RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00 Praha
Software RIBTEC® na statiku stavebních konstrukcí
RIBtec, RIBfem, RIBcad, RIBgeo
www.rib.cz
email: [email protected]
telefon: +420 241 442 078
Stavba: Stavba XYZ
Zpracoval:
Sv
Projekt: Novinky RIBtec FUNDA
Datum:
27. 2. 2015
RIB Software AG
Soubor: Základ s kalichem.RTfun
Funda V15.0 Build-Nr. 25022015
Typ: Kalich
Informace o projektu
Zakázka
Název
Umístění
Dílec
Příklad RIBtec FUNDA
Novinky RIBtec FUNDA
Základy
Kalich2A
Systémové informace
Schéma systému [m]
Normy
Zakládání: ČSN EN 1997-1
Návrhová situace: trvalá
Návrh: ČSN EN 1992-1-1
Geometrie a materiál
bx, by
h
bsx, bsy
ax, ay
he
t
γ1
tw
γB
fck
Šířka základu ve směru x/y
Výška základu
Šířka sloupu ve směru x/y
Excentricita sloupu ve směru x/y
Zásyp zeminou
Hloubka vetknutí základu
Specifická tíha zeminy nad základovou spárou
Hladina podzemní vody, vzdálenost od HH základu
Specifická tíha betonu
Tlaková válcová pevnost betonu, charakteristická
γS, γS,vnější
fyk
ftk
φ
c
tan δs,f
γ2
γc, γc,vnější
σRd
fcd
fyd
Mez kluzu výztuže, návrhová hodnota
αcc
Součinitel spolehlivosti výztuže stálá/mimořád.
Mez kluzu výztuže
Tahová pevnost výztuže
Úhel tření zeminy
Koheze
Úhel tření v základové spáře
Specifická tíha zeminy pod základovou spárou
Součinitel spolehlivosti betonu stálá/mimořád.
Odolnost základové spáry
Tlaková válcová pevnost betonu, návrhová
hodnota
Součinitel životnosti betonu
Základ a sloup
Typ základu
Kalich
bx [m]
by [m]
h [m]
Typ sloupu
3.000
2.000
0.500
Obdélník
bsx [m]
bsy [m]
αx [m]
αy [m]
0.600
0.400
-0.400
0.000
Geometrie kalichu
Hloubka v základu
Šířka kalichu horní ve směru X
Šířka kalichu dolní ve směru X
hp: 0.000 m
bxh: 1.300 m
bxd: 1.300 m
Výška kalichu
Šířka kalichu horní ve směru Y
Šířka kalichu dolní ve směru Y
hs:
1.250 m
byh: 1.100 m
byd: 1.100 m
strana:1/10
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00 Praha
Software RIBTEC® na statiku stavebních konstrukcí
RIBtec, RIBfem, RIBcad, RIBgeo
www.rib.cz
email: [email protected]
telefon: +420 241 442 078
Stavba: Stavba XYZ
Zpracoval:
Sv
Projekt: Novinky RIBtec FUNDA
Datum:
27. 2. 2015
Tloušťka stěny x kalichu horní
dx:
0.250 m
Tloušťka stěny y dolní
dy:
0.250 m
Charakteristiky železobetonu (C25/30, B500S)
Beton
C25/30
Měkká výztuž
B500S
γc
γc,vnější
αcc
γB [kN/m³]
fck [MN/m²]
fcd [MN/m²]
1.50
1.20
1.00
25.00
25.00
16.67
γs
γs,vnější
fyd [MN/m²]
fyk [MN/m²]
