KO
VA
Z
Trubky/oblouky
KO
VA
Z
Trubky/oblouky
O2
Katalog 4100-5/CZ
Trubky/oblouky
Vlastnosti trubek EO
1.
Druhy ocelí, mechanické vlastnosti, způsob provedení
Ocelové trubky EO
jemnozrnná E235
podle EN 10305-4
(ocel 37.4
podle DIN 1630)
Pevnost v tahu
Rm
340 N/mm2 min.
Mez kluzu
ReH
Tažnost
A5 (podélně)
235 N/mm2 min.
Trubky EO z nerezových ocelí
Materiál č. 1.4571
X6CrNiMoTi17122
materiál 1.4541
X6CrNiTi1810
Pevnost v tahu
Rm
500 N/mm2 min.
1 % mez průtažnosti
245 N/mm2 min.
Bezešvé, tažené zastudena, normalizované
leskle žíhané, zkratka NBK,
DIN 2391C, část 2
Tažnost
A5 (podélně)
Způsob provedení
35 % min.
Bezešvé, tažené zastudena, bez okují,
tepelně zpracované
Odpovídá DIN 17458 tab. 6
VA
Druhy ocelí
Způsob provedení
25 % min.
Z
Druhy ocelí
500 N/mm2 min.
235 N/mm2 min.
35 % min.
2. Zkoušky a atesty
Všechny trubky jsou podrobovány nedestruktivní zkoušce na
těsnost a na důkaz toho odpovídajícím způsobem označeny.
Označení nahrazuje atest výrobního závodu DIN 50 049-2.2.
Pro trubky z 1.4571 a 1.4541 platí zkušební třída 1 DIN
17458, tabulka 7.
·
V krit, při nichž dochází k přechodu laminárního proudění na
turbulentní, odhadnout podle následujících vzorců:
w crit. =
2.32 . ν
di
[m / s]
.
v crit. = 0 .109 . di . n
ν [l / min]
v mm
di = Vnitřní - ø in
3. Doporučené poloměry ohybu
Pro ohýbání trubek zastudena pomocí ohýbaček nebo ručním
ohýbáním se doporučuje rádius ohnutí 3× vnější průměr trubky.
2
v mm / s .
ν = k inematická viskozita in
Pro přibližný výpočet tlakové ztráty v barech/1 m délky trubky
mohou být použity následující vzorce:
1. Laminární oblast:
KO
4. Svařitelnost
Trubky z E235 jsou dobře svařitelné podle běžných metod.
Trubky z materiálu 1.4571 a 1.4541 jsou vhodné pro
obloukové svařování. Potřebný přídavný materiál pro
svařování je nutné zvolit podle DIN 8556 část 1 dle účelu použití
a metody svařování.
ρv =
0.32 ⋅ w ⋅ ν ⋅ ρ
2
d i ⋅ 10
=
3
6.79 ⋅ v˙ ⋅ ν ⋅ ρ
4
d i ⋅ 10
3
[bar / 1 m]
2. Turbulentní oblast:
ρv =
5. Přibližný výpočet tlakové ztráty přímého potrubí
Tlaková ztráta, a tím i účinnost potrubí jsou ovlivňovány
vnitřním průměrem trubky, průtokem (změřeným nebo
vypočítáným), jakož i vlastnostmi média. Aby byly pokud
možno co nejmenší ztráty v potrubním systému, je nutné
vyvinout maximální snahu o dosažení laminárního proudění.
Přechod z laminárního na turbulentní proudění, které s sebou
přináší vyšší průtočný odpor, je obecně definováno
Reynoldsovým číslem Re 2320. Protože přechod není ostře
ohraničen, může být oblast přechodu prakticky zjištěna jen
měřením. Předpokládá-li se pro zjednodušený výpočet
přechod při Re 2320 a vnitřní plocha trubky za „technicky
hladkou“, mohou se mezní rychlosti w krit, popř. mezní průtoky
=
0.281 ⋅ w
1.75
1.25
di
⋅ ν
⋅ 10
0.25
0.25
1.75
59 ⋅ v˙
⋅ ν
⋅ ρ
4.75
di
⋅ 10
3
⋅ ρ
3
[bar / 1 m]
w = rychlost proudění v m/s; n = kinemat. viskozita v mm2/s;
·
V = průtok v l/min.; r = měrná hmotnost média v kg/m 3;
di = vnitřní průměr trubky v mm.
