Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastremwww.svetplastu.eu
č. 7 – duben 2013
Ekologické
aspekty
zpracování plastđ
CRYOCLEAN®
ÍištÙní
forem
CRYOCLEAN®-snow
plnÙ automatizované
ÍištÙní plastđ păed
lakováním
www.linde-gas.cz
2
3
777
99U
7
99U
7
99U
99U
99U
&7
&7
&7
&7
&7
%U
%U
%U
%U
%U
X%U
XXXXX
7
99U
&7
777
99U
99U
99U
&7
&7
&7
%U
%U
%U
XXXX
7
99U
&7
%U
77
99U
&7
%U
XX
99U
&7
%U
ž@
ž@
777
99U
99U
&7
&7
%U
%U
XXX
99U
&7
%U
777
99U
7
7
99U
99U
99U
&7
&7
&7
&7
%U
%U
%U
%U
XXXXX
99U
&7
%U
&bžb
&bžb
&bžb
&bžb
&bžb
% U X +& ž O U R@
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
% U X +& ž O U R@
7US
7US
7US
TR7%F7
TR7%F7
TR7%F7
7US
TR7%F7
[email protected]
[email protected]
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
7799U
99U
&7
&7%U
%U
XX%U X
7 99U
&7
77UUSS
T TRR
77% %F 7
F7
S
%Fzž7TT+RY
9Z+98E+PUž%F9
9Z+98E+PUž%F9
9Z+98E+PUž%F9
9Z+98E+PUž%F9
žOX+EfE%F:S
[email protected]
[email protected]
[email protected]
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
7
7
99U
&7
&7
%U
XXX
7799U
99U
&7
&7
%U
%U
X%U
X%U
799U
99U
&7
ž@
ž@
ž@
7799U
99U
7799U
&7
&7%U
&7
%U
X%U
X%UXX
99U
&7
žžUU% %@@77RR
F7
F7
++
@@YYPPT T
(E79TFON
(E79TFON
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SS
%Fzž7TT+R
%Fzž7TT+R
YY
7USTR7%F7
%UX+&žOUR@
%UX+&žOUR@
%UX+&žOUR@
%UX+&žOUR@
%UX+&žOUR@
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
7 99U
&7 %U
X %U X
7 99U
&7
&bžb &bžb
wwwbaccumaluxbcom
wwwbluxbat
wwwbluxbat
wwwbluxbat
wwwbluxbat
bcom
bcom
bcom
bcom
7 99U &7
XT
%U%U
X ž7
FN :U ST RF7 %
%UX+&žOUR@
%UX+&žOUR@
%UX+&žOUR@
%UX+&žOUR@
%UX+&žOUR@
%UX+&žOUR@
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbluxmoldbcom
wwwbluxmoldbcom
wwwbluxmoldbcom
wwwbluxmoldbcom
%U X &O%:
9 Z +9 8 R+PU ž % F 9
íčíííí
žOX+E
žOX+E
fE
fE
%F:S
%F:S
S%Fzž7TT+RY
žOX+EfE%F:S
7799U
99U
&7
%U
%U
X%:
X%:
%U
%U
%U
%U
X
X&7
X
&O
X
&O
&O
&O
%:
%:
&O
&O%:
%:
TT+98
+98NNOO%O
[email protected]
@Y
9 Z +9 8 R+PU ž % F 9
S
%Fzž7TT+R
Y
%UX+&žOUR@
%UX+&žOUR@
%UX+&žOUR@
%UX+&žOUR@
%UX+&žOUR@
žOX+EfE%F:S
7 99U &7 %U X
%U
%U
%U
%U
XXX
ž7
X
ž7
ž7
ž7
TTT
7 99U
&7
%U
XT
FN :U ST RF7 %
SS
%Fzž7TT+R
%Fzž7TT+R
YY
[email protected]
[email protected]
S%Fzž7TT+R
Y
9Z+98E+PUž%F9
%UX+&žOUR@
%UX+&žOUR@
%UX+&žOUR@
ž7TT+RF+Ef
ž7TT+RF+Ef
žOX+E
žOX+E
fE
fE
%F:S
%F:S
žOX+E
žOX+E
fE
fE
%F:S
%F:S
žOX+EfE%F:S
přEEEůEEEEEEůEE+vropěb
SS
%Fzž7TT+RF+S
%Fzž7TT+RF+S
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbco
wwwbaccumaluxb
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxb
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumalux
wwwbaccumalux
wwwbaccumalux
wwwbaccumalu
wwwbluxmoldbcom
Výrobní firma ACCUMALUX
M.B., s.r.o.
v Mladé Boleslavi
byla založena v roce
1998 jako dceřiná společnost firmy
799U&7%Eb7bEE%ucemburskubE(EEEEřEůEPEEE
přEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEůmyslbE9EEEEEEbEúEěEEEť
E)yydEEěEůbEčnostEvyužíváEmaximálněEEůEEEEřEů
EEčEEčnéEpožadavkyEzákazníkůbEEEEEEEE
EEb
SpolečnostE799U&[email protected]ížEjeE799U&7%UXE&bžbEčlenemPEEPEEEEE
nástrojeEsEpoužitímEmoderníEtechnologieb
:EEEEčEEEEEEEEEEEEE
rozšiřEEEEEEEřEEEEůb
wwwbaccumaluxbcom
b
n
b
-
b
a
a
HOSPODÁŘSKÁ RECESE,VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
A VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ
1. ÚVOD-SVĚTOVÁ VÝROBA OSOBNÍCH
AUTOMOBILŮ
íí
FEEEEE
799U&7%EbabPE799U&7%UX
FN:USTRF7%EbabPE799U&7%E&O%:
[email protected]&7%E&bžbEbrbob
E799U&[email protected]
knowzEEEEb
E799U&[email protected]
EEEEPEE
EE%FPEEE
batteriesPEEEEEEE
Eb
í
EEE
wwwbaccumaluxbcom
6yyyEZEE
)ZEEť
)6EřEů
Světový automobilový průmysl vyrobil v roce 2005 více
než 66 milionů automobilů – osobních, lehkých užitkových
a minibusů od 3,5 do 7 tun, těžkých nákladních a autobusů. V roce 2012 to bylo 60,25 milionu aut.
+EVáE
+EáyyEEJ
ZE+EíyyEE:E
+EVáyEEJE
+EVáyEE8%E
+EVáyEE8%EE&
ZE+EáyyEE8%E
+E6yyEE8%
+EáyyEEJEE&
+EáyyEE8%EE&
ZE+EáyyEE8%
ZE+E0yyEE:E
Z uvedeného celkového počtu vyrobených automobilů je
cca 74 % osobních.
ZáyyEEEE
EEE
7E&bžb
NádražníEVZy
&EžEZýVy)
telb1EjkíZy-EVZ6E0ZyEZ))
email1Ebsmekalova4accumaluxbcom
Obecně lze říci, že výroba automobilů je nezbytná pro fungování globální ekonomiky a představuje ekvivalent globálního obratu cca 1,9 trilionu EUR. Tím se řadí na šestou
příčku mezi největšími světovými ekonomickými obory.
Uvedená výroba vozidel zaměstnává celosvětově více než 8
milionu lidí v přímé výrobě nebo ve výrobě součástí do automobilů. Z celosvětového pohledu je to více než 5 % všech
pracujících.
Kromě uvedených přímých zaměstnanců automobilového
průmyslu, je asi 5x více lidí zaměstnaných nepřímo, v oblasti návazné výroby a služeb.
Z uvedených čísel lze udělat závěr, že výroba všech
4
motorových vozidel světa ročně živí více než 50 milionů
lidí-tato uváděná čísla i další vycházejí z údajů, které zveřejňuje OICA (International Organization of Motor Vehikle
Manufactures).
V roce 2012 byla poprvé v historii výroby osobních automobilů překročena hranice 60 milionu vyrobených osobních
aut v jednom roce, nebo-li 165 000 nových aut denně.
Po 9 % globálním snížení výroby osobních aut v roce 2009
(v důsledku finanční krize z roku 2008) následoval skok
v průběhu roku 2010 zvyšující výrobu o 22 %, k čemuž
v nemalé míře přispělo šrotovné a další pobídky. V současné době se jedná o konsolidovaný roční růst o cca 2 až 3 %.
Pohledem do historických statistik lze zjistit, že v roce 2006
bylo celosvětově dosaženo výroby osobních automobilů
v objemu větším než 50 milionů kusů, což byl, oproti předchozím letům nárůst o 6,45 %.
Pro zajímavost uvedu globální výroby osobních
automobilů ve vybraných letech: 2000 – 41 215 653,
2005 – 46 862 978, 2010 – 58 264 852.
Pokračování na str. 18
5
WITTMANN BATTENFELD Kompetenční dny 2013
„Soustředěná síla“ pro budoucnost na Kompetenčních dnech
skupiny WITTMANN 24. a 25. dubna
Pod mottem „Power for the Future“ představuje WITTMANN BATTENFELD svým
hostům na letošních Kompetenčních dnech v Kottinbrunnu nejnovější techniku
z oblasti vstřikování, automatizace a periférií. Při příležitosti Kompetenčních dnů
bude rovněž otevřena nová montážní hala pro velké stroje.
nová hala využita jako jeviště pro exponáty
MacroPower se zajímavými aplikacemi a uvidíte zde rovněž probíhající montáž velkých
strojů.
Během Kompetenčních dnů bude návštěvníkům předvedeno kompletní výrobní portfólio
skupiny WITTMANN BATTENFELD. Celkem bude vystaveno 17 vstřikovacích
strojů s rozsáhlými periferiemi.
Těžištěm programu strojů jsou stroje série Power. U vystavených strojů
MicroPower bude poprvé představeno
provedení Micro-LSR s medicínskotechnickou aplikací. U exponátů inovativní řady EcoPower stojí v popředí
aplikace pro oblast obalů s technologií IML a pro přesné vstřikování.
„Power for the future“ je mottem letošních Kompetenčních dnů
skupiny WITTMANN
Síla pro budoucnost vychází z inovací dneška. S tímto vědomím WITTMANN BATTENFELD kompletně obnovil a rozšířil v uplynulých letech svůj výrobní program. Pro zákazníky jsou tak k dispozici nejmodernější vstřikovací stroje,
zařízení i značné množství technologických postupů budoucnosti pro řešení požadovaných aplikací. Síla podniku
se odráží ve strojích série Power a v průběžném zavádění energeticky úsporných pohonů ServoPower u hydraulických strojů. Nejmodernější speciální stroje technologie
a procesy nabízejí zákazníkům další možnosti, jak vyrábět
své výrobky ještě kvalitněji, estetičtěji a efektivněji než
dosud.
Sílu pro budoucnost získává WITTMANN BATTENFELD
ale i v podobě nové montážní haly. S touto halou, která
bude využita pro montáž velkých strojů MacroPower, bude
k dispozici celkem 3.000 m² další výrobní kapacity. Při příležitosti Kompetenčních dnů skupiny WITTMANN bude tato
V oblasti
série
MacroPower, která je nyní již kompletní,
bude jako novinka představen první velký
stroj typu MacroPower E Hybrid. Tato verze
nabízí vysokou přesnost a dynamiku díky
použití plně elektrického vstřikovacího
agregátu a nejlepší energetickou účinnost
se servohydraulickou uzavírací jednotkou
MacroPower.
Zkrátka nepřijdou ani i osvědčené hydraulické stroje řady
HM s pohonem ServoPower i bez něj, stroje pro vícekomponentní vstřikování, integrované výrobní linky, aplikace s velmi krátkými cykly a vertikální stroje s otočným
stolem. Na této široké paletě exponátů bude představena neméně široká paleta technologií a procesů, počínajíc aplikacemi IML, přes technologii vstřikování s plynem
AIRMOULD®, techniku strukturálních pěn CELLMOULD®,
Varioterm-technologii BFMOLD®, až po vstřikování silikonů
a k vícekomponentní technologii. Předvedeny budou například i aplikace pro medicínskou techniku, automobilový
průmysl, vstřikování technických dílů nebo oblast hraček
a hobby.
automatizace a periférií bude předvedeno rovněž na vstřikovacích strojích i jako samostatné aplikace.
Vedle robotů integrovaných do vstřikovacích strojů, bude
vystaven i servoelektrický robot W818 a robot W821-UHS
s dynamickým pohonem a systémem výměny chapadel.
Vysoce dynamický W821-UHS byl koncipován pro nejrychlejší časy odebírání dílů a umožňuje čas otevření formy
menší než 1 sekunda.
Z periferních přístrojů uvidíte temperační přístroje TEMPRO,
sušičky Drymax E a Drymax Aton, nasavače FEEDMAX,
mlýnky typu MAS, MINOR, JUNIOR, MC34Primus a ML33,
jakož i dávkovací přístroje GRAVIMAX B14 se zdvihacím
zařízením a B34. Rozmanitost dávkovacích ventilů
bude předvedena na jednom zařízení Gravimax
14 z plexiskla, který bude plněn lentilkami
M&M.
Kompetenční dny budou zahájeny řadou zajímavých přednášek
z řad vlastních referentů i hostů.
Přednášky budou prezentovány
v německém jazyce a simultánně
Servorobo
t typu W82
1
tlumočeny do angličtiny. Pro hosty
WITTMANN BATTENFELD bude i možnost prohlédnout
si firmu WITTMANN Kunststoffgeräte GmbH ve Vídni.
Program akce bude shodný po oba dva dny a bude
završen společnou večeří s večerním programem.
Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. je 100 % dceřiná firma rakouského výrobce Wittmann Kunststoffgeräte GmbH, se
sídlem ve Vídni. Byla založena v roce 2003 a je zodpovědná
za prodejní činnost, poradenství, záruční i pozáruční servis
a dodávky náhradních dílů pro zákazníky v České a Slovenské
republice. V letošním roce firma oslaví již 10-té výročí
svého působení na trhu v České a Slovenské republice.
Skupina WITTMANN jako jediná na světě nabízí ucelený
výrobní program periferií a strojů na zpracování plastů:
•roboty, manipulátory i komplexní automatizovaná
pracoviště, IML-systémy
•vstřikovací stroje Wittmann Battenfeld
•lokální i centrální zařízení na sušení a dopravu granulátu
•temperační přístroje, chladící zařízení a průtokoměry
• drtiče vtoků i dílů
Výrobní závody skupiny Wittmann Battenfeld jsou umístěny
v Rakousku, Maďarsku, Francii, USA, Kanadě a Číně. Tato celosvětová skupina dodává prostřednictvím svých dceřiných
společností a obchodních zastoupení výrobky do 60 zemí světa a objemem své produkce především v oblasti automatizace
vstřikovacích procesů zaujímá dominantní postavení na světovém trhu. V současné době pracují stroje a zařízení WITTMANN BATTENFELD ve více než 200 lisovnách plastů v České
a Slovenské republice. Uživatelé strojů jsou především výrobci technických plastových dílů orientovaní na automobilový
a elektrotechnický průmysl.
Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.
Malé Nepodřice 67, Dobev
CZ-39701 Písek
Tel: +420 384 972 165
Fax: +420 382 272 996
[email protected]
www.wittmann-group.cz
Výstavní program rozšíří příklady použití rozsáhlé automatizace a všechny periférie skupiny WITTMANN. Nasazení
MacroPower 1000 – od února 2013 je montován v nové montážní hale pro velké stroje
6
7
Inteligentní řešení horkých vtoků vhodná pro každou aplikaci
Smart Hot Runner Solutions to Suit Each Application
Mastip přináší řešení, to znamená, že každý z našich systémů je
vyráběn na zakázku přesně podle vašich požadavků. Naši technici
budou s vámi spolupracovat na posouzení potřeby vašeho projektu a
zajistí, aby bylo dosaženo správného řešení pro vaši aplikaci.
Mastip supplies solutions; this means each of our systems is custom
made to meet your exact requirements. Our engineers will work with
you to assess the need of your project ensuring the right solution is
achieved for your application.
Přinášíme řešení na širokém poli trhu, a to v oblasti lékařství, optiky,
obalové techniky, výroby uzávěrů, elektrotechnické, strojírenské,
průmyslové, domácích spotřebičů a automobilových součástek.
We produce solutions across many markets, including medical,
optical, packaging, caps and closures, electrical, engineering,
industrial, appliances and automotive components.
Naše týmy posuzují každou aplikaci, aby zajistili použití správné
konfigurace trysek, konstrukci rozvodných bloků a součástky odolné
proti opotřebení k dosažení kvality dílů, jejich životnosti a dlouhodobé
spolehlivosti.
Mastip má rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování řešení pro horkou
polovinu, etážovou formu, vícemateriálové a vícebarevné aplikace.
Mastip je schopen přezkoumat a doporučit správné řešení pro vaše
jedinečné požadavky, od jednoduchých vícedutinových plastových
obalů po technicky vyspělé komponenty, jako jsou strukturální a strojní
součástky pro automobilový průmysl.
Our solutions teams assess each application to ensure the
correct nozzle configuration, manifold design and wear resistant
components are utilized to achieve part quality, repeatability and long
term reliability.
Mastip has extensive experience in supplying solutions for hot half,
stack mould, multi material and multi colour applications. From simple
high cavitation plastic packaging to technically advanced components
such as structural and engineering parts for the automotive industry
Mastip is willing to review and recommend the correct solution for
your unique requirements.
Váš partner v systému
Váš partner
v systému
horkých vtoků
Řešení uzavíratelných trysek společnosti Mastip byla vyvinuta
pro aplikace vyžadující vysoce kvalitní estetický vzhled výlisků, Mastip’s Valve Gate solutions have been developed for applications
vysoké vstřikovací rychlosti a nízké vstřikovací tlaky. Uzavíratelnost demanding a high cosmetic gate finish, high injection speeds and
low injection pressures. Manifold valve gates can be actuated
rozvodných bloků lze ovládat nezávisle k umožnění sekvenčního plnění
to allow sequential
filling of–
your
moulded part.
VMM
s.r.o. – zastoupení Mastip pro Českouindependently
a Slovenskou
republiku
www.vmm.cz
vašeho
výlisku.
As
each
system
is
designed
to
meet
your
needs,
a manifold and nozzle
Jelikož je každý systém navržen tak, aby vyhovoval vašim potřebám,
solution can be supplied to meet any challenging mould design.
řešení rozvodných bloků a trysek lze opatřit tak, aby splňovaly veškeré
nároky na vzhled formy.
horkých vtoků
Váš partner v systému
horkých vtoků
Your Hot Runner Partner in Technical Moulding Solutions
www.mastip.com
Your Hot Runner Partner in Technical Moulding Solutions
Mastip je předním konstruktérem a výrobcem moderních řešení Mastip is a leading designer and manufacturer of innovative
Ød2
systémů horkých vtoků v průmyslu plastů po celém světě. Náš hot runner solutions to the plastics industry
worldwide. Our
rozsáhlý sortiment zahrnuje řešení kompletní horké poloviny či pouze comprehensive product range includes complete Hot Half or
Mastip je předním
konstruktérem
a
výrobcem
moderních
řešení
Mastip
leadingonly
designer
manufacturer
innovative
rozvodných bloků pro konfigurace tepelných regulátorů a ústí
vtoku is
k amanifold
solutionsand
in thermal
and valveofgate
configurations to
systémů horkých
vtoků vi těch
průmyslu
plastů poaplikací.
celém světě. Náš hot runner satisfy
solutions
to demanding
the plastics
industry worldwide. Our
uspokojení
nejnáročnějších
the most
applications.
rozsáhlý sortiment zahrnuje řešení kompletní horké poloviny či pouze comprehensive product range includes complete Hot Half or
Ať už je váš produkt z oblasti strojírenství, optiky, obalové techniky, nebo Whether your product is engineering, optical, packaging, electrical,
rozvodných bloků pro konfigurace tepelných regulátorů a ústí vtoku k manifold only
solutions in thermal and valve gate configurations to
se jedná o elektrotechnickou, spotřební, lékařskou či automobilovou consumer, medical or automotive components Mastip has the product
uspokojení i těch nejnáročnějších aplikací.
satisfy the most demanding applications.
L5
L4
součástku, Mastip nabízí široký sortiment a zkušenosti s aplikacemi
range and applications experience for demanding engineering resins.
