®
VRV
Jedinečná pozícia spoločnosti Daikin ako výrobcu
klimatizačných zariadení, kompresorov a chladív viedla
k úzkej angažovanosti v oblasti problémov životného
prostredia. Spoločnosť Daikin sa už niekoľko rokov
zameriava na to, aby sa stala vedúcou spoločnosťou
v poskytovaní produktov, ktoré majú obmedzený vplyv
na životné prostredie. Táto výzva vyžaduje ekologický
konštrukčný návrh a vývoj širokého sortimentu
produktov, a tiež systému energetickej správy, čoho
výsledkom je úspora energie a zníženie množstva
odpadu.
Daikin AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, s.r.o.
Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava
www.daikin.sk
Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin
Europe N.V.. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí.
Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel
jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť
za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k
používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin
Europe N.V.
Produkty Daikin sú distribuované:
ECPSK12-506 • Copyright Daikin
Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.
V R V ® K ATA LÓ G 2 012
Katalóg
CELOROČNÝ Perfect c mfort
2012
VÝHODY PRE
VLASTNÍKOV BUDOV
S patentovanou invertor technológiou Daikin a špičkovou technológiou riadenia prietoku chladiva
funguje klimatizačný systém VRV®III s vynikajúcou účinnosťou. Prispieva to k veľkým úsporám na
energii, ktoré VÝZNAMNE
lepšiu správu budovy.
VÝHODY PRE
ZNIŽUJÚ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY a uľahčujú
PROJEKTOVÉ KANCELÁRIE
A KONZULTANTOV
Systémy VRV® Daikin zahŕňajú vnútorné a vonkajšie jednotky dostupné v mnohých modeloch pre
rôzne veľké budovy a podmienky inštalácie. Dlhé potrubia s chladivom a iné funkcie ponúkajú pri
návrhu VEĽKÚ
VÝHODY PRE
FLEXIBILITU v napĺňaní požiadaviek budovy.
MONTÁŽNE FIRMY
Spoločnosť Daikin ponúka kompaktnú konštrukciu vonkajších jednotiek VRV® ďalším
optimalizovaním funkcií zariadenia, ktoré prekračujú štandard klimatizačných systémov. Kompaktné
jednotky
UĽAHČUJÚ MONTÁŽ
v obmedzených priestoroch, napríklad na strechách
a zaberajú menej priestoru. Jednoduchšia montáž umožňuje jej RÝCHLE
s úsporou času.
VÝHODY PRE
DOKONČENIE
KONCOVÝCH POUŽÍVATEĽOV
Pre KOMFORTNÉ VNÚTORNÉ PROSTREDIE ponúka spoločnosť Daikin systémy
na úpravu vzduchu, ktoré prevyšujú obyčajné klimatizačné systémy. Tak ako zlepšíte vzduch na
komfortnú teplotu, tak upravíte aj jeho kvalitu pomocou vetrania, zvlhčovania a iných procesov.
JEDNODUCHĚ POUŽÍVANIE
ovládacích systémov.
dosiahnete pomocou pokročilých centralizovaných
OBSAH
Ďalšia generácia VRV...
O spoločnosti Daikin
Čo je nové
História Daikin VRV®
Koncept celkového riešenia
Ktorý systém VRV® je pre vás najlepší?
4
6
8
10
12
14
Prehľad jednotiek
Vonkajšie jednotky
Vnútorné jednotky
Vetracie jednotky
Teplovzdušné clony Biddle
Hydroboxy
Riadiace systémy
Návrhové programy
16
18
20
21
21
21
22
VEĽKÉ KOMERČNÉ APLIKÁCIE
VRV VONKAJŠIE JEDNOTKY
24
Úvod a výhody
Výhody pre vlastníkov budov
25
Výhody pre projektové kancelárie a konzultantov28
Výhody pre montážne firmy
30
Výhody pre koncových používateľov
33
Pokročilé technológie VRV
35
NOVÉ
Rekuperácia tepla
REYAQ-P38
REYQ-P8/P9 / REYHQ-P9
42
Tepelné čerpadlo
RXYQ-P9 / RXYHQ-P9
46
RTSYQ-P50
RXYRQ-P54
RXYSQ-P856
Náhrada pre VRV
RQCEQ-P / RQYQ-P
58
Vodou chladené VRV
RWEYQ-P / RWEYQ-PR
62
Rozdeľovacie boxy
BSVQ-P867
BSV4Q-PV / BSV6Q-PV
67
2
VRV VNÚTORNÉ JEDNOTKY
68
Kazetové jednotky
Samočistiaci dekoračný panel
70
FXFQ-P971
FXZQ-M972
FXCQ-M873
FXKQ-MA74
NOVÉ
NOVÉ
VETRANIE
Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla
VAM-FA89
VKM-G(M)90
Podstropná jednotka
FXUQ-MA75
FXHQ-MA76
NOVÉ
Jednotky na teplú vodu
HXHD-A85
Príslušenstvo pre jednotky na teplú vodu 86
Jednotka pre prívod čerstvého vzduchu
FXMQ-MF91
Nástenné jednotky
FXAQ-P77
Aplikácie VRV s VZT jednotkami
EKEQMCB92
VZT jednotky pre Plug&Play pripojenie do VRV93
Kanálové jednotky
FXDQ-M978
FXDQ-P779
FXSQ-P / FXMQ-P7
80
FXMQ-MA82
Invertorové kondenzačné jednotky
s tepelným čerpadlom
ERQ102
Parapetné jednotky
FXNQ-P83
FXLQ-P84
NOVÉ
Teplovzdušné clony Biddle
CYQ-DK-104
CYV-DK-105
OVLÁDANIE A VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
NOVÉ
RIADIACE SYSTÉMY
Individuálne riadiace systémy
BRC1E-107
Prehľad ďalších individuálnych ovládačov108
Centralizované riadiace systémy
Prehľad základných centralizovaných
riadiacich systémov109
DCS601C51 Intelligent Touch Controller 110
DAM602B51/52 Intelligent Manager
111
NOVÉ
NOVÉ
Rozšírené individuálne ovládanie
jednotky a rozhrania
RTD - Univerzálne ovládacie adaptéry
DTA113B51 DS-Net adaptér
KKRP01A Online ovládač NOVÉ
Rozhrania štandardných protokolov
KLIC-DI / -DD KNX protokol
RTD-NET Modbus protokol
DMS502A51 BACnet protokol
DMS504B51 LonTalk protokol
NOVÉ
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Dôležité príslušenstvo
K.RSS - bezdrôtový teplotný snímač
118
KRCS01-1 / -4 - káblový teplotný snímač 118
Iné integračné zariadenia
119
NOVÉ
Prehľad voliteľného príslušenstva
VRV vonkajšie jednotky
VRV vnútorné jednotky
Vetracie jednotky
Distribúcia chladiva
112
113
114
3
116
116
117
117
120
122
124
124
Ďalšia generácia VRV...
PR
ED
BE
ŽN
É
Dostupné v 2. polovici roku 2012
VRV IV Tepelné čerpadlo
a Rekuperácia tepla*
››
Prispôsobte si svoj systém VRV, aby ste dosiahli najvyššiu možnú
sezónnu účinnosť a komfort s pokročilou reguláciou teploty
odparovania a kondenzácie
››
Ideálny komfort pri vykurovaní: nepretržité vykurovanie počas
rozmrazovania (aj pre verziu Tepelné čerpadlo)
››
USB spustenie do prevádzky
Nová kazetová jednotka
s kruhovým výfukom*
››
Voliteľný snímač prítomnosti nastavuje teplotu alebo vypína jednotku,
keď nikto nie je v miestnosti, čím šetrí až 27% energie
›› Voliteľný snímač prítomnosti usmerňuje prúdenie vzduchu mimo
ľudí, aby predišiel prievanu
›› Ušetrite až 50% energie vďaka každodennému čisteniu filtra
s voliteľným samočistiacim panelom (Wolverhampton, testovacie
centrum vo Veľkej Británii)
›› Možnosť flexibilného prispôsobenia režimu prúdenia vzduchu
pri zmene interiéru
*predbežné
4
VRV Tepelné čerpadlo - RYCQ-A*
PR
ED
B
›› Celková dĺžka potrubia: 300 m
EŽ
›› Pripojiteľné ku všetkým vnútorným VRV jednotkám, ovládacím systémom a vetraniu
NÉ
›› Pre menšie projekty so štandardnými požiadavkami na chladenie a vykurovanie
›› Maximálna dĺžka potrubia: 165 m
›› Veľkosť: 8 - 20HP
*
›› Moderný dizajn
›› Modbus
›› Jednoduché rozhranie
›› Správa až 2 560 skupín vnútorných jednotiek
pre používateľa
›› Nástroje správy energie pomáhajú predchádzať
›› Zvýšená flexibilita
plytvaniu energiou
›› USB pripojenie
›› Vzdialená kontrola náplne chladiva vo VRV
›› Lepšie prijatie technológie DX na klimatizáciu čerstvého vzduchu
›› Jednoduchšia integrácia ERQ do celkového riešenia HVAC cez nový Intelligent Touch Manager
*predbežné
5
PR
›› Ideálny komfort vďaka nepretržitému vykurovaniu aj počas rozmrazovania
ED
B
EŽ
NÉ
Nová ERQ*
Daikin Europe N.V.
O SPOLOČNOSTI DAIKIN
Daikin sa teší celosvetovej povesti založenej na 85-ročných skúsenostiach v oblasti
úspešnej výroby vysokokvalitných klimatizačných zariadení pre priemyselné, obchodné
a rezidenčné účely.
Kvalita značky Daikin
Toľko závidená kvalita značky Daikin pochádza jednoducho z veľkej pozornosti
venovanej dizajnu, výrobe a testovaniu ako aj službám po predaji. Za týmto účelom je
každý komponent starostlivo vybraný a dôkladne testovaný, aby sa overil jeho podiel
na kvalite a spoľahlivosti produktu.
CELKOVÁ ÚPRAVA KLÍMY:
NASTAVENIE NOVÝCH ŠTANDARDOV
Pomocou Daikin systému VRV® je celková úpravy klímy, ktorá prináša optimálne pracovné
a životné podmienky vo vnútri budov, dosiahnuteľná aj ekonomicky realizovateľná.
V srdci klimatizačného systému VRV® je naša veľmi dobre známa špičková technológia
tepelného čerpadla, ktorá dodáva veľmi vysokú úroveň energetickej účinnosti využitím
obnoviteľnej energie z vonkajšieho vzduchu, aby zabezpečovala proces vykurovania
a chladenia. Táto technológia ponúka vysoký výkon pri malom príkone bez potreby
sekundárneho vykurovacieho systému, čo vedie k priamej úspore emisií CO 2
a prevádzkových nákladov.
Daikin VRV® s rekuperáciou tepla však ide ešte ďalej a využíva rovnakú pokrokovú
technológiu na získanie tepla z miestností, ktoré potrebujú chladenie, pričom teplo
recyklovane použije na vykúrenie iných miestností alebo prípravu teplej vody, čím
umožňuje vykurovanie a chladenie rôznych častí budovy v rovnakom čase.
Táto kombinácia technológií znamená, že náš systém štandardne poskytuje koeficient
účinnosti COP = 4 a viac, čo znamená, že produkuje štyri jednotky tepelnej energie na
každú použitú jednotku elektrickej energie. Pri prevádzke v režime rekuperácie tepla môže
byť však hodnota COP až 10, čo robí systém Daikin VRV® najpokročilejší svojho druhu.
6
VÝNIMOČNOSŤ
Dosiahnuť optimálne vnútorné podmienky znamená poskytnúť optimálnu úroveň pohodlia
z pohľadu používateľov zaistením správnej teploty na správnych miestach so správnym
množstvom čerstvého vzduchu a vlhkosti a to všetko s prijateľnou úrovňou hluku. Znamená
to aj venovať pozornosť detailom vo všetkých aspektoch technickej konfigurácie.
Prístup spoločnosti Daikin je v celkovom navrhnutom riešení, ktoré sa zameriava nie len
na kľúčové komponenty, ale aj na zariadenie, ktoré je možné pripojiť k našim systémom
VRV® novej generácie. Naše najnovšie zariadenie je navrhnuté tak, aby optimalizovalo
výkon celkového systému automatizáciou čo najväčšieho počtu bežných ovládaní a kontrol
a zaistením siete miestnych technikov po celom svete, ktorí pomáhajú udržať najvyššiu
účinnosť.
Energetická účinnosť, viac než COP
Niektoré oblasti, na ktoré sa zameriavame, zahŕňajú vnútorné jednotky s funkciou
automatického čistenia filtra, ktorá udržuje optimálny prietok vzduchu a znižuje spotrebu
energie, zatiaľ čo naše kanálové jednotky poháňané s invetorovými ventilátormi automaticky
upravujú prietok vzduchu. Rovnako naša automatická kontrola náplne zaisťuje správne
množstvo chladiva a tým zaisťuje najvyššiu možnú účinnosť. A potom je tu riadiaci systém.
Vytvorili sme integrovanú riadiacu jednotku s jednoduchým ovládaním, ktorá reguluje takmer
všetko a dokonca berie do úvahy aj počasie, aby boli vnútorné podmienky optimalizované
a to bez ohľadu na vonkajšie podmienky.
Riešenie celkovej úpravy klímy Daikin je týmto samozrejme výnimočné.
Táto značka vyzdvihuje funkcie, kde spoločnosť Daikin investovala do technológií na zníženie dopadu
klimatizačných systémov na životné prostredie.
7
ČO JE NOVÉ?
KOMPLETNÉ RIEŠENIE VRV
s. 38
›› Systém VRV, ktorý naplní všetky vaše požiadavky na chladenie a vykurovanie
›› Získajte teplú vodu, v podstate zadarmo, vďaka rekuperácii tepla pri chladení
Celková hodnota COP blížiaca sa k 9 pri súčasne prebiehajúcom chladení a vykurovaní
80°C teplá voda len s technológiou tepelného čerpadla - bez akéhokoľvek priameho elektrického vykurovania
Dodávané s celým hydraulickým vybavením pre jednoduchú montáž typu Plug&Play
45°C - 75°C
ALEBO
EKHWP
45°C - 75°C
EKHTS
25°C - 45°C
25°C - 75°C
REYAQ-P
HXHD125A
REŽIM “HIGH SENSIBLE”
PRE VRV®III TEPELNÉ ČERPADLO
s. 33, 46
›› Optimalizácia jednotiek pre európsku klímu.
›› Režim “High sensible” so zvýšeným citeľným výkonom v režime
chladenia zvyšuje účinnosť a komfort.
Vyšší komfort pre koncového používateľa
Predchádzanie prievanu vďaka vyššej teplote vyfukovaného
vzduchu vnútornej jednotky.
Vyššia energetická účinnosť
Počas režimu chladenia pracuje systém s vyššou účinnosťou,
keďže sa nespotrebuje žiadna energia na nepotrebné odvlhčovanie.
›› Najlepšia sezónna účinnosť a najnižšie prevádzkové náklady
v odvetví
›› Všetky štandardné funkcie systému VRV®III
8
VRV®III TEPELNÉ ČERPADLO,
PRIPOJENIE K SPLIT JEDNOTKÁM
››
››
››
Inovatívna technológia VRV® kombinovaná so štýlovými a tichými vnútornými
jednotkami
Široký sortiment vnútorných jednotiek: kombinácia VRV® vnútorných jednotiek
a štýlových Split vnútorných jednotiek ako sú Daikin Emura a Nexura v jednom
systéme
Možnosť pripojiť až 39 vnútorných jednotiek k jednotke 18HP
s. 56
VRV®III-S TEPELNÉ ČERPADLO
››
››
››
››
s. 54
Štíhly a flexibilný dizajn
Široký sortiment vnútorných jednotiek: pripojte buď jednotky VRV®, alebo Split štýlové jednotky ako sú Daikin Emura, Nexura...
Možnosť pripojiť až 9 vnútorných jednotiek
Každá vnútorná jednotka môže byť ovládaná samostatne
FTXG-J
FVXS-F
BPMKS967B3
FBQ-C
FTXS-G
BPMKS967B2
FCQ-C8
FTXG-J
FVXG-K
BPMKS967B2
1,5 KW VNÚTORNÉ JEDNOTKY
s. 72, 77, 79
›› Jednotky vyrobené najmä pre malé dobre izolované miestnosti, ako
napríklad hotelové izby, malé kancelárie a pod.
›› Dostupné ako 4-výfuková kazetová jednotka (FXZQ) a kanálová
jednotka (FXDQ-P7). Nástenná jednotka (FXAQ-P) bude dostupná
v druhej polovici roku 2012.
9
VIAC NEŽ 25 ROKOV HISTÓRIE SYSTÉMU VRV®
V očakávaní
Uvedenie série VRV®II-S
dátumov
rozširuje prevádzkový
postupného
rozsah VRV® do ľahkých
stiahnutia všetkých
komerčných sektorov.
zariadení CFC
Systém, dostupný s výkonmi 4,
spoločnosť
5 a 6HP, je určený na inštaláciu
Daikin Europe
až pre 9 miestností.
Originálny klimatizačný systém
zvyšuje výrobu
VRV®, vyvinutý spoločnosťou
klimatizačných jednotiek VRV®
Daikin Industries Ltd. v roku
používajúcich chladivo R-407C.
1982, sa v Európe uviedol
Spoločnosť Daikin Europe
na trh v štandardnej verzii
oslavuje svoje 25. výročie
VRV®. Séria VRV® D dokázala
s environmentálnym
dodávať klimatizovaný vzduch
certifikátom ISO14001
až zo 6 vnútorných jednotiek
a uvedením série VRV®
pripojených k jednej vonkajšej
s invertorom a chladivom R-407C,
jednotke.
vo verziách Len chladenie alebo
s tepelným čerpadlom. Na
1 vonkajšiu jednotku bolo možné
napojiť až 16 vnútorných jednotiek.
1987
1991
1994
1998
2003
2004
Ďalším krokom dopredu bolo
Spoločnosť Daikin predstavila systém
uvedenie systému VRV®
VRV®II, prvý systém s variabilným
s rekuperáciou tepla na
prietokom chladiva R-410A na svete.
trh v roku 1991 s možnosťou
Tento systém bol k dispozícii vo verziách
súčasného chladenia a vykurovania
Len chladenie, s tepelným čerpadlom
z rôznych vnútorných jednotiek
a rekuperáciou tepla a predstavoval
v rovnakom chladiacom okruhu.
značný pokrok oproti prechádzajúcim
Neustála vysoká kvalita a účinnosť
viedla k všeobecnému prijatiu
konceptu VRV® a spoločnosť
Daikin sa stala prvým japonským
výrobcom klimatizačných
zariadení, ktorý bol ocenený
certifikátom kvality ISO9001.
Spoločnosť Daikin urobila ďalší
veľký krok v technológii VRV®: na
VRV® s invertorom série H bolo
možné na 1 vonkajšiu jednotku
napojiť až 16 vnútorných.
10
systémom VRV®. Ponúkal inovatívne
využitie novej technológie spoločnosti
Daikin. K jednému chladiacemu okruhu
s rekuperáciou
tepla alebo
tepelným
čerpadlom
bolo možné
pripojiť až
40 vnútorných
jednotiek.
Spoločnosť Daikin rozšírila
Spoločnosť Daikin rozšírila radu VRV® inovovaným systémom VRV®
portfólio klimatizačného systému
- prevádzkovo veľmi úspornou náhradou systémov VRV® s už
s invertorom VRV®II o nový vodou
zakázaným chladivom R-22 , ktoré sú stále v prevádzke. Táto náhrada
chladený systém VRV®-WII.
je možná, pretože vonkajšie jednotky VRV®III-Q je možné nainštalovať
Systém, dostupný v modeloch 10,
s využitím existujúceho potrubia a v niektorých prípadoch aj bez výmeny
20 a 30HP, funguje s chladivom
existujúcich vnútorných jednotiek. Systém, medzi prvými svojho typu,
R-410A a je k dispozícii vo
prichádza v modeloch s tepelnými čerpadlami a rekuperáciou tepla
verziách s tepelným čerpadlom
s výkonmi medzi 5 a 30HP a ponúka výrazné zvýšenie účinností a značné
a rekuperáciou tepla.
zníženia spotreby energie v porovnaní so systémami R-22.
2005
2006-2007
2008
Spoločnosť Daikin ohlásila
Spoločnosť Daikin predstavila
tretiu generáciu svojej veľmi
novú radu tepelných čerpadiel
uznávanej rady VRV® so značne
optimalizovaných na vykurovanie
prepracovaným systémom
(VRV®III-C). Táto nová rada má
2009
2010
VRV III. Systém VRV®III, dostupný
rozšírený prevádzkový rozsah
vo verziách s rekuperáciou tepla,
znížený na -25°C a pomocou
tepelným čerpadlom a chladením,
novo vyvinutého systému
Spoločnosť Daikin rozšírila radu
zahrňuje všetky najlepšie funkcie
2-stupňového kompresora
VRV®III s prepracovaným vodou
predchádzajúcich systémov
značne vylepšené COP pri nízkych
chladeným systémom VRV®-WIII,
VRV®. Objavuje sa však u neho
vonkajších teplotách.
ktorý je dostupný v 9 rôznych
®
aj veľké množstvo vylepšení
kombináciách vonkajších jednotiek
nového dizajnu,
s výkonom od 8 do 30HP.
inštalácie a údržby
K dispozícii je tiež Geotermálna
ako sú automatické
verzia.
dopĺňanie
Tento systém využíva geotermálne
a testovanie. K
teplo ako zdroj obnoviteľnej
jednému systému
energie a v režime vykurovania
možete pripojiť až 64
môže mať zdrojová voda teplotu až
vnútorných jednotiek.
do -10°C.
11
KONCEPT KOMPLETNÉHO RIEŠENIA
Kompletné riešenie Daikin VRV® umožňuje návrh, realizáciu a údržbu vášho integrovaného klimatizačného systému jediným
dodávateľom. Naše modulárne jednotky umožňujú výber správnej kombinácie zariadení a technológií, aby ste dosiahli optimálne
vyváženie teploty, vlhkosti a čerstvého vzduchu pre dokonalé pohodlie s maximálnou energetickou účinnosťou a minimálnymi
prevádzkovými nákladmi.
VONKAJŠIE JEDNOTKY VRV®
Integrované riešenie tepelného čerpadla
››
››
››
Riešenie pre všetky regióny od -25°C do +50°C
Flexibilne prispôsobiteľné pre každú budovu
Najvyššie hodnoty účinnosti zaručujú nízke
prevádzkové náklady a nízke emisie CO2
VYKUROVANIE
A CHLADENIE
RIADIACE SYSTÉMY
S JEDNODUCHÝM OVLÁDANÍM
22
Široká rada vnútorných jednotiek, ktoré sa
hodia pre miestnosť každej veľkosti a tvaru
Plná kontrola pre maximálnu účinnosť
››
››
››
››
›› Od individuálneho riadenia k správe viacerých budov
›› Jednoduché ovládanie pomocou dotykovej obrazovky
›› Diaľkové monitorovanie a ovládanie prostredníctvom
internetu
Ideálny komfort
Veľmi tichá prevádzka
Štýlový dizajn
Možnosť inštalácie do podhľadu
+
UŠETRITE AŽ 15 %
V POROVNANÍ
S BEŽNÝMI
SYSTÉMAMI
12
Chladenie
22
Získané
teplo
22
Vykurovanie
Systém
rekuperácie
tepla
VRV®
Teplá voda
Vetranie
Teplovzdušná clona
ODDELENIE
PRIESTOROV POMOCOU
TEPLOVZDUŠNEJ CLONY
VETRANIE
TEPLÁ VODA
Vysoko účinné riešenie proti úniku
tepla cez dvere
Vytvorte si vysokokvalitné vnútorné
prostredie
Získajte teplú vodu pomocou
technológie tepelného čerpadla
›› Najúčinnejšie riešenie pri vstupoch
bez zádveria
›› Celoročný komfort aj počas tých
najnáročnejších dní
›› Možné bezplatné vykurovanie
teplovzdušnými clonami
›› Opätovné získavanie tepla medzi
vonkajším a vnútorným vzduchom
›› Možnosť freecoolingu
›› Optimálna regulácia vlhkosti
›› Pre jednu miestnosť alebo celú
budovu
›› Možná príprava teplej vody úplne
zadarmo
›› Možnosť pripojenia solárnych
panelov
›› Možné využitie: kúpeľne, umývadla,
podlahové vykurovanie a radiátory
›› Teplá voda až do 80°C
+
UŠETRITE AŽ 72 %
V POROVNANÍ
S TEPLOVZDUŠNOU
CLONOU S ELEKTRICKÝM
OHREVOM
+
VĎAKA MENŠÍM
POŽIADAVKÁM
NA VYKUROVANIE
A CHLADENIE
UŠETRÍTE AŽ 40 %
13
+
UŠETRITE AŽ 17 %
V POROVNANÍ
S PLYNOVÝM
KOTLOM
KTORÝ VONKAJŠÍ SYSTÉM VRV® MI
PONÚKA NAJLEPŠIE RIEŠENIE?
VZDUCHOM CHLADENÉ VONKAJŠIE SYSTÉMY
REKUPERÁCIA TEPLA
›› Pre súčasné vykurovanie a chladenie z jedného systému
›› Odpadové teplo z vnútorných jednotiek, ktoré sú v režime chladenia, sa prenáša do jednotiek
v časti budovy, kde je potrebné vykurovanie, čím sa maximalizuje energetická účinnosť, znižujú
sa náklady na elektrickú energiu a vedie to k vysokej účinnosti pri čiastočnom zaťažení (až 91).
›› Prevádzkový rozsah pri chladení znížený na -20°C (technické chladenie)
SÉRIA ŠTANDARD
KOMBINÁCIA KOMPAKT
›› Optimalizovaná zastavaná plocha
v rozsahu jednotiek s rekuperáciou
tepla
1
TEPELNÉ ČERPADLO
REKUPERÁCIA TEPLA VRV® S PRIPOJENÍM
KU HYDROBOXU LEN NA VYKUROVANIE
›› Plne integrovaný systém
›› Teplá voda zadarmo
KOMBINÁCIA S VYSOKÝM COP
›› Najvyššia energetická účinnosť
v rozsahu jednotiek s rekuperáciou tepla
REYQ8P8 50% záťaž chladenia - 50% záťaž vykurovania. Podmienky: vonkajšia teplota 11°CDB, vnútorná teplota 18°CWB, 22°CDB.
›› Pre vykurovanie alebo chladenie z jedného systému
SÉRIA ŠTANDARD
OPTIMALIZOVANÉ RIEŠENIA
KOMBINÁCIA KOMPAKT
›› Optimalizovaná zastavaná plocha
v rozsahu jednotiek tepelné čerpadlo
KOMBINÁCIA S VYSOKÝM COP
›› Najvyššia
energetická
účinnosť
v rozsahu jednotiek tepelné čerpadlo
VRV® TEPELNÉ ČERPADLO
S PRIPOJENÍM K SPLIT JEDNOTKÁM
›› Inovatívna technológia VRV® kombinovaná so
štýlovými a tichými Split vnútornými jednotkami
VRV® TEPELNÉ ČERPADLO
OPTIMALIZOVANÉ NA VYKUROVANIE
›› Prvý systém v odvetví vyvinutý na
vykurovanie pri nízkych vonkajších
teplotách.
›› Rozšírený prevádzkový rozsah pre
vykurovanie znížený až na -25°C
›› Stabilný výkon vykurovania a vysoké
účinnosti pri nízkych vonkajších teplotách
(COP > 3 pri vonkajšej teplote -10°C)
VRV®III-S TEPELNÉ ČERPADLO
›› Určené najmä pre malé výkony
›› Úspora priestoru
›› Pripojiteľné buď jednotky VRV®, alebo
štýlové Split vnútorné jednotky: Daikin
Emura, Nexura...
NÁHRADNÉ
OPTIMALIZOVANÉ RIEŠENIA
›› Cenovo výhodná náhrada z R-22/R-407C na R-410A
›› Zvýšená energetická účinnosť v porovnaní so systémami R-22/R-407C
›› Rýchla montáž v porovnaní s celkovou výmenou systému
(využitie existujúceho potrubia a v niektorých prípadoch aj vnútorných jednotiek)
›› Dostupné vo verzií Rekuperácia tepla alebo Tepelné čerpadlo
14
VODOU CHLADENÉ VONKAJŠIE SYSTÉMY
›› Umožňuje rekuperáciu tepla v celej budove vďaka skladovaniu energie v okruhu vody.
›› Kompaktný dizajn a možná aj združená konfigurácia.
›› Vhodné pre viacposchodové a veľké budovy pre skoro vôbec neobmedzené možnosti vodného potrubia.
REKUPERÁCIA TEPLA
SÉRIA ŠTANDARD
SÉRIA GEOTHERMAL
›› Pre súčasné vykurovanie a chladenie
z jedného systému
TEPELNÉ ČERPADLO
SÉRIA ŠTANDARD
›› Pre vykurovanie alebo
z jedného systému
15
›› Nie je potrebný externý zdroj chladu
alebo tepla
›› Vykurovanie s podzemnou vodou ako
obnoviteľným zdrojom energie
›› Rozšírený prevádzkový rozsah teploty
vstupnej vody znížený na -10°C v režime
vykurovania
SÉRIA GEOTHERMAL
chladenie
›› Nie je potrebný externý zdroj chladu
alebo tepla
›› Vykurovanie s podzemnou vodou ako
obnoviteľným zdrojom energie
›› Rozšírený prevádzkový rozsah teploty
vstupnej vody znížený na -10°C v režime
vykurovania
SORTIMENT VONKAJŠÍCH JEDNOTIEK - PREHĽAD
Systém
Typ
Názov produktu
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Chladiaci výkon (kW)
11,2
14,0
15,5
22,4
28,0
33,5
40,0
45,0
49,0
55,9
61,5
Vykurovací výkon (kW)2
12,5
16,0
18,0
25,0
31,5
37,5
45,0
50,0
56,5
62,5
69,0
22,4
26,7
44,8
49,1
53,4
25,0
31,5
50,0
56,5
63,0
10
12
1
REYAQ-P
NOVÉ ››
VZDUCHOM CHLADENÉ
REKUPERÁCIA TEPLA
na pripojenie s hydroboxom
NOVÉ ›››
NOVÉ ›››
REYQ-P8/P9 kombinácia Kompakt
RXYHQ-P9 kombinácia Vysoké COP
RTSYQ-P tepelné čerpadlo
pre chladné regióny
TEPELNÉ ČERPADLO
NOVÉ ›››
REYHQ-P kombinácia Vysoké COP
RXYQ-P9 kombinácia Kompakt
RXYRQ-P tepelné čerpadlo s pripojením na Split jednotky
NOVÉ ›››
RXYSQ-P8V1
(jednofázové)
NOVÉ ›››
RXYSQ-P8Y1
(trojfázové)
Chladiaci výkon (kW)3
NOVÉ ››› Vykurovací výkon (kW)
SÉRIA
ŠTANDARD
H/R - H/P
SÉRIA GEO-
THERMAL
H/R - H/P
VODOU
CHLADENÉ
4
Systém
Typ
RWEYQ-P
RWEYQ-PR
Názov produktu
4
8
13
14
16
18
20
22
500
540
636
Chladiaci výkon (kW)1 HR/HP
-/14,0
-/22,4 28,0/28,0 -/33,5
36,0/-
-/40,0
50,0/50,4 54,0/55,9 63,6/61,
Vykurovací výkon (kW)2 HR/HP
-/16,0
-/25,0
40,0/-
-/45,0
52,0/50,0 56,0/56,5 60,0/62,5 67,2/69,
1
2
3
4
-/37,5
Q
TEPELNÉ ČERPADLO
NÁHRADNÉ VRV®
REKUPERÁCIA TEPLA -
32,0/31,5
360
460
280
VZDUCHOM
CHLADENÉ
NOVÉ ›››
5
140
Veľkosť
RQCEQ-P
VRV®III-Q - H/R
Q
RQYQ-P
VRV®III-Q - H/P
Nominálny chladiaci výkon je stanovený pri: vnútornej teplote: 27°CDB, 19°CWB; teplote vstupnej vody: 30°C, ekvivalentnej dĺžke potrubia chladiva: 7,5 m, prevýšenie: 0 m.
Nominálny vykurovací výkon je stanovený pri: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentnej dĺžke potrubia chladiva: 7,5 m, prevýšenie: 0 m.
Nominálny chladiaci výkon je stanovený pri: vnútornej teplote: 27°CDB, 19°CWB; teplote vstupnej vody: 30°C, ekvivalentnej dĺžke potrubia chladiva: 7,5 m, prevýšenie: 0 m.
Nominálny vykurovací výkon je stanovený pri: vnútornej teplote: 20°CDB, teplote vstupnej vody: 20°C, ekvivalentnej dĺžke potrubia chladiva: 7,5 m, prevýšenie: 0 m.
16
22
Výkon(HP)
42
44
46
48
50
52
54
116,0
120,0
126,0
132,0
138,0
143,0
147,0
75,0
81,5
88,0
94,0
102,0
107,0
113,0
119,0
126,0
132,0
138,0
145,0
151,0
158,0
163,0
170,0
67,2
71,5
75,8
80,1
75,0
81,5
88,0
94,5
Vnútorné
Teplovzdušná Pripojenie
Vetranie
hydroboxu
jednotky
clona
+ x + + +
+
+
+ +
+
+ x + + +
+
x
+ +
+
+ x + + +
+
x
+ +
+
+ x + + +
+
x
+ +
+
+ x + + +
+
x
+ +
+
+ x + + +
+
x
+ +
+
+ + + x x
x
x
+ +
+
+ • + x +
+
x
+ +
+
+ • + x +
+
x
+ +
+
+ x + + +
+
x
+ +
+
+ x + + +
+
x
+ +
+
26
28
30
712
744
816
848
32
34
36
38
,5 71,2/67,0 74,4/73,0 81,6/78,5 84,4/85,0 -/90,0
-/96,0
-/101,0
-/107,0
,0 78,4/75,0 80,8/81,5 87,2/87,5 89,6/95,0 -/100,0
-/108,0
-/113,0
-/119,0
40
42
44
46
48
50
52
54
-/112,0 -/118,0 -/124,0 -/130,0 -/135,0
-/125,0 -/132,0 -/138,0 -/145,0 -/150,0
+
•
x
5
6
17
Vnútorné jednotky VRV® (ako je FXSQ)
Výkon(HP)
24
Riadiace
systémy
Sieťové riešenia (ako sú DCS6*/DAM/DMS 6)
40
111,0
Individuálne ovládanie (ako je BRC 6)
38
105,0
Centralizované riadenie (ako je DCS3*/DST 6)
36
98,0
Hydrobox HT len na vykurovanie
34
94,0
Komfortná teplovzdušná clona (CAVS)
32
89,0
Súprava pripojenia VZT jednotky (ako je EKEXV)
30
82,5
Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla (ako je VAM)
28
77,0
Vnútorné jednotky na čerstvý vzduch (ako je FXMQ-MF)
26
71,4
Split vnútorné jednotky (ako je Daikin Emura) 5
24
67,0
vyžaduje sa box BPMKS
Presné možnosti riadenia v závislosti od vybraných komponentov systému
Všetky + komponenty je možné pripojiť spolu do jedného systému
Je možné ich pripojiť, ale nie v kombinácii s inými komponentmi
Nie je možné pripojiť
SORTIMENT VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK - PREHĽAD
Klimatizačné jednotky VRV® prinášajú do kancelárií, hotelov, obchodných domov a mnohých iných komerčných priestorov v lete
chladný vzduch a v zime teplo. Tým sa zlepšuje vnútorné prostredie a vytvárajú sa základy pre väčšiu obchodnú prosperitu
a akákoľvek je požiadavka na klimatizačný systém, vnútorná jednotka Daikin ju splní. Klimatizačná jednotka VRV® sa môže dodať
v 26 rôznych modeloch vnútorných jednotiek v celkovo 116 variáciách.
Kazeta s kruhovým výfukom je teraz aj so samočistiacim dekoračným panelom, ktorý sa každodenne sám vyčistí, čím dokáže
ročne ušetriť až 10 % energie. Prach z filtra sa hromadí v jednotke a odstrániť ho možno jednoducho pomocou vysávača.
Výkon
Typ
Model
Názov
produktu
15
20
25
32
40
50
63
71
80
100
125
140
200
250
Chladiaci výkon (kW)1
1,7
2,2
2,8
3,6
4,5
5,6
7,1
Vykurovací výkon (kW)2
1,9
2,5
3,2
4,0
5,0
6,3
8,0
8,0
9,0
11,2
14,0
16,0
22,4
28,0
9,0
10,0
12,5
16,0
18,0
25,0
31,5
KAZETOVÉ JEDNOTKY
Kazetová jednotka s kruhovým
výfukom, možná funkcia
FXFQ-P9
automatického čistenia4
NOVÉ ›››
PARAPETNÉ
JEDNOTKY
PODSTROPNÉ
JEDNOTKY
NÁSTENNÁ
JEDNOTKA
KANÁLOVÉ JEDNOTKY
NOVÉ ›››
1
2
3
4
4-výfuková podstropná
jednotka
FXZQ-M9
2-výfuková podstropná
jednotka
FXCQ-M8
Kazetová rohová jednotka
FXKQ-MA
Malá kanálová jednotka
FXDQ-M9
Malá kanálová jednotka
FXDQ-P7
Kanálová jednotka
s invertorovým ventilátorom
FXSQ-P
Kanálová jednotka
FXMQ-P7
s invertorovým ventilátorom
Veľká kanálová jednotka
FXMQ-MA3
Nástenná jednotka
FXAQ-P
Podstropná jednotka
FXHQ-MA
4-výfuková podstropná
jednotka
FXUQ-MA
Parapetná jednotka
FXLQ-P
Parapetná jednotka bez
opláštenia
FXNQ-P
Nominálny chladiaci výkon je stanovený pri: vnútornej teplote: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teplote: 35°CDB, ekvivalentnej dĺžke potrubia chladiva: 5 m, prevýšenie: 0 m.
Nominálny vykurovací výkon je stanovený pri: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentnej dĺžke potrubia chladiva: 5 m, prevýšenie: 0 m.
Nie je možné pripojenie k VRV®III-S (RXYSQ-P8V1, RXYSQ-P8Y1)
Potrebný dekoračný panel BYCQ140CG + BRC1E51A
18
Model
Kazetová jednotka s kruhovým
výfukom, možná funkcia
automatického čistenia2
FCQ-C8
NÁSTENNÉ JEDNOTKY
KANÁLOVÉ JEDNOTKY
Typ
KAZETOVÉ JEDNOTKY
Výkon
Názov
produktu
NOVÉ ›››
PARAPETNÉ JEDNOTKY
PODSTROPNÁ
JEDNOTKA
NOVÉ ›››
1
2
4-výfuková podstropná
jednotka
FFQ-BV
Malá kanálová jednotka
FDBQ-B
Malá kanálová jednotka
FDXS-E/C
Kanálová jednotka
s invertorovým ventilátorom
FBQ-C
Daikin Emura
Nástenná jednotka
FTXG-J
CTXG-J
Nástenná jednotka
FTXS-J
Nástenná jednotka
FTXS-G
Podstropná jednotka
FHQ-B
Nexura
Parapetná jednotka
FVXG-K
Parapetná jednotka
FVXS-F
Parapetno podstropná
Flexi jednotka
FLXS-B
20
25
35
42
50
60
71
nútorné jednotky uvedené v tabuľke vyššie je možné pripojiť iba k jednotkám RXYRQ-P, RXYSQ-P8V1 a RXYSQ-P8Y1, v prípade RXYRQ-P je možné tieto vnútorné jednotky
V
kombinovať so štandardnými jednotkami VRV® v jednom systéme
Potrebný dekoračný panel BYCQ140CG + BRC1E51A
19
VETRACIE JEDNOTKY - PREHĽAD
Vetranie: prívod čerstvého vzduchu
1
Úprava čerstvého vzduchu: optimalizuje
rovnováhu medzi vnútornou a vonkajšou
teplotou čerstvého vzduchu
Typ
Názov
produktu
VAM-FA
Komponenty kvality
vnútorného vzduchu
1
2
Zvlhčovanie: optimalizuje rovnováhu
medzi vnútornou a vonkajšou vlhkosťou
2
3
Prietok vzduchu (m3/h)
0
200
400
600
800
1.000 1.500 2.000
1 Vetranie
3
VETRACIE
JEDNOTKY
SO SPÄTNÝM
ZÍSKAVANÍM
TEPLA
VKM-G
2
1
3 Úprava čerstvého vzduchu
3
VKM-GM
1
2
3
JEDNOTKA
PRE PRÍVOD
ČERSTVÉHO
VZDUCHU 1
FXMQ-MF
APLIKÁCIE VZT
JEDNOTIEK
PRE VRV® 2
Súprava
EKEXV
1
2
3
2
3
2 Zvlhčovanie
1 Vetranie
3 Úprava čerstvého vzduchu
3
1
1 Vetranie
3 Úprava čerstvého vzduchu
2
1
1 Vetranie
1 Vetranie
3 Úprava čerstvého vzduchu
Nie je možné pripojenie k VRV®III-S (RXYSQ-P8V1, RXYSQ-P8Y1)
Prietok vzduchu je iba vypočítaná informácia na základe nasledujúcich hodnôt: vykurovací výkon súprava EKEXV* 200 m³/h
Viac informácií o VZT jednotkách Daikin vám poskytne váš miestny predajca
20
4.000
6.000
8.000
SORTIMENT TEPLOVZDUŠNÝCH CLON BIDDLE - PREHĽAD
Názov produktu
Typ
KOMFORTNÁ TEPLOVZDUŠNÁ CLONA BIDDLE (CA)- VOĽNE VISIACA
CYV S/M/L/XL-DK-F
KOMFORTNÁ TEPLOVZDUŠNÁ CLONA BIDDLE (CA)- KAZETOVÁ
CYV S/M/L/XL-DK-C
KOMFORTNÁ TEPLOVZDUŠNÁ CLONA BIDDLE (CA)- ZABUDOVANÁ
CYV S/M/L/XL-DK-R
Výška dverí (m)
4
3.8m
3.5m
3.3m
SORTIMENT KOMFORTNÝCH
TEPLOVZDUŠNÝCH CLON
BIDDLE
3.0m
2.8m
3
3.0m
2.5m
2.5m
2.4m
2.2m
2.2m
2
1
S
M
L
XL
Vhodná
kryté obchodné centrum
alebo vstup s otáčavými
dverami
S
M
L
XL
M
L
XL
Podmienka inštalácie
Nevhodná
umiestnenie v rohu alebo
štvorci, viacero poschodí
a/alebo otvorené
schodisko
Normálna
slabý priamy vietor, žiadne
otvorené dvere na opačnej
strane, prízemná budova
HYDROBOXY - PREHĽAD
Typ
Názov produktu
125
HXHD-A
HYDROBOX LEN NA VYKUROVANIE 1
1
Výkon
Možné pripojiť iba k REYAQ-P
PREHĽAD SIEŤOVÝCH RIEŠENÍ
•
INTELLIGENT
MANAGER
•
•
•
•
•
•
DMS-IF 1
BACNET 2
1
2
•
•
•
•
0°
Predvoľby časovania (programy)
•
•
Sieťový servisný systém ACNSS
•
•
+
•
•
Prepínanie freecoolingu
•
Ovládanie obmedzenia príkonu
•
•
Pohyblivá t° zabraňuje nadmernému
podchladzovaniu cez snímač
•
Medzi chladením a vykurovaním
•
Predchladenie / predkúrenie
•
Eko režim
•
možnosť HTTP
•
Webový prístup a ovládanie
•
Rozpočítavanie nákladov PPD
•
Vizualizácia
•
Grafická správa
•
Ovládanie cez GSM
•
Denné/mesačné/ročné správy
•
Zabezpečenie heslom
•
Dotyková obrazovka
Ovládanie s týždenným časovačom
•
Iné funkcie ovládania
•
++
•
•
+++
•
•
nie je
nie je
•
Brána pre siete Lonworks
Brána pre siete BACnet
21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Max. počet skupín vnút. jednotiek
•
•
Voľby
Jednoduchá obsluha
•
Kód poruchy
•
Signalizácia výmeny filtra
DS-NET
INTELLIGENT
TOUCH
CONTROLLER
Monitorovanie
Stop kontakt v prípade nebezpečenstva
požiaru
Základné funkcie monitorovania: stav ZAP./VYP.,
prevádzkový režim, nastavenie teploty
Základné funkcie ovládania: ZAP./VYP.,
nastavenie teploty, nastavenia prietoku vzduchu
Automatické prepínanie chladenia
a vykurovania
Ovládanie
+
4x10
+++ 2x64
128 +++ 1.024
nie je 64
nie je 4x64
VÝKONNÉ NÁVRHOVÉ PROGRAMY
1.VRV® PRO,
NÁVRHOVÝ PROGRAM
FUNKCIE:
Návrhový program VRV® Pro je skutočným návrhovým nástrojom
pre VRV®. Program umožňuje návrh klimatizačných systémov VRV®
presným a hospodárnym spôsobom, pričom vie vypočítať skutočné
tepelné vlastnosti akejkoľvek budovy. Výpočtom ročných spotrieb
energie má projektant možnosť vykonať presné výbery a poskytnúť
konkurencieschopné cenové ponuky pre každý projekt. Okrem toho,
zaisťuje optimálne prevádzkové cykly a maximálnu energetickú
účinnosť.
1. VRV® Pro Quick: Pri obmedzenom počte vlastností budovy umožňuje
tento režim navrhnúť potrubný systém pomocou dostupného výpočtu
záťaží získaného od iného dodávateľa.
2. VRV® Pro Expert: Aby bolo možné vykonať presný výpočet záťaží,
je potrebných zadať viac vlastností budovy. Po vykonaní výpočtu sa
navrhnú príslušné jednotky a je možné urobiť teplotnú simuláciu. Okrem
podrobnej správy nájdete v programe mnohé ďalšie cenné informácie
o spotrebe energie, nákladoch na elektrickú energiu a správaní sa
systému VRV®.
22
2.XPRESS,
RÝCHLY PROGRAM PRE CENOVÉ PONUKY
Xpress je softvérový nástroj, ktorý umožňuje jednoducho a rýchlo vytvárať
cenové ponuky pre systém VRV® alebo CMSQ. Pre rozpočtovú cenovú
ponuku poskytuje výsledok už po nasledujúcich 7 krokoch:
1. Výber vnútorných jednotiek
2. Pripojenie vnútorných jednotiek k vonkajším jednotkám
3. Automatické generovanie schémy potrubia s dimenziami a refnetmi
4. Automatické generovanie schémy elektrického zapojenia
5. Výber možných centrálnych ovládačov
6. Výstupnú správu je možné zobraziť v programe Microsoft Word,
Microsoft Excel a AutoCAD
7. Uloženie projektu
Daikin Europe Academy ponúka špecializované školenia pre projektantov ohľadom práce s programom
VRV® Pro. Po dokončení školenia získajú všetci účastníci obnoviteľnú licenciu na 1 rok. Viac informácií
o týchto školeniach a o získaní bezplatnej kópie programu Xpress vám poskytne miestny zástupca
spoločnosti Daikin.
23
VRV® VONKAJŠIE SYSTÉMY
Vzduchom chladený klimatizačný systém VRV® bol uvedený na trh spoločnosťou Daikin v roku 1987 a od tej doby prešiel
značným vývojom vo výkone, energetickej účinnosti a dopadu na životné prostredie. V mnohých krajinách, považovaný ako
NAJDÔMYSELNEJŠÍCH A NAJUNIVERZÁLNEJŠÍCH systémov svojho druhu na trhu, sa
jeden z v skutočnosti systém VRV® stal štandardom pre technologicky pokrokové a vysoko účinné komerčné a priemyselné klimatizácie.
Systém VRV®, dostupný v tretej generácii, s rekuperáciou tepla, tepelným čerpadlom, pre chladné regióny a mini
verziách, je
EXTRÉMNE FLEXIBILNÝ s rozsahom prevádzkového výkonu 5 (14 kW) až 54HP (170 kW) (kombinácia
tepelné čerpadlo kompakt) a 8 (22,4 kW) až 48HP (151 kW) (kombinácia rekuperácie tepla kompakt) v nárastoch výkonu o 2HP.
Univerzálnosť systému VRV® je tiež potvrdená rozsahom prevádzkových teplôt -5° C až 46° C pri chladení (VRV®III-S) a -25° C až
15° C pri vykurovaní (VRV®III-C).
Aj napriek značnej energetickej účinnosti a flexibilite pri montáži vzduchom chladeného systému VRV® existujú
niektoré využitia, pri ktorých sú vodou chladené verzie hospodárnejším a udržateľnejším riešením. Týka sa to hlavne
NIEKOĽKOPOSCHODOVÝCH VÝŠKOVÝCH KOMPLEXOV,
v ktorých maximálne vzdialenosti
potrubia chladiva niekedy neumožňujú použitie vzduchom chladeného systému. Medzi ďalšie príklady ideálneho použitia
vodou chladeného systému VRV® patria budovy, ktoré nemali strešný alebo iný externý priestor na montáž vonkajších
kondenzačných jednotiek a projekty s vysokým nárokmi na hladinu hlučnosti.
Vodou chladený systém VRV® je teraz k dispozícii v 9 modeloch s výkonom medzi 8 a 30 HP, vo verziách s rekuperáciou
tepla, tepelným čerpadlom a najnovšie aj
GEOTERMÁLNY model. Rýchlo rastúci geotermálny segment poskytuje
v skutočnosti ideálnu príležitosť pre tepelné čerpadlá podzemných zdrojov a ponúka obrovský potenciál v budúcnosti na
využitie pri inštaláciách s veľmi nízkymi emisiami CO2.
24
VÝHODY PRE VLASTNÍKOV BUDOV
NAJVYŠŠIA KVALITA - IBA SPÁJKOVANÉ SPOJE
Všetky hrdlové a prírubové spoje vnútri jednotky boli nahradené spájkovanými
spojmi, aby sa dosiahla optimálna náplň chladiva. Spájkované je aj pripojenie
vonkajšej jednotky k hlavnému potrubiu.
Hrdlo alebo príruba
VONKAJŠIA JEDNOTKA 5HP/14kW
Riadenie výkonu kompresora
Systém VRV® využíva variabilný Proporcionálne integrálny (PI) systém riadenia,
ktorý používa snímače tlaku chladiva pre riadenie invertora a kompresorov ZAP/
VYP, aby sa zaistila presná regulácia pri malých aj veľkých záťažiach. To umožňuje
individuálne ovládanie až 64 vnútorných jednotiek rôznych výkonov a typov
s indexom pripojenia 50~130 % v porovnaní s výkonom vonkajších jednotiek.
Vonkajšie jednotky 5HP používajú iba kompresory riadené invertormi. Systémy
VRV® majú nízke prevádzkové náklady, pretože každú zónu je možné riadiť
individuálne. Znamená to, že iba tie miestnosti, ktoré potrebujú klimatizáciu
budú vykurované alebo chladené, zatiaľ čo systém sa môže úplne vypnúť
v miestnostiach, kde klimatizácia nie je potrebná.
100%
18 krokov
1
24%
Malá
100%
Riadenie výkonu kompresora
ÚSPORA ENERGIE A INDIVIDUÁLNA ZÓNOVÁ REGULÁCIA
- INVERTOR TECHNOLÓGIA
Záťaž
Veľká
VONKAJŠIA JEDNOTKA 18HP/44,5 kW
1
1 3
1 2 2
55 krokov
9%
Malá
Záťaž
Veľká
Spájkovanie
V PREDSTIHU PRED ENVIRONMENTÁLNOU LEGISLATÍVOU V SÚLADE S ROHS
Obmedzenie nebezpečných látok v elektrickom a elektronickom zariadení (2002/95/EK).
Nebezpečné látky zahrňujú olovo (Pb), kadmium (Cd), chróm (Cr6+), ortuť (Hg), polybrominované bifenyly (PBB) a polybrominovaný
difenyléter (PBDE). Hoci nariadenie RoHS platí iba pre malé zariadenia, environmentálna politika spoločnosti Daikin však zaisťuje,
že systém VRV® bude úplne v súlade s RoHS.
25
DLHOTRVAJÚCA INVESTÍCIA ANTIKORÓZNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Antikorózny výmenník tepla priečny rez
Hydrofilná vrstva
Hliník
Špeciálne antikorózna povrchová úprava
tepelného výmenníka poskytuje 5 až
6-krát väčšiu odolnosť voči kyslému
dažďu a soľnej korózii. Oceľový plech
s odolnosťou voči korózii v spodnej časti
jednotky poskytuje ďalšiu ochranu.
Akrylová živica
odolná voči korózii
Výmenník tepla
Zlepšenie v odolnosti voči korózii
Hodnotenie odolnosti voči korózii
Bez povrchovej úpravy
S antikoróznou povrchovou úpravou
1
1
5 až 6
5 až 6
Soľná korózia
Kyslý dážď
VDA Wechseltest
Obsah 1 cyklu (7 dní):
›› 24-hodinový test rozprašovania soli
SS DIN 50021
›› 96-hodinový test cyklu vlhkosti KFW
DIN 50017
›› 48-hodinové testovacie obdobia
teploty a vlhkosti v miestnosti: 5 cyklov
Stupeň korózie
Vykonané testy:
8
7
6
4
Neizolovaný
hliník
2
1
0
DAIKIN P.E.
1234 5
Cyklus
10
9
8
Test Kesternich (SO2)
›› obsah 1 cyklu (48 hodín) podľa normy
DIN50018 (0.21)
›› testovacie obdobie: 40 cyklov
Stupeň korózie
7
6
5
4
3
2
1
0
1
PRACOVNÝ CYKLUS
2
3
Systémy s viacerými
vonkajšími
jednotkami
Sekvencia cyklického spúšťania pri viacerých vonkajších jednotkách
vyrovnáva prevádzkový čas kompresorov čím predlžuje ich prevádzkovú
životnosť.
NÍZKE NÁKLADY NA MONTÁŽ - SEKVENČNĚ SPUSTENIE
Až 3 vonkajšie jednotky je možné pripojiť k 1 zdroju napájania
a postupne zapnúť. To umožňuje, aby počet ističov a ich výkony
zostali malé a zjednodušuje to aj vedenie (pre modely 10HP alebo
menšie).
26
4
5
6
10
20
30
Cyklus
40
RIEŠENIE NA NÁHRADU R-22
Kvôli významnému rozvoju technológie tepelných čerpadiel sú staršie klimatizačné systémy menej účinné než tie, ktoré
sú dostupné dnes. Okrem toho bude používanie R-22 v Európe úplne zakázané. Inovácia systémov R-22 čo najúčinnejším
spôsobom voči nákladom: jednotky VRV® Daikin pre náhradu R22 je možné inštalovať s využitím existujúceho potrubia.
ČO JE R-22 A PREČO BUDE ZAKÁZANÉ V EURÓPE?
R-22 je a hydrochlórovaný fluorovaný uhľovodík (HCFC),
ktorý sa bežne používal v klimatizačných systémoch. Pri
vypustení R-22 do vzduchu ho ultrafialové lúče slnka
