Workshop RIBfem TRIMAS
Navrhování ŽB na MSP
„Bílé vany“
Statický výpočet a návrh
podzemní vodonepropustné
železobetonové šachty
Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systému RIBTEC.
Postupy uvedené v této příručce, jakož i příslušné programy jsou majetkem RIB.
RIB si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět změny v této dokumentaci.
Software popisovaný v této příručce je dodáván na základě Kupní softwarové smlouvy.
Tato příručka je určena výhradně zákazníkům RIB. Veškeré uváděné údaje jsou bez záruky.
Bez svolení RIB nesmí být tato příručka rozmnožována a předávána třetím osobám.
V otázkách záruky odkazujeme na naše Všeobecné smluvní podmínky pro software.
Copyright 2015
RIB stavební software s.r.o.
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
telefon:
241 442 078
email:
[email protected]
Stav dokumentace: 02-2015
RIBTEC® je registrovaná značka RIB stavební software s.r.o.
Windows Vista, 7 a 8 jsou registrovanými obchodními názvy společnosti Microsoft Corp.
Další v této příručce používané názvy produktů jsou pravděpodobně vlastnictvím jiných
společností a jsou používány pouze pro účely identifikace.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
strana 3
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Popis konstrukce
Kontrola min. konstrukční tloušťky dílců na vodonepropustnost
OBSAH
1 STATICKÝ VÝPOČET A NÁVRH ŽELEZOBETONOVÉ ŠACHTY
1.1 Popis konstrukce
1.2 Základní konstrukční parametry
1.3 Požadavky na vodonepropustnost
1.3.1 Kontrola min. konstrukční tloušťky dílců na vodonepropustnost
1.3.2 Tlakový spád, požadavek na šířky trhlin, výška tlačené zóny
1.4 Zatížení
1.5 Přehled hlavních pracovních kroků
1.6 Zadání výpočetního modelu
1.6.1 Vytvoření a start nového projektu RIBfem TRIMAS 
1.6.2 Nastavení typu objektu a normy
1.6.3 Zadání geometrie výpočetního modelu
1.6.3.1
1.6.3.1.1
1.6.3.2
1.6.3.3
1.6.3.4
1.6.3.5
1.6.3.5.1
1.6.3.5.2
1.6.4
Definice plochy dna šachty
Vytvoření prostupů v ploše dna
Definice ploch obvodových stěn šachty
Definice ploch obvodových stěn čerpadlové jímky
Definice plochy dna čerpadlové jímky
Definice plochy víka šachty
Uvolnění ohybového spoje víka se stěnami šachty
Odstranění singularity výpočetního modelu
Zadání zatížení
1.6.4.1
1.6.4.2
1.6.4.3
1.6.4.3.1
1.6.4.3.2
1.6.4.3.3
1.6.4.3.4
1.6.4.3.5
1.6.4.4
1.6.4.4.1
1.6.4.5
1.7.2
Všeobecné návrhové parametry
Návrhové parametry pro MSÚ
Návrhové parametry pro MSP
Přenesení návrhových parametrů na ostatní dílce
Start výpočtu, kombinací a návrhů ŽB
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
9
11
12
13
13
14
15
15
17
19
Zatěžovací stav „Vlastní tíha“
Zatěžovací stav „Zásyp víka“
Zatížení stěn tlakem zeminy
Srovnání orientace lokálních systémů stěn
Zatěžovací stav „Boční tlak sever“
Zatěžovací stav „Boční tlak východ“
Zatěžovací stav „Boční tlak jih“
Zatěžovací stav „Boční tlak západ“
Zatěžovací stav naplnění šachty kapalinou
Změna kvazistálého součinitele psi.2 pro naplnění šachty kapalinou
Zatěžovací stav pojezdu terénu vozidlem
1.6.5 Návrhové kombinace
1.6.6 Ukončení zadání výpočetního modelu
1.7 Výpočet FEM, kombinace a návrhy železobetonu
1.7.1 Upřesnění parametrů a nastavení pro návrhy ŽB
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.1.3
1.7.1.4
5
19
20
21
21
23
24
24
25
25
27
27
28
28
29
29
30
31
33
34
35
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Popis konstrukce
Kontrola min. konstrukční tloušťky dílců na vodonepropustnost
strana 4
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.8 Kontrola a vyhodnocení výsledků
1.8.1 Základní kontrola výpočetního modelu – zobrazení deformací
1.8.2 Zobrazení výsledků návrhů ŽB na MSP
1.8.2.1
1.8.2.2
1.8.2.2.1
1.8.2.2.2
1.8.2.3
1.8.2.4
1.8.2.5
1.8.2.6
1.8.3
1.8.4
39
41
41
42
43
45
47
53
Protokol řešených zatěžovacích stavů a jejich návrhových kombinací
Další užitečná zobrazení výsledků
1.8.4.1
1.8.4.2
1.8.5
1.8.6
Zobrazení nutných ploch výztuže
Zobrazení rozhodujícího mezního stavu
Rozhodujícího mezní stav pro max. výztuže
Rozhodujícího mezní stav pro napětí
Textová rekapitulace výsledků návrhů na MSP
Zobrazení míst s trhlinami
Detailní textový protokol návrhů a posouzení na MSP
Výška tlačené zóny ve stavu s trhlinami
Nutná výztuž v řezu konstrukcí a součet množství výztuže v řezu
Napětí v základové spáře a dotaz na kombinace min/max
Teoretická spotřeba výztuže
Smyková výztuž
53
55
55
55
56
57
2 POUŽITÝ FUNKČNÍ ROZSAH SOFTWARU RIBFEM TRIMAS
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
37
38
38
58
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
strana 5
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Popis konstrukce
Kontrola min. konstrukční tloušťky dílců na vodonepropustnost
1 Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.1 Popis konstrukce
Následující výklady popisují postup zadání geometrie, zatížení, materiálových a návrhových parametrů
pro statický výpočet (FEM), návrh a vyhodnocení železobetonové (prefabrikované) konstrukce
jednoduché podzemní šachty v systému RIBfem TRIMAS®. Řešeny jsou mezní stavy únosnosti (MSÚ) a
použitelnosti (MSP), včetně požadavku na vodonepropustnost. Vlastní výrobní a technologické postupy,
receptury betonu, těsnění pracovních spár, prostupů apod. nejsou řešeny, neboť tato témata nejsou
přímo předmětem softwarové podpory navrhování.
Tvar a rozměry šachty vyplývají z následujících obrázků.
Pro usnadnění zadání geometrie šachty je k dispozici její půdorys ve formátu DXF (2D, rovina xy,
jednotky [mm]), název souboru Sachta.dxf.
Tento soubor se nachází ve standardní složce demonstračních příkladů RIBfem TRIMAS,
podsložka MSP.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Základní konstrukční parametry
Kontrola min. konstrukční tloušťky dílců na vodonepropustnost
strana 6
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.2 Základní konstrukční parametry
Konstrukční provedení šachty je následující:
 beton
C30/37
 výztuž
B500A, max. průměr prutů 16 mm,
 osové krytí výztuže
horní/dolní u desek,
resp. vnitřní/vnější u stěn
40/40 mm,
 tloušťka krycí vrstvy výztuže betonem
35 mm,
 betonářské sítě jako horní a dolní konstrukční výztuž
3,85 cm2/m,
 jednotná tloušťka stěn a desek
200 mm,
 třída prostředí
XC4,
 ohybově tuhé provedení styků základová deska – stěny a rohů stěn,
 volně osazené víko šachty,
tj. bez přenosu horizontálních zatížení a ohybových momentů do svislých stěn,
alternativně lze např. modelovat i víko osazené na trny nebo s fazetou,
 homogenní (vyštěrkovaná a rovnoměrně zhutněná) základová spára,
(pružinová konstanta plošného uložení ve svislém směru cca 9.000 kN/m 3).
1.3 Požadavky na vodonepropustnost
Šachta má být realizována jako vodonepropustná podle Technických pravidel ČBS, Směrnice pro
vodonepropustné ŽB konstrukce, a to za následujících podmínek:
 třída namáhání
1,
tj. tlaková a netlaková voda, dočasně vzdutá prosakující voda,
 třídy užívání
B,
tj. vznik vlhkosti na povrchu betonové konstrukce je přípustný,
 výška návrhové vodní hladiny = zaplnění šachty
2,7 m.
1.3.1 Kontrola min. konstrukční tloušťky dílců na vodonepropustnost
Z tabulky 1 Technických pravidel ČBS, Směrnice pro vodonepropustné ŽB konstrukce plyne pro danou
třídu namáhání č. 1 požadavek na min. tloušťku prefabrikovaných stěn a základových desek dmin = 200
mm. Tuto podmínku konstrukce prefabrikované šachty s navrženou tloušťkou dskut. = 200 mm všech
stěn a desek splňuje.
1.3.2 Tlakový spád, požadavek na šířky trhlin, výška tlačené zóny
Max. šířka trhlin pro návrhy ŽB se stanoví dle požadavků na vodonepropustnost. Rozhodujícím
parametrem je tzv.
 tlakový spád = návrhová výška vodní hladiny 2,7 m / tloušťka stěny 0,20 m = 13,5.
Hodnotě tlakového spádu 10 < 13,5 < 15 odpovídá v tabulce 2 Technických pravidel ČBS, Směrnice pro
vodonepropustné ŽB konstrukce při třídě namáhání 1 a třídě užívání B.
 max. dov. šířka trhliny wk = 0,15 mm.
Dle Technických pravidel ČBS lze alternativně připustit i vznik širších trhlin wk ≤ 0,20 mm, musí
však být splněna podmínka dodržení minimální výšky tlačené zóny ŽB průřezů x ≥ 30 mm, resp.
x ≥ 1,5 * Dmax, kde Dmax je max. průměr kameniva. Nemůže být tedy použito větší kamenivo
než o průměru 20 mm.
1.4 Zatížení
Jsou uvažována následující zatížení:
 vlastní tíha ŽB konstrukce,
 výška přesypu zeminou
 rovnoměrný obsyp zeminou,
specifická tíha zeminy
 zaplnění kapalinou po horní okraj šachty
 přitížení víka šachty
roznosem zatížení od pojezdu vozidla
 silové a deformační zatěžování,
staří betonu v době 1. zatěžování 28 dnů.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
800 mm,
20 kN/m3,
10 kN/m3,
5 kN/m2,
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Přehled hlavních pracovních kroků
Vytvoření a start nového projektu RIBfem TRIMAS
strana 7
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.5 Přehled hlavních pracovních kroků
Krok 1:
zadání výpočetního modelu
 zadání geometrie výpočetního modelu včetně vlastností konstrukčních prvků
 definice zatížení s automatikou návrhových kombinací
Krok 2:
výpočet a návrh
 upřesnění návrhových parametrů na MSÚ a MSP
 výpočet vnitřních účinků, kombinací a návrhů ŽB
Krok 3:
kontrola, vyhodnocení a dokumentace výsledků
 kontrola deformací
 max. nutné plochy výztuže
 zobrazení oblastí s trhlinami
 detailní kontrola zvoleného místa konstrukce
1.6 Zadání výpočetního modelu
1.6.1
Vytvoření a start nového projektu RIBfem TRIMAS 
Z nabídky Windows Start zvolte funkci RIB > RIB stavební statika > RIBfem > Start RIBfem.
 V panelu Start RIBfem zvolte nebo vytvořte novou libovolnou složku (např. Projekty) a tlačítkem
Nová položka startujte proces vytvoření nové zadávací položky.
 V nabídnutém panelu RIB Statika stavebních konstrukcí se postavte na podskupinu RIBfem
Metoda konečných prvků, produkt TRIMAS Prostorový systém FEM a zadejte název
položky např. Sachta. Po potvrzení tlačítkem OK se objeví další panel RIBTEC Navigator –
Položka: Sachta.x3d.