L4
L4
L4
Your Hot Runner Partner in Technical Moulding Solutions
Ať už je váš produkt
z oblasti
strojírenství,
optiky, obalové techniky, nebo Whether your
product
is engineering,
packaging,
electrical,
náročných
technických
pryskyřic.
Backed
by our
global parts optical,
and technical
support
network, we are
se
jedná
o
elektrotechnickou,
spotřební,
lékařskou
či
automobilovou
consumer,
medical
or
automotive
components
Mastip
has
the
product
S
podporou
naší
globální
sítě
dílů
a
technické
podpory,
jsme
tady,
there
to
support
you
from
initial
enquiries
through
to post-sales
předním konstruktérem a výrobcem moderních řešení Mastip is a leading designer and manufacturer of innovative
součástku, Mastip
nabízí Vás
široký
sortiment
a zkušenosti
sažaplikacemi
range
and applications
experience
for demanding
engineering
resins.
abychom
podpořili
od prvních
dotazů
po
post-prodejní
servis
service
for
all
Mastip’s
systems
across the
globe.
orkých vtoků
v
průmyslu
plastů
po
celém
světě.
Náš
hot
runner
solutions
to
the
plastics
industry
worldwide.
Our
náročných technických
pryskyřic.
všech systémů
společnosti Mastip po celém světě.
Backed by our global parts and technical support network, we are
L
L
L
L
Contactrange
us today for
a solution complete
designed specifically
for youror
application.
rtiment zahrnuje řešení kompletní horké poloviny či pouze comprehensive product
includes
Hot Half
S podporou našíKontaktujte
globální sítě
a technické
jsme tady,
there to
násdílů
ještě
dnes pro podpory,
řešení navržené
speciálně
prosupport you from initial enquiries through to post-sales
bloků proabychom
konfigurace
tepelných
regulátorů
a
ústí
vtoku
k
manifold
only
solutions
in
thermal
and
valve
gate
configurations
to
Vás podpořili
od prvních dotazů až po post-prodejní servis service for all Mastip’s systems across the globe.
Vaši aplikaci.
těch nejnáročnějších
aplikací. Mastip po celém světě.
satisfy the most demanding applications.
všech systémů společnosti
Contact us today for a solution designed specifically for your application.
Kontaktujte
nás ještěoptiky,
dnes obalové
pro řešení
navržené
speciálně
pro your product is engineering, optical, packaging, electrical,
produkt z oblasti
strojírenství,
techniky,
nebo
Whether
Vaši aplikaci.
elektrotechnickou,
spotřební, lékařskou či automobilovou consumer, medical or automotive components Mastip has the product
Mastip nabízí široký sortiment
Contact Usa zkušenosti s aplikacemi range and applications experience for demanding engineering resins.
echnických pryskyřic. [email protected] | www.mastip.com
Backed by our global parts and technical support network, we are
Navštivte
na veletrhu
PLASTEX
v tady,
Brně. (Výstava
VMM)
MJdílů
Trysek
- MJnás
Nozzle
MX Trysek
- MX
Nozzle
BX Trysek
BX Nozzle
SX Trysek
- SX Nozzle
naší globální sítě
a technické
podpory,
jsme
there
to support you
from -initial
enquiries through
to post-sales
Visit us at Plastex, Brno. (VMM Stand)
Contact
Us
ás podpořili
od prvních
dotazů
až
po
post-prodejní
servis
service
for
all
Mastip’s
systems
across
the
globe.
smarturčena
hot runner
Tryska MJ je ideální pro zpracování
Tryska MX je určena pro použití v
Tryska BX je určena k řešení
Tryska SX je speciálně
prosolutions
[email protected]
| www.mastip.com
malých částí
tam,světě.
kde je
systémech horké poloviny s mnoha
všeobecných účelů pro aplikace s
aplikace samostatnými tryskami. Dvě
mů společnosti
Mastip
po nebo
celém
Contact us today for a solution designed specifically for your application.
i.
navržená
dutinami, včetně dutin malých
Navštivte prostor
nás naminimální.
veletrhuTryska
PLASTEX
v Brně. (Výstava
VMM)
konfiguraci
horké poloviny
s
rozměrů.pro
Tím, že MX tryska poskytuje
nás ještě
dnespro
pro
řešení
navržené
speciálně
Visit us atvíce
Plastex,
(VMM Stand)
dutinamiBrno.
má optimalizovaný
vynikající tepelnou konzistenci, je
termočlánek a umísťování topného
tělesa k zajištění přesné regulace
teploty a profilu. Malé pouzdro
ústí vtoku dovoluje vstřikování do
vyhrazených prostor a zároveň
umožňuje kvalitní chlazení prostoru
ústí vtoku, a tak poskytuje lepší kvalitu
dílů a kratší dobu cyklů.
The MJ nozzle is ideal for the
stip.com | www.mastip.com
processing of small parts or where
ás na veletrhu PLASTEX
v Brně.
(Výstava
VMM)
space is minimal.
Designed
for multi
8
cavity hot half configurations the
lastex, Brno. (VMM
Stand)
nozzle has optimised thermocouple
and heater positioning to ensure
schopna zpracovat širokou škálu
plastů, od snadných etylenů až po
náročné technické pryskyřice.
The MX nozzle is designed for use
in high cavitation hot half systems
including those requiring close cavity
pitching. By providing excellent
thermal consistency the MX nozzle
is able to process a wide range of
plastics, from the easy ethylene’s to
tough engineering resins.
nízkých až středním počtem dutin,
které nevyžadují konstrukci horké
poloviny. Shodné konfigurace pro hrot,
matici a ústí vtoku s řadou X (stejně
jako trysky MX a SX) zajišťují, že tryska
BX provádí tvarování i za náročných
podmínek. Dostupnost v široké paletě
velikostí a délek činí tyto trysky velmi
univerzálními produkty pro širokou
škálu aplikací.
The BX nozzle is designed to provide
a general purpose solution for low
to medium cavitation applications,
not requiring hot half construction.
Sharing the X range tip, nut and gate
configurations ensures the BX nozzle
performs under demanding moulding
nezávisle řízené oblasti pro topná
tělesa poskytují rovnoměrné rozdělení
teploty po celé délce trysky, čímž činí
hotpro
runner
solutionstechnicky
tryskusmart
ideální
zpracování
náročné a na teplotu citlivé pryskyřice.
The SX nozzle is specifically designed
for all single nozzle applications.
The two independently controlled
heater zones provide uniform
temperature distribution along the
length of the nozzle, making it ideal to
process demanding engineering and
temperature sensitive resins.
Bližší informace: Strojírenský veletrh Nitra 2013,
pavilon M4, stánek číslo 16.
9
smart hot runner solutions
Novinka ABB Robotics – Sada PlasticsPack
Šestiosé roboty ABB přinášejí do aplikací segmentu plastů
jedinečnou výhodu – maximální flexibilitu. Díky následným
operacím při opracování a finální úpravě plastových výrobků,
které robot může provádět během činnosti vstřikovacího lisu,
je umožněno maximální využití tohoto času. To výrazně zvyšuje produktivitu výroby,
zkracuje výrobní čas jednotlivých plastových výrobků a výrazně snižuje výrobní náklady.
EMS-GRIVORY
Přední výrobce polyamidů výjimečných vlastností
Společnost ABB neustále vyvíjí nové produkty a reaguje tím na stále náročnější2/29/2012 11:21:29 AM
požadavky zákazníků ve výrobním procesu plastových dílů.
Bezproblémové vyjímámí dílů a vkládání insertů –
SoftMove
Speciální funkce SoftMove umožňuje robotům ABB uvolnění v lineárním ose, což je velmi výhodné při vyjímání dílů z formy nebo
vkládání insertů. Robot přizpůsobuje pohyb všech svých os uvolnění v lineárním směru. To umožňuje např. vyhazovačům u vstřikovacího lisu odtlačení dílu bez odporu robota a snadné uchopení
dílu chapadlem. Úroveň tuhosti robota je libovolně nastavitelná
a umožňuje i funkci pružiny, či-li návrat robota do původní pozice.
PlasticsPack
Aktuálně přináší společnost ABB Robotics novinku – speciální sadu
výbavy robotů PlasticsPack. Tato sada je speciálně určena pro aplikace obsluhy vstřikovacích lisů a bude nabízena za výhodnou
speciální cenu.
Vysoce kvalitní polyamidy pro inovativní náhradu kovových
a skleněných materiálů
Základní části jsou:
lRozhraní Euromap 67 pro komunikaci s vstřikovacím lisem
lKompletní sada kabeláže pro Euromap 67
lDigitální karta vstupů a výstupů pro rozhraní Euromap 67
lSoftware pro snadné programování RobotWare Plastics Mould
lSpeciální funkce SoftMove
lSimulační program ABB – Robot Studio pro off-line
programování (roční licence)
lNadstavba progamu Robot Studio pro aplikace obsluhy strojů
lMachine Tending PowerPack
Rozhraní Euromap –
plug and play řešení pro aplikace v plastech
Rozhraní Euromap/SPI umožňuje robotům ABB přímé připojení
k vstřikovacím lisům a zajišťuje přenos přesně definovaných signálů mezi robotem a lisem. Je to opravdové plug and play řešení
založené na mezinárodních bezpečnostních standardech a předpisech. Součástí sady je i digitální karta vstupů a výstupů, která je
navázána na signály mezi robotem a lisem ve vazbě na předdefinované stavy na programovacím panelu robotu.
Snadné programování, snadná obsluha –
RobotWare Plastics Mould
Programová nástavba robotů ABB – RobotWare Plastics Mould
je uživatelsky příjemný interface navržený pro aplikace v segmentu plastů, hlavně obsluhy vstřikovacích lisů. Zde se plně projevují výhody tohoto programu, mezi které patří předdefinované
volby pro tyto aplikace, jednoduchost programování bez znalosti
standardního programovacího jazyka a snadné nastavení a diagnostika pracoviště.S barevným dotykovým panelem FlexPendant
je programování velmi snadné a to i díky jednoduchým ikonám
pomocí kterých se provádí.
10
Off-line programování – Robot Studio
Program Robot Studio vám umožní vytvářet a simulovat robotizovaná pracoviště ABB na vašem PC a tím snížit čas instalace nebo
razantně zkrátit čas nezbytný pro začlenění změn. V krátkosti to
znamená, že můžete zahájit výrobu předem na svém počítači,
odladit a teprve poté zahájit reálnou výrobu. Robot Studio je unikátní program, který umožňuje přenášet reálná data z počítače
do kontroléru robota a naopak, což dovoluje provádět změny
v produkci off-line bez zastavení procesu.
Machine Tending PowerPack je speciální nadstavba programu Robot Studio určená pro aplikace obsluhy strojů jako např. obsluhu
vstřikovacích lisů a obsahuje v sobě předdefinované prvky a komponenty používané právě v těchto aplikacích.
Sada PlasticsPack přináší naším zákazníkům další možnost snížení počáteční investice do robotizovaného pracoviště a také snížení následných investic při změně výroby, úpravy programů atd.
Návratnost investice do zkvalitnění výroby a zavedení robotizace se tak podstatně zkracuje, což může potvrdit mnoho našich
spokojených zákazníků.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
140 00 – Praha 4, Česká republika
Tel.: 731 552 214
Fax: 234 322 351
[email protected]
www.abb.cz/robots
EMS-GRIVORY má nesmírně širokou nabídku materiálů v oblasti polyamidů. Naše
kvalitní materiály jsou v celém světě známy pod obchodními názvy Grilamid,
Grivory a Grilon.
Nabízíme našim zákazníkům rozsáhlý a úplný soubor výkonných, kvalitativně
cenných produktů společně s vysokou úrovní poradenské činnosti v oblasti
vývoje i prodeje.
Váš inovativní vývojový partner
Zastoupení a distribuce pro ČR a SR:
CZFP s.r.o., Pod štěpem 27, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel: +420 2726 52 841
[email protected]
www.emschem.cz
FPSK s.r.o., Nerudova 9, 821 04 Bratislava
Tel: +421 252 92 60 11
[email protected]
www.fpsk.sk
11
Zvýšení efektivity výroby
bez vysokých nákladů.
ABB nabízí produkty, systémy a služby, které zvyšují produktivitu výroby a snižují
spotřebu energií v širokém rozsahu aplikací v plastikářství – obsluha vstřikovacích lisů, řezání,
lakování, ožeh, lepení, nanášení hmot, balení a paletizace. Naše průmyslové roboty, pohony a
servomotory přináší vysokou úroveň flexibility a spolehlivosti. ABB je klíčovým dodavatelem
technologií pro automatizaci výrobních procesů s využitím průmyslových robotů s největším
počtem instalací v České republice. Více informací naleznete na www.abb.cz/robots
ABB s.r.o.
Tel. +420 234 322 206
Fax. +420 234 322 351
E-mail: [email protected]
DINhalfpage.indd 1
12
2/29/2012 11:21:29 AM
13
IMG na cestě vpřed
Nové aplikace kuličkových šroubů
S technologií In Mould Graining společnosti
FRIMO hospodárně k optimálním kašírovaným
povrchům
Kromě inovativních technologií a vysokého bezpečnostního
standardu hraje při tvorbě interiérů moderních automobilů
významnou roli i kvalita a působivý vzhled povrchů. Požadavky na malé vytažení dezénu, umístění log nebo textilních dekoračních prvků, přizpůsobení kašírovaných vrstev
na navazující díly i různé zóny kašírovaných vrstev mohou
být přitom vakuovým tvarováním (klasickým thermoformingem) splněny jen částečně.
Při použití metody IMG (In Mould Graining) se kašírovaná vrstva přenese na fólii teprve během tvarování fólie při
tepelném zpracovávání. Lze tak zkombinovat ekonomické
výhody klasické technologie vakuového tvarování s optickými přednostmi moderní technologie tvarované vrstvy
a kašírování, a to bez vytahování kašírovaného dezénu.
Další vývoj technologie IMG
Díky neustálému zdokonalování lze dnes metodu IMG použít i pro
náročnější, výrazně trojrozměrné kontury. 3D simulace umožňuje
již s předstihem ověřit proveditelnost zadání, takže lze dokonale
optimalizovat geometrii dílů a pozdější uspořádání sériově vyráběných forem. Velký význam přitom má spolupráce OEM partnerů, Tier 1 dodavatelů a společnosti FRIMO již v počátečním vývojovém stádiu.
Na základě výstupů z realizace projektu programu Impuls, jehož cílem byl
výzkum a vývoj kuličkového šroubu
s vysokou únosností, začala naše společnost nabízet a dodávat tyto šrouby
také výrobcům vstřikovacích lisů pro
termoplasty.
Kuličkový šroub s vysokou únosností je ekologicky šetrný výrobek, nahrazující v řadě případů silový prvek aplikovaný u hydraulických
pístových aktuátorů či lisů a extruderů.
K dosažení vysoké únosnosti maticové jednotky, kterou charakterizuje až dvojnásobek
únosnosti standardních kuličkových šroubů,
je především využito optimalizovaného poměru rádiusu profilu závitu k rádiusu nosných
kuliček zvětšených průměrů.
Po představení na EMO Hannover a MSV Brno
se podařilo dodat vzorky těchto specifických
kuličkových šroubů do firem Engel a Battenfeld, k provedení dlouhodobých zkoušek v jimi
vyráběných vstřikovacích lisech. U druhé jmenované firmy probíhají nyní již běžné dodávky
těchto specifických kuličkových šroubů.
Aplikované kuličkové šrouby v těchto zařízeních jsou charakteristické krátkým hřídelem
a mohutnou maticí. Profil kuličkového závitu
je obvykle zhotoven pro větší kuličky, než by
odpovídalo standardním kuličkovým šroubům, a musí mít parametry předurčující jeho
vysokou únosnost.
Právě zhotovení tohoto profilu ve velkých
maticích je nyní na hranici technologických
možností naší výroby a proto hledáme cesty
na rozšíření strojního parku o vhodná zařízení rozšiřující naše možnosti. Jednou z ekonomicky výhodných cest je využití programu
se státní podporou Inovace, do kterého jsme
náš projekt nejen přihlásili ale i obhájili a nyní
jej realizujeme. V průběhu dubna 2013 bude
v KSK zprovozněna první ze dvou CNC brusek
a to na matice vysoceúnosných kuličkových
šroubů.
Tento proces představila firma FRIMO již před deseti lety
a od té doby se jí ho daří na základě mnoha inovací neustále vylepšovat a prezentovat stále náročnější povrchy
a komplexnější kontury dílů.
Na základě rostoucích požadavků na kvalitu a působivý vzhled při
současném tlaku na náklady se stále více OEM partnerů a Tier 1
dodavatelů rozhoduje pro metodu IMG při výrobě kašírovaných
interiérových povrchů. Díky tomu v posledních letech silně vzrostl
podíl této technologie na trhu. Metoda IMG je dnes pevně zavedena téměř u všech OEM partnerů. K aktuálním referenčním
projektům patří mimo jiné přístrojová deska vozů Mercedes třídy
B, obložení dveří u vozidel Volkswagen Scirocco, Golf a Tiguan
a také u vozů Opel Insignia, Zafira, Astra a Meriva, Toyota Avensis
a Cadillac XTS.
Příslušné inovativní detaily výrobních zařízení dnes umožňují dalekosáhle harmonizovat rozložení tloušťky fólie i u výrazně trojrozměrných dílů. Napínací rámy tak ve spojení s předsávacím
zařízením pomáhají zlepšovat zbytkové tloušťky stěn v kritických
oblastech. Inteligentní systémy napínacích rámů s funkcí tvarování natažením minimalizují prověšení fólie při procesu ohřívání
a redukují na základě definovaného dodatečného prokluzování
ztenčování fólie. Nejnovějším vývojem je lámací řetězová lišta.
Ve spojení s metodou IMG nabízí tato inovace optimální řešení pro
rychle běžící inline zařízení u výrazně trojrozměrných tvarovaných
dílů. Fólie po zahřátí prochází lámací řetězovou lištou ve tvarovací
stanici na tvarovací kavitu, přičemž jsou dodržovány kontury dílu.
Tím lze při současné optimalizaci stupně dloužení dosáhnout snížení množství fólie.
Dynamicky
a s vášní.
Pokračování na str. 22
Společně poskytujeme komplexní řešení
krytování a pohybu Vašich strojů.
HESTEGO a.s.
Na Nouzce 470/7
682 01 Vyškov
KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.
Blanenská 1277
664 34 Kuřim
Tel.: +420 517 321 312
Fax: +420 517 321 090
Tel.: +420 541 102 500
Fax: + 420 541 103 634
E-mail: [email protected]
www.hestego.cz
E-mail: [email protected]
www.ks-kurim.cz
S inovativní technologií FRIMO stavíte na 50
letech zkušeností ve výrobních řešeních pro
výrobu plastových dílů.
Metoda In Mould Graining umožňuje perfektní optické sladění
navazujících dílů, zejména dveří a přístrojové desky, na což se
konstruktéři automobilů zaměřují stále více. K tomu patří kromě
vzhledu kašírované vrstvy i úzké profily dílů a perfektní rozměry
spár, které nelze v této kvalitě a ekonomické efektivitě realizovat
jinými postupy.
Použitím metody kašírování fólií z TPO ve formě se na základě nízké hustoty dosahuje výrazných předností vzhledem k hmotnosti
ve srovnání s tvářenou nebo stříkanou vrstvou. Protože optimalizace hmotnosti nabývá stále více na významu s ohledem na spotřebu paliva, je metoda IMG z hlediska automobilových lehkých
konstrukcí vynikajícím řešením.
14
Orientovaná na budoucnost a v optimálním
souladu s Vaším projektem. Spolehněte se na
znalosti technologického specialisty.
VYSOCEÚNOSNÉ ŠROUBY OPTIMALIZOVANÉ
PRO STROJE NA ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ
Zpracování PUR
Vakuové tvarování
Flexibilní obrábění
Kašírování
Vysekávání
Lemování
Lisování / Tvarování
Spojování / Lepení
15
Zlepšujeme
otěruvzdornost
plastů
Measure what you see.
spectro-guide
Profesionální spektrofotometr
s LED svetelným zdrojem a
integrovaným leskomerem.