rozložili a do stratosféry sa uvoľnil chlór. Chlór reaguje
s ozónom a tým znižuje jeho množstvo.
Kvôli zmenšeniu hrúbky ozónovej vrstvy dopadajú škodlivé
ultrafialové lúče na zemský povrch a spôsobujú mnohé
zdravotné a environmentálne problémy. Medzinárodná
komunita preto podpísala Montrealský protokol na náhradu
látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu do roku 2030.
Európska únia sa však rozhodla zakázať R-22 už v roku 2015.
Spoločnosť Daikin odporúča vymeniť existujúcu inštaláciu R-22
už dnes.
Kedy bude R-22 zakázané v Európe?
2004
2005
Zákaz predaja klimatizačného
zariadenia s R-22
2006
…
Spoločnosť Daikin odporúča vymeniť
existujúcu inštaláciu R-22
2009
2010
2011
…
2014
Zákaz používania originálneho R-22
pri servisných prácach a údržbe
2015
Zákaz používania R-22 pri
servisných prácach a údržbe
Povolené je len používať spätne
získané a recyklované 1 R-22
Recyklovanie: opätovné použitie R-22 pomocou čistiaceho procesu. opätovné použitie recyklovaného R-22 musí vykonať rovnaká spoločnosť, ktorá vykonala obnovu (môže vykonať montážna firma)
Spätné získanie: opätovne spracované R-22, aby sa dosiahol rovnaký výkon originálneho R-22 (špecializovanou spoločnosťou)
1
27
VÝHODY PRE PROJEKTOVÉ KANCELÁRIE
A KONZULTANTOV
RIEŠENIE PRE KAŽDÚ KLÍMU - ŠIROKÝ PREVÁDZKOVÝ ROZSAH
Systém VRV® je možné namontovať prakticky všade.
Pokročilé riadenie PI (Proporcionálne integrálne) vonkajšej jednotky umožňuje sérii VRV® prevádzku pri teplote vonkajšieho
prostredia až do 43°C (VRV®III-S až do 46°C) v režime chladenia a až do -20°C (VRV®III-C až do -25°C) v režime vykurovania.
S funkciou technického chladenia sa prevádzkový rozsah v režime chladenia systému s rekuperáciou tepla rozšíri z -5°C na -20°C 1.
REKUPERÁCIA TEPLA
• KOMBINÁCIA S VYSOKÝM COP
• KOMBINÁCIA KOMPAKT
TEPELNÉ ČERPADLO
PRE CHLADNÉ REGIÓNY
Chladenie
43°CDB
Chladenie
43°CDB
50°
40°
Vykurovanie
a chladenie
15,5°CWB
10°
0°
-10°
-20°
-30°
1
-5°CWB
-20°CWB
-20°CWB
Vykurovanie
15,5°CWB
-5°CDB
Technické chladenie
Vykurovanie
20° 15,5°CWB
Technické chladenie
30°
TEPELNÉ ČERPADLO
• KOMBINÁCIA S VYSOKÝM COP
• S PRIPOJENÍM K SPLIT JEDNOTKÁM
• KOMBINÁCIA KOMPAKT
-20°CWB
Ďalšie informácie a obmedzenia vám poskytne miestny predajca
28
Vykurovanie
15,5°CWB
-5°CDB
-5°CWB
-25°CDB
Chladenie
46°CDB
Chladenie
43°CDB
Vykurovanie
15,5°CWB
-20°CDB
VRV®III-S TEPELNÉ ČERPADLO
-5°CDB
-20°CWB
VIACERÍ NÁJOMCOVIA, JEDNA VONKAJŠIA JEDNOTKA - FUNKCIA VIACERÝCH NÁJOMCOV
Táto funkcia zaisťuje, že pri vypnutí hlavného zdroja napájania vnútornej jednotky sa celý systém VRV® nevypne.
Preto je možné vypnúť hlavnú poistku vnútornej jednotky pri opustení hotelovej izby, pri zatvorení časti budovy s kanceláriami
a pod.
* Táto možnosť je k dispozícii na nasledujúcich vnútorných jednotkách: FXFQ-P9, FXZQ-M9, FXDQ-M9, FXDQ-PB, FXDQ-NB, FXSQ-P, FXMQ-P7, FXAQ-PV, FXLQ-P
Informácie o potrebnom príslušenstve nájdete v tabuľke s príslušenstvom vnútorných jednotiek.
Typické použitie pre hotel
TV
TV
TV
Napájanie vypnuté
KARTA
KARTA
KARTA
DRŽIAK
220 V
NIE JE POTREBNÉ ŽIADNE SPEVNENIE KONŠTRUKCIE
Vďaka bezvibračnej a dostatočne ľahkej (max. 324 kg pre jednotku 18HP)
konštrukcii vonkajších jednotiek nie je potrebné spevňovať podlahu, čím
sa znižujú celkové náklady na budovu.
MONTÁŽ VNÚTRI
Optimalizovaný tvar lopatky ventilátora systému VRV®III zvyšuje výkon
a znižuje tlakovú stratu. Spolu s nastavením vysokého tlaku ESP (ESP až
do 78 Pa) robí vonkajšiu jednotku VRV® vhodnú aj na montáž vnútri aj na
použitie so vzduchotechnickým potrubím.
29
VÝHODY PRE MONTÁŽNE FIRMY
JEDNODUCHÁ MONTÁŽ - KONTROLA NÁPLNE CHLADIVA1
Objem chladiva kompletného systému sa vypočíta z nasledujúcich údajov:
›› vonkajšia teplota
›› referenčné teploty systému
›› referenčné teploty tlaku
›› hustota chladiva
›› typy a počet vnútorných jednotiek
Pri aktivácii funkcie kontroly náplne chladiva sa jednotka prepne do režimu chladenia a duplikuje určité referenčné podmienky
na základe údajov z pamäte. Výsledok určuje, či nastal, alebo nenastal únik chladiva.
1
Funkcia nie je k dispozícii v systéme VRV® tepelné čerpadlo a systéme VRV®III-S s pripojenými Split jednotkami.
JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA - FUNKCIA ODSATIA CHLADIVA
Funkcia odsávania chladiva umožňuje otvorenie všetkých ventilov v okruhu. Takto je potom možné ľahko chladivo z okruhu
odsať.
KRÁTKY ČAS INŠTALÁCIE
Vďaka malým rúrkam chladiva a príslušenstvu REFNET je potrubie systému VRV® možné namontovať veľmi jednoducho a rýchlo.
Montáž systému VRV® je možné realizovať aj poschodie po poschodí a tak dať dané časti budovy veľmi rýchlo do používania
alebo umožniť uvedenie časti klimatizačného systému do prevádzky a to skôr než je dokončený celý projekt.
30
FUNKCIA AUTOMATICKÉHO DOPĹŇANIA
Celkové riešenie Daikin zaisťuje už pri montáži to, že systém má správnu
náplň chladiva bez ohľadu na to, či si to vyžadoval pôvodný projekt.
Takto sa zabezpečí optimálna účinnosť aj výkon, čím sa poskytne správna
úroveň vykurovania alebo chladenia na zaistenie optimálneho komfortu.
Zvyčajný spôsob:
1. výpočet prídavného objemu náplne chladiva
2. doplnenie jednotky ďalším chladivom
3. odmeranie úbytku hmotnosti plniacej fľaše
4. posúdenie na základe tlaku (testovacia prevádzka)
VRV®
So systémom VRV® je však možné tieto 4 kroky vynechať, keďže jednotka VRV® sa dopĺňa automaticky potrebným množstvom
chladiva cez tlačidlo na riadiacej doske. Automatické dopĺňanie sa zastaví po doplnení príslušného množstva chladiva.
Ak teplota klesne pod 20°C* je potrebné manuálne doplnenie.
* 10°C pre tepelné čerpadlo pre chladné regióny
* Nie je k dispozícii v systéme VRV® tepelné čerpadlo s pripojením k Split jednotkám
AUTOMATICKÝ TEST
Keď dopĺňanie chladiva skončí, stlačením tlačidla skúšobnej prevádzky na riadiacej doske spustíte kontrolu prepojenia
komunikačných káblov, uzatváracích ventilov, snímačov a množstva chladiva. Po dokončení sa test automaticky skončí.
POTRUBIE CHLADIVA
Predná časť
Možnosti pripojenia potrubia
Séria VRV® neponúka len možnosť pripojenia potrubia z prednej časti, ale
tiež zľava, sprava alebo zo spodnej časti, čím umožňuje väčšiu voľnosť pri
umiestnení.
Možnosti
pripojenia
potrubia
Vľavo
Vpravo
Spodná časť
ŠTANDARDNÉ REFNETY DAIKIN
REFNET
REFNET (HREBEŇ)
Dodávané s izoláciou
pre REFNET
Dodávané s izoláciou
pre REFNET
Systém štandardných refnetov Daikin je určený najmä na jednoduchú montáž.
Použitie refnetov v kombinácii s elektronickými expanznými ventilmi dramaticky znižuje
nerovnováhu prietoku chladiva medzi vnútornými jednotkami a to aj napriek malému
priemeru potrubia.
Refnety a hrebene (príslušenstvo) môžu skrátiť montáž a zvýšiť spoľahlivosť systému.
V porovnaní s bežnými T-spojmi, pri ktorých nie je distribúcia chladiva vôbec optimálna, sú
Daikin refnety špeciálne určené na optimalizáciu toku chladiva.
REFNET
T-spoj
Spoločnosť Daikin Europe N.V. odporúča používať iba spojenia cez Daikin refnety.
31
MODULÁRNY DIZAJN
Modulárny dizajn umožňuje združovanie vonkajších jednotiek do radov s dokonalou rovnomernosťou.
Dizajn vonkajších jednotiek je dostatočne kompaktný na to, aby bolo možné jednotky vyniesť na vrch budovy bežným výťahom,
čím odpadajú problémy dopravy na mieste, najmä keď vonkajšie jednotky musia byť nainštalované na každom poschodí.
JEDNODUCHÉ PREPOJENIE - SYSTÉM “SUPERKÁBLOVANIA”
Jednoduché prepojenie
Systém superkáblovania sa používa na komunikačné
prepojenie medzi vnútornými jednotkami, vonkajšími
jednotkami a centrálnym diaľkovým ovládaním.
Tento systém zjednodušuje pripojenie centrálneho
diaľkového ovládača k už jestvujúcim vonkajším
jednotkám.
Nie je potrebné dávať pozor na polaritu, prepojenia sú
jednoduché, čo eliminuje chyby a skracuje montáž.
Okrem toho, vonkajšie jednotky majú výstupy napájania
na bočnej a prednej strane, čím je inštalácia a údržba
jednoduchšia a šetrí sa priestorom, keď sa jednotky
pripájajú vedľa seba.
Kontrola prepojenia
Možnosť krížovej kontroly prepojenia káblov dostupnej v systéme VRV® je prvou svojho druhu v odvetví a upozorňuje obsluhu
na chybné prepojenie káblov a potrubia medzi jednotkami. Táto funkcia identifikuje a upozorňuje na systémové chyby pomocou
zapnutých alebo vypnutých LED diód na riadiacej doske vonkajšej jednotky.
Funkcia automatického nastavenia adresy
Umožňuje komunikáciu medzi vnútornými a vonkajšími jednotkami ako aj ovládanie skupiny viacerých vnútorných jednotiek bez
nutnosti manuálneho nastavenia každej adresy.
JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Funkcia autodiagnostiky
Táto funkcia, aktivovaná tlačidlom na riadiacej doske, zrýchľuje riešenie problémov
a používa sa pri spustení a údržbe. Diagnostikovať je možné odpojené termistory,
chybné solenoidové ventily, expanzné ventily, poruchy kompresora, komunikačné
chyby a pod.
32
VÝHODY PRE KONCOVÝCH POUŽÍVATEĽOV
INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE PRINÁŠA KOMFORT
Elektronický expanzný ventil, pomocou ovládania PID, nepretržite
nastavuje množstvo chladiva v závislosti od záťaže vnútorných
jednotiek. Systém VRV® týmto udržuje komfortné teploty
v miestnostiach na stálej úrovni bez teplotných výkyvov, ktoré sú
typické pri bežných riadiacich systémoch ZAP./VYP.
Teplota nasávaného vzduchu
Chladenie
VRV® SÉRIA (vnútorná jednotka DAIKIN (ovládaná PID))
Ovládaná ON/OFF (ZAP./VYP.) vnútorná jednotka (2,5HP)
Čas
Poznámka:
Graf zobrazuje údaje odmerané v testovacej miestnosti so skutočnou tepelnou záťažou.
Termostat môže regulovať stabilnú teplotu v miestnosti ± 0,5°C od bodu nastavenia.
NOVÉ ›››
REŽIM “HIGH SENSIBLE” - VÁŠ SYTSTÉM OPTIMALIZOVANÝ PRE EURÓPSKU KLÍMU
Režim zvýšeného citeľného výkonu “High sensible” na vonkajších jednotkách VRV® optimalizuje chod jednotiek na európsku klímu.
Systém funguje so zvýšeným citeľným výkonom v režime chladenia, čím sa zvýši účinnosť a zlepší komfort.
Vyšší komfort pre koncového používateľa
Predchádzanie prievanu vďaka vyššej teplote vyfukovaného
vzduchu vnútornej jednotky.
Dve možnosti:
- Štandardný režim High sensible: zlepšený komfort pri chladení
s prioritou na výkon
- Režim pevne nastavenej vyparovacej teploty: celá priorita na
komfort pri chladení
›› stála a vyššia teplota vyfukovaného vzduchu
›› jednoduchší výber výfukových mriežok
16°
Stála a vyššia teplota vyfukovaného
vzduchu
Výstupná teplota t°
Pevne nastavená teplota Te
Štandardný režim High sensible
16°C
11°C
Štandardné nastavenie
7°C
Mimoriadne vysoká tepelná záťaž
Vyššia energetická účinnosť
Počas režimu chladenia pracuje systém účinnejšie, keďže sa nespotrebuje žiadna energia na nepotrebné odvlhčovanie.
* Možnosť sa aktivuje cez servisný režim na vonkajšej jednotke. Režim pevne nastavenej teploty je dostupný iba na jednotkách RXYQ-P9.
NEUSTÁLE ZARUČENÝ KOMFORT - ZÁLOŽNÁ FUNKCIA
V prípade poruchy kompresora umožní diaľkovo ovládaná
alebo na mieste nastavená záložná funkcia vonkajšej jednotky
núdzovú prevádzku ďalšieho kompresora alebo v prípade multi
systému ďalšieho modulu vonkajšej jednotky, aby sa udržal
8-hodinový maximálny dočasný výkon.
33
Jedna vonkajšia jednotka
s viacerými kompresormi
Multi systém vonkajších jednotiek
N
ÍZKA PREVÁDZKOVÁ HLUČNOSŤ VNÚTORNÝCH
JEDNOTIEK
›› Vnútorné jednotky Daikin majú veľmi nízku prevádzkovú
hlučnosť zníženú na 25dB(A).
dB(A)
Vnímaná hlučnosť
Zvuk
0
20
40
60
80
100
120
Prah počutia
Mimoriadne jemná
Veľmi jemná
Mierny hluk
Veľký hluk
Mimoriadny hluk
Pocitový prah
Šuchotanie lístia
Tichá izba
Bežná konverzácia
Hluk premávky v meste
Symfonický orchester
Vzlietanie lietadla
Vnútorné
jednotky
Daikin
TICHÝ REŽIM
Vonkajšie jednotky
Nízka hlučnosť je ďalšou dôležitou funkciou. Aby sme znížili hluk a zaručili pohodlnú prevádzku, použili sme do vonkajších
jednotiek najnovšie technológie a funkcie.
VRV® vzduchom chladené jednotky
VRV®III-S vzduchom chladené jednotky
Funkcia tichého nočného režimu (max. -13 dBA)
Funkcia tichého nočného režimu (max. -8 dBA)
%
Vrchol teploty vonkajšieho
vzduchu
8 hod.
%
Vrchol teploty vonkajšieho
vzduchu
8 hod.
10 hod.
10 hod.
%
%
Nočný režim
dBA
dBA
Nočný režim
Krok 1: max. - 8 dB (10HP)
dBA
Krok 2: max. - 13 dB (10HP)
Krok 1: 50dB
dBA
Krok 2: 45dB
dBA
dBA
Krok 1 max. - 3 dB
(4HP/11,2 Kw)
Krok 1: 47dB
Krok 2 max. - 6 dB
(4HP/11,2 Kw)
Krok 2: 44dB
Krok 3 max. - 9 dB
(4HP/11,2 Kw)
Krok 3: 41dB
denný čas
denný čas
Nočný režim sa spúšťa
Nočný režim sa spúšťa Nočný režim končí
Nočný režim končí
Výkon* %
—
—
Záťaž %
—
Prevádzková hlučnosť dBA
Poznámky:
Táto funkcia je k dispozícii pre nastavenie na mieste.
Vzťah medzi vonkajšou teplotou (zaťaž) a časom, zobrazený v grafe, je iba príkladom.
Počas noci je možné znížiť úroveň hlučnosti vonkajšej jednotky na určitú dobu: pre čas spustenia a ukončenia je možné
použiť 2 režimy1 s nízkou úrovňou hlučnosti v noci:
›› Režim 1 Automatický režim
Nastavenie na vonkajšej jednotke. Doba maximálnej teploty sa uloží do pamäte. Režim s nízkou hlučnosťou bude aktívny
8 hodín2 po maximálnej dennej teplote a prevádzka sa vráti do normálu po 10 hodinách3.
›› Režim 2 Prispôsobený režim
Je možné zadať časy spustenia a ukončenia. (Sú potrebné externé ovládacie adaptéry pre vonkajšiu jednotku, DTA104A61
alebo DTA104A62 a samostatne objednaný časovač.)
Poznámky:
1
2
3
Výber režimu vyberte na základe klimatických podmienok každej krajiny.
Úvodné nastavenie. Je možné vybrať zo 6, 8 a 10 hodín.
Úvodné nastavenie. Je možné vybrať zo 8, 9 a 10 hodín.
Účinok na výkon (chladenie) pri použití tichého režimu
Úroveň hluku
Krok 1 50dB
Krok 2
45dB
Výkon (kW)
Výkon (kW)
5HP
14,7
100%
11,9
93%
8HP
19,9
98%
15,1
74%
10HP
19,9
78%
15,1
59%
* Údaje platné pre štandardné vzduchom chladené jednotky
34
12HP
20,9
69%
15,6
51%
14HP
19,9
55%
15,5
43%
16HP
20,1
49%
15,6
38%
18HP
20,2
44%
15,6
34%
POKROČILÉ VRV®
TECHNOLÓGIE:
3
4
2
2
1
1
Železo
Kompresor s elektronicky komutovaným reluktančným
1
DC motorom
››
››
››
Elektronicky komutovaný reluktančný DC motor je výrazne hospodárnejší
v porovnaní s bežnými invertor motormi na striedavý prúd, vďaka
súčasnému využívaniu dvoch rôznych foriem krútiaceho momentu
(normálneho a reluktančného). Dosahuje tak vysoký výkon pri malom
príkone.
Motor využíva výkonné neodýmiové magnety, čím dosahuje veľmi
silný krútiaci moment. Vďaka týmto magnetom je prevádzka motora
energeticky mimoriadne úsporná.
“High Thrust” odľahčovací mechanizmus (VRV® tepelné
čerpadlo)
Privedením oleja z vysokotlakej časti kompresora na nízkotlakú stranu
špirály sa dostane špirála do rovnováhy, minimalizujú sa straty, čím sa
zvýši účinnosť a zníži hlučnosť kompresora.
35
Pole
rotačného
statora
“Normálny” krútiaci
moment
Reluktančný krútiaci
moment
Neodýmiový magnet
Sanie
Strana s nízkym tlakom
Špirála
Výtlak
Strana s vysokým tlakom
Reluktančný motor na
jednosmerný prúd
DC INVERTOR SO SÍNUSOVOU VLNOU
2
Optimalizácia sínusoidy zabezpečuje plynulejšie
otáčky motora a zvýšenú účinnosť motora.
3
MOTOR VENTILÁTORA NA JEDNOSMERNÝ PRÚD
Účinnosť DC motora (porovnanie s bežným
motorom na striedavý prúd)
100
Použitie motora ventilátora na jednosmerný
prúd výrazne zlepšuje prevádzkovú účinnosť
v porovnaní s bežnými motormi na striedavý prúd
a to najmä počas otáčania pri malých otáčkach.
Účinnosť(%)
80
Konštrukcia motora ventilátora na jednosmerný prúd
60
40
Motor na striedavý prúd
20
0
200300400 5006007008009001000
Otáčky motora (ot./min.)
Štandardný tepelný výmenník
4 TEPELNÝ VÝMENNÍK E-PASS
Optimalizácia rozloženia okruhu tepelného
výmenníka zabraňuje prenosu tepla z prehriatej
plynovej časti smerom k vedľajšej časti podchladenej
kvapalinou - účinnejšie využitie tepelného výmenníka.
VON 45°C
DNU 85°C
Tepelný výmenník e-pass
VON 45°C
DNU 85°C
55°C
27°C
27°C
55°C
27°C
60°C
27°C
50°C
27°C
55°C
27°C
55°C
37°C
VON 45°C
43°C
VON 45°C
Spotreba el. energie
5 FUNKCIA I-DEMAND
Novo uvedený snímač prúdu minimalizuje rozdiel
medzi skutočnou spotrebou a dopredu definovanou
spotrebou el. energie.
(KVV)
V režime chladenia sa zlepšil tepelný výmenník
kondenzátora. Znamená to zlepšenie hodnoty COP o 3%.
8:00
36
12:00 16:0020:00
Čas
REYAQ-P
VRVIII rekuperácia tepla
s pripojením k hydroboxu len na vykurovanie
Ventilátory s vysokým tlakom ESP
SHR
=1
Režim “High sensible”
›› Celkové riešenie VRV
–– Chladenie, vykurovanie, vetranie a teplá voda
z jedného systému
–– V podstate bezplatná príprava teplej vody
z rekuperácie tepla pri chladení
–– Celková hodnota COP blížiaca sa k 9 počas súčasne
prebiehajúceho chladenia aj vykurovania
›› ... a iné výhody technológie Daikin VRV® III s rekuperáciou
tepla
Chladenie
22
Získané
teplo
22
Vykurovanie
Systém
rekuperácie
tepla VRV®
Teplá voda
Vetranie
Teplovzdušná clona
Daikin je posledných 25 rokov poprednou spoločnosťou na trhu v systémoch s variabilným prietokom chladiva a využíva svoje
bohaté skúsenosti z energeticky účinných systémov s teplou vodou založených na technológií tepelných čerpadiel.
Kompletné riešenie Daikin VRV® umožňuje návrh, realizáciu a údržbu vášho integrovaného klimatizačného systému jediným
dodávateľom. Náš prístup s rekuperáciou tepla je celoročné riešenie: dokonca aj keď je teplota vonkajšieho prostredia 0ºC alebo
nižšia, naše celkové riešenie bude stále chladiť vnútorné priestory, v ktorých ľudia alebo zariadenia produkujú teplo. Toto teplo
sa rekupuruje na prípravu teplej vody alebo na vykurovanie priestorov, ktoré nemajú optimálnu teplotu. Naše široké produktové
portfólio umožňuje výber správnej kombinácie zariadení a technológií, aby ste dosiahli optimálne vyváženie teploty, vlhkosti
a čerstvého vzduchu pre dokonalé pohodlie s maximálnou energetickou účinnosťou a minimálnymi prevádzkovými nákladmi.
38
REYAQ-P
VRVIII rekuperácia tepla
s pripojením k hydroboxu len na vykurovanie
VYSOKO ÚČINNÉ A FLEXIBILNÉ RIEŠENIE
Integrovanie všetkých komponentov
45°C - 75°C
ALEBO
EKHWP
45°C - 75°C
EKHTS
25°C - 45°C
25°C - 75°C
REYAQ-P
HXHD125A
100% termodynamická energia
Vysoký výkon v 3 krokoch:
1. Vonkajšia jednotka získava teplo z okolitého vonkajšieho vzduchu.
Toto teplo sa prenáša do hydroboxu pomocou chladiva R-410A.
2. Vnútorná jednotka príjme teplo a ďalej zvyšuje teplotu pomocou
chladiva R-134a.
3. Teplo sa prenáša z okruhu chladiva R-134a do okruhu vody. Vďaka
unikátnemu kaskádovému kompresoru je možné dosiahnuť
teplotu vody 80° C bez použitia ďalšieho prídavného ohrievača.
Vonkajšia jednotka
Krok
1
Krok
expanzný
ventil
výmenník
tepla
2
Krok
3
vodné
čerpadlo
kompresor
39
Vnútorná jednotka
REYAQ-P
Prevýšenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou môže byť až 40 m.
Maximálna vzdialenosť od prvej prípojky k vnútornej jednotke je 40 m.
1
ozdeľovače (jednotky BS) sa neberú do úvahy, keďže ich montáž neovplyvňuje konštrukciu
R
potrubia.
40 m maximálne
100 m Skutočná dĺžka potrubia
VRV® ponúka maximálnu dĺžku potrubia 100 m (ekvivalentnú dĺžku potrubia
120 m) s celkovou dĺžkou všetkých potrubí 300 m.
40 m Prevýšenie medzi vnútornými
a vonkajšími jednotkami
FLEXIBILNÝ DIZAJN POTRUBIA
15 m Prevýšenie medzi vnútornými jednotkami
VRVIII rekuperácia tepla
s pripojením k hydroboxu len na vykurovanie
Rekuperácia tepla
Vonkajšia jednotka
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Indexové
Min.
pripojenie
Nom.
vnútornej jednotky Max.
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon Chladenie
Nom.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Prevádzkový
Chladenie
Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Min.~Max.
Príprava teplej Min.~Max.
vody
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Horúce pary
OD
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém
Prevýšenie
Vonk. - Vnút.
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
°CDB
°CWB
°CDB
°CDB
mm
mm
mm
m
m
m
Hz / V
A
REYAQ10P
10
28
31,5
7,09
7,38
3,95
4,27
21
125
250
325
REYAQ12P
12
33,5
37,5
8,72
8,84
3,84
4,24
26
150
300
390
REYAQ14P
14
40
45
11,4
11,0
3,51
4,09
30
175
350
455
1.680x1.300x765
331
78
58
339
80
60
83
62
-5~43
-20~15,5
-20~20 / 24 (1) (Vykurovanie priestoru)
-20~43 (Teplá pitná voda)
R-410A
12,7
28,6
9,52
22,2
19,1
22,2
100
300
40 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) / 40 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
3~/50/380-415
25
40
(1) Externé nastavenie
Vnútorná jednotka
Vykurovací výkon Nom.
Opláštenie
Farba
Materiál
Rozmery
Hmotnosť
Hladina
Nom.
akustického tlaku Tichý nočný režim
Prevádzkový
Vykurovanie
rozsah
Chladivo
Chladiaci okruh
Okruh vody
Napájanie
Prúd
HXHD125A
14,0
Metalická šedá
Oceľový plech s povrchovou úpravou
705x600x695
92
42 (1) / 43 (2)
38 (5)
-20~20 / 24 (3)
25~80
-20~43
45~75
R-134a
12,7
9,52
G 1” (vnútorný)
20~200
1~/50/220-240
20
kW
Výška x Šírka x Hĺbka
Úroveň 1
Vonk.tepl. Min.~Max.
Strana vody Min.~Max.
Teplá pitná voda Vonk.tepl. Min.~Max.
Strana vody Min.~Max.
Typ
Plynové potrubie
Kvapalinové potrubie
Priemer pripojenia potrubia
Objem vody vo vykurovacom systéme
Min.~Max.
Fáza/Frekvencia/Napätie
Odporúčané istenie
REYAQ16P
16
45
50
14,1
12,8
3,19
3,91
34
200
400
520
mm
kg
dBA
dBA
°C
°C
°CDB
°C
mm
mm
palce
l
Hz / V
A
(1) Hladiny hluku sa merajú pri: EW 55°C; LW 65°C (2) Hladiny hluku sa merajú v: EW 70°C; LW 80°C (3) Externé nastavenie
40
84
63
REYQ-P8/P9
REYHQ-P9
VRV® III rekuperácia tepla
kombinácia Kompakt a Vysoké COP
›› Unikátne funkcie na trhu
–– Nepretržité vykurovanie počas rozmrazovania
–– Nepretržitá prevádzka počas prepínania medzi
chladením/vykurovaním
–– Prevádzkový rozsah chladenia a rekuperácie tepla
znížený na -20°C v režime technického chladenia
Automatické plnenie chladiva
Kontrola úniku chladiva
›› Najvyššia účinnosť na trhu
–– Celková hodnota COP nad 9 počas súčasne
prebiehajúceho chladenia aj vykurovania
Ventilátory s vysokým tlakom ESP
SHR
=1
Režim “High sensible”
›› Neporovnateľná flexibilita inštalácie
–– Najdlhšie potrubia na trhu
–– Až do 64 vnútorných jednotiek
–– Index pripojenia až do 200%
–– Tlak ESP ventilátora vonkajšej jednotky až 78 Pa
NEPRETRŽITÉ VYKUROVANIE POČAS ROZMRAZOVANIA
INDIVIDUÁLNY KOMFORT VĎAKA VRV®III BS ROZDEĽOVAČOM
››
Je možná individuálna zmena režimu vnútorných jednotiek z chladenia
na vykurovanie a naopak. Znamená to, že všetky vnútorné jednotky, ktoré
nezmenia svoju funkciu, pokračujú počas tohto procesu v poskytovaní
optimálneho komfortu pre používateľov.
Vysoký komfort
-- Bez studeného prievanu počas rozmrazovania a návratu oleja
-- Bez veľkých výkyvov teplôt v miestnosti
›› Vyšší integrovaný vykurovací výkon (vnútorné jednotky pokračujú
vo vykurovaní)
-- Nepretržité vykurovanie počas rozmrazovania zvyšuje integrovaný
vykurovací výkon a úrovne komfortu pre používateľov.
VRV®III
Pomocou rozdeľovačov BS VRV®III sa vybrané vnútorné jednotky prepnú
z chladenia na vykurovanie pričom ostatné vnútorné jednotky pokračujú
vo vykurovaní.
* D
ostupné iba pre multi kombinácie systémov rekuperácie tepla
(REYQ18-48P8/9, REYHQ16-24P)
VRV®III Rekuperácia tepla
2
3
1
IBA 1 VONKAJŠÍ VÝMENNÍK
VYKONÁVA ROZMRAZOVANIE
V ROVNAKOM ČASE
VENTILÁTOR VYPNUTÝ
NEPRETRŽITÉ VYKUROVANIE (ZNÍŽENÝ VÝKON)
HORÚCI
ŠTART
CELKOVÝ VÝKON VYKUROVANIA
42
REYQ-P8/P9
REYHQ-P9
+ 11%
VRV® III rekuperácia tepla
kombinácia Kompakt a Vysoké COP
4.30
COP
4.20
VEDELI STE, ŽE...
+ 11%
4.40
4.10
3.90
3.80
Rozsah kombinácie Vysoké COP
Rozsah kombinácie Kompakt
3.70
3.60
16
20
22
24
... systém Daikin VRV® poskytuje koeficient účinnosti COP
= 4 a viac, čo znamená, že produkuje štyri jednotky
tepelnej energie na každú použitú jednotku elektrickej
energie. Pri prevádzke v režime rekuperácie tepla
môže byť však hodnota COP až 10, čo robí systém
Daikin VRV® najpokročilejší svojho druhu.
Najvyššia energetická účinnosť v rozsahu rekuperácie tepla
Daikin vďaka upravenej jednotke 8HP a novo vyvinutej
modulárnej jednotke 12HP s vysokou hodnotou COP
Ideálna situácia pri súčasnom
vykurovaní a chladení
10
8
7
COP
6
REKUPERÁCIA TEPLA
• KOMBINÁCIA S VYSOKÝM COP
• KOMBINÁCIA KOMPAKT
5
4
3
2
50°
1
02040 60 80 100
Chladenie
43°CDB
40°
Len chladenie
50 % vykurovanie
50 % chladenie
30°
0°
-10°
-20°
-30°
-5°CWB
-20°CWB
Koeficient účinnosti systému rekuperácie tepla Daikin VRV®
Vykurovanie
a chladenie
15,5°CWB
-20°CWB
-5°CDB
Technické chladenie
Vykurovanie
10° 15,5°CWB
Technické chladenie
20°
-20°CDB
Po prvom refnete môže byť maximálny rozdiel medzi najdlhším a najkratším
potrubím 40 m, za predpokladu, že najdlhšie potrubie je dlhé maximálne 90 m.
1
1
Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny predajca značky Daikin.
Rozdeľovače (jednotky BS) sa neberú do úvahy, keďže ich montáž neovplyvňuje konštrukciu
potrubia.
43
90 m maximálne
Ak je vonkajšia jednotka umiestnená nad vnútornými jednotkami, je prevýšenie
štandardne 50 m. Je možné ho zvýšiť na 90 m1.
Ak je vonkajšia jednotka umiestnená pod vnútornými jednotkami, je prevýšenie
štandardne 40 m. Je možné ho zvýšiť na 90 m1.
15 m Prevýšenie medzi vnútornými jednotkami
VRV® ponúka maximálnu dĺžku potrubia 165 m (ekvivalentnú dĺžku potrubia 190
m) s celkovou dĺžkou všetkých potrubí 1 000 m.
165 m Skutočná dĺžka potrubia
FLEXIBILNÝ DIZAJN POTRUBIA
40 m (90 m1) Prevýšenie medzi vnútornými
a vonkajšími jednotkami
Poznámka: Prevádzkový rozsah vykurovania je definovaný teplotou
vlhkého teplomera. 15,5°CWB je približne 21~25°C teploty
suchého teplomera pri bežných klimatických podmienkach.
Len vykurovanie
REYQ-P8/P9
REYHQ-P9
VRV® III rekuperácia tepla
kombinácia Kompakt a Vysoké COP
Rekuperácia tepla - kombinácie Kompakt
Vonkajšie jednotky
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon Chladenie
Nom.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Prevádzkový
Chladenie
Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Horúce pary
OD
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém
Vonk. - Vnút.
Prevýšenie
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
Vonkajšie jednotky
Systém
Modul vonkajšej jednotky 1
Modul vonkajšej jednotky 2
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Akustický výkon Chladenie
Nom
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Horúce pary
OD
Vyrovnávanie oleja OD
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém
Prevýšenie
Vonk. - Vnút.
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
Vonkajšie jednotky
Systém
Modul vonkajšej jednotky 1
Modul vonkajšej jednotky 2
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Akustický výkon Chladenie
Nom
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Horúce pary
OD
Vyrovnávanie oleja OD
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém
Prevýšenie
Vonk. - Vnút.
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
Modul vonkajšej jednotky
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový
Chladenie
Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
HP
kW
kW
kW
kW
REYQ8P9
8
22,4
25,0
5,20
5,71
4,31
4,38
17
REYQ10P8
10
28,0
31,5
7,09
7,38
3,95
4,27
21
78
331
78
mm
kg
dBA
dBA
°CDB
°CWB
HP
kW
kW
kW
kW
dBA
mm
mm
mm
mm
m
m
m
Hz / V
A
HP
kW
kW
kW
kW
REYQ14P8
14
40,0
45,0
11,4
11,0
3,51
4,09
30
80
60
-20 (1) / -5~43
-20~15,5
R-410A
83
62
9,52
19,1
15,9
84
63
12,7
28,6
22,2
19,10
22,2
165
1.000
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) /40 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
3~/50/380-415
25
20
REYQ18P9
REYQ20P9
REMQ8P9
REMQ10P8
18
20
50,4
55,9
56,5
62,5
12,7
14,9
13,4
15,2
3,97
3,75
4,22
4,11
39
43
81
REYQ22P8
REMQ10P8
REMQ12P8
22
61,5
69,0
17,0
17,1
3,62
4,04
47
REYQ16P8
16
45,0
50,0
14,1
12,8
3,19
3,91
34
339
58
mm
mm
mm
m
m
m
Hz / V
A
REYQ12P9
12
33,5
37,5
8,72
8,84
3,84
4,24
26
1.680x1.300x765
REYQ24P8
REMQ12P8
REYQ26P8
REMQ10P8
24
67,0
75,0
19,2
18,9
3,49
3,97
52
26
73,0
81,5
21,8
20,6
3,35
3,96
56
83
40
REYQ28P8
REYQ30P8
REYQ32P8
REMQ12P8
REMQ14P8
REMQ16P8
REMQ16P8
28
30
32
78,5
85,0
90,0
87,5
95,0
100
23,8
26,6
28,4
22,3
24,2
25,8
3,29
3,19
3,16
3,92
3,87
60
64
15,9
19,1
28,6
34,9
22,2
28,6
19,1
165
1.000
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) /40 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
3~/50/380-415
50
60
45
REYQ34P9
REYQ36P9
REMQ8P9
REMQ10P8
34
36
95,4
101
107
113
26,9
29,1
26,3
28,1
3,55
3,47
4,07
4,02
REYQ38P8
REMQ10P8
REMQ12P8
38
107
119
31,2
30,0
3,43
3,96
REYQ40P8
REMQ12P8
REYQ42P8
REMQ10P8
40
112
125
33,4
31,8
3,35
3,93
42
118
132
35,8
33,5
3,29
3,94
70
REYQ44P8
REYQ46P8
REMQ12P8
REMQ14P8
REMQ16P8
44
46
124
130
138
145
38,0
40,8
35,2
37,1
3,26
3,18
3,92
3,90
REYQ48P8
REMQ16P8
48
135
150
42,6
38,7
3,16
3,87
64
dBA
mm
mm
mm
mm
m
m
m
Hz / V
A
84
85
19,1
34,9
41,3
28,6
80
REMQ8P9
mm
kg
°CDB
°CWB
34,9
19,1
165
1.000
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) /40 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
3~/50/380-415
90
100
REMQ10P8
1.680x930x675
204
REMQ12P8
254
-20 (1) / -5~43
-20 ~ 15,5
R-410A
3~/50/380-415
Hz / V
A
(1) Externé nastavenie
44
110
REMQ14P8
REMQ16P8
1.680x1.240x765
334
REYQ-P8/P9
REYHQ-P9
VRV® III rekuperácia tepla
kombinácia Kompakt a Vysoké COP
Rekuperácia tepla - kombinácia Vysoké COP
Vonkajšie jednotky
Systém
Modul vonkajšej jednotky 1
Modul vonkajšej jednotky 2
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Akustický výkon Chladenie
Nom.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Celková dĺžka potrubia Systém
Vonk. - Vnút.
Prevýšenie
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
Modul vonkajšej jednotky
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový
Chladenie
Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
REYHQ16P
REYHQ20P
REYHQ22P
REMQ10P8
REMHQ12P8
22
61,5
69,0
16,0
16,3
3,84
4,24
47
REMQ8P9
HP
kW
kW
kW
kW
REMQ8P9
16
45,0
50,0
10,5
11,5
4,29
20
56,0
62,5
13,9
14,3
4,04
4,36
dBA
dBA
mm
mm
m
m
Hz / V
A
34
82
62
12,7
43
85
64
24
67,0
75,0
17,2
17,2
3,89
4,37
52
87
66
15,9
28,6
34,9
1.000
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) / 40 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
3N~/50/380-415
63
50
REMQ8P9
mm
kg
°CDB
°CWB
REYHQ24P
REMHQ12P8
REMQ10P8
1.680x930x765
204
254
-5~43
-20~15
R-410A
3~/50/380-415
-
Hz / V
A
45
80
REMHQ12P8
1.680x1.300x765
331
3N~/50/380-415
40
RXYQ-P9
RXYHQ-P9
VRV®III tepelné čerpadlo
kombinácia Kompakt a Vysoké COP
Automatické plnenie chladiva
Kontrola úniku chladiva
Ventilátory s vysokým tlakom ESP
SHR
=1
Režim “High sensible”
›› Neporovnateľná flexibilita inštalácie
–– Až 1000 m celkového potrubia
–– Až 90 m prevýšenie medzi vnútornými a vonkajšími
jednotkami
–– Až 165 m medzi vnútornými a vonkajšími jednotkami
–– Až do 64 vnútorných jednotiek
–– Index pripojenia až do 200%
–– Tlak ESP až 78 Pa pri inštalácii vonkajšieho ventilátora
a vnútornej inštalácii
›› Jednoduchá inštalácia
–– Automatické plnenie chladiva
–– Kontrola úniku chladiva
Po prvom refnete môže byť maximálny rozdiel medzi najdlhším
a najkratším potrubím 40 m, za predpokladu, že dĺžka najdlhšieho
potrubia je maximálne 90 m.
* Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny predajca značky Daikin.
46
90 m maximálne
15 m Prevýšenie medzi vnútornými
jednotkami
Ak je vonkajšia jednotka umiestnená nad vnútornými jednotkami,
prevýšenie je štandardne 50 m. Je možné ho zvýšiť na 90 m*.
Ak je vonkajšia jednotka umiestnená pod vnútornými jednotkami,
prevýšenie je štandardne 40 m. Je možné ho zvýšiť na 90 m*.
165 m Skutočná dĺžka potrubia
VRV® ponúka maximálnu dĺžku potrubia 165 m (ekvivalentnu dĺžku
potrubia 190 m) a celkovú dĺžku všetkých potrubí 1 000 m.
40 m (90 m*) Prevýšenie medzi vnútornými
a vonkajšími jednotkami
FLEXIBILNÝ DIZAJN POTRUBIA
RXYQ-P9
RXYHQ-P9
VRV®III tepelné čerpadlo
kombinácia Kompakt a Vysoké COP
NAJVYŠŠIA ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Kombinácia Vysoké COP má najvyššiu energetickú účinnosť medzi tepelnými čerpadlami Daikin. V porovnaní s kombináciou
Kompakt je až o 16% účinnejšia.
+16%
HP
kombinácia
COP
EER
kombinácia
COP
EER
Kombinácia
Vysoké COP
Kombinácia
kompakt
12
16
18
20
22
12
4,37
3,89
12
3,97
3,48
8+8
4,50
4,29
16
3,88
3,17
8 + 10
4,27
4,00
18
3,69
3,02
8 + 12
4,42
4,05
8 + 12
4,18
3,80
10 + 12
4,24
3,84
10 + 12
4,04
3,62
24
26
28
30
32
34
36
8 + 8 + 8 8 + 8 + 10 8+10+10 8+10+12 8+12+12 10+12+12 12+12+12
4,50
4,34
4,44
4,31
4,40
4,29
4,37
4,29
4,09
4,12
3,96
3,99
3,85
3,89
12 + 12
8 + 18
10 + 18
12 + 18
14 + 18
16 + 18
18 + 18
3,97
3,94
3,83
3,81
3,83
3,79
3,69
3,49
3,41
3,26
3,20
3,11
3,09
3,02
SEZÓNNY VÝKON
Ciele Európskej Komisie 20/20/20 nútia používateľov energie, aby výrazne znížili spotrebu energie a zvýšili energetickú
účinnosť budov a domov. Stanovenie sezónneho výkonu je potrebné, aby ste mali dobrý prehľad o ročných prevádzkových
nákladoch a emisiách CO2 svojho klimatizačného systému. Súčasné normy neposkytujú skutočné vodítko ohľadom ročného
výkonu systému VRV®, keďže sa zverejňuje iba jeden nominálny bod pri chladení a jeden nominálny bod pri vykurovaní. Na
nápravu tejto situácie EÚ vyvinula metódu komplexnejšieho merania - Sezónnu účinnosť/Sezónny koeficient výkonu alebo
SEER/SCOP - s ohľadom na Smernicu Eko-dizajn pre klimatizačné zariadenia > 12 kW. To bude vyžadovať, aby výrobcovia
klimatizačných zariadení poskytli údaje o ročnej účinnosti (SEER/SCOP).
Daikin je poprednou spoločnosťou na trhu v zverejňovaní údajov o sezónnej účinnosti
Pokým nie je známa nová metóda výpočtu, Daikin zverejňuje už dnes hodnoty ESEER a APF.
ESEER
Hodnoty ESEER poskytujú jasný pohľad na výkon chladenia pri čiastočnej záťaži systému VRV® III. Tým umožňujú odhad ročnej
spotreby el. energie v režime chladenia.
Hodnoty ESEER zverejnené pre vzduchom chladené systémy VRV® umožňujú porovnanie iba s inými vzduchom chladenými systémami. Pri
porovnaní so vzduchom chladenými chillermi je potrebné do výkonu chillera pridať prídavnú spotrebu el. energie obehových čerpadiel.
1 ESEER: vzorec:
ESEER= 0,03* EERA + 0,33* EERB + 0,41* EERC + 0,23* EERD
podmienka
záťaž
A
B
C
D
100%
75%
50%
25%
vonk.
teplota
35° CDB
30°CDB
25°CDB
20° CDB
podmienky vnútornej teploty:
19°CWB/27°CDB
Pri chilleroch sa berie do úvahy príkon vonkajších jednotiek (bez čerpadiel a vnútorných jednotiek), pre
VRV® sa berie do úvahy príkon vonkajších jednotiek (bez vnútorných jednotiek).
APF
Faktor ročnej výkonnosti alebo APF je japonským štandardom sezónnej výkonnosti pre systémy VRF a umožňuje používateľom
zmerať skutočný sezónny výkon systému VRF pri vykurovaní aj chladení.
2 APF: Vzorec: Akumulované záťaže pri vykurovaní a chladení (kWh) (1*2) / akumulovaný príkon pri vykurovaní a chladení (kWh) (2*3)
RXYQ-P9
EER
ESEER
APF
5
3,98
6,13
5,0
8
4,29
6,61
5,4
10
3,77
5,83
5
12
3,48
5,37
4,6
14
3,23
4,96
4,6
1 Záťaž závislá od vonkajšej teploty
200
10 15 20 25 Vonkajšie teploty (°C)
Výskyt (h)
Záťaž (kW)
Nad 11°C, nie Pod 17°C, nie
je potrebné
je potrebné
vykurovanie chladenie
5
18
3,02
4,67
4,2
30
20
3,80
5,89
4,9
22
3,62
5,59
4,8
24
3,49
5,38
4,6
26
3,41
5,28
4,6
28
3,26
5,09
4,5
30
3,20
4,95
4,4
32
3,11
4,81
4,4
34
3,09
4,78
4,3
36
3,02
4,67
4,2
38
3,43
5,31
4,6
35
Obdobie
vykurovania
5
10 42
3,28
5,07
4,4
44
3,25
5,03
4,4
46
3,17
4,93
4,4
48
3,14
4,84
4,3
50
3,08
4,76
4,3
52
3,07
4,74
4,3
54
3,02
4,67
4,2
Založené na
nasledovnom:
- Klíme v Tokiu
- 6 dní/týždeň
- Od 8.00 do 20.00
Obdobie
chladenia
100
0
40
3,34
5,18
4,5
3 Krivky príkonu
2 Výskyt teploty (Tokio)
(kancelária)
0
16
3,17
4,89
4,4
15 20 25 Vonkajšie teploty (°C)
30
35
kW
-5 0 5
10 15 20 25 30
35
40
Vonkajšie teploty (°C)
1 ESEER: Podmienky: vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB; vonkajšia teplota 35°C; 30°C; 25°C; 20°C. Vzorec: EER pri 35°C * 0,03 + EER pri 30°C * 0,33 + EER pri 25°C * 0,41 + EER pri 20°C *
0,23. Pri chilleroch sa berie do úvahy príkon vonkajších jednotiek (bez čerpadiel, chladiacich veží, vnútorných jednotiek atď.), pre VRV® sa berie do úvahy príkon vonkajších jednotiek
(bez vnútorných jednotiek).
2 APF: Vzorec: Akumulované záťaže pri vykurovaní a chladení (kWh) (1*2) / akumulovaný príkon pri vykurovaní a chladení (kWh) (2*3)
47
RXYQ-P9
RXYHQ-P9
VRV®III tepelné čerpadlo
kombinácia Kompakt a Vysoké COP
Tepelné čerpadlo - kombinácia Kompakt
Vonkajšia jednotka
Systém
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Príkon
Modul vonkajšej jednotky 1
Nom.
Nom.
Chladenie
Vykurovanie
Nom.
Nom.
EER
COP
APF
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon Chladenie
Nom.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Prevádzkový
Chladenie
Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém
Prevýšenie
Vonk. - Vnút.
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
Vonkajšia jednotka
Systém
Modul vonkajšej jednotky 1
Modul vonkajšej jednotky 2
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
APF
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Akustický výkon Chladenie
Nom.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém
Prevýšenie
Vonk. - Vnút.
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
Vonkajšia jednotka
Systém
Modul vonkajšej jednotky 1
Modul vonkajšej jednotky 2
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
APF
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Akustický výkon Chladenie
Nom.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém
Prevýšenie
Vonk. - Vnút.
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
°CDB
°CWB
mm
mm
m
m
m
Hz / V
A
RXYQ5P9
RXYQ5P9
5
14,0
16,0
3,52
4,00
3,98
4,00
5,0
10
1.680x635x765
159
72
54
dBA
dBA
mm
mm
m
m
m
Hz / V
A
187
RXYQ14P9
RXYQ14P9
14
40,0
45,0
12,4
11,30
3,23
3,98
4,6
30
78
57
RXYQ16P9
RXYQ16P9
16
45,0
50,0
14,2
12,90
3,17
3,88
4,4
34
1.680x1.240x765
316
80
60
58
9,52
19,1
15,9
12,7
22,2
RXYQ18P9
RXYQ18P9
18
49,0
56,5
16,2
15,30
3,02
3,69
4,2
39
324
83
63
20
55,90
62,50
14,71
14,95
3,80
4,18
4,9
43
RXYQ22P9
RXYQ10P9
RXYQ12P9
22
61,50
69,00
16,99
17,08
3,62
4,04
4,8
47
83
62
RXYQ24P9
RXYQ12P9
RXYQ26P9
RXYQ8P9
RXYQ28P9
RXYQ10P9
24
67,00
75,00
19,20
18,89
3,49
3,97
26
71,40
81,50
20,94
20,69
3,41
3,94
28
77,00
88,00
23,62
22,98
3,26
3,83
4,5
60
4,6
52
56
63
RXYQ30P9
RXYQ32P9
RXYQ12P9
RXYQ14P9
RXYQ18P9
30
32
82,50
89,00
94,00
102,00
25,78
28,62
24,67
26,63
3,20
3,11
3,81
3,83
4,4
RXYQ34P9
RXYQ16P9
RXYQ36P9
RXYQ18P9
34
94,00
107,00
30,42
28,23
3,09
3,79
4,3
36
98,00
113,00
32,45
30,62
3,02
3,69
4,2
64
64
34,9
165
1.000
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) /40 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
3N~/50/400
63
50
86
66
65
19,1
15,9
RXYQ40P9
RXYQ10P9
RXYQ12P9
40
111,00
126,00
33,23
32,39
3,34
3,89
4,5
40
85
28,6
38
105,00
119,00
30,61
30,13
3,43
3,95
4,6
15,9
28,6
165
1.000
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) /40 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
3N~/50/400
25
16
RXYQ38P9
RXYQ8P9
HP
kW
kW
kW
kW
RXYQ10P9
RXYQ12P9
RXYQ10P9
RXYQ12P9
10
12
28,0
33,5
31,5
37,5
7,42
9,62
7,70
9,44
3,77
3,48
4,09
3,97
5
21
26
1.680x930x765
240
-5,0~43,0
-20~15
R-410A
RXYQ20P9
RXYQ8P9
HP
kW
kW
kW
kW
RXYQ8P9
RXYQ8P9
8
22,4
25,0
5,22
5,56
4,29
4,50
5,4
17
RXYQ42P9
RXYQ12P9
RXYQ44P9
RXYQ8P9
RXYQ46P9
RXYQ10P9
42
116,00
132,00
35,37
34,20
3,28
3,86
44
120,00
138,00
36,92
35,94
3,25
3,84
4,4
46
126,00
145,00
39,75
38,26
3,17
3,79
RXYQ48P9
RXYQ50P9
RXYQ12P9
RXYQ14P9
RXYQ18P9
48
50
132,00
138,00
151,00
158,00
42,04
44,81
39,95
41,91
3,14
3,08
3,78
3,77
4,3
41,3
80
RXYQ52P9
RXYQ16P9
RXYQ54P9
RXYQ18P9
52
143,00
163,00
46,58
43,47
3,07
3,75
54
147,00
170,00
48,68
45,95
3,02
3,70
4,2
64
dBA
dBA
mm
mm
m
m
m
Hz / V
A
86
66
87
67
19,1
41,3
165
1.000
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) /40 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
3N~/50/400
100
48
88
68
125
RXYQ-P9
RXYHQ-P9
VRV®III tepelné čerpadlo
kombinácia Kompakt a Vysoké COP
Tepelné čerpadlo - kombinácia Vysoké COP
Vonkajšie jednotky
Systém
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Príkon
RXYHQ12P9
RXYHQ12P9
12
33,5
37,5
8,61
8,58
3,89
4,37
26
1.680x1.240x765
281
80
60
-5,0~43,0
-20,0~15,0
R-410A
12,7
28,6
165
1.000
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) /40 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
3N~/50/400
25
Modul vonkajšej jednotky 1
Nom.
Nom.
Chladenie
Vykurovanie
Nom.
