2
Čj: MCP8 04246212015
Příloha:
• kopie odvolání - 2 listy
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Poslední den zveřejnění:
Počet listů;
1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
- Odbor územního rozvoje a výstavby Zenklova 35, 18048 Praha 8
Spis. zn.: MCP8 030564/20 11/0V.Pet, Suk
Č.jedn.: MCP8042462/2015
Vyřizuje: Ing. Bohumír Sukeník, Ing. Vendula Peterková
VYROZUMĚNÍ
Toto vyrozumění musí být vyvěšeno po dobu 15 dnu na úřední desce ÚMČ Praha 8.
Praha, dne 31.3.2015
Libeňlp 2725/1
Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.l písm. c/ zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č.5512000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut
hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") na základě žádosti, kterou dne
24.3.2011 podala společnost
AMADA Praha s.r.o., IČO 26734273, Nad vrbami 2/465, Kolovraty, 103 00 Praha 113,
kterou zastupuje Masák & Partner, s.r.o., IČO 27086631, Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6,
pod
spis.zn.
MCP8
..
;;. ~- rJ--ol/--
.
Vyveseno dne:
Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.
.
Doručí se:
./
Účastníci řízení - doručuje se veřejnou vyhláškou na:
(
a) úřední desku ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů) +
příloha
O PODANÉM ODVOLÁNÍ
vydal dne 5.2.2015
územní rozhodnutí
č.j. MCP8 015498/2015, které se týká stavby:
MĚSTSKA ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části (1)
První den zveřejnění: tl. L, 'hrr
030564/2011/0V.Pet,Suk,
Bytový dům "Vila Rokytka"
Praha 8 - Libeň, ulice Stejskalova
na pozemích parc. Č. 2725/1, 2725/2, 3868/1 v katastrálním území Libeň. Proti tomuto rozhodnutí podala
Jarmila Stádníková, Zenklova 14/64, 180 00 Praha 8 - Libeň
v zákonné lhůtě odvolání. Kopie tohoto odvolání je příložena v příloze.
Účastníci řízení se mohou vyjádřít k podanému odvolání nejpozději do
10 dnu ode dne doručení
tohoto oznámení. K později podaným vyjádřením nebude přihlédnuto.
Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou + příloha:
1. Masák & Partner, S.r.o., Rooseveltova č.p. 575/39, 16000 Praha 6-Bubeneč
Doporučeně do vlastních rukou + příloha:
2. Obec Hlavní město Praha, zastoupena Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská
č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 ÓO Praha 2
3. Městská část Praha 8, zastoupena OKS ÚMČ Praha 8, Zenklova č.p. 1/35, 18000 Praha 8
Doporučeně + příloha:
4. MHMP, odbor životního prostředí, Jungmarmova č.p. 35/29, 11000 Praha 1
5. MHMP, odbor stavební a územního plánu, Jungmannova č.p. 35, 11000 Praha 1
6. MHMP, odbor památkové péče, Jungmannova č.p. 35, 11000 Praha 1
7. MHMP, odbor bezpečnosti a krizového řízení, Mariánské nám. Č. p. 2/2, 110 00 Praha 1
8. MHMP, odbor dopravních agend, Jungmannova č.p. 35/29, 11000 Praha 1
9. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí a speciálních projektů, Zenklova č.p. 1/35,18000 Praha 8
10. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 18000 Praha 8
ll. ÚMČ Praha 8, odbor územ. rozvoje a výstavby, vodopr. odd., Zenklova č.p. 1/35, 18000 Praha 8
12. Státní energetická inspekce, územní inspektorát Praha, Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00 Praha 2
13. Hygienícká stanice hl.m. Prahy, pobočka Sever, Měšická č.p. 646/5, 19000 Praha 9
14. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská č.p. 1595/62, 12000 Praha 2
Obyčejně:
15. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - oddělení tematických dat, pí. Faktorová, !DOS: c2zrnahu
1víĚSTsKÁ ČÁST PRAHA 8
Uřad městské části
odbor územního rozvoje a výstavby
Co: spis, evidence, OKS - zde
Za správnost vyhotovení odpovídá Ing. Vendula Peterková
or:.iděieni územního rozhodování
.
Ing: ve~ Kryštof.
.
