| Příručka pro řemeslníky
Obkladová technika |
4. vydání
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
Aquapark Olomouc
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
| OBSAH
Obkladová technika a stavebnictví |
0
Detail dilatační spáry
1
Rekonstrukce starých obkladů a dlažeb (keramika na keramiku)
2
Dlažba na dřevěném podkladu (palubky, OSB, dřevotříska)
3
Dlažba na nesavém a vibrujícím podkladu (kov, PVC, plasty, umakart)
4
Fixace dlažby na původní podklad
5
Lepení mechanicky namáhaných velkoformátových dlažeb
6
Systém pro kročejový útlum
7
Dlažba na nestabilních podkladech
8
Keramický bazén
10
Montáž balkonu s klasickým potěrem
11
Sanace hydroizolace balkonu s původní dlažbou
12
Balkony a terasy montovaných staveb (dřevostavby)
14
SCHÖNOX BALTERRA – drenážní systém pro rekonstrukce
16
Dlažba na anhydritových podkladech
17
Topné kabely na anhydritových potěrech
18
Dlažba na podlahovém topení v mokrém prostředí
19
Koupelny a vlhké provozy
20
Kladení desek z lomového kamene
22
Kladení přírodního kamene se zvýšenou citlivostí na změnu zabarvení a tvaru
23
Rychlá montáž keramických dlažeb
24
Dlažba v chemicky namáhaných provozech
25
Cementová lepidla na anhydritových podkladech
27
Mozaika v bazénech
28
Koupelna s podlahovým topením v suché výstavbě (sádrovláknité desky)
29
Dlažba na deskách v suché výstavbě (sádrovláknité desky)
30
Dlažba na lehčených betonech (Ekostyren)
31
Rekonstrukce bytového jádra (Umakart)
32
Dlažba na dřevěném podkladu (palubky, OSB, dřevotříska) s topnými kabely
33
Topné kabely – venkovní prostředí (chodníky, balkony, schody)
34
Topné kabely – běžné cementové podklady
41
Systém UPONOR – podlahové topení v tenké vrstvě
42
Balkony s plechovou okapnicí
43
Montáž balkonu s okapnicí
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
0. Detail dilatační spáry
D
D
C
C
A
B
B
A
0. Detail dilatační spáry
název
balení
spotřeba
poznámka
3,5 kg, 20 kg
2,5 kg/m 2
minimálně dvě vrstvy
SCHÖNOX HA
7 kg, 22 kg
1,5 kg/m 2
dva nátěr y válečkem
B
SCHÖNOX ST
50 m, 10 m
dle výměr y
pozor, aby v rohu
nevznikal fabion
C
TĚSNÍCÍ PROVA ZEC
1
dle výměr y
důkladně vyplnit prostor
mezi dilatujícími pr vky
D
SCHÖNOX
SCHÖNOX
SCHÖNOX
SCHÖNOX
300 ml
5–10 bm/tuba
po vyschnutí důkladně
očistit od ostřiku při
uhlazování
A
SCHÖNOX 1K-DS
A
MES /
SMP /
S 20 /
ES
Při montáži dlažeb prakticky vždy řešíme úkol překlenutí dilatací.
Jedná se hlavně o dilatace koutové, u větších ploch nebo ploch
nepravidelných tvarů jsou to pak dilatace podlahové. Podkladem
mohou být běžné potěry, ale také např. původní dlažby apod. Dilatace jsou zpravidla vyplněny hmotou, která je poddajná tak, aby
dokázala reagovat na objemové změny okolních materiálů. Dilatace v podkladu se přiznávají i v nově pokládané dlažbě. Jedná-li se
o provoz trvale zatížený vodou (koupelny, balkóny, terasy či bazény
nebo nádrže), je potřeba překlenout dilatace také izolačním materiálem. Pro takový případ doporučujeme použití stěrkových hmot
SCHÖNOX (1K-DS nebo 2K-DS), v místě dilatací vyztužených těsnící
páskou SCHÖNOX ST, resp. SCHÖNOX ST-BT, v koutech se nabízí
použití hotových vnitřních či vnějších tvarovek. Pro montáž nové
dilatace doporučujeme vložit do dilatační spáry pružný PE provazec, který se dodává v různých průměrech (6, 10, 13... mm). Na
tomto provazci neulpívá následně aplikovaný trvale pružný tmel
SCHÖNOX S 20 (také SCHÖNOX ES, SCHÖNOX SMP nebo SCHÖNOX
MES), což má za následek, že se životnost tmelu prodlužuje a náklady na montáž snižují.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
1. Rekonstrukce starých obkladů a dlažeb
(keramika na keramiku)
5
4
3
2
1
1. Rekonstrukce starých obkladů a dlažeb
(keramika na keramiku)
název
balení
spotřeba
poznámka
kontrola přídr žnosti
k podkladu – poklepem
1
Stará dlažba
2
SCHÖNOX SHP
1 l, 5 l
0,1– 0,15 kg/m 2
válečkem, štětkou
25 kg
2,4 kg/m
ozubení 8 mm – dodr žet
poměr míšení s vodou
5 kg
0,75–1,5 kg/m 2
3
SCHÖNOX PFK PLUS
4
Nová dlažba
5
SCHÖNOX WD-FLE X
2
vodoodpudivá barevná
spárovací hmota
Staré dlažby i obklady patří vzhledem k nenasákavosti a různorodosti k složitějším podkladům. Před pokládkou doporučujeme povrch za vlhka očistit kyselými čistícími prostředky. Olej na dlaždice
odstraňte alkalickým čistícím prostředkem nebo roztokem sody.
Povrch připravte penetrací SCHÖNOX SHP, která už za cca 30 minut
po nanesení vytváří drsnou kontaktní vrstvu vhodnou pro snadnou
a bezrizikovou aplikaci např. vysoce flexibilního lepidla se zvýšeným modulem pružnosti SCHÖNOX PFK PLUS. Lepící malta je velmi
vhodná do interiérů, protože díky technologii DUST REDUCED při
míchání téměř nepráší. Dále se tento tmel vyznačuje ojedinělou
kombinací lehčených plniv a odolných polymerů, proto také přináší
úsporu ceny i montážního času až o 30 %. Pozor na 25 kg přidáváme 10,25 l vody!
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
2. Dlažba na dřevěném podkladu
(palubky, OSB, dřevotříska)
8
7
6
2
5
4
3
1
2. Dlažba na dřevěném podkladu
(palubky, OSB, dřevotříska)
název
1
Stará prkna, dřevo
2
SCHÖNOX SHP
3
4
balení
spotřeba
poznámka
zdravé bez známek
poškození
1 l, 5 l
0,15 kg/m 2
SCHÖNOX PL
5 kg, 25 kg
1,5 kg/mm/m 2
SCHÖNOX SK /
SCHÖNOX SEK
5 kg, 25 kg
2 kg/m 2
4 mm ozubení
50,4 m 2
1/m 2
pletivo + lepidlo
SCHÖNOX SK nechat
24 hod. zaschnout
5 kg, 25 kg
4 kg/m 2
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
5
SCHÖNOX RENOTE X
6
SCHÖNOX SK /
SCHÖNOX SEK
7
Dlažba
8
SCHÖNOX SU
vysprávková
r ychletvrdnoucí malta
formát max. 20x20 cm
spára min. 5 mm
Dřevo jako přírodní materiál neustále pracuje, zatímco dlažba je
pevný stavební prvek. Proto by dlažba neměla mít větší formát než
20×20 cm se spárováním širším než 5 mm. Upravované desky, např.
OSB, je nutné přebrousit. Dřevěné dílce musí být pevně ukotveny
do trámů max. 80 cm od sebe. Pro eliminaci možných pohybů používáme speciální tmel SCHÖNOX SK popř. SCHÖNOX SEK, který je
vhodný na pružné a přetvárné podklady. Obsahuje i speciální cementy, které nevysychají běžnou cestou, ale obsaženou vodu navazují krystalicky. Do lepidla se vkládá výztužné pletivo SCHÖNOX
RENOTEX. Toto pletivo má chaotické uspořádání vláken s unikátní
povrchovou strukturou, která zaručuje vysokou přilnavost k materiálům SCHÖNOX a tím i velmi dobré zpevnění podkladů ve všech
možných směrech pohybu. Poznámka SCHÖNOX SEK = C2T S2.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
3. Dlažba na nesavém a vibrujícím podkladu
(kov, PVC, plasty, umakart)
4
3
2
1
3. Dlažba na nesavém a vibrujícím podkladu
(kov, PVC, plasty, umakart)
název
1
Kov nebo plast
2
SCHÖNOX 2K-PU
3
Dlažba
4
SCHÖNOX SU
balení
spotřeba
poznámka
zajistit odmaštění
a vyčistění
6 kg
3 kg/m 2
obě složky důkladně
promíchat
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
spár y min. 5 mm
Ocelové či plastové podklady jako např. ocelová schodiště, sloupy, průvlaky či plastové bazény si pro lepení keramiky žádají speciální dvousložkový tmel na bázi polyuretanu SCHÖNOX 2K-PU.
