Č.j:
Spis. zn.:
JID:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:
SÚ/1234/10/Zá-10-Opra
SÚ/1234/10/Zá
61266/2011/MUZR
Markéta Zástěrová
[email protected]
566 688 162
Žďár nad Sázavou, dne: 15.9.2011
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") vydal dne 25.11.2010 pod č.j. SÚ/1234/10/Zá-8-Rozh územní rozhodnutí o umístění
stavby: Novostavba kanalizace na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 23/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), 36 (zastavěná plocha a nádvoří), 47 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní
číslo 1/2 (ostatní plocha), 5/1 (trvalý travní porost), 6/2 (ostatní plocha), 9/10 (ostatní plocha), 59/1 (orná
půda), 61/4 (trvalý travní porost), 61/5 (trvalý travní porost), 61/6 (trvalý travní porost), 62/9 (trvalý travní
porost), 63 (trvalý travní porost), 64/4 (zahrada), 65/1 (ostatní plocha), 66/10 (ostatní plocha), 66/11
(ostatní plocha), 215/3 (zahrada), 343/1 (ostatní plocha), 353/1 (ostatní plocha), 353/6 (ostatní plocha),
353/8 (ostatní plocha), 353/18 (ostatní plocha), 354/2 (ostatní plocha), 354/3 (ostatní plocha), 361/1
(ostatní plocha), 361/2 (ostatní plocha), 361/9 (zahrada), 361/10 (ostatní plocha), 361/12 (ostatní
plocha), 361/13 (ostatní plocha), 361/14 (ostatní plocha) v kat. území Budeč u Žďáru nad Sázavou,
pozemkové parcely parcelní číslo 375/1, 1747 v kat. území Nové Veselí, pozemkové parcely parcelní
číslo PK 3/1, PK 4/1, PK 5, PK 9/1, PK 65/1 v kat. území Budeč u Žďáru nad Sázavou, pozemkové
parcely parcelní číslo PK 298 a PK 301 v kat. území Nové Veselí.
Jelikož se ve výrokové části uvedeného rozhodnutí vyskytly administrativní chyby, Městský úřad Žďár
nad Sázavou, stavební odbor podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád") tyto chyby opravuje takto:
Původní text
Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Novostavba kanalizace na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 23/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), 36 (zastavěná plocha a nádvoří), 47 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní
číslo 1/2 (ostatní plocha), 5/1 (trvalý travní porost), 6/2 (ostatní plocha), 9/10 (ostatní plocha), 59/1 (orná
půda), 61/4 (trvalý travní porost), 61/5 (trvalý travní porost), 61/6 (trvalý travní porost), 62/9 (trvalý travní
porost), 63 (trvalý travní porost), 64/4 (zahrada), 65/1 (ostatní plocha), 66/10 (ostatní plocha), 66/11
(ostatní plocha), 215/3 (zahrada), 343/1 (ostatní plocha), 353/1 (ostatní plocha), 353/6 (ostatní plocha),
353/8 (ostatní plocha), 353/18 (ostatní plocha), 354/2 (ostatní plocha), 354/3 (ostatní plocha), 361/1
(ostatní plocha), 361/2 (ostatní plocha), 361/9 (zahrada), 361/10 (ostatní plocha), 361/12 (ostatní
plocha), 361/13 (ostatní plocha), 361/14 (ostatní plocha) v kat. území Budeč u Žďáru nad Sázavou,
pozemkové parcely parcelní číslo 375/1, 1747 (orná půda) v kat. území Nové Veselí, pozemkové parcely
parcelní číslo PK 3/1, PK 4/1, PK 5, PK 9/1, PK 65/1 v kat. území Budeč u Žďáru nad Sázavou,
strana 1 - SÚ/1234/10/Zá-10-Opra
