.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
Obsah
Úvod ...........................................................................................................................................................................................3
'$OHåLWiXSR]RUQQt ...................................................................................................................................................................3
3RXåLWtNRWOH................................................................................................................................................................................3
Popis kotle ..................................................................................................................................................................................3
5R]PU\NRWOH ........................................................................................................................................................................4
KS 35 R ..............................................................................................................................................................................4
KS 35 C ..............................................................................................................................................................................5
KS 35 B ..............................................................................................................................................................................6
Ovládací panel ........................................................................................................................................................................7
'LDJUDPþHUSDGOD ...................................................................................................................................................................7
.65±XPtVWQtGtO$YNRWOL..........................................................................................................................................8
.6&±XPtVWQtGtO$YNRWOL..........................................................................................................................................8
.6%±XPtVWQtGtO$Y kotli..........................................................................................................................................9
Elektroschéma kotle KS 35 R ..............................................................................................................................................10
Elektroschéma kotle KS 35 C ..............................................................................................................................................11
Elektroschéma kotle KS 35 B ..............................................................................................................................................12
Technické údaje........................................................................................................................................................................13
=iNODGQtStVOXãHQVWYt...........................................................................................................................................................13
Náhradní díly ........................................................................................................................................................................14
=YOiãWQtStVOXãHQVWYt............................................................................................................................................................15
'tO\SURNRD[LiOQtRGWDK\NRWO$785%2 .........................................................................................................................15
'tO\SURGYRXWUXENRYpRGWDK\NRWO$785%2..................................................................................................................15
'RSRUXþHQpSURVWRURYpWHUPRVWDW\SURJUDPiWRU\ .........................................................................................................16
2VWDWQtGRSRUXþHQi]Dt]HQt .............................................................................................................................................16
Funkce kotle .............................................................................................................................................................................17
Provoz topení........................................................................................................................................................................17
Ekvitermní regulace .........................................................................................................................................................17
OpenTherm+ ....................................................................................................................................................................17
Protizámrazová ochrana kotle ..........................................................................................................................................17
Provoz TUV .........................................................................................................................................................................17
Obsluha a provoz kotle.............................................................................................................................................................17
Uvedení do provozu .............................................................................................................................................................17
3RYLQQRVWLVHUYLVQtKRPHFKDQLNDSLXYiGQtNRWOHGRSURYR]X......................................................................................18
Obsluha kotle........................................................................................................................................................................18
Zablokování kotle pro poruchu ........................................................................................................................................19
0RåQp]iYDG\DMHMLFKRGVWUDQQt ....................................................................................................................................19
Instalace kotle...........................................................................................................................................................................20
8PtVWQtNRWOH ......................................................................................................................................................................20
3LSRMHQtQDHOHNWULFNRXVt" ..................................................................................................................................................20
3LSRMHQtNRWOHNRWRSQpPXV\VWpPX ....................................................................................................................................21
Výstup kondenzátu ...............................................................................................................................................................22
Rozbor kondenzátu...........................................................................................................................................................22
3LSRMHQtNSRWUXEtXåLWNRYpYRG\ ........................................................................................................................................22
3LSRMHQtNH[WHUQtPX]iVREQtNX789.................................................................................................................................22
6RXSUDYDSURSLSRMHQtH[WHUQtKR]iVREQtNXNHNRWOL.65............................................................................................23
Instalace odtahu ....................................................................................................................................................................23
Horizontální koaxiální odtah ∅100/60.............................................................................................................................26
Vertikální koaxiální odtah ∅100/60.................................................................................................................................26
Dvoutrubkové provedení ∅100/60 ..................................................................................................................................28
Dvoutrubkové provedení ∅80..........................................................................................................................................28
Odtah spalin do komína, sání z místnosti.........................................................................................................................30
3URYR]QtSHGSLV\.....................................................................................................................................................................33
Provoz...................................................................................................................................................................................33
%H]SHþQRVWSURYR]XNRWOH ....................................................................................................................................................33
ÒGUåED ..................................................................................................................................................................................33
ýLãWQtSRYUFKXNRWOH........................................................................................................................................................33
Protikorozní ochrana zásobníku TUV..............................................................................................................................33
8PtVWQtRFKUDQQpKRþtNRYpHOHNWURG\ ......................................................................................................................34
Opravy ..................................................................................................................................................................................34
Servis ....................................................................................................................................................................................34
Likvidace obalu ................................................................................................................................................................34
1
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
/LNYLGDFHYêURENXSRXNRQþHQtMHKRåLYRWQRVWL ..............................................................................................................34
Záruka.......................................................................................................................................................................................34
%H]SHþQRVWQtDRVWDWQtSHGSLV\ ...............................................................................................................................................35
3tORK\ ......................................................................................................................................................................................35
3tORKD±3tNODG\]DD]HQtKPRWSRGOH]S$VREXKRODYRVWL .............................................................................................35
3tORKD±SHVWDYEDNRWOHQDMLQpSO\Q\ .............................................................................................................................35
2
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
Úvod
6SROHþQRVW'$.21VUR9iPGNXMH]DUR]KRGQXWtSRXåtYDWWHQWRYêUREHN
Na kotle DAKON KS 35 je výrobcem vydáno SURKOiãHQtRVKRGYHVP\VOX†RGVW]iNRQDþ6ED†
QDt]HQtYOiG\þ6E
'$OHåLWiXSR]RUQQt
•
•
•
•
•
•
'$NODGQêPSURVWXGRYiQtPQiYRGXNREVOX]H]tVNiWHLQIRUPDFHRNRQVWUXNFLREVOX]HDEH]SHþQpPSURYR]XNRWOH
Po rozbalení kotle zkontrolujte úplnost a kompletnost dodávky.
=NRQWUROXMWH]GDW\SNRWOHDSHGHSVDQêSO\QRGSRYtGiSRåDGRYDQpPXSRXåLWt
1DNDåGRXLQVWDODFLNRWOHPXVtEêW]SUDFRYiQSURMHNWSURMHNWDQWHPVStVOXãQêPRSUiYQQtP
,QVWDODFLVPtSURYiGWSRX]HRGERUQtNVSODWQêPRSUiYQQtPNWpWRþLQQRVWL
=DSRMHQtNRWOHPXVtRGSRYtGDWSODWQêPSHGSLV$PQRUPiPDQiYRGXNREVOX]H3HGXYHGHQtPNRWOHGRSURYR]X
se musí sifon pro odvod kondenzátu naplnit vodou.
•
6Ht]HQtXYHGHQtGRSURYR]XDVHUYLVVPtSURYiGWSRX]HVHUYLVQtPHFKDQLNVSODWQêPRVYGþHQtPRGYêUREFH
Seznam smluvních servisních firem je dodáván jDNRVDPRVWDWQiStORKDWRKRWRQiYRGX
Chybným zapojením mohou vzniknout škody, za které výrobce neodpovídá.
3L~GUåEDþLãWQtVHPXVtGRGUåRYDWSHGHSVDQpSRN\Q\
•
•
•
3L]MLãWQtMDNpNROLYSRUXFK\QDNRWOLQHERSL~QLNXSO\QXGRSURVWRUXNROHPNRWOHRGVWDYWHNRWHO]SURYR]XD
]DMLVWWHRGVWUDQQt]iYDG\
• VStSDGSRUXFK\VHREUD"WHQDQNWHURX]HVHUYLVQtFKILUHPXYHGHQêFKYVH]QDPXGRGiYDQpPMDNRVDPRVWDWQi
StORKDNWRPXWRQiYRGX1HRGERUQê]iVDKP$åHSRãNRGLWNRWHO
• 3URRSUDY\VHVPtSRXåtWMHQRULJLQiOQtVRXþiVWN\
• 3URVSUiYQRXIXQNFLEH]SHþQRVWDGORXKRGREêSURYR]VL]DMLVWWHPLQLPiOQMHGQRX]DURN pravidelnou
~GUåEXDSURKOtGNXNRWOHQNWHURX]QDãLFKVPOXYQtFKVHUYLVQtFKILUHP-HWR]iUXþQtSRGPtQNDD]iURYH
ochrana Vaší investice.
• 3LGORXKRGREpPRGVWDYHQtNRWOH]SURYR]XGRSRUXþXMHPHX]DYtWStYRGSO\QXDNRWHORGSRMLWRGHOHNWULFNpVtW
• 9StSDGYDG]DYLQQêFKQHRGERUQRXLQVWDODFtQHGRGUåHQtPSHGSLV$QRUHPQHERQiYRGXNREVOX]HSLPRQWiåL
DSURYR]XYêUREFHQHRGSRYtGi]DW\WRYDG\DQHY]WDKXMHVHQDQ]iUXND
• .RWHOMHXUþHQN instalaci do obytného prostoru.
3RXåLWtNRWOH
Plynový teplovodní kotel DAKON KS 35MH]GURMWHSODXUþHQêNY\WiSQtE\W$URGLQQêFKGRP$REFKRG$GUREQêFK
SURYR]RYHQDSRGREQêFKREMHNW$WHSORXYRGRXYêNRQHPDåN:7\SKS 35 RMHXUþHQSRX]HSURY\WiSQtRWRSQpKR
systému, typ KS 35 CMHXUþHQ NURPY\WiSQtWDNpSURStSUDYX789YSU$WRNRYpPYêPQtNX7\SKS 35 BMHXUþHQ
NURPY\WiSQtRWRSQpKRV\VWpPXWDNpSURStSUDYX789Y]iVREQtNXRREMHPXO
Kotle DAKON KS 35MVRXYKRGQpSURQt]NRWHSORWQtSURYR]SLWHSORWYUDWQpYRG\QLåãtQHåMHURVQêERGYRGQtSiU\
REVDåHQpYHVSDOLQiFK9WRPWRUHåLPXVHGRVDKXMHQHMY\ããt~þLQQRVWLNRWOH
Popis kotle
.RQGHQ]DþQt VWDFLRQiUQt NRWHO KS 35 Pi VSHFLiOQt YêPQtN WHSOD ] NRUR]LY]GRUQp RFHOL 6PV SO\QX D VSDORYDFtKR
Y]GXFKX VH SLSUDYXMH Y SRWHEQpP PQRåVWYt SRPRFt YHQWLOiWRUX YH VPãRYDþL Y\XåtYDMtFt SULQFLSX 9HQWXULKR WUXELFH
9KRGQêSRPUPQRåVWYtVSDORYDFtKRY]GXFKXDSO\QXMH]DMLãWQYFHOpPUHJXODþQtPUR]VDKX
Kotle DAKON KS 35VHY\UiEMtYSURYHGHQtTURBOPDMtX]DYHQRXVSDORYDFtNRPRUXDYHQWLOiWRUXPtVWQSHG
WRXWRVSDORYDFtNRPRURX3tYRGVSDORYDFtKRY]GXFKXDRGYRGVSDOLQO]HXWFKWRNRWO$SURYpVWGOHý61(1]S$VRE
instalace kotle – provedení: C13, C33, C43, C53, C63, C83.