V porovnání s cementovými lepidly je vysoce pružný a odolný i po
zaschnutí. Dosahuje výborných přídržností k již zmíněným hladkým a nesavým podkladům a je schopný reagovat na jejich rozdílné roztažnosti a vibrace. Konzistence lepidla zaručuje jednoduché
zpracování podobné běžným práškovým lepidlům. Je bez obsahu
rozpouštědel. Při práci s polyuretanovými materiály se vyžaduje
absolutně suché prostředí (PU-materiály bobtnají).
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
4. Fixace dlažby na původní podklad
6
5
4
3
2
1
4. Fixace dlažby na původní podklad
název
1
balení
spotřeba
poznámka
aplikace válečkem
PVC, plovoucí podlaha atd.
2
SCHÖNOX MULTIFIX
12 kg
0,1 kg/m 2
3
SCHÖNOX WECHSELVLIES
40 m 2
1/m 2
4
SCHÖNOX PFK PLUS
25 kg
2,8 kg/m 2
10 mm ozubení, dodr žet
správný poměr míšení
5
Dlažba
6
SCHÖNOX SB-FLE X
25 kg
1 kg/m 2
flexibilní spárovací hmota
(2–20 mm)
Systém vhodný zejména pro komerční prostory určené např. pro
pronájem. Využití nalezne ale i tam, kde stávající podklady momentálně už nevyhovují, ale je škoda je úplně zničit – historické
a jiné objekty. Podklad bez poškození uchováme pod fixovanou
speciální podložkou SCHÖNOX WECHSELVLIES. Podložka má rub
i líc s protiskluzovou úpravou a fixuje se do omyvatelného lepidla
SCHÖNOX MULTIFIX. Na podložku se pokládá dlažba do lepidla se
zvýšeným modulem pružnosti, jakým je např. SCHÖNOX PFK PLUS.
Lepící malta je velmi vhodná do interiérů, protože díky technologii DUST REDUCED při míchání téměř nepráší. Dále se tento tmel
vyznačuje ojedinělou kombinací lehčených plniv a odolných polymerů, proto také přináší úsporu ceny až o 30 %. Pozor na 25 kg
přidáváme 10,25 l vody!
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
5. Lepení mechanicky namáhaných
velkoformátových dlažeb
6
5
4
3
2
1
5. Lepení mechanicky namáhaných
velkoformátových dlažeb
název
balení
spotřeba
poznámka
kontrola pevnosti,
rovinnosti a savosti atd.
1
Beton
2
SCHÖNOX KH
1 l, 5 l, 10 l
0,1 kg/m 2
ředění dle savosti
podkladu, 1–2 vrstvy
3
SCHÖNOX DE
25 kg
1,8 kg/mm/m 2
dodr žet poměr míšení
4,5 l
4
SCHÖNOX T T S8 R APID
25 kg
4 kg/m 2
použijte speciální ozubení
SCHÖNOX T T
5
Dlažba
6
SCHÖNOX XR
25 kg
1 kg/m 2
v závislosti na šířce spár
Mezi velkoformátové dlažby spadají všechny s formátem >30×30 cm.
Bezchybné lepení takovýchto formátů si žádá zvýšené požadavky
na rovinnost podkladu a na 100% pokrytí rubu dlaždic. Při nutnosti
vyrovnání namáhaných podlah doporučujeme materiál SCHÖNOX
DE. Pro samotné lepení jsou vhodná lepidla použitelná na lepení
do tzv. tekutého lože a na větší vrstvy. Lepidla žluté řady s označením SCHÖNOX T T splňují i požadavky na silně mechanicky zatížené
prostory s vysokými nároky na bodové zatížení způsobené regály,
prostory s pojezdem zásobovací mechanizace a místa se zvýšenými vibracemi. Takovéto nároky splňuje i spárovací hmota SCHÖNOX
XR. Takto navržený systém je uplatnitelný ve skladištích, veřejných prostorách a v dopravním stavitelství.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
6. Systém pro kročejový útlum
8
7
6
5
4
3
2
1
6. Systém pro kročejový útlum
název
1
Beton, konstrukční desky
2
SCHÖNOX KH
3
4
balení
spotřeba
poznámka
kontrola pevnosti,
rovinnosti a savosti atd.
1 l, 5 l, 10 l
0,1 kg/m 2
ředění dle savosti
podkladu
SCHÖNOX UNIPL AN /
SCHÖNOX DE
25 kg
1,5 kg/mm/m 2
dodr žet poměr míšení
SCHÖNOX T T-DUR
25 kg
2 kg/m
2
4 mm ozubení
5
SCHÖNOX TSD
7,5 m 2
1/m 2
klademe s odstupem
1 mm a překr ytím
zakr ývací páskou
6
SCHÖNOX T T-DUR
25 kg
4 kg/m 2
použijte speciální ozubení
SCHÖNOX T T
7
Dlažba
8
SCHÖNOX SU /
SCHÖNOX UF PREMIUM
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
Systém vhodný zejména pro rekonstrukce podlah se zvýšenou propustností zvuku nebo tam, kde jsme limitováni výškou podlahy.
Například podlahy panelových domů nebo různé vrstvené podlahy
suché výstavby. Do podlahového lepidla SCHÖNOX T T-DUR (nanesené ozubením 4 mm) se vlepí podložka SCHÖNOX TSD – speciální podložka určená na vylepšení kročejového útlumu o 10 –24 dB
v závislosti na celkové konstrukci. Spoje se provádí s odstupem
1 mm a překrytím zakrývací páskou. Dlažba se pak lepí stejným
lepidlem.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
7. Dlažba na nestabilních podkladech
7
6
5
4
3
2
1
7. Dlažba na nestabilních podkladech
název
1
Potrhaný beton
2
SCHÖNOX KH
3
SCHÖNOX T T-DUR
4
SCHÖNOX EB-V
5
SCHÖNOX T T-DUR
6
Dlažba
7
SCHÖNOX SU
balení
spotřeba
poznámka
1 l, 5 l, 10 l
0,1 kg/m 2
ředění dle savosti
podkladu
25 kg
2 kg/m 2
4 mm ozubení
50 bm (m )
1/m 2
25 kg
4 kg/m 2
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
2
použijte speciální ozubení
SCHÖNOX T T
Systém vhodný zejména pro rekonstrukce starých betonových, rozdílných a napojovaných podlah s nejednotnou pevností a trhlinami.
Klíčovým výrobkem je materiál s názvem SCHÖNOX EB-V. Jedná
se o oboustranně kašírovanou, vysocepevnostní podložku, která
je schopná v kombinaci se spojovacími materiály SCHÖNOX odbourat napětí v podkladu a výrazně zvýšit jeho pevnost ve spojení
s dlažbou. Podložku připevňujeme k podkladu podlahovým lepidlem (ozubením 4 mm) SCHÖNOX T T-DUR, které je svými parametry s podložkou plně kompatibilní. Je nutné dodržovat tekutou konzistenci lepidla (správný poměr míšení s vodou).
