Uğur Erşen Şenbil, Ömer Bağdatlı, Kemal Köseoğlu, Özge Andiç Çakır
MAKALE
FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA
KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ
Uğur Erşen Şenbil*
Kalite Kontrol ve AR-GE Müdürü,
İdea Yapı Kimyasalları,
Dilovası, Kocaeli
[email protected]
Ömer Bağdatlı
Hazır Beton Tesisler Müdürü,
ADO Beton, Tokat
[email protected]
Kemal Köseoğlu
Yrd. Doç., Dr.,
Ege Üniversitesi,
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği A.B.D.,
İzmir
[email protected]
Özge Andiç Çakır
ÖZET
Beton üretiminde kullanılan agregalar, beton dizaynının hacimce % 70-80 kadarını oluşturmaktadır.
Kullanılan agrega bileşiminde, en yüksek pay ise maliyet avantajı nedeniyle kırma kuma aittir. Bu
nedenle kırma kumun sahip olduğu kirlilik düzeyi, betonun kalitesini etkileyen en önemli parametrelerden biri olmakla beraber, kimyasal katkı üreticileri için de katkı dizaynını oluşturmak açısından
son derece önemli bir değerdir. Basit ve hızlı bir yöntem olması açısından metilen mavisi test yöntemi,
ince malzemedeki kirlilik düzeyini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kırma kumların
kirlilik düzeylerini karakterize etmek amacıyla, metilen mavisi test yönteminin yanı sıra, X-Ray Floresans Spektroskopisi ile Fourier Dönüşüm Kızılötesi Spektroskopisi tekniklerinden yararlanılmıştır
ve değişen kirlilik düzeylerinin beton üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Beton, agrega, kırma kum, metilen mavisi, spektroskopi
Doç., Dr.,
Ege Üniversitesi,
İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir
[email protected]
CHARACTERIZATION OF CRUSHED SANDS HAS DIFFERENT
METHYLENE BLUE VALUE AND EFFECTS ON CONCRETE
PERFORMANCE
ABSTRACT
Aggregates that are used for concrete production, form nearly 70–80 vol. % of concrete design. In
aggregate composition that is used, the biggest portion belongs to crushed sand due to cost advantage.
For this reason, the level of pollution of crushed sand, in addition to being one of the parameters that
affects the quality of concrete, is an extremely important value in terms of creating additive design
for chemical additive designers. Determination of the pollution level of fine material, methylene blue
test method is used because of simplicity and rapidity. In this research, besides using methylene blue
test method, X-Ray Fluoresans Spectroscopy and Fourier Transform Infrared Spectroscopy techniques
have been used to characterize the pollution level of crushed sand and the effects of variable pollution
levels on concrete has been investigated.
1. GİRİŞ
A
gregalar, beton yapımında çimento ve su ile birlikte
kullanılan kum, çakıl, kırma taş gibi iri taneli malzemelerdir. Beton hacminin % 75’i agrega tarafından
oluşturulmaktadır [1]. Agregaların türü ve gradasyonu, beton
özellikleri ve performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir
[2]. Kullanılan agrega bileşiminde, en yüksek pay ise maliyet avantajı nedeniyle kırma kuma aittir. Konkasör tesisinde
tekniğine uygun üretim yapılmaması halinde kırma kum içesindeki ince madde miktarı kil, silt gibi zararlı malzemelerle
birlikte artmakta ve kırma kum kalitesini bozmaktadır [3]. Agrega ocağındaki çökel kaya tabakaları arasında olabilecek kil
bantlarının kırılan kayalardan ayırmadan doğrudan kırıcılara
verilmesi sonucunda by-pass diye adlandırdığımız topraklı
malzeme içindeki kil, silt gibi zararlı maddeler ince dağılmış
olması sebebiyle kırma kuma karışabilmektedir [3-4]. EN
12620 standardına göre ince malzeme içeriği, 0,063 mm’lik
elekten geçen agrega yüzdesidir. İnce malzemeler kil (2 mm
den küçük), silt ve kırma işleminden gelen taş tozu (2µm ve
60µm aralığında) olabilir. EN 933-9 standardı, kil partikülleri açısından ince malzemeye karar vermek adına metilen
mavisi test prosedürünü tanımlar [5]. Sulu fazdaki metilen
mavisi, negatif yüklü kil yüzeylerine adsorbe olan katyonik
bir boyadır, C16H18N3S+ [6]. Metilen mavisi iyonu Resim 1’de
şematize edilmiştir. Kil ile ilgili çalışmalarda metilen mavisi
testi, katyon değiştirme kapasitesini ve spesifik yüzey alanını
ölçmek amacıyla kullanılır [7]. Katyon değiştirme kapasitesi ölçümleri için, metilen mavisi test metodu, basit ve geniş
değer yelpazesinde kolay uygulanabilir, titrasyon metotlarına
göre daha az zaman kaybettiren bir metottur [8].
2. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada kullanılan agregalar, çimento ve kimyasal katkı
karakterize edilmiş uygulanan beton deneyleri için hazırlanan
karışım oranları verilmiştir.
2.1 Agregalar
Çalışmada, beş farklı metilen mavisi değerine sahip kalker
İletişim yazarı
*
: 22.01.2014
Kabul tarihi
: 14.02.2014
Şenbil, U. E., Bağdatlı, Ö., Köseoğlu, K., Andiç Çakır, Ö. 2014. “Farklı Metilen Mavisi Değerlerine Sahip Kırma Kumların Karakterizasyonu ve Beton Üzerindeki Etkileri,” Mühendis ve Makina, cilt 55, sayı 649, s. 74-80.
Cilt: 55
Sayı: 649
74 Mühendis ve Makina
2.1.1 Kırma Kumların Kirlilik Düzeylerinin Belirlenmesi
(Metilen Mavisi Deneyi – TS EN 933-9)
İnce agregalarda (0-2) mm aralığının metilen mavisi değerini
ve çok ince tanelerin (0-0,125)mm aralığının metilen mavisi
değerini belirlemek amacıyla kullanılır. 500 ml’lik demineralize su behere konur ve kurutulmuş minimum 200 gr deney numunesi kısmı spatül ile iyice karıştırılarak behere ilave
edilir. Büret metilen mavisi çözeltisi ile doldurulur. Süzgeç
kâğıdı yüzeyinin büyük kısmı herhangi bir katı veya sıvı ile temas etmeyecek şekilde boş bir beherin üzerine veya başka bir
uygun destek üzerine yerleştirilir. Karıştırıcı 600 devir/dakika
hızda 5 dakika süreyle karıştırıldıktan sonra behere 5 ml daha
önceden hazırlanmış olan boya çözeltisi ilave edilir. Beherdeki malzeme 400 devir/dakika hızda en az 1 dakika karıştırılır
ve cam çubuk ile süzgeç kâğıdı üzerinde leke deneyi yapılır.
Hale belirmezse, 5 ml daha boya çözeltisi ilave edilir, 1 dakika süreyle karıştırılır ve bir leke deneyi daha yapılır. Hale görülünceye kadar boya ilavesine ve leke deneyleri yapılmasına
devam edilir. Hale görülmesi aşamasına ulaşıldığında, daha
fazla boya çözeltisi ilavesi yapılmaksızın karıştırmaya devam
edilir ve 1 dakika aralıklarla leke deneyleri yapılır. Hale ilk 4
dakika kaybolursa, 5 ml daha boya çözeltisi ilave edilir. Hale,
beşinci dakikada kaybolursa, sadece 2 ml boya çözeltisi ilave
edilir. Kullanılan toplam boya hacmi kaydedilir (V1). Metilen
mavisi değeri aşağıdaki formül ile hesaplanır:
MB = (V1/M1)*10
MB : Metilen mavisi değeri
M1 : Deney numunesi kısmının kütlesi, g
V1 : İlave edilen boya çözeltisinin toplam hacmi, ml [9]
Deneysel çalışmada kullanılan kırma kumların metilen mavisi değerleri ve bazı fiziksel özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. Bu özelliklerden agregaların özgül ağırlığı ve su emme
oranları TS EN 1097-6 ve tane boyut dağılımı ile çok ince
madde içeriği TS EN 933-9’a göre belirlenmiştir. İri agregalar
için aynı standartlar uygulanarak elde edilen fiziksel özellikler ise Tablo 2’de verilmektedir.
Keywords: Concrete, aggregate, crushed sand, methylene blue, spectroscopy
Geliş tarihi
kökenli kırma kum kullanılmıştır. Kırma kumlar Türkiye’de
bulunan farklı agrega üreticilerinden temin edilmiştir. Beton
kompozisyonlarında kırma kum ile birlikte kullanılan iri agrega, tek kaynaktan temin edilerek, dozajı sabit tutulmuş ve tek
değişkenin farklı metilen mavisi değerlerine sahip kırma kum
olması sağlanmıştır.