pozemkové parcely parcelní číslo PK 298 a PK 301 v kat. území Nové Veselí, kterou podala OBEC
BUDEČ (IČ - 00600547), Budeč 44, 592 14 Nové Veselí takto:
Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Novostavba kanalizace na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 23/1 (zastavěná
plocha a nádvoří), 36 (zastavěná plocha a nádvoří), 47 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové
parcely parcelní číslo 1/2 (ostatní plocha), 5/1 (trvalý travní porost), 6/2 (ostatní plocha), 9/10 (ostatní
plocha), 59/1 (orná půda), 61/4 (trvalý travní porost), 61/5 (trvalý travní porost), 61/6 (trvalý travní
porost), 62/9 (trvalý travní porost), 63 (trvalý travní porost), 64/4 (zahrada), 65/1 (ostatní plocha), 66/10
(ostatní plocha), 66/11 (ostatní plocha), 215/3 (zahrada), 343/1 (ostatní plocha), 353/1 (ostatní plocha),
353/6 (ostatní plocha), 353/8 (ostatní plocha), 353/18 (ostatní plocha), 354/2 (ostatní plocha), 354/3
(ostatní plocha), 361/1 (ostatní plocha), 361/2 (ostatní plocha), 361/9 (zahrada), 361/10 (ostatní plocha),
361/12 (ostatní plocha), 361/13 (ostatní plocha), 361/14 (ostatní plocha) v kat. území Budeč u Žďáru nad
Sázavou, pozemkové parcely parcelní číslo 375/1, 1747 (orná půda) v kat. území Nové Veselí,
pozemkové parcely parcelní číslo PK 3/1, PK 4/1, PK 5, PK 9/1, PK 65/1 v kat. území Budeč u Žďáru
nad Sázavou, pozemkové parcely parcelní číslo PK 298 a PK 301 v kat. území Nové Veselí.
……
1. Stavba bude umístěna na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 23/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), 36 (zastavěná plocha a nádvoří), 47 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely
parcelní číslo 1/2 (ostatní plocha), 5/1 (trvalý travní porost), 6/2 (ostatní plocha), 9/10 (ostatní
plocha), 59/1 (orná půda), 61/4 (trvalý travní porost), 61/5 (trvalý travní porost), 61/6 (trvalý travní
porost), 62/9 (trvalý travní porost), 63 (trvalý travní porost), 64/4 (zahrada), 65/1 (ostatní plocha),
66/10 (ostatní plocha), 66/11 (ostatní plocha), 215/3 (zahrada), 343/1 (ostatní plocha), 353/1 (ostatní
plocha), 353/6 (ostatní plocha), 353/8 (ostatní plocha), 353/18 (ostatní plocha), 354/2 (ostatní
plocha), 354/3 (ostatní plocha), 361/1 (ostatní plocha), 361/2 (ostatní plocha), 361/9 (zahrada),
361/10 (ostatní plocha), 361/12 (ostatní plocha), 361/13 (ostatní plocha), 361/14 (ostatní plocha) v
kat. území Budeč u Žďáru nad Sázavou, pozemkové parcely parcelní číslo 375/1, 1747 (orná půda)
v kat. území Nové Veselí, pozemkové parcely parcelní číslo PK 3/1, PK 4/1, PK 5, PK 9/1, PK 65/1 v
kat. území Budeč u Žďáru nad Sázavou, pozemkové parcely parcelní číslo PK 298 a PK 301 v kat.
území Nové Veselí, jak je zakresleno v ověřených situačních výkresech v měř. 1:1000 (výkr. č. D.3.1
– celková situace stavby – část 1; D.3.2 - celková situace stavby – část 2; D.3.3 - celková situace
stavby – část 3; 1.3 - celková situace stavby), které vypracoval Stanislav Blaha (ČKAIT 1400047), a
v nichž je také vyznačeno směrové vedení navrhované stavby na výše uvedených pozemcích.