Detailní výpočty průtočného odporu předpokládají přesnou
znalost potrubního systému a provozních podmínek. Přesnější
metody výpočtu je nutné vyhledat v příslušné literatuře.
O3
Katalog 4100-5/CZ
O
Trubky/oblouky
Bezešvé trubky EO z oceli materiál ocel 37.4
Tolerance podle DIN 2391, část 1
Objednací značka
R04X1
R06X1
R06X1.5
R08X1
R08X1.5
R08X2
R10X1
R10X1,5
R10X2
R12X1
R12X1,5
R12X2
R14X2
R14X3
R04X1CF
R06X1CF
R08X1CF
R08X1.5CF
da
Vnější ∅
(mm)
4
4
4
5
6
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
18
18
18
18
18
R15X1VZ
R15X1.5VZ
R15X2VZ
R16X1,5VZ
R16X2VZ
R16X2,5VZ
R16X3VZ
R18X1VZ
R18X1.5VZ
R18X2VZ
R18X2.5VZ
R18X3VZ
R10X1CF
R10X1.5CF
R12X1CF
R12X1.5CF
R12X2CF
R15X1.5CF
R16X2CF
KO
R15X1
R15X1.5
R15X2
R15X3
R16X1.5
R16X2
R16X2,5
R16X3
R18X1
R18X1.5
R18X2
R18X2,5
R04X0.5VZ
R04X0.75VZ
R04X1VZ
R05X1VZ
R06X0.75VZ
R06X1VZ
R06X1.5VZ
R06X2VZ
R06X2.25VZ
R08X1VZ
R08X1.5VZ
R08X2VZ
R08X2.5VZ
R10X1VZ
R10X1.5VZ
R10X2VZ
R10X2.5VZ
R10X3VZ
R12X1VZ
R12X1.5VZ
R12X2VZ
R12X2.5VZ
R12X3VZ
R12X3.5VZ
R14X1.5VZ
R14X2VZ
R14X2.5VZ
R14X3VZ
povrchová
úprava
Bez chromu6
Tolerance
s
di
Tloušťka stěny Vnitřní ∅
[mm]
[mm]
0,50
0,75
1,00
1,00
0,75
1,00
1,50
2,00
2,25
1,00
1,50
2,00
2,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
1,00
1,50
2,00
3,00
1,50
2,00
2,50
3,00
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
±0,08
3,0
2,5
2,0
3,0
4,5
4,0
3,0
2,0
1,5
6,0
5,0
4,0
3,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
13,0
12,0
11,0
9,0
13,0
12,0
11,0
10,0
16,0
15,0
14,0
13,0
12,0
DIN 2413
I
Statický
DIN 2413
III
Dynamický
Poruchový
tlak
bary
313
409
522
432
333
389
549
692
757
333
431
549
658
282
373
478
576
666
235
353
409
495
576
651
302
357
434
507
576
188
282
336
478
264
353
386
452
157
235
313
348
409
273
391
500
416
288
372
526
662
725
288
412
526
630
248
357
458
551
638
209
303
391
474
551
624
264
342
415
485
551
170
248
321
458
233
303
370
433
143
209
273
333
391
1160
1820
2700
2120
1150
1650
2550
>3500
>3500
1175
1925
2500
2650
900
1450
2025
2675
>3500
750
1150
1600
2025
2600
R18X1.5CF
Hmotnost
kg/m
0,047
0,063
0,074
0,099
0,103
0,123
0,166
0,197
0,208
0,222
0,240
0,296
0,339
0,222
0,314
0,395
0,462
0,518
0,271
0,388
0,493
0,586
0,666
0,734
0,462
0,592
0,709
0,814
0,906
0,345
0,499
0,641
0,888
0,536
0,691
0,832
0,962
0,419
0,610
0,789
0,956
1,111
Z
R04X0.5
Výpočtový tlak v barech
Pozinkováno
na žluto
±0,08
±0,08
±0,08
VA
Fosfátováno
a olejováno
±0,08
±0,08
±0,08
±0,08
±0,08
±0,08
Povrchová ochrana:
• Trubky s vnitřním průměrem 1,5–5 mm: zvenku i zevniř
olejované
• Trubky od vnitřního průměru 6 mm: zvenku i zevniř
fosfátované a olejované
975
1325
1650
2200
2625
575
950
1275
2000
850
1175
1500
1850
450
700
975
1300
1575
• Žlutě
zinkováno:
Tyto rozměry jsou zvenku chromátovány na žluto
(tloušťka vrstvy 8–12 µm), zevnitř olejovány.