Plastové výrobky musí dnes splňovat vyšší požadavky. Obzvláště standardní plasty dosahují
velmi rychle své hranice teplotní odolnosti.
Dva prístroje
v jednom!
ˇ
Cenově výhodnou alternativou k drahým vysoce odolným výkonnostním plastům je radiační
síťování. Spolehněte se na technologii, na kterou již dlouhé roky vsází elektrotechnický
a automobilový průmysl.
“Potrebujete merit barevný odstín a lesk soucasne?
Chcete ušetrit cas? S novým prístrojem spectro-guide
je to snadné. Na jakémkoliv typu povrchu dosáhnete
rychle kvalitních výsledku merení.”
Otěruvzdorný: Radiační síťování optimalizuje otěruvzdornost a chemickou odolnost
standardních plastů. Odolný proti opotřebení: Radiačně zesíťované plastové výrobky
jsou mnohem více zatížitelné nežli nezesíťované, což výrazně prodlužuje jejich životnost.
Teplotně odolný: BGS učiní Vaše plastové výrobky zatížitelné až do teploty 350° C.
BGS – Váš specialista na radiační síťování
www.bgs.eu
www.byk.com/instruments
Zastoupení v ČR/SK: Ing. Michal Daněk
Masarykova 378, Strážnice, CZ - 696 62
Mobil: + 420 739 087 336, Tel./Fax: +420 518 324 510
E-Mail: [email protected], www.bgs.eu
Anzeige_abriebfest_Tschechien_2013.indd 1
16
05.02.2013 11:19:32
BYK-Gardner GmbH · P.O. Box 970 · 82534 Geretsried · Lausitzer Strasse 8 · 82538 Geretsried · Germany
Tel +420 775 791 055
[email protected]
AZ_spectro_guide_tschechisch_DIN_A4.indd 1
06.03.13 10:31
17
Pokračování ze str. 5
HOSPODÁŘSKÁ RECESE,VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
A VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ
Na otázku, která země je největší výrobce osobních aut je
relativně snadná odpověď. Touto zemí je Čína. Z každých
čtyř osobních automobilů vyrobených ve světě je jedno vyrobené v Číně.
V roce 2006 byla Čína třetí největší automobilový trh světa
s prodejem 4,1 milionu vozů. V současné době Čína představuje největší světový automobilový trh s výrobou v roce
2011 14 485 326 osobních aut, což je 24 % světové produkce. Dále platí, že více než 50 % do Číny dovážených
aut se vyrábí Asii a Oceánii, z Evropy do Číny putuje téměř
třetina čínského dovozu.
V Číně připadá na 1 000 obyvatel cca 40 osobních automobilů, v zemích G 7 je to přibližně 700 aut na 1 000 obyvatel.
Mezi největší výrobce osobních automobilů je možno, řazeno abecedně, počítat např. tyto automobilky:
Anhui, Avtovaz, Beijing, BMW, Brilliance, Byd,Chana,
Change, Chery, China National, Chrysler, Daewoo, Daihaitsu, Daimler Chrysler, Dongfeng, Faw, Fiat, Ford, Fuji, Fujian, Gaz, Geely, General Motors, Great Wall, Guangzhou,
Hrabin, Hino, Honda, Hyundai, Ij-Avto, Isuzu, Kia, Mahindra-Mahindra, Mazda, Mitsubishi, Nanjing, Nissan, Porsche, Proton, PSA, Renault, Saic, Sužuji, Tata, Toyota, Vaz,
Volkswagen, Volvo.
Od roku 2010 se odhaduje, že se denně po silnicích světa
prohání více než jeden bilion automobilů. Například v roce
2010 bylo v USA registrováno 250 272 812 osobních aut.
V roce 2012 byla, z pohledu prodaných osobních automobilů a lehkých užitkových vozů, největší světovou automobilkou firma Toyota s prodejem 9,70 milionu aut,druhý byl koncern General Motors (GM) s 9,20 miliony kusů
a třetí koncern Volkswagen (VW) s počtem prodaných vozů
9,07 milionu.
Kromě GM byl rok 2012 pro obě zbývající automobilky rokem prodejního historického rekordu. Skupina Volkswagen
měla provozní zisk 293 miliard Kč, její tržby se zvýšili o více
než 20 %. Celosvětový prodej skupiny vzrostl o 11,2 %, přičemž v letošním roce zlepšení neočekává. Pro automobilku
GM byl rekordním rokem rok 2007 s prodejem 9,37 milionu
automobilů.
Toyota i VW se chtějí co nejdříve dostat s prodejem svých
automobilů nad hranici 10 milionu kusů. GM je v plánech
konzervativnější a uvádí, že jeho snahou je být nejziskovějším světovým automobilovým koncernem. Koncern VW
se chce do roku 2018 stát největším světovým výrobcem
automobilů.
2. SOUČASNÁ SITUACE V EVROPĚ
A V ČESKÉ REPUBLICE
2.1EVROPA
Současná situace v evropském prodeji osobních automobilů je nejhorší za posledních 17 let.
Objem prodejů v roce 1995 a v roce 2012 byl stejný a to
přes obrovské cenové a technické rozdíly mezi auty z roku
18
1995 a 2012. Auta o stejné velikosti z roku 1995 byla podstatně dražší než současná a to při podstatně horším vybavení než současná. V roce 1995 byly, například airbagy
a klimatizace, na rozdíl od současnosti, velmi drahým příplatkovým vybavením.
Od roku 1995 do roku 2011 lze hovořit jako o éře růstu
automobilového průmyslu, o éře navyšování výrobních kapacit.
V současné době uvedené růstové období bylo prakticky
zcela zapomenuto a to zejména díky slabé poptávce evropských spotřebitelů. Jak již bylo uvedeno, loni se v Evropě
prodalo stejné množství aut jako v roce 1995.
Zájem o nová auta v Evropě, po určitém období s různými
typy šrotovného, klesá od krize v roce 2008 a pád se v roce
2012 prohloubil na více než 8 %, přičemž v prosinci 2012 to
bylo o 16 %, což byl největší měsíční pokles od roku 1993.
Údaje zveřejnila Asociace evropských výrobců aut ACEA.
V roce 2007 se v Evropě prodalo 15,53 milionu aut, o rok
později 14,31 milionů, 2009 – 14,13 milionů, 2010 – 13,34
milionů 2011 – 13,13 milionů a v roce 2012 jen 12,05 milionů kusů.
Evropští zákazníci si v roce 2012 koupili o milion aut méně
než v roce 2011. Pro představu to je prakticky objem aut
vyrobených ve všech třech automobilkách vyrábějících
v České republice.
Českým automobilkám se v roce 2012 ještě dařilo dobře.
Škoda Auto, Huyndai spolu s Kiou a Audi patřili mezi jediné
v Evropě, které v porovnání s rokem 2011 částečně posílily. Kia o 14,1 %, Hyundai o 9,4 %, Audi o 3,1 % a Škoda
o 1,6 %.
Na evropském trhu dochází k poměrně velkému přeskupování sil. Zejména korejské značky začínají obsazovat pozice zaběhaných francouzských a italských výrobců, velký
propad má i Opel.
Loňský propad automobilky Citroën byl 12,9 %, stejně jako
Peugeotu, Fiat propadl o 15,2 %,Opel o 15,8 % a Renault
o 22,5 %.
Evropská nadvýroba osobních automobilů se odhaduje
na cca 20 % a proto řada výrobců uvažuje o uzavření nebo
již některé své závody uzavřela.
Obecně lze říci, že propad prodejů je dán nedůvěrou zákazníků v hospodářský růst v Evropě. Zájem kupujících se
začíná posouvat k menším a úspornějším vozům
Toto konstatování platí i pro Českou republiku, kde zájem
o miniauta, po třech letech poklesu, v loňské roce výrazně
stoupl a to o cca 70 %.V roce 2011 bylo u nás prodáno cca
4 000 miniaut, v roce 2012 již 7 118 vozidel.
Výjimku tvoří segment tzv. prémiových značek. O plusové bilanci Audi již byla zmínka, Mercedes a BMW vykázali v roce 2012 jen velmi malý pokles – 1,8 %, respektive
0,5 %. Zákazníky těchto automobilek dluhová krize nijak
výrazně nezasáhla, aby byli nuceni si kupovat méně luxusní automobily.
Pokračování na str. 22
19
n ultrazvuk s.r.o.,
gické centrum Brno
tina, Turanka 115, 627 00 Brno
Ultrazvukové svařovací stroje pro svařování vstřikovaných
taktníplastových
osoba v míste: dílů
ULTRAZVUKOVÁ SVAŘOVACÍ TECHNOLOGIE
& Slovensko: Jirí Musil
herrmannultrazvuk.com
Technologické centrum ultrazvukového
svařování v Brně – na dosah českým
Svařeno ultrazvukovou
svařovací technologií
Herrmann ultrazvuk.
Michalzákazníkům
Budelovský
[email protected]
Založením společnosti Herrmann Ultrazvuk s.r.o.
v Brně splnil německý specialista na ultrazvukové
svařování přání zákazníků v České Republice. Bez
dlouhého cestování je možné v nově otevřené laboratoři provést aplikační poradenství včetně svařování vzorků, stejně jako poradenství při tvorbě návarových hran. Tímto krokem mohou být zákaznické
dotazy zodpovězeny mnohem rychleji.
Slavnostního otevření v Brně se zúčastnilo přes 50 hostů z českého průmyslu. S velkým zájmem byly sledovány tři prezentované workshopy týkající se ultrazvukového
svařování, informace o plastech a především konstrukce
a design návarových hran dílů. Jak optimálně navrhnout
díly pro ultrazvukové svařování, aby mohly být dobře zavařeny. Na tyto otázky z plně obsazeného centra odpovídal
společně s kolegy obchodně technický zástupce a vedoucí technologického centra v Brně Jiří Musil. Na prezentace
navázal program praktického svařování vzorků na nových
řadách strojů Herrmann HiQ.
Adamov
Kuřim
Brno
Rosice
D1
D1
Modřice
Šlapanice
D2
Letiště
Při ultrazvukovém svařování vsadˇte na
zkušenosti technologického lídra. Vítejte
v technologickém centru v Brně.
Poradíme Vám se všemi dotazy týkající se ultrazvukové
svařovací technologie. Profitujte z praktických svařovacích
testů, poradenství v oblasti návarových hran stejně jako
nastavení strojních parametrů a perfektního servisu.
Herrmann Ultrazvuk s.r.o.
Tech-Center Brno
Areál Slatina · Tuřanka 115 · 627 00 Brno, ČR
Pohořelice
Jiri Musil představil také pro výrobce jednoúčelových
strojů ultrazvukovou posuvnou jednotku VE-Slimline, která
se velmi jednoduše aplikuje do komplexních automatizačních linek pro automobilový – elektro, průmysl a další odvětví. Z důvodu velkého zájmu převyšujiící kapacitní
možnosti technologického centra v Brně jsou plánovány na duben dva semináře základů ultrazvukového
svařování.
Čechy: Michal Budělovský
[email protected]
Herrmann Ultrazvuk s.r.o., Tech-Center Brno
Areál Slatina · Tuřanka 115 · 627 00 Brno, ČR
Tel. +420 532123057 · www.herrmannultrazvuk.com
HUG_AZ_Automotive_Tech-Center_Brno_210x297_RZ.indd 1
20
Vaše kontaktní osoba v místě:
Morava & Slovensko: Jiří Musil
[email protected]
06.03.13 14:25
21
Pokračování ze str. 14
In Mould Decorating a kašírování bez lepení
S cílem zvyšovat hodnotu výbavy interiérů a ještě víc zjednodušovat možnosti individuálních řešení jsme zkombinovali metodu IMG
s postupem In Mould Decorating. Tato technologie, nazývaná též
Deco-Skin, umožňuje vložit do IMG formy nejrůznější dekorační
prvky, např. textilní, a přenášet je na povrch dílu.
S ohledem na lehkou konstrukci automobilů, ekonomickou efektivitu a udržitelnost se jako podkladové materiály pro obložení interiérů vozidel používají stále více materiály z obnovitelných zdrojů.
Používají se zde většinou přírodní vlákna plněná polypropylenem,
které jsou vhodná i pro „kašírování bez lepení“. Společnost FRIMO
nyní zkombinovala metodu In Mould Graining s kašírováním bez
lepidla a vyvinula pokusné formy blízké sériové výrobě, např. pro
kvalitní obložení dveří. Díky této kombinaci procesů lze vyrábět
velmi kvalitní a extrémně lehké díly obložení, které navíc posilují
aspekt životního prostředí.
Zcela v trendu
Nástroje IMG
Také oblast výroby nástrojů se neustále rozvíjela. Pro sériovou
výrobu se tak používají niklové formy vyrobené elektrogalvanicky
nebo přímo leptané ocelové formy. Pro zhotovení prototypů můžeme nabídnout podle příslušného použití formy ze speciálních
umělých pryskyřic, leptané hliníkové formy nebo kovové vstřikovací formy. Formy s keramickým povrchem naši nabídku završují.
Zejména tyto keramické formy jsou velkým příslibem v oblasti výrazného snižování nákladů na formy a výrobních časů i u sériově
vyráběných nástrojů.
Vývoj posledních let ukazuje, že metoda In Mould Graining pro
ekonomicky výhodnou výrobu kvalitních povrchů zcela odpovídá trendům v oblasti výbavy automobilových interiérů. Rovněž
s ohledem na rostoucí globalizaci představuje metoda kašírování
ve formě nejlepší řešení. Metoda IMG tak nabízí pro současnou
výrobu vozidel na různých místech po celém světě potřebnou robustní procesní technologii při celosvětové dostupnosti materiálů.
Společnost FRIMO bude i nadále vyvíjet inovace v oblasti metody IMG a investovat do nich, mimo jiné i s cílem snižovat čas
a náklady na výrobu forem, nebo aby kombinovala metodu IMG
s technologií tenké vrstvy.
Pokračování ze str. 18
HOSPODÁŘSKÁ RECESE,VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
A VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ
Škoda Auto v roce 2012 prodala na celém světě rekordní
počet aut – 939 200 vozů, což je meziroční změna o 6,8 %.
Na celkovém světovém prodeji se nejvíce podílela Octavia
– 409 600 aut, zvýšení o 5,8 %, následuje Fabia s 240 500
prodanými kusy, pokles o 9,9 %, Superbů se prodalo
109 100 kusů, pokles o 6,5 %. Yeti zaznamenal nový prodejní úspěch s 87 400 auty, zvýšení o 24,3 %, Roomster –
38 000 kusů, růst o 5,4 %, Citigo – 30 000 aut, Rapid –
24 600 kusů.
Z teritoriálního pohledu se nejvíce Škodovek prodalo v Číně
– 235 700 vozidel, meziročně o 7,1 % více, následuje Německo se 132 600 prodanými kusy, růst o 3,6 %. V Rusku
bylo prodáno 99 100 škodovek, nárůst prodeje o 33,7 %.
V České republice to bylo 59 700 aut, růst o 2,5 % a ve Velké Británii 53 200 aut, růst o 17,6 %
.Západoevropské země jako celek tvořící nejmajetnější
část obyvatelstva pro nákup automobilů v Evropě v roce
2012 nakoupili meziročně o jedno procento méně škodovek, celkem 358 000 aut. Při pokračující krizi v prodeji aut
to znamená zvýšení tržního podílu Škody z 2,8 na 3 %.
2.2ČESKÁ REPUBLIKA
Výroba osobních automobilů v České republice v roce 2012
klesla o jedno procento na 1,18 milionů vozidel.
Prognózy pro letošní rok hovoří o poklesu o 2 až 3 %, tedy
o cca 30 000 aut, u výroby autodílů až o 10 %.
Automobilový průmysl jako celek v České republice dává
22
práci 120 tisícům lidí a v tržbách představuje 20 % průmyslové produkce.
Ve třech automobilkách vyrábějících na našem území osobní automobily bylo k 31.12. 2012, podle Sdružení automobilového průmyslu, celkem zaměstnáno 28 933 lidí:
– Škoda Auto-Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí-Fabia,
Octavia, Superb, Roomster, Yeti, Rapid – 22 933
zaměstnanců, výroba za 11 měsíců roku 2012 617 663
aut, v zahraničních továrnách dalších 255 000 aut
– TPCA-Ovčáry u Kolína-Toyota Aygo, Peugeot 107,
Citroën C 1, 2 500 zaměstnanců, výroba za 11 měsíců
roku 2012 203 739 aut
– Huyndai Motor Manufacturing Czech-Nošovice-Huyndai
i 30, Huyndai ix 20, Huyndai ix 35, 3 500 zaměstnanců,
výroba za 11 měsíců roku 2012 303 035 aut.
Víceprezident Sdružení automobilového průmyslu a majitel výrobce autodílů Brano pan Pavel Juříček uvádí, že cca
70 až 80 % tuzemské výroby automobilů a automobilových
komponent míří na evropský trh,což při evropském poklesu
prodejů aut zákonitě znamená i snížení tuzemské produkce-pro rok 2013 o 5 až 10 % v oblasti dílů pro automobily,
včetně propuštění až 6 000 pracovníků z již uvedených cca
120 tisíc.
Jako jedinou cestu pro dodavatele automobilek vidí nespoléhat se jen na evropské trhy, ale svoji pozornost zaměřit
Nadšení pro přinášení nejlepších řešení
Styrénové plasty naleznete všude kolem nás - od hraček až po automobily.
Firma Styrolution se zaměřuje výhradně na styrénové plasty a naším cílem
je být a zůstat číslem jedna v našem oboru. Nabízíme nejširší sortiment
styrénových komodit a speciálních typů výrobků na trhu. Mezi ně
patří: styrén monomer, polystyrén, akrylonitril-butadien-styrén,
styrén-butadienové blokové kopolymery, jiné kopolymery na bázi
styrénu a kopolymerní směsi.
Styrolution Group GmbH
Erlenstrasse 2-6
60325 Frankfurt, Germany
Phone+49 69 509550 1200
Fax +49 69 509550 1248
[email protected]
www.styrolution.com
Rozumíme potřebám našich zákazníků a pomáháme jim být úspěšnými.
Toto uskutečňujeme jejich podporou tak, že vyrábíme cenově dostupné
produkty, které dělají věci více praktickými, krásnějšími nebo
bezpečnějšími – jinými slovy, výrobky, které zlepšují kvalitu života lidí.
Pokračování na str. 26
23
Maximální přesnost
plastového dílu
uloženy v tzv. drapákovém depu a tam čekají na své nasazení.
Šestiosý robot tam uloží již nepotřebný drapák a za pomoci kódování si vyhledá z až šesti drapáků ten potřebný. „Naši zaměstnanci prokazovali od samého počátku velkou vlastní iniciativu na nových strojích a mezitím si osvojili know-how potřebné pro údržbu
a montáž drapáků“, vypravuje hrdě Johannes Spatz.
Zařízení na vstřikové lití plastů firmy
Borscheid + Wenig GmbH sází na vynikající
přesnost robotů KUKA
U firmy Borscheid + Wenig GmbH se všechno točí kolem zpracování plastů, ať už se přitom jedná o pěněnou
nebo umělou hmotu nebo o kombinaci obou složek. Firma
Borscheid + Wenig GmbH přichází s rozsáhlou nabídkou,
jakou může nabídnout jen několik málo firem: Počínaje výrobou jednotlivých součástí až po kompletní sestavu – jako
mezinárodně operující průmyslový podnik přitom vždy sází
na nejvyšší standardy kvality. Díky použití robotů KUKA
dokáže podnik z Diedorfu u Augsburgu čítající 300 zaměstnanců zvýšit svou produktivitu.