 V panelu RIBTEC Navigator se postavte na funkci Úpravy a stisknutím tlačítka Provést (nebo
poklepáním na funkci Úpravy) spustíte vlastní prostředí RIB TRIMAS Generování na zadání
výpočetního modelu.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Zadání výpočetního modelu
Nastavení typu objektu a normy
strana 8
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Panel Start RIBfem v pozadí již nebudete k dalšímu postupu potřebovat a může být proto
ukončen. Proces RIBTEC Navigatoru může být ponechán v pozadí. Popř. lze tento kdykoliv opět
spustit poklepáním na jakýkoliv dokument (položku) typu *.X3D.
Zobrazení roviny konstrukčního rastru (tečkovaný čtverec v pozadí) lze vypnout funkční klávesou
F2.
1.6.2
Nastavení typu objektu a normy
Nastavte typ objektu a návrhovou normu pomocí funkce Možnosti > Normy v panelu Řízení návrhů na
následující hodnoty:
 Trvalá situace,
 ČSN EN 1992-1-1,
 Pozemní stavby,
 Beton,
 Speciální pozemní stavby.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Zadání výpočetního modelu
Zadání geometrie výpočetního modelu
strana 9
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.6.3
Zadání geometrie výpočetního modelu
Jedná se o prostorový výpočetní model, tudíž nabídnutý panel filtru úlohy 3D systém převezmeme a
potvrdíme.
Jako základ pro vytvoření geometrie výpočetního modelu využijeme již dříve zmíněná data CAD ve
formátu dxf.
 Zvolte funkci Soubor > Rozhraní > DXF > Otevřít, přejděte do podsložky MSP
demonstračních příkladů RIBfem TRIMAS a vyberte soubor Sachta.dxf.
 Nabídnutý faktor převýšení změňte na 0,001 (data CAD v [mm] se převádí na [m]),
v nabídnutém panelu Načíst data DXF zvolte hladiny w_achs_1 / w_achs_2 a hladinu
prostup.
 Na záložce transformace zkontrolujte překlopení kladného směru osy Y (to proto, aby zatížení
vlastní tíhou působilo logicky v kladném směru osy Z) a potvrďte načtení dat.
Načtené červené čáry vnějšího obrysu desky nebudeme potřebovat (pro generování ploch stěn se
využijí žluté čáry jejich os).
 Tyto postupně vymažeme pomocí funkce Linie > Smazat (potvrdit panel „včetně bodů“).
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Zadání výpočetního modelu
Zadání geometrie výpočetního modelu
strana 10
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Kruhový obrys prostupu ve dně šachty rozdělíme ze stávajících dvou na osm dílčích segmentů.
Vygeneruje se tak příznivější síť konečných prvků.
 Použijte opakovaně funkci Linie > Dělit > Ve středu a označte postupně původní a nově
rozdělené kruhové oblouky a po dosažení rovnoměrného dělení obrysu prostupu.
Při této akci okamžitě vznikají na dělených segmentech nové body.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
strana 11
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Zadání výpočetního modelu
Zadání geometrie výpočetního modelu
1.6.3.1 Definice plochy dna šachty
Popis výpočetního modelu zahájíme zadáním deskové plochy dna šachty.
 Aktivujte funkce Stěnodesek kliknutím na příslušnou ikonu v panelu nástrojů.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Vytvořit > Na linii.
 V nabídnutém panelu Parametry skořepiny pomocí tlačítek s textem „…“ postupně nově
definujte a přiřaďte požadované vlastnosti plochy dna.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Zadání výpočetního modelu
Zadání geometrie výpočetního modelu
strana 12
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
 Po potvrzení panelu Parametry skořepiny tlačítkem OK postupně označujte čáry (= osy stěn)
obrysu dna až jejich uzavřením vznikne nová plocha.
Tzv. subsystémy usnadňují orientaci a práci s prostorovými výpočetními modely. Jejich funkce je
obdobná jako u tzv. hladin nebo fólií v systémech CAD.
Název dílce slouží k jeho identifikaci v rámci návrhů, vyhodnocení a dokumentace. Zpravidla se
automaticky odvozuje průběžným číslováním od názvu subsystému. V jednom subsystému může
být více dílců a entit, a to i různého typu.
1.6.3.1.1 Vytvoření prostupů v ploše dna
Dva prostupy v ploše dna – kruhový pro přívod potrubí a čtvercový pro čerpadlovou jímku – vytvoříme
pomocí funkce prostupů.
 Aktivujte funkce Prostupy kliknutím na příslušnou ikonu v panelu nástrojů.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Vytvořit > Na jednu linii a
postupně označujte čáry obrysu nejprve jednoho a pak druhého prostupu tak, až jejich
uzavřením vzniknou 2 nové prostupy, které se schematicky zobrazují se stínem.
Uzavření opakování funkce definice prostupů se ukončí pravým tlačítkem myši.
Pomocí horké klávesy „n“ lze vynutit aktualizaci sítě MKP, na zadanou geometrii.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Zadání výpočetního modelu
Zadání geometrie výpočetního modelu
strana 13
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.6.3.2 Definice ploch obvodových stěn šachty
Stěny šachty vytvoříme „vytažením“ jejich os směrem nahoru, tj. v záporném směru osy Z o
požadovanou výšku 2,4 m (modelujeme ve vzdálenosti střednicových rovin).
 Aktivujte funkce Stěnodesek kliknutím na příslušnou ikonu v panelu nástrojů a z nabídky
plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Vytvořit > Z linie.
 V nabídnutém panelu Parametry skořepiny pomocí tlačítek s textem „…“ postupně upravte
nastavení pro požadované vlastnosti ploch stěn.
Vytvořte a nastavte nový subsystém Stěny.
Nezapomeňte vypnout elastické uložení stěn. Jejich působení se uvažuje bez popř. příznivého
účinku odolnosti obsypu.
 Dělení linie = počet konečných prvků po výšce stěny zadejte např. 6, což odpovídá shodné
délce hrany prvku 0,4 m, která byla nastavena již při definici plochy dna.
1.6.3.3 Definice ploch obvodových stěn čerpadlové jímky
Stěny čerpadlové jímky vytvoříme opět „vytažením“ jejich os směrem dolů, tj. v kladném směru osy Z o
požadovanou výšku 0,5 m (modelujeme ve vzdálenosti střednicových rovin).
 Aktivujte funkce Stěnodesek kliknutím na příslušnou ikonu v panelu nástrojů a z nabídky
plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Vytvořit > Z linie.
 V nabídnutém panelu Parametry skořepiny pomocí tlačítek s textem „…“ postupně upravte
nastavení pro požadované vlastnosti ploch stěn.
Vytvořte a nastavte nový subsystém StěnyJímka.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Zadání výpočetního modelu
Zadání geometrie výpočetního modelu
strana 14
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
 Dělení linie = počet konečných prvků po výšce stěny zadejte např. 2.
1.6.3.4 Definice plochy dna čerpadlové jímky
Aktivujte funkce Stěnodesek kliknutím na příslušnou ikonu v panelu nástrojů.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Vytvořit > Na linii.
Vytvořte a nastavte nový subsystém DnoJímky.
Nezapomeňte opět aktivovat již dříve definované elastické uložení dna jímky.
 Po potvrzení panelu Parametry skořepiny tlačítkem OK postupně označujte čáry (= osy stěn)
obrysu dna jímky až jejich uzavřením vznikne nová plocha.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Zadání výpočetního modelu
Zadání geometrie výpočetního modelu
strana 15
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.6.3.5 Definice plochy víka šachty
Aktivujte funkce Stěnodesek kliknutím na příslušnou ikonu v panelu nástrojů.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Vytvořit > Na linii.
Vytvořte a nastavte nový subsystém VíkoŠachty.
Nezapomeňte vypnout elastické uložení víka.
 Po potvrzení panelu Parametry skořepiny tlačítkem OK postupně označujte čáry (= horní
hrany stěn) obrysu víka šachty až jejich uzavřením vznikne nová plocha.
Opticky „výraznějšího“ vykreslení prostorového zobrazení objektu můžeme docílit např. aktivací
zobrazení sítě konečných prvků ve smrštěném tvaru, funkce Zobrazení > Layout prvků >
smrštěně. Současně tato funkce slouží k lepší kontrole vygenerované sítě.
1.6.3.5.1 Uvolnění ohybového spoje víka se stěnami šachty
Víko šachty budeme v tomto případě uvažovat jako volně uložené na horní hranu stěn, tj. v tomto spoji
nedochází k přenosu ohybových momentů ze stěn do víka a naopak. Rovněž nebudeme uvažovat
zamezení vodorovných posuvů horní hrany stěn deskou víka.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Zadání výpočetního modelu
Zadání geometrie výpočetního modelu
strana 16
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
 Pro usnadnění orientace v modelu a jednoznačnosti výběru objektů na obrazovce vypneme
pomocí funkce Subsystémů viditelnost některých objektů. Pomocí horké klávesy „T“ aktivujte
panel Viditelnost subsystémů a ponechte viditelné pouze víko šachty a osy systému.
 Tuto okrajovou podmínku detailu styku nejsnadněji zadáme pomocí tzv. spár na okrajích.
Aktivujte funkci Spára na okrajích kliknutím na příslušnou ikonu v panelu nástrojů.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Vytvořit a označte první dva
sousední vrcholy horního lemu stěn a funkci uzavřete opětovným označením druhého bodu.
V nabídnutém panelu definice spáry deaktivujte posuv ve směru X a Y a dále pak rotaci kolem
osy X. Následně označte myší plochu víka desky, pro jehož hranu se má tato spára vytvořit.
Definice spáry je lokální, tj. směry stupňů volnosti se vztahují na směr určený spojnicí (čarou)
mezi označenými body. Lokální směr X tak např. představuje posuv podél označené hrany, resp.
natočení kolem lokálního směru X odpovídá kroutícímu momentu. Ve směru deaktivovaného
stupně volnosti je potlačen přenos silových a momentových účinků. Zadáním pružinové konstanty
lze uvažovat i částečně poddajné spoje.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Zadání výpočetního modelu
Zadání geometrie výpočetního modelu
strana 17
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
 Celý postup vytváření spár opakujte pro zbývající 3 horní hrany stěn.
Alternativně by bylo možné uvažovat osazení víka na stěny se současným vymezením jeho
polohy např. ocelovými trny vyvedenými ze stěn – v těchto místech je pak lokálně bráněno
vodorovnému posuvu horního lemu stěn.
Další možností by bylo osazení víka do fazety, která by pak omezovala vodorovný posuv horního
lemu stěn po celém jeho obvodu.
Tyto i jiné možné typy provedení detailu styku lze v RIBfem modelovat vhodnou úpravou
okrajových podmínek, resp. definicí vlastností spár na okrajích.
Uvolněním vazby víka od stěn se toto stalo ve vodorovném směru volně posuvným, což by vedlo
při pozdějším výpočtu FEM na singularitu matice tuhosti = kinematickou úlohu. Tomuto je třeba
předejít, např. vhodnou silově neutrální fixací víka ve vodorovném směru v místě jeho osy
symetrie.
1.6.3.5.2 Odstranění singularity výpočetního modelu
Nejprve vytvoříme body na ose symetrie víka.
 Aktivujte funkce Bodů kliknutím na příslušnou ikonu v panelu nástrojů.