• Bez chromu 6:
Tyto rozměry jsou zvenku pasivovány silnou vrstvou
(tloušťka vrstvy 8–12 µm), zevnitř olejovány.
Výpočtové tlaky:
Bezpečnostní součinitel S = 1,5 pro statické a dynamické namáhání.
Součinitel c pro zohlednění odchylky tloušťky stěny pro statické a
dynamické namáhání = 0,8 pro trubku vnější průměr 4 a 5; 0,85
pro trubku vnější průměr 6 a 8; 0,9 pro trubku s větším vnějším
průměrem.
Uvedené výpočtové tlaky byly vypočítány podle DIN 2413,
oblast platnosti I, převážně pro statické namáhání
20 ⋅ K ⋅ s ⋅ c
P =
(bar)
S ⋅ da
2
Materiálová konstanta K = 235N/mm a DIN 2413 oblast platnosti III
pro dynamické namáhání
20 ⋅ K ⋅ s ⋅ c
P =
(bar)
S ⋅ (da + s ⋅ c)
Charakteristická hodnota materiálu K = 226 N/mm2 (mez únavy při
trvalém dynamickém namáhání)
O4
Katalog 4100-5/CZ
Trubky/oblouky
Bezešvé trubky EO z oceli (pokračování), materiál ocel 37.4
Tolerance podle DIN 2391, část 1
značka
Výpočtový tlak v barech
Pozinkováno
na žluto
R20X1.4VZ
R20X2VZ
R20X2,5VZ
R20X3VZ
R20X3.5VZ
R20X4VZ
R22X1,5VZ
R22X2VZ
R22X2.5VZ
R22X3VZ
R25X2VZ
R25X2,5VZ
R25X3VZ
R25X4VZ
R25X4.5VZ
R28X1.5VZ
R28X2VZ
R28X2.5VZ
R28X3VZ
R30X2VZ
R30X2.5VZ
R30X3VZ
R30X4VZ
R30X5VZ
R35X2VZ
R35X2.5VZ
R35X3VZ
R35X4VZ
R38X2.5VZ
R38X3VZ
R38X4VZ
R38X5VZ
R38X6VZ
R38X7VZ
R42X2VZ
R42X3VZ
R42X4VZ
R20X2
R20X2,5
R20X3
R20X3.5
R22X1.5
R22X2
R22X2.5
R20X2CF
R22X2CF
R25X3CF
da
Vnější ∅
(mm)
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
25
25
25
25
25
28
28
28
28
30
30
30
30
30
35
35
35
35
38
38
38
38
38
38
42
42
42
50
65
Tolerance
s
Tloušťka stěny
[mm]
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2,00
2,50
3,00
4,00
4,50
1,50
2,00
2,50
3,00
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
2,00
2,50
3,00
4,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2,00
3,00
4,00
6,00
8,00
±0,08
di
Vnitřní ∅
[mm]
DIN 2413
I
Statický
DIN 2413
III
Dynamický
Poruchový
tlak
bary
212
282
353
373
426
478
192
256
320
343
226
282
338
394
437
151
201
252
302
188
235
282
336
409
161
201
242
322
186
223
297
332
390
446
134
201
269
338
347
190
248
303
357
408
458
173
227
278
328
201
248
292
378
418
138
181
223
264
170
209
248
321
391
147
181
215
280
168
199
260
318
373
427
123
181
237
292
299
675
900
1100
1400
1650
2000
550
775
1025
1175
725
850
1025
1500
1625
425
600
750
900
575
725
850
1175
1600
450
600
700
960
550
675
900
1150
17
16
15
14
13
12
19
18
17
16
21
20
19
17
16
25
24
23
22
26
25
24
22
20
31
30
29
27
33
32
30
28
26
24
38
36
34
38
49
±0,08
±0,08
VA
R25X2
R25X2,5
R25X3
R25X4
R25X4.5
R28X1.5
R28X2
R28X2.5
R28X3
Bez chromu6
R30X2.5
R30X3
R30X4
R30X5
R35X2
R35X2.5
R35X3
R30X3CF
R35X2CF
R35X3CF
R38X4CF
KO
R38X2.5
R38X3
R38X4
R38X5
R28X2CF
R42X2
R42X3
R42X4
R50X6
R65X8
R42X2CF
R42X3CF
±0,08
±0,08
±0,15
±0,15
±0,2
±0,2
±0,3
1700
375
575
850
Poznámky:
Při vyšších teplotách:
U uvedených výpočtových tlaků nebyly zohledněny žádné
přídavky na korozi. Trubky s poměrem průměrů
Je zapotřebí kontrolní výpočet podle DIN 2413 II
(převážně statické namáhání nad 120 °C).