Şekil 1. Metilen Mavisi İyonu
Mühendis ve Makina
55
75 Cilt:
Sayı: 649
Farklı Metilen Mavisi Değerlerine Sahip Kırma Kumların Karakterizasyonu ve Beton Üzerindeki Etkileri
Uğur Erşen Şenbil, Ömer Bağdatlı, Kemal Köseoğlu, Özge Andiç Çakır
Tablo 1. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Kırma Kumların Fiziksel Özellikleri ve Metilen Mavisi Deney Sonuçları
KK 1
KK 2
KK 3
KK 4
KK 5
Metilen Mavisi Değeri
0,34
1,01
1,61
3,03
5,92
Özgül Ağırlık (g/cm )
2,63
2,66
2,61
2,63
2,68
Su Emme Oranı (%)
1,00
0,80
1,80
1,60
0,50
3
2.1.3 Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Kırma Kumların
FT-IR Spektrumları
kans Aralığı 4000 – 375 cm-1. Kullanılan yazılım OPUS 7.0.
Farklı metilen mavisi değerlerine sahip kırma kumların kuru
olarak çekilen spektrumları Şekil 2 ve Şekil 3'te verilmektedir.
Analizlerde kullanılan Fourier Dönüşüm Kızılötesi Spektrometresi Bruker Alpha-ATR. Kristal türü: Elmas. Çalışma fre-
Tane Dağılımı ve İnce Madde Miktarı (% Geçen)
(Elek Boyutu)
4 mm
98
97
92
94
81
2 mm
69
70
67
66
64
1 mm
44
46
49
41
45
0,5
26
28
37
26
30
0,25
15
20
29
19
20
0,125
9
11
23
14
11
0,063
7,9
9,4
17,5
11
9
İncelik Modülü
3,4
3,3
4,0
4,4
3,5
Tablo 2. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan İri Agreganın Fiziksel Özellikleri
1 NO
2 NO
Özgül Ağırlık (g/cm )
2,66
2,68
Su Emme Oranı (%)
0,7
0,4
0.063 mm'den geçen ince madde miktarı (%)
0,8
0,4
3
Tane Dağılımı ve İnce Madde Miktarı (% Geçen)
cm-1
(Elek Boyutu)
16 mm
/
81
11,2 mm
/
41
8 mm
90
4
5,6 mm
40
1
4 mm
4
/
2 mm
1
/
2.1.2 Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Kırma Kumların
X-Ray Floresans Analiz Sonuçları
Farklı metilen mavisi değerlerine sahip kırma kumların oksit
yapısı Tablo 3’te verilmektedir. Agregaların oksit yapısından
Şekil 2. Kırma Kumların Elde Edilen Spektrumları
kireçtaşı olduğu anlaşılmaktadır. Agregalarda az da olsa MgO
bulunması dolomitin, Fe2O3 bulunması ise pirit, hematit veya
manyetit vs. gibi demir minerallerinin varlığına işaret etmektedir. SiO2 varlığı ise kil mineralleri ve kuvarstan kaynaklanmaktadır [10].
Tablo 3. Farklı Metilen Mavisi Değerlerine Sahip Kırma Kumların Oksit Yapısı
Cilt: 55
Sayı: 649
SiO2 (%)
Al2O3 (%)
Fe2O3 (%)
CaO (%)
MgO (%)
Na2O (%)
KK 1 (MB:0,34)
0,60
0,49
0,11
54,82
0,42
0,01
KK 2 (MB:1,01)
1,31
0,86
0,16
53,84
0,34
0,01
KK 3 (MB:1,61)
0,63
0,51
0,17
54,82
0,30
0,01
KK 4 (MB:3,03)
12,93
4,82
1,82
43,58
6,80
0,01
KK 5 (MB:5,92)
3,30
1,48
0,32
52,52
1,13
0,01
76 Mühendis ve Makina
Şekil 3. SiO2 Pikinin Olduğu Bölge
cm-1
Mühendis ve Makina
55
77 Cilt:
Sayı: 649
Farklı Metilen Mavisi Değerlerine Sahip Kırma Kumların Karakterizasyonu ve Beton Üzerindeki Etkileri
XRF sonuçlarında, metilen mavisi değeri yükseldikçe, kırma kumların kimyasal yapılarında ciddi değişimler meydana
gelmektedir. Yapıyı oluşturan oksit miktarları değişmektedir.
