Sušička s Jogurtovačem
Sušička s Jogurtovačom
Suszarka do owoców z Jogurtownicą
Augļu un augu žāvētājs ar jogurta pagatavotāju
Food dehydrator with yogurt maker
Trockner mit Joghurtmaschine
SO1050
CZ
SK
PL
LV
EN
DE
CZ
CZ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby,
které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
Napětí
Příkon
Hlučnost
220- 240 ~ 50 Hz
245 W
46 dB(A) re 1 pw
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
/FQPVäÓWFKUFTQPUżFCJŘKJOBLOFäKFQPQTÈOPWʸUPNUPOÈWPEV
1żFEQSWOÓNQPVäJUÓNPETUSBŵUF[FTQPUżFCJŘFWÝFDIOZPCBMZBʸNBSLFUJOHPWÏNBUFSJÈMZ
0WŞżUF[EBQżJQPKPWBOÏOBQŞUÓPEQPWÓEÈIPEOPUÈNOBʸUZQPWÏNÝUÓULVTQPUżFCJŘF
/FOFDIÈWFKUFTQPUżFCJŘCF[EP[PSVCŞIFNQSPWP[V
4QPUżFCJŘVNÓTUŞUFQPV[FOBʸTUBCJMOÓBʸUFQFMOŞPEPMOâQPWSDITUSBOPVPEʸKJOâDI[ESPKƉUFQMB5FOUPQPWSDINVTÓNÓU
dostatečnou nosnost, aby unesl spotřebič i s připravovaným obsahem. Okolo spotřebiče ponechte volný prostor
alespoň 15 cm.
/FOFDIUFTQPUżFCJŘWʸEPTBIVIPżMBWâDINBUFSJÈMƉOFQPLMÈEFKUFOJDOBʸWSDIOÓTUSBOVTQPUżFCJŘF
/FWLMÈEFKUFNBUFSJÈMZ[ʸQBQÓSVOFCPQMBTUVEPʸWOJUżOÓIPQSPTUPSVTQPUżFCJŘF
/F[BLSâWFKUFPUWPSZTQPUżFCJŘFISP[ÓOFCF[QFŘÓQżFIżÈUÓ
7FʸWOJUżOÓNQSPTUPSVTQPUżFCJŘFOJDOFTLMBEVKUF
6ESäVKUFTQPUżFCJŘWʸŘJTUPUŞ/FEPWPMUFBCZDJ[ÓUŞMFTBQSPOJLMBEPʸPUWPSƉNżÓäFL.PIMBCZ[QƉTPCJU[LSBUQPÝLPEJU
TQPUżFCJŘOFCP[QƉTPCJUQPäÈS
1żJ WZQPKPWÈOÓ TQPUżFCJŘF [F [ÈTVWLZ FMFLUSJDLÏIP OBQŞUÓ OJLEZ OFUBIFKUF [Bʸ QżÓWPEOÓ LBCFM BMF VDIPQUF [ÈTUSŘLV
a tahem ji vypojte.
/FEPWPMUFEŞUFNBʸOFTWÏQSÈWOâNPTPCÈNTFTQPUżFCJŘFNNBOJQVMPWBUQPVäÓWFKUFIPNJNPKFKJDIEPTBIV
0TPCZTFTOÓäFOPVQPIZCPWPVTDIPQOPTUÓTFTOÓäFOâNTNZTMPWâNWOÓNÈOÓNTʸOFEPTUBUFŘOPVEVÝFWOÓ[QƉTPCJMPTUÓ
nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené
osoby.
%CFKUF[WâÝFOÏPQBUSOPTUJQPLVEKFTQPUżFCJŘQPVäÓWÈOWʸCMÓ[LPTUJEŞUÓ
/FEPWPMUFBCZCZMTQPUżFCJŘQPVäÓWÈOKBLPISBŘLB
;BCSBŵUFUPNVBCZQżÓWPEOÓLBCFMWPMOŞWJTFMQżFTISBOVQSBDPWOÓEFTLZLEFCZOBʸOŞIPNPIMZEPTÈIOPVUEŞUJ
/FQPVäÓWFKUFTQPUżFCJŘOBʸNPLSÏNQPWSDIVISP[ÓOFCF[QFŘÓÞSB[VFMFLUSJDLâNQSPVEFN
/FQPVäÓWFKUFKJOÏQżÓTMVÝFOTUWÓOFäKFEPQPSVŘFOPWâSPCDFN
/FQPVäÓWFKUF TQPUżFCJŘ Tʸ QPÝLP[FOâN QżÓWPEOÓN LBCFMFN ŘJ [ÈTUSŘLPV OFDIUF [ÈWBEV OFQSPEMFOŞ PETUSBOJU
autorizovaným servisním střediskem.
/FUBIFKUFBʸOFQżFOÈÝFKUFTQPUżFCJŘ[BʸQżÓWPEOÓLBCFM
%SäUFTQPUżFCJŘTUSBOPVPEʸ[ESPKƉUFQMBKBLPKTPVSBEJÈUPSZUSPVCZBʸQPEPCOŞ$ISBŵUFKFKQżFEQżÓNâNTMVOFŘOÓN
zářením, vlhkostí.
/FTBIFKUFOBʸTQPUżFCJŘWMILâNBOFCPNPLSâNBSVLBNB
7ʸQżÓQBEŞQPSVDIZWZQOŞUFTQPUżFCJŘBʸWZUÈIOŞUF[ÈTUSŘLV[F[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIPOBQŞUÓ
4QPUżFCJŘKFWIPEOâQPV[FQSPQPVäJUÓWʸEPNÈDOPTUJOFOÓVSŘFOQSPLPNFSŘOÓQPVäJUÓ
/FQPOPżVKUFQżÓWPEOÓLBCFM[ÈTUSŘLVOFCPTQPUżFCJŘEPʸWPEZBOJEPʸKJOÏLBQBMJOZ
SO1050
SO1020
1
CZ
CZ
t 1SBWJEFMOŞLPOUSPMVKUFTQPUżFCJŘJʸQżÓWPEOÓLBCFM[ʸEƉWPEVQPÝLP[FOÓ/F[BQÓOFKUFQPÝLP[FOâTQPUżFCJŘ
t 1żFEŘJÝUŞOÓNBʸQPʸQPVäJUÓTQPUżFCJŘWZQOŞUF
t Pokud zpozorujete kouř, vypněte spotřebič a vypojte přívodní kabel ze zásuvky. Nechte přikryté víko, aby se
zabránilo případnému šíření ohně.
t /FPQSBWVKUFTQPUżFCJŘTBNJ0CSBƃUFTFOBʸBVUPSJ[PWBOâTFSWJT
t .BYJNÈMOÓEPQPSVŘFOÈEPCBQSPWP[VOFTNÓQżFLSPŘJUIPEJO
t %PQPSVŘVKFNFQPVäÓUTVÝJŘLVWäEZTʸEPEBOâNJQMBUZJʸQżFTUPäFOŞLUFSÈ[ƉTUBOPVQSÈ[EOÈ
Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.
1
POPIS VÝROBKU
1
6
1. Víko
2. Regulátor nastavení teploty
3. Vypínač ON/OFF
5
4. Tělo spotřebiče
5
5. Sušicí síta
6. Jogurtové skleničky
4
4
3
3
2
2
UPOZORNĚNÍ:
Než uvedete nový spotřebič do provozu, měli byste jej nechat sestavený a zapnutý bez ovoce po dobu asi 30 minut.
1PUÏKFK[ʸIZHJFOJDLâDIEƉWPEƉ[WFOŘÓPUżFUFWMILâNIBEżÓLFNBʸTVÝJDÓTÓUBVNZKUFWʸUFQMÏWPEŞ
2
SO1050
CZ
NÁVOD K OBSLUZE
Jogurtovač
Ingredience: Mléko , jogurt s aktivními kulturami.
- Před přípravou jogurtu je potřeba všechny jogurtové skleničky vyvařit ve vodě.
Pozor: Plastová víčka skleniček pouze opláchněte pod vlažnou vodou. Ve vařící vodě by mohlo dojit k jejich deformaci.
-
ohřejte mléko do vlažného stavu.
Skleničky naplňte z ¾ ohřátým mlékem a do každé přidejte vrchovatou kávovou lžičku jogurtu s aktivními kulturami.
Jogurt s mlékem v skleničkách pořádně rozmíchejte.
Skleničky uzavřete víkem a vyrovnejte je na vrchní plato sušičky.
Nasaďte víko sušičky s jogurtovačem.
Zapněte a nastavte sušičku na cca 40°C.
Po cca 6-8 hodinách zkontrolujte tuhost vytvořeného jogurtu.
Doba přípravy i hustota jogurtu je závislá na použitých poměrech a kvalitě ingrediencí. Je třeba oboje vyzkoušet jak
příprava bude vyhovovat právě vám.
- Hotový jogurt se může zdát kyselý což je zcela normální.
Lze jej ihned konzumovat nebo ho ve skleničkách skladovat v lednici na později.
- Vámi vytvořené domácí jogurty můžete mixovat podle chuti například s džemem,
ovocem nebo medem pro vylepšení chuti.
Sušení ovoce a zeleniny
Spotřebič je určen k sušení potravin (ovoce, zeleniny, bylin, květin, hub, masa, atd.).
Během sušení potravin dochází k odpařování vody. Spotřebič využívá principu stejnoměrného proudění teplého
vzduchu, takže potraviny nejsou přepalovány a suší se rovnoměrně.
Pokud nakrájené ovoce namočíte do slabého roztoku citrónové šťávy, zachová si světlou barvu a nezhnědne.
Tvrdou zeleninu (mrkev, celer) lze před sušením ponořit na 1-2 minuty do horké vody a pak ji osušit. Lépe si zachová chuť
a sušení trvá kratší dobu.
1. Ovoce a zeleninu nejdříve omyjte a osušte. Kousky, které jsou nekvalitní (nahnilé, potlučené atd.) okrojte. Pro
VSZDIMFOÓQSPDFTVTVÝFOÓNƉäFUFPWPDFPEQFDLPWBUWZLSPKJUKÈEżJODFŘJPMPVQBUTMVQLV0WPDFNƉäFUFQPUżÓUOFCP
OBNPŘJUEPʸNFEVLPżFOÓOFCPOŞKBLÏÝƃÈWZBCZTUFQżJ[QƉTPCJMJKFIPDIVƃTWâNQPäBEBWLƉN
2. Potraviny nakrájejte na plátky, které rovnoměrně rozložíte na sušicí síta. Plátky potravin nepokládejte na sebe, mezi
QMÈULZCZNŞMBCâUNFOÝÓNF[FSB1SP[BDIPWÈOÓQSPVEŞOÓW[EVDIVQPOFDIUFWPMOÏBMFTQPŵQMPDIZTVÝJDÓIPTÓUB
0ETUSBOŞOÓNQSÈ[EOâDITÓU[MFQÝÓUFQSPVEŞOÓW[EVDIVBʸ[LSÈUÓUFEPCVTVÝFOÓ.JOJNÈMOÓQPŘFUTÓUWÝBLNVTÓCâULT
Vždy používejte s víkem.
4. Po sestavení spotřebiče si regulátorem teploty zvolte požadovanou teplotu sušení.
Doporučujeme:
Květiny: cca 35 – 40°C
Bylinky: cca 40°C
Pečivo: 40 – 50°C
Zelenina: 50 – 55°C
Ovoce: 55 – 60°C
.BTPSZCZo¡$
/FCPKUFTFFYQFSJNFOUPWBU%PCBBʸJOUFO[JUBTVÝFOÓKTPVIPEOŞJOEJWJEVÈMOÓBʸ[ÈWJTÓOBʸPCTBIVWPEZUMPVÝƃDFQMÈULƉ
WBÝÓDIVUJ#S[ZTBNJ[KJTUÓUFKBLâTUVQFŵVTVÝFOÓWÈNWZIPWVKF
SO1050
3
CZ
5. Přibližně v polovině sušicí doby doporučujeme vypnout spotřebič a sušené potraviny zkontrolovat. Přerovnejte sušicí
TÓUBTIPSBEPMƉUBLBCZTFTQPEOÓTÓUBEPTUBMBOBIPSVBʸIPSOÓTFEPTUBMBEPMƉ1PUÏQPLSBŘVKUFWʸTVÝFOÓ1PUSBWJOZ
budou ještě rovnoměrněji usušené.
6. Po dokončení sušení spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout.
POZOR:
Aby se potraviny nekazily, musí být dostatečně usušené!
Správně usušená zelenina má být suchá a lámavá.
Správně usušené ovoce má být kožnaté a ohebné.
Správně usušené houby mají být kožnaté až lámavé.
Správně usušené byliny mají být drolivé.
BALENÍ A USKLADNĚNÍ SUŠENÝCH POTRAVIN
Před uskladněním musí být potraviny zcela vychladlé (jinak by se mohly zapařit a zkazit). Před zabalením pro dlouhodobé
uskladnění vyčkejte cca 1 týden.
Sušené kousky doporučujeme balit po menším počtu, abyste po otevření spotřebovali celé balení.
Sušené potraviny skladujte nejlépe v uzavíratelných sklenicích, případně v látkových nebo papírových sáčcích.
ZPŮSOBY SPOTŘEBY USUŠENÝCH POTRAVIN
a) Potraviny lze konzumovat nebo zpracovávat v usušeném stavu.
C
1PUSBWJOZM[FQżFELPO[VNBDÓOFCP[QSBDPWÈOÓNOBNPŘJUOÈTMFEVKÓDÓN[QƉTPCFN
Nalijte do hrnce studenou vodu, ponořte do ní sušené kousky a nechte v lednici nabobtnat 1-8 hodin podle druhu
potravin. Dojde ke zvětšení objemu potravin až na dvojnásobek.
"CZTF[BDIPWBMBWâäJWPWÈIPEOPUBTVÝFOÏ[FMFOJOZNƉäFUFKJWʸUÏUPWPEŞEÈMFWBżJUBʸQżJQSBWPWBU
ORIENTAČNÍ KAPACITA A DOBA SUŠENÍ NĚKTERÉHO OVOCE A ROSTLIN
kapacita sušení s 5 síty
doba sušení s 5 síty
Jablka
Ovoce nebo rostlina
2 kg
16 hod.
Hrušky
2 kg
17 hod.
Meruňky, broskve, švestky
1,8 kg
11-12 hod.
Houby
1 kg
6-7 hod.
Zelenina
1 kg
4-5 hod.
Byliny a čajové lístky
220 g
1-2 hod.
Květiny
200 g
1-2 hod.
4
SO1050
CZ CZ
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pozor!
Před každým čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky!
Před manipulací se ujistěte, že spotřebič již vychladl!
K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo tvrdé
předměty, protože mohou povrch spotřebiče poškodit!
Sušicí síta omyjte v teplé vodě s přídavkem saponátu. Pokud jsou silně znečištěna, nechte je odmočit a pak použijte
jemný kartáček.
Nikdy nečistěte základnu spotřebiče s ventilátorem pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte
do vody!
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Problém
.PUPSOFQSBDVKF
.PUPSGPVLÈBMF
sušička nehřeje
Příčina
Řešení
Špatně nebo málo zasunutá
zástrčka do zásuvky.
Zkontrolujte připojení zástrčky.
Zásuvka není napájena.
Zkontrolujte přítomnost napětí, např. jiným spotřebičem.
Poškozený přívodní kabel.
Dejte jej přezkoušet a opravit autorizovaným servisním
střediskem.
Zareagovala tepelná pojistka
proti přehřátí.
Vypojte přívodní kabel ze zásuvky. Nechte spotřebič
vychladnout. Pokud ani po vychladnutí těleso nezačne
hřát, obraťte se na autorizovaný servis.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ke spotřebiči je možné dokoupit následující příslušenství:
Sušicí síto
obj. kód 42390620
cena dle platného ceníku
SERVIS
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést
odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
t 1SFGFSVKUFSFDZLMBDJPCBMPWâDINBUFSJÈMƉBʸTUBSâDITQPUżFCJŘƉ
t ,SBCJDFPEʸTQPUżFCJŘFNƉäFCâUEÈOBEPʸTCŞSVUżÓEŞOÏIPPEQBEV
t 1MBTUPWÏTÈŘLZ[ʸQPMZFUZMÏOV1&
PEFW[EFKUFEPʸTCŞSVNBUFSJÈMVLʸSFDZLMBDJ
Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt
ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace
UPIPUP WâSPCLV QPNƉäFUF [BCSÈOJU OFHBUJWOÓN EƉTMFELƉN QSP äJWPUOÓ QSPTUżFEÓ Bʸ MJETLÏ [ESBWÓ LUFSÏ
CZ KJOBL CZMZ [QƉTPCFOZ OFWIPEOPV MJLWJEBDÓ UPIPUP WâSPCLV 1PESPCOŞKÝÓ JOGPSNBDF Pʸ SFDZLMBDJ UPIPUP
WâSPCLV[KJTUÓUFVʸQżÓTMVÝOÏIPNÓTUOÓIPÞżBEVTMVäCZQSPMJLWJEBDJEPNPWOÓIPPEQBEVOFCPWʸPCDIPEŞLEF
jste výrobek zakoupili.
SO1050
4
SO1020
5
SK SK
PODĚKOVÁNÍ
ĚBLVKFNF7ÈNäFTUFTJLÞQJMJWâSPCPL[OBŘLZ$PODFQUBʸQSBKFNF7ÈNBCZTUFCPMJTʸOBÝÓNWâSPCLPNTQPLPKOÓQPʸDFMÞ
dobu jeho používania.
Pred prvým použitím si preštudujte pozorne celý návod na obsluhu a potom ho uschovajte. Zaistite, aby aj ostatné
PTPCZLUPSÏCVEÞTʸWâSPCLPNNBOJQVMPWBƃCPMJPCP[OÈNFOÏTʸUâNUPOÈWPEPN
Technické parametre
Napätie
220- 240 ~ 50 Hz
Príkon
245 W
Hlučnosť
46 dB(A) re 1 pw
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohoto
spotrebiča je 46 dB(A), čo predstavuje hladinu
"ʸBLVTUJDLÏIPWâLPOVW[IűBEPNOBʸSFGFSFOŘOâ
akustický výkon 1 pW.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
/FQPVäÓWBKUFTQPUSFCJŘJOBLBLPKFPQÓTBOÏWʸUPNUPOÈWPEF
1SFEQSWâNQPVäJUÓNPETUSÈŵUF[PTQPUSFCJŘBWÝFULZPCBMZBʸNBSLFUJOHPWÏNBUFSJÈMZ
0WFSUFŘJQSJQÈKBOÏOBQÊUJF[PEQPWFEÈIPEOPUÈNVWFEFOâNOBʸUZQPWPNÝUÓULVTQPUSFCJŘB
/FOFDIÈWBKUFTQPUSFCJŘQPŘBTQSFWÈE[LZCF[EP[PSV
4QPUSFCJŘ VNJFTUOJUF JCB OBʸ TUBCJMOâ Bʸ UFQFMOF PEPMOâ QPWSDI CPLPN PEʸ JOâDI [ESPKPW UFQMB5FOUP QPWSDI NVTÓ
NBƃEPTUBUPŘOÞOPTOPTƃBCZVOJFTPMTQPUSFCJŘBKTʸQSJQSBWPWBOâNPCTBIPNOkolo spotrebiča ponechajte voľný
priestor aspoň 15 cm.