2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemků: stavební
parcely parcelní číslo 23/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 36 (zastavěná plocha a nádvoří), 47
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 1/2 (ostatní plocha), 5/1 (trvalý
travní porost), 6/2 (ostatní plocha), 9/10 (ostatní plocha), 59/1 (orná půda), 61/4 (trvalý travní
porost), 61/5 (trvalý travní porost), 61/6 (trvalý travní porost), 62/9 (trvalý travní porost), 63 (trvalý
travní porost), 64/4 (zahrada), 65/1 (ostatní plocha), 66/10 (ostatní plocha), 66/11 (ostatní plocha),
215/3 (zahrada), 343/1 (ostatní plocha), 353/1 (ostatní plocha), 353/6 (ostatní plocha), 353/8 (ostatní
plocha), 353/18 (ostatní plocha), 354/2 (ostatní plocha), 354/3 (ostatní plocha), 361/1 (ostatní
plocha), 361/2 (ostatní plocha), 361/9 (zahrada), 361/10 (ostatní plocha), 361/12 (ostatní plocha),
361/13 (ostatní plocha), 361/14 (ostatní plocha) v kat. území Budeč u Žďáru nad Sázavou,
pozemkové parcely parcelní číslo 375/1, 1747 (orná půda) v kat. území Nové Veselí, pozemkové
parcely parcelní číslo PK 3/1, PK 4/1, PK 5, PK 9/1, PK 65/1 v kat. území Budeč u Žďáru nad
Sázavou, pozemkové parcely parcelní číslo PK 298 a PK 301 v kat. území Nové Veselí v rozsahu
navrhované stavby dle ověřených situačních výkresech v měř. 1:1000 (výkr. č. D.3.1 – celková
situace stavby – část 1; D.3.2 - celková situace stavby – část 2; D.3.3 - celková situace stavby – část
3; 1.3 - celková situace stavby), které vypracoval Stanislav Blaha (ČKAIT 1400047). Příjezd a
přístup ke stavbě je zajištěn ze stávajících veřejně přístupných místních komunikací v předmětné
lokalitě obce.
……
strana 2 - SÚ/1234/10/Zá-10-Opra
Po opravě zní:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Novostavba
kanalizace na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 23/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 36
(zastavěná plocha a nádvoří), 47 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 1/2
(ostatní plocha), 2/1 (vodní plocha), 5/1 (trvalý travní porost), 6/2 (ostatní plocha), 9/10 (ostatní plocha),
59/1 (orná půda), 61/1 (trvalý travní porost), 61/4 (trvalý travní porost), 61/5 (trvalý travní porost), 61/6
(trvalý travní porost), 62/9 (trvalý travní porost), 63 (trvalý travní porost), 64/4 (zahrada), 65/1 (ostatní
plocha), 66/10 (ostatní plocha), 66/11 (ostatní plocha), 78/1 (ostatní plocha), 215/3 (zahrada), 343/1
(ostatní plocha), 353/1 (ostatní plocha), 353/6 (ostatní plocha), 353/8 (ostatní plocha), 353/18 (ostatní
plocha), 354/2 (ostatní plocha), 354/3 (ostatní plocha), 361/1 (ostatní plocha), 361/2 (ostatní plocha),
361/9 (zahrada), 361/10 (ostatní plocha), 361/12 (ostatní plocha), 361/13 (ostatní plocha), 361/14
(ostatní plocha) v kat. území Budeč u Žďáru nad Sázavou, pozemkové parcely parcelní číslo 375/1,
1747 (orná půda) v kat. území Nové Veselí, pozemkové parcely parcelní číslo PK 3/1, PK 4/1, PK 5, PK
9/1, PK 65/1 v kat. území Budeč u Žďáru nad Sázavou, pozemkové parcely parcelní číslo PK 298 a PK
301 v kat. území Nové Veselí, kterou podala OBEC BUDEČ (IČ - 00600547), Budeč 44, 592 14 Nové
Veselí takto:
Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Novostavba kanalizace na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 23/1 (zastavěná
plocha a nádvoří), 36 (zastavěná plocha a nádvoří), 47 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové
parcely parcelní číslo 1/2 (ostatní plocha), 2/1 (vodní plocha), 5/1 (trvalý travní porost), 6/2 (ostatní
plocha), 9/10 (ostatní plocha), 59/1 (orná půda), 61/1 (trvalý travní porost), 61/4 (trvalý travní porost),
61/5 (trvalý travní porost), 61/6 (trvalý travní porost), 62/9 (trvalý travní porost), 63 (trvalý travní porost),
64/4 (zahrada), 65/1 (ostatní plocha), 66/10 (ostatní plocha), 66/11 (ostatní plocha), 78/1 (ostatní
plocha), 215/3 (zahrada), 343/1 (ostatní plocha), 353/1 (ostatní plocha), 353/6 (ostatní plocha), 353/8
(ostatní plocha), 353/18 (ostatní plocha), 354/2 (ostatní plocha), 354/3 (ostatní plocha), 361/1 (ostatní
plocha), 361/2 (ostatní plocha), 361/9 (zahrada), 361/10 (ostatní plocha), 361/12 (ostatní plocha), 361/13
(ostatní plocha), 361/14 (ostatní plocha) v kat. území Budeč u Žďáru nad Sázavou, pozemkové parcely
parcelní číslo 375/1, 1747 (orná půda) v kat. území Nové Veselí, pozemkové parcely parcelní číslo PK
3/1, PK 4/1, PK 5, PK 9/1, PK 65/1 v kat. území Budeč u Žďáru nad Sázavou, pozemkové parcely
parcelní číslo PK 298 a PK 301 v kat. území Nové Veselí.