ftk [MN/m²]
1.15
1.00
434.78
500.00
540.00
Podloží, geometrie a materiál
tw [m]
φ [°]
c [°]
tan δs,f [°]
γ1 [kN/m³]
γ2 [kN/m³]
0.000
0.500
σRd= 220.00 kN/m², uživatelsky
30.00
0.00
0.577
20.00
20.00
he [m]
Zatížení
Pz [kN]
pz [kN/m]
qz [kN/m²]
Hx,y [kN]
ΔMII [kNm]
x1/y1 [m]
x2/y2 [m]
res.Mx [kNm]
res.My [kNm]
I
ZSI
AL
Schematický výkres
Svislé osamělé zatížení
Liniové zatížení
Plošné zatížení
Vodorovná síla
Přídavný moment z teorie II. řádu
Poloha osamělého zatížení (ohraničení vlevo u
spojitých a plošných zatížení)
Ohraničení vpravo u spojitých a plošných zatížení
Výsledný moment.x vlivem zatížení
Výsledný moment.y vlivem zatížení
Importované zatížení ze sloupu
Číslo zať. stavu z importovaného zatížení ze
sloupu
Výška základu pro výpočet vlastní tíhy
Kombinační součinitele
Typ účinku
Stálé zatížení
Skladovací prostory (Proměnné
E)
Vítr
γsup
γinf
ψ0
ψ1
ψ2
1.35
1.50
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0.90
1.00
0.80
1.50
0.00
0.60
0.20
0.00
Zatěžovací stavy
ZS I
ZSI
Typ účinku
Zdroj
0
1
2
Název
Vlastní tíha
Stálé zatížení
Skladovací prostory (Proměnné
E)
Vítr
3
Podíly vlastní tíhy
Poloha x/y; Výslednice Pz
Dílec
Deska
Kalich
Pz [kN]
x [m]
y [m]
75.00
44.69
0.000
-0.400
0.000
0.000
Součet vlastní tíhy ZS 0
ZS
Typ
0
F
AL [m²]
qz [kN/m]
Pz [kN]
ex [m]
ey [m]
6.00
12.5
75.0
0.000
0.000
strana:2/10
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00 Praha
Software RIBTEC® na statiku stavebních konstrukcí
RIBtec, RIBfem, RIBcad, RIBgeo
www.rib.cz
email: [email protected]
telefon: +420 241 442 078
Stavba: Stavba XYZ
Zpracoval:
Sv
Projekt: Novinky RIBtec FUNDA
Datum:
27. 2. 2015
Importovaná zatížení ze sloupu
Typ: S=zatížení ze sloupu; I=importované zatížení; c=charakteristické; d=návrhové
ZS Ty
p
1
2
3
S.c
S.c
S.c
Pz
[kN]
Hx
[kN]
Hy
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
ΔMxII
[kNm]
ΔMyII
[kNm]
ex
[m]
ey
[m]
257.0
573.0
0.0
0.0
20.0
35.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-96.0
-180.0
-90.0
0.0
0.0
0.0
-48.0
-106.0
0.0
-0.400
-0.400
-0.400
0.000
0.000
0.000
Kombinace zatěžovacích stavů
Ed
Kombinace zatěžovacích stavů
Krit.
Typ: G
Ed jen ze stálých zatížení, pro posudek polohy
výslednice (OJ)
Typ: G+Q
Kombinační kriterium: ZK=základní, M=mimořádná,
SP=stabilita polohy, NÁ=náraz
Ed ze stálých a proměnných zatížení, pro posudek
polohy výslednice (OJ)
rozh.='ano' ... Kombination ist bei einem Nachweis maßgebend.