MB değeri arttıkça, SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 değerlerinde artma
gözlemlenmiştir. Bu nedenle ince malzemedeki kirliliği oluşturan yapıların silisyum, alüminyum ve demir oksitleri olduğu söylenebilir.
numaralı kırma kumda en şiddetliyken, Tablo 3’te bulunan sıraya göre şiddet giderek azalmaktadır.
No
Farklı MB Değerlerine
Sahip Kırma Kumlarla
Yapılan Karışımlar
Çimento
Dozajı (kg/m3)
W/C
Kimyasal
Katkı (%)
Kırma
Kum
(%)
1 No
(%)
2 No
(%)
Deneysel çalışmalarda Marmara bölgesinde bulunan TS EN
197-1 standardına uygun Nuh CEM I 42,5 R çimentosu kullanılmıştır. Çimentonun kimyasal ve fiziksel özellikleri Tablo
4’te verilmektedir.
1
MB: 0,34
320
0,55
1,2
53
19
28
2
MB: 1,01
320
0,56
1,2
53
19
28
3
MB: 1,61
320
0,62
1,2
53
19
28
4
MB: 3,03
320
0,68
1,2
53
19
28
2.3 Kimyasal Katkı
5
MB: 5,92
320
0,67
1,2
53
19
28
İdea yapı kimyasalları tarafından tasarlanıp hazırlanan, su
azaltıcı/akışkanlaştırıcı İDEA MET-1 katkısı kullanılmıştır.
Katkının fizikokimyasal özellikleri Tablo 5’te verilmektedir.
Katkı metilen mavisi değeri arttıkça düşen beton performansını kompanze etmek amacıyla tasarlanmıştır.
Tablo 4. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Çimentonun Kimyasal ve Fiziksel
Özellikleri
CEM I 42,5 R
SO3 (%)
2,71
MgO (%)
1,60
Kızdırma Kaybı (%)
2,26
Çözünmeyen Kalıntı (%)
0,67
2.4 Deneysel Çalışma
Cl (%)
< 0,1
İki tip çalışma yapılmıştır:
Na2O + 0,658 K2O (%)
0,41
Serbest Kireç (%)
1,22
Priz Başlangıcı (dk)
168
Priz Sonu (dk)
209
Özgül Ağırlık (g/cm3)
3.11
Hacim Genleşmesi (cm)
1.00
Özgül Yüzey (Blaine)
3722
Litre Aralığı (cm /g)
1012
Çalışma 1: Bu çalışmada kimyasal katkı kullanılmamıştır ve
kompozisyondaki tek değişken olan metilen mavisi değerlerinin (kirlilik düzeylerinin) taze ve sertleşmiş betona olan
etkilerini gözlemlemek hedeflenmiştir. 20±0,5 cm hedef kıvam yakalamak için, sabit çimento dozajında, metilen mavisi
değeri arttıkça artan su ihtiyacına göre karışım suyu verilerek,
taze beton ve sertleşmiş beton testleri yapılmıştır. Bu çalışmaya ait beton karışım oranları Tablo 6’da verilmektedir.
2 Günlük Dayanım (Mpa)
27.8
7 Günlük Dayanım (Mpa)
45.2
28 Günlük Dayanım (Mpa)
58.4
-
2
Yoğunluk (g/cm )
İDEA
MET-1
1.184
Çalışma 2: 20±0,5 cm hedef kıvam için, çimento miktarı sabit tutularak, % 1,2 dozajında kimyasal katkı kullanılmıştır.
