CENÍK PRODUKTŮ
2010
V Y D Á N Í
0 3 / 2 0 1 0
OBCHODNÍ A ORGANIZAČNÍ INFORMACE
K ATA L O G Y , C E N Í K Y , L E TÁ K Y
ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ PO ČR
Veškeré tiskoviny jsou k dispozici jak v tištěné, tak i v elektronické
Zboží dodáváme tranzitní službou nejpozději do
podobě. Tiskoviny si můžete stáhnout z našich webových stránek
pěti pracovních dnů od přijetí objednávky. V pří-
www.idealtrade.cz , www.wireli.cz nebo Vám je na vyžádání zašle-
padě menších objednávek účtujeme část poštov-
me e-mailem, případně poštou na CD nosiči.
ného 50 Kč bez DPH na balík, u objednávky nad
5.000 Kč bez DPH je dodání zdarma. Balné neúčtujeme. Zásilka se zbožím obsahuje vždy da-
O B J E D N ÁV K A Z B O Ž Í
ňový doklad (fakturu).
Zboží na stránkách www.wireli.cz je běžně dodávané zboží. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží
PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
k rezervaci zboží. Zavedením objednávky do systému dojde k potvrzení
Při dodání zboží vás žádáme ve vlastním zájmu
objednávky a uzavření kupní smlouvy. Dodavatel nezaručuje okamži-
o kontrolu zboží okamžitě při převzetí od pře-
tou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy po-
pravní služby. V případě poškození, uplatněte
tvrzena na základě objednávky e-mailem nebo telefonicky.
reklamaci u řidiče vozidla přepravní služby, která
u nás přebírá zásilky neporušeny, a garantuje
jejich předání v tomto stavu. To, že je obal ba-
Z R U Š E N Í O B J E D N ÁV K Y
líku neporušen, neznamená, že s ním bylo po
Zrušení objednávky po uzavření smlouvy je možné po předchozí do-
cestě zacházeno podle pokynů dodavatele
hodě s dodavatelem mailem, faxem nebo telefonicky.
a nemůže být uvnitř úderem či vahou poškozený výrobek.
REKLAMACE ZBOŽÍ
P O Š K O Z E N É H O P Ř I D O P R AV Ě
K O N TA K T Y
Pokud zjistíte poškození zboží při převzetí, odmítněte
toto převzít a vyžádejte si zápis o škodě. Zboží bude
Vedení společnosti, Sekretariát
vráceno zpět dodavateli a vy dostanete novou zásil-
tel.:
+420 577 609 209
ku. O této skutečnosti informujte dodavatele.
fax:
+420 577 609 216
Pokud nebudete mít možnost zboží převzít a škodu
e-mail:
[email protected]
zjistíte následně, volejte do místní pobočky dopravce
(tel. č. na přepravním listu) nahlaste reklamaci a žá-
Objednávky, Informace, Reklamace
dejte zápis o škodě. Přepravní služba dává příjemci
tel.:
+420 577 609 200, 221, 222
lhůtu do pracovních 3 dnů na uplatnění reklamace.
fax:
+420 577 609 201, 204
e-mail:
[email protected]
akceptovat.
REKLAMACE ZBOŽÍ
(VYJMA POŠKOZENÍ PŘI DOPRAVĚ)
Provozní doba
Pondělí – Pátek
Reklamace bez zápisu o škodě bohužel nemůžeme
6:30 – 16:00
V případě reklamace zboží informujte dodavatele
e-mailem nebo faxem. Zasláním reklamačního proto-
Adresa provozovny
kolu s přesným a podrobným popisem závady, číslem
Ideal Trade, spol. s r.o.
faktury, kódem a názvem sortimentu, reklamovaný počet,
Tečovice 45
návrh na řešení reklamace (výměnou či dobropisem)
a čitelně zapsaným jménem osoby, která reklamaci
763 02 Zlín 4
projednává. Tento protokol přidejte k reklamovanému
P.O.BOX 31
zboží. Po obdržení reklamačního protokolu Vás bude
kontaktovat náš pracovník k projednání řešení reklamace.
Adresa fakturační
POZOR!!! V žádném případě neposílejte reklamova-
Ideal Trade, spol. s r.o.
né zboží bez předchozí domluvy s obchodním oddě-
Machová 164
lením. Náklady na vrácení zboží tak budou minima-
Mysločovice
lizovány a zcela v režii naší firmy.
763 01
www.idealtrade.cz, www.wireli.cz
Vydal: Ideal Trade, spol s r.o.
Právo na tiskové chyby v sazbě vyhrazeno. Technické změny vyhrazeny.
OBSAH
V Y B AV E N Í K U C H Y N Í
D R ÁT Ě N Ý P R O G R A M P O T R AV I N O V É S K Ř Í N Ě
P O T R AV I N O VÁ S K Ř Í Ň S T L U M E N Ý M D O V Ř E N Í M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
P O T R AV I N O VÁ S K Ř Í Ň S D O R A Z Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
P O T R AV I N O VÁ S K Ř Í Ň S K O Š I N A D V Í Ř K A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
D R ÁT Ě N Ý P R O G R A M D O L N Í S K Ř Í Ň K Y
ŘADA ELEGANT ........................................................................................................ 6
ŘADA KLASIK ........................................................................................................... 6
K A R U S E LY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SLEPÝ ROH ............................................................................................................... 8
D R ÁT Ě N Á P O L I C E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
D R ÁT Ě N Ý P R O G R A M H O R N Í S K Ř Í Ň K Y
POLICE.................................................................................................................... 8
O D K A PÁVA Č E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PODVĚSNÁ SKLOPNÁ POLICE ..................................................................................... 9
D R ÁT Ě N Ý P R O G R A M M U LT I F U N K Č N Í S L O U P
M U LT I F U N K Č N Í S L O U P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
F U N K Č N Í K O M P O N E N T Y M U LT I F U N K Č N Í H O S L O U P U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
M U L T I F U N K Č N Í S L O U P - P Ř E D Ě L O VA C Í S T Ě N Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
D R ÁT Ě N Ý P R O G R A M Z ÁV Ě S N Ý S Y S T É M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
DOPLŇKY KUCHYNĚ ................................................................................................ 13
H L I N Í K O V Ý Z ÁV Ě S N Ý S Y S T É M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
O D PA D K O V É K O Š E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
DŘEVĚNÉ VKLADY DO ZÁSUVEK ................................................................................ 15
NÁŘADÍ TESCOMA .................................................................................................. 23
V Y B AV E N Í Š AT E N
VÝSUVNÉ KOŠE ......................................................................................................
PRÁDELNÍ KOŠE .....................................................................................................
D O P L Ň K Y Š AT N A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S K L O P N É Š AT N Í T Y Č E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BOTNÍKY ...............................................................................................................
Š AT N Í S Y S T É M N A M U LT I F U N K Č N Í M S L O U P U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U N I V E R Z Á L N Í S Y S T É M Š AT N A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
26
26
26
27
27
29
HLINÍK
DVÍŘKA, VÝPLNĚ ....................................................................................................
Z ÁV Ě S Y P R O D V Í Ř K A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS PRO DVÍŘKA ......................................................................
PÍSTY....................................................................................................................
ÚCHYTKOVÉ LIŠTY NA DVÍŘKA..................................................................................
NARÁŽECÍ HRANY ..................................................................................................
LIŠTY PRO PRACOVNÍ DESKY ....................................................................................
H R A N O LY , P O D N O Ž E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MŘÍŽKY .................................................................................................................
29
30
30
30
30
31
31
31
31
N Á B Y T K O V É K O VÁ N Í
VÝSUVNÉ BOXY .....................................................................................................
S K R Y T É P L N O V Ý S U V Y S T L U M E N Ý M D O TA H E M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY S TLUMENÝM DOVŘENÍM ......................................................
LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY ........................................................................................
Z ÁV Ě S Y P R O D V Í Ř K A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS PRO DVÍŘKA ......................................................................
PÍSTY....................................................................................................................
P O D P Ě R Y , K O N Z O LY , T R N O Ž E , Z ÁV Ě S N É T Y Č E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NÁBYTKOVÉ NOHY A NOŽKY ....................................................................................
32
32
33
33
33
33
33
33
35
ELEKTRO
OSVĚTLENÍ LED ......................................................................................................
L E D PÁ S K Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N A PÁ J E N Í L E D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SVĚTELNÉ ZDROJE LED .............................................................................................
OSVĚTLENÍ 12 V .....................................................................................................
N A PÁ J E N Í 1 2 V T R A N S F O R M ÁT O R Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SVĚTELNÉ ZDROJE 12 V............................................................................................
OSVĚTLENÍ 230 V ...................................................................................................
SVĚTELNÉ ZDROJE 230 V ..........................................................................................
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SENZORY ..............................................................................
M O N TÁ Ž N Í M AT E R I Á L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N Á Ř A D Í A V Y B AV E N Í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
39
39
40
40
45
45
45
47
48
49
49
3
UŠETŘETE SI PRÁCI!
Vy u ž í v e j t e o b j e d n á v k o v ý s y s t é m I D E A L N O N S T O P
1.
2.
3.
4.
5.
Zrychlení zadání Vaší objednávky do našeho informačního systému.
Zrychlené zablokování zboží pro Vaši objednávku.
Nemůže dojít ke zkreslení, rozmazání, znehodnocení, ztrátě dat při přenosu faxem.
Nemůže dojít k chybě při přepisu objednávky.
Budete během několika minut na Váš e-mail automaticky a podrobně informováni o přijetí objednávky.
Objednávkový systém je maximálně jednoduchý a rychlý způsob
objednávání a přinese Vám řadu výhod!
VSTUP
ZE STRÁNEK
IDEAL TRADE
SEZNAM
VAŠICH
OBJEDNÁVEK
RYCHLÉ
A SNADNÉ
OBJEDNÁVÁNÍ
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
VYBAVENÍ KUCHYNÍ
DRÁTĚNÝ PROGRAM POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ
POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ S TLUMENÝM DOVŘENÍM
11
1001057001 Plnovýsuv.potravinová skříň s tlumeným dovřením 240x510x1250-1550 mm, (4)
A01
6 467
11
1001058001 Plnovýsuv.potravinová skříň s tlumeným dovřením 340x510x1250-1550 mm, (4)
A01
6 605
11
1001059001 Plnovýsuv.potravinová skříň s tlumeným dovřením 390x510x1250-1550 mm, (4)
A01
6 701
11
1001060001 Plnovýsuv.potravinová skříň s tlumeným dovřením 440x510x1250-1550 mm, (4)
A01
6 785
11
1001069001 Plnovýsuv.potravinová skříň s tlumeným dovřením 540x510x1250-1550 mm, (4)
A01
6 982
11
1001061001 Plnovýsuv.potravinová skříň s tlumeným dovřením 240x510x1550-1850 mm, (5)
A01
6 694
11
1001062001 Plnovýsuv.potravinová skříň s tlumeným dovřením 340x510x1550-1850 mm, (5)
A01
6 866
11
1001063001 Plnovýsuv.potravinová skříň s tlumeným dovřením 390x510x1550-1850 mm, (5)
A01
6 985
11
1001064001 Plnovýsuv.potravinová skříň s tlumeným dovřením 440x510x1550-1850 mm, (5)
A01
7 090
11
1001070001 Plnovýsuv.potravinová skříň s tlumeným dovřením 540x510x1550-1850 mm, (5)
A01
7 496
11
1001065001 Plnovýsuv.potravinová skříň s tlumeným dovřením 240x510x1850-2150 mm, (6)
A01
7 074
11
1001066001 Plnovýsuv.potravinová skříň s tlumeným dovřením 340x510x1850-2150 mm, (6)
A01
7 280
11
1001067001 Plnovýsuv.potravinová skříň s tlumeným dovřením 390x510x1850-2150 mm, (6)
A01
7 424
11
1001068001 Plnovýsuv.potravinová skříň s tlumeným dovřením 440x510x1850-2150 mm, (6)
A01
7 549
11
1001071001 Plnovýsuv.potravinová skříň s tlumeným dovřením 540x510x1850-2150 mm, (6)
A01
8 198
11
1001072001 Řadič na sklenice
A01
205
POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ S DORAZY
13
1001013001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 240x510x1900-2200 mm, (6)
A02
5 104
13
1001014001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 340x510x1900-2200 mm, (6)
A02
5 205
13
1001015001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 390x510x1900-2200 mm, (6)
A02
5 507
13
1001016001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 440x510x1900-2200 mm, (6)
A02
5 608
13
1001078001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 540x510x1900-2200 mm, (6)
A02
5 680
13
1001017001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 240x510x1600-1900 mm, (5)
A02
4 158
13
1001018001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 340x510x1600-1900 mm, (5)
A02
4 259
13
1001019001 Plnovýsuvná potravinová skříňs dorazy 390x510x1600-1900 mm, (5)
A02
4 461
13
1001020001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 440x510x1600-1900 mm, (5)
A02
4 562
13
1001079001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 540x510x1600-1900 mm, (5)
A02
4 660
13
1001021001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 240x510x1100-1600 mm, (3)
A02
3 743
13
1001022001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 340x510x1100-1600 mm, (3)
A02
3 755
13
1001023001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 390x510x1100-1600 mm, (3)
A02
3 768
13
1001024001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 440x510x1100-1600 mm, (3)
A02
3 780
13
1001080001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 540x510x1100-1600 mm, (3)
A02
3 839
13
1001001001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 240x510x670-870 mm, (2)
A02
3 150
13
1001002001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 340x510x670-870 mm, (2)
A02
3 214
13
1001003001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 390x510x670-870 mm, (2)
A02
3 264
13
1001077001 Plnovýsuvná potravinová skříň s dorazy 540x510x670-870 mm, (2)
A02
3 365
POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ S KOŠI NA DVÍŘKA
14
1001073001 Potravinová skříň s koši na dvířka, 414x500x1100 mm, chrom
A03
5 124
14
1001075001 Potravinová skříň s koši na dvířka, 564x500x1100 mm, chrom
A03
5 703
14
1001074001 Potravinová skříň s koši na dvířka, 414x500x1700 mm, chrom
A03
5 927
14
1001076001 Potravinová skříň s koši na dvířka, 564x500x1700 mm, chrom
A03
6 823
5
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
DRÁTĚNÝ PROGRAM DOLNÍ SKŘÍŇKY
ŘADA ELEGANT
18
1002910001 Elegant - Drátěný koš, 364x368x470x155 mm, chrom
A04
662
18
1002911001 Elegant - Drátěný koš, 414x418x470x155 mm, chrom
A04
684
18
1002912001 Elegant - Drátěný koš, 464x468x470x155 mm, chrom
A04
722
18
1002913001 Elegant - Drátěný koš, 564x568x470x155 mm, chrom
A04
775
18
1002914001 Elegant - Drátěný koš, 664x668x470x155 mm, chrom
A04
843
18
1002915001 Elegant - Drátěný koš, 764x768x470x155 mm, chrom
A04
926
18
3102310004 Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 WIRELI - ke košům Elegant
X01
312
18
3102313004 Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem 400 Hettich Q V6 SS - ke košům Elegant
X01
510
18
3102314004 Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 Blum Tandem Blumotion - ke košům Elegant
X01
467
19
1002902001 Elegant - Koš s úchyty na dvířka, 364-368x470x155 mm, chrom
A04
745
19
1002903001 Elegant - Koš s úchyty na dvířka, 414-418x470x155 mm, chrom
A04
775
19
1002904001 Elegant - Koš s úchyty na dvířka, 464-468x470x155 mm, chrom
A04
813
19
1002905001 Elegant - Koš s úchyty na dvířka, 564-568x470x155 mm, chrom
A04
866
19
1002906001 Elegant - Koš s úchyty na dvířka, 664-668x470x155 mm, chrom
A04
934
19
1002907001 Elegant - Koš s úchyty na dvířka, 764-768x470x155 mm, chrom
A04
1 002
19
3102310004 Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 WIRELI - ke košům Elegant
X01
312
19
3102313004 Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem 400 Hettich Q V6 SS - ke košům Elegant
X01
510
19
3102314004 Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 Blum Tandem Blumotion - ke košům Elegant
X01
467
20
1002927001 Elegant - Koš pod dřez, 564-568x477x170 mm, chrom
A04
931
20
1002920001 Elegant - Koš pod dřez, 764-768x477x170 mm, chrom
A04
1 023
20
1002921001 Elegant - Koš pod dřez, 864-868x477x170 mm, chrom
A04
1 074
20
3102310004 Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 WIRELI - ke košům Elegant
X01
312
20
3102313004 Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem 400 Hettich Q V6 SS - ke košům Elegant
X01
510
20
3102314004 Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 Blum Tandem Blumotion - ke košům Elegant
X01
467
21
1002929001 Elegant - Koš pod dřez s úchyty čela, 564-568x470x170 mm, chrom
A04
939
21
1002930001 Elegant - Koš pod dřez s úchyty čela, 764-768x470x170 mm, chrom
A04
1 025
21
1002931001 Elegant - Koš pod dřez s úchyty čela, 864-868x470x170 mm, chrom
A04
1 076
21
3102310004 Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 WIRELI - ke košům Elegant
X01
312
21
3102313004 Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem 400 Hettich Q V6 SS - ke košům Elegant
X01
510
21
3102314004 Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 Blum Tandem Blumotion - ke košům Elegant
X01
467
22
1002918001 Elegant - Dvojkoš spodní, 264-268x465x493 mm, chrom
A04
1 091
22
1002919001 Elegant - Dvojkoš spodní, 364-368x465x493 mm, chrom
A04
1 224
22
3102310004 Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 WIRELI - ke košům Elegant
X01
312
22
3102313004 Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem 400 Hettich Q V6 SS - ke košům Elegant
X01
510
22
3102314004 Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 Blum Tandem Blumotion - ke košům Elegant
X01
467
23
1002038001 Elegant - Plnovýsuvný dvojkoš boční s tlumeným dovřením, 110x470x550 mm, chrom
A04
1 140
23
1002937001 Elegant - Plnovýsuvný dvojkoš boční s tlumeným dovřením, 160x470x550 mm, chrom
A04
1 428
ŘADA KLASIK
6
25
1002121001 Plnovýsuvný koš s tlumeným dovřením, 306-322x460x130 mm, chrom
A05
559
25
1002122001 Plnovýsuvný koš s tlumeným dovřením, 356-372x460x130 mm, chrom
A05
594
25
1002123001 Plnovýsuvný koš s tlumeným dovřením, 406-422x460x130 mm, chrom
A05
628
25
1002124001 Plnovýsuvný koš s tlumeným dovřením, 456-472x460x130 mm, chrom
A05
668
25
1002125001 Plnovýsuvný koš s tlumeným dovřením, 556-572x460x130 mm, chrom
A05
709
25
1002126001 Plnovýsuvný koš s tlumeným dovřením, 756-772x460x130 mm, chrom
A05
908
25
1002127001 Plnovýsuvný koš s tlumeným dovřením, 856-872x460x130 mm, chrom
A05
959
25
1002128001 Plnovýsuvný koš s tlumeným dovřením, 956-972x460x130 mm, chrom
A05
1 033
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
26
1002129001 Plnovýsuvný koš s úchyty na dvířka a tlumeným dovřením, 306-322x460x130 mm, chrom
A05
581
26
1002130001 Plnovýsuvný koš s úchyty na dvířka a tlumeným dovřením, 356-372x460x130 mm, chrom
A05
599
26
1002131001 Plnovýsuvný koš s úchyty na dvířka a tlumeným dovřením, 406-422x460x130 mm, chrom
A05
629
26
1002132001 Plnovýsuvný koš s úchyty na dvířka a tlumeným dovřením, 456-472x460x130 mm, chrom
A05
676
26
1002133001 Plnovýsuvný koš s úchyty na dvířka a tlumeným dovřením, 556-572x460x130 mm, chrom
A05
688
26
1002134001 Plnovýsuvný koš s úchyty na dvířka a tlumeným dovřením, 756-772x460x130 mm, chrom
A05
749
26
1002135001 Plnovýsuvný koš s úchyty na dvířka a tlumeným dovřením, 856-872x460x130 mm, chrom
A05
883
26
1002136001 Plnovýsuvný koš s úchyty na dvířka a tlumeným dovřením, 956-972x460x130 mm, chrom
A05
960
27
1002600001 Plnovýsuvný koš pod dřez s tlum.dovřením, 568x490x150 mm, chrom
A05
948
27
1002800001 Plnovýsuvný koš pod dřez s tlum.dovřením, 768x490x150 mm, chrom
A05
1 062
27
1002900001 Plnovýsuvný koš pod dřez s tlum.dovřením, 868x490x150 mm, chrom
A05
1 146
27
1002033001 Úchyt dvířek, 17x30x136 mm, chrom
A05
73
29
1002195001 Plnovýsuvný dvojkoš spodní s tlumeným dovřením, 105x475x500 mm, chrom
A05
978
30
1002150001 Plnovýsuvný dvojkoš spodní s tlumeným dovřením, 160x470x510 mm, chrom
A05
940
30
1002145001 Plnovýsuvný dvojkoš spodní s tlumeným dovřením, 260x470x510 mm, chrom
A05
1 137
30
1002146001 Plnovýsuvný dvojkoš spodní s tlumeným dovřením, 360x455x535 mm, chrom
A05
1 404
31
1002147001 Plnovýsuvný trojkoš spodní s tlumeným dovřením, 160x470x510 mm, chrom
A05
1 042
31
1002148001 Plnovýsuvný trojkoš spodní s tlumeným dovřením, 260x470x510 mm, chrom
A05
1 243
31
1002149001 Plnovýsuvný trojkoš spodní s tlumeným dovřením, 360x455x535 mm, chrom
A05
1 580
32
1002001001 Plnovýsuvný dvojkoš boční s tlumeným dovřením, 115x445x485 mm, chrom
A05
719
32
1002932001 Plnovýsuvný dvojkoš boční s tlumeným dovřením, 160x460x480 mm, chrom
A05
959
33
1002108001 Plnovýsuvný dvojkoš 45° boční s tlumeným dovřením Levý, 255x470x555 mm, chrom
A05
1 192
33
1002110001 Plnovýsuvný dvojkoš 45° boční s tlumeným dovřením Pravý, 255x470x555 mm, chrom
A05
1 192
33
1002109001 Náhradní koš 45° Levý, 200x450x75 mm, chrom
A05
294
33
1002111001 Náhradní koš 45° Pravý, 200x450x75 mm, chrom
A05
294
34
1002112001 Plnovýsuvný trojkoš boční s tlumeným dovřením, 155x470x555 mm, chrom
A05
1 143
34
1002113001 Plnovýsuvný trojkoš boční s tlumeným dovřením, 255x470x555 mm, chrom
A05
1 279
34
1002114001 Plnovýsuvný trojkoš boční s tlumeným dovřením, 355x470x555 mm, chrom
A05
1 398
34
1002939001 Plnovýsuvný dvojkoš boční s tlumeným dovřením, 155x470x555 mm, chrom
A05
1 023
34
1002934001 Plnovýsuvný dvojkoš boční s tlumeným dovřením, 255x470x555 mm, chrom
A05
1 137
34
1002940001 Plnovýsuvný dvojkoš boční s tlumeným dovřením, 355x470x555 mm, chrom
A05
1 258
KARUSELY
35
1002119001 Karusel 180°, 750x400x140 mm, chrom
A06
746
35
1002120001 Karusel 180°, 850x450x140 mm, chrom
A06
817
36
1002115001 Karusel 180°, 750x420x590-840 mm, chrom
A06
1 373
36
1002116001 Karusel 180°, 850x476x590-840 mm, chrom
A06
1 510
37
1002117001 Karusel 270°, 710x710x620-820 mm, chrom
A06
2 055
37
1002901001 Karusel 270°, 750x750x620-820 mm, chrom
A06
2 409
37
1002118001 Karusel 270°, 810x810x620-820 mm, chrom
A06
2 471
38
1002117001 Karusel 270°, 710x710x620-820 mm, chrom
A06
2 055
38
1002901001 Karusel 270°, 750x750x620-820 mm, chrom
A06
2 409
38
1002118001 Karusel 270°, 810x810x620-820 mm, chrom
A06
2 471
38
1002710001 Triangl D - doplněk ke karuselu 270°, 380x190x70 mm, chrom
A06
126
38
1002750001 Triangl D - doplněk ke karuselu 270°, 410x200x70 mm, chrom
A06
132
38
1002810001 Triangl D - doplněk ke karuselu 270°, 450x220x70 mm, chrom
A06
159
7
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
39
1002923001 Karusel 360°, 650x620-820 mm, chrom
A06
1 771
39
1002924001 Karusel 360°, 700x620-820 mm, chrom
A06
1 968
39
1002925001 Karusel 360°, 750x620-820 mm, chrom
A06
2 073
40
1002069001 Karusel multifunkční 270°, 780x650-760 mm, chrom
A06
5 424
40
1002070001 Karusel multifunkční 360°, 780x650-760 mm, chrom
A06
5 424
SLEPÝ ROH
41
1002137001 Slepý roh s tlumeným dovřením Levý, 860x520x620 mm, chrom
A07
5 070
41
1002138001 Slepý roh s tlumeným dovřením Pravý, 860x520x620 mm, chrom
A07
5 070
41
1002941001 Slepý roh s tlumeným dovřením Levý, 860x450x620 mm, chrom
A07
4 995
41
1002942001 Slepý roh s tlumeným dovřením Pravý, 860x450x620 mm, chrom
A07
4 995
DRÁTĚNÁ POLICE
42
1002002001 Police do dolní skříně, 414x440x30 mm, chrom
A08
512
42
1002003001 Police do dolní skříně, 564x440x30 mm, chrom
A08
632
42
1002004001 Police do dolní skříně, 764x440x30 mm, chrom
A08
794
42
1002005001 Police do dolní skříně, 864x440x30 mm, chrom
A08
873
42
1002006001 Police do dolní skříně, 1164x440x30 mm, chrom
A08
1 119
DRÁTĚNÝ PROGRAM HORNÍ SKŘÍŇKY
POLICE
44
1003011001 Police do horní skříňky, 414x260x30 mm, chrom
A08
344
44
1003012001 Police do horní skříňky, 564x260x30 mm, chrom
A08
433
44
1003013001 Police do horní skříňky, 764x260x30 mm, chrom
A08
550
44
1003014001 Police do horní skříňky, 864x260x30 mm, chrom
A08
610
44
1003010001 Police do horní skříňky, 1164x260x30 mm, chrom
A08
785
45
1003015001 Plnovýsuvný dvojkoš s dorazy, 114x280x550 mm, chrom
A08
629
46
1003005001 Sklopná police, 564x270x600 mm, chrom
A08
1 942
46
1003006001 Sklopná police, 764x270x600 mm, chrom
A08
2 096
47
1003007001 Horní police výsuvná dělená, 260x370x640-740 mm, chrom
A08
1 398
47
1003008001 Horní police výsuvná dělená, 360x370x640-740 mm, chrom
A08
1 676
47
1003009001 Horní police výsuvná dělená, 460x370x640-740 mm, chrom
A08
2 350
48
1003001001 Police na talíře 410-416x280x78mm, chrom
A09
288
48
1003002001 Police na talíře 560-566x280x78mm, chrom
A09
315
48
1003003001 Police na talíře 760-766x280x78mm, chrom
A09
360
48
1003004001 Police na talíře 860-866x280x78mm, chrom
A09
384
ODKAPÁVAČE
8
49
1003019001 Odkapávač drátěný, 464x280x125/65 mm, chrom
A09
699
49
1003020001 Odkapávač drátěný, 564x280x125/65 mm, chrom
A09
799
49
1003021001 Odkapávač drátěný, 764x280x125/65 mm, chrom
A09
1 055
49
1003022001 Odkapávač drátěný, 864x280x125/65 mm, chrom
A09
1 188
50
1003005101 Odkapávač nerez s nastavitelným roštem pro talíře, 565x280x65/100 mm
A09
1 027
50
1003006101 Odkapávač nerez s nastavitelným roštem pro talíře, 665x280x65/100 mm
A09
1 112
50
1003007101 Odkapávač nerez s nastavitelným roštem pro talíře, 765x280x65/100 mm
A09
1 247
50
1003008101 Odkapávač nerez s nastavitelným roštem pro talíře, 865x280x65/100mm
A09
1 370
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
51
1003024001 Police na dvířka trojstupňová , 320x85x400 mm, chrom
A08
227
51
1003025001 Police na dvířka čtyřstupňová , 320x85x400 mm, chrom
A08
249
PODVĚSNÁ SKLOPNÁ POLICE
52
1003030120 Podvěsná sklopná police 500 mm
A10
4 098
52
1003031120 Podvěsná sklopná police 600 mm
A10
4 222
52
1003032120 Podvěsná sklopná police 700 mm
A10
4 394
52
1003033120 Podvěsná sklopná police 800 mm
A10
4 567
52
1003034120 Podvěsná sklopná police 900 mm
A10
4 739
52
1003035120 Podvěsná sklopná police 1000 mm
A10
5 083
431
DRÁTĚNÝ PROGRAM MULTIFUNKČNÍ SLOUP
MULTIFUNKČNÍ SLOUP
56
1004007001 Multifunkční sloup ø45x900 mm, chrom
B01
56
1004006002 Multifunkční sloup ø45x900 mm, chrom mat
B01
779
56
1004005007 Multifunkční sloup ø45x900 mm, titan zlatý
B01
1 190
56
1004004001 Multifunkční sloup ø45x1000 mm, chrom