Ed
rozh. Typ Krit. Kombinace
1
2
3
ANO
ANO
G
G+Q
G+Q
ZK
ZK
ZK
1.35*ZS1
1.35*ZS1+1.50*ZS2+0.90*ZS3
1.35*ZS1+1.50*ZS2+1.50*ZS3
Vnitřní účinky
Vnitřní účinky v základové spáře, teorie I.řádu
Ed
1
2
3
Nc
Nd
Hx,c
Hx,d
Hy,c
Hy,d
Mx,c
Mx,d
My,c
My,d
376.7
949.7
949.7
508.5
1368.0
1368.0
0.0
41.0
55.0
0.0
61.5
82.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24.7
-51.9
-112.4
33.3
-81.5
-172.3
Vnitřní účinky v základové spáře, teorie II.řádu
Ed
1
2
3
Nc
Nd
Hx,c
Hx,d
Hy,c
Hy,d
Mx,c
Mx,d
My,c
My,d
376.7
949.7
949.7
508.5
1368.0
1368.0
0.0
41.0
55.0
0.0
61.5
82.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-23.3
-205.9
-266.4
-31.5
-305.3
-396.1
Vnitřní účinky v návrhových řezech (podrobně)
Č. řezu 1, poloha ve směru x: x=0.70 m
Ed
Md [kNm]
Vd [kN]
1
2
3
49.0
188.7
204.6
120.9
457.2
492.7
Č. řezu 2, poloha ve směru x: x=-1.05 m
Ed
Md [kNm]
Vd [kN]
1
2
3
11.8
24.2
18.7
53.1
112.2
89.0
Č. řezu 3, poloha ve směru x: x=0.25 m
Ed
Md [kNm]
Vd [kN]
1
2
3
117.9
444.7
478.9
185.0
676.2
720.4
Č. řezu 4, poloha ve směru y: y=0.55 m
Ed
Md [kNm]
Vd [kN]
1
2
3
20.6
64.1
64.1
91.6
285.0
285.0
strana:3/10
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00 Praha
Software RIBTEC® na statiku stavebních konstrukcí
RIBtec, RIBfem, RIBcad, RIBgeo
www.rib.cz
email: [email protected]
telefon: +420 241 442 078
Stavba: Stavba XYZ
Zpracoval:
Sv
Projekt: Novinky RIBtec FUNDA
Datum:
27. 2. 2015
Č. řezu 5, poloha ve směru y: y=-0.55 m
Ed
Md [kNm]
Vd [kN]
1
2
3
20.6
64.1
64.1
91.6
285.0
285.0
Geotechnické posudky
Posudek stability polohy (teorie II. řádu γ-násobná)
Formát posudku: Mdst,d ≤ Mstb,d
Ačkoliv lze očekávat osu rotace ležící uvnitř základu, může být posudek veden porovnáním stabilizujících a
destabilizujících momentů k fiktivní hraně základu.
Mx,stb
Mx,dst
My,stb
My,dst
Stabilizující moment (osa x) vztažený k hraně základu
Destabilizující moment (osa x) vztažený k hraně
základu
Stabilizující moment (osa y) vztažený k hraně základu
Destabilizující moment (osa y) vztažený k hraně
základu
γG,stb
γG,dst
Součinitel spolehlivosti stálá=0.9 zohledněn
Součinitel spolehlivosti stálá=1.1 zohledněn
γQ,stb
γQ,dst
Součinitel spolehlivosti proměnná=0.0 zohledněn
Součinitel spolehlivosti proměnná=1.5 zohledněn
Zatěžovací stavy
ZS
1
2
3
Import Typ účinku
Účinky EQU
Stálé zatížení
Skladovací prostory (Proměnné
E)
Vítr
γstb (import)
γdstb (import)
působí kombinovaně
působí kombinovaně
působí kombinovaně
Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné
Ed
1
2
3
Mx,stb [kNm]
Mx,dst [kNm]
My,stb [kNm]
My,dst [kNm]
dst/stb
339.0
339.0
339.0
0.0
0.0
0.0
617.1
2250.2
2250.2
129.6
747.2
838.0
0.21
0.33
0.37
Rozhodující návrhová kombinace: Ed 3, η=0.37
Posudek vyhovuje
Posudky na mezních stavech únosnosti (MSÚ)
Posouzení zatížení základové spáry (teorie II. řádu γ-násobná)
Formát posudku: σd ≤ σRd
Dle normy lze alternativně namísto posudků na mezních stavech GEO-2 a posudku mezního stavu použitelnosti
vzájemně porovnat návrhové hodnoty napětí v základové spáře s návrhovou hodnotou odolnosti základové spáry.