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
8. Keramický bazén
7
6
5
4
3
2
1
D
C
B
»
8. Keramický bazén
název
1
Beton
2
SCHÖNOX KH
3
SCHÖNOX PL PLUS
4
SCHÖNOX 1K-DS
4
nebo SCHÖNOX 2K-DS
5
SCHÖNOX PFK
6
Dlažba, obklad
7
balení
spotřeba
poznámka
kontrola
vlhkosti,pevnosti,
rovinnosti a savosti
1 l, 5 l, 10 l
0,1 kg/m 2
ředění dle podkladu
25 kg
1,4 kg/mm/m 2
vyrovnání a vyhlazení
3,5 kg, 20 kg
3,6 kg/m 2
minimálně tři vrstvy
35 kg
4 kg/m 2
minimálně tři vrstvy
25 kg
4 kg/m 2
SCHÖNOX CF /
SCHÖNOX XR
+ CEGEPOX JOINT
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
volba dle obsahu
desinfekce
B
SCHÖNOX ST
50 m, 10 m
dle výměr y
pozor, aby v rohu
nevznikal fabion
C
TĚSNÍCÍ PROVA ZEC
1
dle výměr y
důkladně vyplnit prostor
mezi dilatujícími pr vky
D
SCHÖNOX MES /
SCHÖNOX SMP
300 ml
5–10 bm/tuba
po vyschnutí důkladně
očistit od ostřiku při
uhlazování
Výrobky zařazené do bazénového systému musí vyhovovat vysokému mechanickému, vlhkostnímu i chemickému zatížení. Velkým problémem těchto
staveb bývá vysoké riziko mikrobiologického znečištění a tvorba plísní. Konstrukci dokonale ochráníme proti vodě stěrkovou izolací SCHÖNOX 1K-DS nebo
SCHÖNOX 2K-DS. Oba materiály jsou elastické se schopností překlenutí trhlin do
0,75 mm. SCHÖNOX 1K-DS je s atestem na pitnou vodu a s atestem státní zkušebny TAZUS. Pro lepení je doporučován tmel SCHÖNOX PFK (profi fl ex), který
je určen do permanentně vlhkých prostor a je atestován též na pitnou vodu. Pro
spárování jsou vhodné epoxidové spárovací hmoty např. SCHÖNOX CF. Velmi
vhodnou alternativou, například pro menší bazénová tělesa v soukromém sektoru, je speciální cementová hmota SCHÖNOX XR smíchaná se speciální epoxidovou přísadou SCHÖNOX CEGEPOX JOINT. Pohyblivé spáry je nutné uzavřít
speciálním trvale pružným tmelem SCHÖNOX MES , resp. SCHÖNOX SMP.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
10. Montáž balkonu s klasickým potěrem
5
4
3
2
D
1
C
B
»
10. Montáž balkonu s klasickým potěrem
název
1
balení
spotřeba
poznámka
3,5 kg, 20 kg
2,5 kg/m 2
minimálně dvě vrstvy
4 kg/m 2
použijte speciální ozubení
SCHÖNOX T T
Beton
2
SCHÖNOX 1K-DS
3
SCHÖNOX T T-DUR /
SCHÖNOX T T S8 R APID
4
Dlažba
5
SCHÖNOX SU /
SCHÖNOX UF PREMIUM
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
spár y doporučujeme
větší než 5 mm
B
SCHÖNOX ST
10 m, 50 m
dle výměr y
pozor, aby v rohu
nevznikal fabion
C
TĚSNÍCÍ PROVA ZEC
1
dle výměr y
důkladně vyplnit prostor
mezi dilatujícími pr vky
D
SCHÖNOX S 20 /
SCHÖNOX SMP
300 ml
5–10 bm/tuba
25 kg
doporučujeme spíše
světlejší bar vy
Cementový potěr by měl dosahovat vlhkostí do 2,5 %. Nosný výrobek tohoto systému je jednosložková vysoce elastická hydroizolační stěrka
SCHÖNOX 1K-DS, která překlene trhliny až do 0,75 mm. Dalším materiálem
se schopností odolat tak těžkému zatížení je podlahové lepidlo nové generace SCHÖNOX TT-DUR. Odlišnost od klasických výrobních procesů pro
flexibilní lepidla spočívá v používání nové technologie CLIMATRIX – velmi
jemného mletí a promíchávání speciálních a pr votřídních cementů, plniv,
polymerů a pojiv. To zajišťuje i jeho mimořádnou odolnost a stálost vůči
termickému a vlhkostnímu zatížení. Je nutné dodr žovat tekutou konzistenci lepidla (správný poměr míšení s vodou). Nejexponovanějším materiálem je spárovací hmota. Pro zhotovení
velmi odolných spár na balkonech, terasách, v mokr ých
provozech a na přetvárných podkladech je nejvhodnější
materiál SCHÖNOX SU. Je také vyroben novou technologií
CLIMATRIX. Celý systém v podobě kompletního balkonu prošel ojedinělým testem státní
zkušebny TZÚS, kterým byla simulována
zvýšená zátěž klimatickými podmínkami odpovídající 10 letému zatížení.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
11. Sanace hydroizolace balkonu
s původní dlažbou
8
7
6
5
4
2
1
3
D
C
B
A
»
11. Sanace hydroizolace balkonu
s původní dlažbou
název
balení
spotřeba
1 kg, 5 kg
0,1– 0,15 kg/m 2
25 kg
1,4 kg/mm/m 2
vyhlazení a dorovnání
SCHÖNOX T T-DUR
25 kg
2 kg/m 2
ozubení 4 mm
5
SCHÖNOX AB
30 m 2
1/m 2
6
SCHÖNOX T T-DUR
25 kg
4 kg/m 2
doporučujeme ozubenou
stěrku SCHÖNOX T T
7
SCHÖNOX SU /
SCHÖNOX UF PREMIUM
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
spár y dělejte větší než
5 mm
8
Dlažba
A
SCHÖNOX 1K-DS
B
SCHÖNOX ST
C
TĚSNÍCÍ PROVA ZEC
D
SCHÖNOX S 20 /
SCHÖNOX SMP
1
Původní dlažba
2
SCHÖNOX SHP
3
SCHÖNOX PL PLUS
4
poznámka
doporučujeme spíše
světlejší bar vy
3,5 kg, 20 kg
2,5 kg/m 2
podlepení ve spojích pásů
10 m, 50 m
dle výměr y
pozor, aby v rohu
nevznikal fabion
1
dle výměr y
důkladně vyplnit prostor
mezi dilatujícími pr vky
300 ml
5–10 bm/tuba
Systém vhodný na více potrhané a staré podklady, jakými
staré venkovní dlažby zpravidla bývají. Pro tyto případy je
nejvhodnější použít speciální hydroizolační pás pro přemostění trhlin s názvem SCHÖNOX AB. Oboustranně kašírovaná speciální polyetylenová fólie zaručující při použití správných materiálů
SCHÖNOX (SCHÖNOX T T-DUR) optimální spojení s podkladem. Pásy
jsou vysoce odolné vůči stárnutí a povětrnostním vlivům. Doporučujeme kombinovat s drenáží SCHÖNOX EP-DRAIN, lepidlem
SCHÖNOX T T-DUR (nutno dodržovat tekutou konzistenci lepidla,
tudíž správný poměr míšení s vodou) a vysoce odolnou spárovací
hmotou SCHÖNOX SU.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
12. Balkony a terasy montovaných staveb
(dřevostavby)
9
8
7
6
5
4
3
2
D
1
C
B
»
12. Balkony a terasy montovaných staveb
(dřevostavby)
název
1
OSB deska
2
SCHÖNOX SG
3
SCHÖNOX SK /
SCHÖNOX SEK
4
SCHÖNOX PZG /
SCHÖNOX RENOTE X
balení
spotřeba
poznámka
nutno přebrousit
15 kg
0,5 kg/m 2
5 kg, 25 kg
2 kg/m 2
4 mm ozubení
25 m 2
1/m 2
vložit do lepidla
a zastěrkovat
4 mm ozubení
5
SCHÖNOX T T-DUR
25 kg
2 kg/m 2
6
SCHÖNOX AB
30 m 2
1/m 2
7
SCHÖNOX T T-DUR /
SCHÖNOX T T S8 R APID
25 kg
4 kg/m 2
8
Dlažba
9
SCHÖNOX SU /
SCHÖNOX UF PREMIUM
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
spár y dělejte větší než
5 mm
B
SCHÖNOX ST /
SCHÖNOX ST-BT
10 m, 50 m
dle výměr y
pozor, aby v rohu
nevznikal fabion
C
TĚSNÍCÍ PROVA ZEC
1
dle výměr y
důkladně vyplnit prostor
mezi dilatujícími pr vky
D
SCHÖNOX S 20
300 ml
5–10 bm/tuba
doporučujeme ozubenou
stěrku SCHÖNOX T T
doporučujeme spíše
světlejší bar vy
Dřevo v jakékoli podobě je pro pokládku keramiky jeden z nejproblematičtějších podkladů. Jako přírodní materiál neustále pracuje, zatímco dlažba je
pevný stavební pr vek. Vzhledem k již zmíněným pohybům by dlažba v žádném případě neměla mít větší formát než 20×20 cm se spárami >5 mm.