Zenklova 1/35
(1) vedouclodboruuzemníhorozvoJeavystavby
1130 46 Praha 8 - Libeň
" Pracovištěi.U'Meteoru 6, Praha & - Libeň
"tcCrefercri(222805714
tel. sekretariát: ·222 805 719
Pracoviště: U Meteoru 6. Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát 222 805 719
Odbor stavební Praha,
Magistrát hl. města Prahy
Jungmannova 29
11000 Praha 1
V Praze dne 15.2.2015
strany 3/2 listy
prostředníctvím
Úřadu městské části Praha 8
Odbor územního rozvoje ci výstavby
pozn.: přílohy doručím osobně na l\IIHl\IlP,nemát'1lduvěru v OV/(JRJP8
(nedodávaií všechnv ořílohv.dodávají chybné adresv aood.)
Věc: Odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby Bytový dům "Vila Rokytka",
Praha 8 Libeň, ulice Stejskalova na č.parc.2725/1, k.ú.Libeň.společnosti AMADA Praha s.r,o.
Praha 10,Nad Vrbami 465/2,zastoupena arch.knacei. Masák&Partner s.r.o.
Tímto se v souladu s § 81 násl. zákona
500/2004 Sb., správní řád, odvolávám proti územnímu
rozhodnutí o umístění stavby Bytový dům "Vila Rokytka", které bylo vydáno dne 5.2.2015 a
zveřejněno na úřední desce MČ Prahy 8 dne 12.2.2015 pod sp. zn. MCP8 030564/2011/0V.Pet a
č.j.MCP8 015498/2015, a jehož jsem účastníkem.
č.
Jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 2724/1 a nemovitosti P8, Zenklova č.p.14 na pozemku
parc.č.2724/2 v Kú Libeň (dále též "odvolatel"), a tedy účastník řízení podávám proti shora
uvedenému rozhodnutí odvolání.
Odvoláním napadám rozhodnutí v celém rozsahu, a to z následujících důvodu:
Umístění stavby Bytový dům "Vila Rokytka" se podle vydaného rozhodnutí nachází na hraníci mé
parcely č.p.2724il,k.ú.Libeň,zapsanou v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří.
Se stavbou v povoleném rozsahu zásadně nesouhlasím,protože snížení o 0,5m střechy z vysokého
domu cca 20 m, je irelevantním rešením, Nejsou akceptovány mé námitky a neřeší OTPP ,aní
nerespektují jakékoliv rozhodnutí MHl\IlP. Projekt s 6tiNP zůstává stále ve stejném rozsahu na
hranici mého pozemkujehož jsem vlastníkem.
Stavbou tohoto rozsahu bude výrazně omezeno mé vlastnické právo, nejen k pozemku ale také k
obnově části zastavěné plochy.Umístěním tak obrovské stavby ve stávající nízké zástavbě, bude
prakticky uzavřeno a znemožněno proudění vzduchu z dopravně zatížené hl.ulice Zenklova.
Stavba několikanásobně překračuje hmotově chybějící původní prvek.
Nelze považovat Za doplění uliční čáry,bloku.
Z jedné strany 2 'I\;'P dům (výška l Omj.dále nové venkovní restaurační posezení s atriem
a s dětsk.pískovištěm. Uliční řád je slepá ulice. Z druhé strany kopíruje ulici zahrada, vzadu rodinný
domek ,další parcela má do ulice dvůr,vzadu nízká stavba.V blízkosti cyklostezka.
Uváděná stavba nenavazuje na žádnou dostavbu bloku.
Nejsou akceptovány mé námitky,námitky původ.majitelů.odvolání, ale aní následná rozhodnutí
MHMP a to již ze 22.3.2005 č.j.MHMP-321 023/2005/0ST/Ch atd, a aní poslední
ze dne 15.1.2013, Sp.zn:S-MHMP 1042398/2012/0ST/Sv.
Povolovaný bytový dům směřuje okny( lodžiemi od země 180cm) na můj pozemek včetně
(oken)odvětrání od garáží u země.Příkrý sklon obrovské střechy( s2 umístěnými podlažími)směřuje
na můj pozemek.římsy dokonce přesahují, včetně požárně nebezpečného prostoru a takto jej zcela
znehodnocuje, jelikož na něm nebude nadále možné provést mou plánovanou obnovu ale ani jinou
stavbu.
K citovaným Výjimkám v Rozhodnutí zaujímám negativní stanovisko a uvádím následující :
Ve vydaném územního rozhodnutí se uvádí, že ÚMČ Praha 8 odbor výstavby vydal dne 1. 8. 2005
(právní moc dne 23.8. 2005,čj.OV/2005/2486/Ru) výjimku z čl. 8 odst. 2 vyhlášky Č. 26/1999 Sb.