ex,c
ey,c
Excentricita ve směru x charakteristická
Excentricita ve směru y charakteristická
Pres,d
Ared,c
σd
Tlak v základové spáře vztažený na Ared,c (návrhová
hodnota)
σRd
Návrhová hodnota výslednic (P)
Zmenšená, zcela přetlačená plocha
Ared,c = (bx - 2ex) * (by - 2ey)
Dovolený tlak v základové spáře (dle DIN nebo
uživatelsky)
Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie I. řádu γ-násobné
Ed
1
2
3
Pres,d [kN]
ex [m]
ey [m]
Ared,c [m²]
σd [kN/m²]
σRd [kN/m²]
σd/σRd
377
950
950
-0.07
0.05
0.12
0.00
0.00
0.00
5.74
5.78
5.53
89
237
248
220
220
220
0.403
1.076
1.125
Rozhodující návrhová kombinace: Ed 3, η=1.13
Posudek nevyhovuje!
strana:4/10
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00 Praha
Software RIBTEC® na statiku stavebních konstrukcí
RIBtec, RIBfem, RIBcad, RIBgeo
www.rib.cz
email: [email protected]
telefon: +420 241 442 078
Stavba: Stavba XYZ
Zpracoval:
Sv
Projekt: Novinky RIBtec FUNDA
Datum:
27. 2. 2015
Posudek usmyknutí (teorie I. řádu γ-násobná)
Formát posudku: Td/Rtd ≤ 1.0
Rtd = V · tan δs,f / γGl
V
Hx
Normálová síla, charakteristická
Vodorovná síla X, charakteristická
Rtd
Td
Hy
Rtk
Vodorovná síla Y, charakteristická
Odolnost na usmyknutí, charakteristická
η
γGl
Odolnost na usmyknutí, návrhová hodnota Rtk / γGl
Celková vodorovná síla (návrhová hodnota)
√(Hx² + Hy²)
Stupeň využití, musí být ≤ 1.0
Součinitel spolehlivosti pro usmyknutí = 1.1
Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie I. řádu γ-násobné
Ed
V [kN]
Hx [kN]
Hy [kN]
Rtk [kN]
Rtd [kN]
Td [kN]
Td/Rtd
1
2
3
376.7
949.7
949.7
0.0
41.0
55.0
0.0
0.0
0.0
217.5
548.3
548.3
197.7
498.5
498.5
0.0
61.5
82.5
0.000
0.123
0.166
Rozhodující návrhová kombinace: Ed 3, η=0.17
Posudek vyhovuje
Stabilita podloží (teorie I. řádu γ-násobná)
Formát posudku: Vd ≤ Rnd
Na základě DIN 4017, Rnd = (bx' · by' · γ2 · b' · Nb + γ1 · d · Nd + c · Nc) · 1/ γGr
bx'
by'
d
Nb
Nd
Nc
Zmenšená výpočetní šířka excentricky zatíženého
základu
Hloubka založení
Součinitel únosnosti k vlivu šířky založení
Součinitel únosnosti k vlivu bočního nárazu
Součinitel únosnosti k vlivu koheze
γ1
γ2
Specifická tíha zeminy nad základovou spárou
Specifická tíha zeminy pod základovou spárou
Vd
c
Ep,c,50
Rn,c
Rn,d
Zmenšená výpočetní délka excentricky zatíženého
základu
Koheze
Odolnost zeminy vybuzená vnějšími silami (max. 50%)
Char. odolnost základové spáry kolmo k její ploše
Návrhová odolnost stability podloží kolmo k základové
spáře(γGr = 1.4)
Návrhová hodnota působící normálové síly
Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie I. řádu γ-násobné
Ed
1
2
3
bx' [m]
by' [m]
Nb
Nd
2.87
2.89
2.76
2.00
2.00
2.00
7.9
7.2
6.8
24.8
23.3