Kotle DAKON KS 35 jsou vybaveny automatickým zapalováním elektrickou jiskrou a s kontrolou plamene snímáním
LRQL]DþQtKR SURXGX VSHFLiOQt HOHNWURGRX 3URYR] MH t]HQ RYOiGDFt DXWRPDWLNRX V PRGXODFt YêNRQX V PRåQRVWt Y\XåtW
YHVWDYQRXIXQNFLHNYLWHUPQtUHJXODFHWHSORW\WRSQpYRG\Y]iYLVORVWLQDYHQNRYQtWHSORWSRSLSRMHQtYHQNRYQtKRþLGODD
PRåQRVWtRERXVPUQpNRPXQLNDFHPH]LNRWOHPDSURVWRURYêPWHUPRVWDWHPV\VWpPHP2SHQ7KHUP%H]SHþQRVWSURYR]X
NRWOHMH]DMLãWQD]DEH]SHþRYDFtPLSUYN\NRWHOPiYHVWDYQRXSURWL]iPUD]RYRXIXQNFL
3
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
5R]PU\NRWOH
KS 35 R
LEGENDA:
1
2
3
6
7
4
StYRGSO\QX
YêVWXSRWRSQpYRG\±VWRXSDþND
YVWXSRWRSQpYRG\±]SiWHþND
odvod kondenzátu
QDSRXãWFtYHQWLO
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
KS 35 C
LEGENDA:
1
2
3
4
5
6
7
StYRGSO\QX
YêVWXSRWRSQpYRG\±VWRXSDþND
YVWXSRWRSQpYRG\±]SiWHþND
výstup TUV
vstup studené UV
odvod kondenzátu
QDSRXãWFtYHQWLO
5
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
KS 35 B
LEGENDA:
1
2
3
4
5
6
7
6
StYRGSO\QX
YêVWXSRWRSQpYRG\±VWRXSDþND
YVWXSRWRSQpYRG\±]SiWHþN\
výstup TUV
vstup studené UV
odvod kondenzátu
QDSRXãWFtYHQWLO
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
Ovládací panel
9ê]QDPV\PERO$QDRYOiGDFtPSDQHOX
1
2
3
4
5
6
7
8
KODYQtY\StQDþ
VLJQiONDKODYQtKRY\StQDþH
Y\YROiQt~GDMHRWHSORWQDGLVSOHML
VQLåRYiQtKRGQRW\
zvyšování hodnoty
displej – zobrazení teploty
signálka provozu TOPENÍ
signálka provozu TUV
9
10
11
12
13
14
15
SHStQDþSURYR]X/e72=,0$
signálka provozu ZIMA
signálka provozu LÉTO
VHUYLVQtWODþtWNR
servisní displej
UHVWDUWRYDFtWODþtWNR
signalizace poruchy
'LDJUDPþHUSDGOD
7
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
.65±XPtVWQtGtO$YNRWOL
.6&±XPtVWQtGtO$YNRWOL
8
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
.6%±XPtVWQtGtO$Y kotli
9
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
Elektroschéma kotle KS 35 R
10
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
Elektroschéma kotle KS 35 C
11
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
Elektroschéma kotle KS 35 B
12
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
Technické údaje
Název
Kategorie kotle
Provedení
-PHQRYLWêYêNRQSLVSiGXƒ&=3
-PHQRYLWêStNRQSLVSiGXƒ&=3
-PHQRYLWêYêNRQSLVSiGXƒ&=3
-PHQRYLWêStNRQSLVSiGXƒ&=3
0LQLPiOQtYêNRQSLVSiGXƒ&=3
0LQLPiOQtStNRQSLVSiGXƒ&=3
-PHQRYLWêYêNRQSLVSiGXƒ&3523$1
-PHQRYLWêStNRQSLVSiGXƒ&3523$1
-PHQRYLWêYêNRQSLVSiGXƒ&3523$1
-PHQRYLWêStNRQSLVSiGXƒ&3523$1
0LQLPiOQtYêNRQSLVSiGXƒ&3523$1
0LQLPiOQtStNRQSLVSiGXƒ&3523$1
ÒþLQQRVW
+OXþQRVW
7tGD1R[
3tSRMNDWRSQpYRG\
TUV
plyn
Výška
âtND
Hloubka
Hmotnost kotle bez vody
Palivo
-PHQRYLWêSLSRMRYDFtSHWODN=3
6SRWHED=3SLVURYQiYDFtFKSRGPtQNiFK
-PHQRYLWêSLSRMRYDFtSHWODNSURSDQX
6SRWHEDSURSDQXSLVURYQiYDFtFKSRGPtQNiFK
Druh proudu
-PHQRYLWpQDSiMHFtQDSWt
(OHNWULFNêStNRQ
Hlavní pojistka
Elektrické krytí
3URVWRURYêWHUPRVWDW±QDSWtQDNRQWDNWHFK
Rozsah nastavení teploty topné vody
1HMYWãtSHWODNYRG\Y otopném systému
0LQLPiOQtSHWODNY otopném systému
Maximální výška otopného systému
Objem expanzní nádoby
0D[LPiOQtSHWODN789
0LQLPiOQtSHWODN789
Rozsah nastavení TUV
3U$WRN789'LGOHý61(1
Teplota spalin
Hmotnostní tok spalin
MJ
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
%
db
Js
Js
Js
mm
mm
mm
kg
mbar
m3/h
mbar
kg/h
V
W
A
V
°C
bar
bar
m
l
bar
bar
°C
l/min
°C
g/sec
KS 35 R
750
54
-
KS 35 C
II2H3P
C13,C33,C43,C53,C83
P=32
Q=33
P=35
Q=33
P=9
Q=8,6
P=30
Q=31
P=33
Q=31,2
P=12
Q=11,2
98-106
<55
5
G3/4
G1/2
G3/4
750
510
530
57
ZP,P
18
1,0-3,8
37
0,8-3,2
∼
230
150
3,15
IP 21
24
20-90
PMS=2,5
0,8
20
12
6
0,2
35-60
10,5
32-85
4,97-17,75
KS 35 B
1410
108
8
40-60
14,5
=iNODGQtStVOXãHQVWYt
KS 35 R: )/(;2ã$UDQDSRXãWFtYHQWLO]iUXþQtOLVWQiYRGNREVOX]HVH]QDPVHUYLV$
KS 35 C: )/(;2ã$UD]iUXþQtOLVWQiYRGNREVOX]HVH]QDPVHUYLV$
KS 35 B: )/(;2ã$UDQDSRXãWFtYHQWLOSRMLVWQêYHQWLOEDU]iUXþQtOLVWQiYRGNREVOX]HVH]QDPVHUYLV$
13
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
Náhradní díly
14
Název
2EMHGQDFtþtVOR
.RQGHQ]DþQtWOHVRN:02'
3UHPL[KRiNSU$P
Elektroda ZE 602
%ORNDþQtWHUPRVWDW]iYLW07;(
Displej DU 812
Ventilátor RG 148/1200 230V
3tUXEDYHQWLOiWRUX
7VQQtYHQWLOiWRUXSU$P[
7VQQtUDPHQHKRiNX
7VQQtPL[pUX
6PãRYDþ3'
.RQHNWRUWLãWQpKRVSRMHYHQWLOiWRUX
6LOLNRQRYiKDGLþND
Plynová armatura Sigma 848.09
Kabel Plug - 700 pro Sigmu
ýHUSDGOR:,/28156
Expanzní nádoba 12l
Sifon
Hadice pro odvod kondenzátu
3RMLã"RYDFtYHQWLOEDU
2GY]GXãRYDFtYHQWLO
Ovládací automatika FURIMAT 853
Hadicová spona 12/20
ýHSSDQHOX
3UXåLQDSDQHOX
3OHFKUDPHQHKRiNX
0DQåHWDYHQWLOiWRUX*6,&
%RþQLFH$/OHYi
%RþQLFH$/SUDYi
Kryt
Manoterm IDR 0120
Stínící plech
Spona výpustky
Výpustka kondenzátoru
ýHOQtKRUQtSDQHO
Horní panel
Ovládací panel
0DGORþHUQp
Zadní horní panel
Krabice vzduchu
7VQQtVSDORYDFtNRPRU\
Plech automatiky
1DNODSiYDFtWHSORWQtþLGOR7'
Štítek ovládacího panelu
âWtWHNILUHPQtW\SRYê]DOLWêYSU\VN\LFL
.RQHNWRU(3]iVWUþND
Konektor EP 1510, zásuvka
3tYRGQtã$UDVNRQHNWRUHP(3
Trubka plynu KS 35 B, R, C
9VWXSQtWUXENDYêPQtNX.65
9êVWXSQtWUXENDYêPQtNX.65
9VWXSQtWUXENDYêPQtNX.6&
9êVWXSQtWUXENDYêPQtNX.6&
Hydroblok 20.0025 KS 35 C
Hydroblok 20.0025 KS 35 R
Hydroblok 20.0026 KS 35 B
'UåiNK\GUREORNX.6&
Pojištovací ventil 8 bar
Pohon ventilu VC 8012 ZZ
7HSORWQtþLGORGRMtPN\7%
1440
1440
1450
1450
1450
1440
1440
1440
1450
1450
1440
1440
1450
1450
1450
1440
1440
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1440
1450
1450
1440
1450
1450
1450
1450
1450
1440
1450
1450
1450
1440
1441
1441
1452
1452
1452
1451
1453
1452
1453
1453
1453
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0013
0014
0015
0016
0019
0021
0022
0023
0026
0027
0029
0032
0042
0043
0044
0053
0057
0058
0059
0060
0063
0064
0078
0105
0106
0107
0109
0114
0115
0117
0118
0119
0138
0139
0141
0142
0143
0774
0612
0613
0812
0813
0520
0220
0020
0590
0031
0046
0055
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
3RMLVWQiSUXåLQDNDSLOiU\
Bojler 80 l
Trubka vstupní bojler
Trubka výstupní bojler
7UXENDYVWXSYêPQtN.6%
7UXENDYêVWXSYêPQtN.6%
Trubka expanzní nádoby KS 35 B
Trubka pro TUV
Trubka pro SUV
T-kus
3RGSUDNRQGHQ]DþQtNRPRU\OHYi
3RGSUDNRQGHQ]DþQtNRPRU\SUDYi
ýHOQtVSRGQtSDQHO
Zadní spodní panel
'UåiNK\GUREORNX.6%5
Trubka expanzní nádoby KS 35 R, C