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon Chladenie
Nom.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Prevádzkový
Chladenie
Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém
Prevýšenie
Vonk. - Vnút.
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
Vonkajšie jednotky
Systém
Modul vonkajšej jednotky 1
Modul vonkajšej jednotky 2
Modul vonkajšej jednotky 3
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Akustický výkon Chladenie
Nom.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém
Prevýšenie
Vonk. - Vnút.
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
Modul vonkajšej jednotky
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon Chladenie
Nom.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Prevádzkový
Chladenie
Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
°CDB
°CWB
mm
mm
m
m
m
Hz / V
A
HP
kW
kW
kW
kW
dBA
dBA
mm
mm
m
m
m
Hz / V
A
RXYHQ16P9 RXYHQ18P9 RXYHQ20P9 RXYHQ22P9 RXYHQ24P9 RXYHQ26P9 RXYHQ28P9 RXYHQ30P9 RXYHQ32P9 RXYHQ34P9 RXYHQ36P9
RXYQ8P9
RXYQ10P9
RXYQ8P9
RXYQ10P9 RXYHQ12P9
RXYQ8P9 RXYQ10P9
RXYHQ12P9
RXYQ8P9
RXYQ10P9
RXYHQ12P9
RXYQ8P9
RXYQ10P9
RXYHQ12P9
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
45,00
49,00
55,90
61,50
67,00
71,40
77,00
82,50
89,00
94,00
98,00
50,00
56,50
62,50
69,00
75,00
81,50
88,00
94,00
102,00
107,00
113,00
10,49
12,25
13,80
16,02
15,62
17,46
18,69
20,83
22,31
24,42
25,19
11,11
13,23
14,14
16,27
16,67
18,78
19,82
21,81
23,18
24,94
25,86
4,29
4,00
4,05
3,84
4,29
4,09
4,12
3,96
3,99
3,85
3,89
4,50
4,27
4,42
4,24
4,50
4,34
4,44
4,31
4,40
4,29
4,37
34
39
43
47
52
56
60
64
82
83
85
60
61
62
63
64
65
12,7
15,9
19,1
28,6
34,9
41,3
165
1.000
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) /40 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
3N~/50/400
50
63
80
RXYQ8P9
mm
kg
dBA
dBA
°CDB
°CWB
RXYQ10P9
1.680x930x765
187
240
78
57
58
-5,0~43,0
-20~15
R-410A
3N~/50/400
25
Hz / V
A
49
RTSYQ-P
VRV®III - tepelné čerpadlo Cold Regionoptimalizované na vykurovanie
Automatické plnenie chladiva
Kontrola úniku chladiva
Ventilátory s vysokým tlakom ESP
SHR
=1
›› Neporovnateľné funkcie a výkon
–– Originálna dvojstupňová kompresia
–– Zaručená prevádzka vykurovania až do -25°C
–– Stály výkon až do -5°C
–– COP > 3 až do -15°C
–– 80% výkonu dostupného až do -20°C
–– o 50% kratšie doby spúšťania a rozmrazovania
Režim “High sensible”
VYSOKÉ HODNOTY COP PRI NÍZKYCH
TEPLOTÁCH VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
COP pre jednotku 10HP
4.00
Použitie dvojstupňovej kompresie zvýšilo výkon a úsporu
energie pri nízkych vonkajších teplotách na hodnotu COP
viac než 3,0 pri vonkajšej teplote -10°C pre celú radu (až do
3,8 pre jednotku 10HP). Ročné náklady na energiu sú preto
značne nižšie ako sú pri štandardnom tepelnom čerpadle.
COP
3.00
2.00
pel
é te
ardn
d
Štan
®
RV
lo V
d
erpa
né č
1.00
0.00
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
Vonkajšia teplota (WB°)
ŠIROKÝ PREVÁDZKOVÝ ROZSAH VYKUROVANIA
VYKUROVANIE
CHLADENIE
50
VRV III-C
+43°CDB
®
40
VRV®III-C je prvým systémom na trhu so štandardným
prevádzkovým rozsahom zníženým na -25 °CWB teploty
vonkajšieho prostredia v režime vykurovania a aj rozsah
v režime chladenia je znížený na - 5 °CDB vonkajšej teploty.
vonkajšej teplote
30
20
VRV® III-C
+15,5°CWB
VRV®
+43°CDB
VRV®
+15,5°CWB
10
-5
-5°CDB
-5°CDB
-10
-15
-20 °CWB
-20
-25 °CWB
-25
Vykurovací výkon vonkajšej jednotky 10HP
STABILNÝ VÝKON VYKUROVANIA
(kW)
vykurovací výkon
35
VRV®III-C má stabilný výkon vykurovania aj pri nízkych
teplotách vonkajšieho prostredia, čím je vhodný na
monovalentné vykurovanie. Vykurovací výkon je o 30 % vyšší
v porovnaní s vykurovacím výkonom štandardného systému
VRV® pri podobných podmienkach.
30
25
štandardné tepelné čerpadlo
20
15
10
5
0
50
-25
-20
-15
-10
-5
Vonkajšia teplota (°CWB)
0
5
10
RTSYQ-P
VRV®III - tepelné čerpadlo Cold Regionoptimalizované na vykurovanie
VYSOKÁ RÝCHLOSŤ ZAHRIEVANIA
Doba zahrievania sa dramaticky znížila najmä pri nízkych vonkajších teplotách. Požadovaný čas pre na dosiahnutie 40°C výstupnej
teploty tepelného výmenníka vnútornej jednotky sa znížil o 50 %.
°C
Spustenie prevádzky vykurovania
60
35
50
30
30
20
25
10
Štandardné tepelné čerpadlo
0
20
-50 5
6
10
Uplynutý čas (min.)
Teplota výmenníka tepla - štandardné tepelné čerpadlo
X +10
15
-20
Teplota výmenníka tepla VRV®III-C
Teplota
VRV®III-C blauwe lijnen:
positie
Zníženie o 50 %
-10
Vnútorná teplota°C
Výstupná teplota (°C)
40
1415
20
Teplota - štandardné tepelné čerpadlo
* Údaje z testovania v teréne v Japonsku s jednotkou 14 HP
(Mesto Akita, január 2006)
KRÁTKA DOBA ROZMRAZOVANIA
Čas potrebný na rozmrazenie je znížený na 4 minúty - menej než polovica ako pri štandardnom systéme VRV®III (10 minút), čo
vedie k stabilnejšej vnútornej teplote interiéru a značne zlepšenej úrovni komfortu.
* Údaje z testovania v teréne v Japonsku s jednotkou 10 HP (Mesto Akita, január 2006)
Vykurovací výkon
DVOJSTUPŇOVÁ KOMPRESIA
Vysoký
Vstrekovanie kvapaliny
Odlučovač horúcich
pár a kvapaliny
Stredný
Tlak
Vstrekovanie plynu
Nízky
Výkon výparníka
Príkon
Entalpia
51
Technológia dvojstupňovej kompresie
umožňuje systému vytvoriť vyšší tlak
a tým aj vyšší vykurovací výkon pri
nízkych vonkajších teplotách. Druhý
invertorový kompresor (umiestnený vo
funkčnej jednotke) je špeciálne určený
na vytváranie vyšších tlakov.
Po výmene tepla vo vnútornej jednotke
sa horúce pary a kvapalina oddeľujú
v odlučovači horúcich pár a kvapaliny.
To umožňuje priamy prenos chladiva
v plynnom stave do vysokotlakového
kompresora.
RTSYQ-P
VRV®III - tepelné čerpadlo Cold Regionoptimalizované na vykurovanie
165 m Skutočná dĺžka potrubia
Ak je vonkajšia jednotka umiestnená nad vnútornými
jednotkami, prevýšenie je 50 m.
Ak je vonkajšia jednotka umiestnená pod vnútornými
jednotkami, prevýšenie je 40 m.
Vzdialenosť medzi vonkajšou jednotkou a funkčnou
jednotkou by mala byť maximálne 10 m (13 m ekvivalentnej
dĺžky potrubia).
90 m maximálne
VRV ®III-C
ponúka
maximálnu
dĺžku
potrubia
165 m (ekvivalentnu dĺžku potrubia 190 m) a celkovú dĺžku
všetkých potrubí 500 m.
50 m Prevýšenie medzi vnútornými a vonkajšími
jednotkami
15 m Prevýšenie medzi vnútornými
jednotkami
FLEXIBILNÝ DIZAJN POTRUBIA
Po prvom refnete môže byť maximálny rozdiel medzi
najdlhším a najkratším potrubím 40 m, za predpokladu, že
dĺžka najdlhšieho potrubia je maximálne 90 m.
Tepelné čerpadlo
Vonkajšie jednotky
Systém
Modul vonkajšej jednotky 1
Modul vonkajšej jednotky 2
Funkčná jednotka
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Hladina akustického tlaku Chladenie
Max./Nom.
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Vyrovnávanie oleja OD
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém
Vonk. - Vnút.
Prevýšenie
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
RTSYQ10P
RTSQ10P
RTSYQ14P
RTSQ14P
-
10
28,0 (1)
31,50 (2) / 28,0 (3)
7,90
7,70
3,54
4,09
21
62/60
9,52
22,2
14
40,0 (1)
45,0 (2) / 40,0 (3)
12,6
11,3
3,17
3,98
30
63/61
RTSYQ16P
RTSQ16P
RTSYQ20P
RTSQ8P
RTSQ12P
16
45,0 (1)
50,0 (2) / 45,0 (3)
14,9
12,9
3,02
3,88
34
20
55,9 (1)
62,5 (2) / 56,0 (3)
15,4
15,3
3,63
4,01
43
BTSQ20P
HP
kW
kW
kW
kW
dBA
mm
mm
mm
m
m
m
Hz / V
A
65/63
12,7
15,9
28,6
-
19,1
165
500
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) /40 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
3~/50/380-415
35
40
25
50
(1) Chladenie: Vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB, vonkajšia teplota 35°CDB, ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m; prevýšenie: 0 m, vzdialenosť funkčnej jednotky: 6 m, kombinovaná vnútorná jednotka: FXFQ50P x 5 jednotiek (2) Vykurovanie: Vnútorná teplota
20°CDB, vonkajšia teplota 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m; prevýšenie: 0 m, vzdialenosť funkčnej jednotky: 6 m, kombinovaná vnútorná jednotka: FXFQ50P x 5 jednotiek (3) Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°CDB, vonkajšia teplota -10°CWB,
ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m, prevýšenie 0 m, vzdialenosť funkčnej jednotky: 6 m, kombinovaná vnútorná jednotka: FXFQ50P x 5 jednotiek
Modul vonkajšej jednotky
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový
Chladenie
Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
RTSQ8P
mm
kg
°CDB
°CWB
Hz / V
A
RTSQ10P
1.680x930x765
205
RTSQ12P
257
RTSQ14P
RTSQ16P
1.680x1.240x765
338
344
BTSQ20P
1.570x460x765
110
-5 ~ 46
-25 ~ 15,5
R-410A
3~/50/380-415
25
52
35
40
20
53
RXYRQ-P
VRV®III tepelné čerpadlo,
pripojenie k Split jednotkám
›› Najširšie portfólio pripojiteľných vnútorných jednotiek
na trhu: na výber je 25 typov vnútorných jednotiek
›› V jednom systéme nájdete:
–– Najtichšie vnútorné jednotky na trhu - hlučnosť
znížená na 19 dB(A)
–– Jednotky s oceneniami za dizajn - Daikin Emura
–– Jednotky s unikátnymi funkciami - funkcia sálavého
tepla jednotky Nexura
–– Jednotky s unikátnou spotrebou energie - Kanálové
jednotky VRV s tlakom ESP až 270 Pa a nominálnym
chladiacim výkonom 28 kW
NOVÉ
Ventilátory s vysokým tlakom ESP
Vrátane pripojenia k jednotke
a
e pr
Emur
Vrátan
n
i
k
i
Da
lógu
v Kata
e
t
e
d
j
ná
ami
rmácii mi jednotk
o
f
in
Viac zidenčný
s re
Viac inform
ácii n
s rezidenč ájdete v Katalógu
nými jedn
otkami
FXSQ-P
VRV® vnútorná jednotka
FTXG-J
FVXS-F
BPMKS967B3
FTXS-G
FTXG-J
FXFQ-P9
VRV® vnútorná jednotka
ke
ednot
ia k j
ipojen
Nexura
FVXG-K
BPMKS967B2
54
RXYRQ-P
VRV®III tepelné čerpadlo,
pripojenie k Split jednotkám
DIZAJN POTRUBIA
Po prvom refnete má najdlhšie potrubie 40 m alebo 70 m v prípade,
že na prvý refnet sú napojené iba VRV vnútorné jednotky.
Prevýšenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou alebo BPMKS
boxom môže byť maximálne 50 m a ak je vonkajšia jednotka pod
vnútornými jednotkami tak maximálne 40 m.
až 70 m maximálne
Minimálna dĺžka potrubia medzi vonkajšou jednotkou a prvým
refnetom je 5 m. Minimálna dĺžka potrubia medzi BPMKS boxom
a vnútornou jednotkou je 2 m, maximálna dĺžka je 15 m.
5 m minimálna dĺžka
15 m Prevýšenie medzi
vnútornými jednotkami
50 m/40 m Prevýšenie medzi vnútornými
a vonkajšími jednotkami
Systém VRV® tepelné čerpadlo s pripojením k Split jednotkám
ponúka celkovú dĺžku potrubia 250 m.
2 m minimálna dĺžka
15 m maximálna dĺžka
Pripojiteľné vnútorné jednotky
Daikin Emura - Nástenná jednotka
Nástenná jednotka
Nexura - Parapetná jednotka
Parapetná jednotka
Parapetno podstropná Flexi jednotka
Malá kanálová jednotka
Kanálová jednotka
4-výfuková kazetová jednotka (600 x 600)
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom
Podstropná jednotka
Všetky vnútorné jednotky VRV vo všetkých dostupných veľkostiach
veľkosť 15
veľkosť 20
veľkosť 25
veľkosť 35
veľkosť 42
veľkosť 50
veľkosť 60
veľkosť 71
CTXS15K
-
FTXS20K
FTXS20J
-
FTXG25JW/A
FTXS25K
FTXS25J
FVXG25K
FVXS25F
FLXS25B
FDXS25E
FFQ25B9V
-
FTXG35JW/A
CTXS35K
FTXS35J
FVXG35K
FVXS35F
FLXS35B
FDXS35E
FBQ35C
FFQ35B9V
FCQG35F
FHQ35B
FTXS42J
-
FTXG50JW/A
FTXS50J
FVXG50K
FVXS50F
FLXS50B
FDXS50C
FBQ50C
FFQ50B9V
FCQG50F
FHQ50B
FTXS60G
FDXS60C
FBQ60C
FFQ60B9V
FCQG60F
FHQ60B
FTXS71G
-
Tepelné čerpadlo
Vonkajšia jednotka
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon Chladenie
Nom.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Prevádzkový
Chladenie
Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Celková dĺžka potrubia Systém
Prevýšenie
Vonk. - Vnút.
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
°CDB
°CWB
mm
mm
m
m
Hz / V
A
RXYRQ8P
8
22,4
25,0
5,09
5,56
4,40
4,50
17
RXYRQ10P
10
28,0
31,5
7,11
7,70
3,94
4,09
21
1.680x930x765
187
RXYRQ12P
12
33,5
37,5
9,23
9,44
3,63
3,97
26
RXYRQ14P
14
40,0
45,0
11,40
11,30
3,61
3,98
30
240
316
78
57
RXYRQ16P
16
45,0
50,0
13,50
12,90
3,33
3,88
34
1.680x1.240x765
324
83
63
80
60
58
RXYRQ18P
18
49,0
56,5
15,30
15,30
3,20
3,69
39
-5,0~43,0
-20,0~15,0
R-410A
9,52
19,1
12,7
22,2
15,9
28,6
250
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) /40 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
3N~/50/400
25
55
40
RXYSQ-P8
VRV®III-S tepelné čerpadlo - Mini VRV
›› Kompaktná jednotka ponúka mnoho výhod technológie
Daikin VRV® III
–– Vysoká účinnosť
–– Nízky hluk
–– Prevádzka na požiadanie
–– Automatické dopĺňanie
Automatické plnenie chladiva
›› Dva systémy v jednom
–– Rovnaká vonkajšia jednotka sa môže pripojiť
k vnútorným jednotkám VRV alebo Split a SkyAir
ŠIROKÝ SORTIMENT VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK
Pripojte buď vnútorné jednotky VRV®, alebo štýlové vnútorné Split jednotky ako sú Daikin Emura, Nexura...
FCQ-C8
FVXS-F
FTXG-J
BPMKS967B3
BPMKS967B2
FTXS-G
FBQ-C
FTXG-J
FVXG-K
BPMKS967B2
FXSQ-P
FXFQ-P9
FXLQ-P
FXLQ-P
FXSQ-P
FXAQ-P
FXFQ-P9
* Nie je možné kombinovať vnútorné jednotky VRV® a štýlové vnútorné jednotky.
56
RXYSQ-P8
VRV®III-S tepelné čerpadlo - Mini VRV
FLEXIBILNÝ DIZAJN POTRUBIA
Systém VRV®III-S ponúka maximálnu celkovú dĺžku potrubia 300 m pri použití vnútorných jednotiek VRV®
(150 skutočnú/175 m ekvivalentnú maximálnu dĺžku) alebo maximálnu celkovú dĺžku 250 m pri použití vnútorných jednotiek
Split alebo SkyAir (100 m celkovo medzi vonkajšou jednotkou a BPMKS boxami, 80 m celkovo medzi BPMKS boxami a vnútornými
jednotkami).
Prevýšenie medzi vonkajšou jednotkou a vnútornými jednotkami môže byť až 40 m a v prípade vnútorných jednotiek
VRV a montáži vonkajšej jednotky nad vnútornými jednotkami až 50 m.
Po prvom refnete môže mať najdlhšie potrubie 40 m.
40 m maximálne
15 m Prevýšenie medzi
vnútornými jednotkami
40 m Prevýšenie medzi vnútornými
a vonkajšími jednotkami
50 m Prevýšenie medzi vnútornými
a vonkajšími jednotkami
150 m Skutočná dĺžka potrubia
5 m minimálna dĺžka
2 m minimálna dĺžka
15 m maximálna dĺžka
Tepelné čerpadlo
Vonkajšia jednotka
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon Chladenie
Nom.
Hladina
Chladenie
Nom.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom.
Chladenie
Min.~Max.
Prevádzkový
rozsah
Vykurovanie
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém
Prevýšenie
Vonk. - Vnút.
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
mm
mm
m
m
m
Hz / V
A
RXYSQ4P8V1
4
11,2
12,5
2,81
2,74
3,99
4,56
8 (1) / 6 (2)
RXYSQ5P8V1
RXYSQ6P8V1
RXYSQ4P8Y1
RXYSQ5P8Y1
RXYSQ6P8Y1
5
6
4
5
6
14,0
15,5
11,2
14,0
15,5
16,0
18,0
12,5
16,0
18,0
3,51
4,53
2,89
3,61
4,65
3,86
4,57
2,82
3,97
4,70
3,99
3,42
3,88
3,33
4,15
3,94
4,43
4,03
3,83
10 (1) / 8 (2)
13 (1) / 9 (2)
8 (1) / 6 (2)
10 (1) / 8 (2)
13 (1) / 9 (2)
1.345x900x320
1.345x900x320
120
120
66
67
69
66
67
69
50
51
53
50
51
53
52
53
55
52
53
55
-5~46
-5~46
-20~15,5
-20~15,5
R-410A
R-410A
9,52
9,52
15,9 (1) / 19,1 (2)
15,9 (1) / 19,1 (2)
19,1 (1)(2)
15,9 (1) / 19,1 (2)
15,9 (1) / 19,10 (2)
19,1 (1)(2)
150
150
300 (1) / 115 (2)
300 (1) / 135 (2)
300 (1) / 145 (2)
300 (1) / 115 (2)
300 (1) / 135 (2)
300 (1) / 145 (2)
50 (1) / 40 (2) (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) /30 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie) 50 (1) / 40 (2) (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) /30 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
1N~/50/220-240
3N~/50/380-415
32,0
16,0
(1) V prípade, že sú pripojené vnútorné jednotky VRV | (2) V prípade, že sú pripojené Split vnútorné jednotky
57
RQCEQ-P
RQYQ-P
Náhrada pre VRV
RIEŠENIA SPOLOČNOSTI DAIKIN NA NÁHRADU R-22
Vymeňte vonkajšiu jednotku R-22 / R-407C za technológiu R-410A, ale ponechajte si potrubie na chladivo a v
niektorých prípadoch aj vnútorné jednotky1.
vymeňte
1.
2.
3.
4.
Vymeňte vonkajšiu jednotku
Vymeňte boxy BS (v prípade jednotiek s rekuperáciou tepla)
Vymeňte vnútorné jednotky (v prípade potreby to konzultujte s miestnym predajcom)
Systém automaticky vyčistí potrubie a doplní správne množstvo chladiva R-410A
PONECHAJTE
vymeňte
* Vnútorné jednotky na R-22 je možné si ponechať, ak sú série K alebo novšej.
vymeňte*
TECHNOLÓGIE VRVIII-Q?
ZNÍŽENÝ TLAK
VRV systémy s R-22 pracovali pri nižšom tlaku než systémy R-410A,
preto bolo medené potrubie s chladivom R-22 konštruované pre
nižšie tlaky. Preto musí náhradný systém VRV (VRVIII-Q) fungovať
pri nižších tlakoch než štandardná séria VRVIII. Vďaka pomocným
okruhom podchladenia je však možné udržať vysokú účinnosť aj
pri nižších tlakoch.
Tlak
A
}
3,3 MPa
}
3,8 MPa
B
~
~
Entalpia
A Dekompresia na 3,3 MPa(s) Je možné použiť existujúce potrubie R-22
B Extra vedľajší okruh podchladenia vysoká hodnota COP
ČISTENIE POTRUBIA S CHLADIVOM
Pri výmene klimatizačného systému sa bežne vymieňa aj potrubie,
keďže stopy zmiešaného starého chladiva a oleja a chladiva
nového systému môžu spôsobiť poruchu zariadenia.
aj kontaminácia. Spoločnosť Daikin je prvým
výrobcom v odvetví, ktorý vyvinul túto kombináciu
automatického plnenia a čistenia chladivových potrubí.
Aby bolo možné znova použiť existujúce potrubie R-22 so
systémom R-410A, spoločnosť Daikin vyvinula technológiu
na zachytenie a udržanie zvyškovej kontaminácie v potrubí
s chladivom. Chladivo spolu so zvyškovým olejom zo systému
R-22 sa filtruje vo vonkajšej jednotke a v nej sa usadzuje
Vnútorná jednotk a
Snímač teploty
Prepínacie ventily
Snímač tlaku
Spätný ventil
Snímač teploty
Zachytávač
Nečistoty sa zozbierajú pomocou pár chladiva
58
RQCEQ-P
RQYQ-P
Náhrada pre VRV
ZVÝŠENÁ ÚČINNOSŤ
Inovácia starého systému R-22 novým náhradným systémom
VRV zvýši účinnosť systému. Táto sa technologickým vývojom
tepelných čerpadiel a účinnejším chladivom R-410A zvýši o viac
než 25 %. Zvýšená energetická účinnosť sa rovná nižšej spotrebe
energie a tým aj nižším nákladom na energiu a nižším emisiám
CO2.
EER systému 10 HP
COP systému 10 HP
4.50 4.50 4.00 4.00 3.50 3.50 3.00 2.00 3.00 3.98
2.50 2.37
3.10
2.50 4.00
3.00
3.10
2.00 1.50
R-22
R-407C
R-410A
VRVIII-Q
1.50
R-22 R-407CR-410A
VRVIII-Q
O 40% ÚČINNEJŠÍ
O 25% ÚČINNEJŠÍ
R-22: RSXY10KA7 | R-407C: RSXYP10L7 | R-410A: RQYQ10P
R-22: RSXY10KA7 | R-407C: RSXYP10L7 | R-410A: RQYQ10P
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Systém R-410A nemá len nulovú hodnotu ODP (potenciál
poškodzovania ozónu), ale je aj energeticky účinnejší než R-22.
ZVÝŠENÝ VÝKON
Požadovaný chladiaci výkon často narastie oproti výkonu
požadovanému pri inštalácií klimatizačného systému.
Náhradný systém VRV(VRVIII-Q) umožňuje zvýšenie
výkonu bez zmeny potrubia s chladivom (v závislosti
od vlastností systému).
RÝCHLA INŠTALÁCIA
Nie je potrebné rušiť existujúce potrubie a dokonca môžu zostať
aj vnútorné jednotky (v závislosti od typu vnútornej jednotky).
Vonkajšia jednotka automaticky doplní chladivo a vyčistí jestvujúce
potrubie s chladivom. Táto unikátna funkcia spoločnosti Daikin
skracuje ešte viac čas inštalácie.
Príklad: vymeňte systém 10HP VRV za
náhradnú jednotku VRV 16HP
10 HP
1.
SKRÁTENÝ A PLÁNOVANÝ PRESTOJ
Keďže potrubie s chladivom môže zostať, inštalácia je menej
rušivá a časovo menej náročná než pre kompletne nový
systém. Okrem toho, prestoj je možné dôkladne naplánovať:
ak pri používaní R-22 nastane problém s jeho nedostatočným
množstvom, príde k dlhému a neplánovanému prestoju.
ZNÍŽENÝ A POSTUPNÝ INVESTIČNÝ VÝDAVOK
Je možné si rozložiť výmenu zariadenia na určité obdobie, pretože
vo väčšine prípadov vnútorné jednotky zostávajú. Výmenu
klimatizačného systému je preto možné zahrnúť do všeobecného
rekonštrukčného plánu budovy a rozložiť tak investičné náklady.
Ďalšie zníženie investičných nákladov je možné dosiahnuť
ponechaním starého medeného chladivového potrubia.
59
16 HP
2.
1. Ponechajte si hlavné potrubie
2. Pridajte vnútorné jednotky
ŽIADNE OBMEDZENIA NA HISTÓRIU SYSTÉMU
Výsledkom kombinovanej funkcie automatického
plnenia a čistenia chladivových potrubí je čistá sieť
potrubí, aj napriek tomu, že sa v minulosti vyskytla
porucha kompresora, ktorá mohla potrubie znečistiť.
RQCEQ-P
RQYQ-P
Náhrada pre VRV
›› Zbavte sa R22 jednoducho!
–– Ponechajte si staré potrubie pre R22
–– Ponechajte si staré vnútorné jednotky a ovládače
(Daikin série K a novšie v prípade systémov s tepelným
čerpadlom)
–– Nízke náklady na montáž
–– Malé narušenie montážou
–– Vysoká spoľahlivosť vďaka najnovšej technológii
Automatické plnenie chladiva
Ventilátory s vysokým tlakom ESP
SHR
=1
Režim “High sensible”
›› Zníženie prevádzkových nákladov až o 40%
›› Použiteľné aj na systémoch VRF R22
od iných výrobcov než Daikin
Rekuperácia tepla
Vonkajšie jednotky
Systém
Modul vonkajšej jednotky 1
Modul vonkajšej jednotky 2
Modul vonkajšej jednotky 3
Modul vonkajšej jednotky 4
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Horúce pary
OD
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém
Prevýšenie
Vonk. - Vnút.
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
Modul vonkajšej jednotky
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Prevádzkový
Chladenie
Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
HP
kW
kW
kW
kW
dBA
mm
mm
mm
m
m
m
Hz / V
A
RQCEQ280PY1 RQCEQ360PY1 RQCEQ460PY1 RQCEQ500PY1 RQCEQ540PY1 RQCEQ636PY1 RQCEQ712PY1 RQCEQ744PY1 RQCEQ816PY1 RQCEQ848PY1
RQEQ140P RQEQ180P
RQEQ140P
RQEQ180P RQEQ212P
RQEQ140P
RQEQ180P RQEQ212P
RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P
RQEQ180P
RQEQ212P
RQEQ180P
RQEQ212P
RQEQ180P
RQEQ212P RQEQ180P
RQEQ212P
RQEQ212P
10
13
16
18
20
22
24
26
28
30
28,0
36,0
45,0
50,0
54,0
63,6
71,2
74,4
81,6
84,8
32,0
40,0
52,0
56,0
60,0
67,2
78,4
80,8
87,2
89,6
7,04
10,3
12,2
13,9
15,5
21,9
21,2
23,3
27,1
29,2
8,00
10,7
13,4
14,7
16,1
17,7
20,7
21,2
23,1
23,6
3,98
3,48
3,77
3,61
3,48
2,90
3,36
3,19
3,01
2,90
4,00
3,72
3,89
3,80
3,72
3,79
3,80
3,81
3,77
3,79
21
28
34
39
43
47
52
56
60
64
57
61
62
63
64
63
64
65
66
9,52
12,7
15,9
19,1
22,2
25,4
28,6
34,9
19,1
22,2
25,4
28,6
120
300
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie)
3~/50/400
30
40
50
60
70
80
90
RQEQ140P
mm
kg
dBA
°CDB
°CWB
RQEQ180P
1.680x635x765
175
54
58
-5~43
-20~15
R-410A
3~/50/380-415
Hz / V
60
RQEQ212P
179
60
RQCEQ-P
RQYQ-P
Náhrada pre VRV
Tepelné čerpadlo
Vonkajšia jednotka
Systém
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Príkon
Modul vonkajšej jednotky 1
Nom.
Nom.
Chladenie
Vykurovanie
Nom.
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon Chladenie
Nom.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Prevádzkový
Chladenie
Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém
Prevýšenie
Vonk. - Vnút.
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
Vonkajšia jednotka
Systém
Modul vonkajšej jednotky 1
Modul vonkajšej jednotky 2
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém
Prevýšenie
Vonk. - Vnút.
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
Vonkajšia jednotka
Systém
Modul vonkajšej jednotky 1
Modul vonkajšej jednotky 2
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém
Prevýšenie
Vonk. - Vnút.
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
°CDB
°CWB
mm
mm
m
m
m
Hz / V
A
HP
kW
kW
kW
kW
dBA
mm
mm
m
m
m
A
HP
kW
kW
kW
kW
RQYQ140P
RQYQ140P
5
14,0
16,0
3,36
3,91
4,17
4,09
10
1.680x635x765
175
RQYQ8P
RQYQ8P
8
22,4
25,0
5,24
6,42
4,27
3,89
17
54,0
57,0
RQYQ10P
RQYQ10P
10
28,0
31,5
7,64
8,59
3,66
3,67
21
1.680x930x765
230
RQYQ12P
RQYQ12P
12
33,5
37,5
10,10
10,20
3,32
3,68
26
RQYQ14P
RQYQ16P
RQYQ14P
RQYQ16P
14
16
40,0
45,0
45,0
50,0
11,6
13,6
12,2
13,6
3,45
3,31
3,69
3,68
30
34
1.680x1.240x765
381
284
58,0
60,0
-5~43
-20~15,5
R-410A
9,52
19,1
15,9
12,7
28,6
22,2
150
300
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) / 40 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
3~/50/380-415
25
15
RQYQ18PY1
RQYQ20PY1
RQYQ8P
RQYQ10P
18
20
50,4
55,9
56,5
62,5
12,9
15,4
15,1
16,7
3,91
3,63
3,74
39
43
61
62
RQYQ22PY1
RQYQ10P
RQYQ12P
22
61,5
69,0
17,8
18,8
3,46
3,67
47
RQYQ24PY1
RQYQ12P
RQYQ26PY1
RQYQ10P
24
67,0
75,0
20,2
20,4
3,32
3,68
52
26
73,0
81,5
21,3
22,2
3,43
3,67
56
35
RQYQ28PY1
RQYQ30PY1
RQYQ32PY1
RQYQ12P
RQYQ14P
RQYQ16P
RQYQ16P
28
30
32
78,5
85,0
90,0
87,5
95,0
100
23,7
25,2
27,2
23,8
25,8
27,2
3,31
3,37
3,31
3,68
60
64
63
15,9
19,1
28,6
34,9
150
300
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) / 40 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
50
60
45
RQYQ34PY1
RQYQ36PY1
RQYQ10P
RQYQ10P
36
101
113
28,9
30,8
3,49
3,67
RQYQ38PY1
RQYQ40PY1
RQYQ12P
RQYQ12P
40
112
125
33,8
34,0
3,31
3,68
RQYQ42PY1
RQYQ10P
34
96,0
108
26,9
29,4
3,57
38
107
119
31,4
32,4
3,41
42
118
132
34,9
35,8
3,38
3,69
70
RQYQ44PY1
RQYQ46PY1
RQYQ48PY1
RQYQ12P
RQYQ14P
RQYQ16P
RQYQ16P
44
46
48
124
130
135
138
145
150
35,3
38,8
40,8
36,0
39,4
40,8
3,51
3,35
3,31
3,83
3,68
64
dBA
mm
mm
m
m
m
A
64
65
19,1
34,9
41,3
150
300
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) / 40 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
90
100
(1) Externé nastavenie
61
110
RWEYQ-P
RWEYQ-PR
SHR
=1
Režim “High sensible”
VRV®III vodou chladený,
séria Štandard a Geothermal
›› Prvý systém VRF s geotermálnym zdrojom na svete!
–– Funguje s teplotami vody-glykolu až do -10°C
a umožňuje použitie geotermálnych kolektorov
v ekonomicky prijateľnej veľkosti
–– Mimoriadne účinný - COP nad 3,4 aj pri teplote vody
-10°C a COP nad 5 pri teplote vody +10°C
›› Dokonalé riešenie pre výškové budovy - nie je potrebné
inštalovať potrubie s chladivom s veľkými prevýšeniami
›› Rovnaká vonkajšia jednotka pre aplikácie
tepelného čerpadla aj rekuperácie tepla
62
RWEYQ-P
RWEYQ-PR
VRV®III vodou chladený,
séria Štandard a Geothermal
VYSOKÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ JE VÝSLEDKOM DVOJSTUPŇOVEJ REKUPERÁCIE TEPLA
VRV®-W využíva výhody dvojstupňovej rekuperácie tepla. Prvý stupeň zabezpečuje chladiaci systém a platí iba pre jednotky
v zapojení s rekuperáciou tepla. Odpadové teplo z vnútorných jednotiek v režime chladenia sa prenáša pre časti budovy, ktoré
potrebujú vykurovanie, čím sa maximalizuje energetická účinnosť a znižujú sa náklady na elektrickú energiu.
Rekuperácia tepla je k dispozícii aj v jednotkách v zapojení tepelné čerpadlo
Druhý stupeň rekuperácie tepla sa dosahuje vo vodnej slučke medzi vodou chladenými vonkajšími jednotkami. Dvojstupňová
rekuperácia tepla významne zlepšuje energetickú účinnosť a predstavuje ideálne riešenie pre požiadavky moderných
kancelárskych budov, v ktorých niektoré priestory môžu vyžadovať chladenie aj v zime, čo závisí od intenzity slnečného žiarenia
v danom čase a počtu osôb v miestnosti.
Rekuperácia tepla medzi vnútornými jednotkami
Rekuperácia tepla medzi vonkajšími jednotkami
(Rekuperácia tepla a tepelné čerpadlo)
Všetky vnútorné jednotky v režime
chladenia
Chladiaca
veža
(zatvorený
typ), kotol
Teplo
odvádzané
do slučky
VRV®-W
VRV®-W
Vnútorné jednotky, hlavne
chladenie a čiastočne
vykurovanie
Teplo čiastočne
odvádzané do slučky
Teplo odvádzané
do slučky
VRV®-W
VRV®-W
Plná rekuperácia tepla
Teplo odvádzané
do slučky
VRV®-W
VRV®-W
Vnútorné jednotky, hlavne
vykurovanie a čiastočne chladenie
Teplo absorbované
zo slučky
Teplo čiastočne
absorbované zo slučky
VRV®-W
VRV®-W
Všetky vnútorné jednotky v režime vykurovania
Teplo absorbované zo
slučky
Teplo absorbované
zo slučky
VRV®-W
63
RWEYQ-P
RWEYQ-PR
VRV®III vodou chladený,
séria Štandard a Geothermal
ŠIROKÝ PREVÁDZKOVÝ ROZSAH
Štandardné vodou chladené vonkajšie jednotky majú široký prevádzkový rozsah medzi 10°C a 45°C teploty privádzanej vody
v režime vykurovania aj chladenia.
Pri sérií Geothermal je prevádzkový rozsah rozšírený ešte viac až na -10°C* v režime vykurovania a 6°C v režime chladenia.
* Pridajte do vody etylenglykol, keď je teplota vody na vstupe nižšia než 5°C
SÉRIA ŠTANDARD
• REKUPERÁCIA TEPLA
• TEPELNÉ ČERPADLO
SÉRIA GEOTHERMAL
• REKUPERÁCIA TEPLA
• TEPELNÉ ČERPADLO
50°
40°
Chladenie
45°C
Vykurovanie
45°C
Chladenie
45°C
Vykurovanie
45°C
30°
20°
10°
10°C
10°C
6°C
0°
-10°
-10°C
FLEXIBILNÝ DIZAJN POTRUBIA
Flexibilné vodné potrubie
Vodou chladený systém VRV® používa vodu ako svoj tepelný
zdroj, preto je optimálnym riešením pre veľké budovy,
vrátane vysokých niekoľkoposchodových budov, pretože
systém znesie tlak vody až 1,96 MPa.
Skutočná dĺžka potrubia medzi
VRV®-W a vnútornými jednotkami:
120 m (ekvivalentná dĺžka potrubia: 140 m)
Okrem toho, ak sa teplota vody aktuálne nainštalovaného
tepelného zdroja nachádza medzi 10°C a 45°C, je možné
použiť existujúce vodné potrubie a tepelný zdroj. Len
táto samotná možnosť robí systém ideálnym riešením pri
rekonštrukcií budov.
Pretože je systém chladený vodou, teploty vonkajšieho
prostredia neovplyvňujú výkon vykurovania. Okrem toho
chladenie vodou znamená, že nie je potrebná prevádzka
rozmrazovania a výsledná rýchla doba spustenia zaručuje
rýchle a pohodlné vykurovanie aj v chladnom prostredí.
Vodné potrubie
Potrubie pre chladivo
Výškový rozdiel
medzi vnútornými
jednotkami: 15 m
VRV®-W
Prevýšenie medzi VRV®-W
a vnútornými jednotkami:
50 m, ak je VRV®-W hore
40 m, ak je VRV®-W dole
Dlhé potrubie s chladivom
VRV®-W
K dispozícii je značná flexibilita chladiaceho okruhu, pretože
až 120 m ekvivalentnej dĺžky potrubia a prevýšenie 50 m* (ak
je vonkajšia jednotka VRV®-W nad vnútornými jednotkami) je
možných medzi vonkajšími jednotkami VRV®-W a vnútornými
jednotkami.
Vodné potrubie nezasahuje do obývaných priestorov, preto
nie sú problémy s únikom vody.
Inštalácia vo vnútri
Dĺžka vodného potrubia je predmetom
návrhu vodného okruhu
* 40 m, ak je vonkajšia jednotka VRV®-W pod vnútornými jednotkami.
64
RWEYQ-P
RWEYQ-PR
VRV®III vodou chladený,
séria Štandard a Geothermal
Tepelné čerpadlo a rekuperácia tepla - séria Štandard
Vonkajšia jednotka
Systém
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Príkon
Modul vonkajšej jednotky 1
Nom.
Nom.
Chladenie
Vykurovanie
Nom.
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon Chladenie
Nom.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Prevádzkový
Teplota vstupnej Chladenie Min.~Max.
rozsah
vody
Vykurovanie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Horúce pary
OD
Voda
Vstup/Výstup
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém
Prevýšenie
Vonk. - Vnút.
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
°CDB
°CWB
mm
mm
mm
RWEYQ8P
RWEYQ8P
8
22,4
25,0
4,55
4,24
4,89
5,81
17
RWEYQ10P
RWEYQ10P
10
26,7
31,5
6,03
6,05
4,14
5,08
21
1.000x780x550
149
150
-
50
51
10~45
10~45
R-410A
9,52
19,1 (1)
15,9 (2) / 19,1 (3)
22,2 (1)
19,1 (2) / 22,2 (3)
PT1 1/4B vnútorný závit/PT1 1/4B vnútorný závit
120
300
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) /40 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
3~/50/380-415
25
m
m
m
Hz / V
A
(1) V prípade systému s tepelným čerpadlom sa potrubie horúcich pár nepoužíva | (2) V prípade systému s rekuperáciou tepla | (3) V prípade systému s tepelným čerpadlom
Vonkajšia jednotka
Systém
Modul vonkajšej jednotky 1
Modul vonkajšej jednotky 2
Modul vonkajšej jednotky 3
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Horúce pary
OD
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
HP
kW
kW
kW
kW
dBA
mm
mm
mm
A
RWEYQ16P
RWEYQ18P
RWEYQ20P
RWEYQ24P
RWEYQ26P
RWEYQ28P
RWEYQ30P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
16
18
20
24
26
28
30
44,8
49,1
53,4
67,2
71,5
75,8
80,1
50,0
56,5
63,0
75,0
81,5
88,0
94,5
9,10
10,6
12,1
13,7
15,1
16,6
18,1
8,48
10,3
12,1
12,7
14,5
16,3
18,2
4,92
4,63
4,41
4,91
4,74
4,57
4,43
5,87
5,48
5,21
5,91
5,62
5,40
5,19
34
36
53
54
55
56
12,7
15,9
19,1
28,6 (1)
34,9 (1)
22,2 (2) / 28,6 (3) 22,2 (2) / 28,6 (3) 22,2 (2) / 28,6 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3)
35
45
(1) V prípade systému s tepelným čerpadlom sa potrubie horúcich pár nepoužíva | (2) V prípade systému s rekuperáciou tepla | (3) V prípade systému s tepelným čerpadlom
Tepelné čerpadlo a rekuperácia tepla - séria Geothermal
Vonkajšia jednotka
Systém
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Príkon
Modul vonkajšej jednotky 1
Nom.
Nom.
Chladenie
Vykurovanie
Nom.
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon Chladenie
Nom.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom.
Prevádzkový
Teplota vstupnej Chladenie Min.~Max.
rozsah
vody
Vykurovanie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Horúce pary
OD
Voda
Vstup/Výstup
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém
Prevýšenie
Vonk. - Vnút.
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Prúd
Maximálny prúd ističa (MFA)
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
°CDB
°CWB
mm
mm
mm
RWEYQ8PR
RWEYQ8PY1R
8
22,4
25,0
4,58
4,30
4,89
5,81
17
RWEYQ10PR
RWEYQ10PY1R
10
26,1
31,5
6,30
6,20
4,14
5,08
21
1.000x780x550
149
150
-
50
51
6~45
-10~45
R-410A
9,52
19,1 (1)
15,9 (2) / 19,1 (3)
22,2 (1)
19,1 (2) / 22,2 (3)
PT1 1/4B vnútorný závit/PT1 1/4B vnútorný závit
120
300
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) /40 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
3~/50/380-415
25
m
m
m
Hz / V
A
(1) V prípade systému s tepelným čerpadlom sa potrubie horúcich pár nepoužíva | (2) V prípade systému s rekuperáciou tepla | (3) V prípade systému s tepelným čerpadlom
65
BSVQ-P8
Individuálny rozdeľovací box pre rekuperáciu tepla VRV
›› Umožňuje samostatné prepínanie chladenia/
vykurovania pre 1 skupinu vnútorných jednotiek
›› Maximálna flexibilita konštrukcie, pretože individuálne boxy
a multi boxy je možné kombinovať do jedného systému
›› Nízka inštalačná výška
›› Odvod kondenzátu nie je potrebný
›› Umožňuje aplikácie pre viacerých nájomcov (vyžaduje sa prídavná PCB)
BSVQ100P8
Chladenie
Nom.
kW
Vykurovanie
Nom.
kW
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Maximálny index výkonu pripojiteľných vnútorných jednotiek
Opláštenie
Materiál
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Kvapalina Typ/vonkajší priemer mm
Pripojenia
Vonkajšia
potrubia
jednotka
Typ/vonkajší priemer mm
Plyn
Horúce pary Typ/vonkajší priemer mm
Kvapalina Typ/vonkajší priemer mm
Vnútorná
jednotka
Typ/vonkajší priemer mm
Plyn
Hluk pohlcujúca tepelná izolácia
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Hz / V
Maximálny prúd ističa (MFA)
A
BSVQ160P8
0,005
0,005
Príkon
BSV4/6Q-PV
6
20<x≤100
BSVQ250P8
8
100<x≤160
Galvanizovaný oceľový plech
207x388x326
160<x≤250
12
15
Navarovcie pripojenie/9,5
Navarovcie pripojenie/15,9
Navarovcie pripojenie/15,9
Navarovcie pripojenie/22,2
Navarovcie pripojenie/12,7
Navarovcie pripojenie/12,7
Navarovcie pripojenie/19,1
Navarovcie pripojenie/9,5
Navarovcie pripojenie/9,5
Navarovcie pripojenie/15,9
Navarovcie pripojenie/22,2
Penový polyuretán, plsť
1~/50/220-240
15
Multi rozdeľovací box pre rekuperáciu tepla VRV
›› Rýchlejšia montáž vďaka menšiemu počtu spojov a el. káblov
›› Umožňuje samostatné prepínanie chladenia/vykurovania
až pre 4/6 skupín vnútorných jednotiek
›› Maximálna flexibilita konštrukcie, pretože individuálne boxy
a multi boxy je možné kombinovať do jedného systému
›› Nízka inštalačná výška
›› Odvod kondenzátu nie je potrebný
Príkon
Chladenie
Nom.
kW
Vykurovanie
Nom.
kW
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek na prípojku
Počet prípojok
Maximálny index výkonu pripojiteľných vnútorných jednotiek
Maximálny index výkonu pripojiteľných vnútorných jednotiek na prípojku
Opláštenie
Materiál
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Kvapalina Typ/vonkajší priemer mm
Pripojenia
Vonkajšia
potrubia
jednotka
Typ/vonkajší priemer mm
Plyn
Horúce pary Typ/vonkajší priemer mm
Kvapalina Typ/vonkajší priemer mm
Vnútorná
jednotka
Typ/vonkajší priemer mm
Plyn
Hluk pohlcujúca tepelná izolácia
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Hz / V
Maximálny prúd ističa (MFA)
A
BSV4Q100PV
0,020
0,020
24
BSV6Q100PV
0,030
0,030
36
6
4
400
6
600
100
Galvanizovaný oceľový plech
209x1.053x635
60
Navarovcie pripojenie/12,7
209x1.577x635
89
Navarovcie pripojenie/15,9
Navarovcie pripojenie/28,6
Navarovcie pripojenie/19,1
Navarovcie pripojenie/28,6
Navarovcie pripojenie/9,5
Navarovcie pripojenie/15,9
Penový polyuretán, plsť
1~/50/220-240
15
67
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Až 64 samostatných vnútorných jednotiek je možné prevádzkovať v jednom chladiacom okruhu systému tepelného čerpadla
VIAC
NEŽ 26 RÔZNYCH ŠTÝLOVÝCH A ELEGANTNÝCH MODELOV V 116 RÔZNYCH
VARIANTÁCH - všetky sú navrhnuté na maximálny komfort, minimálny prevádzkový hluk a zjednodušenú inštaláciu a servis.
54 HP VRV®. Rada vnútorných jednotiek Daikin VRV® je v skutočnosti jednou z najširších na trhu a aktuálne sa skladá z Vnútorné jednotky VRV® sú moderné, technologicky pokročilé a energeticky účinné modely kazetových jednotiek, kanálových
jednotiek, podstropných jednotiek, nástenných jednotiek a parapetných jednotiek. Kazetová jednotka s kruhovým výfukom môže
byť teraz osadená voliteľným samočistiacim dekoračným panelom, ktorý sa každodenne sám vyčistí, čím dokáže ročne ušetriť až
10 % energie. Prach z filtra sa hromadí v jednotke a odstrániť ho možno jednoducho pomocou vysávača.
Vnútorné jednotky Daikin sú určené pre miestnosť každej veľkosti a tvaru a sú tiež jednoduché na používanie, majú tichú
prevádzku, sú mimoriadne spoľahlivé, jednoducho sa ovládajú a poskytujú tým používateľovi to “niečo navyše” k vnútornej klíme.
68
BYCQ140CG
Samočistiaci dekoračný panel, príslušenstvo
pre kazetovú jednotku s kruhovým výfukom
SPOLOČNOSŤ DAIKIN PREDSTAVUJE PRVÚ SAMOČISTIACU KAZETOVÚ
JEDNOTKU NA EURÓPSKOM TRHU
Spoločnosť Daikin uvádza na trh nový dekoračný panel pre kazetovú
jednotku s kruhovým výfukom vybavenú so špeciálnym filtrom, ktorý
sa raz za deň automaticky čistí. Všetok prach odstránený z tohto filtra
sa ukladá vo vnútornej jednotke a je ho možné odstrániť s bežným
vysávačom. Tento dekoračný panel vám zníži náklady na energiu a údržbu
a zvýši váš komfort
VYŠŠIA ÚČINNOSŤ A KOMFORT Z KAŽDODENNÉHO AUTOMATICKÉHO
SAMOČISTENIA FILTRA ➔ Úspory energie až do 50%
(na základe testovacieho centra vo Wolverhamptone, Veľká Británia)
Pri štandardnom dekoračnom paneli sa spotreba energie jednotky pomaly
zvyšuje, pretože prach sa vo filtri akumuluje. Po vyčistení filtra sa spotreba
energie vráti späť na úroveň pri inštalácii.
So samočistiacim dekoračným panelom sa filter čistí každý deň
a spotreba energie preto zostáva na rovnakej úrovni, čo šetrí viac než 15%
energie v porovnaní s čistením filtra raz ročne. V závislostí od miestnych
podmienok (napr. špinavé prostredie) môže úspora energie dosiahnuť až
50%.
JEDNODUCHÉ VYČISTENIE JEDNOTKY VYSÁVAČOM BEZ
POTREBY JEJ OTVORENIA
Pomer spotreby
elektrickej energie (%)
160
››
››
››
160
130
››
››
››
130
Akumulácia nečistôt na filtri
zvyšuje spotrebu energie
100
Prach sa zachytáva v prachovom zásobníku
Prachový zásobník môžete vyprázdniť vysávačom
Na prístup k jednotke nie je potrebné
presúvať zariadenia v miestnosti
Je potrebný iba vysávač, žiadny rebrík ani iné vybavenie
Nie je potrebný kvalifikovaný pracovník
Nie je potrebné manuálne čistenie - nie
je potrebné dotýkať sa prachu
100
Deň 1: základná
spotreba energie
Po 1 roku: > 30% zvýšenie
spotreby energie
=> Priemerné ročné
zvýšenie spotreby
energie o 15%
0
0.5
0
0.5
1
1
1.5
1.5
Roky prevádzky
2
NIŽŠIE NÁKLADY NA ÚDRŽBU VĎAKA FUNKCII
AUTOMATICKÉHO ČISTENIA
2
Filter sa nikdy nevyčistí
Filter sa vyčistí raz za rok
Filter sa čistí každý deň
››
››
70
Menej času je potrebného na údržbu filtra
Vyžaduje sa menej kvalifikovaný personál
FXFQ-P9
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom
›› Vyfukovanie kruhovým výfukom
–– 360° vyfukovanie vzduchu, unikátne v odvetví
›› Výber troch dekoračných panelov
–– Štandardný panel so sivými lamelami
–– Štandardný panel s bielymi lamelami
–– Samočistiaci panel - unikátny v odvetví
›› Nízky hluk
–– 28 dB(A) pri nízkych otáčkach ventilátora do veľkosti 63
›› Veľmi nízka inštalačná výška
–– 214 mm pre jednotky až do veľkosti 63
›› Dobré vybavenie:
–– Štandardné čerpadlo kondenzátu
(výtlak 850 mm od podhľadu)
–– Prívod čerstvého vzduchu
(buď priamy, alebo so súpravou)
FLEXIBILNÁ KONFIGURÁCIA PRIETOKU VZDUCHU
Kruhový výfuk
4-cestné prúdenie
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Dekoračný panel Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
mm
Hz / V
A
3-cestné prúdenie
FXFQ20P9
2,2
2,5
FXFQ25P9
2,8
3,2
0,053
0,045
FXFQ32P9
3,6
4,0
2-cestné prúdenie
FXFQ40P9
4,5
5,0
0,063
0,055
204x840x840