B01
479
56
1004003002 Multifunkční sloup ø45x1000 mm, chrom mat
B01
864
56
1004005001 Multifunkční sloup ø45x1200 mm, chrom
B01
574
56
1004004002 Multifunkční sloup ø45x1200 mm, chrom mat
B01
1 033
56
1004002001 Multifunkční sloup ø45x1300 mm, chrom
B01
622
56
1004001002 Multifunkční sloup ø45x1300 mm, chrom mat
B01
1 116
56
1004008001 Multifunkční sloup ø45x1400 mm, chrom
B01
670
56
1004007002 Multifunkční sloup ø45x1400 mm, chrom mat
B01
1 198
56
1004003001 Multifunkční sloup ø45x1500 mm, chrom
B01
718
56
1004002002 Multifunkční sloup ø45x1500 mm, chrom mat
B01
1 279
56
1004006001 Multifunkční sloup ø45x1800 mm, chrom
B01
862
56
1004005002 Multifunkční sloup ø45x1800 mm, chrom mat
B01
1 530
57
1004009001 Multifunkční sloup ø45x2500 mm, chrom
B01
1 195
57
1004010001 Multifunkční sloup ø45x2550 mm, chrom
B01
1 222
57
1004011001 Multifunkční sloup ø45x2650 mm, chrom
B01
1 270
57
1004012001 Multifunkční sloup ø45x2700 mm, chrom
B01
1 291
57
1004013001 Multifunkční sloup ø45x3000 mm, chrom
B01
1 435
57
1004001004 Spojka sloupů 45 mm
B01
346
57
1004025001 Zátka sloupu ø45 mm, chrom
B01
146
57
1004019002 Zátka sloupu ø45 mm, chrom mat
B01
156
57
1004020007 Zátka sloupu ø45 mm, titan zlatý
B01
268
58
1004014001 Kotevní díl horní, chrom
B01
233
58
1004008002 Kotevní díl horní, chrom mat
B01
252
58
1004009007 Kotevní díl horní, titan zlatý
B01
290
58
1004015001 Kotevní díl horní rozpínací, chrom
B01
425
58
1004009002 Kotevní díl horní rozpínací, chrom mat
B01
457
58
1004010007 Kotevní díl horní rozpínací, titan zlatý
B01
481
58
1004016001 Kotevní díl spodní, chrom
B01
190
58
1004010002 Kotevní díl spodní, chrom mat
B01
205
58
1004011007 Kotevní díl spodní, titan zlatý
B01
258
58
1004040001 Příruba ø45 mm, chrom
B01
313
58
1004033002 Příruba ø45 mm, chrom mat
B01
360
58
1004033007 Příruba ø45 mm, titan zlatý
B01
523
58
1004026001 Držák boční na sloup l=140 mm, chrom
B01
528
58
1004020002 Držák boční na sloup l=140 mm, chrom mat
B01
540
58
1004021007 Držák boční na sloup l=140 mm, titan zlatý
B01
954
9
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
683
58
1004027001 Držák boční na sloup dvojitý, chrom
B01
58
1004021002 Držák boční na sloup dvojitý, chrom mat
B01
764
58
1004022007 Držák boční na sloup dvojitý, titan zlatý
B01
1 316
59
1004017001 Objímka sloupu, chrom
B01
193
59
1004011002 Objímka sloupu, chrom mat
B01
210
59
1004012007 Objímka sloupu, titan zlatý
B01
331
59
1004018001 Objímka sloupu s červíky, chrom
B01
193
59
1004012002 Objímka sloupu s červíky, chrom mat
B01
210
59
1004013007 Objímka sloupu s červíky, titan zlatý
B01
331
59
1004019001 Objímka sloupu krycí, chrom
B01
193
59
1004013002 Objímka sloupu krycí, chrom mat
B01
210
59
1004014007 Objímka sloupu krycí, titan zlatý
B01
331
733
FUNKČNÍ KOMPONENTY MULTIFUNKČNÍHO SLOUPU
10
60
1004032001 Koš na sloup ø340 mm, chrom
B01
60
1004026002 Koš na sloup ø340 mm, chrom mat
B01
842
60
1004027007 Koš na sloup ø340 mm, titan zlatý
B01
1 334
60
1004033001 Koš na sloup ø435 mm, chrom
B01
991
60
1004027002 Koš na sloup ø435 mm, chrom mat
B01
1 091
60
1004028007 Koš na sloup ø435 mm, titan zlatý
B01
1 530
60
1004042001 Koš na sloup trojúhelníkový, 300x80 mm, chrom
B01
930
60
1004035002 Koš na sloup trojúhelníkový, 300x80 mm, chrom mat
B01
1 066
60
1004035007 Koš na sloup trojúhelníkový, 300x80 mm, titan zlatý
B01
1 378
60
1004044001 Koš na sloup obdélník, 400x160 mm, chrom
B01
930
60
1004037002 Koš na sloup obdélník, 400x160 mm, chrom mat
B01
1 066
60
1004037007 Koš na sloup obdélník, 400x160 mm, titan zlatý
B01
1 432
60
1004004500 Police skleněná ø300×8 mm
B01
331
60
1004005500 Police skleněná ø435×8 mm
B01
518
60
1004001402 Police dřevěná ø300×13 mm, buk světlý - dýha
B01
384
60
1004002402 Police dřevěná ø435×13 mm, buk světlý - dýha
B01
775
61
1004028001 Police skleněná se zábradlím ø300×8 mm, chrom
B01
650
61
1004022002 Police skleněná se zábradlím ø300×8 mm, chrom mat
B01
672
61
1004023007 Police skleněná se zábradlím ø300×8 mm, titan zlatý
B01
954
61
1004029001 Police skleněná se zábradlím ø435×8 mm, chrom
B01
829
61
1004023002 Police skleněná se zábradlím ø435×8 mm, chrom mat
B01
899
61
1004024007 Police skleněná se zábradlím ø435×8 mm, titan zlatý
B01
1 220
61
1004034001 Police dřevěná se zábradlím ø300 mm, chrom/buk světlý - dýha
B01
734
61
1004028002 Police dřevěná se zábradlím ø300 mm, chrom mat/buk světlý - dýha
B01
880
61
1004029007 Police dřevěná se zábradlím ø300 mm, titan zlatý/buk světlý - dýha
B01
1 208
61
1004035001 Police dřevěná se zábradlím ø435 mm, chrom/buk světlý - dýha
B01
1 110
61
1004029002 Police dřevěná se zábradlím ø435 mm, chrom mat/buk světlý - dýha
B01
1 243
61
1004030007 Police dřevěná se zábradlím ø435 mm, titan zlatý/buk světlý - dýha
B01
1 565
61
1004024001 Jednoramenný věšák l=350 mm, chrom
B01
466
61
1004018002 Jednoramenný věšák l=350 mm, chrom mat
B01
456
61
1004019007 Jednoramenný věšák l=350 mm, titan zlatý
B01
761
61
1004022001 Tříramenný věšák l=100 mm, chrom
B01
589
61
1004016002 Tříramenný věšák l=100 mm, chrom mat
B01
622
61
1004017007 Tříramenný věšák l=100 mm, titan zlatý
B01
954
61
1004023001 Tříramenný věšák l=200 mm, chrom
B01
665
61
1004017002 Tříramenný věšák l=200 mm, chrom mat
B01
694
61
1004018007 Tříramenný věšák l=200 mm, titan zlatý
B01
1 110
61
1004036001 Zábradlí - tři příčky ø300 mm, chrom
B01
377
61
1004030002 Zábradlí - tři příčky ø300 mm, chrom mat
B01
416
61
1004031007 Zábradlí - tři příčky ø300 mm, titan zlatý
B01
798
61
1004037001 Zábradlí - tři příčky ø435 mm, chrom
B01
403
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
61
1004031002 Zábradlí - tři příčky ø435 mm, chrom mat
B01
468
61
1004032007 Zábradlí - tři příčky ø435 mm, titan zlatý
B01
842
61
1004041001 Držák sklenic ø400 mm, chrom
B01
632
61
1004034002 Držák sklenic ø400 mm, chrom mat
B01
686
61
1004034007 Držák sklenic ø400 mm, titan zlatý
B01
1 126
62
1004003402 Držák sklenic dřevěný ø350 mm, buk světlý - dýha
B01
673
62
1004020001 Rameno l=280 mm, chrom
B01
494
62
1004014002 Rameno l=280 mm, chrom mat
B01
580
62
1004015007 Rameno l=280 mm, titan zlatý
B01
914
62
1004031001 Koš na rameno ø340 mm, chrom
B01
696
62
1004025002 Koš na rameno ø340 mm, chrom mat
B01
743
62
1004026007 Koš na rameno ø340 mm, titan zlatý
B01
1 367
62
1004030001 Police skleněná se zábrádlím na rameno ø300 mm, chrom
B01
683
62
1004024002 Police skleněná se zábrádlím na rameno ø300 mm, chrom mat
B01
818
62
1004025007 Police skleněná se zábrádlím na rameno ø300 mm, titan zlatý
B01
1 175
62
1004021001 Police skleněná - speciál ø435 mm, chrom
B01
1 014
62
1004015002 Police skleněná - speciál ø435 mm, chrom mat
B01
1 121
62
1004016007 Police skleněná - speciál ø435 mm, titan zlatý
B01
1 355
62
1004045001 Držák květináčů s nerez miskou ø165 mm, chrom
B01
698
62
1004038002 Držák květináčů s nerez miskou ø165 mm, chrom mat
B01
839
63
1004046001 Držák květináčů bez misky ø165 mm, chrom
B01
548
63
1004039002 Držák květináčů bez misky ø165 mm, chrom mat
B01
635
63
1004038001 Osvětlení tříramenné ø460 mm, chrom
B01
4 615
63
1004001101 Osvětlení sloupu ø375 mm, nerez
B01
2 987
63
1004001202 Osvětlení sloupu ø375 mm, šedý komaxit
B01
2 786
MULTIFUNKČNÍ SLOUP - PŘEDĚLOVACÍ STĚNY
65
1004007001 Multifunkční sloup ø45x900 mm, chrom
B01
431
65
1004004001 Multifunkční sloup ø45x1000 mm, chrom
B01
479
65
1004005001 Multifunkční sloup ø45x1200 mm, chrom
B01
574
65
1004002001 Multifunkční sloup ø45x1300 mm, chrom
B01
622
65
1004008001 Multifunkční sloup ø45x1400 mm, chrom
B01
670
65
1004003001 Multifunkční sloup ø45x1500 mm, chrom
B01
718
65
1004006001 Multifunkční sloup ø45x1800 mm, chrom
B01
862
65
1004009001 Multifunkční sloup ø45x2500 mm, chrom
B01
1 195
65
1004010001 Multifunkční sloup ø45x2550 mm, chrom
B01
1 222
65
1004011001 Multifunkční sloup ø45x2650 mm, chrom
B01
1 270
65
1004012001 Multifunkční sloup ø45x2700 mm, chrom
B01
1 291
65
1004013001 Multifunkční sloup ø45x3000 mm, chrom
B01
1 435
65
1004014001 Kotevní díl horní, chrom
B01
233
65
1004016001 Kotevní díl spodní, chrom
B01
190
65
1004025001 Zátka sloupu ø45 mm, chrom
B01
146
66
2001001001 Držák skleněné police - jednostranný, 128x200x50 mm, chrom
B02
424
66
2001002001 Držák skleněné police - oboustranný, 191x200x50 mm, chrom
B02
487
66
2001002500 Skleněná police 570x230x8 mm
B02
343
66
2001001500 Skleněná police 770x300x8 mm
B02
550
66
2001003500 Skleněná police 870x300x8 mm
B02
606
67
1003012001 Police do horní skříňky / Drátěná police úzká, 560x260x30 mm, chrom
A08
433
67
1003013001 Police do horní skříňky / Drátěná police úzká, 760x260x30 mm, chrom
A08
550
67
1003014001 Police do horní skříňky / Drátěná police úzká, 860x260x30 mm, chrom
A08
610
67
1003010001 Police do horní skříňky / Drátěná police úzká, 1160x260x30 mm, chrom
A08
785
67
1002003001 Police do dolní skříně / Drátěná police široká, 560x440x30 mm, chrom
A08
632
67
1002004001 Police do dolní skříně / Drátěná police široká, 760x440x30 mm, chrom
A08
794
11
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
67
1002005001 Police do dolní skříně / Drátěná police široká, 860x440x30 mm, chrom
A08
873
67
1002006001 Police do dolní skříně / Drátěná police široká, 1160x440x30 mm, chrom
A08
1 119
67
2001004001 Držák drátěných polic - jednostranný, 86,5x240x32 mm, chrom
B02
444
67
2001003001 Držák drátěných polic - oboustranný, 108x240x32 mm, chrom
B02
547
DRÁTĚNÝ PROGRAM ZÁVĚSNÝ SYSTÉM
12
69
1005002101 Madlo 16x450 mm, nerez
A11
45
69
1005003101 Madlo 16x600 mm, nerez
A11
65
69
1005004101 Madlo 16x900 mm, nerez
A11
83
69
1005001101 Madlo 16x1450 mm, nerez
A11
134
69
1005001002 Madlo 16x450 mm, chrom mat
B03
122
69
1005002002 Madlo 16x600 mm, chrom mat
B03
160
69
1005003002 Madlo 16x900 mm, chrom mat
B03
232
69
1005004002 Madlo 16x1200 mm, chrom mat
B03
362
69
1005049001 Madlo 16x450 mm, chrom
A11
76
69
1005050001 Madlo 16x600 mm, chrom
B03
97
69
1005051001 Madlo 16x900 mm, chrom
B03
138
69
1005052001 Madlo 16x1200 mm, chrom
B03
192
69
1005001007 Madlo 16x450 mm, titan zlatý
B03
134
69
1005002007 Madlo 16x600 mm, titan zlatý
B03
166
69
1005003007 Madlo 16x900 mm, titan zlatý
B03
233
69
1005048001 Oblouk 90°, nerez
B03
38
69
1005056001 Oblouk 90°, chrom
B03
64
69
1005007002 Oblouk 90°, chrom mat
B03
79
69
1005007007 Oblouk 90°, titan zlatý
B03
112
69
1005001601 Vsuvka plastová
B03
10
69
1005053001 Úchytka madla - výška 47 mm, chrom
B03
90
69
1005005002 Úchytka madla - výška 47 mm, chrom mat
B03
95
69
1005004007 Úchytka madla - výška 47 mm, titan zlatý
B03
112
69
1005054001 Úchytka madla - výška 70 mm, chrom
B03
100
69
1005006002 Úchytka madla - výška 70 mm, chrom mat
B03
112
69
1005005007 Úchytka madla - výška 70 mm, titan zlatý
B03
125
69
1005058001 Koncovka madla, chrom
B03
26
69
1005009002 Koncovka madla, chrom mat
B03
26
69
1005009007 Koncovka madla, titan zlatý
B03
40
69
1005047001 Oblouk 135°, nerez
A11
38
69
1005057001 Oblouk 135°, chrom
B03
64
69
1005008002 Oblouk 135°, chrom mat
B03
79
69
1005008007 Oblouk 135°, titan zlatý
B03
144
69
1005022001 Úchytka madla - výška 40 mm, chrom
A11
54
69
1005025001 Úchytka madla, chrom
A11
69
69
1005046001 Koncovka madla, chrom
A11
8
70
1005059001 Koncovka madla velká, chrom
B03
42
70
1005010002 Koncovka madla velká, chrom mat
B03
47
70
1005010007 Koncovka madla velká, titan zlatý
B03
59
70
1005063001 Podložka pod úchytku, chrom
B03
11
70
1005014002 Podložka pod úchytku, chrom mat
B03
11
70
1005014007 Podložka pod úchytku, titan zlatý
B03
29
70
1005062001 Háček "S", chrom
B03
20
70
1005013002 Háček "S", chrom mat
B03
26
70
1005013007 Háček "S", titan zlatý
B03
35
70
1005060001 Dvojháček, chrom
B03
47
70
1005011002 Dvojháček, chrom mat
B03
47
70
1005011007 Dvojháček, titan zlatý
B03
94
70
1005064001 Podložka tvarová pod úchytku, chrom
B03
18
70
1005015002 Podložka tvarová pod úchytku, chrom mat
B03
19
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
70
1005015007 Podložka tvarová pod úchytku, titan zlatý
B03
35
70
1005061001 Háček, chrom
B03
19
70
1005012002 Háček, chrom mat
B03
19
70
1005012007 Háček, titan zlatý
B03
34
70
1005020001 Háček "S" ozdobný, chrom
A11
12
70
1005021001 Dvojháček ozdobný, chrom
A11
18
71
1005008001 Rohová police L/P 275x275x243 mm, chrom
A11
238
71
1005030002 Rohová police L/P 300x300x265 mm, chrom mat
B03
808
71
1005025007 Rohová police L/P 300x300x265 mm, titan zlatý
B03
1 422
71
1005045001 Držák rolí jednostupňový, 300x140x200mm, chrom
A11
101
71
1005028002 Držák rolí jednostupňový, 300x130x55 mm, chrom mat
B03
394
71
1005023007 Držák rolí jednostupňový, 300x130x55 mm, titan zlatý
B03
625
71
1005067001 Police na kořenky jednostupňová, 350x70x200 mm, chrom
B03
532
71
1005018002 Police na kořenky jednostupňová, 350x70x200 mm, chrom mat
B03
563
71
1005017007 Police na kořenky jednostupňová, 350x70x200 mm, titan zlatý
B03
911
71
1005068001 Police na kořenky dvoustupňová, 350x125x295 mm, chrom
B03
666
71
1005019002 Police na kořenky dvoustupňová, 350x125x295 mm, chrom mat
B03
679
71
1005018007 Police na kořenky dvoustupňová, 350x125x295 mm, titan zlatý
B03
1 159
71
1005011001 Police na kořenky dvoustupňová, 350x80x280 mm, chrom
A11
231
71
1005066001 Police na kořenky 2x6 ks,355x100x330 mm, chrom
B03
440
71
1005017002 Police na kořenky 2x6 ks, 355x100x330 mm, chrom mat
B03
533
71
1005007001 Rohová police dvoustupňová L/P, 317x317x425 mm, chrom
A11
424
71
1005044001 Držák rolí třístupňový, 320x180x370 mm, chrom
A11
230
71
1005029002 Držák rolí třístupňový, 350x130x335 mm, chrom mat
B03
596
71
1005024007 Držák rolí třístupňový, 350x130x335 mm, titan zlatý
B03
1 058
71
1005004500 Kořenky Standard skleněné sada včetně koření 8 ks
B03
312
71
1005005500 Kořenky Speciál skleněné sada včetně koření 16 ks
B03
620
71
1005065001 Police na kořenky 6 ks, 355x100x200 mm, chrom
B03
290
71
1005016002 Police na kořenky 6 ks, 355x100x200 mm, chrom mat
B03
379
71
1005002500 Kořenka skleněná malá - sada 6 ks - 120 ml
B03
139
71
1005003500 Kořenka skleněná velká - sada 6 ks - 150 ml
B03
142
72
1005072001 Polička malá, 260x100x205 mm, chrom
B03
431
72
1005023002 Polička malá, 260x100x205 mm, chrom mat
B03
497
72
1005021007 Polička malá, 260x100x205 mm, titan zlatý
B03
668
72
1005037001 Police na knihu, 457x305x355 mm, chrom
A11
236
72
1005031002 Police na knihu, 350x210x310 mm, chrom mat
B03
625
72
1005026007 Police na knihu, 350x210x310 mm, titan zlatý
B03
1 100
72
1005005001 Rohová police L/P, 320x320x283 mm, chrom
A11
318
72
1005017001 Držák na papírové utěrky, 265x125x255 mm, chrom
A11
177
72
1005010001 Police jednostupňová, 452x170x283 mm, chrom
A11
299
72
1005026001 Police s držákem na papírové utěrky, 403x183x330 mm, chrom
A11
228
72
1005073001 Závěsný držák doplňků s nerez miskou, 90x265 mm, chrom
B03
516
72
1005024002 Závěsný držák doplňků s nerez miskou, 90x265 mm, chrom mat
B03
643
72
1005006001 Rohová police dvoustupňová L/P, 320x320x440 mm, chrom
A11
503
72
1005012001 Police dvoustupňová, 350x123x315 mm, chrom
A11
262
72
1005041001 Držák na knihu, 445x50x355 mm, chrom
A11
264
73
1005033001 Odkapávač kombinovaný, 578x233x280 mm, chrom
A11
1 358
DOPLŇKY KUCHYNĚ
74
1008022001 Podložka pod plech velká, 502x242x20 mm, chrom
A11
386
74
1008024001 Podložka pod plech obdelníková, 330x200x33 mm, chrom
A11
91
74
1008014001 Odkapávač na vařečky, 110x120x183 mm, chrom
A11
94
74
2005015001 Háčky univerzal nástěnné, 400x43x65 mm, chrom
A16
58
74
1008026001 Podložka pod hrnec čtverec, 200x200x20 mm, chrom
A11
184
13
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
74
1008033001 Stojánek na papírové utěrky, prům.160x278 mm, chrom
A11
144
75
1008009001 Barový pult, 900x310x300 mm, chrom
A11
1 036
75
1008006001 Držák sklenic jednořadý, 110x340x66 mm, chrom
A11
82
75
1008007001 Držák sklenic dvouřadý, 210x340x66 mm, chrom
A11
138
75
1008008001 Držák sklenic čtyřřadý, 407x340x66 mm, chrom
A11
251
75
1008013001 Odkapávač, 350x320x110 mm, chrom
A11
171
75
1008032001 Odkapávač na talíře, 305x200x85 mm, chrom
A11
165
HLINÍKOVÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM
14
76
1006006120 Lišta boční krycí, 1 ks = 3,5 m
B04
90
76
1006001120 Lišta horní typ A, 1 ks = 3,5 m
B04
119
76
1006002120 Lišta horní typ B, 1 ks = 3,5 m
B04
129
76
1006004120 Lišta středová, 1 ks = 3,5 m
B04
193
76
1006003120 Závěs motážní 50 mm
B04
23
76
1006007120 Lišta středová narážecí, 1 ks = 3,5 m
B04
109
76
1006005120 Lišta dolní, 1 ks = 3,5 m
B04
184
77
1006015120 Háček závěsný 15 mm
B04
62
77
1006016120 Háček závěsný prodloužený 15 mm
B04
64
77
1006013120 Úchyt háčku 330 mm
B04
129
77
1006014120 Háček na uchycení 6 mm
B04
38
77
1006019120 Držák lahví 200 mm
B04
317
77
1006020120 Úchytka držáku lahví
B04
124
77
1006021120 Držák role papíru 235 mm
B04
707
77
1006025120 Police 100 mm
B04
144
77
1006026120 Police 400 mm
B04
376
77
1006027120 Police 500 mm
B04
541
78
1006028120 Police na sklenice 122 mm
B04
376
78
1006029120 Police na sklenice 212 mm
B04
460
78
1006030120 Police na sklenice 303 mm
B04
544
78
1006031120 Police na sklenice 394 mm
B04
667
78
1006017120 Držák univerzální 50 mm
B04
30
78
1006011120 Držák na skleněnou poličku 50 mm
B04
90
78
1006012120 Polička na kořenky 330 mm
B04
193
78
1006042120 Skleněná police 400 mm
B04
264
78
1006043120 Skleněná police 600 mm
B04
322
78
1006008120 Držák dřevěné police 28/100 mm
B04
164
78
1006009120 Držák dřevěné police 28/400 mm
B04
322
78
1006010120 Držák dřevěné police 28/500 mm
B04
390
78
1006047402 Držák na nože
B04
1 026
79
1006035120 Police na knihu 230 mm
B04
346
79
1006036120 Police na knihu 440 mm
B04
520
79
1006037120 Lišta police na knihu 230 mm
B04
138
79
1006038120 Lišta police na knihu 440 mm
B04
198
79
1006032120 Držák pohárku kolmý
B04
218
79
1006034120 Pohárek sklo
B04
60
79
1006001400 Zátka na pohárek
B04
50
79
1006033120 Držák pohárku šikmý
B04
222
79
1006039120 Police na CD 150 mm
B04
238
79
1006040120 Police na CD 300 mm
B04
376
79
1006041120 Police na CD 600 mm
B04
652
79
1006044120 Věšák na šaty 15 mm
B04
122
79
1006045120 Věšák na šaty 300 mm
B04
567
79
1006046120 Věšák na šaty 500 mm
B04
734
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
šířka hloubka výška
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
ODPADKOVÉ KOŠE
80
1007107602 Výsuvný odpadkový 2-koš, 2x15 l, šedý plast
A12
1 227
80
1007109602 Výsuvný odpadkový 2-koš, 1x20 l + E421x10 l, šedý plast
A12
1 190
80
1007111602 Výsuvný odpadkový 2-koš, 2x20 l, šedý plast
A12
1 284
81
1007121602 Výsuvný odpadkový 3-koš, 2x10 l + 1x20 l, šedý plast
A12
1 308
81
1007108602 Výsuvný odpadkový 2-koš s úchyty dvířek, 2x15 l, šedý plast
A12
1 397
82
1007110602 Výsuvný odpadkový 2-koš s úchyty dvířek, 1x20 l + 1x10 l, šedý plast
A12
1 369
82
1007112602 Výsuvný odpadkový 2-koš s úchyty dvířek, 2x20 l, šedý plast
A12
1 461
82
1007122602 Výsuvný odpadkový 3-koš s úchyty dvířek, 2x10 l + 1x20 l, šedý plast
A12
1 485
83
1007123602 Výsuvný odpadkový 2-koš s výklopným víkem, 2x20 l, šedý plast
A12
1 150
83
1007001602 Závěsný odpadkový koš, šedý plast
A12
296
DŘEVĚNÉ VKLADY DO ZÁSUVEK
84
1020186402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA 2A1
84
1021130101 Sestava nářadí pro A1/25
A13
811
X01
653
84
1020065402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 450 40 A1
304
421
84
1020066402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 500 40 A1
304
471
40
A13
1 576
40
A13
84
1020067402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 550 40 A1
304
1 576
521
40
A13
84
1020070402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA GRASS Nova 500 40 A1
1 576
303
477
40
A13
84
1020068402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 470 40 A1
1 576
300
461
40
A13
1 576
84
1020069402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 520 40 A1
300
511
84
1020353402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA MEPLA 500 40 A1
300
470
40
A13
1 576
40
A13
84
1020373402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 450 40 A1
304
421
1 576
40
A13
84
1020383402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 500 40 A1
304
1 576
471
40
A13
84
1020393402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 550 40 A1
304
1 576
521
40
A13
84
1021122101 Sestava nářadí pro A1/40 a A1/45
1 576
X01
903
84
1020071402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 450 45 A1
354
421
84
1020072402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 500 45 A1
354
471
40
A13
1 652
40
A13
84
1020073402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 550 45 A1
354
1 652
521
40
A13
84
1020076402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA GRASS Nova 500 45 A1
1 652
353
477
40
A13
84
1020074402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 470 45 A1
1 652
350
461
40
A13
1 652
84
1020075402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 520 45 A1
350
511
84
1020355402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA MEPLA 500 45 A1
350
470
40
A13
1 652
40
A13
84
1020374402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 450 45 A1
354
421
1 652
40
A13
84
1020384402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 500 45 A1
354
1 652
471
40
A13
84
1020394402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 550 45 A1
354
1 652
521
40
A13
84
1021122101 Sestava nářadí pro A1/40 a A1/45
1 652
X01
903
84
1020077402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 450 50 A1
404
421
84
1020078402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 500 50 A1
404
471
40
A13
1 652
40
A13
84
1020079402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 550 50 A1
404
1 652
521
40
A13
84
1020082402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA GRASS Nova 500 50 A1
1 652
403
477
40
A13
1 652
84
84
1020080402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 470 50 A1
400
461
40
A13
1 652
1020081402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 520 50 A1
400
511
40
A13
1 652
84
1020356402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA MEPLA 500 50 A1
400
470
40
A13
1 652
84
1020375402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 450 50 A1
404
421
40
A13
1 652
84
1020385402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 500 50 A1
404
471
40
A13
1 652
84
1020395402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 550 50 A1
404
521
40
A13
1 652
84
1021123101 Sestava nářadí pro A1/50
X01
1 347
255
371
28
15
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
16
číslo výrobku
název výrobku
šířka hloubka výška
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
85
1020083402 Vklad BUK na nože TESCOMA BLUM 450 50 A2
404
421
40
A13
1 652
85
1020084402 Vklad BUK na nože TESCOMA BLUM 500 50 A2
404
471
40
A13
1 652
85
1020085402 Vklad BUK na nože TESCOMA BLUM 550 50 A2
404
521
40
A13
1 652
85
1020088402 Vklad BUK na nože TESCOMA GRASS Nova 500 50 A2
403
477
40
A13
1 652
85
1020086402 Vklad BUK na nože TESCOMA HETTICH Innotech 470 50 A2
400
461
40
A13
1 652
85
1020087402 Vklad BUK na nože TESCOMA HETTICH Innotech 520 50 A2
400
511
40
A13
1 652
85
1020363402 Vklad BUK na nože TESCOMA MEPLA 500 50 A2
400
470
40
A13
1 652
85
1020405402 Vklad BUK na nože TESCOMA WIRELI 450 50 A2
404
421
40
A13
1 652
85
1020408402 Vklad BUK na nože TESCOMA WIRELI 500 50 A2
404
471
40
A13
1 652
85
1020411402 Vklad BUK na nože TESCOMA WIRELI 550 50 A2
404
521
40
A13
1 652
85
1021166101 Sestava nože AZZA pro A2/50 7 ks
X01
2 010
85
1020089402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 450 50 A3
404
421
40
A13
1 652
85
1020090402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 500 50 A3
404
471
40
A13
1 652
85
1020091402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 550 50 A3
404
521
40
A13
1 652
85
1020094402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA GRASS Nova 500 50 A3
403
477
40
A13
1 652
85
1020092402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 470 50 A3
400
461
40
A13
1 652
85
1020093402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 520 50 A3
400
511
40
A13
1 652
85
1020357402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA MEPLA 500 50 A3
400
470
40
A13
1 652
85
1020376402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 450 50 A3
404
421
40
A13
1 652
85
1020386402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 500 50 A3
404
471
40
A13
1 652
85
1020396402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 550 50 A3
404
521
40
A13
1 652
85
1021124101 Sestava nářadí pro A3/50
X01
1 279
85
1020095402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 450 60 A1
504
421
40
A13
1 829
85
1020096402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 500 60 A1
504
471
40
A13
1 829
85
1020097402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 550 60 A1
504
521
40
A13
1 829
85
1020100402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA GRASS Nova 500 60 A1
503
477
40
A13
1 829
85
1020098402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 470 60 A1
500
461
40
A13
1 829
85
1020099402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 520 60 A1
500
511
40
A13
1 829
85
1020358402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA MEPLA 500 60 A1
500
470
40
A13
1 829
85
1020377402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 450 60 A1
504
421
40
A13
1 829
85
1020387402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 500 60 A1
504
471
40
A13
1 829
85
1020397402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 550 60 A1
504
521
40
A13
1 829
85
1021125101 Sestava nářadí pro A1/60
X01
1 681
85
1020101402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 450 60 A2
504
421
40
A13
1 829
85
1020102402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 500 60 A2
504
471
40
A13
1 829
85
1020103402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 550 60 A2
504
521
40
A13
1 829
85
1020106402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA GRASS Nova 500 60 A2
503
477
40
A13
1 829
85
1020104402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 470 60 A2
500
461
40
A13
1 829
85
1020105402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 520 60 A2
500
511
40
A13
1 829
85
1020359402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA MEPLA 500 60 A2
500
470
40
A13
1 829
85
1020378402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 450 60 A2
504
421
40
A13
1 829
85
1020388402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 500 60 A2
504
471
40
A13
1 829
85
1020398402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 550 60 A2
504
521
40
A13
1 829
85
1021128101 Sestava nářadí pro A2/60
X01
1 430
85
1020113402 Vklad BUK na nože TESCOMA BLUM 450 60 A3