Firma Borscheid+Wenig GmbH má ve svém výrobním programu
zpracování gumy již od roku svého založení, 1961. Od roku 1985
pracuje firma z Diedorfu kromě toho v oboru vstřikového lití plastů
a od té doby vyrábí pro velkoprůmyslové podniky. Začala výrobou
součástí do lednic a praček pro průmysl elektrických a domácích
spotřebičů, později byla subdodavatelem automobilového průmyslu. V současné době používá firma Borscheid+Wenig GmbH 40
strojů pro vstřikové lití Sumitomo DEMAG. „Do roku 2009 jsme
výrobu pokrývali výhradně lineárními roboty. Při stoupajících
počtech zakázek a rostoucí rozmanitosti dílů a také zvyšující se
komplexnosti procesů bylo na čase některá zařízení přestavět
na průmyslové roboty“, vysvětluje Carlo Wenig, technický ředitel firmy Borscheid+Wenig GmbH. Dnes používáme devět zařízení
s robotickými sklopnými rameny od firmy KUKA. „V systémovém
partneru firmy KUKA, společnosti SAR Elektronic GmbH z Gunzenhausenu jsme nalezli spolehlivého partnera, který nám byl
v projektových fázích po všech stránkách nápomocen“, pokračuje
Carlo Wenig.
Rychlé doby cyklů, méně zmetků
Ještě náročnější svou výrobou, trojrozměrně koncipované a s výrazně větším množstvím variant než předchozí modely byly nové
plastové součásti pro terénní vozidla značek Porsche a Volkswagen. Tyto výzvy přiměly vedení firmy v roce k rozhodnutí použít v roce 2009 pro vstřikovací stroje poprvé robotická sklopná
ramena. „Manuálně se to už nedalo řešit“, vypravuje Johannes
Spatz, provozní inženýr firmy Borscheid+Wenig. Proces v prvním
zařízení začíná vložením dvou vložek do formy pro vstřikové lití
a rychlým odebráním dílu přímo z vyhazovačů. Konzolový robot
24
KUKA KR60L30-4KS Speed následně najede s dílem v odebíracím
drapáku na bod přesně k napevno nainstalovaným periferním zařízením a doplní díl až osmi čepy. V dalším kroku se zasune plechová pojistná úchytka – za předpokladu kontroly kvality se 100%
výsledkem. Poté se provede odložení na pásový systém a proces
začíná nanovo.
Inovativní balíček přídavných zařízení KUKA:
jednotka médií
Také stoupající počet požadovaných kusů se již nedal lineárním
robotem zvládnout. „Bez automatizace bychom v uplynulém roce
vyrobili podstatně méně dílů“, objasňuje Johannes Spatz. Roboty KUKA jsou nasazovány zejména ve dvousložkové technologii.
„Výrazné zkrácení doby otevření formy, extrémní přesnost polohování a tuhost při přechodu z kavity 1 na kavitu 2 a také silný
a zároveň plynulý odformovací pohyb uvnitř vstřikovací formy“,
vypočítává Carlo Wenig důvody pro provedení přestavby. „V porovnání se známou lineární technologií dochází k výrazně menšímu počtu poruch, doby přípravy mohou být minimalizovány,
nenabíhají intervaly pro údržbu a dochází k menšímu opotřebení nástrojů. Také výrazně klesla zmetkovitost“, pokračuje Carlo
Wenig. Vedle konzolových robotů s optimalizovanou hmotností,
dosahem a rychlostí spoléhá firma na standardizovaná přídavná
zařízení KUKA jako např. jednotku médií. Ta se veze na ose A3
a stará se výměnu elektrických a pneumatických signálů na drapáku. Oproti lineárnímu robotu nabízí augsburský výrobce robotů
s konzolovou variantou řadu, která potřebuje velmi nízkou výšku
haly a výrazně méně odstavné plochy.
Robot KUKA si sám mění své nástroje
Vzhledem k velké rozmanitosti vyráběných dílů jsou zapotřebí
stále znovu rozmanité drapáky. „Zvládnout tyto požadavky se s lineárním robotem omezeným kartézským systémem dá jen těžko“, vysvětluje Christian Müller, vedoucí technologie vstřikového
lití ve firmě Borscheid+Wenig GmbH. „Náklady na přípravu by
byly enormní, zaměstnanec by musel provést přestavbu drapáku
na lineárním robotu“.
Systémový partner firmy KUKA, firma SAR, vyrábí pro robotická
sklopná ramena kompletní periferní zařízení a drapáky, které jsou
Konzolový robot na malém stroji
Po kladných zkušenostech první automatizace na 650t stroji pro
vstřikové lití se střední uzavírací silou se firma Borscheid+Wenig GmbH rozhodla pomocí šestiosého robotu automatizovat malý
stroj se dvěma složkami (měkká a tvrdá) s uzavírací silou pouhých 150 t. U nového zařízení byl nasazen malý konzolový robot
KR 6 KS. Proces zahrnuje nasazení dvou kovových kroužků, které
se musí uložit s přesným napolohováním našikmo a volně v prostoru a poté přemístit.
Nejlepší zaměstnanci – nejlepší roboty
Podniky vstřikového lití jsou dnes v tvrdé globální konkurenci.
Také v budoucnu se firma Borscheid+Wenig GmbH spoléhá na roboty KUKA: Nový projekt se již plánuje. „Komplexní plastový díl
musí být vyrobený ve vysokém počtu kusů a variant. Opět jsme
se rozhodli pro roboty KUKA. Bez flexibility robotů KUKA není
realizace těchto požadavků ani ekonomická, ani realizovatelná
s ohledem na kvalitu“, říká Christian Müller.
Do konce roku 2011 byli na zařízeních vyškoleni téměř všichni
specializovaní pracovníci Borscheid+Wenig. Carlo Wenig je přesvědčen: „Naším záměrem je nasazovat jen ty nejlepší zaměstnance. To platí i pro naše roboty. V robotech KUKA máme kolegy,
kteří spolupracují na tvorbě hodnoty – čísla, data a fakta hovoří
samy za sebe“.
KUKA Roboter CEE GmbH
organizační složka
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Tel: (+420) 226 212 271, www.kuka.cz
25
s:
u
t
i
Vis Kielce
pol, 2013
t
s
a
l
P
0.5
7.-1 oth D-2
Bo
Online
sledOvání fOrem,
We close
the loop.
střihacích a tvářecích nástrOjů
The specialists in
plastic recycling systems.
www.MachineLOG.IT|www.servisniknihy.cz
Na tyto a mnohé další otázky přináší odpověď patentovaný systém firmy MachineLOG IT, který řeší komplexní
znalostní databázi problematiky provozu a údržby pro formy na plasty a lehké kovy, střihací a tvářecí nástroje.
Choose the Number One.
Pokračování ze str. 22
HOSPODÁŘSKÁ RECESE,VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
A VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ
na rozvíjející se trhy, zejména na země BRIC-Brazilie,
Rusko, Indie, Čína.
3. BLOK ZEMÍ BRIC – BRAZÍLIE, RUSKO,
INDIE, ČÍNA
Ekonomické zpomalení, krize a recese v letech 2008, 2009,
pokračující v menší míře i nadále má výrazný vliv na globální pokles prodeje osobních automobilů.
Výjimku tvoří několik málo rozvíjejících se a rostoucích
trhů, které v minulém desetiletí pomáhaly v růstu celému
automobilovému průmyslu.
To co v devadesátých letech minulého století začalo jako
zkoumání nových trhů pro prodej automobilů, stalo se
v novém tisíciletí hlavním proudem v globálním automobilovém průmyslu. Navíc tyto trhy nabízí možnost snížení
cyklických výkyvů v globálním automobilovém měřítku.
Země BRIC, podporované atraktivními makro-ekonomickými faktory, jako je rostoucí ekonomická aktivita a to, kromě
Ruska, i v době hospodářské krize v roce 2008, urbanizace,
rostoucí příjmy domácností, rozvoj měnových trhů, nízké
pracovní náklady, jsou v současné době první ze sedmi globálních automobilových trhů.
Urbanizace, tj. proces koncentrace obyvatelstva do měst
26
a s tím související změny kultury v nejširším slova smyslu,
byla jedním z hlavních prodejních momentů, který posiloval prodej v zemích BRIC v posledních deseti letech.
V Brazílii již tento moment působit nebude – úroveň urbanizace je zde již 87 %. V Indii a Číně tento proces ještě
bude pokračovat, běžná úroveň urbanizace je zde cca 30,
respektive 48 %.
V Číně,ale jsou již nyní snahy kontrolovat prodej aut a to
zejména ve velkých městských aglomeracích.
Dále uváděná čísla a údaje jsou čerpány z přehledu indické
pobočky firmy Deloitte.
3.1 ČÍNA
Čínská lidová republika,1,347 miliardy obyvatel (19,23 %
všech obyvatel Země),ekonomicky činných 764,2 milionů
lidí
V roce 2009 Čína předstihla USA a stala se největším světovým automobilovým trhem.
Na čínském trhu dominují místní hráči, kteří tvoří společné
podniky s nadnárodními skupinami jako je například GM,
Toyota, VW.
Základ systému je šifrovaná databáze s odstupňovanými přístupovými právy, která jednoduše umožňuje
sledování pohybu nástrojů a jejich aktuálního stavu. Pro
využití systému stačí chytrý telefon nebo tablet s datovým
připojením pomocí WiFi nebo 3G. Jednoduchost uživatelské obsluhy umožňuje rychlé vkládání informací včetně
obrazové dokumentace stavu nástroje s možností vkládat
grafické poznámky. Systém MachineLOG IT přináší exaktní
odpovědi na otázky, jako například kde se forma aktuálně
nachází, při jakých parametrech je provozována a jestli
jsou výrobky při daném stavu technologických parametrů
v rozsahu výrobní tolerance.
Další významný přínos systému je v oblasti zachování
know-how technologických pracovníků. V dnešní hektické
době nestačí pouze problémy vyřešit. Je nutná jejich prevence za pomoci sofistikovaných databázových nástrojů, které
umožňují rychlou archivaci korekčních faktorů, které byly
aplikovány, a jejich přínos pro řešení stavu výroby. Udržování
a sdílení znalostí technických pracovníků je stále důležitější
i z hlediska dalšího rozvoje firmy a rychlosti řešení požadavků korekcí neshodných výrobků, zvláště v korelaci s nutnou
a stále více zdůrazňovanou zastupitelností pracovníků.
Jednoduchý systém zadávání předurčuje tento systém
také k optimalizaci a urychlení komunikace mezi lisovnou
a nástrojárnou, a to díky exaktnímu systému, který plně
vyhovuje ISO normám kvality výroby při udržení minimálních časových požadavků při vkládání informací.
• Víte, co se aktuálně děje
s Vaším nástrojem?
• Máte komplet podklady na
jednom místě k použití?
• Jaké jsou aktuální funkční
technologické parametry?
• Jaký je počet zdvihů?
• Kontrola komplexnosti
preventivní údržby?
• Jak řešíte neshodné výrobky
z nástroje?
• Lze toto řešení urychlit?
• Jak Vaše firma řeší zachování
znalostní databáze
svých pracovníků a jejich
zastupitelnost?
Nenapodobovat,
být v čele!
Tomáš Baťa
Základní body,
které řeší MachineLOG IT
s nadstavbou FORMY:
Kde a v jakém stavu se formy aktuálně nachází?
•Komplexní online sledování formy,
parametrů a výlisků bez zátěže na
výrobní pracovníky.
•Zajišťuje, aby know-how špičkových
technických pracovníků zůstalo ve
firmě i po jejich odchodu.
•Zjednodušuje a urychluje komunikaci
o problematice neshodných výrobků.
Jsou výkresy a schémata aktuální?
•Urychluje servisní reakci celého
řetězce dodavatelů.
•Umožňuje sledovat provádění pravidelných předepsaných údržbových
postupů a jejich komplexnost.
Velmi významnou roli pak databáze technických znalostí
hraje při přípravě nových pracovníků a dalším vzdělávání
stávajících zaměstnanců. Udržet know-how firmy a jednoduše jej sdílet i mezi jednotlivými pobočkami je věc, kterou
v dnešní době hledá a ocení každý pracovník HR oddělení.
Systém MachineLOG IT s nadstavbou „Formy“ umožňuje
nejen sledování výrobních postupů a technologických parametrů, ale také umožňuje sledovat formy a nástroje při
jejich pravidelné preventivní údržbě a v případě nehody
také při opravách.
motivační otázky:
•Zjednodušuje problematiku
transferu forem.
•Urychluje problematiku zajišťování
náhradních dílů.
Byly všechny preventivní testy a údržba provedeny?
Pokračování na str. 30
27
Řada F robotů SCARA Mitsubishi Electric
vytváří nový výkonnostní standard
Firma Mitsubishi Electric rozšířila svou řadu RH robotů Melfa SCARA o novou řadu F,
která představuje nový standard, co se týče rychlosti, flexibility, snadné integrace
a jednoduchosti programování. Roboty řady F poskytují kombinaci širokého spektra
využití s nejkratšími cykly polohování. Na důležitých výrobních linkách jsou tyto roboty
nákladově efektivním prostředkem ke zvýšení produktivity. Mitsubishi Electric nabízí
cenově přijatelný typ robotů s vysokou výbavou již v základním provedením, a tím
zřejmě poprvé umožňuje většímu množství uživatelů využít výhody robotického zvedání,
polohování a montáže.
Řada F obsahuje dva základní modely s různými možnostmi:
RH-3FH s maximálním užitečným zatížením 3 kg a RH-6FH
s maximálním užitečným zatížením 6 kg. Během testovacího cyklu s pohybem na vzdálenost 12 “ (152,4 mm) byl
naměřen čas 0,29 s, což znamená, že nové roboty vykonávají nejrychlejší pohyb ve své třídě. Pro zvýšení provozní
flexibility rozšířila společnost Mitsubishi Electric pracovní
rozsah osy J1 těchto robotů tak, že je nyní možné dosáhnout pohybu v rozsahu do ±170 °.
Společnost Mitsubishi Electric rozšířila svou řadu RH robotů
MELFA SCARA o novou řadu F, která představuje nový standard v parametrech rychlosti, flexibility, snadné integrace
a jednoduchosti programování.
Aby mohly být roboty řady F použity i v náročných podmínkách, obsahují standardně stupeň krytí IP55. Pro využití v nanejvýš nepříznivém prostředí lze úroveň ochrany
snadno a s přijatelnými náklady zvýšit na IP65. Veškerá
kabeláž navíc prochází vnitřkem paže robota, což zvyšuje
využitelnost v náročných podmínkách a dlouhodobou spolehlivost. Takto je eliminována možnost zamotání kabelů.
Robot je také méně náročný na údržbu.
28
Pro snadné začlenění do výrobních procesů jsou roboty
řady F vybaveny rozhraními Ethernet, USB, rozhraním pro
kameru a vstupy/výstupy efektoru. Použití robotů usnadňuje enkodérový vstup pro synchronizaci s dopravníkovým
pásem a možnost připojit přídavnou osu. Robot je dodáván
kompletní – i s řídicí jednotkou, která může být buď samostatná, nebo zabudovaná do modulu iQ Platform, jenž je
určen pro přímé propojení s řídicími jednotkami PLC a PAC
firmy Mitsubishi. Pro výrobní linky vyžadující instalaci několika robotů poskytuje iQ Platform ve standarním provedení funkci umožňující přenos břemene dvěma rameny a také antikolizní funkci, která automaticky zabraňuje
kolizím robotů pracujících blízko sebe.
Pro snadné a rychlé zadávání úkolů při programování v režimu off-line lze použít počítač se softwarem RT Toolbox2,
který je vybaven softwarem pro programování, sledování a odlaďování, nebo je možné pracovat se softwarem
MELFA Works 3D pro programování a simulaci robotů
a pracovních buněk. Tento software pomáhá uživateli ověřit, zda je celý program bez chyb a kolizí, ještě než je program spuštěn v reálném provozu. Software RT ToolBox2
je navíc obsažen v softwaru iQ Works od Mitsubishi, který
dále poskytuje kompletní integrovanou programovací softwarovou sadu pro několik firemních automatizačních platforem – PLC, servosystémy, zařízení pro ovládání pohybu,
HMI. Software iQ Works tedy umožňuje naprogramovat
kompletní automatické systémy v rámci jednoho softwarového prostředí.
Další informace:
www.mitsubishi-automation-cz.com
http://global.mitsubishielectric.com
Firma Azurr-technology je nástupcem
společnosti známé 20 let jako Dynisco,
s.r.o. jenž byla dceřinou společností Dynisco europe. V roce 2009 byla
firma z interních důvodů přejmenovaná. Firma Azurr-technology Vám nabízí výrobky a příslušenství přístrojové
techniky pro chemický a plastikářský
průmysl předního světového výrobce
Dynisco.
V závěru roku 2012 byla na trh uvedena nová řada tlakových snímačů VERTEX, které nejsou plněny rtuťovým
médiem tudíž kompletní řada VERTEX
je zdravotně nezávadná a tím použitelná i pro potravinářské a farmaceutické potřeby. Jejich konstrukce je
odolnější i v provedení s flexibilní kapilárou, díky tomu ji nelze přelomit či
jinak mechanicky poškodit. Odolnější
je i měřící membrána, díky které je
životnost snímače nesrovnatelně delší
včetně 4 leté záruky.
Další novinkou je řada Guardian, které mají v sobě zabudovanou funkci
STOP, která chrání stroj před poškozením. Snímače řady Guardian mají
vlastní certifikaci na základě zkoušek
od uznávané agentury EXIDA. Tyto
snímače absolvovaly rozsáhle zátěžové testy a analýzy FMEDA (analýza
poruchových stavů) kde každý snímač splňuje výkonnostní úroveň „C“,
jenž je definovana nejnovější směrnicí
o strojních zařízeních EN ISO 13849-1
a výkonostní úrovně „D“.
Neméně důležitou novinkou jsou cenově výhodnější snímače s delší životností řady ECHO, které mají již
ve standardní výbavě ošetřený povrch
membrány povlakem TITANU. Výhodou této úpravy je dosažení lepší přesnosti měření jenž je lepší než 0,5 % při
tlakovém rozsahu do 700 bar MAX.
Dynisco nabízí mimo výše uvedenou
měřící a regulační techniku celou škálu laboratorních přístrojů mimo jiné
přístroje pro měření indexu toku taveniny, kapilární reometr a viskozimetry
a mnoho dalších.
Naše společnost Azurr-technology
není pouze exkluzivním zastoupcem
firmy Dynisco, ale také máme oficiální
zastoupení pro firmu Nordson XALOY,
která nabízí příslušenství pro vstřikovací a vytlačovací stroje jako jsou:
šneky, válce, zubová čerpadla a filtračních systémů tavenin od ručních
modelů až po plně automatické modely výměny sít pro vytlačovací linky.
vrátí v podobě úspor materiálu, energie a zvýšeného výkonu.
Rádi bychom Vám krátce představili
i „Čistící pece – Jet cleaners“, které
jsou určeny k čištění kovových dílů
(sít, části hlav, trysek, části šněků)
od polymeru na principu Pyrolýzy
(vysoká teplota + vakuum). Firma
Nordson Xaloy vyrábí tyto pece v několika velikostech. V České Republice
máme své referenční pracoviště, kde
se s tímto můžete přímo seznámit.
Dávkovací zubová čerpadla pro polymery. Jedná se o technologický
doplněk pro extrudery jako takové –
použití je široké, finálními produkty
mohou být folie, desky, trubky, ploché
folie, profily atd.
Tato čerpadla, jak sám název říká –
dávkovací – naprosto přesně a spolehlivě dávkují materiál, který je vytlačován šnekem do hlavy extruderu.
Tato čerpadla se montují právě mezi
šnek a hlavu tzn. za filtr. Smyslem
takovéto aplikace je naprosté odstranění pulsací, rovnoměrné dávkování
– čili přesná síla stěny vytlačovaného produktu a to se týká i folií. S tím
úzce souvísí úspora materiálů, úspora
energie, zvýší se výkon tzn. kg/h. Jelikož má čerpadlo svůj vlastní pohon,
je zatížení vlastního extruderu podstatně nižší a nedochází k tak velkému opotřebení. V dnešní velmi složité
době jsou tato čerpadla stále více žádána, jelikož je prokázáno, že náklady
na pořízení se v poměrně krátké době
Firma Nordson XALOY, vyrábí šneky
a komory od r. 1982 jak pro vstřikovací linky, tak i pro Extruderní linky,
velmi oblíbené jsou především pro
svou životnost u všech druhů materiálů a velkých úspěchů dosahují i u materiálů s velkým podílem abrasivních
přísad a to až do 60 %.