23.0
Rozhodující návrhová kombinace: Ed 3, η=0.69
Nc Epc,50[kN]
41.2
38.5
38.1
0.0
0.0
0.0
Rn,c [kN]
Rn,d [kN]
Vd [kN]
Vd / Rnd
3247.5
3001.0
2777.5
2319.7
2143.6
1983.9
508.5
1368.0
1368.0
0.219
0.638
0.690
Posudek vyhovuje
strana:5/10
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00 Praha
Software RIBTEC® na statiku stavebních konstrukcí
RIBtec, RIBfem, RIBcad, RIBgeo
www.rib.cz
email: [email protected]
telefon: +420 241 442 078
Stavba: Stavba XYZ
Zpracoval:
Sv
Projekt: Novinky RIBtec FUNDA
Datum:
27. 2. 2015
Posudky na mezních stavech použitelnosti (MSP)
Rozevíraná spára
R1/2: Rozh. výslednice oblastí jádra; R3: Rozh. výslednice stability polohy
Natočení základu a omezení rozevírané spáry (toerie I. řádu, charakteristická)
Formát posudku: ex/bx ≤ 1/6; ey/by ≤ 1/6; (ex/bx)²+(ey/by)² ≤ 1/9
Ověřuje se, zda výslednice od stálých zatížení leží uvnitř 1. oblasti jádra a výslednice od stálých a proměnných zatížení
uvnitř 2. oblasti jádra.
ex / bx ≤ 1/6 1. oblast jádra ve směru x
ey / by ≤ 1/6 1. oblast jádra ve směru y
(ex / bx)² + (ey / by)² ≤ 1/9 2. oblast jádra
bx
by
ex,y,G
ex,y,P
Pres,G,c
Pres,P,c
Šířka základu ve směru x
Šířka základu ve směru y
Excentricita ve směru x/y vlivem stálých zatížení
Excentricita ve směru x/y vlivem stálých +
proměnných zatížení
Výslednice od stálých zatížení
Výslednice od stálých + proměnných zatížení
OJ1x
OJ1y
OJ2
1. OJ
Korespondující excentricita = ex,G / bx
Korespondující excentricita = ey,G / by
Korespondující excentricita = (ex,P / bx)² + (ey,P / by)²
Stupeň využití 1.oblast jádra OJ1 ≤ 1/6
2. OJ
**
Stupeň využití 2.oblast jádra OJ2 ≤ 1/9
Bez posouzení OJ1, neboť je atribut Ed = 'stálá'
Posudek - návrhové hodnoty na základě Toerie I. řádu, charakteristická
Ed
1
2
3
Pres,G,c
[kN]
ex,G
[m]
ey,G
[m]
Pres,P,c
[kN]
ex,P
[m]
ey,P
[m]
OJ1x
OJ1y
OJ2
1.OJx
[%]
1.OJy
[%]
1.OJ
[%]
2.OJ
[%]
377
377
377
-0.07
-0.07
-0.07
0.00
0.00
0.00
377
950
950
-0.07
0.05
0.12
0.00
0.00
0.00
-0.02
**
**
0.00
**
**
0.00
0.00
0.00
13.1
**
**
0.0
**
**
13.1
**
**
0.4
0.3
1.4
1.oblast jádra:
Rozhodující Ed 1, η=0.13
Posudek vyhovuje
2.oblast jádra:
Rozhodující Ed 3, η=0.01
Posudek vyhovuje
strana:6/10
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00 Praha
Software RIBTEC® na statiku stavebních konstrukcí
RIBtec, RIBfem, RIBcad, RIBgeo
www.rib.cz
email: [email protected]
telefon: +420 241 442 078
Stavba: Stavba XYZ
Zpracoval:
Sv
Projekt: Novinky RIBtec FUNDA
Datum:
27. 2. 2015
Informativní posudky
Výslednice a nulová čára při rozevírané spáře
Formát posudku
Poloha nulové čáry se počítá iterativně a protokoluje se jako úsečka procházející průsečíky s hranami základu.
