Zavádění a hodnocení
telemedicínských technologií a
nástrojů eHealth v ČR
Lukáš Roubík
13. 3. 2014
Agenda
• Telemedicína
–
–
–
–
–
–
Definice telemedicíny a klasifikace služeb
Historie telemedicíny ve světě
Současné postavení telemedicíny v EU, legislativa v ČR
Metodika hodnocení telemedicíny - MAST
Zavádění telemedicíny do klinické praxe v ČR
Národní telemedicínské centrum
• Elektronizace zdravotnictví
– Shrnutí, vybrané zahraniční zkušenosti
– Stručná historie eHealth v ČR
– Současné aktivity v oblasti eHealth v ČR
2
Definice telemedicíny
• tele (řecky „na dálku“)
• medicína (z řeckého „meden“ = „léčení“)
• přenos a sdílení medicínské informace (hlasové,
zvukové, grafické, obrazové ...) na vzdálenost
prostřednictvím ICT mezi
– lékařem a pacientem
– lékaři
– jednotlivými zdravotnickými pracovišti
– jinými pracovišti, např. orgány státní správy
3
Definice telemedicíny ve světě
•
•
•
Evropská komise: „Rychlý přístup ke sdíleným a vzdáleným lékařským
odborným posudkům prostřednictvím telekomunikačních a
informačních technologií bez ohledu na to, kde se pacient nebo
příslušná informace nachází.“
WHO: „Souhrnné označení pro zdravotnické aktivity, služby a systémy,
provozované na dálku cestou informačních a komunikačních
technologií za účelem podpory globálního zdraví, prevence a zdravotní
péče, stejně jako vzdělávání, řízení zdravotnictví a zdravotnického
výzkumu.“
Americká telemedicínská asociace (American Telemedicine
Association - ATA, http://www.atmeda.org ) definuje telemedicínu takto:
„Telemedicína je použití zdravotnických informací vyměněných z
jednoho místa na druhé prostřednictvím elektronických komunikací pro
zdravotnictví a vzdělávání pacientů nebo poskytovatele zdravotní péče
a pro účely zlepšení péče o pacienty.“
4
Telemedicína – klasifikace pojmů
• Telekonzultace: přístup k poznatkům nebo expertíze
specialisty na dálku (tj. teleradiologie, teledermatologie)
• Telediagnostika: určení diagnózy u pacienta za pomoci
vzdáleného lékaře (tj. telekardiologie)
• Telemonitorování: dálkové monitorování pacienta, který
se nachází v prostředí mimo nemocnici (např.
monitorování CHF)
• Telecare: využití dat z telemonitorování při poskytování
pomoci na dálku (senioři), tzv. „asistivní technologie“
• Televzdělávání: vzdělávání pacientů/lékařů na dálku
(portály, výuka – přenosy ze sálů atd.)
5
Klasifikace telemedicínských služeb
• Hlasové služby – audio (telefon, hlasové konference)
– analogová nebo digitální telefonní síť
– konzultační a poradenské linky - Telepsychiatrie
• Obrazové služby– obrazy, video (interaktivní televize,
videokonference)
– Teleradiologie, Telepatologie, Teledermatologie,...
– PACS
• Datové služby (výměna dat, přístup k databázím)
– dnes převážně s využitím Internetu a rodiny
protokolů TCP/IP
6
Historie telemedicíny
• Kdy první zmínky o telemedicíně?
• V jakých oblastech rozvoj telemedicíny?
7
Historie telemedicíny
8
Historie telemedicíny
9
Historie telemedicíny
10
Historie telemedicíny
11
Science fiction
12
Vesmírný výzkum
13
Vzdálené oblasti, telechirurgie
Zdroj:
АТЛАС ИСТОРИИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ,
Ю.В.Думанский, А.В.Владзимирский, В.М.Лобас, Ф.Ливенс,
Донецк , 2013
http://www.isfteh.org/files/media/Atlas_of_Telemedicine_History.pdf
14
Historie telemedicíny - shrnutí
• V USA 70.let: široká škála ukázek telemedicíny včetně satelitních
projektů ATS-6, zdravotníků v odloučených aljašských a kanadských
vesnicích.
• Běžné prvky těchto projektů: drahé komunikační infrastruktury;
absence komerčního lékařského, informačního a komunikačního
vybavení; velmi výrazná omezení v interakci člověk-počítač; většina
z aplikací byla podporována americkou vládou.