Tel.: 00420 571 647 228
Fax: 00420 571 647 224
e-mail: [email protected]
www.azurr-tech.cz
29
Pokračování ze str. 26
HOSPODÁŘSKÁ RECESE,VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
A VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ
Rapidní ekonomický růst spolu s velmi nízkou úrovní motorizace přinesl výrazný růstový potenciál:
– v roce 2001 bylo vyrobeno 703 500 aut, prodáno 754 000
– v roce 2006 výroba 5 233 000 vozů, prodej 4 946 000 aut
– v roce 2011 již 14 450 000 kusů vyrobeno a prodáno
14 397 000.
Růstový potenciál, zejména v letech 2009, zvýšení výroby
o 45 % a 2010 o 32 %, se určitým způsobem vyčerpal a trh
s automobily výrazně poklesl a přes dobrou makro-ekonomickou kondici Číny rostl v roce 2011 pouze o 4 až 5 %.
Důvodem snížení růstu jsou státní zásahy:
– odejmutí 10 % daňové úlevy při nákupu rodinného
osobního automobilu
– zrušení – konec roku 2010 – šrotovného na nákup
kompaktních automobilů
– zrušení dotací pro nákup aut venkovským
obyvatelstvem
– loterijní systém registrace nového automobilu zavedený
v Pekingu, podobně jako v Šanghaji, omezil roční počet
registrovaných aut na 240 000, oproti prodejní úrovni
900 000 v roce 2010.
Nová státní automobilová politika nadále podporuje domácí
výrobce aut před výrobci z jiných zemí. Globální automobilky jsou zde přítomny především prostřednictvím společných podniků. V roce 2010 cca 60 % trhu ovládalo sedm
společností:
– Volkswagen – 17 %
– General Motors – 9 %
– Toyota – 8 %
– Huyndai – 7 %
– Honda – 7 %
– Nissan – 6 %
– Chery – 6 %
– Ostatní – 40 %.
V Číně jdou nejvíce na odbyt sedany-66 % prodaných aut,
následují vozy typu hatchback-18 %,SUV-10 %, MPV-5 %.
V důsledku dotovaných cen pohonných hmot globální pohyby cen ropy na prodej automobilů vliv nemají.
Faktory jako je stále rostoucí ekonomika a s tím spojený
růst úrovně příjmů obyvatelstva a nízká nasycenost automobily naznačují i pro příští léta možnost růstu prodejů
aut.
Nicméně, podle Ministerstva enviromentální ochrany Číny,
vláda má zavést další opatření pro zpomalení rychlého tempa růstu prodejů osobních automobilů s ohledem
na nekontrolovatelné přetížení a znečištění v městských
aglomeracích.
Jedním z opatření je i loterijní registrační systém, který by
mohl být, po Pekingu, 20 000 aut/měsíc a Šanghaji, 8 000
aut/měsíc, zaveden i v dalších velkých městech.
Nárůst prodejů se tedy může očekávat zejména v menších
městech, která prozatím neřeší znečištění ovzduší tak výrazně jako města velká.
Prodej aut v Číně vzrostl v roce 2012 o 4 % na 19,3 milionu
kusů a tak sice zrychlil z předloňských 2,5 %, nadále však
30
zaostává za vysokými tempy z minulých let.
V Číně a Indii převládají domácnosti s ročním příjmem
1 000,- až 3 000,- USD, v Brazílii a Rusku s příjmem 5 000,až 10 000,- USD.
Dalšími faktory,které budou ovlivňovat trh automobilů
v Číně mohou být:
– růst HDP byl v roce 2012 nejslabší za posledních
13 let, druhá největší ekonomika světa, po USA,
zpomaluje na jednociferná čísla, 2011 růst o 9,3 %
– zvětšování rozdílů mezi chudými a bohatými a to přesto,
že velká část populace se již přestěhovala do měst
– Giniho koeficient měřící rozdělení bohatství v dané zemi
je v Číně na hodnotě 0,474 (index má rozpětí 0 až 1 0 je dokonalá rovnost příjmů, 1 znamená naprostou
nedokonalost), pro porovnání Brazilie 0,56, Rusko 0,40
a ČR 0,26
– počet ekonomicky aktivních obyvatel (mezi 15 až 65
lety) klesl v roce 2012 o 3,5 milionu
– v osmdesátých letech minulého století byl podíl obyvatel
starších 60 let na celkové populaci 5 %, v současné
době je již 14 %
– průměrný plat dělníka je kolem 2 000,- jüanů, což je
cca 6 250,- Kč.
3.2INDIE
Indická republika,1,210 miliardy obyvatel, ekonomicky
činných 47,5 %, indický trh v současné době není řešením
odbytových potíží automobilek v post krizovém období, je
k němu nutno přistupovat s dlouhodobou vizí
V důsledku ekonomického růstu Indie, v posledních deseti letech cca o 10 % ročně-vzrostl zde trh s automobily
na čtyřnásobek oproti roku 2001.
Mezi asijskými zeměmi je Indie čtvrtý největší vývozce osobních aut do Číny-účetně cca 60 % indického vývozu aut.
V posledních deseti letech byla výroba osobních aut v Indii
větší než jejich domácí prodej:
– v roce 2001 bylo vyrobeno 654 550 aut, prodáno 675 120
– v roce 2006 to bylo 1 473 000 a 1 379 900 aut
– v roce 2010-2 814 000 a 2 520 400 aut.
Prognóza prodeje je roční navýšení o cca 2 až 3 %.
Důvodem tohoto malého nárůstu jsou tyto aspekty:
– po deregulaci cen paliv v roce 2010 se jejich cena
zvýšila o 34 % a průběžná revize cen paliv pokračuje
– přetrvávající inflační tlaky vedou k nepřetržitému růstu
úrokových sazeb z bankovních úvěrů,v roce 2011
dosáhly u půjček na nákup nového auta až 14 %
– stoupající náklady na provoz vozů.
Zhruba 80 % výroby osobních aut obhospodařují čtyři firmy:
– Maruti Suzuki – 40 %
– Huyndai – 20 %
– Tata Motors – 14 %
– Mahindra+Mahindra – 8 %
– Ford – 5 %
– GM – 4 %
– Toyota – 4 %
– VW – 4 %
– Ostatní – 1 %.
Firma COMPUPLAST s.r.o. Zlín navrhuje, vyrábí a dodává nástroje (vytlačovací hlavy
a kalibry), zařízení a linky na vytlačování plastů již od roku 1991 (www.compuplast.cz).
Veškeré konstrukční práce jsou prováděny ve 3D grafickém prostředí SolidEdge ST5,
což zejména při komunikaci se zákazníkem zlepšuje představivost dané problematiky
a zároveň se dá předejít již v rámci návrhu možným nedorozuměním.
Průměrně dodává firma COMPUPLAST svým zákazníkům
50 – 60 vytlačovacích nástrojů ročně. Jedná se o nástroje na profily nejrůznějších tvarů a rozměrů zejména z PVC, ale také ABS, HDPE, PP, PC, mPVC. Kromě
nástrojů dodává firma také vytlačovací linky na profily a menší trubky, linky na výrobu plošných útvarů
(desky, fólie).
Na přelomu ledna a února 2012 získala firma
COMPUPLAST s.r.o. výhradní zastoupení thajské firmy Labtech Engineering Co., Ltd. (www.labtechengineering.com)
pro Českou a Slovenskou republiku. Labtech je výrobce
laboratorních zařízení v oblasti vytlačování a vyfukování plastů. Firmu založil v roce 1983 Švéd Peter Jurgensen v thajském Bangkoku a do dnešního dne je jejím
presidentem a vlastníkem. V oblasti laboratorních
zařízení pro plastikářský průmysl je druhou největší firmou na světě. Tím, že vlastníkem je Evropan a firmu
vedou zkušení evropští manažeři, je produkce firmy
postavena na základech vysoké kvality, spolehlivosti a bezpečnosti svých produktů, které splňují přísné
evropské bezpečnostní normy a směrnice.
Produkty firmy Labtech jsou vhodné jak pro laboratorní
účely univerzit, vysokých a střední škol tak i pro laboratorní, výzkumné, ale i provozní účely plastikářských
zpracovatelských firem. Na všechny výrobky se vztahuje
dvouletá záruka včetně CE prohlášení o shodě.
Pokračování na str. 42
31
32
33
Včasná ochrana sníží korozní
ztráty na minimum
Ve strojírenské výrobě, přepravě, při
skladování a montáži je v dnešní době kladen
veliký důraz na zajištění pokud možno
některých neměnných parametrů součástí,
Snahou je zajistit jejich dlouhodobou
funkčnost a zamezit působení degradace.
Nejobávanějším jevem, známým od nepaměti
a patrným u řady materiálů, je korozní
agresivita.
Koroze je proces, při kterém je nejčastěji povrch kovových, nekovových, ale i anorganických materiálů, samovolně a postupně
narušován vlivem chemických nebo elektrochemických reakcí
s okolním prostředím. Tento jev nelze zcela zastavit a není jednoduché ho alespoň co nejvíce oddálit či zpomalit. Probíhat může
v různých prostředích jako plynech, kapalinách, zeminách a různých chemických látkách, které jsou s materiálem v přímém styku. Negativní důsledek tohoto působení se může projevit mnohdy
rozdílně. A to od změny vzhledu počínaje přes zhoršení původních
vlastností až do té nejhorší podoby, kdy dochází k úplnému znehodnocení a rozpadu celistvosti samotného materiálu. Rychlost
působení těchto jevů má přímou závislost na mnoha faktorech.
Náleží k nim klimatické podmínky okolí, relativní vlhkost prostředí, srážky, tlak a proudění vzduchu, plynné znečištění, vzdušná
salinita, celková teplota, nečistoty v podobě prachu, biologičtí činitelé, apod. Ztráty způsobené korozí jsou vždy značnou ekonomickou zátěží. Protikorozní ochrana je proto velmi důležitá a je
zapotřebí jí věnovat zvýšenou pozornost. Včasné zlepšení ochrany
proti korozi je příspěvkem, který může snížit následky korozních
ztrát na minimum.
pro dlouhodobé skladování i na volném prostranství je navržena
konzistentní vazelína KORON L.
konzervační oleje. Určeny jsou především pro krátkodobou
a střednědobou ochranu v řádu měsíců, v kombinaci s vhodným
balením je lze použít i pro ochranu dlouhodobou. Konzervační účinek těchto produktů je dán jednak povlakem oleje, který zabraňuje přístupu vlhkosti k povrchu, tak i následnou bariérou v podobě přítomného inhibitoru (látek zpomalujících či zamezujících
korozi). Konzervační oleje se liší svou viskozitou, která ovlivňuje
schopnost oleje udržet se na ošetřeném povrchu a sílu ochranné
Vysokou penetrační schopností pro dlouhodobou ochranu předmětů ve vnějším prostředí disponuje asfaltový konzervační lak KONKOR 500. Dobře se hodí na konzervaci nejen prvků stavebních
konstrukcí, ale i v průmyslu pro ošetření spodku karoserií mobilní
techniky. Vhodný je ale i pro další nejrůznější aplikace, kde se
nanáší přímo na kov (lze ho účinně použít i tam, kde koroze již
započala).
Jedny z nejúčinnějších protikorozních prostředků s velmi silnými
povlaky jsou konzervační vosky. Po zaschnutí vytvoří na povrchu
pevný, ale pružný ochranný film, který dobře odolává i mechanickému poškození, vodě a solím i bez dodatečného balení. Konzervační vosky jsou roztoky nebo disperze mikrokrystalických
vosků případně jejich směsí, např. s parafíny a inhibitory koroze
v organických rozpouštědlech. Tyto prostředky zajišťují dlouhodo-
Již více než čtyřicet let je na trhu automatizačních technologií obchodní jméno KEBA synonymem pro nejmodernější
a nejvýkonější řízení pro řízení vstřikolisů či manipulace
v prostředí plastikářského průmyslu.
Naše technická řešení s vysokou míru přidané hodnoty využívají
i takoví giganti oboru, jako jsou ENGEL, Haitian, Bühler a jiní.
V České republice a okolních zemích se zaměřujeme prostřednictvím dceřinné společnosti KESAT, a.s. a OEM partnerů na rekonstrukce a generální opravy starších vstřikolisů a extrudérů,
doplnění pracovišť o manipulátory, případně rekonstrukce a modernizace kompletních pracovišť, dodáváme speciální technologie
pro finální povrchové úpravy jako je broušení a leštění plastů.
vrstvy. Oleje KONKOR 101 a 103 jsou určeny pro dočasnou konzervační ochranu železných i neželezných kovů. Schopností vytěsnit vodu z povrchu, účinně neutralizovat pot z rukou a tím tak
zabránit tvorbě skvrn se může pochlubit KONKOR 210, 222 a 268.
Pro konzervaci ložisek, měřidel a nástrojů, spojovacího materiálu
jsou vhodné KONKOR 612 a 622.
Za tímto účelem se cíleně provádí činnost nazvaná konzervace. Ta
může mít celou řadu nejrůznějších podob. Důležitý je výběr optimální protikorozní ochrany nebo konzervačního prostředku. Nejdůležitějším článkem ve fázi přípravy protikorozních opatření je
korozní průzkum, který stanoví korozivitu daného prostředí s návrhem protikorozních opatření. Volba optimální ochrany je často
komplikovaná. Určuje jí složení a citlivost materiálu, charakter povrchu (drsnost, čistota), technologické možnostmi aplikace (ponor, postřik, nanášení štětcem). Dále i tvarová složitost výrobku
a hmotnost, funkčnost, prostředí jakému bude součást vystavena,
ekologické podmínky při aplikaci i po ní, cena atd.
Nejčastější je dnes aplikován postup, při kterém se na povrch
součásti materiálu nanese ochranná vrstva s konzervačním účinkem. Rozsáhlou skupinu těchto konzervačních prostředků na ropné bázi vyrábí i firma PARAMO, a.s. V její nabídce jsou konzervační prostředky jak pro krátkodobou mezioperační ochranu, tak
i střednědobou a dlouhodobou konzervaci.
Jedny z nejpoužívanějších a nejdéle zavedených na trhu jsou
34
Ochranná účinnost konzervačních prostředků se posuzuje podle
minimální relativní ochranné účinnosti na základě urychlené laboratorní zkoušky, proto optimální volbu ochranného systému
na konkrétní podmínky a správný výběr konzervačního prostředku
je dobré konzultovat s dodavatelem nebo přímo u výrobce.
Ing. Petr Beneš,
specialista OTS
PARAMO, a.s.
KEBA automatizace pro plastikářský
průmysl a robotiku
Test vytěsnění vody (Dewatering fluid)
Obrobek po konzervaci
bou ochranu i při ztížených klimatických podmínkách (konzervaci výrobků dopravovaných mezikontinentální námořní dopravou
do tropických oblastí). Jsou vhodné na konzervaci široké škály
různorodých kovových i nekovových materiálů (mobilní techniky
při dlouhodobém skladování). Odpařitelný konzervační produkt
KONKOR 350 se nanáší ponorem nebo nástřikem za studena naproti produktu KONKOR 330, který se aplikuje metodou za tepla.
Konzervační roztoky nacházejí uplatnění tam, kde z bezpečnostních či ekologických důvodů nelze použít jiné konzervační prostředky. I ony se vyznačují vysokou vydatností a jsou navrženy
na krátkodobou mezioperační konzervaci železných i neželezných
kovů v uzavřeném prostředí. Po odpaření vody zanechají na povrchu konzervovaného materiálu tenkou suchou ochrannou vrstvu (neznečišťují obal). Lze je aplikovat ihned po opracování, kde
je povrch součásti ještě se zbytky provozních medií (chladicích,
obráběcích vodou mísitelných kapalin). Síla povlaku a ochranná
účinnost je závislá hlavně na zvolené koncentraci. Výhodou tohoto ochranného filmu je, že se v řadě případů již nemusí následně dekonzervovat. Snadno biologicky odbouratelný roztok s širokým spektrem užitných vlastností je KONKOR 437. Při výrobě
profilů a trubek slouží pro následnou konzervaci emulzní kapalina
KONKOR EM.
Další v řadě konzervačních prostředků s velice dobrou přilnavostí ke kovovým povrchům, na kterých tvoří měkký povlak, jsou
konzervační tuky. Používají se všude tam, kde i při provozu zařízení jsou primárně používány jako mazivo. Obecně jsou určené na dlouhodobou ochranu vnějších i vnitřních povrchů výrobků
ze železných i neželezných kovů. K mazání a konzervaci ložisek,
kluzných ploch je navrženo plastické vysokotlaké mazivo MOGUL
LV 2 WR odolné vypírání vodou. Jako montážní konzervační produkt pro korozní ochranu kovových součástek a kotvících prvků,
aplikace hydraulické, elektrické i hybridní koncepce. HW a SW
jsou vždy součástí společné dodávky, konečný zákazník tak dostává celosvětově odzkoušené a provozované řízení a vizualizační
rozhraní člověk-stroj. Fokusem je komplexní řízení celého pracoviště, rozhraní Euromap 67 je samozřejmostí. Prostřednictvím SW
KePLast EasyNet je možno monitorovat několik strojů z jednoho
pracoviště a zákazník má k dispozici i ekonomické veličiny jako
jsou efektivní pracovní čas stroje, počet výrobních cyklů, historie
operací atd..
Robotické aplikace jako jsou např. pick&place, packaging, handling navrhujeme s vyšší energetickou efektivitou, což využívají
zákazníci z celého světa. Aktivní příruba ACF (100% záruka přenosu jmenovité síly na obráběný povrch a garantovaná opakovaná
přesnost) je špičkovou inovací. Referencí může být finální leštění
karoserií Audi Q7 (viz. obr.). Naše řízení jsou natolik výkonná, že
pracoviště sestávající se z robota, naklápěcích stolů a dopravníku, je ovládáno a monitorováno jednou centrální jednotkou, která
spravuje jak povely pro chod stroje, tak i jeho pohony a program
v obrazovce pracoviště operátora (významná úspora vynaložených nákladů). I v robotice nabízíme rekonstrukce či modernizace
robotů, zejména pak manipulátorů (pravoúhlých robotů).
Obr. 1 Retrofit vstřikolisu
Obr. 3 ACF při finálním leštění karoserie Audi Q7
Obr. 2 Rodina KePlast
Pro řízení vstřikolisů nabízíme jak řešení typu low-cost pro nejjednoduší stroje, tak i stroje velkých výkonů. Naše řízení zvyšuje
efektivitu výroby a snižuje náklady na produkci. V nabídce jsou
Bc. Pavel Herman
KESAT, a.s.