504
421
40
A13
1 829
85
1020114402 Vklad BUK na nože TESCOMA BLUM 500 60 A3
504
471
40
A13
1 829
85
1020115402 Vklad BUK na nože TESCOMA BLUM 550 60 A3
504
521
40
A13
1 829
85
1020118402 Vklad BUK na nože TESCOMA GRASS Nova 500 60 A3
503
477
40
A13
1 829
85
1020116402 Vklad BUK na nože TESCOMA HETTICH Innotech 470 60 A3
500
461
40
A13
1 829
85
1020117402 Vklad BUK na nože TESCOMA HETTICH Innotech 520 60 A3
500
511
40
A13
1 829
85
1020365402 Vklad BUK na nože TESCOMA MEPLA 500 60 A3
500
470
40
A13
1 829
85
1020406402 Vklad BUK na nože TESCOMA WIRELI 450 60 A3
504
421
40
A13
1 829
85
1020409402 Vklad BUK na nože TESCOMA WIRELI 500 60 A3
504
471
40
A13
1 829
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
šířka hloubka výška
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
85
1020498402 Vklad BUK na nože TESCOMA WIRELI 550 60 A3
A13
1 829
85
1021165101 Sestava nože AZZA pro A3/60 9 ks
X01
2 595
85
1021120101 Sestava nože PROFI pro A3/60 9 ks
X01
4 070
86
1020107402 Vklad BUK na nože TESCOMA BLUM 450 60 A3.1
504
421
40
A13
1 829
86
1020108402 Vklad BUK na nože TESCOMA BLUM 500 60 A3.1
504
471
40
A13
1 829
86
1020109402 Vklad BUK na nože TESCOMA BLUM 550 60 A3.1
504
521
40
A13
1 829
86
1020112402 Vklad BUK na nože TESCOMA GRASS Nova 500 60 A3.1
503
477
40
A13
1 829
86
1020110402 Vklad BUK na nože TESCOMA HETTICH Innotech 470 60 A3.1
500
461
40
A13
1 829
86
1020111402 Vklad BUK na nože TESCOMA HETTICH Innotech 520 60 A3.1
500
511
40
A13
1 829
86
1020364402 Vklad BUK na nože TESCOMA MEPLA 500 60 A3.1
500
470
40
A13
1 829
86
1020407402 Vklad BUK na nože TESCOMA WIRELI 450 60 A3.1
504
421
40
A13
1 829
86
1020410402 Vklad BUK na nože TESCOMA WIRELI 500 60 A3.1
504
471
40
A13
1 829
86
1020412402 Vklad BUK na nože TESCOMA WIRELI 550 60 A3.1
504
521
40
A13
1 829
86
1021167101 Sestava nože AZZA pro A3.1/60 8 ks
X01
2 427
86
1021119101 Sestava nože PROFI pro A3.1/60 a A2/50 8 ks
X01
3 460
86
1020119402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 450 60 A4
504
421
40
A13
1 829
86
1020120402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 500 60 A4
504
471
40
A13
1 829
86
1020121402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 550 60 A4
504
521
40
A13
1 829
86
1020124402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA GRASS Nova 500 60 A4
503
477
40
A13
1 829
86
1020122402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 470 60 A4
500
461
40
A13
1 829
86
1020123402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 520 60 A4
500
511
40
A13
1 829
86
1020361402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA MEPLA 500 60 A4
500
470
40
A13
1 829
86
1020379402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 450 60 A4
504
421
40
A13
1 829
86
1020389402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 500 60 A4
504
471
40
A13
1 829
86
1020399402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 550 60 A4
504
521
40
A13
1 829
86
1021127101 Sestava nářadí pro A4/60
X01
1 447
86
1020125402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 450 80 A1
704
421
40
A13
2 418
86
1020126402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 500 80 A1
704
471
40
A13
2 418
86
1020127402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 550 80 A1
704
521
40
A13
2 418
86
1020130402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA GRASS Nova 500 80 A1
703
477
40
A13
2 418
86
1020128402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 470 80 A1
700
461
40
A13
2 418
86
1020129402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 520 80 A1
700
511
40
A13
2 418
86
1020360402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA MEPLA 500 80 A1
700
470
40
A13
2 418
86
1020380402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 450 80 A1
704
421
40
A13
2 418
86
1020390402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 500 80 A1
704
471
40
A13
2 418
86
1020400402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 550 80 A1
704
521
40
A13
2 418
86
1021126101 Sestava nářadí pro A1/80 a A1/90
X01
2 476
86
1020131402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 450 90 A1
804
421
40
A13
2 647
86
1020132402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 500 90 A1
804
471
40
A13
2 647
86
1020133402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 550 90 A1
804
521
40
A13
2 647
86
1020136402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA GRASS Nova 500 90 A1
803
477
40
A13
2 647
86
1020134402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 470 90 A1
800
461
40
A13
2 647
86
1020135402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 520 90 A1
800
511
40
A13
2 647
86
1020354402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA MEPLA 500 90 A1
800
470
40
A13
2 647
86
1020381402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 450 90 A1
804
421
40
A13
2 647
86
1020391402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 500 90 A1
804
471
40
A13
2 647
86
1020401402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 550 90 A1
804
521
40
A13
2 647
86
1021126101 Sestava nářadí pro A1/80 a A1/90
X01
2 476
86
1020138402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 450 90 A2
804
421
40
A13
2 647
86
1020139402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 500 90 A2
804
471
40
A13
2 647
86
1020140402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA BLUM 550 90 A2
804
521
40
A13
2 647
86
1020143402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA GRASS Nova 500 90 A2
803
477
40
A13
2 647
86
1020141402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 470 90 A2
800
461
40
A13
2 647
504
471
40
17
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
18
číslo výrobku
název výrobku
šířka hloubka výška
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
86
1020142402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA HETTICH Innotech 520 90 A2
800
511
40
A13
2 647
86
1020362402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA MEPLA 500 90 A2
800
470
40
A13
2 647
86
1020382402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 450 90 A2
804
421
40
A13
2 647
86
1020392402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 500 90 A2
804
471
40
A13
2 647
86
1020402402 Vklad BUK na nářadí TESCOMA WIRELI 550 90 A2
804
521
40
A13
2 647
86
1021121101 Sestava nářadí pro A2/90
X01
2 450
87
1020187402 Vklad BUK na příbory a kořenky BLUM 450 20 D
200
421
40
A13
1 378
87
1020188402 Vklad BUK na příbory a kořenky BLUM 500 20 D
200
471
40
A13
1 378
87
1020189402 Vklad BUK na příbory a kořenky BLUM 550 20 D
200
521
40
A13
1 378
87
1020192402 Vklad BUK na příbory a kořenky GRASS Nova 500 20 D
200
477
40
A13
1 378
87
1020190402 Vklad BUK na příbory a kořenky HETTICH Innotech 470 20 D
200
461
40
A13
1 378
87
1020191402 Vklad BUK na příbory a kořenky HETTICH Innotech 520 20 D
200
511
40
A13
1 378
87
1020329402 Vklad BUK na příbory a kořenky MEPLA 500 20 D
200
470
40
A13
1 378
87
1020413402 Vklad BUK na příbory a kořenky WIRELI 450 20 D
200
421
40
A13
1 378
87
1020415402 Vklad BUK na příbory a kořenky WIRELI 500 20 D
200
471
40
A13
1 378
87
1020417402 Vklad BUK na příbory a kořenky WIRELI 550 20 D
200
521
40
A13
1 378
87
1020199402 Vklad BUK s blokem na nože BLUM 450 20 D1
200
421
40
A13
1 378
87
1020200402 Vklad BUK s blokem na nože BLUM 500 20 D1
200
471
40
A13
1 378
87
1020201402 Vklad BUK s blokem na nože BLUM 550 20 D1
200
521
40
A13
1 378
87
1020204402 Vklad BUK s blokem na nože GRASS Nova 500 20 D1
200
477
40
A13
1 378
87
1020202402 Vklad BUK s blokem na nože HETTICH Innotech 470 20 D1
200
461
40
A13
1 378
87
1020203402 Vklad BUK s blokem na nože HETTICH Innotech 520 20 D1
200
511
40
A13
1 378
87
1020348402 Vklad BUK s blokem na nože MEPLA 500 20 D1
200
470
40
A13
1 378
87
1020474402 Vklad BUK s blokem na nože WIRELI 450 20 D1
200
421
40
A13
1 378
87
1020475402 Vklad BUK s blokem na nože WIRELI 500 20 D1
200
471
40
A13
1 378
87
1020476402 Vklad BUK s blokem na nože WIRELI 550 20 D1
200
521
40
A13
1 378
87
1020193402 Vklad BUK na nože a kořenky BLUM 450 30 D
300
421
40
A13
1 820
87
1020194402 Vklad BUK na nože a kořenky BLUM 500 30 D
300
471
40
A13
1 820
87
1020195402 Vklad BUK na nože a kořenky BLUM 550 30 D
300
521
40
A13
1 820
87
1020198402 Vklad BUK na nože a kořenky GRASS Nova 500 30 D
300
477
40
A13
1 820
87
1020196402 Vklad BUK na nože a kořenky HETTICH Innotech 470 30 D
300
461
40
A13
1 820
87
1020197402 Vklad BUK na nože a kořenky HETTICH Innotech 520 30 D
300
511
40
A13
1 820
87
1020328402 Vklad BUK na nože a kořenky MEPLA 500 30 D
300
470
40
A13
1 820
87
1020414402 Vklad BUK na nože a kořenky WIRELI 450 30 D
300
421
40
A13
1 820
87
1020416402 Vklad BUK na nože a kořenky WIRELI 500 30 D
300
471
40
A13
1 820
87
1020418402 Vklad BUK na nože a kořenky WIRELI 550 30 D
300
521
40
A13
1 820
87
1020144402 Vklad BUK na příbory BLUM 450 40 D
308
421
40
A13
1 882
87
1020145402 Vklad BUK na příbory BLUM 500 40 D
308
471
40
A13
1 882
87
1020146402 Vklad BUK na příbory BLUM 550 40 D
308
521
40
A13
1 882
87
1020149402 Vklad BUK na příbory GRASS Nova 500 40 D
303
477
40
A13
1 882
87
1020147402 Vklad BUK na příbory HETTICH Innotech 470 40 D
305
461
40
A13
1 882
87
1020148402 Vklad BUK na příbory HETTICH Innotech 520 40 D
305
511
40
A13
1 882
87
1020330402 Vklad BUK na příbory MEPLA 500 40 D
300
470
40
A13
1 882
87
1020425402 Vklad BUK na příbory WIRELI 550 40 D
308
521
40
A13
1 882
87
1020205402 Vklad BUK na kořenky TESCOMA
A13
352
88
1020156402 Vklad BUK na příbory BLUM 450 45 D
358
421
40
A13
2 035
88
1020157402 Vklad BUK na příbory BLUM 500 45 D
358
471
40
A13
2 035
88
1020158402 Vklad BUK na příbory BLUM 550 45 D
358
521
40
A13
2 035
88
1020161402 Vklad BUK na příbory GRASS Nova 500 45 D
353
477
40
A13
2 035
88
1020159402 Vklad BUK na příbory HETTICH Innotech 470 45 D
355
461
40
A13
2 035
88
1020160402 Vklad BUK na příbory HETTICH Innotech 520 45 D
355
511
40
A13
2 035
88
1020325402 Vklad BUK na příbory MEPLA 500 45 D
350
470
40
A13
2 035
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
šířka hloubka výška
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
88
1020419402 Vklad BUK na příbory WIRELI 450 45 D
358
421
40
A13
2 035
88
1020422402 Vklad BUK na příbory WIRELI 500 45 D
358
471
40
A13
2 035
88
1020426402 Vklad BUK na příbory WIRELI 550 45 D
358
521
40
A13
2 035
88
1020310402 Vklad BUK na příbory a kořenky BLUM 450 30 D1
208
421
40
A13
1 576
88
1020311402 Vklad BUK na příbory a kořenky BLUM 500 30 D1
208
471
40
A13
1 576
88
1020312402 Vklad BUK na příbory a kořenky BLUM 550 30 D1
208
521
40
A13
1 576
88
1020315402 Vklad BUK na příbory se zásobníky GRASS Nova 500 30 D1
203
477
40
A13
1 576
88
1020313402 Vklad BUK na příbory se zásobníky HETTICH Innotech 470 30 D1
205
461
40
A13
1 576
88
1020314402 Vklad BUK na příbory se zásobníky HETTICH Innotech 520 30 D1
205
511
40
A13
1 576
88
1020335402 Vklad BUK na příbory se zásobníky MEPLA 500 30 D1
200
470
40
A13
1 576
88
1020435402 Vklad BUK na příbory se zásobníky WIRELI 450 30 D1
208
421
40
A13
1 576
88
1020438402 Vklad BUK na příbory se zásobníky WIRELI 500 30 D1
208
471
40
A13
1 576
88
1020441402 Vklad BUK na příbory se zásobníky WIRELI 550 30 D1
208
521
40
A13
1 576
88
1020150402 Vklad BUK na příbory a kořenky BLUM 450 40 D1
308
421
40
A13
1 882
88
1020151402 Vklad BUK na příbory a kořenky BLUM 500 40 D1
308
471
40
A13
1 882
88
1020152402 Vklad BUK na příbory a kořenky BLUM 550 40 D1
308
521
40
A13
1 882
88
1020155402 Vklad BUK na příbory se zásobníky GRASS Nova 500 40 D1
303
477
40
A13
1 882
88
1020153402 Vklad BUK na příbory se zásobníky HETTICH Innotech 470 40 D1
305
461
40
A13
1 882
88
1020154402 Vklad BUK na příbory se zásobníky HETTICH Innotech 520 40 D1
305
511
40
A13
1 882
88
1020333402 Vklad BUK na příbory se zásobníky MEPLA 500 40 D1
300
470
40
A13
1 882
88
1020436402 Vklad BUK na příbory se zásobníky WIRELI 450 40 D1
308
421
40
A13
1 882
88
1020439402 Vklad BUK na příbory se zásobníky WIRELI 500 40 D1
308
471
40
A13
1 882
88
1020442402 Vklad BUK na příbory se zásobníky WIRELI 550 40 D1
308
521
40
A13
1 882
88
1020162402 Vklad BUK na příbory a kořenky BLUM 450 45 D1
258
421
40
A13
2 035
88
1020163402 Vklad BUK na příbory a kořenky BLUM 500 45 D1
258
471
40
A13
2 035
88
1020164402 Vklad BUK na příbory a kořenky BLUM 550 45 D1
258
521
40
A13
2 035
88
1020167402 Vklad BUK na příbory se zásobníky GRASS Nova 500 45 D1
353
477
40
A13
2 035
88
1020165402 Vklad BUK na příbory se zásobníky HETTICH Innotech 470 45 D1
355
461
40
A13
2 035
88
1020166402 Vklad BUK na příbory se zásobníky HETTICH Innotech 520 45 D1
355
511
40
A13
2 035
88
1020334402 Vklad BUK na příbory se zásobníky MEPLA 500 45 D1
350
470
40
A13
2 035
88
1020437402 Vklad BUK na příbory se zásobníky WIRELI 450 45 D1
258
421
40
A13
2 035
88
1020440402 Vklad BUK na příbory se zásobníky WIRELI 500 45 D1
258
471
40
A13
2 035
88
1020443402 Vklad BUK na příbory se zásobníky WIRELI 550 45 D1
258
521
40
A13
2 035
88
1020168402 Vklad BUK na příbory BLUM 450 50 D
408
421
40
A13
2 341
88
1020169402 Vklad BUK na příbory BLUM 500 50 D
408
471
40
A13
2 341
88
1020170402 Vklad BUK na příbory BLUM 550 50 D
408
521
40
A13
2 341
88
1020173402 Vklad BUK na příbory GRASS Nova 500 50 D
403
477
40
A13
2 341
88
1020171402 Vklad BUK na příbory HETTICH Innotech 470 50 D
405
461
40
A13
2 341
88
1020172402 Vklad BUK na příbory HETTICH Innotech 520 50 D
405
511
40
A13
2 341
88
1020326402 Vklad BUK na příbory MEPLA 500 50 D
400
470
40
A13
2 341
88
1020420402 Vklad BUK na příbory WIRELI 450 50 D
408
421
40
A13
2 341
88
1020423402 Vklad BUK na příbory WIRELI 500 50 D
408
471
40
A13
2 341
88
1020427402 Vklad BUK na příbory WIRELI 550 50 D
408
521
40
A13
2 341
89
1020174402 Vklad BUK na příbory s blokem na nože BLUM 450 60 D
508
421
40
A13
2 770
89
1020175402 Vklad BUK na příbory s blokem na nože BLUM 500 60 D
508
471
40
A13
2 770
89
1020176402 Vklad BUK na příbory s blokem na nože BLUM 550 60 D
508
521
40
A13
2 770
89
1020179402 Vklad BUK na příbory s blokem na nože GRASS Nova 500 60 D
503
477
40
A13
2 770
89
1020177402 Vklad BUK na příbory s blokem na nože HETTICH Innotech 470 60 D
505
461
40
A13
2 770
89
1020178402 Vklad BUK na příbory s blokem na nože HETTICH Innotech 520 60 D
505
511
40
A13
2 770
89
1020331402 Vklad BUK na příbory s blokem na nože MEPLA 500 60 D
500
470
40
A13
2 770
89
1020429402 Vklad BUK na příbory s blokem na nože WIRELI 450 60 D
508
421
40
A13
2 770
89
1020430402 Vklad BUK na příbory s blokem na nože WIRELI 500 60 D
508
471
40
A13
2 770
89
1020431402 Vklad BUK na příbory s blokem na nože WIRELI 550 60 D
508
521
40
A13
2 770
19
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
20
číslo výrobku
název výrobku
šířka hloubka výška
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
89
1020180402 Vklad BUK na příbory BLUM 450 60 D1
508
421
40
A13
2 770
89
1020181402 Vklad BUK na příbory BLUM 500 60 D1
508
471
40
A13
2 770
89
1020182402 Vklad BUK na příbory BLUM 550 60 D1
508
521
40
A13
2 770
89
1020185402 Vklad BUK na příbory GRASS Nova 500 60 D1
503
477
40
A13
2 770
89
1020183402 Vklad BUK na příbory HETTICH Innotech 470 60 D1
505
461
40
A13
2 770
89
1020184402 Vklad BUK na příbory HETTICH Innotech 520 60 D1
505
511
40
A13
2 770
89
1020327402 Vklad BUK na příbory MEPLA 500 60 D1
500
470
40
A13
2 770
89
1020421402 Vklad BUK na příbory WIRELI 450 60 D1
508
421
40
A13
2 770
89
1020424402 Vklad BUK na příbory WIRELI 500 60 D1
508
471
40
A13
2 770
89
1020428402 Vklad BUK na příbory WIRELI 550 60 D1
508
521
40
A13
2 770
89
1020316402 Vklad BUK na příbory s vložkou nářadí BLUM 450 90 D
808
421
40
A13
4 789
89
1020317402 Vklad BUK na příbory s vložkou nářadí BLUM 500 90 D
808
471
40
A13
4 789
89
1020318402 Vklad BUK na příbory s vložkou nářadí BLUM 550 90 D
808
521
40
A13
4 789
89
1020321402 Vklad BUK na příbory s vložkou nářadí GRASS Nova 500 90 D
803
477
40
A13
4 789
89
1020319402 Vklad BUK na příbory s vložkou nářadí HETTICH Innotech 470 90 D
805
461
40
A13
4 789
89
1020320402 Vklad BUK na příbory s vložkou nářadí HETTICH Innotech 520 90 D
805
511
40
A13
4 789
89
1020332402 Vklad BUK na příbory s vložkou nářadí MEPLA 500 90 D
800
470
40
A13
4 789
89
1020432402 Vklad BUK na příbory s vložkou nářadí WIRELI 450 90 D
808
421
40
A13
4 789
89
1020433402 Vklad BUK na příbory s vložkou nářadí WIRELI 500 90 D
808
471
40
A13
4 789
89
1020434402 Vklad BUK na příbory s vložkou nářadí WIRELI 550 90 D
808
521
40
A13
4 789
89
1020212402 Vklad BUK na talíře BLUM 450 60 C
510
421
40
A13
3 802
89
1020213402 Vklad BUK na talíře BLUM 500 60 C
510
471
40
A13
3 802
89
1020214402 Vklad BUK na talíře BLUM 550 60 C
510
521
40
A13
3 802
89
1020217402 Vklad BUK na talíře GRASS Nova 500 60 C
503
477
40
A13
3 802
89
1020215402 Vklad BUK na talíře HETTICH Innotech 470 60 C
509
461
40
A13
3 802
89
1020216402 Vklad BUK na talíře HETTICH Innotech 520 60 C
509
511
40
A13
3 802
89
1020342402 Vklad BUK na talíře MEPLA 500 60 C
500
470
40
A13
3 802
89
1020463402 Vklad BUK na talíře WIRELI 450 60 C
510
421
40
A13
3 802
89
1020467402 Vklad BUK na talíře WIRELI 500 60 C
510
471
40
A13
3 802
89
1020471402 Vklad BUK na talíře WIRELI 550 60 C
510
521
40
A13
3 802
89
1020368402 Vklad BUK na nože TESCOMA AZZA BLUM 500 60 A3A
504
471
40
A13
1 829
89
1020367402 Vklad BUK na nože TESCOMA AZZA BLUM 550 60 A3A
504
521
40
A13
1 829
89
1020403402 Vklad BUK na nože TESCOMA AZZA WIRELI 500 60 A3A
504
471
40
A13
1 829
89
1020404402 Vklad BUK na nože TESCOMA AZZA WIRELI 550 60 A3A
504
521
40
A13
1 829
90
1020218402 Vklad BUK na talíře BLUM 450 80 C
710
421
40
A13
5 172
90
1020219402 Vklad BUK na talíře BLUM 500 80 C
710
471
40
A13
5 172
90
1020220402 Vklad BUK na talíře BLUM 550 80 C
710
521
40
A13
5 172
90
1020223402 Vklad BUK na talíře GRASS Nova 500 80 C
703
477
40
A13
5 172
90
1020221402 Vklad BUK na talíře HETTICH Innotech 470 80 C
709
461
40
A13
5 172
90
1020222402 Vklad BUK na talíře HETTICH Innotech 520 80 C
709
511
40
A13
5 172
90
1020343402 Vklad BUK na talíře MEPLA 500 80 C
700
470
40
A13
5 172
90
1020464402 Vklad BUK na talíře WIRELI 450 80 C
710
421
40
A13
5 172
90
1020468402 Vklad BUK na talíře WIRELI 500 80 C
710
471
40
A13
5 172
90
1020472402 Vklad BUK na talíře WIRELI 550 80 C
710
521
40
A13
5 172
90
1020224402 Vklad BUK na talíře BLUM 450 90 C
810
421
40
A13
5 332
90
1020225402 Vklad BUK na talíře BLUM 500 90 C
810
471
40
A13
5 332
90
1020226402 Vklad BUK na talíře BLUM 550 90 C
810
521
40
A13
5 332
90
1020229402 Vklad BUK na talíře GRASS Nova 500 90 C
803
477
40
A13
5 332
90
1020227402 Vklad BUK na talíře HETTICH Innotech 470 90 C
809
461
40
A13
5 332
90
1020228402 Vklad BUK na talíře HETTICH Innotech 520 90 C
809
511
40
A13
5 332
90
1020344402 Vklad BUK na talíře MEPLA 500 90 C
800
470
40
A13
5 332
90
1020465402 Vklad BUK na talíře WIRELI 450 90 C
810
421
40
A13
5 332
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
šířka hloubka výška
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
90
1020469402 Vklad BUK na talíře WIRELI 500 90 C
810
471
40
A13
5 332
90
1020473402 Vklad BUK na talíře WIRELI 550 90 C
810
521
40
A13
5 332
90
1020206402 Vklad BUK na talíře BLUM 450 120 C
1110
421
40
A13
6 166
90
1020207402 Vklad BUK na talíře BLUM 500 120 C
1110
471
40
A13
6 166
90
1020208402 Vklad BUK na talíře BLUM 550 120 C
1110
521
40
A13
6 166
90
1020211402 Vklad BUK na talíře GRASS Nova 500 120 C
1103
477
40
A13
6 166
90
1020209402 Vklad BUK na talíře HETTICH Innotech 470 120 C
1109
461
40
A13
6 166
90
1020210402 Vklad BUK na talíře HETTICH Innotech 520 120 C
1109
511
40
A13
6 166
90
1020345402 Vklad BUK na talíře MEPLA 500 120 C
1100
470
40
A13
6 166
90
1020462402 Vklad BUK na talíře WIRELI 450 120 C
1110
421
40
A13
6 166
90
1020466402 Vklad BUK na talíře WIRELI 500 120 C
1110
471
40
A13
6 166
90
1020470402 Vklad BUK na talíře WIRELI 550 120 C
1110
521
40
A13
6 166
90
1020236402 Vklad BUK s kolíky BLUM 450 60 C1
497
421
40
A13
1 500
90
1020237402 Vklad BUK s kolíky BLUM 500 60 C1
497
471
40
A13
1 500
90
1020238402 Vklad BUK s kolíky BLUM 550 60 C1
497
521
40
A13
1 500
90
1020241402 Vklad BUK s kolíky GRASS Nova 500 60 C1
503
477
40
A13
1 500
90
1020239402 Vklad BUK s kolíky HETTICH Innotech 470 60 C1
499
461
40
A13
1 500
90
1020240402 Vklad BUK s kolíky HETTICH Innotech 520 60 C1
499
511
40
A13
1 500
90
1020350402 Vklad BUK s kolíky MEPLA 500 60 C1
500
470
40
A13
1 500
90
1020478402 Vklad BUK s kolíky WIRELI 450 60 C1
497
421
40
A13
1 500
90
1020482402 Vklad BUK s kolíky WIRELI 500 60 C1
497
471
40
A13
1 500
90
1020486402 Vklad BUK s kolíky WIRELI 550 60 C1
497
521
40
A13
1 500
90
1020242402 Vklad BUK s kolíky BLUM 450 80 C1
697
421
40
A13
1 652
90
1020243402 Vklad BUK s kolíky BLUM 500 80 C1
697
471
40
A13
1 652
90
1020244402 Vklad BUK s kolíky BLUM 550 80 C1
697
521
40
A13
1 652
90
1020247402 Vklad BUK s kolíky GRASS Nova 500 80 C1
703
477
40
A13
1 652
90
1020245402 Vklad BUK s kolíky HETTICH Innotech 470 80 C1
699
461
40
A13
1 652
90
1020246402 Vklad BUK s kolíky HETTICH Innotech 520 80 C1
699
511
40
A13
1 652
90
1020351402 Vklad BUK s kolíky MEPLA 500 80 C1
700
470
40
A13
1 652
90
1020479402 Vklad BUK s kolíky WIRELI 450 80 C1
697
421
40
A13
1 652
90
1020483402 Vklad BUK s kolíky WIRELI 500 80 C1
697
471
40
A13
1 652
90
1020487402 Vklad BUK s kolíky WIRELI 550 80 C1
697
521
40
A13
1 652
90
1020322402 regulátor kolíkový pro C1
A13
138
91
1020248402 Vklad BUK s kolíky BLUM 450 90 C1
797
421
40
A13
1 882
91
1020249402 Vklad BUK s kolíky BLUM 500 90 C1
797
471
40
A13
1 882
91
1020250402 Vklad BUK s kolíky BLUM 550 90 C1
797
521
40
A13
1 882
91
1020253402 Vklad BUK s kolíky GRASS Nova 500 90 C1
803
477
40
A13
1 882
91
1020251402 Vklad BUK s kolíky HETTICH Innotech 470 90 C1
799
461
40
A13
1 882
91
1020252402 Vklad BUK s kolíky HETTICH Innotech 520 90 C1
799
511
40
A13
1 882
91
1020352402 Vklad BUK s kolíky MEPLA 500 90 C1
800
470
40
A13
1 882
91
1020480402 Vklad BUK s kolíky WIRELI 450 90 C1
797
421
40
A13
1 882
91
1020484402 Vklad BUK s kolíky WIRELI 500 90 C1
797
471
40
A13
1 882
91
1020488402 Vklad BUK s kolíky WIRELI 550 90 C1
797
521
40
A13
1 882
91
1020230402 Vklad BUK s kolíky BLUM 450 120 C1
1097
421
40
A13
2 112
91
1020231402 Vklad BUK s kolíky BLUM 500 120 C1
1097
471
40
A13
2 112
91
1020232402 Vklad BUK s kolíky BLUM 550 120 C1
1097
521
40
A13
2 112
91
1020235402 Vklad BUK s kolíky GRASS Nova 500 120 C1
1103
477
40
A13
2 112
91
1020233402 Vklad BUK s kolíky HETTICH Innotech 470 120 C1
1099
461
40
A13
2 112
91
1020234402 Vklad BUK s kolíky HETTICH Innotech 520 120 C1
1099
511
40
A13
2 112
91
1020349402 Vklad BUK s kolíky MEPLA 500 120 C1
1100
470
40
A13
2 112
91
1020477402 Vklad BUK s kolíky WIRELI 450 120 C1
1097
421
40
A13
2 112
91
1020481402 Vklad BUK s kolíky WIRELI 500 120 C1
1097
471
40
A13
2 112
21
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
22
číslo výrobku
název výrobku
91
1020485402 Vklad BUK s kolíky WIRELI 550 120 C1
91
91
šířka hloubka výška
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
1097
521
40
A13
2 112
1020254402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 450 30 B
215
421
40
A13
1 194
1020255402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 500 30 B
215
471
40
A13
1 194
91
1020256402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 550 30 B
215
521
40
A13
1 194
91
1020259402 Vklad BUK na stojící zásobníky GRASS Nova 500 30 B
203
477
40
A13
1 194
91
1020257402 Vklad BUK na stojící zásobníky HETTICH Innotech 470 30 B
225
461
40
A13
1 194
91
1020258402 Vklad BUK na stojící zásobníky HETTICH Innotech 520 30 B
225
511
40
A13
1 194
91
1020339402 Vklad BUK na stojící zásobníky MEPLA 500 30 B
200
470
40
A13
1 194
91
1020444402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 450 30 B
215
421
40
A13
1 194
91
1020450402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 500 30 B
215
471
40
A13
1 194
91
1020456402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 550 30 B
215
521
40
A13
1 194
91
1020260402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 450 30 B1
215
421
40
A13
1 194
91
1020261402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 500 30 B1
215
471
40
A13
1 194
91
1020262402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 550 30 B1
215
521
40
A13
1 194
91
1020265402 Vklad BUK na stojící zásobníky GRASS Nova 500 30 B1
203
477
40
A13
1 194
91
1020263402 Vklad BUK na stojící zásobníky HETTICH Innotech 470 30 B1
225
461
40
A13
1 194
91
1020264402 Vklad BUK na stojící zásobníky HETTICH Innotech 520 30 B1
225
511
40
A13
1 194
91
1020340402 Vklad BUK na stojící zásobníky MEPLA 500 30 B1
200
470
40
A13
1 194
91
1020445402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 450 30 B1
215
421
40
A13
1 194
91
1020451402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 500 30 B1
215
471
40
A13
1 194
91
1020457402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 550 30 B1
215
521
40
A13
1 194
91
1020266402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 450 40 B
315
421
40
A13
1 278
91
1020267402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 500 40
315
471
40
A13
1 278
91
1020268402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 550 40 B
315
521
40
A13
1 278
91
1020271402 Vklad BUK na stojící zásobníky GRASS Nova 500 40 B
303
477
40
A13
1 278
91
1020269402 Vklad BUK na stojící zásobníky HETTICH Innotech 470 40 B
325
461
40
A13
1 278
91
1020270402 Vklad BUK na stojící zásobníky HETTICH Innotech 520 40 B
325
511
40
A13
1 278
91
1020336402 Vklad BUK na stojící zásobníky MEPLA 500 40
300
470
40
A13
1 278
91
1020446402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 450 40 B
315
421
40
A13
1 278
91
1020452402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 500 40
315
471
40
A13
1 278
91
1020458402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 550 40 B
315
521
40
A13
1 278
92
1020272402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 450 50 B
415
421
40
A13
1 430
92
1020273402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 500 50 B
415
471
40
A13
1 430
92
1020274402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 550 50 B
415
521
40
A13
1 430
92
1020277402 Vklad BUK na stojící zásobníky GRASS Nova 500 50 B
403
477
40
A13
1 430
92
1020275402 Vklad BUK na stojící zásobníky HETTICH Innotech 470 50 B
425
461
40
A13
1 430
92
1020276402 Vklad BUK na stojící zásobníky HETTICH Innotech 520 50 B
425
511
40
A13
1 430
92
1020337402 Vklad BUK na stojící zásobníky MEPLA 500 50 B
400
470
40
A13
1 430
92
1020447402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 450 50 B
415
421
40
A13