• Druhá vlna popularity:
– 90. léta 20. století (národní krize zdravotnictví, telekomunikační
revoluce, politická rozhodnutí)
– internet => prudký rozvoj telemedicíny
– 90. léta definuje se jako samostatný medicínský obor
15
Historie telemedicíny - Evropa
• Počáteční aktivity v telemedicíně na počátku 70. let 20. století ve
Skotsku: výhody poskytování zdravotní péče dělníkům na ropných
plošinách v Severním moři a vědeckému personálu v Britském
antarktickém teritoriu.
• demografie,… Dánsko, Norsko, Itálie zavedly vědecké národní
telemedicínské programy 70. a 80. letech 20. století
• Norsko
– v roce 1996 první zemí, která na celonárodní úrovni zavedla
hrazení telekonzultací a v roce 1997 začaly tyto služby
implementovat nemocnice v nejsevernějších částech země
– V roce 2002 vyhlásila WHO Norwegian Department of
Telemedicine in the University Hospital of Tromso jako první
spolupracující centrum telemedicíny na světě
16
Telemedicína 21. století v EU
• „rozevírající se nůžky“
–
–
–
–
Stárnoucí populace EU
Náklady na zdravotnictví se zvyšují
Snižují se lidské zdroje
Trend centralizace péče
• dramatický nárůst stárnoucí populace
nárůst péče o chronické pacienty
(KVO, plicní onem. a DM ~ > €350 miliard)
17
Telemedicína 21. století v EU
Quality of Life
EC: „Despite the benefits and the maturity of the technology, we are still not witnessing
a wide use and implementation of telemedicine services anywhere in Europe. Only
small scale services that are not integrated into the local healthcare systems dominate
the scene and the large scale implementation that will truly make a difference and fully
explore the benefits of telemedicine are still missing.“
Tele-homecare & mobile care
Adapted from Intel
Independent,
Prevention
Healthy Living
Chronic Disease
Doctor’s
Management
Office
Residential Care
Assisted
Living
Skilled
Nursing Facility
Acute Care
Specialty
Clinic
Community
Hospital
ICU
€1
€10
€100
€1,000
€10,000
18
Politika Evropské komise…
• Projekty…
• Nové výzvy…
• Vznik metodologie…
19
Metodika hodnocení MAST
• Model for ASsessment of Telemedicine (MAST)
– Vychází z EUnetHTA Core Modelu (9 domén)
– Literární rešerše a Workshopy se stakeholdery a uživateli
– 2009
• Domény MAST:
1. Health problem and characteristics of the application
2. Safety (including any adverse effects)
3. Clinical effectiveness
4. Patient perspectives
5. Economic aspects
6. Organisational aspects
7. Socio-cultural, ethical and legal aspects
20
Metodika hodnocení MAST
• F. B. Kristensen (National Board of Health, Coordinating
Secretariat, EUnetHTA ) a další subjekty v rámci HTA
(CAHTA) atd. metodiku zrecenzovali
• První použití v projektu Renewing health (2010 – 2012),
7148 pacientů, 9 regionů EU
• checklist
• http://mast-model.info/
21
Současné trendy v EU
• desítky studií v EU (RCT‘s) prokázaly klinické přínosy
telemedicínských služeb
• nyní trendem studium nákladové efektivity,
organizačních aspektů, přijetí pacientů – „real-life
effectiveness“ – podpora observačních studií
• důraz na „self-management“ pacientů
• cíl EC: prokázání celkových přínosů telemedicíny,
zajištění financování telemedicínských služeb a rozvoj
tržních řešení napříč EU
22
Legislativní kontext v ČR
• telemedicína dosud nehrazena pojišťovnami, vše na bázi
pilotních projektů, jiné zdroje financování (projekty, firma)
• studie IN-TIME (664 nemocných, 36 světových center)
– pokročilé chronické srdeční selhání, ICD bez a s HM
– mortalita 3,4 % vs 8,7 %
– prokázání přínosů HM ICD
jednání s VZP,
nový kód ~ 1. července
~ 3 000 pacientů / 1. rok
23
Zavádění telemedicíny do
klinické praxe
• dálková monitorace implantabilních zařízení
(PM & ICD)
– Home monitoring®,
Biotronic CardioMessenger II/II-S
(od roku 2005)
– CareLink®, Medtronic
(od roku 2010)
– Merlin.net™,
PatientCare Network
(od roku 2013)
24
Home monitoring
Rostoucí populace
pacientů
Automatické
hodnocení událostí
Traffic light
system
Individuální
přístup
25
Zavádění telemedicíny do
klinické praxe
• dálková monitorace antikoagulační léčby (1/2012)
– CoaguChek XS
– FiS
– chlopenní náhrady
laboratoř
• pacienti v produktivním věku
• první polovina 2013 6
5
• korelační koef.
