E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
Není izolace jako izolace, rozdělení
minerálních izolací dle účelu použití
Marcela Jonášová
Asociace výrobců minerální izolace
Kritéria výběru izolace
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
Fyzikální vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti, třída reakce na oheň, faktor difúzního odporu, ...
Cena
Cena za výrobek, cena za přepravu
Ekologie
Obsah recyklovaných materiálů, obsah chemikálií
Bezpečnost
Při užívání, při nenadálých situacích (požár, povodeň, nadměrný hluk)
Aplikace
Svépomocí nebo s kvalifikovanými řemeslníky
Trvanlivost
V daném místě a podmínkách
Vlastnosti minerální izolace
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
jsou závislé na objemové hmotnosti, průměru, délce
a orientaci vláken a složení vstupních surovin
+ nízký součinitel tepelné vodivosti,
+ nízký faktor difúzního odporu,
+ třída reakce na oheň A1 (nehořlavé),
+ vysoký součinitel zvukové pohltivosti,
+ vysoký podíl recyklovaných/recyklovatelných surovin,
+ snadná manipulace při přepravě i aplikaci,
+ vyrobené z přírodních surovin (sklo/kámen)
- nevhodné do míst s vysokou vlhkostí (např. oblast soklu)
Sklo nebo kámen?
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
Skelná minerální vlna
do konstrukcí, kde není izolace mechanicky zatěžována
šikmé střechy, mezi trámy u podlah a stropů,
provětrávané fasády, příčky, podhledy
Kamenná minerální vlna
vyšší pevnost v tlaku i v tahu (u desek s kolmým vláknem)
ploché střechy, fasády, podlahy, lze ji použít do příček i
šikmých střech
Vlastnosti izolace podle aplikace
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
Šikmá střecha
Součinitel tepelné vodivosti λ
Faktor difúzního odporu μ
Součinitel zvukové pohltivosti αw
Plochá střecha
Pevnost v tlaku CS
Bodové zatížení PL
Podlaha
Stlačitelnost CP
Součinitel zvukové pohltivosti αw
Vlastnosti izolace podle aplikace
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
Podhled
Součinitel zvukové pohltivosti αw
Fasáda
Orientace vláken – podálná nebo kolmá
Součinitel tepelné vodivosti λ
Faktor difúzního odporu μ
Třída reakce na oheň
Provětrávaná fasáda
Odpor při proudění vzduchu AF
Nasákavost krátkodobá WS a dlouhodobá WL (P)
Osvědčený materiál nebo
osvědčené fígle?
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
Fígl 1
Tekuté izolace, tepelně izolační pasty
Co mají společného:
Aplikují se jako barva (velmi snadné) pomocí válečku, štětce, špachtlí nebo nástřikem.
Milimetrová vrstva nátěru má snížit náklady na vytápění stejně jako vnější izolační
systém minimální tloušťky 100 mm.
Fígl 2 – speciální kategorie
Reflexní fólie
Co mají společného:
Princip je založen na reflexní vrstvě, která odráží sálavou složku tepla, proudění a vedení
je zanedbatelné.
3 cm mají izolovat jako minimálně 40 cm klasického izolačního materiálu.
Speciální kategorie Reflexní fólie
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
Tepelně technické parametry
nedeklaruje Přemek Podlaha,
ani samotný prodejce materiálu,
ale akreditovaná zkušebna.
Reflexní fólie – měření I. –
tepelný odpor konstrukce
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
Měření tepelného odporu v akreditované laboratoři
Vzorek šikmé střechy se dvěma oddělenými poli
Skladba s minerální vatou a skladba s reflexní fólií, dle firemních údajů
dodavatele reflexních fólií měly mít tyto skladby identické tepelně
izolační vlastnosti
Měřeno v kalibrované teplé skříni podle ČSN EN ISO 8990
Při měření byly plně akceptovány požadavky normy prEN 16012:2010
Thermal insulation for buildings – Reflective insulation products Determination of the declared thermal performance, která je určena
pro tento typ materiálu
Reflexní fólie – měření I. –
tepelný odpor konstrukce
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
POLE Č. 1
(od vnějšího k vnitřnímu prostředí)
POLE Č. 2
Kontaktní pojistná fólie
Minerální izolace 160 mm
Parozábrana bez ALU
Minerální izolace 60 mm
Nekontaktní pojistná fólie
Uzavřená vzduchová dutina 160 mm
Reflexní fólie
Uzavřená vzduchová dutina 60 mm
OSB 3
OSB 3
Reflexní fólie – měření I. –
tepelný odpor konstrukce
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
Reflexní fólie – výsledky
měření I. – R konstrukce
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
Pole č.1 (s minerální izolací tloušťky 160+60mm):
Tepelný odpor R = 6,79 m2K/W
Součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m 2K
Pole č.2 (s reflexní izolací tloušťky 30 mm):
Tepelný odpor R = 3,05 m2K/W
Součinitel prostupu tepla U = 0,31 W/m 2K
Reflexní fólie – měření II. –
součinitel tep. vodivosti
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
měřeni tepelného odporu a následné vyčíslení součinitele tepelné
vodivosti pro reflexní fóliovou izolaci
Měřeno v kalibrované teplé skříni podle ČSN EN ISO 8990
Byl změřen tepelný odpor celého zkušebního panelu, následně byly
odečteny hodnoty tepelných odporů obou vzduchových dutin a
plášťových MDF desek
Z výsledné hodnoty tepelného odporu reflexní fóliové izolace byla
vypočtena hodnota součinitele tepelné vodivosti reflexní fólie
Reflexní fólie – měření II. –
součinitel tep. vodivosti
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
(od vnějšího k vnitřnímu prostředí)
MDF deska
Uzavřená vzduchová dutina 30 mm
Reflexní fólie
Uzavřená vzduchová dutina 30 mm
MDF deska
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
Reflexní fólie – výsledky
měření II.
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
Panel s reflexní fóliovou izolací tloušťky 30 mm:
Tepelný odpor R = 2,91 m2K/W
Součinitel prostupu tepla U = 0,33 W/m2K
Reflexní fóliová izolace tloušťky 30 mm:
Tepelný odpor R = 1,64 m2K/W
Součinitel tepelné vodivosti λekv = 0,018 W/m.K
Prodejce materiálu udává hodnotu mnohonásobně lepší - 0,003 W/m.K
Měření prokázalo, že reflexní fólie izoluje cca jako 7 cm běžné izolace,
proto se vždy vyplatí použít klasický izolační materiál před RF
Reflexní fólie – výpočtová
simulace, autor Ing. Šubrt
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
http://stavba.tzb-info.cz/izolace-strechy-fasady/9137-prakticky-vyznamreflexnich-folii-pri-usporach-energie-na-vytapeni
Počet reflexních vrstev byl měněn od 0-10,
vzduchová dutina mezi nimi byla
uvažována 3 mm
Tloušťka minerální izolace
uvažována 0/80/160/320 mm
Reflexní fólie - výpočtová
simulace – výsledek
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
http://stavba.tzb-info.cz/izolace-strechy-fasady/9137-prakticky-vyznamreflexnich-folii-pri-usporach-energie-na-vytapeni
Reflexní fólie mají velmi malý význam z hlediska
tepelných izolací
Z dané úlohy vychází jednoznačně lépe použití i běžné
nejtenčí tepelné izolace, tj. 80 mm, oproti deseti
reflexním vrstvám
E
I
Í
M
N
E
Á
D
V
A
O
K
L
A TEP
A
Z
Děkuji za pozornost
Marcela Jonášová
Asociace výrobců minerální izolace
Download

Stáhnout - Akademie zateplování