http://turkmenmedrese.com/ Thursday 9th of October 2014 04:25:15 AM
15 Zilhijje 1435​ ​ - 09 Oktýabr 2014
TÄZELIK
ÖÝDE TOTY GUŞ, BALYK SAKLASAŇ BOLÝARMY?
Baş sahypa
Makalalar
Kitaphana
Wagyzlar
Jogap berilen soraglar
Myhman sahypa
Habarlaşma
Selef-salyhynyñ fazileti (artykmaçlygy).
Kutub-i sitte.
Ähli erbetlikleriñ enesi.
Selef-salyhynyñ fazileti (artykmaçlygy).
Töwhidiñ fazileti.
Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Allah
Tagalanyñ dinine goldaw,...
Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?
Document generated by http://siteoid.com/
http://turkmenmedrese.com/ Thursday 9th of October 2014 04:25:15 AM
Şeksiz-şübhesiz iman etmek.
Gözleg...
04/09/2014 - Hadys we Şerh
Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.
...
Ýehudy, hristanlar, kapyrlar jennete girýärmi?
10/08/2014 - Akyda
Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sahypaň
okyjysy: Esselämu aleýkum. Meni şeýleräk sorag gyzyklandyrdy. Ýalňyşmasam Isa...
Ramazan aýyndan soňra Şewwel aýynda oraza tutmagyň ähmiýeti.
30/07/2014 - Fykh
Document generated by http://siteoid.com/
http://turkmenmedrese.com/ Thursday 9th of October 2014 04:25:15 AM
Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Ramazan
aýyndan soňra Şewwel aýynda alty gün oraza tutmalymy? Ramazan aýynyň soňundan...
Ramazanyň soňky on gününiň ähmiýeti we ygtykaf sünneti.
17/07/2014 - Fykh
Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Ramazan aýynyň
soňky on gününde has köp ybadat etmek, gijelerine tehejjut namazy kylmak,...
Kuran we sünnet saýasynda sakgal göýbermegiň ähmiýeti.
25/05/2014 - Dürli
Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Şaýatlyk edýärin
Muhammet (sallallahu aleýhi we sellem) Allahyň Pygamberidir, ilçisidir...
Abunelik
Goşmaça...
At
Mazarystana zyýarata gideniňde gabryň daşyndan aýlanmak bolýarmy?
Mail salgyňyz
Musulmanlar döwlet baştutanlaryna garşy nähili bolmaly?
Gurbanlygyñ hökümi we edepleri.
Abuna ýazylyň
Baýramyñ hökümi we edepleri.
Pygamberimiziñ doglan gününi bellemek (Möwlit) etmek bolýarmy?
Sahypamyza Agza Bol
Agza ady
Sahypamyzdaky soňky täzelikler
Iň soňky goşulan
Iň köp okalan
Iň soňky jogap berilen soraglar
Iň soňky goşulan wagyzlar
Açar söz
Ýatda sakla
Öýde toty guş, balyk saklasaň bolýarmy?
Arak ýa-da doňuzuň ýagy ýaly haram zatlary derman höküminde ulanmak bolýarmy?
Gysgaça gurbanlygyň ähmiýeti, fazileti, hökümi, fykhy.
Biz maşgalamyz bilen arak satýarys. Men indi näme etmeli?
Şeksiz-şübhesiz iman etmek.
Hristianlar 71 fyrka, ýehudylar 72 fyrka, musulmanlar bolsa 73 fyrka bölünmeli diýilýär. Şolaryň diňe biri dory
ýoldadyr diýilýär. Şolar barada aýdyp beräýiň?
Document generated by http://siteoid.com/
GIRELGE
Açar sözi unutdyňmy??
Agza ady unutdyňmy??
Agza bol
http://turkmenmedrese.com/ Thursday 9th of October 2014 04:25:15 AM
Erte namazyň wagty haçan girýär we haçan çykýar?
Ýehudy, hristanlar, kapyrlar jennete girýärmi?
Ramazan aýyndan soňra Şewwel aýynda oraza tutmagyň ähmiýeti.
Ramazanyň soňky on gününiň ähmiýeti we ygtykaf sünneti.
Oraza aýynda aýalyňa ýanaşmak (jynsy gatnaşyk) etmek bolanok diýýärler. Şu diňe agzyň beklikä ýanaşmak
bolanokmy, agzyň açyk wagty gijelerine ýanaşmak bolýarmy? Sag boluň!
Oraza aýynda çaga bolsa, at dakjak bolsaň oraza ýanap dakmaly diýýärler. Meselem: Oraz ýa-da orazgül ş.m.
Şol hakykatmy yslamda barmy şeýle zat?
Eger agyzyň beklikä bilmän bir zat iýseň, içseň näme etmelikä. Indi agzym açyldy diýip iýibermelimika ýa-da
yzyny dowam etmelimika?
Zenanlar haýyz (aýbaşy) wagtynda oraza tutsa bolýarmy?
Agyz beklikä müşk çalmak bolýarmyka?
Eger är-aýal arasynda uruş bolsa adamsy aýalyna gahary gelip: Gürleme, dym- diýende aýal hakly ýa-da
haksyz bolsada dowam etmelimi ýa adamsyny diňläp dymmalymy?
Allaha Hudaý, Taňry, Biribar we şuňa meňzeş atlar bilen ýüzlenmek bolýarmy?
Näme üçin alaja ýa-da şoňa meňzeş zatlar dakynmak şirk hasaplanýar?
Köp şokalatlyň, süýjileriň düziminde E471, E472 şular ýaly formulalar bar muny anyklap görsek bu doňzuň ýagy
eken şol şüýjileri iýsek bolýarmyka?
8-rekat tarawa namaz okalanda, 4-rekatdan soň salam bermelimi ýa-da 2-rekatdan soň salam bermeli?
Document generated by http://siteoid.com/
Download

Türkmen Medrese | Kuran we Sünnetiñ Saıasynda