 Pomocí funkce Body > Editovat > Globálně označte jeden z vrcholů plochy víka a
v nabídnutém panelu Editovat body zadejte do příslušných sloupců přírůstky souřadnic nového
bodu tak, aby tento ležel na ose symetrie. Délka poloviční hrany víka v příčném směru je
3,2 / 2 = 1,6 m. Hodnotu „zasunutí“ nového bodu směrem do plochy víka můžete s výhodou
zadat cca v hodnotě nastavené střední velikosti hrany konečného prvku, tj. 0,4 m. Vytvoření
nového bodu potvrďte na panelu tlačítkem Nový.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Zadání výpočetního modelu
Zadání geometrie výpočetního modelu
strana 18
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
 Pokračujte okamžitě stejným způsobem v definici 2. bodu na ose symetrie.
Bod ležící v rovině plochy nemusí být nutně její „součástí“.
 Tyto dva nově vzniklé body začleníme do plochy víka jejich definicí jako fixní.
Pomocí horké klávesy „n“ lze vynutit aktualizaci sítě MKP na zadanou geometrii a zkontrolovat
tak začlenění nově definovaných objektů.
Posuvu a otáčení víka ve vodorovné rovině nyní zabráníme definicí podpory v globálním směru X a Y
v prvním a jen ve směru X ve v druhém bodě.
Podpora druhého bodu rovněž v obou globálních směrech X a Y by vnesla do modelu
nesprávnou podmínku lokální omezení vodorovné deformace víka.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Zadání výpočetního modelu
Zadání zatížení
strana 19
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
 Aktivujte funkce Bodových uložení kliknutím na příslušnou ikonu v panelu nástrojů.
 Pomocí funkce Bodová uložení > Vytvořit > Na bod definujte příslušné směrové vlastnosti
podpor na právě nově vytvořených fixních bodech.
1.6.4
Zadání zatížení
Zatížení se pro přehlednost a automatiku návrhových kombinací zadávají po jednotlivých zatěžovacích
stavech, které reprezentují jejich druh účinku.
1.6.4.1 Zatěžovací stav „Vlastní tíha“
Zadání zatížení vlastní tíhou je velmi snadné.
 Aktivujte funkci Zatěžovací stav kliknutím na příslušnou ikonu v panelu nástrojů.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Volba.
 V nabídnutém panelu Úpravy zatěžovacího stavu pomocí tlačítka Nový vytvořte nový
zatěžovací stav Vl.tíha a v panelu Atributy zatěžovacího stavu tento zařaďte jako Stálé
zatížení.
 Pokračujte v definici vlastní tíhy v panelu Úpravy zatěžovacího stavu, pomocí tlačítka Vlastní
tíha otevřete panel Vlastní tíha, kde zatržítkem Vlastní tíha aktivní v kladném směru osy
Z aktivujete vlastní tíhu pro všechny definované subsystémy.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Zadání výpočetního modelu
Zadání zatížení
strana 20
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Informace o aktivaci vlastní tíhy pro daný zatěžovací stav se pak objeví vlevo dole na panelu Úpravy
zatěžovacího stavu.
1.6.4.2 Zatěžovací stav „Zásyp víka“
Zadání zatížení vlastní tíhou je velmi snadné.
 Pokračujte ve funkcích Zatížení.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Volba.
 V nabídnutém panelu Úpravy zatěžovacího stavu pomocí tlačítka Nový vytvořte nový
zatěžovací stav Zásyp_víka
 a v panelu Atributy zatěžovacího stavu tento zařaďte jako Tlak zeminy.
K definici zatížení zásypem využijeme předdefinovanou funkci tohoto typu zatížení, která
v závislosti na výškové kótě (z) zatěžovaného objektu (konečného prvku) automaticky spočte
hodnotu jeho zatížení ze zadané počáteční nulové výšky (z0) a směrové definice specifické tíhy.
Směry generování tohoto zatížení mohou být přitom uvažovány buď globálně, nebo lokálně.
V případě zatížení víka zásypem se jedná o triviální úlohu – hodnotné zatížení je konstantní po celé
ploše víka, výhodnost typu zatížení zásypem se projeví plně až při definici bočního tlaku na stěny
šachty.
Importem dat dxf leží počátek našeho globálního souřadného systému v rovině dna šachty.
Vzdálenost střednicových rovin víka a dna je 2400 mm, výška přesypu je 800 mm, kladná osa
z směřuje dolů. Z těchto údajů pak vyplývá počáteční nulová výška z0 = -3,2 m.
 Aktivujte funkce Plošná zatížení kliknutím na příslušnou ikonu v panelu nástrojů.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Plošná zatížení > Vytvořit >
Na plochu.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Zadání výpočetního modelu
Zadání zatížení
strana 21
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
 V nabídnutém panelu Typy zatížení pro stěnodesku vyberte typ Zatížení násypem a v dalším
panelu zadejte požadované definiční hodnoty zatížení, specifická tíha zeminy je 20 kN/m3. Na
závěr klikněte myší do plochy víka.
1.6.4.3 Zatížení stěn tlakem zeminy
Zatížení stěn tlakem zeminy může mít příznivý nebo nepříznivý vliv na jejich návrh. Z těchto důvodů
musí být toto zatížení uvažováno jako proměnné, tedy samostatný zatěžovací stav zvlášť pro každou
stěnu.
 Pro lepší orientaci v modelu vypněte viditelnost subsystémů víka šachty, dna a dna jímky a
pomocí funkčních kláves F4 až F8 nastavte vhodný směr pohledu „dovnitř“ šachty.
1.6.4.3.1 Srovnání orientace lokálních systémů stěn
Pro účely snadného zadávání zatížení stěn zásypem v lokálním směru je důležité srovnání orientace
kladného směru Z lokálních souřadných systémů stěn tak, aby všechny směřovaly buď dovnitř, nebo
vně prostoru šachty – zvolíme orientaci vně.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Zadání výpočetního modelu
Zadání zatížení
strana 22
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
 Pomocí horké klávesy „v“ aktivujte viditelnost lokálních systémů ploch.
 Pomocí funkce Stěnodeska > Úpravy > Lokální systém > Upravit normálu (funkce objektů
stěnodesek na příslušné ikoně v panelu nástrojů) označujte postupně stěny šachty a stěny
jímky, u kterých normála lokálního systému směřuje dovnitř šachty.
 Dobrou kontrolu o správnosti a kompletnosti orientace pak poskytne půdorysný pohled.
 Viditelnost lokálních systémů ploch můžete opět deaktivovat.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Zadání výpočetního modelu
Zadání zatížení
strana 23
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.6.4.3.2 Zatěžovací stav „Boční tlak sever“
 Aktivujte funkce Plošná zatížení kliknutím na příslušnou ikonu v panelu nástrojů.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Zať.stav > Volba.
 V nabídnutém panelu Úpravy zatěžovacího stavu pomocí tlačítka Nový vytvořte nový
zatěžovací stav Boční_tlak_sever
 a v panelu Atributy zatěžovacího stavu tento zařaďte jako Klidový tlak zeminy.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Plošná zatížení > Vytvořit >
Na plochu.
 V nabídnutém panelu Typy zatížení pro stěnodesku vyberte typ Zatížení násypem
 a v dalším panelu zadejte požadované definiční hodnoty zatížení v lokálním směru z,
specifická tíha zeminy je 20 kN/m3, hodnota počáteční nulové výšky z0 = -3,2 m zadaná
v předchozím kroku zůstává stejná.
 Na závěr klikněte myší do plochy „severní“ stěny a stěny jímky čerpadla.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Zadání výpočetního modelu
Zadání zatížení
strana 24
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.6.4.3.3 Zatěžovací stav „Boční tlak východ“
Postup je analogický k postupu dle kap. 1.6.4.3.2 Zatěžovací stav „Boční tlak sever“.
1.6.4.3.4 Zatěžovací stav „Boční tlak jih“
Postup je analogický k postupu dle kap. 1.6.4.3.2 Zatěžovací stav „Boční tlak sever“.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Zadání výpočetního modelu
Zadání zatížení
strana 25
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.6.4.3.5 Zatěžovací stav „Boční tlak západ“
Postup je analogický k postupu dle kap. 1.6.4.3.2 Zatěžovací stav „Boční tlak sever“.
1.6.4.4 Zatěžovací stav naplnění šachty kapalinou
Tento zatěžovací stav popisuje provozní situaci šachty, kdy je tato zcela naplněna kapalinou.
 Pro usnadnění orientace v modelu a jednoznačnosti výběru objektů na obrazovce nastavte
pomocí horké klávesy „T“ následující Viditelnost subsystémů a pomocí funkčních kláves
F4 až F8 nastavte vhodný směr pohledu „dovnitř“ šachty.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Zadání výpočetního modelu
Zadání zatížení
strana 26
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Pro usnadnění zadání stejného typu zatížení působícího současně na více ploch využijeme funkce
skupiny.
Více objektů prostředí TRIMAS (body, linie, nosníky, skořepiny, podpory, plošná zatížení, …)
mohou být pro účely současného provedení následujících operací dočasně sdruženy do tzv.
skupiny. Výběr skupiny lze provádět na základě aktuálních nastavení viditelností subsystémů
pomocí rámečku, vše aj.. Objekty skupiny se na obrazovce zvýrazňují podsvícením.
 Aktivujte funkce Skořepiny kliknutím na příslušnou ikonu v panelu nástrojů.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Stěnodeska > Skupina > Vše.
Všechny zobrazené plochy se tímto podsvítí modře.
 Nyní přejděte na funkce Plošná zatížení kliknutím na příslušnou ikonu v panelu nástrojů.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Zať.stav > Volba.
 V nabídnutém panelu Úpravy zatěžovacího stavu pomocí tlačítka Nový vytvořte nový
zatěžovací stav Kapalina
 a v panelu Atributy zatěžovacího stavu tento zařaďte jako Tekutina proměnná.
Pro zadání hydrostatického tlaku formálně opět využijeme funkci zadání zatížení zásypem.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Plošná zatížení > Vytvořit >
Na plochu.
 V nabídnutém panelu Typy zatížení pro stěnodesku vyberte typ Zatížení násypem
 a v dalším panelu zadejte požadované definiční hodnoty zatížení v lokálním směru z,
specifická tíha kapaliny je 10 kN/m3.
 S ohledem na absolutní souřadnici Z horní hrany stěn nastavíme hodnotu počáteční nulové
výšky z0 = -2,4 m. Po potvrzení definičního panelu zatížení se vzhledem na existující skupinu
ploch právě zadané zatížení přiřadí všem těmto plochám.
Po ukončení požadovaných operací je nutné skupinu objektů zrušit, aby nedocházelo v dalších
krocích k nechtěné manipulaci s objekty.
 Na závěr této akce zrušíme ještě existující skupinu ploch pomocí rychlého přístupu na funkce
skupiny přes horkou klávesu „g“, Skupina objektů > Nic.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Zadání výpočetního modelu
Zadání zatížení
strana 27
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.6.4.4.1 Změna kvazistálého součinitele psi.2 pro naplnění šachty kapalinou
Zatěžovací stav naplnění šachty kapalinou jsme uvažovali jako typ zatížení Tekutina proměnná.
Návrhy a posouzení na MSP probíhají pro stavební konstrukce pozemních staveb dle norem ČSN
EN pro kvazistálou kombinaci. Druhu zatížení Tekutina proměnná je přiřazen kvazistálý
součinitel psi.2 = 0,3, tj. uvažuje se, mj. při návrhu a posouzení šířky trhlin s 30% tohoto zatížení.
Požadavek vodonepropustnosti šachty je rozhodujícím návrhovým stavem. Při plném zaplnění
šachty kapalinou = 100% zatížení by tedy s velkou pravděpodobností mohly vznikat trhliny s
větší šířkou, než předepisuje tabulka 2 Technických pravidel ČBS, Směrnice pro vodonepropustné
ŽB konstrukce a nemohla by tak být využita – navíc při cyklickém kolísání hladiny – dostatečně
spolehlivě samotěsnící schopnost trhlin. Z těchto důvodů ručně upravíme hodnotu kvazistálého
součinitele psi.2 = 1,0.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Zať.stav > Volba.