4
0,9216
3
• průměrná odchylka 2
1
0,2625
0
0
1
2
3
Coaguchek
4
5
6
26
Zavádění telemedicíny do
klinické praxe
• dálková monitorace krevního tlaku (od 4/2010)
– Stabil-o-graph mobil®
– optimalizace léčby
– renální denervace
• dálková monitorace záznamu EKG (od 9/2011)
– 2 typy: EKG karta + Loop recorder
– detekce arytmií
– automatické odesílání dat
27
Zavádění telemedicíny do
klinické praxe
• dálková monitorace diabetu (4/2014) – 40 + 40 pacientů
• dálková monitorace CHF (4/2014) – 80 + 80 pacientů
• architektura telemonitorovacího systému:
Hospital or primary care or eHealth centre
Patient’s home
TELEMONITORING
DEVICES
PATIENT
1
GATEWAY
2
SERVER
3
GENERAL
PRACTITIONER
6
4
7
5
REGIONAL CENTRE’S
OPERATOR
DATA TRANSMISSION
DATA ACCESS
PHONE CONTACT
OPTIONAL CONTACT
CARDIOLOGIST
AT HOSPITAL
OR
LOCAL HEALTH
DISTRICT
OTHER INVOLVED
HEALTHCARE
PROFESSIONALS
28
Pilotní projekt se společností Vodafone
• dálková monitorace chronického srdečního
selhání (od 1/2013)
–
–
–
–
Vodafone NEXO
40 pacientů
lékařská aplikace
pacienti
intuitivní ovládání, sledování hmotnosti, TF, KT,
tekutin, medikace, videokonzultace s lékařem
individualizace zdravotní péče, snížení rehospitalizací
v praxi zjištěna limitace – cílová skupina starších
pacientů – horší kompliance k OS Android, tabletům,
problémy s konektivitou (3G, Wifi), …úpravy systému
29
Postup při zavádění pilotu
• design studie
• indikátory, parametry, follow-upy – CRF
• etická komise, informovaný souhlas, informace
pro pacienty
• identifikace a nábor pacientů, edukace
• data odcházejí na dvě strany – CRF do IBA
MUNI, průběžná klinická data přes dodavatele
(Biotronik, MDT apod.)
30
Příklad – Diabetes mellitus
• CRF – anamnestické údaje, laboratoř, medikace, followup formulář,…
• outcomes
– primární – snížení HbA1C < 4,5%, snížení počtu návštěv MD
– sekundární – snížení počtu návštěv GP, hospitalizací, počet dní
hospitalizace,….
31
Příklad – Diabetes mellitus
• stanovení indikátorů, rozdělení rolí,
• edukace pacientů i profesionálů
32
Zavádění telemedicíny do klinické praxe –
Národní telemedicínské centrum
• celkový počet pacientů sledovaných v NTMC – 700+
• oficiální vznik 4/2012 pod I. IK-K, FN Olomouc a
Lékařskou fakultou UPOL
– počátek příprav již v roce 2010, vznik NTMC podpořen
finančními prostředky EU v rámci OPVK
– 10 pracovníků organizačního týmu, 18 lékařů a technických
pracovníků centra
• zavádění a používání telemedicínských aplikací
v klinické praxi již od 5/2005
• otec myšlenky a vedoucí NTMC –
Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA,
přednosta kliniky, ČKS
33
Partneři NTMC
Mediální partner:
34
Spektrum aktivity NTMC Projekty OPVK
• Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth
– pilotní ověřování telemedicínských technologií,
– spolupráce v oblasti eHealth
• Implementace nejnovějších metod eHealth do výuky
lékařských oborů
– vzdělávání studentů a odborníků, inovace výuky
• Interaktivní kardiologie - moderní výukové metody
– první elektronická učebnice kardiologie v ČR
35
Pregraduální a postgraduální vzdělávání
• Implementace nejnovějších metod eHealth do výuky
lékařských oborů
– vytvoření nových / inovace stávajících předmětů pro
studenty LF a biomedicínské inženýry,
– Telemedicína, Vnitřní lékařství IV. a VI.
