PROJEKT SANACE VLHKÉHO ZDIVA
Bývalá základní škola v Miroslavi
ZADAVATEL
Město Miroslav
Nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav
tel.: 515 266 451 I e-mail : [email protected]
ZHOTOVITEL
ING. JOSEF KOLÁŘ – PRINS
Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město
EVIDENČNÍ ÚŘAD: MAGISTRÁT MĚSTA PŘEROVA
EVIDENČNÍ. ČÍSLO V ŽR: 380801-7687-01
IČ: 10637028 I DIČ: 530325020
DATUM
březen 2012
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
8392
PROJEKT SANACE VLHKÉHO ZDIVA
BÝVALÁ ZŠ MIROSLAV
2/11
OBSAH
1. Základní údaje
2. Podklady
3. Sanační opatření
4. Stavebně-technické řešení
5. Kontrola jakosti a účinnosti provedených sanačních prací
6. Závěr
Přílohy
1.
Základní údaje
Předmět:
Projekt sanace vlhkého zdiva pro objekt: bývalá Základní škola v Miroslavi
Zpracovatel:
Ing. Josef Kolář - PRINS
Havlíčkova 24, 750 00 Přerov
Tel. 581 202 154
Fax: 581 703 379
www.sanace-zdiva.cz e-mail: [email protected]
2.
−
−
−
−
Podklady
Výkresová část
Objednávka určující rozsah:
Využití po rekonstrukci:
Výchozí podklady:
provedeno zaměření stávajícího stavu zhotovitelem
projekt sanace vlhkého zdiva
školské zařízení
- ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – základní ustanovení
- ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace –
Základní ustanovení
- ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní
ustanovení
- Směrnice WTA 4-6-98, Dodatečná izolace stavebních konstrukcí ve
styku se zeminou
- Směrnice WTA E-9-04, sanační omítky
- vlhkostní průzkum z 03/2012
3.
Sanační opatření
3.1 Všeobecné principy sanace vlhkého zdiva
Pod pojmem sanace vlhkého zdiva se rozumí dosažení výrazného a trvalého snížení obsahu vlhkosti
v podzemním a nadzemním zdivu staveb, které bylo dlouhodobě namáháno účinky zemní vlhkosti a po povrchu
terénu stékající a od něho odstřikující srážkové vody. K sanacím je nutné přistupovat takovým způsobem, aby
kombinovaným použitím různých hydroizolačních a vysušovacích technologií a stavebních úprav podle
podmínek objektu a jeho okolí byl na něm vytvořen komplexní sanační systém. Tento systém by měl
přednostně odstraňovat příčiny a nikoliv jen důsledky vlhnutí stavby. Pro jeho vytvoření by měly být v případě
prostředků pro napouštění materiálových struktur a prostředků impregnačních používány ty druhy, které jsou
inertní z hlediska koroze stav. materiálů.
Podle použitého hydroizolačního a vysušovacího principu se sanační způsoby, týkající se namáhání zdiva
zemní vlhkostí rozdělují na přímé a nepřímé.
Metody přímé - Mezi technologie s absolutními účinky se zařazují způsoby mechanické jako vkládané
hydroizolace do strojně nebo ručně proříznuté spáry nebo do probouraných otvorů ve zdivu a zarážení
ocelových plechů do ložné spáry cihelných konstrukcí.
PROJEKT SANACE VLHKÉHO ZDIVA
BÝVALÁ ZŠ MIROSLAV
3/11
Z dalších metod přímých se jedná o infúzní a tlakové injektáže a o metody na principu aktivní elektroosmózy,
vzduchoizolační systémy aj.
Metody nepřímé - Tyto metody snižují hydrofyzikální namáhání konstrukcí. Spočívají hlavně v provádění drenáží
podél obvodových stěn pod terénem, v úpravě vnitřního prostředí budov (přirozené a nucené větrání místností a
prostor, zejména podzemních). V úpravě terénu vně staveb a ve vytváření vodonepropustných clon v okolí
objektu, sanační omítkové systémy aj.
3.2 Návrh sanačních opatření
Při návrhu technologií na sanaci vlhkého zdiva vycházíme ze skutečnosti, že pro sanaci vlhkosti bylo nutno
volit takové technologické postupy, které by zajistily spolehlivost provedení a jejich účinnost a zároveň by
respektovaly různorodý charakter konstrukcí budovy. Na celý objekt nelze z těchto důvodů použít pouze jednu
z variant sanačního řešení, ale sanaci je nutno provádět v kombinaci několika technologií.
Z možných sanačních řešení jsme z návrhu vyloučili odizolování rubového obvodového zdiva
vzduchoizolačním kanálkem. Tato technologie se jeví v poměru k účinnosti jako neúměrně nákladná.
S přihlédnutím k charakteru objektu, stavebně-technickému provedení a k provoznímu zatížení jsou dodatečné
sanační zásahy u prostor značně omezeny.
Upozorňujeme, že základním předpokladem úspěšné sanace vlhkosti je odstranění všech lokálních zdrojů
vlhkosti, které jsou jiného charakteru, než přírodního.
