Sou asný stav platných norem a p edpis z oblasti
protikorozní ochrany kovových úložných za ízení
eské republice.
František Mí ko, Ostrava
Již tradi
Vás informujeme o stavu norem a p edpis ,
kterými se obor protikorozní ochrany kovových úložných
za ízení ídí.
Seznámili jsme Vás s historii vývoje eskoslovenských norem
i postupným p echodem na normy evropské. Nabídli jsme
Vám také po íta ov zpracované programy Sonika a Sonika
3, které jejich uživatel m podstatn zjednodušily orientaci
v normách a p edpisech.
Sou asn platné SN
V tabulce jsou uvedeny jen ty normy, které budou platit
i nadále, nebo je nelze zcela nahradit novými evropskými
normami. Platná je vždy ta norma, jejíž stanovená
innost je pozd jšího data (Z – zm na, Opr.1, 2, atd, a, b
c, atd). Ze všeobecn jších norem uvádím ty, které mohou
zajímat i korozní techniky kovových úložných za ízení.
Sou asná ú innost platné normy je zvýrazn na (tu
).
Normy týkající se korozních zkoušek materiál a postup
neuvádím. Je možné je najít nap . na internetu.
František Mí ko, Ostrava
Sou asn
SN
platné
innost od
SN :
Název
03 8005
1993-02
Ochrana proti korozi. Názvosloví protikorozní ochrany podzemních úložných za ízení
03 8205
1980-09
Ochrana proti korozi. Všeobecné požadavky na do asnou
ochranu kov
03 8332
Z1
1993-12
1999-09
Ochrana proti korozi. Zkoušení páskových izolací
a smrš ovacích materiál z plast
03 8350
Opr. 1
1996-09
1996-12
Požadavky na protikorozní ochranu úložných za ízení
03 8361
1991-06
Zásady m ení p i protikorozní ochran kovových za ízení
uložených v zemi. Fyzikáln -chemický rozbor zemin a vod
03 8363
1979-01
Zásady m ení p i protikorozní ochran kovových za ízení
uložených v zemi. M ení zdánlivého m rného odporu p dy Wennerovou metodou
03 8365
Z1
1988-02
2004-01
Zásady m ení p i protikorozní ochran kovových za ízení
uložených v zemi. Stanovení p ítomnosti bludných proud
v zemi
03 8368
1989-10
Zásady m ení p i protikorozní ochran kovových za ízení
uložených v zemi. M ení m rného p echodového odporu
kabelu nebo potrubí proti zemi
03 8370
1963-12
Snížení korozního ú inku bludných proud na úložná za ízení
František Mí ko, Ostrava
Sou asn
SN
platné
innost od
SN :
Název
03 8371
a
b
c
d
Opr.1
Z5
Z6
1979-07
1984-08
1985-12
1989-02
1991-09
1992-04
2001-07
2004-01
Protikorozní ochrana v zemi uložených sd lovacích kabel
s olov nými, hliníkovými a ocelovými obaly
03 8372
1977-12
Zásady ochrany proti korozi neliniových za ízení uložených
v zemi nebo ve vod
03 8373
Z1
1977-07
2004-01
Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabel s
kovovým plášt m uložených v zemi
František Mí ko, Ostrava
Sou asn
platné
SN :
SN
innost od
Název
03 8374
1977-01
Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových za ízení
03 8375
Z1
1987-07
2004-01
Ochrana kovových potrubí uložených v p
proti korozi
03 8376
a
Z2
1977-10
1981-04
2004-01
Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi.