 V nabídnutém panelu Úpravy zatěžovacího stavu se postavte na zatěžovací stav
Kapalina_vnitřní a stiskněte tlačítko Atributy,
 v dalším panelu Atributy zatěžovacího stavu přejděte na funkci Editovat
 a v panelu Atributy ZS pak upravte hodnotu Psi2 = 0,3 na hodnotu Psi2 = 1,00.
1.6.4.5 Zatěžovací stav pojezdu terénu vozidlem
Tento zatěžovací stav popisuje provozní situaci šachty, kdy je terén nad šachtou pojížděn vozidlem,
které roznosem zatížení zeminou způsobuje konstantní tlak na plochu víka 5 kN/m 2.
 Pro usnadnění orientace v modelu a jednoznačnosti výběru objektů na obrazovce nastavte
pomocí horké klávesy „T“ viditelnost subsystému pouze VíkoŠachty.
Nacházíme se stále ve funkcích Plošná zatížení.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Zať.stav > Volba.
 V nabídnutém panelu Úpravy zatěžovacího stavu pomocí tlačítka Nový vytvořte nový
zatěžovací stav Pojezd_vozidla
 a v panelu Atributy zatěžovacího stavu tento zařaďte jako Proměnné F (zatížení vozidlem <
30 kN).
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkci Plošná zatížení > Vytvořit >
Na plochu.
 V nabídnutém panelu Typy zatížení pro stěnodesku vyberte typ Lineárně proměnné zatížení
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Zadání výpočetního modelu
Návrhové kombinace

1.6.5
strana 28
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
a v dalším panelu zadejte požadovanou hodnotu rovnoměrného zatížení v globálním směru Z.
Na závěr klikněte myší do plochy víka.
Návrhové kombinace
V průběhu definice zatížení jsme tato důsledně rozdělili podle druhu jejich účinku do zatěžovacích stavů,
kterým jsme přiřadili příslušné atributy zatěžovacích stavů. Na základě této definice již není nutné
vytvářet jednotlivé návrhové kombinace (základní, kvazistálá, …) ručně, ale využijeme automatiky
generování návrhových kombinací v závislosti na požadovaných návrzích železobetonu, která je
součástí standardního funkčního rozsahu RIBfem TRIMAS.
1.6.6
Ukončení zadání výpočetního modelu
 Grafické prostředí zadání výpočetního modelu ukončíme standardní funkcí Windows uzavřením
okna (křížek „x“ v pravém horním rohu okna). Nabídne se kontrolní dotaz Ukončit program na
uložení upravených dat, který potvrdíme kladně „ANO“ a v dalším panelu Data FEM
upřesňujícím rozsah generování a zápisu dat ponecháme všechny zatržené volby aktivní a
potvrdíme OK.
Tímto krokem se vracíme zpět k navigátoru RIBTEC, který zůstával doposud v pozadí.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
strana 29
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Výpočet FEM, kombinace a návrhy železobetonu
Upřesnění parametrů a nastavení pro návrhy ŽB
1.7 Výpočet FEM, kombinace a návrhy železobetonu
Výpočet FEM, kombinace a návrhy železobetonu lze provést v „jednom“ pracovním kroku.
 V navigátoru RIBTEC aktivujte funkci Výpočet > Návrh.
Nabídne se panel RIB TRIMAS Řízení návrhů, ve kterém lze zkontrolovat a nastavit veškeré relevantní
parametry pro řízení statického výpočtu kombinací a návrhů železobetonu.
1.7.1
Upřesnění parametrů a nastavení pro návrhy ŽB
Všechny konstrukční prvky šachty (dno, stěny, víko, jímka čerpadla) jsou z hlediska konstrukčního
provedení shodné, tj.
 beton C30/37,
 dvouvrstvá výztuž B500A (= identifikátor výztuže v TRIMAS B500M) symetricky uložená
s horním a dolním osovým krytím 40 mm v obou směrech a uvažovanou tloušťkou krycí vrstvy
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Výpočet FEM, kombinace a návrhy
železobetonu
Upřesnění parametrů a nastavení pro návrhy ŽB
strana 30
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
betonu cv,l = 35 mm,
přičemž se v obou vrstvách vkládá základní konstrukční výztuž betonářskými sítěmi AQ-6.0 (tj.
2,83 cm2/m),
 třída prostředí XC4
 atd.
Tyto a další požadované parametry kompletně nastavíme proto pouze na jednom konstrukčním dílci a
poté je pomocí funkce Přenést přeneseme na všechny ostatní dílce.
1.7.1.1 Všeobecné návrhové parametry
 Na panelu RIB TRIMAS Řízení návrhů se v zobrazené struktuře konstrukčních dílců objektu
šachty postavte např. na první v pořadí – Dno_1 – a postupně procházením jednotlivých
záložek panelu nastavte parametry dle následujících obrázků.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
strana 31
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Výpočet FEM, kombinace a návrhy železobetonu
Upřesnění parametrů a nastavení pro návrhy ŽB
1.7.1.2 Návrhové parametry pro MSÚ
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Výpočet FEM, kombinace a návrhy
železobetonu
Upřesnění parametrů a nastavení pro návrhy ŽB
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
strana 32
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Výpočet FEM, kombinace a návrhy železobetonu
Upřesnění parametrů a nastavení pro návrhy ŽB
strana 33
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.7.1.3 Návrhové parametry pro MSP
Posouzení stabilních trhlin probíhá v RIBfem TRIMAS pouze za následujících podmínek:
1.
Typ konstrukce: „stavby mostů“ nebo „speciální pozemní stavby“ nebo „běžné pozemní
stavby s tloušťkou dílce > 200 mm“.
2.
I když je podmínka 1 splněna, pak se posudek stabilních trhlin neřeší pro třídy prostředí
XC0 a XC1.
3.
Dále musí být splněn předpoklad vzniku trhlin, tj. napětí
a.
při horním nebo dolním povrchu dílce musí být napětí v betonu σc > fctm nebo
b.
musí být požadována šířka trhliny wcal < 0,20 nebo
c.
se jedná o vodonepropustný beton nebo
d.
se řeší čas rozvoje trhlin t < 28 dnů.
V panelu MSP na záložce Namáhání nastavíme Vodonepropustný beton.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Výpočet FEM, kombinace a návrhy
železobetonu
Upřesnění parametrů a nastavení pro návrhy ŽB
strana 34
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
TRIMAS zohledňuje tzv. ranná vynucená přetvoření, např. od vzniku hydratačního tepla, pro
zadaný čas stáří betonu v době vzniku první trhliny následujícím způsobem:
t ≤ 7 dnů: dostředné vynucené tahové přetvoření vlivem odtoku hydratačního tepla
7 < t < 28 dnů: rané vynucené přetvoření vlivem časového průběhu návrhových parametrů
1.7.1.4 Přenesení návrhových parametrů na ostatní dílce
 Na panelu RIB TRIMAS Řízení návrhů se v zobrazené struktuře konstrukčních dílců objektu
šachty postavte na již nastavený konstrukční dílec – Dno_1 – a pravým tlačítkem myši zvolte
z kontextové nabídky funkci Převzít parametry.
 Nyní pomocí standardní funkce Windows současného výběru více objektů přidržením kláves
CTRL nebo SHIFT označte všechny zbývající konstrukční dílce v zobrazené struktuře objektu
šachty a pravým tlačítkem myši zvolte z kontextové nabídky funkci Přenést parametry.
Následující kontrolní dotaz potvrďte OK.
 Návrhové parametry všech konstrukčních dílců šachty jsou tímto krokem definovány a můžeme
tak přistoupit k jejímu výpočtu a návrhu. Před tímto krokem ještě doporučujeme právě
provedená nastavení uložit kliknutím na symbol diskety v levém horním rohu panelu RIB
TRIMAS Řízení návrhů nebo provedením funkce Soubor > Uložit.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Výpočet FEM, kombinace a návrhy železobetonu
Start výpočtu, kombinací a návrhů ŽB
strana 35
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.7.2
Start výpočtu, kombinací a návrhů ŽB
Kliknutím na symbol Navrhnout v levém horním rohu panelu RIB TRIMAS Řízení návrhů nebo
provedením funkce Akce > Návrh se nabídne panel Navrhnout, ve kterém lze zvolit prováděné funkce
vlastního výpočtu.
V průběhu definice zatížení jsme tato důsledně rozdělili podle druhu jejich účinku do
zatěžovacích stavů, kterým jsme přiřadili příslušné atributy zatěžovacích stavů. Proto nyní
využijeme automatiky generování návrhových kombinací a zatržení funkce Generovat standardní
kombinace ponecháme aktivní.
Funkci Generovat standardní kombinace doporučujeme aktivovat zejména při vůbec prvním
výpočetním běhu úlohy nebo pokud v rámci úprav a doplňování výpočetního modelu byly zadány
další nové zatěžovací stavy.
Pokud by byly definovány návrhové kombinace „ručně“ nebo automaticky generované
kombinace následně „ručně“ upravovány nebo sada kombinací rozšiřována o další požadované
typy, pak by při ponechání funkce automatického generování standardní kombinace došlo
k přepsání a ztrátě těchto individuálních úprav.
Po potvrzení tlačítka OK se rozběhnou vlastní výpočty v následujícím pořadí:
 výpočet vnitřních účinků FEM,
 generování a výpočet kombinací,
 návrhy železobetonů zvolených konstrukčních dílců.
Na obrazovce pak běží postupně následující panely.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Výpočet FEM, kombinace a návrhy
železobetonu
Start výpočtu, kombinací a návrhů ŽB
strana 36
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Po úspěšném dokončení všech výpočtů se u řešených konstrukčních dílců objeví v panelu RIB
TRIMAS Řízení návrhů u zobrazení jejich struktury zelené zatržítko.
Činnost v panelu RIB TRIMAS Řízení návrhů je tímto krokem ukončena a lze přistoupit ke kontrole a
vyhodnocení výsledků.
 Nabídnutý panel Návrhové parametry upraveny s kontrolním dotazem na uložení nastavených
parametrů potvrďte kladně „Ano“.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Start výpočtu, kombinací a návrhů ŽB
strana 37
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.8 Kontrola a vyhodnocení výsledků
 Přejděte do prostředí grafického vyhodnocení aktivací funkce Navigátoru RIBTEC > Výsledky.
Startuje se grafické Vyhodnocení TRIMAS.
Po startu Vyhodnocení TRIMAS by bylo možné prakticky okamžitě přejít na zobrazení
spočtených nutných ploch výztuže, zjištěných šířek trhlin apod.. Jakkoliv jsou tyto výsledky
zajímavé a důležité, naléhavě doporučujeme jako první provést alespoň základní kontrolu
správné, resp. očekávané funkčnosti sestaveného výpočetního modelu. K tomuto účelu se dobře
hodí např. zobrazení deformací systému od zatěžovacího stavu Vlastní tíha.
V průběhu grafického vyhodnocování se usnadnění orientace v modelu a přehlednost zobrazení
poměrně často používají funkce přepínání viditelností subsystémů – horká klávesa „T“.
Dále se využívají pro otáčení a naklápění modelu funkční klávesy F4 až F8, resp. pro přibližování
a oddalování modelu kolečko myši.
Viditelnost symbolů a objektů modelu lze vybírat na panelu Zvolit viditelnost pomocí horké
klávesy „v“.