Návrh sanačních opatření je zpracován v souladu s ČSN P 730610 „Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva –
Základní ustanovení“ a souvisejících předpisů.
Po zvážení všech omezení, které byly dány konstrukcí a umístěním daného objektu, na základě předchozích
průzkumů a po zvážení předností a nedostatků jednotlivých technologických postupů bude sanace vlhkého zdiva
objektu řešena v souladu s čl. 4.3 ČSN P 730610 v kombinaci přímých a nepřímých hydroizolačních metod
následovně:
Odstranění příčin vlhkosti
•
Mechanické izolace (prostor 1.NP) – podřezání diamantovým lanem smíšeného zdiva po obvodě z dvorní
části a štítových stěn, popř. vrážení nerezových chrom-niklocelových desek do průběžné spáry, podřezání
zdiva řetězovou pilou (pouze konstrukce, které jsou oboustranně přístupné – jde především o vnitřní
konstrukce stěn), tlaková injektáž zdiva akrylátovými gely u obtížně přístupných konstrukcí (z uliční části)
•
Odvlhčení suterénních prostor technologií aktivní elektroosmózy.
•
Provedení rubové izolace nopovanou fólií s ochrannou geotextilií a drenážní systém z dvorní části (není
součástí kalkulace).
Doplňující sanační technologie (odstranění důsledků vlhkosti)
Aplikace jednovrstvých vnitřních sanačních omítek do stanovených výšek s podkladovou úpravou
rozdělovačem vody a hydrofobizérem.
− Umístění jednotek aktivního větrání v suterénu
− Výmalba prostor bude materiály s nízkým difúzním odporem (SD < 0,1) s protiplísňovými prostředky.
− Odvětrávaný zavěšený obklad se zateplením do úrovně dodatečné hydroizolace stěn (z uliční strany a
štítových stěn – není součástí kalkulace).
−
PROJEKT SANACE VLHKÉHO ZDIVA
BÝVALÁ ZŠ MIROSLAV
4/11
Dodatková a doporučená opatření
− Veškeré přípojky budou utěsněny proti zemní vlhkosti a zvýšené vlhkosti při srážkách prosakujících do
podloží.
− Je nutno prověřit funkčnosti dešťových svodů po celém obvodu fasády.
4.
Stavebně-technické řešení
4.1 Izolace a odvlhčení objektu
Podřezání zdiva diamantovým lanem
V místě podřezávání se otluče omítka, podél zdi musí být tvrdý, dostatečně rovný podklad v šířce cca 1,5 m pro
instalaci stroje. Do předem provrtaných otvorů se vloží řezné diamantové lano. Pohybem lana, řízeným kladkami,
prstence s nalepenými průmyslovými diamanty proříznou i ty nejtvrdší materiály.Po proříznutí zdi do délky cca 1
m se do proříznuté a pročištěné drážky vloží některý z typů izolace na bázi polyetylénu o tloušťce 1,5 - 2,0 mm.
Pruh izolace délky 1 m a šíře takové, aby nepřesahoval tloušťku zdi, se v drážce upevní rozpěrovými klíny, které
se do drážky musí natlouci. Jsou dodávány v různých tloušťkách podle šíře řezu a použité izolace. Klín
z plastu má únosnost min. 270 kg/cm2. Klíny se vkládají do zdi oboustranně v roztečích cca 20 cm. Délka klínu je
použita podle šíře zdi. Mezi klíny musí být v podélné ose zdi mezera 10 cm. Po té následuje proříznutí dalšího
metru zdi a cyklus se opakuje s tím, že přesahy izolací navzájem musí být min. 5 cm.
Drážka se následně oboustranně omítne cementovou maltou s vodoodpudivými přísadami. Po 80 až 100 cm se
vloží injektážní trubky ∅ 1,8 a délky 13 cm. Směs 20% písku, 80% cementu a plastifikátoru se pomocí
injektážního zařízení vstřikuje tlakem 0,1 MPa do připravených otvorů. Po zatvrdnutí se trubky vyjmou, odřízne
se přebytečná izolace a provede sanační omítka
Narážení nerezových chrom-niklocelových plechů do průběžné spáry zdiva
Je to zatím nejjistější způsob, jak stavební objekt ochránit, resp. zbavit zemní vlhkosti bez výkopových prací
v případě tvorby vertikální izolace. Desky mají po celé délce z obou stran (na rozdíl od jiných systémů) podélné
ohyby, jimiž se spojují vzájemně k sobě. K výrobě desek se používá materiál, který obsahuje přes 18 % chromu a
přes 8 % niklu s pevností 1.200 N/mm2.