……
1. Stavba bude umístěna na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 23/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), 36 (zastavěná plocha a nádvoří), 47 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely
parcelní číslo 1/2 (ostatní plocha), 2/1 (vodní plocha), 5/1 (trvalý travní porost), 6/2 (ostatní plocha),
9/10 (ostatní plocha), 59/1 (orná půda), 61/1 (trvalý travní porost), 61/4 (trvalý travní porost), 61/5
(trvalý travní porost), 61/6 (trvalý travní porost), 62/9 (trvalý travní porost), 63 (trvalý travní porost),
64/4 (zahrada), 65/1 (ostatní plocha), 66/10 (ostatní plocha), 66/11 (ostatní plocha), 78/1 (ostatní
plocha), 215/3 (zahrada), 343/1 (ostatní plocha), 353/1 (ostatní plocha), 353/6 (ostatní plocha),
353/8 (ostatní plocha), 353/18 (ostatní plocha), 354/2 (ostatní plocha), 354/3 (ostatní plocha), 361/1
(ostatní plocha), 361/2 (ostatní plocha), 361/9 (zahrada), 361/10 (ostatní plocha), 361/12 (ostatní
plocha), 361/13 (ostatní plocha), 361/14 (ostatní plocha) v kat. území Budeč u Žďáru nad Sázavou,
pozemkové parcely parcelní číslo 375/1, 1747 (orná půda) v kat. území Nové Veselí, pozemkové
parcely parcelní číslo PK 3/1, PK 4/1, PK 5, PK 9/1, PK 65/1 v kat. území Budeč u Žďáru nad
Sázavou, pozemkové parcely parcelní číslo PK 298 a PK 301 v kat. území Nové Veselí, jak je
zakresleno v ověřených situačních výkresech v měř. 1:1000 (výkr. č. D.3.1 – celková situace stavby
– část 1; D.3.2 - celková situace stavby – část 2; D.3.3 - celková situace stavby – část 3; 1.3 -
strana 3 - SÚ/1234/10/Zá-10-Opra
celková situace stavby), které vypracoval Stanislav Blaha (ČKAIT 1400047), a v nichž je také
vyznačeno směrové vedení navrhované stavby na výše uvedených pozemcích.
2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemků: stavební
parcely parcelní číslo 23/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 36 (zastavěná plocha a nádvoří), 47
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 1/2 (ostatní plocha), 2/1 (vodní
plocha), 5/1 (trvalý travní porost), 6/2 (ostatní plocha), 9/10 (ostatní plocha), 59/1 (orná půda), 61/1
(trvalý travní porost), 61/4 (trvalý travní porost), 61/5 (trvalý travní porost), 61/6 (trvalý travní porost),
62/9 (trvalý travní porost), 63 (trvalý travní porost), 64/4 (zahrada), 65/1 (ostatní plocha), 66/10
(ostatní plocha), 66/11 (ostatní plocha), 78/1 (ostatní plocha), 215/3 (zahrada), 343/1 (ostatní
plocha), 353/1 (ostatní plocha), 353/6 (ostatní plocha), 353/8 (ostatní plocha), 353/18 (ostatní
plocha), 354/2 (ostatní plocha), 354/3 (ostatní plocha), 361/1 (ostatní plocha), 361/2 (ostatní plocha),
361/9 (zahrada), 361/10 (ostatní plocha), 361/12 (ostatní plocha), 361/13 (ostatní plocha), 361/14
(ostatní plocha) v kat. území Budeč u Žďáru nad Sázavou, pozemkové parcely parcelní číslo 375/1,
1747 (orná půda) v kat. území Nové Veselí, pozemkové parcely parcelní číslo PK 3/1, PK 4/1, PK 5,
PK 9/1, PK 65/1 v kat. území Budeč u Žďáru nad Sázavou, pozemkové parcely parcelní číslo PK
298 a PK 301 v kat. území Nové Veselí v rozsahu navrhované stavby dle ověřených situačních
výkresech v měř. 1:1000 (výkr. č. D.3.1 – celková situace stavby – část 1; D.3.2 - celková situace
stavby – část 2; D.3.3 - celková situace stavby – část 3; 1.3 - celková situace stavby), které
vypracoval Stanislav Blaha (ČKAIT 1400047). Příjezd a přístup ke stavbě je zajištěn ze stávajících
veřejně přístupných místních komunikací v předmětné lokalitě obce.