Jiráskova 2175/65
586 01 Jihlava
Tel. / Fax: +420 567 310 009
Mobil: +420 604 295 332
mailto:[email protected]
www.keba.com
35
PLASTIKÁŘSKÝ KLASTR (PLASTR)
Plastikářský klastr byl založen v únoru 2006, jako zájmové sdružení právnických
osob, s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů. Partnery
PLASTRu jsou Technologické inovační centrum a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
Poslání
Výkonnost firem Plastru v roce 2010
•Vytvoření komunikačního fóra pro členy Plastikářského klastru
•Nastavení efektivních sítí zpracovatelů plastů pro využívání vybraných služeb
a produktů, jako nezbytného předpokladu ke zvyšování výkonnosti i konkurenceschopnosti
•Ve firmách pracuje 3 944 zaměstnanců (z toho 40,0 % žen)
•V roce 2010 vzniklo 152 nových pracovních míst
•Tržby atakují hranici 8 mld. Kč (7 870 650 000 Kč)
•Téměř polovina produkce (49,8%) je exportována
•Přidaná hodnota dosáhla 32 % z tržeb
•Zisk firem byl cca 756 mil. Kč. V této souvislosti je zajímavá informace, že
investice (převážně do technologií) přesáhly 654 mil. Kč
Vize
•Zlín se stane centrem inovativního zpracování plastů v České republice
Členská základna
Hlavní důvody vzniku klastru
1. Z průzkumu u firem vyplynulo, že chybí:
•vzdělávací zázemí odpovídající potřebám zpracovatelů plastů
•kvalifikovaná pracovní síla
•odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů
•účinné prosazování zájmů zpracovatelů plastů v regionu
•výzkumné a vývojové zázemí
akciová společnost
ZÁVOD PLASTY
2. Pozice plastikářského průmyslu v rámci ČR
•rozhodující význam Zlínského kraje v oboru zpracování plastů a pryže v ČR
(téměř 1/3 produkce ČR)
Sixty
Projekty Plastru
•vzdělávání pro plastikářský průmysl
- akreditace bakalářského studia „Technologie polymerů“
- pilotní projekt „Výchova středního technického personálu pro plastikářský
průmysl“
•společný nákup energií a surovin
•benchmarking výkonnosti členů Plastru
•měření výkonnosti klastrů
•propagace Plastru
•„Proplastr“ (reklamní kampaň pro propagaci oboru zpracování plastů)
•řešitelská spoluúčast na 2 projektech ze 7. rámcového programu rozvoje
vědy a výzkumu EU (Cerada, Clusterplast)
•hlavní přeshraniční partner projektu přeshraniční slovensko-české spolupráce AUTOPLAST
•spolupráce s klastry výrobců automobilů v Čechách i na Slovensku
Automobilový, elektrotechnický průmysl
Výroba strojů a zařízení
Stavebnictví
Odborné poradenství
Interakce Plastikářského klastru v regionu
Obaly
Zpracování odpadů
Ostatní - granuláty, plastisoly, samolepicí pásky
Školství
VSETÍNSKO
KROMĚŘÍŽSKO
ZLÍNSKO
UHERSKOHRADIŠŤSKO
SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Lobování
oboru
Regionální
inovační
strategie
Strategie
ZK do roku
2020
Vzdělávání
v regionu
Benchmarking
Měření
výkonnosti
klastrů
Aplikovaný
výzkum
Specializovaný
bakalářský
obor
Studentské
projekty
Kontakt: Ing. Jaroslav Toufar
ředitel klastru
tel: +420 774 505 345 | e-mail: [email protected]
Adresa: Vavrečkova 5262 | 760 01 Zlín | www.plastr.cz
36
37
Index it
Clamp it
Grip it
Hold it
Place it
IML- In-Mould Labelling: Přímé vstřikování
na folii dotykového panelu se SoftGate®
INDEXÉRY
- pohony pro otočné stoly
- krokovací převodovky
- taktovací dopravníky
- servo indexéry
UPÍNACÍ SYSTÉMY
- ruční pákové upínky
- pneumatické upínače
- otočné upínače
- pneumatické uchopovače
- výklopné upínky
UCHOPOVAČE
- paralelní uchopovače
- klešťové a úhlové typy
- elektrické uchopovače
- kyvné a lineární moduly
- odstřihovací kleště
INCOE řízené otevírání jehly optimalizuje výrobu nového typu
dekorovaného dílu
distribuce a aplikace:
SYSTÉMY A KOMPONENTY PRO AUTOMATIZACI
tel: 485 151 447
e-mail: [email protected]
www.exactec.com
www.destaco.com
EFEKTORY
- trubkový systém CPI
- efektory Lightweight
- stavebnice SpiderGrip
- stavebnice Bodybuilder
- vakuová technika, přísavky
- tool changery
www.exactec.com
Představení tohoto zařízení zaujalo
na Euromoldu 2012 ve Frankfurtu širokou odbornou veřejnost: ovládací panel
osazený dotykovými senzory vyráběný
kompletně v jednom zdvihu na stánku
firmy Roth-Werkzeugbau GmbH z Wiebelsdorfu, Německo. Ovládací panel sestává ze tří komponentů: vstřikovaná
základní deska, dekorovací fólie pro dosažení požadovaného vzhledu a funkční
fólie s implementovanými dotykovými
senzory. Dekorovací fólie se odvíjí z role
přes dutinu formy na pohyblivé polovině nástroje. Funkční fólie s dotykovými
sensory je aplikována na pevnou stranu
formy. Po uzavření formy vznikne mezi
oběma fóliemi dutina o tloušťce pouhých 2,5 mm a ta je vyplněna plastem.
K dopravě taveniny do dutiny se používá kaskádní vstřikovací systém. Takto pojatý koncept konstrukce nástroje
a způsob výrobního procesu nabízí širokou různorodost řešení s poměrně nízkými výrobními náklady a tím vytváří
vysoký potenciál pro využití především
v automobilovém průmyslu.
Inovativní montážní stůl od firmy Meusburger –
šetří čas a peníze v nástrojařině i formařině
Firma Meusburger zastává
vedoucí postavení v oblasti
standardizovaných normálií
pro nástrojařinu a formařinu, dodává více než
45 let nástrojovou ocel,
a to vše potvrzují produkty nejvyšší kvality
společně s vynikajícím
servisem. Montážní stůl
se vzduchovými ložisky
od Meusburgera značně
usnadňuje opravy a montážní
práce na nástrojích pro vstřikování, tlakové lití a lisovací
techniku. K tomuto všemu
byl speciálně vyvinutý stůl
v minulém roce ještě vylepšen a je rovněž opatřen CE
certifikátem.
Inovativní montážní stůl H4062 od Meusburgera usnadňuje montáž a opravy nástrojů. Princip, v němž to spočívá,
je prostě geniální: díky vysokému počtu
vzduchových trysek se na spodní straně
pohyblivých palet vytváří vzduchový polštář, který usnadňuje pohyblivost nástroje. Obě plochy formy jsou tak
bez vynaložení velkého úsilí
neomezeně volně přístupné
a umožňují efektivní práci.
Stůl odolává hrubému nasazení s nosností do 3.000 kg. K tomuto
nabízí tento náš vlastní výrobek více
bezpečnosti pro personál a chrání
vysoce hodnotné nástroje před poškozením. To vše šetří čas i peníze
v rámci celého výrobního procesu.
Od března 2013 je tato inovace stolu dostupná rovněž s větší
pracovní plochou, která uživatelům zajistí dvojnásobně více místa k pohybu nástroje. Montážní
stůl se vzduchovými ložisky
H 4062 je dodáván s podstavcem, skříňkou na nářadí
a bohatým příslušenstvím.
Montážní stůl se vzduchovými ložisky od Meusburgera nabízí jasné výhody pro nástrojařinu a formařinu.
38
Přínos technologie SoftGate®: nastavitelná
rychlost otevírání ústí trysky umožňuje jemné
spojení mezi taveninou a dekorovací fólií
Základy pro realizaci této inovace položil specialista na aplikace s fólií pan
Leonhard Kurz z firmy Stiftung & Co.
KG z Füfthu, Německo ve spolupráci
s firmou PolyIC GmbH & Co. KG, jejíž zastoupení pro Německo je také
ve městě Füfth. Společnými silami pracovali na rozvoji výrobního procesu,
který kombinuje vstřikování na deko-
rativní fólii IMD (In-Mould Decoration) a zastřikování funkční fólie IML
(In-Mould Labelling). Marco Roth, jednatel stejnojmenné firmy s dlouholetými zkušenostmi s technologii IMD,
pochopil význam této inovace a začal
hledat další partnery pro její využití
v reálné aplikaci. Čtvrtým partnerem
se stala firma Krauss-Maffei Technologies GmbH z Mnichova, Německo, která
přinesla své znalosti z oblastí vstřikovacích strojů, manipulace s výlisky a dokončovacích operací pro opracování výlisků. Pro optimalizaci konstrukce formy
a vstřikovacího systému byla ke spolupráci přizvána i firma INCOE International Europe z Rödermarku, Německo
(viz. přehled partnerů projektu).
Pan Volker Gründel z firmy INCOE International, který byl odpovědný za vstřikovací systém pro tuto aplikaci, říká:
“Přímé vstřikování, tedy použití uzavíraných trysek pro vstřikování plastu
přímo na díl proti dekorovací fólii, je
velkou technickou výzvou a ve většině případů výroby takovýchto dílů je
nahrazováno nepřímým vstřikováním
do studeného rozvodu”. Výraznou nevýhodou nástřiku dílu přes studený rozvod je problematická následná separace vtokového zbytku. Vstřikování přímo
na díl se ovšem také nevyhne problémům, protože při rychlém otevření jehly tavenina “exploduje” do dutiny pod
vysokým tlakem přímo na dekorovací
fólii, která je vzdálena pouhých 2,5 mm
od ústí trysky. Tím dochází velice často
k zvrásnění a nebo potrhání dekorovací fólie, což je vzhledová vada naprosto neakceptovatelná v automobilovém
průmyslu, kde je kladen velice vysoký
požadavek na kvalitu povrchu vstřikovaných dílů. “Ovšem s technologií
SoftGate® máme ještě jedno eso v rukávu”, naznačuje pan Gründel možné
technické řešení.
K řešení problémů při kaskádním vstřikování vyvinula firma INCOE řízené
otevírání jehly a tím vyřešila “explozivní” plnění dutiny formy. Tato technologie nyní umožňuje aplikaci trysek přímo
na díl proti fólii, aniž by byla tato fólie
posunuta a nebo poškozena proudem
taveniny. Technický ředitel firmy INCOE
International pan Christian Striegel vysvětluje v čem je výhoda SoftGate®:
“S kontrolou rychlosti otevírání jednotlivých ústí trysek dokáže zajistit jemný
nástřik taveniny na fólii, čímž je umožněno perfektní spojení fólie s plastem
bez tepelných nebo mechanických poškození”. Přínosy přímého vstřikování
v případě této aplikace jsou značné:
nejvyšší kvalita povrchu, bezproblé-
Zvětšení kritického místa vstřiku: bez SoftGate®
je fólie při přímém vstřikování poškozena
mová implementace fólie s dotykovými
sensory, výroba finálních dílů bez potřeby dodatečného opracování zbytků
po vtocích a bezodpadová technologie
vstřikování.
Inovativní řešení pro aplikaci “ovládací panel s dotykovými sensory – vše
v jednom zdvihu” představuje optimalizaci celého výrobního postupu včetně oblasti vstřikovacího procesu. Pan
Striegel k tomu dodává: „Dosud jsme
byli schopni použitím technologie SoftGate® zvýšit kvalitu a zlepšit stabilitu
procesu u mnoha aplikací, např. při
výrobě chromované mřížky chladiče
na Audi Q7. Zde jsme jako partneři
projektu dostali příležitost podílet se
na vývoji nového výrobního postupu
a ve finále můžeme nabídnout toto řešení pro další aplikace pro náročný automobilový trh“.
Ing. Jaroslav Staněk
Sales Manager Europe
Mobile: +420 603 325 025
E-mail: [email protected]
Společnosti, které byly
hlavními účastníky v rámci
vývojového procesu:
www.polyic.com
www.kurz.de
www.roth-werkzeugbau.de
www.kraussmaffei.com
www.incoe.de
39
ROBOTY KAWASAKI – RYCHLOST A VÝKON!!!
55. mezinárodní
strojírenský
veletrh
Měřicí, řídicí, automatizační
a regulační technika
MSV 2013
Historie: Japonský kolos, firma KAWASAKI
zahájila svou produkci
automatizovaných
pracovišť v roce 1896
v oblastech kovovýroby, výroby železničních
vagónů a v leteckém První robot Kawasaki.
průmyslu. První průmyslový robot byl firmou Kawasaki vyroben v roce 1968. Následovala řada technologických, elektronických a mechanických vylepšení, včetně vývoje silného programovacího
jazyku Kawasaki AS, který umožňuje snadné využití všech
hardwarových, elektronických a mechanických vlastností
robotu.
MSV 2013
Antropomorfní robot.
Stále se můžete přihlásit!
7.–11. 10. 2013
Brno – Výstaviště
Záštita
Svaz průmyslu
a dopravy ČR
40
Ministerstvo
průmyslu a obchodu
Hospodářská
komora ČR
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
[email protected]
www.bvv.cz/msv
Rychlost a přesnost:
Nejnovější řada průmyslových robotů Kawasaki série RS, která byla uvedena
na trh v roce 2011 byla
vyvíjena speciálně se zaměřením na zvýšení rychlosti a výkonu robotu při
zachování vysoké přesnosti zapolohování a opakovatelnosti. Řada testů
prokázala, že původního
záměru vývoje bylo úspěšně dosaženo a rychlosti
jednotlivých os robotů Kawasaki série RS se pohybují v rozsahu od 180 °/s
až do 750 °/s s garantovanou přesností a opakovatelností od 0,02 mm až
do 0,07 mm.
Současnost:
Momentálně
nabízí firma Kawasaki dva
modely antropomorfních extrémně rychlých a přesných
robotů s vysokou energetickou úsporou. Tyto modely nalézají stále větší využití
v oblastech manipulace s požadavkem na velmi rychlý
a nepřetržitý pracovní cyklus,
např. v oblastech farmacie
a výroby medikamentů. Zároveň nabízí firma Kawasaki širokou řadu standardních průmyslových robotů s 6 osami
a nosností od 2 do 700 kg.
Technologické přednosti: Uvedené mechanické vlastnosti jsou
u robotů Kawasaki doprovázeny
elektronickým a hardwarovým
vybavením na špičkové úrovni, které standardně umožňuje
např. propojení prostřednictvím
systémů PROFUBUS/PROFINET/
Ethernet nebo UDP. Nezanedbatelnou součástí jsou uživateli
velmi používané obrazovky přímo na ovládacím panelu, které
lze sestavit a nakonfigurovat dle
konkrétních potřeb a požadavků.
Zároveň stojí za zmínku snadná Ovládací panel robotu.
použitelnost a využití programovacího jazyku AS nebo možnost využití až 7 paralelních
programů, které roboty používají na pozadí pro kalkulace
či vyhodnocení nasbíraných dat např. při použití vizualizačních systémů.
Oblasti využití: Díky své univerzálnosti a mechanickým
a technologickým možnostem nalézají průmyslové roboty
Kawasaki uplatnění v různých oblastech strojírenství jako
např. svařování, obsluha obráběcích strojů, obsluha licích
a lisovacích strojů, apretace, manipulace, paletizace nebo
lakování...
Technická podpora: Na evropském trhu spolupracuje
firma Kawasaki výhradně s italsko-japonskou společností
TIESSE ROBOT SPA, která působí nejen jako dodavatel
kompletních robotizovaných pracovišť, ale též jako vývojové a projekční středisko s centrálním skladem náhradních
dílů.
Na území České a Slovenské republiky zastupuje firmu
TIESSE ROBOT SPA společnost TIESSE PRAHA, která
v oboru robotizace/automatizace působí více než 20
let a pro své zákazníky zajišťuje jak obchodní, tak
technické služby jako je servis, instalace nebo dodávky náhradních dílů.
Standardní robot Kawasaki.
TIESSE PRAHA
Za Černým mostem 3/362
198 00 Praha
Tel:. +420 281940727
Fax: +420 281940726
E-mail: [email protected]
www.tiessepraha.cz
41
Pokračování ze str. 30
HOSPODÁŘSKÁ RECESE,VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
A VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ
V důsledku vládní daňové politiky se automobilový průmysl zaměřuje
na malá auta zejména typu hatchback-60 % prodaných aut, následují
sedany se 17 %, SUV-11 % a MPV-12 %.
V roce 2002, kdy v Indii výrazněji startoval prodej aut, byl nominální čistý příjem na jednoho obyvatele 399,- USD, vyjádřeno v paritě
kupní síly 1 381,- USD. Mezi lety 2002 a 2011 vzrostl o 13 %, ale
inflace také rostla a to o 7 %, tj. reálný růst příjmů byl pouze 6 %.
Pro porovnání v Brazílii a v Číně se prodeje aut začaly zvedat v roce
2004, kdy nominální příjmy na obyvatele byly 2 320,- USD, resp.
698,- USD. Vyjádřeno v paritě kupní síly 5 260,- USD a 1 691,- USD.
Přes uvedené, relativně nízké příjmové částky, je malá nasycenost auty, přesun obyvatelstva do měst a i přes inflační problémy
Mezinárodní konference
POLYMERNÍ KOMPOZITY 2013
28. – 29. května 2013 Plzeň, Česká republika
Cílem konference je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti výzkumu, vývoje, výpočtů
a technologie kompozitních materiálů a s trendy
ve zpracování a aplikaci.
MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
Plzeň – Borská pole, budova A Vědeckotechnologického
parku v Plzni, Teslova 3
GSM:
49°43´25.66´´ S
13°20´12.53´´ V
JEDNACÍ JAZYKY:
Čeština, angličtina. Simultánní tlumočení zajištěno.
ADRESA SEKRETARIÁTU:
Petra Pechmanová
Nové technologie - Výzkumné centrum
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Telefon: +420 377 634 736
Fax:
+420 377 634 702
E-mail: [email protected]
www.zcu.cz/ntc/konference
Program konference s přihlašovacím formulářem bude
rozesílán během dubna.
Exkluzivní media partner
zvyšující se příjmy obyvatel pozitivními faktory pro
růst prodejů osobních automobilů v Indii. Toto konstatování nadále platí do budoucna, ale v současné
době třetí největší asijská ekonomika vykazuje prodejní ztrátu – prosinec 2012 – o 12,5 %. Je to již
druhý pokles v řadě za sebou. Podle SIAM – Svaz
indických výrobců automobilů bude celkový prodej
za finanční rok, který končí v březnu 2013 vyšší maximálně o 1 % oproti roku předešlému, což bude nejpomalejší růst za posledních devět let.
Stäubli Robotová divize představila na veletrhu AKUMA 2012 ve Friedrichshafenu (Německo)
nového robota. Výrobce tímto obohatil svoji výrobní řadu o úplně nového robota TX340 SH
(shelf-mounted), je to první robot Stäubli tohoto druhu. Cílem této kinematiky je stoprocentně
splnit každé přání zákazníka v plastikářském průmyslu a dosáhnout optimálního řešení.
3.3 RUSKO
Ruská federace, RF, 143,1 milionu obyvatel, ekonomicky činných 48,85 %
neovlivňující tuhost, ale došlo ke snížení váhy a úspoře
materiálu. Z těchto kroků profituje i čas cyklu, který je
zlepšen díky redukci hmotnosti.Ve spojení se Stäubli CS8C
řídící jednotkou, pomocí které je rameno uváděno do pohybu, výsledkem je ekonomický a trvalý provoz robota.
Období let 2005 až 2008 bylo v Rusku ve znamení
velkého růstu prodeje osobních automobilů. V tomto
období byly primární hnací silou rostoucí příjmy domácností, daňové reformy a rozvoj trhu spotřebitelských úvěrů. Obrat v ruské ekonomice v roce 2009
vyvolaný globálním snížením cen ropy o více než
70 % – ze 140,- na 40,- USD za barel – měl i negativní vliv na prodej automobilů. Proto v roce 2010 vláda zvýšila dovozní cla na nová i ojetá auta, zavedla
šrotovné a úvěrové programy na nákup automobilů.
Tato opatření umožnila obnovu domácí výroby automobilů a automobilového trhu, což zvýšilo prodej
v letech 2010 a 2011 o 30 %.
V poslední dekádě byl v Rusku dovoz aut vyšší než
jejich domácí výroba:
– v roce 2001 bylo vyrobeno 1 021 000 aut
a prodáno 1 401 000
– v roce 2006 bylo vyrobeno 1 177 000 aut
a prodáno 2 052 000 aut
– v roce 2008 – 1 469 000 vyrobených aut
a prodaných 2 255 500
– v roce 2010 – výroba 1 208 000,
prodej 1 910 600 aut.
Osm automobilek zabírá svou výrobou cca 70 % trhu:
– Lada – 24 %
– GM-Daewoo – 11 %
– Hyundai-Kia – 10 %
– Renault-Nissan – 9 %
– Ford – 6 %
– Toyota – 5 %
– VW – 3 %
– Mitsubishi – 3 %
– Ostatní – 29 %.
V Rusku je velká preference aut typu sedan –
oddělený prostor pro posádku a prostor zavazadlový – tří prostorová karosérie, dvě řady sedadel,
na každé straně dvě boční okna:
– sedan – 49 %
– hatchback – 23 %
– SUV – 21 %
– MPV – 4 %
– Ostatní – 3 %.
Pro sedany hovoří domácí výroba nízko nákladových
značek, pro SUV relativně velký počet vysoko příjmových domácností a ruská mentalita.