FXFQ80P9 FXFQ100P9 FXFQ125P9
9,0
11,2
14,0
10,0
12,5
16,0
0,120
0,173
0,258
0,108
0,176
0,246
246x840x840
288x840x840
20
21
24
26
BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W / BYCQ140CGW1
Biela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
12,5/9,0
13,5/9,0
15,5/10,0
16,5/11,0
23,5/14,5
26,5/17,0
33,0/20,0
12,5/9,0
13,5/9,0
15,0/9,5
17,5/12,0
23,5/14,5
28,0/17,5
33,0/20,0
49
50
51
52
55
58
61
31/28
32/28
33/28
34/29
38/32
41/33
44/34
31/28
32/28
33/28
36/30
38/32
42/34
44/34
R-410A
6,35/12,7/VP25 (O.D. 32/I.D. 25)
9,52/15,9/VP25 (O.D. 32/I.D. 25)
1~/50/60/220-240/220
16
71
FXFQ50P9
5,6
6,3
0,083
0,067
FXFQ63P9
7,1
8,0
0,095
0,114
FXZQ-M9
4-výfuková kazetová jednotka
›› Ideálna pre malé kancelárie
–– Dostupná aj vo veľkosti 15
›› Kompaktný dizajn
–– Vyhovuje štandardným európskym podhľadovým rastrom
›› Jednotný vzhľad
–– Rovnaký dekoračný panel pre všetky veľkosti jednotiek
›› Nízky hluk
–– < 26 dB(A) pri nízkych otáčkach ventilátora do veľkosti 32
›› Jednoduchý servis
–– Prístup k elektrickej skrini cez dekoračný panel
›› Dobré vybavenie:
–– Štandardné čerpadlo kondenzátu
(výtlak 750 mm od podhľadu)
–– Prívod čerstvého vzduchu (priamy, pripojovacia
príruba je dostupná ako príslušenstvo)
FLEXIBILNÁ KONFIGURÁCIA PRIETOKU VZDUCHU
4-cestné prúdenie
3-cestné prúdenie
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
Farba opláštenia
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Dekoračný panel Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Vysoké/Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
kW
kW
kW
kW
2-cestné prúdenie
FXZQ15M9
1,7
1,9
0,073
0,064
FXZQ20M9
2,2
2,5
FXZQ25M9
2,8
3,2
0,073
0,064
mm
kg
BYFQ60BW1
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
mm
Hz / V
A
8,1/7
-/46
29/25
9,0/7,0
-/47
30/25
6,35/12,7/VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
72
FXZQ32M9
3,6
4,0
0,076
0,068
Bez náteru
286x575x575
18
BYFQ60B7W1
Biela
55x700x700
2,7
9,5/7,5
-/49
32/26
R-410A
6,35/12,70/26
1~/50/220-240
15
FXZQ40M9
4,5
5,0
0,089
0,080
FXZQ50M9
5,6
6,3
0,115
0,107
11,0/8,0
-/53
36/28
14,0/10,0
-/58
41/33
FXCQ-M8
2-výfuková kazetová jednotka
›› Jednoduchý servis
–– Prístup k elektrickej skrini cez dekoračný panel
–– Ľahké čistenie vďaka úplne plochému dekoračnému
panelu a odoberateľným klapkám
›› Funkcie komfortu
–– Ochrana pred znečistením stropu
–– Ochrana pred prievanom
›› Príslušenstvo:
–– Štandardné čerpadlo kondenzátu
(výtlak 600 mm od stropu)
–– Vstup pre prívod čerstvého vzduchu
–– Možnosť pripojenia potrubnej odbočky
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
Farba opláštenia
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Požadovaný priestor pod stropom >
Hmotnosť
Dekoračný panel Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
kW
kW
kW
kW
FXCQ20M8
2,2
2,5
0,077
0,044
FXCQ25M8
2,8
3,2
FXCQ32M8
3,6
4,0
FXCQ40M8
4,5
5,0
0,092
0,059
FXCQ50M8
5,6
6,3
0,130
0,097
FXCQ63M8
7,1
8,0
0,161
0,126
305x995x600
305x1.180x600
Bez náteru
mm
mm
kg
305x780x600
350
26
BYBC32GJW1
31
32
BYBC50GJW1
35
BYBC63GJW1
Biela (10Y9/0,5)
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
53x1.030x680
8
7/5
7/5
45
33/28
33/28
53x1.245x680
8,5
12/9
12/9
9/6,5
9/6,5
50
35/29
35/29
35,0/29,0
35,0/29,0
R-410A
6,35/12,7/VP25 (O.D. 32/I.D. 25)
1~/50/230
16
mm
Hz / V
A
73
35,5/30,5
35,5/30,5
53x1.430x680
9,5
16,5/13
16,5/13
52
38/33
38/33
9,52/15,90/VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
FXKQ-MA
Kazetová rohová jednotka
›› Mimoriadne tenká pre nízke podhľady
–– Inštalačná výška iba 220 mm
›› Univerzálna aplikácia
–– Možnosť výfuku cez potrubie
–– Pre miestnosti s výškou stropu až 3,8 m
–– Vhodná na technické chladenie miestnosti
›› Jednoduchý servis
–– Prístup k elektrickej skrini cez dekoračný panel
›› Príslušenstvo:
–– Štandardné čerpadlo kondenzátu
(výtlak 500 mm od podhľadu)
–– Vstup pre prívod čerstvého vzduchu
–– Možnosť pripojenia potrubnej odbočky
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Dekoračný panel Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
FXKQ25MA
2,8
3,2
FXKQ32MA
3,6
4,0
FXKQ40MA
4,5
5,0
0,076
0,056
0,066
0,046
215x1.110x710
31
BYK45FJW1
FXKQ63MA
7,10
8,00
0,105
0,085
215x1.310x710
34
BYK71FJW1
Biela
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
mm
Hz / V
A
70x1.240x800
8,5
11/9
13/10
70x1.440x800
9,5
18/15
40,0/34,0
42,0/37,0
38,0/33,0
R-410A
6,35/12,7/VP25 (O.D. 32/I.D. 25)
1~/50/60/220-240/220
15
74
9,52/15,9/VP25 (O.D. 32/I.D. 25)
FXUQ-MA
4-výfuková podstropná jednotka
›› Unikátna v odvetví
–– 4-výfuková distribúcia vzduchu bez potreby
podhľadu - iba od spoločnosti Daikin
›› Výkonná
–– Vhodná pre stropy vysoké až 3,8 m
›› Ideálna pre rekonštrukcie
–– Nevyžaduje podhľad
–– Šetrí priestor na stene
›› Vhodná na technické chladenie miestnosti
›› Štandardné čerpadlo kondenzátu
(výtlak 350 mm od podhľadu)
FLEXIBILNÁ KONFIGURÁCIA PRIETOKU VZDUCHU
4-cestné prúdenie
3-cestné prúdenie
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
Farba opláštenia
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Vysoké/Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Externý expanzný ventil
Príkon
Chladenie
Vykurovanie
Opláštenie
Materiál
Rozmery
Hmotnosť
Pripojenia
Vonkajšia
potrubia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Nom.
Nom.
kW
kW
kW
kW
2-cestné prúdenie
FXUQ71MA
8,0
9,0
0,180
0,160
FXUQ100MA
11,2
12,5
0,289
0,269
Biela
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
165x895x895
25
19/14
19/14
56/40/35
40/35
230x895x895
31
29/21
29/21
59/43/38
43/38
R-410A
9,52/15,9/I.D. 20/O.D. 26
1~/50/220-240
mm
Hz / V
kW
kW
BEVQ71MA
0,189
0,169
32/23
32/23
60/44/39
44/39
BEVQ100MA
BEVQ125MA
0,298
0,278
Galvanizovaný oceľový plech
100x350x225
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
kg
Kvapalina Typ/vonkajší priemer mm
Vonkajší priemer/typ
Plyn
Kvapalina Typ/vonkajší priemer mm
Typ/vonkajší priemer mm
Plyn
Hluk pohlcujúca tepelná izolácia
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
FXUQ125MA
14,0
14,0
3,0
3,5
Hrdlový spoj/9,52
Hrdlový spoj/15,9
Hrdlový spoj/9,52
Hrdlový spoj/15,9
Polyetylénová plsť odolná voči plameňu a teplu
Hz / V
A
15
75
FXHQ-MA
Podstropná jednotka
›› Výkonná a účinná
–– Vyfukovanie v rozsahu 100°
–– Vhodná pre stropy vysoké až 3,5 m
›› Jednoduchá údržba
–– Prístup k elektrickej skrini a motorom ventilátorov je
cez otvor saciu mriežku
›› Ideálna pre rekonštrukcie
–– Nevyžaduje podhľad
–– Šetrí priestor na stene
›› Vhodná na technické chladenie miestnosti
›› Integrovateľné čerpadlo kondenzátu je
dostupné ako voliteľné príslušenstvo (výtlak
550 mm od hornej časti jednotky)
VÝKONNÁ A ÚČINNÁ
Coandov
efekt
100°
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
Farba opláštenia
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
mm
Hz / V
A
FXHQ32MA
3,6
4,0
0,111
0,111
195x960x680
24
12/10
36/31
6,35/12,7/VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
76
FXHQ63MA
FXHQ100MA
7,1
11,2
8,0
12,5
0,115
0,135
0,115
0,135
Biela (10Y9/0,5)
195x1.160x680
195x1.400x680
28
33
17,5/14
25/19,5
39/34
45/37
R-410A
9,52/15,9/VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
1~/50/60/220-240/220
15
FXAQ-P
Nástenná jednotka
›› Ideálna pre malé kancelárie alebo miestnosti
–– Veľkosť 15 bude k dispozícií od 2. polovice roku 2012
›› Štýlový dizajn zhodný so Split jednotkami Daikin
›› Jednoduchá údržba
–– Plochý predný panel aj klapka sa dajú ľahko
demontovať a umyť
–– Všetky servisné práce je možné vykonať z prednej
časti jednotky bez potreby odobratia zo steny
›› Ideálna pre rekonštrukcie
–– Nevyžaduje podhľad
NOVÉ
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
Farba opláštenia
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
mm
Hz / V
A
*FXAQ15P
1,7
1,9
290x795x238
7/4,5
33/29
R-410A
-/-/
1~/50/220-240
-
FXAQ20P
2,2
2,5
0,019
0,029
FXAQ25P
2,8
3,2
0,028
0,034
7,5/4,5
290x795x238
11
8/5
FXAQ32P
FXAQ40P
3,6
4,5
4,0
5,0
0,030
0,020
0,035
0,020
Biela (3,0Y8,5/0,5)
8,5/5,5
12/9
FXAQ50P
5,6
6,3
0,033
0,039
FXAQ63P
7,1
8,0
0,050
0,060
290x1.050x238
14
15/12
19/14
42,0/36,0
46,0/39,0
35,0/29,0
77
36,0/29,0
37,0/29,0
39,0/34,0
R-410A
6,35/12,7/VP13 (I.D. 13/O.D. 18)
1~/50/220-240
16
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
FXDQ-M9
Malá kanálová jednotka
›› Určená pre hotelové izby:
–– Veľmi kompaktná, aby sa vošla pod strop vstupnej chodby
–– 230 x 502 x 652 mm (VxŠxH)
›› Univerzálna inštalácia
–– Sanie zo zadnej alebo spodnej časti
–– Výber strany výstupu kondenzátu
–– Štandardný vzduchový filter
UNIVERZÁLNA INŠTALÁCIA
Smer nasávania vzduchu
Kondenzačná vanička
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
Farba opláštenia
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Požadovaný priestor pod stropom >
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
FXDQ20M9
2,2
2,5
FXDQ25M9
2,8
3,2
0,050
0,050
Bez náteru
230x502x652
250
17
6,7/5,2
6,7/5,2
7,4/5,8
7,4/5,8
50
37/32
37/32
R-410A
6,35/12,7/I.D. 21,6, O.D. 27,2
1~/50/230
16
mm
Hz / V
A
78
FXDQ-P7
Malá kanálová jednotka
›› Ideálna pre malé kancelárie alebo hotelové izby
–– Dostupná vo veľkosti 15
›› Mimoriadne tenká pre nízke podhľady
–– Výška jednotky iba 200 mm
›› Zlepšený používateľský komfort
–– Možnosť výberu z 3 rýchlostí ventilátora
›› Univerzálna inštalácia
–– Sanie zo zadnej alebo spodnej časti
–– Tlak ESP pre kratšie potrubie (>30 Pa)
–– Štandardný vzduchový filter
›› Štandardné čerpadlo kondenzátu (výtlak
550 mm od hornej časti jednotky)
UNIVERZÁLNA INŠTALÁCIA
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
Farba opláštenia
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Požadovaný priestor pod stropom >
Hmotnosť
Super vysoké/Vysoké/Nom./Nízke ot.
Prietok vzduchu
Chladenie
Externý statický tlak Vysoké/Nom.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
mm
kg
m³/min
Pa
dBA
dBA
mm
Hz / V
A
FXDQ15P7
1,7
1,9
FXDQ20P7
2,2
2,5
0,086
0,067
FXDQ25P7
2,8
3,2
FXDQ32P7
3,6
4,0
0,089
0,070
Bez náteru
FXDQ40P7
4,5
5,0
0,160
0,147
200x700x620
FXDQ50P7
5,6
6,3
0,165
0,152
200x900x620
FXDQ63P7
7,1
8,0
0,181
0,168
200x1.100x620
240
23
7,5/7,0/-/6,4
8,0/7,2/-/6,4
27
10,5/9,5/-/8,5
51
33/31/29
52
34/32/30
30/10
50
32/31/29
R-410A
6,35/12,7/VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
1~/50/60/220-240/220
15
/50/60/220-240/220
16
79
28
12,5/11,0/-/10,0
44/15
53
35/33/31
31
16,5/14,5/-/13,0
54
36/34/32
9,52/15,9/VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
FXSQ-P
FXMQ-P7
Kanálové jednotky s invertorovým ventilátorom
›› Ventilátory s DC invertorom - unikátna technológia pre unikátne vlastnosti
–– Automatické nastavenie prietoku vzduchu (pozrite nižšie) pre jednoduché spustenie do prevádzky
–– Presný výber tlaku ESP - od 10 do 15 kriviek ventilátora dostupných na každej jednotke
–– Tlak ESP (krivky ventilátora) je možné vybrať diaľkovým ovládačom - nie je potrebné otvárať servisný prístup
–– Použivateľ može zvoliť 3 rýchlosti ventilátora
–– Až o 20% nižšia spotreba energie v porovnaní s jednotkami s ventilátormi s AC motorom
›› Široké chladiaci výkon od 2,2 do 16 kW
›› Univerzálna inštalácia
–– Sanie zo zadnej alebo spodnej časti
–– Tlak ESP pre dlhé potrubie (70 ~ 200 Pa)
–– Štandardný vzduchový filter
›› Príslušenstvo:
–– Štandardné čerpadlo kondenzátu (výtlak 625 mm od hornej časti jednotky pre FXSQ, 700 mm pre FXMQ)
–– Vstup pre prívod čerstvého vzduchu
Test running
UNIVERZÁLNA
INŠTALÁCIA
Design
ዘDuct reconstruction
ዘChanging motor
ዘ
New flow
Test running
Test running
ዘDuct reconstruction
ዘChanging motor
ዘ
Design
New flow
Test running
››
››
››
››
Po inštalácii je možné, že skutočný odpor potrubia je nižší alebo vyšší než ten,
ktorý sa očakával pri návrhu. Následkom toho bude prietok vzduchu príliš veľký
alebo príliš malý. (Príklad vpravo zobrazuje prípad s nižším odporom potrubia)
Príliš nízky prietok vzduchu môže viesť k nedostatočnému
výkonu a problémom so spoľahlivosťou. Príliš veľký prietok
vzduchu môže viesť k nepohodliu a hlučnosti
Pomocou funkcie automatickej úpravy prietoku vzduchu
jednotka automaticky prispôsobuje rýchlosť ventilátora,
aby sa dosiahol nominálny prietok vzduchu (do 10%)
Inštalatér môže tiež manuálne nastaviť požadovanú krivku
ventilátora pomocou káblového diaľkového ovládača.
Externý statický tlak (Pa)
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickej úprave množstva vzduchu smerom k nominálnemu prietoku
vzduchu:
Kratší čas inštalácie
+/- 10%
Charakteristická krivka ventilátora
Krivka skutočného odporu potrubia
Krivka odporu potrubia v čase návrhu
Nominálny prietok vzduchu
Prietok vzduchu bez automatickej úpravy prietoku
Skutočný prietok vzduchu
+/- 10%
Prietok vzduchu (m³/min)
80
FXSQ-P
FXMQ-P7
FXSQ-P - Stredný statický tlak
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
Farba opláštenia
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Požadovaný priestor pod stropom >
Hmotnosť
Dekoračný panel Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Externý statický tlak Vysoké/Nom.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
mm
kg
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
mm
Hz / V
A
FXSQ20P
FXSQ25P
2,2
2,8
2,5
3,2
0,041
0,029
FXSQ32P
3,6
4,0
0,044
0,032
FXSQ40P
FXSQ50P
FXSQ63P
FXSQ80P FXSQ100P FXSQ125P FXSQ140P
4,5
5,6
7,1
9,0
11,2
14,0
16,0
5,0
6,3
8,0
10,0
12,5
16,0
18,0
0,097
0,074
0,118
0,117
0,185
0,261
0,085
0,062
0,106
0,105
0,173
0,249
Bez náteru
300x550x700
300x700x700
300x1.000x700
300x1.400x700
350
23
26
35
46
47
BYBS32DJW1
BYBS45DJW1
BYBS71DJW1
BYBS125DJW1
Biela (10Y9/0,5)
55x650x500
55x800x500
55x1.100x500
55x1.500x500
3,0
3,5
4,5
6,5
9/6,5
9,5/7
16/11
19,5/16
25/20
32/23
39/28
46/32
9/6,5
9,5/7
16/11
19,5/16
25/20
32/23
39/28
46/32
70/30
100/30
100/40
120/40
120/50
140/50
55
56
63
59
63
61
66
67
32/26
33/27
37/29
37/30
38/32
40/33
42/34
32/26
33/27
37/29
37/30
38/32
40/33
42/34
R-410A
6,35/12,7/VP25 (O.D. 32/I.D. 25)
9,52/15,9/VP25 (O.D. 32/I.D. 25)
1~/50/60/220-240/220
16
FXMQ-P7 - Vysoký statický tlak
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
Farba opláštenia
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Požadovaný priestor pod stropom >
Hmotnosť
Dekoračný panel Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Externý statický tlak Vysoké/Nom.
Akustický výkon Chladenie
Vysoké/Nom. ot.
Vysoké/Nom./Nízke ot.
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
mm
kg
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
mm
Hz / V
A
FXMQ20P7
FXMQ25P7
2,2
2,8
2,5
3,2
0,049
0,037
FXMQ32P7
3,6
4,0
0,053
0,041
300x550x700
FXMQ40P7
4,5
5,0
0,151
0,139
FXMQ50P7
5,6
6,3
0,110
0,098
Bez náteru
300x700x700
FXMQ63P7
7,1
8,0
0,120
0,108
FXMQ80P7
9,0
10,0
0,171
0,159
FXMQ100P7
11,2
12,5
0,176
0,164
FXMQ125P7
14,0
16,0
0,241
0,229
300x1.000x700
300x1.400x700
35
BYBS71DJW1
46
BYBS125DJW1
350
23
BYBS32DJW1
26
BYBS45DJW1
55x650x500
3,0
9/6,5
9,0/6,5
100/50
56/33/31/29
33/31/29
55x800x500
3,5
16/11
16/11
160/100
65/39/37/35
39/37/35
9,5/7
9,5/7
57/34/32/30
34/32/30
Biela (10Y9/0,5)
55x1.100x500
4,5
18/15
19,5/16
18/15
19,5/16
61/41/39/37
41/39/37
R-410A
64/42/40/38
42/40/38
6,35/12,7/VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
25/20
25/20
200/100
67/65/43/41/39
43/41/39
9,52/15,9/VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
1~/50/60/220-240/220
16
81
55x1.500x500
6,5
32/23
39/28
32/23
39/28
70/44/42/40
44/42/40
FXMQ-MA
Veľká kanálová jednotka
›› Výkonné jednotky
–– Tlak ESP až 270 pri nominálnom prietoku vzduchu
–– Nominálny prietok vzduchu až 4 320 m3/h
–– Chladiaci výkon až 28 kW
–– Vykurovací výkon až 31,5 kW
›› Určená na montáž do samostatných
technických miestností
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Externý statický tlak Vysoké/Nom.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
Pa
dBA
dBA
mm
Hz / V
A
FXMQ200MA
22,4
25,0
1,294
1,294
FXMQ250MA
28,0
31,5
1,465
1,465
470x1
380x1 100
470x1.380x1.100
137
58/50
221/132
72/62
270/191
48/45
R-410A
9,52/19,1/PS1B
9,52/22,2/PS1B
1~/50/60/220-240/220
15
82
FXNQ-P
Parapetná jednotka bez opláštenia
›› Kompakt
–– Iba 22 cm hlboká a 61 cm vysoká
›› Flexibilná montáž
–– na podlahu
–– na stenu (nôžky je možné demontovať)
›› Ideálna na montáž na okenný parapet
›› Pripojovací port smeruje dole, nie sú
potrebné dodatočné tvarovky
Pripojovacie
potrubie
Potrubie chladiva
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
FXNQ20P
2,2
2,5
FXNQ25P
2,8
3,2
0,049
0,049
610x930x220
19
7/6
FXNQ32P
3,6
4,0
FXNQ40P
4,5
5,0
FXNQ50P
5,6
6,3
0,090
0,090
610x1.070x220
23
8/6
FXNQ63P
7,1
8,0
0,110
0,110
610x1.350x220
27
11/8,5
14/11
16/12
38/33
39/34
40/35
35/32
R-410A
mm
Hz / V
A
6,35/12,7/
1~/50/60/220-240/220
15
83
9,52/15,9/
FXLQ-P
Parapetná jednotka
›› Nový štýlový dizajn
–– Snehobiela (RAL9010) povrchová úprava
›› Flexibilná montáž
–– na podlahu pri stene
–– na stenu (nôžky je možné demontovať)
–– voľne stojaca (s voliteľným zadným panelom)
›› Diaľkový ovládač je možné jednoducho
integrovať do jednotky
FLEXIBILNÁ MONTÁŽ
Voliteľný zadný panel
Demontovateľné nôžky pre montáž na stenu
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
Farba opláštenia
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
FXLQ20P
2,2
2,5
FXLQ25P
2,8
3,2
0,049
0,049
600x1
000x232
600x1.000x232
27
7/6
35/32
mm
Hz / V
A
84
FXLQ32P
3,6
4,0
FXLQ40P
4,5
5,0
0,090
0,090
Biela (RAL9010) / Tmavošedá (RAL7011)
600x1
140x232
600x1.140x232
32
8/6
11/8,5
38/33
R-410A
6,35/12,7/
1~/50/60/220-240/220
15
FXLQ50P
5,6
6,3
FXLQ63P
7,1
8,000
0,110
0,110
600x1
420x232
600x1.420x232
38
14/11
16/12
39/34
40/35
9,52/15,9/
HXHD-A
Hydrobox len na vykurovanie pre VRV
›› Príprava teplej vody až do 80°C bez elektrických
ohrievačov - iba s tepelným čerpadlom
›› Teplota výstupnej vody od 25°C do 80°C, s možným
nastavením podľa ekvitermickej krivky
›› Plug&Play vďaka integrovanému hydraulickému modulu
–– Vodné čerpadlo s premenlivými otáčkami (invertor)
–– Expanzná nádoba
–– Bezpečnostné a odvzdušňovacie ventily
–– A všetky ostatné potrebné prvky
›› Iba pre systémy s rekuperáciou tepla
REYAQ-P nepotrebujú žiadny rozdeľovač
BSVQ na pripojenie k systému
›› Široký sortiment príslušenstva
–– Zásobníky na teplú vodu
–– Riešenia so solárnymi panelmi
45°C - 75°C
Potrubie pre kvapalinu
Potrubie pre pary chladiva
Potrubie pre horúce pary
Komunikácia F1, F2
Teplá voda
Teplá pitná voda
VRV vnútorné jednotky
25°C - 75°C
VZT jednotka
Zásobník na teplú
pitnú vodu
BS rozdeľovač
45°C - 75°C
Nízkoteplotný radiátor
BS rozdeľovač
Hydrobox len
na vykurovanie
pre VRV
VRV rekuperácia tepla
s pripojením k hydroboxu
len na vykurovanie
(REYAQ10-16P)
25°C - 35°C
Systém podlahového vykurovania
Vnútorná jednotka
Vykurovací výkon Nom.
Opláštenie
Farba
Materiál
Rozmery
Hmotnosť
Hladina
Nom. ot.
akustického tlaku Tichý nočný režim
Prevádzkový
Vykurovanie
rozsah
Chladivo
Chladiaci okruh
Okruh vody
Napájanie
Prúd
HXHD125A
14,0
Metalická šedá
Oceľový plech s povrchovou úpravou
705x600x695
92
42 (1) / 43 (2)
38 (5)
-20~20 / 24 (3)
25~80
-20~43
45~75
R-134a
12,7
9,52
G 1” (vnútorný)
20~200
1~/50/220-240
20
kW
Výška x Šírka x Hĺbka
Úroveň 1
Vonk.tepl. Min.~Max.
Strana vody Min.~Max.
Teplá pitná voda Vonk.tepl. Min.~Max.
Strana vody Min.~Max.
Typ
Potrubie plynu
Potrubie kvapaliny
Priemer pripojenia potrubia
Objem vody vo vykurovacom systéme Min.~Max.
Fáza/Frekvencia/Napätie
Odporúčané istenie
mm
kg
dBA
dBA
°C
°C
°CDB
°C
mm
mm
palce
l
Hz / V
A
(1) Hladiny hluku sa merajú pri: EW 55°C; LW 65°C (2) Hladiny hluku sa merajú v: EW 70°C; LW 80°C (3) Externé nastavenie
85
EKHTS-AC
Zásobník na teplú pitnú vodu
›› Nerezový zásobník na teplú pitnú vodu
›› Vnútorná jednotka a zásobník na teplú pitnú vodu môžu byť kvôli úspore
miesta postavené na seba, alebo sa môžu nainštalovať vedľa seba, ak je na
mieste inštalácie obmedzená výška.
›› Dostupný s objemom 200 a 260 litrov
›› Vďaka vysokokvalitnej izolácii je tepelná strata minimálna
›› V potrebných intervaloch dokáže vnútorná jednotka zohriať vodu na 60°C,
aby zabránila množeniu baktérií
›› Účinné zvýšenie teploty: z 10°C na 50°C iba za 60 minút
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Materiál
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Bez náplne
Zásobník
Objem vody
Materiál
Maximálna teplota vody
Výmenník tepla
Množstvo
Materiál trubiek
Plocha
Vnútorný objem výmenníka
EKHTS200AC
mm
kg
l
°C
m²
l
EKHTS260AC
Metalická šedá
Pozinkovaná oceľ (oceľový plech s povrchovou úpravou)
2 010x600x695 (Integrované na vnútornej jednotke)
2 285x600x695 (Integrované na vnútornej jednotke)
70
78
200
260
Nerezová oceľ (EN 1.4521)
75
1
Oceľ Duplex (EN 1.4162)
1,56
7,5
Zásobník na teplú pitnú vodu s možnosťou
solárneho pripojenia
EKHWP-A
›› Zásobník je určený na pripojenie k solárnym kolektorom
›› Dostupný s objemom 300 a 500 litrov
›› Veľký zásobník na teplú vodu, aby bola teplá pitná voda kedykoľvek k dispozícii
›› Vďaka vysokokvalitnej izolácii je tepelná strata minimálna
›› Možná podpora solárneho vykurovania priestoru (iba zásobník s objemom 500 l)
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Materiál
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Bez náplne
Zásobník
Objem vody
Maximálna teplota vody
Výmenník tepla
Teplá pitná voda Materiál trubiek
Plocha
Vnútorný objem výmenníka
Prevádzkový tlak
Priemerný špecifický tepelný výkon
Nabíjanie
Materiál trubiek
z hydroboxu
Plocha
Vnútorný objem výmenníka
Priemerný špecifický tepelný výkon
Pomocné
Materiál trubiek
solárne
Plocha
vykurovanie
Vnútorný objem výmenníka
Priemerný špecifický tepelný výkon
EKHWP300A
EKHWP500A
Popolavá šedá (RAL7037)
Polypropylén odolný voči nárazu
mm
kg
l
°C
1.590x595x615
59
300
m²
l
bar
W/K
5,7
27,8
1.590x790x790
92
500
85
Nerezová oceľ (DIN 1.4404)
5,9
28,4
6
2.795
2.860
Nerezová oceľ (DIN 1.4404)
m²
l
W/K
2,5
12,3
1.235
m²
l
W/K
-
3,7
17,4
1.809
Nerezová oceľ (DIN 1.4404)
86
1,0
5
313
EKSRPS
Čerpadlová stanica
›› Šetrite energiu a znížte emisie CO2 pomocou solárneho systému
na výrobu teplej pitnej vody
›› Čerpadlová stanica je pripojiteľná k beztlakovému solárnemu systému
›› Čerpadlová stanica a ovládanie zaisťuje presun solárnej energie do
zásobníka pre teplú pitnú vodu
Vnútorná jednotka
Montáž
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Tepelný výkon
Účinnosť kolektora s nulovou stratou η0
Ovládanie
Typ
Spotreba energie
Snímač
Teplotný snímač solárneho panela
Snímač zásobníka
Snímač vratnej vody
Snímač vstupnej teploty a prietoku
Napájanie
Napätie
mm
%
W
V
EKSV/H-P
EKSRPS3
Na bočnú stenu zásobníka
815x230x142
Digitálna ovládacia jednotka rozdielu teploty s displejom s obyčajným textom
2
Pt1000
PTC
PTC
Napäťový signál (3,5 V DC)
230
Solárny kolektor
›› Vertikálny alebo horizontálny solárny kolektor na výrobu teplej
pitnej vody
›› Solárne panely môžu vygenerovať až 70 % z celkovej energie
potrebnej na prípravu teplej vody - najväčšia úspora nákladov
›› Vysoko účinné kolektory transformujú všetko krátkovlnné slnečné
žiarenie na teplo vďaka svojej vysoko selektívnej povrchovej vrstve
›› Jednoduchá inštalácia na strechu
›› Solárne kolektory sa naplnia vodou iba v prípade potreby ohrevu
vody - nie je tak potrebná ochrana proti zamrznutiu
Vnútorná jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Objem
Plocha
Celková
Účinná
Absorbčná
Povrchová vrstva
Absorbčná
Zasklenie
Povolený sklon strechy Min.~Max.
Prevádzkový tlak
Max.
Teplota pri nečinnosti Max.
Účinnosť kolektora s nulovou stratou η0
Tepelný výkon
Koeficient tepelnej straty a1
Tepelná závislosť koeficientu tepelnej straty a2
Tepelný výkon
Modifikátor uhla pri udalosti AM pri 50°
Montážna poloha
mm
kg
l
m²
m²
m²
°
bar
°C
%
W/m².K
W/m².K²
kJ/K
EKSV26P
2
000x1 300x85
2.000x1.300x85
EKSH26P
1.300x2.000x85
43
1.7
1,7
2,1
2,601
2,364
2,354
Mikroterm (absorpcia max. 96 %, emisia pribl. 5% +/-2%)
Register z medených potrubí v tvare harfy s hliníkovou platňou zváranou laserom a vysoko selektívnou povrchovou vrstvou
Jedna tabuľa bezpečnostného skla, priepustnosť +/- 92 %
15~80
6
200
78,7
4,270
0,0070
6,5
0,94
Vertikálna
Horizontálna
VAM-FA
Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla
Čerstvý vonkajší vzduch
Odpadový vzduch, z ktorého
sme získali teplo a vlhkosť
Čerstvý vzduch
po rekuperácií
tepla
Vnútorný vzduch
›› Vetranie s úsporou energie pomocou
rekuperácie pri vykurovaní aj chladení
›› Funkcia voľného chladenia, keď je vonkajšia
teplota nižšia než vnútorná (napr. počas noci)
›› Široký sortiment jednotiek: vzduchový
výkon od 150 až do 2 000 m³/h
›› Špeciálne vyvinutý HEP výmenník tepla
(papier s vysokou účinnosťou)
›› Odvod kondenzátu nie je potrebný
›› Možnosť podtlakovej aj pretlakovej prevádzky
PAPIER S VYSOKOU ÚČINNOSŤOU
VONKAJŠIA JEDNOTKA
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
30,6°C
62% RH
SA
27,4°C
63% RH
Teplota a vlhkosť
RH: Relatívna vlhkosť
SA: Prívod vzduchu (do miestnosti)
RA: Odvod vzduchu (z miestnosti)
SA
Integrálna vložka
RA
RA
26°C
50% RH
32°C
70% RH
Integrálna vložka
Vetranie
Príkon
Režim rekuperácie tepla Nom.
Veľmi vysoké ot.
Veľmi vysoké ot.
Režim obtoku
Nom.
Účinnosť rekuperácie tepla Veľmi vysoké ot.
Účinnosť rekuperácie Chladenie
Veľmi vysoké ot.
vlhkosti
Vykurovanie
Veľmi vysoké ot.
Prevádzkový režim
Systém rekuperácie
Prvok rekuperácie
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Režim rekuperácie tepla Veľmi vysoké ot.
Prietok vzduchu
Režim obtoku
Veľmi vysoké ot.
Externý statický tlak Veľmi vysoké ot.
Režim rekuperácie tepla Veľmi vysoké ot.
Hladina
akustického tlaku Režim obtoku
Veľmi vysoké ot.
Prevádzkový
Min.
rozsah
Max.
Relatívna vlhkosť
Priemer pripojovacieho VZT potrubia
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
kW
kW
%
%
%
mm
kg
m³/h
m³/h
Pa
dBA
dBA
°CDB
°CDB
%
mm
Hz / V
A
VAM150FA
0,116
0,116
74
VAM250FA
0,141
0,141
72
VAM350FA
VAM500FA
VAM650FA
VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA
0,194
0,212
0,380
0,451
0,469
0,864
0,953
0,194
0,212
0,380
0,451
0,469
0,864
0,953
75
74
75
58
61
58
60
61
64
65
62
63
65
66
Režim rekuperácie tepla/režim obtoku/režim Fresh-up
Krížový výmenník vzduch-vzduch (citeľné aj viazané teplo)
Špeciálne upravený nehorľavý papier
364x1.004x1.156 726x1.514x868 726x1.514x1.156
285x776x525
301x828x816
364x1.004x868
24
33
48
61
132
158
150
250
350
500
650
800
1.000
1.500
2.000
150
250
350
500
650
800
1.000
1.500
2.000
69
64
98
93
137
157
137
27 / 28,5
28 / 29
32 / 34
33 / 34,5
34,5 / 35,5
36 / 37
36 / 37
39,5 / 41,5
40 / 42,5
27 / 28,5
28 / 29
32 / 34
33,5 / 34,5
34,5 / 35,5
36 / 37
36 / 37
40,5 / 41,5
40 / 42,5
-15
50
80% alebo menej
100
150
200
250
350
1~/50/60/220-240/220
15
89
VKM-G(M)
››
››
››
››
››
››
Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla,
zvlhčovanie a spracovanie čistého vzduchu
Vytvára vysoko kvalitné vnútorné prostredie prdohrevom
alebo predchladením dodávaného čerstvého vzduchu
Zvlhčovanie prívodného vzduchu udržiava príjemnú
úroveň vlhkosti aj počas vykurovania
Vetranie s úsporou energie pomocou
rekuperácie pri vykurovaní aj chladení
Funkcia voľného chladenia, keď je vonkajšia teplota
nižšia než vnútorná (napr. počas noci)
Špeciálne vyvinutý HEP výmenník tepla
(papier s vysokou účinnosťou)
Možnosť podtlakovej aj pretlakovej prevádzky
Vetranie a priamy výparník
Režim rekuperácie tepla Nom.
Veľmi vysoké ot.
Príkon
Veľmi vysoké ot.
Režim obtoku
Nom.
Záťaž klimatizácie Chladenie
čerstvým vzduchom Vykurovanie
Účinnosť rekuperácie tepla Veľmi vysoké ot.
Účinnosť rekuperácie vlhkosti Chladenie
Veľmi vysoké ot.
Prevádzkový režim
Systém rekuperácie
Prvok rekuperácie
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Režim rekuperácie tepla Veľmi vysoké ot.
Prietok vzduchu
Režim obtoku
Veľmi vysoké ot.
Externý statický tlak Veľmi vysoké ot.
Režim rekuperácie tepla Veľmi vysoké ot.
Hladina
akustického tlaku Režim obtoku
Veľmi vysoké ot.
Prevádzkový
Okolo jednotky
rozsah
Privádzaný vzduch
Odvádzaný vzduch
Priemer pripojovacieho VZT potrubia
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
Vetranie, priamy výparník a zvlhčovač
Režim rekuperácie tepla Nom.
Veľmi vysoké ot.
Príkon
Veľmi vysoké ot.
Režim obtoku
Nom.
Záťaž klimatizácie Chladenie
čerstvým vzduchom Vykurovanie
Účinnosť rekuperácie tepla Veľmi vysoké ot.
Účinnosť rekuperácie vlhkosti Chladenie
Veľmi vysoké ot.
Prevádzkový režim
Systém rekuperácie
Prvok rekuperácie
Zvlhčovač
Systém
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Režim rekuperácie tepla Veľmi vysoké ot.
Prietok vzduchu
Režim obtoku
Veľmi vysoké ot.
Externý statický tlak Veľmi vysoké ot.
Režim rekuperácie tepla Veľmi vysoké ot.
Hladina
akustického tlaku Režim obtoku
Veľmi vysoké ot.
Prevádzkový
Okolo jednotky
rozsah
Privádzaný vzduch
Odvádzaný vzduch
Priemer pripojovacieho VZT potrubia
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Prívod vody
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
kW
kW
kW
kW
%
%
mm
kg
m³/h
m³/h
Pa
dBA
dBA
°CDB
°CDB
°CDB
mm
mm
mm
VKM50G
0,560
0,560
4,71
5,58
76
64
VKM80G
0,620
0,620
7,46
8,79
78
66
Režim rekuperácie tepla/režim obtoku/režim Fresh-up
Krížový výmenník vzduch-vzduch (citeľné aj viazané teplo)
Špeciálne upravený nehorľavý papier
387x1.764x1.214
109
750
750
170
40 / 41 / 41,5
40 / 41 / 41,5
0°C~40°CDB, 80 % relatívnej vlhkosti alebo menej
-15°C~40°CDB, 80 % relatívnej vlhkosti alebo menej
0°C~40°CDB, 80 % relatívnej vlhkosti alebo menej
250
6,35
12,7
PT3/4 vonkajší závit
1~/50/220-240
15
387x1.764x832
96
500
500
180
38 / 38,5 / 39
38 / 38,5 / 39
200
Hz / V
A
kW
kW
kW
kW
%
%
mm
kg
m³/h
m³/h
Pa
dBA
dBA
°CDB
°CDB
°CDB
mm
mm
mm
mm
VKM50GM
0,560
0,560
4,71
5,58
76
64
VKM80GM
0,620
0,620
7,46
8,79
78
66
Režim rekuperácie tepla/režim obtoku/režim Fresh-up
Krížový výmenník vzduch-vzduch (citeľné aj viazané teplo)
Špeciálne upravený nehorľavý papier
Typ s voľným odparovaním
387x1.764x1.214
120
750
750
140
38,5 / 39 / 40
38,5 / 39 / 40
0°C~40°CDB, 80 % relatívnej vlhkosti alebo menej
-15°C~40°CDB, 80 % relatívnej vlhkosti alebo menej
0°C~40°CDB, 80 % relatívnej vlhkosti alebo menej
250
6,35
12,7
6,4
PT3/4 vonkajší závit
1~/50/220-240
15
387x1.764x832
102
500
500
160
37 / 37,5 / 38
37 / 37,5 / 38
200
Hz / V
A
90
VKM100G
0,670
0,670
9,12
10,69
74
62
114
950
950
150
40 / 40,5 / 41
40 / 40,5 / 41
VKM100GM
0,670
0,670
9,12
10,69
74
62
125
950
950
110
39 / 39,5 / 40
39 / 39,5 / 40
FXMQ-MF
Jednotka pre prívod čerstvého vzduchu,
vetranie a úpravu čerstvého vzduchu
›› Možnosť prívodu 100% čerstvého vzduchu
›› Ideálne riešenie pre obchody, reštaurácie alebo
kancelárie, ktoré vyžadujú maximálny podlahový
priestor pre nábytok, dekorácie a príslušenstvo
›› Prevádzkový rozsah: -5°C až 43°C
›› Externý statický tlak až do 225 Pa umožňuje
veľké dĺžky potrubí a flexibilitu použitia:
ideálne na použitie vo veľkých priestoroch
Vetranie a úprava čerstvého vzduchu
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Externý statický tlak
Štandard
Chladivo
Typ
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Nom. ot. (220 V)
Akustický tlak
Chladenie
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m3/min
m3/min
Pa
dBA
dBA
mm
mm
FXMQ125MF
14,0
8,9
0,359
0,359
470x744x1.100
86
18
FXMQ200MF
22,4
13,9
0,548
0,548
FXMQ250MF
28,0
17,4
0,638
0,638
470x1.380x1.100
123
28
225
R-410A
-
185
42
35
205
47
9,52
19,1
PS1B
1~ / 50 / 220-240
15,9
Hz / V
91
22,2
EKEQMCB
Aplikácie VRV® so VZT jednotkami
›› Integrované riešenie klimatizácie
a VZT od jedného dodávateľa!
›› Pripojenie akejkoľvek VZT jednotky
k akémukoľvek systému VRV®!
–– Možné aj pre VRV® WIII s geotermálnym zdrojom!
Súprava EKEXV
›› Účinnosť systému DX na chladenie a vykurovanie!
›› Unikátna aplikácia pre Daikin VRV®III
rekuperácia tepla s nepretržitým
vykurovaním aj počas rozmrazovania!
EKEQMCB
potrubie pre pary chladiva
potrubie pre kvapalinu
F1-F2
externá komunikácia
EKEQMCB
KOMUNIKAČNÉ ADAPTÉRY
Typ regulácie
Možnosti regulácie
Regulácia Daikin
Regulácia teploty v miestnosti [cez diaľkový ovládač (príslušenstvo) alebo cez externý teplotný snímač do miestnosti (príslušenstvo)]
Regulácia teploty vratného vzduchu (cez dodávaný termistor)
Nastavenie teploty 16 ~ 32°C cez diaľkový ovládač Daikin (príslušenstvo)
Zap/vyp možný voľný vstup
Beznapäťový výstup chodu ventilátora (napr. na zastavenie VZT počas rozmrazovania)
Beznapäťový výstup prevádzky/poruchy pomocou príslušenstva (KRP4A51)
Rozsah regulácie
Vstupy a výstupy
Diaľkový ovládač Daikin
Rozmery
Hmotnosť
Napájanie
BRC1D52
BRC1E51A
Výška
Šírka
Hĺbka
Vyžaduje sa pre reguláciu (objednáva sa samostatne)
Súpravy expanzných ventilov
Chladenie
Minimum
Povolený výkon
výmenníka tepla (teplota
Štandard
vyparovania 6°C) Maximum
Vykurovanie
Minimum
(teplota
Štandard
kondenzácie 46°C) Maximum
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku Nom.
Prevádzkový
Chladenie
Min./Max.
rozsah
Vykurovanie
Min./Max.
Prevádzkový rozsah - Chladenie
Max.
teplota na výmenníku Vykurovanie
Min.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
1
2
132
400
200
3,6
1~ / 230V / 50Hz
mm
mm
mm
kg
kW
kW
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
°CDB
°CWB
°CDB
°CDB
mm
mm
EKEXV50
5,0
5,6
6,2
5,6
6,3
7,0
EKEXV63
6,3
7,1
7,8
7,1
8,0
8,8
EKEXV80
7,9
9,0
9,9
8,9
10,0
11,1
6,35
6,35
45% relatívnej vlhkosti
Teplotu vzduchu vstupujúceho do výmenníka v režime vykurovania je možné znížiť na -5°CDB. Ďalšie informácie vám poskytne miestny predajca
92
EKEXV100
EKEXV125
10,0
12,4
11,2
14,0
12,3
15,4
11,2
13,9
12,5
16,0
13,8
17,3
401x215x78
2,9
45
-5,0/46,0
-/351
102
R-410A
9,52
9,52
EKEXV140
15,5
16,0
17,6
17,4
18,0
19,8
EKEXV200
17,7
22,4
24,6
19,9
25,0
27,7
EKEXV250
24,7
28,0
30,8
27,8
31,5
34,7
Systém typu PLUG and PLAY VRV® - pripojenie systému VZT
V ZT JE D NOT KY
PR E
››
››
››
››
››
››
››
Vnútorné jednotky VRV a VZT jednotky v jednom systéme VRV
Monovalentné chladenie a vykurovanie pre VZT jednotky
Pripojenie VZT jednotky ako štandardnej vnútornej jednotky VRV
Regulácia dodávaná a inštalovaná výrobcom
Stála a komfortná regulácia teploty dodávaného vzduchu
Rýchla a jednoduchá montáž
Štandardná záruka DAIKIN
S novým systémom pripojenia VRV DAIKIN typu“PLUG and PLAY”
Okrem toho, invertor technológia Daikin pre plynulú
je možné pripojiť vnútorné jednotky VRV a VZT jednotky
a účinnú reguláciu výkonu kombinovaná s vysoko
na úpravu čerstvého vzduchu k rovnakému potrubiu
dômyselne navrhnutou a inštalovanou reguláciou VZT
s chladivom, čím sa vylepší flexibilita konštrukcie a zvýši
jednotky vo výrobe zaisťuje stálu a komfortnú teplotu
energetická účinnosť. Aj úpravu čerstvého vzduchu,
dodávaného vzduchu.
aj klimatizáciu je možné úspešne dosiahnuť v jednom
Nesmieme však zabudnúť aj na obchodné výhody, ktoré
systéme s priamou expanziou pomocou technológie
vám pripojenie VRV typu “PLUG and PLAY” DAIKIN prinesie.
DAIKIN VRV bez zvyčajných návrhových problémov potreby
Možnosť pripojenia VZT jednotiek so štandardnými
systému VRV na klimatizáciu a samostatných systémov
vnútornými
vykurovania a chladenia iba pre VZT jednotky.
vykurovacieho a chladiaceho systému VRV vám poskytne
Regulácia VZT jednotiek, dodávaná a inštalovaná
príležitosť na úplné zbavenie sa kotlov na fosílne palivá,
výrobcom, zaručuje rýchle a jednoduché pripojenie
chladičov a vodného potrubia a tým značne znížiť
typu “PLUG and PLAY” VZT jednotiek rovnako ako
celkové investičné náklady.
štandardnej vnútornej jednotky VRV.
Systém pripojenia VRV typu “PLUG and PLAY” Daikin
Táto inovácia prináša celkové monovalentné riešenie
vám ponúka najúčinnejšiu a inštalačne najjednoduchšiu
s priamou expanziou pre požiadavky vykurovania,
technológiu s najnižšími investičnými nákladmi pre
chladenia a úpravy čerstvého vzduchu aplikácii
potreby vykurovania a chladenia vašich projektov na
klimatizačných jednotiek.
klimatizáciu.
93
jednotkami
VRV
do
monovalentného
Systém typu PLUG and PLAY VRV® - pripojenie systému VZT
R EG ULÁCIA D O DÁVAN Á
A IN ŠTA LO VA NÁ VÝR OB COM
Pre všetky VZT jednotky systému pripojenia VRV typu “PLUG and PLAY” sa
dodáva regulácia zhotovená a inštalovaná výrobcom.
Balík regulácie obsahuje:
›› Súpravy expanzných ventilov EKEXV, ktoré sú už nainštalované v jednotke,
a preto je potrebné pripojiť iba potrubie s chladivom.
›› Zariadenie regulácie nainštalované výrobcom pre VZT jednotku ako snímače teploty a tlaku, regulátory a pod.
›› Ovládací panel na ovládanie celej VZT jednotky na základe prívodnej teploty vrátane komunikačných adaptérov EKEQMCB.
To zaručuje rýchle a jednoduché pripojenie typu
“PLUG and PLAY” VZT jednotiek k systému VRV
rovnako ako štandardnej vnútornej jednotky
VRV. Možnosť obsluhy VZT jednotky pomocou
štandardného diaľkového ovládača DAIKIN veľmi
zjednodušuje ovládanie celkového systému. Pomocou
centrálneho diaľkového ovládania má používateľ široký
výber riadiacich systémov, ktoré integrujú klimatizáciu
a vetranie do jedného riadiaceho systému.
ŠTANDARDIZOVANÉ
PREDKONFIGUROVANÉ VZT JEDNOTKY
Nasledujúce predkonfigurované VZT jednotky sú špeciálne určené na splnenie požiadaviek, ktoré sú potrebné pre
systém pripojenia VRV typu “PLUG and PLAY” ako aj zaistenie maximálnej energetickej účinnosti a úrovne komfortu
pre štandardné klimatizačné aplikácie.
Predkonfigurovaná VZT jednotka
+
94
Regulácia inštalovaná výrobcom
Systém typu PLUG and PLAY VRV® - pripojenie systému VZT
ŠTA NDA R D NÉ P RÍ VODN É
JED NOT KY PR E AP L I K ÁC I E
S CHL A D ENÍM
Tieto jednotky sú len pre prívod vzduchu (iba prívodný ventilátor len pre prívod) s integrovanou zmiešavacou komorou (0-100 %
čerstvého vzduchu) a ak sú pripojené k vonkajšej jednotke DAIKIN VRV môžu fungovať len v režime chladenia.
Konštrukcia: hliníkový rám 40 mm, plochý panel 25 mm s penovou izoláciou (40 ÷ 50 kg/m3), Materiál vonkajšej vrstvy: sivý
plastisol 0,7 mm, Materiál vnútornej vrstvy: pozinkovaný 0,5 mm
Komponenty v smere prúdenia vzduchu:
1) Zmiešavacia komora s regulačnými klapkami vrátane 1 x žalúzia, 1 x flexibilné spojenie a servopohony inštalované výrobcom
2) Kapsový filter F5 s diferenčným ukazovateľom tlaku inštalovaným výrobcom a závesnými dvierkami
3) Sekcia pre súpravy expanzných ventilov EKEXV inštalovaných výrobcom
4) Chladiaci výmenník s priamou expanziou s pozinkovaným odvodňovacím otvorom a eliminátorom kvapiek
5) Ventilátor prívodu vzduchu (vrátane závesných dvierok, inšpekčného otvoru, ochrany pohonu, nainštalovaného a zapojeného svetla a spínača zap/vyp)
6) Flexibilné pripojenie
7) 150 mm základový rám
Prietok vzduchu
m³/h
2.000
3.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Šírka
Výška
Dĺžka
Hmotnosť
Celkový chladiaci výkon
Citeľný chladiaci výkon
Externý statický tlak
Max. príkon ventilátora
mm
mm
mm
kg
kW
kW
Pa
kW
950
810
3130
~ 300
20,60
10,90
450
1,10
1000
940
3350
~ 350
28,80
16,40
450
1,50
1150
960
3690
~ 400
40,70
22,00
450
2,20
1350
1060
3691
~ 470
58,70
32,90
450
3,00
1550
1060
4060
~600
83,40
43,40
450
5,50
1550
1260
4290
~700
100,30
55,20
450
5,50
1650
1310
4290
~700
117,30
65,70
450
7,50
1 x EKEXV200
1 x EKEQMCB
1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB
2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB
2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB
3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB
4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB
4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB
1 x 184
1 x 257
2 x 182
2 x 262
3 x 248
4 x 224
4 x 262
Inštalované sady pripojenia VRV
Index výkonu
Podmienky: Vonkajší vzduch: Leto 35°C/50 % relatívnej vlhkosti, Privádzaný vzduch: Leto 19°C
1) Výška spolu so základovým rámom 150 mm
2) Šírka a výška bez ovládacieho panela nainštalovaného výrobcom
3) Expanzné ventily EKEXV inštalované vo VZT jednotke. EKEQMCB inštalované v ovládacom paneli
4) Maximálny index pripojenia celkového systému VRV: 110%
5) Súčet indexov výkonov expanzných ventilov EKEXV nesmie prekročiť 30 % pri použití v systéme s inými vnútornými jednotkami
95
Systém typu PLUG and PLAY VRV® - pripojenie systému VZT
ŠTA NDA R D NÉ P RÍ VODN O ODV ODNÉ JED N OT KY P RE
A P LI K ÁCIE S CH L ADE N Í M /