Upravované desky např. OSB je nutno před aplikací dalších materiálů přebrousit. Zpevnění povrchu, spojů a redukce pnutí docílíme použitím kombinace materiálu SCHÖNOX PZG a SCHÖNOX SK. SCHÖNOX PZG je vysoce
pevnostní armovací pletivo, které odolává tahu až 5000 N (na 50 mm délky)
a 6500 N (na 50 mm šířky), zatímco SCHÖNOX SK je speciální lepící tmel
s více než 4násobným obsahem pr yskyřic a polymerů než mají běžná flexibilní lepidla. Pletivo přestěrkované tímto vysoce flexibilním lepidlem utvoří
vhodný a dostatečně zpevněný podklad pro další pracovní kroky aplikované
již klasickým způsobem.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
14. SCHÖNOX BALTERRA
Drenážní systém pro rekonstrukce
9
8
7
6
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
»
14. SCHÖNOX BALTERRA
Drenážní systém pro rekonstrukce
název
balení
spotřeba
poznámka
1
Původní dlažba
2
SCHÖNOX SG
25 kg
0,5 kg/m 2
kontaktní můstek
3
SCHÖNOX PL PLUS
25 kg
1,4 kg/mm/m 2
vyspádování, vyspravení
4
SCHÖNOX T T-DUR
25 kg
2 kg/m 2
ozubení 4 mm
5
SCHÖNOX AB
30 m 2
1/m 2
6
SCHÖNOX EP-DR AIN
25 kg
6
SCHÖNOX MONOKORN
25 kg
7
SCHÖNOX T T-DUR
25 kg
4 kg/m 2
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
8
9
Dlažba /
přírodní kámen
SCHÖNOX SU /
SCHÖNOX UF PREMIUM
0,6 kg/m 2
(vrstva 8 mm)
9,5 kg/m 2
(vrstva 8 mm)
A
SCHÖNOX 1K-DS
3,5 kg, 20 kg
2,5 kg/m 2
B
SCHÖNOX ST /
SCHÖNOX ST-BT
10 m, 50 m
dle výměr y
C
TĚSNÍCÍ PROVA ZEC
1
dle výměr y
D
SCHÖNOX S 20 /
SCHÖNOX SMP
300 ml
5–10 bm/tuba
pojivo pro MONOKORN
plnivo pro EP-DR AIN
(2–3 mm)
použijte speciální ozubení
SCHÖNOX T T
doporučujeme spíše
světlejší bar vy
spár y dělejte větší než
5 mm
podlepení pásky ve
spojích
pozor, aby v rohu
nevznikal fabion
důkladně vyplnit prostor
mezi dilatujícími pr vky
Drenážní systém pro balkony a terasy SCHÖNOX BALTERR A vychází z klasické balkónové skladby SCHÖNOX, která je doplněná o aktivní drenážní vrstvu
s nízkou konstrukční výškou, která se nachází mezi hydroizolačními pásy
SCHÖNOX AB (popř. stěrková izolace SCHÖNOX 1K-DS) a speciálním flexibilním lepidlem na dlažby SCHÖNOX T T-DUR. Je tvořena pískem SCHÖNOX
MONOKORN o stejné zrnitosti namíchaným s epoxidovou hmotou SCHÖNOX
EP-DR AIN. Vzniklá pevná drenážní vrstva je schopna kdykoli odvést a odvětrat jakoukoli vlhkost z celkové konstrukce balkonu a tím významně prodloužit jeho životnost. SCHÖNOX EP-DR AIN je vhodný zejména pro rekonstrukce
s požadavkem na minimální navýšení konstrukční
výšky (vrstvy 8–10 mm). Další materiály a jejich důvody pro použití jsou popsané v detailu číslo 11.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
16. Dlažba na anhydritových podkladech
5
4
3
2
1
16. Dlažba na anhydritových podkladech
název
1
Litý anhydrit
2
SCHÖNOX KH
3
SCHÖNOX FB-FLE X
4
Dlažba
5
SCHÖNOX SU
balení
spotřeba
poznámka
povrch nutno přebrousit
1 l, 5 l, 10 l
0,08 kg/m 2
ředění 1:5 nechat
zaschnout
25 kg
4 kg/m 2
použijte speciální ozubení
SCHÖNOX T T
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
Lité anhydritové potěry jsou velmi choulostivé na klimatické podmínky. Krystaly sádry se hlavně v chladnějším období a v důsledku
zvýšené vzdušné vlhkosti znovu rozpouštějí a kolísá i jejich pevnost
a prodlužuje se zrání. Zbytková vlhkost proto musí odpovídat normě
0,5 CM %. Na povrchu tvoří méně soudržný povlak, který je nutné
ve všech případech přebrousit. Dalším problémem je citlivost sádry
na záměsovou vodu z cementových materiálů, která při nedostatečném ošetření podkladu rozleptává povrch a následně dochází
k poruchám v soudržnosti. Úplnou eliminaci možných rizik zaručují
materiály na stejné bázi – lepení dlažby bez penetrace sádrovým
flexibilním lepidlem SCHÖNOX FB-FLEX, popř. vyrovnávací hmoty –
SCHÖNOX AM, SCHÖNOX APF, SCHÖNOX ADE.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
17. Topné kabely na anhydritových potěrech
7
6
5
4
3
1
2
17. Topné kabely na anhydritových potěrech
název
balení
spotřeba
poznámka
1 l, 5 l, 10 l
0,08 kg/m 2
ředění 1:5 nechat
zaschnout
SCHÖNOX ADE
25 kg
1,8 kg/mm/m 2
5
SCHÖNOX FB-FLE X
25 kg
4 kg/m 2
6
Dlažba
7
SCHÖNOX SU /
SCHÖNOX WD-FLE X
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
1
Anhydritový potěr
2
SCHÖNOX KH
3
Topné kabely
(např. V-SY TÉM)
4
dráty min. 5 cm od sebe
použijte speciální ozubení
SCHÖNOX T T
Systém topných rohoží je vhodný zejména pro rychlé a snadné vytápění dlažeb v koupelnách a kuchyních v novostavbách a nebo
při rekonstrukcích. Časté zapínání a vypínání systému s rychlými
náběhy teplot vyžaduje zvýšené nároky na přídržnosti, flexibilitu
a roztažnost použitých materiálů. Topení v kombinaci se sádrovláknitými deskami, které mají nižší pevnosti a vyšší pohyblivost (průhyby atd.), je nutné zalévat samonivelačním tenkovrstvým potěrem SCHÖNOX ADE, který svými parametry zmíněné problematické
vlastnosti desek v kombinaci s topením plně eliminuje. Pro takto tepelně a mechanicky namáhaný podklad doporučujeme tmel
na sádrové bázi SCHÖNOX FB-FLEX, který zaručuje i téměř 100 %
pokrytí rubu dlaždic. Při použití ve vlhkém prostředí doporučujeme kabely překryté nivelační stěrkou SCHÖNOX ADE chránit proti
průniku vlhkosti penetrací SCHÖNOX KH a hydroizolačním nátěrem
SCHÖNOX HA provedeným ve dvou vrstvách. Lepení dlažby v tomto případě doporučujeme provádět lepidlem na cementové bázi
(např. SCHÖNOX T T-DUR, SCHÖNOX PFK PLUS).