Vlnité nerez. chrom-niklocelové desky z vysoce ušlechtilé oceli jsou pneumatickým příklepem strojně zaráženy
do zdiva, aniž by předem docházelo k otevření zdiva. Tento faktor je velmi důležitý, neboť odpadá (jak je tomu u
klasického podřezání) riziko statického porušení objektu. Jednotlivé desky na sebe navazují zámky a vytvářejí
takto kapilárně nepropustnou nerezavějící uzávěru proti zemní vlhkosti. Na každý daný objekt je délka plechu
tzv. „na míru“. Desky – plechy jsou z velmi tvrdé chrom-nikloceli. Tím je zaručeno, že i u zdiva silného 800 – 1000
mm nedochází k deformaci materiálu, a to i u objektů vícepodlažních, kde je tlak ve zdivu velmi vysoký.
Horizontální posun zdiva ve směru úderů (rázů) není možný, neboť se musí brát ohled na setrvačnost hmoty
zdiva a krátkodobost trvání úderů (cca 1 100 – 1 500 úderů/minutu). K sedání zdiva nemůže dojít! Odsazení zdiva
(tvorba trhlin vzniklých sedáním) ve vertikálním směru taktéž není možné, neboť při pronikání desek se musí
malta ve spáře o cca 10 – 20% zhutnit. Zpravidla nedochází ani k poškození nebo rozbití zdiva. Je tomu tak vždy,
když cihly přes sílu zdiva leží v jedné rovině. Pokud se stane, že jsou u silnějšího zdiva výškově odsazeny (tlakem
se uvnitř zdiva zaoblují spáry), tak musí desky cihlou proniknout (proseknout). Desky pronikají zdivem a zamezují
otřesům. Velmi tvrdá malta, úzká spára, tlaky ve zdivu nejsou zásadním problémem.
Systém je možno aplikovat u všech budov s průběžnou spárou ve zdivu.
Dodatečná horizontální izolace injektáží akrylátovými gely
Akrylátové gely jsou vícesložkové reakční pryskyřice na akrylátové bázi. Mají velmi nízkou vizkozitu, která se
přibližuje vizkozitě vody. Po zreagování mísících přípravků se vytvoří elastický flexibilní hydrogel, který je
schopen pojmout ohraničené množství vody pro dlouhodobé udržení mechanických vlastností.
Pracovní postup
− Provedení vrtů ∅ 12 mm v osové vzdálenosti cca 100 – 120 mm a jejich vyčištění stlačeným vzduchem.
PROJEKT SANACE VLHKÉHO ZDIVA
BÝVALÁ ZŠ MIROSLAV
5/11
−
Osazení pakrů ∅ 14 mm se provede mechanicky tj. naražením do předvrtaného otvoru, pakr obsahuje
kuličkový uzávěr.
− Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením.
− Případný výskyt kaveren se zjistí již při vrtání otvorů popř. při vlastní injektáži.
− Injektážní hmoty se aplikují v jednom pracovním kroku v plném objemu i v případě výskytu kaverny.
− Po injektáži se provede demontáž pakrů a případné zapravení vrtů (vlastní vrty nejsou již vyplňovány).
Dodatečné horizontální clony mohou být použity jak u zdiva s nižší vlhkostí, tak i při hodnotách vysokého
zamokření cihelného zdiva bez předchozího předsušování. Stávající stupeň zasolení zdiva není pro účinnost
provedené injektážní clony rozhodující. Sanace zdiva je na rozdíl od chemických injektáží či injektáží zdiva na bázi
polyuretanu a jim obdobným technologiím velmi spolehlivá, neboť rozdílné zavlhčení konstrukcí v sanované
konstrukci je systémem akrylátových injektáží eliminováno.
Technologie podřezání zdiva řetězovou pilou (zdivo cihelné)
V místě podřezávání se otluče omítka, podél zdi musí být tvrdý, dostatečně rovný podklad v šířce cca 1,5 m
pro pojezd stroje. Po proříznutí zdi do délky cca 1 m se ozubenou lištou pročistí drážka. Do proříznuté a
pročištěné drážky vloží některý z typů izolace na bázi polyetylénu nebo sklolaminátu o tloušťce 1,5 - 2,0 mm.
Pruh izolace délky 1 m a šíře takové, aby nepřesahoval tloušťku zdi, se v drážce upevní rozpěrovými klíny,
které se do drážky musí natlouci. Jsou dodávány v různých tloušťkách podle šíře řezu a použité izolace. Klín
z plastu má únosnost min. 270 kg/cm2. Klíny se vkládají do zdi oboustranně v roztečích cca 20 cm. Délka klínu je
použita podle šíře zdi. Mezi klíny musí být v podélné ose zdi mezera 10 cm. Po té následuje proříznutí dalšího
metru zdi a cyklus se opakuje s tím, že přesahy izolací navzájem musí být 5 cm.
Vyplňování drážky: Drážka se oboustranně omítne cementovou maltou s vodoodpudivými přísadami. Po 80
až 100 cm se vloží injektážní trubky ∅ 1,8 a délky 13 cm. Směs 20% písku, 80% cementu a plastifikátoru se
pomocí injektážního zařízení vstřikuje tlakem 0,1 MPa do připravených otvorů. Po zatvrdnutí se trubky vyjmou,
odřízne se přebytečná izolace a provede sanační omítka.