V YKUR O VA NÍM
Tieto jednotky sú s prívodom aj odvodom (prívodný a odvodný ventilátor) s integrovanou zmiešavacou komorou (0-100 %
čerstvého vzduchu), so systémom rekuperácie tepla (doskový alebo rotačný výmenník tepla alebo rotačné koleso) a ak sú pripojené
k vonkajšej jednotke DAIKIN VRV, môžu fungovať v režime chladenia alebo vykurovania.
Konštrukcia: hliníkový rám 40 mm, plochý panel 25 mm s penovou izoláciou (40 ÷ 50 kg/m3), Materiál vonkajšej vrstvy: sivý plastisol
0,7 mm, Materiál vnútornej vrstvy: pozinkovaný 0,5 mm
Komponenty v smere prúdenia vzduchu:
Prúd prívodu vzduchu:
1) Klapková komora vrátane 1 x žalúzia a servopohony inštalované výrobcom
2) Kapsový filter F5 s diferenčným ukazovateľom tlaku inštalovaným výrobcom a závesnými dvierkami
3) Systém rekuperácie tepla (doskový alebo rotačný výmenník tepla)
4) Zmiešavacia komora s regulačnými klapkami a servopohony inštalované výrobcom
5) Chladiaci/vykurovací výmenník s priamou expanziou s pozinkovaným odvodňovacím otvorom a eliminátorom kvapiek
6) Ventilátor prívodu vzduchu (vrátane závesných dvierok, inšpekčného otvoru, ochrany pohonu, nainštalovaného a zapojeného svetla a spínača zap/vyp)
7) Flexibilné pripojenie
8) 150 mm základový rám
Prúd odvodu vzduchu:
1) Plochý filter G4 s diferenčným ukazovateľom tlaku inštalovaným výrobcom a závesnými dvierkami
2) Odvodný ventilátor (vrátane závesných dvierok, inšpekčného otvoru, ochrany
pohonu, nainštalovaného a zapojeného svetla a spínača zap/vyp)
3) Zmiešavacia komora s regulačnými klapkami a servopohony inštalované výrobcom
4) Systém rekuperácie tepla (doskový alebo rotačný výmenník tepla)
5) Klapková komora vrátane 1 x žalúzia a servopohony inštalované výrobcom
Prietok vzduchu
m³/h
Šírka
mm
Výška
mm
Dĺžka
mm
Hmotnosť
kg
Celkový chladiaci výkon kW
Citeľný chladiaci výkon
kW
Celkový vykurovací výkon kW
Externý statický tlak
Pa
Max. príkon prívodného ventilátora kW
Max. príkon odvodného ventilátor kW
Inštalované sady pripojenia VRV
Index výkonu
2.000
3.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
950
1450
2960
~ 550
20,6
10,9
11,25
450
1,10
1,10
1000
1710
3440
~ 680
28,8
16,4
16,50
450
2,20
1,50
1150
1750
3190
~ 700
40,7
22
21,30
450
2,20
2,20
1350
1950
3330
~ 900
58,70
32,90
32,26
450
4,00
3,00
1550
1950
3730
~ 1020
83,40
43,40
44,40
450
5,50
4,00
1650
2350
3700
~ 1270
100,30
55,20
57,91
450
5,50
5,50
2000
2350
4020
~ 1560
117,30
65,70
78,31
450
11,00
7,50
1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB
1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB
2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB
2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB
3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB
4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB
4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB
1 x 184
1 x 257
2 x 182
2 x 262
3 x 248
4 x 224
4 x 262
Podmienky: Vonkajší vzduch: Leto 35°C/50 % relatívnej vlhkosti, Zima -15°C/90 % relatívnej vlhkosti, Privádzaný vzduch: Leto 19°C, Zima 26°C
1) Výška spolu so základovým rámom 150 mm
2) Šírka a výška bez ovládacieho panela nainštalovaného výrobcom
3) Expanzné ventily EKEXV inštalované vo VZT jednotke. EKEQMCB inštalované v ovládacom paneli
4) Maximálny index pripojenia celkového systému VRV: 110%
5) Súčet indexov výkonov expanzných ventilov EKEXV nesmie prekročiť 30 % pri použití v systéme s inými vnútornými jednotkami
96
Systém typu PLUG and PLAY VRV® - pripojenie systému VZT
KOMF O R T NÉ PR Í VODN O ODV ODNÉ JED N OT KY P RE
A P LI K ÁCIE S CH L ADE N Í M /
V YKUR O VA NÍM
Tieto jednotky sú s prívodom aj odvodom (prívodný a odvodný ventilátor) s integrovanou zmiešavacou komorou (0-100 %
čerstvého vzduchu), so systémom rekuperácie tepla (doskový alebo rotačný výmenník tepla alebo rotačné koleso) a ak sú
pripojené k vonkajšej jednotke DAIKIN VRV, môžu fungovať v režime chladenia alebo vykurovania.
Konštrukcia: hliníkový rám 40 mm, stupňovitý panel 42 mm s minerálnou vlnou (90 kg/m3), Materiál vonkajšej vrstvy: sivý
plastisol 0,7 mm, Materiál vnútornej vrstvy: pozinkovaný 0,5 mm
Komponenty v smere prúdenia vzduchu:
Prúd prívodu vzduchu:
1) Klapková komora vrátane 1 x žalúzia a servopohony inštalované výrobcom
2) Filtračná komora: predfilter G4 a kapsový filter F7 s diferenčným ukazovateľom tlaku inštalovaným výrobcom a závesnými dvierkami
3) Systém rekuperácie tepla (doskový alebo rotačný výmenník tepla)
4) Zmiešavacia komora s regulačnými klapkami a servopohony inštalované výrobcom
5) Chladiaci výmenník s priamou expanziou s pozinkovaným odvodňovacím otvorom a eliminátorom kvapiek
6) Ventilátor prívodu vzduchu (vrátane závesných dvierok, inšpekčného otvoru, ochrany pohonu, nainštalovaného a zapojeného svetla a spínača zap/vyp)
7) Prázdna komora
8) Tlmič hluku 500 mm
9) Kapsový filter F9 s diferenčným ukazovateľom tlaku inštalovaným výrobcom a závesnými dvierkami
10) Flexibilné pripojenie
11) 150 mm základový rám
Prúd odvodu vzduchu:
1) Kapsový filter F6 s diferenčným ukazovateľom tlaku inštalovaným výrobcom a závesnými dvierkami
2) Odvodný ventilátor (vrátane závesných dvierok, inšpekčného otvoru, ochrany
pohonu, nainštalovaného a zapojeného svetla a spínača zap/vyp)
3) Zmiešavacia komora s regulačnými klapkami a servopohony inštalované výrobcom
4) Systém rekuperácie tepla (doskový alebo rotačný výmenník tepla)
5) Klapková komora vrátane 1 x žalúzia a servopohony inštalované výrobcom
Prietok vzduchu
m³/h
Šírka
mm
Výška
mm
Dĺžka
mm
Hmotnosť
kg
Chladiaci výkon
kW
Chladiaci výkon
kW
Celkový vykurovací výkon kW
Externý statický tlak
Pa
Max. príkon prívodného ventilátora kW
Max. príkon odvodného ventilátor kW
Inštalované sady pripojenia VRV
Index výkonu
2.000
3.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
950
1450
4740
~ 830
20,6
10,9
11,25
450
1,50
1,10
1000
1710
5170
~ 990
28,8
16,4
16,50
450
2,20
1,50
1150
1750
4900
~ 1070
40,7
22
21,30
450
3,00
2,20
1350
1950
5050
~ 1301
58,70
32,90
32,26
450
4,00
3,00
1550
1950
5560
~ 1520
83,40
43,40
44,40
450
5,50
4,00
1650
2350
5580
~ 1835
100,30
55,0
57,91
450
7,50
5,50
1650
2350
5760
~ 2230
117,30
65,70
78,31
450
11,00
7,50
1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB
1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB
2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB
2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB
3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB
4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB
4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB
1 x 184
1 x 257
2 x 182
2 x 262
3 x 248
4 x 224
4 x 262
Podmienky: Vonkajší vzduch: Leto 35°C/50 % relatívnej vlhkosti, Zima -15°C/90 % relatívnej vlhkosti, Privádzaný vzduch: Leto 19°C, Zima 26°C
1) Výška spolu so základovým rámom 150 mm
2) Šírka a výška bez ovládacieho panela nainštalovaného výrobcom
3) Expanzné ventily EKEXV inštalované vo VZT jednotke. EKEQMCB inštalované v ovládacom paneli
4) Maximálny index pripojenia celkového systému VRV: 110%
5) Súčet indexov výkonov expanzných ventilov EKEXV nesmie prekročiť 30 % pri použití v systéme s inými vnútornými jednotkami
97
VZT jednotky
SORTIMENT VZT JEDNOTIEK
Široký štandardný sortiment ponúka prietokové množstvá vzduchu od 1 100 m3/h až do
124 000 m3/h s možnosťou výberu najvhodnejšej prietokovej rýchlosti vzduchu, v závislosti od
jeho úpravy. Okrem toho, je pri rovnakom prietoku možné prispôsobiť rozmery (šírka x výška)
rozmerovým obmedzeniam inštalácie. Všetky modely sú zhotovené modulárne, aby uľahčili
prepravu a zjednodušili montáž na mieste. VZT jednotky nemajú žiadne zvary a na požiadanie sa
môžu dodať úplne demontované, aby ich bolo možné inštalovať priamo na mieste.
›› Štandardné veľkosti zariadení sú optimalizované na dosiahnutie najlepšieho kompromisu
medzi konkurencieschopnosťou a výrobnou štandardizáciou.
›› ”Nekonečne” variabilné veľkosti sú navrhnuté na prekonanie inštalačných prekážok na
miestach, kde sa požiadavky na “šírku x výšku” musia prispôsobiť danému priestoru. Systém
ponúka možnosť upraviť rozmery zariadenia v 5 cm krokoch.
OVLÁDANIE
Na požiadanie je možné vybaviť všetky jednotky systémom regulácie alebo ovládania, ktorý môže
samostatne riadiť jednotku alebo komunikovať s externým riadiacim systémom. Časť silového
napájania ovládacieho panelu, invertory, mikroprocesor, snímače merania teploty, vlhkosti a kvality
vzduchu, regulačné ventily, servopohony klapiek, bezpečnostné zariadenia a ovládanie sú len
niektoré komponenty, ktoré je možné nainštalovať na zariadene na požiadanie, aby poskytovali
ešte komplexnejší produkt a rýchlejšiu inštaláciu.
98
VZT jednotky
TECHNICKÉ MOŽNOSTI
Všetky jednotky boli vyvinuté so špeciálnym ohľadom na energetickú účinnosť. Výmenné povrchy, účinnosť motora, filtrácia,
izolácia, redukcia trenia a pokles tlaku v prietoku vzduchu vo vnútri VZT jednotiek sú len niektoré príklady najdôležitejších
parametrov, ktoré sa zvážili pri vývoji dizajnu. Všetko to vytvára produkt, ktorý je možné jednoducho vložiť do systému a ktorý je
schopný prispievať k celkovým úsporám energie.
Rám
Konštrukcia nosného rámu je z eloxovaného hliníka (vhodná na
inštaláciu najmä na miestach s agresívnou atmosférou) alebo
z hliníkových profilov rozmerov 40 x 40 alebo 60 x 60 mm. Na výber
aj rám s prerušeným tepelným mostom (rozmer 60 x 60 mm) alebo
so zaobleným profilom (vhodný pre aplikácie v potravinárskom
sektore alebo tam, kde sa vyžaduje vysoká úroveň hygieny). Všetky
profily majú dvojitú komoru, takže upevňovacie skrutky sú úplne
zapustené a nevyčnievajú vo vnútri VZT jednotiek (čo je v súlade
s aktuálnymi predpismi o predchádzaní nehodám) a sú vybavené aj
tesnením, ktoré sa ukladá do vnútra profilu, aby sa zaistilo maximálne
utesnenie. Konštrukcia je ukončená trojcestnými nylonovými spojmi
vloženými v rohoch, zatiaľ čo základový rám, samostatný v každej
časti, je z hliníku s rohmi vylisovanými pod tlakom, aby sa uľahčilo
dvíhanie.
Panely
Výplňové panely sú z dvojitých plechov vyplnených izoláciou
a môžu byť ploché (hrúbka 25 a 46 mm) alebo stupňovité (hrúbka
42 a 62 mm). Stupňovité panely umožňujú rovný povrch vo vnútri
jednotky, čím zaručujú plynulosť medzi panelom a profilom. Izoláciu
tvorí buď polyuretánová pena (40 ÷ 50 kg/m3), alebo minerálna vlna
prilepená k panelu (90 kg/m3).
Plochý panel
Polyuretánová pena
Stupňovitý panel
Hliníkový profil s prerušením
tepelného mostu
Zostava motora ventilátora
Zostavu motora ventilátora tvorí nosná konštrukcia s dvoma
hliníkovými profilmi, ktoré absorbujú prenášané otrasy a motora
upevneného na napínacom posúvači. Konštrukcia sa nikdy nedotýka
spodnej časti jednotky, pretože hliníkové profily prenášajú hmotnosť
na konštrukciu VZT jednotky a tak zaisťujú maximálnu izoláciu od
vibrácií. Takýmto riešením je zaistené, že VZT jednotka neprenesie
vibrácie na žiadny rovný povrch, na ktorom je nainštalovaná.
Základový rám
Napínací posúvač
Konštrukcia s dvoma hliníkovými profilmi
99
Roh
VZT jednotky
Ukotvenie panelov
Spoje sú z nerezovej ocele so samoreznými skrutkami umiestnenými
v nylónových puzdrách a zachytené v paneli s externým uzáverom.
Tento systém úplne skrýva skrutky v paneli a vďaka samouťahovacím
a samocentrovacím skrutkám je aj po čase zaistená tesnosť.
Skrutka
Nylónové puzdro
Uzáver
Dvierka
Pre pretlakové sekcie je možné poskytnúť dvierka s otváraním
smerom von alebo dovnútra na kontrolu alebo servis. Dvierka môžu
byť na závesoch s otváraním doprava alebo doľava alebo môžu byť
plne odmontovateľné.
Otvory
Inšpekčné otvory majú dvojitú stenu vyrobenú z polykarbonátu.
Upevňovací systém s poistnými skrutkami prechádza len cez
polykarbonátové teleso (a nie cez panel) a interné a externé tesnenie
otvoru zabraňuje vytváraniu kondenzátu a zabezpečuje maximálne
tesnenie.
Filtre
Počas konfigurácie jednotky sa venuje špeciálna pozornosť polohe
filtrov v jednotke, aby sa maximalizovala ich účinnosť. Všetky filtre
sú upevnené na samostatných rámoch a vybavené tesnením, aby
zaručili účinnú filtráciu. Okrem toho, všetky jednotky sú zhotovené
tak, aby umožnili vyberanie filtrov zo znečistenej strany a tak predišli
možnej kontaminácii okruhu vzduchu počas údržby.
Ukotvenie panelu
Závesy (s otváraním doprava
alebo doľava alebo s možnosťou
úplného odobratia dverí)
Upevňovací
systém
Interné a externé
tesnenie
Dostupné komponenty
Filter
›› Syntetický skladaný filter
›› Plochý filter - hliníková sieť/nerezová
oceľ 304
›› Pevný/mäkký kapsový filter
›› Filter s vysokou účinnosťou
›› Uhlíkový/dezodoračný filter
Výmenníky
›› Vodné výmenníky
›› Parné výmenníky
›› Kondenzačné výmenníky
›› Priamy expanzný výparník
›› Elektrické výmenníky
Zvlhčovače
›› Zvlhčovač s povrchovým vyparovaním stála strata vody
›› Zvlhčovač s povrchovým vyparovaním
s recirkulačným čerpadlom
›› Zvlhčovač s rozprašovaním vody stála strata vody
›› Zvlhčovač s rozprašovaním vody
s recirkulačným čerpadlom
›› Parný zvlhčovač so sieťovou distribúciou
›› Parný zvlhčovač s lokálnou distribúciou
›› Zvlhčovač s jemným rozprašovaním vody
Ventilátory
›› Ventilátor s dopredu zahnutými
lopatkami
›› Ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
›› S voľným obežným kolesom
SYSTÉMY REKUPERÁCIE TEPLA
›› Rotačný výmenník tepla, tepelný alebo
entalpický
›› Doskový s krížovým prúdením
›› Glykolové výmenníky
INÉ KOMORY
›› Tlmiče hluku
›› Zmiešavacia komora s manuálnymi
klapkami alebo so servopohonmi
›› Prázdna komora
›› Sekcia plynového horáka
›› Regulácia, vrátane invertorov,
inštalovaná výrobcom
“ Ponuka kompletného sortimentu: od štandardných veľkostí až po riešenia podľa požiadavky. “
100
ERQ
››
››
››
››
››
››
››
››
Kondenzačná jednotka s tepelným čerpadlom
Vysoko účinné riešenie chladenia a vykurovania pre jednotky VZT
Šetrí náklady na montáž - žiadne vodné potrubie, ochrana proti
zamrznutiu, chladiče alebo kotly nie sú potrebné na pokrytie
záťaže vykurovania a chladenia čerstvým vzduchom
Invertor technológia Daikin pre plynulú a účinnú reguláciu výkonu,
ktorá zaisťuje stálu a komfortnú teplotu dodávaného vzduchu
Veľký rozsah regulácie výkonu - znížený až na 18 %
nominálneho výkonu pri veľkosti 250
Široký prevádzkový rozsah - pre režim vykurovania až do
-20°C a pre chladenie až do +43°C vonkajšej teploty
Flexibilný výber regulácií od regulácie Daikin typu
plug&play až po sofistikovanú externú reguláciu
Široký výber príslušenstva napríklad režim nízkej hlučnosti
alebo externé regulované limitovanie príkonu
Systém priamej expanzie R410A pre pripojenie
k externým priamym výparníkom
Elektronický expanzný ventil
EKEXV
ERQ
VZT jednotka
Potrubie pre
kvapalinu
Potrubie pre pary
chladiva
Komunikácia Daikin
Ovládanie expanzného ventilu
Termistory
Komunikačný adaptér
EKEQDCB
EKEQFCB
Ovládač
(Daikin alebo externý)
102
ERQ
Kondenzačná jednotka s tepelným čerpadlom
Tepelné čerpadlo
ERQ100AV1
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Nominálny výkon*
ERQ-AV1
ERQ125AW1
ERQ200~250AW1
Chladenie kW
Vykurovanie kW
EER
COP
Použiteľné expanzné ventily
EKEXV #
Prevádzkový rozsah - vonk. teplota Chladenie
Vykurovanie
Prevádzkový rozsah - na
Chladenie
výmenníku vo VZT
Vykurovanie
Akustický výkon
Chladenie
Vykurovanie
Hladina akustického tlaku
Chladenie
Vykurovanie
Metóda rozmrazovania
Rozmery
Výška
Šírka
Hĺbka
Hmotnosť
Chladivo
R410A
Rozmery potrubia
Kvapalina
Plyn
Dĺžka potrubia
Maximum
Napájanie
Odporúčané istenie
°CDB
°CWB
°C
°C
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
kg
mm
mm
m
A
SÚPRAVY EXPANZNÝCH VENTILOV
Nominálny výkon výmenníka
tepla*
EKEXV
minimum
maximum
Vnútorný objem výmenníka tepla minimum
maximum
Rozmery
Výška
Šírka
Hĺbka
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku
Pripojenia potrubia
Vstup
Výstup
kW
kW
l
l
mm
mm
mm
kg
dBA
mm
mm
ERQ125AV1
ERQ125AW1
14
15,5
16
18
3,99
3,42
4,15
3,94
63 ~ 140
80 ~ 140
-5 ~ +46
-20 ~ +15.5
+14 WB ~ +25 WB / +35 DB
+10 DB ~ 27 DB
66
67
69
–
–
–
50
51
53
52
53
55
Reverzný cyklus, riadený elektronicky
1,345
900
320
120
4
9,52
9,52
9,52
15,9
15,9
19,1
55
1~ / 230V / 50Hz
32
EKEXV80
EKEXV100
EKEXV125
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV250
6,3
7,8
7,9
9,9
10
12,3
12,4
15,4
1,66
8,25
457
270
120
2,9
45
9,52
9,52
15,5
17,6
17,7
24,6
24,7
30,8
EKEQFCB
Regulácia Daikin
Voľná (Externá) regulácia
Regulácia teploty v miestnosti [cez diaľkový ovládač (príslušenstvo) Regulácia priameho výkonu 0~10V (5V = udržiavaný výkon, >5V
alebo cez externý teplotný snímač do miestnosti (príslušenstvo)] požadovaný chladnejší vzduch, <5V požadovaný teplejší vzduch)
Regulácia teploty vratného vzduchu (cez dodávaný termistor)
Nastavenie teploty 16 ~ 32°C cez diaľkový ovládač Daikin
(príslušenstvo)
Regulácia pevnej teploty vyparovania/kondenzácie
Vstup 0~10V z externého ovládača
Pevné nastavenie vyparovacej teploty na 5 ~ 12°C
Pevné nastavenie kondenzačnej teploty na 43 ~ 49°C
Zap/vyp beznapäťový vstup
Zap/vyp beznapäťový vstup
Beznapäťový výstup chodu ventilátora (napr. na zastavenie Beznapäťový výstup chodu ventilátora (napr. na zastavenie
VZT počas horúceho štartu a rozmrazovania)
VZT počas horúceho štartu a rozmrazovania)
Rozsah regulácie
Vstupy a výstupy
Výstup signalizácie prevádzky/poruchy pomocou
príslušenstva (KRP4A51)
Hmotnosť
Napájanie
BRC1D52 / BRC1E51A
Výška
mm
Šírka
mm
Hĺbka
mm
kg
PRÍSLUŠENSTVO
Elektromechanický prepínač chladenia/vykurovania (spínač)
Montážna krabička pre prepínač chladenia/vykurovania
Súprava kondenzačnej vaničky s centrálnym
výstupom kondenzátu
Diaľkový ovládač Daikin
Adaptér pre externé monitorovanie/reguláciu
Externý teplotný snímač do miestnosti
ERQ250AW1
22,4
28
25
31,5
4,29
3,77
4,5
4,09
100 ~ 250
125 ~ 250
-5 ~ +43
-20 ~ +15
+14 WB ~ +25 WB / +35 DB
+10 DB ~ 27 DB
72
78
78
–
–
–
54
57
58
–
–
–
Reverzný cyklus, riadený elektronicky
1,68
1,68
1,68
635
930
930
765
765
765
159
187
240
6,2
7,7
8,4
9,52
9,52
9,52
15,9
19,1
22,2
55
3N~/400V/50Hz
16
25
25
EKEQDCB
Typ regulácie
Možnosti regulácie
Diaľkový ovládač Daikin
Rozmery
ERQ200AW1
14
16
3,98
4
63 ~ 140
EKEXV63
KOMUNIKAČNÉ ADAPTÉRY
EKEQFCB
ERQ140AV1
11,2
12,5
3,99
4,56
63 ~ 125
KRC19-26
KJB111A
KWC26B160
KWC26B280
BRC1D52 / BRC1E51A
KRP4A53
KRCS01-1
Beznapäťový výstup rozmrazovania (napr. na zastavenie
VZT počas horúceho štartu a rozmrazovania)
Beznapäťový výstup prevádzky kompresora
Beznapäťový výstup indikácie poruchy
Vyžaduje sa pre reguláciu (objednáva sa samostatne)
Vyžaduje sa pre spustenie do prevádzky a servis (objednáva sa samostatne)
132
400
200
3,6
3,9
1~ / 230V / 50Hz
ERQ-AV1
ERQ125AW1
ERQ200,250AW1
•
•
•
•
•
•
•
EKEQDCB
EKEQFCB
•
•
•
•
•
103
CYQS/M/L-DK-F/C/R
Štandardná teplovzdušná clona Biddle pre ERQ
SAMOSTATNÝ SYSTĚM NA VYKUROVANIE ALEBO CHLADENIE
ERQ
›› Teplovzdušná clona na pripojenie k VRV systému
›› Medzi prvými DX teplovzdušnými clonami na trhu
›› Návratnosť vďaka technológií tepelného
čerpadla za menej než 1,5 roka
›› Účinnosť separácie teploty až 85 % vďaka
technológii usmerňovača, ktorá znižuje
turbulenciu pri prúdení vzduchu na minimum
›› Znižuje tepelné straty, nepohodlie zo studeného
prievanu a potrebu interných tepelných zdrojov
ŠTANDARDNÁ TEPLOVZDUŠNÁ CLONA BIDDLE (CY)
Malá
Štandardná teplovzdušná clona Biddle na pripojenie k ERQ
Príkon
Len ventilátor
Nom.
kW
Vykurovanie
Nom.
kW
Delta T
Vstup = teplota v miestnosti
K
Opláštenie
Farba
Rozmery
Výška
Jednotka F/C/R
mm
Šírka
Jednotka F/C/R
mm
Hĺbka
Jednotka F/C/R
mm
Požadovaný priestor pod stropom >
mm
Výška dverí
Max.
m
Šírka dverí
Max.
m
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Vykurovanie
m³/h
Hladina akustického tlaku Vykurovanie
dBA
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn
Požadované príslušenstvo (musí sa objednať samostatne)
Napájanie
Napätie
V
Stredná
CYQS150DK80F*BN / *SN CYQS200DK100F*BN / *SN CYQS250DK140F*BN / *SN CYQM100DK80F*BN / *SN CYQM150DK80F*BN / *SN CYQM200DK100F*BN / *SN CYQM250DK140F*BN / *SN
0,35
0,46
0,58
0,37
0,56
0,75
0,94
0,35
0,46
0,58
0,37
0,56
0,75
0,94
15
16
17
14
13
15
BN: RAL9016 / SN: RAL9006
BN: RAL9016 / SN: RAL9006
270 / 270 / 270
270 / 270 / 270
1.500 / 1.500 / 1.548 2.000 / 2.000 / 2.048 2.500 / 2.500 / 2.548 1.000 / 1.000 / 1.048 1.500 / 1.500 / 1.548 2.000 / 2.000 / 2.048 2.500 / 2.500 / 2.548
290 / 821 / 561
290 / 821 / 561
420
420
2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
1,5
2,0
2,5
1,0
1,5
2,0
2,5
66
83
107
57
73
94
108
1.746
2.328
2.910
1.605
2.408
3.210
4.013
49
50
51
50
51
53
54
R-410A
R-410A
9,52 / 16,0
9,52 / 19,0
9,52 / 16,0
9,52 / 19,0
Káblový diaľkový ovládač Daikin (BRC1E51A alebo BRC1D52)
Káblový diaľkový ovládač Daikin (BRC1E51A alebo BRC1D52)
230
230
Veľká
Štandardná teplovzdušná clona Biddle na pripojenie k ERQ
Príkon
Len ventilátor
Nom.
kW
Vykurovanie
Nom.
kW
Delta T
Vstup = teplota v miestnosti
K
Opláštenie
Farba
Rozmery
Výška
Jednotka F/C/R
mm
Šírka
Jednotka F/C/R
mm
Hĺbka
Jednotka F/C/R
mm
Požadovaný priestor pod stropom >
mm
Výška dverí
Max.
m
Šírka dverí
Max.
m
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Vykurovanie
m³/h
Hladina akustického tlaku Vykurovanie
dBA
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn
Požadované príslušenstvo (musí sa objednať samostatne)
Napájanie
Napätie
V
CYQL100DK125F*BN / *SN
0,75
0,75
1.000 / 1.000 / 1.048
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
1,0
76
3.100
53
9,52 / 16,0
CYQL200DK250F*BN / *SN
CYQL250DK250F*BN / *SN
1,50
1,88
1,50
1,88
15
14
12
BN: RAL9016 / SN: RAL9006
370 / 370 / 370
1.500 / 1.500 / 1.548
2.000 / 2.000 / 2.048
2.500 / 2.500 / 2.548
745 / 745 / 745
520
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
1,5
2,0
2,5
100
126
157
4.650
6.200
7.750
54
56
57
R-410A
9,52 / 16,0
9,52 / 22,0
Káblový diaľkový ovládač Daikin (BRC1E51A alebo BRC1D52)
230
F: Voľne visiaci model, C: Kazetový model, R: Zapustený model
(1) Vhodné podmienky | (2) Normálne podmienky | (3) Nevhodné podmienky
104
CYQL150DK200F*BN / *SN
1,13
1,13
CYVS/M/L/XL-DK-F/C/R
Štandardná teplovzdušná clona Biddle pre VRV
VRV®
SIEŤOVÉ RIEŠENIE
›› Teplovzdušná clona na pripojenie k VRV systému
›› Medzi prvými DX teplovzdušnými clonami na trhu
›› Návratnosť vďaka technológií tepelného
čerpadla za menej než 1,5 roka
›› Účinnosť separácie teploty až 85 % vďaka
technológii usmerňovača, ktorá znižuje
turbulenciu pri prúdení vzduchu na minimum
›› Znižuje tepelné straty, nepohodlie zo studeného
prievanu a potrebu interných tepelných zdrojov
KOMFORTNÁ TEPLOVZDUŠNÁ CLONA BIDDLE (CA)
Malá
Stredná
Vnútorné jednotky
Vykurovací výkon Rýchlosť 3
kW
Rýchlosť 4
kW
Príkon
Len ventilátor
Nom.
kW
Vykurovanie
Nom.
kW
Delta T
Rýchlosť 3
K
Rýchlosť 4
K
Opláštenie
Farba
Rozmery
Výška
Jednotka F/C/R
mm
Šírka
Jednotka F/C/R
mm
Hĺbka
Jednotka F/C/R
mm
Požadovaný priestor pod stropom >
mm
Výška dverí
Vhodné/Normálne/Nevhodné
m
podmienky
Šírka dverí
Max.
m
Hmotnosť
Jednotka F/C/R
kg
Prietok vzduchu
Vykurovanie
Rýchlosť 3
m³/h
Vykurovanie
Rýchlosť 4
m³/h
Hladina akustického Vykurovanie
Rýchlosť 3
dBA
tlaku
Vykurovanie
Rýchlosť 4
dBA
Chladivo
Typ
mm
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn
Požadované príslušenstvo (musí sa objednať samostatne)
Napájanie
Napätie
V
CYVS100DK80*BC/*SC CYVS150DK80*BC/*SC CYVS200DK100*BC/*SC CYVS250DK140*BC/*SC CYVM100DK80*BC/*SC CYVM150DK80*BC/*SC CYVM200DK100*BC/*SC CYVM250DK140*BC/*SC
4,8
6,1
7,9
10,9
6,1
7,5
9,7
13,4
6,0
7,5
9,7
13,3
7,7
9,4
12,1
16,8
0,20
0,30
0,40
0,50
0,28
0,42
0,56
0,70
0,20
0,30
0,40
0,50
0,28
0,42
0,56
0,70
22
19
18
20
20
17
16
18
20
17
16
18
15
14
16
BC:RAL9016 / SC:RAL 9006
270 / 270 / 270
1.123 / 1.000 / 1.048 1.623 / 1.500 / 1.548 2.123 / 2.000 / 2.048 2.623 / 2.500 / 2.548 1.123 / 1.000 / 1.048 1.623 / 1.500 / 1.548 2.123 / 2.000 / 2.048 2.623 / 2.500 / 2.548
590 / 821 / 561
420
Vnútorné jednotky
Vykurovací výkon Rýchlosť 3
kW
Rýchlosť 4
kW
Príkon
Len ventilátor
Nom.
kW
Vykurovanie
Nom.
kW
Delta T
Rýchlosť 3
K
Rýchlosť 4
K
Opláštenie
Farba
Rozmery
Výška
Jednotka F/C/R
mm
Šírka
Jednotka F/C/R
mm
Hĺbka
Jednotka F/C/R
mm
Požadovaný priestor pod stropom >
mm
Výška dverí
Vhodné/Normálne/Nevhodné
m
podmienky
Šírka dverí
Max.
m
Hmotnosť
Jednotka F/C/R
kg
Prietok vzduchu
Vykurovanie
Rýchlosť 3
m³/h
Vykurovanie
Rýchlosť 4
m³/h
Hladina akustického Vykurovanie
Rýchlosť 3
dBA
tlaku
Vykurovanie
Rýchlosť 4
dBA
Chladivo
Typ
mm
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn
Požadované príslušenstvo (musí sa objednať samostatne)
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Hz / V
CYVL100DK125*BC/*SC CYVL150DK200*BC/*SC CYVL200DK250*BC/*SC CYVL250DK250*BC/*SC CYVXL100DK125*BC/*SC CYVXL150DK200*BC/*SC CYVXL200DK250*BC/*SC CYVXL250DK250*BC/*SC
10,6
15,9
20,3
22,1
12,3
18,6
23,6
25,4
12,5
18,8
24,0
25,8
14,7
22,0
27,8
29,6
0,75
1,13
1,50
1,88
1,40
2,10
2,80
3,50
0,75
1,13
1,50
1,88
1,40
2,10
2,80
3,50
18
15
17
16
14
17
16
14
15
12
BC:RAL9016 / SC:RAL 9006
370 / 370 / 370
1.123 / 1.000 / 1.048 1.623 / 1.500 / 1.548 2.123 / 2.000 / 2.048 2.623 / 2.500 / 2.548 1.123 / 1.000 / 1.048 1.623 / 1.500 / 1.548 2.123 / 2.000 / 2.048 2.623 / 2.500 / 2.548
774 / 1.105 / 745
520
2,4 / 2,2/ 1,0
61 / 59 / 61
670
880
36
42
1,5
73 / 83 / 88
1.000
1.310
38
44
9,52 / 16,0
2,8 / 2,5 / 2,2
2,0
2,5
1,0
1,5
89 / 102 / 108 101 / 129 / 137 66 / 68 / 66
79 / 88 / 93
1.340
1.670
750 / 890
1.120 / 1.330
1.750
2.190
890 / 1.230
1.330 / 1.840
39
40
32 / 37
34 / 39
45
46
37 / 45
39 / 47
R-410A
9,52 / 19,0
9,52 / 16,0
Káblový diaľkový ovládač Daikin (BRC1E51A alebo BRC1D52)
230
Veľká
9,52 / 16,0
9,52 / 19,0
XVeľká
3,3 / 3,0 / 2,5
1,0
83 / 81 / 83
1.330 / 1.730
1.730 / 2.210
40 / 46
45 / 51
2,0
2,5
97 / 111 / 117 119 / 136 / 144
1.490 / 1.770
1.870 / 2.215
1.770 / 2.450
2.220 / 3.060
35 / 40
36 / 41
40 / 48
4 / 49
3,8 / 3,5 / 3,0
1,5
2,0
2,5
1,0
1,5
2,0
2,5
108 / 118 / 141 137 / 151 / 155 166 / 190 / 196 69 / 84 / 86 102 / 123 / 146 130 / 160 / 164 162 / 198 / 204
2.000 / 2.600
2.670 / 3.470
3.330 / 4.340
1.610 / 2.160
2.420 / 3.250
3.230 / 4.330
4.030 / 5.410
2.600 / 3.320
3.470 / 4.430
4.340 / 5.530
2.160 / 2.800
3.250 / 4.190
4.330 / 5.590
5.410 / 6.990
42 / 48
43 / 49
44 / 50
46 / 52
48 / 53
49 / 55
50 / 56
47 / 53
48 / 54
49 / 55
51 / 56
53 / 58
54 / 59
55 / 60
R-410A
9,52 / 19,0
9,52 / 22,0
9,52 / 16,0
9,52 / 19,0
9,52 / 22,0
Káblový diaľkový ovládač Daikin (BRC1E51A alebo BRC1D52)
230
1
v prípade pripojenia k vonkajšej jednotke VRV® rekuperácia tepla
F: Voľne visiaci model, C: Kazetový model, R: Zapustený model
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
105
Dostupnosť zistíte u vášho miestneho predajcu
BRC1E52A
BRC1E52B
Diaľkový ovládač s jednoduchým ovládaním
a moderným dizajnom
Čo je nové?
Funkcie na úsporu energie
Séria funkcií na úsporu
energie, ktoré je možné
individuálne vybrať
››
››
››
››
››
››
Teplotný limit
Útlmový režim
Pripojenie pre podlahový snímač a snímač prítomnosti
(dostupné na novej kazetovej jednotke s kruhovým výfukom)
Zobrazenie kWh
Automatické resetovanie nastavenej teploty
Časovač vypnutia
Teplotný limit predchádza
nadmernému vykurovaniu
alebo chladeniu
Ušetrite energiu obmedzením spodného teplotného limitu pri
chladení a horného teplotného limitu pri vykurovaní.
poznámka: Dostupné tiež v režime automatickej zmeny chladenia/vykurovania.
Zobrazenie kWh
sleduje vašu spotrebu
Zobrazuje orientačnú spotrebu elektrickej energie
v kWh posledného dňa/mesiaca/roka.
Iné funkcie
NOVÉ ››
ZLEPŠENÉ ››
››
››
››
››
››
››
Možnosť nastavenia až 3 samostatných časovačov,
takže používateľ môže sám jednoducho zmeniť časovač
počas roka (napr. v lete, v zime, na jar alebo v jeseni)
Možnosť individuálne obmedziť funkcie ponuky
Jednoduché používanie: všetky hlavné
funkcie sú priamo dostupné
Jednoduché nastavenie: jasné grafické používateľské
rozhranie pre prehľadnejšie nastavenia ponuky
Hodiny s reálnym časom s funkciou
automatickej aktualizácie letného času
Podporuje viacero jazykov (angličtina, nemčina, holandčina,
španielčina, taliančina, portugalčina, francúzština,
gréčtina, ruština, turečtina, poľština (NOVÉ))
Od druhej polovice roku 2012 budú vo verzii BRC1E52B
dostupné ďalšie jazyky (albánčina, bulharčina, chorvátčina,
čeština, maďarčina, rumunčina, srbčina, slovenčina, slovinčina)
Zabudované záložné napájanie: pri výpadku elektrickej energie
zostanú všetky nastavenia uložené po dobu 48 hodín
107
Grafické zobrazenie orientačnej
spotreby elektrickej energie
Individuálne riadiace systémy
BRC944B2
BRC944B2
ARC466A1
BRC4*/BRC7*
BRC2C51
BRC944B2*/BRC1D52
Káblový diaľkový ovládač
››
››
››
››
››
››
Časovač:
• Päť akcií za deň je možné nastaviť nasledovne:
-- nastavenie teploty: jednotka je zapnutá a beží normálna prevádzka
-- VYP: jednotka je vypnutá1
-- limity: jednotka je zapnutá a ovládanie min./max.
(viac podrobností v limitovanej prevádzke)
Opustenie domu (protimrazová ochrana): počas neprítomnosti
je možné udržiavať vnútornú teplotu na určitej úrovni.
Táto funkcia môže jednotku aj zapínať alebo vypínať
Funkcia HRV sa ľahšie používa vďaka zavedeniu tlačidla
pre vetrací režim a rýchlosť ventilátora
Neustále sledovanie správnej prevádzky systému celkom 80 komponentov
Okamžité zobrazenie kódu poruchy a stavu zariadenia
Skrátenie času detekcie poruchy a zníženie nákladov na údržbu
Displej
Prevádzkový režim1
Prevádzka vetrania s rekuperáciou tepla (HRV)
Kontrola zmeny chladenia/vykurovania
Indikácia centrálneho ovládania
Indikácia skupinového ovládania
Nastavená teplota1
Smer prietoku vzduchu1
Naprogramovaný čas
Kontrola/skúšobná prevádzka
Rýchlosť ventilátora1
Znečistenie vzduchového filtra
Rozmrazovanie/horúci štart
Porucha
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
1
na BRC944B2 sú dostupné iba funkcie označené s 1
ARC4*/BRC4*/BRC7*
BRC2C51
Prevádzkové tlačidlá: ON/OFF (zapnúť/vypnúť), spustiť/zastaviť režim
časovača, zapnúť/vypnúť režim časovača, naprogramovaný čas, nastavenie
teploty, nastavenie smeru prúdenia vzduchu, prevádzkový režim, riadenie
rýchlosti ventilátora, reset signalizácie zanesenia filtra, kontrola/skúšobná
prevádzka Jednoduchý, kompaktný a ľahko ovládateľný ovládač, vhodný na použitie
do hotelových izieb
Displej: Prevádzkový režim, výmena batérií, nastavenie teploty, smer
prúdenia vzduchu, naprogramovaný čas, rýchlosť ventilátora, kontrola/
skúšobná prevádzka Všetky funkcie diaľkového ovládania nájdete v Návode na obsluhu
Displej: kontrola zmeny režimu chladenia/vykurovania, režim vetrania
s rekuperáciou tepla (HRV), nastavenie teploty a prevádzkového režimu,
centralizované zobrazovanie kontrolných informácií, rýchlosť ventilátora,
rozmrazovanie/horúci štart, zobrazenie poruchy, výber prevádzkového
režimu, nastavenie rýchlosti ventilátora, reset signalizácie zanesenia filtra,
kontrola/skúšobná prevádzka
Infračervené diaľkové ovládanie
Zjednodušený diaľkový ovládač
Prevádzkové tlačidlá: ON/OFF (ZAP./VYP.), výber prevádzkového režimu,
nastavenie rýchlosti ventilátora, nastavenie teploty
108
Centralizované riadiace systémy
DCS302C51
DCS301B51
Základné ovládanie
DST301B51
Centralizované ovládanie systému VRV je možné dosiahnuť
prostredníctvom 3 kompaktných ovládačov s jednoduchým ovládaním:
centrálny diaľkový ovládač, centrálny ovládač ZAP/VYP a časovač. Tieto
ovládače sa môžu používať samostatne alebo v kombinácií, kde skupina
znamená niekoľko (max. 16) vnútorných jednotiek a zóna znamená
kombináciu niekoľkých skupín.
Centrálny diaľkový ovládač je ideálny na používanie v prenajímaných komerčných
budovách vystavených nepravidelnému obývaniu, pretože umožňuje zaradenie
vnútorných jednotiek do skupín podľa nájomcov (zónovanie).
Časovač umožňuje programovanie časov a prevádzkových podmienok
pre každého nájomcu a ovládač je možné kedykoľvek prestaviť podľa
rôznych požiadaviek.
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
Poskytuje individuálne ovládanie 64 skupín (zón)
vnútorných jednotiek.
Poskytuje simultánne a individuálne ovládanie
16 skupín vnútorných jednotiek.
Umožňuje programovanie až 64 skupín.
• umožňuje ovládanie maximálne 64 skupín
(128
vnútorných
jednotiek,
max.
10 vonkajších jednotiek)
• pomocou dvoch centralizovaných diaľkových
ovládačov umiestnených na rôznych
miestach je možné ovládať maximálne
128 skupín (128 vnútorných jednotiek, max.
10 vonkajších jednotiek)
• ovládanie zóny
• ovládanie skupiny
• zobrazenie kódu poruchy
• maximálna dĺžka kábla 1 000 m (spolu: 2 000 m)
• umožňuje ovládať smer fúkania vzduchu
a prietok vzduchu jednotky HRV
• rozšírená funkcia časovača
• umožňuje zapínanie alebo vypínanie maximálne
16 skupín (128 vnútorných jednotiek)
• je možné použiť 2 diaľkové ovládače
umiestnené na rôznych miestach
• signalizácia prevádzkového stavu (normálna
prevádzka, alarm)
• signalizácia centralizovaného ovládania
• maximálna dĺžka kábla 1 000 m (spolu: 2 000 m)
• umožňuje ovládanie maximálne 128 vnútorných
jednotiek
• 8 typov týždenného časovania (pri kombinácii
s DCS302C51)
• záložné napájanie na max. 48 hodín
• maximálna dĺžka kábla 1 000 m (spolu: 2 000 m)
Centrálny diaľkový ovládač
Centrálny ovládač ZAP/VYP
109
Časovač
DCS601C51
Intelligent Touch Controller
Centralizované riadiace systémy
ovládač iného výrobcu
(domotika, BMS, atď.)
(voliteľná možnosť DCS007A51)
Podrobné a jednoduché sledovanie prevádzky
VRV systémov
(max. 2 X 64 skupín/vnútorných jednotiek).
Požiarne signalizačné
Eternet
zariadenie
Kontakt vynúteného zastavenia systému
PCMCIA
pamäť
flash
DIII-NET
Výstup z PPD (voliteľné) vo
formáte CSV
(voliteľná možnosť
DCS002C51)
Vnútorné jednotky
HRV
Pi-port
Zabudovaný
port Ethernet
Jednotka DIO (DEC102A51)
Spojenie s wattmetrom pri použití (voliteľnej)
Ovláda čerpadlo
kondenzátu, osvetlenie,
atď. (DEC102A51)
funkcie PPD
Porucha
Jednotka DI (DEC101A51)
Diaľkové monitorovanie/ovládanie prostredníctvom internetu, e-mailu
PPD údaje sú dostupné na internete
(voliteľná možnosť DCS004A51)
Monitorovanie
vstupu/opustenia
miestnosti
(DEC101A51)
DIII-NET umožňuje monitorovanie/
ovládanie až 64 jednotiek (skupín)
klimatizačných zariadení a vybavenia
RS-232C
DIII-NET
PLUS adaptér
(DCS601A52)
Vnútorné jednotky
HRV
JAZYKY
OVLÁDANIE
ÚSPORA NÁKLADOV
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Taliančina
Španielčina
Holandčina
Portugalčina
SCHÉMA SYSTÉMU
››
››
››
››
Umožňuje ovládanie max. 2 x
64 vnútorných jednotiek
Zabudovaný port Ethernet
(webový prehľadávač + e-mail)
Digitálne kontakty vstupu
a výstupu (voliteľná možnosť)
Dotykový panel (plnofarebný
displej LCD so zobrazením ikon)
SPRÁVA
››
››
››
››
››
Kompatibilita s webovými
aplikáciami a Internetom (voliteľná
možnosť DCS004A51)
- Monitorovanie a ovládanie podľa
požiadaviek používateľa
- Vzdialené monitorovanie a ovládanie
viacerých budov
- Vzdialené monitorovanie a ovládanie
viacerých budov cez Internet
Funkcia Rozpočítavania
prevádzkových nákladov: PPD
(voliteľná možnosť DCS002C51)
PPD údaje sú dostupné na internete
Jednoduchá správa spotreby elektrickej energie
Vylepšená funkcia histórie
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Individuálne ovládanie(nastavená teplota,
spustenie/zastavenie, rýchlosť ventilátora)
(max. 2 x 64 skupín/vnútorných jednotiek)
Pozastavenie časovania
Vylepšená funkcia časovania
(8 programov, 17 vzorov)
Flexibilné zoskupovanie do zón
Ročný program
Stop kontakt v prípade
nebezpečenstva požiaru
Ovládanie zablokovania
Funkcia monitorovania a ovládania HRV
Automatické prepnutie medzi
chladením a kúrením
Optimalizácia vykurovania
Teplotný limit
Zabezpečenie heslom: 3 úrovne
(všeobecné, správcovské a servisné)
Rýchly výber a úplné ovládanie
Jednoduchá navigácia
MONITOROVANIE
››
››
››
››
››
››
Vizualizácia prostredníctvom grafického
používateľského rozhrania (GUI)
Funkcia zmeny farby zobrazenia ikony
Prevádzkový režim vnútorných jednotiek
Chybové správy prostredníctvom e-mailu
a mobilného telefónu (voliteľná možnosť)
Signalizácia výmeny filtra
Použitie viacerých počítačov
110
››
Neobmedzená funkcia chladenia
Úspora práce
Jednoduchá montáž
Kompaktný dizajn: inštalácia
v obmedzenom priestore
Celková úspora energie
OTVORENÉ ROZHRANIE
››
››
››
Umožňuje komunikáciu s ľubovoľným
ovládačom od iného výrobcu
(domotics, BMS a pod.) prostredníctvom
otvoreného rozhrania
Komunikačný protokol HTTP
Dostupný ako voliteľná
možnosť DCS007A51
MOŽNOSTI PRIPOJENIA:
››
››
››
››
VRV
HRV
Sky Air (prostredníctvom adaptéra)
Split (prostredníctvom adaptéra)
DAM602B51/52
Intelligent Manager
Centralizované riadiace systémy
[iPU]
Úplné ovládanie a správa systémov VRV
(maximálne 200 skupín)
~
Intranet/Internet
Prístup na web
Prístup na web
Odoslanie správy
o chybe vo forme
e-mailovej správy
Jednotka Ai (DAM101A51)
DAM602B51/52
DIII-NET
DIII-NET
DIII-NET
ETHERNET
Požiarne
signalizačné
zariadenie
~
Podradené PC
DIII-NET
Kompatibilné so systémom
Windows Vista
Jednotka Dio
(DDEC102A51)
Elektrické zariadenie
· Výťah
· Čerpadlo
· Osvetlenie,...
Meranie elektrickej
energie
Lokálne
DMS502A51
monitorovanie
(iba monitorovanie)
a ovládanie
VRV Systém
Centrálny klimatizačný systém
spoločnosti Daikin
HRV
JAZYKY
SPRÁVA
MONITOROVANIE
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Taliančina
Španielčina
Holandčina
Portugalčina
SCHÉMA SYSTÉMU
››
››
››
››
››
Umožňuje ovládanie max. 1 024 vnútorných
jednotiek (prostredníctvom 4 jednotiek iPU)
Komunikácia: Ethernet TCPIP/10 base/T
Integrované digitálne kontakty na jednotke
Intelligent Processing Unit (iPU):
- 20 všeobecných vstupných portov
- 2 digitálne výstupy
Samostatná prevádzka jednotky
iPU aspoň 48 hodín
Kompatibilné so softvérom na vypínanie UPS
››
››
››
››
››
››
››
Web prístup (voliteľné) (voliteľná možnosť DAM004A51)
Funkcia rozpočítavania prevádzkových
nákladov (voliteľná možnosť DAM002A51)
Správa histórie prevádzky (spustenie/
zastavenie, porucha, prevádzkové hodiny)
Generovanie správ (grafika a tabuľky)
(denne, týždenne, mesačne)
Rozdelenie zaťaženia počas špičky
Rozšírená správa podnájomníkov
Pohyblivá teplota
Ekonomický režim (voliteľná možnosť DAM003A51)
Funkcia predchladenia a predkúrenia
OVLÁDANIE
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Individuálne ovládanie (nastavená teplota,
spustenie/zastavenie, rýchlosť ventilátora)
(max. 1 024 vnútorných jednotiek)
Skupinové ovládanie (100 skupín)
Ovládanie časovania (128 programov)
Stop kontakt v prípad nebezpečenstva
požiaru (32 programov)
Ovládanie zablokovania
Obmedzenie nastavenej hodnoty
Automatické prepnutie medzi chladením a kúrením
Ovládanie pri výpadku napájania a odpojení
Teplotný limit (automatické spustenie)
Rozšírenie časovača
111
››
››
››
››
››
››
››
Vizualizácia prostredníctvom
grafického používateľského rozhrania
(GUI) s voľným rozložením
Prevádzkový režim vnútorných jednotiek
Signalizácia poruchy
Signalizácia výmeny filtra
Signalizácia nastavenej hodnoty
Monitorovanie času prevádzky
Použitie viacerých počítačov
Pomocník online
ÚSPORA NÁKLADOV
››
››
››
››
Úspora práce
Jednoduchá montáž
Kompaktný dizajn: inštalácia
v obmedzenom priestore
Celková úspora energie
MOŽNOSTI PRIPOJENIA:
››
››
››
››
VRV
HRV
Sky Air (prostredníctvom adaptéra)
Split (prostredníctvom adaptéra)
Rozšírené individuálne ovládanie
RTD-10 / -NET / -HO
Univerzálne ovládacie adaptéry
jednotky a rozhrania
Monitorujte a ovládajte jednu
skupinu vnútorných jednotiek VRV
alebo Sky Air pomocou ovládania
iného výrobcu alebo systému BMS
Brány externého rozhrania
RTD-10
Pokroková integrácia jednotiek VRV, Sky Air,
VAM a VKM do systemu BMS cez:
›› Modbus
›› Napätie (0-10 V)
›› Odpor
RTD-NET
Rozhranie Modbus na monitorovanie a ovládanie
jednotiek VRV, Sky Air, VAM a VKM
RTD-HO
Inteligentný ovládač pre hotelové izby
Prehľad funkcií
HLAVNÉ FUNKCIE
Rozmery
V x Š x H
mm
Kľúčová karta + okenný kontakt
Funkcia pozastavenia
Zákaz alebo obmedzenie funkcií diaľkového ovládania (obmedzenie nastavenej hodnoty...)
Modbus (RS485)
Ovládanie 0 - 10 V
Regulácia odporom
IT aplikácia (automatické zálohovanie a rotácia medzi jednotkami)
Blokovanie vykurovania
Výstupný signál (zap./rozmrazovanie, porucha)
RTD-10
RTD-NET
100 x100 x 22