/FOFDIÈWBKUFTQPUSFCJŘWʸEPTBIVIPSűBWâDINBUFSJÈMPWOFLMBśUFOJŘOBʸWSDIOÞTUSBOVTQPUSFCJŘB
/FWLMBEBKUFNBUFSJÈMZ[ʸQBQJFSBBMFCPQMBTUVEPʸWOÞUPSOÏIPQSJFTUPSVTQPUSFCJŘB
/F[BLSâWBKUFPUWPSZTQPUSFCJŘBISP[ÓOFCF[QFŘFOTUWPQSFISJBUJB
7PWOÞUPSOPNQSJFTUPSFTQPUSFCJŘBOJŘOFTLMBEVKUF
6ESäJBWBKUF TQPUSFCJŘ Wʸ ŘJTUPUF /FEPWPűUF BCZ DVE[JF UFMFTÈ QSFOJLMJ EPʸ PUWPSV NSJFäPL .PIMJ CZ TQÙTPCJƃ TLSBU
QPÝLPEJƃTQPUSFCJŘBMFCPTQÙTPCJƃQPäJBS
1SJ WZQÈKBOÓ [P [ÈTVWLZ FMFLUSJDLÏIP OBQÊUJB TQPUSFCJŘ OJLEZ OFƃBIBKUF [Bʸ QSÓWPEOâ LÈCFM BMF VDIPQUF [ÈTUSŘLV
a ťahom ju vypojte.
/FEPWPűUFEFƃPNBʸOFTWPKQSÈWOZNPTPCÈNNBOJQVMPWBƃTPTQPUSFCJŘPNQPVäÓWBKUFIPNJNPJDIEPTBIV
0TPCZ TP [OÓäFOPV QPIZCPWPV TDIPQOPTƃPV [OÓäFOâN [NZTMPWâN WOÓNBOÓN Tʸ OFEPTUBUPŘOPV EVÝFWOPV
TQÙTPCJMPTƃPV BMFCP PTPCZ OFPCP[OÈNFOÏ Tʸ PCTMVIPV NVTJB QPVäÓWBƃ TQPUSFCJŘ JCB QPE EP[PSPN [PEQPWFEOFK
osoby oboznámenej s obsluhou.
%CBKUFOBʸ[WâÝFOÞPQBUSOPTƃQPLJBűTBTQPUSFCJŘQPVäÓWBWʸCMÓ[LPTUJEFUÓ
/FEPWPűUFBCZTBTQPUSFCJŘQPVäÓWBMBLPISBŘLB
;BCSÈŵUFUPNVBCZQSÓWPEOâLÈCFMWPűOFWJTFMDF[ISBOVQSBDPWOFKEPTLZLEFCZOBŵNPIMJEPTJBIOVƃEFUJ
/FQPVäÓWBKUFTQPUSFCJŘOBʸNPLSPNQPWSDIVISP[ÓOFCF[QFŘFOTUWPÞSB[VFMFLUSJDLâNQSÞEPN
/FQPVäÓWBKUFJOÏQSÓTMVÝFOTUWPBLPPEQPSÞŘBWâSPCDB
/FQPVäÓWBKUF TQPUSFCJŘ Tʸ QPÝLPEFOâN QSÓWPEOâN LÈCMPN BMFCP [ÈTUSŘLPV DIZCV EBKUF JIOFś PETUSÈOJƃ
v autorizovanom servisnom stredisku.
4QPUSFCJŘOFQSFOÈÝBKUFBʸOFƃBIBKUF[BʸQSÓWPEOâLÈCFM
4QPUSFCJŘVNJFTUOJUFCPLPNPEʸ[ESPKPWUFQMBBLPTÞSBEJÈUPSZSÞSZBʸQPEPCOF$ISÈŵUFIPQSFEQSJBNZNTMOFŘOâN
žiarením a vlhkosťou.
/FEPUâLBKUFTBTQPUSFCJŘBWMILâNJBMFCPNPLSâNJSVLBNJ
7ʸQSÓQBEFQPSVDIZWZQOJUFTQPUSFCJŘBʸWZUJBIOJUF[ÈTUSŘLV[P[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIPOBQÊUJB
4QPUSFCJŘKFWIPEOâMFOOBʸQPVäJUJFWʸEPNÈDOPTUJOJFKFVSŘFOâOBʸLPNFSŘOÏQPVäJUJF
/FQPOÈSBKUFQSÓWPEOâLÈCFM[ÈTUSŘLVBMFCPTQPUSFCJŘEPʸWPEZBOJEPʸJOFKLWBQBMJOZ
SO1020
6
SO1050
5
SK SK
t 1SBWJEFMOF LPOUSPMVKUF TQPUSFCJŘ BK QSÓWPEOâ LÈCFM BCZ TUF PEIBMJMJ NPäOÏ QPÝLPEFOJF 1PÝLPEFOâ TQPUSFCJŘ
nezapínajte.
t 1SFEŘJTUFOÓNBʸQPʸQPVäJUÓTQPUSFCJŘWZQOJUF
t Pokiaľ spozorujete dym, vypnite spotrebič a vypojte prívodný kábel zo zásuvky. Nechajte prikryté veko, aby
sa zabránilo prípadnému šíreniu ohňa.
t /FPQSBWVKUFTQPUSFCJŘTBNJ0CSÈƃUFTBOBʸBVUPSJ[PWBOâTFSWJT
t .BYJNÈMOZPEQPSÞŘBOâŘBTQSFWÈE[LZOFTNJFQSFLSPŘJƃIPEÓO
t 4VÝJŘLVPEQPSÞŘBNFQPVäJƃWäEZTʸEPEBOâNJQMÈUNJBKOBQSJFLUPNVäFOJFLUPSÏ[ʸOJDI[PTUBOÞQSÈ[EOF
Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.
1
POPIS VÝROBKU
1
6
1. Veko
2. Regulátor nastavenia teploty
3. Vypínač ON/OFF
5
4. Telo spotrebiča
5
5. Sušiace sitá
6. Jogurtové poháre
4
4
3
3
2
2
UPOZORNENIE:
4LÙSBLPVWFEJFUFOPWâTQPUSFCJŘEPʸQSFWÈE[LZCZTUFIPNBMJOFDIBƃ[PTUBWFOâBʸ[BQOVUâCF[PWPDJBBTJNJOÞU
1PUPNIP[ʸIZHJFOJDLâDIEÙWPEPW[WPOLBPUSJUFWMILPVIBOESJŘLPVBʸTVÝJBDFTJUÈVNZUFWʸUFQMFKWPEF
SO1050
7
SK
NÁVOD K OBSLUZE
Jogurtovač
Ingrediencie: Mlieko , jogurt s aktívnymi kultúrami.
- Pred prípravou jogurtu je potrebné všetky jogurtové poháre vyvariť vo vode.
Pozor: Plastové víčka pohárov len opláchnite pod vlažnou vodou. Vo vriacej vode by mohlo dôjsť k ich deformácii.
-
ohrejte mlieko do vlažného stavu.
Poháre naplňte z ¾ ohriatym mliekom a do každej pridajte kopcovitú kávovú lyžičku jogurtu s aktívnymi kultúrami.
Jogurt s mliekom v pohároch poriadne rozmiešajte.
Poháre uzavrite vekom a vyrovnajte ich na vrchný plát sušičky.
Nasaďte veko sušičky s jogurtovačom.
Zapnite a nastavte sušičku na cca 40°C.
Po cca 6-8 hodinách skontrolujte tuhosť vytvoreného jogurtu.
Doba prípravy i hustota jogurtu je závislá na použitých pomeroch a kvalite ingrediencií. Je potrebné oboje vyskúšať ako
príprava bude vyhovovať práve vám.
- Hotový jogurt sa môže zdať kyslý čo je úplne normálne. Je možné hoj ihneď konzumovať alebo ho v pohároch
skladovať v chladničke na neskôr.
- Vami vytvorené domáce jogurty môžete mixovať podľa chuti napríklad s džemom, ovocím alebo medom pre
vylepšenie chuti.
Sušenie ovocia a zeleniny
4QPUSFCJŘKFVSŘFOâOBʸTVÝFOJFQPUSBWÓOPWPDJB[FMFOJOZCZMÓOLWFUPWIÞCNÊTBBUś
1PŘBTTVÝFOJBQPUSBWÓOTBPEQBSVKFWPEB4QPUSFCJŘWZVäÓWBQSJODÓQSPWOPNFSOÏIPQSÞEFOJBUFQMÏIPW[EVDIVUBLäF
QPUSBWJOZTBOFQSFQBűVKÞBʸTVÝJBTBSPWOPNFSOF
"LOBLSÈKBOÏPWPDJFOBNPŘÓUFEPʸTMBCÏIPSP[UPLVDJUSØOPWFKÝƃBWZ[BDIPWÈTJTWFUMÞGBSCVBʸOF[IOFEOF
5WSEÞ[FMFOJOVNSLWV[FMFS
NPäOPQSFETVÝFOÓNOBʸoNJOÞUZQPOPSJƃEPʸIPSÞDFKWPEZBʸQPUPNKVPTVÝJƃ-FQÝJFTJ
zachová chuť a sušenie trvá kratšie.
0WPDJFBʸ[FMFOJOVOBKTLÙSPNZUFBʸPTVÝUF,ÞTLZLUPSÏTÞOFLWBMJUOÏOBIOJUÏPUMŘFOÏBUś
QPWZLSBKVKUF/Bʸ[SâDIMFOJF
QSPDFTV TVÝFOJB NÙäFUF PWPDJF WZLÙTULPWBƃ WZLSPKJƃ KBESPWOÓLZBMFCP PMÞQBƃ ÝVQLV 0WPDJF NÙäFUF QPUSJFƃ BMFCP
OBNPŘJƃEPʸNFEVLPSFOJBBMFCPOFKBLFKÝƃBWZBCZTUFQSJTQÙTPCJMJKFIPDIVƃTWPKJNQPäJBEBWLÈN
2. Potraviny nakrájajte na plátky, ktoré rovnomerne rozložíte na sušiace sitá. Plátky potravín neukladajte na seba,
NFE[JQMÈULBNJCZNBMBCZƃNFOÝJBNFE[FSB/Bʸ[BDIPWBOJFQSÞEFOJBW[EVDIVOFDIBKUFWPűOâDIBTQPŵQMPDIZ
sušiaceho sita.
0ETUSÈOFOÓN QSÈ[EOZDI TÓU [MFQÝÓUF QSÞEFOJF W[EVDIV Bʸ TLSÈUJUF ŘBT TVÝFOJB .JOJNÈMOZ QPŘFU TÓU WÝBL NVTÓ CZƃ
5 kusov. Vždy používajte veko.
1Pʸ[PTUBWFOÓTQPUSFCJŘBTJSFHVMÈUPSPNUFQMPUZ[WPűUFQPäBEPWBOÞUFQMPUVTVÝFOJB
0EQPSÞŘBNF
Kvety: cca 35 – 40 °C
Bylinky: cca 40 °C
Pečivo: 40 – 50 °C
Zelenina: 50 – 55 °C
Ovocie: 55 – 60 °C
.ÊTPSZCZo¡$
/FCPKUFTBFYQFSJNFOUPWBƃėBTBʸJOUFO[JUBTVÝFOJBTÞWFűNJJOEJWJEVÈMOFBʸ[ÈWJTJBPEʸPCTBIVWPEZISÞCLZQMÈULPW
WBÝFKDIVUJėPTLPSPTBNJ[JTUÓUFBLâTUVQFŵTVÝFOJBWÈNWZIPWVKF
8
SO1050
CZ
SK
1SJCMJäOFWʸQPMPWJDJŘBTVTVÝFOJBPEQPSÞŘBNFWZQOÞƃTQPUSFCJŘBʸTLPOUSPMPWBƃTVÝFOÏQPUSBWJOZ6QSBWUFTVÝJBDFTJUÈ
zhora nadol tak, aby sa spodné sitá dostali hore a horné dolu. Potom pokračujte v sušení. Potraviny sa usušia ešte
rovnomernejšie.
1PʸEPLPOŘFOÓTVÝFOJBTQPUSFCJŘWZQOJUFWZQPKUF[P[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIPOBQÊUJBBʸOFDIBKUFWZDIMBEOÞƃ
Pozor!
Aby sa potraviny nekazili, musia byť dostatočne usušené!
Správne usušená zelenina má byť suchá a lámavá.
Správne usušené ovocie má byť kožovité a ohybné.
Správne usušené huby majú byť kožovité až lámavé.
Správne usušené byliny sa majú drobiť.
BALENIE A USKLADNENIE SUŠENÝCH POTRAVÍN
1SFE VTLMBEOFOÓN NVTJB CZƃ QPUSBWJOZ ÞQMOF WZDIMBEOVUÏ JOBL CZ TB NPIMJ [BQBSJƃ Bʸ QPLB[Jƃ
1SFE [BCBMFOÓN
OBʸEMIPEPCÏVTLMBEOFOJFQPŘLBKUFDDBUâäEFŵ
4VÝFOÏLÞTLZPEQPSÞŘBNFCBMJƃQPʸNFOÝPNNOPäTUWFBCZTUFQPʸPUWPSFOÓTQPUSFCPWBMJDFMÏCBMFOJF
Sušené potraviny skladujte najlepšie v uzatvárateľných pohároch, prípadne v látkových alebo papierových vreckách.
SPÔSOBY SPOTREBY USUŠENÝCH POTRAVÍN
a) Potraviny možno konzumovať alebo spracovávať v usušenom stave.
C
1PUSBWJOZNPäOPQSFELPO[VNÈDJPVBMFCPTQSBDPWBOÓNOBNPŘJƃOBTMFEVKÞDJNTQÙTPCPN
%PʸISODBOBMFKUFTUVEFOÞWPEVQPOPSUFEPʸOFKTVÝFOÏLÞTLZBʸOFDIBKUFWʸDIMBEOJŘLFOBQVŘBƃoIPEÓOQPEűBESVIV
potravín. Objem potravín sa zväčší až na dvojnásobok.
"CZTB[BDIPWBMBWâäJWPWÈIPEOPUBTVÝFOFK[FMFOJOZNÙäFUFKVWʸUFKUPWPEFśBMFKWBSJƃBʸQSJQSBWPWBƃ
ORIENTAČNÁ KAPACITA A DOBA SUŠENIA NIEKTORÉHO OVOCIA A RASTLÍN
Ovocie alebo rastlina
Jablká
Hrušky
kapacita sušenia s 5 sitami
doba sušenia s 5 sitami
2 kg
16 hod.
2 kg
17 hod.
1,8 kg
11-12 hod.
1 kg
6-7 hod.
Zelenina
1 kg
4-5 hod.
Byliny a čajové lístky
220 g
1-2 hod.
Kvety
200 g
1-2 hod.
Marhule, broskyne, slivky
Huby
SO1050
9
SK
CZ
SK
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pozor!
Pred každým čistením spotrebiča vytiahnite prívodný kábel z elektrickej zásuvky!
Pred manipuláciou sa uistite, že spotrebič už vychladol!
/Bʸ ŘJTUFOJF QPWSDIV TQPUSFCJŘB QPVäÓWBKUF JCB WMILÞ IBOESJŘLV OFQPVäÓWBKUF äJBEOF ŘJTUJBDF QSPTUSJFELZ BOJ UWSEÏ
QSFENFUZQSFUPäFNÙäVQPÝLPEJƃQPWSDITQPUSFCJŘB
4VÝJBDFTJUÈPNZUFWʸUFQMFKWPEFTʸQSÓEBWLPNTBQPOÈUV"LTÞTJMOF[OFŘJTUFOÏOFDIBKUFJDIPENPŘJƃBʸQPUPNQPVäJUF
KFNOÞLFGLV
Nikdy nečistite základňu spotrebiča s ventilátorom pod tečúcou vodou, neoplachujte ju ani neponárajte do vody!
RIEŠENIE ŤAŽKOSTÍ
Problém
.PUPSOFQSBDVKF
Príčina
Riešenie
Nesprávne alebo málo zasunutá
zástrčka do zásuvky.
Skontrolujte pripojenie zástrčky.
Zásuvka nie je napájaná.
Skontrolujte prítomnosť napätia, napr. iným
spotrebičom.
Poškodený prívodný kábel.
%BKUFIPQSFTLÞÝBƃBʸPQSBWJƃBVUPSJ[PWBOÏNV
servisnému stredisku.
.PUPSGÞLBBMFTVÝJŘLB Zareagovala tepelná poistka
nehreje.
proti prehriatu.
Vypojte prívodný kábel zo zásuvky. Nechajte
TQPUSFCJŘWZDIMBEOÞƃ"LBOJQPʸWZDIMBEOVUÓUFMFTP
nezačne hriať, obráťte sa na autorizovaný servis.