Technologie aktivní elektroosmózy
Technologie vysoušení zdiva na elektrofyzikálním principu vychází z obecně známých fyzikálních jevů, podle
kterých elektromagnetické pole ovlivňuje chování vodních roztoků v tom smyslu, že ionty putují podle
elektromagnetických siločar k zápornému a kladnému pólu.
Pozitivní ovlivnění objektu probíhá v celém dosahu elektromagnetického vysokofrekvenčního pole, jehož
poloměr dosahuje u nejvýkonnějších modelů řady Standart hodnoty 30 m. Podmínkou fungování systému
MATROLAN je stavební propojenost konstrukcí, žádná popř. alespoň omezená funkčnost hydroizolací a
spolehlivé propojení řídící jednotky s katodou tj. se Zemí. Proces vysoušení je postupný bez dramatického
poklesu vlhkosti, ke kterému dochází při dodatečně vkládaných izolacích. Postupné vysoušení je zvlášť důležité u
historických objektů, kde se vlhkostní poměry utvářely dlouhodobě, a na kterých by prudký pokles vlhkosti
konstrukcí mohl způsobit i určitý stupeň destrukce použitých stavebních materiálů.
MATROLAN je systém s minimálními stavebními požadavky na instalaci. Nevyžaduje zásah do stavebních
konstrukcí. Vlastní provoz je zcela bezúdržbový, provozní náklady jsou zanedbatelné.
Přednosti technologie
−
−
−
−
−
Vysoušení zdiva probíhá bez stavebních prací, proto nemůže dojít k narušení statiky odvlhč. objektu, jeho
stavební podstaty a tudíž nemohou vzniknout na budovách žádné škody.
Pro proces odvlhčování nejsou překážkou jakékoli tloušťky zdí. Lze proto odstranit vlhkost i z jinak velmi
problematických konstrukcí.
objekty zachovávají svou formu, materiál a charakter vnějšího vzhledu.
Vysoušení a odsolování zdiva probíhá v celém profilu stavebních konstrukcí.
Vlhkostní problematika je řešena rychle a je cenově přístupná.
PROJEKT SANACE VLHKÉHO ZDIVA
BÝVALÁ ZŠ MIROSLAV
6/11
−
−
−
Na funkčnost technologie jsou poskytovány dlouhodobé záruky.
Vhodný časový předstih instalace technologie před následnými sanačními pracemi může podstatně pozitivně
ovlivnit podmínky jejich provádění a ve svém důsledku tyto práce zjednodušit a zlevnit.
V objektu se suchým zdivem dojde k úsporám nákladů na vytápění.
4.2 Zemní práce
Dodatečná vertikální rubová izolace nopovanou fólií s geotextilií
Princip spočívá ve vložení ochranné nopované fólie, mající vysokou pevnost v tlaku (více než 250
kN/m2)podél základů, která vytváří plošnou drenáž. Mezi základovým zdivem a nopy je vzduchová mezera,
která udržuje zdivo dlouhodobě suché. Hloubka kladení se řídí hloubkou výkopu. K zásypu se používá takový
materiál, který je možno bez problémů zhutnit - přednostně hrubozrnný materiál. Hutnění zásypu musí být
prováděno po vrstvách až na povrch výkopu. Spoje jednotlivých pásů jsou řešeny použitím těsnících pásek
aplikovaných na přesahu plochých okrajů. Okraj fólie bude ukončen zakončovaní lištou v úrovni terénní
úpravy. Geotextilie slouží jako ochrana nopované folie proti proražení.
V rozsahu pro provedení svislé izolace profilovanou folií z rubové strany objektu je zahrnuto:
− Zemní práce pro provedení výkopu vč.jeho případného přepažování, zpětný hutněný zásyp, uložení
deponovaného materiálu na meziskládku
− Očištění zdiva s vyspárováním a jeho vyspravením
− Položení a přichycení nopované fólie vč.ošetření zdiva s ukončovací lištou
− Vytyčení inženýrských sítí při realizaci prací v ochranných pásmech a jejich následné předání
− Demontáž a zpětná montáž lapačů dešťových vod, vč. provizorních opatření pro odvod srážkových vod
− Nutné podchycení, popř.přeložky inženýrských sítí jednotlivých správců a provozovatelů vč.dodržení
stanovených podmínek pro ukládku sítí(podsyp,obsyp, fólie,hutnění apod.)
− Obnova konstrukčních vrstev
− Poplatky za uložení přebytečné zeminy na skládku nebo na recyklaci materiálu
− Případné převzetí a zpětné předání zpevněných ploch
4.3 Úprava okolí (součást stavební části)
− Je odvislá od projektu zpevněných ploch (není součástí projektu sanace).
− Veškeré spády zpevněných a nezpevněných ploch budou v dostatečném příčném spádu od budovy.
− Při obnově povrchových pochůzích ploch je nutné respektovat dispozice majetkového správce.
− Pro přilehlé zpevněné pochůzí plochy v bezprostředním okolí objektu je nutné, aby majetkový správce
místních komunikací vč. jednotlivých správců a provozovatelů a inženýrských sítí byl schopen garantovat, že
z hlediska způsobu provedení nebude docházet k zatěžování vlhkosti od účinků atmosférických srážek do
obvodových konstrukcí objektu.