FUNKCIE OVLÁDANIA
On/Off (Zap./Vyp.)
Nastavenie teploty
Režim
Ventilátor
Žalúzia
Ovládanie klapky HRV
Funkcie zákazu/obmedzenia
RTD-10
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
RTD-NET
M
M
M
M
M
M
M





RTD-10
RTD-NET
FUNKCIE MONITOROVANIA
M, C
M
On/Off (Zap./Vyp.)
M
M
Nastavenie teploty
M
M
Režim
M
M
Ventilátor
M
M
Žalúzia
M
M
Teplota RC
M
M
Režim RC
M
M
jednotky nbr
M, C
M
Porucha
M
M
Kód poruchy
M
M
Teplota vracajúceho sa vzduchu (Priemer/Min./Max.)
M
M
Alarm filtra
M
M
Termo zap.
M, C**
M
Rozmrazovanie
M
M
Teplota výmenníka vstup/výstup
M: Modbus, V: Napätie, R: Odpor, C: Beznapäťový kontakt, *: iba v prípade, že sú v miestnosti osoby, **: Môže byť indikácia zap./vyp. alebo Rozmrazovanie, nie obidve
112
RTD-HO
RTD-HO
M*
M*
M*
M*
M*
M*
RTD-HO
M, C
M
M
M
M
M
M
M
M, C
M
M
M
M
M
M
Rozšírené individuálne ovládanie
Riadiace
Daikin
jednotkysystémy
a rozhrania
DTA113B51
DS-Net adaptér
Základné riešenie na
ovládanie Sky Air a VRV
DS-NET adaptér
GSM modem
(externá dodávka)
RS232C
BRC1D52
Až 4 jednotky / 1 adaptér
Mobilný telefón
(externá dodávka)
››
››
››
funkcia monitorovania
funkcia ovládania
oznámenie o poruche
FUNKCIE
1. Funkcie monitorovania
Klimatizačné jednotky môžete ovládať jednoduchým odoslaním
textovej správy mobilným telefónom so slovom “Report” (Správa):
›› Spustenie/zastavenie
›› Prevádzkový režim (ventilátor/chladenie/vykurovanie)
›› Nastavenie teploty
›› Kód poruchy
3. Oznámenie o chybe
Keď sa objaví porucha, automaticky sa na váš mobilný telefón odošle
textová správa (oznámenie o poruche).
4. Samostatná prevádzka
››
››
2. Funkcie ovládania
Klimatizačné jednotky môžete ovládať jednoduchým odoslaním
textovej správy mobilným telefónom:
›› Spustenie/zastavenie
›› Prevádzkový režim (ventilátor/chladenie/vykurovanie)
›› Nastavenie teploty
Spoločnosť Daikin odporúča použitie modemu Wavecom Fastrack
113
Funkcia rotácie
Funkcia záložnej prevádzky.
Rozšírené individuálne ovládanie
jednotky a adaptéry
KKRP01A
Online ovládač
Vždy pod kontrolou,
nezáleží, kde ste
Daikin ponúka nové riešenie riadenia na monitorovanie a ovládanie
hlavných funkcií rezidenčných vnútorných jednotiek. Systém má
jednoduché ovládanie a je možné ho použiť z akéhokoľvek miesta
pomocou smartphonu,
laptopu, počítača, tabletu,
aplikácie alebo káblového diaľkového ovládača.
1
Káblový ovládač
2
Počítač
3
Smartphone
Rezidenčné využitie:
Komerčné využitie:
Optimálny domáci komfort/dohľad nad
domom pri dlhšom opustení
›› Komfortná domáca klíma kedykoľvek a kdekoľvek
›› Diaľkové zistenie porúch
Flexibilné kancelárske riešenie
›› Dynamické skupinové ovládanie v otvorenom priestore
›› Manažér porúch/zapisovač udalostí
›› Jednoduché vytvorenie ročného plánu (iPlanner)
›› Záložná konfigurácia klimatizácie
Dostupné softvérové balíky
Rezidenčné*
Komerčné **
Rozšírené komerčné **






