Program KEA 2011 (9 – 10.2. 2011, Brno)
Středa 9.2.2011
11:00 – 12:00 – registrace, káva a občerstvení
12:00 – 12:10 – zahájení, úvodní slovo zakladatelů KEA konference (J. Beneš, P. Pokorný)
SEKCE JEZERNÍ SEDIMENTY, HOLOCENNÍ NIVA A LIDSKÝ IMPAKT
12:10 – 12:30
Jankovská V.
„Komořanské jezero –
archeologických údajů.“
klasická
lokalita
synchronizace
pyloanalytických
a
12:30 – 12:50
Bernardová A., Jankovská V., Novák J., Bešta T.
Komořanské jezero – analýza jednoho profilu
12:50 – 13:10
Houfková P., Pokorná A., Bešta T., Kovačiková L., Nováková K., Starec P.
Nejstarší rybník na našem území - rekonstrukce vývoje středověké vodní nádrže a jejího
okolí.
13:10 – 13:30
Petřík J., Lukšíková H., Doláková N., Dohnalová A., Šabatová K., Petr L., Koptíková L.,
Hladilová Š.
Lidský impakt na vývoj holocenní nivy Těšetičky-Únanovky
13:30 – 14:00 - káva a občerstvení
SEKCE INTERAKCE KRAJINA – ČLOVĚK VE STŘEDOVĚKU
14:00 – 14:20
Kozáková R.
Agrárně pastevní krajina v okolí raně středověkých hradišť Libice nad Cidlinou a
Hradištko
14:20 – 15:50
Komárková V.
Analýza rostlinných makrozbytků ze středověké Litovle – předběžné výsledky
14:50 – 15:10
Lisá L., Holub P., Martinisková M., Bajer A.
Příspěvek k otázce údržby podlah v suterénech dřevohliněných měšťanských domů
15:10 – 15:30
Petr L., Vařeka P.
Pylová kronika zaniklé středověké vesnice
15:00 – 16:00 – káva a občerstvení
SEKCE MEDITERÁN A AFRIKA
16:00 – 16:20
Beneš J., Bareš L., Bárta M., Krejčí J., Smolariková K., Vymazalová H.
Materiálové identifikace dřevěných předmětů z nekropole v Abusíru, Egypt
16:20 – 16:50
Pokorná A., Beneš J., Bezděk A., Šuláková H., Krejčí J., Kočár P.
Archeobotanické a archeoentomologické analýzy ze sekundárního pohřebiště v prostoru
Verkaureovy mastaby v Abusíru (Egypt)
16:50 – 17:10
Janák J.
I bohové a zemřelí mohou vyhynout. Vliv klimatických změn na náboženství
17:10 – 17:30
Suková L., Cílek V.
Archeologie krajiny 6. nilského kataraktu a pohoří Sabaloka v Súdánu
17:30 – 18:00 káva a občerstvení
18:00 – 18:20
Lisá L., Petr L.
Interpretace změn využití krajiny na základě sedimentárního a paleoekologického
záznamu; příkladová studie z oblasti Sabaloka, 6tý nilský katarakt, Súdán
18:20 – 18:50
Beneš J., Čulíková V., Kosňovská J., Frolík J., Matiášek J.
Luxusní rostliny na Pražském hradě v raném novověku: ohlas Mediteránu ve střední
Evropě
18:50 – 19:10
Kosňovská J.
Původ, šíření a význam kaštanovníku jedlého (Castanea sativa)
19:10 – 19:30
Kalhous D., Jílek J.
Exotické zvíře jako předmět daru v antice a raném středověku – případ slon
19:45 – hromadný odchod na společnou večeři do nedaleké restaurace (večeře je zahrnuta
v rámci konferenčních poplatků zdarma)
20:00 – 0:00 – společenský večer
Čtvrtek 10.2.2011
7:30 – 8:00 – ranní káva
SEKCE
DYNAMIKA
PŘÍRODNÍHO
V ARCHEOLOGICKÉM KONTEXTU
PROSTŘEDÍ
A
VÝVOJE
VEGETACE
8:00 – 8:20
Němec J.
Studie rybích vrstev na archeologické lokalitě Chersonésos Taurský (Krym)
8:20 – 8:50
Pokorný P., Dreslerová D., Abraham V.
Inventura holocenní krajinné dynamiky na území Čech
8:50 – 9:10
Kalicki T.
Holoceńskie zmiany rzeźby Działów Niepołomicko-Bielczańskich koło Krakowa w
świetle nowych danych ze stanowisk archeologicznych na autostradzie A4
9:10 – 9:30
Hejhal P. ,Hrubý P., Kočár P., Kočárová R., Petr L.
Jak to bylo s pohraničním hvozdem...
9:30 – 9:50
Pokorná A.
Databáze rostlinných makrozbytků
environmentální rekonstrukce
-
Vložená
data
a
jejich
potenciál
pro
9:50 – 10:20 – přestávka na kávu a občerstvení
SEKCE GEOCHEMICKÁ METODIKA V ARCHEOLOGII
10:20 – 10:40
Hejcman M., Karlík P., Ondráček J., Součková K., Hejcmanová P., Klír T., Smrž Z.
Možnosti využití geochemických metod v archeologii
10:40 – 11:00
Součková K., Hejcman M.
Využití izotopů dusíku v archeologii
11:00 – 11:20
Ondráček J., Karlík P., Hejcman M., Klír T.
