www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
ECOLINE
EVEN GREATER EFFICIENCY.
FOR EVEN MORE APPLICATIONS.
The multipurpose reciprocating compressors: the expanded ECOLINE series has now
been optimised for numerous other refrigerants alongside R134a. These compressors
stand out with higher cooling capacity, increased COP as well as extended application
limits. What this means for you is even greater efficiency for even more applications.
www.beijerref.cz
Learn more about our products at www.bitzer.de
www.beijerref.sk
OBSAH
Všeobecné obchodní podmínky Česká republika
202
Všeobecné obchodní podmínky Slovenská republika
204
ARNEG - Prodejní prosklené chladící vitríny
206
ARNEG - Přístěnné chladící vitríny
209
OSCARTIELLE - Přístěnné chladící vitríny
211
MAWI - Prodejní prosklené chladící vitríny
212
MAWI - Prodejní cukrářské chladící vitríny 219
MAWI - Chladící a mrazící prosklené truhly
221
MAWI - Přístěnné chladící vitríny
222
MAWI - Chladící skříně 226
WAECO DOMETIC - Kompresorové chladničky
230
WAECO DOMETIC - Termočlánkové chladničky
232
WAECO DOMETIC - Absorbční autochladničky
232
WAECO DOMETIC - Kompresorové vestavné chladničky
234
WAECO DOMETIC - Konvice, kávovary a detektory plynu
234
WAECO DOMETIC - Měniče
236
WAECO DOMETIC - Klimatizace karavany
238
WAECO DOMETIC - Klimatizace pro nákladní auta
238
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Všeobecné obchodní podmínky
společnosti BEIJER REF Czech s.r.o.,
se sídlem Podnikatelská 34, 301 00 Plzeň,
IČ 167 34 874
1. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) upravují právní
vztahy vzniklé při prodeji zboží mezi kupujícím a firmou BEIJER REF
Czech s.r.o., IČ 16734874, DIČ CZ16734874, se sídlem Podnikatelská
34, 301 00 Plzeň, zaps. v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 402, bankovní spojení Unicredit Bank a.s., číslo účtu
76617007/2700, telefonní spojení 379 302 111, email [email protected] jako prodávajícím.
Kupujícím je jakákoliv fyzická či právnická osoba, se kterou prodávající uzavřel smlouvu na dodávku zboží dle níže uvedených podmínek.
Uzavřením smlouvy nebo převzetím zboží podle dodacího listu
kupující vyjadřuje současně svůj souhlas s těmito VOP. Změny nebo
doplňky smlouvy či odchylná ujednání od těchto VOP musí být sjednány písemně. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním smlouvy
a těmito VOP mají přednost ustanovení smlouvy.
2. Předmět
Prodej zboží – výrobků a materiálů podle ustanovení § 2079
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku podle seznamu
dodávaného zboží prodávajícím, který je součástí platného ceníku
zboží. Předmět smlouvy, co do rozsahu dodávky bude specifikován
v jednotlivých případech objednávkami kupujícího potvrzenými prodávajícím.
3. Objednávky
Kupující je povinen předložit prodávajícímu písemně zpracovanou objednávku obsahující minimálně tyto údaje:
– úplné obchodní jméno kupujícího (u fyzické osoby jméno
a příjmení, u právnické osoby obchodní název včetně právní formy);
– jméno, příjmení statutárního orgánu nebo osoby oprávněné jednat ve smluvních vztazích
– přesnou adresu včetně PSČ, telefonu, faxu, kontaktní e-mailové
adresy, apod.;
– IČ (DIČ pokud je registrován jako plátce DPH);
– bankovní spojení;
– dále přesné označení předmětu dodávky, zejména druh produktu
(zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky podle údajů
uvedených v ceníku prodávajícího, množství požadovaného zboží;
– místo převzetí zboží;
– požadovaný termín dodání zboží;
– čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího;
Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu písemné
potvrzení objednávky.
Písemná forma je zachována, je-li objednávka nebo potvrzení
objednávky zasláno prostřednictvím elektronické pošty z kontaktní
e-mailové adresy sdělené druhé straně na kontaktní e-mailovou adresu sdělenou druhou stranou. Prodávající a kupující netrvají na používání zaručeného elektronického podpisu a úkony učiněné prostřednictvím elektronické pošty z kontaktní e-mailové adresy jsou závazné
i při zachování prostého formátu zprávy.
4. Termín plnění
Není-li doba plnění v jednotlivé objednávce dohodnuta, považuwww.beijerref.cz
je se za lhůtu plnění lhůta přiměřená s přihlédnutím k povaze zboží
a místu dodání. Prodávající dodá zboží, které je na skladě ihned,
v pracovní době 7.00 – 16.30 hodin, po domluvě s kupujícím i mimo
tuto dobu, popř. zboží dodá poštou nebo zasilatelskou službou.
5. Výhrada vlastnického práva
a přechod nebezpečí škody na zboží
Prodávající si ke zboží vyhrazuje vlastnické právo ve smyslu ustanovení § 2132 Občanského zákoníku. Kupující se tak stane vlastníkem
zboží teprve úplným zaplacením ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího,
případně od smluvního přepravce, nebo jestliže tak neučiní včas,
v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím.
6. Cena zboží a platební podmínky
Kupní cena je stanovena podle ceníku prodávajícího, zveřejněného na jeho webových stránkách www.beijerref.cz platného ke dni
uzavření smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Ceny zboží neuvedeného v ceníku prodávajícího se stanovují dohodou.
Takto stanovené ceny jsou uváděny FCO sklad prodávajícího v Plzni,
Brně, Praze, a to bez DPH, dopravného, poštovného a balného. Tyto
položky bude prodávající kupujícímu účtovat samostatně; DPH bude
připočtena v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné
k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena zboží, fakturovaných obalů a služeb je splatná v termínu dohodnutém prodávajícím a kupujícím ve smlouvě. Pokud smlouva lhůtu splatnosti ceny neobsahuje, je cena splatná nejpozději do 14 dnů
ode dne vystavení faktury. Zaplacením faktury nebo zálohové faktury
se rozumí den připsání částky na účet prodávajícího.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu v případě nedodržení
splatnosti vyfakturovaných částek smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Tímto ujednáním není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.
Případné reklamační řízení nemá vliv na povinnost kupujícího
uhradit fakturu v termínu splatnosti.
Platby v hotovosti nesmí být v rozporu se zákonem č. 254/2004
Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
7. Předání zboží
Předání zboží se uskutečňuje podle § 2087 a násl. Občanského
zákoníku.
V případě, že převzetí zboží bude stvrzeno podpisem přebírajícího, má se za to, že přebírající osoba je zmocněncem kupujícího
a že jde tedy o osobu oprávněnou k tomuto úkonu ve smyslu § 430
odst. 1 Občanského zákoníku.
Není-li stanoveno nebo dohodnuto jinak, je povinnost dodat zboží splněna předáním zboží kupujícímu, popř. jeho předáním prvnímu
přepravci. Jestliže kupující nepřijme řádně nabízené zboží nebo jiným
způsobem dodávku zmaří, je prodávající oprávněn:
– dodat zboží na náklady kupujícího do místa určení uvedeného
v objednávce nebo do sídla kupujícího;
– uskladněnit zboží. V tomto případě je dodávka splněna oznámením prodávajícího kupujícímu, že zboží uskladnil. V oznámení
uvede prodávající druh zboží, množství, cenu, místo uskladnění
a další náležitosti. Prodavající je oprávněn za uskladněné zboží účtovat skladné;
www.beijerref.sk
Pokud kupující nepřevezme zboží v dohodnutém termínu
a místě dodání, je prodávající oprávněn požadovat v případě prodlení přesahujícího 15 kalednářních dnů smluvní pokutu ve výši 0,1%
z celkové ceny nepřevzatého zboží za každý započatý den prodlení
s převzetím zboží.