PRÍSLUŠENSTVO
,ʸTQPUSFCJŘVKFNPäOÏEPLÞQJƃOBTMFEVKÞDFQSÓTMVÝFOTUWP
Sušiace sito
obj. kód 42390620
cena podľa platného cenníka
SERVIS
ÁESäCVSP[TJBIMFKÝJFIPDIBSBLUFSVBMFCPPQSBWVLUPSÈWZäBEVKF[ÈTBIEPʸWOÞUPSOâDIŘBTUÓWâSPCLVNVTÓWZLPOBƃ
odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
t 1SFGFSVKUFSFDZLMÈDJVPCBMPWâDINBUFSJÈMPWBʸTUBSâDITQPUSFCJŘPW
t ÀLBUVűBPEʸTQPUSFCJŘBNÙäFCZƃEBOÈEPʸ[CFSVUSJFEFOÏIPPEQBEV
t 1MBTUPWÏWSFDLÈ[ʸQPMZFUZMÏOV1&
PEPW[EBKUFEPʸ[CFSVNBUFSJÈMVOBʸSFDZLMÈDJV
Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné
odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej
MJLWJEÈDJFUPIUPWâSPCLVQPNÙäFUF[BCSÈOJƃOFHBUÓWOZNEÙTMFELPNQSFäJWPUOÏQSPTUSFEJFBʸűVETLÏ[ESBWJF
LUPSÏCZJOBLCPMJTQÙTPCFOÏOFWIPEOPVMJLWJEÈDJPVUPIUPWâSPCLV1PESPCOFKÝJFJOGPSNÈDJFPʸSFDZLMÈDJJ
UPIUP WâSPCLV [JTUÓUF OBʸ QSÓTMVÝOPN NJFTUOPN ÞSBEF TMVäCZ QSF MJLWJEÈDJV EPNÈDFIP PEQBEV BMFCP
WʸPCDIPEFLEFTUFWâSPCPL[BLÞQJMJ
8
10
SO1050
SO1020
PL
CZ
PL
PODZIĘKOWANIE
%[JŢLVKFNZ[Bʸ[BLVQQSPEVLUVNBSLJ$PODFQUőZD[ZNZ1BŴTUXVQF’OFKTBUZTGBLDKJ[ʸKFHPVƒZULPXBOJB
1S[FEQJFSXT[ZNVƒZDJFNOBMFƒZVXBƒOJFQS[FD[ZUBŗDB’ŕJOTUSVLDKŢPCT’VHJ[BDIPXVKŕDKŕOBʸQS[ZT[’Pžŗ1P[PTUB’F
PTPCZLUØSFCŢEŕQPT’VHJXB’ZTJŢQSPEVLUFNQPXJOOZSØXOJFƒ[BQP[OBŗTJŢ[ʸOJOJFKT[ŕJOTUSVLDKŕ
Parametry techniczne
Napięcie
Pobór mocy
Poziom hałasu
220- 240 ~ 50 Hz
245 W
46 dB(A) re 1 pw
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
t /JFOBMFƒZVƒZXBŗVS[ŕE[FOJBXTQPTØCJOOZOJƒQPEBOPXOJOJFKT[FKJOTUSVLDKJ
t 1S[FE SP[QPD[ŢDJFN VƒZULPXBOJB OBMFƒZ VTVOŕŗ [ʸ VS[ŕE[FOJB XT[ZTULJF FMFNFOUZ PQBLPXBOJB Jʸ XZKŕŗ NBUFSJB’Z
marketingowe.
t /BMFƒZTQSBXE[JŗD[ZOBQJŢDJFXTJFDJPEQPXJBEBXBSUPžDJPNQPEBOZNOBʸUBCMJD[DF[OBNJPOPXFKVS[ŕE[FOJB
t /JFOBMFƒZQP[PTUBXJBŗVS[ŕE[FOJBXUSBLDJFQSBDZCF[OBE[PSV
t 6S[ŕE[FOJFQPXJOOPCZŗVNJFT[D[POFXZ’ŕD[OJFOBʸTUBCJMOZDIQPXJFS[DIOJBDIPEQPSOZDIOBʸE[JB’BOJFXZTPLJDI
UFNQFSBUVS[ʸEBMBPEʸJOOZDIƑSØEF’DJFQ’B1PXJFS[DIOJBNVTJNJFŗPEQPXJFEOJŕOPžOPžŗBCZVUS[ZNBŗVS[ŕE[FOJF
SB[FN[ʸ[BXBSUPžDJŕWokół urządzenia należy zachować wolną przestrzeń, przynajmniej po 15 cm z każdej
strony.
8[BTJŢHVVS[ŕE[FOJBOJFOBMFƒZQP[PTUBXJBŗNBUFSJB’ØXQBMOZDI/JFXPMOPTUBXJBŗOJDOBʸXJFS[DIVVS[ŕE[FOJB
t /JFOBMFƒZXL’BEBŗNBUFSJB’ØXQBQJFSPXZDIBOJQMBTUJLPXZDIEPʸXOŢUS[BVS[ŕE[FOJB
t /JFXPMOP[BLSZXBŗPUXPSØXVS[ŕE[FOJBQPOJFXBƒHSP[JUPKFHPQS[FHS[BOJFN
t /JFOBMFƒZVƒZXBŗXOŢUS[BVS[ŕE[FOJBKBLPTDIPXLB
t 6S[ŕE[FOJFOBMFƒZVUS[ZNZXBŗXD[ZTUPžDJ/JFXPMOPEPQVžDJŗBCZQS[F[PUXPSZTJBULJQS[FEPTUB’ZTJŢDJB’BPCDF
.PHŕPOFTQPXPEPXBŗ[XBSDJFVT[LPE[JŗVS[ŕE[FOJFMVCTQPXPEPXBŗQPƒBS
t 8Z’ŕD[BKŕDVS[ŕE[FOJF[ʸHOJB[ELBOJFXPMOPT[BSQBŗ[BʸQS[FXØE[BTJMBKŕDZOBMFƒZDIXZDJŗXUZD[LŢJʸ[BʸOJŕQPDJŕHOŕŗ
t 6S[ŕE[FOJF OBMFƒZ VƒZXBŗ X NJFKTDV OJFEPTUŢQOZN EMB E[JFDJ Jʸ PTØC OJFPEQPXJFE[JBMOZDI /BMFƒZ LPS[ZTUBŗ
[ʸVS[ŕE[FOJBQP[BJDI[BTJŢHJFN
t 0TPCZ OJFQF’OPTQSBXOF SVDIPXP MVC VNZT’PXP PTPCZ OJFPEQPXJFE[JBMOF MVC PTPCZ LUØSF OJF [BQP[OB’Z TJŢ
[ʸOJOJFKT[ŕJOTUSVLDKŕNPHŕVƒZXBŗVS[ŕE[FOJBUZMLPQPEOBE[PSFNPTPCZPEQPXJFE[JBMOFK[B[OBKPNJPOFK[ʸPCT’VHŕ
t +FƒFMJXUSBLDJFQSBDZVS[ŕE[FOJBXQPCMJƒV[OBKEVKŕTJŢE[JFDJOBMFƒZ[BDIPXBŗT[D[FHØMOŕPTUSPƒOPžŗ
t 6S[ŕE[FOJBOJFOBMFƒZVƒZXBŗKBLP[BCBXLJ
t /BMFƒZVXBƒBŗBCZQS[FXØE[BTJMBKŕDZOJF[XJTB’QS[F[LSBXŢEƑTUP’VMVCQ’ZUZLVDIFOOFKoHSP[JUPžDJŕHOJŢDJFN
VS[ŕE[FOJBQS[F[E[JFDJ
t 6S[ŕE[FOJBOJFOBMFƒZVƒZXBŗOBʸ[FXOŕUS[BOJTUBXJBŗHPOBʸNPLSZDIQPXJFS[DIOJBDIoHSP[JUPQPSBƒFOJFNQSŕEFN
elektrycznym.
t /BMFƒZVƒZXBŗXZ’ŕD[OJFBLDFTPSJØX[BMFDBOZDIQS[F[QSPEVDFOUB
t /JF OBMFƒZ VƒZXBŗ VS[ŕE[FOJB [ʸ VT[LPE[POZN QS[FXPEFN [BTJMBKŕDZN MVC XUZD[Lŕ OBQSBXŢ VTUFSLJ OBMFƒZ
CF[[X’PD[OJF[MFDJŗBVUPSZ[PXBOFNVTFSXJTPXJ
t /JFOBMFƒZQS[FNJFT[D[BŗVS[ŕE[FOJBDJŕHOŕDKFMVCQS[FOPT[ŕD[BʸQS[FXØE[BTJMBKŕDZ
t 6S[ŕE[FOJFOBMFƒZUS[ZNBŗ[ʸEBMBPEʸƑSØEF’DJFQ’BUBLJDIKBLLBMPSZGFSZQJFLBSOJLJJʸUZNQPEPCOF/BMFƒZDISPOJŗKF
QS[FECF[QPžSFEOJNPEE[JB’ZXBOJFNQSPNJFOJPXBOJBT’POFD[OFHPJʸXJMHPDJŕ
t /JFXPMOPEPUZLBŗVS[ŕE[FOJBXJMHPUOZNJMVCNPLSZNJSŢLBNJ
t 8QS[ZQBELVBXBSJJOBMFƒZXZ’ŕD[ZŗVS[ŕE[FOJFJʸXZKŕŗXUZD[LŢ[ʸHOJB[ELBFMFLUSZD[OFHP
SO1050
SO1020
9
11
PL
CZ
PL
t 1SPEVLUKFTUQS[F[OBD[POZXZ’ŕD[OJFEPʸVƒZULVEPNPXFHPOJFOBEBKFTJŢEPʸXZLPS[ZTUBOJBLPNFSDZKOFHP
t /JFXPMOP[BOVS[BŗQS[FXPEV[BTJMBKŕDFHPXUZD[LJBOJTBNFHPVS[ŕE[FOJBXXPE[JFBOJJOOZDIDJFD[BDI
t /BMFƒZ SFHVMBSOJF LPOUSPMPXBŗ VS[ŕE[FOJF Jʸ QS[FXØE [BTJMBKŕDZ QPE LŕUFN FXFOUVBMOZDI VT[LPE[FŴ /JF OBMFƒZ
X’ŕD[BŗVT[LPE[POFHPVS[ŕE[FOJB
t 1S[FESP[QPD[ŢDJFND[ZT[D[FOJBVS[ŕE[FOJBPSB[QPʸKFHPVƒZDJVOBMFƒZKFXZ’ŕD[Zŗ
t Jeżeli pojawi się dym, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć przewód zasilający z gniazdka. Należy pozostawić
opuszczone wieko urządzenia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
t /JFOBMFƒZQPEFKNPXBŗQSØCTBNPE[JFMOFKOBQSBXZVS[ŕE[FOJB8UZNDFMVOBMFƒZTLPOUBLUPXBŗTJŢ[ʸBVUPSZ[PXBOZN
serwisem.
t ;BMFDBTJŢBCZNBLTZNBMOZD[BTQSBDZVS[ŕE[FOJBOJFQS[FLSBD[B’HPE[JO
t ;BMFDBTJŢBCZXVS[ŕE[FOJV[BXT[F[OBKEPXB’PTJŢTJUEPʸTVT[FOJBOBXFUKFƒFMJOJFLUØSFQP[PTUBKŕQVTUF
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta, ewentualne naprawy nie będą uznawane jako
gwarancyjne.
1
OPIS PRODUKTU
1
6
1. Wieko
2. Regulator temperatury
3. Włącznik ON/OFF
5
5
4. Korpus urządzenia
5. 5 Sita do suszenia
6. Jogurtowe kubeczki
4
4
2
3
3
2
UWAGI:
1S[FE SP[QPD[ŢDJFN VƒZULPXBOJB OPXFHP VS[ŕE[FOJB OBMFƒZ X’ŕD[Zŗ HP X TUBOJF [NPOUPXBOZN CF[ PXPDØX
OBʸPLP’PNJOVU/BTUŢQOJF[ʸQPXPEØXIJHJFOJD[OZDIOBMFƒZQS[FUS[FŗVS[ŕE[FOJF[ʸ[FXOŕUS[XJMHPUOŕT[NBULŕ
JʸVNZŗTJUBEPʸTVT[FOJBXDJFQ’FKXPE[JF
12
SO1050
CZ
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Jogurtownica
Składniki: Mleko, jogurt z aktywnymi kulturami
- Przed przygotowaniem jogurtu należy wszystkie jogurtowe kubeczki zagotować w wodzie.
Uwaga: Plastikowe wieczka od kubeczków należy przepłukać w ciepłej wodzie. We wrzącej wodzie plastik może ulec
deformacji.
-
Podgrzej mleko do letniej temperatury
Kubeczki napełnijcie ¾ ogrzanym mlekiem, do każdego dodając czubatą łyżeczkę jogurtu z aktywnymi kulturami.
Jogurt z mlekiem wymieszaj dokładnie w każdym kubeczku.
Kubeczki zamknij wieczkami i umieść równo na górnym sicie suszarki.
Załóż pokrywę suszarki z jogurtownicą.
Włącz i ustaw suszarkę na temperaturę około 40°C.
Po około 6-8 godzinach sprawdź gęstość przygotowywanego jogurtu.
Czas przygotowania i gęstość jogurtu zależą od warunków i jakości składników. Konieczne jest przetestowanie obu,
aby produkt jak najlepiej odpowiadał indywidualnym gustom.
- Gotowy jogurt może okazać się kwaśny, co jest całkowicie normalne. Jogurt może być spożywany bezpośrednio po
przygotowaniu lub przechowywany w kubeczkach, w lodówce na później.
- Twój domowy jogurt może być zmieszany z dżemem, owocami, miodem dla wzbogacenia smaku.
Suszenie owoców i warzyw
6S[ŕE[FOJFQS[F[OBD[POFKFTUEPʸTVT[FOJBƒZXOPžDJPXPDFKBS[ZOZ[JP’BLXJBUZHS[ZCZNJŢTPJUQ
1PED[BT TVT[FOJB ƒZXOPžDJ OBTUŢQVKF PEQBSPXZXBOJF XPEZ 6S[ŕE[FOJF E[JB’B OBʸ [BTBE[JF SØXOPNJFSOFHP
przepływu ciepłego powietrza, nie następuje więc przepalanie surowca, a suszenie odbywa się równomiernie.
;BOVS[BKŕDQPLSPKPOFPXPDFXT’BCZNSP[UXPS[FTPLVDZUSZOPXFHPNPƒFNZ[BDIPXBŗJDIKBTOZLPMPSJʸ[BQPCJFD
CSŕ[PXJFOJV
5XBSEF KBS[ZOZ NBSDIFX TFMFS
NPƒOB QS[FE TVT[FOJFN [BOVS[Zŗ OBʸ NJOVUZ X HPSŕDFK XPE[JF Bʸ OBTUŢQOJF
PTVT[Zŗ1P[XPMJUPOBʸ[BDIPXBOJFTNBLVJʸTLSØDFOJFD[BTVTVT[FOJB
0XPDFJʸKBS[ZOZOBMFƒZOBKQJFSXVNZŗJʸPTVT[Zŗ,BXB’LJHPST[FKKBLPžDJ[HOJUFQPU’VD[POFJUE
OBMFƒZPELSPJŗ
"CZ QS[ZžQJFT[Zŗ QSPDFT TVT[FOJB NPƒOB VTVOŕŗ QFTULJ [ʸ PXPDØX XZLSPJŗ D[Ţžŗ žSPELPXŕ MVC VTVOŕŗ TLØSLŢ
0XPDF NPƒOB QPTNBSPXBŗ MVC [BOVS[Zŗ X NJPE[JF QS[ZQSBXJF MVC KBLJNž TPLV DP QP[XPMJ OBʸ PTJŕHOJŢDJF
QPƒŕEBOFHPFGFLUVTNBLPXFHP
őZXOPžŗOBMFƒZQPLSPJŗXQMBTUFSLJLUØSFOBTUŢQOJFSP[L’BEBNZSØXOPNJFSOJFOBʸTJUBDIEPʸTVT[FOJB1MBTUFSLØX
OJFOBMFƒZVL’BEBŗXBSTUXBNJOBMFƒZ[BDIPXZXBŗQPNJŢE[ZOJNJQFXOŕNJOJNBMOŕPEMFH’Pžŗ"CZVNPƒMJXJŗ
QS[FQ’ZXQPXJFUS[BOBMFƒZQP[PTUBXJŗQS[ZOBKNOJFKQPXJFS[DIOJTJUBOJFXZLPS[ZTUBOF
8ZKŢDJFQVTUZDITJUQPQSBXJBQS[FQ’ZXQPXJFUS[BJʸTLSBDBD[BTTVT[FOJB8VS[ŕE[FOJVNVTJ[OBKEPXBŗTJŢKFEOBL
DPOBKNOJFKTJU;BXT[FVƒZXBKQPLSZXŢ
SO1050
13
PL
1Pʸ QS[ZHPUPXBOJV VS[ŕE[FOJB OBMFƒZ XZCSBŗ PEQPXJFEOJŕ UFNQFSBUVSŢ TVT[FOJB [Bʸ QPNPDŕ SFHVMBUPSB
temperatury.
Polecamy:
Kwiaty: ok. 35 – 40°C
Zioła: ok. 40°C
Pieczywo: ok. 40 – 50°C
Warzywa: 50 – 55°C
Owoce: 55 – 60°C
.JŢTPSZCZo¡$
;BDIŢDBNZ EPʸ FLTQFSZNFOUØX $[BT Jʸ JOUFOTZXOPžŗ TVT[FOJB Tŕ TQSBXŕ JOEZXJEVBMOŕ o [BMFƒŕ PEʸ [BXBSUPžDJ
XPEZHSVCPžDJQMBTUFSLØXJʸVQPEPCBŴTNBLPXZDI/BʸQPETUBXJFEPžXJBED[FOJBNPƒOBXLSØUDFCF[USVEOPžDJ
PLSFžMJŗKBLBNPDKFTUPEQPXJFEOJB
.OJFK XJŢDFK X QP’PXJF D[BTV TVT[FOJB [BMFDBNZ XZ’ŕD[FOJF VS[ŕE[FOJB Jʸ LPOUSPMŢ TVT[POFK ƒZXOPžDJ /BMFƒZ
QS[FNJFžDJŗ TJUB EPʸ TVT[FOJB X UBLJ TQPTØC BCZ TJUB [OBKEVKŕDF TJŢ Vʸ EP’V [OBMB[’Z TJŢ OBʸ HØS[F Jʸ OBʸ PEXSØU
/BTUŢQOJFNPƒOBLPOUZOVPXBŗTVT[FOJF%[JŢLJUFNVƒZXOPžŗ[PTUBOJFXZTVT[POBCBSE[JFKSØXOPNJFSOJF
1Pʸ[BLPŴD[FOJVTVT[FOJBOBMFƒZXZ’ŕD[ZŗVS[ŕE[FOJFXZKŕŗXUZD[LŢ[ʸHOJB[ELBOBQJŢDJBFMFLUSZD[OFHPJʸQPD[FLBŗ
na wystygnięcie suszarki.
UWAGA!
"CZƒZXOPžŗTJŢOJFQTV’BNVTJCZŗEPTUBUFD[OJFXZTVT[POB
Właściwie ususzone jarzyny powinny być suche i łamliwe.
Właściwie ususzone owoce powinny być szorstkie i giętkie.
Właściwie ususzone grzyby powinny być szorstkie albo nawet łamliwe.
Właściwie ususzone zioła powinny być kruche.
PAKOWANIE i PRZECHOWYWANIE SUSZONEJ ŻYWNOŚCI
1S[FE [BQBLPXBOJFN VTVT[POFK ƒZXOPžDJ EPʸ QS[FDIPXBOJB OBMFƒZ QPD[FLBŗ OBʸ KFK DB’LPXJUF XZTUZHOJŢDJF X
QS[FDJXOZNSB[JFNPƒFOBTUŕQJŗ[BQBS[FOJFQPXPEVKŕDFQTVDJFTJŢƒZXOPžDJ
1S[FE[BQBLPXBOJFNEPʸE’VHPUSXB’FHP
QS[FDIPXZXBOJBOBMFƒZQPD[FLBŗPLP’PUZHPEOJB
4VT[POFLBXB’LJ[BMFDBNZQBLPXBŗXNOJFKT[FKJMPžDJBCZNØDQPʸPUXBSDJVPQBLPXBOJB[VƒZŗDB’ŕKFHP[BXBSUPžŗ
4VT[POŕƒZXOPžŗOBKMFQJFKKFTUQS[FDIPXZXBŗX[BNZLBOZDIT[LMBOZDIOBD[ZOJBDIFXFOUVBMOJFXUFLTUZMOZDIMVC
papierowych torebkach.