– praktická výuka vybraných telemedicínských postupů,
– zahraniční studijní pobyty, stáže
– e-learning
36
Tvorba elektronické výukové platformy
• Interaktivní kardiologie - moderní výukové
metody
– tvorba unikátní elektronické učebnice kardiologie
• spolupráce předních odborníků v ČR
• nejnovější postupy včetně telemedicínských aplikací
• 68 kapitol, česká i anglická verze
– videosekvence, animace dynamických dějů,
videozáznamy výkonů v praxi, ilustrace, propojení na
sociální sítě
– e-learningový modul a elektronické testování
37
Zapojení do mezinárodních projektů
• projekt United4Health (UNIversal solutions in TElemedicine
Deployment for European HEALTH care)
– ověření a rozšíření telemedicínských postupů napříč
EU v prevenci a léčbě chronických onemocnění
– 34 partnerů z 15 evropských regionů
– 11 947 pacientů
– projektový manažer – NHS24 (Skotsko)
• intervence hodnocené v rámci NTMC/UPOL:
1. dlouhodobé monitorování diabetu
2. vzdálený monitoring chronického srdečního selhání
– dále COPD a hypertenze
38
Zapojení do mezinárodních projektů
• projekt EIP AHA (European Innovation Partnership on Active and
Healthy Ageing)
– inovativní technologická, sociální nebo organizační řešení
zaměřená na zefektivnění systémů zdravotní a sociální
péče
– hlavním cílem prodloužení délky života ve zdraví v EU o 2
roky
• 6 kategorií inovací:
Předepsané užívání léčiv a dodržování léčby,
Individualizovaná péče: předcházení pádům,
Prevence funkčního úpadku a křehkosti seniorů,
Integrovaná péče o chronická onemocnění včetně dálkové
monitorace na úrovni regionu,
– Interoperabilní řešení pro nezávislý život,
– Města, budovy a prostředí přizpůsobená seniorům.
–
–
–
–
39
Zapojení do mezinárodních projektů – EIP AHA
• oceněno 32 regionů v EU
• UPOL/NTMC zisk statusu referenčního místa a hvězdy
EIP AHA 1. července 2013 za 2 příklady dobré praxe:
1. telemonitoring pacientů
s akutním IM u nově dg.
diabetu
2. telemonitoring pacientů
s chronickým srdečním
selháním a dysfunkcí
levé komory
40
Další plány a vize NTMC
• v oblasti Telemedicíny:
– vědecké ověřování nových telemedicínských technologií a
jejich zavádění do rutinní klinické praxe,
– budování a posilování spolupráce s odbornými pracovišti a
firmami v ČR i zahraničí,
– vzdělávání odborníků a studentů v oblasti telemedicíny
• v oblasti eHealth
– spolupráce se všemi subjekty se zájmem na tvorbě
systémového řešení pro eHealth v ČR – Platforma eHealth
– zapojení do racionálního utváření Národního plánu rozvoje
elektronického zdravotnictví v ČR
• Vytvoření Centra excelence pro telemedicínu a eHealth
41
Shrnutí eHealth
• Co všechno si představíte pod pojmem
eHealth?
• …„Sdružení webových analfabetů odmítá
označení e-mentál.“
42
Oblasti eHealth
• Elektronický pacientský záznam, elektronický lékařský
záznam (EHR, EPR)
• ePreskripce
• eDoporučenky, eNeschopenky,
• eKarta / unikátní identifikace pacientů i lékařů
• Telemedicína a eVzdělávání (vzdělávání profesionálů,
pacientské portály)
• PACS, datové standardy – HL7, DASTA
• Informační systémy ve zdravotnictví
– NIS, LIS, RIS
• …
43
eHealth v ČR
• Současná situace
– více než 10 let snah, různých dílčích aktivit
(zejména když jsou na spadnutí €  )
– zastavení příprav elektronizace zdravotnictví ze
strany MZ ČR – 900.000,- , Microsoft  , .pdf/A 
absence systémového řešení a národní politiky
eHealth
– špatné zkušenosti s „některými“ velkými projekty
– dobré zkušenosti s avšak izolovanými malými
projekty a řešeními
44
Vybrané eHealth projekty v ČR
• eKarty pojišťoven – projekt Mácha (1995, VZP),
Vitakarta, Karta života apod.