da
dimax .
≥ 1.35 byly vypočítány také převážně pro statické
P =
namáhání podle DIN 2413, oblast platnosti III, avšak
s K = 235 N/mm2.
0,684
0,888
1,079
1,258
1,424
1,578
0,758
0,986
1,202
1,406
1,134
1,387
1,628
2,072
2,275
0,980
1,282
1,572
1,850
1,381
1,695
1,998
2,565
3,083
1,628
2,004
2,367
3,058
2,189
2,589
3,354
4,069
4,735
5,352
1,973
2,885
3,749
6,511
11,246
20 ⋅ K ⋅ s ⋅ c
S (da – s ⋅ c)
Materiálové hodnoty konstanty K při vyšších teplotách
Pro případy aplikace, u nichž je požadována určitá bezpečnost
vůči poruchovému tlaku, a jako doplňkové rozhodovací
kritérium byly navíc do tabulky vloženy naměřené poruchové
tlaky.
Přípustný pracovní teplotní rozsah:
Hmotnost
kg/m
Z
Objednací
Fosfátováno
a olejováno
Teplota ve °C
do 200
do 250
K
(Nmm2)
185
165
–40 až +120 °C
bez poklesu tlaku
O5
Katalog 4100-5/CZ
O
Trubky/oblouky
Bezešvé trubky EO z nerezové oceli, materiál ocel 1.4571/1.4541
Tolerance podle DIN 2391, část 1
1.4571
značka
1.4541
R04X171
R06X171
R06X1 571
R06X141
da
vnější ∅
(mm)
Tolerance
s
tloušťka stěny
[mm]
di
Vnitřní ∅
[mm]
1.4571
Výpočtový
tlak, statický
bary
DIN 2413-I
2
600
539
6
6
±0,08
±0,08
1,0
1,5
4
3
426
600
383
539
1850
2900
0,125
0,169
8
8
±0,08
10
10
10
±0,08
1,0
1,5
2,0
R12X171
R12X1 571
R12X271
R12X141
R12X1.541
12
12
12
±0,08
1,0
1,5
2,0
14
14
14
±0,08
15
15
15
±0,08
R18X1 571
R18X271
R20X271
R20X2.571
R20X371
R22X1 571
R22X271
R25X2 571
R25X371
1,0
1,5
R16X241
R18X1.541
16
16
16
16
±0,08
18
18
±0,08
20
20
20
22
22
±0,08
±0,08
±0,08
0,075
6
5
368
472
297
424
1300
2050
0,175
0,244
8
7
6
294
389
498
242
349
447
950
1750
2400
0,225
0,319
0,401
10
9
8
245
368
426
205
297
383
850
1400
1900
0,275
0,394
0,501
1,5
2,0
2,5
11
10
9
315
420
452
258
334
406
1200
1550
2100
0,469
0,601
0,720
1,0
1,5
2,0
13
12
11
196
294
392
166
242
314
675
1100
1400
0,351
0,507
0,651
1,5
2,0
2,5
3,0
13
12
11
10
276
368
403
472
228
297
362
424
950
1300
1850
2400
0,545
0,701
0,845
0,977
1,5
2,0
15
14
245
327
205
267
800
1150
0,620
0,801
2,0
2,5
3,0
16
15
14
294
368
389
242
297
349
1050
1400
1800
0,901
1,095
1,277
1,5
2,0
19
18
200
267
170
222
650
900
0,770
1,002
VA
R08X141
R16X1 571
R16X271
R16X2 571
R16X371
kg/m
1,0
R10X141
R10X1.541
R15X1.541
Hmotnost
±0,08
R10X171
R10X1 571
R10X271
R15X171
R15X1.571
R15X271
1.4571
Poruchový tlak
bary
4
R08X171