ZASTOSOWANIE SUSZONEJ ŻYWNOŚCI
B
6TVT[POŕƒZXOPžŗNPƒOBTQPƒZXBŗMVCQS[FUXBS[BŗXTUBOJFVTVT[POZN
C
%SVHBNPƒMJXPžŗQPMFHBOBʸKFK[BNPD[FOJVQS[FETQPƒZDJFNMVCEBMT[ZNQS[FUXBS[BOJFNXOBTUŢQVKŕDZTQPTØC
%Pʸ PEQPXJFEOJFHP OBD[ZOJB OBMFƒZ XMBŗ [JNOŕ XPEŢ [BOVS[Zŗ X OJFK TVT[POF LBXB’LJ Jʸ QP[PTUBXJŗ X MPEØXDF
QS[F[HPE[JOBCZOBQŢD[OJB’ZX[BMFƒOPžDJPEʸSPE[BKVTVSPXDB5PTQPXPEVKFBƒEXVLSPUOF[XJŢLT[FOJFKFHP
PCKŢUPžDJ
"CZ [BDIPXBŗ XBSUPžŗ PEƒZXD[ŕ TVT[POZDI KBS[ZO NPƒOB QØƑOJFK VƒZŗ UFK TBNFK XPEZ EPʸ HPUPXBOJB Jʸ JOOFHP
przetwarzania.
14
SO1050
PL PL
ORIENTACYJNA POJEMNOŚĆ I CZAS SUSZENIA DLA NIEKTÓRYCH OWOCÓW
I INNYCH ROŚLIN
Owoc lub roślina
pojemność suszarki z 5 sitami
czas suszenia z 5 sitami
Jabłka
2 kg
16 godz.
Gruszki
2 kg
17godz.
1,8 kg
11-12 godz.
1 kg
6-7 godz.
Jarzyny
1 kg
4-5 godz.
Zioła i herbata liściasta
220 g
1-2 godz.
Kwiaty
200 g
1-2 godz.
Morele, brzoskwinie, śliwki
Grzyby
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Uwaga!
1S[FED[ZT[D[FOJFNVS[ŕE[FOJBOBMFƒZ[BXT[FXZKŕŗQS[FXØE[BTJMBKŕDZ[ʸHOJB[ELBFMFLUSZD[OFHP
1S[FESP[QPD[ŢDJFND[ZT[D[FOJBOBMFƒZVQFXOJŗTJŢƒFVS[ŕE[FOJFKFTUKVƒ[JNOF
%PD[ZT[D[FOJBQPXJFS[DIOJVS[ŕE[FOJBOBMFƒZVƒZXBŗXZ’ŕD[OJFXJMHPUOFKžDJFSFD[LJOJFXPMOPTUPTPXBŗžSPELØX
D[ZT[D[ŕDZDIBOJUXBSEZDIQS[FENJPUØXQPOJFXBƒNPH’ZCZPOFVT[LPE[JŗQPXJFS[DIOJŢVS[ŕE[FOJB
4JUB EP TVT[FOJB OBMFƒZ PCNZŗ X DJFQ’FK XPE[JF [ EFUFSHFOUFN +FƒFMJ Tŕ POF NPDOP [BOJFD[ZT[D[POF NPƒOB
QP[PTUBXJŗKFEPPENPD[FOJBJOBTUŢQOJFVƒZŗEFMJLBUOFKT[D[PUFD[LJ
W żadnym przypadku nie wolno czyścić podstawy urządzenia z wentylatorem pod bieżącą wodą, płukać go
ani zanurzać w wodzie!
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
8UZD[LB[PTUB’BX’PƒPOBEPHOJB[ELB
4QSBXE[JŗQPE’ŕD[FOJFXUZD[LJ
OJFX’BžDJXJFMVCOJFEPL’BEOJF
Silnik nie działa.
Silnik dmucha,
ale suszarka nie
grzeje.
#SBLQSŕEVXHOJB[ELV
4QSBXE[JŗD[ZXHOJB[ELVKFTUOBQJŢDJFOBQS[ZL’BE
QS[ZQPNPDZJOOFHPVS[ŕE[FOJBFMFLUSZD[OFHP
6T[LPE[POZQS[FXØE[BTJMBKŕDZ
;MFDJŗKFHPQS[FUFTUPXBOJFJOBQSBXŢBVUPSZ[PXBOFNV
PžSPELPXJTFSXJTPXFNV
Zareagowało zabezpieczenie
termiczne przed przegrzaniem się
silnika.
Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
1PD[FLBŗBƒVS[ŕE[FOJFXZTUZHOJF+FƒFMJVS[ŕE[FOJFOJF
[BD[OJFHS[BŗOBXFUQPXZTUZHOJŢDJVOBMFƒZ[XSØDJŗTJŢ
do autoryzowanego serwisu.
AKCESORIA
%PʸVS[ŕE[FOJBNPƒOB[BLVQJŗOBTUŢQVKŕDFBLDFTPSJB
4JUPEPʸTVT[FOJB
LPE[BNØXJFOJB
SO1050
12
DFOBXFE’VHPCPXJŕ[VKŕDFHPDFOOJLB
SO1020
15
PL PL
SERWIS
,POTFSXBDKŢ X XJŢLT[ZN [BLSFTJF MVC OBQSBXZ XZNBHBKŕDF JOHFSFODKJ X FMFNFOUZ XFXOŢUS[OF VS[ŕE[FOJB OBMFƒZ
[MFDJŗQSPGFTKPOBMOFNVTFSXJTPXJ
OCHRONA ŚRODOWISKA
t 1SFGFSVKPE[ZTLNBUFSJB’ØXPQBLPXBOJPXZDIJʸTUBSZDIVS[ŕE[FŴFMFLUSZD[OZDI
t 1VE’PVS[ŕE[FOJBFMFLUSZD[OFHPNPƒOBPEEBŗEPʸQVOLUVPECJPSVPEQBEØXTFHSFHPXBOZDI
t 5PSFCLJGPMJPXF[ʸQPMJFUZMFOV1&
OBMFƒZPEEBŗEPʸQVOLDJFPECJPSVNBUFSJB’ØXEPʸPE[ZTLV
Recykling urządzenia elektrycznego po upływie jego żywotności:
4ZNCPM [OBKEVKŕDZ TJŢ OBʸ QSPEVLDJF MVC KFHP PQBLPXBOJV P[OBD[B Jƒ VS[ŕE[FOJB OJF OBMFƒZ VUZMJ[PXBŗ
SB[FN[F[XZL’ZNPEQBEFNEPNPXZN/BMFƒZQS[FLB[BŗHPEPʸQVOLUVPECJPSVVS[ŕE[FŴFMFLUSZD[OZDI
Jʸ FMFLUSPOJD[OZDI EPʸ SFDZLMJOHV ;BQFXOJBKŕD X’BžDJXŕ VUZMJ[BDKŢ VS[ŕE[FOJB QPNBHBNZ [BQPCJFHBŗ
OFHBUZXOZNPEE[JB’ZXBOJPNOBʸžSPEPXJTLPJʸ[ESPXJFMVE[LJFLUØSFNPH’ZCZTLVULPXBŗOJFPEQPXJFEOJŕ
MJLXJEBDKŕ QSPEVLUV 4[D[FHؒPXF JOGPSNBDKF Pʸ SFDZLMJOHV VS[ŕE[FOJB V[ZTLBŗ NPƒOB X PEQPXJFEOJN
VS[ŢE[JF HNJOZ QS[FETJŢCJPSTUXJF [BQFXOJBKŕDZN VT’VHJ VUZMJ[BDKJ PEQBEV EPNPXFHP MVC X TLMFQJF
w którym zakupiono produkt.
SO1020
16
SO1050
13
LV LV
PATEICĪBA
Pateicamies par šīs Concept ierīces iegādi. Ceram, ka būsiet apmierināti ar šo izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku.
Pirms pirmās ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet to un uzglabājiet rokasgrāmatu drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā
varētu to pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kuri izmanto šo ierīci, pirms tās lietošanas būtu iepazinušies ar
norādījumiem.
Tehniskie raksturlielumi
Spriegums
Jauda
Trokšņa līmenis
220- 240 ~ 50 Hz
245 W
46 dB(A) re 1 pw
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
-JFUPKJFUÝPJFSūDJUJLBJUŔLŔJ[LMŔTUūUTÝBKŔFLTQMVBUŔDJKBTSPLBTHSŔNBUŔ
1JSNTQJSNŔTJFSūDFTJ[NBOUPÝBOBTSFJ[FTOPŶFNJFUWJTVJFQBLPKVNVVOSFLMŔNBTNBUFSJŔMVT
1ŔSMJFDJOJFUJFTLBFMFLUSPUūLMBTQSJFHVNTBUCJMTUTQSJFHVNBNLBTJSNJOŠUTV[UFIOJTLPQBNBUEBUVQMŔLTOūUFT
/FBUTUŔKJFUJFSūDJCF[V[SBVE[ūCBTUŔTEBSCūCBTMBJLŔ
/PWJFUPKJFUJFSūDJUJLBJV[TUBCJMBTVOTJMUVNJ[UVSūHBTWJSTNBTESPÝŔBUUŔMVNŔOPDJUJFNTJMUVNBBWPUJFNÀBJWJSTNBJ
nepieciešama pietiekama celtspēja, lai noturētu ierīci ar tās saturu. Ierīces tuvumā atstājiet vismaz 15 cm brīvas
vietas.
Neuzglabājiet ierīces tuvumā ugunsnedrošus materiālus, nelieciet neko uz tās augšējās virsmas.
/FJFWJFUPKJFUJFSūDŠQBQūSBWBJQMBTUJLŔUBNBUFSJŔMVT
/FQŔSTFE[JFUJFSūDFTBUWFSFTKPQBTUŔWQŔSLBSÝBOBTSJTLT
*FSūDFTJFLÝQVTŠOFLPOFV[HMBCŔKJFU
6[UVSJFUJFSūDJUūSV/FQJFŲBVKJFUKFCLŔEVQSJFLÝNFUVJFLŲƇÝBOVDBVSJSFäťJN5BTWBSJ[SBJTūUūTTBWJFOPKVNVVHVOTHSŠLV
vai ierīces bojājumus.
"UWJFOPKPUJFSūDJOPLPOUBLUMJH[EBTOFLBEOFSBVKJFUFMFLUSūCBTWBEV4BUWFSJFUTQSBVELPOUBLUVVOBUWJFOPKJFUUPWJFHMJ
pavelkot.
/FŲBVKJFUBSJFSūDJEBSCPUJFTCŠSOJFNWBJQFSTPOŔNCF[BUUJFDūHŔNJFNBŶŔN
1FSTPOŔNBSJFSPCFäPUŔNLVTUūCVTQŠKŔNJFSPCFäPUVNBŶVV[UWFSJOFQJFUJFLBNŔNHBSBTQŠKŔNWBJDJMWŠLJFNLBT
nepārzina pareizu ierīces izmantošanu, tā ir jāizmanto tikai atbildīgas, zinošas personas uzraudzībā.
+BJFSūDFTJ[NBOUPÝBOBTMBJLŔUVWVNŔJSCŠSOJJFWŠSPKJFUQBQJMEVQJFTBSE[ūCV
/FŲBVKJFUJ[NBOUPUJFSūDJLŔSPUBŲMJFUV
/PESPÝJOJFUMBJFMFLUSūCBTWBETOFCƇUVEBSCB[POŔVOUBNOFWBSŠUVQJFLŲƇUCŠSOJ
/FMJFUPKJFUJFSūDJV[NJUSBTWJSTNBTKPQBTUŔWFMFLUSJTLŔTTUSŔWBTUSJFDJFOBSJTLT
*[NBOUPKJFUUJLBJSBäPUŔKBJFUFJLUPTQJFEFSVNVT
/FJ[NBOUPKJFUJFSūDJBSCPKŔUVFMFLUSūCBTWBEVWBJTQSBVELPOUBLUV-BJWFJLUVCPKŔUVEFUBŲVMBCPÝBOVWBJOPNBJŶV
nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu servisa apkalpes centru.
/FWFMDJFUVOOFQŔSWJFUPKJFUJFSūDJWFMLPUUPBJ[FMFLUSūCBTWBEB
/PWJFUPKJFUJFSūDJESPÝŔBUUŔMVNŔOPUŔEJFNTJMUVNBBWPUJFNLŔSBEJBUPSJLSŔTOJTVUNM/FQBLŲBVKJFUJFSūDJUJFÝVTBVMFT
staru vai mitruma iedarbībai.
/FQJFTLBSJFUJFTJFSūDFJBSNJUSŔNWBJTMBQKŔNSPLŔN
1SPCMŠNVHBEūKVNŔJ[TMŠE[JFUJFSūDJVOBUWJFOPKJFUTQSBVEOJOPFMFLUSPUūLMBSP[FUFT
*FSūDFJSQBSFE[ŠUBUJLBJNŔKTBJNOJFDūCBTWBKBE[ūCŔN5ŔOBWQBSFE[ŠUBFLTQMVBUŔDJKBJLPNFSDOPMƇLPT
/FQJFŲBVKJFUFMFLUSūCBTWBEBTQSBVELPOUBLUBWBJJFSūDFTOPLŲƇÝBOVƇEFOūWBJDJUŔÝůJESVNŔ
3FHVMŔSJQŔSCBVEJFUWBJJFSūDFVOFMFLUSūCBTWBETOBWCPKŔUJ#PKŔUVJFSūDJOFESūLTUJFTMŠHU
SO1050
14
SO1020
17
LV LV
t 1JSNTJFSūDFTUūSūÝBOBTVOMJFUPÝBOBTJ[TMŠE[JFUUP
t Ja redzat dūmus, izslēdziet ierīci un atvienojiet vadu no kontaktligzdas. Atstājiet vāciņu aizvērtu, lai
nepieļautu iespējamo uguns izplatīšanos.
t *SBJ[MJFHUTMBCPUJFSūDJQBUTUŔWūHJ4B[JOJFUJFTBSQJMOWBSPUVTFSWJTBBQLBMQFTDFOUSV
t .BLTJNŔMBJTJFUFJDBNBJTJFSūDFTEBSCBMBJLTOFESūLTUCƇUJMHŔLTQBSTUVOEŔN
t *FTBLŔNWJFONŠSJ[NBOUPUäŔWŠUŔKVBSWJTJFNQJFDŔNLPNQMFLUŔFTPÝBKŔNQMŔUOŠNQBUKBEBäBTQBMJLTUVLÝBT
Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikts garantijas remonts.
1
IERĪCES APRAKSTS
1
6
1. Vāks
2. Temperatūras iestatījumu regulators
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
5
4. Ierīces pamatne
5
5. Žāvēšanas plaukti
6. Jogurta burciņas
4
4
3
3
2
2
BRĪDINĀJUMS:
Pirms jaunas ierīces izmantošanas tā ir jāuzstāda un jāieslēdz uz 30 minūtēm bez augļu ievietošanas. Pēc tam higiēnas
apsvērumu dēļ noslaukiet to no ārpuses ar mitru drāniņu, savukārt žāvēšanas plauktus nomazgājiet karstā ūdenī.
18
SO1050
LV
EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI
Jogurta pagatavošanas ierīce
Sastāvdaļas: piens, jogurts ar aktīvajām kultūrām.
- Pirms jogurta pagatavošanas visas jogurta burciņas ir jāsterilizē verdošā ūdenī.
Uzmanību: burciņu plastikāta vāciņi ir tikai jānoskalo remdenā ūdenī. Verdošs ūdens varētu izraisīt to deformāciju.
-
Uzsildiet pienu.
Par ¾ piepildiet burciņu ar siltu pienu un katrā burciņā ielieciet pilnu tējkaroti jogurta ar aktīvajām kultūrām.
Burciņā kārtīgi sajauciet jogurtu ar pienu.
Burciņas noslēdziet ar vāku un izvietojiet tās uz žāvēšanas aparāta augšējās plātnes.
Aizveriet žāvēšanas aparāta un jogurta pagatavošanas ierīces vāku.
Ieslēdziet žāvēšanas aparātu un iestatiet temperatūru uz aptuveni 40°C.
Pēc apmēram 6–8 stundām pārbaudiet pagatavotā jogurta blīvumu.
Jogurta pagatavošanas laiks un blīvums ir atkarīgs no izmantotās sastāvdaļu attiecības un kvalitātes. Ir nepieciešams
pārbaudīt abus faktorus, lai jogurta garša būtu tieši tāda, kādu vēlaties.
- Gatavais jogurts var šķist ieskābis, taču tas ir normāli. To var lietot uzturā uzreiz vai arī uzglabāt burciņas ledusskapī
vēlākai lietošanai.
- Jūsu pagatavoto mājas jogurtu pēc garšas varat papildināt gan ar ievārījumu, gan augļiem, gan medu.
Augļu un dārzeņu žāvēšana
*FSūDFJSQBSFE[ŠUBQŔSUJLBTQSPEVLUVBVHŲJEŔS[FŶJHBSÝBVHJ[JFEJTŠOFTHBŲBVUNM
äŔWŠÝBOBJ
1ŔSUJLBT QSPEVLUV äŔWŠÝBOBT MBJLŔ J[UWBJLP ƇEFOT *FSūDF J[NBOUP WJFONŠSūHBT TJMUB HBJTB QBEFWFT QSJODJQV MūE[ BS UP
pārtikas produkti netiek pārkarsēti un tiek izžāvēti viendabīgi.
+BTBHSJF[UVTBVHŲVTJFNŠSLTJFUWŔKŔDJUSPOBTVMBTÝůūEVNŔUJFTBHMBCŔTHBJÝVLSŔTVVOOFBQCSƇOŠT
Cietus dārzeņus (burkānus, selerijas sakni) pirms žāvēšanas var uz 1–2 minūtēm iemērkt karstā ūdenī un pēc tam
nosusināt. Tādā veidā dārzeņi saglabās garšas īpašības un žāvēšana aizņems mazāk laika.
1. Nomazgājiet un nosusiniet augļus un dārzeņus. Nogrieziet iebojātās un saspiestās daļas. Lai paātrinātu žāvēšanas
QSPDFTV OP BVHŲJFN WBS J[ŶFN LBVMJŶVT J[HSJF[U TFSEJ WBJ OPNJ[PU UPT -BJ QJFÝůJSUV BVHŲJFN ūQBÝV HBSÝV UPT WBS
iesmērēt vai samērcēt ar medu, garšvielām vai sulu.