1 430
92
1020453402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 500 50 B
415
471
40
A13
1 430
92
1020459402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 550 50 B
415
521
40
A13
1 430
92
1020278402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 450 60 B
515
421
40
A13
1 530
92
1020279402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 500 60 B
515
471
40
A13
1 530
92
1020280402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 550 60 B
515
521
40
A13
1 530
92
1020283402 Vklad BUK na stojící zásobníky GRASS Nova 500 60 B
503
477
40
A13
1 530
92
1020281402 Vklad BUK na stojící zásobníky HETTICH Innotech 470 60 B
525
461
40
A13
1 530
92
1020282402 Vklad BUK na stojící zásobníky HETTICH Innotech 520 60 B
525
511
40
A13
1 530
92
1020338402 Vklad BUK na stojící zásobníky MEPLA 500 60 B
500
470
40
A13
1 530
92
1020448402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 450 60 B
515
421
40
A13
1 530
92
1020454402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 500 60 B
515
471
40
A13
1 530
92
1020460402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 550 60 B
515
521
40
A13
1 530
92
1020284402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 450 90 B
815
421
40
A13
2 464
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
šířka hloubka výška
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
92
1020285402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 500 90 B
815
471
40
A13
2 464
92
1020286402 Vklad BUK na stojící zásobníky BLUM 550 90 B
815
521
40
A13
2 464
92
1020289402 Vklad BUK na stojící zásobníky GRASS Nova 500 90 B
803
477
40
A13
2 464
92
1020287402 Vklad BUK na stojící zásobníky HETTICH Innotech 470 90 B
825
461
40
A13
2 464
92
1020288402 Vklad BUK na stojící zásobníky HETTICH Innotech 520 90 B
825
511
40
A13
2 464
92
1020341402 Vklad BUK na stojící zásobníky MEPLA 500 90 B
800
470
40
A13
2 464
92
1020449402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 450 90 B
815
421
40
A13
2 464
92
1020455402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 500 90 B
815
471
40
A13
2 464
92
1020461402 Vklad BUK na stojící zásobníky WIRELI 550 90 B
815
521
40
A13
2 464
93
1020296402 Vklad BUK s regulátory BLUM 450 60 C2
497
421
40
A13
1 882
93
1020297402 Vklad BUK s regulátory BLUM 500 60 C2
497
471
40
A13
1 882
93
1020298402 Vklad BUK s regulátory BLUM 550 60 C2
497
521
40
A13
1 882
93
1020301402 Vklad BUK s regulátory GRASS Nova 500 60 C2
503
477
40
A13
1 882
93
1020299402 Vklad BUK s regulátory HETTICH Innotech 470 60 C2
499
461
40
A13
1 882
93
1020300402 Vklad BUK s regulátory HETTICH Innotech 520 60 C2
499
511
40
A13
1 882
93
1020346402 Vklad BUK s regulátory MEPLA 500 60 C2
500
470
40
A13
1 882
93
1020490402 Vklad BUK s regulátory WIRELI 450 60 C2
497
421
40
A13
1 882
93
1020493402 Vklad BUK s regulátory WIRELI 500 60 C2
497
471
40
A13
1 882
93
1020496402 Vklad BUK s regulátory WIRELI 550 60 C2
497
521
40
A13
1 882
93
1020302402 Vklad BUK s regulátory BLUM 450 90 C2
797
421
40
A13
2 387
93
1020303402 Vklad BUK s regulátory BLUM 500 90 C2
797
471
40
A13
2 387
93
1020304402 Vklad BUK s regulátory BLUM 550 90 C2
797
521
40
A13
2 387
93
1020307402 Vklad BUK s regulátory GRASS Nova 500 90 C2
803
477
40
A13
2 387
93
1020305402 Vklad BUK s regulátory HETTICH Innotech 470 90 C2
799
461
40
A13
2 387
93
1020306402 Vklad BUK s regulátory HETTICH Innotech 520 90 C2
799
511
40
A13
2 387
93
1020347402 Vklad BUK s regulátory MEPLA 500 90 C2
800
470
40
A13
2 387
93
1020491402 Vklad BUK s regulátory WIRELI 450 90 C2
797
421
40
A13
2 387
93
1020494402 Vklad BUK s regulátory WIRELI 500 90 C2
797
471
40
A13
2 387
93
1020497402 Vklad BUK s regulátory WIRELI 550 90 C2
797
521
40
A13
2 387
93
1020290402 Vklad BUK s regulátory BLUM 450 120 C2
1097
421
40
A13
2 647
93
1020291402 Vklad BUK s regulátory BLUM 500 120 C2
1097
471
40
A13
2 647
93
1020292402 Vklad BUK s regulátory BLUM 550 120 C2
1097
521
40
A13
2 647
93
1020295402 Vklad BUK s regulátory GRASS Nova 500 120 C2
1103
477
40
A13
2 647
93
1020293402 Vklad BUK s regulátory HETTICH Innotech 470 120 C2
1099
461
40
A13
2 647
93
1020294402 Vklad BUK s regulátory HETTICH Innotech 520 120 C2
1099
511
40
A13
2 647
93
1020366402 Vklad BUK s regulátory MEPLA 500 120 C2
1100
470
40
A13
2 647
93
1020489402 Vklad BUK s regulátory WIRELI 450 120 C2
1097
421
40
A13
2 647
93
1020492402 Vklad BUK s regulátory WIRELI 500 120 C2
1097
471
40
A13
2 647
93
1020495402 Vklad BUK s regulátory WIRELI 550 120 C2
1097
521
40
A13
2 647
93
1020323402 Regulátor "dlouhý" pro C2
A13
154
93
1020324402 Regulátor "krátký" pro C2
A13
122
93
1020308402 Deska na krájení ø400 mm
38
A13
1 105
93
1020309402 Deska na krájení rohová
38
A13
2 647
93
1020370402 Deska na krájení WIRELI
50
A13
964
562
600
600
NÁŘADÍ TESCOMA
94
1021130101 Sestava nářadí pro A1/25
X01
94
1021122101 Sestava nářadí pro A1/40 a A1/45
X01
903
94
1021123101 Sestava nářadí pro A1/50
X01
1346
94
1021125101 Sestava nářadí pro A1/60
X01
1681
94
1021126101 Sestava nářadí pro A1/80 a A1/90
X01
2476
94
1021128101 Sestava nářadí pro A2/60
X01
1429
23
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
24
číslo výrobku
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
94
1021121101 Sestava nářadí pro A2/90
X01
2450
94
1021124101 Sestava nářadí pro A3/50
X01
1279
94
1021127101 Sestava nářadí pro A4/60
X01
1446
94
1021131101 Sestava kořenky pro D/20, D/30, D1/40 a D1/45
X01
428
94
1021129101 Sestava nářadí pro WP1/60
X01
1196
94
1021119101 Sestava nože PROFI pro A3/60 9 ks
X01
3 460
94
1021120101 Sestava nože PROFI pro A3.1/60 a A2/50 8 ks
X01
4 070
94
1021165101 Sestava nože AZZA pro A3/60 9 ks
X01
2 594
94
1021167101 Sestava nože AZZA pro A3.1/60 8 ks
X01
2 427
94
1021166101 Sestava nože AZZA pro A2/50 7 ks
X01
2 009
94
1021133101 Škrabka s podélnou čepelí PRESIDENT
X01
117
94
1021138101 Vidlička PRESIDENT
X01
113
94
1021142101 Otvírák na korkový uzávěr PRESIDENT
X01
251
94
1021148101 Šlehací metla soudková PRESIDENT
X01
184
94
1021140101 Mašlovačka výměnná PRESIDENT
X01
117
94
1021146101 Nůž na sýr PRESIDENT
X01
142
94
1021134101 Krájecí kolečko PRESIDENT
X01
108
94
1021139101 Porcovač na zmrzlinu PRESIDENT
X01
100
94
1021151101 Nůžky na drůbež PRESIDENT
X01
461
94
1021136101 Lis na česnek PRESIDENT
X01
184
94
1021141101 Otvírák na korunkový uzávěr PRESIDENT
X01
92
94
1021132101 Škrabka na ovoce a zeleninu PRESIDENT
X01
92
94
1021143101 Otvírák na konzervy PRESIDENT
X01
243
94
1021137101 Louskáček na ořechy PRESIDENT
X01
167
94
1021135101 Kráječ na sýr PRESIDENT
X01
108
94
1021144101 Otvírák na kulaté uzávěry PRESIDENT
X01
201
94
1021149101 Lopatka na dort PRESIDENT
X01
158
1021145101 Nůž na máslo PRESIDENT
X01
100
94
1021111101 Nůž kuchařský 20 cm AZZA
X01
419
94
1021001101 Nůž na chléb 22 cm AZZA
X01
376
94
1021117101 Nůž na zeleninu 13 cm AZZA
X01
208
94
1021118101 Nůž řeznický 19 cm AZZA
X01
376
94
1021112101 Nůž univerzální 13 cm AZZA
X01
208
94
1021116101 Nůž univerzální 9 cm AZZA
X01
167
94
1021113101 Nůž vykosťovací 16 cm AZZA
X01
335
94
1021114101 Vidlička servírovací 17 cm AZZA
X01
251
94
1021115101 Ocilka 20 cm AZZA
X01
251
95
1021018600 Dóza na koření PRESIDENT 0,2 l
X01
100
95
1021022600 Dóza na potraviny PRESIDENT 1,8 l
X01
226
95
1021021600 Dóza na potraviny PRESIDENT 1,4 l
X01
209
95
1021020600 Dóza na potraviny PRESIDENT 0,8 l
X01
192
95
1021019600 Dóza na potraviny PRESIDENT 0,5 l
X01
167
95
1021013600 Dóza na koření MONTI 0,2 l
X01
83
95
1021017600 Dóza na potraviny MONTI 1,8 l
X01
176
95
1021016600 Dóza na potraviny MONTI 1,4 l
X01
159
95
1021015600 Dóza na potraviny MONTI 0,8 l
X01
142
95
1021014600 Dóza na potraviny MONTI 0,5 l
X01
125
95
1021008600 Dóza na koření FIESTA 0,2 l
X01
83
95
1021012600 Dóza na potraviny FIESTA 1,8 l
X01
176
95
1021011600 Dóza na potraviny FIESTA 1,4 l
X01
159
95
1021010600 Dóza na potraviny FIESTA 0,8 l
X01
142
95
1021009600 Dóza na potraviny FIESTA 0,5 l
X01
125
95
1021002600 Dóza 0,5 l s dřevěným uzávěrem
X01
163
95
1021003600 Dóza 0,75 l s dřevěným uzávěrem
X01
173
95
1021004600 Dóza 1,0 l s dřevěným uzávěrem
X01
191
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
95
1021005600 Dóza 1,5 l s dřevěným uzávěrem
X01
215
95
1021006600 Dóza 2,0 l s dřevěným uzávěrem
X01
325
95
1021001600 Dóza 0,75 l dávkovací
X01
62
95
1021154101 Cukřenka DELICIA nerez 100 ml (ø 5 cm)
X01
119
95
1021153101 Solnička-kořenka DELICIA nerez 100 ml (ø 5 cm)
X01
107
95
1021157101 Nůž filetovací PROFI 20 cm
X01
456
95
1021158101 Nůž kuchařský PROFI 20 cm
X01
686
95
1021159101 Nůž na chléb PROFI 22 cm
X01
532
95
1021160101 Nůž řeznický PROFI 19 cm
X01
610
95
1021156101 Nůž na zeleninu PROFI 13,5 cm
X01
304
95
1021155101 Nůž univerzální PROFI 13 cm
X01
266
95
1021162101 Nůžky na drůbež PROFI
X01
456
95
1021163101 Ocílka PROFI 20 cm
X01
304
95
1021161101 Vidlička PROFI 15 cm
X01
456
95
1021152101 Struhadlo ploché PRESIDENT
X01
125
95
1021138101 Vidlička PRESIDENT
X01
113
95
1021147101 Šlehací metla PRESIDENT
X01
142
95
1021150101 Palička na maso oboustranná PRESIDENT
X01
251
VYBAVENÍ ŠATEN
VÝSUVNÉ KOŠE
98
3102002201 Rolničkový výsuv k šatním košům - bílý epoxid (vč. montážního setu)
X01
60
98
3102002202 Rolničkový výsuv k šatním košům - stříbrný epoxid (vč. montážního setu)
X01
60
98
3102316004 Ložiskový plnovýsuv 450 mm (vč. montážního setu)
X01
104
98
3102317004 Ložiskový plnovýsuv s tlumením 45 0mm (vč. montážního setu)
X01
133
98
2002001601 Distanční podložka k šatním košům - bílý plast, ø15x10 mm
A14
4
98
2002001602 Distanční podložka k šatním košům - šedý plast, ø15x10 mm
A14
4
99
2002001001 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x50 mm, chrom
A14
249
99
2002001202 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x50 mm, stříbrný epoxid
A14
196
99
2002001201 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x50 mm, bílý epoxid
A14
191
99
2002004001 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x100 mm, chrom
A14
255
99
2002004202 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x100 mm, stříbrný epoxid
A14
208
99
2002004201 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x100 mm, bílý epoxid
A14
203
99
2002008001 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x150 mm, chrom
A14
325
99
2002008202 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x150 mm, stříbrný epoxid
A14
220
99
2002008201 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x150 mm, bílý epoxid
A14
215
99
2002015001 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x200 mm, chrom
A14
342
99
2002015202 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x200 mm, stříbrný epoxid
A14
244
99
2002015201 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x200 mm, bílý epoxid
A14
239
99
2002002001 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x50 mm, chrom
A14
297
99
2002002202 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x50 mm, stříbrný epoxid
A14
210
99
2002002201 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x50 mm, bílý epoxid
A14
204
99
2002005001 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x100 mm, chrom
A14
332
99
2002005202 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x100 mm, stříbrný epoxid
A14
220
99
2002005201 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x100 mm, bílý epoxid
A14
223
99
2002009001 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x150 mm, chrom
A14
359
99
2002009202 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x150 mm, stříbrný epoxid
A14
244
99
2002009201 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x150 mm, bílý epoxid
A14
252
99
2002016001 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x200 mm, chrom
A14
410
99
2002016202 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x200 mm, stříbrný epoxid
A14
283
99
2002016201 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x200 mm, bílý epoxid
A14
280
99
2002003001 Výsuvný šatní koš, 555-615x490x50 mm, chrom
A14
340
25
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
99
2002003202 Výsuvný šatní koš, 555-615x490x50 mm, stříbrný epoxid
A14
230
99
2002003201 Výsuvný šatní koš, 555-615x490x50 mm, bílý epoxid
A14
230
99
2002006001 Výsuvný šatní koš, 555-615x490x100 mm, chrom
A14
366
99
2002006202 Výsuvný šatní koš, 555-615x490x100 mm, stříbrný epoxid
A14
244
99
2002006201 Výsuvný šatní koš, 555-615x490x100 mm, bílý epoxid
A14
252
99
2002010001 Výsuvný šatní koš, 555-616x490x150 mm, chrom
A14
395
99
2002010202 Výsuvný šatní koš, 555-615x490x150 mm, stříbrný epoxid
A14
283
99
2002010201 Výsuvný šatní koš, 555-616x490x150 mm, bílý epoxid
A14
288
99
2002017001 Výsuvný šatní koš, 555-615x490x200 mm, chrom
A14
465
99
2002017202 Výsuvný šatní koš, 555-615x490x200 mm, stříbrný epoxid
A14
318
99
2002017201 Výsuvný šatní koš, 555-615x490x200 mm, bílý epoxid
A14
316
99
2002011001 Výsuvný šatní koš, 655-715x490x150 mm, chrom
A14
486
99
2002011202 Výsuvný šatní koš, 655-715x490x150 mm, stříbrný epoxid
A14
321
99
2002011201 Výsuvný šatní koš, 655-715x490x150 mm, bílý epoxid
A14
321
99
2002018001 Výsuvný šatní koš, 655-715x490x200 mm, chrom
A14
546
99
2002018202 Výsuvný šatní koš, 655-715x490x200 mm, stříbrný epoxid
A14
359
99
2002018201 Výsuvný šatní koš, 655-715x490x200 mm, bílý epoxid
A14
359
99
2002012001 Výsuvný šatní koš, 755-715x490x150 mm, chrom
A14
549
99
2002012202 Výsuvný šatní koš, 755-815x490x150 mm, stříbrný epoxid
A14
359
99
2002012201 Výsuvný šatní koš, 755-815x490x150 mm, bílý epoxid
A14
359
99
2002019001 Výsuvný šatní koš, 755-815x490x200 mm, chrom
A14
608
99
2002019202 Výsuvný šatní koš, 755-815x490x200 mm, stříbrný epoxid
A14
395
99
2002019201 Výsuvný šatní koš, 755-815x490x200 mm, bílý epoxid
A14
395
99
2002013001 Výsuvný šatní koš, 855-915x490x150 mm, chrom
A14
613
99
2002013202 Výsuvný šatní koš, 855-915x490x150 mm, stříbrný epoxid
A14
398
99
2002013201 Výsuvný šatní koš, 855-915x490x150 mm, bílý epoxid
A14
398
99
2002020001 Výsuvný šatní koš, 855-915x490x200 mm, chrom
A14
656
99
2002020202 Výsuvný šatní koš, 855-915x490x200 mm, stříbrný epoxid
A14
436
99
2002020201 Výsuvný šatní koš, 855-915x490x200 mm, bílý epoxid
A14
436
99
2002007001 Výsuvný šatní koš, 955-1015x490x150 mm, chrom
A14
699
99
2002007202 Výsuvný šatní koš, 955-1015x490x150 mm, stříbrný epoxid
A14
434
99
2002007201 Výsuvný šatní koš, 955-1015x490x150 mm, bílý epoxid
A14
434
99
2002014001 Výsuvný šatní koš, 955-1015x190x200 mm, chrom
A14
742
99
2002014202 Výsuvný šatní koš, 955-1015x490x200 mm, stříbrný epoxid
A14
495
99
2002014201 Výsuvný šatní koš, 955-1015x490x200 mm, bílý epoxid
A14
495
PRÁDELNÍ KOŠE
100
2003403001 Prádelní koš, 340x245x600 mm, chrom
A15
513
100
2003403201 Prádelní koš - bílý epoxid, 340x245x600 mm
A15
351
100
2003403202 Prádelní koš, 340x245x600 mm, stříbrný epoxid
A15
351
100
2003503001 Prádelní koš, 440x245x600 mm, chrom
A15
578
100
2003503201 Prádelní koš, 440x245x600 mm, bílý epoxid
A15
393
100
2003503202 Prádelní koš, 440x245x600 mm, stříbrný epoxid
A15
393
100
2003405001 Prádelní koš, 340x445x600 mm, chrom
A15
629
100
2003405201 Prádelní koš, 340x445x600 mm, bílý epoxid
A15
430
100
2003405202 Prádelní koš, 340x445x600 mm, stříbrný epoxid
A15
430
100
2003505001 Prádelní koš, 440x445x600 mm, chrom
A15
696
100
2003505201 Prádelní koš, 440x445x600 mm, bílý epoxid
A15
476
100
2003505202 Prádelní koš, 440x445x600 mm, stříbrný epoxid
A15
476
100
3103040001 Sklápěcí mechanismus pro dvířka
C16
88
DOPLŇKY ŠATNA
26
101
2005004003 Věšák výsuvný 250 mm, nikl
C16
49
101
2005005003 Věšák výsuvný 300 mm, nikl
C16
51
101
2005006003 Věšák výsuvný 350 mm, nikl
C16
57
101
2005007003 Věšák výsuvný 400 mm, nikl
C16
59
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
101
2005008003 Věšák výsuvný 450 mm, nikl
C16
58
101
2005008001 Výsuvný věšák na kalhoty 9 ramen, 350x362x105 mm, chrom
A16
756
101
2005009001 Výsuvný věšák na kalhoty 11 ramen, 350x462x105 mm, chrom
A16
834
102
2005010001 Otočný věšák na kravaty a opasky, 70x280x340 mm, chrom
A16
272
103
2005015001 Háčky univerzal nástěnné, 400x43x65 mm, chrom
A16
58
103
2005011001 Otočný držák na kalhoty, 80x435x90 mm, chrom
A16
376
103
2005012001 Otočný věšák na opasky, 160x140x280 mm, chrom
A16
266
963
SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE
104
2004006120 Sklopná šatní tyč- hliník, šedý plast 660-890x140x840 mm
A17
104
2004003120 Sklopná šatní tyč- hliník,šedý plast 890-1250x140x840 mm
A17
963
104
2004007001 Sklopná šatní tyč - šedý plast 660-890x295x630 mm, chrom
A17
1045
104
2004001001 Sklopná šatní tyč - šedý plast 890-1250x295x 630 mm, chrom
A17
1045
BOTNÍKY
105
2006001001 Police na boty 525-605x189x90 mm, chrom
A16
264
105
2006002001 Police na boty 725-805x189x90 mm, chrom
A16
294
105
2006003001 Police na boty 825-905x189x90 mm, chrom
A16
312
105
2006010001 Plnovýsuvný botník, 260x470x623 mm, chrom
A16
1 093
105
2006011001 Závěsný botník na dvířka, 475x205x580 mm, chrom
A16
472
ŠATNÍ SYSTÉM NA MULTIFUNKČNÍM SLOUPU
107
1004007001 Multifunkční sloup ø45x900 mm, chrom
B01
431
107
1004004001 Multifunkční sloup ø45x1000 mm, chrom
B01
479
107
1004005001 Multifunkční sloup ø45x1200 mm, chrom
B01
574
107
1004002001 Multifunkční sloup ø45x1300 mm, chrom
B01
622
107
1004008001 Multifunkční sloup ø45x1400 mm, chrom
B01
670
107
1004003001 Multifunkční sloup ø45x1500 mm, chrom
B01
718
107
1004006001 Multifunkční sloup ø45x1800 mm, chrom
B01
862
107
1004009001 Multifunkční sloup ø45x2500 mm, chrom
B01
1 195
107
1004010001 Multifunkční sloup ø45x2550 mm, chrom
B01
1 222
107
1004011001 Multifunkční sloup ø45x2650 mm, chrom
B01
1 270
107
1004012001 Multifunkční sloup ø45x2700 mm, chrom
B01
1 291
107
1004013001 Multifunkční sloup ø45x3000 mm, chrom
B01
1 435
107
2001037001 Držák boční pro sloup - šatní systém, ø45x315 mm, chrom
B02
536
107
2001038001 Držák boční pro sloup dvojitý - šatní systém, ø45x320x315 mm, chrom
B02
693
107
1004016001 Kotevní díl spodní, chrom
B01
190
107
1004014001 Kotevní díl horní, chrom
B01
233
107
1004025001 Zátka sloupu ø45 mm, chrom
B01
146
108
2001005001 Držák šatní tyče - pravý, ø45 mm, chrom
B02
428
108
2001006001 Držák šatní tyče - levý, ø45 mm, chrom
B02
428
108
2001007001 Držák šatní tyče - oboustranný, ø45 mm, chrom
B02
499
108
2001008001 Šatní tyč ø25x600 mm, chrom
B02
334
108
2001009001 Šatní tyč ø25x800 mm, chrom
B02
391
108
2001010001 Šatní tyč ø25x900 mm, chrom
B02
398
109
2001001001 Držák skleněné police - jednostranný 128x200x50 mm, chrom
B02
424
109
2001002001 Držák skleněné police - oboustranný 191x200x50 mm, chrom
B02
487
109
2001002500 Skleněná police 570x230x8 mm
B02
343
109
2001001500 Skleněná police 770x300x8 mm
B02
550
109
2001003500 Skleněná police 870x300x8 mm
B02
606
27
MALOOBCHODNÍ CENÍK
28
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
1002122001 Plnovýsuvný drát.koš s tlumeným dovřením do šatny, 305x460x130 mm, chrom
A05
594
1002124001 Plnovýsuvný drát.koš s tlumeným dovřením do šatny, 405x460x130 mm, chrom
A05
668
110
1002125001 Plnovýsuvný drát.koš s tlumeným dovřením do šatny, 505x460x130 mm, chrom
A05
709
110
1002126001 Plnovýsuvný drát.koš s tlumeným dovřením do šatny, 705x460x130 mm, chrom
A05
908
110
1002127001 Plnovýsuvný drát.koš s tlumeným dovřením do šatny, 805x460x130 mm, chrom
A05
959
110
1002128001 Plnovýsuvný drát.koš s tlumeným dovřením do šatny, 905x460x130 mm, chrom
A05
1 033
110
3102315004 Ložiskový plnovýsuv s tlumením pro plnovýsuvný drátěný koš do šatny 450 mm
V00
110
2001001004 Držák plnovýsuv. drát. koše s tlum. dovřením do šatny - jednostranný, 100x350x32 mm, chrom
B02
463
111
2001011001 Držák plnovýsuv. drát. koše s tlum. dovřením do šatny - oboustranný, 136x350x32 mm, chrom
B02
593
112
2004006120 Sklopná šatní tyč - hliník, šedý plast 600-830x840x140 mm
A17
872
112
2004003120 Sklopná šatní tyč - hliník, šedý plast 830-1150x840x140 mm
A17
872
112
2001014001 Držák sklopné šatní tyče - jednostranný, 65x140x116 mm, chrom/šedý epoxid
B02
469
112
2001015001 Držák sklopné šatní tyče - oboustranný, 75x140x116 mm, chrom/šedý epoxid
B02
634
113
2001026001 Horní držák skříňky - jednostranný, 67x78x32 mm, chrom
B02
377
113
2001027001 Horní držák skříňky - oboustranný, 69x78x32 mm, chrom
B02
416
113
2001028001 Spodní držák skříňky - jednostranný, 77x252x32 mm, chrom
B02
419
113
2001029001 Spodní držák skříňky - oboustranný, 89x252x32 mm, chrom
B02
492
114
1003012001 Police do horní skříňky / Drátěná police úzká, 560x260x30 mm, chrom
A08
433
114
1003013001 Police do horní skříňky / Drátěná police úzká, 760x260x30 mm, chrom
A08
550
114
1003014001 Police do horní skříňky / Drátěná police úzká, 860x260x30 mm, chrom
A08
610
114
1003010001 Police do horní skříňky / Drátěná police úzká, 1160x260x30 mm, chrom
A08
785
114
1002003001 Police do dolní skříně / Drátěná police široká, 560x440x30 mm, chrom
A08
632
114
1002004001 Police do dolní skříně / Drátěná police široká, 760x440x30 mm, chrom
A08
794
114
1002005001 Police do dolní skříně / Drátěná police široká, 860x440x30 mm, chrom
A08
873
114
1002006001 Police do dolní skříně / Drátěná police široká, 1160x440x30 mm, chrom
A08
1 119
114
2001004001 Držák drátěných polic - jednostranný, 86,5x240x32 mm, chrom
B02
444
114
2001003001 Držák drátěných polic - oboustranný, 108x240x32 mm, chrom
B02
547
116
2002001001 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x50 mm, chrom
A14
249
116
2002001202 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x50 mm, stříbrný epoxid
A14
196
116
2002004001 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x100 mm, chrom
A14
255
116
2002004202 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x100 mm, stříbrný epoxid
A14
208
116
2002008001 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x150 mm, chrom
A14
325
116
2002008202 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x150 mm, stříbrný epoxid
A14
220
116
2002015001 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x200 mm, chrom
A14
342
116
2002015202 Výsuvný šatní koš, 355-415x490x200 mm, stříbrný epoxid
A14
244
116
2002002001 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x50 mm, chrom
A14
297
116
2002002202 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x50 mm, stříbrný epoxid
A14
210
116
2002005001 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x100 mm, chrom
A14
332
116
2002005202 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x100 mm, stříbrný epoxid
A14
220
116
2002009001 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x150 mm, chrom
A14
359
116
2002009202 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x150 mm, stříbrný epoxid
A14
244
116
2002016001 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x200 mm, chrom
A14
410
116
2002016202 Výsuvný šatní koš, 455-515x490x200 mm, stříbrný epoxid
A14
283
116
2002003001 Výsuvný šatní koš, 555-615x490x50 mm, chrom
A14
340
116
2002003202 Výsuvný šatní koš, 555-615x490x50 mm, stříbrný epoxid
A14
230
116
2002006001 Výsuvný šatní koš, 555-615x490x100 mm, chrom
A14
366
116
2002006202 Výsuvný šatní koš, 555-615x490x100 mm, stříbrný epoxid
A14
244
116
2002010001 Výsuvný šatní koš, 555-616x490x150 mm, chrom
A14
395
116
2002010202 Výsuvný šatní koš, 555-615x490x150 mm, stříbrný epoxid
A14
283
116
2002017001 Výsuvný šatní koš, 555-615x490x200 mm, chrom
A14
465
116
2002017202 Výsuvný šatní koš, 555-615x490x200 mm, stříbrný epoxid
A14
318
116
2002011001 Výsuvný šatní koš, 655-715x490x150 mm, chrom
A14
486
116
2002011202 Výsuvný šatní koš, 655-715x490x150 mm, stříbrný epoxid
A14
321
strana č.
číslo výrobku
110
110
název výrobku
MALOOBCHODNÍ CENÍK
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
2002018001 Výsuvný šatní koš, 655-715x490x200 mm, chrom
A14
546
2002018202 Výsuvný šatní koš, 655-715x490x200 mm, stříbrný epoxid
A14
359
116
2002012001 Výsuvný šatní koš, 755-715x490x150 mm, chrom
A14
549
116
2002012202 Výsuvný šatní koš, 755-815x490x150 mm, stříbrný epoxid
A14
359
116
2002019001 Výsuvný šatní koš, 755-815x490x200 mm, chrom
A14
608
116
2002019202 Výsuvný šatní koš, 755-815x490x200 mm, stříbrný epoxid
A14
395
116
2002013001 Výsuvný šatní koš, 855-915x490x150 mm, chrom
A14
613
116
2002013202 Výsuvný šatní koš, 855-915x490x150 mm, stříbrný epoxid
A14
398
116
2002020001 Výsuvný šatní koš, 855-915x490x200 mm, chrom
A14
656
116
2002020202 Výsuvný šatní koš, 855-915x490x200 mm, stříbrný epoxid
A14
436
116
2002007001 Výsuvný šatní koš, 955-1015x490x150 mm, chrom
A14
699
116
2002007202 Výsuvný šatní koš, 955-1015x490x150 mm, stříbrný epoxid
A14
434
116
2002014001 Výsuvný šatní koš, 955-1015x190x200 mm, chrom
A14
742
116
2002014202 Výsuvný šatní koš, 955-1015x490x200 mm, stříbrný epoxid
A14
495
117
3102317004 Ložiskový plnovýsuv s tlumením 450 mm (vč. montážního setu), zinek
X01
133
117
2001033001 Držák plnovýsuv. šat. koše s tlum. dovřením - pravý, 75x350x32 mm, chrom
B02
449
117
2001034001 Držák plnovýsuv. šat. koše s tlum. dovřením - levý, 75x350x32 mm, chrom
B02
449
117
2001035001 Držák plnovýsuv. šat. koše s tlum. dovřením - oboustranný, 85x350x32 mm, chrom
B02
566
118
1003012001 Police do horní skříňky / Drátěná police úzká - pánský botník 560x260x30 mm, chrom
A08
433
118
1003013001 Police do horní skříňky / Drátěná police úzká - pánský botník 760x260x30 mm, chrom
A08
550
118
1003014001 Police do horní skříňky / Drátěná police úzká - pánský botník 860x260x30 mm, chrom
A08
610
118
2001021001 Zábradlí pánského botníku 600 mm, chrom
B02
179
118
2001022001 Zábradlí pánského botníku 800 mm, chrom
B02
183
118
2001023001 Zábradlí pánského botníku 900 mm, chrom
B02
186
118
2001018001 Držák pánského botníku - pravý, 86,5x240x32 mm, chrom
B02
444
118
2001019001 Držák pánského botníku - levý, 86,5x240x32 mm, chrom
B02
444
119
2001020001 Držák pánského botníku - oboustranný, 108x240x32 mm, chrom
B02
547
119
2006001001 Police na boty / Dámský botník 525-605x189x90 mm, chrom
A16
264
119
2006002001 Police na boty / Dámský botník 725-805x189x90 mm, chrom
A16
294
119
2006003001 Police na boty / Dámský botník 825-905x189x90 mm, chrom
A16
312
119
2001024001 Držák dámského botníku - jednostranný, 75x150x32 mm, chrom
B02
411
119
2001025001 Držák dámského botníku - oboustranný, 85x150x32 mm, chrom
B02
538
120
2001012001 Držák zrcadla na sloup - pravý, 90x65x32 mm, chrom
B02
428
120
2001013001 Držák zrcadla na sloup - levý, pravý, 90x65x32 mm, chrom
B02
428
120
2001031001 Úchyt zrcadla - pravý, 160x32x90 mm, chrom
B02
206
120
2001032001 Úchyt zrcadla - levý, 160x32x90 mm, chrom
B02
206
120
2001030001 Zrcadlo s úchyty na zrcadlo, 500x210x1000 mm, úchyty chrom
B02
3 911
120
2001036001 Držák na deštníky, 255x180x420 mm, chrom
B02
960
strana č.