Podíl rozevírané spáry se pro porovnání zadává jako poměr k rozevírané ploše A k celkové plochy A. Ak/A = 0 tedy
odpovídá plně přetlačené základové spáře, při Ak/A = 0.5 je dosaženo 50% maximálního dovoleného rozevření
základové spáry.
Ak/A = 0 pro stálá zatížení
Ak/A ≤ 0.5 pro stálá a proměnná zatížení
Pres
ex
ey
σM
Ak/A
Celková normálová síla
Excentricita ve směru x
Excentricita ve směru y
Kontaktní napětí v těžišti tlačené plochy
Poměr rozevíraná plocha / celková plocha
x1
y1
x2
y2
1. bod nulové čáry napětí
1. bod nulové čáry napětí
2. bod nulové čáry napětí
2. bod nulové čáry napětí
Posudek polohy nulové čára na základě teorie II. řádu γ-násobné
Ed
1
2
3
Pres,G
[kN]
ex
[m]
Podloží
[m]
σM
[kN/m²]
x1
[m]
y1
[m]
x2
[m]
y2
[m]
Ak/A
376.7
949.7
949.7
0.062
0.217
0.280
0.000
0.000
0.000
62.8
158.3
158.3
----
----
----
----
0.0000
0.0000
0.0000
Kontaktní napětí ve vrcholech
Vrcholy
Pouze informativně, bez posouzení. Lze určit lokální maxima, resp. minima napětí ve vrcholech základu.
Ed
1
2
3
σ1 [kN/m²]
σ2 [kN/m²]
σ3 [kN/m²]
σ4 [kN/m²]
71.0
141.0
120.8
54.6
175.6
195.7
54.6
175.6
195.7
71.0
141.0
120.8
strana:7/10
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00 Praha
Software RIBTEC® na statiku stavebních konstrukcí
RIBtec, RIBfem, RIBcad, RIBgeo
www.rib.cz
email: [email protected]
telefon: +420 241 442 078
Stavba: Stavba XYZ
Zpracoval:
Sv
Projekt: Novinky RIBtec FUNDA
Datum:
27. 2. 2015
Návrh železobetonu
Rozdělení dolní výztuže
Návrhové řezy
Řez
1
2
3
4
5
Směr As
x
x
x
y
y
Návrhový řez [m]
Poloha
Šířka
Výška
0.700
-1.050
0.250
0.550
-0.550
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
Návrh na
Ohyb+smyk
Ohyb+smyk
Ohyb+smyk
Ohyb+smyk
Ohyb+smyk
Návrh na ohyb
Legenda
Mmax
Mmin
h
b
zi,B
d1
Max. návrhový moment
Min. návrhový moment
Výška dílce v návrhovém řezu
Šířka dílce v návrhovém řezu
Vnitřní rameno pro návrh na ohyb
Osové krytí výztuže horní(h) a dolní(d)
As,d
As,h
εb
εs
d
cvl
Nutná podélná výztuž dolní
Nutná podélná výztuž horní
Stlačení betonu
Přetvoření výztuže
Rozhoduje výztuž na celistvost
Krytí betonem pro výpočet ziS
Poloha výztuže [cm]
d1,d,x
d1,d,y
d1,h,x
d1,h,y
cvl,d,x
cvl,d,y
cvl,h,x
cvl,h,y
3.0
3.0
3.0
3.0
6.0
6.0
6.0
6.0
Návrh na ohyb
Řez
Mmax
[kNm]
Mmin
[kNm]
h
[m]
b
[m]
εb
[‰]
εs
[‰]
zi,B
[m]
As,d
[cm2]
As,h
[cm2]
1
2
3
4
5
225.1
26.6
526.8
81.0
81.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
-2.54
-2.54
-2.54
-2.54
-2.54
-1.35
-1.35
-1.35
-1.35
-1.35
0.423
0.423
0.423
0.423
0.423
12.5d
12.5d
26.7
18.8d
18.8d
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Dolní výztuž ve směru Y rozdělit následovně (xa=-1.500 m)
sbx [m]
Asd [cm²]
0.725
3.29
0.750
5.64
0.375
3.29
0.375
3.29
0.775
3.29
strana:8/10