1ŔSUJLBTQSPEVLUVTTBHSJF[JFUÝůŠMūUŠTLBTWJFONŠSūHJKŔJ[LMŔKV[äŔWŠÝBOBTQMBVLUB/FMJFDJFUÝůŠMūUFTDJUVV[DJUBTVO
QŔSŔLDJFÝJDJUVDJUBJ-BJOPESPÝJOŔUVHBJTBQBEFWJOFBQLMŔKJFUWJTNB[äŔWŠÝBOBTQMBVLUB
*[ŶFNPUUVLÝVTäŔWŠÝBOBTQMBVLUVTV[MBCPTJFUHBJTBQBEFWJVOTBūTJOŔTJFUäŔWŠÝBOBTMBJLV5BŘVJFSūDŠKŔCƇUWJTNB[
pieciem žāvēšanas plauktiem. Vienmēr lietojiet vāku.
4. Pēc ierīces uzstādīšanas ar temperatūras regulatoru iestatiet vēlamo žāvēšanas temperatūru.
*FTBLŔN
ziedi: apm. 35–40°c
garšaugi: apm. 40°C
konditorejas izstrādājumi: 40–50°C
dārzeņi: 50–55°C
augļi: 55–60°C
HBŲB[JWJTo¡$
/FCBJEJFUJFTFLTQFSJNFOUŠUÇŔWŠÝBOBTJMHVNTVOJOUFOTJUŔUFJSŲPUJBUÝůJSūHBVOBULBSūHBOPNJUSVNBTBUVSBÝůŠMūÝV
biezuma un daudzuma, kā arī no Jūsu garšas īpatnībām. Drīz vien atklāsiet, kāda žāvēšanas intensitāte Jums patīk
vislabāk.
SO1050
19
LV
5. Aptuveni žāvēšanas laika vidū iesakām izslēgt ierīci un pārbaudīt žāvējamos pārtikas produktus. Apmainiet žāvēšanas
plauktus vietām tā, lai apakšējie būtu virspusē, bet augšējie – apakšā. Pēc tam turpiniet žāvēšanu. Tādējādi pārtikas
produkti tiks izžāvēti vēl viendabīgāk.
6. Pēc žāvēšanas pabeigšanas izslēdziet ierīci, atvienojiet elektrības vadu no kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.
BRĪDINĀJUMS!
Aby se potraviny nekazily, musí být dostatečně usušené!
Pareizi izžāvēti dārzeņi ir sausi un lūstoši.
Pareizi izžāvēti augļi ir sīksti un valkani.
Pareizi izžāvētas sēnes ir sīkstas vai lūstošas.
Pareizi izžāvēti garšaugi ir birzīgi.
ŽAVĒTU PĀRTIKAS PRODUKTU IEPAKOŠANA UN UZGLABĀŠANA
Pirms uzglabāšanas pārtikas produkti ir jāatdzesē (citādi tie varētu oksidēties un sabojāties). Pirms iepakošanas ilglaicīgai
uzglabāšana nogaidiet apmēram vienu nedēļu.
Žāvētos gabaliņus iesakām iepakot nelielās porcijās, lai pēc iepakojuma atvēršanas varētu apēst visu.
Žāvētos pārtikas produktus vislabāk ir uzglabāt aizveramas stikla burkās, kā arī auduma vai papīra maisiņos.
ŽĀVĒTO PĀRTIKAS PRODUKTU LIETOŠANAS VEIDI
a) Žāvētus pārtikas produktus var ēst uzreiz vai apstrādāt.
b) Žāvētus pārtikas produktus var pirms ēšanas vai apstrādes iemērcēt: ielejiet katliņā aukstu ūdeni, ielieciet tajā žāvētos
gabaliņus un ievietojiet ledusskapī uz 1–8 stundām (atkarībā no pārtikas produktu veida), lai tie uzbriestu. Pārtikas
produktu daudzums palielināsies, gandrīz divkāršojoties.
Lai nezaudētu žāvētu dārzeņu uzturvērtību, tos var vārīt un sagatavot tajā pašā ūdenī.
DAŽU AUGĻU UN AUGU APTUVENAIS DAUDZUMS UN ŽĀVĒŠANAS ILGUMS
Augļi vai augi
Āboli
Bumbieri
Aprikozes, persiki, plūmes
žāvēšanas daudzums ar 5 plauktiem
žāvēšanas ilgums ar 5 plauktiem
2 kg
16 h
2 kg
17 h
1,8 kg
11-12 h
Sēnes
1 kg
6-7 h
Dārzeņi
1 kg
4-5 h
Garšaugi un tējas lapas
220 g
1-2 h
Ziedi
200 g
1-2 h
20
SO1050
LV
LV
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Brīdinājums!
Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet elektrības vadu no kontaktligzdas!
Pirms apkopes pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisusi!
*FSūDFTWJSTNVESūLTUUūSūUUJLBJBSNJUSVESŔOJŶV/FJ[NBOUPKJFUNB[HŔÝBOBTMūE[FLŲVTWBJDJFUVTQSJFLÝNFUVTKPUJFWBS
bojāt ierīces virsmu!
Žāvēšanas plauktus mazgājiet karstā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli. Ja tie ir ļoti netīri, iemērciet tos un pēc tam notīriet
ar mīkstu birstīti.
Nemazgājiet ierīces pamatni ar ventilatoru tekošā ūdenī, neskalojiet to un nemērciet ūdenī!
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
Sarežģījums
Nedarbojas motors.
.PUPSTEBSCPKBTCFU
žāvētājs nesilda
Cēlonis
Risinājums
Spraudnis ir nepareizi vai
nepietiekami pievienots
elektrotīklam.
Pārbaudiet spraudņa savienojumu.
&MFLUSPUūLMBSP[FUFOBWEBSCB
kārtībā.
Pārbaudiet spriegumu, piemēram, pieslēdzot citu ierīci.
*SCPKŔUTFMFLUSūCBTWBET
Nogādājiet to pārbaudīšanai un labošanai pilnvarotā
servisa apkalpes centrā.
Nostrādāja pārkaršanas
drošinātājs.
Atvienojiet vadu no kontaktrozetes. Ļaujiet ierīcei
atdzist. Ja ierīce nesildīs arī pēc tam, vērsieties pēc
palīdzības pilnvarotā servisa apkalpes centrā.
PIEDERUMI
Komplektā ar ierīci var iegādāties šādus piederumus:
Žāvēšanas plaukts
pas. Nr. 42390620
cena saskaņā ar aktuālo cenrādi
APKALPE
Nopietni remontdarbi vai remontdarbi, kuriem ir nepieciešama iejaukšanās ierīces detaļās, jāveic specializētā apkalpes
servisā.
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
t*FTBLŔNOPEPUJFTBJŶPKVNBNBUFSJŔMVTVOWFDŔTJFSūDFTPUSSFJ[ŠKBJQŔSTUSŔEFJ
t*FSūDFTLBTUJWBSOPEPUÝůJSPKBNPTBULSJUVNPT
t1PMJFUJMŠOB1&
NBJTJŶVTOPEPEJFUPUSSFJ[ŠKBJQŔSTUSŔEFJ
Ierīces nodošana otrreizējai pārstrādei pēc tās kalpošanas laika beigām
Simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav paredzēts nodošanai mājsaimniecības
BULSJUVNPT*STWBSūHJUPOPHŔEŔUPUSSFJ[QŔSTUSŔEŔKBNPFMFLUSJTLPVOFMFLUSPOJTLPJFSūŘVTBWŔLÝBOBTQVOLUŔ
Nodrošinot pareizu izstrādājuma iznīcināšanu, palīdzēsiet novērst negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un
DJMWŠLVWFTFMūCVLPWBSJ[SBJTūUOFQBSFJ[BÝŔJ[TUSŔEŔKVNBJ[OūDJOŔÝBOB1BQJMEVJOGPSNŔDJKVQBSJ[TUSŔEŔKVNB
otrreizējo apstrādi meklējiet vietējā pašvaldībā, pie mājsaimniecības atkritumu iznīcināšanas pakalpojumu
sniedzēja vai veikalā, kur iegādājāties izstrādājumu.
SO1050
SO1020
17
21
EN
EN
ACKNOWLEDGMENT
5IBOLZPVGPSQVSDIBTJOHB$PODFQUQSPEVDU8FIPQFZPVXJMMCFTBUJTmFEXJUIPVSQSPEVDUUISPVHIPVUJUTTFSWJDFMJGF
1MFBTFTUVEZUIFFOUJSF0QFSBUJOH.BOVBMDBSFGVMMZCFGPSFZPVTUBSUVTJOHUIFQSPEVDU,FFQUIFNBOVBMJOBTBGFQMBDF
GPSGVUVSFSFGFSFODF.BLFTVSFUIBUBMMPUIFSQFPQMFVTJOHUIFBQQMJBODFBSFGBNJMJBSXJUIUIFDPOUFOUTPGUIFJOTUSVDUJPO
manual.
Technical parameters
Voltage
220- 240 ~ 50 Hz
Power input
245 W
Noise level
46 dB(A) re 1 pw
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS:
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
18
22
%POPUVTFUIJTBQQMJBODFJOBNBOOFSEJõFSFOUGSPNUIFJOTUSVDUJPOTJOUIJTNBOVBM
3FNPWFBMMQBDLBHJOHBOENBSLFUJOHNBUFSJBMTGSPNUIFBQQMJBODFCFGPSFZPVVTFJUGPSUIFmSTUUJNF
.BLFTVSFUIFDPOOFDUJOHWPMUBHFDPSSFTQPOETUPWBMVFTPOUIFBQQMJBODFUZQFMBCFM
%POPUMFBWFUIFBQQMJBODFVOBUUFOEFEEVSJOHPQFSBUJPO
0OMZQMBDFUIFBQQMJBODFPOBTUBCMFBOEIFBUSFTJTUBOUTVSGBDFBXBZGSPNPUIFSIFBUTPVSDFT5IJTTVSGBDFTIBMMIBWF
a sufficient load capacity to hold the appliance and its contents. Leave at least 15 cm of free space around the
appliance.
%POPUMFBWFUIFBQQMJBODFDMPTFUPnBNNBCMFNBUFSJBMTEPOPUQMBDFBOZUIJOHPOUPQPGUIFBQQMJBODF
%POPUJOTFSUBOZJUFNTNBEFPGQBQFSPSQMBTUJDJOTJEFUIFBQQMJBODF
%POPUDPWFSUIFBQQMJBODFPQFOJOHTUIFSFJTBEBOHFSPGPWFSIFBUJOH
%POPUTUPSFBOZUIJOHJOTJEFUIFBQQMJBODF
,FFQUIFBQQMJBODFDMFBO%POPUBMMPXBOZGPSFJHOPCKFDUTUPFOUFSUIFBQQMJBODFUISPVHIUIFHSJMMF5IFZNJHIU
EBNBHFPSTIPSUDJSDVJUUIFBQQMJBODFPSTFUJUPOmSF
/FWFSQVMMUIFQPXFSDPSEXIFOEJTDPOOFDUJOHUIFNBDIJOFGSPNUIFTPDLFUHSBTQBOEQVMMUIFQMVHOPUUIFDPSE
%POPUBMMPXDIJMESFOPSMFHBMMZJODBQBDJUBUFEQFPQMFUPIBOEMFUIFBQQMJBODFVTFJUPVUPGSFBDIPGTVDIQFPQMF
"OZQIZTJDBMMZDIBMMFOHFEQFPQMFQFPQMFXJUISFEVDFETFOTPSZQFSDFQUJPOPSJOTVöDJFOUNFOUBMDBQBDJUZPSQFPQMF
XIPIBWFOPUCFFOGBNJMJBSJTFEXJUIJUTPQFSBUJPONBZPOMZVTFUIFBQQMJBODFVOEFSUIFTVQFSWJTJPOPGBSFTQPOTJCMF
QFSTPOXIPJTGBNJMJBSXJUIUIFTFJOTUSVDUJPOT
"MXBZTCFFYUSFNFMZDBSFGVMXIFOVTJOHUIFBQQMJBODFXIJMFDIJMESFOBSFOFBSCZ
%POPUBMMPXUIFBQQMJBODFUPCFVTFEBTBUPZ
.BLFTVSFUIFQPXFSDPSEEPFTOPUIBOHPWFSUIFFEHFPGUIFXPSLJOHBSFBXIFSFDIJMESFONJHIUSFBDIJU
%POPUVTFUIFBQQMJBODFPOXFUTVSGBDFTBTUIFSFJTBSJTLPGFMFDUSJDTIPDL
%POPUVTFBOZPUIFSBDDFTTPSJFTFYDFQUUIPTFSFDPNNFOEFECZUIFNBOVGBDUVSFS
/FWFSVTFUIFBQQMJBODFXJUIBEBNBHFEQPXFSDPSEPSQMVH$POUBDUBOBVUIPSJTFETFSWJDFDFOUSFJNNFEJBUFMZUP
IBWFBOZTVDIEFGFDUSFQBJSFE
/FWFSQVMMUIFTVQQMZQPXFSDPSEPSVTFJUUPDBSSZUIFNBDIJOF
,FFQUIFBQQMJBODFBXBZGSPNBOZTPVSDFTPGIFBUTVDIBTSBEJBUPSTPWFOTFUD%POPUFYQPTFUIFBQQMJBODFUPEJSFDU
sunlight or moisture.
%POPUUPVDIUIFBQQMJBODFXJUIEBNQPSXFUIBOET
5VSOPõUIFBQQMJBODFBOEEJTDPOOFDUUIFQMVHGSPNUIFNBJOTPVUMFUJOUIFFWFOUPGBOZGBJMVSF
5IFBQQMJBODFJTJOUFOEFEGPSIPVTFIPMEVTFPOMZJUJTOPUEFTJHOFEGPSDPNNFSDJBMBQQMJDBUJPO
%POPUJNNFSTFUIFQPXFSDBCMFUIFQMVHPSUIFBQQMJBODFJUTFMGJOXBUFSPSBOZPUIFSMJRVJE
$IFDLUIFBQQMJBODFBOEJUTQPXFSDPSESFHVMBSMZGPSEBNBHF/FWFSUVSOUIFBQQMJBODFPOJGJUJTEBNBHFE
SO1050
SO1020
EN
EN
t 5VSOUIFBQQMJBODFPõQSJPSUPDMFBOJOHBOEBGUFSVTJOHJU
t If you see smoke, switch the appliance off and disconnect the cable from the mains socket. Leave the cover
on to prevent the possible spread of fire.
t %POPUBUUFNQUUPSFQBJSUIFVOJUCZZPVSTFMG$POUBDUBOBVUIPSJTFETFSWJDFDFOUSF
t 5IFNBYJNVNSFDPNNFOEFEPQFSBUJPOUJNFNVTUOPUFYDFFEIPVST
t 8FSFDPNNFOEBMXBZTVTJOHUIFEFIZESBUPSXJUIUIFTVQQMJFEUSBZTFWFOJGTPNFSFNBJOWBDBOU
Failure to follow the manufacturer‘s instructions may lead to refusal of warranty repair.
1
PRODUCT DESCRIPTION
1
6
1. Lid
2. Temperature set-up controller
3. ON/OFF switch
5
4. Appliance body
5
5. Drying screens
6. Yogurt jars
4
4
3
3
2
2
WARNING:
#FGPSFZPVPQFSBUFBOFXVOJUMFBWFJUBTTFNCMFEBOEUVSOFEPOXJUIPVUGSVJUGPSBCPVUNJOVUFT$MFBOUIFVOJU
BGUFSXBSETVTJOHBXFUDMPUIGPSTBOJUBSZSFBTPOTBOEXBTIUIFESZJOHTDSFFOTJOXBSNXBUFS
SO1050
23
EN
OPERATING INSTRUCTIONS
Yogurt maker
Ingredients: Milk, Yogurt with active cultures.
- Before preparing yogurt need all yogurt jars boiled in water.
Caution: Plastic lids of yogurt jars just rinse under warm water. Boiling water could damage them.
-
Heat the milk to lukewarm state.
Fill cups ¾ of heated milk and add to each of them the teaspoon of yogurt with active cultures.
Mix Yogurt with milk in jars thoroughly.
Put the jars with the lid to the upper tray of dehydrator.
Put the lid to food dehydrator
Turn on and set the food dehydrator to approximately 40 ° C.
After about 6-8 hours, check the density of created yogurt.
Preparation time and density of yogurt depends on the conditions and quality ingredients. It is necessary both to test
how it will suit for you.
- Finished yogurt may seem sour which is normal. It can be eaten immediately or store it in jars in the fridge for later.
- Your homemade yogurt can be mix with jam, fruit or honey to enhance the taste.
Dryiny fruits and vegetables
5IFVOJUJTEFTJHOFEUPESZGPPEGSVJUWFHFUBCMFTIFSCTnPXFSTNVTISPPNTNFBUFUD
8BUFSJTFWBQPSBUFEEVSJOHUIFESZJOHQSPDFTT5IFVOJUXPSLTPOUIFQSJODJQMFPGEJSFDUnPXPGIPUBJSXIJDINFBOT
UIFGPPEJTOPUPWFSIFBUFEBOEJTESJFEFWFOMZ
*GZPVQVUDVUQJFDFTPGGSVJUJOBXFBLTPMVUJPOPGMFNPOKVJDFJUXJMMLFFQJUTCSJHIUDPMPVSBOEOPUHPCSPXO
:PVNBZQVUIBSEWFHFUBCMFTDBSSPUDFMFSZ
JOIPUXBUFSGPSNJOVUFTCFGPSFESZJOHBOEUIFOESBJOUIFN5IFZ
will retain their taste, and the drying will take less time.
8BTIBOEESZGSVJUTPSWFHFUBCMFTmSTU$VUBXBZBOZQPPSRVBMJUZQJFDFTIBMGSPUUFOCSVJTFEFUD
5PTQFFEVQUIF
QSPDFTTZPVDBOTUPOFUIFGSVJUDVUPVUUIFDPSFPSQFFMUIFTLJO:PVDBOEJQUIFGSVJUJOIPOFZIFSCTPSKVJDFUP
adjust the flavour to your liking.
$VUUIFGPPEJOUPTMJDFTBOEBSSBOHFUIFTMJDFTPOESZJOHTDSFFOTJOBOFWFONBOOFS%POPUPWFSMBQUIFTMJDFTUIFSF
TIPVMECFBUJOZTQBDFCFUXFFOUIFN5PBMMPXTVöDJFOUBJSnPXMFBWFBUMFBTUPGUIFESZJOHTDSFFOTVSGBDF
GSFF
3. You can improve the airflow and shorten the process by removing empty screens. However, always leave at least 5
screens in the appliance. Always use the lid.
