MĚSTSKÝ
ÚŘAD
Odbor výstavby a územního plánování
HORAŽĎOVICE
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: [email protected]
Váš dopis č.j. :
Ze dne:
Spisová značka
Číslo jednací: :
Vyřizuje :
2.7.2012
MH/09720/2012/OVÚP/Pa
MH/11584/2012
Panušková
Dle rozdělovníku
V Horažďovicích, dne: 16.8.2012
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Hradešice, IČ 00255548, Hradešice 1, 341 01 Horažďovice,
kterého zastupuje VAK SERVIS s.r.o., IČ 26375869, Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy
(dále jen "žadatel") podal dne 2.7.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s
názvem:
„Hradešice, dostavba splaškové kanalizace“
Hradešice
splašková gravitační kanalizace DN 300 a DN 250 celkové délky 2492,6 m
kanalizační přípojky v počtu 101 ks celkové délky 850 m
na pozemku parc. č. 6/1, 16/1, 247/7, 247/13, 247/14, 248/1, 1562/1, 1896/13, 1897, 1920/3, 1920/8,
2236/1, 2236/4, 2237/1, 2253/1, 2253/3, 2253/4, 2264/1, 2267/1, 2268, 2269, 2270/1, p. p. k. 247/1 v
katastrálním území Hradešice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby :
V řešené lokalitě je navržena splašková gravitační kanalizace, která bude odvádět splaškové odpadní
vody z jednotlivých rodinných domů (RD) do centrální čistírny odpadních vod (ČOV). Napojení navržené
kanalizace bude do kmenové stoky S1, která byla vybudována v rámci výstavby centrální ČOV. Stávající
jednotná kanalizace po vybudování splaškové kanalizace bude plnit funkci dešťové kanalizace, kromě
úseku v silnici I. třídy.
Jednotlivé stoky:
Stoka S1, DN 300 délky 356,7 m
Stoka S1-1, DN 250 délky 79,8 m
Stoka S1-2, DN 250 délky 88,4 m
Stoka S1-3, DN 250 délky 105,4 m
Stoka S2, DN 300 délky 74,4 m, DN 250 délky 92,5 m
Stoka S2-1, DN 250 214,8 m
Stoka S2-1-1, DN 250 délky 98,8 m
Stoka S3, DN 300 délky 221,7 m, DN 250 délky 98,9
Stoka S3-1, DN 250 délky 376,0 m
Stoka S3-2, DN 250 délky 108,5 m
Č.j. MH/11584/2012
str. 2
Stoka S3-3, DN 250 délky 85,6 m
Stoka S3-4, DN 250 délky 251,6 m
Stoka S3-5, DN 250 délky 80,1 m
Stoka S4, DN 250 délky 159,4 m
Kanalizační přípojky DN 150 v počtu 101 ks délky 850 m, budou vysazeny k jednotlivým nemovitostem s
ukončením na hranici pozemku připojované nemovitosti.
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den
20. září 2012 (čtvrtek) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných ve společenské místnosti hasičské zbrojnice v Hradešicích.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování,
úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 a pátek od 8,00 - 11,00 hodin).
Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí,
byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním
úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr
uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření
účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Dana Panušková
Oprávněná úřední osoba odboru výstavby a ÚP
Č.j. MH/11584/2012
str. 3
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu
Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno
Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost
doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla–li splněna
i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Úřední deska:
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
………………………………………………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Po sejmutí a potvrzení tohoto oznámení zašle příslušný obecní úřad doklad o zveřejnění zpět na
Městský úřad Horažďovice.