4.4 Svislé konstrukce
Před zahájením prací na sanačních systémech je nutno, aby byly provedeny veškeré práce na všech druzích
instalací (zdravoinstalace, elektroinstalace, zabezpečovací zařízení, požární signalizace, přípravky pro ukotvení
technologií, výstražné osvětlení aj.). Současně musí být provedeny veškeré vodonepropustné chráničky prostupů
pro inženýrské sítě.
Pro provádění omítek je nutno zabezpečit a kontrolovat dodržování technologických postupů, při jejich
aplikaci pomocí strojního zařízení musí být zachována a zajištěna požadovaná technická charakteristika
dodržením požadovaných parametrů. Nedodržení technologické kázně může vést při běžné aplikaci používané
PROJEKT SANACE VLHKÉHO ZDIVA
BÝVALÁ ZŠ MIROSLAV
7/11
stavebními firmami až o 60 % zhoršení technických parametrů, což vede k podstatnému snížení životnosti
sanačních omítkových systémů .
Vzhledem ke způsobu využívání prostor, vysoké vlhkosti konstrukcí a lokálnímu stupni zasolení zdiva budou
ve vnitřních prostorách provedeny sanační povrchové systémy. Systémy budou doplněny protisolním opatřením,
hydrofobizérem popř. rozdělovačem vody. Na povrchové úpravy omítek bude použit minerální štuk. Na
obvodových stěnách (soklová část), bude po očištění stěn aplikovaný sanační kotvící postřik na zpevněný
podklad hydrofobizací, který bude zakryt zavěšeným obkladem. Při vlastní aplikaci je nutno sledovat průběh
projevů zavlhnutí zdiva a výšku sanačních úprav upravovat tak, aby odpovídala potřebnému požadavku nad
horní hranicí vlhkostních map. Rozsah a výšková úroveň bude upřesněna po provedení způsobu dodatečné
izolace stěn. Předmětem návrhu nejsou omítky, které budou vyspraveny běžnými omítkami, doporučujeme však
přidat do omítkových směsí provzdušňovací přísady.
Na malířské úpravy povrchu je možno použít výhradně nátěry, u kterých výrobce zaručuje vysokou
paroprodyšnost (difusní odpor musí být menší než 0,1 m). Nové konstrukce stěn a příček mohou být
provedeny i běžnou vápenocementovou omítkou (popř. sanačními omítkami jednovrstvými), nutné je ale
zachovat přesah min. 50 cm u konstrukcí, které budou zavázány do stávajícího zdiva.
•
−
−
−
−
Úprava povrchů se zavěšeným (odvětrávaným) obkladem – soklová část
Zdivo bude mechanicky očištěno ocelovými kartáči na pevný podklad.
Bude provedeno odspárování zdiva s jeho zpětným přespárováním (plné zaspárování není nezbytně nutné).
Povrch bude proveden pro zpevnění a hydrofobizaci hydrofobizérem.
Celoplošně bude proveden kotvící sanační postřik, který zajistí zpevnění povrchu režného zdiva.
Sanační jednovrstvé omítky (technologie provádění)
− Po otlučení staré omítky, vyškrabání a vyčištění spár do hloubky 20 mm se cihelné zdivo navlhčí, kamenné
nikoliv a takto připravené zdivo pro zlepšení přilnavosti nesouvisle prohodíme řídkou maltou zhruba na 2/3
plochy.
− Při spodní úrovni stěn do výšky cca 30 cm nad podlahu suterénu se provede rozdělovač vody pro zajištění
funkčnosti systému a eliminaci vlivu zasolení. O nutnosti provedení bude posouzeno dle druhu a účinnosti
realizované dodatečné horizontální hydroizolace.
Rozdělovač vody
- součást sanačního omítkového systému – nátěrová hmota složená z hydraulických pojiv a písků
s odolností proti síranům
- umožňuje zadržet bodový tlak vody (až do 5 barů) a rozložit ho na klasickou vzlínající vlhkost
- umožní vyzraní sanační omítky při zamezení vzniku solí a tím i vlhkosti ze sanovaného podkladu
- slouží jako nátěr pro všechny druhy zdiva a jako přemostění mezi podlahou a stěnou do výše 50
cm
- určen pro zdivo trvale a extrémně poškozené vlhkostí a solemi
- aplikuje se na vyrovnaný podklad
− Rozdělovač vody eliminuje bodový tlak vody, chloridy a sírany. Po zaschnutí první vrstvy se provádí druhý
nátěr a na tento ještě mokrý nátěr se nanáší vlastní sanační omítka.
− Ve vyšší úrovni se nanáší na prohoz hydrofobizér zředěný v poměru 1: 9 s vodou, který na krátkou dobu
zadrží vlhkost ve zdi, takže může dojít k dobrému spojení mezi zdivem, prohozem a vlastní sanační omítkou.