"GUFSBTTFNCMJOHUIFBQQMJBODFTFMFDUUIFSFRVJSFEESZJOHUFNQFSBUVSFVTJOHUIFUFNQFSBUVSFDPOUSPMMFS
We recommend:
'MPXFSTBQQSPY¡$
)FSCTBQQSPY¡$
Bakery products: 40-50°C
Vegetables: 50-55°C
Fruit: 55-60°C
.FBUmTI¡$
%POPUCFBGSBJEPGFYQFSJNFOUJOH5IFUJNFBOEJOUFOTJUZPGESZJOHWBSJFTEFQFOEJOHPOUIFXBUFSDPOUFOUUIJDLOFTT
PGTMJDFTUIFJSRVBOUJUZBOEZPVSQSFGFSFODF:PVXJMMTPPOmOEPVUGPSZPVSTFMGXIBUNPEFTVJUTZPVUIFCFTU
24
SO1050
EN
8FSFDPNNFOEUVSOJOHUIFVOJUPõBCPVUIBMGXBZUISPVHIUIFESZJOHQFSJPEBOEDIFDLJOHUIFGPPE3FBSSBOHF
UIFESZJOHTDSFFOTTPUIBUUIFMPXFSPOFTNPWFVQBOEWJDFWFSTB$POUJOVFESZJOH5IFGPPEXJMMEFIZESBUFNPSF
evenly.
"GUFSESZJOHUVSOUIFVOJUPõVOQMVHUIFQPXFSDPSEGSPNUIFXBMMPVUMFUBOEMFUUIFVOJUDPPMEPXO
CAUTION!
5IFGPPENVTUCFTVöDJFOUMZESZUPQSFWFOUTQPJMJOH
Correctly dried vegetables will be dry and brittle.
Correctly dried fruit will be leathery and pliable.
Correctly dried mushrooms will be leathery or even brittle.
Correctly dried herbs will be crumbly.
PACKAGING AND STORAGE OF DRIED FOOD
5IFESJFEGPPENVTUCFDPPMQSJPSUPTUPSBHFPUIFSXJTFJUNBZTUFBNVQBOETQPJM
8BJUGPSBCPVUPOFXFFLCFGPSF
QBDLJOHGPSMPOHUFSNTUPSBHF
8FSFDPNNFOEQBDLJOHUIFESJFEQJFDFTJOTNBMMFSRVBOUJUJFTTPUIBUZPVDBOVTFVQUIFXIPMFQBDLBGUFSPQFOJOH
*EFBMMZTUPSFUIFESJFEGPPEJOTFBMBCMFHMBTTFTPSDMPUIPSQBQFSCBHT
CONSUMPTION OF DRIED FOOD
B
5IFGPPEDBOCFDPOTVNFEPSQSPDFTTFEESZ
C
5IFGPPEDBOCFTPBLFECFGPSFDPOTVNQUJPOPSQSPDFTTJOHBTGPMMPXT
1PVSDPMEXBUFSJOUPBQPUTVCNFSHFUIFESJFEQJFDFTBOEMFUUIFNTXFMMJOBGSJEHFGPSIPVSTEFQFOEJOHPOUIFGPPE
UZQF5IFWPMVNFPGGPPEXJMMJODSFBTFVQUPEPVCMF
5PSFUBJOUIFOVUSJUJPOBMWBMVFPGUIFESJFEGPPEZPVDBOVTFUIFXBUFSGPSDPPLJOHBOEQSFQBSBUJPO
RECOMMENDED CAPACITIES AND TIME OF DRYING FOR SOME FRUITS
AND PLANTS
Fruit or plant
Apples
Pears
Drying capacity with 5 screens
Drying time with 5 screens
2 kg
16 hours
2 kg
17 hours
1,8 kg
11-12 hours
Mushrooms
1 kg
6-7 hours
Vegetables
1 kg
4-5 hours
Herbs and tea leaves
220 g
1-2 hours
Flowers
200 g
1-2 hours
Apricots, peaches and plums
SO1050
25
EN EN
CLEANING AND MAINTENANCE
CAUTION!
"MXBZTEJTDPOOFDUUIFQPXFSTVQQMZDBCMFGSPNUIFNBJOTPVUMFUCFGPSFDMFBOJOHUIFBQQMJBODF
Prior to handling, make sure the appliance is cool!
5IFTVSGBDFPGUIFVOJUNBZPOMZCFDMFBOFEVTJOHBNPJTUDMPUI%POPUVTFBOZEFUFSHFOUTPSIBSEPCKFDUTBTUIFZNBZ
EBNBHFUIFVOJUTVSGBDF
8BTIUIFESZJOHTDSFFOTJOXBSNXBUFSXJUIBCJUPGEFUFSHFOU*GUIFTDSFFOTBSFWFSZEJSUZMFBWFUIFNJOUIFXBUFSBOE
UIFOVTFBTPGUCSVTI
Never clean the base with the fan under running water, do not rinse it, and do not submerge it in water!
TROUBLESHOOTING
Problem
The motor is not running.
The motor is blowing but
the unit is not warming up.
Cause
Solution
The plug is inserted into the socket
incorrectly or insufficiently.
Check the plug connection.
The socket is not supplied with
electricity.
Check to make sure voltage is present, e.g. by
using another appliance.
The supply cable is damaged.
3FGFSUIFVOJUUPBOBVUIPSJTFETFSWJDFDFOUSF
GPSUFTUJOHBOESFQBJS
5IFIFBUGVTFBHBJOTUPWFSIFBUJOH
has reacted.
Disconnect the power supply cable from
the socket. -FUUIFVOJUDPPM*GUIFCPEZEPFT
OPUTUBSUXBSNJOHVQFWFOBGUFSDPPMJOHSFGFS
to an authorised service centre.
ACCESSORIES
5IFGPMMPXJOHBDDFTTPSJFTDBOCFCPVHIUXJUIUIFVOJU
%SZJOHTDSFFO PSEFSDPEF
1SJDFBDDPSEJOHUPUIFQSJDFMJTUJOGPSDF
SERVICING
"OZFYUFOTJWFNBJOUFOBODFPSSFQBJSSFRVJSJOHBDDFTTUPUIFJOUFSOBMQBSUTPGUIFQSPEVDUTIBMMCFQFSGPSNFECZBO
authorized service center.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
t 1BDLBHJOHNBUFSJBMTBOEPCTPMFUFBQQMJBODFTTIPVMECFSFDZDMFE
t 5IFUSBOTQPSUCPYNBZCFEJTQPTFEPGBTTPSUFEXBTUF
t 1PMZFUIZMFOFCBHTTIBMMCFIBOEFEPWFSGPSSFDZDMJOH
Appliance recycling at the end of its service life:
A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into household waste.
*UNVTUCFUBLFOUPUIFDPMMFDUJPOQPJOUPGBOFMFDUSJDBOEFMFDUSPOJDFRVJQNFOUSFDZDMJOHGBDJMJUZ#ZNBLJOH
TVSFUIJTQSPEVDUJTEJTQPTFEPGQSPQFSMZZPVXJMMIFMQQSFWFOUUIFOFHBUJWFFõFDUTPOUIFFOWJSPONFOUBOE
IVNBOIFBMUIUIBUXPVMEPUIFSXJTFSFTVMUGSPNJOBQQSPQSJBUFEJTQPTBMPGUIJTQSPEVDU:PVDBOMFBSONPSF
BCPVUSFDZDMJOHUIJTQSPEVDUGSPNZPVSMPDBMBVUIPSJUJFTBʸIPVTFIPMEXBTUFEJTQPTBMTFSWJDFPSJOUIFTIPQ
where you bought this product.
SO1020
26
SO1050
21
DE DE
DANKE für IHR Vertrauen
8JSCFEBOLFOVOTCFJ*IOFOEBTT4JFFJO1SPEVLUEFS.BSLF$PODFQUHFLBVGUIBCFOVOEXàOTDIFO*IOFOEBTT4JFNJU
VOTFSFN1SPEVLUàCFSTFJOFHFTBNUF(FCSBVDITEBVFS[VGSJFEFOTFJOXFSEFO
-FTFO 4JF WPS EFN FSTUFO (FCSBVDI TPSHGÊMUJH EJF #FEJFOVOHTBOMFJUVOH VOE CFXBISFO 4JF EJFTF HVU BVG 4UFMMFO 4JF
TJDIFSEBTTTJDIBVDIBOEFSF1FSTPOFOEJFEJFTFT1SPEVLUCFOVU[FONJUEFS(FCSBVDITBOXFJTVOHWFSUSBVUNBDIFO
Technische Parameter
Spannung
Leistung
Lärmpegel
220- 240 ~ 50 Hz
245 W
46 dB(A) re 1 pw
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
#FOVU[FO4JFEBT(FSÊUOJDIUBVGBOEFSF8FJTFBMTJOEJFTFS"OMFJUVOHCFTDISJFCFO
7PSEFNFSTUFO(FCSBVDIBMMF7FSQBDLVOHFOVOE8FSCFNBUFSJBMJFOWPN(FSÊUFOUGFSOFO
ÃCFSQSàGFO4JFPCEJF"OTDIMVTTTQBOOVOHEFO8FSUFOBVGEFN5ZQFOTDIJMEEFT(FSÊUFTFOUTQSJDIU
(FSÊUXÊISFOEEFT#FUSJFCFTOJDIUVOCFBVGTJDIUJHUMBTTFO
%BT(FSÊUOVSBVGFJOFSTUBCJMFOVOEIJU[FCFTUÊOEJHFO0CFSnÊDIFVOEOJDIUJOEFS/ÊIFWPOBOEFSFO8ÊSNFRVFMMFO
QMBU[JFSFO %JFTF 0CFSnÊDIF NVTT FJOF BVTSFJDIFOEF 5SBHGÊIJHLFJU IBCFO VN EBT (FSÊU BVDI NJU EFN
[V[VCFSFJUFOEFO *OIBMU USBHFO [V LÚOOFO Um das Gerät herum sollten Sie einen Freiraum von mindestens
15 cm lassen.
%BT(FSÊUOJDIUJOEFS/ÊIFWPOCSFOOCBSFO.BUFSJBMJFOBVGTUFMMFOOJDIUTBVGEJF0CFSTFJUFEFT(FSÊUFTMFHFO
,FJOF1BQJFSPEFS,VOTUTUPõNBUFSJBMJFOJOEFO*OOFOSBVNEFT(FSÊUFTMFHFO
%JF(FSÊUFÚõOVOHFOOJDIUBCEFDLFOFTESPIUÃCFSIJU[VOHTHFGBIS
,FJOF(FHFOTUÊOEFJN*OOFOSBVNEFT(FSÊUFTMBHFSO
(FSÊU TBVCFS IBMUFO /JDIU [VMBTTFO EBTT JO EJF (JUUFSÚõOVOHFO 'SFNELÚSQFS FJOESJOHFO %JFTF LÚOOUFO FJOFO
,VS[TDIMVTTWFSVSTBDIFOEBT(FSÊUCFTDIÊEJHFOPEFSFJOFO#SBOEWFSVSTBDIFO
;JFIFO4JFCFJN5SFOOFOEFT(FSÊUFTWPOEFS4UFDLEPTFVOUFSFMFLUSJTDIFS4QBOOVOHOJFBN"OTDIMVTTLBCFMTPOEFSO
FSHSFJGFO4JFEFO4UFDLFSVOEUSFOOFO4JFJIOEVSDI)FSBVT[JFIFOWPOEFS4UFDLEPTF
-BTTFO4JFOJDIU[VEBTT,JOEFSVOE6OCFGVHUFEBT(FSÊUIBOEIBCFOVOECFOVU[FO4JFFTBV•FSIBMCJISFS3FJDIXFJUF
1FSTPOFONJUFJOHFTDISÊOLUFS#FXFHMJDILFJUNJUWFSNJOEFSUFS4JOOFTXBISOFINVOHNJUVO[VSFJDIFOEFOHFJTUJHFO
'ÊIJHLFJUFOPEFSNJUEFS#FEJFOVOHOJDIUWFSUSBVUHFNBDIUF1FSTPOFOEàSGFOEBT(FSÊUOVSVOUFS"VGTJDIUFJOFS
verantwortlichen und mit der Bedienung vertraut gemachten Person benutzen.
&TJTUFSIÚIUF7PSTJDIUHFCPUFOXFOO4JFEBT(FSÊUJOEFS/ÊIFWPO,JOEFSOWFSXFOEFO
-BTTFO4JFOJDIU[VEBTTEBT(FSÊUBMT4QJFM[FVHWFSXFOEFUXJSE
7FSNFJEFO4JFEBTTEBT;VMFJUVOHTLBCFMGSFJàCFSEJF,BOUFEFS"SCFJUTQMBUUFIÊOHUXPFT,JOEFSHSFJGFOLÚOOUFO
#FOVU[FO4JFEBT(FSÊUOJDIUBVGOBTTFS0CFSnÊDIFFTESPIU7FSMFU[VOHTHFGBISEVSDI4USPNTDIMBH
7FSXFOEFO4JFOVSEBTWPN)FSTUFMMFSFNQGPIMFOF;VCFIÚS
7FSXFOEFO4JFEBT(FSÊUOJDIUNJUCFTDIÊEJHUFN"OTDIMVTTLBCFMPEFS4UFDLFS-BTTFO4JFEFO.BOHFMVOWFS[àHMJDI
von einem autorisierten Servicecenter beheben.
;JFIFO4JFPEFSUSBHFO4JFEBT(FSÊUOJDIUBN;VMFJUVOHTLBCFM
)BMUFO 4JF EBT (FSÊU WPO 8ÊSNFRVFMMFO XJF )FJ[LÚSQFSO ½GFO VTX GFSO 4DIàU[FO 4JF FT WPS EJSFLUFS
Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
#FSàISFO4JFEBT(FSÊUOJDIUNJUGFVDIUFOPEFSOBTTFO)ÊOEFO
#FJFJOFS4UÚSVOHEBT(FSÊUBVTTDIBMUFOVOEEFO4UFDLFSBVTEFS4UFDLEPTFIFSBVT[JFIFO
SO1050
22
SO1020
27
DE DE
t %BT(FSÊUJTUOVSGàSEFO(FCSBVDIJN)BVTIBMUHFFJHOFUFTJTUOJDIUGàSLPNNFS[JFMMF;XFDLFCFTUJNNU
t 5BVDIFO4JFEBT"OTDIMVTTLBCFMEFO4UFDLFSPEFSEBT(FSÊUXFEFSJO8BTTFSOPDIJOFJOFBOEFSF'MàTTJHLFJU
t ÃCFSQSàGFO4JFEBT(FSÊUVOEEBT"OTDIMVTTLBCFMSFHFMNʕJHBVG#FTDIÊEJHVOHFO4DIBMUFO4JFOJFFJOCFTDIÊEJHUFT
(FSÊUFJO
t 7PSEFS3FJOJHVOHVOEOBDIEFS7FSXFOEVOHTDIBMUFO4JFEBT(FSÊUBC
t Sofern Sie Rauch bemerken, schalten Sie das Gerät aus und ziehen das Anschlusskabel aus der Steckdose
heraus. Lassen Sie den Deckel zugedeckt, um eine eventuelle Ausbreitung des Feuers zu vermeiden.
t 3FQBSJFSFO4JFEBT(FSÊUOJDIUTFMCTU8FOEFO4JFTJDIBOFJOFOBVUPSJTJFSUFO3FQBSBUVSTFSWJDF
t %JFNBYJNBMFFNQGPIMFOF#FUSJFCT[FJUEBSG4UVOEFOOJDIUàCFSTDISFJUFO
t 8JSFNQGFIMFOEFO5SPDLOFSJNNFSNJUEFONJUHFMJFGFSUFO1MBUUFO[VCFOVU[FOBVDIXFOOFJOJHFWPOJIOFOMFFS
bleiben.
Bei einer Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers kann eine eventuelle Reparatur nicht als
Gewährleistungsreparatur anerkannt werden.
PRODUKTBESCHREIBUNG
1
1
1. Deckel
6
2. Regler der Temperatureinstellung
3. Schalter ON/OFF
4. Gerätekörper
5
5. Trockensiebe
5
6. Joghurtgläschen
4
4
3
3
2
2
HINWEIS:
#FWPS4JFEBTOFVF(FSÊUJO#FUSJFCOFINFOTPMMUFO4JFEJFTFT[VTBNNFOHFTFU[UVOEPIOF0CTUGàSFJOF;FJUWPO
DB .JOVUFO FJOHFTDIBMUFU MBTTFO %BOBDI XJTDIFO 4JF EJFTFT BVT IZHJFOJTDIFO (SàOEFO WPO BV•FO NJU FJOFN
GFVDIUFO-BQQFOBCVOEEJF5SPDLFOTJFCFXBTDIFO4JFJNXBSNFO8BTTFS
28
SO1050
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
Joghurtmaschine
Zutaten: Milch, Joghurt mit Aktivkulturen.
- Vor der Joghurtzubereitung sind alle Joghurtgläschen in Wasser auszukochen.
Vorsicht: Kunststoffdeckel der Gläschen nur mit lauwarmem Wasser spülen. Kochendes Wasser könnte ihre Verformung
zur Folge haben.
- Milch lauwarm erwärmen.
- Die Gläschen zu ¾ mit der erwärmten Milch füllen und in jedes einen vollen Teelöffel Joghurt mit Aktivkulturen zugeben.
- Den Joghurt mit der Milch in den Gläschen gründlich vermischen.
- Die Gläschen mit dem Deckel schließen und auf der oberen Trocknerplatte anordnen.
- Den Trocknerdeckel mit der Joghurtmaschine aufsetzen.
- Den Trockner auf ca. 40°C einstellen und einschalten.
- Nach ca. 6-8 Stunden die Konsistenz des erzeugten Joghurts kontrollieren.
- Die Zubereitungszeit sowie die Joghurtdichte hängen von den verwendeten Verhältnissen und der Qualität der Zutaten ab. Es ist beides zu erproben, so dass die Zubereitung speziell Ihnen entspricht.
- Der fertige Joghurt kann sauer erscheinen, was ganz normal ist. Er kann gleich verzehrt oder in Gläschen im Kühlschrank für später aufbewahrt werden.
- Die von Ihnen erzeugten hausgemachten Joghurts können Sie nach Geschmack zum Beispiel mit Konfitüre, Früchten
oder Honig mischen, um den Geschmack zu verbessern.
Trocknen von Obst und Gemüse
%BT(FSÊUJTU[VN5SPDLOFOWPO-FCFOTNJUUFMO0CTU(FNàTF,SÊVUFS#MVNFO1JM[F'MFJTDIVTX
CFTUJNNU
8ÊISFOE EFT5SPDLOFOT EFS -FCFOTNJUUFM XJSE8BTTFS WFSEBNQGU %BT (FSÊU OVU[U EBT 1SJO[JQ EFS HMFJDINʕJHFO
4USÚNVOHWPOXBSNFS-VGUTPEBTTEJF-FCFOTNJUUFMOJDIUBOCSFOOFOVOEHMFJDINʕJHHFUSPDLOFUXFSEFO
8FOO 4JF EBT JO 4DIFJCFO HFTDIOJUUFOF 0CTU JO FJOFS TDIXBDIFO -ÚTVOH BVT ;JUSPOFOTBGU FJOXFJDIFO CFIÊMU EBT
Obst seine helle Farbe und wird nicht braun.
