technický list
verze 09/2006
SikaMelt-9285
( dříve SikaMelt 9249 / 10)
vysokopevnostní lepící PSA hotmelt
technická data
chemická báze
termoplastický kaučuk
barva
nažloutlá, transparentní 2)
obsah sušiny
100%
mechanismus vytvrzení
fyzikální vytvrzení
Industry
1)
hustota při 20°C ( CQP 006-0)
ca 1,0 kg / l
viskozita při 190°C (Brookfield Thermosel, vřeteno 27)
ca 10 000 mPa.s
teplota měknutí
ca 135°C
(DIN 52011: kroužek & kulička)
teplotní rozsah aplikace
170 - 190°C (krátkodobě 200°C)
teplota smykového porušení adheze ( SAFT )
(CQP 560-1) 3)
statická pevnost ve smyku při pokojové teplotě
(DIN EN 1943 / CQP 566-1) 2)
pevnost v odlupu
( CQP 564-1) 2)
3)
CQP = Corporate Quality Procedures
2
při 40 g/m
Popis
SikaMelt®-9285
je
osvědčené
víceúčelové lepidlo typu PSA hotmelt
na bázi termoplastického kaučuku.
Lepidlo se vyznačuje vysokou
počáteční přilnavostí, vynikajícími
kohezními vlastnostmi a tepelnou
odolností.
®
SikaMelt -9285 je vyráběn v souladu
s normami kvality ISO 9001/14001 a
programem « Responsible Care ».
.
ca 9 kg
ca 45 N / 25 mm
skladovatelnost ( při pokojové teplotě do max. 25 °C v originálním
balení)
1)
ca 95°C
2)
12 měsíců
malé odchylky v odstínu barvy nemají vliv na adhezní vlastnosti
Přednosti produktu
- bez rozpouštědel
- vysoká počáteční přídržnost
- vysoká kohezní pevnost
- vysoká tepelná odolnost
Oblast použití
®
SikaMelt -9285 je vhodný k
širokému spektru lepení zejména
formou vytváření samolepící vrstvy
např. na papír, polymery, kovové
folie,textilie, pěny a mnohé další
materialy.
Pokud je podkladem folie obsahující
monomerická změkčovadla, nelze
SikaMelt-9280 použít. Dle typu
aplikace a rozsahu projektu
doporučujeme technickou konzultaci
a projektově orientované testy.
Tento produkt je vhodný pouze pro
profesionální
uživatele. Před
aplikací je nutno uskutečnit testy
adheze na používané substráty.
SikaMelt-9285 1/ 2
Mechanismus vytvrzení
SikaMelt®-9285
je
vytvrzující lepidlo.
fyzikálně
viskozita [mPa.s]
Viskozita lepidla je závislá na
teplotě, tzn., že teplotou lze měnit
nastavení viskozity pro správnou
aplikaci. (viz diagram).
80000
60000
63500
40000
27000
10000
20000
0
170
180
190
teplota [°C]
®
Viskozita SikaMelt -9285 jako funkce
teploty
Chemická odolnost
SikaMelt®-9285 je odolný vůči
vodě,slabým koncentracím kyselin a
louhů. Protože chemická odolnost je
komplexní otázkou závislosti na typu
a
stavu
podkladu,
chemické
koncentraci, na teplotě a délce
zatížení, je pro konkrétní případy
nutný projektově orientovaný test
Pokyny pro zpracování
Příprava podkladu
Lepená plochy musí být čisté a
suché, zbavené prachu a stop olejů
nebo mastnot. Adhezi lze zlepšit
vhodnou
přípravou
povrchu.
Vzhledem k velkému rozsahu variant
substrátů a
požadavků na
mechanické zatížení, doporučujeme
předem konzultovat projekt s naším
technickým oddělením
Aplikace
SikaMelt®-9285 lze nanášet buď
přímo nebo transferním způsobem.
Přímé
nanášení
SikaMelt-9285
představuje vytlačování lepidla např.
v podobě housenky, kapek nebo
stříkáním na podklad s následným
ochlazením.
