Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2016-E.1149
*BE5F5ZZZ*
T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Gevaş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sayı : 46569694-402.99
Konu : Diğer
REKTÖRLÜK MAKAMINA
(Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü)
25.12.2015 tarihinde yayınlanan ve Yüksekokulumuz Finans-Bankacılık ve Sigortacılık
Bölümüne alınacak Öğretim Görevlisi Kadrsu'na yapılan Başvuruların Öndeğerlendirme
Sonuçları Üniversitemiz Web sayfasından ilan edilmek üzere yazımız ekinde sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
e-imzalıdır
Doç. Dr. Erkan DÜZ
Yüksekokul Müdürü
Ek:Gevaş MYO Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Görevlisi Başvuruları
Öndeğerlendirme Sonuçları (1 sayfa)
Adres:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 65700 Gevaş
/ Van
Telefon:+90 432 6122434 Faks+90 432 6122435
e-Posta:[email protected] Elektronik Ağ:+90 432 6122435
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Cevdet YASUL
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni
Dahili No: 116
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Sıra No
N
(Dr)
crı er) -
,-- Ö
r- r-N CO
N
co co
co
ai
r-o)
6 3,831
66,284675
75,27276
68,2671 18
63,380627
19,008
r-
51,2 9376
49, 118118[
47,240627
N co
m- co
(Dr)
co
55,8 31
DEĞERLENDIRME SONUCU
Eı
ILI
rBAŞAR
BAŞARILI
r-
75,491041
73,059499
72, 348518
o) co o)
<r o- N
o)
rcoın
10
73, 2 768
52,772041 1
53,349499 1
51,450518
50, 195684 1
50,07 77341
49,287945
49,535675 ]
49, 773465 ]
(o
ıo
(o
-t
n
N
o
Deniz O RAL
1Erkan NEBIL
1Ahmet Mesut Toraman
Pınar ELÇ 1Ç EKGÜNEŞ
co
o
o)
co
<t
co
o)
ti3
co
coın
İki Kadroyada Başvurusu Bulunmakta. I
Çalışma Gün Sayısı Eksik
ALESSonucu 70 altında
EksikEvrak (AL ESBelgesi Yo k)1
BAŞAR ILI
BAŞARILI
BAŞARILI
EksikEvrak (Fotoğraf Yo k)
E E
<
<
co co
<
<
a3 03
70,76525
71, 104 95
71,450684
70,837734
20, 898
21,255
20,76
co to r-LO_ r-- ,i-3o o o
(Dr70,85
o)
-t
c
o)
88,0620271
77,029964
Lisans Diploma
Notu %30
24,678
(0 cı) c
uo - İN
- r-- co (.1 N
Lisans Diploma
Notu
82,261
63,38402 71
TO PLAM
o
<t
o)
<D
co
<ı-
AL ES Puanı °/070
E E
<
<
co co
<
co
o3 <
76,21357
73,50074
71, 70812
90,5486 11
84, 08852
75, 38863
ALES Puanı
Eı
Gülüzar TANRıDAĞ
[Cihat Ç ETIN
[MehmetSadı k ÇOBAN
[Abdurrahman AhmetÖZKAN
[Erdal YILDIZ
[Lokman KARAGOZ
KAYA
[ Hamdi
Haydar ALTIOK
Burcu CEYHANYEŞ1LYOL
ERGENÇ
[Kadri
Adı Soyadı
İRİMİ: GEVAŞ MESLEKYÜKSEKOKULU! Öğretim Görev lis i (Bankacılı k ve Sigortacılık Programı)
25 ARALIKTAR IHLIILANIMIZIN ON DEGERLENDIRMESONUÇLARI
Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2016-E.1149
oı -t co
.cr ,--- o
.-- - o
aı c o)
ıt) cf)
co co
co
o
o co
co co
N- co
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Gevaş Meslek