10. Záruční doba
Není-li v jednotlivém případě stanoveno jinak, poskytuje prodávající za dodané zboží záruku v délce 6 měsíců od splnění dodávky
převzetím zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému
přepravci k přepravě kupujícímu.
Tímto ujednáním není dotčeno právo prodávajícího na náhradu
škody.
U kondenzačních jednotek (agregátů) se v případě závady na
kompresoru vztahuje tato záruka pouze na samotný kompresor.
8. Obaly
Prodávající dodává zboží na a v transportních vratných a nevratných obalech. Na vratné obaly může prodávající požadovat zálohu.
Mezi prodávajícím a kupujícím může být sjednán garanční paušál,
jehož výše je upravena ve smlouvě.
Chladící média jsou prodávajícím dodávány ve vratných obalech
(lahvích). Prodávající účtuje zálohu ve výši 500,- Kč za každý dodaný
obal T12 a 1.000,- Kč za každý dodaný obal T61. Pokud obal nebude
kupujícím vrácen zpět prodávajícímu do 3 měsíců ode dne převzetí kupujícím, má prodávající právo účtovat částku ve výši 2.000,- Kč
bez DPH za každý zapůjčený obal T12. Za obal T61 prodávající účtuje
5.000,- Kč bez DPH. Z faktury bude odečtena záloha na obal.
9. Odpovědnost za vady a za škodu
Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí.
Vady zjistitelné při prohlídce zboží je kupující povinen zaznamenat do
nákladního listu přepravce nebo do dodacího listu a písemně oznámit
prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od provedení prohlídky. Prodávající nenese odpovědnost za později oznámené vady.
Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady
u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil,
nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče, v opačném případě
jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají. V reklamaci je povinen
uvést druh vady, jak se vada projevuje a požadovaný způsob odstranění vady.
V případě, že kupující poruší svoji povinnost k včasné prohlídce zboží nebo oznámení vad prodávajícímu, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout a práva kupujícího z vadného plnění
v takovém případě nevznikají.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé neodbornou instalací, neodborným užíváním nebo neodborným zásahem, včetně neodborného odstraňování vad. Prodávající dále neodpovídá za škodu vzniklou
na zboží nebo na majetku kupujícího nebo třetí osoby vzniklé neodbornou instalací zboží, jeho neodborným užíváním nebo neodborným
zásahem včetně neodborného odstraňování vad kupujícím, chybnou
manipulací nebo přepravou. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé vlivem vyšší moci.
Delší záruční doba než 6 měsíců je podmíněna pravidelnými servisními prohlídkami za úplatu, které jsou stanoveny prodávajícím
v půlročních intervalech ode dne předání a převzetí zboží dle předávacího a záručního protokolu.
11. Dohoda o prorogaci
Prodávající a kupující sjednávají podle § 89a Občanského
soudního řádu, že k rozhodnutí sporu vzniklého z kupní smlouvy dle těchto VOP je v případě věcné příslušnosti okresního soudu místně příslušný Okresní soud Plzeň – město a v případě věcné příslušnosti krajského soudu je místně příslušný Krajský soud
v Plzni.
12. Závěrečné ustanovení
Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce
zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu
sdělí, a to včetně rodného čísla u fyzických osob a telefonního čísla,
a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů v platném znění.
Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání.
O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu
údajů nepřiměřeného množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb,
k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či
zpracovatelé těchto dat. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas
se zasíláním reklamních materiálů a nabídek prodávajícího.
Tyto VOP jsou nedílnou součástí ceníků prodávajícího.
Tyto VOP jsou účinné od 1.3.2014 a nahrazují VOP vydané dříve.
V Plzni dne 1.3.2014
Prodávající si vyhrazuje prověřit příčinu vady dostupným způsobem, včetně prověření v laboratoři výrobce nebo třetí strany.
Kupující je povinen uskladnit zboží, u něhož uplatňuje vady, odděleně od ostatního zboží a nesmí se zbožím nakládat způsobem, který by
mohl znemožnit kontrolu oznámených vad prodávajícím.
Pokud bude dodatečně zjištěno, že prodávající za vadu neodpovídá, má právo požadovat od kupujícího náhradu nákladů vynaložených
na zjištění této vady.
Náklady spojené s prokázáním existence vad zboží formou znaleckého posudku hradí smluvní strana, která takovéto expertní posouzení
zadala. V případě, že závěr externího posouzení bude svědčit v její
prospěch, má tato právo na náhradu těchto nákladů.
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti BEIJER REF Slovakia s.r.o. Krajná 29
Bratislava 821 04
2. Základné ustanovenie
Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP)
sa riadia všetky obchodno- záväzkové vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou BEIJER REF Slovakia s.r.o. , so sídlom - Krajná 29, 82104
Bratislava, IČO 36 551 856, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 27291/T, ako predávajúcim. Kupujúcim je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, s ktorou predávajúci
uzavrel zmluvu na dodávku tovaru podľa nižšie uvedených podmienok.
Uzavretím zmluvy alebo prevzatím tovaru podľa dodacieho listu kupujúci vyjadruje súčasne svoj súhlas s týmito VOP. Zmeny alebo doplnky zmluvy, respektíve odchýlky od týchto VOP musia byť dohodnuté písomne. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi znením zmluvy
a týmito VOP majú prednosť zmluvné dojednania.
2. Predmet
Predmetom kúpnej zmluvy v zmysle §409 Obchodného zákonníka je predaj služieb, tovaru – výrobkov a materiálov podľa zoznamu
dodávaného tovaru predávajúcim. Predmet kúpnej zmluvy, čo do
rozsahu dodávky, bude špecifikovaný v jednotlivých prípadoch objednávkami kupujúceho potvrdené predávajúcim.
3. Objednávky
Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu písomne spracovanú objednávku obsahujúcu minimálne tieto údaje • Úplné obchodné
meno kupujúceho (u fyzickej osoby meno a priezvisko, u právnickej
osoby obchodný názov včítane právnej formy),
• Meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo osoby, oprávnenej
jednať v zmluvných vzťahoch,
• Presnú adresu včítane PSČ, telefónneho a faxového kontaktu,
e-mailovej adresy, apod.,
• IČO, DIČ a v prípade platcu DPH, aj IČ DPH,
• Bankové spojenie,
• Presné označenie predmetu dodávky, najmä druh tovaru, ktorý
jednoznačne určuje predmet objednávky podľa údajov uvedených
v cenníku predávajúceho, množstvo požadovaného tovaru,
• Miesto prevzatia tovaru,
• Požadovaný termín dodávky,
• Čitateľný podpis oprávneného zástupcu kupujúceho.
Predávajúci zašle kupujúcemu bez zbytočného odkladu potvrdenie
objednávky.
Písomná forma je zachovaná aj v takom prípade, keď je objednávka alebo potvrdenie objednávky zaslaná prostredníctvom elektronickej pošty z kontaktnej e-mailovej adresy predávajúceho na
kontaktnú e-mailovú adresu kupujúceho. Predávajúci a kupujúci netrvajú na používaní zaručeného elektronického podpisu
a úkony vykonané prostredníctvom elektronickej pošty z kontaktnej
e-mailovej adresy sú záväzné aj pri zachovaní prostého formátu správy.
V prípade registrovaných zákazníkov objednávka môže mat formu
ústnej dohody.
4. Termín plnenia
Ak nie je doba plnenia v jednotlivých objednávkach dohodnutá,
za lehotu plnenia sa považuje lehota primeraná v zmysle ustanovenia
§415 a §416 Obchodného zákonníka. Predávajúci dodá tovar, ktorý je
na sklade ihneď, v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00, po dohode
s kupujúcim aj mimo túto dobu, resp. tovar dodá poštou alebo zasielateľskou službou.
www.beijerref.cz
5. Vlastníctvo a prechod nebezpečenstvo škody na tovare
Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia ceny tovaru. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru od predávajúceho,
prípadne od zmluvného prepravcu, alebo ak tak neučiní včas, v dobe,
kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.