(OTPP).
Str.l
Ustanoveni S 169 odst. 2 stavebního zákona uvádí, že "V)rjimku z obecných požadavků na výstavbu
(... ) lze v jednotlivých odůvodněných případech povolit pouze z těch ustanovení právního předpisu,
ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí
bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby."
výjimku jsem obržela až 5.1.2011.Do té doby jsem o ní nevěděla.Zřejmně jsem uvěřila zaslanému
dopisu, že úřady konají a chrání majitele soused. pozemků a nebo jsem obržela v obálce jiné znění.
A je s podivem že ani žadatel ,ani zastupující arch.kar.'lcelářMasák&Partner s.r.o.
neměli tušení o vydané Výjimce.
Z níže uvedeného je jasně zřejmé, že ani tato Výiimka z roku 2005 neodpovídá stavu v současné
době povolovanému
aruvádí v omvl iiž v názvu" Vila ----------- ----o-ovšem jedná se 06 NP činžovní dům
b)nejsou uvedený žádné přílohy----------------------obrazová vizualizace apod.
c)stvrzuje, že neohrozí sousední pozemky aní stavby,a výstavbou nedojde k jinému omezení
vlast.práv ---------------------------------------------- dojde a to podstatně
d) Výjimka se liší od dokumentace------------------uvádí 5.NP - projek má 6.NP
e) ani uváděné výjmečné OTPP nesouhlasív detailech
:f) neochránili sousední pozemky,majitele staveb apod
jak přísluší ze zákona
g) výjimka z OTPP vzhledem k pozemku 2724/1, nebyla nikdy vydána,přestože se jedná o
nezpochybnítelně hmotově zastavěnou plochu.
V Rozhodnutí je nyní uváděna další Výjimka z roku 2010 z čl.8 odst. 2 OTPP.
Od zahájení územního řízení ze dne 9.7.2014 .jsem žádala o informace a to dne 6.8.2014 a
19.8.2014 a 8.9.2014 a 9.9.2014 a 10.9.2014.
Dosud jsem neobdržela žádnou odpověď, jak se vypořádal žadatel s námitkami.natož informaci o
dalších Výjimkách.
Dále se ohrazuji proti vyjádření a zásadně nesouhlasím:
s důvodem, že novostavbu nelze přizpůsobovat nekvalitním malým stavbám ve vnítrobloku,a
nahradit je kvalitní zástavbou.
Naopak, je nutno staré stavby udržovat funkční a nenahrazovat je megalomantskými projekty.
Neexistuje žádný právní nárok k zastavování celého pozemku vysokými stavbami, a tím likvidovat
malé funkční stavby a sousední majitele.
Není uvedeno, na základě jaké definice úředník p.ing. Sukeník usuzuje že moje stávající stavba je
nekvalitní, a ta navrhovaná je kvalitní.
Můj dům je cca více jak 100 let umístěn na hlavní ulici Zenklova .Je zrekonstruován a
zkolaudován v r.2000. Řádně udržován a plně funkční(prodejna Pečiva a prodejna Lahůdek, v
podkroví kanceláře).
Čl. 4 odstl, 4 OTPP uvádí, že "Umístěním stavby nebo změnou stavby na hraníci pozemku nebo v
její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněn způsob zástavby sousedního pozemku podle
územně plánovací dokumentace nebo územního rozhodnutí."
Č1.8 odst. 2 OTPP
obdobně se určují odstupy od staveb nebytových
Dle rozhodnutí l'v1HMP ze dne 15.1.2013, Sp.zn:S-MHMP 1042398/2012/0ST/Sv
cituji: "Z dokumentace je zřejmé, že navrhovaná novostavba tomuto ustanovení nevyhoví."
Vyhláška Č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívát'lÍ území toto definuje ještě přesněji,
když v ustanovení § 23 odst. 2 uvádí "Stavby se umisťují tak, aby stavba aní její část nepřesahovala
na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hraníci pozemků nebo v její
bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku."
Vyhláška 503/2006 Sb. přít7, G proiek.dokurnentaci
k územ.nzerJ a dle části C ~bod 4) fl dle části
D. bod h) vyplývá že musí být vymezena požámě nebezpečná pásma již v dokumentaci k
územnímu řízení. Úřad OV P8 nemůže tak stanovit řešení až v dalším stupní stavebního
povolení,tak jak uvádí.