Možnosť ovládania viacerých vnútorných jednotiek cez internet (viac než 9 jednotiek KKRP01)


Filtrovanie údajov OK / ERR


Možnosť ovládania vnútornej jednotky cez internet
Možnosť ovládania viacerých vnútorných jednotiek cez internet (až 9 jednotiek KKRP01)
Pokročilé filtrovanie (OK / ANY ERR / COMM ERR / AC / ERR)

Triedenie podľa všetkých stĺpcov z tabuľky


História upozornení

História teplôt

História príkazov

Grafický ovládač s predpoveďou počasia



Textový skupinový ovládač



Týždenný plánovač





I-planner (ročný plán)
Príjem správy s upozornením cez e-mail

Nezávislá pravidelná kontrola pripojenia

E-mailová správa o prekročení teplotných limitov v miestnostiach

* štandardne naprogramované na KKRP01A
** Ďalší softvér je možné kúpiť online
114
Rozšírené individuálne ovládanie
jednotky a adaptéry
KKRP01A
Online ovládač
Možné vnútorné jednotky:
Štandard
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
FTXR28-50E
FTXG25-50J
FTXG25-35E
CTXG50J
CTXG50E
FTXS20-71G
FTK/XS20-50D
FTXS50-71F
FTXS20-50J
FTX50-71GV
FTYN50-60F
FVXS25-50F
FVXG25-50K
FLK/XS25-60C/E
ATXS20-50E
ATXS20-50G
ATXG25-35E
Aplikácia
Je možné ovládať klimatizáciu cez aplikáciu. Táto aplikácia bude k dispozícii na stiahnutie.
Technické údaje
Online ovládač KKRP01A
KOMUNIKAČNÉ ADAPTÉRY
Ethernet LAN 10/100 Mbit/s
MODBUS
na pripojenie do siete LAN
na pripojenie príslušenstva
Sériový kábel S21 1,3 m
na pripojenie klimatizačnej vnútornej jednotky
Napájanie
priamo z vnút. jed. - 5 V DC pre online ovládač, 12 V DC pre príslušenstvo
Spotreba energie
120 mA, 0,6 W
IP kód
INÉ
IP10 / IP44 - vnútri klimatizačnej jednotky
Montáž
Hmotnosť
vnútri klimat. vnútornej jednotky alebo do externej montážnej súpravy
50g
Rozmery (Š X v X h)
64 X 67 X 17 mm (bez kábla)
Príslušenstvo
NÁZOV MATERIÁLU
POPIS
VYSVETLENIE
KKRPM01A
Externá montážna súprava
Na inštaláciu online ovládača mimo vnútornej jednotky alebo
predĺženie dĺžky kábla medzi vnútornou jednotkou a KKRP01A.
Jednoduchá montáž na stenu skrytú v podhľade.
KKRPW01A
Balík kábla Wifi
Na bezdrôtové pripojenie internetu. Wifi modul sa musí kúpiť
lokálne.
KBRCS01A
Jednoduchý ovládač na stenu
KBRC01A
Dotykový LCD ovládač na stenu
115
Káblový ovládač, ktorý sa namontuje na stenu. Určený na
jednoduché ovládanie jednej vnútornej jednotky alebo
skupiny vnútorných jednotiek.
KLIC-DI / -DD
KNX Protocol
Rozhrania štandardných protokolov
Integrácia jednotiek Split, Sky Air a VRV
v systémoch HA/BMS
Koncept
Pripojenie split vnútorných jednotiek k rozhraniu KNX pre domáci automatizačný systém
svetlo
dom
Adaptér rozhrania Daikin/KNX
Ovládač
Domotika
Koncept
Pripojenie vnútorných jednotiek Sky Air/VRV k rozhraniu KNX pre integráciu BMS
ovládanie žalúzií
tv
svetlo
obchod
Adaptér rozhrania Daikin/KNX
Ovládač
Domotika
ovládanie žalúzií
tv
Napojenie rozhrania KNX
Integrácia vnútorných jednotiek Daikin pomocou rozhrania KNX umožňuje monitorovanie a ovládanie niekoľkých zariadení, ako sú svetlá
a žalúzie, z jedného centrálneho ovládača. Jedna veľmi dôležitá funkcia je možnosť naprogramovať scenár, ako napr. “Opustenie domu”,
v ktorom používateľ vyberie rozsah príkazov, ktoré sa naraz vykonajú po zvolení tohto scenára. Napríklad, v scenári “Opustenie domu” je
klimatizácia vypnutá, svetlá sú vypnuté, žalúzie sú zatvorené a alarm je zapnutý.
Adaptér KNX pre
KLIC-DD Veľkosť 90x60x35 mm
KLIC-DI Veľkosť 45x45x15 mm
Split
Sky Air
VRV
ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE
ON/OFF (ZAP./VYP.)
Režim
Teplota
Stupne rýchlosti ventilátora
Pohyb výfukových lamiel

Auto., vykur., odvlhč., vent., chlad.