Trubka pojistného ventilu
7U\VNDSURSDQSU$P
7U\VND]HPSO\QSU$P
+RUQtERþQtSDQHOSUDYê
+RUQtERþQtSDQHOOHYê
6SRGQtERþQtSDQHOOHYê
6SRGQtERþQtSDQHOSUDYê
3RGSUDNRQGHQ]DþQtNRPRU\OHYi.65&
3RGSUDNRQGHQ]DþQtNRPRU\SUDYi.65&
1453
1443
1443
1443
1443
1443
1443
1443
1443
1453
1443
1443
1453
1453
1454
1445
1455
1440
7377
7388
7388
7389
7389
7391
7391
0056
0066
0770
0771
0772
0773
0775
0776
0777
0079
0098
0099
0104
0113
0090
0614
0279
0067
0067
0100
0100
0101
0101
0298
0298
=YOiãWQtStVOXãHQVWYt
'tO\SURNRD[LiOQtRGWDK\NRWO$785%2
.RD[LiOQtStUXED
.RD[LiOQtXNRQþHQtKRUL]RQWiOQtPP
.RD[LiOQtSURGORXåHQtPP
.RD[LiOQtSURGORXåHQtPP
Koleno koaxiální 90°, 100/60
3U$FKRGNDãLNPi
3U$FKRGNDURYQi
.RD[LiOQtXNRQþHQtYHUWLNiOQtPP
KIT A 2001 373
KIT 5800C
KIT 5740C
00360674
KIT 5810C
TSC 0480C
TSC 0490C
TSC 0470C
'tO\SURGYRXWUXENRYpRGWDK\NRWO $785%2
.ROHQRƒSU$P
.ROHQRƒSU$P
5R]GORYDþ
-HGQRGXFKpXNRQþHQtKRUL]RQWiOQtSU$PViQt
-HGQRGXFKpXNRQþHQtKRUL]RQWRGYRGVSDOLQ
3URGORXåHQtSU$PPP
3URGORXåHQtSU$PPP
3U$FKRGNDYQMãtSU$PPP
3U$FKRGNDYQMãtSU$PPP
3U$FKRGNDYQLWQtSU$PPP
3U$FKRGNDYQLWQtSU$PPP
-HGQRGXFKpXNRQþHQtYHUWLNiOQt
'YRMLWpXNRQþHQtYHUWLNiOQt
3U$FKRGNDãLNPiSU$P
3U$FKRGNDURYQiSU$P
TSC 0130C
TSC 0550C
KIT A 2011 097
KIT 5780C
KIT 5770C
KIT 5750C
KIT 5760C
RGG 100 01
GDU 0500
RGG 100 02
GDU 0400
TSC 0580C
TSC 0510C
TSC 0480C
TSC 0490C
15
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
'RSRUXþHQpSURVWRURYpWHUPRVWDW\ - programátory
Termostat HONEYWEL, programovatelný v týdenním cyklu
CM 27
Termostat HONEYWEL, programovatelný v týdenním cyklu,
DGDSWLYQtUHåLPPRåQRVWGiONRYpKRRYOiGiQtWHOHIRQHPPRåQRVWSLSRMHQt
UiGLHPt]HQêFKKRGLQDPRåQRVWSLSRMHQtYHQNRYQtKRþLGOD
CM 67
Termostat HONEYWEL, programovatelný v týdenním cyklu,
PRGXODþQtVNRPXQLNDþQtPV\VWpPHP2SHQ7KHUP
CX 51 MC
&KURQRVWDW*5b6/,1SURJUDPRYDWHOQêYWêGHQQtPF\NOXDGDSWLYQtUHåLP
FAMOSO 2000
2VWDWQtGRSRUXþHQi]Dt]HQt
9HQNRYQtþLGOR.20(;7+(50
16
TA-DK
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
Funkce kotle
3URVSUiYQRXIXQNFLPXVtEêWNRWHOSLSRMHQNHOHNWULFNpVtWLSO\QRYpPXSRWUXEtSRWUXEtRWRSQpKRV\VWpPXDRGWDKX
spalin.
Provoz topení
Ekvitermní regulace
(OHNWURQLND NRWOH .6 XPRåXMH SR SLSRMHQt YHQNRYQtKR þLGOD Y\XåtW YêKRG HNYLWHUPQt UHJXODFH WHSORW\ WRSQp
YRG\ 3RGOH ]PQ\ YHQNRYQt WHSORW\ HOHNWURQLND Y\SRþtWiYi SRWHEQRX WHSORWX WRSQp YRG\ WDN DE\ QHGRFKi]HOR NH
]E\WHþQpPX RFKOD]RYiQt Y\WiSQpKR REMHNWX 3RNXG MH ]DSRMHQ VRXþDVQ SURVWRURYê WHUPRVWDW MH PRåQR QDVWDYLW
SRåDGRYDQRXWHSORWXYREMHNWXSRGOHLQGLYLGXiOQtKRSRåDGDYNXXåLYDWHOH7HSORWDVHY\SRþtWiYiSRGOHNLYN\HNYLWHUPQt
UHJXODFH NWHUi MH XUþHQD GYPD ERG\ PLQLPiOQt WHSORW\ WRSQp YRG\ QDS ƒ & SL YHQNRYQt WHSORW QDS ƒ & D
PD[LPiOQt WHSORW\ WRSQp YRG\ QDS ƒ & SL YHQNRYQt WHSORW QDS ƒ & 1HMYêKRGQMãt HNYLWHUPQt NLYNX D GDOãt
SDUDPHWU\UHJXODFHQDVWDYXMHVHUYLVQtSUDFRYQtNSLSURJUDPRYiQtSDUDPHWU$NRWOHYVHUYLVQtPPyGX
OpenTherm+
.RPXQLNDþQt V\VWpP 2SHQ7KHUP XPRåXMH tGLW YêNRQ NRWOH Y ]iYLVORVWL QD SRNRMRYp WHSORW SL SLSRMHQpP
YHQNRYQtP þLGOH NRPSHQ]DFL YêNRQX NRWOH YHQNRYQt WHSORWRX 6\VWpP URYQå XPRåXMH GiONRY QDVWDYLW QNWHUp
SDUDPHWU\NRWOHDVOHGRYDWMHKRþLQQRVWSURWRåHNRWHO.6XPRåXMHYHVSRMHQtVHV\VWpPHP2SHQ7KHUPRERXVPUQRX
komunikaci.
3UR SLSRMHQt WHUPRVWDWX 2SHQ7KHUP MH QXWQR Y SLSRMRYDFtP NRQHNWRUX SRNRMRYpKR WHUPRVWDWX ]DPQLW NDEHO\ YH
VYRUNiFK7D7]DYROQpþHUYHQpNDEHO\SLYHGHQpGRWRKRWRNRQHNWRUX8YROQQpNDEHO\MHQXWQR]DL]RORYDW
-DNR tGtFt MHGQRWNX SRGSRUXMtFt 2SHQ7KHUP GRSRUXþXMHPH SURVWRURYê WHUPRVWDW +RQH\ZHOO &;0& 3RPRFt
WRKRWR WHUPRVWDWX O]H SOQ RYOiGDW NRWHO QDVWDYLW WHSORWX 789 L Ò7 ]REUD]LW SRUXFK\ NRWOH QHER VH LQIRUPRYDW R
RNDPåLWêFKDSRåDGRYDQêFKWHSORWiFKDSURYR]QtPVWDYXNRWOH/]HWDNp]REUD]LWDUFKLYRYDQpSRUXFK\NRWOHFRåMHYHOPL
YêKRGQp SUR VHUYLVQtKR SUDFRYQtND SL RGVWUDRYiQt SRUXFK 7HUPRVWDW SOQt YãHFKQ\ EåQp IXQNFH QDS REVDKXMH
NRPIRUWQtGHQQtYROQSURJUDPRYDWHOQêSURJUDP1DSiMHQtWHUPRVWDWXMH]NRWOHQHSRWHEXMHNHVYpPXSURYR]XEDWHULH
Protizámrazová ochrana kotle
.RWHOMHSURVQtåHQtUL]LND]DPU]QXWtY\EDYHQSURWL]iPUD]RYRXRFKUDQRX3URIXQNFLSURWL]iPUD]RYpRFKUDQ\PXVtEêW
NRWHOSLSRMHQN elektrické síti.
3LSRNOHVXWHSORW\WRSQpYRG\SRGƒ&]DStQiþHUSDGORGRRNUXKXWRSHQt3RNXGVWRXSQHWHSORWDQDGƒ&GRMGHN
Y\SQXWt þHUSDGOD V GREKHP 3L SRNUDþXMtFtP SRNOHVX WHSORW\ RWRSQp YRG\ SRG ƒ& GRMGH N ]DSQXWt KRiNX QD YêNRQ
NMHKRY\SQXWtGRMGHSRGRVDåHQtWHSORW\ƒ&
'DOãtPRåQRVWSURWL]iPUD]RYpRFKUDQ\SRVN\WXMtQNWHUpW\S\SURVWRURYêFKWHUPRVWDW$
Provoz TUV
$XWRPDWLNDNRWOHXSHGQRVWXMHRKHY789SHGSURYR]HPWRSHQt.RWHOKS 35 RMHEH]RKHYX789StSUDYD789
MHPRåQiYH[WHUQtP]iVREQtNX8SURYHGHQtKS 35 CVHRKHY789SURYiGtYSU$WRNRYpPYêPQtNXXKS 35 BVHRKHY
provádí v 80 l zásobníku.
Obsluha a provoz kotle
Uvedení do provozu
8YHGHQtGRSURYR]XDStSDGQRXRSUDYXNRWOHVPtSURYpVWSRX]HVHUYLVQtPHFKDQLNVSODWQêPRVYGþHQtPRGYêUREFH
3HGXYHGHQtPNRWOHGRSURYR]XMHQXWQR]NRQWURORYDWYHãNHUpUHYL]HSO\QHOHNWURDWRSHQt
3LSRMHQê NRWHO MH QXWQR SHþOLY ]NRQWURORYDW ]GD YHãNHUp SRWUXEt D VSRMH MVRX VSUiYQ SLSRMHQ\ D MVRX WVQp 3UR
QDSXãWQtV\VWpPXSRXåLMWHQHMOpSHþLVWRXPNNRXYRGXQHMOpSHILOWURYDQRXGHã"RYRXYRGX3HGYVWXSHPGRNRWOHPXVt
EêWXPtVWQILOWUGRSRUXþXMHPHSRXåtWPDJQHWLFNRX~SUDYXYRG\3LQDSRXãWQtYRG\PXVtEêWNRWHORGSRMHQRGHOHNWULFNp
VtW 3UR ~SOQp QDSXãWQt YRG\ MH QXWQR SHVWDYLW UXþQ WtFHVWQê YHQWLO GR PH]LSRORK\ EX VWLVNHP SiþN\ QD YHQWLOX GR
VWHGX GUiK\ QHER DNWLYDFt HO SRKRQX D Y PH]LSROR]H Y\SQRXW HO QDSiMHQt 3L QDSRXãWQt YRG\ PXVt EêW RWHYHQ\
RGY]GXãRYDFtYHQWLO\QDNRWOLLYV\VWpPX6\VWpPSRQDSOQQtGRWODNRYDWQDFFDEDU]QRYXRGY]GXãQLWDGRSOQLWWODN
1DSOQQtRNUXKX789ERMOHUXVHSURYHGHSRPRFtQDSRXãWFtKRYHQWLOX
17
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
=NRQWURORYDWYVWXSQtWODNSO\QXWVQRVWYãHFKVSRM$RGX]iYUXDåSRVPãRYDþ(OHNWULFNpSLSRMHQtPXVtRGSRYtGDW
StVOXãQêPQRUPiPG$OHåLWiMHSRORKDIi]HY]iVXYFH2GWDKVSDOLQPXVtEêWWVQê2GYRGNRQGHQ]iWXPXVtEêWSURYHGHQ
GRNDQDOL]DFHDVLIRQPXVtEêWQDSOQQDVLPOYRG\
3L VSXãWQt NRWOH MH QXWQR ]DVXQRXW ]iVWUþNX GR Vt"RYp ]iVXYN\ RWHYtW SO\QRYê YHQWLO D VSXVWLW NRWHO WODþtWNHP
=DSQXWR 3L SRYR]X QDVWDYLW YKRGQp RWiþN\ þHUSDGOD SRGOH WHSORWQtKR VSiGX Y V\VWpPX 3RPRFt RYOiGDFt NOiYHVQLFH D
GLVSOHMH MH PRåQR QDVWDYLW YHãNHUp QXWQp SDUDPHWU\ SRGOH 3URJUDPRYDFt StUXþN\ 3R QDVWDYHQt SDUDPHWU$ RG]NRXãHW
funkce kotle.