Při
transferním
způsobu
se
SikaMelt®-9280 nejdříve nanese na
transferní nosič - silikonizovaný papír
nebo folii. Lepený substrát se
následně přitlačí do lepidla na nosiči.
Silikonizovaný papír nebo folie
vytváří tak následně také roli krycí
folie, protože povrch lepidla musí být
chráněn před prachem, působením
světla a kyslíku, např. pro případ
balení, skladování do doby spojování
s druhým substrátem. Po odstranění
folie zůstává lepidlo na prvním
spojovaném substrátu a následně
lze přitlačením vytvořit spojení s
druhým substrátem.
Transferní aplikace je zvláště
vhodná pro porézní a silně absorbční
substráty, jako jsou např. pěny.
Upozorňujeme, že lze použít pouze
silikonizované papíry a folie určené
pro PSA lepidla.
Zpracování
SikaMelt®-9285
je
možné
zpracovávat a nanášet
pomocí
vhodného
komorového
nebo
sudového tavícího a čerpacího
systému a příslušné nanášecí pistole
nebo
válcového
nanášecího
zařízení. Nanášení je možné ve
formě
spojitého
filmu
nebo
housenky, kapkových bodů nebo
stříkáním.
Pro přípravu a návrh zpracování
aplikace
a
volbu
zařízení
doporučujeme využít
technicko uživatelské
poradenství našeho
oddělení System Engineering.
Při přerušení práce na více hodin
( např. přes noc) je nutné zabránit
dlouhodobému přehřívání materiálu,
protože může dojít ke zhoršení
adhezních vlastností lepidla. Během
delší odstávky je proto nutné snížit
teplotu ohřevu v zařízení. Pro
zabránění nepříznivých procesů
stárnutí během tekutého stavu
lepidla se doporučuje jeho ochrana
plynovou atmosférou N2 nebo CO2 .
Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland
Tel: +41 58 436 40 40
Fax: +41 50 436 55 30
Sika CZ s.r.o.
Bystrcká 1132 / 36
CZ - 624 00 Brno
Česká republika
tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: [email protected]
Čištění
Tavné zařízení a systém lze čistit
pomocí SikaMelt®-9901 nebo výrobci
zařízení
doporučenými jinými
čistícími pryskyřicemi.
Ušpiněné plochy a nářadí před
jeho vytvrzením možno očistit
®
pomocí
Sika Removeru 208 .
Vytvrzený materiál možno odstranit
pouze mechanicky. Ruce je možno
očistit
pomocí
utěrky
Sika®Handclean nebo mycí pasty a
oplachem vodou .
Balení
kartuše
270 g
blok
4 kg, 8 kg, 10 kg
sud
165 kg
Měřené hodnoty
Všechna technická data v tomto
technickém listu jsou stanovena na
základě laboratorních testů. Aktuálně
naměřené hodnoty mohou se mohou
odchylovat vzhledem k odlišným
podmínkám měření mimo naší
kontrolu.
Důležité
Další údaje
o
chemickém
charakteru
materiálu, toxikologii,
ekologii,
skladování,
dopravě,
likvidaci jsou
obsaženy
v
bezpečnostním listu materiálu .
Upozornění
naše technicko uživatelské písemné či
ústní informace a poradenství je
sestaveno
na
základě
našeho
nejlepšího vědění , současného stavu
znalostí z oblasti vývoje chemických
produktů
a
získaných dlouholetých
praktických zkušeností ze spolupráce s
výrobci a opravnami v dané oblasti.
Naše
doporučení
jsou
však
nezávazná, netvoří
žádný
právní
závazek
a
nezbavují
kupujícího
možnosti realizovat vlastní zkoušky
našich
produktů
ve
vztahu
ke
konstrukčním , technologickým
a
zpracovatelským podmínkám realizace
a to zejména s ohledem na práva
třetího . V ostatních záležitostech platí
všeobecná
ustanovení
obchodního
zákoníku. V
případě
technických
informací se obraťte na naše oddělení
Industry.
Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38
SK - 831 07 Bratislava
Slovensko
tel: +421 2 4920 0406
fax:+421 2 4920 0444
e -mail: [email protected]
SikaMelt-9285 2/ 2
Download

SikaMelt-9285