Str.2
•
Sí.a.'i/oajiž bude umístěna a. nelze pak posouvat nebezpečú.áp.ásr:na..
Rozs;ah r~~~t.~pe{~n"VGh páse!".!! l!lusi bvt stBlloven již pN Úzenlllún rozhodnut! a nemůže zBs8.hovat na
soused. pozemky. Výrazně by byl omezen pozemek 2724/1 a zejména jeho jakékoliv další využití.
Vyhláška Č. 50 1/2006 Sb., o obecných požadavcích na Využíváni území toto definuje ještě přesněji,
když v ustanovení § 23 odst. 2 uvádí "Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala
na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její
bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku."
Vyhláška Č. 501/2006 Sb. sice nemá na území hlavního města Prahy působnost, nic.mén~jako
novější právní předpis lépe reflektuje čl. II odst. 1 Listiny základníchpráva svobod, který stanovi
"Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a
ochranu. í .. J" Tento ústavní princip má celostátní platnost a musí být prosazován a dodržován.
Není možné, aby stavební úřad svým rozhodnutím legalizoval zneužití vlastnictví jedné osoby na
úkor osoby jiné (rozpor s čl. II odst. 3 Listiny základních práva svobod "Vlastnictví zavazuje.
Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými
zájmy. 1 .. .l"
K tomuto připomínám, že Listina základních práva svobod je přímo aplikovatelným právním
předpisem nejvyšší právní síly.
z výše popsaného
důvodu shledávám vydávané územní rozhodnutí za rozhodnutí v rozporu s
právními předpisy.
Moje odvolání není obstru.kční
..
povahy : mým zá ..měrern není zabránit jakékoliv stavbě.nýbrž
prosadit aby stavba odpovídala rozsahu vilové zástavby, jak prezentuje v názvu ,s patřičnými OTPP
a respektovala má vlastnícká práva.(např .. nestála na hranici pozemku vč.směřujích oken, výška
aby nepřesahovala výrazně soused. 10 m.dorny,a svoji šířkou nezabraňovala proudění vzduchu z
hlav.ulice ).
s ohledem ke všemu výše uvedenému, napadám vydané OV P8 územní rozhodnutí jako nesprávné,
protiprávní .šikanující.stále řadu let se opakující, a bezohledně preferující žadatele.
Vydané rozhodnutí vůbec nerespektuje:
*vlastnická práva
"výpis z katastru-zastavěná plocha
*právní stanovisko-právního odd. Kanceláře České komory architektů ze dne 23.8.2011
č.j.l240-2011/EF
*stavebnětechnické posouzení zachovalosti zedne 6.9.2012
*platnoujudikaturu sp.zn. 22Cdo 2088/201 ze dne 28.5.2003,
* zkolaudovanou část ze dneI7.2.2000 ,MÚ P8, č.j.OV 2000/020-3052-Hr
*nezpochybnitelně hmotově zastavěnou plochu
"nutnost zastřešeni zastavěné plochy.která je součástí stavajícího domu.aby nedocházelo k dalším
škodám na mém majetku
Ze všech uvedených důvodů.které předkládám v odvolání.žádám odvolací orgán.t.j.odbor stavebnl
Magistrátu hl.rn.Prahy, o zrušení vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby bytového
domu VILA ROKYTKA,v plném rozsahu a řízení zastavil,včet.zrušení pochybných Výjimek tak,
aby žadatel byl nucen podat novou žádost vč. nového projektu ,odpovídajícímu zákonným
ustanovením.Aby úřad musel se mnou řádně jednat, jako s řádným účastníkem řízení bez
šikanováni a vymýšlení dalších a dalších vyjímek a důvodů. Informace získávám pouze veřejnou
vyhlášku.nejsem obesílána.
S Úctou
Jarmila Stádníková, naroz.18.4.1945,
tel.:774180445
e-mail :j.s.fantour@~eJ:nam.cz
podáno: 14 x
18000 Praha 8,Libeií,Zenklova
kopie ~:~,vědomí .Starosta MČ/P8
~~:9::;:'/"/1
l/;/>'//{/
//
I ,~, c
/,t;:::
~/ ~
Str.3
Download

Bytový dům "Vila Rokytka", ul. Stejskalova - MCP8 042462