• Zdravotnické registry, NIS, LIS, ePACS
• eMeDocS
• obecně příklad kraje Vysočina
…
• IZIP  
• ePreskripce – papír, čtečky 
• „česká cesta“ …
45
Elektronizace českého zdravotnictví
• politická otázka (direktivum?)…. „rakouská cesta“
• Otázka bezpečnosti?
46
eHealth ve světě jako zdroj zkušeností
• Inspirace a využití kladných zkušeností ze
zavedených systémů eHealth
• Top-down vs. Bottom-up přístup pro tvorbu
eHealth - riziko duplikace snah (např. karty..)
• Informovat o pozitivních změnách, cílem stav
win-win pro všechny strany – zapojení IT firem,
zdravotníků, pacientů,..výkony, produktivita,
transparentnost,…
47
Vybrané zahraniční zkušenosti:
Dánsko
• EHR již v roce 1996!
• využívání elektronických sítí lékaři je téměř 100 %
– 96 % lékařů získává laboratorní výsledky
v elektronické podobě, 74 % lékařů sdílí data svých
pacientů s ostatními zařízeními, ePreskripce je plně
rozšířena a využívána – 97 % lékařů
• systém EHR na konci roku 2011 obsahoval zdravotní
data více než 85 % dánské populace. Kliničtí lékaři mají
přístup přímo prostřednictvím nemocničních EHR
systémů, zatímco všeobecní praktičtí lékaři zde mají
přístup prostřednictvím portálu www.sundhed.dk
48
Vybrané zahraniční zkušenosti:
Dánsko
• Portál – www.sundhed.dk
– přístup k EHR, plánování návštěv, ekonzultace,
čekací seznamy, informace o chorobách a léčbě
– 1 ze 3 přístupů na portál a získání informace v
elektronické podobě = zamezení osobní návštěvy
u GP, tj. 900 000 ročně (IBM, Medcom, rok 2009)
– 1 ze 3 hledání volné kapacity v nemocnici najde
jiné zdrav.zař., což vede k průměrné úspoře 1
měsíce na čekacím pořadníků pacientů (IBM 2009)
• ePreskripce – úspora 80.000€ / 100.000
eReceptů (Medcom 2009)
49
Vybrané zahraniční zkušenosti:
Kanada
• leader v oblasti EHR a Telemedicíny (OTN)
– důraz na kvalitu klinických rozhodnutí
– benefity zavedení EHR, roční úspory za:
• nemocniční ADE 1,6 mld. CAD
• ADE v ambulantní péči 1,4 mld. CAD
• kontraindikace mimo systém 0,4 mld. CAD
– 85 % obyvatel Kanady podporuje EHR
• 71 % - záznam kdo a kdy otevřel dokumentaci
• 64 % - seriózní kriminální postih pro
neautorizovaný přístup
• 61 % - jasné zásady ochrany osobních údajů
50
Vybrané zahraniční zkušenosti:
Švédsko
• myšlenka vytvoření národního přehledu všech předepisovaných
léčiv jednotlivým pacientům různými poskytovateli zdravotní péče
• Po pěti letech od zavedení byl čistý přínos 27 mil. EUR
• Snížení chybovosti v preskripci znamenalo snížení nežádoucích
reakcí na léčbu o 15 %
• např. spotřeba ATB Švédsko s ČR - rozdíl ve výši 1 mld. Kč,
klesající účinnost ATB při častém nasazení.
zdroj: analýza RESTART, 2012
51
Vybrané zahraniční zkušenosti:
Švýcarsko
• výsledky cost-benefit analýzy z roku 2010 ukazují, že
pokud je ePreskripce implementována v rámci karet
zdravotních pojištěnců, které obsahují současnou
medikaci, lze v systému ušetřit:
– 4.6 mil. CHF za službu ePreskripce
– 144 mil. CHF díky dokumentaci medikace:
• automatická kontrola interakcí a kontraindikací,
méně ambulantních a nemocničních řešení
nežádoucích příhod, úspory za nepředepsaná
(např. duplicitní) léčiva
52
Aktuální trendy eHealth ve
světě
• Finsko
– systém rozpoznávání řeči pro digitální vytváření
dokumentace
– eRefferall, eDischarge
• UK
– aplikace Choose and book
• Švédsko
– objednávání opakujících se receptů na léky
53
Aktuální trendy eHealth ve světě
• Výsledky Švédské studie (Gartner, The Ministry of Health
and Social Affairs in Sweden: eHealth for a Healthier Europe!