číslo výrobku
116
116
název výrobku
UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM ŠATNA
123
2007001120 Základní profil 3 m
cena za 3 m
B05
895
123
2007002120 Rovná hliníková výplň 3 m
cena za 3 m
B05
176
123
2007003120 Půlkruhová hliníková výplň 3 m
cena za 3 m
B05
238
123
2007004120 Šatní tyč 3 m
cena za 3 m
B05
391
124
2007005120 Úchyt profilu
cena za ks
B05
61
124
2007006120 Podlahový úchyt s dilatací
cena za ks
B05
72
124
2007007120 Úchyt na skříň a polici
cena za pár
B05
145
124
2007008120 Úchyt na skleněnou polici
cena za pár
B05
166
124
2007009120 Úchyt šatní tyče
cena za pár
B05
46
125
2007010120 Úhlová spojka
cena za ks
B05
99
125
2007011120 „L“ úchyt
cena za pár
B05
57
29
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
125
2007012120 Spojovací šroub
název výrobku
cena za ks
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
B05
42
Při přípravě šatny ve výrobě se připočítává manipulační poplatek v závislosti na obsahu prací.
HLINÍK
DVÍŘKA, VÝPLNĚ
128
3001156120 Alu profil Z1 - m
K ceně za profil a sklo je nutno připočíst cenu za práci:
B06
205
128
3001156122 Alu profil Z1 INOX - m
• rohové spoje, frézování pro závěsy
165,- / ks
B06
307
128
3001158120 Alu profil Z3 - m
• zasklení
90,- / ks
B06
384
128
3001160120 Alu profil Z4 - m
B06
358
V případě dodání skla s profilem Z11 je nutno přičíst
129
3001162120 Alu profil Z5 - m
B06
384
129
3001166120 Alu profil Z8 - m
B06
243
129
3001171120 Alu profil Z9 - m
B06
350
129
3001151120 Alu profil Z10 - m
B06
230
129
3001155120 Alu profil Z11 - m
B06
384
129
3001159120 Alu profil Z12 - m
B06
346
129
3001159122 Alu profil Z12 INOX - m
B06
486
130
3001147120 Příčka P1 (Z1) - m
B06
371
130
3001148120 Příčka P2 (Z4) - m
B06
704
130
3001001500 Sklo do Al dvířek čiré FLOAT - m2
B06
540
130
3001001502 Sklo do Al dvířek ZRCADLO - m2
B06
832
130
3001001509 Sklo do Al dvířek KRIZET - m2
B06
960
130
3001001512 Sklo do Al dvířek LAKOMAT - m2
K ceně za profil a sklo je nutno připočíst cenu za práci:
B06
1267
130
3001001513 Sklo do Al dvířek MASTER CARRE - m2
• rohové spoje, frézování pro závěsy
165,- / ks
B06
1267
130
3001001516 Sklo do Al dvířek MATELUX - m2
• zasklení
90,- / ks
B06
1139
130
3001001301 LACOBEL bílý 9010 - m2
B06
1523
130
3001001306 LACOBEL béžový 1014 - m2
V případě dodání skla s profilem Z11 je nutno přičíst
B06
1523
130
3001001309 LACOBEL oranžový 2001 - m2
50,- / m za broušení hran skla.
B06
1523
130
3001001313 LACOBEL červený 1586 - m2
B06
1523
130
3001001327 LACOBEL modrý 1435 - m2
B06
1523
130
3001001329 LACOBEL zelený1604 - m2
B06
1523
130
3001001343 LACOBEL šedý kovový 9006 - m2
B06
1523
130
3001001345 LACOBEL černý 9005 - m2
B06
1523
50,- / m za broušení hran skla.
ZÁVĚSY PRO DVÍŘKA
131
3103008120 Podložka BLUM klip 0 mm na vrut
B09
6
131
3103016123 Závěs BLUM klip 100° naložený, pro dvířka Z2, Z3, Z4, Z6, Z7
B09
31
131
3103017123 Závěs BLUM klip 100° polonaložený, pro dvířka Z2, Z3, Z4, Z6, Z7
B09
51
131
3103018123 Závěs BLUM klip 100° vložený, pro dvířka Z2, Z3, Z4, Z6, Z7
B09
37
131
3103019123 Závěs BLUM klip 45° naložený, pro dvířka Z2, Z3, Z4, Z6, Z7
B09
103
131
3103021123 Závěs BLUM klip mini naložený, pro dvířka Z9
B09
123
131
3103022123 Závěs BLUM klip mini polonaložený, pro dvířka Z9
B09
92
131
3103023123 Závěs BLUM klip mini vložený, pro dvířka Z9
B09
94
131
3103024123 Závěs BLUM 45° klip mini naložený, pro dvířka Z9
B09
100
131
3103025123 Závěs BLUM klip rámový naložený, pro dvířka Z1, Z5, Z8
B09
82
131
3103026123 Závěs BLUM klip rámový polonaložený, pro dvířka Z1, Z5, Z8
B09
86
131
3103027123 Závěs BLUM klip rámový vložený, pro dvířka Z1, Z5, Z8
B09
86
C16
88
SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS PRO DVÍŘKA
131
30
3103040001 Sklápěcí mechanismus pro dvířka
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
PÍSTY
132
3103001202 Tyč teleskopická plynová - 50 N (5kg)
B11
50
132
3103003202 Tyč teleskopická plynová - 60 N (6kg)
B11
50
132
3103005202 Tyč teleskopická plynová - 80 N (8kg)
B11
50
132
3103007202 Tyč teleskopická plynová - 100 N (10kg)
B11
50
132
3103009202 Tyč teleskopická plynová - 120 N (12kg)
B11
50
ÚCHYTKOVÉ LIŠTY NA DVÍŘKA
133
3002026120 Lišta UKW - 1, délka 3,5 m
cena za 1 bm
B07
114
133
3002027120 Lišta UKW - 2, délka 3,5 m
cena za 1 bm
B07
183
133
3002028120 Lišta UKW - 3, délka 3,5 m
cena za 1 bm
B07
310
133
3002029120 Lišta UKW - 4, délka 3,5 m
cena za 1 bm
B07
122
133
3002031120 Lišta UKW - 5, délka 3,5 m
cena za 1 bm
B07
176
133
3002036120 Lišta UKW - 6, délka 3,5 m
cena za 1 bm
B07
304
NARÁŽECÍ HRANY
134
3002043120 Narážecí AL hrana pro desku tl.16 mm, 3,5 m
cena za 1 bm
B07
83
134
3002044120 Narážecí AL hrana pro desku tl.19 mm, 3,5 m
cena za 1 bm
B07
53
134
3002052120 Narážecí AL hrana pro desku tl.18 mm, 3,5 m
cena za 1 bm
B07
84
134
3002058120 Narážecí AL hrana pro desku tl. 28 mm, 3,5 m
cena za 1 bm
B07
99
134
3002066120 Narážecí AL hrana pro desku tl. 38 mm, 3,5 m
cena za 1 bm
B07
121
134
3002077120 Lemovací AL hrana pro desku tl.18 mm, 2 m
cena za 1 bm
B07
87
134
3002078120 Lemovací AL hrana pro desku tl.18 mm, 3 m
cena za 1 bm
B07
142
134
3002079120 Lemovací AL hrana pro desku tl.18 mm, 4 m
cena za 1 bm
B07
190
LIŠTY PRO PRACOVNÍ DESKY
135
3002001120 Zakončovací lišta na kuch. pláty DUROPAL 28 mm - levá
B07
59
135
3002005120 Zakončovací lišta na kuch. pláty DUROPAL 28 mm - pravá
B07
59
135
3002008120 Zakončovací lišta na kuch. pláty ALPO MELAKO 28 mm - levá
B07
66
135
3002009120 Zakončovací lišta na kuch. pláty ALPO MELAKO 28 mm - pravá
B07
66
135
3002010120 Zakončovací lišta na kuch. pláty KRONOSPAN 28 mm - levá
B07
59
135
3002011120 Zakončovací lišta na kuch. pláty KRONOSPAN 28 mm - pravá
B07
59
135
3002012120 Zakončovací lišta na kuch. pláty DUROPAL 38 mm - levá
B07
75
135
3002013120 Zakončovací lišta na kuch. pláty DUROPAL 38 mm - pravá
B07
75
135
3002014120 Zakončovací lišta na kuch. pláty EGER(KRONOSPAN) - qatro 38 mm - levá
B07
75
135
3002015120 Zakončovací lišta na kuch. pláty EGER(KRONOSPAN) - qatro 38 mm - pravá
B07
75
135
3002016120 Rohová lišta krycí spoj kuch. plátů DUROPAL 28 mm
B07
118
135
3002019120 Rohová lišta krycí spoj kuch. plátů KRONOSPAN 28 mm
B07
118
135
3002020120 Rohová lišta krycí spoj kuch. plátů DUROPAL 38 mm
B07
118
135
3002021120 Rohová lišta krycí spoj kuch. plátů EGER(KRONOSPAN) 38 mm
B07
149
135
3002022120 Prodlužovací lišta krycí spoj kuch. plátů DUROPAL 28 mm
B07
95
135
3002023120 Prodlužovací lišta krycí spoj kuch. plátů ALPO MELAKO 28 mm
B07
95
135
3002024120 Prodlužovací lišta krycí spoj kuch. plátů DUROPAL 38 mm
B07
95
135
3002025120 Prodlužovací lišta krycí spoj kuch. plátů EGER(KRONOSPAN) 38 mm
B07
95
HRANOLY, PODNOŽE
136
3003001120 Hranol 45x45x2 mm soklový - 3,5 m
B06
289
136
3003001602 Záslepka -kluzák-plast 45x45 mm
B06
8
136
3003002602 Záslepka - kluzák - plast 30x30 mm
B06
3
136
3003012120 Spojka rozpěrná soklová 45x45
B06
84
136
3003013120 Hranol 30x30x2 mm soklový - 3,5 m
B06
196
136
3003025120 Spojka rozpěrná soklová 30x30 mm
B06
84
136
3003026120 Kluzák s rektifikací - plast 45x45 mm
B06
37
cena za 1 bm
cena za 1 bm
31
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
136
3003027120 Kluzák s rektifikací- plast 30x30 mm
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
B06
27
K ceně za materiál je připočten manipulační poplatek (vrtání, řezání, skládání).
MŘÍŽKY
137
3004100120 Mřížka větrací 60x400 mm AL stříbrná anx
B08
92
137
3004101120 Mřížka větrací 60x500 mm AL stříbrná anx
B08
104
137
3004102120 Mřížka větrací 60x600 mm AL stříbrná anx
B08
121
137
3004103120 Mřížka větrací 60x800 mm AL stříbrná anx
B08
170
137
3004104120 Mřížka větrací 60x1000 mm AL stříbrná anx
B08
196
137
3004105120 Mřížka větrací 80x400 mm AL stříbrná anx
B08
104
137
3004106120 Mřížka větrací 80x500 mm AL stříbrná anx
B08
130
137
3004107120 Mřížka větrací 80x600 mm AL stříbrná anx
B08
153
137
3004108120 Mřížka větrací 80x800 mm AL stříbrná anx
B08
205
137
3004109120 Mřížka větrací 80x1000 mm AL stříbrná anx
B08
252
137
3004110120 Mřížka větrací 100x1000 mm AL stříbrná anx
B08
262
138
3004111306 Mřížka větrací 65x460 mm plast béžová
B08
77
138
3004112301 Mřížka větrací 65x460 mm plast bílá
B08
77
138
3004113312 Mřížka větrací 65x460 mm plast calvados
B08
77
138
3004114340 Mřížka větrací 65x460 mm plast hnědá
B08
77
138
3004115306 Mřížka větrací 65x460 mm plast olše
B08
77
138
3004115342 Mřížka větrací 65x460 mm plast šedá
B08
77
NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
VÝSUVNÉ BOXY
32
142
3101001342 Výsuvný box 300 mm
A18
473
142
3101002342 Výsuvný box 350 mm
A18
484
142
3101003342 Výsuvný box 400 mm
A18
495
142
3101004342 Výsuvný box 450 mm
A18
507
142
3101005342 Výsuvný box 500 mm
A18
518
142
3101006342 Výsuvný box 550 mm
A18
529
142
3101030603 Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro základní výsuvný box
A18
23
142
3101031342 Vnitřní přední plát L-600 mm
A18
101
142
3101032342 Vnitřní přední plát L-800 mm
A18
139
142
3101033342 Vnitřní přední plát L-1085 mm
A18
180
142
3101011342 Výsuvný box + RELING 300 mm
A18
529
142
3101012342 Výsuvný box + RELING 350 mm
A18
540
142
3101013342 Výsuvný box + RELING 400 mm
A18
552
142
3101014342 Výsuvný box + RELING 450 mm
A18
563
142
3101015342 Výsuvný box + RELING 500 mm
A18
574
142
3101016342 Výsuvný box + RELING 550 mm
A18
585
143
3101021342 Výsuvný box + ZVÝŠENÝ RELING 300 mm
A18
552
143
3101022342 Výsuvný box + ZVÝŠENÝ RELING 350 mm
A18
563
143
3101023342 Výsuvný box + ZVÝŠENÝ RELING 400 mm
A18
574
143
3101024342 Výsuvný box + ZVÝŠENÝ RELING 450 mm
A18
585
143
3101025342 Výsuvný box + ZVÝŠENÝ RELING 500 mm
A18
597
143
3101026342 Výsuvný box + ZVÝŠENÝ RELING 550 mm
A18
608
143
3101034603 Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro základní výsuvný box se zvýšeným relingem
A18
32
143
3101031342 Vnitřní přední plát L-600 mm
A18
101
143
3101032342 Vnitřní přední plát L-800 mm
A18
139
143
3101033342 Vnitřní přední plát L-1085 mm
A18
180
143
3101035342 Příčný reling L-2000 mm
A18
106
MALOOBCHODNÍ CENÍK
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
3101036342 Příčný reling L-600 mm
A18
39
3101037342 Příčný reling L-800 mm
A18
51
143
3101038342 Příčný reling L-1085 mm
A18
68
143
3101039603 Plastová úchytka
A18
25
strana č.
číslo výrobku
143
143
název výrobku
SKRYTÉ PLNOVÝSUVY S TLUMENÝM DOTAHEM
144
3102400004 Skrytý plnovýsuv s tlumeným dotahem 275 mm
A21
220
144
3102401004 Skrytý plnovýsuv s tlumeným dotahem 300 mm
A21
227
144
3102402004 Skrytý plnovýsuv s tlumeným dotahem 350 mm
A21
241
144
3102403004 Skrytý plnovýsuv s tlumeným dotahem 400 mm
A21
255
144
3102404004 Skrytý plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 mm
A21
276
144
3102405004 Skrytý plnovýsuv s tlumeným dotahem 500 mm
A21
294
144
3102406004 Skrytý plnovýsuv s tlumeným dotahem 550 mm
A21
313
144
3102407004 Reling 275 mm
A21
38
144
3102408004 Reling 300 mm
A21
41
144
3102409004 Reling 350 mm
A21
43
144
3102410004 Reling 400 mm
A21
47
144
3102411004 Reling 450 mm
A21
51
144
3102412004 Reling 500 mm
A21
56
144
3102413004 Reling 550 mm
A21
59
LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY S TLUMENÝM DOVŘENÍM
146
3102303004 Ložiskový plnovýsuv s tlumením 350 mm
A22
139
146
3102304004 Ložiskový plnovýsuv s tlumením 400 mm
A22
158
146
3102305004 Ložiskový plnovýsuv s tlumením 450 mm
A22
171
146
3102306004 Ložiskový plnovýsuv s tlumením 500 mm
A22
186
146
3102307004 Ložiskový plnovýsuv s tlumením 550 mm
A22
205
146
3102308004 Ložiskový plnovýsuv s tlumením 600 mm
A22
224
LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY
147
3102101004 Ložiskový plnovýsuv 250 mm
A23
57
147
3102102004 Ložiskový plnovýsuv 300 mm
A23
67
147
3102103004 Ložiskový plnovýsuv 350 mm
A23
76
147
3102104004 Ložiskový plnovýsuv 400 mm
A23
83
147
3102105004 Ložiskový plnovýsuv 450 mm
A23
93
147
3102106004 Ložiskový plnovýsuv 500 mm
A23
103
147
3102107004 Ložiskový plnovýsuv 550 mm
A23
111
147
3102108004 Ložiskový plnovýsuv 600 mm
A23
122
147
3102110004 Ložiskový plnovýsuv 700 mm
A23
157
ZÁVĚSY PRO DVÍŘKA
148
3103008120 Podložka BLUM klip 0 mm na vrut
B09
6
148
3103016123 Závěs BLUM klip 100° naložený, pro dvířka Z2, Z3, Z4, Z6, Z7
B09
31
148
3103017123 Závěs BLUM klip 100° polonaložený, pro dvířka Z2, Z3, Z4, Z6, Z7
B09
51
148
3103018123 Závěs BLUM klip 100° vložený, pro dvířka Z2, Z3, Z4, Z6, Z7
B09
37
148
3103019123 Závěs BLUM klip 45° naložený, pro dvířka Z2, Z3, Z4, Z6, Z7
B09
103
148
3103021123 Závěs BLUM klip mini naložený, pro dvířka Z9
B09
123
148
3103022123 Závěs BLUM klip mini polonaložený, pro dvířka Z9
B09
92
148
3103023123 Závěs BLUM klip mini vložený, pro dvířka Z9
B09
94
148
3103024123 Závěs BLUM 45° klip mini naložený, pro dvířka Z9
B09
100
148
3103025123 Závěs BLUM klip rámový naložený, pro dvířka Z1, Z5, Z8
B09
82
148
3103026123 Závěs BLUM klip rámový polonaložený, pro dvířka Z1, Z5, Z8
B09
86
148
3103027123 Závěs BLUM klip rámový vložený, pro dvířka Z1, Z5, Z8
B09
86
33
MALOOBCHODNÍ CENÍK
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
C16
88
SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS PRO DVÍŘKA
148
3103040001 Sklápěcí mechanismus pro dvířka
PÍSTY
149
3103001202 Tyč teleskopická plynová - 50 N (5kg)
B11
50
149
3103003202 Tyč teleskopická plynová - 60 N (6kg)
B11
50
149
3103005202 Tyč teleskopická plynová - 80 N (8kg)
B11
50
149
3103007202 Tyč teleskopická plynová - 100 N (10kg)
B11
50
149
3103009202 Tyč teleskopická plynová - 120 N (12kg)
B11
50
PODPĚRY, KONZOLY, TRNOŽE, ZÁVĚSNÉ TYČE
34
150
3106001001 Podpěra barového pultu rovná 180/180 mm, chrom
B12
256
150
3106001002 Podpěra barového pultu rovná 180/180 mm, chrom mat
B12
338
150
3106002001 Podpěra barového pultu rovná 180/220 mm, chrom
B12
268
150
3106002002 Podpěra barového pultu rovná 180/220 mm, chrom mat
B12
353
150
3106003001 Podpěra barového pultu rovná 180/280 mm, chrom
B12
277
150
3106003002 Podpěra barového pultu rovná 180/280 mm, chrom mat
B12
376
150
3106004001 Podpěra barového pultu rovná 200/180 mm, chrom
B12
265
150
3106004002 Podpěra barového pultu rovná 200/180 mm, chrom mat
B12
353
150
3106005001 Podpěra barového pultu rovná 200/220 mm, chrom
B12
277
150
3106005002 Podpěra barového pultu rovná 200/220 mm, chrom mat
B12
370
150
3106006001 Podpěra barového pultu rovná 200/280 mm, chrom
B12
287
150
3106006002 Podpěra barového pultu rovná 200/280 mm, chrom mat
B12
394
150
3106014001 Podpěra barového pultu rovná 250/180 mm, chrom
B12
323
150
3106011002 Podpěra barového pultu rovná 250/180 mm, chrom mat
B12
497
150
3106015001 Podpěra barového pultu rovná 250/220 mm, chrom
B12
341
150
3106012002 Podpěra barového pultu rovná 250/220 mm, chrom mat
B12
521
150
3106016001 Podpěra barového pultu rovná 250/280 mm, chrom
B12
362
150
3106013002 Podpěra barového pultu rovná 250/280 mm, chrom mat
B12
576
150
3106017001 Podpěra barového pultu rovná 300/180 mm, chrom
B12
341
150
3106014002 Podpěra barového pultu rovná 300/180 mm, chrom mat
B12
539
150
3106018001 Podpěra barového pultu rovná 300/220 mm, chrom
B12
358
150
3106015002 Podpěra barového pultu rovná 300/220 mm, chrom mat
B12
562
150
3106019001 Podpěra barového pultu rovná 300/280 mm, chrom
B12
378
150
3106016002 Podpěra barového pultu rovná 300/280 mm, chrom mat
B12
617
150
3106020001 Podpěra barového pultu rovná 350/180 mm, chrom
B12
366
150
3106017002 Podpěra barového pultu rovná 350/180 mm, chrom mat
B12
580
150
3106021001 Podpěra barového pultu rovná 350/220 mm, chrom
B12
383
150
3106018002 Podpěra barového pultu rovná 350/220 mm, chrom mat
B12
604
150
3106022001 Podpěra barového pultu rovná 350/280 mm, chrom
B12
404
150
3106019002 Podpěra barového pultu rovná 350/280 mm, chrom mat
B12
659
151
3106007001 Šikmá podpěra barového pultu 38/230 mm, chrom
B12
746
151
3106007002 Šikmá podpěra barového pultu 38x230 mm, chrom mat
B12
864
151
3106008001 Úhlová podpěra barového pultu 38x230 mm, chrom
B12
746
151
3106008002 Úhlová podpěra barového pultu 38x230 mm, chrom mat
B12
864
151
3106055001 Konzola rovnoběžná 22x133 mm, chrom
B12
208
151
3106050002 Konzola rovnoběžná 22x133 mm, chrom mat
B12
223
151
3106056001 Konzola úhlová 22x140 mm, chrom
B12
208
151
3106051002 Konzola úhlová 22x140 mm, chrom mat
B12
215
152
3106011001 Kompletní držák trnože - A, 200x140 mm, chrom
B12
592
152
3106009002 Kompletní držák trnože - A, 200x140 mm, chrom mat
B12
631
152
3106012001 Kompletní držák trnože - B, 140x135 mm, chrom
B12
856
152
3106010002 Kompletní držák trnože - B, 140x135 mm, chrom mat
B12
902
MALOOBCHODNÍ CENÍK
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
1004007001 Multifunkční sloup ø45x900 mm, chrom
B01
431
1004006002 Multifunkční sloup ø45x900 mm, chrom mat
B01
779
152
1004004001 Multifunkční sloup ø45x1000 mm, chrom
B01
479
152
1004003002 Multifunkční sloup ø45x1000 mm, chrom mat
B01
864
152
1004005001 Multifunkční sloup ø45x1200 mm, chrom
B01
574
152
1004004002 Multifunkční sloup ø45x1200 mm, chrom mat
B01
1 033
152
1004002001 Multifunkční sloup ø45x1300 mm, chrom
B01
622
152
1004001002 Multifunkční sloup ø45x1300 mm, chrom mat
B01
1 116
152
1004008001 Multifunkční sloup ø45x1400 mm, chrom
B01
670
152
1004007002 Multifunkční sloup ø45x1400 mm, chrom mat
B01
1 198
152
1004003001 Multifunkční sloup ø45x1500 mm, chrom
B01
718
152
1004002002 Multifunkční sloup ø45x1500 mm, chrom mat
B01
1 279
152
1004006001 Multifunkční sloup ø45x1800 mm, chrom
B01
862
152
1004005002 Multifunkční sloup ø45x1800 mm, chrom mat
B01
1 530
152
1004009001 Multifunkční sloup ø45x2500 mm, chrom
B01
1 195
152
1004010001 Multifunkční sloup ø45x2550 mm, chrom
B01
1 222
152
1004011001 Multifunkční sloup ø45x2650 mm, chrom
B01
1 270
152
1004012001 Multifunkční sloup ø45x2700 mm, chrom
B01
1 291
152
1004013001 Multifunkční sloup ø45x3000 mm, chrom
B01
1 435
152
3106001603 Zátka barové trnože ø45 mm, černý plast
B12
25
152
1004025001 Zátka sloupu ø45 mm, chrom
B01
146
152
1004019002 Zátka sloupu ø45 mm, chrom mat
B01
156
153
3106036001 Závěsná tyč jednostupňová 16x600 mm, chrom
B12
270
153
3106033002 Závěsná tyč jednostupňová 16x600 mm, chrom mat
B12
347
153
3106037001 Závěsná tyč jednostupňová 16x900 mm, chrom
B12
334
153
3106034002 Závěsná tyč jednostupňová 16x900 mm, chrom mat
B12
384
153
3106039001 Závěsná tyč jednostupňová 25x600 mm, chrom
B12
338
153
3106036002 Závěsná tyč jednostupňová 25x600 mm, chrom mat
B12
536
153
3106040001 Závěsná tyč jednostupňová 25x900 mm, chrom
B12
398
153
3106037002 Závěsná tyč jednostupňová 25x900 mm, chrom mat
B12
762
153
3106038001 Závěsná tyč dvoustupňová 16x900 mm, chrom
B12
413
153
3106035002 Závěsná tyč dvoustupňová 16x900 mm, chrom mat
B12
421
strana č.
číslo výrobku
152
152
název výrobku
NÁBYTKOVÉ NOHY A NOŽKY
154
3107060120 Nábytková nožka ø40x50 mm AL, s rektifikací
B13
38
154
3107061120 Nábytková nožka ø40x100 mm AL, s rektifikací
B13
56
154
3107062120 Nábytková nožka ø40x150 mm AL, s rektifikací
B13
66
154
3107063120 Nábytková nožka ø60x50 mm AL, s rektifikací
B13
57
154
3107064120 Nábytková nožka ø60x100 mm AL, s rektifikací
B13
89
154
3107065120 Nábytková nožka ø60x150 mm AL, s rektifikací
B13
114
154
3107066120 Nábytková nožka 40x40x50 mm AL, s rektifikací
B13
36
154
3107067120 Nábytková nožka 40x40x100 mm AL, s rektifikací
B13
56
154
3107068120 Nábytková nožka 40x40x150 mm AL, s rektifikací
B13
60
154
3107069120 Nábytková nožka 60x60x50 mm AL, s rektifikací
B13
58
154
3107070120 Nábytková nožka 60x60x100 mm AL, s rektifikací
B13
95
154
3107071120 Nábytková nožka 60x60x150 mm AL, s rektifikací
B13
117
154
3107012120 Nožka N40A/100 mm
B13
94
154
3107013120 Nožka N40A/150 mm
B13
104
154
3107015120 Nožka R40A/100 mm s rektifikací
B13
150
154
3107016120 Nožka R40A/150 mm s rektifikací
B13
164
154
3107040120 Nožka N40B/100 mm
B13
94
154
3107041120 Nožka N40B/150 mm
B13
104
154
3107043120 Nožka R40B/100 mm s rektifikací
B13
164
154
3107044120 Nožka R40B/150 mm s rektifikací
B13
164
154
3107030120 Nožka N45x45A/100 mm
B13
111
154
3107032120 Nožka N45x45A/150 mm
B13
125
35
MALOOBCHODNÍ CENÍK
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
3107038120 Nožka R45x45A/150 mm s rektifikací
B13
164
3107037120 Nožka R45x45A/100 mm s rektifikací
B13
157
154
3107033120 Nožka N45x45A/200 mm
B13
154
154
3107051120 Nožka N45x45B/100 mm
B13
111
154
3107053120 Nožka N45x45B/150 mm
B13
125
154
3107054120 Nožka N45x45B/200 mm
B13
154
154
3107056120 Nožka R45x45B/100 mm s rektifikací
B13
157
154
3107057120 Nožka R45x45B/150 mm s rektifikací
B13
171
155
3107020120 Nožka N30x30A/100 mm
B13
98
155
3107021120 Nožka N30x30A/150 mm
B13
101
155
3107022120 Nožka R30x30A/100 mm s rektifikací
B13
127
155
3107023120 Nožka R30x30A/150 mm s rektifikací
B13
134
155
3107045120 Nožka N30x30B/100 mm
B13
92
155
3107046120 Nožka N30x30B/150 mm
B13
101
155
3107047120 Nožka R30x30B/100 mm s rektifikací
B13
127
155
3107048120 Nožka R30x30B/150 mm s rektifikací
B13
133
155
3107004120 noha N45x45A/710 mm bez rektifikace
B13
308
155
3107005120 noha N45x45B/710 mm bez rektifikace
B13
308
155
3107006120 noha N45x45A/820 mm bez rektifikace
B13
410
155
3107007120 noha N45x45B/820 mm bez rektifikace
B13
410
155
3107008120 noha R45x45A/710 mm s rektifikací
B13
381
155
3107009120 noha R45x45B/710 mm s rektifikací
B13
381
155
3107010120 noha R45x45A/820 mm s rektifikací
B13
437
155
3107011120 noha R45x45B/820 mm s rektifikací
B13
437
156
3107011002 stolová noha ø60x710 mm - chrom satén
C16
225
156
3107002122 stolová noha ø60x710 mm - inox
C16
245
156
3107002203 stolová noha ø60x710 mm - černý mat
C16
183
156
3107016001 stolová noha ø60x820 mm - chrom
C16
222
156
3107013002 stolová noha ø60x820 mm - chrom satén
C16
245
156
3107003122 stolová noha ø60x820 mm - inox
C16
265
156
3107005003 stolová noha ø60x820 mm - nikl
C16
245
156
3107003203 stolová noha ø60x820 mm - černý mat
C16
157
156
3107013001 stolová noha ø60x1100 mm - chrom
C16
274
156
3107010002 stolová noha ø 60x1100 mm - chrom satén
C16
254
156
3107001003 stolová noha ø60x1100 mm - nikl
C16
254
156
3107001203 stolová noha ø60x1100 mm - černý mat
C16
254
156
3107007001 Nábytková nožka 45x100 mm, chrom
B13
95
156
3107001202 Nábytková nožka 45x100 mm, komaxit šedý
B13
90
156
3107008001 Nábytková nožka 45x120 mm, chrom
B13
107
156
3107002202 Nábytková nožka 45x120 mm, komaxit šedý
B13
98
156
3107009001 Nábytková nožka 45x150 mm, chrom
B13
114
156
3107003202 Nábytková nožka 45x150 mm, komaxit šedý
B13
109
strana č.
číslo výrobku
154
154
název výrobku
ELEKTRO
OSVĚTLENÍ LED
36
159
3202046120 Klipy LED TANGO stick-B (modrá)/G (alu)
C01
485
159
3202047120 Klipy LED TANGO stick-G (zelená)/G (alu)
C01
485
159
3202048120 Klipy LED TANGO stick-R (červená)/G (alu)
C01
485
159
3202049120 Klipy LED TANGO stick-W (bílá)/G (alu)
C01
485
159
3202030120 Klipy LED TANGO-B (modrá)/G (alu)
C01
508
159
3202022102 Klipy LED TANGO-B (modrá)/K (brus)
C01
508
MALOOBCHODNÍ CENÍK
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
3202031120 Klipy LED TANGO-G (zelená)/G (alu)
C01
508
3202023102 Klipy LED TANGO-G (zelená)/K (brus)
C01
508
159
3202032120 Klipy LED TANGO-R (červená)/G (alu)
C01
508
159
3202024102 Klipy LED TANGO-R (červená)/K (brus)
C01
508
159
3202029120 Klipy LED TANGO-W (bílá)/G (alu)
C01
508
159
3202021102 Klipy LED TANGO-W (bílá)/K (brus)
C01
508
159
3202018120 Klipy LED TANGO mini stick-B (modrá)/G (alu)
C01
343
159
3202019120 Klipy LED TANGO mini stick-G (zelená)/G (alu)
C01
343
159
3202020120 Klipy LED TANGO mini stick-R (červená)/G (alu)
C01
343
159
3202017120 Klipy LED TANGO mini stick-W (bílá)/G (alu)
C01
343
159
3202014120 Klipy LED TANGO mini-B (modrá)/G (alu)
C01
366
159
3202026102 Klipy LED TANGO mini-B (modrá)/K (brus)
C01
366
159
3202015120 Klipy LED TANGO mini-G (zelená)/G (alu)
C01
366
159
3202027102 Klipy LED TANGO mini-G (zelená)/K (brus)
C01
366
159
3202016120 Klipy LED TANGO mini-R (červená)/G (alu)
C01
366
159
3202028102 Klipy LED TANGO mini-R (červená)/K (brus)
C01
366
159
3202013120 Klipy LED TANGO mini-W (bílá)/G (alu)
C01
366
159
3202025102 Klipy LED TANGO mini-W (bílá)/K (brus)
C01
366
160
3202022120 Klipy LED DUO TANGO-B (modrá)/G (alu)
C01
887
160
3202005102 Klipy LED DUO TANGO-B (modrá)/K (brus)
C01
887
160
3202023120 Klipy LED DUO TANGO-G (zelená)/G (alu)
C01
887
160
3202006102 Klipy LED DUO TANGO-G (zelená)/K (brus)
C01
887
160
3202024120 Klipy LED DUO TANGO-R (červená)/G (alu)
C01
887
160
3202007102 Klipy LED DUO TANGO-R (červená)/K (brus)
C01
887
160
3202021120 Klipy LED DUO TANGO-W (bílá)/G (alu)
C01
887
160
3202008102 Klipy LED DUO TANGO-W (bílá)/k (brus)
C01
887
160
3202043120 Klipy LED RUEDA stick-B (modrá)/G (alu)
C01
485
160
3202044120 Klipy LED RUEDA stick-G (zelená)/G (alu)
C01
485
160
3202045120 Klipy LED RUEDA stick-R (červená)/G (alu)
C01
485
160
3202041120 Klipy LED RUEDA stick-W (bílá)/G (alu)
C01
485
160
3202026120 Klipy LED RUEDA-B (modrá)/G (alu)
C01
508
160
3202014102 Klipy LED RUEDA-B (modrá)/K (brus)
C01
508
160
3202027120 Klipy LED RUEDA-G (zelená)/G (alu)
C01
508
160
3202015102 Klipy LED RUEDA-G (zelená)/K (brus)
C01
508
160
3202028120 Klipy LED RUEDA-R (červená)/G (alu)
C01
508
160
3202016102 Klipy LED RUEDA-R (červená)/K (brus)
C01
508
160
3202025120 Klipy LED RUEDA-W (bílá)/G (alu)
C01
508
160
3202013102 Klipy LED RUEDA-W (bílá)/K (brus)
C01
508
161
3202010120 Klipy LED RUEDA mini stick-B (modrá)/G (alu)
C01
343
161
3202011120 Klipy LED RUEDA mini stick-G (zelená)/G (alu)
C01
343
161
3202012120 Klipy LED RUEDA mini stick-R (červená)/G (alu)
C01
343
161
3202009120 Klipy LED RUEDA mini stick-W (bílá)/G (alu)
C01
343
161
3202006120 Klipy LED RUEDA mini-B (modrá)/G (alu)
C01
366
161
3202030102 Klipy LED RUEDA mini-B (modrá)/K (brus)
C01
366
161
3202007120 Klipy LED RUEDA mini-G (zelená)/G (alu)
C01
366
161
3202031102 Klipy LED RUEDA mini-G (zelená)/K (brus)
C01
366
161
3202008120 Klipy LED RUEDA mini-R (červená)/G (alu)
C01
366
161
3202032102 Klipy LED RUEDA mini-R (červená)/K (brus)
C01
366
161
3202005120 Klipy LED RUEDA mini-W (bílá)/G (alu)
C01
366
161
3202029102 Klipy LED RUEDA mini-W (bílá)/K (brus)
C01
366
161
3202002120 Klipy LED DUO RUEDA-B (modrá)/G (alu)
C01
887
161
3202018102 Klipy LED DUO RUEDA-B (modrá)/K (brus)
C01
887
161
3202038120 Klipy LED DUO RUEDA-G (zelená)/G (alu)
C01
887
strana č.
číslo výrobku
159
159
název výrobku
37
MALOOBCHODNÍ CENÍK
38
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
3202019102 Klipy LED DUO RUEDA-G (zelená)/K (brus)
C01
887
3202039120 Klipy LED DUO RUEDA-R (červená)/G (alu)
C01
887
161
3202020102 Klipy LED DUO RUEDA-R (červená)/K (brus)
C01
887
161
3202001120 Klipy LED DUO RUEDA-W (bílá)/G (alu)
C01
887
161
3202017102 Klipy LED DUO RUEDA-W (bílá)/K (brus)
C01
887
162
3202036120 Klipy LED RUMBA-B (modrá)/G (alu)
C01
508
162
3202035120 Klipy LED RUMBA-G (zelená)/G (alu)
C01
508
162
3202034120 Klipy LED RUMBA-R (červená)/G (alu)
C01
508
162
3202033120 Klipy LED RUMBA-W (bílá)/G (alu)
C01
508
163
3202073120 Klipy LED BABY-LINE medvídek bílá - stick
C01
497
163
3202075120 Klipy LED BABY-LINE medvídek modrá - stick
C01
497
163
3202074120 Klipy LED BABY-LINE medvídek modrá
C01
497
163
3202061120 Klipy LED BABY-LINE medvídek bílá
C01
497
163
3202076120 Klipy LED BABY-LINE měsíček bílá - stick
C01
497
163
3202078120 Klipy LED BABY-LINE měsíček modrá - stick
C01
497
163
3202077120 Klipy LED BABY-LINE měsíček modrá
C01
497
163
3202063120 Klipy LED BABY-LINE měsíček bílá
C01
497
163
3202070120 Klipy LED BABY-LINE kočička bílá - stick
C01
497
163
3202072120 Klipy LED BABY-LINE kočička modrá
C01
497
163
3202071120 Klipy LED BABY-LINE kočička modrá - stick
C01
497
163
3202065120 Klipy LED BABY-LINE kočička bílá
C01
497
163
3202067120 Klipy LED BABY-LINE hvězdička bílá
C01
497
163
3202062120 Klipy LED BABY-LINE hvězdička bílá - stick
C01
497
163
3202069120 Klipy LED BABY-LINE hvězdička modrá
C01
497
163
3202068120 Klipy LED BABY-LINE hvězdička modrá - stick
C01
497
163
3202082120 Klipy LED BABY-LINE slůně bílá - stick
C01
497
163
3202084120 Klipy LED BABY-LINE slůně modrá - stick
C01
497
163
3202083120 Klipy LED BABY-LINE slůně modrá
C01
497
163
3202064120 Klipy LED BABY-LINE slůně bílá
C01
497
163
3202079120 Klipy LED BABY-LINE myšička bílá - stick
C01
497
163
3202081120 Klipy LED BABY-LINE myšička modrá - stick
C01
497
163
3202080120 Klipy LED BABY-LINE myšička modrá
C01
497
163
3202066120 Klipy LED BABY-LINE myšička bílá
C01
497
164
3202005101 Sestava 2KL1-2K klips LED bílá nerez ocel (blistr)
C01
543
164
3202007101 Sestava 2KL1-2K klips LED červená nerez ocel (blistr)
C01
543
164
3202006101 Sestava 2KL1-2K klips LED modrá nerez ocel (blistr)
C01
543
164
3202008101 Sestava 2KL1-2K klips LED zelená nerez ocel (blistr)
C01
543
164
3202001101 Klips LED 2 ks bílá nerez ocel (blistr)
C01
250
164
3202003101 Klips LED 2 ks červená nerez ocel (blistr)
C01
250
164
3202002101 Klips LED 2 ks modrá nerez ocel (blistr)
C01
250
164
3202004101 Klips LED 2 ks zelená nerez ocel (blistr)
C01
250
165
3202003120 Světlo POWER LED 3 x 3 W lišta 24x7x300 mm
C02
1 893
165
3202004120 Světlo POWER LED 6 x 3 W lišta 24x7x600 mm
C02
2 998
165
3202056120 Světlo POWER LED 1x3,5 W lišta 30x16x300 mm
C02
1 368
165
3202057120 Světlo POWER LED 2x3,5 W lišta 30x16x450 mm
C02
2 122
165
3202058120 Světlo POWER LED 2x3,5 W lišta 30x16x600 mm
C02
2 175
165
3202059120 Světlo POWER LED 3x3,5 W lišta 30x16x900 mm
C02
2 827
strana č.
číslo výrobku
161
161
název výrobku
MALOOBCHODNÍ CENÍK
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
3202001001 Světlo bodovka LED 18 led výkon 1,2 W chrom
C02
223
3202001003 Světlo bodovka LED 18 led výkon 1,2 W nikl
C02
223
166
3202050120 Světlo bodovka LED 18 led výkon 1,2 W hliník
C02
223
166
3202001006 Světlo bodovka LED 18 led výkon 1,2 W mosaz patina
C02
223
166
3202001005 Světlo bodovka LED 18 led výkon 1,2 W mosaz zlatá
C02
223
166
3202002600 Světlo POWER LED MINI-N 1 W 50 lm plast čirý
C02
244
166
3202003601 Světlo POWER LED MINI-N 1 W 50 lm plast bílá
C02
244
166
3202003602 Světlo POWER LED MINI-N 1 W 50 lm hliník
C02
255
166
3202004001 Světlo POWER LED MINI-Q 1 W 50 lm chrom
C02
371
166
3202002601 Světlo POWER LED MINI-2T 1 W 50 lm plast bílá
C02
286
167
3202002001 Světlo trojúhelník LED 18 led výkon 1,2 W chrom
C02
288
167
3202002003 Světlo trojúhelník LED 18 led výkon 1,2 W nikl satyna
C02
288
167
3202051120 Světlo trojúhelník LED 18 led výkon 1,2 W hliník
C02
288
167
3202002006 Světlo trojúhelník LED 18 led výkon 1,2 W mosaz patina
C02
288
167
3202003001 Světlo trojúhelník LED 18 led výkon 1,2 W chrom s vypínačem
C02
312
167
3202003003 Světlo trojúhelník LED 18 led výkon 1,2 W nikl satyna s vypínačem
C02
312
167
3202052120 Světlo trojúhelník LED 18 led výkon 1,2 W hliník s vypínačem
C02
312
167
3202003006 Světlo trojúhelník LED 18 led výkon 1,2 W mosaz patina s vypínačem
C02
312
167
3202002602 Světlo LED SHOOT 19 led 1,2 W
C02
403
167
3202001602 Světlo LED FAST 18 led 1,1 W
C02
361
167
3202055120 Lampa čtecí LED SHOOT FLEX 1,4 W 34 lm dotyk.vyp
C02
716
167
3202054120 Lampa čtecí LED SHIZUKA
C02
875
strana č.
číslo výrobku
166
166
název výrobku
LED PÁSKY
168
3202007609 Lepicí pásek 1m 60 LED (bílá teplá)
B15
439
168
3202006609 Lepicí pásek 1m 60 LED (bílá studená)
B15
439
168
3202008601 Lepicí pásek 1m 60 LED zalitý v měkkém plastu (bílá teplá)
B15
744
168
3202001601 Lepicí pásek 1m 60 LED zalitý v měkkém plastu (bílá studená)
B15
744
168
3202003603 Kabel + koncovka pro LED pásky 1 m ZAPOJENÝ
X01
69
168
3202001603 Kabel + koncovka pro LED pásky 1 m
X01
30
168
3202002609 RGB SET 5 (pásek 5x1m+kabeláž+řadič+ovládání+zdroj)
B15
7 944
168
3202004609 RGB SET 4 (pásek 4x1m+kabeláž+řadič+ovládání+zdroj)
B15
6 680
168
3202003609 RGB SET 3 (pásek 3x1m+kabeláž+řadič+ovládání+zdroj)
B15
5 366
168
3202001609 RGB SET 2 (pásek 2x1m+kabeláž+řadič+ovládání+zdroj)
B15
4 138
168
3202005609 RGB SET 1 (pásek 1x1m+kabeláž+řadič+ovládání+zdroj)
B15
2 696
168
3202012601 RGB spojka R11 přímá
X01
40
168
3202004601 RGB řadič s dálk.ovládáním
B15
1 390
168
3202011601 RGB P-kabel + koncovka 1 metr ZAPOJENÝ
X01
90
168
3202007601 RGB P-kabel + koncovka 1 metr
X01
30
168
3202006601 RGB Lepicí pásek 1m LED RGB zalitá v měkém plastu
B15
998
168
3202002603 Stmívač pro LED
B15
998
169
3202004603 Spínač bezdotykový pro LED max. 6 A
B15
998
169
3202053120 Lišta ALU pro zabudování LED pásky 2m
B14
108
169
3202001600 Lišta krycí průhledná pro LED pásky 2,1 m
B14
98
169
3202004602 Lišta pro zabudování LED pásky APK-272 šedá 2,1m
B14
139
39
MALOOBCHODNÍ CENÍK
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
3202004604 Lišta pro zabudování LED pásky APK-272 hnědá 2,1m
B14
139
3202005603 Lišta pro zabudování LED pásky APK-272 černá 2,1m
B14
139
3202004611 Lišta pro zabudování LED pásky APK-272 béžová 2,1m
B14
139
strana č.
číslo výrobku
169
169
169
název výrobku
NAPÁJENÍ LED
170
3205013602 Napájení pro LED klipy SKOFF - ZOL 1 10 V 1 W
C03
339
170
3205014602 Napájení pro LED klipy SKOFF - ZOL 3 10 V 3 W
C03
423
170
3205010602 Napájení pro LED klipy SKOFF - ZOL 6 10 V 6 W
C03
438
171
3205012602 Napájení pro LED klipy SKOFF - ZOL 16 10 V 16 W
C03
579
171
3205020602 Napájení pro LED bodovky 12 V 6 W + AMP patice + vypínač + kabel
C03
406
171
3205015602 Napájení pro LED bodovky 12 V 6 W
C03
359
171
3205018603 Napájení pro LED 12 V 500 mA do zásuvky
C03
199
171
3205020603 Napájení pro LED 12 V 1250 mA do zásuvky (nahrazuje 3205016603 napájení 1000 mA)
C03
349
171
3205017603 Napájení pro LED 12 V 3000 mA (nahrazuje 3205017603 napájení 2500mA)
C03
492
171
3205021603 Napájení pro LED 12 V 5000 mA
C03
590
171
3205018602 Napájení pro LED PD312 48 V DC 12 W 350 mA
C04
732
171
3205019602 Napájení pro LED SLT5-VS 12 V DC 5 W 420 mA
C04
297
171
3205027602 Napájení pro LED SLT6 24 V DC 7 W 350 mA
C04
550
171
3205024602 Napájení pro LED SLT5-A 12 V DC 5 W 420 mA
C04
297
171
3205026602 Napájení pro LED SLT30 12 V DC 30 W 420 mA
C04
520
171
3205025602 Napájení pro LED SLT15 12 V DC 15 W 420 mA
C04
420
172
3205015603 Napájení pro LED PLK110 36 V DC 8 W 350 mA
C04
557
172
3205021602 Napájení pro POWER LED lištu a bodovky 12 V 15 W
C03
386
172
3205022602 Napájení pro POWER LED lištu a bodovky 12 V 15 W + AMP patice + vypínač + kabel
C03
442
172
3205014603 Napájení pro LED elektronický 10 W
C04
280
172
3205017602 Napájení pro LED stabilizace napětí 10 W
C03
450
172
3205016602 Napájení pro LED stabilizace proudu 350 mA 8,4 W
C03
450
SVĚTELNÉ ZDROJE LED
173
3205142000 Žárovka LED MR11/12 VAC (12 led) - bílá
C05
108
173
3205143000 Žárovka LED MR11/12 VAC (12 led) - bílá teplá
C05
117
173
3205123000 Žárovka LED MR16/12 VAC (20x) bílá
C05
128
173
3205124000 Žárovka LED MR16/12 VAC (20x) bílá teplá
C05
143
173
3205140000 Žárovka LED MR16/12 VAC (48 led) - bílá
C05
246
173
3205141000 Žárovka LED MR16/12 VAC (48 led) - bílá teplá
C05
265
173
3205151000 Žárovka LED MR16/12 VAC (54x) - bílá teplá
X01
310
173
3205150000 Žárovka LED MR16/12 VAC (54x) - bílá
X01
310
173
3202005000 Žárovka G4 LED 18 led výkon 1 W
V00
99
173
3202010601 Žárovka G4 LED AC/DC 12 V 1,8 W BÍLÁ TEPLÁ
B15
299
173
3202009601 Žárovka G4 LED AC/DC 12 V 1,8 W BÍLÁ STUDENÁ
B15
299
OSVĚTLENÍ 12 V
40
175
3201006005 Světlo OMH5-A mosaz G4 (color)
C06
80
175
3201001120 Světlo OMH5-G hliník G4 (color)
C06
80
175
3201001102 Světlo OMH5-K nerez brus G4 (color)
C06
80
MALOOBCHODNÍ CENÍK
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
3201005101 Světlo OMH5-L nerez lesk G4 (color)
C06
80
175
3201004005 Světlo OMH1-A mosaz G4 (color)
C06
86
175
3201037001 Světlo OMH1-B chrom G4 (color)
C06
75
175
3201001301 Světlo OMH1-C bílá G4 (color)
C06
75
175
3201001345 Světlo OMH1-D černá G4 (color)
C06
75
175
3201005006 Světlo OMH1-F mosaz patina G4 (color)
C06
75
175
3201001003 Světlo OMH1-I nikl brus G4 (color)
C06
75
176
3201001607 Světlo thermoplastic DELTA 12 V 10 W, chrom mat
C07
149
176
3201001608 Světlo thermoplastic DELTA 12 V 10 W, satyna
C07
149
176
3201002607 Světlo thermoplastic stínítko DELTA 12 V 10 W chrom mat
C07
149
176
3201002608 Světlo thermoplastic stínítko DELTA 12 V 10 W satyna
C07
149
177
3201041006 LHT2-1F troj. roh mosaz patina (blistr)
C06
223
177
3201008102 LHT2-1K troj. roh nerez brus (blistr)
C06
167
177
3201012101 LHT2-1L troj. roh nerez lesk (blistr)
C06
167
177
3201005120 LHT2-5G troj. roh hliník (blistr)
C06
167
177
3201005102 LHT2-5K troj. roh nerez brus (blistr)
C06
167
177
3201009101 LHT2-5L troj. roh nerez lesk (blistr)
C06
167
178
3201044006 LHT2w-1F troj. roh + vypinač mosaz patina (blistr)
C06
256
178
3201013102 LHT2w-1K troj. roh + vypinač nerez brus (blistr)
C06
192
178
3201016101 LHT2w-1L troj. roh + vypinač nerez lesk (blistr)
C06
192
178
3201007120 LHT2w-5G troj. roh + vypinač hliník (blistr)
C06
192
178
3201010102 LHT2w-5K troj. roh + vypinač nerez brus (blistr)
C06
192
178
3201014101 LHT2w-5L troj. roh + vypinač nerez lesk (blistr)
C06
192
179
3201039006 LHP2-1F obdel. roh mosaz patina (blistr)
C06
223
179
3201006102 LHP2-1K obdel. roh nerez brus (blistr)
C06
167
179
3201010101 LHP2-1L obdel. roh nerez lesk (blistr)
C06
167
179
3201003120 LHP2-5G obdel. roh hliník (blistr)
C06
167
179
3201003102 LHP2-5K obdel. roh nerez brus (blistr)
C06
167
179
3201007101 LHP2-5L obdel. roh nerez lesk (blistr)
C06
167
180
3201042006 LHP2w-1F obdel. roh + vypinač mosaz patina (blistr)
C06
256
180
3201011102 LHP2w-1K obdel. roh + vypinač nerez brus (blistr)
C06
192
180
3201015101 LHP2w-1L obdel. roh + vypinač nerez lesk (blistr)
C06
192
180
3201006120 LHP2w-5G obdel. roh + vypinač hliník (blistr)
C06
192
180
3201009102 LHP2w-5K obdel. roh + vypinač nerez brus (blistr)
C06
192
180
3201013101 LHP2w-5L obdel. roh + vypinač nerez lesk (blistr)
C06
192
181
3201007102 LHK2-1K čtverec nerez brus (blistr)
C06
208
181
3201011101 LHK2-1L čtverec nerez lesk (blistr)
C06
208
181
3201040006 LHK2-1F čtverec mosaz patina (blistr)
C06
293
181
3201004120 LHK2-5G čtverec hliník (blistr)
C06
208
181
3201004102 LHK2-5K čtverec nerez brus (blistr)
C06
208
181
3201008101 LHK2-5L čtverec nerez lesk (blistr)
C06
208
182
3201039001 OMHD 1- b chrom (blistr)
C06
146
182
3201003003 OMHD 1- I nikl brus (blistr)
C06
146
strana č.
číslo výrobku
175
název výrobku
41
MALOOBCHODNÍ CENÍK
42
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
183
3201016120 LHW2-G lampa hliník (blistr)
C06
313
183
3201029102 LHW2-K lampa nerez brus (blistr)
C06
313
183
3201026101 LHW2-L lampa nerez lesk (blistr)
C06
313
183
3201029006 LHW3-F bílá lampa mosaz patina (blistr)
C06
407
183
3201033006 LHW3-F modrá lampa mosaz patina (blistr)
C06
407
183
3201044120 LHW3-G modrá lampa hliník (blistr)
C06
407
183
3201040120 LHW3-G bílá lampa hliník (blistr)
C06
407
183
3201059102 LHW3-K bílá lampa nerez brus (blistr)
C06
407
183
3201063102 LHW3-K modrá lampa nerez brus blistr
C06
407
183
3201058101 LHW3-L modrá lampa nerez lesk (blistr)
C06
407
183
3201054101 LHW3-L bílá lampa nerez lesk (blistr)
C06
407
184
3201035006 LHW3p-F modrá lampa kloub mosaz patina (blistr)
C06
449
184
3201031006 LHW3p-F bílá lampa kloub mosaz patina (blistr)
C06
449
184
3201045120 LHW3p-G modrá lampa kloub hliník (blistr)
C06
449
184
3201041120 LHW3p-G bílá lampa kloub hliník (blistr)
C06
449
184
3201060102 LHW3p-K bílá lampa kloub nerez brus (blistr)
C06
449
184
3201064102 LHW3p-K modrá lampa kloub nerez brus (blistr)
C06
449
184
3201059101 LHW3p-L modrá lampa kloub nerez lesk (blistr)
C06
449
184
3201056101 LHW3p-L bílá lampa kloub nerez lesk (blistr)
C06
449
184
3201010006 LHW4-F lampa mosaz patina (blistr)
C06
177
184
3201019120 LHW4-G lampa hliník (blistr)
C06
177
184
3201032102 LHW4-K lampa nerez brus (blistr)
C06
177
184
3201029101 LHW4-L lampa nerez lesk (blistr)
C06
177
185
3201012006 LHW4p-F lampa kloub mosaz patina (blistr)
C06
230
185
3201020120 LHW4p-G lampa kloub hliník (blistr)
C06
230
185
3201033102 LHW4p-K lampa kloub nerez brus (blistr)
C06
230
185
3201030101 LHW4p-L lampa kloub nerez lesk (blistr)
C06
230
185
3201037006 LHW5p-F lampa kloub mosaz patina (blistr)
C06
282
185
3201048120 LHW5p-G lampa kloub hliník (blistr)
C06
282
185
3201067102 LHW5p-K lampa kloub nerez brus (blistr)
C06
282
185
3201062101 LHW5p-L lampa kloub nerez lesk (blistr)
C06
282
186
3201016006 LHW6p-F lampa s kloubem mosaz patina (blistr)
C06
230
186
3201024120 LHW6p-G lampa kloub hliník (blistr)
C06
230
186
3201037102 LHW6p-K lampa kloub nerez brus (blistr)
C06
230
186
3201034101 LHW6p-L lampa kloub nerez lesk (blistr)
C06
230
186
3201040102 LHW7p-K lampa nerez brus (blistr)
C06
480
186
3201037101 LHW7p-L lampa nerez lesk (blistr)
C06
480
187
3201008005 Sestava 2H 1-A mosaz (color)
C06
617
187
3201040001 Sestava 2H 1-B chrom (color)
C06
589
187
3201002301 Sestava 2H 1-C bílá (color)
C06
589
187
3201002345 Sestava 2H 1-D černá (color)
C06
589
187
3201018006 Sestava 2H 1-F mosaz patina (color)
C06
589
187
3201004003 Sestava 2H 1-I nikl broušený (color)
C06
589
187
3201009005 Sestava 2H 5-A mosaz (color)
C06
548
187
3201027120 Sestava 2H 5-G hliník (color)
C06
548
187
3201041102 Sestava 2H 5-K nerez broušená (color)
C06
548
187
3201038101 Sestava 2H 5-L nerez leštěná (color)
C06
548
187
3201012005 Sestava 3H 1-A mosaz (color)
C06
816
MALOOBCHODNÍ CENÍK
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
3201042001 Sestava 3H 1-B chrom (color)
C06
775
3201004301 Sestava 3H 1-C bílá (color)
C06
775
187
3201004345 Sestava 3H 1-D černá (color)
C06
775
187
3201020006 Sestava 3H 1-F mosaz patina (color)
C06
775
187
3201006003 Sestava 3H 1-I nikl broušený (color)
C06
775
187
3201013005 Sestava 3H 5-A mosaz (color)
C06
706
187
3201029120 Sestava 3H 5-G hliník (color)
C06
706
187
3201043102 Sestava 3H 5-K nerez broušená (color)
C06
706
187
3201040101 Sestava 3H 5-L nerez leštěná (color)
C06
706
188
3201016005 Sestava 4H 1-A mosaz (color)
C06
1 014
188
3201044001 Sestava 4H 1-B chrom (color)
C06
960
188
3201006301 Sestava 4H 1-C bílá (color)
C06
960
188
3201006345 Sestava 4H 1-D černá (color)
C06
960
188
3201022006 Sestava 4H 1-F mosaz patina (color)
C06
960
188
3201008003 Sestava 4H 1-I nikl broušený (color)
C06
960
188
3201017005 Sestava 4H 5-A mosaz (color)
C06
877
188
3201031120 Sestava 4H 5-G hliník (color)
C06
877
188
3201045102 Sestava 4H 5-K nerez broušená (color)
C06
877
188
3201042101 Sestava 4H 5-L nerez leštěná (color)
C06
877
188
3201020005 Sestava 5H 1-A mosaz (color)
C06
1 138
188
3201046001 Sestava 5H 1-B chrom (color)
C06
1 069
188
3201008301 Sestava 5H 1-C bílá (color)
C06
1 069
188
3201008345 Sestava 5H 1-D černá (color)
C06
1 069
188
3201024006 Sestava 5H 1-F mosaz patina (color)
C06
1 069
188
3201010003 Sestava 5H 1-I nikl broušený (color)
C06
1 069
188
3201021005 Sestava 5H 5-A mosaz (color)
C06
960
188
3201033120 Sestava 5H 5-G hliník (color)
C06
960
188
3201047102 Sestava 5H 5-K nerez broušená (color)
C06
960
188
3201044101 Sestava 5H 5-L nerez leštěná (color)
C06
960
189
3201010005 Sestava 2MH 1-A mosaz (color)
C06
480
189
3201041001 Sestava 2MH 1-B chrom (color)
C06
467
189
3201003301 Sestava 2MH 1-C bílá (color)
C06
467
189
3201003345 Sestava 2MH 1-D černá (color)
C06
467
189
3201019006 Sestava 2MH 1-F mosaz patina (color)
C06
467
189
3201005003 Sestava 2MH 1-I nikl broušený (color)
C06
467
189
3201011005 Sestava 2MH 5-A mosaz (color)
C06
424
189
3201028120 Sestava 2MH 5-G hlliník (color)
C06
424
189
3201042102 Sestava 2MH 5-K nerez broušená (color)
C06
424
189
3201039101 Sestava 2MH 5-L nerez leštěná (color)
C06
424
189
3201014005 Sestava 3MH 1-A mosaz (color)
C06
644
189
3201043001 Sestava 3MH 1-B chrom (color)
C06
603
189
3201005301 Sestava 3MH 1-C bílá (color)
C06
603
189
3201005345 Sestava 3MH 1-D černá (color)
C06
603
189
3201021006 Sestava 3MH 1-F mosaz patina (color)
C06
603
189
3201007003 Sestava 3MH 1-I nikl broušený (color)
C06
603
189
3201015005 Sestava 3MH 5-A mosaz (color)
C06
535
189
3201030120 Sestava 3MH 5-G hliník (color)
C06
535
189
3201044102 Sestava 3MH 5-K nerez broušená (color)
C06
535
189
3201041101 Sestava 3MH 5-L nerez leštěná (color)
C06
535
190
3201018005 Sestava 4MH 1-A mosaz (color)
C06
864
190
190
3201045001 Sestava 4MH 1-B chrom (color)
3201007301 Sestava 4MH 1-C bílá (color)
C06
C06
809
809
strana č.
číslo výrobku
187
187
název výrobku
43
MALOOBCHODNÍ CENÍK
44
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
Sestava 4MH 1-D černá (color)
Sestava 4MH 1-F mosaz patina (color)
Sestava 4MH 1-I nikl broušený (color)
Sestava 4MH 5-A mosaz (color)
Sestava 4MH 5-G hliník (color)
Sestava 4MH 5-K nerez broušená (color)
Sestava 4MH 5-L nerez leštěná (color)
C06
C06
C06
C06
C06
C06
C06
809
809
809
727
727
727
727
3201022005
3201047001
3201009301
3201009345
3201025006
3201011003
3201023005
3201034120
3201048102
3201045101
Sestava 5MH 1-A mosaz (color)
Sestava 5MH 1-B chrom (color)
Sestava 5MH 1-C bílá (color)
Sestava 5MH 1-D černá (color)
Sestava 5MH 1-F mosaz patina (color)
Sestava 5MH 1-I nikl broušený (color)
Sestava 5MH 5-A mosaz (color)
Sestava 5MH 5-G hliník (color)
Sestava 5MH 5-K nerez broušená (color)
Sestava 5MH 5-L nerez leštěná (color)
C06
C06
C06
C06
C06
C06
C06
C06
C06
C06
1 028
960
960
960
960
960
850
850
850
850
191
191
191
191
191
191
3201026006
3201050102
3201047101
3201035120
3201049102
3201046101
Sestava 2LHT2 1-F troj. roh mosaz patina
Sestava 2LHT2 1-K troj. roh nerez brus (color)
Sestava 2LHT2 1-L troj. roh nerez lesk (color)
Sestava 2LHT2 5-G troj. roh hliník (color)
Sestava 2LHT2 5-K troj. roh nerez brus (color)
Sestava 2LHT2 5-L troj. roh nerez lesk (color)
C06
C06
C06
C06
C06
C06
1 005
1 005
1 005
1 005
1 005
1 005
191
191
191
191
191
191
3201027006
3201054102
3201051101
3201037120
3201053102
3201050101
Sestava 3LHT2 1-F troj. roh mosaz patina
Sestava 3LHT2 1-K troj. roh nerez brus (color)
Sestava 3LHT2 1-L troj. roh nerez lesk (color)
Sestava 3LHT2 5-G troj. roh hliník (color)
Sestava 3LHT2 5-K troj. roh nerez brus (color)
Sestava 3LHT2 5-L troj. roh nerez lesk (color)
C06
C06
C06
C06
C06
C06
1 355
1 355
1 355
1 355
1 355
1 355
192
192
192
192
192
192
3201069102
3201052102
3201049101
3201036120
3201051102
3201048101
Sestava 2LHP2 1-F obdel. roh mosaz patina
Sestava 2LHP2 1-K obdel. roh nerez brus (color)
Sestava 2LHP2 1-L obdel. roh nerez lesk (color)
Sestava 2LHP2 5-G obdel. roh hliník (color)
Sestava 2LHP2 5-K obdel. roh nerez brus (color)
Sestava 2LHP2 5-L obdel. roh nerez lesk (color)
C06
C06
C06
C06
C06
C06
1 005
1 005
1 005
1 005
1 005
1 005
192
192
192
192
192
192
3201028006
3201056102
3201053101
3201038120
3201055102
3201052101
Sestava 3LHP2 1-F obdel. roh mosaz patina
Sestava 3LHP2 1-K obdel. roh nerez brus (color)
Sestava 3LHP2 1-L obdel. roh nerez lesk (color)
Sestava 3LHP2 5-G obdel. roh hliník (color)
Sestava 3LHP2 5-K obdel. roh nerez brus (color)
Sestava 3LHP2 5-L obdel. roh nerez lesk (color)
C06
C06
C06
C06
C06
C06
1 355
1 355
1 355
1 355
1 355
1 355
193
193
193
193
193
193
3204002120
3204001102
3204001101
3204001120
3204002102
3204002101
Zásuvka GP1-G obdel. roh hliník (blistr)
Zásuvka GP1-K obdel. roh nerez brus (blistr)
Zásuvka GP1-L obdel. roh nerez lesk (blistr)
Zásuvka GT1-G troj. roh hliník (blistr)
Zásuvka GT1-K troj. roh nerez brus (blistr)
Zásuvka GT1-L troj. roh nerez lesk (blistr)
C06
C06
C06
C06
C06
C06
344
344
344
344
344
344
193
193
193
193
193
193
3204004120
3204003102
3204003101
3204003120
3204004102
3204004101
Vypínač LP1-G obdel. roh hliník (blistr)
Vypínač LP1-K obdel. roh nerez brus (blistr)
Vypínač LP1-L obdel. roh nerez lesk (blistr)
Vypínač LT1-G troj. roh hliník (blistr)
Vypínač LT1-K troj. roh nerez brus (blistr)
Vypínač LT1-L troj. roh nerez lesk (blistr)
C06
C06
C06
C06
C06
C06
344
344
344
344
344
344
194
194
3201057001 Světlo trojúhelník G4 20 W chrom
3201013003 Světlo trojúhelník G4 20 W nikl broušená
C07
C07
84
84
194
194
3201058001 Světlo obdelník G4 20 W chrom
3201014003 Světlo obdelník G4 20 W nikl broušená
C07
C07
163
163
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
190
190
190
190
190
190
190
3201007345
3201023006
3201009003
3201019005
3201032120
3201046102
3201043101
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
MALOOBCHODNÍ CENÍK
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
3201059001 Světlo rohové G4 2x20 W chrom
3201070102 Světlo rohové G4 2x20 W nerez brus
C07
C07
271
271
195
195
195
195
3201054120
3201055120
3201056120
3201057120
MIKRO LINE+ do poliček 100 mm 12 V 1x10 W G4
MIKRO LINE+ do poliček 200 mm 12 V 2x10 W G4
MIKRO LINE+ do poliček 400 mm 12 V 2x10 W G4
MIKRO LINE+ do poliček 500 mm 12 V 4x10 W G4
C07
C07
C07
C07
195
294
328
501
195
195
195
195
3201050120
3201051120
3201052120
3201053120
MIKRO LINE do poliček 100 mm 12 V 1x10 W G4
MIKRO LINE do poliček 200 mm 12 V 2x10 W G4
MIKRO LINE do poliček 400 mm 12 V 2x10 W G4
MIKRO LINE do poliček 500 mm 12 V 4x10 W G4
C07
C07
C07
C07
187
287
320
477
196
196
3201001343 Světlo Dekor I Kruh kowar G4 10 W
3201002343 Světlo Dekor II Obdélník kwar G4 10 W
C07
C07
299
299
strana č.
číslo výrobku
194
194
název výrobku
NAPÁJENÍ 12 V TRANSFORMÁTORY
197
197
197
3205001602 Transformátor elektroický ETH 40 W SKOFF (blistr)
3205002602 Transformátor elektroický ETH 70 W SKOFF (blistr)
3205003602 Transformátor elektroický ETH 105 W SKOFF (blistr)
C08
C08
C08
287
324
402
197
197
197
197
197
197
197
3205005342
3205006342
3205007342
3205001342
3205002342
3205003342
3205004342
C08
C08
C08
C08
C08
C08
C08
265
276
286
371
583
605
636
197
197
197
3205006000 Transformátor AMP elektronický 10 W 60 W TOPMET
3205007000 Transformátor AMP elektronický 20 W 80 W TOPMET
3205005000 Transformátor AMP elektronický 20 W 120 W TOPMET
C08
C08
C08
296
330
380
C09
C09
C09
C09
22
52
28
22
Transformátor elektronický 0-50 W
Transformátor elektronický 0-60 W
Transformátor elektronický 0-70 W
Transformátor elektronický 0-105 W
Transformátor elektronický 0-150 W
Transformátor elektronický 0-210 W
Transformátor elektronický 0-250 W
SVĚTELNÉ ZDROJE 12 V
198
198
198
198
3205001500
3205013500
3205012500
3205003500
198
198
198
3205004500 Žárovka halogen MR11 20 W 12 V (color)
3205005500 Žárovka halogen MR11 35 W 12 V (color)
3205006500 Žárovka halogen MR11 50 W 12 V (color)
C09
C09
C09
29
29
29
198
198
198
198
198
3205007500
3205008500
3205009500
3205010500
3205014500
Žárovka halogen MR16 38° 50 W 12 V (color)
Žárovka halogen MR16 60° 20 W 12 V (color)
Žárovka halogen MR16 60° 35 W 12 V (color)
Žárovka halogen MR16 60° 50 W 12 V (color)
Žárovka PHILIPS ESSENTIAL halogen MR16 50 W
C09
C09
C09
C09
C09
49
39
39
39
54
198
198
198
198
198
198
198
3205020500
3205021500
3205018500
3205022500
3205024500
3205023500
3205019500
Žárovka PHILIPS Brilliantline GU5.3 20 W 36°
Žárovka PHILIPS Brilliantline GU5.3 20 W 60°
Žárovka PHILIPS Brilliantline GU5.3 35 W 36°
Žárovka PHILIPS Brilliantline GU5.3 35 W 60°
Žárovka PHILIPS Diamondline GU5.3 20 W 36°
Žárovka PHILIPS Diamondline GU5.3 35 W 24°
Žárovka PHILIPS Diamondline GU5.3 35 W 36°
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
87
87
87
87
167
167
166
C10
C10
C10
454
469
623
Žárovka halogen G4 10 W 12 V
Žárovka halogen G4 20 W 12 V PHILIPS
Žárovka halogen G4 20 W 12 V KANDOLITE
Žárovka halogen G4 35 W 12 V (color)
OSVĚTLENÍ 230 V
201
201
201
3203002601 Světlo luminiscenční T5 8 W 340 mm + zářivka uvnitř
3203003601 Světlo luminiscenční T5 12 W 570 mm + zářivka uvnitř
3203001601 Světlo luminiscenční T5 30 W 980 mm + zářivka uvnitř
45
MALOOBCHODNÍ CENÍK
46
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
Světlo luminiscenční T4 8 W 6400 K 370 mm bílá + zářivka uvnitř
Světlo luminiscenční T4 12 W 6400 K 400 mm bílá + zářivka uvnitř
Světlo luminiscenční T4 16 W 6400 K 500 mm bílá + zářivka uvnitř
Světlo luminiscenční T4 20 W 6400 K 600 mm bílá + zářivka uvnitř
Spojka pro světla luminiscenční T4 bílá
C10
C10
C10
C10
C10
199
216
251
262
15
Světlo luminiscenční T4 8 W 2700 K 370 mm stříbrná + zářivka uvnitř
Světlo luminiscenční T4 12 W 2700 K 400 mm stříbrná + zářivka uvnitř
Světlo luminiscenční T4 16 W 2700 K 500 mm stříbrná + zářivka uvnitř
Světlo luminiscenční T4 20 W 2700 K 600 mm stříbrná + zářivka uvnitř
Spojka pro světla luminiscenční T4 stříbrná
C10
C10
C10
C10
C10
212
230
267
279
17
3203003610 Světlo luminiscenční SYLVIE C 7 W stříbrná
3203008601 Světlo luminiscenční SYLVIE C 7 W bílá
C10
C10
443
422
201
201
3203002610 Světlo luminiscenční SYLVIE B 7 W stříbrná
3203009601 Světlo luminiscenční SYLVIE B 7 W bílá
C10
C10
451
443
201
201
3203001610 Světlo luminiscenční SYLVIE A 7 W stříbrná
3203010601 Světlo luminiscenční SYLVIE A 7 W bílá
C10
C10
398
398
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
3203003301
3203003347
3203003343
3203094301
3203094347
3203094343
3203002301
3203002347
3203002343
3203095301
3203095347
3203095343
Světlo luminiscenční PROFI LINE rovné 8 W TL5 G5 bílá
Světlo luminiscenční PROFI LINE rovné 8 W TL5 G5 satyna
Světlo luminiscenční PROFI LINE rovné 8 W TL5 G5 stříbrná
Světlo luminiscenční PROFI LINE rovné 14 W TL5 G5 bílá
Světlo luminiscenční PROFI LINE rovné 14 W TL5 G5 satyna
Světlo luminiscenční PROFI LINE rovné 14 W TL5 G5 stříbrná
Světlo luminiscenční PROFI LINE rovné 21 W TL5 G5 bílá
Světlo luminiscenční PROFI LINE rovné 21 W TL5 G5 satyna
Světlo luminiscenční PROFI LINE rovné 21 W TL5 G5 stříbrná
Světlo luminiscenční PROFI LINE rovné 54 W TL5 G5 bílá
Světlo luminiscenční PROFI LINE rovné 54 W TL5 G5 satyna
Světlo luminiscenční PROFI LINE rovné 54 W TL5 G5 stříbrná
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
1 312
1 312
1 312
1 795
1 795
1 795
1 895
1 895
1 895
2 244
2 244
2 244
202
202
202
202
202
202
202
202
202
3203096301
3203096347
3203096343
3203097301
3203097347
3203097343
3203098301
3203098347
3203098343
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící + 14 W TL5 G5 bílá
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící + 14 W TL5 G5 satyna
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící + 14 W TL5 G5 stříbrná
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící + 21 W TL5 G5 bílá
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící + 21 W TL5 G5 satyna
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící + 21 W TL5 G5 stříbrná
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící + 54 W TL5 G5 bílá
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící + 54 W TL5 G5 satyna
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící + 54 W TL5 G5 stříbrná
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
2 009
2 009
2 009
2 079
2 079
2 079
2 370
2 370
2 370
203
203
203
203
203
203
203
203
203
3203099301
3203099347
3203099343
3203100301
3203100347
3203100343
3203101301
3203101347
3203101343
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící 14 W TL5 G5 bílá
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící 14 W TL5 G5 satyna
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící 14 W TL5 G5 stříbrná
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící 21 W TL5 G5 bílá
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící 21 W TL5 G5 satyna
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící 21 W TL5 G5 stříbrná
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící 54 W TL5 G5 bílá
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící 54 W TL5 G5 satyna
Světlo luminiscenční PROFI LINE visící 54 W TL5 G5 stříbrná
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
1 836
1 836
1 836
2 031
2 031
2 031
2 322
2 322
2 322
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
3203102301
3203102347
3203102343
3203103301
3203103347
3203103343
3203104301
3203104347
3203104343
3203105301
3203105347
3203105343
Světlo luminiscenční PROFI LINE+ horní skříňky 8 W TL5 G5 bílá
Světlo luminiscenční PROFI LINE+ horní skříňky 8 W TL5 G5 satyna
Světlo luminiscenční PROFI LINE+ horní skříňky 8 W TL5 G5 stříbrná
Světlo luminiscenční PROFI LINE+ horní skříňky 14 W TL5 G5 bílá
Světlo luminiscenční PROFI LINE+ horní skříňky 14 W TL5 G5 satyna
Světlo luminiscenční PROFI LINE+ horní skříňky 14 W TL5 G5 stříbrná
Světlo luminiscenční PROFI LINE+ horní skříňky 21 W TL5 G5 bílá
Světlo luminiscenční PROFI LINE+ horní skříňky 21 W TL5 G5 satyna
Světlo luminiscenční PROFI LINE+ horní skříňky 21 W TL5 G5 stříbrná
Světlo luminiscenční PROFI LINE+ horní skříňky 54 W TL5 G5 bílá
Světlo luminiscenční PROFI LINE+ horní skříňky 54 W TL5 G5 satyna
Světlo luminiscenční PROFI LINE+ horní skříňky 54 W TL5 G5 stříbrná
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
1 593
1 593
1 593
1 746
1 746
1 746
2 117
2 117
2 117
2 844
2 844
2 844
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
201
201
201
201
201
3203004601
3203005601
3203006601
3203007601
3203011601
201
201
201
201
201
3203001607
3203002607
3203003607
3203004607
3203005607
201
201
MALOOBCHODNÍ CENÍK
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
204
204
204
204
204
204
3203140123
3203141123
3203142123
3203143123
3203144123
3203145123
Světlo luminiscenční PHIL závěsný 1200 mm TL5 G5 28 W
Světlo luminiscenční PHIL závěsný 1200 mm TL5 G5 54 W
Světlo luminiscenční PHIL závěsný 1500 mm TL5 G5 35 W
Světlo luminiscenční PHIL závěsný 1500 mm TL5 G5 80 W
Světlo luminiscenční PHIL závěsný 600 mm TL5 G5 24 W
Světlo luminiscenční PHIL závěsný 900 mm TL5 G5 39 W
C10
C10
C10
C10
C10
C10
2 605
2 605
3 205
3 205
2 164
2 413
204
204
204
204
204
204
204
204
3203167123
3203166123
3203165123
3203164123
3203163123
3203162123
3203161123
3203160123
Světlo luminiscenční PHIL pod skříňky 1500mm TL5 G5 49 W 5
Světlo luminiscenční PHIL pod skříňky 1500mm TL5 G5 34 W 5
Světlo luminiscenční PHIL pod skříňky 1200mm TL5 G5 54 W 5
Světlo luminiscenční PHIL pod skříňky 1200mm TL5 G5 28 W 5
Světlo luminiscenční PHIL pod skříňky 600mm TL5 G5 14 W 5
Světlo luminiscenční PHIL pod skříňky 600mm TL5 G5 24 W 5
Světlo luminiscenční PHIL pod skříňky 900mm TL5 G5 39 W 5
Světlo luminiscenční PHIL pod skříňky 900mm TL5 G5 21 W 5
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
2 665
2 665
2 296
2 296
1 819
1 819
2 099
2 099
204
204
204
204
204
204
204
204
3203146123
3203147123
3203148123
3203149123
3203150123
3203151123
3203152123
3203153123
Světlo luminiscenční PHIL závěsný otočný 900 mm TL5 G5 39 W
Světlo luminiscenční PHIL závěsný otočný 600 mm TL5 G5 24 W
Světlo luminiscenční PHIL závěsný otočný 600 mm TL5 G5 14 W
Světlo luminiscenční PHIL závěsný otočný 900 mm TL5 G5 21 W
Světlo luminiscenční PHIL závěsný otočný 1200 mm TL5 G5 28 W
Světlo luminiscenční PHIL závěsný otočný 1200 mm TL5 G5 54 W
Světlo luminiscenční PHIL závěsný otočný 1500 mm TL5 G5 49 W
Světlo luminiscenční PHIL závěsný otočný 1500 mm TL5 G5 80 W
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
2 656
2 214
2 214
2 656
2 898
2 898
3 150
3 150
204
204
204
204
204
204
204
204
204
3203126123
3203127123
3203128123
3203129123
3203130123
3203131123
3203132123
3203133123
3203134123
Světlo luminiscenční PHIL C nástěnný otočný 1000 mm TL5 G5 21 W
Světlo luminiscenční PHIL C nástěnný otočný 1000 mm TL5 G5 39 W
Světlo luminiscenční PHIL C nástěnný otočný 1300 mm TL5 G5 28 W
Světlo luminiscenční PHIL C nástěnný otočný 1300 mm TL5 G5 54 W
Světlo luminiscenční PHIL C nástěnný otočný 1600 mm TL5 G5 35 W
Světlo luminiscenční PHIL C nástěnný otočný 1600 mm TL5 G5 49 W
Světlo luminiscenční PHIL C nástěnný otočný 1600 mm TL5 G5 80 W
Světlo luminiscenční PHIL C nástěnný otočný 700 mm TL5 G5 14 W
Světlo luminiscenční PHIL C nástěnný otočný 700 mm TL5 G5 24 W
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
2 337
2 337
2 483
2 483
2 923
2 923
2 923
1 999
2 092
204
204
3203138123 Světlo luminiscenční PHIL I nástěnný 600 mm TL5 G5 14 W
3203139123 Světlo luminiscenční PHIL I nástěnný 600 mm TL5 G5 24 W
C10
C10
2 102
2 164
205
205
205
205
205
205
205
205
205
3203153343
3203144343
3203162343
3203159343
3203150343
3203165343
3203141343
3203156343
3203147343
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
2 729
2 771
2 820
3 245
3 307
2 089
2 122
2 394
2 508
Světelná police POLA DH 200x1200 2x28 W G5 lak stříbrná
Světelná police POLA DH 200x1200 2x54 W G5 lak stříbrná
Světelná police POLA DH 200x1500 2x35 W G5 lak stříbrná
Světelná police POLA DH 200x1500 2x49 W G5 lak stříbrná
Světelná police POLA DH 200x1500 2x80 W G5 lak stříbrná
Světelná police POLA DH 200x600 2x14 W G5 lak stříbrná
Světelná police POLA DH 200x600 2x24 W G5 lak stříbrná
Světelná police POLA DH 200x900 2x21 W G5 lak stříbrná
Světelná police POLA DH 200x900 2x39 W G5 lak stříbrná
SVĚTELNÉ ZDROJE 230 V
207
207
207
207
3205126000
3205127000
3205128000
3205129000
Žárovka LED E14/230 V (20 led) - bílá
Žárovka LED E14/230 V (20 led) - bílá teplá
Žárovka LED E14/230 V (48 led) - bílá
Žárovka LED E14/230 V (48 led) - bílá teplá
C05
C05
C05
C05
128
143
246
289
207
207
207
207
207
207
3205130000
3205131000
3205132000
3205133000
3205147000
3205146000
Žárovka LED E27/230 V (20 led) - bílá
Žárovka LED E27/230 V (20 led) - bílá teplá
Žárovka LED E27/230 V (48 led) - bílá
Žárovka LED E27/230 V (48 led) - bílá teplá
Žárovka LED E27/230 V (54x) - bílá teplá
Žárovka LED E27/230 V (54x) - bílá
C05
C05
C05
C05
X01
X01
128
143
246
289
312
312
207
207
207
3205134000 Žárovka LED GU10/230 V (20 led) - bílá
3205135000 Žárovka LED GU10/230 V (20 led) - bílá teplá
3205136000 Žárovka LED GU10/230 V (48 led) - bílá
C05
C05
C05
128
143
279
47
MALOOBCHODNÍ CENÍK
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
3205137000 Žárovka LED GU10/230 V (48 led) - bílá teplá
3205148000 Žárovka LED GU10/230 V (54x) - bílá teplá
3205149000 Žárovka LED GU10/230 V (54x) - bílá
C05
X01
X01
289
312
312
207
3205011000 Ztemňující kompaktní EKO žárovka 20 W = 110 W GOVENA SWITCH
V00
271
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
3205144000
3205045000
3205046000
3205043000
3205044000
3205047000
3205014000
3205001000
3205012000
3205013000
3205017000
3205015000
3205016000
3205003000
3205004000
3205018000
3205002000
3205021000
3205022000
3205019000
3205020000
3205025000
3205026000
3205023000
3205024000
3205029000
3205030000
3205027000
3205028000
3205033000
3205034000
3205031000
3205032000
3205037000
3205038000
3205035000
3205036000
3205041000
3205042000
3205039000
3205040000
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
X01
88
111
111
86
111
127
127
141
127
149
127
141
127
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
190
220
220
220
220
C12
C12
C13
C13
402
230
890
890
strana č.
číslo výrobku
207
207
207
název výrobku
Zářivka TL5 G5 8 W PHILIPS MINI bílá denní 54-765
Zářivka TL5 G5 8 W PHILIPS MINI bílá 840
Zářivka TL5 G5 8 W PHILIPS MINI bílo-modrá 865
Zářivka TL5 G5 8 W PHILIPS MINI žlutá 827
Zářivka TL5 G5 8 W PHILIPS MINI žluto-bílá 830
Zářivka TL5 G5 14 W PHILIPS bílá 840
Zářivka TL5 G5 14 W PHILIPS bílo-modrá 865
Zářivka TL5 G5 14 W PHILIPS žlutá 827
Zářivka TL5 G5 14 W PHILIPS žluto-bílá 830
Zářivka TL5 G5 21 W PHILIPS bílá 840
Zářivka TL5 G5 21 W PHILIPS bílo-modrá 865
Zářivka TL5 G5 21 W PHILIPS žlutá 827
Zářivka TL5 G5 21 W PHILIPS žluto-bílá 830
Zářivka TL5 G5 24 W PHILIPS bílá 840
Zářivka TL5 G5 24 W PHILIPS bílo-modrá 865
Zářivka TL5 G5 24 W PHILIPS žlutá 827
Zářivka TL5 G5 24 W PHILIPS žluto-bílá 830
Zářivka TL5 G5 28 W PHILIPS bílá 840
Zářivka TL5 G5 28 W PHILIPS bílo-modrá 865
Zářivka TL5 G5 28 W PHILIPS žlutá 827
Zářivka TL5 G5 28 W PHILIPS žluto-bílá 830
Zářivka TL5 G5 35 W PHILIPS bílá 840
Zářivka TL5 G5 35 W PHILIPS bílo-modrá 865
Zářivka TL5 G5 35 W PHILIPS žlutá 827
Zářivka TL5 G5 35 W PHILIPS žluto-bílá 830
Zářivka TL5 G5 39 W PHILIPS bílá 840
Zářivka TL5 G5 39 W PHILIPS bílo-modrá 865
Zářivka TL5 G5 39 W PHILIPS žlutá 827
Zářivka TL5 G5 39 W PHILIPS žluto-bílá 830
Zářivka TL5 G5 49 W PHILIPS bílá 840
Zářivka TL5 G5 49 W PHILIPS bílo-modrá 865
Zářivka TL5 G5 49 W PHILIPS žlutá 827
Zářivka TL5 G5 49 W PHILIPS žluto-bílá 830
Zářivka TL5 G5 54 W PHILIPS bílá 840
Zářivka TL5 G5 54 W PHILIPS bílo-modrá 865
Zářivka TL5 G5 54 W PHILIPS žlutá 827
Zářivka TL5 G5 54 W PHILIPS žluto-bílá 830
Zářivka TL5 G5 80 W PHILIPS bílá 840
Zářivka TL5 G5 80 W PHILIPS bílo-modrá 865
Zářivka TL5 G5 80 W PHILIPS žlutá 827
Zářivka TL5 G5 80 W PHILIPS žluto-bílá 830
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SENZORY
48
209
209
209
209
3204001602
3204005603
3204006603
3204009603
210
3204007601 Vypínač pohybový IR spínač
C12
332
210
3205013603 Relé 230 V spínače ABSOLUT LUMINO a HALOGEN
V00
207
210
210
210
3204002603 Vypínač magnetický ABSOLUT HALOGEN
3204003603 Vypínač magnetický ABSOLUT LED
3204004603 Vypínač magnetický ABSOLUT LUMINO
V00
V00
V00
170
170
175
210
210
210
3204003601 Vypínač 60x60 IP20 16 A/250 V
3204001601 Vypínač kolébkový R13 bílý
3204001603 Vypínač kolébkový R13 černý
C14
C12
C12
188
29
29
Vypinač dotykový EWD 300 (blistr)
Vypínač dotykový HY 120CMA 4 stupně
Vypinač dotykový KD 150TF 3 stupně
Vypinač dotykový KD 150T vyp/zap
MALOOBCHODNÍ CENÍK
slevová
skupina
zboží
MOC
bez
DPH
C12
C12
C12
C12
C14
33
33
21
49
372
3204004601 Zásuvka 60x60 IP20 16 A/250 V
3204006601 Zásuvka s vypínačem 16 A/250 V (blistr)
C14
C14
125
302
3204008603 Vypínač pohybový LIGHT MONITOR
C13
541
strana č.
číslo výrobku
název výrobku
210
210
210
210
210
3204001001
3204001005
3204007603
3204002601
3204005601
Vypínač řetízkový 3A/250 V stříbrný
Vypínač řetízkový 3A/250 V zlatý
Vypínač šňůrkový 200-2 A černý
Vypínač šňůrkový CW1 bílý
Vypínač + zásuvka 120x60 IP20 16 A/250 V
210
210
210
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
211
211
3205002603 El. instalační krabice 50 mm
3205003603 El. instalační krabice 60 mm
C14
C14
21
29
211
211
211
211
3205011601
3205012601
3205013601
3205014601
C14
C14
C14
C14
36
51
66
80
211
211
211
3205015601 El. kabel propoj. OMYp 2x0,50 mm2
3205016601 El. kabel propoj. OMYp 2x0,75 mm2
3205017601 El. kabel propoj. OMYp 3x0,75 mm2
C14
C14
C14
9
9
15
211
211
211
211
211
211
211
211
3205006601
3205007601
3205008601
3205009601
3205003601
3205004601
3205005601
3205010601
C14
C14
C14
C14
C14
C14
C14
C14
29
38
42
47
52
61
66
70
211
211
211
3205001603 El. spojka rychlo 20A/300 V 2,5 mm2
3205001601 El. spojka šroub. 250 V 2,5 mm2
3205002601 El. spojka šroub. 250 V 4,0 mm2
C14
C14
C14
8
4
4
211
211
211
3205001600 Vyhřívání pro zrcadla 12 V 7 W 150x274 mm
3205002600 Vyhřívání pro zrcadla 12 V 15 W 274x274 mm
3205003600 Vyhřívání pro zrcadla 12 V 25 W 274x574 mm
C14
C14
C14
567
599
780
El. kabel propoj. 2 přípojky W16
El. kabel propoj. 3 přípojky W11
El. kabel propoj. 4 přípojky W12
El. kabel propoj. 5 přípojky W29
El. kabel přípoj. vidlička 2,0 m
El. kabel přípoj. vidlička 3,0 m
El. kabel přípoj. vidlička 3,5 m
El. kabel přípoj. vidlička 4,0 m
El. kabel přípoj. vidlička + vypinač 2,0 m
El. kabel přípoj. vidlička + vypinač 3,0 m
El. kabel přípoj. vidlička + vypinač 3,5 m
El. kabel přípoj. vidlička + vypinač 4,0 m
NÁŘADÍ A VYBAVENÍ
212
3206002345 Kleště AMP konektory
V00
3 360
212
212
212
212
212
212
212
212
3205012603
3205002100
3205001100
3205019603
3205009603
3205008603
3205010603
3205011603
AMP prodlužka 180 cm 2 x AMP, černý
AMP kovový trn zásuvka (samice)
AMP kovový trn zástrčka (samec)
AMP koncovka plast zásuvka (samice)
AMP koncovka plast zástrčka (samec)
AMP kabel s koncovkou 180 cm, černý
AMP konektor šestipárový, černý
AMP konektor trojpárový, černý
C14
X01
X01
X01
X01
C14
C14
C14
56
1
1
4
4
14
27
22
212
212
212
3206001345 Kleště HT-202B SKOFF
3205018601 El. spojka zástrčka konektoru (samec)
3205019601 El. spojka zásuvka konektoru (samice)
V00
X01
X01
380
3
3
49
REJSTŘÍK
číslo výrobku
1001001001
1001002001
1001003001
1001013001
1001014001
1001015001
1001016001
1001017001
1001018001
1001019001
1001020001
1001021001
1001022001
1001023001
1001024001
1001057001
1001058001
1001059001
1001060001
1001061001
1001062001
1001063001
1001064001
1001065001
1001066001
1001067001
1001068001
1001069001
1001070001
1001071001
1001072001
1001073001
1001074001
1001075001
1001076001
1001077001
1001078001
1001079001
1001080001
1002001001
1002002001
1002003001
1002003001
1002003001
1002004001
1002004001
1002004001
1002005001
1002005001
1002005001
1002006001
1002006001
1002006001
1002033001
1002038001
1002069001
1002070001
1002108001
1002109001
1002110001
1002111001
1002112001
1002113001
1002114001
1002115001
1002116001
1002117001
1002117001
1002118001
1002118001
1002119001
1002120001
1002121001
1002122001
1002122001
50
strana č.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
14
14
14
14
13
13
13
13
32
42
42
67
114
42
67
114
42
67
114
42
67
114
27
23
40
40
33
33
33
33
34
34
34
36
36
37
38
37
38
35
35
25
25
110
1002123001
1002124001
1002124001
1002125001
1002125001
1002126001
1002126001
1002127001
1002127001
1002128001
1002128001
1002129001
1002130001
1002131001
1002132001
1002133001
1002134001
1002135001
1002136001
1002137001
1002138001
1002145001
1002146001
1002147001
1002148001
1002149001
1002150001
1002195001
1002600001
1002710001
1002750001
1002800001
1002810001
1002900001
1002901001
1002901001
1002902001
1002903001
1002904001
1002905001
1002906001
1002907001
1002910001
1002911001
1002912001
1002913001
1002914001
1002915001
1002918001
1002919001
1002920001
1002921001
1002923001
1002924001
1002925001
1002927001
1002929001
1002930001
1002931001
1002932001
1003001001
1003002001
1003003001
1003004001
1003005001
1003005101
1003006001
1003006101
1003007001
1003007101
1003008001
1003008101
1003009001
1003010001
1003010001
25
25
110
25
110
25
110
25
110
25
110
26
26
26
26
26
26
26
26
41
41
30
30
31
31
31
30
29
27
38
38
27
38
27
37
38
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
22
22
20
20
39
39
39
20
21
21
21
32
48
48
48
48
46
50
46
50
47
50
47
50
47
44
67
1003010001
1003011001
1003012001
1003012001
1003012001
1003012001
1003013001
1003013001
1003013001
1003013001
1003014001
1003014001
1003014001
1003014001
1003015001
1003019001
1003020001
1003021001
1003022001
1003024001
1003025001
1003030120
1003031120
1003032120
1003033120
1003034120
1003035120
1004001002
1004001002
1004001004
1004001101
1004001202
1004001402
1004002001
1004002001
1004002001
1004002001
1004002002
1004002002
1004002402
1004003001
1004003001
1004003001
1004003001
1004003002
1004003002
1004003402
1004004001
1004004001
1004004001
1004004001
1004004002
1004004002
1004004500
1004005001
1004005001
1004005001
1004005001
1004005002
1004005002
1004005007
1004005500
1004006001
1004006001
1004006001
1004006001
1004006002
1004006002
1004007001
1004007001
1004007001
1004007001
1004007002
1004007002
1004008001
114
44
44
67
114
118
44
67
114
118
44
67
114
118
45
49
49
49
49
51
51
52
52
52
52
52
52
56
152
57
63
63
60
56
65
107
152
56
152
60
56
65
107
152
56
152
62
56
65
107
152
56
152
60
56
65
107
152
56
152
56
60
56
65
107
152
56
152
56
65
107
152
56
152
56
1004008001
1004008001
1004008001
1004008002
1004009001
1004009001
1004009001
1004009001
1004009002
1004009007
1004010001
1004010001
1004010001
1004010001
1004010002
1004010007
1004011001
1004011001
1004011001
1004011001
1004011002
1004011007
1004012001
1004012001
1004012001
1004012001
1004012002
1004012007
1004013001
1004013001
1004013001
1004013001
1004013002
1004013007
1004014001
1004014001
1004014001
1004014002
1004014007
1004015001
1004015002
1004015007
1004016001
1004016001
1004016001
1004016002
1004016007
1004017001
1004017002
1004017007
1004018001
1004018002
1004018007
1004019001
1004019002
1004019002
1004019007
1004020001
1004020002
1004020007
1004021001
1004021002
1004021007
1004022001
1004022002
1004022007
1004023001
1004023002
1004023007
1004024001
1004024002
1004024007
1004025001
1004025001
1004025001
65
107
152
58
57
65
107
152
58
58
57
65
107
152
58
58
57
65
107
152
59
58
57
65
107
152
59
59
57
65
107
152
59
59
58
65
107
62
59
58
62
62
58
65
107
61
62
59
61
61
59
61
61
59
57
152
61
62
58
57
62
58
58
61
61
58
61
61
61
61
62
61
57
65
107
1004025001
1004025002
1004025007
1004026001
1004026002
1004026007
1004027001
1004027002
1004027007
1004028001
1004028002
1004028007
1004029001
1004029002
1004029007
1004030001
1004030002
1004030007
1004031001
1004031002
1004031007
1004032001
1004032007
1004033001
1004033002
1004033007
1004034001
1004034002
1004034007
1004035001
1004035002
1004035007
1004036001
1004037001
1004037002
1004037007
1004038001
1004038002
1004039002
1004040001
1004041001
1004042001
1004044001
1004045001
1004046001
1005001002
1005001007
1005001101
1005001601
1005002002
1005002007
1005002101
1005002500
1005003002
1005003007
1005003101
1005003500
1005004002
1005004007
1005004101
1005004500
1005005001
1005005002
1005005007
1005005500
1005006001
1005006002
1005007001
1005007002
1005007007
1005008001
1005008002
1005008007
1005009002
1005009007
152
62
62
58
60
62
58
60
60
61
61
60
61
61
61
62
61
61
62
61
61
60
61
60
58
58
61
61
61
61
60
60
61
61
60
60
63
62
63
58
61
60
60
62
63
69
69
69
69
69
69
69
71
69
69
69
71
69
69
69
71
72
69
69
71
72
69
71
69
69
71
69
69
69
69
1005010001
1005010002
1005010007
1005011001
1005011002
1005011007
1005012001
1005012002
1005012007
1005013002
1005013007
1005014002
1005014007
1005015002
1005015007
1005016002
1005017001
1005017002
1005017007
1005018002
1005018007
1005019002
1005020001
1005021001
1005021007
1005022001
1005023002
1005023007
1005024002
1005024007
1005025001
1005025007
1005026001
1005026007
1005028002
1005029002
1005030002
1005031002
1005033001
1005037001
1005041001
1005044001
1005045001
1005046001
1005047001
1005048001
1005049001
1005050001
1005051001
1005052001
1005053001
1005054001
1005056001
1005057001
1005058001
1005059001
1005060001
1005061001
1005062001
1005063001
1005064001
1005065001
1005066001
1005067001
1005068001
1005072001
1005073001
1006001120
1006001400
1006002120
1006003120
1006004120
1006005120
1006006120
1006007120
72
70
70
71
70
70
72
70
70
70
70
70
70
70
70
71
72
71
71
71
71
71
70
70
72
69
72
71
72
71
69
71
72
72
71
71
71
72
73
72
72
71
71
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
70
71
71
71
71
72
72
76
79
76
76
76
76
76
76
REJSTŘÍK
číslo výrobku
strana č.
1006008120
1006009120
1006010120
1006011120
1006012120
1006013120
1006014120
1006015120
1006016120
1006017120
1006019120
1006020120
1006021120
1006025120
1006026120
1006027120
1006028120
1006029120
1006030120
1006031120
1006032120
1006033120
1006034120
1006035120
1006036120
1006037120
1006038120
1006039120
1006040120
1006041120
1006042120
1006043120
1006044120
1006045120
1006046120
1006047402
1007107602
1007108602
1007109602
1007110602
1007111602
1007112602
1007121602
1007122602
1007123602
1008006001
1008007001
1008008001
1008009001
1008013001
1008014001
1008022001
1008024001
1008026001
1008032001
1008033001
1020065402
1020066402
1020067402
1020068402
1020069402
1020070402
1020071402
1020072402
1020073402
1020074402
1020075402
1020076402
1020077402
1020078402
1020079402
1020080402
1020081402
1020082402
1020083402
78
78
78
78
78
77
77
77
77
78
77
77
77
77
77
77
78
78
78
78
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
78
78
79
79
79
78
80
81
80
82
80
82
81
82
83
75
75
75
75
75
74
74
74
74
75
74
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
85
1020084402
1020085402
1020086402
1020087402
1020088402
1020089402
1020090402
1020091402
1020092402
1020093402
1020094402
1020095402
1020096402
1020097402
1020098402
1020099402
1020100402
1020101402
1020102402
1020103402
1020104402
1020105402
1020106402
1020107402
1020108402
1020109402
1020110402
1020111402
1020112402
1020113402
1020114402
1020115402
1020116402
1020117402
1020118402
1020119402
1020120402
1020121402
1020122402
1020123402
1020124402
1020125402
1020126402
1020127402
1020128402
1020129402
1020130402
1020131402
1020132402
1020133402
1020134402
1020135402
1020136402
1020138402
1020139402
1020140402
1020141402
1020142402
1020143402
1020144402
1020145402
1020146402
1020147402
1020148402
1020149402
1020150402
1020151402
1020152402
1020153402
1020154402
1020155402
1020156402
1020157402
1020158402
1020159402
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
87
87
87
87
87
87
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
1020160402
1020161402
1020162402
1020163402
1020164402
1020165402
1020166402
1020167402
1020168402
1020169402
1020170402
1020171402
1020172402
1020173402
1020174402
1020175402
1020176402
1020177402
1020178402
1020179402
1020180402
1020181402
1020182402
1020183402
1020184402
1020185402
1020186402
1020187402
1020188402
1020189402
1020190402
1020191402
1020192402
1020193402
1020194402
1020195402
1020196402
1020197402
1020198402
1020199402
1020200402
1020201402
1020202402
1020203402
1020204402
1020205402
1020206402
1020207402
1020208402
1020209402
1020210402
1020211402
1020212402
1020213402
1020214402
1020215402
1020216402
1020217402
1020218402
1020219402
1020220402
1020221402
1020222402
1020223402
1020224402
1020225402
1020226402
1020227402
1020228402
1020229402
1020230402
1020231402
1020232402
1020233402
1020234402
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
84
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
90
90
90
90
90
90
89
89
89
89
89
89
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
91
91
91
91
91
1020235402
1020236402
1020237402
1020238402
1020239402
1020240402
1020241402
1020242402
1020243402
1020244402
1020245402
1020246402
1020247402
1020248402
1020249402
1020250402
1020251402
1020252402
1020253402
1020254402
1020255402
1020256402
1020257402
1020258402
1020259402
1020260402
1020261402
1020262402
1020263402
1020264402
1020265402
1020266402
1020267402
1020268402
1020269402
1020270402
1020271402
1020272402
1020273402
1020274402
1020275402
1020276402
1020277402
1020278402
1020279402
1020280402
1020281402
1020282402
1020283402
1020284402
1020285402
1020286402
1020287402
1020288402
1020289402
1020290402
1020291402
1020292402
1020293402
1020294402
1020295402
1020296402
1020297402
1020298402
1020299402
1020300402
1020301402
1020302402
1020303402
1020304402
1020305402
1020306402
1020307402
1020308402
1020309402
91
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
1020310402
1020311402
1020312402
1020313402
1020314402
1020315402
1020316402
1020317402
1020318402
1020319402
1020320402
1020321402
1020322402
1020323402
1020324402
1020325402
1020326402
1020327402
1020328402
1020329402
1020330402
1020331402
1020332402
1020333402
1020334402
1020335402
1020336402
1020337402
1020338402
1020339402
1020340402
1020341402
1020342402
1020343402
1020344402
1020345402
1020346402
1020347402
1020348402
1020349402
1020350402
1020351402
1020352402
1020353402
1020354402
1020355402
1020356402
1020357402
1020358402
1020359402
1020360402
1020361402
1020362402
1020363402
1020364402
1020365402
1020366402
1020367402
1020368402
1020370402
1020373402
1020374402
1020375402
1020376402
1020377402
1020378402
1020379402
1020380402
1020381402
1020382402
1020383402
1020384402
1020385402
1020386402
1020387402
88
88
88
88
88
88
89
89
89
89
89
89
90
93
93
88
88
89
87
87
87
89
89
88
88
88
91
92
92
91
91
92
89
90
90
90
93
93
87
91
90
90
91
84
86
84
84
85
85
85
86
86
86
85
86
85
93
89
89
93
84
84
84
85
85
85
86
86
86
86
84
84
84
85
85
1020388402
1020389402
1020390402
1020391402
1020392402
1020393402
1020394402
1020395402
1020396402
1020397402
1020398402
1020399402
1020400402
1020401402
1020402402
1020403402
1020404402
1020405402
1020406402
1020407402
1020408402
1020409402
1020410402
1020411402
1020412402
1020413402
1020414402
1020415402
1020416402
1020417402
1020418402
1020419402
1020420402
1020421402
1020422402
1020423402
1020424402
1020425402
1020426402
1020427402
1020428402
1020429402
1020430402
1020431402
1020432402
1020433402
1020434402
1020435402
1020436402
1020437402
1020438402
1020439402
1020440402
1020441402
1020442402
1020443402
1020444402
1020445402
1020446402
1020447402
1020448402
1020449402
1020450402
1020451402
1020452402
1020453402
1020454402
1020455402
1020456402
1020457402
1020458402
1020459402
1020460402
1020461402
1020462402
85
86
86
86
86
84
84
84
85
85
85
86
86
86
86
89
89
85
85
86
85
85
86
85
86
87
87
87
87
87
87
88
88
89
88
88
89
87
88
88
89
89
89
89
89
89
89
88
88
88
88
88
88
88
88
88
91
91
91
92
92
92
91
91
91
92
92
92
91
91
91
92
92
92
90
51
REJSTŘÍK
52
číslo výrobku
strana č.
1020463402
1020464402
1020465402
1020466402
1020467402
1020468402
1020469402
1020470402
1020471402
1020472402
1020473402
1020474402
1020475402
1020476402
1020477402
1020478402
1020479402
1020480402
1020481402
1020482402
1020483402
1020484402
1020485402
1020486402
1020487402
1020488402
1020489402
1020490402
1020491402
1020492402
1020493402
1020494402
1020495402
1020496402
1020497402
1020498402
1021001101
1021001600
1021002600
1021003600
1021004600
1021005600
1021006600
1021111101
1021112101
1021113101
1021114101
1021115101
1021116101
1021117101
1021118101
1021119101
1021120101
1021121101
1021122101
1021123101
1021124101
1021125101
1021126101
1021127101
1021128101
1021129101
1021130101
1021131101
1021132101
1021133101
1021134101
1021135101
1021136101
1021137101
1021138101
1021138101
1021139101
1021140101
1021141101
89
90
90
90
89
90
90
90
89
90
90
87
87
87
91
90
90
91
91
90
90
91
91
90
90
91
93
93
93
93
93
93
93
93
93
85
94
95
95
95
95
95
95
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
95
94
94
94
1021142101
1021143101
1021144101
1021145101
1021146101
1021147101
1021148101
1021149101
1021150101
1021151101
1021152101
1021153101
1021154101
1021155101
1021156101
1021157101
1021158101
1021159101
1021160101
1021161101
1021162101
1021163101
1021164101
2001001001
2001001001
2001001004
2001001500
2001001500
2001002001
2001002001
2001002500
2001002500
2001003001
2001003001
2001003500
2001003500
2001004001
2001004001
2001005001
2001006001
2001007001
2001008001
2001009001
2001010001
2001011001
2001012001
2001013001
2001014001
2001015001
2001018001
2001019001
2001020001
2001021001
2001022001
2001023001
2001024001
2001025001
2001026001
2001027001
2001028001
2001029001
2001030001
2001031001
2001032001
2001033001
2001034001
2001035001
2001036001
2001037001
2001038001
2002001001
2002001001
2002001201
2002001202
2002001202
94
94
94
94
94
95
94
94
95
94
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
94
66
109
110
66
109
66
109
66
109
67
114
66
109
67
114
108
108
108
108
108
108
111
120
120
112
112
118
118
119
118
118
118
119
119
113
113
113
113
120
120
120
117
117
117
120
107
107
99
116
99
99
116
2002001601
2002001602
2002002001
2002002001
2002002201
2002002202
2002002202
2002003001
2002003001
2002003201
2002003202
2002003202
2002004001
2002004001
2002004201
2002004202
2002004202
2002005001
2002005001
2002005201
2002005202
2002005202
2002006001
2002006001
2002006201
2002006202
2002006202
2002007001
2002007001
2002007201
2002007202
2002007202
2002008001
2002008001
2002008201
2002008202
2002008202
2002009001
2002009001
2002009201
2002009202
2002009202
2002010001
2002010001
2002010201
2002010202
2002010202
2002011001
2002011001
2002011201
2002011202
2002011202
2002012001
2002012001
2002012201
2002012202
2002012202
2002013001
2002013001
2002013201
2002013202
2002013202
2002014001
2002014001
2002014201
2002014202
2002014202
2002015001
2002015001
2002015201
2002015202
2002015202
2002016001
2002016001
2002016201
98
98
99
116
99
99
116
99
116
99
99
116
99
116
99
99
116
99
116
99
99
116
99
116
99
99
116
99
116
99
99
116
99
116
99
99
116
99
116
99
99
116
99
116
99
99
116
99
116
99
99
116
99
116
99
99
116
99
116
99
99
116
99
116
99
99
116
99
116
99
99
116
99
116
99
2002016202
2002016202
2002017001
2002017001
2002017201
2002017202
2002017202
2002018001
2002018001
2002018201
2002018202
2002018202
2002019001
2002019001
2002019201
2002019202
2002019202
2002020001
2002020001
2002020201
2002020202
2002020202
2003403001
2003403201
2003403202
2003405001
2003405201
2003405202
2003503001
2003503201
2003503202
2003505001
2003505201
2003505202
2004001001
2004003120
2004003120
2004006120
2004006120
2004007001
2005004003
2005005003
2005006003
2005007003
2005008001
2005008003
2005009001
2005010001
2005011001
2005012001
2005015001
2005015001
2006001001
2006001001
2006002001
2006002001
2006003001
2006003001
2006010001
2006011001
2007001120
2007002120
2007003120
2007004120
2007005120
2007006120
2007007120
2007008120
2007009120
2007010120
2007011120
2007012120
3001001301
3001001306
3001001309
99
116
99
116
99
99
116
99
116
99
99
116
99
116
99
99
116
99
116
99
99
116
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
104
104
112
104
112
104
101
101
101
101
101
101
101
102
103
103
74
103
105
119
105
119
105
119
105
105
123
123
123
123
124
124
124
124
124
125
125
125
130
130
130
3001001313
3001001327
3001001329
3001001343
3001001345
3001001500
3001001502
3001001509
3001001512
3001001513
3001001516
3001147120
3001148120
3001151120
3001155120
3001156120
3001156122
3001158120
3001159120
3001159122
3001160120
3001162120
3001166120
3001171120
3002001120
3002005120
3002008120
3002009120
3002010120
3002011120
3002012120
3002013120
3002014120
3002015120
3002016120
3002019120
3002020120
3002021120
3002022120
3002023120
3002024120
3002025120
3002026120
3002027120
3002028120
3002029120
3002031120
3002036120
3002043120
3002044120
3002052120
3002058120
3002066120
3002077120
3002078120
3002079120
3003001120
3003001602
3003002602
3003012120
3003013120
3003025120
3003026120
3003027120
3004100120
3004101120
3004102120
3004103120
3004104120
3004105120
3004106120
3004107120
3004108120
3004109120
3004110120
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
129
129
128
128
128
129
129
128
129
129
129
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
133
133
133
133
133
133
134
134
134
134
134
134
134
134
136
136
136
136
136
136
136
136
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
3004111306
3004112301
3004113312
3004114340
3004115306
3004115342
3101001342
3101002342
3101003342
3101004342
3101005342
3101006342
3101011342
3101012342
3101013342
3101014342
3101015342
3101016342
3101021342
3101022342
3101023342
3101024342
3101025342
3101026342
3101030603
3101031342
3101031342
3101032342
3101032342
3101033342
3101033342
3101034603
3101035342
3101036342
3101037342
3101038342
3101039603
3102002201
3102002202
3102101004
3102102004
3102103004
3102104004
3102105004
3102106004
3102107004
3102108004
3102110004
3102303004
3102304004
3102305004
3102306004
3102307004
3102308004
3102310004
3102310004
3102310004
3102310004
3102310004
3102313004
3102313004
3102313004
3102313004
3102313004
3102314004
3102314004
3102314004
3102314004
3102314004
3102315004
3102316004
3102317004
3102317004
3102400004
3102401004
138
138
138
138
138
138
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
143
143
143
143
143
143
142
142
143
142
143
142
143
143
143
143
143
143
143
98
98
147
147
147
147
147
147
147
147
147
146
146
146
146
146
146
18
19
20
21
22
18
19
20
21
22
18
19
20
21
22
110
98
98
117
144
144
REJSTŘÍK
číslo výrobku
3102402004
3102403004
3102404004
3102405004
3102406004
3102407004
3102408004
3102409004
3102410004
3102411004
3102412004
3102413004
3103001202
3103001202
3103003202
3103003202
3103005202
3103005202
3103007202
3103007202
3103008120
3103008120
3103009202
3103009202
3103016123
3103016123
3103017123
3103017123
3103018123
3103018123
3103019123
3103019123
3103021123
3103021123
3103022123
3103022123
3103023123
3103023123
3103024123
3103024123
3103025123
3103025123
3103026123
3103026123
3103027123
3103027123
3103040001
3103040001
3103040001
3106001001
3106001002
3106001603
3106002001
3106002002
3106003001
3106003002
3106004001
3106004002
3106005001
3106005002
3106006001
3106006002
3106007001
3106007002
3106008001
3106008002
3106009002
3106010002
3106011001
3106011002
3106012001
3106012002
3106013002
3106014001
3106014002
strana č.
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
132
149
132
149
132
149
132
149
131
148
132
149
131
148
131
148
131
148
131
148
131
148
131
148
131
148
131
148
131
148
131
148
131
148
100
131
148
150
150
152
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
151
151
151
151
152
152
152
150
152
150
150
150
150
3106015001
3106015002
3106016001
3106016002
3106017001
3106017002
3106018001
3106018002
3106019001
3106019002
3106020001
3106021001
3106022001
3106033002
3106034002
3106035002
3106036001
3106036002
3106037001
3106037002
3106038001
3106039001
3106040001
3106050002
3106051002
3106055001
3106056001
3107001003
3107001202
3107001203
3107002122
3107002202
3107002203
3107003122
3107003202
3107003203
3107004120
3107005003
3107005120
3107006120
3107007001
3107007120
3107008001
3107008120
3107009001
3107009120
3107010002
3107010120
3107011002
3107011120
3107012120
3107013001
3107013002
3107013120
3107015120
3107016001
3107016120
3107020120
3107021120
3107022120
3107023120
3107030120
3107032120
3107033120
3107037120
3107038120
3107040120
3107041120
3107043120
3107044120
3107045120
3107046120
3107047120
3107048120
3107051120
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
151
151
151
151
156
156
156
156
156
156
156
156
156
155
156
155
155
156
155
156
155
156
155
156
155
156
155
154
156
156
154
154
156
154
155
155
155
155
154
154
154
154
154
154
154
154
154
155
155
155
155
154
3107053120
3107054120
3107056120
3107057120
3107060120
3107061120
3107062120
3107063120
3107064120
3107065120
3107066120
3107067120
3107068120
3107069120
3107070120
3107071120
3201001003
3201001102
3201001120
3201001301
3201001343
3201001345
3201001607
3201001608
3201002301
3201002343
3201002345
3201002607
3201002608
3201003003
3201003102
3201003120
3201003301
3201003345
3201004003
3201004005
3201004102
3201004120
3201004301
3201004345
3201005003
3201005006
3201005101
3201005102
3201005120
3201005301
3201005345
3201006003
3201006005
3201006102
3201006120
3201006301
3201006345
3201007003
3201007006
3201007101
3201007102
3201007120
3201007301
3201007345
3201008003
3201008005
3201008101
3201008102
3201008301
3201008345
3201009003
3201009005
3201009101
3201009102
3201009301
3201009345
3201010003
3201010005
3201010006
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
175
175
175
175
196
175
176
176
187
196
187
176
176
182
179
179
189
189
187
175
181
181
187
187
189
175
175
177
177
189
189
187
175
179
180
188
188
189
183
179
181
178
190
190
188
187
181
177
188
188
190
187
177
180
190
190
188
189
184
3201010101
3201010102
3201011003
3201011005
3201011101
3201011102
3201012005
3201012006
3201012101
3201013003
3201013005
3201013101
3201013102
3201014003
3201014005
3201014101
3201015005
3201015101
3201016005
3201016006
3201016101
3201016120
3201017005
3201018005
3201018006
3201019005
3201019006
3201019120
3201020005
3201020006
3201020120
3201021005
3201021006
3201022005
3201022006
3201023005
3201023006
3201024006
3201024120
3201025006
3201026006
3201026101
3201027006
3201027120
3201028006
3201028120
3201029006
3201029101
3201029102
3201029120
3201030101
3201030120
3201031006
3201031120
3201032102
3201032120
3201033006
3201033102
3201033120
3201034101
3201034120
3201035006
3201035120
3201036120
3201037001
3201037006
3201037101
3201037102
3201037120
3201038101
3201038120
3201039001
3201039006
3201039101
3201040001
179
178
190
189
181
180
187
185
177
194
187
180
178
194
189
178
189
180
188
186
178
183
188
190
187
190
189
184
188
187
185
188
189
190
188
190
190
188
186
190
191
183
191
187
192
189
183
184
183
187
185
189
184
188
184
190
183
185
188
186
190
184
191
192
175
185
186
186
191
187
192
182
179
189
187
3201040006
3201040101
3201040102
3201040120
3201041001
3201041006
3201041101
3201041102
3201041120
3201042001
3201042006
3201042101
3201042102
3201043001
3201043101
3201043102
3201044001
3201044006
3201044101
3201044102
3201044120
3201045001
3201045101
3201045102
3201045120
3201046001
3201046101
3201046102
3201047001
3201047101
3201047102
3201048101
3201048102
3201048120
3201049101
3201049102
3201050101
3201050102
3201050120
3201051101
3201051102
3201051120
3201052101
3201052102
3201052120
3201053101
3201053102
3201053120
3201054101
3201054102
3201054120
3201055102
3201055120
3201056101
3201056102
3201056120
3201057001
3201057120
3201058001
3201058101
3201059001
3201059101
3201059102
3201060102
3201062101
3201063102
3201064102
3201067102
3201069102
3201070102
3202001001
3202001003
3202001005
3202001006
3202001101
181
187
186
183
189
177
189
187
184
187
180
188
189
189
190
187
188
178
188
189
183
190
190
188
184
188
191
190
190
191
188
192
190
185
192
191
191
191
195
191
192
195
192
192
195
192
191
195
183
191
195
192
195
184
192
195
194
195
194
183
194
184
183
184
185
183
184
185
192
194
166
166
166
166
164
3202001120
3202001600
3202001601
3202001602
3202002001
3202002003
3202002006
3202002101
3202002120
3202002600
3202002601
3202002602
3202002603
3202003001
3202003003
3202003006
3202003101
3202003120
3202003601
3202003602
3202004001
3202004101
3202004120
3202005000
3202005101
3202005102
3202005120
3202006101
3202006102
3202006120
3202006609
3202007101
3202007102
3202007120
3202008101
3202008102
3202008120
3202009120
3202010120
3202011120
3202012120
3202013102
3202013120
3202014102
3202014120
3202015102
3202015120
3202016102
3202016120
3202017102
3202017120
3202018102
3202018120
3202019102
3202019120
3202020102
3202020120
3202021102
3202021120
3202022102
3202022120
3202023102
3202023120
3202024102
3202024120
3202025102
3202025120
3202026102
3202026120
3202027102
3202027120
3202028102
3202028120
3202029102
3202029120
161
168
168
167
167
167
167
164
161
166
166
167
168
167
167
167
164
165
166
166
166
164
165
173
164
160
161
164
160
161
168
164
160
161
164
160
161
161
161
161
161
160
159
160
159
160
159
160
159
161
159
161
159
161
159
161
159
159
160
159
160
159
160
159
160
159
160
159
160
159
160
159
160
161
159
53
REJSTŘÍK
číslo výrobku
3202030102
3202030120
3202031102
3202031120
3202032102
3202032120
3202033120
3202034120
3202035120
3202036120
3202038120
3202039120
3202041120
3202043120
3202044120
3202045120
3202046120
3202047120
3202048120
3202049120
3202050120
3202051120
3202052120
3202053120
3202054120
3202055120
3202056120
3202057120
3202058120
3202059120
3202061120
3202062120
3202063120
3202064120
3202065120
3202066120
3202067120
3202068120
3202069120
3202070120
3202071120
3202072120
3202073120
3202074120
3202075120
3202076120
3202077120
3202078120
3202079120
3202080120
3202081120
3202082120
3202083120
3202084120
3203001601
3203001607
3203001610
3203002301
3203002343
3203002347
3203002601
3203002607
3203002610
3203003301
3203003343
3203003347
3203003601
3203003607
3203003610
3203004601
3203004607
3203005601
3203006601
3203007601
3203008601
54
strana č.
161
159
161
159
161
159
162
162
162
162
161
161
160
160
160
160
159
159
159
159
166
167
167
168
167
167
165
165
165
165
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
201
201
201
202
202
202
201
201
201
202
202
202
201
201
201
201
201
201
201
201
201
3203009601
3203010601
3203094301
3203094343
3203094347
3203095301
3203095343
3203095347
3203096301
3203096343
3203096347
3203097301
3203097343
3203097347
3203098301
3203098343
3203098347
3203099301
3203099343
3203099347
3203100301
3203100343
3203100347
3203101301
3203101343
3203101347
3203102301
3203102343
3203102347
3203103301
3203103343
3203103347
3203104301
3203104343
3203104347
3203105301
3203105343
3203105347
3203126123
3203127123
3203128123
3203129123
3203130123
3203131123
3203132123
3203133123
3203134123
3203138123
3203139123
3203140123
3203141123
3203141343
3203142123
3203143123
3203144123
3203144343
3203145123
3203146123
3203147123
3203147343
3203148123
3203149123
3203150123
3203150343
3203151123
3203152123
3203153123
3203153343
3203156343
3203159343
3203162343
3203165343
3203160123
3203161123
3203162123
201
201
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
205
204
204
204
205
204
204
204
205
204
204
204
205
204
204
204
205
205
205
205
205
204
204
204
3203163123
3203164123
3203165123
3203166123
3203167123
3204001001
3204001005
3204001101
3204001102
3204001120
3204001601
3204001602
3204001603
3204002101
3204002102
3204002120
3204002601
3204002603
3204003101
3204003102
3204003120
3204003601
3204003603
3204004101
3204004102
3204004120
3204004601
3204004603
3204005601
3204005603
3204006601
3204006603
3204007601
3204007603
3204008603
3204009603
3205001000
3205001100
3205001342
3205001500
3205001600
3205001601
3205001602
3205001603
3205002000
3205002342
3205002600
3205002601
3205002602
3205002603
3205003000
3205003342
3205003500
3205003601
3205003602
3205003603
3205004000
3205004342
3205004500
3205004601
3205005000
3205005342
3205005500
3205005601
3205006000
3205006342
3205006500
3205006601
3205007000
3205007342
3205007500
3205007601
3205008500
3205008601
3205008603
204
204
204
204
204
210
210
193
193
193
210
209
210
193
193
193
210
210
193
193
193
210
210
193
193
193
210
210
210
209
210
209
210
210
210
209
208
212
197
198
211
211
197
211
208
197
211
211
197
211
208
197
198
211
197
211
208
197
198
211
197
197
198
211
197
197
198
211
197
197
198
211
198
211
212
3205009500
3205009601
3205009603
3205010500
3205010601
3205010602
3205010603
3205011000
3205011601
3205011603
3205012000
3205012500
3205012601
3205012602
3205012603
3205013000
3205013500
3205013601
3205013602
3205013603
3205014000
3205014500
3205014601
3205014602
3205014603
3205015000
3205015601
3205015602
3205015603
3205016000
3205016601
3205016602
3205016603
3205017000
3205017601
3205017602
3205017603
3205018000
3205018500
3205018601
3205018602
3205018603
3205019000
3205019500
3205019601
3205019602
3205020000
3205020500
3205020602
3205021000
3205021500
3205021602
3205022000
3205022500
3205022602
3205023000
3205023500
3205024000
3205024500
3205025000
3205026000
3205027000
3205028000
3205029000
3205030000
3205031000
3205032000
3205033000
3205034000
3205035000
3205036000
3205037000
3205038000
3205039000
3205040000
198
211
212
198
211
170
212
207
211
212
208
198
211
171
212
208
198
211
170
210
208
198
211
170
172
208
211
171
172
208
211
172
171
208
211
172
171
208
198
212
171
171
208
198
212
171
208
198
171
208
198
172
208
198
172
208
198
208
198
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
3205041000
3205042000
3205043000
3205044000
3205045000
3205046000
3205047000
3205123000
3205124000
3205126000
3205127000
3205128000
3205129000
3205130000
3205131000
3205132000
3205133000
3205134000
3205135000
3205136000
3205137000
3205140000
3205141000
3205142000
3205143000
3205144000
3206001345
3206002345
208
208
208
208
208
208
208
173
173
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
173
173
173
173
208
212
212
Ideal Trade, spol. s r.o.
Tečovice 45
763 02 Zlín 4
tel.:
+420 577 609 222
fax:
+420 577 609 204
e-mail: [email protected]
www.idealtrade.cz, www.wireli.cz
Download

CENÍK PRODUKTŮ