Hydrofobizér současně zamezí průniku solí do ještě vlhké sanační omítky.
Hydrofobizér – zpevňovač omítek
PROJEKT SANACE VLHKÉHO ZDIVA
BÝVALÁ ZŠ MIROSLAV
8/11
-
součást sanačního omítkového systému. Tekutá nátěrová hmota bez přítomnosti rozpouštědel,
způsobující přítomností oleátů a volného vápna silnou hydrofobizaci proniknutí solí a tím i
vlhkosti do základní sanační vrstvy alespoň do té doby, než základní vrstva proschne.
- Slouží jako nátěr pro všechny druhy zdiva
- Určen pro zdivo trvale a extrémně poškozené vlhkostí a solemi
- Aplikuje se na vyrovnaný podklad
- Zamezuje díky silné hydrofobizaci proniknutí solí a tím i vlhkosti do základní sanační vrstvy
- Po zavadnutí jádra nanášíme štukovou vrstvu. Je nutno použít minerální štuk, aby nebyla
potlačena prodyšnost sanační omítky
− Po zatuhnutí prohozu, nejlépe druhý den, nahodíme i ve více vrstvách jádro odpovídající tloušťce omítky a
vrstvu stáhneme nahrubo latí.
− Po zavadnutí jádra nanášíme štukovou vrstvu. Je nutno použít minerální (vápenný) štuk, aby nebyla potlačena
prodyšnost sanační omítky.
V souladu s ČSN P 73 0610 jsou požadovány pro garanci sanačních omítkových směsí dle tab. D1
doporučené vlastnosti zatvrdlých sanačních malt
Vlastnost
Objemová hmotnost
Pórovitost
Faktor difuzního otvoru
Kapilární vzlínání vody
Kapilární nasákavost vody
Pevnost v tlaku
Pevnost v tahu za ohybu
Poměr pevností v tlaku
pevnosti v tahu za ohybu
Odolnost proti solím
Měrná jednotka
kg/m3
%
mm
kg/m3
MPa
MPa
Doporučená hodnota
≤ 1 400
≥ 40
≤ 12
≤5
≤ 0,3
1,5 až 5,0
neuvádí se
MPa
-
<3
Odolnost proti proniknutí
roztoků solí do zkušebního
vzorku za 10 dnů
ku
Specifické požadavky z hlediska tepelně izolačních vlastností použitých systémů sanačních omítkových
směsí nejsou vyžadovány.
Pro následnou kontrolu jakosti a účinnosti provedených sanačních prací je doložení garance a certifikace
použitých materiálů dodavatele (výrobce, prodejce) a prokázání odbornosti zhotovitelů sanačních prací.
− Svislé stupačky zdravoinstalace a jiných rozvodů v omítkových systémech (např. elektroinstalace) budou
překryty umělohmotnou síťovinou.
− Omítky na zdivu příček, které jsou zavázány do silně zasolených a zavlhčených stěn, budou na šířku cca 0,5 m
provedeny sanačními omítkovými systémy (jednovrstvými). V případě, že budou provedeny v předstihu před
běžnými omítkami (MVC) je nutno do spoje jádrových omítek založit perlinku pro zajištění dobrého spojení
(vliv hydrofobizace sanačních omítek).
− Veškeré vyspravení a nahrazení zdegradovaného zdiva musí být provedeno z cihel nových (byť i jednotlivých
úlomků), vybourané zasolené a vlhkostí zasažené cihly nesmí být použity. Pro plentování zdiva je možno
použít běžnou vápenocementovou omítku (doporučená směs SMS se síranovzdorným cementem), ale
s provzdušňovacím a plastifikačním přípravkem, který umožní prodýchávání konstrukcí a eliminuje
nestejnorodost podkladu.
PROJEKT SANACE VLHKÉHO ZDIVA
BÝVALÁ ZŠ MIROSLAV
9/11
− Pro fixaci elektrorozvodů nesmí být v zóně sanace použita sádra, budou použity kotvící cementy, stavební
lepidla aj. Jedná se o všechny druhy konstrukcí bez ohledu zda-li pro povrchové úpravy budou použity
omítkové systémy či keramické obklady.
− V prostorách, kde nedojde k fyzickému propojení dodatečné izolace ve stěnách s plošnou izolací podlah,
budou při spodním okraji osazeny difúzní lišty.
Difuzní lišty
− Ve vnitřních prostorách v rozsahu sanované části budou použity u paty stěny difúzní lišty - ve zdivu se nachází
zbytková vlhkost, které je nutno umožnit difúzi do prostoru, tedy doodvětrání. Difúzní lišta je schopna zajistit
odvětrání vodní páry ze zdiva, ale i vytvořit mechanickou ochranu sanačních a běžných omítek a současně
umožnit odvod difundující vodní páry z nepodsklepených podlahových konstrukcí a parotěsně uzavřených
prostor. Difúzní lišta je složena ze dvou dílů s přesnou perforací na obou stranách. Dvoudílné provedení je
vhodné pro spojování lišt přeplátováním, kdy nemůže dojít při osazování k nežádoucím úskokům. Spojení
umožňuje pevné a bezproblémové provedení vnějších rohů. Lišty se osazují vždy na dobře očištěné zdivo do
soklíkové části. Připevňují se na maltové terče, hmoždinky či tmelem.