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00 Praha
Software RIBTEC® na statiku stavebních konstrukcí
RIBtec, RIBfem, RIBcad, RIBgeo
www.rib.cz
email: [email protected]
telefon: +420 241 442 078
Stavba: Stavba XYZ
Zpracoval:
Sv
Projekt: Novinky RIBtec FUNDA
Datum:
27. 2. 2015
Návrh kalichu se zdrsněnou spárou dle Schlaich/Schäfer
Schematický výkres
Legenda
l0
an
lbd
Ash
Tv,Th
Nutná stykovací délka
Světlá vzdálenost výztuže sloup / kalich =min(4*ds,50mm)
Nutná kotevní délka
Vodorovná výztuž kalichu (celkem)
Tahová síla v přenosu zatížení sloup-základ
tdopo
tnut
tstáv
Asv
aVýz
Doporučená hloubka vetknutí sloupu = 1,50 ∙ bs
Nutná hloubka vetknutí sloupu = l0+an
Stávající hloubka vetknutí sloupu
Svislá výztuž sloupu / kalichu (po stranách)
Vzdálenost výztuže sloup / kalich
Podmínky soudržnosti
fck [N/mm²]
fbd [N/mm²]
fyd [N/mm²]
20
25
3.46
4.09
435
435
Sloup
Kalich
Soudržnost
Podmínky soudržnosti dobré
Dobrá soudržnost
Zadání pro návrh kalichu
Bednění:
Asx,stáv svislé výztuže:
Svislá výztuž kalichu ds:
profilovaný
0.00 cm2
16 mm
Tloušťka zálivky dt:
Asy,stáv svislé výztuže:
Svislá výztuž sloupu ds:
0.045 m
0.00 cm2
15 mm
Návrh
Směr As
x
y
x
y
Asv
Asv
Ash
Ash
Ed
Mx,d [kNm]
My,d [kNm]
Pz,d [kN]
Hx,d [kN]
Hy,d [kN]
3
0
3
0
0.0
0.0
758.4
758.4
-
1206.5
0.0
1206.5
0.0
82.5
82.5
-
0.0
0.0
Sloup
tstáv [m]
tnut [m]
tdopo [m]
aVýz,x [m]
aVýz,y [m]
1.205
0.982
0.720
0.275
0.275
Směr As
x
y
ds[mm]
T1v [kN]
Asv1,nut[cm²]
Asv1,stáv[cm²]
an [m]
lbd [m]
l0 [m]
15
15
1120.35
0.00
25.8
0.0
25.8
0.0
0.209
0.000
0.706
0.706
0.773
0.000
ds[mm]
T1v [kN]
Asv1,nut[cm²]
Asv1,stáv[cm²]
an [m]
lbd [m]
l0 [m]
T2h [kN]
Ash2 [cm²]
16
16
817.48
0.00
18.8
0.0
18.8
0.0
0.209
0.000
0.446
0.000
0.669
0.000
805.31
0.00
18.5
0.0
Kalich
Směr As
x
y
strana:9/10
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00 Praha
Software RIBTEC® na statiku stavebních konstrukcí
RIBtec, RIBfem, RIBcad, RIBgeo
www.rib.cz
email: [email protected]
telefon: +420 241 442 078
Stavba: Stavba XYZ
Zpracoval:
Sv
Projekt: Novinky RIBtec FUNDA
Datum:
27. 2. 2015
Návrh na smyk
Posudek smykové únosnosti, výpočet jako Deska
Úhel třmínkové výztuže: 90.00 °
Legenda
VEd
VRd,max
zi,S
asb
ass
θ
Stavající posouvající síla
Max. únosná síla v tlačené diagonále
Vnitřní rameno pro návrh na smyk
Nutná třmínková výztuž, vždy pod úhlem 90° k
podélnému směru
Nutná třmínková výztuž, vždy pod úhlem alpha k
podélnému směru
Úhel tlačených diagonál
VRd,ct
VRd,sy
ρl
asbmin
Odolnost betonu pro minimální výztuž
Posouvající síla únosná výztuží
Stavající stupeň podélného výztužení
Min. smyková výztuž, třmínky
assmin
Min. smyková výztuž, ohyby
As [cm²/m]
cm² výztuže průřezu na běž. m v podélném směru
Návrh na smyk - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné
Č.