Kimyasal katkı ile karışım suyunda meydana gelen azalma
miktarları ölçülerek, artan metilen mavisi değerlerinde kim-
pH
Katı Madde Miktarı (%)
Klorür İçeriği (%)
Toplam Alkali Miktarı (%)
7.76
39.62
0.01
<5
3.2 Tartışma
Sıcaklık
No
Karışımlar
Ortam
Beton
C
Çimento
Dozajı
(kg/m3)
W/C
Kimyasal
Katkı (%)
Kırma
Kum (%)
1 No (%)
2 No
(%)
1
MB: 0,34
320
0,65
0
53
19
28
2
MB: 1,01
320
0,68
0
53
19
28
3
MB: 1,61
320
0,73
0
53
19
28
4
MB: 3,03
320
0,85
0
53
19
5
MB: 5,92
320
0,81
0
53
19
Hava
İçeriği
Slump
W/C
C
o
o
Birim Ağırlık
Beton Basınç
Dayanımları
60’
Teorik
Gerçek
1
gün
7
gün
28
gün
(cm) (cm) (cm)
(%)
(kg/m3)
(kg/m3)
Mpa
Mpa
Mpa
0’
30’
60’
1
KK 1 (MB:0,34)
20,5
18,2
0,65
20,0
19,0
17,0
1,6
2309
2330
9,4
29,7
38,3
2
KK 2 (MB:1,01)
20,6
18,4
0,68
20,0
18,0
15,5
1,4
2304
2312
9,0
27,1
35,4
3
KK 3 (MB: 1,61)
20,6
18,5
0,73
20,0
18,5
16,0
1,6
2274
2264
7,4
24,6
31,8
4
KK 4 (MB:3,03)
20,8
18,9
0,85
20,0
17,5
17,5
0,7
2242
2260
7,0
17,7
21,5
5
KK 5 (MB:5,92)
20,3
18,8
0,81
20,0
19,5
18,0
0,7
2210
2249
6,6
19,9
26,1
Tablo 9. İkinci Çalışmanın Sonuçları
No
Farklı MB Değerlerine Sahip Kırma
Kumlarla Yapılan Karışımılar
Metilen mavisi değeri arttıkça ince malzemenin kirliliğinin
Tablo 8. Birinci Çalışmanın Sonuçları
Sıcaklık
No
78 Mühendis ve Makina
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Taze betonda 20±1 ortam sıcaklığında, 30 dakika aralıklarla
üç adet slump değeri ölçülmüş 60. dakikada hava içeriği be-
Tablo 6. Birinci Çalışmanın Karışım Dizaynı
Cilt: 55
Sayı: 649
lirlenmiştir. Taze betonun gerçek birim hacim ağırlığı ölçülerek teorik birim hacim ağırlığı ile birlikte verilmiştir. Ayrıca
sertleşmiş betonun 1, 7 ve 28 günlük basınç dayanımları belirlenmiştir. Bu değerler birinci çalışma için Tablo 8’de, ikinci
çalışma için ise Tablo 9’da verilmektedir.
yasal katkının çalışabilirliği gözlemlenmiştir. Bu çalışmaya
ait beton karışım oranları Tablo 7’de verilmektedir.
3.1 Birinci ve İkinci Çalışmanın Sonuçları
Tablo 5. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan İDEA MET-1 Katkısının Kimyasal ve Fiziksel Analiz Değerleri
3
Tablo 7. İkinci Çalışmanın Karışım Dizaynı
2.2 Çimento
Spektroskopik sonuçlar incelenecek olursa, MB değeri değiştikçe yapıya bağlı olarak spektrumlarda da değişimler
gözlemleniyor. 950 – 1050 cm-1 aralığında pik veren SiO2, 4
Özellikler
Uğur Erşen Şenbil, Ömer Bağdatlı, Kemal Köseoğlu, Özge Andiç Çakır
Karışımlar
Ortam Beton
C
o
Hava
İçeriği
Slump
W/C
C
o
Birim Ağırlık
Beton Basınç
Dayanımları
0’
30’
60’
60’
Teorik
Gerçek
1
gün
7 gün
28
gün
(cm)
(cm)
(cm)
(%)
(kg/m3)
(kg/m3)
Mpa
Mpa
Mpa
1
KK 1 (MB:0,34)
20,1
18,5
0,55
20,5
19,5
17,5
1,5
2346
2376
7,4
45,6
55,2
2
KK 2 (MB:1,01)
20,1
18,2
0,56
20,0
16,5
15,0
1,7
2362
2353
7,8
43,5
52,1
3
KK 3 (MB:1,61)
20,3
18,1
0,62
20,0
15,0
13,5
1,6
2330
2324
6,2
40,2
47,3
28
4
KK 4 (MB:3,03)
20,5
18,9
0,68
20,0
17,5
15,5
0,7
2304
2350
7,7
38,6
44,1
28
5
KK 5 (MB:5,92)
20,3
18,4
0,67
20,0
17,5
14,5
1,1
2315
2352
3,8
34,2
40,6
Mühendis ve Makina
55
79 Cilt:
Sayı: 649
Farklı Metilen Mavisi Değerlerine Sahip Kırma Kumların Karakterizasyonu ve Beton Üzerindeki Etkileri
arttığını, metilen mavisi değeri azaldıkça kirliliğin azaldığı
görülmektedir. Buna bağlı olarak hedef kıvamı yakalamak
için betonun su ihtiyacı artmakta, artan W/C oranı ile birlikte
dayanımlar düşmektedir. Bu durum hem katkılı hem de katkısız betonlarda gözlemlenmiştir.