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
18. Dlažba na podlahovém topení
v mokrém prostředí
8
7
6
5
3
4
2
D
1
C
B
»
18. Dlažba na podlahovém topení
v mokrém prostředí
název
1
Původní dlažba
2
SCHÖNOX SG
3
Topné kabely
(např. V-SY TÉM)
balení
spotřeba
1kg, 15 kg
0,5 kg/m 2
poznámka
dráty min. 5 cm od sebe
4
SCHÖNOX DE
25 kg
1,8 kg/mm/m
5
SCHÖNOX HA
7 kg, 22 kg
1,5 kg/m 2
válečkem, štětkou
(2 vrstvy)
6
SCHÖNOX PFK PLUS /
SCHÖNOX T T S8 R APID
25 kg
2,4 kg/m 2 /
4 kg/m 2
ozubení 8 mm – dodr žet
poměr míšení s vodou
2
7
Dlažba
8
SCHÖNOX UF PREMIUM /
SCHÖNOX SU
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
B
SCHÖNOX ST
10 m, 50 m
dle výměr y
pozor, aby v rohu
nevznikal fabion
C
TĚSNÍCÍ PROVA ZEC
1
dle výměr y
důkladně vyplnit prostor
mezi dilatujícími pr vky
D
SCHÖNOX ES /
SCHÖNOX SMP /
SCHÖNOX MES
300 ml
5–10 bm/tuba
Systém elektrických topných kabelů je vhodný zejména pro zvýšení komfortu při rekonstrukcích koupelen s minimálním navýšením konstrukční výšky
podlahy. Časté zapínání a vypínání systému s r ychlými náběhy teplot vyžaduje zvýšené nároky na flexibilitu a roztažnost použitých materiálů. Staré
dlažby s nenasákavým a hladkým povrchem, je nutné očistit kyselými čistícími prostředky a natřít penetrací SCHÖNOX SHP, která už za cca 60 minut
po nanesení vytváří drsnou kontaktní vrstvu. Celou položenou plochu vyrovnáme samonivelační stěrkou SCHÖNOX DE. Následně konstrukci chráníme
proti průniku vlhkosti izolačním nátěrem SCHÖNOX HA provedeným ve dvou
vrstvách. Materiál atestován zkušebním ústavem TA ZUS. Další významnou
roli v ochraně proti vlhkosti a plísním hraje i volba spárovací hmoty. Doporučujeme hmotu SCHÖNOX UF PREMIUM, která je
vodoodpudivá, flexibilní a mechanicky odolná. Speciální antibakteriální přísady s označením BIOPROTEC T
spolehlivě ničí zárodky zhoubných plísní a bakterií.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
19. Koupelny a vlhké provozy
6
5
4
3
2
1
D
C
B
»
19. Koupelny a vlhké provozy
název
balení
spotřeba
poznámka
1
Beton
2
SCHÖNOX KH
1 l, 5 l, 10 l
0,1 kg/m 2
ředění dle podkladu
3
SCHÖNOX HA
7 kg, 22 kg
1,5 kg/m 2
dva nátěr y válečkem
4
SCHÖNOX PFK PLUS /
SCHÖNOX SFK
25 kg
2,4 kg/m 2
ozubení 8 mm – dodr žet
poměr míšení s vodou
5
Dlažba
6
SCHÖNOX UF PREMIUM /
SCHÖNOX WD-FLE X
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
B
SCHÖNOX ST /
SCHÖNOX ST-BT
10 m, 50 m
dle výměr y
pozor, aby v rohu
nevznikal fabion
C
TĚSNÍCÍ PROVA ZEC
1
dle výměr y
důkladně vyplnit prostor
mezi dilatujícími pr vky
D
SCHÖNOX ES /
SCHÖNOX SMP
300 ml
5–10 bm/tuba
Koupelna by měla být chloubou každé stavby a její funkčnost a životnost je velmi závislá na tom, jak celou konstrukci ochráníme
vůči vlhkosti. Ta je právě jedním z největších rizik spojených s poškozením obkladů a dlažeb a zároveň i podkladních vrstev. Proto je
nezbytné zakomponovat do celého obkladového systému funkční bezešvou izolační vrstvu. Z materiálů SCHÖNOX tyto parametry
splňuje jednosložková, elastická a hydroizolační hmota SCHÖNOX
HA s atestem TA ZUS. Další významnou roli v ochraně proti vlhkosti a plísním hraje i volba spárovací hmoty. Doporučujeme hmotu
SCHÖNOX UF PREMIUM, která je vodoodpudivá, flexibilní a mechanicky odolná. Speciální antibakteriální přísady s označením
BIOPROTECT spolehlivě ničí zárodky zhoubných plísní a bakterií.
approved according to
ETAG 022
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
20. Kladení desek z lomového kamene
5
4
3
2
1
20. Kladení desek z lomového kamene
název
1
Beton
2
SCHÖNOX KH
3
SCHÖNOX T T S8 R APID /
SCHÖNOX Q9 W
4
Štípaný kámen
5
SCHÖNOX RF
balení
spotřeba
poznámka
1 l, 5 l, 10 l
0,1 kg/m 2
ředění dle podkladu
25 kg
4–20 kg/m 2
dle nerovností kamene
25 kg
3–5 kg/m 2
dle šířky a hloubky spár
Jako obkladový kámen pro vnější prostředí se nejčastěji používají
žuly či různé typy křemenců. Tyto horniny se vyznačují velmi nízkou nasákavostí, a přesto i zde je nutné plně vyloučit riziko zvýšené citlivosti na cementovou vodu způsobující povrchové výkvěty
a skvrny. Proto používáme speciální flexibilní tmel SCHÖNOX T T S8
RAPID. Tras obsažený v lepidle eliminuje výkvěty a jeho univerzálnost umožňuje jak klasickou pokládku do tenkého lože, tak i do
silného lože až 20 mm. Speciální složení udržuje lepené desky při
pokládce přesně v požadované výšce. Obsahuje lehčené plnivo
a tím i o 30 % nižší spotřebu než podobná běžná lepidla. Používá se zpravidla pro vodorovné plochy. Spárujeme flexibilní hmotou
SCHÖNOX RF (spáry 2–40 mm).
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
22. Kladení přírodního kamene se zvýšenou
citlivostí na změnu zabarvení a tvaru
5
4
3
2
1
22. Kladení přírodního kamene se zvýšenou
citlivostí na změnu zabarvení a tvaru
název
1
Beton
2
SCHÖNOX KH
3
SCHÖNOX Q9 W
5
Kalibrovaný přírodní
kámen
4
SCHÖNOX UF PREMIUM
balení
spotřeba
1 l, 5 l, 10 l
0,1 kg/m 2
ředění dle podkladu
4 kg/m 2
při lepení na stěny použijte
SCHÖNOX SK-RAPID W
25 kg
poznámka
zvýšená citlivost
na vlhkost a změny
barevnosti
5 kg, 25 kg
1–2 kg/m 2
dle šířky a hloubky spár
Přírodní kameny s vysokou nasákavostí jako např. mramor, travertin a jiné krystalické vápence se používají především v interiérech.
Jsou velmi náchylné na vznik výkvětů díky pronikání vody z lepících tmelů a také na změnu tvaru . Vzniku takovýchto defektů zamezíme použitím výrobků z řady SCHÖNOX STONELINE. Pro lepení
je velmi vhodné bílé rychletuhnoucí flexibilní lepidlo s obsahem
trasu SCHÖNOX Q9 W. Materiály krystalicky váží vodu, tak že se
zabraňuje průniku vlhkosti do kamene. Spárujeme výhradně jemnou a flexibilní spárovací hmotou s obsahem trasu SCHÖNOX UF
PREMIUM. Pro dilatace je vhodný speciální silikon SCHÖNOX MES,
resp. SCHÖNOX SMP.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
23. Rychlá montáž keramických dlažeb
6
5
4
3
2
1
23. Rychlá montáž keramických dlažeb
název
1
Podkladní beton
2
SCHÖNOX KH-FIX
3
SCHÖNOX SEB
4
SCHÖNOX PFK R APID /
SCHÖNOX T T S8 R APID
5
Dlažba
6
SCHÖNOX SU
balení
spotřeba
poznámka
5l
0,1 kg/m 2
neředěný
25 kg
2,6 –3 kg
vrstva 1 cm/m 2
25 kg
4 kg/m 2
ozubení 10 mm
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
Materiály zařazené do tohoto systému jsou několikanásobně
rychlejší než běžné a dosahují také vyšších stavebně fyzikálních
vlastností. Všechny materiály obsažené v systému mají schopnost
rychle se zbavit vlhkosti a zabezpečit rychlé dozrání. Tento efekt
spočívá v použití odlišných cementů, které k sobě navazují vodu
krystalickou vazbou. Ve správné kombinaci dokáží vtěsnat kompletní stavební, obkladačské a podlahářské práce do 24 hodin. Potěr SCHÖNOX SEB dosahuje zbytkové vlhkosti <2,5 % do 24 hodin.