Dálkový přístup:
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
………………………………………………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
VAK SERVIS s.r.o., IDDS: 5fx9muz
sídlo: Domažlické předměstí č.p. 610, 339 01 Klatovy
zastupuje: Obec Hradešice, Hradešice 1, 341 01 Horažďovice
Obec Hradešice, IDDS: p4ra8ej
sídlo: Hradešice 1, 341 01 Horažďovice
Úřední deska
vyvěšeno pro: Michal Achs, Na Větrníku 1446/20, Břevnov (Praha 6), 162 00 Praha 616
vyvěšeno pro: Stanislav Bejvl, Černíč 28, Hradešice, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Ing. Josef Beneš, Hradešice 73, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Miroslav Beran, Hradešice 95, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Václav Beran, Hradešice 95, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Růžena Beranová, Hradešice 95, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Vladimir Bezouska, Riedenhaldenstrasse 259, 8046 Zürich, Švýcarsko
vyvěšeno pro: Věra Bezoušková, Hradešice 63, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Alois Bláha, Hradešice 23, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Jan Bokša, Pod školou 466/5, Košíře, 150 00 Praha 5
vyvěšeno pro: Jaroslav Budilovský, Těšínská 1110/13, Doubravka, 312 00 Plzeň 12
vyvěšeno pro: Jaroslav Buchta, Hradešice 52, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Ilona Buchtová, Hradešice 52, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Jiří Císař, Na Hrázi 1127, Sušice II, 342 01 Sušice 1
vyvěšeno pro: Libuše Císařová, Na Hrázi 1127, Sušice II, 342 01 Sušice 1
vyvěšeno pro: Marie Císařová, Hradešice 98, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Martina Dufková, Blatenská 530, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Václav Duspiva, Hradešice 51, 341 01 Horažďovice
Č.j. MH/11584/2012
str. 4
vyvěšeno pro: Miloslav Faltýn, Hradešice 16, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Jan Fiala, Hradešice 100, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Martin Fiala, Hradešice 100, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Jana Fialová, Koterovská 1218/58, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
vyvěšeno pro: Luděk Four, Týnec 4, Malý Bor, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Zdeněk Four, Hradešice 108, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: František Frančík, Hradešice 113, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Mgr. Jitka Frančíková, Hradešice 113, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Jan Gabriel, Místecká 568, Letňany, 199 00 Praha 99
vyvěšeno pro: Jaroslav Havlík, Hradešice 24, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Václav Havlík, Hradešice 24, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Marie Havlíková, Písečná 454/7, Troja (Praha 8), 182 00 Praha 82
vyvěšeno pro: Anna Hejduková, Hradešice 28, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Petr Hejlík, Hradešice 115, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Ivana Hejlíková, Hradešice 115, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Olga Horníková, Na Veselí 738/34, 140 00 Nusle (Praha 4)
vyvěšeno pro: Lenka Hromádková, Hradešice 18, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Jana Jiříková, Hradešice 35, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Ladislav Jůda, Sídliště II 703, 340 22 Nýrsko
vyvěšeno pro: Eva Jůdová, Hradešice 88, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Josef Kalčík, Malý Bor 54, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Milan Kalčík, Hradešice 104, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Miroslava Kalčíková, Hradešice 104, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Marie Klokanová, Hradešice 13, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Marie Knetlová, Hradešice 15, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Věra Knetlová, Americká 978/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
vyvěšeno pro: Pavel Kodýdek, Palackého 876, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Marie Kodýdková, Palackého 876, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Zdeňka Kohoutová, Chaloupky 176, 339 01 Klatovy 1
vyvěšeno pro: Jaroslav Kopal, Hradešice 76, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Hana Kopalová, Hradešice 76, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Barbora Kouklová, Otročín 114, 364 01 Toužim
vyvěšeno pro: Josef Kovanda, Hradešice 42, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Milan Kovanda, Hradešice 7, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Miluše Kračmerová, Lábkova 822/83, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
vyvěšeno pro: Ivan Krejčí, Hodonínská 1046/49, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
vyvěšeno pro: Daniela Krejčová, Hodonínská 1046/49, 23-Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
vyvěšeno pro: Václav Kůs, Hradešice 10, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Viktor Kůs, Nádražní 457, Sušice II, 342 01 Sušice 1
vyvěšeno pro: Jaroslava Kůsová, Nádražní 457, Sušice II, 342 01 Sušice 1
vyvěšeno pro: Libuše Kůsová, Hradešice 10, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Antonín Lávička, Růžová 2702, 438 01 Žatec 1
vyvěšeno pro: Petr Lávička, Hradešice 67, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: RNDr. Roman Lávička, Družstevní 300, 257 22 Čerčany
vyvěšeno pro: Václav Lávička, Poštovní 1718/1, 360 01 Karlovy Vary 1
vyvěšeno pro: Marie Lıffelmannová, Rabí 154, 342 01 Sušice 1
vyvěšeno pro: Bc. Zdeňka Lusková, Pod školou 466/5, Košíře, 150 00 Praha 5
vyvěšeno pro: Roman Mácal, Hradešice 68, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Hana Mácalová, Hradešice 68, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Jana Makrlíková, Smrkovec 11, Hradešice, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Jana Maliosová, Nad Zámečnicí 2777/18, Smíchov, 150 00 Praha 5
vyvěšeno pro: František Mareš, Hradešice 41, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Karel Mareš, Hradešice 83, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Václav Mareš, Hradešice 54, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Gabriela Marešová, Hradešice 41, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Jana Marešová, Hradešice 54, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Marie Marešová, Hradešice 83, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Vlasta Marešová, Hradešice 41, 341 01 Horažďovice
Č.j. MH/11584/2012
str. 5
vyvěšeno pro: Vladislav Masopust, Hradešice 60, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Libuše Masopustová, Hradešice 60, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Ing. František Melka, Stržná 275/39, Suchdol, 165 00 Praha 620