R08X1 571
R14X1 571
R14X271
R14X2.571
1.4541
Výpočtový
tlak, statický
bary
DIN 2413-I
Z
Objednací
25
25
±0,08
2,5
3,0
20
19
294
353
242
286
1050
1275
1,408
1,653
28
28
±0,08
1,5
2,0
25
24
158
210
135
177
550
700
0,995
1,302
R30X2 571
R30X371
R30X471
30
30
30
±0,08
±0,08
2,5
3,0
4,0
25
24
22
245
294
392
205
242
314
850
1150
1500
1,722
2,028
2,605
R35X271
35
±0,15
2,0
31
168
143
550
1,653
R38X471
38
±0,15
4,0
30
309
254
1150
3,405
R42X271
R42X371
42
42
±0,2
2,0
3,0
38
36
140
210
121
177
475
750
2,003
2,930
KO
R28X1 571
R28X271
O6
Katalog 4100-5/CZ
Trubky/oblouky
Bezešvé trubky EO z nerezové oceli (pokrač.), materiál č. 1.4571/1.4541
Výpočtové tlaky:
Uvedené výpočtové tlaky byly vypočítány podle DIN 2413,
oblast platnosti I převážně pro statické namáhání
P =
20 ⋅ K ⋅ s ⋅ c
S ⋅ da
Výpočtové tlaky vypočítané podle podle DIN 2413, oblast
platnosti III, pro dynamické namáhání nebyly uvedeny,
protože v DIN 17458 nejsou uvedeny žádné hodnoty meze
únavy při trvalém dynamickém namáhání. Až do stanovení
hodnot meze únavy při trvalém dynamickém namáhání
normou navrhujeme pro výpočty podle DIN 2413, oblast
platnosti III (vzorec viz strana I 5), používání následujících
charakteristických hodnot:
(bar)
Z
Materiálové hodnoty konstanty K = 245 N/mm2 (1.4571),
K = 235 N/mm2 (1.4541) (1% mez průtažnosti)
Mez únavy při trvalém dynamickém namáhání K = 190 N/mm2
pro trubky z 1.4571 a 1.4541; S = 1,5; C= 0,9.
Bezpečnostní faktor S = 1,5
Součinitel c k zohlednění odchylky tloušťky stěny: 0,9
VA
Přípustný teplotní rozsah a potřebná snížení tlaku vůči
výpočtovým tlakům podmíněná materiálem při zvýšených
teplotách odpovídají poklesu 1%-meze průtažnosti
(DIN 17458).
Provozní teplota
–60 °C až
+20 °C
50 °C
100 °C
200 °C
300 °C
400 °C
–
5,5
11,5
21,5
29
34
–
4,5
11
20
29
33
Poznámky:
U uvedených výpočtových tlaků nebyly zohledněny žádné
přídavky na korozi.
Snížení
1,4571
Trubky s poměrem průměrů da/di ≥ 1,35 byly počítány
podle DIN 2413, oblast platnosti III (vzorec viz strana I 5)
s výše uvedenými charakteristickými hodnotami.
tlaku
v%
1,4541
Mezihodnoty je nutné interpolovat.
KO
Bezešvé trubky EO z oceli, materiál C-ocel
Pro hydraulická a pneumatická tlaková potrubí.
Americká norma SAE J 524, uhlíková ocel.
Testy podle ASTM A 179-90 A/ASME SA 179.
Zkoušeno na kvalitu a těsnost.