.URP XYHGHQt NRWOH GR SURYR]X MH SRYLQQRVWt VHUYLVQtKR SUDFRYQtND VH]QiPLW XåLYDWHOH V REVOXKRX NRWOH D ]DSVDW
XYHGHQtNRWOHGRSURYR]XGR]iUXþQtKROLVWX
3RYLQQRVWLVHUYLVQtKRPHFKDQLNDS LXYiGQtNRWOHGRSURYR]X
ª =NRQWURORYDW]GDLQVWDODFH]Dt]HQtRGSRYtGiSURMHNWXDQHERUHYL]L
ª =NRQWURORYDWRGY]GXãQQtNRWOHDWRSQpKRV\VWpPX3HGQDSXãWQtP]NRQWURORYDWWODNYWODNRYpH[SDQ]Qt
QiGREN3D8SR]RUQQtWUDQVSRUWQt]DMLã"RYDFtãURXEHNQDDXWRPDWLFNpPRGY]GXãRYDþL
musí býW]DSURYR]XGRVWDWHþQSRYROHQê
ª =NRQWURORYDWQDSRMHQtSO\QRYRGXRYOiGDFtD]DEH]SHþRYDFtSUYN\SURYpVW]NRXãNXWVQRVWLSO\QRYRGXRG
KODYQtKRX]iYUXSRKRiNYNRWOL8SR]RUQQtMH]DNi]iQRRGY]GXãRYDWSO\QRYRGSHVNRWHO
ª =NRQWURORYDWWVQRVWWRSQpKRRNUXKX
ª Zkontrolovat zapojení elektrické zásuvky, zkontrolovat revizi elektro.
ª Zkontrolovat odtah spalin.
ª Spustit kotel na 20 sekund a znovu odvzdušnit.
ª 9\]NRXãHWUHJXODFLY\WiSQt
ª1DVWDYLWYKRGQpRWiþN\þHUSDGOD
ª 6H]QiPLWSURND]DWHOQXåLYDWHOHVREVOXKRXNRWOH
ª =DSVDWXYHGHQtNRWOHGR]iUXþQtKROLVWX
3URVWRURYê WHUPRVWDW MH GRGiYiQ MDNR ]YOiãWQt StVOXãHQVWYt NRWOH VYRUN\ SUR MHKR ]DSRMHQt Y NRWOL MVRX ] YêURE\
SURSRMHQ\SL]DSRMHQtSURVWRURYpKRWHUPRVWDWXMHQXWQRWXWRSURSRMNXNOpPXRGVWUDQLW
Obsluha kotle
9HãNHUi EåQi REVOXKD NRWOH XåLYDWHOHP MH VRXVWHGQD GR RYOiGDFtKR SDQHOX SRPRFt NWHUpKR O]H ]REUD]LW YHãNHUp
SDUDPHWU\]DGiYDWMHMLFKKRGQRWXD]REUD]LWIXQNþQtDSRUXFKRYpVWDY\NRWOH3RSLSRMHQtQDSiMHFtKRQDSWtSRQNROLND
PLQXWiFK QXWQêFK N RWHVWRYiQt D SURYHGHQt RGY]GXãRYDFtKR SURJUDPX VH HOHNWURQLND SHSQH GR NOLGRYpKR Y\SQXWpKR
stavu. Ve vypnutém stavu je v kotli aktivní protizámrazová ochrana.
=DSQXWt NRWOH VH SURYHGH WODþtWNHP ZAPNUTO =DSQXWt MH LQGLNRYiQR UR]VYtFHQtP NRQWURON\ 3RPRFt WODþtWND
VOLBAMHPRåQR]YROLW GUXK SURYR]X NRWOH LÉTOWRSHQtY\SQXWR SRX]HStSUDYD789D ZIMAWRSHQt L StSUDYD
789]DSQXWD'UXKSURYR]XMHVLJQDOL]RYiQStVOXãQRXNRQWURONRX
'YRXPtVWQêGLVSOHM]REUD]XMHVNXWHþQRXWHSORWXWRSQpYRG\QHER789SRGOHWRKRYHNWHUpPUHåLPXVHNRWHOSUiY
QDFKi]tVYtWtStVOXãQiNRQWUROND1DVWDYHQtSRåDGRYDQpWHSORW\MHPRåQpSRVWLVNXWODþtWND?SRåDGRYDQêGUXKWHSORW\MH
PRåQR QDVWDYLW RSDNRYDQêP VWLVNHP WRKRWR WODþtWND 3RNXG GLVSOHM EOLNi D VYtWt StVOXãQi NRQWUROND SURYHGH VH ]PQD
SRåDGRYDQpKRGQRW\SRPRFtWODþtWHN+ a -1DVWDYHQiKRGQRWDVHRNDPåLWSHQiãtGRDXWRPDWLN\NRWOH
Zobrazení stavu kotle
Na displeji SERVISMH]REUD]HQVWDYNRWOHSLEåQpPSURYR]X
Údaj na displeji Popis stavu
0
3RKRWRYRVWQtVWDYEH]SRåDGDYNXQDWRSHQt
18
1
%ORNRYiQtSRåDGDYNXRKHYX
2
3URYWUiQtVSDORYDFtNRPRU\
3
3HG]DSDORYiQt
4
Zapalování
5
3URYR]YUHåLPXÒ7
6
3URYR]YUHåLPX789
7
'REKþHUSDGODYUHåLPXÒ7RGY]GXãRYDFtSURJUDP
8
'REKþHUSDGODYUHåLPX789
9
1HGRVWDWHþQêWODNY systému
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
Zablokování kotle pro poruchu
9 StSDG ]DEORNRYiQt VH QD GLVSOHML SERVIS REMHYt G$YRG ]DEORNRYiQt tGtFt DXWRPDWLN\ =iURYH VH UR]VYtWt
kontrolka PORUCHA.
ýtVORSRUXFK\ Parametr
0
3RUXFKDQNWHUpKRWHSORWQtKRþLGOD
1
3HNURþHQDWHSORWDEORNRYiQt
2
&K\EQiIXQNFHþLGHO
3
2SDNRYDQêY\VRNêQiU$VWWHSORW\WRSQpYRG\
4
1H~VSãQp]DSDORYiQt
5
=WUiWDSODPHQHSLSURYR]X
6
3RUXFKDKRiNX
7
3RUXFKDSURJUDPRYDQêFKSDUDPHWU$
8
Porucha ventilátoru
9
Porucha ventilátoru
A
Porucha ventilátoru
b
3RUXFKDSURJUDPRYDQêFKSDUDPHWU$
C
Porucha plynového ventilu
D
Porucha plynového ventilu
E
Porucha napájení
F
Porucha procesoru
H
Porucha procesoru
7ODþtWNRRESTARTMHXUþHQRSURRGEORNRYiQtNRWOHSRSRUXãH7DWRSRUXFKDP$åHRGH]QtWVDPDMDNRQDStNODGStOLã
U\FKOê QiU$VW WHSORW\ WRSQp YRG\ 3RWRP VWLVNHP WODþtWND RESTART GRMGH N ]QRYX QDVWDUWRYiQt NRWOH 9 StSDG
RSDNRYiQtSRUXFK\MHQXWQRNRQWDNWRYDWVHUYLVSURRGVWUDQQtSRUXFK\DREQRYHQtSURYR]XNRWOH9HãNHUpSRUXFKRYpVWDY\
DMHMLFKVLJQDOL]DFHMHXYHGHQDY3URJUDPRYDFtStUXþFHNWHUiMHNGLVSR]LFLVPOXYQtPVHUYLV$P
0RåQp]iYDG\DMHMLFKRGVWUDQQt
Závada
'$YRG
2GVWUDQQt
]NRQWURORYDWStYRGSRMLVWN\DYHGHQtQDSiMHFt
konektor k displeji
Svítí kontrolka PORUCHAzablokovaný kotel
zjistit závadu podle kódu, odblokovat kotel
(RESTART),volat servis
0DOêSU$WRN789
nízký tlak vody
zvýšit tlak vody
zanesený red.ventil
Y\þLVWLW
ucpaný filtr
Y\þLVWLW
Nízká teplota TUV
FK\EQQDSURJUDPRYDQiWHSORWD SHSURJUDPRYDWYRODWVHUYLV
.RWHORKtYiSRX]H789 kapající kohoutky
opravit
FK\EQSURJUDPRYiQ\SDUDPHWU\ SHSURJUDPRYDWYRODWVHUYLV
Kotel netopí do ÚT
nesepnutý nebo vadný termostat VHSQRXWQHERY\PQLW
X]DYHQêYHQWLOÒ7
RWHYtWSHSURJUDPRYDWYRODWVHUYLV
Chyba 5 - signál plamene nedostatek plynu
zkontrolovat dodávku plynu, volat servis
Chyba 9 - nízký tlak vody UR]HSQXWêWODNRYêVStQDþYRG\
doplnit vodu do systému,volat servis
Chyba 1,2,3
SHKiWêNRWHO
]iVDKRFKUDQ\WHSORW\MHGQRWOLYêFKSUYN$
]NRQWURORYDWRWHYHQtYHQWLO$YRG\Y\þLVWLWILOWU
volat servis
Ostatní chyby
YiåQiSRUXFKDNRWOH
volat servis
Displej nesvítí
QHQtQDSWt
3O\QRYpNRQGHQ]DþQtNRWOHKS 35QHVPtEêWSRXåLW\NMLQêP~þHO$PQHåMHXYHGHQRYQiYRGXNLQVWDODFLDREVOX]HNRWOH
19
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
6SXãWQtNRWOHGRSURYR]X
1) 3LSRMWHNRWHONHOHNWULFNpVtWL]DVXQXWtP]iVWUþN\StYRGQtã$U\VRXþiVWNRWOHGRVSUiYQIi]RYDQp]iVXYN\
2) 2WHYHWHX]DYtUDFtDUPDWXUXQDStYRGXSO\QXGRNRWOH
3) 2WHYHWHX]DYtUDFtDUPDWXU\StYRGXNRWRSQpPXV\VWpPX
4) 1DVWDYWHSRåDGRYDQRXWHSORWXQDGLVSOHMLRYOiGDFtKRSDQHOXStSQDSURVWRURYpPWHUPRVWDWXSRNXGMHSLSRMHQ
ke kotli.