4.5 Systém aktivního větrání suterénních prostor
Princip systému spočívá v použití energeticky velmi úsporné výměny vzduchu pomocí systému čidlem
elektronicky řízených pomaluběžných ventilátorů, které pracují s bezpečným napětím 12V. Po doplnění
s propojovacími prvky systém pracuje v režimu laminárního proudění vzduchu. Výměna vzduchu je automatická,
bez účasti lidského faktoru. Po svém seřízení soustava vytváří v daném prostoru podmínky, při nichž je vzdušná
vlhkost účinně a neškodně odváděna, takže nedochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, naopak jsou stavební
konstrukce na povrchu vysoušeny.
4.6 Prostupy v konstrukcích
Stávající netěsné prostupy od přípojek budou dotěsněny při provádění obnovy rubové izolace. Přechod
přes stěnu bude tlakově utěsněn s použitím elastoplastických jednosložkových těsnících hmot. U nových přípojek
budou založeny chráničky. Utěsnění je součástí dodávky jednotlivých profesí provádějících instalace.
4.7 Bourací práce
− Budou odstraněny stávající zavlhlé omítky do určených výšek a provedeny sanační úpravy. Po otlučení
omítek bude zdivo očištěno a odspárováno do hloubky cca 25 mm. Na všech plochách, kde budou provedeny
omítky, bude provedeno také preventivní protiplísňové opatření proti výskytu plísní a růstu mikroorganismů.
Bezodkladně je nutno odvézt rumisko (nebezpečí sekundární kontaminace zdiva solemi).
4.8 Úpravy povrchů vnitřních (součást stavební části)
− Malířské úpravy budou provedeny pouze s použitím hmot s deklarovaným difúzním odporem SD< 0,1 m.
− V exponovaných prostorách chodby může být proveden otěruvzdorný nátěr fasádní silikátovou barvou na
sanačních a stávajících omítkách.
− Pro sjednocení povrchů sanačních a vápenocementových bude použita jednotná úprava minerálním štukem.
4.9 Výplně otvorů (součást stavební části)
− Veškeré nově osazované dřevěné prvky musí být ošetřeny preventivně proti vlhkosti a hnilobě.
− Nově osazené okenní prvky budou s úpravou mikroventilace a vzduchovou klapkou.
− Pro podkladovou úpravu na dodatečných, ale i ponechaných, kovových konstrukcích budou provedeny
protikorozivními nátěry. Pod omítku budou přichyceny umělohmotné síťoviny (perlinka).
PROJEKT SANACE VLHKÉHO ZDIVA
BÝVALÁ ZŠ MIROSLAV
10/11
4.10 Nátěry (součást stavební části)
− Budou provedeny u zámečnických konstrukcí, rozvodů ÚT a jiné dle původního odstínu (viz stavební projekt).
4.11 Ostatní (součást stavební části)
− Budou provedeny revize dešťových svodů a jejich zaústění a osazení lapači nečistot.
− Potřebná dodavatelská dokumentace bude zpracována dodavatelem sanačních prací (odbornou firmou
v oblasti sanačních prací).
− Před zahájením provozu bude zpracován provozní řád využívání a provozování prostor, který bude součástí
komplexního provozního řádu zpracovaného investorem stavby.
− Zajištění stavby z hlediska požární ochrany a bezpečnosti stavby vč. likvidace odpadů, jsou součástí dodávky
prací. Za zajištění bezpečnosti stavby z hlediska stavebně-technologického zodpovídá objednatel, popř.
investor stavby na základě jím provedeného stavebně-technického průzkumu. Dodavatel stavebních prací je
povinen, aby prováděl veškeré práce v souladu se zákonem o BOZP a jím souvisejících předpisů v oboru
stavebnictví s platném znění k aktuálnímu datu. Jedná se zejména o vyhl. č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a souvisejícího nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Pracovníci musí být
objednatelem prokazatelně proškoleni a seznámeni na základě konkrétní situace na stavbě, vzhledem
k prováděnému charakteru činnosti.
4.12 Stanovení podmínek pro provozování a údržbu sanovaných prostor - část sanační práce
Aby se tomuto systému s jeho vlastnostmi umožnila optimální funkčnost, je nutno dbát následujících
opatření:
–
–
–
–
–
Na všechny nátěry barev nebo povrstvení musí být kladen požadavek, aby jejich difúzní odpor byl nižší
než difúzní odpor vrstev sanačních omítek (difúzní odpor SD < 0,1m).
Vnitřní vybavení nestavit přímo těsně na stěny, protože se tím omezuje nebo přímo znemožňuje
vypařování a dochází ke vzniku vlhkostních map.
Před, během a po provedení omítkářských prací se nesmí používat sádra na opravované zdivo.