Objednací značka
(s vnějším ∅
a tloušťkou stěny
v palcích)
Trubka-∅
[mm]
Tolerance
Tloušťka stěny:
[mm]
Výpočtový tlak v barech
DIN 2413
DIN 2413
I
III
statický
dynamický
Poruchový tlak
bary
Hmotnost
kg/m
R1/4X0.049
6,35
±0,08
1,24
553
450
–
0,157
R3/8X0.049
R3/8X0.065
9,53
9,53
±0,08
±0,08
1,24
1,65
368
489
316
405
–
–
0,254
0,321
R1/2X0.049
R1/2X0.065
12,70
12,70
±0,08
±0,08
1,24
1,65
276
367
243
314
–
–
0,352
0,450
R5/8X0.083
16,00
±0,08
2,11
374
320
–
0,716
R3/4X0.095
R3/4X0.104
R3/4X0.109
19,05
19,05
19,05
±0,08
±0,08
±0,08
2,41
2,64
2,67
357
391
410
307
333
347
–
–
–
0,990
1,069
1,112
R1X0.095
R1X0.120
25,40
25,40
±0,08
±0,08
2,41
3,05
268
338
236
292
–
–
1,368
1,680
R11/4X0.120
31,75
±0,08
3,05
271
239
–
2,157
R11/2X0.156
38,10
±0,15
3,96
293
257
–
3,336
O7
Katalog 4100-5/CZ
O
Trubky/oblouky
Bezešvá trubka EO oblouk 90°, materiál ocel 37.4 a 1.4571
Objednací značka
Ocel 37.4
VA
Z
S nízkými průtokovými ztrátami.
Trubka
1.4571
RB16X2VZ
RB16X271
RB18X1.5VZ
Tloušťka
Trubka
Rádius
Vnější
průměr
D
Tolerance
stěny
ohnutí
±
S
Vnitřní
průměr
mm
16
0,08
2,0
12
R
30
Délka ramene
a
b
L1
200
40
230
Délka
Hmotnost
L2
70
kg/ks
0,198
RB18X1.571
18
0,08
1,5
15
36
200
35
236
71
0,178
RB20X2VZ
RB20X2.5VZ
RB20X2.571
20
20
0,08
0,08
2,0
2,5
16
15
36
36
200
200
45
45
236
236
81
81
0,268
0,326
RB22X1.5VZ
RB22X2VZ
RB22X271
22
22
0,08
0,08
1,5
2,0
19
18
38
38
200
200
40
40
238
238
78
78
0,227
0,296
0,08
0,08
0,08
2,0
2,5
3,0
21
20
19
44
44
44
200
200
200
50
50
50
244
244
244
94
94
94
0,362
0,442
0,519
RB25X2.571
25
25
25
RB28X1.5VZ
RB28X2VZ
RB28X3VZ
RB28X271
28
28
28
0,08
0,08
0,08
1,5
2,0
3,0
25
24
22
48
48
48
200
200
200
50
50
50
248
248
248
98
98
98
0,319
0,417
0,601
RB30X2.5VZ
RB30X3VZ
RB30X4VZ
RB30X371
30
30
30
0,08
0,08
0,08
2,5
3,0
4,0
25
24
22
50
50
50
200
200
200
60
60
60
250
250
250
110
110
110
0,575
0,677
0,869
35
35
0,15
0,15
2,0
3,0
31
29
60
60
200
200
65
65
260
260
125
125
0,586
0,852
38
38
38
38
0,15
0,15
0,15
0,15
2,5
3,0
4,0
5,0
33
32
30
28
65
65
65
65
200
200
200
200
75
75
75
75
265
265
265
265
140
140
140
140
0,827
0,979
1,268
1,538
KO
RB25X2VZ
RB25X2.5VZ
RB25X3VZ
RB35X2VZ
RB35X3VZ
RB38X2.5VZ
RB38X3VZ
RB38X4VZ
RB38X5VZ
RB42X2VZ
RB42X3VZ
RB35X271
RB38X471
42
42
0,20
0,20
2,0
3,0
38
36
80
80
200
200
85
85
280
280
165
165
0,809
1,183
RB50X6*
RB42X271
50
0,20
6,0
38
180
150
150
330
330
3,496
RB65X8*
65
0,30
8,0
49
180
160
160
330
330
6,294
Tolerance pro délky ramen: ± 2,5 mm
U oblouků je nutné oproti rovným trubkám stejné tloušťky stěny počítat s větším namáháním na vnitřní straně oblouku
a snížením meze únavy při míjivém napětí způsobeným ovalitou. Podrobnosti viz DIN 2413 odstavec 4.7.
Trubkové oblouky z oceli 37.4 jsou fosfátované a olejované. (Zinkování na žluto na objednávku.)
O8
Katalog 4100-5/CZ
Download

Trubky/oblouky