Tyto dílčí akce již nebudou v následujícím textu komentovány.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Základní kontrola výpočetního modelu – zobrazení deformací
strana 38
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.8.1 Základní kontrola výpočetního modelu – zobrazení deformací
 V grafickém Vyhodnocení TRIMAS aktivujte funkce statického Systému kliknutím na
příslušnou ikonu.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkce pro zobrazování posuvů pro
základní zatěžovací stavy Systém > Posuvy Zať.stav.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkce pro zobrazování posuvů pro
základní zatěžovací stavy Systém > Posuvy Zať. stav
 a v nabídnutém panelu Volba aktuálního zatěžovacího stavu zvolte zatěžovací stav 00001
Vl.tíha.
Po této akci se okamžitě zobrazí deformovaný tvar výpočetního modelu šachty pro zatěžovací stav
vlastní tíhy. V grafickém rámečku vpravo se přitom zobrazují maximální a minimální hodnoty posuvu ve
směru globální osy Z, směrové součty vnějších zatížení aj..
Obsah obrazovky lze kdykoliv tisknout na standardní tiskárnu, resp. přes virtuální ovladače do
PDF nebo XPS provedením funkce Soubor > Plotrovat > Vytvořit plot. Tatáž funkce je
k dispozici přímo v panelu Nástrojů pod ikonou Plotrovat.
Na plovoucím menu myši – levé tlačítko – se nacházejí další vhodné funkce pro různé typy grafického
zobrazování výsledků. Vhodnost jejich využití v konkrétním případu závisí na typu vyhodnocované
veličiny a preferencích uživatele. Naturalistické zobrazení deformací poskytuje např. funkce Animace.
Tímto způsobem lze postupně projít všechny relevantní zatěžovací stavy a prověřit tak správné /
očekávané chování výpočetního modelu. Následně lze přistoupit k vyhodnocení dalších výsledků.
 Zobrazení deformací vypneme provedením funkce z plovoucího menu Posuvy > Vypnout.
1.8.2 Zobrazení výsledků návrhů ŽB na MSP
Objekt šachty je řešen s požadavkem na jeho určitou vodonepropustnost danou mj. požadovanou max.
šířkou stabilní trhliny wk = 0,2 mm. Proto se v dalším vyhodnocení budeme zabývat zejména výsledky
návrhů na mezních stavech použitelnosti (MSP).
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
strana 39
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Zobrazení výsledků návrhů ŽB na MSP
Návrhy ŽB probíhají v TRIMAS hierarchicky, tj. postupně na sebe v logickém řetezci navazují, a
to počínajíc stanovením min. konstrukční výztuže, přes výztuž na únosnost, trhliny, omezení
napětí, únavu, mimořádné návrhové situace atd. Zobrazené výsledné hodnoty nutné výztuže tak
tvoří obálku maxim „nasbíranou“ přes všechny řešené mezní stavy. Rozborem úlohy lze
jednoznačně zpětně zjistit, ze kterého konkrétního návrhu dané maximum v místě konstrukce
vyplývá.
Návrhy na MSÚ jsou implicitním předpokladem návrhů na MSP; budeme-li se tedy nyní v dalším
zabývat pouze výsledky pro MSP, je tímto únosnost konstrukce již dostatečně zabezpečena.
1.8.2.1 Zobrazení nutných ploch výztuže
 V grafickém Vyhodnocení TRIMAS aktivujte funkce Skořepiny kliknutím na příslušnou ikonu.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkce Stěnodeska > Mezní stavy
použitelnosti.
 V nabídnutém panelu Zvolit aktuální zatěžovací stav pro zobrazení vyberte Stav maximální
hodnoty As.
 V dalším panelu Zvolit viditelnost zvolte nabídku Dolní výztuž [prvek] a potvrďte OK.
Zobrazí se model s textem spočtených nutných ploch dolní výztuže v těžišti každého viditelného
konečného prvku, přičemž se při tomto druhu zobrazení současně vypisují hodnoty pro oba směry.
Hodnota nad „zlomkovou“ čarou přísluší prvnímu směru výztuže a hodnota pod „zlomkovou“
čarou druhému směru výztuže.
Dolní poloha je určena kladným směrem lokální osy Z konečného prvku, resp. původně plochy
definované v rámci zadávání modelu.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Zobrazení výsledků návrhů ŽB na MSP
strana 40
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Pro formu zobrazení nutných ploch výztuže lze zvolit řadu dalších možností, které se nabízejí na
plovoucím menu Deska / Stěnodeska, např. směrové zobrazení formou izolinií.
Různé typy zobrazení výsledkové veličiny lze zpravidla kumulovat do jednoho zobrazení.
 Pro účely rychlého zjištění požadované hodnoty na konkrétním místě lze s výhodou využít z
nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – funkci Deska/Stěnodeska > Dotazy.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Zobrazení výsledků návrhů ŽB na MSP
strana 41
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.8.2.2 Zobrazení rozhodujícího mezního stavu
1.8.2.2.1 Rozhodujícího mezní stav pro max. výztuže
Zajímavým vyhodnocením může být informace o rozhodujícím návrhu, ze kterého v daném směru (1. a
2. směr výztuže) a poloze (horní/dolní) plyne max. nutná plocha výztuže.
 Pro toto zobrazení použijte funkci viditelností, horká klávesa „v“ > v panelu Zvolit viditelnost
aktivujte viditelnost položky Rozhodující návrh (As-MSP).
Zobrazení 4 písmen v těžišti každého viditelného prvku je směrové a má nasledující význam:
N1,horní
N2,horní
N1,dolní
N2,dolní
přičemž význam použitých písmen pro rozhodující mezní stav, resp. návrh je následující:
(M) Minimální výztuž a povrchová výztuž C
(B) Únosnost na ohyb s normálovou silou
(R) Vznik a stabilita trhlin
(E1) Posouzení únavy max Sigc.perm
(E2) Posouzení únavy min Sigc.perm
(V) Posudek únavy výztuže na posouvající sílu
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Zobrazení výsledků návrhů ŽB na MSP
strana 42
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.8.2.2.2 Rozhodujícího mezní stav pro napětí
Podobným způsobem lze směrově zobrazit rozhodující návrh pro dodržení mezních hodnot napětí, tj.
zda v daném místě, směru a poloze rozhoduje beton nebo výztuž.
 Pro toto zobrazení použijte funkci viditelností, horká klávesa „v“ > v panelu Zvolit viditelnost
aktivujte viditelnost položky Rozhodující návrh (As-MSP).
Zobrazení 4 písmen v těžišti každého viditelného prvku je opět směrové, viz poznámka výše,
přičemž význam použitých písmen pro rozhodující mezní stav, resp. návrh je následující:
(E1) dSig.equ Posouzení únavy max Sigc.perm
(E2) dSig.equ Posouzení únavy min Sigc.perm
(C) Sig.c v prurezu s trhlinami
(S) Sig.s v prurezu s trhlinami
(P) Sig.p v prurezu s trhlinami
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Zobrazení výsledků návrhů ŽB na MSP
strana 43
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.8.2.3 Textová rekapitulace výsledků návrhů na MSP
Dosažené výsledky návrhů na MSP lze textově rekapitulovat formou protokolu pro graficky zvolená
místa konstrukce = konečné prvky.
 Pokud jste tak neučinili v již předcházejících krocích, pak v grafickém Vyhodnocení TRIMAS
aktivujte funkce Skořepiny kliknutím na příslušnou ikonu a z nabídky plovoucího menu vyberte
funkce Stěnodeska > Mezní stavy použitelnosti.
 Pro grafický výběr oblasti protokolovaných konečných prvků použijte dle potřeby funkce z
nabídky plovoucího menu Deska/Stěnodeska > Skupina.
 Po ukončení výběru protokolovaných konečných prvků aktivujte z nabídky plovoucího menu
funkci Deska/Stěnodeska > Skupina.
Sestava pro zvolenou skupinu se zobrazí v prostředí RTconfig, odkud je možný její tisk nebo přenos do
jiných formátů (RTprint, Word, PDF, XPS, …).
Mezní stavy únavy, předpětí, seizmická situace apod. nejsou u daného typu konstrukce řešeny.
Tyto výsledky proto nejsou v sestavě obsaženy.
Obsah rekapitulace výsledků návrhů na MSP má následující obsah.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Zobrazení výsledků návrhů ŽB na MSP
RIB-Programm TRIMAS 15.0
strana 44
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
ČSN EN 1992-1-1:2015
Návrhové parametry
Třída stavebního objektu
Druh užívání
Návrhová norma
Návrhová situace
Typ nosné konstrukce
Typ průřezu
Třída prostředí podélně/příčně
Dílec
Povrchová výztuž konstruktivní/předpjatá
Výztuž na celistvost
:Pozemní stavby
:Pozemní stavby
:ČSN EN 1992-1-1:2015
:trvalá
:Plošná konstrukce
:Deska
:XC4/XC4
:nepředpjatý
:NE/NE
:NE
Beton C 30/ 37
fck
:
Ecm(28)
:
gamc
:
alfa.cc(28)
:
fcd(28), n=2.00 (prac. diagram napětí-přetvoření :
fctd(28)
:
fcd,fat(N*=10^6)
:
fctm(28)
:
fctk,0.05(28)
:
fcto
:
w,cal
:
fbd
:
CEM N,R
:
30.0
32800
1.50
1.00
20.0
1.35
17.3
2.90
2.03
2.90
0.15
3.04
0.25
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
mm
N/mm2
Výztuž B 500(A)
fyk
Es
gams
ft / fyk (osa S-D)
dSig.Rsd,s(N*=10^6), k1=5 (osa S-N)
:
:
:
:
:
500
200000
1.15
1.00
152.2
N/mm2
N/mm2
Výztuž
max dsx,h
max dsx,d
max dsy,h
max dsy,d
d1x,h
d1x,d
d1y,h
d1y,d
cvL
lbx,rqd.h
lbx,rqd.d
lby,rqd.h
lby,rqd.d
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
16
16
16
16
4.00
4.00
4.00
4.00
3.50
57.2
57.2
57.2
57.2
mm
mm
mm
mm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Stáří betonu
Čas vzniku širokých trhlin / minimální výztuž
Čas stabilních trhlin / omezení šířky trhlin
Čas 1. zatížení / tlaková pevnost betonu
Čas 1. cyklického zatížení / únavová pevnost
:
:
:
:
N/mm2
28
28
28
100
d
d
d
d
Druh namáhání
Silové a deformační zať.
Druh vynuceného přetvoření
vnitřní vynucené přetvoření
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Zobrazení výsledků návrhů ŽB na MSP
strana 45
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Součinitele ekvivalentního poškození
Dopravní třída (Nobs=0.5 Mio)
Pruh pro nákladní vozidla (100% Nobs)
Pruh pro nákladní vozidla ( 10% Nobs)
celkový počet jízdních pruhů
:
:
:
:
2
2
0
2
Wöhler.diagram Phi.fat Lambda.2 Lambda.3 Lambda.4
Měkká výztuž
1.20
1.00
1.00
1.08
Rekapitulace podélné výztuže
Beton: C 30/ 37 - Bet.výztuž: B 500(A)
(M)
(B)
(R)
(E1)
(E2)
(V)
Třída prostředí
XC4/XC4
Minimální výztuž a povrchová výztuž
Únosnost na ohyb s normálovou silou
Vznik a stabilita trhlin
Posouzení únavy max Sigc.perm
Posouzení únavy min Sigc.perm
Posudek únavy výztuže na posouvající sílu
Prvek
----- směr x
------Č.