Flexibilní lepidlo SCHÖNOX PFK RAPID / SCHÖNOX T T S8 RAPID je
pochozí po 3–4 hodinách.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
24. Dlažba v chemicky namáhaných
provozech
5
4
3
2
1
24. Dlažba v chemicky namáhaných
provozech
název
1
balení
spotřeba
poznámka
3,5 kg
0,2 kg/m 2
přesypané pískem
25 kg
4 kg/m 2
použijte speciální ozubení
SCHÖNOX T T
5 kg
1 kg/m 2
použijte speciální nářadí
Původní dlažba
2
SCHÖNOX EG
3
SCHÖNOX T T-DUR /
SCHÖNOX T T S8 R APID
4
Dlažba
5
SCHÖNOX CF
V průmyslových a potravinářských provozech, jako jsou například
mlékárny, pivovary, cukrovary, velkokuchyně, masny, není o použití
speciálních produktů pochyb. Na povrchové zatížení musíme dbát
už při výběru keramiky a ta jako všechny další použité materiály
musí odolávat působení chemikálií, čistidlům, vysokým teplotám,
mechanickému zatížení a také vysoké vlhkosti a vodě. Pro lepení doporučujeme vysoce flexibilní tmel SCHÖNOX T T-DUR resp.
SCHÖNOX T T S8 RAPID, které mají zvýšené pevnosti v tlaku a vůči
bodovému zatížení. Odolávají též vibracím v podkladech a permanentnímu vlhkostnímu zatížení. Jedním z nejdůležitějších prvků je
spárovací hmota. Vysokou chemickou a mechanickou odolnost splňuje nejlépe epoxidová hmota SCHÖNOX CF s atestem i na potravinářské provozy.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
25. Cementová lepidla
na anhydritových podkladech
5
4
3
2
1
25. Cementová lepidla
na anhydritových podkladech
název
balení
spotřeba
poznámka
SCHÖNOX KH-FIX
5l
0,1/m 2
neředí se,
doba zasychání 1 hod.
3
SCHÖNOX T T-DUR
25 kg
4 kg/m 2
použijte speciální ozubení
SCHÖNOX T T
4
Dlažba
5
SCHÖNOX SU /
UF PREMIUM
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
1
Anhydritový potěr
2
Cementová lepidla mohou díky alkalitě cementu narušit anhydritové podklady. Aby nedošlo ke kontaktu cementové záměsové vody
s anhydritovým podkladem, byla vyvinuta speciální rychleschnoucí penetrace SCHÖNOX KH-FIX. Na anhydritových podkladech je
nutná doba zasychání 1 hodina, na cementových podkladech stačí
10 minut. V případě použití anhydritových hmot na anhydritových
podkladech se doba zasychání rovněž zkracuje na 10 minut. Bezpečné spojení mezi anhydritovým podkladem a cementovým lepidlem dokáže velmi rychle, bezpečně a ekonomicky nová penetrační hmota SCHÖNOX KH-FIX.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
27. Mozaika v bazénech
7
6
5
4
3
D
2
C
1
B
»
27. Mozaika v bazénech
název
spotřeba
poznámka
1 l, 5 l, 10 l
0,1 kg/m 2
ředění dle podkladu
25 kg
1,4 kg/mm/m 2
3,5 kg, 20 kg
3,6 kg/m 2
minimálně tři vrstvy
35 kg
4 kg/m 2
minimálně tři vrstvy
25 kg
2 kg/m 2
ozubení 4 mm
SCHÖNOX CF
5 kg
1 kg/m 2
B
SCHÖNOX ST
10 m, 50m
dle výměr y
pozor, aby v rohu
nevznikal fabion
C
TĚSNÍCÍ PROVA ZEC
1
dle výměr y
důkladně vyplnit prostor
mezi dilatujícími pr vky
D
SCHÖNOX MES /
SCHÖNOX SMP
300 ml
5–10 bm/tuba
po vyschnutí důkladně
očistit od ostřiku při
uhlazování
1
Betonová konstrukce
2
SCHÖNOX KH
3
SCHÖNOX PL PLUS
4
SCHÖNOX 1K-DS
4
nebo SCHÖNOX 2K-DS
5
SCHÖNOX PFK WHITE
6
Mozaika
7
balení
Konstrukci dokonale ochráníme proti vodě stěrkovou izolací SCHÖNOX 1K-DS
nebo SCHÖNOX 2K-DS. Oba materiály jsou elastické se schopností překlenutí
trhlin do 0,75 mm. SCHÖNOX 1K-DS je s atestem na pitnou vodu a s atestem státní zkušebny TA ZUS. U skleněných mozaik v permanentně vlhkém
prostředí musí být bar va tmelu bílá a vzhledem k téměř absolutní nenasákavosti musí být použity vysoce flexibilní a nasycené materiály. Ideálním
lepícím tmelem pro tyto účely je bílé speciální lepidlo SCHÖNOX PFK WHITE.
Je vyrobeno techologií CLIMATRIX, a proto v kombinaci s mozaikou splňuje
požadavky pro permanentně vlhké prostor y jako jsou například bazény. Pro
spárování jsou vhodné epoxidové spárovací hmoty např. SCHÖNOX CF. Pohyblivé spár y je nutné uzavřít speciálním tr vale pružným tmelem do tr vale
vlhkého prostředí SCHÖNOX MES resp. SCHÖNOX SMP.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
28. Koupelna s podlahovým topením
v suché výstavbě (sádrovláknité desky)
8
7
6
3
5
4
D
2
1
C
B
»
28. Koupelna s podlahovým topením
v suché výstavbě (sádrovláknité desky)
název
1
Sádrovláknité desky
2
SCHÖNOX KH /
SCHÖNOX KH-FIX
3
Topné kabely
(např. V-SY TÉM)
4
SCHÖNOX ADE /
SCHÖNOX AM
5
SCHÖNOX HA
6
SCHÖNOX PFK PLUS /
SCHÖNOX T T S8 R APID
balení
spotřeba
poznámka
1 l, 5 l, 10 l
0,1 kg/m 2
KH – ředění 1:1
KH FIX – neředěný
vzdálenost drátů min.