Do konce roku 2013 budou pokračovat pobídky
pomocí zvýhodněných úvěrů a to by mělo zajistit
předpokládaný růst prodejů osobních automobilů
ve dvouciferné úrovni.
Pokračování na str. 44
42
Nový robot – nové možnosti v plastikářském průmyslu
Shelf-mounted robot TX340 SH s dosahem 3680 mm
a zatížením 165 kg
V minulosti Stäubli proaktivně reagovalo na požadavky
v plastikářké výrobě a vytvořilo ucelenou řadu robotů pro
tento segment průmyslu společně s koncovými uživateli.
„Náš nový „shelf-mounted” robot TX340 SH nyní uzavírá poslední mezeru v naší výrobní řadě a tento robot je
ideálním zařízením pro každou činnost v plastikařině a je
již k dispozici. Ale použití 6-osých robotů je více a více
využíváno i v jiných sektorech, jako je oddlévání, obrábění a další“, vysvětlil během veletrhu Dipl.-Ing. Manfred
Hübschmann, ředitel společnosti, Stäubli Robotics Německo.
Rychlý náhled do dokumentace potvrzuje výkonnost tohoto robota.Hodnoty zatížení a dosahu především vzbuzují
zájem. 6-osý robot může manipulovat se zátěží až 165 kg
a má pozoruhodný dosah 3,680 milimetrů. Ve stejném
čase, tento stroj zaručuje velkou opakovatelnou přesnost
+/- 0.1 milimetrů v celé pracovní oblasti. Pro zaručení spolehlivosti v náročných podmínkách, je robot konstruován
s ochranou třídouIP65.
Navíc, robot TX340 SH získává také body za „vnitřní“ hodnoty, kde především boduje nízkou hmotností a energeticky efektivním výkonem. Tato neustálá snaha o snížení
hmotnosti může být dokonce viděna na struktuře robota,
především na ose 1: zde konstruktéři vytvořili otvory
Ideální pro aplikace v plastikářském průmyslu,
ale také vhodný při operacích u tlakového
odlévání nebo u obráběcích strojů.
„Pro specifické aplikace, náš nový „shelf-mounted“ robot
přináší ocenitelné výhody s ohledem na dosah a flexibilitu.
Navíc, kinematika šetří drahý výrobní prostor. A samozřejmě je zajištěna co nejjednodušší integrace se strojem pro
uživatele díky našim standardním rozhraním.“, dodal s potěšením Manfred Hübschmann.
Shelf-mounted robot TX340 SH s dosahem 3680 mm a zatížením 165 kg Ideální pro aplikace v plastikářském průmyslu, ale také vhodný při operacích u tlakového odlévání
nebo u obráběcích strojů.
StäubliSystems, s.r.o.
Jan Woff
Manažer prodeje
Telefon: +420 466 616 125
[email protected]
43
Pokračování ze str. 42
HOSPODÁŘSKÁ RECESE,VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
A VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ
3.4 BRAZÍLIE
Brazilská federativní republika, BFR,192,4 milionu obyvatel,
z nich je ekonomicky činných 55 %.
Brazílie je globálně pátý největší automobilový trh, kde dominuje výrobní čtyřka – VW, Fiat, GM a Ford. V roce 2010 vyrobily
cca 75 % zde prodaných aut. Brazílie je pátá nejlidnatější země
světa a osmá největší ekonomika hodnocená pomocí HDP.
V roce 2010 bylo v Brazílii vyrobeno celkem 3 640 000 automobilů z toho 80 % osobních:
– v roce 2001 bylo vyrobeno 1 501 000 osobních aut
a prodáno 1 197 700 aut
– v roce 2006-výroba 2 092 000,prodej 1 556 200 aut
– v roce 2010-výroba 2 828 000, prodej 2 644 700 osobních
aut
Osmdesát procent brazilského trhu ovládají čtyři automobilky:
– VW – 26 %
– Fiat – 20 %
– GM – 19 %
– Ford – 10 %
– Peugeot – 7 %
– Renault – 6 %
– Honda – 4 %
– Toyota – 2 %
– Hyundai – 2%
– Ostatní – 1 %.
Příjem domácností patří v rámci BRIC k nejvyšším, Brazilci
preferují auta typu hatchback-karosérie tří nebo pěti dvéřová, dvouprostorová s výklopnou zadní částí karosérie a splývající zádí:
– hatchback – 60 %
– sedan – 26 %
– SUV – 7 %
– MPV – 4 %
– Ostatní – 3 %.
Domácnosti s vyššími příjmy v Brazílii na rozdíl od Číny a Indie tvoří důležitý zákaznický segment, podobně jako v Rusku.
Ceny ropy nemají v Brazílii vliv na prodej automobilů a to
proto, že až 90 % nově prodaných vozů využívá k pohonu
etanol.
3.5 CHARAKTERISTIKA ODBYTU AUTOMOBILŮ V BRIC
V posledních zhruba deseti letech byly ekonomiky zemí BRIC
charakterizovány:
–
–
–
–
vysokým hospodářským růstem
rychle rostoucí úrovní příjmů domácností
urbanizací
nízkým počtem automobilů na obyvatele
Tyto faktory spolu s vládními opatřeními na podporu domácího automobilového průmyslu měly za následek zrychlený
růst prodeje osobních aut v daných regionech. Čína a Indie
po celé období rostly z pohledu HDP dvojciferně a jsou i nadále nejvíce zvýhodněné jako nízkonákladové destinace pro
celosvětovou výrobu automobilů.
Rusko a Brazílie s nadprůměrně rostoucím HDP (7 a 6 %)
v daném období, například ve srovnání s Evropou, mají větší počet domácností s vyššími disponibilními příjmy než obě
ostatní země.
Po desetiletí růstu a silné hospodářské krizi, zejména v Evropě a USA, došlo i u tří zemí BRIC – Brazílie, Indie, Čína –
ke ztrátě dynamiky růstu.
44
Jedním z významných vlivů pro zpomalení je i postupné odstraňování různých vládních pobídek a naopak zavedení daní,
které vedou k vyšším nákupním cenám – Čína, Brazílie. V Indii a Brazílii negativně působí i zvýšení, v důsledku inflace, úrokových sazeb. Rusko zůstalo na dobrém růstu a to
proto, že v automobilovém odvětví pokračují vládní pobídky.
Prognózy, ale nepředpokládají výrazné nárůsty.
Shrnutí důvodů, které vedly ke zpomalení prodejů osobních
automobilů v zemích BRIC:
– Brazílie:
– zpřísnění měnové a úrokové politiky
– zvýšení úrokových sazeb
– obecné ekonomické zpomalení
– inflační tlaky
– Indie:
– vysoká cena paliv
– vysoké úrokové sazby
– snížení reálného disponibilního příjmu domácností z 6,3 %
v roce 2010 na 2,4 % v roce 2011
– dělnický neklid v průmyslových provinciích
s automobilovou výrobou a tedy snížení počtu
vyrobených aut v důsledku snižování příjmů
– China:
– snížení dotací pro nákupy aut na venkově
– odstranění šrotovného
– konec daňových zvýhodnění pro nákup malých aut
– znovu zavedení 10 % daně při nákupu nového auta
– rozšíření loterijního systému registrace nových aut
ve velkých městských aglomeracích
– Rusko:
– tato země prozatím tvoří výjimku –
růst automobilového trhu
– rozšíření státní pomoci při financování nákupu aut
– pokračující úvěrový program a to do konce roku 2013.
Nehrajte si.
Vyhrávejte.
t
t
t
t
t
t
t
HORKÉ TRYSKY
HYDRAULICKÉ VÁLCE
VYHAZOVAČE
DATUMOVKY
CHLADÍCÍ PRVKY
EXPERTNÍ SYSTÉM CalcMaster
...
4. ZÁVĚR – VLIV NA VÝROBU VÝSTŘIKŮ
V předešlých kapitolách jsem Vás zahltil čísly a přehledy, ze
kterých mnoho optimismu pro další vývoj v prodeji osobních
automobilů nevyplývá.
Evropa je z pohledu prognóz prodejů ve velmi složité situaci
a ve výhledu není předpoklad výrazného zlepšení.
Země BRIC také již nebudou prodeje aut zvyšovat v dvouciferné tempu, spíše se bude jednat o stagnaci nebo růst
v řádu několika procent.
Z uvedeného je, spolu se započítáním chování automobilek,
kdy se snaží udržet své zisky na co nejvyšší úrovni a to bez
ohledu na své subdodavatele, kteří ztrácí pozici partnerů
a jsou tlačeni do pozice vazalů, typu „já ti dávám práci a ty
za každou cenu pro mě generuj zisk“. zřejmé, že vše popsané
výrazně dopadá i na nás, výrobce výstřiků z termoplastů.
Pouze firmy kapitálově silné nebo dosáhnuvší na bankovní
financování mohou kalkulovat s určitým přesunem svých kapacit do oblastí, kde se předpokládá v určitém časovém horizontu růst prodejů osobních automobilů.
Pro takovéto firmy pracuje v našem regionu celá řada vstřikoven, které, podle mého názoru čekají nepříznivé časy.
Automobilový průmysl byl jedním z velkých motorů růstu,
zadával výrazně více práce než ostatní obory, které se na Dálný východ přestěhovaly již dříve.
Lubomír ZEMAN
Plast Form Service,s.r.o.,Praha
www.jansvoboda.cz
JAN SVOBODA, s.r.o | Březinova 25, Brno 616 00
tel: +420 549 243 939 | tel/fax: +420 549 243 917
Pokračování na str. 46
45
Pokračování ze str. 44
HOSPODÁŘSKÁ RECESE,VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
A VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ
Přehled výroby motorových vozidel - osobní automobily, lehká užitková vozidla, minibusy,
nákladní automobily, autobusy - zdroj OICA - Mezinárodní organizace výrobců motorových
vozidel, 12.3.2012, rok 2011 - druhé číslo udává počet osobních automobilů
46
Pořadí
Země
1
Čína
2
USA
3
Japonsko
4
Německo
5
Jižní Korea
6
Indie
7
Brazílie
8
Mexiko
9
Španělsko
10
Francie
11
Kanada
12
Rusko
13
Irák
14
Thajsko
15
Anglie
16
Česká republika
17
Turecko
18
Indonézie
19
Polsko
20
Argentina
21
Itálie
22
Slovensko
23
Belgie
24
Malajsie
25
Jižní Afrika
26
Thajwan
27
Rumunsko
28
Austrálie
29
Maďarsko
30
Švédsko
31
Portugalsko
32
Uzbekistán
33
Slovinsko
34
Pákistán
35
Rakousko
36
Venezuela
37
Ukrajina
38
Egypt
39
Nizozemsko
40
Filipíny
POČET PŘÍMÝCH
ZAMÉSTNANCŮ
Rok
2011
418 876
485 326
653 560
966 133
398 654
158 525
311 318
871 918
657 094
221 617
936 448
053 871
406 150
534 534
680 037
657 080
253 682
819 453
294 889
931 030
134 893
990 483
1 988 036
1 738 163
1 648 505
1 413 276
1 478 460
549 770
1 463 999
1 343 810
1 199 834
1 191 968
1 189 131
639 734
837 948
561 863
837 948
740 000
828 771
577 233
790 348
485 606
639 763
639 763
562 386
562 386
540 050
496 440
532 545
312 265
343 296
288 527
335 232
310 243
224 193
189 503
202 800
200 000
188 969
188 969
192 242
141 779
179 560
146 300
174 119
168 955
18
14
8
7
8
7
6
5
4
4
3
3
3
2
2
1
2
1
2
1
2
152 505
130 343
104
97
81
53
654
585
731
072
73 151
2010
2005
2000
2011
18 264 667
5 708 421
2 069 069
1 605 000
7 761 443
11 946 653
12 799 857
954 210
9 625 940
10 799 659
10 140 796
725 000
5 905 985
5 757 710
5 526 615
773 217
4 271 941
3 699 350
3 114 998
246 900
3 536 783
1 638 674
801 360
270 000
3 648 358
2 530 840
1 681 517
289 082
2 345 124
1 624 238
1 935 527
755 000
2 387 900
2 752 500
3 032 874
2 227 742
3 549 008
3 348 361
304 000
2 071 026
2 688 363
2 961 636
159 000
1 403 244
1 351 199
1 205 581
330 000
1 599 454
817 200
277 985
1 644 513
1 122 712
411 721
1 393 463
1 803 109
1 813 894
213 000
1 076 385
602 237
455 492
101 500
1 094 557
879 452
430 947
230 736
702 508
500 710
292 710
64 000
869 376
613 200
504 972
94 000
716 540
319 755
339 632
838 400
1 038 352
1 738 315
196 000
556 941
218 349
181 783
57 376
555 302
928 965
1 033 294
45 600
567 715
563 408
282 830
47 000
472 049
525 227
357 364
112 300
303 456
446 345
372 613
182 300
350 912
194 802
78 165
243 495
394 713
347 122
43 000
211 461
152 015
137 398
40 800
217 084
339 229
301 343
140 000
158 723
226 834
245 784
22 800
156 880
94 437
52 264
205 711
187 247
98 953
109 433
153 393
102 578
104 814
253 279
141 026
104 357
135 425
123 324
83 133
215 759
31 255
92 339
123 425
78 852
94 106
102 204
98 823
63 530
64 492
38 877
32 000
73 200
47
HAHN Automation
Skokové zvýšení efektivity v oboru temperanční techniky
Německý specializovaný výrobce automatizačních a periferních zařízení HAHN Automation
přistoupil k pokračujícímu vývoji výrobků spadajících do jeho programu temperančních přístrojů
tak, že vytvořil zcela novou koncepci, která je orientována na budoucnost. Výsledkem jsou
přístroje, které ve srovnávacích testech poskytují dosud nedosažitelné maximální hodnoty,
a to s ohledem jak na temperovací výkon, tak i na energetickou účinnost. To vše se zřetelným
náskokem, jak ostatně srovnávací testy prokazatelně dokládají.
Tyto úvahy byly pro inženýry divize EnerSave společnosti HAHN
Automation podnětem k tomu,
aby vyvinuli novou konstrukční
řadu účinných přístrojů, řadu
ProTemp-e, představující přístrojovou techniku, která je pro
tento účel vhodná. Tato řada
navíc představuje kvantitativní skok v oblasti výkonových
údajů i energetické účinnosti.
Výchozí základnou nového vývoje jsou již více než 30leté
zkušenosti společnosti RemakTemperiertechnik sídlící v Reinheimu, která je od roku 2007
součástí skupiny HAHN Automation.
Zvýšení výkonu dosažené
prostřednictvím inovované
čerpací techniky
Obr.1. Nová typová řada HAHNProTemp pokrývá rozsah chladicích
výkonů od 6 do 70 kW.
I když se o temperovací technice při četných příležitostech hovoří jako o výchozím bodu při optimalizaci procesů, v provozní praxi je ve většině případů nadále opomíjena. Rešerše vztahující se k tomuto tématu však hovoří
výmluvnou řečí. Zatímco jsou na jedné straně prezentovány stále nové, inovované temperovací metody, jakými
jsou postupy chlazení s proměnným množstvím předávaného tepla nebo impulzní chlazení, standardní úroveň
temperovací techniky naproti tomu již řadu let stagnuje.
A to i přesto, že se tento stav týká odhademdevadesáti
procent aplikací.
Z průzkumu prováděného společností HAHN Automation
vyplynulo, že temperační přístroje jsou obecně považoványza samozřejmé standardní komponenty,které jsou
potřebné a které jsou nakupovány a používány, avšak
kterým je již následně sotva věnována další pozornost.
Nadále převládá dojem, že technologie přenosu tepla se
již dále nemůže vyvíjet. Že tomu však tak není, dokazují
aktuální diskusní příspěvky z aplikačně technických oddělení různých výrobců vstřikovacích strojů. Jsou zaměřeny zejména nasouvislost mezi délkou doby ochlazování
a poměry ovlivňujícími ráz proudění v chladicích kanálech. Příslušné série pokusů ukazují, že při turbulentním
proudění může být předávání tepla stěně kanálu účinnější, nežli je tomu při laminárním proudění. K vytváření
turbulentních proudění jsou ovšem potřebné temperovací
přístroje s odpovídajícím výkonem.
48
Deklarovaným cílem divize HAHN
EnerSaveje zvýšení výkonového
potenciálu temperačních přístrojů, k jehož dosažení není potřebný dodatečný odebíraný výkon.
Aby bylo tohoto cíle možno dosáhnout, byla především zdokonalena čerpací technika.
Na rozdíl od obvodových lopatkových čerpadel, která
dnes většina výrobců přístrojové techniky používá z důvodu snížení nákladů, se divize HAHN EnerSave spoléhá
na výkonnější vícestupňová turbočerpadla. Nejnovější generace těchto čerpadel je vybavena geometricky
optimalizovanými oběžnými koly a tlakovými komorami
z ušlechtilé oceli.
Hlavní výhodou pro provozní podmínky, za kterých se
provádí ochlazování nástrojů, je lepší poměr mezi tlakem
a objemem při současnévýrazně nižší spotřebě odebírané
energie. Tato nižší spotřeba energie se nejen vztahuje
k vysokému až střednímu rozsahu poměrů tlaku a objemu, nýbrž je měřitelná i jako průměrná hodnota při
všech provozních stavech. Dodatečnou výhodou turbočerpadel jsou pak jejich kompaktnější rozměry a maximální spolehlivost. U vícestupňových turbočepadel nedochází ke ztrátě výkonu a ke zvýšenému opotřebení ani
při snižující se kvalitě vody během výroby, která může
být způsobena například přibývajícím množstvím částic
vyvolávajících korozi.
Záleží na správném dimenzování
Výkonnější čerpací technika byla zkombinována
s elektromotory splňujícími požadavky nejnovější
klasifikace energeticky účinných zařízení.
Ředitel divize EnerSave Frank Marschalek se k tomu vyjádřil takto: „Důsledné vzájemné sladění výkonů a velikostí
komponent bylo deklarovaným cílem našeho vývojového
projektu. Za tímto účelem jsme nejen optimalizovali
poměry mezi motory a čerpadly, nýbrž jsme také přepracovali a vzájemně přizpůsobili provozní a regulační
charakteristiky.“
Úspora energie, kterou je díky tomu možno
dosáhnout a která činí průměrně 40 procent
(ve srovnání s radiálními čerpacími zařízeními stejného
výkonu), je nejen prospěšná pro životní prostředí, nýbrž
současně představuje důležitý přínos ke snižování provozních nákladů a tedy i základ pro výrobu orientovanou
na budoucí potřeby.
Sériově vyráběné přístroje určené k použití při
vysokých teplotách do 150 °C
Přístroje řady ProTemp-e se sériově dodávají ve dvou základních provedeních. Ve standardním provedení jsou přístroje dimenzovány pro rozsah teplot do 95 °C. Na přání
je však k dispozici také vysokoteplotní varianta umožňující použití při teplotách do 150 °C. V obou případech se
používá voda jako „rychlé“ teplonosné médium.
Obr.2. Zařízení řady ProTemp-e se dodávají jako jednookruhové
nebo dvouokruhové temperovací přístroje tak i jako
nadřazené nebo podřízené jednotky, umožňují však rovněž
použití v kombinaci s pokrokovou víceokruhovou temperovací
technologií HAHN PulseTemp©.
Nejlepší výkony ve srovnávacím testu
Takto optimalizovaná nová generace přístrojů byla
podrobena interním i externím srovnávacím testům, jejichž výsledky dopadly pozoruhodně příznivě. Při interním výkonovém porovnávání s vlastními předcházejícími modely bylo zjištěno výrazné
snížení spotřeby energie. K tomu opět Frank Marschalek:
„Intenzivní optimalizací velikostí kombinací komponent se nám
podařilo dosáhnout zvýšení dopravovaného objemového proudu
i navzdory nižšímu odebíranému
výkonu. Hlavní zásluhu na tom
nemá pouze zdokonalená čerpací
technika, nýbrž také, a to zcela
rozhodující měrou, optimalizace
regulačních parametrů. Regulační technika dokáže díky zdokonaleným regulačním algoritmům
a možnosti zpracování dodatečných naměřených údajů týkajících se tlaku, průtoku a průběhu
teploty rychle reagovat na změny, ke kterým dochází v průběhu
postupu zpracování plastů.“
Zřetelné výkonové přednosti přístrojů řady HAHNProTemp-e vyšly
najevo i při porovnávání s konkurencí. Tyto přednosti dokládá
v neposlední řadě i skutečnost, že
se podařilo výrazně zkrátit postup
zahřívání. Ještě větší význam má
dosažitelné zkrácení doby ochlazování.