6. Cena tovaru a platobné podmienky
Kúpna cena je stanovená podľa cenníka predávajúceho, zverejneného na jeho webových stránkach www.beijerref.sk platného ku
dňu uzavretia zmluvy, ak zmluvné strany sa nedohodnú v konkrétnom
prípade inak. Ceny tovarov neuvedených v cenníku predávajúceho sú
stanovené dohodou. Takto stanovené ceny sú uvedené FCO sklad
predávajúceho v Bratislave, a to bez DPH, dopravného, poštovného
a balného. Tieto položky bude predávajúci účtovať kupujúcemu zvlášť.
Výška DPH bude pripočítaná v percentuálnej sadzbe odpovedajúcej
zákonnej úprave činnej k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
Cena tovaru, fakturovaných obalov a služieb je splatná v termíne dohodnutom predávajúcim a kupujúcim v zmluve. V prípade, ak zmluva
neobsahuje lehotu splatnosti ceny, je cena splatná do 14 dní odo dňa
vystavenia faktúry. Zaplatením faktúry alebo zálohovej faktúry sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu v prípade nedodržania
splatnosti vyfakturovaných čiastok zmluvnú pokutu vo výške 0,1%
z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. Týmto ujednaním nie
je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody. Predávajúci má
právo účtovať druhú písomnú upomienku v sume 50€
Po neuhradení 14 dní od odoslania druhej písomnej upomienky dodávateľ má právo postúpiť pohľadávku právnemu zástupcovi a odberateľ znáša náklady právneho zastúpenia. V prípade reklamačného
konania ten nemá vplyv na povinnosť kupujúceho uhradiť faktúru
v termíne splatnosti.
7. Dodanie tovaru
Dodanie tovaru sa uskutočňuje v zmysle §412 Obchodného
zákonníka. V prípade, ak prevzatie tovaru bude potvrdené podpisom preberajúceho, má sa za to, že preberajúca osoba je splnomocnená kupujúcim a že sa teda jedná o osobu oprávnenú
k tomuto úkonu v zmysle §15 odseku 1 Obchodného zákonníka.
Dodanie tovaru je splnené v prípade jeho dodania kupujúcemu, resp.
prvému prepravcovi, ak to nebolo dohodnuté inak.
Ak kupujúci neprevezme riadne ponúknutý tovar, alebo inak zmarí
dodávku tovaru, predávajúci je oprávnený
• Dodať predmet zmluvy za úhradu do miesta určenia kupujúcim,
uvedeným v objednávke, alebo dodať predmet zmluvy do sídla spoločnosti,
• Uskladniť tovar. V takomto prípade je dodávka splnená oznámením
predávajúceho kupujúcemu, že tovar uskladnil. V oznámení predávajúci uvedie druh tovaru, jeho množstvo, cenu a miesto uskladnenia
a ďalšie náležitosti. Predávajúci je oprávnený za uskladnenie tovaru
účtovať skladné.
Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom termíne a mieste
dodania, predávajúci je oprávnený požadovať v prípade omeškania
presahujúcom 15 kalendárnych dní zmluvnú pokutu vo výške 0,1%
z celkovej ceny neprevzatého tovaru za každý začatý deň omeškania
s prevzatím tovaru.
Týmto dojednaním nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu
škody.
8. Obaly
Predávajúci dodáva tovar v transportných vratných a nevratných obaloch. Na vratné obaly predávajúci môže požadovať zálohu. Chladivá
predávajúci dodáva výlučne vo vratných plynotlakových fľašiach. Predávajúci poskytne kupujúcemu plynotlakovú fľašu na obdobie 90 dní
bezplatne. V prípade, ak kupujúci nevráti do konca tejto lehoty plynotlakovú fľašu, predávajúci mu ju vyfakturuje.
www.beijerref.sk
9. Zodpovednosť za vady a škodu
Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pred jeho prevzatím. Reklamáciu na viditeľné poškodenie tovaru je možné uplatniť len pri prevzatí
tovaru. V prípade doručenia treťou osobou je potrebný zápis o poškodení podpísaný osobou ktorá tovar doručila.
Kupujúci je povinný uplatniť si právo za zodpovednosť za vadu u predávajúceho písomne bez zbytočného odkladu potom, ako vadu zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, v opačnom prípade jeho nároky za vady zanikajú. V reklamácii je povinný uviesť druh
vady, ako sa vada prejavuje a požadovaný spôsob odstránenia vady.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli jeho neodbornou inštaláciou, neodborným používaním alebo neodborným zásahom, vrátane neodborného odstraňovania závad resp. vznikli používaním tovaru v rozpore s Návodom na
používanie, ak takýto bol k tovaru dodaný. Predávajúci ďalej nezodpovedá za škody vzniknuté na tovare alebo majetku kupujúceho
alebo tretej osoby, ktoré vznikli jeho neodbornou inštaláciou, neodborným používaním alebo neodborným zásahom, vrátane neodborného odstraňovania závad resp. vznikli používaním tovaru v rozpore
s Návodom na používanie.
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté vplyvom vyššej moci (vis maior, force majeure).
Predávajúci si vyhradzuje právo preveriť príčinu vady dostupným spôsobom, včítane preverenia v laboratóriu výrobcu alebo tretej strany.
Reklamáciu na chladivo je možné uplatniť len v prípade nepoškodenej
plomby.
Ak bude dodatočne zistené, že predávajúci za vadu nezodpovedá, má
právo požadovať od kupujúceho náhradu nákladov vynaložených na
odstránenie tejto vady a nákladov súvisiacich s neuznanou reklamáciou . Predávajúci nesie priame materiálové náklady na odstránenie vád
a kupujúci nesie náklady za výkon práce a režijné náklady, nakoľko tieto
náklady sú paušálne kryté rabatom poskytnutým predávajúcim kupujúcemu podľa zvláštnej dohody.
Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou cenníkov predávajúceho.
Tieto VOP sú účinné od 1.3.2014 a nahradzujú VOP vydané skôr.
V Bratislave 1. 3. 2014
10. Záručná doba
Ak nie je dohodnuté inak, predávajúci poskytuje záruku na dodaný
tovar v dĺžke 6 mesiacov od splnenia dodávky, ktoré sa uskutočnilo prevzatím kupujúcim alebo jeho predaním prvému verejnému prepravcovi
k preprave kupujúcemu.
U kondenzačných jednotiek (agregátov) sa v prípade závady na kompresore vzťahuje záruka len na samotný kompresor.
Medzi predávajúcim a kupujúcim môže byť dojednaný garančný paušál, ktorého výška je upravená v zmluve.
Dlhšia záručná doba ako 6 mesiacov musí byť písomne dohodnutá
a je podmienená pravidelnými servisnými prehliadkami za úplatu, ktoré sú stanovené predávajúcim v polročných intervaloch odo dňa prevzatia tovaru podľa odovzdávacieho a záručného protokolu.
11. Záverečné ustanovenia
Kupujúci týmto udeľuje súhlas predávajúcemu, aby ako správca
spracovával všetky osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, ktoré mu
oznámil, a to včítane rodného čísla u fyzických osôb a telefónneho čísla,
a to v súlade so zákonom O ochrane osobných údajov v platnom znení.
Tento súhlas je daný až do doby jeho písomného odvolania.
O osobný údaj sa nejedná, ak je treba k zisteniu identity subjektu
jeho údajov neprimerané množstvo času, úsilie alebo materiálnych
prostriedkov. Poskytnuté údaje budú spracované za účelom ponúkaných služieb, k marketingovým účelom a akvizičnej činnosti. Tento
súhlas so spracovaním údajov sa rovnako vzťahuje na všetkých ďalších nadobúdateľov alebo spracovateľov týchto údajov. Kupujúci týmto dáva súhlas predávajúcemu so zasielaním reklamných materiálov
a ponúk predávajúceho.
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Arneg
Prodejní vitrína
SUPER DALLAS VCB
Statické chlazení s agregátem
Objednací
Rozsah
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
ano
70 300
2 812
ano
83 500
3 340
ano
94 000
3 760
ano
108 400
4 336
+4
ano
116 900
4 676
78 200
3 128
Označení
Rozměr
240 529
S.D. 1370
1375x1145x1256
+2
+4
240 530
S.D. 1995
1995x1145x1256
+2
+4
240 526
S.D. 2620
2620x1145x1256
+2
+4
240 531
S.D. 3245
3245x1145x1256
+2
+4
240 532
S.D. 3870
3870x1145x1256
+2
číslo
(°C)
Osvětlení
Ventilátorové chlazení s agregátem
240 533
S.D. 1370
1375x1145x1256
0
+2
ano
240 534
S.D. 1995
1995x1145x1256
0
+2
ano
93 200
3 728
240 535
S.D. 2620
2620x1145x1256
0
+2
ano
108 800
4 352
240 536
S.D. 3245
3245x1145x1256
0
+2
ano
119 500
4 780
240 537
S.D. 3870
3870x1145x1256
0
+2
ano
128 800
5 152
240 848
Roh 90°AA9
1193x1183x1256
0
+2
ano
118 100
4 724
240 847
Roh 90°AC9
1292x1292x1256
0
+2
ano
130 300
5 212
Cena (CZK)
Cena (EUR)
Statické chlazení bez agregátu
Objednací
Rozsah
Označení
Rozměr
ks
ks
240 999
S.D. 1370
1375x1145x1256
+2
+4
ano
62 100
2 484
240 998
S.D. 1995
1995x1145x1256
+2
+4
ano
73 200
2 928
240 997
S.D. 2620
2620x1145x1256
+2
+4
ano
83 700
3 348
240 996
S.D. 3245
3245x1145x1256
+2
+4
ano
95 200
3 808
240 995
S.D. 3870
3870x1145x1256
+2
+4
ano
109 500
4 380
číslo
(°C)
Osvětlení
Chladící a mrazící nábitek
Ventilátorové chlazení bez agregátu
206
240 994
S.D. 1370
1375x1145x1256
0
+2
ano
67 600
2 704
240 993
S.D. 1995
1995x1145x1256
0
+2
ano
82 100
3 284
240 992
S.D. 2620
2620x1145x1256
0
+2
ano
93 500
3 740
240 991
S.D. 3245
3245x1145x1256
0
+2
ano
106 900
4 276
240 990
S.D. 3870
3870x1145x1256
0
+2
ano
113 900
4 556
240 989
Roh 90°AA9
1193x1183x1256
0
+2
ano
111 300
4 452
240 988
Roh 90°AC9
1292x1292x1256
0
+2
ano
117 800
4 712
Mramorová pracovní deska Červené zářivky
www.beijerref.cz
Nerezová výstavní plocha
2 ks postranice
www.beijerref.sk
Arneg
Prodejní vitrína
ASPEN VCA
Ventilátorové chlazení s agregátem
Objednací
Rozsah
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
ano
83 400
3 336
ano
88 500
3 540
+4
ano
104 400
4 176
+4
ano
112 000
4 480
0
+4
ano
125 600
5 024
3245x1177x1281
0
+4
ano
140 700
5 628
3870x1177x1281
0
+4
ano
162 000
6 480
Roh 45°AA4
1171x1044x1281
0
+4
ano
97 600
3 904
Roh 90°AA9
1365x1365x1281
0
+4
ano
124 500
4 980
240 985
Roh 45°AC4
1171x1044x1281
0
+4
ano
111 500
4 460
240 984
Roh 90°AC9
1365x1365x1281
0
+4
ano
140 900
5 636
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
Označení
Rozměr
240 538
Aspen VCA 1057
1057x1177x1281
0
+4
240 539
Aspen VCA 1370
1375x1177x1281
0
+4
240 540
Aspen VCA 1680
1680x1177x1281
0
240 541
Aspen VCA 1995
1995x1177x1281
0
240 542
Aspen VCA 2620
2620x1177x1281
240 543
Aspen VCA 3245
240 544
Aspen VCA 3870
240 987
240 986
číslo
(°C)
Osvětlení
Objednací
Rozsah
Označení
Rozměr
240 983
Aspen VCA 1057
1057x1177x1281
0
+4
ano
74 900
2 996
240 982
Aspen VCA 1370
1375x1177x1281
0
+4
ano
80 400
3 216
240 981
Aspen VCA 1680
1680x1177x1281
0
+4
ano
94 800
3 792
240 980
Aspen VCA 1995
1995x1177x1281
0
+4
ano
101 900
4 076
240 979
Aspen VCA 2620
2620x1177x1281
0
+4
ano
113 400
4 536
240 978
Aspen VCA 3245
3245x1177x1281
0
+4
ano
126 500
5 060
240 977
Aspen VCA 3870
3870x1177x1281
0
+4
ano
141 200
5 648
240 976
Roh 45°AA4
1171x1044x1281
0
+4
ano
92 500
3 700
240 975
Roh 90°AA9
1365x1365x1281
0
+4
ano
116 100
4 644
240 974
Roh 45°AC4
1171x1044x1281
0
+4
ano
106 300
4 252
240 973
Roh 90°AC9
1365x1365x1281
0
+4
ano
132 500
5 300
číslo
Mramorová pracovní deska Červené zářivky
www.beijerref.cz
(°C)
Osvětlení
Nerezová výstavní plocha
2 ks postranice
www.beijerref.sk
Chladící a mrazící nábitek
Ventilátorové chlazení bez agregátu
207
Arneg
Prodejní vitrína
BELGRADO
Ventilátorové chlazení bez agregátu
Objednací
Rozsah
Cena (EUR)
Rozměr
ks
ks
240 972
Belgrado 70/2500
2500x975x1148
0
+4
ano
154 200
6 168
240 971
Belgrado 70/3750
3750x975x1148
0
+4
ano
192 500
7 700
240 970
Belgrado 80/1250
1250x1075x1148
0
+4
ano
123 100
4 924
240 969
Belgrado 80/1875
1875x1075x1148
0
+4
ano
148 400
5 936
240 968
Belgrado 80/2500
2500x1075x1148
0
+4
ano
156 500
6 260
240 967
Belgrado 80/3750
3750x1075x1148
0
+4
ano
194 900
7 796
240 966
Belgrado 90/937
937x1184x1148
0
+4
ano
121 500
4 860
240 965
Belgrado 90/1250
1250x1184x1148
0
+4
ano
126 200
5 048
240 964
Belgrado 90/1875
1875x1184x1149
0
+4
ano
150 800
6 032
240 963
Belgrado 90/2500
2500x1184x1150
0
+4
ano
158 300
6 332
240 962
Belgrado 90/3125
3125x1184x1151
0
+4
ano
188 700
7 548
240 961
Belgrado 90/3750
3750x1184x1152
0
+4
ano
197 400
7 896
260 960
Roh AA2R
1138x438x1148
0
+4
ano
159 300
6 372
240 959
Roh AA4R
1138x863x1148
0
+4
ano
139 800
5 592
240 958
Roh AA9R
1138x1138x1148
0
+4
ano
168 200
6 728
240 957
Roh AC9R
1138x1138x1148
0
+4
ano
202 700
8 108
číslo
(°C)
Osvětlení
Cena (CZK)
Označení
Chladící a mrazící nábitek
Mramorová pracovní deska Nerezová výstavní plocha
2 ks postranice
208
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Arneg
Přístěnná vitrína
BERLINO 3
Objednací
Rozsah
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
ano
109 000
4 360
ano
134 500
5 380
+4
ano
142 300
5 692
+4
ano
176 600
7 064
+2
+4
ano
109 400
4 376
1985x1017x2155
+2
+4
ano
135 000
5 400
2620x1017x2155
+2
+4
ano
142 800
5 712
Berlino 3LF 100/205 1C
3870x1017x2155
+2
+4
ano
177 300
7 092
240 950
Berlino 3LF 110/205 1C
1370x1117x2155
+2
+4
ano
109 800
4 392
240 949
Berlino 3LF 110/205 1C
1985x1117x2155
+2
+4
ano
135 600
5 424
240 948
Berlino 3LF 110/205 1C
2620x1117x2155
+2
+4
ano
143 400
5 736
240 947
Berlino 3LF 110/205 1C
3870x1117x2155
+2
+4
ano
178 000
7 120
240 946
Berlino 3LF 120/205 1C
1370x1217x2155
+2
+4
ano
110 200
4 408
240 945
Berlino 3LF 120/205 1C
1985x1217x2155
+2
+4
ano
136 100
5 444
240 944
Berlino 3LF 120/205 1C
2620x1217x2155
+2
+4
ano
143 900
5 756
240 943
Berlino 3LF 120/205 1C
3870x1217x2155
+2
+4
ano
178 700
7 148
240 956
Berlino 3LF 90/216 1C
1370x917x2155
+2
+4
ano
109 400
4 376
240 955
Berlino 3LF 90/216 1C
1985x917x2155
+2
+4
ano
135 100
5 404
240 956
Berlino 3LF 90/216 1C
2620x917x2155
+2
+4
ano
142 600
5 704
240 955
Berlino 3LF 90/216 1C
3870x917x2155
+2
+4
ano
177 300
7 092
240 954
Berlino 3LF 100/205 1C
1370x1017x2155
+2
+4
ano
109 700
4 388
240 953
Berlino 3LF 100/205 1C
1985x1017x2155
+2
+4
ano
135 500
5 420
240 952
Berlino 3LF 100/205 1C
2620x1017x2155
+2
+4
ano
143 100
5 724
240 951
Berlino 3LF 100/205 1C
3870x1017x2155
+2
+4
ano
177 900
7 116
240 950
Berlino 3LF 110/205 1C
1370x1117x2155
+2
+4
ano
110 100
4 404
240 949
Berlino 3LF 110/205 1C
1985x1117x2155
+2
+4
ano
136 000
5 440
240 948
Berlino 3LF 110/205 1C
2620x1117x2155
+2
+4
ano
143 700
5 748
240 947
Berlino 3LF 110/205 1C
3870x1117x2155
+2
+4
ano
178 600
7 144
240 946
Berlino 3LF 120/205 1C
1370x1217x2155
+2
+4
ano
110 600
4 424
240 945
Berlino 3LF 120/205 1C
1985x1217x2155
+2
+4
ano
136 600
5 464
240 944
Berlino 3LF 120/205 1C
2620x1217x2155
+2
+4
ano
144 500
5 780
240 943
Berlino 3LF 120/205 1C
3870x1217x2155
+2
+4
ano
179 400
7 176
Označení
Rozměr
240 956
Berlino 3LF 90/205 1C
1370x917x2155
+2
+4
240 955
Berlino 3LF 90/205 1C
1985x917x2155
+2
+4
240 956
Berlino 3LF 90/205 1C
2620x917x2155
+2
240 955
Berlino 3LF 90/205 1C
3870x917x2155
+2
240 954
Berlino 3LF 100/205 1C
1370x1017x2155
240 953
Berlino 3LF 100/205 1C
240 952
Berlino 3LF 100/205 1C
240 951
číslo
www.beijerref.cz
(°C)
Osvětlení
www.beijerref.sk
Chladící a mrazící nábitek
Ventilátorové chlazení bez agregátu
209
Arneg
Přístěnná vitrína
OSAKA
Ventilátorové chlazení bez agregátu - čelní dveře
Objednací
číslo
240 936
Rozsah
Označení
Rozměr
Osaka 65/203 1250
1330x667x2030
+2
+4
(°C)
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
ano
126 300
5 052
Osvětlení
240 935
Osaka 65/203 1875
1955x667x2030
+2
+4
ano
153 100
6 124
240 934
Osaka 65/203 2500
2580x667x2030
+2
+4
ano
164 200
6 568
240 933
Osaka 65/203 3750
3830x667x1281
+2
+4
ano
209 000
8 360
240 932
Osaka 70/203 1250
1330x717x2030
+2
+4
ano
127 600
5 104
240 931
Osaka 70/203 1875
1955x717x2030
+2
+4
ano
154 500
6 180
240 930
Osaka 70/203 2500
2580x717x2030
+2
+4
ano
165 700
6 628
240 929
Osaka 70/203 3750
3830x717x1281
+2
+4
ano
211 000
8 440
240 928
Osaka 75/203 1250
1330x767x2030
+2
+4
ano
128 800
5 152
240 927
Osaka 75/203 1875
1955x767x2030
+2
+4
ano
156 000
6 240
240 926
Osaka 75/203 2500
2580x767x2030
+2
+4
ano
167 300
6 692
240 925
Osaka 75/203 3750
3830x767x1281
+2
+4
ano
213 100
8 524
240 924
Osaka 80/203 1250
1330x817x2030
+2
+4
ano
130 100
5 204
240 923
Osaka 80/203 1875
1375x817x1281
+2
+4
ano
157 600
6 304
240 922
Osaka 80/203 2500
1680x817x1281
+2
+4
ano
168 900
6 756
240 921
Osaka 80/203 3750
1995x817x1281
+2
+4
ano
215 200
8 608
240 920
Osaka 85/203 1250
1330x868x2030
+2
+4
ano
131 400
5 256
240 919
Osaka 85/203 1875
1375x868x1281
+2
+4
ano
159 100
6 364
240 918
Osaka 85/203 2500
1680x868x1281
+2
+4
ano
170 500
6 820
240 917
Osaka 85/203 3750
1995x868x1281
+2
+4
ano
217 300
8 692
240 916
Osaka 90/203 1250
1330x917x2030
+2
+4
ano
132 700
5 308
240 915
Osaka 90/203 1875
1375x917x1281
+2
+4
ano
160 700
6 428
Osaka 90/203 2500
1680x917x1281
+2
+4
ano
172 200
6 888
Osaka 90/203 3750
1995x917x1281
+2
+4
ano
219 400
8 776
Chladící a mrazící nábitek
240 914
240 913
210
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Oscartielle
Chladící prosklená
přístěnná vitrína
ARGUS DOORS
Ventilátorové chlazení s agregátem - čelní dveře
Objednací
Rozsah
Označení
Rozměr
240 549
Argus Doors 1330
1330x875x2030
0
+4
240 550
Argus Doors 1955
1955x875x2030
0
+4
240 551
Argus Doors 2580
2580x875x2030
0
+4
číslo
(°C)
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
ano
155 900
6 236
ano
187 800
7 512
ano
270 400
10 816
Osvětlení
Oscartielle
Mrazící prosklená
přístěnná vitrína
ARGUS BT
Ventilátorové chlazení s agregátem - čelní dveře
Objednací
Rozsah
Označení
Rozměr
240 552
Argus Doors 1330
1330x875x2034
-18
-20
240 553
Argus Doors 1955
1955x875x2034
-18
-20
(°C)
Cena (EUR)
ks
ks
ano
162 200
6 488
ano
190 100
7 604
Chladící a mrazící nábitek
číslo
Cena (CZK)
Osvětlení
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
211
Mawi
Prodejní vitrína
WCH 0.8
Rovná skleněná nástavba - statické chlazení -chladící agregát
Objednací
číslo
240 037
Označení
Rozměr
WCH 1.3/0.8
1300x810x1230
Rozsah
(°C)
+1
+10
Osvětlení
ano
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
32 100
1 284
240 039
WCH 1.5/0.8
1500x810x1230
+1
+10
ano
34 100
1 364
240 041
WCH 1.7/0.8
1700x810x1230
+1
+10
ano
35 800
1 432
240 120
WCH 2.0/0.8
2000x810x1230
+1
+10
ano
39 200
1 568
240 121
WCH 2.5/0.8
2490x810x1230
+1
+10
ano
47 000
1 880
Cena (CZK)
Cena (EUR)