5 cm
25 kg
1,6 kg/mm/m 2
7 kg, 22 kg
1,5 kg/m 2
zpravidla se pod izolaci
penetruje SCHÖNOX
KH 1:3
25 kg
2,4 kg/m 2 /
4 kg/m 2
ozubení 8 mm – dodr žet
poměr míšení s vodou
7
Dlažba
8
SCHÖNOX UF PREMIUM /
SCHÖNOX SU
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
B
SCHÖNOX ST
10 m, 50 m
dle výměr y
pozor, aby v rohu
nevznikal fabion
C
TĚSNÍCÍ PROVA ZEC
1
dle výměr y
důkladně vyplnit prostor
mezi dilatujícími pr vky
D
SCHÖNOX ES /
SCHÖNOX SMP
300 ml
5–10 bm/tuba
Systém topných rohoží je vhodný zejména pro rychlé a snadné vytápění. Časté zapínání a vypínání systému s rychlými náběhy teplot vyžaduje zvýšené nároky na přídržnosti, fl exibilitu a roztažnost použitých materiálů. Topení v kombinaci se sádrovláknitými deskami, které mají nižší
pevnosti vůči bodovému zatížení a vyšší pohyblivost (průhyby atd.), je
nutné zalévat samonivelačním tenkovrstvým potěrem SCHÖNOX ADE,
který je na bázi sádry. Sádra v podkladních vrstvách je velmi náchylná
na vlhkost, proto je nezbytné zakomponovat do celého obkladového
systému funkční bezešvou izolační vrstvu s názvem SCHÖNOX HA. Jedná se o elastickou a hydroizolační hmotu s atestem vodonepropustnosti TAZUS. Pro dokonalou ochranu proti vlhkosti a plísním doporučujeme
spárovací hmotu SCHÖNOX UF PREMIUM popř. SCHÖNOX SU.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
29. Dlažba na deskách v suché výstavbě
(sádrovláknité desky)
5
4
3
2
1
29. Dlažba na deskách v suché výstavbě
(sádrovláknité desky)
název
1
Sádrovláknité desky
2
SCHÖNOX KH
3
SCHÖNOX FB-FLE X
4
Dlažba
5
SCHÖNOX SU
balení
spotřeba
poznámka
1 l, 5 l, 10 l
0,08 kg/m 2
ředění 1:5 nechat
zaschnout
25 kg
4 kg/m 2
použijte speciální ozubení
SCHÖNOX T T
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
Moderní a rychlá výstavba podlah tzv. suchou cestou je na mnohých stavbách nezbytná a to nejen z časových, ale i například váhových důvodů. Podlahový sendvič má poměrně vysoký komfort
v podobě velmi dobrého kročejového útlumu a tepelných vlastností. V porovnání s klasickými betonovými mazaninami má však
nižší pevnosti v tlaku, v bodovém zatížení a vyšší pohyblivost. Pro
tyto případy doporučujeme pro montáž keramiky použít vysoce
flexibilní rychletuhnoucí podlahové lepidlo na bázi alfa půlhydrátu
(sádry) s názvem SCHÖNOX FB-FLEX. Možnost použití tohoto lepidla na sádrové podklady bez penetrace snižuje celkové náklady na
realizaci oproti cementovým materiálům cca o 30 % z jednotkové
ceny a je absolutně bez rizika. Konzistence zajišťuje téměř 100 %
pokrytí rubu dlaždic.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
30. Dlažba na lehčených betonech (Ekostyren)
7
6
5
3
4
3
2
1
30. Dlažba na lehčených betonech (Ekostyren)
název
1
Lehčený beton – Ekostyren
2
SCHÖNOX KH
3
SCHÖNOX T T S8 R APID
4
SCHÖNOX RENOTE X
5
SCHÖNOX T T S8 R APID
6
Dlažba
7
SCHÖNOX SB-FLE X /
SCHÖNOX WD-FLE X
balení
spotřeba
poznámka
1 l, 5 l, 10 l
0,15 kg/m 2
ředění 1:1
25 kg
2 kg/m 2
50,4 m 2
1/m 2
25 kg
4 kg/m
25 kg
1 kg/m 2
vlepeno do T T S8 R APID
2
použijte speciální
ozubení SCHÖNOX T T
Lehčený beton (např. Ekostyren) je potěr s velmi nízkými pevnostmi a výrobce ho doporučuje překrývat ještě minimálně 3 cm
klasického potěru. Materiály SCHÖNOX dokáží vynechat tuto vrstvu, která brzdí stavbu z časového hlediska, a jen minimálně přidat na váze. Nesoudržný podklad je nutno důkladně zpenetrovat
a zpevnit rychletvrdnoucím flexibilním lepidlem SCHÖNOX T T S8
RAPID v kombinaci se speciálním výztužným pletivem SCHÖNOX
RENOTEX. Toto pletivo má chaotické uspořádání vláken s unikátní
povrchovou strukturou, která zaručuje vysokou přilnavost k materiálům SCHÖNOX a tím i velmi dobré zpevnění podkladů ve všech
možných pohybových směrech.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
31. Rekonstrukce bytového jádra (Umakart)
5
4
3
2
1
31. Rekonstrukce bytového jádra (Umakart)
název
1
balení
spotřeba
poznámka
Umakar tová deska
2
SCHÖNOX SHP
1 kg, 5 kg
0,1– 0,15 kg/m 2
zasychání 1 hod.
3
SCHÖNOX SK /
SCHÖNOX SEK
5 kg, 25 kg
2 kg/m 2
ozubení 4 mm
5 kg
1 kg/m 2
4
Dlaždice
5
SCHÖNOX UF PREMIUM /
SCHÖNOX WD-FLE X
Předělání umakartové koupelny či kuchyně v panelové výstavbě
ještě nemusí znamenat úplnou rekonstrukci včetně vybourání.
Nový kabát v podobě obkladů můžeme bez problému a poměrně
snadno lepit na stávající umakart. Povrch vždy důkladně odmastíme
a přebrousíme smirkovým papírem. Vzhledem k jeho nenasákavosti a pružnosti je nutno opět zvolit speciální materiály, jako je např.
kontaktní penetrace SCHÖNOX SHP. Ta po nanesení vytváří drsnou
vrstvu vhodnou pro snadnou a bezrizikovou aplikaci speciálního
flexibilního lepidla se zvýšeným modulem pružnosti SCHÖNOX
SK resp. SCHÖNOX SEK. Lepidlo je na cementovo-pryskyřičné bázi
a své uplatnění nachází zejména na pružných, přetvárných a tepelně namáhaných podkladech a všude tam, kde si nejste jistí.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
32. Dlažba na dřevěném podkladu (palubky,
OSB, dřevotříska) s topnými kabely
11
10
9
8
5
7
6
4
3
2
1
32. Dlažba na dřevěném podkladu (palubky,
OSB, dřevotříska) s topnými kabely
název
balení
spotřeba
poznámka
zdravé bez známek
poškození
1
Stará prkna, dřevo
2
SCHÖNOX SHP /
SCHÖNOX SG
3
SCHÖNOX APF
4
SCHÖNOX KH
4
resp. SCHÖNOX KH-FIX
5
Topné kabely
(např. V-SY TÉM)
6
SCHÖNOX AM
25 kg
1,5 kg/mm/m 2
7
SCHÖNOX KH
1 l, 5 l,10 l
0,1 kg/m 2
ředění 1:3
7 kg, 22 kg
1,5 kg/m 2
použití pouze ve
vlhkých prostorách
(natíráme 2 vrstvy)
25 kg
4 kg/m 2
doproučené ozubení
SCHÖNOX T T
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
8
SCHÖNOX HA
9
SCHÖNOX T T S8 R APID /
SCHÖNOX PFK
10
Dlažba
11
SCHÖNOX UF PREMIUM /
SCHÖNOX WD-FLE X
1 kg, 5 kg
0,15 kg/m 2
0,5 kg/m 2
zasychání 1 hod.
25 kg
1,5 kg/mm/m 2
min. vrstva 3 mm
1 l, 5 l,10 l
0,08 kg/m 2
ředění 1:5 nechat
zaschnout
5l
0,1 kg/m 2
neředí se
dráty min. 5 cm od sebe
předpokládaná vrstva
5 mm
Dřevo je přírodní materiál jehož charakteristikou je pružnost, hořlávost
a náchylnost na změny vlhkosti. Při pokládce elektrického podlahové topení
je nutné oddělit dřevo z bezpečnostních a technických důvodů speciální
samonivelační stěrkou s armovacím vláknem SCHÖNOX APF, která ideálně
připraví podklad pro další kroky a plochu významě zpevní. Samotný systém topných rohoží je vhodný zejména pro r ychlé a snadné vytápění. Časté
zapínání a vypínání systému s r ychlými náběhy teplot vyžaduje zvýšené
nároky na přídr žnosti,flexibilitu a roztažnost použitých materiálů. Topení
v kombinaci se dřevem předrovnaným sádrovou nivelační stěrkou je vhodné
před pokládkou dlažby opět zalévat a to samonivelačním stěrkou SCHÖNOX
AM, kter ý je též na bázi sádr y. Pro hydroizolaci (v případě koupelen), lepení
a spárování doproručujeme výhradně výrobky uvedené v tabulce.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
33. Topné kabely – venkovní prostředí
(chodníky, balkony, schody)
8
7
6
5
4
3
2
1
33. Topné kabely – venkovní prostředí
(chodníky, balkony, schody)
název
1
Beton
2
SCHÖNOX KH
3
Topné kabely
(např. V-SY TÉM)
4
SCHÖNOX DE
5
SCHÖNOX 1K-DS
6
SCHÖNOX T T-DUR
7
Dlažba
8
SCHÖNOX SU /
SCHÖNOX UF PREMIUM
balení
spotřeba
poznámka
1 l, 5 l, 10 l
0,1 kg/m 2
ředění 1:3, nechat
zaschnout
25 kg
1,8 kg/mm/m
dráty min. 5 cm od sebe
2
dodr žet poměr míšení
4,5 l
3,5 kg, 20 kg
2,5 kg
minimálně dvě vrstvy
25 kg
4 kg/m 2
použijte speciální ozubení
SCHÖNOX T T
doporučujeme spíše
světlejší bar vy
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
spár y doporučujeme
větší než 5 mm
Elektrické podlahové topení ve venkovním prostředí je velmi cenný
pomocník a dokáže udržet dlažbu automaticky bez námrazy. Hlavní
charakteristikou elektrického systému je časté zapínání ,vypínání a rychlé náběhy teplot, proto je nezbytné použít materiály pro
zvýšené nároky na přídržnosti,flexibilitu a roztažnost. Podlahové
kabely je vhodné zalít nebo přestěrkovat materiálem SCHÖNOX
DE (popř. SCHÖNOX PL). Další významnou vrstvou tohoto systému
je jednosložková vysoce elastická hydroizolační stěrka SCHÖNOX
1K-DS popř. dvousložková SCHÖNOX 2K-DS. Samotnou dlažbu pokládáme do vysoce odolného lepidla nové generace SCHÖNOX
TT-DUR. Nejexponovanějším materiálem je spárovací hmota. Pro
zhotovení velmi odolných spár na balkonech, terasách, mokrých
provozech a na přetvárných podkladech je nejvhodnější materiál
SCHÖNOX SU resp. SCHÖNOX UF PREMIUM.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
34. Topné kabely – běžné cementové podklady
7
6
5
3
4
2
1
34. Topné kabely – běžné cementové podklady
název
balení
spotřeba
poznámka
1 l, 5 l, 10 l
0,08 kg/m 2
ředění 1:5 při stěrkování
do 1 hod.