Opportunities for a better use of healthcare resources, 2009, 6 zemí EU):
– efektivním využíváním telemedicínských aplikací a
domácího monitorování u chronických stavů lze ušetřit v
ČR 2,8 mil. lůžkodní - prostor pro pot. úspory ve výši 10,6
mld.Kč
– elektronická preskripce léčiv může o 15 % redukovat
kontraindikace, tj. zamezit přibližně 300.000 chyb
– při implementaci systému pro podporu rozhodování ve
funkčním systému EHR lze při urgentním příjmu a na
pohotovosti předejít ročně v ČR 6.200 nežádoucích
příhod, tj. cca 150 mil Kč
54
Aktuální trendy eHealth ve světě:
Slovensko
• 20. února 2013 schválen návrh zákona o Národním
zdravotnickém informačním systému
– definuje národní administrativní registry, národní zdravotní
registry, postup při zpřístupňování údajů, standardy zdravotnické
informatiky, podmínky fungování NZIS a jeho bezpečnosti
– zavádí pojmy elektronická zdravotní knížka, pacientský souhrn a
elektronický zdravotní záznam. Určuje jejich obsah a rozsah,
upravuje podmínky a proces přístupu k nim.
– Návrh vytváří předpoklady pro elektronické předpisování léků,
zdravotnických pomůcek,
– na základě jednoznačně definovaných oprávnění návrh upravuje
sdílení elektronických zdravotních záznamů, elektronických
záznamů o předepsaném, podaném a vydaném léku, a záznamy
z vyšetření mezi poskytovateli zdravotní péče
55
Příklady překážek v rozvoji eHealth
• ePreskripce ve Finsku – neúspěšné projekty již od roku 1997
(Niinimäki a Forsstöm), 2000 (Atoline, později Novo Group),
2003 (MoH a KELA), úspěšná až koncepce z roku 2007
(Receptum, PharmaData) implementovaná v roce 2010 –
velice dobré výsledky
• EHR v Norsku - již téměř 100%, ale dle studie z roku 2008
velký problém paralelismus mezi psaním elektronické a
„papírové“ zdravotnické dokumentace
• ePreskripce Německo - karta s aplikací pro elektronickou
preskripci nefungovala dle očekávání - legislativa požaduje,
aby heslo ke zdravotním údajům zadával sám pacient, ale
ukázalo se, že až 70 % pacientů zapomnělo PIN a nebylo
tedy možné se dostat k datům.
56
Nejčastější překážky v rozvoji eHealth ve světě
• Na rozdíl od klasických investic je v případě eHealth
velice obtížné vyčíslit všechny benefity, které investice
do eHealth přinese
• rozdíl mezi institucemi, které by měly eHealth financovat
a stranami, které z těchto investicí získají benefity.
• absence kontinuity politiky eHealth – časté změny
představitelů zainteresovaných institucí způsobují
chybění konzistentní politiky eHealth a financování
těchto investic – nedostatečné financování eHealth
57
Elektronizace zdravotnictví v ČR
• cíl: Definice české národní politiky eHealth
– iniciativa „zdola“ podobně jako zemích s úspěšně
rozvinutým systémem eHealth
– systémové řešení se zapojením všech
relevantních zainteresovaných subjektů (aktivní
oslovení představitelů IT technologií, klinik a
poskytovatelů ZP, dodavatelů, plátců ZP,
pacientů, akademické sféry)
– shoda na vytvoření společné nezávislé platformy
a vypracování strategie pro české eHealth
58
Iniciace Kulatého stolu pro
elektronizaci zdravotnictví v ČR
• shoda na vytvoření Platformy pro elektronické
zdravotnictví
• Nadační fond při Univerzitě Palackého v Olomouci a
České lékařské společností JEP
nezávislé akademické prostředí
diskuse, spolupráce a celospolečenská shoda
implementace dlouhodobě udržitelného strategického
návrhu eHealth v ČR
59
Memorandum: Základ dialogu a
úspěšného vývoje eHealth v ČR
• členy již dále i česká kancelář WHO, ČAS
• konference eHealth Days 2014, „akademická sekce“,
MZČR, plátci…systémový dialog
60
Poděkování
61
Děkuji Vám za pozornost
• dotazy?
www.ntmc.cz
[email protected]
https://www.facebook.com/NarodniTelemedicinskeCentrum
62
Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth
CZ.1.07/2.4.00/17.0071
Implementace nejnovějších metod eHealth
do výuky lékařských oborů
CZ.1.07/2.2.00/28.0146
63
Download

Ing. Lukáš Roubík