Zadní posuvné krytí standardním vybavením
Roh 90° - rovná skleněná nástavba
Objednací
Rozměr
ks
ks
240 163
NCH 0.8-W 1.3
1400x1400x1230
+1
+10
ano
46 200
1 848
240 912
NCH 0.8-Z 1.3
1400x1400x1230
+1
+10
ano
46 200
1 848
Označení
Rozměr
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
240 911
LEC 0.8-1.1
1100x825x920
-
-
-
9 500
380
240 910
LEC 0.8-1.5
1500x825x920
-
-
-
13 000
520
240 909
LEC 0.8-1.8
1800x825x920
-
-
-
15 600
624
240 908
LEC 0.8-2.0
2000x825x920
-
-
-
17 300
692
Chladící a mrazící nábitek
číslo
212
Rozsah
Označení
(°C)
Osvětlení
Neutrální stolek
Objednací
číslo
www.beijerref.cz
Rozsah
(°C)
Osvětlení
www.beijerref.sk
Mawi
Prodejní vitrína
WCHG 0.8
Oblá skleněná nástavba- statické chlazení -chladící agregát
Objednací
číslo
240 073
Označení
Rozměr
WCHG 1.3/0.8
1300x810x1230
Rozsah
(°C)
+1
+10
Osvětlení
ano
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
35 800
1 432
240 044
WCHG 1.5/0.8
1500x810x1230
+1
+10
ano
37 600
1 504
240 046
WCHG 1.7/0.8
1700x810x1230
+1
+10
ano
39 400
1 576
240 045
WCHG 2.0/0.8
2000x810x1230
+1
+10
ano
43 000
1 720
240 122
WCHG 2.5/0.8
2490x810x1230
+1
+10
ano
50 400
2 016
Cena (CZK)
Cena (EUR)
Zadní posuvné krytí standardním vybavením
Objednací
Rozsah
Označení
Rozměr
ks
ks
240 163
NCH G 0.8-W 1.3
1400x1400x1230
+1
+10
ano
52 500
2 100
240 907
NCH G 0.8-Z 1.3
1400x1400x1230
+1
+10
ano
52 500
2 100
Označení
Rozměr
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
240 906
LEC 0.8-1.1
1100x825x920
-
-
-
9 500
380
240 905
LEC 0.8-1.5
1500x825x920
-
-
-
13 000
520
240 904
LEC 0.8-1.8
1800x825x920
-
-
-
15 600
624
240 903
LEC 0.8-2.0
2000x825x920
-
-
-
17 300
692
číslo
(°C)
Osvětlení
Neutrální stolek
Objednací
číslo
www.beijerref.cz
Rozsah
(°C)
Osvětlení
www.beijerref.sk
Chladící a mrazící nábitek
Roh 90° - rovná skleněná nástavba
213
Mawi
Prodejní vitrína
WCHG 1.1
Rovná skleněná nástavba- statické chlazení -chladící agregát
Objednací
Rozsah
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
ano
36 200
1 448
+10
ano
37 700
1 508
+10
ano
39 700
1 588
+1
+10
ano
43 600
1 744
2500x1060x1290
+1
+10
ano
51 500
2 060
3000x1060x1290
+1
+10
ano
67 800
2 712
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
Označení
Rozměr
240 056
WCH 1.3/1.1
1300x1060x1290
+1
+10
240 123
WCH 1.5/1.1
1500x1060x1290
+1
240 124
WCH 1.7/1.1
1700x1060x1290
+1
240 038
WCH 2.0/1.1
2000x1060x1290
240 125
WCH 2.5/1.1
240 126
WCH 3.0/1.1
číslo
(°C)
Osvětlení
Zadní posuvné krytí standardním vybavením
Roh 90° - rovná skleněná nástavba
Objednací
Chladící a mrazící nábitek
214
Rozsah
Označení
Rozměr
240 163
NCH 1.1-W 1.3
1400x1400x1230
+1
+10
ano
50 900
2 036
240 902
NCH 1.1-Z 1.3
1400x1400x1230
+1
+10
ano
50 900
2 036
Označení
Rozměr
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
240 901
LEC 1.1-1.1
1100x1060x920
-
-
-
10 800
432
240 900
LEC 1.1-1.5
1500x1060x920
-
-
-
14 800
592
240 899
LEC 1.1-1.8
1800x1060x920
-
-
-
17 700
708
číslo
(°C)
Osvětlení
Neutrální stolek
Objednací
číslo
www.beijerref.cz
Rozsah
(°C)
Osvětlení
www.beijerref.sk
Mawi
Prodejní vitrína
WCHG 1.1
Oblá skleněná nástavba- statické chlazení -chladící agregát
obje.číslo
Označení
Rozměr
240 071
WCHG 1.3/1.1
1300x1060x1310
Rozsah
(°C)
+1
+10
Osvětlení
ano
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
37 700
1 508
240 127
WCHG 1.5/1.1
1500x1060x1310
+1
+10
ano
40 200
1 608
240 043
WCHG 1.7/1.1
1700x1060x1310
+1
+10
ano
41 900
1 676
240 042
WCHG 2.0/1.1
2000x1060x1310
+1
+10
ano
45 000
1 800
240 128
WCHG 2.5/1.1
2500x1060x1310
+1
+10
ano
53 800
2 152
240 129
WCHG 3.0/1.1
3000x1060x1310
+1
+10
ano
72 200
2 888
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
Zadní posuvné krytí standardním vybavením
Objednací
Rozsah
Označení
Rozměr
240 163
NCH G 1.1-W 1.3
1400x1400x1230
+1
+10
ano
57 300
2 292
240 898
NCH G 1.1-Z 1.3
1400x1400x1230
+1
+10
ano
57 300
2 292
Označení
Rozměr
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
240 897
LEC 1.1-1.1
1100x1060x920
-
-
-
14 720
589
240 896
LEC 1.1-1.5
1500x1060x920
-
-
-
17 630
705
240 895
LEC 1.1-1.8
1800x1060x920
-
-
-
17 630
705
číslo
(°C)
Osvětlení
Neutrální stolek
Objednací
číslo
www.beijerref.cz
Rozsah
(°C)
Osvětlení
www.beijerref.sk
Chladící a mrazící nábitek
Roh 90° - oblá skleněná nástavba
215
Mawi
Prodejní vitrína
WCHGNN
Oblá skleněná nástavba- statické chlazení -chladící agregát
Objednací
Rozsah
Cena (EUR)
Rozměr
ks
ks
240 135
WCHGNN 1.3/0.9
1305x920x1280
+1
+10
ano
36 800
1 472
240 136
WCHGNN 1.5/0.9
1505x920x1280
+1
+10
ano
38 900
1 556
číslo
Osvětlení
Cena (CZK)
Označení
(°C)
240 137
WCHGNN 1.7/0.9
1705x920x1280
+1
+10
ano
40 200
1 608
240 138
WCHGNN 2.0/0.9
2005x920x1280
+1
+10
ano
44 200
1 768
240 139
WCHGNN 2.5/0.9
2495x920x1280
+1
+10
ano
52 100
2 084
Cena (CZK)
Cena (EUR)
Zadní posuvné krytí standardním vybavením
Roh 90° - oblá skleněná nástavba
Objednací
Rozměr
ks
ks
240 163
NCH GNN -W 1.3
1295x1295x1280
+1
+10
ano
58 500
2 340
240 894
NCH GNN -Z 1.3
1295x1295x1280
+1
+10
ano
58 500
2 340
Označení
Rozměr
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
240 893
LEC NN -1.1
1100x920x910
-
-
-
10 300
412
240 892
LEC NN-1.5
1500x920x910
-
-
-
13 900
556
240 891
LEC NN-1.8
1800x920x910
-
-
-
16 700
668
Chladící a mrazící nábitek
číslo
216
Rozsah
Označení
Osvětlení
(°C)
Neutrální stolek
Objednací
číslo
www.beijerref.cz
Rozsah
(°C)
Osvětlení
www.beijerref.sk
Mawi
Prodejní vitrína
WCHSN
Oblá skleněná nástavba- statické chlazení -chladící agregát
Objednací
číslo
240 057
Označení
Rozměr
WCHSN 1.3/1.2
1325x1150x1310
Rozsah
(°C)
+1
+10
Osvětlení
ano
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
40 700
1 628
240 048
WCHSN 1.5/1.2
1525x1150x1310
+1
+10
ano
43 800
1 752
240 059
WCHSN 1.7/1.2
1725x1150x1310
+1
+10
ano
47 200
1 888
240 047
WCHSN 2.0/1.2
2025x1150x1310
+1
+10
ano
50 700
2 028
240 058
WCHSN 2.5/1.2
2515x1150x1310
+1
+10
ano
59 900
2 396
240 049
WCHSN 3.0/1.2
2965x1150x1310
+1
+10
ano
82 900
3 316
Cena (CZK)
Cena (EUR)
WCHSN 3.0/1.1 - 2 chladící agregáty
Zadní posuvné krytí standardním vybavením
Objednací
Rozsah
Označení
Rozměr
ks
ks
240 163
NCH SN -W 1.4
1490X1490X1310
+1
+10
ano
60 600
2 424
240 890
NCH SN -Z 1.4
1490X1490X1310
+1
+10
ano
60 600
2 424
Označení
Rozměr
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
číslo
(°C)
Osvětlení
Neutrální stolek
Objednací
číslo
Rozsah
(°C)
Osvětlení
240 889
LEC SN -1.1
1100x1150x930
-
-
-
15 300
612
240 888
LEC SN-1.5
1500x1150x930
-
-
-
20 900
836
240 887
LEC SN-1.8
1100x1150x930
-
-
-
25 000
1 000
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Chladící a mrazící nábitek
Roh 90° - oblá skleněná nástavba
217
Mawi
Prodejní vitrína
WCHIM
- STANDARD
Oblá skleněná nástavba- statické chlazení -chladící agregát - Sklo výklopné dolu
Objednací
číslo
240 152
Označení
Rozměr
WCHIM 1.3/1.2
1320x1200x1210
Rozsah
(°C)
+1
+10
Osvětlení
ano
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
44 000
1 760
240 153
WCHIM 1.5/1.2
1520x1200x1210
+1
+10
ano
45 900
1 836
240 062
WCHIM 1.7/1.2
1720x1200x1210
+1
+10
ano
50 100
2 004
240 154
WCHIM 2.0/1.2
2020x1200x1210
+1
+10
ano
53 500
2 140
240 155
WCHIM 2.5/1.2
2520x1200x1210
+1
+10
ano
64 000
2 560
240 156
WCHIM 3.0/1.2
3020x1200x1210
+1
+10
ano
87 800
3 512
240 886
WCHIM 3.75/1.2
3740x1200x1210
+1
+10
ano
97 400
3 896
240 157
WCHIM 1.3/1.2/N
1320x1200x1210
+1
+10
ano
46 700
1 868
240 158
WCHIM 1.5/1.2/N
1520x1200x1210
+1
+10
ano
49 000
1 960
240 159
WCHIM 1.7/1.2/N
1720x1200x1210
+1
+10
ano
53 500
2 140
240 160
WCHIM 2.0/1.2/N
2020x1200x1210
+1
+10
ano
57 500
2 300
240 161
WCHIM 2.5/1.2/N
2520x1200x1210
+1
+10
ano
69 100
2 764
240 162
WCHIM 3.0/1.2/N
3020x1200x1210
+1
+10
ano
93 900
3 756
240 834
WCHIM 3.75/1.2/N
3740x1200x1210
+1
+10
ano
105 000
4 200
Prodejní vitrína WCHIM - WCHM - Sklo výklopné nahoru s tlumičem
240 848
WCHIM 1.3/1.2
1320x1200x1210
+1
+10
ano
54 400
2 176
240 847
WCHIM 1.5/1.2
1520x1200x1210
+1
+10
ano
57 900
2 316
240 846
WCHIM 1.7/1.2
1720x1200x1210
+1
+10
ano
63 700
2 548
240 845
WCHIM 2.0/1.2
2020x1200x1210
+1
+10
ano
69 400
2 776
240 844
WCHIM 2.5/1.2
2520x1200x1210
+1
+10
ano
84 000
3 360
240 843
WCHIM 3.0/1.2
3020x1200x1210
+1
+10
ano
111 800
4 472
240 842
WCHIM 3.75/1.2
3740x1200x1210
+1
+10
ano
127 300
5 092
240 841
WCHIM 1.3/1.2/N
1320x1200x1210
+1
+10
ano
57 100
2 284
240 840
WCHIM 1.5/1.2/N
1520x1200x1210
+1
+10
ano
61 000
2 440
240 839
WCHIM 1.7/1.2/N
1720x1200x1210
+1
+10
ano
67 100
2 684
WCHIM 2.0/1.2/N
2020x1200x1210
+1
+10
ano
73 500
2 940
WCHIM 2.5/1.2/N
2520x1200x1210
+1
+10
ano
89 100
3 564
240 836
WCHIM 3.0/1.2/N
3020x1200x1210
+1
+10
ano
117 900
4 716
240 835
WCHIM 3.75/1.2/N
3740x1200x1210
+1
+10
ano
135 000
5 400
Chladící a mrazící nábitek
240 838
240 837
Zadní posuvné krytí standardním vybavením
WCHIM 3.0/1.2, WCHIM 3.75/1.2 - 2 chladící agregát
N - provedení ventilátor
218
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Mawi
Prodejní vitrína
WCHIM
- STANDARD
Roh 90° - oblá skleněná nástavba
Objednací
Rozsah
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
ano
58 800
2 352
ano
58 800
2 352
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
-
15 800
632
-
-
21 500
860
-
-
25 800
1 032
Označení
Rozměr
240 163
NCH IM-W 1.4
1535X1535X1210
+1
+10
240 885
NCH IM-Z 1.4
1535X1535X1210
+1
+10
Označení
Rozměr
240 884
LEC IM -1.1
1100x1200x850
-
-
240 883
LEC IM-1.5
1500x1200x850
-
240 882
LEC IM-1.8
1100x1200x850
-
číslo
(°C)
Osvětlení
Neutrální stolek
Objednací
číslo
Rozsah
(°C)
Osvětlení
Oblá skleněná nástavba
Objednací
číslo
Označení
Rozměr
Rozsah
(°C)
Osvětlení
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
240 833
WCHCG 1.0/0.9
1080x880x1390
+1
+10
ano
42 900
1 716
240 051
WCHCG 1.35/0.9
1385x880x1390
+1
+10
ano
43 800
1 752
240 050
WCHCG 1.6/0.9
1635x880x1390
+1
+10
ano
47 900
1 916
240 052
WCHCG 2.0/0.9
2035x880x1390
+1
+10
ano
53 600
2 144
Zadní posuvné krytí standardním vybavením
*Polička 240 - nechlazená
*Polička 320 - teplota +10°C až +14°C
*Polička 240 - nechlazená
*2 ks výsuvné zásuvky +1°C až +10°C
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Chladící a mrazící nábitek
Mawi
Prodejní cukrářské
chladící vitríny
WCHC
219
Mawi
Prodejní cukrářské
chladící vitríny
WCHC
Neutrální stolek
Objednací
číslo
240 054
Označení
Rozměr
LEC 1.0/0.9
1080x880x950
Rozsah
(°C)
-
-
Osvětlení
-
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
14 000
560
Mawi
Prodejní cukrářské
chladící vitríny
WCHCR
Oblá skleněná nástavba
Objednací
Označení
Rozměr
240 881
WCHCR 1.0/0.9
1080x890x1410
číslo
Rozsah
(°C)
+1
+10
Osvětlení
ano
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
44 800
1 792
240 183
WCHCR 1.35/0.9
1385x890x1410
+1
+10
ano
44 930
1 797
240 187
WCHCR 1.6/0.9
