MICROTERM COLOR S.R.O., BŘEZCE 719, ŠTĚPÁNOV
TECHNICKÝ LIST TERMOIZOLAČNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY MAXITHERM
VÝROBCE
Obchodní jméno:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Telefon:
Technická konzultace:
Microterm Color s.r.o.
Březce 719, 783 13 Štěpánov, Česká republika
277 75 119
724 37 57 68
724 37 57 68
POPIS A POUŽITÍ PRODUKTU
MAXITHERM je univerzální termoizolační nátěrová hmota zajišťující výrazné omezení
úniků tepla zdivem. Vykazuje výrazný antikondenzační efekt s dlouhodobým
účinkem proti plísním na zdivu. Je vodoodpudivý.
MAXITHERM je určený k použití v exteriéru – nátěry fasád i v interiéru – nátěry vnitřního
zdiva. Možno použít i jako svrchní nátěr nenosných kovových a dalších podkladů.
Složení - směs speciálních plnidel a pigmentů dispergovaných ve vodní disperzi na bázi
polymerů s přísadou speciálních aditiv a biocidních přípravků.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Obsah netěkavých látek
Viskozita
Přídržnost k podkladu
Mrazuvzdornost – přídržnost po
zmrazování
Difuzní odpor (rd)
Vodotěsnost
Úspora energie
Odolnost proti plísním
Odrazivost slunečního záření
Třída hořlavosti
Ředění
Teplota při aplikaci
Barevné odstíny
Penetrace
%
min. 50
mPa.s
1500 - 6000
MPa
min. 0,25
MPa
min. 0,25
M
0,46
l.m-2.
30 min.
0
%
min. 10
Stupeň
0
DIN 67507
86%
B1
Neředit
min.5C
základní bílý, možnost tónování libovolných
odstínů
Podklady před aplikací ošetřete vhodnou penetrací
Strana 1
MICROTERM COLOR S.R.O., BŘEZCE 719, ŠTĚPÁNOV
BALENÍ
MAXITHERM se dodává v nevratných plastových obalech o čisté hmotnosti 5, 12 a 18
kg.
Každý obal je opatřený následujícími údaji:
- Název výrobce
- Název výrobku
- Čistá hmotnost obsahu
- Datum výroby
- Návod k použití
- Upozornění na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Při dopravě a skladování zajistěte teplotu mezi 5oC až 25oC.
Skladujte v uzavřených originálních obalech, v krytých a suchých skladech. Chraňte před
mrazem.
ZÁRUČNÍ DOBA
Při skladování v neporušených originálních obalech činí záruční doba 24 měsíců od data
výroby. Po otevření doporučujeme spotřebovat do 3 měsíců.
V případě, že k tónování materiálu dochází jinde než u výrobce, záruka na výrobek se
neposkytuje.
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ
PŘÍPRAVA PODKLADU:
Minerální podklady
-
podklad musí být čistý, suchý, nosný, vyzrálý, zbavený prachu, mastnot příp.
dalších nečistot.
u „pískujících“ a „prášících“ podkladů odstraňte uvolňující se části
nátěry a omítky se slabou přídržností mechanicky odstraňte a vyspravte hmotou
s odpovídající strukturou
mechy, řasy a plísně očistěte
trhliny vyspravte
na podklad naneste celoplošně hloubkovou fungicidní penetraci Maxipen
Kovové podklady
-
staré nátěry nebo rez odstraňte až na podklad
oleji a jinými mastnotami znečištěné povrchy dokonale odmastěte
naneste vhodný základní nátěr
Strana 2
MICROTERM COLOR S.R.O., BŘEZCE 719, ŠTĚPÁNOV
PŘÍPRAVA MAXITHERMU PŘED APLIKACÍ:
Po otevření obalu je výrobek připraven k okamžitému použití. Před použitím
doporučujeme důkladně promíchat.
APLIKACE:
Výrobek nanášejte malířskou štětkou, válečkem příp. bezvzduchým stříkáním (airless) ve
dvou vrstvách na penetrací opatřený podklad. Mezi jednotlivými vrstvami doporučujeme
dodržovat technologické přestávky min. 12 hodin
Teplota:
- doporučená teplota vzduchu a podkladu při aplikaci je od + 5 oC do + 30oC
ŘEDĚNÍ
MAXITHERM neřeďte. V případě ředění by mohlo dojít ke snížení účinku či změně
vlastností výrobku.
TÓNOVÁNÍ
Maxitherm je možno tónovat dle vzorníků NCS, Maxitherm, RAL a dalších tak, aby
přídavek pigmentu nepřesáhl 5% obsahu termoizolačního nátěru.
SPOTŘEBA
Spotřeba je závislá na struktuře a nasákavosti podkladu. U hladkých, nesavých
minerálních podkladů v exteriéru činí cca 0,5 kg/m2 ve dvojité vrstvě. Při aplikaci na
omítky typu brizolit je spotřeba cca 0,8 kg/m2 ve dvojité vrstvě. U aplikací v interiéru je
nutné nanést min. 0,3 kg/m2 pro zajištění termoizolačního účinku a 0,4 kg/m2 pro
zajištění termoizolačního účinku a dlouhodobého odstranění plísní na zdivu.
DOBA SCHNUTÍ
Závisí na okolní teplotě a vlhkosti. Např. při teplotě + 20oC a vzdušné vlhkosti 60-65%
činí doba schnutí 4 – 6 hodin.
ČIŠTĚNÍ
Čištění nástrojů provádějte bezprostředně po ukončení práce. Válečky, štětce a ostatní
nástroje po použití omyjte vodou. Při čištění ostatních přístrojů respektujte pokyny a
doporučení výrobce přístroje.
Čištění oděvů provádějte vodou bezprostředně po jejich znečištění.
Strana 3
MICROTERM COLOR S.R.O., BŘEZCE 719, ŠTĚPÁNOV
ZPŮSOBY LIKVIDACE OBALŮ
Obaly přednostně likvidujte beze zbytků. Čisté obaly jsou určeny k opětovnému použití či
recyklaci dle platných ustanovení. Znečištěné plastové obaly odevzdejte v místě
určeném k ukládání odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
Tato verze technického listu ze dne 14.8.2013 nahrazuje a doplňuje všechny verze předchozí.
Strana 4
Download

Technický list Maxitherm - Termoizolační nátěr Maxitherm