technický list
verze 03/2009
SikaMelt-9625
reaktivní hotmelt s krátkým otevřeným časem
technická data
chemická báze
polyuretanový reaktivní hotmelt
barva
mléčná
obsah pevných látek
100%
mechanismus vytvrzení
vzdušnou vlhkostí
Industry
1)
hustota při 20°C (CQP 006 - 7)
ca 1,2 kg / l
viskozita při 130°C (Brookfield Thermosel)
ca 4 000 mPas
teplota měknutí (ISO 5940 / kroužek & kulička)
74 °C
teplotní rozsah aplikace
100 - 160°C (krátkodobě 170°C)
otevřený čas (CQP 559-1)
ca 40 s
čas vytvrzení do konečné pevnosti (CQP 558-1)
ca 24 hod
počáteční pevnost (CQP 557-1)
ca 0,5 N / mm²
pevnost v tahu (CQP 036 - 3)
ca 9 N / mm²
prodloužení při přetržení (DIN 53504)
ca 500%
teplotní odolnost
trvalá
-40°C až +110°C
krátkodobá
130°C
skladovatelnost (v suchu při + 5 až + 25°C)
9 měsíců pro kartuše
6 měsíců pro jiné balení
1)
CQP = Corporate Quality Procedure
Popis
SikaMelt®-9625 je lepidlo na bázi
polyuretanového
reaktivního
hotmeltu.. Při vytvrzování vzdušnou
vlhkostí dochází k reakci a vzniku
zpětně netavitelného eleastomeru.
®
vyráběn
v
SikaMelt -9625 je
souladu s normami kvality
ISO
9001 a 14001 a v souladu s
programem « Responsible Care ».
Přednosti produktu
- vysoká
konečná
pevnost
a
flexibilita v širokém rozsahu teplot
- krátký otevřený čas
- vysoká počáteční pevnost
- odolný proti teplotám a stárnutí
- široké adhezní spektrum
Oblast použití
®
vykazuje
široké
SikaMelt -9625
adhezní spektrum. Je vhodný pro
trvalé spojení mnoha materiálů jako
ABS, PC, SMC, PVC, dřeva,
pěnových materiálů, textilií, lakované
a základované oceli atd.. Unipolární
polymery typu PP a PE lze lepit
pouze ve spojení s předchozí
aktivací. Aplikace pro kombinace
podkladů ( např. polymer a ocel ),
které neumožňují difuzní prostupnost
vody k vrstvě lepidla, nelze s
®
lepidlem SikaMelt -9625 realizovat.
Tento produkt je vhodný pouze pro
profesionální
uživatele. Před
aplikací je nutno uskutečnit testy
adheze na používané substráty.
SikaMelt-9625 1/ 2
Mechanismus vytvrzení
SikaMelt®-9625 vytvrzuje v polymer
následně po aplikaci reakcí se
vzdušnou vlhkostí (viz diagram).
čas vytvrzení [h]
50
48h
40
24h
30
14h
20
5
0
30
40
50
60
70
80
Aplikace
SikaMelt®-9625
je
možné
zpracovávat a nanášet
pomocí
příslušné nanášecí pistole nebo
pomocí vhodného komorového nebo
sudového tavícího a čerpacího
systému ( pytel, hobok ). Nanášení
je možné ve formě spojitého filmu
nebo housenky, kapkových bodů
nebo stříkáním.
Doporučená dimenze spoje je v
rozsahu tloušťky 0,1 ÷ 1 mm.
relativní vlhkost [%]
čas vytvrzení pro 500 µm vrstvu lepidla
při 20°C
Vytvrzování je závislé na tloušťce
vrstvy, na relativní vlhkosti vzduchu
a teplotě, na obsahu vlhkosti v
podkladu a difuzní prostupnosti
podkladu.
Chemická odolnost
®
SikaMelt -9625 je odolný vůči vodě,
vodouředitelným přípravkům, slabým
koncentracím ( do 5%) kyselin a
louhů. Krátkodobě je odolný vůči
benzínu,
rozpouštědlům
nebo
olejům.