)BSUFT(FNàTF.ÚISFO4FMMFSJF
LBOONBOWPSEFN5SPDLOFOGàS.JOVUFOJOIFJ•FT8BTTFSFJOUBVDIFOVOE
EBOBDIBCUSPDLOFO&TCFIÊMUCFTTFSTFJOFO(FTDINBDLVOEEBT5SPDLOFOEBVFSUFJOFLàS[FSF;FJU
%BT 0CTU VOE (FNàTF [VOÊDITU XBTDIFO VOE BCUSPDLOFO 4UàDLF EJF LFJOF HVUF 2VBMJUÊU IBCFO BOHFGBVMU
matschig usw.) abschneiden. Zur Beschleunigung des Trocknungsprozesses das Obst entkernen, das Kerngehäuse
IFSBVTTDIOFJEFOPEFSEJF4DIBMFFOUGFSOFO%BT0CTULÚOOFO4JFNJU)POJH(FXàS[FOPEFS4BGUCFTUSFJDIFOPEFS
EBSJOFJOXFJDIFOVNEFO(FTDINBDL*ISFO8àOTDIFOBO[VQBTTFO
-FCFOTNJUUFM JO 4DIFJCFO TDIOFJEFO VOE HMFJDINʕJH BVG EFO 5SPDLFOTJFCFO BVTCSFJUFO %JF 4DIFJCFO OJDIU
àCFSFJOBOEFSMFHFO[XJTDIFOEFO4DIFJCFOTPMMUFFJOFXFOJH1MBU[TFJO'àSEBT"VGSFDIUFSIBMUFOEFS-VGUTUSÚNVOH
MBTTFO4JFNJOEFTUFOTEFS'MÊDIFEFT5SPDLFOTJFCFTGSFJ
%VSDI &OUGFSOFO EFS MFFSFO 4JFCF WFSCFTTFSO 4JF EJF -VGUTUSÚNVOH VOE WFSLàS[FO EJF 5SPDLOVOHT[FJU %JF
.JOEFTUBO[BIMEFS4JFCFNVTTKFEPDI4UTFJO7FSXFOEFO4JFJNNFSEFO%FDLFM
SO1050
29
DE
/BDI EFS ;VTBNNFOTFU[VOH EFT (FSÊUT XÊIMFO 4JF NJU EFN 5FNQFSBUVSSFHMFS EJF HFXàOTDIUF
Trocknungstemperatur.
6OTFSF&NQGFIMVOH
Blumen: ca. 35 – 40 °C
Kräuter: ca. 40 °C
Backwaren: 40 – 50 °C
(FNàTFo¡$
Obst: 55 – 60 °C
'MFJTDI'JTDIFo¡$
8BHFO4JFTJDIBOT&YQFSJNFOUJFSFO5SPDLOVOHTEBVFSVOEJOUFOTJUÊUTJOETFISJOEJWJEVFMMVOEWPN8BTTFSHFIBMU
EFS4DIFJCFOTUÊSLF.FOHFVOE*ISFN(FTDINBDLBCIÊOHJH4JFXFSEFOCBMEGFTUTUFMMFOXFMDIF5SPDLOVOHTTUVGF
*IOFO[VTBHU
6OHFGÊIS JO EFS )ÊMGUF EFS 5SPDLOVOHTEBVFS FNQGFIMFO XJS EBT (FSÊU BVT[VTDIBMUFO VOE EJF [V USPDLOFOEFO
-FCFOTNJUUFM[VQSàGFO3JDIUFO4JFEJF5SPDLFOTJFCFWPOPCFOOBDIVOUFOTPBVTEBTTEJFVOUFSFO4JFCFOBDI
PCFOVOEEJFPCFSFOOBDIVOUFOLPNNFO%BOBDITFU[FO4JFEBT5SPDLOFOGPSU%JF-FCFOTNJUUFMXFSEFOOPDI
HMFJDINʕJHFSHFUSPDLOFU
/BDI #FFOEJHVOH EFT 5SPDLOVOHTWPSHBOHT EBT (FSÊU BVTTDIBMUFO WPO EFS 4UFDLEPTF USFOOFO VOE BCLàIMFO
lassen.
ACHTUNG:
%BNJUEJF-FCFOTNJUUFMOJDIUWFSEFSCFONàTTFOTJFBVTSFJDIFOEHFUSPDLOFUTFJO
Korrekt getrocknetes Gemüse sollte trocken und bröckelig sein.
Korrekt getrocknetes Obst sollte ledrig und weich sein.
Korrekt getrocknete Pilze sollten ledrig bis bröckelig sein.
Korrekt getrocknete Kräuter sollten krümelig sein.
VERPACKUNG UND LAGERUNG DER GETROCKNETEN LEBENSMITTEL
7PSEFN-BHFSONàTTFOEJF-FCFOTNJUUFMWPMMBVTHFLàIMUTFJOBOTPOTUFOLÚOOUFOTJF'FVDIUJHLFJUBVGOFINFOVOE
WFSEFSCFO
7PSEFN&JOQBDLFOGàSFJOFMBOHGSJTUJHF-BHFSVOHXBSUFO4JFDB8PDIF
%JF HFUSPDLOFUFO 4UàDLF FNQGFIMFO XJS JO LMFJOFSF 4UàDL[BIMFO [V WFSQBDLFO TP EBTT 4JF OBDI EFN ½õOFO EJF
gesamte Packung verbrauchen.
%JF HFUSPDLOFUFO -FCFOTNJUUFM MBHFSO 4JF BN CFTUFO JO WFSTDIMJF•CBSFO (MBTCFIÊMUFSO HHG JO 4UPõ PEFS
Papierbeuteln.
VERBRAUCHSMÖGLICHKEITEN DER GETROCKNETEN LEBENSMITTEL
B
%JF-FCFOTNJUUFMLÚOOFOJNHFUSPDLOFUFO;VTUBOEWFS[FISUPEFSWFSBSCFJUFUXFSEFO
C
%JF-FCFOTNJUUFMLÚOOFOWPSEFN7FS[FISPEFSEFS7FSBSCFJUVOHGPMHFOEFSNB•FOFJOHFXFJDIUXFSEFO
*OFJOFO5PQGLBMUFT8BTTFSHFCFOJOEJFTFTEJFHFUSPDLOFUFO4UàDLFFJOUBVDIFOVOEJN,àIMTDISBOLo4UVOEFOKF
OBDI-FCFOTNJUUFMBSUBVGRVFMMFOMBTTFO%BT7PMVNFOEFS-FCFOTNJUUFMWFSHSڕFSUTJDICJTBVGEBT%PQQFMUF
6NEFO&SOÊISVOHTXFSUEFTHFUSPDLOFUFO(FNàTFT[VFSIBMUFOLÚOOFO4JFFTJOEJFTFN8BTTFSXFJUFSLPDIFOVOE
zubereiten.
30
SO1050
DE
DE
ORIENTIERUNGSANGABEN ZUR KAPAZITÄT UND TROCKNUNGSDAUER EINIGER
OBSTSORTEN UND PFLANZEN
Obst oder Pflanze
Trocknungskapazität mit 5 Sieben
Trocknungszeit mit
Äpfel
2 kg
16 Stunden
Birnen
2 kg
17 Stunden
1,8 kg
11-12 Stunden
1 kg
6-7 Stunden
Gemüse
1 kg
4-5 Stunden
Kräuter und Teeblätter
220 g
1-2 Stunden
Blumen
200 g
1-2 Stunden
Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen
Pilze
REINIGUNG UND WARTUNG
Vorsicht!
5SFOOFO4JFEBT"OTDIMVTTLBCFMWPSKFEFS3FJOJHVOHEFT(FSÊUFTWPOEFS4UFDLEPTF
7FSHFXJTTFSO4JFTJDIWPSEFS)BOEIBCVOHEBTTEBT(FSÊUCFSFJUTBCHFLàIMUJTU
7FSXFOEFO4JF[VS3FJOJHVOHEFS(FSÊUFPCFSnÊDIFOVSFJOFOGFVDIUFO-BQQFOLFJOF3FJOJHVOHTNJUUFMPEFSIBSUF
(FHFOTUÊOEFEBEJFTFEJF(FSÊUFPCFSnÊDIFCFTDIÊEJHFOLÚOOUFO
%JF5SPDLFOTJFCFJOXBSNFO8BTTFSNJU3FJOJHVOHTNJUUFMBCXBTDIFO4PGFSOEJFTFTUBSLWFSTDINVU[UTJOEMBTTFO4JF
TJFFJOXFJDIFOVOEEBOOWFSXFOEFO4JFFJOFGFJOF#àSTUF
Das Gerätegehäuse mit dem Lüfter nie unter fließendem Wasser reinigen, nicht abspülen und nicht ins
Wasser tauchen!
PROBLEMLÖSUNGEN
Problem
%FS.PUPS
arbeitet nicht.
%FS.PUPSCMÊTU
der Trockner
heizt aber nicht
Ursache
Lösung
Der Stecker ist nicht richtig
oder nicht vollständig in die
Steckdose eingesteckt.
1SàGFO4JFEFO"OTDIMVTTEFT4UFDLFST
Der Stecker wird nicht mit
Spannung versorgt.
1SàGFO4JFPC4QBOOVOHWPSIBOEFOJTU[#NJUFJOFN
BOEFSFO(FSÊU
Anschlusskabel ist beschädigt.
Lassen Sie es von einem autorisierten Servicecenter
àCFSQSàGFOVOESFQBSJFSFO
Die Wärmesicherung gegen das
)FJ•MBVGFOXVSEFBLUJWJFSU
Trennen Sie das Zuleitungskabel von der Steckdose.
-BTTFO4JFEBT(FSÊUBCLàIMFO4PGFSOEFS(FSÊUFLÚSQFS
OJDIUFJONBMOBDIEFN"CLàIMFO[VIFJ[FOCFHJOOU
XFOEFO4JFTJDIBOFJOFOBVUPSJTJFSUFO3FQBSBUVSTFSWJDF
ZUBEHÖR
;VN(FSÊULÚOOFO4JFGPMHFOEFT;VCFIÚSOBDILBVGFO
5SPDLFOTJFC
#FTUFMM/S
1SFJTOBDIEFSHàMUJHFO1SFJTMJTUF
SO1050
SO1020
25
31
DE
DE
SERVICE
&JOFVNGBOHSFJDIF8BSUVOHPEFS3FQBSBUVSEJFFJOFO&JOHSJõJOEJFJOOFSFO5FJMFEFT(FSÊUFTFSGPSEFSUJTUEVSDIFJOF
BVUPSJTJFSUF8FSLTUBUUEVSDI[VGàISFO
UMWELTSCHUTZ
3FDZDMFO4JFEJF7FSQBDLVOHTNBUFSJBMJFOVOEBMUF(FSÊUF
%JF7FSQBDLVOHEFT(FSÊUFTJNTPSUJFSUFO"CGBMMFOUTPSHUXFSEFO
1MBTUJLCFVUFMBVT1PMZFUIZMFO1&
FOUTPSHFO4JFCFJN8FSLTUPõ3FDZDMJOH
Recyclen des Gerätes am Ende der Lebensdauer:
%BT4ZNCPMBN1SPEVLUPEFSEFTTFO7FSQBDLVOH[FJHUBOEBTTEJFTFT1SPEVLUOJDIUJOEFO)BVTIBMUTBCGBMM
HFIÚSU &T JTU FSGPSEFSMJDI EJFTFT JO FJOF 4BNNFMTUFMMF GàS 3FDZDMJOH FMFLUSJTDIFS VOE FMFLUSPOJTDIFS
"OMBHFO BC[VMJFGFSO %VSDI 4JDIFSTUFMMVOH FJOFS SJDIUJHFO &OUTPSHVOH EJFTFT 1SPEVLUFT IFMGFO 4JF
OFHBUJWF"VTXJSLVOHFOBVGEJF6NXFMUVOENFOTDIMJDIF(FTVOEIFJU[VWFSNFJEFOEJFTPOTUEVSDIFJOF
VOHFFJHOFUF&OUTPSHVOHEJFTFT1SPEVLUFTWFSVSTBDIUXàSEFO%FUBJMMJFSUFSF*OGPSNBUJPOFO[VN3FDZDMJOH
EJFTFT1SPEVLUFTLÚOOFO4JFCFJEFSFOUTQSFDIFOEFOÚSUMJDIFO#FIÚSEFJO&SGBISVOHCSJOHFOCFJN%JFOTU
GàS&OUTPSHVOHWPO)BVTIBMUTBCGBMMPEFSJOEFN(FTDIÊGUJOEFN4JFEBT1SPEVLUFSXPSCFOIBCFO
26
32
SO1050
SO1020
CZ
Záruční podmínky
SK
Záručné podmienky
PL
Karta gwarancyjna
LV
Garantijas talons
EN
Warranty Certificate
www.my-concept.com
CZ
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Výrobce (příp. dovozce) odpovídá za vlastnosti výrobku stanovené příslušnými technickými normami a podmínkami
po dobu záruky. Záruční doba trvá 24 měsíců od data prodeje výrobku spotřebiteli.
Spotřebitel má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (viz níže), popřípadě, není-li to
vzhledem k povaze vady neúměrné, právo na výměnu vadné součásti výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo
odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li
výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen.
Platnost záruky je podmíněna:
- dodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze výrobku,
- předložením dokladu o koupi výrobku.
Právo odpovědnosti za vady výrobku uplatňuje spotřebitel u prodejce, u kterého výrobek zakoupil.
Právo na opravu lze uplatnit v místě, kde jste výrobek zakoupili, nebo u některého autorizovaného servisního
střediska, jejichž seznam je součástí balení výrobku nebo ho naleznete na internetu na adrese www.my-concept.
com. Pokud spotřebitel zvolí jiný než nejbližší autorizovaný servis, ponese v souvislosti s tím zvýšené náklady.
Upozornění pro spotřebitele
Spotřebitel je povinen uschovat doklad o zaplacení výrobku.
Při reklamaci výrobku je nutno výrobek řádně očistit a bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při případné
přepravě do autorizovaného servisu. Převzetí znečištěného výrobku, může prodejce odmítnout, případně budou
spotřebiteli naúčtovány náklady za jeho vyčištění.
Výrobce (příp. dovozce) si vyhrazuje právo nehradit náklady spojené s neoprávněnou reklamací a vyžadovat
náhradu od reklamujícího za nezbytné náklady spojené se zjišťováním oprávněnosti a řešením reklamace.
Právo na bezplatné provedení opravy výrobku, resp. vrácení výrobku nelze uplatnit v těchto případech:
- nebyly dodrženy podmínky pro instalaci, provoz a obsluhu výrobku, které jsou uvedeny v návodu k obsluze
výrobku,
- k závadě došlo vlivem mechanického, tepelného nebo chemického poškození, zkratem, přepětím v síti nebo
nesprávnou instalací,
- k závadě došlo neodborným zásahem třetí osoby,
- k závadě došlo při živelné události,
- k závadě došlo nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou v rozporu s návodem k obsluze včetně závad
způsobených vodními a jinými usazeninami,
- opotřebení výrobku nebo jeho částí způsobené jeho obvyklým používáním,
- změna barvy topných ploch nebo poškrábání ploch v souvislosti s jejich obvyklým používáním,
- vzhledové a funkční změny způsobené slunečním zářením, tepelným zářením nebo vodními a jinými usazeninami,
- uplynutí životnosti některých částí výrobku, např. akumulátory, žárovky atd.
To, jaké povahy je vzniklá vada, je oprávněn posoudit pouze výrobce, dovozce, autorizovaný servis, popř. soudní
znalec, nikoliv prodejce nebo spotřebitel.
Na vadné náhradní díly vyměněné v rámci záruční opravy nevzniká spotřebiteli nárok.
Pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy, je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně příslušenství
a dokumentů dodaných s výrobkem.
Na dárky, přidané k výrobku při prodeji a jejichž cena nebyla spotřebiteli účtována, není poskytována záruka.
2
34
SO1050
Pozn.: Reklamace výrobku poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce.
Výrobce:
Jindřich Valenta - ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Česká republika,
tel: +420 465 471 433, fax: +420 465 473 304, IČO 13216660
email: [email protected], www.my-concept.com
SO1050
3
35
SK
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Predajca je povinný zoznámiť spotrebiteľa s funkciou a parametrami výrobku.
Výrobca (príp. dovozca) zodpovedá za vlastnosti výrobku stanovené príslušnými technickými normami
a podmienkami po dobu záruky. Záručná doba trvá 24 mesiacov od dátumu predaja, pokiaľ výrobca (príp. dovozca)
nestanovil inak.
Spotrebiteľ má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie chyby (viď nižšie), prípadne, ak to
nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné, právo na výmenu chybnej súčasti výrobku. Právo na výmenu výrobku
alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné uplatniť iba pri splnení všetkých zákonných predpokladov, a to iba
vtedy, ak nebol výrobok nadmerne opotrebený alebo poškodený.
Platnosť záruky je podmienená:
- dodržaním pokynov uvedených v návode na obsluhu výrobku,
- dokladom o kúpe výrobku
Právo zodpovednosti za chyby výrobku uplatňuje spotrebiteľ u predajcu, u ktorého výrobok zakúpil.
Právo na opravu je možné uplatniť v mieste, kde ste výrobok kúpili alebo v niektorom autorizovanom stredisku,
ktorých zoznam je súčasťou balenia výrobku alebo ho nájdete na internete na adrese www.my-concept.sk.
Upozornenie pre spotrebiteľa
Spotrebiteľ je povinný uschovať doklad o zaplatení výrobku. Pri reklamácii výrobku je nutné výrobok riadne očistiť
a bezpečne zabaliť tak, aby nedošlo k poškodeniu pri prípadnej preprave do autorizovaného servisu. Prevzatie
znečisteného výrobku, môže predajca odmietnuť, prípadne budú spotrebiteľovi naúčtované náklady za jeho
vyčistenie.
Výrobca (príp. dovozca) si vyhradzuje právo nehradiť náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou a vyžadovať
náhradu od reklamujúceho za nevyhnutné náklady spojené so zisťovaním oprávnenosti a riešením reklamácie.
Právo na bezplatné vykonanie opravy výrobku, resp. vrátenie výrobku, nie je možné uplatniť v týchto prípadoch:
- neboli dodržané podmienky na inštaláciu, prevádzku a obsluhu výrobku, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu
výrobku,
- k chybe došlo vplyvom mechanického, tepelného alebo chemického poškodenia, skratom alebo prepätím v sieti,
- k chybe došlo neodborným zásahom tretej osoby,
- k chybe došlo pri živelnej udalosti,
- k chybe došlo nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou v rozpore s návodom na obsluhu, vrátane chýb
spôsobených vodnými a inými usadeninami,
- opotrebenie výrobku alebo jeho častí spôsobené jeho obvyklým používaním,
- zmena farby vykurovacích plôch alebo poškrabanie plôch v súvislosti s ich obvyklým používaním,
- vzhľadové a funkčné zmeny spôsobené slnečným žiarením, tepelným žiarením alebo vodnými a inými
usadeninami,
- uplynutia životnosti niektorých častí výrobku, napr. akumulátory, žiarovky, atď.