vyvěšeno pro: Josef Melka, Hradešice 6, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Ing. Eva Melková, Stržná 275/39, Suchdol, 165 00 Praha 620
vyvěšeno pro: Hana Melková, Nalžovy 97, Nalžovské Hory, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Jana Melková, Hradešice 6, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Václav Mertl, Černíč 30, Hradešice, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: RNDr. Karel Němec, Ohradní 1344/51, 140 00 Michle (Praha 4)
vyvěšeno pro: Lenka Novotná, Hradešice 107, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Dušan Ondrejko, Na Čtyřku 433, Nučice, 252 16 Nuźice
vyvěšeno pro: Radek Ondrejko, Villaniho 739, Sušice II, 342 01 Sušice 1
vyvěšeno pro: Antonín Panuška, Hradešice 96, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Jiří Panuška, Hradešice 69, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Miroslav Panuška, Hradešice 3, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Anna Panušková, Hradešice 69, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Marta Pašková, Mgr., V Bažantnici 2635, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
vyvěšeno pro: Marcela Pavlovcová, Hradešice 5, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: František Peleška, Hradešice 102, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Dana Pelešková, Hradešice 102, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Hana Pileková, Nalžovy 93, Nalžovské Hory, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Petr Písečný, Hradešice 21, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Václav Pitule, Hradešice 19, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Karel Pivnička, Karla Němce 989, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Ing. Karel Pivnička, Hradešice 53, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Jaroslava Pivničková, Hradešice 53, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Iveta Polenová, Hradešice 31, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Jiří Přerost, Hradešice 31, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Věra Přerostová, Hradešice 31, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Věra Přerostová, Hradešice 31, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Jan Raška, Krupská 1750/10, Strašnice, 100 00 Praha 10
vyvěšeno pro: Ing. Jaroslav Raška, Krupská 1750/10, 100 00 Strašnice (Praha 10)
vyvěšeno pro: Václav Raška, Hradešice 58, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Milena Rašková, Krupská 1750/10, 100 00 Strašnice (Praha 10)
vyvěšeno pro: Ing. David Reichl, Strakatého 918/3, Košíře, 150 00 Praha 5
vyvěšeno pro: Jana Reichlová, Na bělidle 997/15, Smíchov, 150 00 Praha 5
vyvěšeno pro: Ladislav Ryba, Hradešice 47, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Petr Sládek, Hradešice 111, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Zdeňka Sládková, Hradešice 111, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Petr Sojka, Hradešice 1, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Josef Soukup, Hradešice 44, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Václav Soukup, Hradešice 45, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Václav Stuchl, Hradešice 11, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Marie Stuchlová, Hradešice 11, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Marie Sulanová, Veřechov 13, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Karel Svoboda, Podbranská 56, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Bohuslava Svobodová, Trhová 105, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Milan Šafr, Loretská 930, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: František Šašek, Hradešice 33, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Ludmila Šašková, Palackého 863, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Jan Šebesta, Hradešice 20, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Ing. Miroslav Šebesta, Alšovice 217, Pěnčín, 468 21 Bratříkov
vyvěšeno pro: Marie Šebestová, Hradešice 20, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Ing. Petr Šimek, Řenče 35, 334 01 Přeštice
vyvěšeno pro: Anton Šimko, Palackého 933, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Mgr. Jaroslava Šimková, Palackého 933, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Karla Šponarová, Letohradská 757/54, 170 00 Holešovice (Praha 7)
vyvěšeno pro: Ladislav Šrámek, Hradešice 105, 341 01 Horažďovice
Č.j. MH/11584/2012
str. 6
vyvěšeno pro: Hana Šrámková, Hradešice 105, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Antonín Štěch, Hradešice 12, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Marie Štěchová, Hradešice 12, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Miroslav Uhlík, Hradešice 27, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Kateřina Uhlíková, Břežany 120, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Marie Uhlíková, Hradešice 27, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Petr Vašek, Hradešice 57, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Václav Vlk, Hradešice 36, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Václav Vlk, Hradešice 36, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Lada Voráčová, Hradešice 92, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Tomáš Voska, Laubova 1626/3, 130 00 Vinohrady (Praha 3)
vyvěšeno pro: Markéta Votípková, Hradešice 15, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Oto Weiss, Bořivojova 622/34, 130 00 Žižkov (Praha 3)
vyvěšeno pro: Anna Wichmannová, Žitomírská 494/10, Vršovice, 101 00 Praha 10
vyvěšeno pro: AGROSPOL, Malý Bor a.s., Malý Bor 144, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Čevak a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice 10
vyvěšeno pro: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
vyvěšeno pro: Obec Hradešice, Hradešice 1, 341 01 Horažďovice
vyvěšeno pro: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
vyvěšeno pro: Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
vyvěšeno pro: Real Partner s.r.o., Blanická 590/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2
vyvěšeno pro: Římskokatolická farnost Hradešice, Zavlekov 1, 341 42 Kolinec
vyvěšeno pro: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Oblastní správa
JIH, se sídlem Za kasárny 324, Klatovy, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 306 13 Plzeň
vyvěšeno pro: Telefónica Czech republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
vyvěšeno pro: Tělovýchovná jednota Sokol Hradešice, Hradešice, Horažďovice
vyvěšeno pro: Západočeské konzumní družstvo Sušice, náměstí Svobody 135, 342 58 1-Sušice
dotčené správní úřady
ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Download

oznámení zde