Protože chemická odolnost je
komplexní otázkou závislosti na typu
a
stavu
podkladu,
chemické
koncentraci, na teplotě a délce
zatížení, je pro konkrétní případy
nutný projektově orientovaný test.
Pokyny pro zpracování:
Příprava povrchu:.
Lepená plochy musí být čisté a
suché, zbavené prachu a stop olejů
nebo mastnot. Adhezi lze zlepšit
vhodnou přípravou povrchu. Kovové
povrchy lze před aplikací předehřát
na 40°C. Vzhledem k velkému
rozsahu
variant
substrátů
a
požadavků na mechanické zatížení,
doporučujeme předem konzultovat
projekt
s
naším
technickým
oddělením
Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland
Tel: +41 1 436 40 40
Fax: +41 1 436 45 30
Pro přípravu a návrh zpracování,
aplikace
a
volbu
zařízení
doporučujeme využít
technicko uživatelské
poradenství našeho
oddělení System Engineering.
Při přerušení práce na více hodin
( např. přes noc) je nutné zabránit
dlouhodobému přehřívání materiálu
nad 120°C, protože může dojít ke
zhoršení
adhezních
vlastností
lepidla. Během delší odstávky je
proto nutné snížit teplotu ohřevu v
zařízení na minimálně 100°C. Dýzu
je třeba vyčistit suchým olejem ( k
dispozici na vyžádání) pro zabránění
ucpání.
Čištění.
®
SikaMelt -9625 v nevytvrzeném
stavu je možno z nářadí a zařízení
odstranit
pomocí SikaMelt-9900 .
(viz manuál “Předpis k čištění nářadí
a zařízení při zpracování SikaMelt®
PUR reaktivních hotmeltů”).
U vytvrzeného materiálu lze pouze
®
pomocí SikaMelt -9901 vyvolat jeho
rozrušení, po němž musí následovat
mechanické vyčištění. Ušpiněné
plochy a nářadí
před
jeho
vytvrzením možno očistit pomocí
Sika® Removeru 208 . Vytvrzený
materiál možno odstranit pouze
mechanicky. Ruce je možno očistit
®
pomocí
utěrky Sika Handclean
nebo mycí
pasty a
oplachem
vodou .
Nepoužívejte rozpouštědla!
Sika CZ s.r.o.
Bystrcká 1132 / 36
CZ - 624 00 Brno
Česká republika
tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: [email protected]
Další informace
Kopie následujících publikací jsou na
vyžádání k dispozici
- bezpečnostní list produktu
- manuál “Předpis k čištění nářadí a
zařízení při zpracování SikaMelt®
PUR reaktivních hotmeltů”).
Balení:
sud
195 l
hobok
20 kg
Důležité:
Další údaje
o
chemickém
charakteru
materiálu, toxikologii,
ekologii,
skladování,
dopravě,
likvidaci jsou
obsaženy
v
bezpečnostním listu materiálu .
Upozornění :
naše technicko uživatelské písemné či
ústní informace a poradenství je
sestaveno
na
základě
našeho
nejlepšího vědění , současného stavu
znalostí z oblasti vývoje chemických
produktů
a
získaných dlouholetých
praktických zkušeností ze spolupráce s
výrobci a opravnami v dané oblasti.
Naše
doporučení
jsou
však
nezávazná, netvoří
žádný
právní
závazek
a
nezbavují
kupujícího
možnosti realizovat vlastní zkoušky
našich
produktů
ve
vztahu
ke
konstrukčním,
technologickým
a
zpracovatelským podmínkám realizace
a to zejména s ohledem na práva
třetího. V ostatních záležitostech platí
všeobecná
ustanovení
obchodního
zákoníku. V
případě
technických
informací se obraťte na naše oddělení
Industry.
Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38
SK - 831 07 Bratislava
Slovensko
tel: +421 2 4920 0406
fax:+421 2 4920 0444
e -mail: [email protected]
SikaMelt-9625 2/ 2
Download

SikaMelt-9625