1
2
3
4
5
VEd
[kN]
VRd,ct
[kN]
VRd,max
[kN]
VRd,sy
[kN]
zi,S
[m]
ρl
[%]
492.7
112.2
720.4
360.1
360.1
349.4
349.4
349.4
524.1
524.1
3351.8
3807.0
2665.5
5710.5
5710.5
492.7
0.0
720.4
0.0
0.0
0.423
0.423
0.423
0.423
0.423
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
θ asbmin
assmin
asb
ass
[°] [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m]
30.8
45.0
22.2
45.0
45.0
16.00
0.00
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.00
0.00
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Rozhodující výsledky návrhu:
Nut.smyk.výztuž Třmínky 16.00 cm2/m v řezu: 1, Rozdělení: rovnoměrně,
Nut.smyk.výztuž Ohyby 0.00 cm2/m v řezu: 1, Rozdělení: rovnoměrně
Posudek propíchnutí
Legenda
VEd
σ0,d
Acrit
Ucrit
U0
acrit/dm
Působící posouvající síla
Tlak v základové spáře uvnitř Acrit
Odpočtové plochy uvnitř kritického řezu
Efektivní obvod kritického řezu
Efektivní obvod zatěžované plochy
Sklon propichujícího kužele acrit/dm=cotθ
VEd,red
ß
acrit
Uout
dm
vEd
vRd,c
Odolnost na propíchnutí bez výztuže na
propíchnutí
Vzdálenost poslední vnější řady výztuže od
hrany sloupu
Průměrný stupeň vyztužení
Vzdálenost řady výztuže od hrany sloupu
vRd,max
Zmenšená posouvající síla
Součinitel navýšení pro excentrická zatížení
Vzdálenost kritického řezu od hrany sloupu
Obvod oblasti s výztuží na propíchnutí
Průměrná statická účinná výška
Korespondující posouvající síla
(ß⋅VEd/(Ucrit)⋅dm)
Maximální odolnost na propíchnutí
asx/asy
Stáv./nut. podélná výztuž dolní/horní
Asw,j
Uuj
Součty výztuže na propíchnutí po řadách
Efektivní obvod řady výztuže
Lw
ρl
aj
Posudek propíchnutí - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné
Ed
ρl
[%]
3
0.186
VEd
[kN]
Acrit
[m²]
σ0d
[kN/m²]
Ucrit
[m]
VEd,Red
[kN]
Uout
[m]
β
[-]
U0
[m]
acrit
[m]
Lw
[m]
dm
[m]
acrit/dm
[-]
asx,h
[cm²/m]
asx,d
[cm²/m]
asy,h
[cm²/m]
asy,d
[cm²/m]
vEd
[MN/m²]
vrd,c
[cm²/m]
vRd,max
[MN/m²]
vEd/vRd,c
[-]
1206.5
3.17
201.1
6.70
568.2
7.58
1.57
4.80
0.30
0.14
0.47
0.65
0.00
13.35
0.00
5.70
0.284
1.148
1.793
Není nutná výztuž na propíchnutí.
Přehled posudků
Posudek
Stav
Ed
Bezpečnost polohy
Tlak v zákl.spáře (TeoIř)
Posudek usmyknutí (TeoIř)
Stabilita podloží (TeoIř)
1.oblast jádra (TeoIř)
2.oblast jádra (TeoIř)
vyhovuje
nevyhovuje!
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
3
3
3
3
1
3
Využití
0.37
1.13
0.17
0.69
0.13
0.01
strana:10/10
Download

základ s kalichem, protokol statického výpočtu a návrhů