Položka Posu
nEd
mEd
asx
kN/m
kNm/m cm2/m
28
h M
-33.4
-10.7
0.00
B
-38.8
-14.7
3.85
R
-36.9
-9.7
5.87
d M
9.9
0.0
0.00
B
13.0
0.0
3.85
R
9.9
0.0
6.59
----- směr y
nEd
mEd
kN/m
kNm/m
11.8
-19.4
19.7
-25.8
1.4
-17.7
-37.6
7.5
-43.2
10.6
-37.6
7.5
----asy
cm2/m
0.00
4.37
11.36
0.00
3.85
5.12
Rekapitulace napětí v průřezu s trhlinami
Beton: C 30/ 37 - Bet.výztuž: B 500(A)
(E1)
(E2)
(C)
(S)
(P)
Třída prostředí
XC4/XC4
dSig.equ Posouzení únavy max Sigc.perm
dSig.equ Posouzení únavy min Sigc.perm
Sig.c v prurezu s trhlinami
Sig.s v prurezu s trhlinami
Sig.p v prurezu s trhlinami
Prvek
----- směr x
------Č.
Položka Posu
asx
SigII
Vyucm2/m
N/mm2
žití
28
h C
5.87
0.0
0.00
S
5.87
90.0
0.22
d C
6.59
-4.6
0.25
S
6.59
8.0
0.02
1.8.2.4
----- směr y
asy
SigII
cm2/m
N/mm2
11.36
-3.2
11.36
122.0
5.12
-6.5
5.12
57.0
----Využití
0.18
0.31
0.36
0.14
Zobrazení míst s trhlinami
 Pokud jste tak neučinili v již předcházejících krocích, pak v grafickém Vyhodnocení TRIMAS
aktivujte funkce Skořepiny kliknutím na příslušnou ikonu a z nabídky plovoucího menu vyberte
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Zobrazení výsledků návrhů ŽB na MSP
strana 46
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
funkce Stěnodeska > Nastavení > Posudek… a z nabídnutého panelu Zvolit aktuální
zatěžovací stav pro zobrazení zvolte stav Omezení šířky trhlin (MSP).
 Přejděte do zobrazení formou izolinií pomocí funkce Deska/Stěnodeska > … Izolinie.
 Zvolte zobrazení Šířky trhlin crackw v panelu Volba aktuální výsledkové veličiny pomocí
funkce Izolinie > Nastavení > Výsl. veličina….
 Pro tento typ výsledku doporučujeme invertovat škálu barev izolinií a popř. upravit rozsah
zobrazovaných mezí dle vlastní potřeby, funkce Izolinie > Nastavení > Zobrazení….
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
strana 47
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Zobrazení výsledků návrhů ŽB na MSP
1.8.2.5 Detailní textový protokol návrhů a posouzení na MSP
V případě potřeby lze vygenerovat pro graficky zvolená místa konstrukce = konečné prvky detailní
textový protokol, ve kterém jsou uvedeny všechny podstatné návrhové parametry, návrhové účinky a
mezivýsledky dílčích návrhů.
 Pokud jste tak neučinili v již předcházejících krocích, pak v grafickém Vyhodnocení TRIMAS
aktivujte funkce Skořepiny kliknutím na příslušnou ikonu a z nabídky plovoucího menu vyberte
funkce Stěnodeska > Mezní stavy použitelnosti.
 Pro grafický výběr oblasti protokolovaných konečných prvků použijte dle potřeby funkce z
nabídky plovoucího menu Deska/Stěnodeska > Skupina.
 Po ukončení výběru protokolovaných konečných prvků aktivujte z nabídky plovoucího menu
funkci Deska/Stěnodeska > Detailní sestava pro skupinu.
Detailní sestava pro zvolenou skupinu se zobrazí v prostředí RTconfig, odkud je možný její tisk nebo
přenos do jiných formátů (RTprint, Word, PDF, XPS, …).
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Zobrazení výsledků návrhů ŽB na MSP
strana 48
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Obsah detailní sestavy je setříděn do kapitol. Za návrhovými parametry zvoleného místa
následující směrově (lokální směr výztuže x a y) hierarchicky navazující dílčí návhy na MSÚ a
MSP, popř. na MS únavy, seizmicitu aj. Do dílčích kapitol lze vstupovat kliknutím na její název
ve zobrazené struktuře kapitol vlevo. Vypnutím zeleného zatržítka se potlačí zobrazení, resp. tisk
nebo export dané kapitoly.
Obsah rekapitulace výsledků návrhů na MSÚ a MSP má následující obsah.
RIB-Programm TRIMAS 15.0
ČSN EN 1992-1-1:2015
Návrhové parametry
Třída stavebního objektu
Druh užívání
Návrhová norma
Návrhová situace
Typ nosné konstrukce
Typ průřezu
Třída prostředí podélně/příčně
Dílec
Povrchová výztuž konstruktivní/předpjatá
Výztuž na celistvost
:Pozemní stavby
:Pozemní stavby
:ČSN EN 1992-1-1:2015
:trvalá
:Plošná konstrukce
:Deska
:XC4/XC4
:nepředpjatý
:NE/NE
:NE
Beton C 30/ 37
fck
:
Ecm(28)
:
gamc
:
alfa.cc(28)
:
fcd(28), n=2.00 (prac. diagram napětí-přetvoření :
fctd(28)
:
fcd,fat(N*=10^6)
:
fctm(28)
:
fctk,0.05(28)
:
fcto
:
w,cal
:
fbd
:
CEM N,R
:
30.0
32800
1.50
1.00
20.0
1.35
17.3
2.90
2.03
2.90
0.15
3.04
0.25
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
mm
N/mm2
Výztuž B 500(A)
fyk
Es
gams
ft / fyk (osa S-D)
dSig.Rsd,s(N*=10^6), k1=5 (osa S-N)
:
:
:
:
:
500
200000
1.15
1.00
152.2
N/mm2
N/mm2
Výztuž
max dsx,h
max dsx,d
max dsy,h
max dsy,d
d1x,h
d1x,d
d1y,h
d1y,d
cvL
lbx,rqd.h
lbx,rqd.d
lby,rqd.h
lby,rqd.d
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
16
16
16
16
4.00
4.00
4.00
4.00
3.50
57.2
57.2
57.2
57.2
mm
mm
mm
mm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
N/mm2
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Zobrazení výsledků návrhů ŽB na MSP
strana 49
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Stáří betonu
Čas vzniku širokých trhlin / minimální výztuž
Čas stabilních trhlin / omezení šířky trhlin
Čas 1. zatížení / tlaková pevnost betonu
Čas 1. cyklického zatížení / únavová pevnost
:
:
:
:
28
28
28
100
d
d
d
d
Druh namáhání
Silové a deformační zať.
Druh vynuceného přetvoření
vnitřní vynucené přetvoření
Návrhy železobetonu a předpjatého betonu
Prvek:
132
As.směr-x
Mezní stav únosnosti pro ohyb s normálovou silou
Beton: C 30/ 37
gama.c = 1.50 alfa.cc= 1.00 Průřez: d=200mm
Bet.výztuž: B 500
gama.s = 1.15
rovinný Ohyb
Návrh.účinky bez stat.určitého podílu předpětí se soudržností (základní kombinace STR/GEO)
Rozhodující kombinace ZS
ZS
MEdy(kNm) MEdz(kNm) NEdx(kN)
P.k
max MEdy; přís.MEdz, NEdx
1
5.2
0.0
43.5
min MEdy; přís.MEdz, NEdx
2
0.0
0.0
13.0
Nutná podélná výztuž:
Hrana min.As max.As
(cm2) (cm2)
1- 2
3.8 999.0
3- 4
3.8 999.0
Suma
7.7 1998.0
nut.As
Souřadnice (m)
Eps.pmo
(cm2) cm2/m
y1
z1
y2
z2
o/oo
3.8
3.85 -0.500 0.040 0.500 0.040
3.8
3.85 -0.500 0.160 0.500 0.160
7.7
nutná As/Abrutto = 0.385 %
Návrhové hodnoty únosnosti:
ZS
Odolnost Rd
Přetvoření (o/oo) Beta Gama VyuNRdx(kN) MRdy(kNm) MRdz(kNm) Eps.1 Eps.2 Eps.s °
žití
1
141.
17.
0. -1.146 12.787 10.00
0.0 1.000 0.308
2
334.
0.
0. 2.170 2.170 2.17
0.0 1.000 0.039
ZS
1
2
Tlaková výslednice
(kN)
y(m)
z(m) Acp(m2)
-153. 0.000 0.006 0.0165
(kN)
294.
334.
Tahová výslednice
Rameno
y(m)
z(m) Act(m2) (m)
0.000 0.108 0.00077 0.1026
0.000 0.100 0.00077
Omezení šířky trhlin při vzniku prvních trhlin
Beton: C 30/37
fct.eff =
2.90 N/mm2
Bet.výztuž: B 500
dov.ší.trhliny w.k= 0.15 mm
Předp.výztuž fp0.1,d: 1385
Napětí v betonu bezprostředně před vznikem trhlin:
kvazistálá kombinace
Oblast Bod
Sig.cS Sigr.cR Sigr.cR
--- (N/mm2) --horní
1
0.05
-0.31
0.05
dolní
3
0.18
0.67
0.05
Průřez:
d=200mm
rovinný Ohyb
Trida prostredi:XC4
charakt. kombinace
fctm
max Sig.c
P.k
--- (N/mm2) --2.90 < 0.05 > 0
2.90 < 0.71 > 0
Napětí ve výztuži (28d):
Oblast
ds
Sigs.eff(ds*)
(mm)
(N/mm2)
Stojina(h)
16
180.6
Stojina(d)
16
180.6
Tahová síla bezprostř.před vznikem trhliny Fcr = k * kc * Act * fctm
Tahová síla vznikem sekundár. trhlin)*
Fcr = Act.eff * fct.eff
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Zobrazení výsledků návrhů ŽB na MSP
strana 50
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Minimální výztuž v oblasti pravděpodobného vzniku trhlin:
Vnější
min.As max.As nutná As
Act kc)* k
hrana (cm2) (cm2) (cm2) cm2/m
(m2)
Stoj 1- 2 Z
3.8 999.
6.6
6.58 0.1000 0.41 1.00
Stoj 3- 4 Z
3.8 999.
9.5
9.54 0.1361 0.44 1.00
Suma As:
7.7 1998.0
16.1
Omezení šířky stabilních trhlin
Beton: C 30/37
fct.eff =
2.90 N/mm2
Bet.výztuž: B 500
Es
= 200000 N/mm2
Předp.výztuž fp0.1,d: 1385 Ksi
= 0.0
Fcr Sigs.eff As
kN kN/cm2 cm2
119 18.1
6.6
172 18.1
9.5
Průřez:
d=200mm
rovinný Ohyb
Trida prostredi:XC4
Napětí v betonu bezprostředně před vznikem trhlin:
kvazistálá kombinace
charakt. kombinace
Oblast Bod
Sig.cS Sigr.cR Sigr.cR
h.t
Sig.c
fctm
--- (N/mm2) --(m)
---(N/mm2)--horní
1
0.05
-0.31
2.90
0.20 > h/2
0.05
dolní
3
0.18
2.90
0.05
0.18 > h/2
0.71
Návrh.účinky bez stat.určitého podílu předpětí se soudržností (kvazistálá kombinace):
Rozhodující kombinace ZS
ZS
MEdy(kNm) MEdz(kNm) NEdx(kN)
P.k
max MEdy; přís.MEdz, NEdx
11
3.3
0.0
35.3
min MEdy; přís.MEdz, NEdx
12
0.0
0.0
9.6
Rovina přetvoření v průřezu s trhlinami (beton bez tahové pevnosti):
ZS
Odolnost Rd
Přetvoření (o/oo) Beta d.Sigz
MRdy(kNm) MRdz(kNm) NRdx(kN) Eps.1 Eps.2 Eps.s °
N/mm2
3
3.