Informovat elektrikáře nebo instalatéry, aby použili cementových rychlovazných materiálů. Pokud se
sanační systémy později poškodí nebo odstraní, je nutno počítat s vykvétáním solí.
Po provádění sanačních opatření a stavebních úpravách musí být provedeno ve vnitřních prostorech
intenzívní větrání (dle klimatických podmínek). Pokud by přirozené větrání nebylo možné, nutno
instalovat nucené větrání po dobu vyschnutí a odvodu technologické vlhkosti ze sanovaných stavebních
konstrukcí a prováděných stavebních úprav. Instalované okenní prvky budou s úpravou infiltračního
větrání.
Dále je při využití místností nutno dbát na dobré provětrání. Pokud by bylo nutno na základě
požadované vlhkosti vzduchu použít odvlhčovací přístroje, použít je až po úplném vytuhnutí sanační
omítky, a to po předchozím odsouhlasení s dodavatelem stavby.
Režim vytápění sanovaných prostor bude stanoven při předání objektu uživateli k provozování v návaznosti
na zamezení tvorby rosného bodu na povrhu konstrukcí.
Pokud se bude dbát na dodržení těchto zásad, lze počítat s optimální sanací vlhkého zdiva stavebního díla.
Tyto body jsou závazné pro dosažení záruky. Provozní řád sanovaných prostor bude začleněn do komplexního
provozního řádu, který zpracovává investor stavby před zahájením provozu a využíváním objektu.
PROJEKT SANACE VLHKÉHO ZDIVA
BÝVALÁ ZŠ MIROSLAV
11/11
5.
Kontrola jakosti a účinnosti provedených sanačních prací
Kontrola jakosti a účinnosti provedených sanačních prací bude provedena v době do skončení záruční
doby na provedené sanace.
Kontrola jakosti sanačních prací se zjišťuje odběrem vzorků zdiva a omítek a jejich hodnocením na
hmotnostní obsahy vlhkosti a na druhy a množství solí tvořících výkvěty.
Účinnost sanačního systému se hodnotí objektivním posouzením míry vysušení zdiva. Jeho účinnost je
dána jednak absencí vizuálních poruch na plochách stěn, jednak výrazným zlepšením mikroklimatu prostor,
pokud tyto nejsou ovlivňovány jinými negativními vlivy. Objektivním posouzením je však hlavně vyhodnocení
hmotnostní vlhkosti zdiva, ve srovnání s výchozím stavem. Měření obsahu vlhkosti bude provedeno na smluvním
základě.
Stupeň účinnosti sanace na základě měření obsahu vlhkosti ve zdivu stanovuje ČSN P 73 0610.
Pro posouzení vlastností sanačních omítek se kromě vlhkostní analýzy provedou i laboratorní rozbory na
obsahy síranů, chloridů a dusičnanů (pokud nebude stanoveno jinak).
Vysušování vlhkého zdiva na každém objektu je i při vytvoření těch nejúčinnějších sanačních systémů a
opatření procesem dlouhodobým. K vyschnutí konstrukcí na ustálený obsah vlhkosti zabudovaných konstrukcí
dojde v závislosti na jejich tloušťce, na druhu zdiva, na výši původní vlhkosti a míře zasolení a v závislosti na
využívání sanovaných místností a prostor i na způsobu a intenzitě jejich vytápění a větrání zpravidla ne dříve než
za dobu několika let.
Účinnost a dlouhodobou trvanlivost sanačních systémů je možno zaručit jen za těch podmínek, nejsou-li
podzemní a nadzemní konstrukce namáhány vodou z jiných zdrojů než přírodních, střešní krytina objektu i žlaby
musí být v dobrém technickém stavu, nesmí docházet k únikům srážkové vody z dešťových odpadů na povrch
terénu i do podzákladí a voda stékající po povrchu terénu musí být odváděna od pat zdí, dále nesmí docházet
k únikům dešťové a biologicky znečištěné vody z kanalizace, z přípojek a odpadů uvnitř objektu a k úniku vody
z instalací vodovodu, sanované místnosti musí být dostatečně větrány přirozeným nebo nuceným způsobem.
6.
Závěr
Při dodržení projektových parametrů a technologické kázni zhotovitele sanačních prací lze dodržet
požadovanou záruční lhůtu a zabezpečit dlouhodobou účinnost provedených prací. Životnost objektu může být
tímto výrazně prodloužena.
Veškeré změny podstatného charakteru během výstavby budou řešeny a odsouhlaseny v rámci výkonu
autorského dozoru projektanta stavby a zpracovatele projektu sanace vlhkého zdiva.
Přílohy:
• v.č. 1 – Půdorys 1.NP – návrh sanačních opatření – I. etapa
• v.č. 2 – Půdorys 1.NP – návrh sanačních opatření – II. etapa
• v.č. 3 – Půdorys 1.PP – elektrofyzikální vysoušení zdiva
ING. JOSEF KOLÁŘ
MAJITEL FIRMY
TEL : +420 602 704 238
MAIL : [email protected]
Download

PROJEKT SANACE VLHKÉHO ZDIVA Bývalá