5) =DSQWHKODYQtY\StQDþQDRYOiGDFtPSDQHOXNRWOH
3HUXãHQtSURYR]XNRWOH
.UiWNRGREp SHUXãHQt SURYR]X NRWOH SURYHWH VQtåHQtP QDVWDYHQp WHSORW\ QD GLVSOHML RYOiGDFtKR SDQHOX QHER
SURVWRURYpPWHUPRVWDWXStSDGQY\SQXWtPKODYQtKRY\StQDþH
Pro dlouhodobé odstavení kotle Y\SQWHKODYQtY\StQDþQDRYOiGDFtPSDQHOXX]DYHWHSO\QRYRXX]DYtUDFtDUPDWXUX
SHGYVWXSHPGRNRWOHDNRWHORGSRMWHRGHOHNWULFNpVtWY\WDåHQtP]iVWUþN\SRK\EOLYpKRStYRGXNRWOH]H]iVXYN\
Instalace kotle
.RWHO VPtLQVWDORYDWSRX]H VHUYLVQt ILUPD VSODWQêP RSUiYQQtPSURYiGW PRQWiåH D RSUDY\ SO\QRYêFK VSRWHELþ$ 1D
LQVWDODFLNRWOHPXVtEêW]SUDFRYiQSURMHNWGOHSODWQêFKSHGSLV$
=DSRMHQt NRWOH PXVt RGSRYtGDW SODWQêP SHGSLV$P QRUPiP D QiYRGX N REVOX]H =D ãNRG\ NWHUp Y]QLNO\ FK\EQêP
]DSRMHQtPYêUREFHQHRGSRYtGi3L~GUåEDþLãWQtVHPXVtGRGUåRYDWSHGHSVDQpSRN\Q\SRGOHWRKRWRQiYRGXGRGDQpKR
VNRWOHP 1D LQVWDODFL NRWOHPXVt EêW]SUDFRYiQ SURMHNW SRGOH SODWQêFK SHGSLV$ 8YHGHQtNRWOHGRSURYR]X DStSDGQRX
RSUDYXVPtSURYpVWSRX]HVHUYLVQtPHFKDQLNVSODWQêPRVYGþHQtPRGYêUREQtKR]iYRGX
=DSRMHQt NRWOH PXVt RGSRYtGDW SODWQêP SHGSLV$P QRUPiP D QiYRGX N REVOX]H =D ãNRG\ NWHUp Y]QLNO\ FK\EQêP
]DSRMHQtPYêUREFHQHRGSRYtGi3L~GUåEDþLãWQtVHPXVtGRGUåRYDWSHGHSVDQpSRN\Q\SRGOHWRKRWRQiYRGXGRGDQpKR
s kotlem.
8PtVWQtNRWOH
3URVWHGtYHNWHUpPMHNRWHOXPtVWQMHSURVWHGtRE\þHMQpGOHý61
.RQGHQ]DþQtNRWOH.6YSURYHGHQt&&&&&&PRKRXEêWXPtVWQ\LYPDOêFKPtVWQRVWHFKEH]
SRWHE\ YWUDFtFK RWYRU$ .RWOH .6 PDMt X]DYHQRX VSDORYDFt NRPRUX RGHEtUDMt VSDORYDFt Y]GXFK ] YHQNRYQtKR
SURVWRUX = KOHGLVND REMHPX PtVWQRVWL D YWUiQt PtVWQRVWL QHSODWt åiGQp RPH]HQt 9êYRG VSDOLQ PXVt RGSRYtGDW SODWQêP
SHGSLV$P7HFKQLFNiSUDYLGOD*
Pokud jsou kotle KS 35 napojeny na samostatný komín a spalovací vzduch berou z místnosti, ve které je kotel
XPtVWQMHQXWQRGRPtVWQRVWL]DMLVWLWStVXQY]GXFKXRWYRUHPRYHOLNRVWLGP2/10 kW výkonu kotle.
3L LQVWDODFL D XåtYiQt NRWOH PXVt EêW ] G$YRGX SRåiUQt EH]SHþQRVWL GRGUåHQ\ SHGSLV\ GOH ý61 ]HMPpQD
GRGUåHQtQHMPHQãtFKStSXVWQêFK Y]GiOHQRVWt RG SRYUFKX KRODYêFK PDWHULiOX 'RMGHOL NH ]PQ SURVWHGt Y SURVWRUX Y
QPåMHNRWHOXPtVWQQDS]G$YRGXSUiFHVWNDYêPLQiWURYêPLKPRWDPLOHSLGO\DSRGY\SQWHNRWHOStSDGQRGSRMWH
NRWHORGHOVtW
1HMPHQãtStSXVWQiY]GiOHQRVWYQMãtFKREU\V$NRWOHDNRXRYRGXRGKPRWWåFHDVWHGQKRODYêFKNWHUpSR]DSiOHQt
EH] GRGiYN\ GDOãt WHSHOQp HQHUJLH XKDVQRX VWXSQ KRODYRVWL % &1, C2 ± YL] StORKD PXVt EêW QHMPpQ PP
1HMPHQãtY]GiOHQRVWRGKPRWOHKFHKRODYêFKSR]DSiOHQtKRtDVKRtVWXSQKRODYRVWL&3 ) je 20 mm. Vzdálenost 20
PPPXVtEêWGRGUåHQDWDNpYStSDGåHVWXSHKRODYRVWLQHQtSURNi]iQ
1D WHSHOQp ]Dt]HQt D GR Y]GiOHQRVWL PHQãt QHå MH EH]SHþQi Y]GiOHQRVW QHVPMt EêW NODGHQ\ SHGPW\ ] KRODYêFK
KPRWQHMPHQãtY]GiOHQRVWRGKRODYêFKKPRWYHVPUXKODYQtKRViOiQtMHPPDYRVWDWQtFKVPUHFKPP
8PtVWQt NRWOH PXVt EêW ]YROHQR WDN DE\ E\O NRWHO StVWXSQê SUR EåQRX REVOXKX D ~GUåEX 9HGOH NRWOH PXVt EêW
PLQLPiOQtY]GiOHQRVWP]DNRWOHPPDSHGNRWOHPPLQLPiOQY]GiOHQRVWPSURPRQWiåDRSUDY\9QH]E\WQpP
StSDGO]HNRWHOLQVWDORYDWGRSURYR]XLEH]ERþQtKRPtVWDQDSGRNXFK\VNpOLQN\SLRSUDYDYêPQQNWHUêFKGtO$
NRWOHYãDNEXGHQXWQRYQNWHUêFKStSDGHFKQDQiNODG\SURYR]RYDWHOHFHOêNRWHOGHPRQWRYDW.HVSUiYQpþLQQRVWLNRWOH
PXVtEêWNRWHOXPtVWQQDYRGRURYQpSRGORåFHSRGOD]HVGRVWDWHþQRXQRVQRVWt
(OHNWULFNpNU\Wt,3XPRåXMHNRWHOXPtVWLWGOHý61YNRXSHOQGR]yQ\
3LSRMHQtQDHOHNWULFNRXVt"
.RWHOMHY\EDYHQWURMåLORYêPStYRGHPVYLGOLFt3LSRMXMHVHGRVt"RYp]iVXYN\XPtVWQpSREOtåNRWOHPD[PRG
NRWOH =iVXYND PXVt VSORYDW RFKUDQX QXORYiQtP QHER ]HPQQtP 3UR VSUiYQRX þLQQRVW ]DSDORYiQt D VQtPiQt SODPHQH
PXVt EêW Ii]RYê YRGLþ XPtVWQ QDOHYR D QXORYê YRGLþ QDSUDYR RG ]HPQtFtKR NROtNX ,QVWDODFL ]iVXYN\ SLSRMHQt
SURVWRURYpKRWHUPRVWDWXDYHQNRYQtKRþLGODDVHUYLVHOHNWULFNpþiVWLNRWOHVPtSURYiGWRVREDVRGERUQRXNYDOLILNDFtGOH†
Y\KOiãN\þ6E
20
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
=DND]XMH VH SRXåLWt SURGORXåHQêFK NDEHO$ V QHVSUiYQêP ]DSRMHQtP YRGLþ$ .RWHO QHVPt EêW WUYDOH SLSRMHQ QD
SURGOXåRYDFtã$UX
3LSRMHQtUHJXODþQtFKSUYN$
Kotle KS MVRX Y\EDYHQ\ ]iNODGQtPL UHJXODþQtPL RYOiGDFtPL D ]DEH]SHþRYDFtPL SUYN\ 3UR ]YêãHQt KRVSRGiUQRVWL
SURYR]XDXåLYDWHOVNpKRNRPIRUWXMHYKRGQpNHNRWOLSLSRMLWSURVWRURYêWHUPRVWDWQHERSURJUDPiWRUStSDGQLYHQNRYQt
þLGOR7\WR RYOiGDFtSUYN\PXVt EêW VFKYiOHQp QD230 V V YODVWQtP ]GURMHP HOHNWLQ\QHER V PHFKDQLFNêPSHStQiQtP
3LSRMRYDFtYRGLþPXVtEêWGYRXåLORYêRSU$H]XPP21DSWtQDVYRUNiFKSURSLSRMHQtVStQDFtFKNRQWDNW$
prostorového termostatu je 24 V 'RSRUXþHQpWHUPRVWDW\ D RVWDWQt GRSRUXþHQi ]Dt]HQt MVRX XYHGHQ\ Y NDSLWROH =YOiãWQt
StVOXãHQVWYtNRWO$
3URYR] NRWO$ .6 MH PRåQR tGLW QDVWDYHQtP SRåDGRYDQp WHSORW\ QD GLVSOHML RYOiGDFtKR SDQHOX SURVWRURYêP
WHUPRVWDWHPYHQNRYQtPþLGOHPQHERWHUPRVWDWHPVHV\VWpPNRPXQLNDFH2SHQ7KHUP
3Lt]HQtSURYR]XNRWOHSRX]HQDVWDYHQtPSRåDGRYDQpWHSORW\RWRSQpYRG\SRPRFtSUYN$QDRYOiGDFtPSDQHOXPXVt
EêWSURSRMHQ\VYRUN\7D7YNRQHNWRUXSURSLSRMHQtWHUPRVWDWX
3LSRMHQtSURVWRURYpKRWHUPRVWDWX
/]H SRXåtW OLERYROQê WHUPRVWDW VH VStQDFtP EH]QDS"RYêP NRQWDNWHP QD 9 /]H SRXåtW URYQå SURJUDPiWRU V
GHQQtP QHER WêGHQQtPUHåLPHP7HUPRVWDWMH SLSRMHQ QD VYRUN\ 7 D 7 Y NRQHNWRUX SUR SLSRMHQt Vt"RYpKR QDSiMHQt
Teplota topné vody je potom nastavena na projektovanou teplotu.
