176
u
Fuk
337
76
Hankyu Takarazuka Line
Takarazuka
ishin
omiy
188
335
a
176
ne
a Li
am
chiy
福
Fuk 知山
u
尼 崎 chiyama 三田
Am
San
aga
da
sak
i
西
1
N
宮
Nishinomiya Uegahara Campus
Nishinomiya Seiwa Campus
Wide-area Map of Vicinity
Takarazuka Grand Theater
Takarazukaohashi
Bridge
Takarazuka-minamiguchi
Kohama
16
go
Chu
Takarazuka
142
176
Takarazuka-shinohashi
Bridge
Takarazuka
City Hall
way
ress
xp
ku E
Kohama-minami
Sakasegawa
331
u Line
Hankyu Imaz
Takarazuka City
Obayashi 4-chome-kita
114
Obayashi
16
337
Takamatsucho
in
awa-sh
Kobug ridge
B
Takatsukasa 1-chome
Takarazuka Golf Club
Itami City
42
Nishinomiya Country Club
Takatsukasa 5-chome
Obukicho
a River
Mukogaw
Takarazuka City
Follow the road.
Nigawa
Kabutoyama Forest Park
333
Hanshin Racecourse
Nishinomiya City
Nigawa 2-chome
Kwansei Gakuin University
Nishinomiya Uegahara Campus
Kwansei Gakuin University
dge
Kobe College
171
Kobe College
Senior High School
Kobe
Itami
Nishimuko Park
伊丹
神戸
Wakayamacho
2
u Line
Mondo-yakujin
Hankyu Imaz
GS 171
Kurakuenguchi
171
Kobubashi Kobu Bri
Nishinomiya Seiwa Campus
Koyoen
kansen
Sanyo Shin
114
Kotoen
瓦木
Kwansei Gakuin
Senior High School
Sanyo Shinkansen
337
Nishinomiya
High School
Kawaragi
Nishinomiya City
171
Kitayama Park
Hankyu Koyo
Line
Notocho
42
114
606
82
Nishinomiya-kitaguchi
171
Koshimizu
Meishin Expr
essway
Sakurashukugawa
Higashikawa
Nishinomiya City Hall
Kitaimazu
Han
shi
Ashiya
Ma
nE
in
xpr
Lin
e
ess
way
Imazu
No.
3K
obe
Rou
te
Leave Meishin Expressway
and take Route 43.
Koshien Stadium
342
Imazu Port
340
Nishinomiyahama
340
Koshienhama Stadium
Koshienhama
nsh
in E
xpr
Naruohama Park-mae
Naruohama
Sea side Park
ess
wa
yN
o.5
Bay
sho
re
Ro
ute
Mukoo
ha
Bridge shi
192
Naruo
Hanshin Main Line
Mukogawa
Mukogawa
Naruo
Naruocho 4-chome
341
Ha
Mukoohashi-nishidume
Koshien Police Station
Koshien Stadium-mae
Minamikoshien
Koshienhama
Sea side Park
42
Nishinomiya City
Koshien 9bancho
5
Kamikoshien
Koshien
43
Imazuminatocho
Kobe Marina
5
Koban-mae
Tozakicho
3
Nishinomiya City
Nishinomiya Port
2
Kusugawa
NishinomiyaIC(JCT)
114
Kawaragi
Tsuto
ay
Yogai
hin
ess
w
ns
xpr
Nishinomiyahonmachi
Ha
in E
Nishinomiya
Ebisumae
Tokaido Main Line(JR Kobe Line)
Hanshin kokudo
Mei
sh
Fudabasuji
Nishinomiya
3
Koshienguchi
Nishinomiya
Kaguracho
2
i
ohash
Yamateidge
Br
Oyacho
Jogaboricho-kita
Koroen
Amagasaki City
Oyacho-kita
e
Kobe Lin
Hankyu
Shukugawa
Kamimuko Bridge
Kasayacho
Muko
gaw
Bridg a
e
Higashi-Naruo
Nanbu
Bridge
Suzaki
Mukogawadanchi-Mae
Download

Nishinomiya Campus Wide-area Map of Vicinity