……
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"):
OBEC BUDEČ (IČ - 00600547), Budeč 44, 592 14 Nové Veselí
Odůvodnění
Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") vydal dne 25.11.2010 pod č.j. SÚ/1234/10/Zá-8-Rozh územní rozhodnutí o umístění
stavby: Novostavba kanalizace na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 23/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), 36 (zastavěná plocha a nádvoří), 47 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní
číslo 1/2 (ostatní plocha), 5/1 (trvalý travní porost), 6/2 (ostatní plocha), 9/10 (ostatní plocha), 59/1 (orná
půda), 61/4 (trvalý travní porost), 61/5 (trvalý travní porost), 61/6 (trvalý travní porost), 62/9 (trvalý travní
porost), 63 (trvalý travní porost), 64/4 (zahrada), 65/1 (ostatní plocha), 66/10 (ostatní plocha), 66/11
(ostatní plocha), 215/3 (zahrada), 343/1 (ostatní plocha), 353/1 (ostatní plocha), 353/6 (ostatní plocha),
353/8 (ostatní plocha), 353/18 (ostatní plocha), 354/2 (ostatní plocha), 354/3 (ostatní plocha), 361/1
(ostatní plocha), 361/2 (ostatní plocha), 361/9 (zahrada), 361/10 (ostatní plocha), 361/12 (ostatní
plocha), 361/13 (ostatní plocha), 361/14 (ostatní plocha) v kat. území Budeč u Žďáru nad Sázavou,
pozemkové parcely parcelní číslo 375/1, 1747 v kat. území Nové Veselí, pozemkové parcely parcelní
číslo PK 3/1, PK 4/1, PK 5, PK 9/1, PK 65/1 v kat. území Budeč u Žďáru nad Sázavou, pozemkové
parcely parcelní číslo PK 298 a PK 301 v kat. území Nové Veselí.
Ve výrokové části byly opomenuty pozemky parcela číslo 2/1 (vodní plocha), 61/1 (trvalý travní porost) a
78/1 (ostatní plocha) v kat. území Budeč u Žďáru nad Sázavou, které jsou dle předložené projektové
dokumentace dotčeny stavbou.
Jelikož se ve výrokové části uvedeného rozhodnutí vyskytla administrativní chyba, která spočívá
v nesprávně uvedeném uvedení pozemků dotčených stavbou, bylo rozhodnuto jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.
Seznam všech účastníků řízení:
Ladislav Augustin, Josef Bartoň, Jindřiška Bartoňová, František Bradáč, Zdeňka Bradáčová, Ivana
Černá, Vlasta Dohnalová, Jindřich Doležal, Ing. Drahomíra Doležalová, Hana Doležalová, Jiří Dvořák,
Vladislav Dvořák, E.ON Česká republika, s.r.o., Josefa Eichlerová, František Fabík, Ing. Petr Fabík,
Milada Fabíková, Karel Havlík, František Holoubek, Pavel Holoubek, Marie Holoubková, Jiří Horák,
strana 4 - SÚ/1234/10/Zá-10-Opra
Růžena Horáková, Daniel Hornyš, Ing. Ludvík Hornyš, JUDr. Hana Hornyšová, Vladimír Hrouda, Jiří
Chalupa, Ing., Ing. Alena Chalupová, Jiří Chejn, Hedvika Chejnová, Jitka Janošťáková, Karel Jelínek,
Zdeněk Jelínek, Milada Jelínková, Jihomoravská plynárenská, a.s., Petr Kamarád, Hana Kamarádová,
Jan Košťál, Stanislava Košťálová, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Jiří
Kratochvíl, Martin Krejčí, n.1986, Zdeněk Křehlík, Pavel Kysilka, Ludmila Kysilková, Josef Marek, Marie
Marková, Václav Mašek, Bohuslava Mašková, Sylva Mayer, Městys Nové Veselí, Josef Mokrý, Mgr.