3LSRMHQtYHQNRYQtKRþLGOD
9HQNRYQtþLGORMHQXWQRSLSRMLWGRNRQHNWRUXSURSLSRMHQtVt"RYpKRQDSiMHQt9HQNRYQtþLGORMHSLSRMHQRQDVYRUN\
R]QDþHQp S3 a B4 VWtQQêP NDEHOHP SU$H] [ PP2 GpOND PD[ P 9 WRPWR StSDG MH QXWQR QDVWDYLW
parametry pro ekvitermní regulaci. Toto nastavení provádí servisní pracovník.
Regulátor OpenTherm+
2YOiGDFtDXWRPDWLNDNRWOHXPRåXMHSLSRMHQtDVSROXSUiFLVUHJXOiWRUHPV\VWpPX2SHQ7KHUP
3LSRMHQtNRWOHNRWRSQpPXV\VWpPX
3LSRMHQtNRWOHNWRSQpPXV\VWpPXNSRWUXEtXåLWNRYpYRG\DNSRWUXEtStYRGXSO\QXGRSRUXþXMHPHSURYpVWNXORYêPL
X]iYU\3URRGYRGNRQGHQ]iWXDSHSDGSRMLVWQpKRYHQWLOXVORXåtVLIRQNWHUêPiSHSDGGRNDQDOL]DFH -H QXWQRSRXåtW
SHUXãRYDþRGYRGXNRQGHQ]iWXDE\E\ODNRQWURODSURWLXFSiQtDQiVOHGQpPXVWRXSiQtNRQGHQ]iWXDåGRVSDORYDFtNRPRU\
3HG XYHGHQtP NRWOH GR SURYR]X VH PXVt VLIRQ QDSOQLW YRGRX 2GãURXERYDW KDGLFRYRX VSRQX ] SRMLã"RYDFtKR YHQWLOX
KDGLþNXVHMPRXWGRO$DSHVQLGRVLIRQXQDOtWDVL POYRG\+DGLþNXQDVDGLW]SWQD SRMLã"RYDFtYHQWLODSLWiKQRXW
hadicovou sponou.
3HGSLSRMHQtPNRWOHQDWRSQêV\VWpPMHQXWQRWHQWRV\VWpPiGQY\þLVWLW.RWHOMHY\EDYHQþHUSDGOHPQDNWHUpPMH
PRåQRQDVWDYLWU\FKORVWSURXGQtYRG\YV\VWpPX3HGþHUSDGOHPQDYVWXSX]WRSQpKRV\VWpPXGRNRWOHPXVtEêWPH]L
NXORYêYHQWLODþHUSDGORXPtVWQILOWU)LOWUGRSRUXþXMHPH PRVD]QêVERþQtPþLãWQtPQHERStPRNXORYêYHQWLOVH
]DEXGRYDQêPILOWUHP)LOWUVHPXVtþLVWLWPLQLPiOQMHGQRXURþQSRGOHYHOLNRVWLDVWitV\VWpPX3URYiGQt~GUåE\ILOWUXMH
]QDþQ XVQDGQQR MHOL SHG L ]D ILOWU QDPRQWRYiQ NXORYê YHQWLO )LOWU ]DQHVHQê QHþLVWRWDPL P$åH EêW StþLQRX ]YêãHQp
KOXþQRVWLNRWOH
1D StSDG\ ]DQHVHQt YêPQtNX QHER þHUSDGOD QHþLVWRWDPL ]H V\VWpPX VH QHY]WDKXMH ]iUXND 7YUGRVW YRG\ Y WRSQpP
V\VWpPXQHVPtEêWYWãtQHåPYDOO3URRWRSQêV\VWpPGRSRUXþXMHPHþLVWRXILOWURYDQRXGHã"RYRXYRGX
'RY\WiSFtKRV\VWpPXVHQHVPtSLGiYDWåiGQpFKHPLNiOLHNWHUpQHMVRXSURW\WR~þHO\VFKYiOHQpYêUREFHP3RXåLWt
QHYKRGQêFKFKHPLNiOLtP$åHSRãNRGLWþHUSDGORYêPQtNQHERMLQpþiVWLNRWOH=DW\WRãNRG\YêUREFHQHRGSRYtGi
9NRWOLMHXPtVWQDH[SDQ]QtQiGREDRREMHPXONWHUiXPRåXMHSLSRMHQtNRWOHQDX]DYHQêWRSQêV\VWpP3RNXG
WRY\åDGXMHWRSQêV\VWpPMHPRåQRSLSRMLWGDOãtWODNRYRXQiGREX
0H]LYêVWXSQtDYVWXSQtWHSORWRXWRSQpYRG\VHGRSRUXþXMHWHSORWQtUR]GtOƒ&
3LUHNRQVWUXNFLY\WiSQtQHERYQRYpPV\VWpPXGRSRUXþXMHPHPiORREVDKRYiWRSQiWOHVDDUR]YRG\YFRQHMPHQãtFK
GLPHQ]tFK 3LVStYi WR N U\FKOpPX QiEKX FHOp VRXVWDY\ D U\FKOp UHDNFL QD ]PQ\ WHSORW\ 3UR HNRQRPLFNp Y\XåLWt
NRQGHQ]DþQtKRUHåLPXMHQXWQRGLPHQ]RYDWRWRSQRXVRXVWDYXQDWHSORWQtVSiGƒ&
3UR ]DMLãWQt PLQLPiOQtKR SU$WRNX RWRSQp YRG\ NRWOHP PXVt EêW SL SRXåLWt WHUPRVWDWLFNêFK YHQWLO$ DOHVSR MHGHQ
RNUXK SHV QHX]DYtUDWHOQp RWRSQp WOHVR QDS :& NRXSHOQD 9 QHMQLåãtP ERG Y\WiSFtKR V\VWpPX PXVt EêW XPtVWQ
Y\SRXãWFtYHQWLO
.RWHO MH Y\EDYHQ VStQDþHP WODNX Y V\VWpPX PLQLPiOQt WODN Y V\VWpPX PXVt EêW EDU 0D[LPiOQt YêãND RWRSQp
VRXVWDY\MHP0LQLPiOQtYêãNDRWHYHQpH[SDQ]QtQiGRE\P
21
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
Výstup kondenzátu
3HGVSXãWQtPNRWOHPXVtEêWVLIRQQDSOQQDVLPOYRG\Výstup kondenzátu musí být proveden do kanalizace a
QHVPtEêWXSUDYHQQHEREORNRYiQ9StSDGY\SRXãWQtNRQGHQ]iWXGRNDQDOL]DFHPXVtXåLYDWHOSRVWXSRYDWSRGOH
StVOXãQêFKUHJLRQiOQtFKQHERQiURGQtFKSHGSLV$DYStSDGQXWQRVWLSRXåtWQHXWUDOL]DþQt]Dt]HQt
Rozbor kondenzátu
Ukazatel MJ
pH
Dusitany
mg.l-1
0&X
mg.l-1
Olovo (Pb)
mg.l-1
Kadmium (Cd)mg.l-1
Zinek (Zn)
mg.l-1
=MLãWQiKRGQRWD
2,4-3,1
0,01
0,220
0,009
<0,0005
0,120
3LSRMHQtNSRWUXEtXåLWNRYpYRG\
9êUREFHNRWOHXSR]RUXMHSURYR]RYDWHOHNRWOHQDMDNRVWSRXåtYDQpYRG\SURRWRSQêV\VWpPLRKHY7899QNWHUêFK
StSDGHFKMHSRXåLWiYRGDStOLãWYUGiQHERYiSHQLWiQHRGSRYtGDMtFtK\JLHQLFNêPSHGSLV$PSURSLWQRXYRGXKODYQ]H
VWXGQtQHERMLQêFKQHNRQWURORYDWHOQêFK]GURM$9WFKWRStSDGHFKPXVtEêWYRNUXKXY\WiSQtLStYRGX789]DEXGRYiQD
DOHVSR PDJQHWLFNi ~SUDYD YRG\ 3RNXG QHEXGH SRXåtYDQi YRGD RGSRYtGDW SODWQêP SHGSLV$P D GRMGH N ]DQHVHQt
YêPQtNX YRGQtP NDPHQHP QHEXGH RGVWUDQQt WpWR ]iYDG\ SRYDåRYiQR ]D ]iUXþQt RSUDYX D QiNODG\ QD RSUDYX EXGH
KUDGLWXåLYDWHO
3RNXGMHRKHY789SURYR]RYiQQDQt]NpWHSORW\NROHPDåƒ&MHGRSRUXþHQRDOHVSRMHGQRXWêGQ]YêãLWWHSORWX
789QDƒ&SRGREXKRGLQ\SURRGVWUDQQtEDNWHULtYERMOHUX
3LSRMHQtNH[WHUQtPX]iVREQtNX789
.RWHO'DNRQ.65MHY\EDYHQVYRUNRYQLFt;SURSLSRMHQtH[WHUQtKRERMOHUXSURStSUDYX7891DWRPWRNRQHNWRUX
MVRX Y\YHGHQ\ SRWHEQp YRGLþH SUR SLSRMHQt SRKRQX WURMFHVWQpKR YHQWLOX D WHSORWQtKR þLGOD 3RKRQ WURMFHVWQpKR YHQWLOX
musí být na 24 V ∼VYQLWQtPUHOp3LVHSQXWpPNRQWDNWXHOHNWURQLN\NRWOHSRåDGDYNXQD789PXVtSRKRQSHVWDYLW
YHQWLOGRSRORK\RKHYX789SLUR]HSQXWpPNRQWDNWXHOHNWURQLN\EXGHYHQWLOYSROR]HÒ77HSORWQtþLGORMHW\S17&V
KRGQRWRXRGSRUXN2KPSLWHSORWƒ&ýLGORPXVtEêWXPtVWQRYMtPFHFFDY DåYêãN\ERMOHUXDPXVtEêW
]DMLãWQGRVWDWHþQêSHQRVWHSODPH]LMtPNRXDþLGOHP
(OHNWURQLNDNRWOHPXVtEêWQDVWDYHQDSURSURYR]VH]iVREQtNHP7899VHUYLVQtPUHåLPXMHQXWQRQDVWDYLWSDUDPHWU 1 na
]iVREQtN789StSDGQSDUDPHWU 4QDPD[SRåDGRYDQêYêNRQGR7893RNXGNRWHOSL SRåDGDYNXQD789
SUDFXMHGRRWRSQpVRXVWDY\MHPRåQR]PQLWSRORKXWURMFHVWQpKRYHQWLOX]PQRXSDUDPHWUXA QHER±]PQDSRORK\
WURMFHVWQpKRYHQWLOX9ODVWQtQDVWDYHQtSRåDGRYDQpWHSORW\789YERMOHUXVHSURYHGHQDRYOiGDFtPSDQHOXNRWOH
'RSRUXþHQp]DSRMHQt
22
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
=DSRMHQtYêYRG$VYRUNRYQLFH[
6RXSUDYDSURSLSRMHQtH[WHUQtKR]iVREQtNXNHNRWOL.65
Souprava obsahuje:
1. Trojcestný ventil
- Honeywell 9&04SLSRMHQt³YQMãt]iYLW
7HSORWQtþLGORGRMtPN\+RQH\ZHOO7%%VQtPiQtWHSORW\789Y bojleru )
3. Konektor sYRGLþLSURSLSRMHQtWURMFHVWQpKRYHQWLOXNRQHNWRU0ROH[0LQLILWW\S
- dutinka - typ 5556
YRGLþH&<$PP2
=DSRMHQtYRGLþ$KQGpODQNR&<$GpONDXNRQþHQYRGLþRYRXNRQFRYNRXGRVYRUN\þ;
]NRQHNWRUXPRGUpODQNR&<$GpONDXNRQþHQYRGLþRYRXNRQFRYNRXGRVYRUN\þ;
VHUYRSRKRQXþHUQpODQNR&<$GpONDXNRQþHQYRGLþRYRXNRQFRYNRXGRVYRUN\þ;
3LSRMHQtNRWOHNSO\QRYpPXSRWUXEt
3HGSLSRMHQtPSO\QRYRGXQDNRWHO PXVtEêWSO\QRYRGRG]NRXãHQD ]UHYLGRYiQ3RQDSRMHQtQDNRWHO PXVtVHUYLVQt
SUDFRYQtNSH]NRXãHWYãHFKQ\SO\QRYpVSRMHYþHWQSRWUXEtDDUPDWXUYNRWOLQDWVQRVW
Instalace odtahu
3RGOHý61(1MHNRWHOVFKYiOHQY provedení C13,C33,C43,C53,C83.
