KABEDUR SM-05 DECKLACK
Krycí email na kovy
Produkt
Použití
Komponenty
KABEDUR SM-05- je rychle schnoucí 2 komponentní polyuretanový lak vyhovující požadavkům na
racionální a hospodárné lakování.
Přednosti:
- velmi rychlé fyzikální schnutí
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- velmi hospodárný, racionální zpracování
- elastický
- odolný vůči poškození
- dobrá přilnavost na kovy a plasty (vnitřní použití)
- dobrá odolnost vůči chemikáliím, olejům a benzínu
Strojírenství, kovoobráběcí a strojírenský průmysl
Vnější použití: fasádní díly, brány, vrata, rolety a kovová okna apod.
Vnitřní použití: kuchyně, nábytek, přístroje, svítidla apod.
KABEDUR SM 05 - 2 komponentní lak
KABEDUR tvrdidlo 1330
KABEDUR ředidlo 5320
Poměry míchání
Váha
5 váhové díly KABEDUR SM 05 - 2 komponentní lak
1 váhový díl KABEDUR tvrdidlo 5370
Objem
3,8 objemových dílů KABEDUR SM 05 - 2 komponentní lak
1 objemový díl KABEDUR tvrdidlo 5370
Technické údaje/
Zkoušené vlastnosti
Pojivová báze
Pigmentová báze
Spotřeba
akrylát/polyfunkční, alifatický isocyant
anorganické a organické pigmenty neobsahující těžké kovy
teoretická: 140 – 150 g/m2 (45 μm suchého filmu)
praktická: 175 - 350 g/m2
Tloušťka zaschlého
nátěrového filmu
Ředění
Hustota
Sušina
Bod vzplanutí
Stupeň lesku
Doba zpracování
Forma dodání
Barevný odstín
Balení
Skladování
Zpracování
Podklad
30 - 60 μm
podle druhu aplikace ředidlem 10 – 30% KABEDUR 5320
1,2 – 1,3 g/cm2
cca 53 – 58% (váhy) 38 – 40% (objemu)
KABEDUR SM 05 > 21°C, KABEDURtvrdidlo 1330 < 21°C
polomat
20 - 24 hod. závislá na teplotě
RAL, NCS S , dle předlohy
lak: nevratný plechový obal po 1 kg/5kg/10kg/20kg
tvrdidlo: nevratný plechový obal po 0,2kg/1kg/2kg/4kg
chránit před mrazem a chladem.
Přesné datum spotřeby je uvedeno na etiketě
Před zpracováním je nutné lak s tvrdidlem důkladně rozmíchat.
Dodržujte dobu zpracovatelnosti!
ocel, hliník, zinek, dřevo (jen interiér), plast (provést zkoušku)
Příprava
Základ
Aplikace
Schnutí na vzduchu
Forsírované schnutí
Upozornění
Ochranná opatření
Likvidace
Třídy toxicity
RID/ADR
První pomoc
podklad musí být suchý, čistý, únosný a odmaštěn. Okuje odstraněny a rezavá místa důkladně
očištěny.
Příprava podkladů: fosfátováním, chromatováním, otrýskáním.
KABEDUR SM 05 přilne bez základního nátěru na téměř všechny podklady. Při zvýšených nárocích na zatížení doporučujeme:
POLYAMOL Primer
KABEDUR High-Solid Grundierfüller
REAKTIONSGRUND
SYNTO Primer
nástřik
zaschlý na prach po 10 - 15 min.
zaschlý na dotek po 20 - 30 min.
přetíratelný po 2 - 3 hod.
přebrousitelný po cca 45 - 60 min.
plné zatížení po 5 - 7 dnech
Teplota při zpracování > 5°C. Při nízkých teplotách nesmí docházet k tvorbě rosy, neboť voda má
vliv na přilnavost a způsobuje poruchy povrchu.
30 – 45 min při 80°C
nářadí ihned po použití očistit nitroředidlem nebo universálním ředidlem 5119.
Chránit oči! Na pracovišti nekuřte. Pro práci s těmito materiály jsou doporučeny rukavice a pracovní oděv. Chraňte před dětmi. Dodržujte základní hygienická pravidla.
Znehodnocený materiál, zbytky a déle skladovanou hmotu odevzdat ve veřejných sběrnách,
jinak dbát Nařízení o manipulaci se zvláštními odpady.
KABE dur - 2komponentní email - třída 4* BAG T Nr. 619 004
KABE dur - tvrdící přísada 5370 - třída 4 BAG T Nr. 619 004
KABE dur ředidlo 5320 - třída 4* BAG T Nr. 619 004
Ředidlo 6760 - třída 4 BAG T Nr. 619 004
Inhibitor 2007 - třída 4* BAG T Nr. 619 004
* Dbát výstražných nápisů na jednotlivých obalech!
KABE dur - 2komponentní email - nejedná se o nebezpečné zboží
KABE dur - tvrdící přísada 5370 - třída 3 č. 31c
KABE dur ředidlo 5320 - třída 3 č. 31c
Ředidlo 6760 - třída třída 3 č. 31c
Inhibitor 2007 - třída třída 3 č. 31c
Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči vypláchněte proudem čisté vody. Při požití
vypláchněte ústa a vypijte 1/2 l vody, ve vážnějších případech vždy vyhledejte lékaře.
DOVA, a.s., Kirilovova 115, 739 21 Paskov
Tel. 558 671 081, fax 558 671 139, e-mail: [email protected]
DOVA, a.s., Keltičkova 44, 710 00 Ostrava
Tel. 596 245 581, fax 596 245 583, e-mail: [email protected]
www.kabefarben.cz
Download

KABEDUR SM-05 DECKLACK Krycí email na kovy - kabe