
262000
391000
---------------------
148000
221000
-------
...
401000
354000
199000
132000
317000
...
388000
---------------------------
158
---217,36158
232,58161
262,23139
225,18042
266,00362
221,15364
258,99178
320,12158
252,31607
---226,32511
2014-ÖSYS TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR. PUAN
SÜRE TÜRÜ
(3)
(4)
GENEL OK.BİR MEB
KONT. KONT. BURS
(5)
(6)
(7)
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR
(8)
2013-ÖSYS 2013-ÖSYS
0,12BAŞARI EK PUANLI
SIRASI (9) B.SIRA (10)
2013-ÖSYS
EN KÜÇÜK
PUAN (11)
409610258
409610267
409610276
409610222
409610231
409610249
409610046
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜPMAKEDONYA)
Eğitim Fakültesi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Ücretli)
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (%50 Burslu)
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İş İdaresi (Ücretli)
İş İdaresi (%50 Burslu)
İş İdaresi (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Ekonomi) (Ücretli)
409610055
Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Ekonomi) (%50 Burslu)
4
TM-1
10
181, 827, 828 ---
409610064
Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Ekonomi) (%25 Burslu)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler (Ücretli)
Halkla İlişkiler (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler (%25 Burslu)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Siyasal Bilimler (Ücretli)
Siyasal Bilimler (%50 Burslu)
Siyasal Bilimler (%25 Burslu)
Dini İlimler (Ücretli)
Dini İlimler (%50 Burslu)
Dini İlimler (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (%25 Burslu)
Görsel Sanatlar (Ücretli)
Görsel Sanatlar (%50 Burslu)
Görsel Sanatlar (%25 Burslu)
KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KOMRATMOLDOVA)
Milli Kültür Fakültesi
Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik) (Ücretli)
İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik) (Ücretli)
4
TM-1
15
181, 827, 828 ---
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
10
5
5
181, 827, 828 181, 827, 828 181, 827, 828 -------
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
30
5
15
10
5
5
10
5
5
181, 827, 828 181, 827, 828 181, 827, 828 181, 827, 828 181, 827, 828 181, 827, 828 1, 181, 827, 828 1, 181, 827, 828 1, 181, 827, 828 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
------------...
...
...
----------------------------
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
30
5
15
181, 827, 828 181, 827, 828 181, 827, 828 ...
...
...
-------
----------
4
4
4
4
4
4
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
10
5
5
10
5
5
181, 827, 828 181, 827, 828 181, 827, 828 181, 827, 828 181, 827, 828 181, 827, 828 4
DİL-3
25
1, 180, 181, 825 4
DİL-3
25
1, 180, 181, 825 4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
30
5
15
181, 827, 828 181, 827, 828 181, 827, 828 ...
...
...
-------
----------
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
10
5
5
15
5
5
25
181, 827, 828 181, 827, 828 181, 827, 828 181, 827, 828 181, 827, 828 181, 827, 828 181, 827, 828 ...
...
...
...
...
...
---------------
-------------------
Ö 23
N H
Bİ AZ
LG İR
İ A AN
M 2
AÇ 01
LI 4
DI
R
409610434
409610443
409610452
409610107
409610116
409610125
409610346
409610355
409610364
409610373
409610382
409610391
409610407
409610416
409610425
409610285
409610294
409610301
409610197
409610204
409610213
409610319
409610328
409610337
405410139
405410148
...
...
...
-------------
...
...
859000
159
244,12826
----------
----
Download

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan