Organické látky
Toxikologie
Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Organické látky
rozdělení pro popis toxikologických vlastností:
1. uhlovodíky - alifatické, aromatické
2. kyslíkaté deriváty - alkoholy, fenoly, ethery, aldehydy,
ketony, karboxylové kyseliny a estery
3. dusíkaté deriváty - aminosloučeniny, nitrosloučeniny,
dusíkaté heterocykly
4. sirné deriváty
5. halogenderiváty
Zdrojem obrázků vzorců jednotlivých sloučenin přednášky 08 je http://www.wikipedia.org/
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
2
Uhlovodíky - alifatické
- nenasycené toxičtější než nasycené
 C1 - C4 - významnější dusivý účinek - asfyxianty
 > C5 - účinek na nervový systém (narkotický) až neurotoxický,
způsobují polyneuropatii (nezánětlivé poškození více
periferních nervů), odmašťují pokožku a následují
dermatitidy
 C4 - C12 zvláště nebezpečné hořlaviny, tvoří se vzduchem
výbušné směsi
 nenasycené a cyklické uhlovodíky
- narkotický účinek stoupá s počtem dvoj a trojných vazeb,
- mohou být karcinogenní a mutagenní (biotransformace na
epoxidy)
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
3
Uhlovodíky - alifatické
hexan - C6H14
bezbarvá kapalina se sladkým zápachem, teplota varu 69 C, lehčí
než voda,
použití: nepolární rozpouštědlo, součást benzínů, lepidel
TOXICITA:
 inhalací bolest hlavy, mírné anestetikum, únava
 postižení zaměstnanci: hlavně bolesti končetin –
biotransformací 2,5-hexadion - polyneuropatie – porucha
funkce nervů
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
4
Uhlovodíky - aromatické
- výborná rozpouštědla tuků, olejů a vosků
- účinky hepatotoxické, nefrotoxické, na srdce a cévy
benzen - C6H6
bezbarvá kapalina se sladkým zápachem, tv 80,1 C, lehčí než voda,
použití: rozpouštědlo, surovina pro výrobu léčiv, plastů, syntetické pryže, barviv,
výbušnin, styrenu pro polystyren atd.
zdroje v prostředí: zplodiny z automobilové dopravy, ale i jeho vypařování z
motorových paliv během manipulace, distribuce a skladování
• absorpce inhalací 80 %, GIT 95 %, trandermální 22-36 %
• depozice v játrech, ledvinách, břišním tuku, v mozku, kostní dřeni
TOXICITA:
 inhalací bolest hlavy, únava, zrychlení srdečního tepu, ztráta vědomí,
 prokázaný karcinogen pro člověka 1 dle IARC (poškozuje kostní dřeň,
kmenové buňky - leukémie),
 2,1-6 % se vzduchem výbušná směs
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
5
Uhlovodíky - aromatické
toluen - C6H5-CH3 (methylbenzen)
• kapalný hořlavý aromatický uhlovodík, tv 110,8 C,
• získává se z kamenouhelného dehtu destilací nebo z ropných frakcí
dehydrogenačními pochody.
použití: základní surovina pro výrobu například benzaldehydu, benzoové
kyseliny, trinitrotoluenu, sacharinu, léčiv, důležité rozpouštědlo
TOXICITA:
 psychický útlum, oblouzenost, polospánek s barevnými živými "sny“,
 akutně excitace až opilost, nausea, bezvědomí, na pokožku dráždivě
až k ekzému,
 chronicky narkomany - poškozuje mozek (čichači) - smrt následkem
ochrnutí dýchacího centra
není karcinogenní, ale možná teratogenní - účinky jsou podobné
fetálnímu alkoholovému syndromu
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
6
Uhlovodíky - aromatické
xyleny - CH3-C6H4-CH3 (dimethylbenzen), orto, meta, para,
obvykle směs 3 izomerů, tv 144, 139, 138 C, bezbarvé
zapáchající hořlavé kapaliny, těkavé
získávají se z kamenouhelného dehtu nebo chemickým
zpracováním ropy
použití: 90 % se přidává do benzínu pro zvýšení oktanového čísla,
rozpouštědlo, čistý p-xylen je surovinou pro výrobu
polyesterových vláken (tesil, terylén).
TOXICITA:
 CNS - bolesti hlavy, závratě, zmatek v myšlenkách, vysoká
koncentrace dráždí pokožku, oči, dýchání, ztráta vědomí i smrt,
 po vysoké expozici popsáno poškození ledvin
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
7
Uhlovodíky - aromatické
styren (fenylethen, vinylbenzen)
bezbarvá olejovitá kapalina se sladkým zápachem, tv 145,2 C
použití: výroba plastů (polystyren, akrylonitril-butadien-styren), gumy
(styren-butadienový kaučuk), sklolaminátů, v nichž jsou vrstvy
skelného textilu spojovány pryskyřicí ředěnou styrenem
TOXICITA:
 neurotoxický
 chromozomální aberace, některé zdroje uvádějí podezření na
karcinogenní působení (2B dle IARC)
 metabolitem je kyselina mandlová – důkaz v moči
 chronická expozice: ovlivňuje nervovou soustavu, bolesti hlavy,
únavu, zvracení, deprese, zhoršení koncentrace a paměti a ztrátu
sluchu
 může také poškozovat játra, ledviny, krev a žaludek
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
8
Kyslíkaté deriváty - methanol
methanol - CH3OH (zastaralý název dřevný líh), tv 64,96 C
• výrazně toxičtější než ostatní alkoholy, protože se odlišně
metabolizuje.
• přítomný v nekvalitních alkoholických nápojích
• prakticky nevyvolává stav opojení
• odbourání je pomalejší než u EtOH – max. koncentrace
kyseliny mravenčí je dosaženo až za 48 hod po příjmu –
toxické příznaky se vyvíjejí pomalu s latencí 18-24 hod
• rozklad zajišťuje enzym alkohol dehydrogenáza
alkohol dehydrogenáza
CH3OH
aldehyd dehydrogenáza
HCHO
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
HCOOH
9
CO2
Kyslíkaté deriváty - methanol
!příznaky nevyvolává methanol, ale metabolity – formaldehyd a kyselina
mravenčí!
příznaky:
 porušení (i nevratné) periferního zrakového analyzátoru – příčinou je
acidóza organismu metabolitem HCOOH, akutně neurotoxický, hlavně
pro zrakový nerv (již 7-15 ml), smrtelná dávka 30 ml
 závažná acidóza – ne pouze v důsledku přítomnosti kyseliny mravenčí,
ale v důsledku uvolňování protonů po jejím nepříznivém vlivu na
buněčný metabolismus
 bolesti břicha, poruchy vědomí až narkóza
terapie:
– hemodialýza
– neutralizace příjmem NaHCO3 nebo Na2HPO4
– antidotum ethanol – soutěž o vazebná místa, účinná hladina EtOH v
krvi je 1,5 promile
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
10
Kyslíkaté deriváty - ethanol
ethanol - C2H5OH
snadno prostupuje lipidovými bariérami, a tak se snadno dostává do CNS
resorpce: 20 % se resorbuje již v žaludku, rozděluje se rovnoměrně ve
veškeré tělní vodě
eliminace: biotransformace na acetaldehyd a kyselinu octovou začíná ihned
po požití - většina se odbourává, část je odstraněna ledvinami, plícemi a
kůží
TOXICITA:
 akutně především psychotropní účinky, při mírné otravě euforie, zvýšení
sebevědomí, agresivita, deprese, při vyšší dávce hypnotické stadium,
psychózy, bezvědomí až smrt,
letální dávka 8-10 ml/kg tělesné hmotnosti (nebezpečí od 4 promile),
 chronickém neurotoxický a hepatotoxický, teratogenní (fetální alkoholový
syndrom - mentální a fyzická retardace)
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
11
Kyslíkaté deriváty - ethanol
• 0,5 promile – u 20-30 % osob zjistitelný účinek
• 3,5 - 5 promile – letální dávka





v CNS působí v podstatě stejně jako narkotika – sedativum
ovlivnění oběhu – v důsledku ovlivnění CNS
inhibice termoregulačního centra – dochází k výrazné ztrátě tepla
psychická i somatická závislost (odhady 2-3 % nemocných alkoholismem)
cirhóza jater – dlouhodobé užívání (prahová denní dávka při dlouhodobém
užívání u žen 40 - 60 g, u mužů 100 – 150 g)
 feminizace alkoholiků: posun mezi hladinami testosteronu (snížená
produkce) a estrogenu (snížené odbourávání v důsledku porušení jater)
 pokud těhotná žena přijímá týdně méně než 100 g EtOH nenastávají ještě
statisticky prokazatelné změny zdravotního stavu novorozence - expozice
fetu ethanolem vede ke snížené porodní hmotnosti, retardaci duševního
vývoje (fetální alkoholový syndrom)
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
12
Kyslíkaté deriváty
ethylenglykol – 1,2 – ethandiol
– použití jako mrazuvzdorný prostředek (Fridex)
 relativně nejedovatý - letální dávka požitím 100 ml - po požití většího množství
poškození ledvin
 ethylenglykol se odbourává působením alkoholdehydrogenázy až na kyselinu
glyoxylovou a částečně na kys.šťavelovou
terapie: otravy ethylenglykolem - infuze alkoholu – zpomalení přeměny na kyselinu
šťavelovou
kys. šťavelová
 tvorba nerozpustných solí s Ca – tupý pocit na zubech při požití reveně
(rebarbory)
 vyvolává příznaky nedostatku Ca – extrémně až srdeční a cévní insuficience s
letálními následky
 ucpání ledvinových tubulů krystalky šťavelanu
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
13
Kyslíkaté deriváty - fenol
fenol C6H5OH - hydroxybenzen, dříve nazývaný kyselina karbolová,
bezbarvá krystalická látka, na vzduchu červená,
použití: pro výrobu antiseptik - desinfekční účinky, léky (př. aspirin),
herbicidy, syntetické pryskyřice (př. fenolformaldehydové)
TOXICITA:
 dráždivé až leptavé účinky, intoxikace především inhalačně
PRVNÍ POMOC: po požití bolesti v ústech, zažívacím traktu, většinou
smrt, vyvolat zvracení, i když to není postup pro kyseliny, v tomto
případě lepší - smrtelná dávka požitím 5-12 g
antidotum mléko s rozšlehanými bílky - fenol se spotřebuje na
srážení vaječné bílkoviny
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
14
Kyslíkaté deriváty - fenoly
kresoly - deriváty fenolu, methylfenoly (orto, meta,
para), nachází se v černouhelném dehtu, použití pro
impregnaci dřeva, pryskyřice, antiseptikum
TOXICITA: požitím často smrt jako u fenolu
(chlorfenoly - nejznámější pentachlorfenol (seznamu
jedů)- bezbarvá, na vzduchu tmavnoucí krystalická látka,
dříve konzervační prostředek v barvách, pro textil, kůži,
nábytek v restaurátorství
TOXICITA: chronicky na játra, plíce, ledviny, centrální
nervovou soustavu, při spalování vznikají dioxiny)
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
15
Kyslíkaté deriváty - ether
diethylether – (C2H5)2O
čirá, bezbarvá a extrémně hořlavá kapalina s nízkou tv 34,6 C, s
charakteristickou nasládlou vůní
použití: často používaným rozpouštědlem a dříve též celkovým
anestetikem, u lidí už ne
TOXICITA:
akutně: rychlejší opilost než u alkoholu, rychleji odezní, ochrnutí
dýchacího systému, smrtelná dávka požitím 25 ml
chronicky: únava, ospalost, dlouhodobě návyk – euforie,
neurotoxický, hepatotoxický
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
16
Kyslíkaté deriváty – cyklické ethery
ethylenoxid - plyn páchnoucí po shnilých jablkách, ve směsi
s inertními plyny pro sterilizaci předmětů ve zdravotnictví
TOXICITA: dráždí sliznice a oči asi jako amoniak, plicní edém,
podezřelý karcinogen
tetrahydrofuran - rozpouštědlo, se vzduchem výbušné směsi
TOXICITA: nefrotoxický, pro CNS
1,4 - dioxan - jako rozpouštědlo
TOXICITA: při inhalaci, mírně na kůži, narkoticky pro CNS, játra,
ledviny, chronicky asi karcinogenní
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
17
Kyslíkaté deriváty - aldehydy
- s nízkou molekulovou hmotností značně dráždivé (zvyšuje se
přítomností nenasycených vazeb či substituce halogenem),
hepatotoxické, nefrotoxické, některé podezřelé karcinogeny
formaldehyd (methanal) HCHO - plyn s charakteristickým
zápachem - štiplavý, 20-40% roztok desinfekční, použití pro
výrobu plastů, pryskyřic, lepidel
TOXICITA: dráždivý, nevratné změny bílkovin - koagulace, 15-20g
letální dávka požitím (první pomoc mléko s rozšlehanými
bílky), chronicky záněty dýchacích cest, zažívací potíže,
ekzémy, dermatitidy, alergie, podezřelý z karcinogenity (2A
dle IARC) a mutagenity
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
18
Kyslíkaté deriváty - aldehydy
acetaldehyd (ethanal) CH3-CHO - bezbarvá kapalina s tv 21°C
TOXICITA: akutně menší než u formaldehydu, silně dráždí sliznice a
oči, při požití vyvolává nevolnost a zvracení - inhibována produkce
enzymu aldehyddehydrogenáza, acetaldehyd se hromadí a je
člověku zle po požití alkoholu, má hypnotické účinky, způsobí až
smrt
akrylaldehyd (akrolein) CH2=CH-CHO - nažloutlá kapalina, použití
jako desinfekční látka ve stokách a kanálech, vzniká při smažení
na tucích (hydrolýza tuků a pak dehydratace glycerinu)
TOXICITA: silně dráždí sliznice, edém plic, hepatotoxický, podezřelý
z karcinogenity
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
19
Kyslíkaté deriváty - keton
- nemají žádné významné účinky
aceton – (CH3)2CO
bezbarvá kapalina specifického zápachu, hořlavá, s vodou
neomezeně mísitelná.
TOXICITA:
 mírně toxický, při kontaktu s kůží odmašťuje
 ve větších koncentracích dráždivý pro dýchací cesty, na CNS
tlumivě
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
20
Kyslíkaté deriváty – karboxylové kyseliny
kyselina mravenčí (methanová) - HCOOH - silnější dráždivé účinky
než octová, po inhalaci par se vyskytuje zvýšená kazivost zubů,
žaludeční potíže, poškození ledvin, baktericidní účinky
kyselina octová (ethanová) CH3COOH - kapalina štiplavého
zápachu, leptá, použití pro přípravu esterů, barviv, v lékařství
2-bromethanová (bromoctová) BrCH2COOH - leptá tkáně, oči,
sliznice, dýchací orgány, rychle se vstřebává, chronicky zánět
žaludku a tenkého střeva, změny na játrech, ledvinách
2-fluoroctová (fluorethanová) FCH2COOH - silná kyselina, vysoce
toxická, nezávisí na cestě vstupu, poruchy CNS, trávicího traktu vstup do Krebsova cyklu, srdeční arytmie, selhání dýchání,
letální 5 mg/kg – kyselina a její soli zařazeny v seznamu jedů
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
21
Kyslíkaté deriváty – karboxylové kyseliny
kyselina ethandiová (oxalová, šťavelová) (COOH)2
dikarboxylová, krystalická
TOXICITA:
 leptá, žluté nehty, vředy, dobře se vstřebává pokožkou a
sliznicemi,
 inhalace aerosolu a prachu - dráždění plic, krvácení z nosu až
zánět plic,
 po požití pálení hrdla, bolesti břicha, zad, zvracení a průjmy
až krvavé,
 váže ionty vápníku → šťavelan vápenatý v ledvinách,
ledvinové kameny, i kyselina askorbová (vitamin C) se
metabolizuje na ethandiovou - nutno hodně vody
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
22
Dusíkaté deriváty
aminosloučeniny
1. alifatické – silné zásady
2. aromatické - akutně i chronicky toxičtější než alifatické
aminy, tvoří methemoglobin, hepatotoxické
nitrosloučeniny
1. alifatické – útlum CNS, játra, ledviny
2. aromatické – tvoří methemoglobin
nitrily – kyanidová toxicita nižší než u anorganických kyanidů
azosloučeniny
heterocykly
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
23
Aminosloučeniny - alifatické
dimethylamin (CH3)2NH
- plyn se zápachem po amoniaku, surovina pro raketové palivo,
agrochemikálie, v čistících prostředcích
TOXICITA: mírně dráždivě až leptavě na kůži sliznice a oči, po
inhalaci chronické změny na játrech a degenerativní změny
varlat, při reakci s dusitou (dusitany), vznikají nitrosoaminy prokázané karcinogeny (2A dle IARC)
1,2-diaminoethan (ethylendiamin) NH2CH2CH2NH2
- dýmající kapalina, pro farmaceutický průmysl
TOXICITA: dráždivý na kůži, puchýře, bronchiální astma, celkově
působí na nervový systém, po inhalaci bolesti hlavy, závratě,
zvracení až bezvědomí
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
24
Aminosloučeniny - aromatické
oba prokázané karcinogeny 1 dle IARC
2-aminonaftalen (2-naftylamin) - silná zásaditá krystalická látka
pro výrobu barviv
4, 4 - diaminobifenyl (benzidin) - bílá krystalická látka, pro výrobu
barviv, ustupuje se od nich
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
25
Aminosloučeniny - aromatické
aminobenzen (anilin)
• bezbarvá olejovitá kapalina nepříjemného zásaditého
zápachu, do organismu plícemi, trávicí soustavou i
neporušenou kůží, při výrobě barev
TOXICITA: akutně bolesti hlavy, únava, cyanóza rtů, chronicky
červené krvinky
pyridin - heterocyklický dusíkatý derivát, bezbarvá kapalina
s tv 115 °C, výborné rozpouštědlo
TOXICITA: dráždivý na nervovou soustavu, ledviny, játra,
krvetvorba, pro oči, akutně 2-3 ml podráždění trávicí
soustavy, zvracení, průjmy, zvýšený tep, zrudnutí obličeje,
chronicky nervové poruchy (závratě, nespavost, porucha
chůze, křeče), na kůži ekzémy, ale nevstřebává se
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
26
Nitrosloučeniny
-
základní produkty barvářského průmyslu, rozpouštědla,
výbušniny, při biotransformaci oxidačně redukční děje
způsobí methemoglobinémii
nitromethan - CH3NO2 - dráždí dýchací cesty až edém plic, vliv
na CNS (deprese, narkóza), poškození jater
isoamylnitrit (ester kyselin dusité) - na anginu pectoris, ale
neurotoxický a kardiotoxický
nitroglycerin (ester kyseliny dusičné) - při léčbě anginy pectoris,
jinak ale vysoce toxické látky (oxidují hemoglobin, způsobují
chudokrevnost, poškození srdečního svalu, ledvin, sleziny
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
27
Nitrily
acetonitril CH3CN - polární rozpouštědlo v kapalinové
chromatografii
TOXICITA: kyanidový účinek, opožděný po hodinách, blokuje
přenos kyslíku, zvracení, únava, bledost, koma, poškozená
játra, srdce, štítná žláza
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
28
Sirné deriváty - alifatické
C1-C5 - účinky se blíží sulfanu, jsou ale méně toxické,
s rostoucí délkou řetězce a klesá intenzita zápachu i toxicita
methanthiol CH3SH (methylmerkaptan) - obsažen ve
střevních plynech
TOXICITA: silně dráždivý (sliznice, zažívací trakt), může vyvolat
edém plic, chronicky způsobuje dermatózy, hematotoxický,
kardiotoxický
ethanthiol CH3CH2SH (ethylmerkaptan)
TOXICITA: 10× méně toxický než sulfan, akutně křeče,
bezvědomí, cyanoza, nižší koncentrace: bolesti hlavy,
zvracení, podrážděnost pokožky, očí
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
29
Sirné deriváty
thiofenol - silná dráždivá látka, vyvolává dermatitidy,
hepatotoxický, nefrotoxický, poškozuje plíce, akutně inhalací
nebo potřísněním pokožky působí bolesti hlavy a závratě
thiomočovina - pro výrobu léků (př. při léčbě hyperfunkce štítné
žlázy), antikorozní činidlo
TOXICITA: poškozuje krvetvorbu, alergie, podezřelá
z karcinogenity, chronicky: bolesti hlavy, ospalost, slabost,
časté močení, nesnášenlivost alkoholu
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
30
Halogenderiváty
chlorované deriváty methanu CH4 (plyn)
CH3Cl – bezbarvý hořlavý plyn, výroba silikonových polymerů
CH2Cl2 - bezbarvá těkavá kapalina tv 41°C, rozpouštědlo tuků a olejů,
 narkotický méně než chloroform, (dle IARC 2B)
CHCl3 (chloroform) nehořlavá kapalina tv 61°C, vůně po ovoci, účinkem
světla rozklad na fosgen a HCl,
 oba po vdechnutí leptají horní cesty dýchací, edém plic, hluboká
narkóza od 1,5 %, poškozuje játra, ledviny, srdce, je podezřelý
karcinogen (dle IARC 2B) i teratogen
CCl4 - tetrachloromethan - rozpouštědlo tuků a olejů, nehořlavý tv 77°C,
 do organismu dýchacími cestami, pokožkou i požitím, dráždí horní
cesty dýchací, hepatotoxický, ledviny, srdce, toxicita zvýšená požitím
alkoholu nebo tuků (potenciace), bolest hlavy, nevolnost, zvracení,
průjmy, dříve používán při hašení, ale vznik fosgenu
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
31
Halogenderiváty
chlorované deriváty ethylenu CH2 = CH2 (ethen)
vinylchlorid - chlorethen, monochlorethylen – nasládlý bezbarvý plyn,
 akutně narkotický mírně, potlačení dýchání, změny srdeční činnosti,
chronicky poškození cév, kostí, kůže, mutagen, karcinogen dle IARC 1
• polymer PVC - podle zpracování tvrdé PVC - stabilizátory (kovy Pb, Cd...
nedělitelnou součástí), měkké PVC - měkčené např. ftaláty (soli kyseliny
ftalové), působí hormonálně i karcinogenně
1,2 – dichlorethylen - silně dráždivá látka, mutagenní účinky, (dle IARC 2B),
trans izomer - toxičtější, zejména neurotoxický, dermatitidy, cis izomer
- hepatotoxický, nefrotoxický
trichlorethylen – bezbarvá nehořlavá kapalina, výborné rozpouštědlo (v
čistírnách místo hepatotoxického CCl4 )
 inhalací opilost, činorodost, následně spavost, při požití bolesti hlavy,
zvracení, teplem rozklad na fosgen
tetrachlorethylen (=perchlorethylen), výborné nehořlavé rozpouštědlo,
není akutně toxický, kumuluje se, podezřelý karcinogen (dle IARC 2B)
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
32
Download

Toxikologie - 08 Organicke latky