0.
35. -0.032 0.282 0.22
0.0
0.0
4
0.
0.
10. 0.021 0.040 0.04 180.0
0.0
XdI
(m)
0.06
0.00
Teoretická šířka trhliny při zadaném mezním průměru a dov.šířce trhliny =0.15 mm:
Vnější
min.As max.As nut.As
ZS Sig.eff Act.eff Ró.eff ds w.k
hrana (cm2) (cm2) (cm2) cm2/m
N/mm2
(m2)
(-)
(mm)
Stoj 1- 2 Z 6.6 999.0
6.6
6.58 4
7.3
Stoj 3- 4 Z 9.5 999.0
9.5
9.54 3
43.9
Suma As:
16.1 1998.0
16.1
(D:tlak; Z:téměř centrický tah; N:excentrický tah)
Omezení tlakových napětí v betonu a napětí v měkké výztuži:
Beton: C 30/ 37
Ecm
= 32800.0 N/mm2
Průřez: d=200mm
Bet.výztuž: B 500
0.80*fyk=
400.0 N/mm2
rovinný Ohyb
Tlak. pevnost betonu: fck(
28)=
30.0 ßcc=1.000 Trida prostredi:XC4
Napětí v betonu v neporušeném průřezu (charakter.kombinace)
Oblast Bod
Sig.c
fct0,05
---(N/mm2)--horní
1
0.05
dolní
3
0.71
dov. tlaková napětí
(N/mm2)
0.60*fck(t) -18.0
0.60*fck(t) -18.0
Návrh.účinky bez stat.určitého podílu předpětí se soudržností (charakter.kombinace):
Rozhodující kombinace ZS
ZS
MEdy(kNm) MEdz(kNm) NEdx(kN)
P.k
max MEdy; přís.MEdz, NEdx
15
3.6
0.0
34.7
min MEdy; přís.MEdz, NEdx
16
0.0
0.0
9.6
Rovina přetvoření v průřezu s trhlinami (beton bez tahové pevnosti):
ZS
Odolnost Rd
Přetvoření (o/oo) Beta H.tah
MRdy(kNm) MRdz(kNm) NRdx(kN) Eps.1 Eps.2 Eps.s °
(m)
15
3.6
0.0
34.7 -0.036 0.296 0.23
0.0 0.18
16
0.0
0.0
9.6 0.021 0.040 0.04 180.0 0.13
Návrhové hodnoty
--- Napětí ve výztuži --Tlaková napětí v betonu
Poloha
As
ZS Eps.s Sig.s ZS Eps.s Sig.s VyuZS min Sig.c
(cm2)
(o/oo) N/mm2
(o/oo) N/mm2 žití
N/mm2
1- 2
6.6
15 0.030
6 16 0.036
7 0.018 15
-1.19
4- 3
9.5
16 0.025
5 15 0.230
46 0.115 16
0.00
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Využití
0.066
0.000
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Zobrazení výsledků návrhů ŽB na MSP
strana 51
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Prvek:
132
As.směr-y
Mezní stav únosnosti pro ohyb s normálovou silou
Beton: C 30/ 37
gama.c = 1.50 alfa.cc= 1.00 Průřez: d=200mm
Bet.výztuž: B 500
gama.s = 1.15
rovinný Ohyb
Návrh.účinky bez stat.určitého podílu předpětí se soudržností (základní kombinace STR/GEO)
Rozhodující kombinace ZS
ZS
MEdy(kNm) MEdz(kNm) NEdx(kN)
P.k
max MEdy; přís.MEdz, NEdx
1
29.5
0.0
-94.2
min MEdy; přís.MEdz, NEdx
2
2.9
0.0
-40.5
Nutná podélná výztuž:
Hrana min.As max.As
(cm2) (cm2)
1- 2
3.8 999.0
3- 4
3.8 999.0
Suma
7.7 1998.0
nut.As
Souřadnice (m)
Eps.pmo
(cm2) cm2/m
y1
z1
y2
z2
o/oo
3.8
3.85 -0.500 0.040 0.500 0.040
3.8
3.85 -0.500 0.160 0.500 0.160
7.7
nutná As/Abrutto = 0.385 %
Návrhové hodnoty únosnosti:
ZS
Odolnost Rd
Přetvoření (o/oo) Beta Gama VyuNRdx(kN) MRdy(kNm) MRdz(kNm) Eps.1 Eps.2 Eps.s °
žití
1
-122.
38.
0. -2.037 13.009 10.00
0.0 1.000 0.772
2
-1556.
113.
0. -3.500 3.707 2.27
0.0 1.000 0.026
ZS
1
2
Tlaková výslednice
(kN)
y(m)
z(m) Acp(m2)
-364. 0.000 0.010 0.0271
-1723. 0.000 0.040 0.0971
(kN)
242.
167.
Tahová výslednice
Rameno
y(m)
z(m) Act(m2) (m)
0.000 0.123 0.00077 0.1127
0.000 0.160 0.00038 0.1196
Omezení šířky trhlin při vzniku prvních trhlin
Beton: C 30/37
fct.eff =
2.90 N/mm2
Bet.výztuž: B 500
dov.ší.trhliny w.k= 0.15 mm
Předp.výztuž fp0.1,d: 1385
Průřez:
d=200mm
rovinný Ohyb
Trida prostredi:XC4
Napětí v betonu bezprostředně před vznikem trhlin:
Rovina napětí na m.s.trhlin
charakter.kombinace
Oblast Bod
Sig.cS Sigr.cR Sigr.cR
fctm
max Sig.c
P.k
--- (N/mm2) ----- (N/mm2) --horní
1
-0.21
-3.52
-0.86
2.90
-0.86
dolní
3
-0.32
2.89
0.44
2.90 < 3.04 > 0
Napětí ve výztuži (28d):
Oblast
ds
Sigs.eff(ds*)
(mm)
(N/mm2)
Stojina(h)
16
180.6
Stojina(d)
16
180.6
Tahová síla bezprostř.před vznikem trhliny Fcr = k * kc * Act * fctm
Tlaková normálová síla ve stojinách)*
k1 = 1.5 h/h'
Minimální výztuž v oblasti pravděpodobného vzniku trhlin:
Vnější
min.As max.As nutná As
Act kc)* k
hrana (cm2) (cm2) (cm2) cm2/m
(m2)
Stoj 1- 2 D
3.8 999.
3.8
3.85
Stoj 3- 4 Z
3.8 999.
5.4
5.37 0.0902 0.37 1.00
Suma As:
7.7 1998.0
9.2
Omezení šířky stabilních trhlin
Beton: C 30/37
fct.eff =
2.90 N/mm2
Bet.výztuž: B 500
Es
= 200000 N/mm2
Předp.výztuž fp0.1,d: 1385 Ksi
= 0.0
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Fcr Sigs.eff As
kN kN/cm2 cm2
97
18.1
5.4
Průřez:
d=200mm
rovinný Ohyb
Trida prostredi:XC4
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Zobrazení výsledků návrhů ŽB na MSP
strana 52
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Napětí v betonu bezprostředně před vznikem trhlin:
kvazistálá kombinace
charakt. kombinace
Oblast Bod
Sig.cS Sigr.cR Sigr.cR
h.t
Sig.c
fctm
--- (N/mm2) --(m)
---(N/mm2)--horní
1
-0.21
-3.52
2.90
0.17 > h/2
-0.86
dolní
3
-0.32
2.90
0.44
0.09
3.04 >
2.90
Návrh.účinky bez stat.určitého podílu předpětí se soudržností (kvazistálá kombinace):
Rozhodující kombinace ZS
ZS
MEdy(kNm) MEdz(kNm) NEdx(kN)
P.k
max MEdy; přís.MEdz, NEdx
11
21.4
0.0
-63.2
min MEdy; přís.MEdz, NEdx
12
4.3
0.0
-42.3
Iterační kroky:
Krok
Hrana stáv.wk dov.wk nut.As
(mm)
(mm)
(cm2)
1
3- 4
0.36
0.15
5.4
2
3- 4
0.07
0.15
10.7
3
3- 4
0.09
0.15
9.2
4
3- 4
0.51
0.15
4.4
5
3- 4
0.10
0.15
8.8
6
3- 4
0.11
0.15
8.2
7
3- 4
0.29
0.15
6.1
8
3- 4
0.06
0.15
11.7
9
3- 4
0.08
0.15
9.5
10
3- 4
0.65
0.15
3.5
11
3- 4
0.14
0.15
6.9
Rovina přetvoření v průřezu s trhlinami (beton bez tahové pevnosti):
ZS
Odolnost Rd
Přetvoření (o/oo) Beta d.Sigz
MRdy(kNm) MRdz(kNm) NRdx(kN) Eps.1 Eps.2 Eps.s °
N/mm2
3
21.
0.
-63. -0.261 1.042 0.78
0.0
0.0
4
4.
0.
-42. -0.043 0.082 0.06
0.0
0.0
Teoretická šířka trhliny při zadaném mezním průměru a dov.šířce trhliny =0.15 mm:
Vnější
min.As max.As nut.As
ZS Sig.eff Act.eff Ró.eff
hrana (cm2) (cm2) (cm2) cm2/m
N/mm2
(m2)
(-)
Stoj 1- 2 D 3.8 999.0
3.8
3.85 3
-0.1
Stoj 3- 4 N 6.9 999.0
6.9
6.94 3 156.3
0.0533 0.0130
Suma As:
10.8 1998.0
10.8
(D:tlak; Z:téměř centrický tah; N:excentrický tah)
XdII
(m)
0.11
0.13
ds w.k
(mm)
16 0.14
Omezení tlakových napětí v betonu a napětí v měkké výztuži:
Beton: C 30/ 37
Ecm
= 32800.0 N/mm2
Průřez: d=200mm
Bet.výztuž: B 500
0.80*fyk=
400.0 N/mm2
rovinný Ohyb
Tlak. pevnost betonu: fck(
28)=
30.0 ßcc=1.000 Trida prostredi:XC4
Napětí v betonu v neporušeném průřezu (charakter.kombinace)
Oblast Bod
Sig.c
fct0,05
dov. tlaková napětí
---(N/mm2)--(N/mm2)
horní
1
-0.86
0.60*fck(t) -18.0
dolní
3
3.04 >
2.03
0.60*fck(t) -18.0
Návrh.účinky bez stat.určitého podílu předpětí se soudržností (charakter.kombinace):
Rozhodující kombinace ZS
ZS
MEdy(kNm) MEdz(kNm) NEdx(kN)
P.k
max MEdy; přís.MEdz, NEdx
15
22.6
0.0
-68.9
min MEdy; přís.MEdz, NEdx
16
4.3
0.0
-42.3
Rovina přetvoření v průřezu s trhlinami (beton bez tahové pevnosti):
ZS
Odolnost Rd
Přetvoření (o/oo) Beta H.tah
MRdy(kNm) MRdz(kNm) NRdx(kN) Eps.1 Eps.2 Eps.s °
(m)
15
22.6
0.0
-68.9 -0.275 1.089 0.82
0.0 0.16
16
4.3
0.0
-42.6 -0.043 0.082 0.06
0.0 0.13
Návrhové hodnoty
--- Napětí ve výztuži --Tlaková napětí v betonu
Poloha
As
ZS Eps.s Sig.s ZS Eps.s Sig.s VyuZS min Sig.c
(cm2)
(o/oo) N/mm2
(o/oo) N/mm2 žití
N/mm2
1- 2
3.8
16 -0.018
-4 15 -0.002
0 0.000 16
-9.03
4- 3
6.9
16 0.057
11 15 0.816
163 0.407 16
0.00
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Využití
0.502
0.000
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
strana 53
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Protokol řešených zatěžovacích stavů a jejich návrhových kombinací
1.8.2.6 Výška tlačené zóny ve stavu s trhlinami
Zajímavým výsledkem z hlediska vodonepropustnosti konstrukce je výška tlačené zóny –
sloupeček s touto hodnotou v přetisku textu detailní sestavy modře zvýrazněn. Označení
sloupečku XdI se objevuje v případě, že je pro dané účinky a směr průřez bez trhlin, tj. uvažuje se
I. mezní stav. Označení sloupečku XdII se objevuje v případě, že je pro dané účinky a směr průřez
s trhlinami, tj. uvažuje se II. mezní stav. Kontrola splnění podmínky TP ČBS, Směrnice pro
vodonepropustné ŽB konstrukce má význam pouze pro případy, kdy vzniká trhlina, tj. pouze pro
XdII ≥ 30 mm.