Kontrolní m ení z hlediska ochrany p ed korozí
nebo ve vod
František Mí ko, Ostrava
Zrušené
SN
SN t ídy 03 a jejich náhrady:
Zrušená
Název
03 8360
Zásady m ení p i protikorozní ochran kovových za ízení
uložených v zemi Všeobecnáustanovení
03 8362
Zásady m ení p i protikorozní ochran kovových za ízení
uložených v zemi - M
ná referen ní elektroda k m ení
potenciálu podzemní kovová konstrukce/p da
03 8364
Zásady m ení p i protikorozní ochran kovových za ízení
uložených v zemi – M ení velikosti a sm ru proudu
v kovovém za ízení
2004
03 8366
Ochrana proti korozi – Zásady m ení p i protikorozní
ochran kovových za ízení uložených v zemi –
Potenciálová m ení
03 8367
Zásady m ení p i protikorozní ochran kovových za ízení
uložených v zemi- Stanovení velikosti proudu unikajícího
(vnikajícího) z (do) za ízení
03 8377
2001
Zkouška pórovitosti ochranných povlak podzemních
kovových za ízení vysokým nap tím
Náhrada
SN EN 13 509
icí postupy
v katodické
ochran
TPG 920 24 Zásady
provád ní jiskrových
zkoušek ochranných
povlak vysokým nap tím
Rok
vydání
2004
2006
František Mí ko, Ostrava
Zavedené evropské normy v oboru protikorozní ochrany
úložných za ízení:
SN EN
Vydána
Název
ISO 8044
03 8001
2000-01
Koroze kov a slitin – Základní termíny a definice
12068
1999-09
Katodická ochrana – Vn jší organické povlaky pro ochranu proti korozi v zemi
nebo ve vod uložených ocelových potrubí a používané za p sobení katodické
ochrany – Páskové a smrš ovací materiály
12696
2001-03
Katodická ochrana oceli v betonu
12954
2001-09
Katodická ochrana kovových za ízení uložených v p
– Všeobecné zásady a aplikace na potrubí
50122-2
2001-07
2003-07
Drážní za ízení – Pevné trak ní za ízení ást 2: Ochranná opat ení proti ú ink m
bludných proud zp sobených DC trak ními proudovými soustavami
12499
2003-09
2006-09
Katodická ochrana vnit ních povrch kovových za ízení
12501-1
2003-09
12501-2
2003-09
Pravd podobnost koroze v p
Pravd podobnost koroze v p
materiály
13509
2004-01
nebo ve vod
– ást 1: Obecné zásady
– ást 2: Nízkolegované a nelegované železné
icí postupy v katodické ochran
František Mí ko, Ostrava
Zavedené evropské normy v oboru protikorozní ochrany
úložných za ízení:
SN EN
Vydána
10289
2004-12
Název
Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vod – Vn jší
nát rové epoxidové a modifikované epoxidové povlaky
10290
2004-12
Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vod – Vn jší
nát rové polyuretanové a modifikované polyuretanové povlaky
50162
2005-04
Ochrana p ed korozí bludnými proudy ze stejnosm rných proudových soustav
14505
2006-01
Katodická ochrana složitých konstrukcí
15112
Vn jší katodická ochrana pažnic
2007-01
SN P
CEN/S
15280
15257
2007-06
Hodnocení pravd podobnosti koroze st ídanými proudy u potrubí uložených
vp
– Aplikace na katodicky chrán ná potrubí
2007-08
Katodická ochrana – Stupn odborné zp sobilosti a certifikace pracovník
katodické ochrany
František Mí ko, Ostrava
Platné normativní dokumenty TPG spole nosti Gas, s.r.o.
týkající se protikorozní ochrany :
(HKCR- registrace TPG u Hospodá ské komory
. TPG
Název
R)
Poznámka
700 02
Stanovení technického stavu místních sítí s nízkým a st edním tlakem.
Diagnostické metody
905 01
Základní požadavky na bezpe nost provozu plynárenských za ízení.
t. . v revizi ( ást IX.)
920 21
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových za ízení. Volba izola ních
systém
reg. .HKCR/2/07/05
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových za ízení. Provoz
a údržba za ízení aktivní ochrany
T. . V REVIZI
920 22
920 24
Zásady provád ní jiskrových zkoušek ochranných povlak vysokým nap tím
920 25
Omezení korozního ú inku bludných a interferen ních proud na úložná
za ízení
923 22
Certifikace technických útvar plynárenských spole ností
925 01
Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci v plynárenství v prost edí s nebezpe ím
výbuchu
t. . v revizi
Odborné kurzy P íprava osob k získání odborné zp sobilosti k izolování
plynových za ízení ukládaných do zem nebo uložených v zemi
t. . v revizi
Odborné kurzy P íprava osob k získání odborné zp sobilosti ke kontrole
izolací plynových za ízení ukládaných do zem nebo uložených v zemi
t. . v revizi
927 02
927 03
reg. .HKCR/2/07/02
František Mí ko, Ostrava
Záv r.
V oboru protikorozní ochrany kovových úložných
za ízení je nezbytné denn pracovat s technickými
normami.
Považuji za d ležité neustále up es ovat
a konkretizovat korozní procesy tak, abychom je
v praxi chápali a jejich škodlivým d sledk m mohli
úsp šn p edcházet.
Download

Současný stav platných norem a předpisů z oblasti