Milan Mokrý, Dagmar Musilová, Jitka Neterdová, Ing. Stanislav Novotný, OBEC BUDEČ, Povodí
Moravy, s.p., MUDr. Vladimír Rathaus, Jiří Růžička, Miroslav Sedláček, Miloslava Sedláčková,
Schimansky s.r.o., Rudolf Smolík, MUDr. Věra Soukupová, Vratislav Staněk, Josef Straka, Marie
Straková, Pavel Svoboda, Martin Šik, Ing. Jaroslav Šimon, Stanislav Šimon, Ilona Šimonová, Zdeňka
Šimonová, Ing. Pavel Šimůnek, Hana Šimůnková, Stanislav Špaček, Ing. František Šustr, JUDr. Zdeněk
Šustr, Petr Švoma, Ludmila Švomová, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Vysočina, JUDr. Jiří
Večeřa, Josef Vencálek, Milena Vencálková, Vodárenská akciová společnost, a.s., MVDr. Bohumil
Votoupal.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty
je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm
Krajský úřad kraje Vysočina.
otisk úředního razítka
Markéta Zástěrová
referent stavebního úřadu
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................
Datum sejmutí: …………………................
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní
řád).
………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:
………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
strana 5 - SÚ/1234/10/Zá-10-Opra
Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Městys Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí
OBEC BUDEČ, Budeč 44, 592 14 Nové Veselí
Doručení veřejnou vyhláškou:
Ladislav Augustin, Budeč 19, 592 14 Nové Veselí
Josef Bartoň, Budeč 9, 592 14 Nové Veselí
Jindřiška Bartoňová, Budeč 9, 592 14 Nové Veselí
František Bradáč, Budeč 56, 592 14 Nové Veselí
Zdeňka Bradáčová, Budeč 56, 592 14 Nové Veselí
Ivana Černá, Ve dvoře 104, 592 14 Nové Veselí
Vlasta Dohnalová, Polní 293/13, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Jindřich Doležal, Budeč 52, 592 14 Nové Veselí
Ing. Drahomíra Doležalová, Budeč , 592 14 Nové Veselí
Hana Doležalová, Budeč 41, 592 14 Nové Veselí
Jiří Dvořák, Budeč 65, 592 14 Nové Veselí
Vladislav Dvořák, Budeč 53, 592 14 Nové Veselí
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Josefa Eichlerová, Budeč 16, 592 14 Nové Veselí
František Fabík, Budeč 71, 592 14 Nové Veselí
Ing. Petr Fabík, Budeč 71, 592 14 Nové Veselí
Milada Fabíková, Budeč 71, 592 14 Nové Veselí
Karel Havlík, Budeč 67, 592 14 Nové Veselí
František Holoubek, Budeč 61, 592 14 Nové Veselí
Pavel Holoubek, Budeč 6, 592 14 Nové Veselí
Marie Holoubková, Budeč 61, 592 14 Nové Veselí
Jiří Horák, Budeč 68, 592 14 Nové Veselí
Růžena Horáková, Budeč 68, 592 14 Nové Veselí
Daniel Hornyš, Budeč 70, 592 14 Nové Veselí
Ing. Ludvík Hornyš, Budeč 70, 592 14 Nové Veselí
JUDr. Hana Hornyšová, Budeč 70, 592 14 Nové Veselí
Vladimír Hrouda, Dolní 1735/15, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Jiří Chalupa, Ing., Budeč 30, 592 14 Nové Veselí
Ing. Alena Chalupová, Budeč 30, 592 14 Nové Veselí
Jiří Chejn, Za Pohořelcem 525/14, 169 00 Praha 69
Hedvika Chejnová, Za Pohořelcem 525/14, 169 00 Praha 69
Jitka Janošťáková, Chelčického 2145/16, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Karel Jelínek, Budeč 31, 592 14 Nové Veselí
Zdeněk Jelínek, Budeč 31, 592 14 Nové Veselí
Milada Jelínková, Budeč 31, 592 14 Nové Veselí