To, akej povahy je vzniknutá chyba, je oprávnený posúdiť iba výrobca, dovozca, autorizovaný servis, príp. súdny
znalec, nie však predajca alebo spotrebiteľ.
Na chybné náhradné diely vymenené v rámci záručnej opravy nevzniká spotrebiteľovi nárok.
Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok vrátane príslušenstva
a dokumentov dodaných s výrobkom.
Na darčeky pridané k výrobku pri predaji, a ktorých cena nebola spotrebiteľovi účtovaná, nie je poskytovaná záruka.
4
36
SO1050
Pozn.: Reklamácia výrobku poškodeného pri preprave sa riadi reklamačným poriadkom prepravcu.
Výrobca:
Jindřich Valenta - ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Česká republika,
tel: +420 465 471 433, fax: +420 465 473 304, IČO 13216660
email: [email protected], www.my-concept.com
Dovozca:
ELKO Valenta Slovakia s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín, Slovenská republika,
tel.: +421 326 583 465, fax: +421 326 583 466, email: [email protected], web: www.my-concept.sk
SO1050
5
37
PL
KARTA GWARANCYJNA
DANE PRODUKTU:
Model:
Numer fabryczny:
Data sprzedaży:
Pieczątka i podpis sprzedawcy:
Sprzedawca ma obowiązek poinformowania konsumenta o funkcjach i parametrach produktu oraz powinien kompletnie
i czytelnie wypisać kartę gwarancyjną w dniu sprzedaży produktu.
Bez kompletnie wypełnionych informacji w koniecznym zakresie karta gwarancyjna jest nieważna!
Producent (ewentualnie importer) odpowiada za to, aby właściwości produktu były zgodne z odpowiednimi normami
i warunkami technicznymi przez cały okres gwarancyjny. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesięcy od daty sprzedaży,
jeżeli producent (lub importer) nie określi innych warunków.
Na podstawie gwarancji użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego, szybkiego i skutecznego usunięcia wady
(patrz poniżej), ewentualnie, jeżeli nie jest to niewspółmierne ze względu na charakter wady, do wymiany wadliwych
części produktu. Prawo do wymiany produktu lub odstąpienia od umowy kupna przysługuje w przypadku spełnienia
wszystkich przesłanek wynikających z przepisów prawa, wyłącznie wtedy, jeżeli produkt nie jest nadmiernie zużyty lub
uszkodzony.
Ważność gwarancji jest uwarunkowana:
- przestrzeganiem wskazówek podanych w instrukcji obsługi produktu,
- przedstawieniem dowodu sprzedaży z wszystkimi wymaganymi elementami lub ważnej karty gwarancyjnej.
Użytkownik może dochodzić praw gwarancyjnych dotyczących wad produktu tylko u sprzedawcy, u którego zakupiony
został dany produkt.
Prawa do naprawy można dochodzić w miejscu, gdzie produkt został zakupiony, lub w jednym z autoryzowanych
ośrodków serwisowych, których lista dostarczana jest razem z produktem. Listę można znaleźć również na stronie
internetowej www.my-concept.pl.
Uwagi dla użytkownika
Użytkownik zobowiązany jest do zachowania karty gwarancyjnej i dowodu sprzedaży produktu. Reklamowany produkt
powinien być odpowiednio oczyszczony i bezpiecznie zapakowany, aby nie doszło do jego uszkodzenia w trakcie
ewentualnego transportu do autoryzowanego serwisu. W przypadku jeżeli reklamowane urządzenie będzie brudne,
serwis może odmówić naprawy i odesłać urządzenia na koszt klienta lub doliczyć koszty czyszczenia.
Gwarancją nie są objęte ruchome elementy wyposażenia wyrobu (akcesoria) przeznaczone do samodzielnego montażu
przez użytkownika, np: węże, rury, ssawko-szczotki, worki, filtry (do odkurzaczy); sita, miski (do sokowirówek); trzepaki,
nasadki, kubki miksujące, sprzęgła (do mikserów i blenderów); głowice ubijające, mieszaki hakowe, tarcze tnące (do
robotów); sprzęgła, sita, nożyki (do maszynek do mięsa), baterie zasilające.
Producent (ewentualnie importer) zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami związanymi z nieuzasadnioną
reklamacją i dochodzenia u reklamującego zwrotu kosztów, których poniesienie było konieczne w związku z weryfikacją
uzasadnienia reklamacji i jej rozpatrzeniem.
6
38
SO1050
Prawo do bezpłatnej naprawy produktu, ewentualnie do jego wymiany, nie przysługuje w następujących przypadkach:
- nieprzestrzeganie warunków instalacji, eksploatacji i obsługi produktu, które podano w instrukcji obsługi produktu,
- wada jest skutkiem uszkodzenia mechanicznego, termicznego lub chemicznego, zwarcia lub przepięcia w sieci,
- wada jest skutkiem niefachowej ingerencji w urządzenie,
- wada jest skutkiem działania siły wyższej,
- wada jest skutkiem niedostatecznej lub nieodpowiedniej konserwacji sprzecznej z instrukcją obsługi, łącznie
z usterkami spowodowanymi osadami wodnymi i innymi,
- zużycie produktu lub jego części spowodowane jego standardowym użytkowaniem,
- zmiana koloru powierzchni grzewczych lub porysowanie powierzchni w związku z użytkowaniem produktu,
- zmiany wyglądu i funkcjonalności spowodowane promieniowaniem słonecznym, ciepłem lub osadami wodnymi
i innymi,
- zużycie niektórych części produktu, np. akumulatory, żarówki itd.
O charakterze powstałej wady może orzekać wyłącznie producent, importer, autoryzowany serwis, ewentualnie biegły
sądowy, jednak nie sprzedawca lub użytkownik.
Użytkownik nie ma prawa do zwrotu wadliwych zamiennych części, wymienionych w ramach naprawy gwarancyjnej.
W przypadku odstąpienia od umowy kupna użytkownik powinien zwrócić kompletny produkt łącznie z akcesoriami
i dokumentacją dostarczoną z produktem.
Prezenty dołączone do produktu przy sprzedaży, za które nabywca nie zapłacił, nie są objęte gwarancją.
Użytkownik ma wszystkie minimalne prawa wynikające z przepisów prawa.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.
Uwaga: Reklamacja produktu uszkodzonego przy transporcie podlega regulaminowi reklamacji przewoźnika.
CZ Tento zarůční list platí pouze pro prodej v Polsku.
SK Tento záručný list platí iba pri predaji v Poľsku.
PL Ta karta gwarancyjna obowiązuje tylko w POLSCE.
Producent:
Jindřich Valenta - ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Republika Czeska,
tel: +420 465 471 433, fax: +420 465 473 304, email: [email protected], www.my-concept.com
Importer:
Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o., Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw
Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14, email: [email protected], www.my-concept.pl
SO1050
7
39
LV
GARANTIJAS TALONS
IZSTRĀDĀJUMA RAKSTUROJUMS:
Modelis:
Izstrādājuma numurs:
Pārdošanas datums:
Pārdevēja paraksts un zīmogs:
Pārdevēja pienākums ir iepazīstināt patērētāju ar izstrādājuma parametriem un darbību, kā arī pilnībā un salasāmi
aizpildīt garantijas talonu izstrādājuma pārdošanas dienā.
Ja nav pareizi aizpildīta vai nepareizi norādīta nepieciešamā informācija par izstrādājumu, garantijas talons
ir nederīgs!
Ražotājs (vai piegādātājs) garantijas laika periodā ir atbildīgs par izstrādājuma tehniskajām īpašībām un tā darbību, ko
paredz attiecīgās tehniskās normas un nosacījumi.
Garantijas laiks ilgst 24 mēnešus, sākot no pārdošanas datuma, ja ražotājs (vai piegādātājs) nav noteicis citādi.
Patērētājam garantijas ietvaros ir tiesības uz bezmaksas, savlaicīgu un pilnīgu izstrādājuma bojājumu novēršanu (skat.
tālāk) vai, ja tas nav neadekvāti attiecībā pret bojājuma raksturu, tiesības uz izstrādājuma bojāto detaļu maiņu. Tiesības
uz izstrādājuma maiņu vai pirkšanas līguma nosacījumu neievērošanu var izmantot tikai tad, ja ir izpildīti visi likumīgie
nosacījumi, un tikai gadījumā, ja izstrādājums nav ticis pārmērīgi nolietots vai bojāts.
Garantija ir spēkā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
- ievēroti izstrādājuma apkalpes instrukcijas norādījumi,
- uzrādīti visi pirkumu apliecinošie dokumenti un spēkā esoša garantijas apliecība.
Ar pretenzijām par bojājumiem patērētājam jāgriežas tirdzniecības vietā, kur izstrādājums tika iegādāts.
Bojājumu labošanu var pieteikt tajā pašā tirdzniecības vietā, kur tika iegādāts izstrādājums, vai arī kādā no autorizētajiem
servisa centriem, kuru saraksts ir norādīts iepakojuma sastāvā, vai arī varat to atrast tīmekļa vietnē: www.my-concept.com.
Brīdinājums patērētājam
Patērētāja pienākums ir saglabāt garantijas talonu un pirkuma apliecinošu dokumentu (kases čeku, pavadzīmi u.c.),
kas apliecina produkta iegādi. Sūdzību gadījumā izstrādājums rūpīgi jāiztīra un jāiesaiņo tā, lai, to transportējot uz
autorizēto servisa centru, tas netiktu bojāts.
Ražotājam (vai piegādātājam) ir tiesības nesegt izdevumus, kas ir saistīti ar nepamatotu sūdzību, un pieprasīt no
sūdzības iesniedzēja nepieciešamo atlīdzību par izdevumiem, kas ir radušies, noskaidrojot sūdzības pamatojumu.
Tiesības uz izstrādājuma bezmaksas labošanu, respektīvi, izstrādājuma atdošanu, nav iespējams izmantot šādos
gadījumos:
- ja nav tikuši ievēroti instalācijas, ekspluatācijas vai apkalpes nosacījumi, kas ir norādīti izstrādājuma lietošanas
instrukcijā;
- ja bojājums ir radies mehāniskas, termiskas vai ķīmiskas iedarbības, īssavienojuma vai elektrotīkla pārsprieguma
rezultātā;
8
40
SO1050
- ja bojājums ir radies trešās personas neprofesionālas rīcības rezultātā;
- ja bojājums ir radies dabas katastrofas rezultātā;
- ja bojājums ir radies nepietiekošas vai nepiemērotas aprūpes dēļ, kas ir pretrunā ar lietošanas instrukciju, tostarp
bojājumi, ko ir izraisījušas ūdens vai citas nogulsnes;
- ja izstrādājuma vai tā daļas nolietojums ir radies parastas lietošanas rezultātā;
- ja apsildes laukumu krāsas maiņu vai virsmu skrāpējumu ir izraisījusi parasta lietošana;
- ja izskata vai funkcijas maiņu ir izraisījis saules starojums, siltums, ūdens vai citas nogulsnes;
- ja atsevišķām izstrādājuma daļām, piem., akumulatoram, spuldzēm utt., ir beidzies kalpošanas laiks.
To, kāda ir attiecīgā bojājuma izcelsme, ir tiesīgs novērtēt vienīgi ražotājs, piegādātājs, autorizētais servisa centrs vai
tiesu eksperts nevis pārdevējs vai patērētājs.
Patērētājam nav tiesību uz bojātajām rezerves daļām, kas ir apmainītas garantijas remonta gaitā.
Ja patērētājs neievēro pirkšanas līguma nosacījumus, tā pienākums ir atdot izstrādājumu visā pilnībā, tostarp aprīkojumu
un dokumentus, kas tikuši piegādāti kopā ar izstrādājumu.
Uz dāvanām, kuras var tikt pievienotas izstrādājumam pārdošanas laikā un kuru cena no patērētāja nav iekasēta,
garantija neattiecas.
Patērētājam ir tikai tās tiesības, ko nosaka likums.
Piez.: Uz sūdzībām par bojājumiem, kas ir radušies izstrādājuma transportēšanas laikā, attiecas transportētāja sūdzību
iesniegšanas nolikumi.
Ražotājs:
Jindřich Valenta - ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Čehijas Republika,
tālr.: +420 465 471 433, fakss: +420 465 473 304, e-pasts: [email protected], mājaslapa: www.my-concept.com
Piegādātājs:
SIA Verners VT, Piedrujas iela 5a, Rīga LV-1073, Latvija
Tālr.: +371 67 021 021, fakss: +371 67 021 000, e-pasts: [email protected], www.verners.lv
SO1050
9
41
EN
WARRANTY CERTIFICATE
PRODUCT DATA:
Model:
Production number:
Date of purchase:
Seal and signature of vendor:
The vendor is obliged to inform the consumer of the features and parameters of the product and fill in the Warranty
Certificate fully and legibly on the day of purchase.
The Certificate is not valid without all the prescribed data correctly filled in!
The manufacturer (or importer) is responsible for the features of the product under the applicable technical standards and
conditions for the warranty period.
The warranty period is 24 months from the date of purchase, unless stated otherwise by the manufacturer (or importer).
Under the warranty the consumer is entitled to the free, timely and duly executed remedy of faults (see below), or
to receive a replacement of the defective part of the product, provided it is not disproportionate with regards to the
nature of the fault. The right to replacement of the product or termination of the purchase contract can be exercised
only if all the legal preconditions have been met, on the condition that the product was not excessively worn or
damaged.
The validity of the guarantee is subject to:
- Observance of the instructions mentioned in the Operating Manual;
- A document proving payment including all the prerequisites, or a valid Warranty Certificate;
Any claims with regards to product liability shall be exercised by the consumer with the vendor where the product
was purchased.
The right to repair can be exercised at the location where you purchased the product or at an authorized service centre;
a list of the centres is included in the product package or you may find it on the website www.my-concept.com.
Notice for consumers
The consumer is obliged to keep the Warranty Certificate and cash voucher to demonstrate payment for the product.
When exercising a claim on a product, it has to be cleaned and packed in order to prevent any damage during
transport to an authorized centre. The manuacturer (or importer) reserves the right not to accept a product which is
not cleaned duly. Additional cleaning of the product will be charged.
The manufacturer (or importer) reserves the right not to pay the cost of false claims and to require that the claiming
party cover all the necessary costs related to the examination of the qualification and solution of the claim.
The right to free repair of the product, or refund, shall not be exercised in the following cases:
- The conditions of the installation, operation and handling of the product, mentioned in the Operating Manual, were
not observed;
10
42
SO1050
-
The fault occurred due to mechanical, thermal or chemical damage, short circuit or overvoltage;
The fault is due to the unauthorized intervention of a third party;
The fault is due to force majeure;
The fault is due to insufficient or undue maintenance in conflict with the Operating Manual, including faults
caused by limescale and other sediments;
Wear and tear of the product, or its part, caused by regular use;
Change of the colour of heating surfaces, or scratched surfaces due to regular use;
Changes of appearance and function due to sunshine, thermal radiation, or limescale and other sediments;
Expired service life of some parts of the product, e.g. accumulators, bulbs etc.
The nature of the fault can be determined only by the manufacturer, importer, authorized centre, or authorized
expert, not by the vendor or consumer.
The consumer shall have no claim to faulty spare parts replaced within a warranty repair.
In the case of termination of the purchase contract, the consumer is obliged to return the complete product, including
the accessories and documents supplied.
There is no warranty related to promotional items supplied with the product, the price of which was not charged to
the consumer.
The consumer has all the minimum rights under the applicable laws.
Note: Claims regarding products damaged during transport shall be governed by the complaint procedure of the
freight forwarder.
Manufacturer:
Jindřich Valenta - ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Czech Republic,
tel: +420 465 471 433, fax: +420 465 473 304, email: [email protected], www.my-concept.com
Importer:
Jindřich Valenta - ELKO Valenta Czech Republic, Vysokomýtská 1800,
565 01 Choceň, Tel. +420 465 471 400, Fax: 465 473 304, www.my-concept.com
SO1050
11
43
CZ
SEZNAM SERVISNÍCH MÍST
SK
ZOZNAM SERVISNÝCH STREDISIEK
PL
WYKAZ PUNKTÓW SERVISOVYCH
www.my-concept.com
SO1050
44
Česká republika
Název
Ulice
PSČ
Město
Telefon
Fax
ELKO VALENTA-SERVIS
Vysokomýtská 1800
565 01
CHOCEŇ
465 471 433
465 473 304
E-mail
PSČ
Mesto
Telefón
Fax
[email protected]
Slovenská republika
Názov
Ulica
E-mail
ABC-SERVIS Jozef Abel
Štefánikova 50
949 03
Nitra
037/6526063
037/7413098
[email protected]
D-J SERVIS
Šebastovska 17
080 06
Prešov
051/7767666
051/7767666
[email protected]
ELEKTRA - D.Valach
Kožušnícka 34
911 05
Trenčín
032/6523806
HOSPOL elektro spol.s r.o
Rustaveliho 7
831 06
Bratislava
02/44889832
02/44873078
[email protected]
M-SERVIS Mareš Jaroslav
Komenského 38
010 01
Žilina
041/5640627
041/5640627
[email protected]
T.V.A. servis s.r.o.
Južná trieda 48/D
040 01
Košice
055/6338501
055/6233537
[email protected]
Odborárov 49
052 01
Spišská Nová Ves
053/4421857
053/4426030
[email protected]
Gorkého 2
036 01
Martin
043/4288211
043/4308993
[email protected]
Hatalova 341
029 01
Námestovo
0905/247408
043/5522056
[email protected]
Spojová 19
974 01
Banská Bystrica
048/4135535
048/4135521
[email protected]
VILLA MARKET s.r.o.
X-TECH ,s.r.o.
ZMJ elektroservis
ELSPO
[email protected]
Distribútor: ELKO Valenta - Slovakia, s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
tel.: +421 326 583 465, fax: +421 326 583 466, email: [email protected], www.my-concept.sk
Polska
SERWIS CENTRALNY
Nazwa
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Telefon
Elko Valenta Polska sp. z o.o.
Ostrowskiego 30
53-238
WROCŁAW
071/339-04-44 w. 27
45
Fax
E-mail
[email protected]
SO1050
Jindřich Valenta – ELKO Valenta Czech Republic
Vysokomýtská 1800,565 01 Choceň
Tel. +420 465 322 895, Fax: +420 465 473 304
www.my-concept.cz
ELKO Valenta – Slovakia, s.r.o.
Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466
www.my-concept.sk
Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o.
Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw
Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14
www.my-concept.pl
Verners VT Ltd.
Piedrujas iela 5a, Riga, Latvia
Tel. + 371 67021021, fakss + 371 67021000
e-pasts: [email protected]
www.verners.lv
Download

SO1050 CZ SK Sušička s Jogurtovačem Sušička s