Pro ještě vyšší teploty použití se dodávají speciální verze
vodních přístrojů nebo přístrojů řady PTO používajících
jako teplonosné médium olej, které jsou přizpůsobeny specifickým potřebám zákazníků. Přístroje řady ProTemp-e
jsou k dispozici jak jako jednookruhové nebo dvouokruhové temperovací přístroje tak i jako nadřazené nebo
podřízené jednotky, dodávají se však rovněž v kombinaci s pokrokovou víceokruhovou temperovací technologií
HAHN PulseTemp©.
Reinhard Bauer,
TECHNOKOMM, nezávislý technický redaktor
Fotografie:
HAHN Automation
www.hahnautomation.com
Obr.3. Víceokruhový temperovací systém PulseTemp RPT200 dokáže regulovat
až 72 temperovacích okruhů ve 4 volitelných provozních režimech.
49
Bio-kompozity
s přírodními plnivy
Ledovým chladem proti nečistotám
a šetrně vůči povrchům – zařízení
pro otryskávání suchým ledem
Technická univerzita v Liberci, Katedra strojírenské technologie
Výhodou přírodních vláken, při srovnání
s ostatními vláknitými materiály používanými při výrobě kompozitů, je jejich
nízká hmotnost, nízká abraze (zabraňující opotřebení strojů a nástrojů při technologických procesech zpracování plastů), ekologická spalitelnost, netoxičnost,
biodegradabilita a především nízká cena
vláken. Náhrada syntetických surovin
za suroviny z biomasy má vést ke zlepšení vlastností materiálů, resp. výrobků,
ke snížení zatížení životního prostředí,
snížení ceny výrobku, zajištění přírodního vzhledu atd.
Nevýhodou přírodních vláknitých plniv
je skutečnost, že jsou hydrofilní, což
může za určitých okolností způsobit
bobtnání vláken a vést až k možnému
rozkladu vláken, např. vlivem plísní. Navíc navlhavost přírodních vláken může
způsobit destrukci použité PLA (Polylactic acid) polymerní matrice, což se
projeví na zpracovatelnosti získaných
kompozitů, na zvýšení jejich křehkosti.
Současně vzhledem k silným intramolekulárním vazbám je u některých typů
vláken (např. buničina), obtížné vyrobená přírodní vláknitá plniva dispergovat
v PLA matrici, což vede k nehomogenní
distribuci a tvorbě shluků plniva.
Řešení projektu s názvem “VÝZKUM
UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ A APLIKAČNÍCH
MOŽNOSTÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ
S PŘÍRODNÍMI PLNIVY A NANOPLNIVY
NA BÁZI SYNTETICKÝCH A PLA MATRIC“
bylo ve druhém roce zaměřeno na výzkum
užitných
vlastností
plastů
a kompozitů s přírodními plnivy na bázi
PLA matric včetně aplikačních výstupů
pro konkrétní díly v portfoliu automobilového průmyslu.
Výzkum se soustředil na přípravu směsí pro cílené aplikace v automobilovém
průmyslu s rozdílným typem přírodního
plniva (banánovník, juta, konopí, kokos,
len, atd.), procentuálním množstvím
plniva (10, 20, 30%). Na vytipovaných
dílech určených pro automobilový průmysl bylo ve firmě Magna Exteriors &
Interiors (Bohemia) s.r.o provedeno
hodnocení užitných vlastností, hodnocení zpracovatelnosti a aplikovatelnosti
připravených bio-kompozitů pro technologii vstřikování.
Při hodnocení nasazení bio-kompozitů
s přírodními vlákny ve výrobním procesu nebyly při kontrole úplnosti dílů
vyrobených z jednotlivých testovaných
materiálů zjištěny žádné nedostatky.
Následovala analýza tlakových poměrů
(parametrizace procesu) a porovnání
dosažených hmotností dílů (jakost procesu). Bio-kompozity s přírodními vlákennými plnivy se zpracovávaly obdobně jako standardně používané polymery.
Povrch vstřikovaných dílů byl velmi kvalitní, což je dalším předpokladem pro
aplikaci těchto materiálů do průmyslové
praxe. Během procesu vstřikování bylo
nutné pouze minimálně korigovat standardní výrobní nastavení technologických parametrů k dosažení srovnatelné
kvality vyráběných dílů (rychlost vstřikování, teplota formy). Nově vyvinuté
Vstupní a výstupní produkt granulace (vlevo – namletá kokosová vlákna,
uprostřed granulát PLA, vpravo – granulát biokompozitu s vlákny konopí)
Rámeček panelu přístrojů (zleva: PLA kompozit s přírodními vlákny lnu,
PLA kompozit s přírodními vlákny sóji, samotné PLA, PLA kompozit
s přírodními vlákny konopí, PLA kompozit s přírodními vlákny kokosu,
PLA kompozit s přírodními vlákny banánovníku)
50
materiály je možné z procesního hlediska
použít pro výrobu komerčních dílů. Jediným nutným požadavkem při technologii
vstřikování je dokonalé vysušení granulátu bio-kompozitů, protože jinak dochází k zvýšení křehkosti a špatné odformovatelnosti. Zohledníme-li hygroskopické
chování zkoumaných bio-kompozitů, tak
by v průmyslu bylo nejvhodnější použití materiálů s obsahem lněných nebo
banánových vláken. Na základě našich
zkušeností doporučujeme použít sušící
zařízení přímo u vstřikovacího stroje,
pro zamezení případným problémům se
vzdušnou kontaminací těsně před plastikací bio-kompozitu. Pro vyvinuté materiály jsou vytvořeny výpočtové modely
pro simulaci vstřikování. Nově vytvořená
materiálová databanka umožňuje simulační výpočty v programu Cadmould-3D.
Další aktuální informací o projektu najdete na: http://www.ksp.tul.cz/TACR/index.html
Tento příspěvek vznikl za podpory
Technologické agentury České republiky,
číslo projektu TA01010946.
A. Ausperger, L. Běhálek, J. Bobek,
P. Lenfeld, M. Seidl
Teplota čela taveniny PLA s banánovými vlákny
(simulace vstřikování)
Materiálová databanka pro simulaci vstřikování
Mnohé díly a stroje jako jsou např. licí formy, výtlačné lisy, stroje pro zpracování potravin
a plastů lze čistit jen velmi obtížně. V případě, že jako čisticí prostředky nepřicházejí do úvahy
voda a pára, např. kvůli nebezpečí koroze nebo když je třeba nezanechávat zbytky otryskávacího
materiálu např. písku nebo skla, z hygienických důvodů nebo kvůli choulostivému povrchu, je
vhodné použít výkonná zařízení pro otryskávání suchým ledem.
Tryskací technikou Kärcher se suchým ledem lze realizovat
šetrné a důkladné čištění nářadí, forem,
povrchů a strojů při velmi krátké době
přípravy a prostojů. Kärcher Ice
Blaster urychluje malé kousky suchého ledu tzv. pelety o velikosti
až
3mm
pomocí
stlačeného vzduchu
na rychlost přes
150m/s. Na základě
působení
této
vysoké rychlosti a chladu na úrovni
-79 °C nečistoty mrznou
a vytvářejí
se v nich
t r h l i n y.
Tryskané pelety vnikají do těchto vzniklých trhlin, čímž nečistoty praskají
a odprýskávají. Účinek čištění při tryskání suchým ledem je
založen na kinetické energii pelet, zkřehnutí a uvolnění nečistot stejně jako na explosivní sublimaci tryskacího materiálu. Nízká tvrdost pelet suchého ledu zajistí, aby abraze povrchů byla nepatrná. Podobně jako ostatní tryskací postupy
se hodí tryskání suchým ledem pro opracování komplexních
povrchů. Na rozdíl od tryskání pískem, vodou nebo parou nezůstávají v anebo na čištěném objektu ani voda ani tryskací
prostředek, čisticí médium se doslova rozpustí ve vzduchu.
Není potřebná doba k sušení a čištěný stroj může být ihned
uveden do provozu. Jelikož je oxid uhličitý – zmrzlý nebo
ve formě plynu – velmi špatný vodič, mohou být bez problémů otryskávány i elektroinstalace.
Příklady použití zařízení Ice Blaster
l Čištění odlévacích forem a nástrojů
l Odstranění zbytků plastů z povrchu
l Čištění kovářských nástrojů
l Čištění míchacího zařízení
l Čištění dopravníkových, přepravních
a manipulačních systémů
l Čištění tiskových zařízení a jejich periferií
l Čištění dřevoobráběcích strojů
l Čištění generátorů, turbín, spínacích skříní
a výměníků tepla
V kompaktním zařízení Kärcher IB 7/40 Advanced bylo optimalizováno vedení vzduchu, takže stlačený vzduch, který je
k dispozici, je veden s minimálními ztrátami strojem k trysce. Tak se dosáhne již při nízkých tlacích a malé spotřebě
vzduchu (max. 3,5 m³/min) vynikajícího výsledku čištění.
IB 7/40 Advanced je sériově vybaven vyprazdňováním zbytků ledu. Po vykonané práci lze stiskem tlačítka vyprázdnit
zbytkový suchý led z nádrže a zabrání se namrznutí stroje. Nový Ice Blaster má také integrovaný odlučovač oleje
a vody, který zaručuje spolehlivý provoz. Tryskací tlak a dodávané množství suchého ledu mohou být plynule regulovány tlačítkem. Na displeji jsou zobrazovány nastavené hodnoty. Dodatečně mohou být vyvolány i statistické hodnoty jako
doba provozu, průměrná spotřeba ledu za hodinu a celková
spotřeba ledu. Klíčovým spínačem lze uzamknout regulaci
množství ledu a tryskacího tlaku. IB 7/40 Advanced má integrovaný naviják uzemňovacího lana, čímž se spolehlivě zabrání statickému náboji čištěného objektu. V tryskací pistoli
je u IB 7/40 Advanced integrováno dálkové ovládání. Tak lze
tryskací tlak a dopravované množství ledu nastavit pohodlně
přímo na pistoli. Druhým tlačítkem lze kompletně vypnout
dopravování ledu.
Při tryskání suchým ledem není nanášena ani voda ani jiné
látky a tak nevznikají problémy s korozí, odpadá často náročné dočišťování od tryskacího prostředku stejně jako drahé odstraňování odpadní vody kontaminované čisticími prostředky a uvolněnou špínou. Do čisticího materiálu nejsou
dopravovány žádné další látky, což dovoluje v mnoha případech upustit od demontáže výrobních strojů . Horké nářadí lze otryskávat bez předchozího ochlazování, což vede
díky nízké přilnavosti špíny k ještě lepším výsledkům čištění.
Krátkodobé ochlazení otryskávaných povrchů je dle zkušeností absolutně neškodné.
51
mediální partner MSV Brno 2013
(7.–10.10. 2013)
Speciální vydání MSV Brno 2013 vyjde 16.9. (uzávěrka 16.8.) –
termínově tedy s možností včasného anoncování a pozvání na váš stánek
V rámci mediálního partnerství v bezkonkurenčním nákladu 15000 výtisků, s masivní před
veletržní distribucí v rámci ČR.
Na Výstavišti pak bude Svět plastů po celou
dobu veletrhu distribuován s podporou BVV na všechny vystavovatele.
celé jeho předplatitelské a distribuční sítě.
V tomto paketu tak tvoří nejúčinnější nástroj jak
prezentaci vaší firmy dostat ve velkém nákladu
k velkému množství vašich potenciálních zákazníků.
Využívá taktéž autoinzerce v elektronických
médiích a webu z Economia vydavatelství.
Svět plastů je vždy distribuován ve foliovém paketu společně s renomovaným technickým titulem Pro vaše případné dotazy jsem plně
Technik (www.technik.ihned.cz) z vyd. Economia k dispozici na telefonním čísle: 606 715 510
(Hospodářské noviny, Ekonom a další), v rámci a mailu: [email protected]
Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
1/2 strany
190 x 132
1/4 strany
92 x 132
INZERUJTE SE SVĚTEM PLASTŮ NA
K 2013 DÜSSELDORF A JEŠTĚ DOSTANETE
SLEVU NA PLASTEX–MSV BRNO 2014
MSV BRNO 2013
VYUŽIJTE MEDIÁLNÍHO PARTNERSTVÍ
SVĚTA PLASTŮ PRO MAXIMÁLNÍ
EFEKTIVITU VAŠÍ INZERCE
*)
minimální možný rozměr
1/1 celá strana
190 x 270
*)
Absolutní NOVINKA –
Svět plastů na K 2013
barevné provedení
barevné provedení
barevné provedení
39 000,-
24 000,-
17 000,-
černobílé provedení
černobílé provedení
černobílé provedení
31 000,-
20 000,-
14 000,-
Svět plastů – web banner – www.svetplastu.eu
1
2
4
1/Full Banner
7000,-/měsíc
468x60 px
3/Square button 125x125 px
5000,-/měsíc
2/ Square
6000,-/měsíc
250x250 px
4/Skyscraper
7000,-/měsíc
120x600 px
3
Svět plastů – plastikářská publikace, vychází dvakrát ročně, samostatně neprodejné, č. 7 – duben 2013, místo vydávání: Kolín.
Vydává: mach agency s.r.o., IČO:27659259, Husovo náměstí 129, 280 00 Kolín 3, MK ČR E 19493, ISSN 1804-9311
52
Vkládaná příloha A4 v anglickém jazyce, jejíž
součástí může být i Vaše prezentace, bude
součástí Světa plastů č. 2, který v rámci
MSV Brno 2013 a ve společném kompletu
bude distribuován na veletrhu K 2013.
Více informací na tel.: 606 715 510, případně si
je vyžádejte na mailu: [email protected]
Svět plastů je mediálním partnerem veletrhu MSV Brno 2013
53
Motorová termika
pod kontrolou
s Grivory HT
Vysoce výkonné polyamidy
Grivory HT se používají již více
než 10 let jako materiál přednostní volby pro díly chladících
systémů spalovacích motorů.
Přednosti těchto materiálů se obzvlášť výhodně využívají u aplikací přicházejících
do styku s horkou vodou a chladícími kapalinami. Brazilský výrobce čerpadel Melling
do Brasil začal již před deseti roky používat
termoplastické materiály při výrobě oběžných kol vodního čerpadla. Původně byl
zvolen sklem zesílený typ PPS, ale ten se
vzhledem ke své křehkosti a tendenci vytvářet otřepy ukázal jako nevhodný. Rovněž
se ukázalo, že výroba těchto oběžných kol
nemohla využívat volného vyhazování dílu
z formy, protože již při tomto pádu docházelo k praskání výlisku. S podporou brazilského zástupce EMS-GRIVORY, firmy Master
Polymers Company, a aplikačního vývojového střediska EMS byl rychle nalezen ideální
materiál pro výrobu oběžných kol: hydrolýze odolné typy Grivory HT1V HY.
Perfektní pro styk s horkou vodou
a chladícími médii
Vysoce výkonné polyamidy Grivory HT1V4 HY a HT1V-5 HY, se 40 resp. 50% obsahem skleněných vláken, jsou speciálně
modifikovány pro užití ve styku s horkou
vodou a chladícími médii. Tyto typy se
vyznačují vynikající chemickou a hydrolytickou odolností a navíc se lze spolehnout
na jejich velmi dobrou rozměrovou stálost,
vysokou pevnost a tuhost. Jejich výjimeč-
ná odolnost ve styku s nejrůznějšími směsmi voda-glykol při teplotách chladícího média 120 °C nebo i vyšších předurčují tyto
materiály pro použití ve výrobě součástí
automobilních chladících systémů.
Melling do Brasil je významný dodavatel
brazilského automobilového průmyslu.
Jako přední inovátor a výrobce olejových
chladících a palivových čerpadel se Melling
do Brasil etabloval jako preferovaný vývojový partner místních OEM a v mnoha aplikacích spoléhá na vysoce kvalitní materiály
EMS-GRIVORY.
Úspěšné použití Grivory HTV1-4 HY
a HT1V-5 HY jako základního materiálu pro
výrobu oběžných kol čerpadel bylo tak přesvědčivé, že ve velmi krátké době následoval přechod na tento materiál i pro tělesa
těchto čerpadel. Tato změna znamená pro
Melling do Brasil dvojí zisk: zároveň se snížením výrobních nákladů mohlo být docíleno až 25% snížení hmotnosti ve srovnání
s konvenčními vodními čerpadly používajícími tělesa tlakově litá z hliníku. Tím i tato
aplikace na těleso čerpadel přispěla ke snížení spotřeby paliva.
Těleso a oběžné kolo čerpadla Melling
vyrobené z Grivory HT1V-4 HY černý 9205
a Grivory HT1V-5 HY černý 9205
PŘESNOST RYCHLOST SPOLEHLIVOST
AUTOMATIZOVANÁ A ROBOTIZOVANÁ
PRACOVIŠTĚ
Aplikace jako tato zřetelně dokládají proč specifické typy
vysoce
kvalitního
materiálu
Grivory HT s vynikajícím profilem vlastností jsou tak často
a úspěšně vybírány jako základní konstrukční materiál.
WWW.EMSCHEM.CZ
Skladování ve směsi voda-glykol 1:1 při
120 °C (osa Y: pevnost v tahu[MPa],
osa X: doba skladování[h])
Grivory HT1V-5 HY nejlepší hydrolytická
stabilita
ENGEL e-mac roadshow
dorazila do České republiky
Po Velké Británii, Francii a Maďarsku dorazila
13. března 2013 e-mac roadshow také do Čech.
Konkrétně do výrobního závodu Engel strojírenská s.r.o. v Kaplici,
kde byl nový, plně elektrický stroj e-mac 310/100 představen více
jak osmdesáti hostům.
Předtím jsme ale využili pohostinnosti místního kulturního domu,
kde účastníky přivítal a stěžejní referát „Nová výrobní řada
elektrických strojů „the-machine“ přednesl jednatel společnosti
ENGEL CZ s.r.o., Ing. Petr Stibor, MBA.
Pak už následovaly další přednášky. „iQ weight control“ – software iQ weight control zajišťuje stejně vysokou kvalitu výrobků
při každém zdvihu. „e-mac + viper = perfektní kombinace“ – nová
řada ENGEL robotů viper má řadu výhod a spolu s novým strojem
tvoří perfektní dvojici pro vysoce kvalitní a hospodárnou výrobu.
„ENGEL – flomo“ - kontrola chladící vody se vyplatí.
Všechny informace se setkaly s velkým zájmem a zákazníci diskutovali a chtěli podrobnější informace.
To hlavní přišlo po převozu všech účastníků do největšího
(kromě v Rakousku) výrobního závodu koncernu ENGEL – s 560 zaměstnanci Engel strojírenská s.r.o. Prohlídka závodu a předvedení
54
stroje e-mac 310/100 byly vyvrcholením celého úspěšného dne.
U stroje prezentovala své novinky – periferie firma Piovan.
Tak nezbývá, než popřát e-mac roadshow šťastnou cestu do
Polska a dalších evropských zemí.
Ing. Miloš Kmoníček
[email protected]
www.engelglobal.com
www.tiessepraha.cz
55
Dynamicky
a s vášní.
S inovativní technologií FRIMO stavíte na 50
letech zkušeností ve výrobních řešeních pro
výrobu plastových dílů.
Orientovaná na budoucnost a v optimálním
souladu s Vaším projektem. Spolehněte se na
znalosti technologického specialisty.
Zpracování PUR
Vakuové tvarování
Flexibilní obrábění
Kašírování
Vysekávání
Lemování
Lisování / Tvarování
Spojování / Lepení
FRIMO Group GmbH | Tel.: +49 (0) 5404 886 - 0 | [email protected]
www.frimo.com
Download

duben 2013 - Svět plastů