Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55
Členovci – Vzdušnicovci (Hmyz) – opakování
1. Spojte, co k sobě patří:
Členovci
Vzdušnicovci
Hmyz
Šestinozí
Mnohonozí
Bezkřídlí
Křídlatí
Insecta
Apterygota
Arthropoda
Tracheata
Pterygota
Hexapoda
Myriapoda
2. Kolik párů tykadel mají vzdušnicovci?
a) žádný
b) 1 pár
c) 2 páry
d) 3 páry
3. Tělní segmentace vzdušnicovců je:
a) heteronomní
b) homonomní
c) chybí
d) naznačená na povrchu těla
4. Princip dýchání vzdušnicemi znamená:
a) dýchací plyny se vážou na krev a ta je předá tkáním
b) vzdušný kyslík proniká vzdušnicemi přímo do tkání
c) na vzdušnice jsou napojeny cévy, kyslík difunduje
d) nasávání vzduchu ústy do vzdušnic
5. ANO x NE
Hlava vzdušnicovců je vždy volná (nesrostlá s dalšími články).
Původním typem ústního ústrojí hmyzu je bodavě savé.
Podobně jako pavouci potravu zachycují a zpracovávají kusadly a čelistmi.
Cévní soustava hmyzu je uzavřená.
K vylučování rozpustných metabolitů slouží Malpighiovy trubice.
Hmyz má gangliovou nervovou soustavu žebříčkovitého typu.
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55
6. Popište stavbu těla hmyzu:
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55
7. Noha hmyzu se skládá z následujících částí:
-------------- -------------- -------------- --------------
--------------
8. K uvedeným zástupcům hmyzu přiřaďte typ končetiny (a – f):
a) hrabavá
krtonožka obecná ……
b) plovací
střevlík fialový ……
c) uchopovací (loupeživá)
potápník vroubený ……
d) přichycovací
veš dětská ……
e) kráčivá
kudlanka nábožná ……
f) skákací
kobylka zelená ……
znakoplavka obecná ……
splešťule blátivá ……
šváb obecný ……
9. Vzhledem k rozvinuté schopnosti rychlého pohybu má hmyz dokonale vyvinutou
instinktivní činnost i smyslové orgány. Které?
10. Doplňte:
Jednovrstevná
pokožka
hmyzu
vylučuje
na
povrch
chitinovou
……………………….…. s funkcí ochrannou a opornou (vnější kostra).
Zchitinizovaný přední pár křídel mají ………………………… Některé druhy mají
první
pár
křídel
tužší,
kožovitý,
se
zachovanou
žilnatinou
tzv.
…………………………. Ploštice mají ……………………….., což jsou křídla
v přední části tuhá a v zadní blanitá. U dvoukřídlého hmyzu je druhý pár křídel
zredukován a přeměněn na ………………………… V důsledku parazitického
způsobu života druhotně křídla ztratil např. hmyzí řád ………………………..
11. Jak se nazývají larvy těchto živočichů: bekyně mniška, chroust obecný, střeček
hovězí, vážka ploská?
_____________________________________________________________________
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55
12. Správně zařaďte zástupce hmyzu do řádu!
1. Švábi …………………
2. Rovnokřídlí …………………
3. Ploštice …………………
4. Stejnokřídlí …………………
5. Motýli …………………
6. Dvoukřídlí …………………
7. Blanokřídlí …………………
8. Brouci …………………
a) lýkožrout smrkový, nosatec lískový
b) bekyně mniška, sršeň obecná
c) vosa útočná, ovád hovězí
d) světluška větší, puklice švestková
e) vrtule třešňová, moucha domácí
f) štěnice domácí, rus domácí
g) molice skleníková, lišaj smrtihlav
h) cvrček polní, potemník moučný
i) mravenec lesní, saranče vrzavá
j) mol šatní, znakoplavka obecná
k) rus domácí, mšice zelná
l) omár pisklavý, obaleč jablečný
13. Stručně charakterizujte vybraný řád hmyzu s proměnou nedokonalou a dokonalou
(Jaká jsou jejich vývojová stádia).
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55
Použité zdroje
1. BERGER, Josef. Biologie v otázkách. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 1994, 222 s.
ISBN 80-858-0819-6.
2. BRADOVÁ, Hana a Vladimír MUSIL. Soubor otázek ze středoškolské zoologie. 1.
vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994, 124 s. Pomocné knihy pro žáky
(Státní pedagogické nakladatelství). ISBN 80-042-6619-3.
3. JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie: Praktická část. Pro střední školy
gymnazijního typu. Cvičení, praktická cvičení, testy, výsledky testů. 1. vyd. Olomouc:
FIN Publishing, 1996, 186 s. ISBN 80-860-0209-8.
4. KINCL, Lubomír, Vlastimila CHALUPOVÁ-KARLOVSKÁ a Vítězslav BIČÍK.
Biologie: 1583 testových otázek a odpovědí: středoškolská učebnice. 1. vyd. Olomouc:
Rubico, 1997, 222 s. ISBN 80-858-3914-8.
5. ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-8557274-5.
6. JAWORSKI, Piotr. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2013-07-09]. Dostupné pod
licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robal.png.
7. Galerie MS Office
Download

Členovci – Vzdušnicovci (Hmyz) – opakování