I po krátkém sídelním období lze pozorovat po 600 letech od opuštění dlouhodobé
změny v chemických vlastnostech půdy i ve vegetačním složení
INFORMACE O NOVĚ VZNIKLÉM ČASOPISE
11:20 – 11:40
Beneš J., Peška J., Mlejnek O.
Interdisciplinaria archaeologica – Natural Sciences in Archaeology: nový časopis pro
hraniční obory v archeologii, jeho cíle a zaměření
11:40 – 12:40 – přestávka na oběd
12:40 – 13:00
Galiová M., Nývltová Fišáková M., Vaculovič T., Neff H., Mason A., Z., Kanický V.
Sledování distribuce prvků v zubu medvěda hnědého pomocí laserové ablace ve spojení
s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (LA-ICP-MS)
13:00 – 13:20
Nývltová Fišáková M., Galiová M., Kanický V., Komorózcy B., Drozdová E., Šerý O.
Životní pouť muže, jehož kostra byla nalezená u obce Pasohlávky, z hlediska přírodních
věd
13:20 – 13:40
Vaculovič T., Galiová M., Prokeš L., Hrdlička A., Mason A. Z., Neff H., Přichystal A.,
Kanický V.
Využití hmotnostní spektrometrie indukčně vázaného plazmatu s laserovou ablací (LAICP-MS) pro studium provenience obsidiánů
13:40 – 14:00
Kubálek P.
Klasifikace narušení pohřbů
14:00 – 14:30 – přestávka na kávu a občerstvení
SEKCE INTERAKCE ČLOVĚK – KRAJINA V PRAVĚKU
14:30 – 14:50
Nerudová Z., Neruda P., Lisá L., Nývltová Fišáková M., Petr L.
Chronostratigrafická revize jeskyně Kůlny
14:50 – 15:10
Novák J., Neruda P., Kaminská L.
Bojnice III - paleoenvironmentální analýza významné archeologické lokality
15:10 – 15:30
Šálková T., Jiřík J., Pták M.
Písek – Bakaláře; pohřby střední a mladší doby bronzové pohledem analýzy rostlinných
makrozbytků
15:30 – 16:00 – přestávka na kávu a občerstvení
16:00 – 16:20
Kalicki T., Nowak M., Vizdal M.
Early Neolithic changes of environment of Eastern Slovak Plain – Moravany i Kladzany
sites
16:20 – 16:40
John J., Petr L., Rytíř L.
Kučeř-Obrovy hroby (okr. Písek) – paleoekologický záznam z příkopu laténské
„Viereckschance“
16:40 – 17:00
Vaněček Z., Beneš J., Frolík J., Mácalová M.,
Archeobotanické zhodnocení objektů bylanské kultury a doby římské z Prahy - Černého
Mostu
17:00 – 17:20
Parma D., Lisá L., Jarošová M.
Geneze výplní římských a laténských objektů na lokalitě Syrovice
17:20 – 17:40
Danielisová A., Pokorný P., Kočár P.
Novinky z Vladaře
17:40 – 17:45 – ukončení konference
POSTERY – budou vystaveny po celou dobu pořádání konference
Malíková R., Kaupová S., Ivanov M., Galiová M., Nývltová Fišáková M., Gadas P.
Studium distribuce prvků v kostní tkáni užitím laserové ablace a elektronové
mikrosondy
Hušková S., Nývltová Fišáková M., Šerý O., Račanská M., Prokeš L.
Využití DNA analýzy pro detekci M. tuberculosis u kosterních pozůstatků
Kaupová S., Galiová M., Nývltová Fišáková M., Kouřil P., Kanický V.
Využití laserové ablace ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným
plazmatem (LA-ICP-MS) pro multiprvkovou analýzu kosterních pozůstatků u hradiska
Chotěbuz-Podobora
Uhlířová H., Nývltová Fišáková M.
Metrika gravettských a magdalénských lišek Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) a Alopex
lagopus (Linnaeus, 1758) s přihlédnutím k paleoekologii.
Bernardová A., Novák J., Houfková P., Meduna P.
Vegetace a počátky vinařství středověkého Mělníka
Němec J., Nývltová Fišáková M.
Paleontologie a tafonomie kostí velkých savců na lokalitě Boršice – Chrástka
Bárta M., Beneš J., Novák J., Pokorná A.
Archaeobotanical research of the lake of Abusir at the edge of the Old Kingdom
Pyramid field of Abusir, Egypt
Bešta T., Novák J., Dreslerová D.
The influence of the human activity on the changes of ecological conditions in
Komořanské Lake (Czech Republic)
Novák J., Lisá L., Kuna M.
Anthracological and geoarchaeological analysis of Early Medieval houses in Roztoky u
Prahy (Czech Republic)
Novák J., Svitavská H., Sádlo J.
New adventures in the „Land of fire“ and their relevancy on the archaeobotanical and
environmental reconstructions (Doksy region, Czech Republic)
Sůvová Zdenka
Nález býčí mumie z egyptského Abusíru
Beneš J., Kosňovská J., Frolík J., Matiášek J.
Archaeobotanical analysis of the Early Modern vault infill from Vladislav Hall, Old
Royal Palace, Prague Castle, Czech Republic
Wiśniewski T., Mroczek P., Rodzik J., Zagórski P.
Paleopedology of loess-soil sequence at the Magdalenian camp in Klementowice
(Nałęczów Plateau, Lublin Upland, E Poland) – selected aspects
Download

zde