T.C.
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
STAJ UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
GENEL HUSUSLAR
 Bölüm Başkanları (Staj Sorumlusu) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda mevcut bölümlerdeki staj
sorumlularıdır.
 Bölüm Başkanları staj uygulaması işlem basamakları hakkında öğrencilere açıklayıcı bilgiler verir.
 Bölüm Başkanları staj yerlerinin öngörülen kriterlere uygun olup olmadığını belirler.
 Öğrenciler yapmak zorunda oldukları stajlarını öğretim programını aksatmayacak şekilde Bölüm
Başkanlarından alınacak onaydan sonra yurt dışında da yapabilirler.
 Dikey geçiş sınavı (DGS) ile gelen öğrencilerin daha önce yapmış oldukları stajlar kabul edilemez. Bu
öğrenciler stajlarını yönergeye uygun olarak yeniden yaparlar.
 Yatay geçiş yapan öğrenciler ise, stajlarını belgelemek koşulu ile Staj Sorumlusunun kararına göre staj
uygulamasından muaf tutulabilirler.
 Staj dönemi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun Akademik Takvimine uygun olarak belirlenir ve
gerçekleştirilir. Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını öğretim programını aksatmayacak şekilde
yapması esastır. Öğrenciler ders programlarının müsaitlik durumlarına göre stajlarını bahar döneminde
veya yaz döneminde yapabilirler.
 Staj süresi aşağıdaki gibidir;
 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde 50 (elli) iş günü,
 Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe) Bölümünde 40 (kırk) iş günü,
 Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümünde ise 20 (yirmi) işgünü.
 Öğrenciler staja başladıktan sonra, ilgili birimlerin onayı alınmaksızın staj yeri değişikliği yapamazlar.
Başarısızlık nedeniyle tekrar edilen stajlar, aynı kurumda/kuruluşta yapılamaz.
 Öğrenciler iş yeri stajına devam ettikleri sürece 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 87. Maddesinin
(e) bendi hükümleri uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, Beykent Üniversitesi tarafından
yaptırılır.
1/3
STAJ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER:
 Öğrenci, öğrenci işleri daire başkanlığından Staj Formunu temin ederek ilgili bölümleri doldurduktan ve
ilgili birimlerden gerekli onayları aldıktan sonra, staj başlamadan en geç 15 (onbeş) işgünü öncesinden
öğrenci işleri daire başkanlığına formda istenen diğer evraklarla birlikte teslim eder.
 Stajda öğrencinin staj esnasında yanında bulunması ve doldurulması gereken belgeler sırasıyla şöyledir;
 Staj Defteri (Kapak),
 Staj Defteri (Sayfalar),
 İşyeri Staj Sorumlusu Değerlendirme Formu,
 Staj Devam Çizelgesi.
 Bu belgeler T.C. Beykent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu web sayfasında “STAJ”
menüsünden indirilebilir.
STAJ SÜRECİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:
 Öğrenciler, iş yeri stajı için kurum/işletmelere devam etmeleri zorunludur.
 İşyeri staj süresince stajyerden sorumlu yeterli sayıda işyeri staj sorumlusunu belirler ve staj sorumlusuna
bildirilir. İşyeri staj sorumlusu, işyeri içindeki tüm etkinliklerden, sürecin denetiminden ve staja devamın
değerlendirilmesinden sorumludur.
 İşyeri staj sorumlusu, izinsiz ve mazeretsiz olarak üç (3) iş günü üst üste iş yeri stajına gelmeyen ya da
staj dönemi boyunca staj süresinin %10'u oranında devamsızlık yapan stajyer öğrencinin staj faaliyetine,
son vererek durumu Müdürlüğe bildirir. Bu durumda stajyer öğrencinin herhangi bir itiraz hakkı
bulunmaz.
 Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya
uğrayan stajyerin stajı kesilerek, bu durum işyeri tarafından ilgili Bölüm Başkanlığına bildirilir. Bu süre
toplam staj süresinin yarısını geçemez.
 Raporlu oldukları günler için öğrenci, ilgili Bölüm Başkanlarına bilgi vermek zorundadır.
 Devamsızlıklar işyeri staj sorumlusu tarafından öğrenciye tamamlattırılır.
 Öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine, staj
yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal
düzenlemelere uymak zorundadır.
 Öğrenciler kurum/işletmelere staj başlamadan önce staj ile ilgili tüm evrakları ulaştırmakla
yükümlüdürler. Benzer şekilde staj sonunda ise ilgili evrakların bölüm başkanlarına teslim edilmesinden
sorumludurlar.
2/3
STAJ SONUNDA YAPILACAK İŞLER ve DEĞERLENDİRME
 Süresi içerisinde eğitim diline göre –Türkçe veya İngilizce olabilir- staj defterini ve evraklarını teslim
etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır.
 Evraklar en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde bölüm başkanlarına teslim edilmelidir.
 Teslim edilmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir;
 Staj defteri (Beyaz renkli karton ciltli),
 İşyeri Staj Sorumlusu Değerlendirme Formu (Kapalı ve mühürlenmiş zarfta),
 Staj Devam Çizelgesi.
 Staj defteri ayrıntılı bir şekilde ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 Özellikle Staj Defterinin ve istenen diğer evrakların bütün sayfaları İşyeri Staj Sorumlusunca
kaşelenerek imzalanmalıdır.
 Üzerinde, imza, kaşe, mühür veya tarihler bulunmayan, silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan
düzeltme yapılan evraklar kabul edilmez.
 İşyeri Staj Sorumlusu Değerlendirme Formu, değerlendiren yetkili tarafından muhakkak suretle ağzı
kapatılarak mühürlendikten sonra, elden veya iadeli taahhütlü posta ile ilgili bölüm başkanlığına
ulaştırılmalıdır.
 Öğrencilerin çalışmaları, gerektiğinde, bölüm staj sorumlusunun görevlendireceği öğretim elemanları
tarafından işyerinde incelenerek denetlenebilir. Denetleme raporları ilgili staj sorumlusu tarafından
değerlendirilir.
 Staj sorumlusu Staj Defterini, işyeri staj sorumlusu tarafından gizli zarf içerisinde gelen Değerlendirme
Formunu, Staj Devam Çizelgesini ve varsa Ziyaretçi Öğretim Elemanı Raporu’nu dikkate alarak bir
değerlendirme yapar.
 Bölüm Başkanı gerek gördüğü taktirde öğrencileri staj uygulamaları hakkında sözlü mülakata tabi
tutabilir.
 Staj sorumlusu yaptığı değerlendirmeler sonuncunda öğrencinin staj uygulamasından başarılı olup
olmadığı belirleyerek sonucu otomasyon sistemine işler.
Başarılar…
3/3
Download

Dikkat Edilecek Noktalar