Provedení C13:
3RWUXEtSURStYRGVSDORYDFtKRY]GXFKXDRGYRGVSDOLQMHLQVWDORYiQRYRGRURYQQDYQMãtREYRGRYpVWQ9\~VWQt
WFKWRSRWUXEtMHEXVRXRVpQHERQDY]iMHPWDNEOt]NRVHEHXPtVWQpåHSRGOpKDMtVWHMQêPSRYWUQRVWQtPSRGPtQNiP
23
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
Provedeni C 33
3RWUXEtSURStYRGVSDORYDFtKRY]GXFKXDRGYRGVSDOLQMHLQVWDORYiQRVYLVOH9\~VWQtWFKWRSRWUXEtMHEXVRXRVp
QHERQDY]iMHPWDNEOt]NRVHEHXPtVWQpåHSRGOpKDMtVWHMQêPSRYWUQRVWQtPSRGPtQNiP
Provedeni C 43
3RWUXEt SUR StYRG VSDORYDFtKR Y]GXFKX D RGYRG VSDOLQ MH SLSRMHQR NH GYPD SRWUXEtP VSROHþQp ãDFKW\ 9\~VWQt
WFKWRSRWUXEtMHEXVRXRVpQHERQDY]iMHPWDNEOt]NRVHEHXPtVWQpåHSRGOpKDMtVWHMQêPSRYWUQRVWQtPSRGPtQNiP
Provedeni C 53
3RWUXEt SUR StYRG VSDORYDFtKR Y]GXFKX D RGYRG VSDOLQ MH QDY]iMHP RG VHEH RGGOHQR 9\~VWQt WFKWR SRWUXEt MH
v]yQiFKUR]GtOQêFKWODN$
24
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
Provedeni C 83
3RWUXEt SUR StYRG VSDORYDFtKR Y]GXFKX D RGYRG VSDOLQ MH QDY]iMHP RG VHEH RGGOHQR 3tYRG Y]GXFKX MH SLSRMHQ
k]Dt]HQtSURWLS$VREHQtYWUXDRGYRGVSDOLQNVDPRVWDWQpPXQHERVSROHþQpPXNRPtQX
3tYRG Y]GXFKX D RGWDK VSDOLQ P$åH EêW SURYHGHQ NRD[LiOQtP SRWUXEtP R SU$PUX PP VHVWDYHQêP ] GtO$
XUþHQêFKSURNRQGHQ]DþQtNRWOHNWHUpMHPRåQRVLREMHGQDWSRGOHSRåDGDYN$SURMHNWXKRUL]RQWiOQtQHERYHUWLNiOQtRGWDK
YþHWQWVQtFtFKPDQåHWDSU$FKRGHNVWHFKRX-HWDNpPRåQpSRXåtWUR]GORYDþH]DNRWOHPDYpVWVDPRVWDWQpSRWUXEtSUR
StYRGY]GXFKXSURVSDORYiQtDRGYRGVSDOLQ3URUR]PDQLWRVWYDULDQWHãHQtRGWDK$QHMVRXW\WR]DKUQXW\Y]iNODGQtFHQ
NRWOHDOH]iND]QtNVLMHP$åHREMHGQDWMDNR]YOiãWQtStVOXãHQVWYtNRWOH
=iNODGQtSRåDGDYN\QDY\~VWQtRGWDK$VSDOLQRGVSRWHELþ$VKRiNHPVQXFHQêPStYRGHPVSDORYDFtKRY]GXFKXDV
QXFHQêPRGWDKHPVSDOLQVHtGtWHFKQLFNêPLSUDYLGO\73**]HGQH
.RQNUpWQt SURYHGHQt RGWDK$ VSDOLQ PXVt EêW QDYUåHQR D ]SUDFRYiQR Y SURMHNWX ]DSRMHQt NRWOH SL UHVSHNWRYiQt
VWDQGDUGQtFKSUDYLGHOSURRGYRGNRQGHQ]iWXD]DPH]HQtYQLNXGHã"RYpYRG\GRNRWOH
Výrobcem povolená maximální délka koaxiálního odvodu spalin:
Horizontální potrubí - 3,5m; vertikální potrubí - 3 m.
3LSRXåLWtUR]GORYDþHDSRWUXEtSURRGNRXHQtDQDViYiQt∅PPQHVPtEêWVRXþHWYWãtQHåP
3LPRQWiåLSRWUXEtPXVtEêWGRGUåHQVSiGVPUHPGRNRWOH
25
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
Horizontální koaxiální odtah ∅100/60
Vertikální koaxiální odtah ∅100/60
26
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
27
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
Dvoutrubkové provedení ∅100/60
Dvoutrubkové provedení ∅80
28
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
29
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
Odtah spalin do komína, sání z místnosti
30
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
31
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
32
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
3URYR]QtSHGSLV\
Provoz
3HGPRQWiåtNRWOHPXVtPtWXåLYDWHORGSO\QiUQ\SRYROHQtNSLSRMHQtNRWOHQDSO\QRYRXStSRMNX7RWRSLSRMHQtPXVt
EêWSURYHGHQRGOHý61DSHGNRWOHPPXVtEêWRVD]HQX]iYUSO\QX7HQPXVtEêWVQDGQRStVWXSQêREVOX]HNRWOH
.RWHOPXVtEêWWDNpRVD]HQYRGQtPILOWUHPSHGYVWXSHPGRNRWOHDNRWRSQpPXV\VWpPXSLSRMHQX]DYtUDFtPLDUPDWXUDPL
Kotel smí obsluhovat pouze osoby seznámené s funkcí kotle a jeho ovládáním. Seznámení s funkcí je povinen provést
po uvedení do provozu servisní mechanik.
9 StSDGHFK NG\ E\ PRKO\ NH NRWOL YQLNQRXW KRODYp QHER YêEXãQp SO\Q\ þL SiU\ QDStNODG SL QDWtUiQt OHSHQt
OLQROHDDSRGPXVtEêWNRWHOYþDVRGSRMHQRGHOHNWULFNpVtWDPXVtEêWX]DYHQStYRGSO\QX
3LVSUiYQpPVHt]HQtRWiþHNþHUSDGODPiEêWUR]GtOWHSORWY\WiSFtYRG\QDYVWXSXDYêVWXSXNRWOHDåƒ&3L
PHQãtPVSiGXW]QSLY\ããtFKRWiþNiFKþHUSDGODMHNRWHOKOXþQMãt3LYWãtPVSiGXW]QSLQLåãtFKRWiþNiFKþHUSDGOD
GRFKi]tNQHGRVWDWHþQpPXY\SODFKRYiQtYêPQtNXDSHKtYiQtYRG\YNRWOL
%H]SHþQRVWSURYR]XNRWOH
ª 3LLQVWDODFLDXåtYiQtNRWOHPXVtEêWGRGUåHQ\YãHFKQ\EH]SHþQRVWQtSHGSLV\]HMPpQDý613RåiUQt
EH]SHþQRVWORNiOQtFKVSRWHELþ$D]GURM$WHSOD
ª .RWHOREVOXKXMWHGOHSRN\Q$YQiYRGXNPRQWiåLDREVOX]HNRWOH
ª 2EVOXKXNRWOHVPtSURYiGWMHQGRVSOpRVRE\'WLQHVPtEêWSRQHFKiQ\XNRWOHEH]GR]RUXGRVSOpRVRE\
ª 3O\QRYpNRWOH.6QHVPtEêWSRXåLW\NMLQêP~þHO$PQHåMHXYHGHQRY tomto návodu.
ª 9PtVWQRVWLYHNWHUpMHNRWHOXPtVWQQHVPtEêWSO\QRPUDQLKODYQtX]iYUSO\QX
ª 3RYUFKNRWOHVHVPtþLVWLWSRX]HEåQêPLQHKRODYêPLþLVWLFtPLSURVWHGN\
ª 2EVOXKDNRWOHVPtSRX]HVSRXãWWNRWHOGRSURYR]XQDVWDYRYDWWHSORW\QDWHUPRVWDWHFKRGVWDYRYDWNRWHO]SURYR]XD
kontrolovat jeho provoz.
ª 'RSRUXþHQiaktivní ochranaNRWOHSURWL]DPU]QXWtMHY\XåLWtSURWL]iPUD]RYpIXQNFHNRWOHMDNRpasivní ochranu kotle
O]HSRXåtWNDSDOLQXV nízkým bodem mrznutí a antikorozivníPL~þLQN\)5,7(50YPD[LPiOQtNRQFHQWUDFL2:1 (2 díly
vody + 1 díl FRITERMu).
ª 9SURVWRUXNGHMHNRWHOXPtVWQQHVPtEêWVNODGRYiQåiGQêKRODYêPDWHULiOGHYRSDStUQDIWDDMLQpKRODYpPDW
ª =DRNROQRVWtYHGRXFtFKNQHEH]SHþtSHFKRGQpKRY]QLNQXWtKRODYêFKSO\Q$QHERSDUSLQLFKåE\PRKORY]QLNQRXW
SHFKRGQpQHEH]SHþtSRåiUXQHERYêEXFKXQDSSLOHSHQtOLQROHD39&DSRGPXVtEêWNRWHOY\D]HQ]SURYR]X
ÒGUåED
ÒGUåED NRWOH '$.21 Pi EêW SURYiGQD SUDYLGHOQ PLQLPiOQ MHGQRX ]D URN QNWHURX ]H VPOXYQtFK VHUYLVQtFK
ILUHPXYHGHQêFKYVH]QDPXMHQåMHSLORåHQNWRPXWRQiYRGXGRGiYDQpPXVNRWOHP3LSUDYLGHOQp~GUåEMH]DSRWHEt
]NRQWURORYDW WVQRVW YãHFK VSRM$ YRGQtKR D SO\QRYpKR SRWUXEt ]NRQWURORYDW IXQNFL YãHFK RYOiGDFtFK UHJXODþQtFK D
]DEH]SHþRYDFtFK SUYN$ 'iO Y\þLVWLW YQLWQt SURVWRU NRWOH Y\VDYDþHP ILOWU SHG þHUSDGOHP VSDORYDFt NRPRUX KRiN D
SURSOiFKQRXWYêPQtN
ýLãWQtSRYUFKXNRWOH
3RYUFKRSOiãWQtNRWOHVPtXåLYDWHOþLVWLWEåQêPLVDSRQiWRYêPLSURVWHGN\DWRVHWHQtPYOKNêPKDGtNHPWDNDE\VH
vlhkost nedostala na ovládací prvky kotle, aby nedošlo k poškození kotle.
Protikorozní ochrana zásobníku TUV
9QLWQt SRYUFK ]iVREQtNX 789 ERMOHUX MH SURWL NRUR]L FKUiQQ VPDOWHP D RFKUDQQRX KRþtNRYRX HOHNWURGRX
XPtVWQRX XYQLW ERMOHUX YMHKR KRUQt þiVWL %KHP SURYR]X GRFKi]t NRSRWHEHQt RFKUDQQp HOHNWURG\ MH QXWQR MHMt VWDY
SUDYLGHOQYUiPFLURþQtSURKOtGN\NRQWURORYDW±SRGOHPtVWQtFKSURYR]QtFKSRGPtQHNLþDVWMLQDSSHGWRSQRXVH]yQRX
DSRWRSQpVH]yQ
'HPRQWiåDNRQWURODHOHNWURG\
1. =DYHWHDUPDWXUXStYRGXVWXGHQpXåLWNRYpYRG\QDYVWXSXGRNRWOH
2. 3URYHWHVQtåHQtKODGLQ\YRG\Y]iVREQtNXSHVY\SRXãWFtYHQWLOXPtVWQêYGROQt]DGQtþiVti bojleru.
3. 2GSRMWH]HPQLFtYRGLþPDWLFRYêPNOtþHPþDNOtþHPþHOHNWURGXY\ãURXEXMWH
4. 9StSDG]PHQãHQtSU$PUXHOHNWURG\QDDåPPSURYHWHMHMtYêPQX]DQRYRX
5. 3HGQDãURXERYiQtPHOHNWURG\]SWGRERMOHUXSRXåLMWHYKRGQpSORFKpWVQQtQHERQiKUDGQtWVQQtQD
závit (teflonová páska, koudel).
33
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
8PtVWQtRFKUDQQpKRþtNRYpHOHNWURG\
Opravy
9 StSDG SRUXFK\ VPt RSUDYX SURYpVW MHQ QNWHUi ]H VHUYLVQtFK ILUHP XYHGHQêFK YVH]QDPX MHQå MH GRGiYiQ MDNR
VDPRVWDWQiStORKDQiYRGXNREVOX]HGRGiYDQpKRVNRWOHP3URRSUDY\VHVPtSRXåtWMHQRULJLQiOQtVRXþiVWN\
8SR]RUQQt
1DStSDG\]DQHVHQtQHERXFSiQtYêPQtNXQHERþHUSDGODQHþLVWRWDPL]HV\VWpPXVHQHY]WDKXMH]iUXNDTvrdost
vody vRWRSQpP V\VWpPX QHGRSRUXþXMHPH Y\ããt QHå PYDOO 3UR RWRSQê V\VWpP GRSRUXþXMHPH þLVWRX SHILOWURYDQRX
GHã"RYRXYRGX
Servis
6RXþiVWt QiYRGX N REVOX]H GRGiYDQpKR NH NRWOL MH VDPRVWDWQê VH]QDP VHUYLVQtFK ILUHP NWHUp QD ]iNODG VPORXY\
]DMLã"XMtVHUYLVSO\QRYêFKNRWO$'$.21
Likvidace obalu
2EDO ]OLNYLGXMWH SURVWHGQLFWYtP QNWHUp YêNXSQ\ 6EUQêFK VXURYLQ QHER SRXåLMWH t]HQRX VNOiGNX RGSDGX
VSUDYRYDQRXStVOXãQêPREHFQtP~DGHP
/LNYLGDFHYêURENXSRXNRQþHQtMHKRåLYRWQRVWL
3RXNRQþHQtåLYRWQRVWLNRWOH]DMLVWWHMHKROLNYLGDFLSURVWHGQLFWYtPQNWHUpYêNXSQ\6EUQêFKVXURYLQ3UROLNYLGDFL
QHNRYRYêFKPDWHULiO$SRXåLMWHt]HQRXVNOiGNXRGSDGXVSUDYRYDQRXStVOXãQêPREHFQtP~DGHP
Záruka
'pONDSRVN\WRYDQp]iUXN\D]iUXþQtSRGPtQN\MVRXXYHGHQ\Y]iUXþQtPOLVWGRGiYDQpPMDNR]iNODGQtStVOXãHQVWYtNRWOH
$GUHVDSURXSODWQQtStSDGQêFKUHNODPDFtXYêUREFH
DAKON s.r.o.
9H9UELQ
794 01 Krnov – Pod Cvilínem
e-mail: [email protected]
http://www.dakon.cz
34
6RXþDVQiWHOHIRQQtþtVOD
±UHNODPDFH~VWHGQDID[
OGQRYiWHOHIRQQtþtVOD
±UHNODPDFH±~VWHGQDID[
.RQGHQ]DþQtVWDFLRQiUQtSO\QRYêNRWHO.6
%H]SHþQRVWQtDRVWDWQtSHGSLV\
3URSURMHNWRYiQtPRQWiåSURYR]DREVOXKXNRWOHVHY]WDKXMtQiVOHGXMtFtQRUP\DSHGSLV\
ý61
3RåiUQtEH]SHþQRVWORNiOQtFKVSRWHELþ$D]GURM$WHSODNRWOHGRN:
ý61
ÒVWHGQtY\WiSQtSURMHNWRYiQtPRQWiå
ý61
=DEH]SHþRYDFt]Dt]HQtSUR~VWHGQtY\WiSQtDRKHYXåLWNRYpYRG\
ý61
3URVWHGtSURHOHNWULFNi]Dt]HQt
ý61
3LSRMHQtHOHNWULFNêFKStVWURM$DVSRWHELþ$
ý61(1
Kotle na plynná paliva pro ÚT – kotle provedení C sMPHQWHSStNRQHPQHMYêãHN:
ý61(1
%H]SHþQRVWHOHNWULFNêFKVSRWHELþ$SURGRPiFQRVWDSRGREQp~þHO\
ý61
3O\QRYRG\DStSRMN\VQt]NêPDVWHGQtPWODNHP
ý61(1
Zásobování plynem-Plynovody v budovách-Nejvyšší provozní tlak do 5bar
3URYR]QtSRåDGDYN\
ý61
2GEUQi]Dt]HQtQD3%YEXGRYiFK
ý61(1
.RWOHQDSO\QQiSDOLYDSURÒ7=YOiãWQtSRåDGDYN\QDNRPELQRYDQpNRWOHGRN:
SURYR]RYDQp]D~þHOHP789
ý61(1
.RWOHQDSO\QQiSDOLYDSURÒ7=YOiãWQtSRåDGDYN\QDNRQGHQ]DþQtNRWOHGRN:
ý61
3RåiUQtEH]SHþQRVWVWDYHE
ý61
ýiVWHOHNWULFNpVSRWHELþHSURGRPiFQRVWDSRGREQp~þHO\
TPG 800 01
9\~VWQtRGWDK$VSDOLQRGVSRWHELþ$QDSO\QQiSDOLYDQDYHQNRYQt]GLIDViG
3tORK\
3tORKD±3tNODG\]DD]HQtKPRWSRGOH]S$VREXKRODYRVWL
6WXSHKRODYRVWL
6WDYHEQtKPRW\]DD]HQpGRVWXSQKRODYRVWLYêDWHN]QRUP\ý61
$QHKRODYp
D]EHVWFLKO\WYiUQLFHNHUDPLFNpRENOiGDþN\ãDPRWPDOW\RPtWNoviny
EH]StVDGRUJDQLFNêFKOiWHN
%QHVQDGQRKRODYp desky akumin, izomin, sádrokartonové desky, heraklit, rajolit, lignos, velox,
GHVN\DþHGLþRYpSOVWLGHVN\]HVNHOQêFKYOáken
&WåFHKRODYp
EXNRYpGXERYpGHYRGHVN\KREUH[GHVN\]YUVWYHQpKRGHYDZHrzalit, umakart
&VWHGQKRODYp
ERURYpPRGtQRYpVPUNRYpGHYRGHYRWtVNRYpGHVN\SRGOHý61
&OHKFHKRODYp
asfaltové lepenky, celulózové hmoty, dehtové lepenN\GHYRYOiNQLWpGHVN\GHVN\
vláknité desky, desky, polyuretan (molitan), polystyren, polypropylen, polyetylen
3tORKD±SHVWDYEDNRWOHQDMLQpSO\Q\
.RWHO.6VHY\UiEtY]iNODGQtPSURYHGHQtQD ]HPQtSO\Q3URSURYR]QDSURSDQMH QXWQRY\PQLWWU\VNXSO\QRYp
DUPDWXU\DSURYpVWQDVWDYHQtSO\QRYpDUPDWXU\3HVWDYEXNRWOHVPtSURYiGWSRX]HVHUYLVQtPHFKDQLNVSODWQêPRVYGþHQtP
RGYêUREFHY\EDYHQDQDO\]iWRUHPVSDOLQSO\QXD SURãNROHQQD VHL]RYiQt PLQLPiOQtKRD PD[LPiOQtKRYêNRQX NRWOHSRGOH
CO2YHVSDOLQiFK1D]iNODGWFKWRVNXWHþQRVWtGRSRUXþXMHPHQDVWDYHQtNRWOHQDSURSDQMLå] výrobního závodu.
Typ kotle
Palivo
KS 35
KS 35
zemní plyn
propan
Vstupní tlak plynu (mbar)
Rozsah CO2 ve spalinách (%)
20
30
8,6-9,0
10,0-11,9
3U$PUWU\VN\PP
8,5
6,6
3RVWXSYêPQ\WU\VN\
1. 3RYROLWSHYOHþQRXPDWLFLQDVPãRYDþL
2. Vyjmout trysku sWVQQtP
3. 7U\VNXQDSURSDQDWVQQt]DVXQRXWDSHYOHþQRXPDWLFL]DãURXERYDW
IV - 2002
35
Download

KS 35 R, B - návod k instalaci, obsluze a údržbě