Katkılı ve katkısız çalışmalar kıyaslandığında, kimyasal
katkı kullanılan betonlarda W/C oranı, katkısız betona göre
0,10 – 0,17 aralığında düşme göstermiştir. Katkılı betonlarda
gözlemlenen W/C oranlarındaki düşüş, 7 ve 28 günlük dayanımlarda katkısız betona göre sonuçların göre daha yüksek
çıkmasını sağlamıştır.
Her iki çalışmada da metilen mavisi değerlerinin betonun
hava miktarlarına etkisi olmadığı gözlemlenmiştir.
Yapılan çalışmalarda kil ve silt gibi ince malzemelerin beton
performansına ciddi anlamda etkisi olduğu görülmektedir. Bu
sebeple, agrega üreticilerinin kil ve silt gibi ince malzemelerin agregaya karışmasını önlemeye yönelik tedbirler almaları gerekmektedir. Bunun yanında beton üreticileri agrega
seçimine, üreteceği betonun kalitesi açısından son derece
dikkat etmelidir. Bu seçim sırasında kırma kumların kimyasal yapıları üzerine bilgi edinilmesi, büyük kolaylık ve fayda
sağlayacaktır. Kırma kum karakterizasyonunda, metilen mavisi deneyinin yanı sıra, XRF ve de FT-IR gibi yöntemlerin
kullanılabileceği ve bu yöntemlerin konuya farklı bakış açısı
getireceği görülmektedir.
KAYNAKÇA
Cilt: 55
Sayı: 649
1.
Erdoğan, Y. T. 2010. Beton, METU Press Publishing Company, Türkiye.
2.
Norwell, K. J., Stewart, G. J., Juenger, G. C. M., Fowler,
80 Mühendis ve Makina
W. D. 2007. “Effects of Clays and Clay-sized Particles on
Concrete,” ICAR 15th Annual Symposium, USA.
3.
Özbebek, H., Açık, H. 2011. “İnce Agregalarda Yapılan Metilen Mavisi ve Kum Eşdeğerliği Deney Sonuçlarının Beton
Özelliklerine ve Maliyetine Etkisi,” THBB Beton 2011 Hazır
Beton Kongresi, Türkiye.
4.
Uluöz, S., Yakıt, E., Düzbasan, S. 2004. “Kırma Agregadaki
Taş Unu ve Kil Miktarının Beton Kalitesine Etkisi,” THBB
Beton 2004 Hazır Beton Kongresi, Türkiye.
5.
Rodrigues, F., Carvalho, T. M., Evangelista, L., Brito, J.
2013. “Physicalechemical and Mineralogical Characterization of Fine Aggregates From Construction and Demolition
Waste Recycling Plants,” Journal of Cleaner Production 52,
p.438-445, Portugal.
6.
Yükselen, Y., Kaya, A. 2008. “Suitability of the Methylene
Blue Test for Surface Area, Cation Exchange Capacity and
Swell Potential Determination of Clayey Soils,” Engineering
Geology, 102, p. 38–45, Turkey.
7.
Petkovsek, A., Macek, M., Pavsic, P., Bohar, F. 2010. “Fines Characterization Through The Methylene Blue and Sand
Equivalent Test: Comprasion with Other Experimental Techniques and Application of Criteria to The Aggregate Quality
Assessment,” Bull Eng Geol Environ, 69, p.561–574, Slovenia.
8.
Hang, T. P., Brindley, G. W. 1969. Methylene Blue Absorpsion by Clay Minerals: Determination of Surface Areas and
Cation Exchange Capacities (Clay-organic Studies XVIII),
Pergamon Press, vol. 18, p.203-212, Great Britain.
9.
Şimşek, O. 2011. Beton Bileşenleri ve Beton Deneyleri, Seçkin Yayıncılık, Türkiye.
10.
Yılmaz, F., Koltka, S., Sabah, E. 2011. “Emirdağ-Adaçal
(Afyonkarahisar) Kireçtaşlarının Beton Agregaları Standardına Uygunluğunun Araştırılması,” Afyon Kocatepe University Journal of Sciences, Türkiye.
Download

1376 KB