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Petr Kamarád, Fr.Hrubína 735/9, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Hana Kamarádová, Fr. Hrubína 735/9, 674 01 Třebíč 1
Jan Košťál, Budeč 55, 592 14 Nové Veselí
Stanislava Košťálová, Budeč 55, 592 14 Nové Veselí
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01
Jihlava 1
Jiří Kratochvíl, Sportovní 255, 592 14 Nové Veselí
Martin Krejčí, n.1986, Chroustov 66, 592 14 Nové Veselí
Zdeněk Křehlík, Luční 1164/27, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Pavel Kysilka, Budeč 64, 592 14 Nové Veselí
Ludmila Kysilková, Budeč 28, 592 14 Nové Veselí
Josef Marek, Budeč 54, 592 14 Nové Veselí
strana 6 - SÚ/1234/10/Zá-10-Opra
Marie Marková, Budeč 54, 592 14 Nové Veselí
Václav Mašek, Budeč 63, 592 14 Nové Veselí
Bohuslava Mašková, Budeč 63, 592 14 Nové Veselí
Sylva Mayer, Fendterstrasse 3, 823 80 Peissenberg
Josef Mokrý, Budeč 20, 592 14 Nové Veselí
Mgr. Milan Mokrý, Vejmluvova 427/30, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Dagmar Musilová, Budeč 33, 592 14 Nové Veselí
Jitka Neterdová, Neumannova 2087/53, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Ing. Stanislav Novotný, Žďárská 313, 592 14 Nové Veselí
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 601 75 Brno
MUDr. Vladimír Rathaus, Sluštická 1629/18, Strašnice, 100 00 Praha 10
Jiří Růžička, Karlovo náměstí 552, 588 13 Polná
Miroslav Sedláček, Budeč 69, 592 14 Nové Veselí
Miloslava Sedláčková, Budeč 69, 592 14 Nové Veselí
Schimansky s.r.o., Ševcova 1365/13, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Rudolf Smolík, Budeč 2, 592 14 Nové Veselí
MUDr. Věra Soukupová, Budeč 1, 592 14 Nové Veselí
Vratislav Staněk, Budeč 50, 592 14 Nové Veselí
Josef Straka, Neumannova 2086/51, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Marie Straková, Neumannova 2086/51, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Pavel Svoboda, Budeč 45, 592 14 Nové Veselí
Martin Šik, Budeč 57, 592 14 Nové Veselí
Ing. Jaroslav Šimon, Budeč 74, 592 14 Nové Veselí
Stanislav Šimon, Budeč 21, 592 14 Nové Veselí
Ilona Šimonová, Budeč 74, 592 14 Nové Veselí
Zdeňka Šimonová, Budeč 21, 592 14 Nové Veselí
Ing. Pavel Šimůnek, Budeč 48, 592 14 Nové Veselí
Hana Šimůnková, Budeč 48, 592 14 Nové Veselí
Stanislav Špaček, Budeč 8, 592 14 Nové Veselí
Ing. František Šustr, Jánská 4476/1, 586 01 Jihlava 1
JUDr. Zdeněk Šustr, Poděšín 61, 592 12 Nížkov
Petr Švoma, Budeč 62, 592 14 Nové Veselí
Ludmila Švomová, Budeč 62, 592 14 Nové Veselí
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Vysočina, Praha , P.O. Box 134, 130 11 Praha 3
JUDr. Jiří Večeřa, Talichova 449/11, 623 00 Brno 23
Josef Vencálek, Budeč 66, 592 14 Nové Veselí
Milena Vencálková, Budeč 66, 592 14 Nové Veselí
Vodárenská akciová společnost, a.s., Studentská 1133/3, 591 21 Žďár nad Sázavou
MVDr. Bohumil Votoupal, Bratří Bendů 416/6, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad
Jizerou 1
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Budeč, Budeč 44, 592 14 Nové Veselí
Úřad Městyse Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
strana 7 - SÚ/1234/10/Zá-10-Opra
Download

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