SCHÖNOX DE
25 kg
1,8 kg/mm/m 2
5
SCHÖNOX T T S8 R APID /
SCHÖNOX PFK
25 kg
4 kg/m 2
6
Dlažba
7
SCHÖNOX UF PREMIUM /
SCHÖNOX SU
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
1
Cementový potěr
2
SCHÖNOX KH
3
Topné kabely
(např. V-SY TÉM)
4
dráty min. 5 cm od sebe
použijte speciální ozubení
SCHÖNOX T T
Systém elektrických topných kabelů je vhodný zejména pro snadné
zvýšení komfortu při užívání koupelen. Přijemná teplá dlažba se
dá spolehlivě naprogramovat dle časového využití. Časté zapínání
a vypínání systému s rychlými náběhy teplot vyžaduje zvýšené
nároky na flexibilitu použitých materiálů. Při použití ve vlhkém prostředí doporučujeme kabely překryté nivelační stěrkou SCHÖNOX
DE chránit proti průniku vlhkosti izolačním nátěrem SCHÖNOX HA
provedeným ve dvou vrstvách. Další významnou roli v ochraně
proti vlhkosti a plísním hraje i volba spárovací hmoty. Doporučujeme hmotu SCHÖNOX SU resp. SCHÖNOX UF PREMIUM, která je
vodoodpudivá, flexibilní a mechanicky odolná. Speciální antibakteriální přísady s označením BIOPROTECT spolehlivě ničí zárodky
zhoubných plísní a bakterií.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
41. Systém UPONOR
Podlahové topení v tenké vrstvě
8
7
6
5
4
3
2
1
41. Systém UPONOR
Podlahové topení v tenké vrstvě
název
1
Cementový potěr
2
SCHÖNOX KH
3
Podlahové vytápění
UPONOR MINITEC
4
SCHÖNOX ADE
5
SCHÖNOX KH-FIX
6
SCHÖNOX T T-DUR
7
Dlažba
8
SCHÖNOX UF PREMIUM /
SCHÖNOX WD-FLE X
balení
spotřeba
poznámka
1 l, 5 l, 10 l
0,08 kg/m 2
ředění 1:5, 24 hod.
25 kg
1,8 kg/mm/m
5l
0,1 kg/m 2
neředí se
25 kg
4 kg/m 2
použijte speciální ozubení
SCHÖNOX T T
5 kg, 25 kg
0,5 kg/m 2
vodní vytápění ø11 mm
2
min. 15 mm
Moderní bydlení vyžaduje mnohdy vytápěné podlahy. Vhodnou
metodou, zvláště pak při renovacích, je tenkovrstvý vytápěný systém UPONOR MINITEC založený na teplovodním topení ve spojení
s výrobcem doporučeným tenkovrstvým potěrem SCHÖNOX ADE.
Systém je vhodný pro pokládku keramické dlažby i přírodního kamene. Systém může být použit i v případě neúnosných podkladů ve
spojení se speciálními deskami SCHÖNOX EDP tloušťka minimálně
9 mm.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
42. Balkony s plechovou okapnicí
9
8
7
4
4
3
2
6
D
1
5
C
B
A
»
42. Balkony s plechovou okapnicí
název
balení
spotřeba
poznámka
SCHÖNOX KH
1 l, 5 l, 10 l
0,08 kg/m 2
ředění 1:5 při stěrkování
do 1 hod.
3
SCHÖNOX PL
25 kg
1,6 kg/mm/m 2
dráty min. 5 cm od sebe
4
SCHÖNOX 1K-DS
3,5 kg, 20 kg
2,5 kg/m 2
minimálně 2 vrstvy
5
Okapový profil
6
SCHÖNOX ST-BT
25 bm
dle výměr y
7
SCHÖNOX T T-DUR
25 kg
4 kg/m 2
8
Dlažba
9
SCHÖNOX SU
5 kg, 25 kg
1 kg/m 2
A
SCHÖNOX 1K-DS
3,5 kg, 20 kg
0,5 kg/bm
podlepení pásky ve
spojích
B
SCHÖNOX ST
10 m, 50 m
dle výměr y
pozor, aby v rohu
nevznikal fabion
C
TĚSNÍCÍ PROVA ZEC
1
dle výměr y
důkladně vyplnit prostor
mezi dilatujícími pr vky
D
SCHÖNOX S 20
300 ml
5–10 bm/tuba
1
Betonový potěr
2
vložen do izolace
a překr yt těsnící páskou
použijte speciální ozubení
SCHÖNOX T T
Nová výstavba, ale i rekonstrukce balkonů vyžadují s ohledem na
náročnost tohoto prvku přísné dodržení technologických postupů.
Týká se to jednak vytvoření dostatečného spádu s oddilatováním,
jednak správně provedené hydroizolace s logickým vyústěním na
ukončovací plechový profil. Součástí izolace jsou různé doplňky,
jako jsou manžety, speciální rohové tvarovky či izolační páska, jako
např. SCHÖNOX ST-BT. Pro montáž dlažeb doporučujeme speciální
vodoodpudivé lepidlo pro tzv. „tekuté lože“ SCHÖNOX T T-DUR.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
43. Montáž balkonu s okapnicí
7
6
1
5
4
3
D
2
C
B
A
»
43. Montáž balkonu s okapnicí
název
1
Spádový potěr
2
Okapový profil
3
SCHÖNOX T T-DUR
4
SCHÖNOX AB
5
SCHÖNOX T T-DUR
6
Dlažba
7
SCHÖNOX SU /
SCHÖNOX UF PREMIUM
A
SCHÖNOX 1K-DS
B
SCHÖNOX ST
C
TĚSNÍCÍ PROVA ZEC
D
SCHÖNOX S 20 /
SCHÖNOX SMP
balení
spotřeba
poznámka
vloženo do lepidla
resp. do izolační stěrky
SCHÖNOX
25 kg
1,5 kg/m 2
30 m 2 /role
1 m2
25 kg
4 kg/m 2
5 kg, 25 kg
25 kg
0,5 kg/m 2
3,5 kg, 20 kg
2,5 kg/m 2
podlepení pásky ve
spojích
10 m, 50 m
dle výměr y
pozor, aby v rohu
nevznikal fabion
1
dle výměr y
důkladně vyplnit prostor
mezi dilatujícími pr vky
300 ml
5–10 bm/tuba
ozubení 4 mm
použijte speciální ozubení
SCHÖNOX T T
Na nových i původních balkonech musí být provedena dokonalá
izolace, která může být buď stěrková nebo jako v tomto případě
izolace v pásech SCHÖNOX AB. Celá skladba pak může být provedena podobně jako v detailu 41. Doporučujeme pro zvýšení bezpečnosti proti zatečení překrýt plechovou okapnici pomocí těsnící
pásky SCHÖNOX ST, resp. SCHÖNOX ST-BT a veškeré spoje a přeložení o šířce 50 mm provádět izolační stěrkou SCHÖNOX 1K-DS,
resp. tmelem v tubě SCHÖNOX SUPERFIX. Pro montáž dlažeb doporučujeme speciální vodoodpudivé lepidlo pro tzv. „tekuté lože“
SCHÖNOX T T-DUR.
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
4. vydání 06/2011 • Tiskové chyby vyhrazeny.
Schönox s.r.o.
Škrobárenská 482
617 00 Brno
Tel: +420 511 180 143
Fax: +420 511 180 131
E-mail: [email protected]
| Let´s stick together | w w w.schonox.cz |
Download

Příručka obkladové techniky (PDF, 3,72 MB)