1.8.3 Protokol řešených zatěžovacích stavů a jejich návrhových kombinací
Při řešení statického návrhu šachty jsme využili automatiky generování návrhových kombinací RIBfem
TRIMAS. Vygenerované kombinační předpisy lze pro účely dokumentace návrhu snadno protokolovat.
 V grafickém Vyhodnocení TRIMAS aktivujte funkci Protokolu kliknutím na ikonu tiskárny
v panelu nástrojů
 a z nabídnutého panelu Protokol na záložce Přehled zatrhněte kapitoly protokolu
Zatížení/Kombinace zať.stavů a Kombinace/Definice.
Po potvrzení panelu tlačítkem OK se v RTconfig zobrazí přehled definovaných zatěžovacích stavů
s jejich zařazením do příslušných druhů (atributů), použité kombinační součinitele a sada aplikovaných
kombinačních předpisů.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Protokol řešených zatěžovacích stavů a jejich návrhových kombinací
strana 54
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Informace o zatěžovacích stavech
Č.
Název
1 Vl.tíha
2 Zásyp_víka
3 Boční_tlak_sever
4 Boční_tlak_východ
5 Boční_tlak_jih
6 Boční_tlak_západ
7 Kapalina_vnitřní
8 Pojezd_vozidla
Atribut
Tíhová síla
Gsup Ginf Psi0 Psi1 Psi2 Psi11 Psi21 Psi22
Stálé zatížení
a
1.35 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Tlak zeminy
n
1.35 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Klidový tlak zeminy
n
1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Klidový tlak zeminy
n
1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Klidový tlak zeminy
n
1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Klidový tlak zeminy
n
1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Tekutina proměnná
n
1.50 0.00 0.70 0.50 1.00 1.00 0.00 0.00
Zatížení vozidlem < 30 kN
n
1.50 0.00 0.70 0.70 0.60 1.00 0.00 0.00
Kombinace
Kombinační předpis (CSN EN 1992-1-1)
L: Zákl. zatěžovací stav, Z:Pomocný stav, E: Výsledkový stav
G(i,k): Generovací příkaz - kombinace zatěžovací stavy od i do k
Typ
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
E1
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
E2
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
Z26
Z27
E3
Z28
Z29
Z30
Z31
Z32
Z33
Z34
Název
Stálé zatížení
Zatížení vozidlem < 30 kN
Tlak zeminy
Klidový tlak zeminy
Tekutina proměnná
Qk,1
Qk,ext
Standardní kombinace (charakteristické)
Vl.tíha_min/max
Stálé zatížení_ULS
Zatížení vozidlem < 30 kN_ULS
Zásyp_víka_min/max
Tlak zeminy_ULS
Boční_tlak_sever_min/max
Boční_tlak_východ_min/max
Boční_tlak_jih_min/max
Boční_tlak_západ_min/max
Klidový tlak zeminy_ULS
Tekutina proměnná_ULS
Qk,1_ULS
Qk,ext_ULS
Základní kombinace (design)
Stálé zatížení_SLS_RARE
Zatížení vozidlem < 30 kN_SLS_RARE
Tlak zeminy_SLS_RARE
Klidový tlak zeminy_SLS_RARE
Tekutina proměnná_SLS_RARE
Qk,1_SLS_RARE
Qk,ext_SLS_RARE
Charakteristická kombinace
Stálé zatížení_SLS_FREQ
Zatížení vozidlem < 30 kN_SLS_FREQ
Tlak zeminy_SLS_FREQ
Klidový tlak zeminy_SLS_FREQ
Tekutina proměnná_SLS_FREQ
Qk,1_SLS_FREQ
Qk,ext_SLS_FREQ
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
log. operátor
L1
(0?L8)
L2
G((0?L3)+(0?L6))
(0?L7)
(0?Z2)+(0?Z5)
Z6
Z1+Z3+(0?Z4)+(0?Z7)
1.35*L1?L1
Z8
(0?1.5*L8)
1.35*L2?L2
Z11
1.2*L3?L3
1.2*L4?L4
1.2*L5?L5
1.2*L6?L6
G((0?Z13)+(0?Z16))
(0?1.5*L7)
(0?Z10)+(0?Z18)
Z19
Z9+Z12+(0?Z17)+(0?Z20)
L1
(0?L8)
L2
G((0?L3)+(0?L6))
(0?L7)
(0?Z22)+(0?Z25)
Z26
Z21+Z23+(0?Z24)+(0?Z27)
L1
(0?L8)
L2
G((0?L3)+(0?L6))
(0?L7)
(0?0.7*Z29)+(0?0.5*Z32)
Z33
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Další užitečná zobrazení výsledků
strana 55
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
E4
Z35
Z36
Z37
Z38
Z39
Z40
E5
Častá kombinace
Stálé zatížení_SLS_PERM
Zatížení vozidlem < 30 kN_SLS_PERM
Tlak zeminy_SLS_PERM
Klidový tlak zeminy_SLS_PERM
Tekutina proměnná_SLS_PERM
Qk,1_SLS_PERM
Kvazistálá kombinace
Z28+Z30+(0?Z31)+(0?Z34)
L1
(0?L8)
L2
G((0?L3)+(0?L6))
(0?L7)
(0?0.6*Z36)+(0?Z39)
Z35+Z37+(0?Z38)+(0?Z40)
1.8.4 Další užitečná zobrazení výsledků
1.8.4.1 Nutná výztuž v řezu konstrukcí a součet množství výztuže v řezu
1.8.4.2 Napětí v základové spáře a dotaz na kombinace min/max
Z předcházejících obrázků vyhodnocení výsledků statického výpočtu a návrhů vyplývá jejich velká
variabilita a výběr zájmové výsledkové veličiny, způsobu jejího grafického zobrazení, současná
kumulace různých typů zobrazení do jednoho obrazu atd., tak závisí kromě druhu sledované veličiny,
především na řešeném projektu a preferencích konkrétního uživatele.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Teoretická spotřeba výztuže
strana 56
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
1.8.5 Teoretická spotřeba výztuže
Spočtené množství staticky nutné hlavní ohybové výztuže, tedy její teoretickou spotřebu v [kg], resp.
v [t] lze snadno zjistit a protokolovat.
 V grafickém Vyhodnocení TRIMAS aktivujte funkce Skořepiny kliknutím na příslušnou ikonu.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkce Stěnodeska > Návrh jako
skořepina.
 Nabídnutý panel Zvolit viditelnost pro číselné zobrazení nutných ploch výztuže můžete přejít
bez výběru, tedy pomocí Storno.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkce Návrh skořepiny > Info o
návrhu > Zvolit oblast.
 V nabídnutém panelu Návrhová oblast zvolte tlačítkem Vše všechny návrhové oblasti modelu.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – konečně vyberte funkce Návrh skořepiny >
Zobrazit.
Zobrazí se strukturovaná sestava v RTconfig obsahující po zvolených návrhových oblastech
informace o jejich návrhových parametrech, uvažované konstrukční výztuži apod. Poslední kapitola
sestavy Teoretická spotřeba výztuže pak uvádí součet [kg] výztuže, členěný na 2 směry a 2
vrstvy výztuže (x/y a horní/dolní) pro všechny zvolené návrhové oblasti.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Smyková výztuž
strana 57
Statický výpočet a návrh železobetonové šachty
Návrh na ohyb - Info (dle ČSN)
Zať. případ
: Maximální hodnoty As
Oblast
: Dno_1
Beton
Výztuž
Min. příčná výztuž
Krytí betonem (k ose)
1. směr
2. směr
Místo posudku
Směr výztuže
Konstrukční výztuž
1. směr
2. směr
Oblast
: XY
: C30/37
: B500M
: 20.00 %
horní
dolní
: 0.040 m
0.040 m
: 0.040 m
0.040 m
: Těžiště prvku
:
0 °
90 °
: AQ-7.0 horní AQ-7.0 dolní
:
3.9 cm2/m
3.9 cm2/m
:
3.9 cm2/m
3.9 cm2/m
… atd.
Teoretická spotřeba oceli
-------------------------------------------------------------Konstrukční výztuž
Relace
s
/
bez
pře- /naddimenzováno
-------------------------------------------------------------Suma As,x horní
344.4
344.4 [kg]
0.00
Suma As,y horní
277.5
277.5 [kg]
0.00
Suma As,x dolní
283.9
283.9 [kg]
0.00
Suma As,y dolní
227.2
227.2 [kg]
0.00
-------------------------------------------------------------Suma
celkem
1132.9
1132.9 [kg]
0.00
1.8.6 Smyková výztuž
Možnosti vyhodnocování množství smykové výztuže, tedy výztuže na posouvající sílu a/nebo kroucení
jsou velmi podobné jako u vyhodnocování nutných ploch ohybové výztuže, resp. dílčích výsledků návrhů
na MSP. Tyto funkce jsou k dispozici zde:
 V grafickém Vyhodnocení TRIMAS aktivujte funkce Skořepiny kliknutím na příslušnou ikonu.
 Z nabídky plovoucího menu – levé tlačítko myši – vyberte funkce Návrh na smyk.
Další popis jednotlivých kroků vyhodnocování výsledků návrhů na posouvající sílu a/nebo kroucení by
byl opakováním již uvedených pracovních postupů.
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
Kontrola a vyhodnocení výsledků
Smyková výztuž
strana 58
Použitý funkční rozsah softwaru RIBfem TRIMAS
2 Použitý funkční rozsah softwaru RIBfem TRIMAS
Sestavený výpočetní model šachty se skládá z celkem cca 500 konečných prvků. Tento typ úlohy je
tedy možné řešit s již základní licenční verzí prostorového systému RIBfem TRIMAS kompakt, která
omezuje velikost modelu na max. 2000 prvků, z toho max. 200 prutových prvků.
 Použitý lineární statický výpočet vnitřních účinků, automatika návrhových kombinací a návrhy
železobetonu plošných a prutových konstrukcí na MSÚ jsou součástí již základního funkčního
rozsahu RIBfem TRIMAS kompakt.
 Pro návrhy železobetonu na MSP (stáří betonu v době prvního zatěžování, šířka trhlin, výška
tlačené zóny, napětí v betonu a výztuži aj.) bylo použito funkční rozšíření TRIMAS RTgzg-H.
 V případě potřeby ověření průhybů ŽB konstrukcí se zohledněním vzniku trhlin a vlivů
dotvarování a smršťování lze využít dalšího možného funkční rozšíření TRIMAS RTgzg-ZII.
Více podrobností k dalšímu možnému funkčnímu rozsahu a licenčním rozšířením RIBfem TRIMAS viz
www.rib.cz.
Workshop RIBfem TRIMAS - návrhování ŽB na MSP, bílé vany
 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015
Download

Bílé vany - RIB stavební software sro