3 alebo 5 + auto.
Zastavenie alebo pohyb
POKROČILÉ FUNKCIE
Správa porúch
Scenáre
Automatické vypnutie
Obmedzenie teploty
Úvodná konfigurácia
Konfigurácia Hlavný-podradený





Auto., vykur., odvlhč., vent., chlad.

2 alebo 3
Zastavenie alebo pohyb

2 alebo 3
Pohyb alebo pevné polohy (5)
Komunikačné poruchy, poruchy jednotky Daikin
Rozhrania štandardných protokolov
Adaptér Modbus na monitorovanie
a ovládanie až 16 vnútorných
jednotiek VRV, Sky Air, VAM alebo
VKM

Auto., vykur., odvlhč., vent., chlad.










RTD-NET
Modbus Protokol
K napájaniu
vnútornej jednotky
K vnútornej
jednotke cez P1/P2
116
K systému BMS
(modbus)
DMS502A51
BACnet Protokol
Rozhrania štandardných protokolov
BACnet Interface
Integrovaný ovládací systém pre súvislé pripojenie
medzi systémom VRV a systémami BMS
››
››
››
››
››
››
Údaje PPD sú v systéme BMS dostupné
Rozhranie pre systém BMS
Komunikácia prostredníctvom
protokolu BACnet (pripojenie
prostredníctvom rozhrania Ethernet)
Možnosť pripojenia 256 jednotiek
prostredníctvom brány BACnet
Neobmedzený priestor
Jednoduchá a rýchla inštalácia
DIII-NET
DAM602B51/52
Lokálne
ovládanie
BACNET / ETHERNET
VRV Vonkajšia
jednotka
HRV
INFRAŠTRUKTÚRA KLIMATIZAČNÉHO ZARIADENIA SPOLOČNOSTI DAIKIN
Diaľkový ovládač
Bezpečnosť
Požiarne signalizačné
zariadenie
SIEŤ
RIADENIA
BUDOVY
Čerpadlo
Elektrické zariadenia
Osvetlenie
Výťah
DMS504B51
LonTalk Protocol
Rozhrania štandardných protokolov
LonWorks Interface
Integrácia otvorenej siete funkcií ovládania
LON BMS
››
››
››
››
a monitorovania systému VRV do sietí LonWorks
Rozhranie pre pripojenie
Lon k sieťam LonWorks
Komunikácia prostredníctvom
protokolu Lon (spletený párový kábel)
Možnosť pripojenia 64 jednotiek
prostredníctvom DMS-IF
Neobmedzený priestor
Rýchla a jednoduchá montáž
DMS504B51
LonTalk
DIII-NET
adaptér
ETHERNET (TCP/IP)
››
Lokálne ovládanie
VRV Vonkajšia
jednotka
HRV
LonTalk
adaptér
Diaľkový ovládač
LonPoint
LonPoint
SIEŤ
RIADENIA
BUDOVY
INFRAŠTRUKTÚRA KLIMATIZAČNÉHO ZARIADENIA SPOLOČNOSTI DAIKIN
Bezpečnosť
117
Požiarne signalizačné
zariadenie
K.RSS
Bezdrôtový teplotný snímač do miestnosti
Flexibilná a jednoduchá inštalácia
Presné meranie teploty vďaka flexibilnému umiestneniu snímača
›› Káble nie sú potrebné
›› Nie je potrebné vŕtať diery
›› Ideálne pre rekonštrukcie
››
Schéma pripojenia Vnútorná jednotka PCB Daikin (príklad FXSQ-P)
Snímač vzduchu
- X16A, X19
Napájanie - X35, X13
VYSIELAČ RF
PRIJÍMAČ RF
Technické údaje
SÚPRAVA BEZDRÔTOVÉHO SNÍMAČA TEPLOTY V MIESTNOSTI (K.RSS)
BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMAČ TEPLOTY V MIESTNOSTI
BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY V MIESTNOSTI
Rozmery
mm
Hmotnosť
g
Napájanie
Životnosť batérie
Typ batérie
Prevádzkový rozsah
››
+/- 3 roky
10
°C
0~50
MHz
868,3
Typ
Frekvencia
3-voltová lítiová batéria
m
RF
Údaje o teplote v miestnosti sa odosielajú do vnútornej jednotky každých 90 sekúnd alebo ak je teplotný rozdiel 0,2°C alebo vyšší.
KRCS01-1B
KRCS01-4B
››
nie je
nie je
nie je
Max. rozsah
Komunikácia
16 VDC, max. 20 mA
Káblový teplotný snímač do miestnosti
Presné meranie teploty vďaka flexibilnému umiestneniu snímača
Technické údaje
Rozmery (v x š)
mm
Hmotnosť
g
60 x 50
300
Dĺžka pripájacieho kábla
m
12
118
Iné integračné zariadenia
Adaptéry PCB - jednoduché riešenia pre unikátne požiadavky
Adaptéry PCB Daikin poskytujú jednoduché riešenia pre unikátne požiadavky. Sú to voliteľné príslušenstvá s nízkymi nákladmi, ktoré
spĺňajú požiadavky jednoduchého ovládania a je možné ich použiť na jednej alebo niekoľkých jednotkách.
(E)KRP1B*
(E)KRP1C*
Prepojovací adaptér
KRP2A*
Prepojovací adaptér pre
elektrické zariadenia
KRP4A*
Prepojovací adaptér pre
elektrické zariadenia
DTA104A*
Externý ovládací adaptér
pre vonkajšiu jednotku
Koncept a výhody
•
•
•
Prepojovacie adaptéry výstupného signálu
Poskytujú beznapäťové výstupné kontakty signalizujúce prevádzku kompresora (alebo poruchové
signály) a prevádzku ventilátora vnútornej jednotky.
Verzie so 4 výstupmi poskytujú okrem toho 230 V výstupné kontakty na ovládanie prídavných
ohrievačov a zvlhčovačov od iných výrobcov.
Pripája sa k PCB vo vnútornej jednotke
•
•
•
•
•
•
Súčasné ovládanie zap./vyp. a nastavenie celej DIII-Net (až 128 vnútorných jednotiek/64 skupín)
Nastavenie teploty odporovým signálom (0-140 Ω)
Možnosť obmedzenia ovládania zap./vyp. miestnymi diaľkovými ovládačmi
Beznapätové kontakty na signalizáciu prevádzky/poruchy všetkých jednotiek v DIII-Net
Pripája sa k F1/F2 a PCB vnútornej jednotky
Nie je možné kombinovať s inými centrálnymi ovládačmi Daikin
•
•
•
•
•
•
Ovládanie zap./vyp. a nastavenie až 16 vnútorných jednotiek VRV® alebo SkyAir® (1 skupina diaľkového ovládania)
Nastavenie teploty odporovým signálom (0-140 Ω)
Možnosť obmedzenia ovládania zap./vyp. miestnymi diaľkovými ovládačmi
Beznapätové kontakty na signalizáciu prevádzky/poruchy
Pripája sa k P1/P2 a PCB vnútornej jednotky
Musí sa nainštalovať spolu s miestnym diaľkovým ovládačom (BRC*)
•
•
•
Externá aktivácia obmedzenia el. prúdu (obmedzenie príkonu systému na <10%, 40%, 60%, 70%, alebo 80%)
Externá aktivácia režimu nízkej hlučnosti (obmedzenie hladiny hlučnosti vonkajšej jednotky)
Súčasné prepínanie niekoľkých systémov s tepelnými čerpadlami
•
››
››
Príslušentvo s nízkymi nákladmi pre požiadavky jednoduchého ovládania
Inštalácia do jednej alebo viacerých jednotiek
119
Príslušenstvo - Vonkajšia jednotka
Kompletné
riešenie VRV
Súprava pripojenia viacerých modulov (povinná)
Pripája viacero modulov do jedného systému chladenia
Súprava na zvýšenie prevýšenia
Umožňuje, aby bola vonkajšia jednotka viac než 50 m nad vnútornými jednotkami
VRV III Rekuperácia tepla
REYAQ 10~16
REYQ 8~16
REMQ 8~12
REMHQ 12
REMQ 14~16
2-modulové
systémy
3-modulové
systémy
-
-
-
-
-
BHFQ23P907
BHFQ23P1357
-
Špeciálna
objednávka
Špeciálna
objednávka
Špeciálna
objednávka
Špeciálna
objednávka
Špeciálna
objednávka
Špeciálna
objednávka
KWC25C450
KWC25C450
KWC26B280
KWC26B450
KWC26B450
1 súprava na
modul
1 súprava na
modul
-
-
-
-
-
-
-
Súprava kondenzačnej vaničky s centrálnym odvodom kondenzátu
Montuje sa do spodnej časti vonkajšej jednotky a zbiera kondenzát zo
všetkých výstupov spodných platní do jedného výstupu. V chladných
regiónoch by mala byť ohrievaná externým ohrievačom, aby sa predišlo
zamrznutiu kondenzátu v kondenzačnej vaničke.
Súprava ohrievača spodnej platne
Voliteľný elektrický ohrievač pre spodnú platňu opláštenia VRV, aby sa zaručila
bezproblémová prevádzka aj v mimoriadne chladnom a vlhkom počasí
Externý ovládací adaptér pre vonkajšiu jednotku
DTA104A53/61/62
Na inštaláciu do vnútornej jednotky: presný typ adaptéra závisí od typu vnútornej jednotky.
Pozrite si Príslušenstvo vnútorných jednotiek
Umožňuje aktiváciu prevádzky s nízkou hlučnosťou a tri úrovne
obmedzenia el. prúdu cez externé kontakty. Pripája sa ku komunikačnej
linke F1/F2 a vyžaduje napájanie z vnútornej jednotky*, rozdeľovača
BSVQ alebo vonkajšej jednotky VRV-WIII.
BHGP26A1
Súprava digitálneho tlakomeru - štandardne zobrazuje aktuálne tlaky
kondenzácie a odparovania v systéme alebo polohy expanzného ventilu
a údaje snímača teploty v špeciálnom servisnom režime. Pripojenie
k PCB vonkajšej jednotky na inštaláciu vo vonkajšej jednotke.
-
✓
✓
✓
✓
1 súprava na
systém
1 súprava na
systém
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KRC19-26
Mechanický prepínač chladenia/vykurovania - umožňuje prepínanie medzi
chladením, vykurovaním a iba ventilátorom celého systému tepelného
čerpadla alebo jedného rozdeľovača BS v systéme s rekuperáciou tepla.
Pripája sa k svorkám A-B-C vonkajšej jednotky/rozdeľovača BS.
KJB111A
Inštalačná krabička pre diaľkový prepínač chladenia/vykurovania KRC19-26
VRV III Tepelné čerpadlo pre
štýlové vnútorné jednotky
Súprava pripojenia viacerých modulov (povinná)
Pripája viacero modulov do jedného systému chladenia
Súprava na zvýšenie prevýšenia
Umožňuje, aby bola vonkajšia jednotka viac než 50 m nad vnútornými jednotkami
VRV III-S
Mini VRV
VRV III-Q Rekuperácia tepla náhrada za VRV
RXYRQ 8~12
RXYRQ 14~18
RXYSQ
RQEQ 140~212
2-modulové
systémy
3-modulové
systémy
4-modulové
systémy
-
-
-
-
BHFP26P36C
BHFP26P63C
BHFP26P84C
-
-
-
-
-
-
-
KWC26B280
KWC26B450
-
KWC26B160
1 súprava na
modul
1 súprava na
modul
1 súprava na
modul
-
-
-
-
-
-
-
Súprava kondenzačnej vaničky s centrálnym odvodom kondenzátu
Montuje sa do spodnej časti vonkajšej jednotky a zbiera kondenzát zo
všetkých výstupov spodných platní do jedného výstupu. V chladných
regiónoch by mala byť ohrievaná externým ohrievačom, aby sa predišlo
zamrznutiu kondenzátu v kondenzačnej vaničke.
Súprava ohrievača spodnej platne
Voliteľný elektrický ohrievač pre spodnú platňu opláštenia VRV, aby sa zaručila
bezproblémová prevádzka aj v mimoriadne chladnom a vlhkom počasí
Externý ovládací adaptér pre vonkajšiu jednotku
DTA104A53/61/62
Na inštaláciu do vnútornej jednotky: presný typ adaptéra závisí od typu vnútornej jednotky.
Pozrite si Príslušenstvo vnútorných jednotiek
Umožňuje aktiváciu prevádzky s nízkou hlučnosťou a tri úrovne
obmedzenia el. prúdu cez externé kontakty. Pripája sa ku komunikačnej
linke F1/F2 a vyžaduje napájanie z vnútornej jednotky*, rozdeľovača
BSVQ alebo vonkajšej jednotky VRV-WIII.
BHGP26A1
Súprava digitálneho tlakomeru - štandardne zobrazuje aktuálne tlaky
kondenzácie a odparovania v systéme alebo polohy expanzného ventilu
a údaje snímača teploty v špeciálnom servisnom režime. Pripojenie
k PCB vonkajšej jednotky na inštaláciu vo vonkajšej jednotke.
-
-
-
✓
1 súprava na
systém
1 súprava na
systém
1 súprava na
systém
Mechanický prepínač chladenia/vykurovania - umožňuje prepínanie medzi
chladením, vykurovaním a iba ventilátorom celého systému tepelného
čerpadla alebo jedného rozdeľovača BS v systéme s rekuperáciou tepla.
Pripája sa k svorkám A-B-C vonkajšej jednotky/rozdeľovača BS.
✓
✓
✓
-
-
-
-
KJB111A
✓
✓
✓
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KRC19-26
Inštalačná krabička pre diaľkový prepínač chladenia/vykurovania KRC19-26
BWU26A15
Vodný filter pre tlak 1,40 MPa
BWU26A20
Vodný filter pre tlak 1,96 MPa
120
VRV III-C pre chladné regióny
VRV III Tepelné čerpadlo
RTSYQ 10
RTSYQ 14~16
RTSYQ 20
RXYQ 5
RXYQ 8~12
RXYHQ 12
RXYQ 14~18
2-modulové
systémy
3-modulové
systémy
-
-
BHFQ22P1007
-
-
-
-
BHFQ22P1007
BHFQ22P1517
-
-
-
-
EKLD90P12
EKLD90P12
EKLD90P18
1 súprava na modul
1 súprava na modul
KWC26B280
KWC26B450
2x KWC26B280
KWC26B160
KWC26B280
KWC26B450
KWC26B450
1 súprava na modul
1 súprava na modul
BEH22A10Y1L
BEH22A18Y1L
2x BEH22A10Y1L
-
-
-
-
-
-
DTA104A53/61/62
Na inštaláciu do vnútornej jednotky: presný typ adaptéra závisí od typu vnútornej jednotky.
Pozrite si Príslušenstvo vnútorných jednotiek
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
1 súprava na systém
1 súprava na systém
-
-
-
✓
✓
✓
✓
1 súprava na systém
1 súprava na systém
-
-
-
✓
✓
✓
✓
1 súprava na systém
1 súprava na systém
VRV III-Q Tepelné čerpadlo náhrada za VRV
Aplikácia tepelného čerpadla
2-modulové
3-modulové
systémy
systémy
Aplikácia rekuperácie tepla
2-modulové
3-modulové
systémy
systémy
-
BHFP22MA56
BHFP22MA84
BHFP26MA56
BHFP26MA84
-
-
-
-
-
-
1 súprava na
modul
1 súprava na
modul
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RQYQ 140
RQYQ 8~12
RQYQ 14~16
2-modulové
systémy
3-modulové
systémy
RWEYQ 8~10
-
-
-
BHFQ22P1007
BHFQ22P1517
-
-
-
-
KWC26B160
KWC26B280
KWC26B450
-
-
-
DTA104A53/61/62
Na inštaláciu do vnútornej jednotky: presný typ adaptéra závisí od typu vnútornej jednotky.
Pozrite si Príslušenstvo vnútorných jednotiek
DTA104A62
Možná inštalácia vo vonkajšej jednotke RWEYQ. Na inštaláciu vo vnútorných jednotkách použite
príslušný typ (DTA104A53/61/62) pre konkrétnu vnútornú jednotku. Pozrite si Príslušenstvo
vnútorných jednotiek
✓
✓
1 súprava na
systém
1 súprava na
systém
-
-
-
-
-
✓
✓
✓
1 súprava na
systém
1 súprava na
systém
✓
1 súprava na
systém
1 súprava na
systém
-
-
✓
✓
✓
1 súprava na
systém
1 súprava na
systém
1 súprava na
systém
1 súprava na
systém
-
-
-
-
-
-
-
1 súprava na
modul
1 súprava na
modul
1 súprava na
modul
1 súprava na
modul
-
-
-
-
-
✓
✓
✓
1 súprava na
modul
1 súprava na
modul
1 súprava na
modul
1 súprava na
modul
121
Príslušenstvo - Vnútorná jednotka
Kazetové jednotky
Kazetová s kruhovým výfukom
FXFQ 20~125
BRC1E51A
Vysokokvalitný káblový diaľkový ovládač s plnotextovým rozhraním a podsvietením
BRC1D52
Štandardný káblový diaľkový ovládač s týždenným časovačom
Adaptéry a ovládanie
Externý bezdrôtový teplotný snímač
FXCQ 20~32
FXCQ 40~50
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
-
-
-
-
BRC7F532F
-
BRC7E530
BRC7C62
BRC7C62
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
-
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
Prepojovací adaptér na externé monitorovanie/ovládanie cez kontakty a nastavenie teploty cez 0-140Ω
KRP4A53
-
KRP4A53
KRP4A51
KRP4A51
Prepojovací adaptér na externé centrálne monitorovanie/ovládanie (ovláda 1 celý systém)
KRP2A52
KRP2A52
KRP2A52
KRP2A51
KRP2A51
EKRP1C11
KRP1C12
-
EKRP1B2
EKRP1B2
Prepojovací adaptér s 4 výstupným signálmi
Kompresor/porucha, ventilátor, príd. ohrievač, výstup zvlhčovača
Prepojovací adaptér s 2 výstupným signálmi
-
-
KRP1B57
-
-
Adaptér pre aplikácie s viacerými nájomcami (Rozhranie napájania PCB 24 VAC)
DTA114A61
DTA114A61
EKMTAC
-
-
Externý ovládací adaptér pre vonkajšiu jednotku
DTA104A62
DTA104A62
DTA104A62
DTA104A61
DTA104A61
KRP1H98
KRP1J98
KRP1BA101
KRP1B96
KRP1B96
Konektor pre kontakt vynúteného vypnutia
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Pripojenie k centrálnemu ovládaniu
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Kompresor/porucha, výstup ventilátora
Inštalačná krabička/montážna platnička pre adaptér PCB
Pre jednotky, kde nie je priestor v jednotke
Dekoračný panel (povinný pre kazetové jednotky, voliteľný pre iné, zadný panel pre FXLQ)
Iné
FXZQ 15~50
✓
Zjednodušený káblový diaľkový ovládač
Externý káblový teplotný snímač
Kazetová 2-výfuková
✓
✓
BRC2C51
Infračervený diaľkový ovládač vrátane prijímača
FXFQ 20~125
s automatickým
čistením
Kazetová (600x600)
BYCQ140C(W)
BYCQ140CG
BYFQ60B
BYBC32G
BYBC50G
Súprava na montáž dekoračného panela priamo na jednotku
-
-
-
-
-
Nadstavec panelu na zníženie požadovanej inštalačnej výšky
-
-
KDBQ44B60
-
-
KDBHQ55C140
KDBHQ55C140
KDBH44BA60
-
-
CE.KDDQ55C140
-
KDDQ44XA60
-
-
-
-
-
-
-
Súprava zaslepenia pre 3-smerové alebo 2-smerové vypúšťanie vzduchu
Súprava na prívod čerstvého vzduchu
Adaptér výfuku vzduchu pre kruhové potrubie
Náhradný filter s dlhou životnosťou
Čerpadlo kondenzátu
KAFP551K160
-
-
-
-
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Kanálové jednotky (jednotky do potrubia)
Vysoký dispozičný tlak
BRC1E51A
Vysokokvalitný káblový diaľkový ovládač s plnotextovým rozhraním a podsvietením
BRC1D52
Štandardný káblový diaľkový ovládač s týždenným časovačom
BRC2C51
Adaptéry a ovládanie
Zjednodušený káblový diaľkový ovládač
FXMQ 40
FXMQ 50~80
FXMQ 100~125
FXMQ 200~250
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Infračervený diaľkový ovládač vrátane prijímača
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
Externý káblový teplotný snímač
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-1
Externý bezdrôtový teplotný snímač
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
Prepojovací adaptér na externé monitorovanie/ovládanie cez kontakty a nastavenie teploty cez 0-140Ω
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
Prepojovací adaptér na externé centrálne monitorovanie/ovládanie (ovláda 1 celý systém)
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
Prepojovací adaptér s 4 výstupným signálmi
EKRP1B2
EKRP1B2
EKRP1B2
EKRP1B2
KRP1B61
-
-
-
-
-
Adaptér pre aplikácie s viacerými nájomcami (Rozhranie napájania PCB 24 VAC)
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
-
Externý ovládací adaptér pre vonkajšiu jednotku
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
KRP4A96
KRP4A96
KRP4A96
KRP4A96
-
Konektor pre kontakt vynúteného vypnutia
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Pripojenie k centrálnemu ovládaniu
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Kompresor/porucha, ventilátor, príd. ohrievač, výstup zvlhčovača
Prepojovací adaptér s 2 výstupným signálmi
Kompresor/porucha, výstup ventilátora
Inštalačná krabička/montážna platnička pre adaptér PCB
Pre jednotky, kde nie je priestor v jednotke
Iné
Veľká
FXMQ 20~32
Dekoračný panel (povinný pre kazetové jednotky, voliteľný pre iné, zadný panel pre FXLQ)
BYBS32D
BYBS45D
BYBS71D
BYBS125D
-
Súprava na montáž dekoračného panela priamo na jednotku
EKBYBSD
EKBYBSD
EKBYBSD
EKBYBSD
-
Nadstavec panelu na zníženie požadovanej inštalačnej výšky
-
-
-
-
-
Súprava zaslepenia pre 3-smerové alebo 2-smerové vypúšťanie vzduchu
-
-
-
-
-
Súprava na prívod čerstvého vzduchu
-
-
-
-
-
KDAJ25K36A
KDAJ25K56
KDAJ25K71
KDAJ25K140
-
Adaptér výfuku vzduchu pre kruhové potrubie
Náhradný filter s dlhou životnosťou
Čerpadlo kondenzátu
122
-
-
-
-
-
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
-
Kazetové jednotky
Kazetová 2-výfuková
Kanálové jednotky (jednotky do potrubia)
Kazetová rohová
Malá
Tenká
Štandard
FXCQ 63
FXKQ 25~40
FXKQ 63
FXDQ 20~25 M9
FXDQ 15~63 P7
FXSQ 20~32
FXSQ 40~50
FXSQ 63~80
FXSQ 100~140
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
-
-
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
BRC7C62
BRC4C61
BRC4C61
BRC4C62
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A54
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A61
KRP2A61
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
EKRP1B2
KRP1B61
KRP1B61
EKRP1B2
-
EKRP1B2
EKRP1B2
EKRP1B2
EKRP1B2
-
-
-
-
KRP1B56
-
-
-
-
-
-
-
EKMTAC
EKMTAC
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A53
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
KRP1B96
-
-
-
KRP1BA101
KRP4A96
KRP4A96
KRP4A96
KRP4A96
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
BYBC63G
BYK45F
BYK71F
-
-
BYBS32D
BYBS45D
BYBS71D
BYBS125D
-
-
-
-
-
EKBYBSD
EKBYBSD
EKBYBSD
EKBYBSD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KDAJ25K36A
KDAJ25K56
KDAJ25K71
KDAJ25K140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Štandard
Štandard
Štandard
-KDAJ25K56
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Podstropné jednotky
Podstropná
Nástenné jednotky
Podstropná 4-výfuková
Parapetné jednotky
Bez opláštenia
Voľne stojacie
FXHQ 32
FXHQ 63~100
FXUQ 71
FXUQ 100~125
FXAQ 15~63
FXNQ 20~63
FXLQ 20~25
FXLQ 32~40
FXLQ 50~63
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
-
-
-
-
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
BRC7E63
BRC7E63
BRC7C528
BRC7C528
BRC7E618
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
KRP4A52
KRP4A52
KRP4A53
KRP4A53
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP2A52
KRP2A52
-
-
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP1B3
KRP1B3
-
-
-
KRP1B61
KRP1B61
KRP1B61
KRP1B61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DTA114A61
DTA114A61
-
-
DTA114A61
EKMTAC
EKMTAC
EKMTAC
EKMTAC
DTA104A62
DTA104A62
-
-
DTA104A61
-
-
-
-
KRP1C93
KRP1C93
KRP1B97
KRP1B97
KRP4A93
-
-
-
-
Štandard
Štandard
EKRORO
EKRORO
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
DTA102A52
DTA102A52
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
-
-
-
-
-
-
EKRDP25
EKRDP40
EKRDP63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KDU50M60
KDU50M125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KDU50M60
KDU50M125
Štandard
Štandard
K-KDU572EVE
-
-
-
-
123
Vetranie
Distribúcia chladiva
Príslušenstvo -
Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla
S priamym výparníkom
VAM
150~2000
BRC1E51A
Vysokokvalitný káblový diaľkový ovládač
s plnotextovým rozhraním a podsvietením
BRC1D52
Štandardný káblový diaľkový ovládač s týždenným časovačom
BRC301B61
Káblový diaľkový ovládač pre HRV
Adaptéry a ovládanie
BRP4A50
Súprava na blokovanie prídavného ohriavača iného výrobcu
KRP50-2
Adaptér PCB pre ovládanie zvlhčovača od iného
výrobcu/na výstup signálu prevádzky
Externý káblový teplotný snímač
Prepojovací adaptér na externé monitorovanie/ovládanie
cez kontakty a nastavenie teploty cez 0-140 Ω
Prepojovací adaptér na externé centrálne
monitorovanie/ovládanie (ovláda 1 celý systém)
✓
✓
✓
✓
✓
Jednotka s prívodom
100% čerstvého vzduchu
Teplovzdušné clony Biddle
Komunikačné adaptéry pripojenia VZT
Pre VRV
Pre ERQ
Pre VRV
Pre ERQ
CYV-DK-
CYQ-DK-
EKEQMCB
EKEQDCB
EKEQFCB
VKM 50
VKM 80~100
FXMQ
125~250 MF
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
-
-
-
-
-
-
-
✓
✓
✓
✓
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KRCS01-1
KRCS01-1
-
-
-
-
KRP4A51
-
-
KRP4A51
KRP4A51
-
KRP2A61
KRP2A61
KRP2A61
KRP2A61
-
-
-
-
-
-
-
-
KRP1B61
-
-
-
-
-
-
-
-
DTA104A61
-
-
DTA104A61
DTA104A61
Obráťte sa na
svojho zástupcu
spoločnosti Daikin
Prepojovací adaptér s 4 výstupným signálmi
Kompresor/porucha, ventilátor, príd. ohrievač, výstup
zvlhčovača
Externý ovládací adaptér pre vonkajšiu jednotku
Umožňuje aktiváciu prevádzky s nízkou hlučnosťou a tri
úrovne obmedzenia el. prúdu cez externé kontakty.
Inštalačná krabička/montážna platnička pre adaptér PCB
KRP1B93
KRP1B93
KRP1B93
-
-
-
-
-
-
Pripojenie k centrálnemu ovládaniu
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
-
-
-
-
Tlmič pre 250 mm kruhové potrubie
-
-
KDDM24B100
-
-
-
-
-
-
Čerpadlo kondenzátu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Iné
Pre jednotky, kde nie je priestor v jednotke
Systémy tepelného
čerpadla (2-rúrkové)
Systémy rekuperácie
tepla (3-rúrkové)
Refnety
Metrické pripojenia
Britské pripojenia
Súprava zníženia hluku (akustická izolácia)
Mechanický prepínač chladenia/vykurovania - umožňuje
prepínanie medzi chladením, vykurovaním a iba ventilátorom
celého systému tepelného čerpadla alebo jedného
rozdeľovača BS v systéme s rekuperáciou tepla. Pripája sa
k svorkám A-B-C vonkajšej jednotky/rozdeľovača BS.
Inštalačná krabička pre diaľkový prepínač
chladenia/vykurovania KRC19-26
Metrické pripojenia
Britské pripojenia
Refnety - hrebene
Výkonový index
< 201
Výkonový index
201~290
Výkonový index
291~640
Výkonový index
> 640
Výkonový index
< 291
Výkonový index
291~640
Výkonový index
> 640
KHRQM23M20T
KHRQM23M29T
KHRQM23M64T
KHRQM23M75T
KHRQM23M29H
KHRQM23M64H
KHRQM23M75H
KHRQ23M20T
KHRQ23M29T9
KHRQ23M64T
KHRQ23M75T
KHRQ23M29H
KHRQ23M64H
KHRQ23M75H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KHRQM22M20T
KHRQM22M29T
KHRQM22M64T
KHRQM22M75T
KHRQM22M29H
KHRQM22M64H
KHRQM22M75H
KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T
KHRQ22M75T
KHRQ22M29H
KHRQ22M64H
KHRQ22M75H
124
Jednotka pre ohrev
vykurovacej vody pre VRV
Invertorové kondenzačné jednotky s tepelným čerpadlom
HXHD125A
EKRP1HBAA
ERQ 125 AW1
ERQ 200~250 AW1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
KWC26B160
KWC26B280
✓
✓
✓
✓
✓
✓
PCB s digitálnym vstupom/výstupom
EKRP1AHTA
Adaptér PCB - vyžaduje sa jeho inštalácia, aby bolo možné pripojiť izbový termostat
EKRUAHTB
Adaptéry a ovládanie
ERQ 100~140 AV1
Vzdialené používateľské rozhranie [remocon] - rovnaký ovládač ako sa dodáva s kaskádovou jednotkou je možné namontovať
paralelne alebo na iné miesto. Ak sa namontujú 2 ovládače, montážna firma musí vybrať 1 hlavný a 1 podradený
EKRTWA
Káblový izbový termostat - vyžaduje sa adaptér PCB EKRP1AHTA
EKRTR1
Bezdrôtový izbový termostat - vyžaduje sa adaptér PCB EKRP1AHTA
EKRTETS
Diaľkový snímač pre izbový termostat - vyžaduje sa adaptér PCB EKRP1AHTA
KRC19-26
Mechanický prepínač chladenia/vykurovania - umožňuje prepínanie medzi chladením, vykurovaním
a iba ventilátorom celého systému tepelného čerpadla alebo jedného rozdeľovača BS v systéme
s rekuperáciou tepla. Pripája sa k svorkám A-B-C vonkajšej jednotky/rozdeľovača BS.
-
KJB111A
-
Inštalačná krabička pre diaľkový prepínač chladenia/vykurovania KRC19-26
Iné
Súprava kondenzačnej vaničky s centrálnym odvodom kondenzátu
Montuje sa do spodnej časti vonkajšej jednotky a zbiera kondenzát zo všetkých výstupov spodných
platní do jedného výstupu. V chladných regiónoch by mala byť ohrievaná externým ohrievačom, aby sa
predišlo zamrznutiu kondenzátu v kondenzačnej vaničke.
-
Rozdeľovače BS rekuperácia tepla (BS boxy)
1-portový
Výkonový index
< 101
1-portový
Výkonový index
101 ~ 160
1-portový
Výkonový index
161 ~ 250
4-portový
Výkonový index
< 100/port
6-portový
Výkonový index
< 100/port
2-portový
pre vnútorné
jednotky Split
a SkyAir
Externé boxy expanzných ventilov (BP/BEV boxy)
3-portový
pre vnútorné
1-portový
1-portový
jednotky Split
pre FXUQ 71
pre FXUQ 100
a SkyAir
1-portový
pre FXUQ 125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BSVQ100P8B
BSVQ160P8B
BSVQ250P8B
BSV4Q100PV
BSV6Q100PV
-
-
BEVQ71MA
BEVQ100MA
BEVQ125MA
EKBSVQLNP
EKBSVQLNP
EKBSVQLNP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KRC19-26
KRC19-26
Potrebná
1 súprava na port
Potrebná
1 súprava na port
KRC19-26
KRC19-26
KRC19-26
KJB111A
KJB111A
KJB111A
KJB111A
KJB111A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BPMKS967A2
BPMKS967A3
BEVQ71MA
BEVQ100MA
BEVQ125MA
125
PODMIENKY MERANIA
KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY
1) Nominálny chladiaci výkon je stanovený pri:
vnútornej teplote
vonkajšej teplote
dĺžke potrubia chladiva
prevýšení
2) Nominálny vykurovací výkon je stanovený pri:
vnútornej teplote
vonkajšej teplote
dĺžke potrubia chladiva
prevýšení
27°CDB/19°CWB
35°CDB
7,5 m - 8/5 m VRV
0 m
20°CDB
7°CDB/6°CWB
7,5 m - 8/5 m VRV
0m
Hladina akustického tlaku sa meria prostredníctvom mikrofónu v určitej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od
vzdialenosti a akustického prostredia (podmienky merania: viď projekčné podklady).
Úroveň akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorá určuje «výkon» vytváraný zdrojom zvuku.
Podrobnejšie informácie nájdete v projekčných podkladoch.
126
®
VRV
Jedinečná pozícia spoločnosti Daikin ako výrobcu
klimatizačných zariadení, kompresorov a chladív viedla
k úzkej angažovanosti v oblasti problémov životného
prostredia. Spoločnosť Daikin sa už niekoľko rokov
zameriava na to, aby sa stala vedúcou spoločnosťou
v poskytovaní produktov, ktoré majú obmedzený vplyv
na životné prostredie. Táto výzva vyžaduje ekologický
konštrukčný návrh a vývoj širokého sortimentu
produktov, a tiež systému energetickej správy, čoho
výsledkom je úspora energie a zníženie množstva
odpadu.
Daikin AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, s.r.o.
Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava
www.daikin.sk
Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin
Europe N.V.. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí.
Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel
jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť
za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k
používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin
Europe N.V.
Produkty Daikin sú distribuované:
ECPSK12-506 • Copyright Daikin
Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.
V R V ® K ATA LÓ G 2 012
Katalóg
CELOROČNÝ Perfect c mfort
2012
Download

Viac informácií - Pro