1635x890x1410
+1
+10
ano
49 800
1 992
240 191
WCHCR 2.0/0.9
2035x890x1410
+1
+10
ano
55 500
2 220
240 880
WCHCR -BG 1.0/0.9
1080x890x1410
+1
+10
ano
43 800
1 752
240 183
WCHCR -BG 1.35/0.9
1385x890x1410
+1
+10
ano
44 800
1 792
240 187
WCHCR -BG 1.6/0.9
1635x890x1410
+1
+10
ano
48 800
1 952
240 191
WCHCR -BG 2.0/0.9
2035x890x1410
+1
+10
ano
54 500
2 180
Chladící a mrazící nábitek
*Polička 240 - nechlazená
*Polička 320 - teplota +1°C až +10°C
*2 ks výsuvné zásuvky +1°C až +10°C
220
Neutrální stolek
Objednací
číslo
240 879
Označení
Rozměr
LE CR 1.0/0.9
1080x880x950
www.beijerref.cz
Rozsah
(°C)
-
-
Osvětlení
-
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
19 000
760
www.beijerref.sk
Mawi
Prodejní cukrářské
chladící vitríny
WCHCN
Oblá skleněná nástavba, celochlazená bez regulace vlhkosti
Objednací
Rozsah
Cena (EUR)
Rozměr
ks
ks
240 060
WCHCN 1.0/0.9
1000x820x1400
+1
+10
ano
55 700
2 228
240 199
WCHCN 1.4/0.9
1400x820x1400
+1
+10
ano
62 400
2 496
číslo
(°C)
Osvětlení
Cena (CZK)
Označení
Oblá skleněná nástavba, celochlazená s regulací vlhkosti
240 060
WCHCN - 1.0/0.9
1000x820x1400
+1
+10
ano
61 300
2 452
240 199
WCHCN - 1.4/0.9
1400x820x1400
+1
+10
ano
68 000
2 720
Objednací
číslo
Označení
Rozměr
Rozsah
(°C)
Obsah
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
240 222
UMD CL 1858
1858x858x890
0
+10
689
57 400
2 296
240 223
UMD CL 2100
2108x858xx890
0
+10
797
66 100
2 644
240 224
UMD CL 2500
2508x858x890
0
+10
970
72 600
2 904
240 225
UMD FR 1858
1858x858x890
-12
-23
689
57 400
2 296
240 226
UMD FR 2100
2108x858xx890
-12
-23
797
66 100
2 644
240 227
UMD FR 2500
2508x858x890
-12
-23
970
72 600
2 904
Mawi
Mrazící prosklená
truhla
Objednací
číslo
Označení
Rozměr
ZK
1010x877x1471
240 878
www.beijerref.cz
Rozsah
(°C)
-12
-23
Obsah
138/85
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
61 700
2 468
www.beijerref.sk
Chladící a mrazící nábitek
Mawi
Chladící a mrazící
prosklené truhly
221
Mawi
Přístěnná chladící vitrína
RCH 0.9
Se zabudovaným chladícím agregátem
Objednací
číslo
Označení
Rozsah
Rozměr
(°C)
Osvětlení
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
240 228
RCH 1.1/0.9
1130x900x1990
+1
+10
ano
52 200
2 088
240 075
RCH 1.5/0.9
1530x900x1990
+1
+10
ano
61 900
2 476
240 229
RCH 2.0/0.9
1970x900x1990
+1
+10
ano
73 500
2 940
240 230
RCH 2.5/0.9
2460x900x1990
+1
+10
ano
90 300
3 612
Standardní vybavení - rolety
Mawi
Přístěnná chladící vitrína
RCH4
Se zabudovaným chladícím agregátem
Objednací
číslo
Označení
Rozměr
Rozsah
(°C)
Osvětlení
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
240 235
RCH4 1.1/0.9
1090x890x1985
+1
+10
ano
52 500
2 100
240 107
RCH4 1.3/0.9
1330x890x1985
+1
+10
ano
58 000
2 320
240 108
RCH4 1.5/0.9
1580x890x1985
+1
+10
ano
61 000
2 440
240 877
RCH4 1.9/0.9
1960x890x1985
+1
+10
ano
71 700
2 868
240 877
RCH4 2.5/0.9
2520x890x1985
+1
+10
ano
81 500
3 260
Chladící a mrazící nábitek
Standardní vybavení - rolety
222
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Mawi
Přístěnná chladící vitrína
RCH5
Se zabudovaným chladícím agregátem
Objednací
číslo
Označení
Rozsah
Rozměr
(°C)
Osvětlení
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
240 236
RCH5 0.7/0.7
710x700x1985
+1
+10
ano
44 000
1 760
240 237
RCH5 0.9/0.7
910x700x1985
+1
+10
ano
48 100
1 924
240 238
RCH5 1.5/0.7
1510x700x1985
+1
+10
ano
55 000
2 200
240 239
RCH5 2.0/0.7
2010x700x1985
+1
+10
ano
66 000
2 640
240 876
RCH5 2.5/0.7
2520x700x1985
+1
+10
ano
75 700
3 028
Standardní vybavení - rolety
Mawi
Přístěnná chladící vitrína
RCH5M
Se zabudovaným chladícím agregátem
Objednací
číslo
Označení
Rozměr
Rozsah
(°C)
Osvětlení
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
RCH5M 0.7/0.7
710X700X1800
+1
+10
ano
41 900
1 676
RCH5M 0.9/0.7
910X700X1800
+1
+10
ano
45 700
1 828
240 242
RCH5M 1.5/0.7
1510X700X1800
+1
+10
ano
52 500
2 100
240 243
RCH5M 2.0/0.7
2010X700X1800
+1
+10
ano
62 900
2 516
Chladící a mrazící nábitek
240 240
240 241
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
223
Mawi
Přístěnná
chladící vitrína
RCH DORTMUND
Se zabudovaným chladícím agregátem
Objednací
Rozsah
Cena (EUR)
Rozměr
ks
ks
240 875
RCH 4 Dortmund - 1.1
1100x855x1985
+1
+10
ano
67 300
2 692
240 874
RCH 4 Dortmund - 1.6
1585x855x1985
+1
+10
ano
83 200
3 328
číslo
(°C)
Osvětlení
Cena (CZK)
Označení
240 873
RCH 4 Dortmund - 2.0
1960x855x1985
+1
+10
ano
101 300
4 052
240 872
RCH 4 Dortmund - 2.5
2525x855x1985
+1
+10
ano
118 700
4 748
240 871
RCH 5 Dortmund - 1.1
1100x700x1985
+1
+10
ano
62 900
2 516
240 870
RCH 5 Dortmund - 1.6
1585x700x1985
+1
+10
ano
77 300
3 092
240 869
RCH 5 Dortmund - 2.0
1960x700x1985
+1
+10
ano
95 800
3 832
240 868
RCH 5 Dortmund - 2.5
2525x700x1985
+1
+10
ano
112 800
4 512
Mawi
Přístěnná chladící vitrína
RCHBA
Bez chladícího agregátu
Objednací
Chladící a mrazící nábitek
číslo
224
Označení
Rozměr
Rozsah
(°C)
Osvětlení
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
240 231
RCHBA 1.1/0.9
1130x900x1990
+1
+10
ano
42 000
1 680
240 232
RCHBA 1.5/0.9
1530x900x1990
+1
+10
ano
50 800
2 032
240 233
RCHBA 2.0/0.9
1970x900x1990
+1
+10
ano
56 200
2 248
240 234
RCHBA 2.5/0.9
2460x900x1990
+1
+10
ano
71 300
2 852
Standardní vybavení - rolety
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Mawi
Přístěnná
chladící vitrína
RCH
4-BA/5-BA
Bez chladícího agregátu
Objednací
číslo
240 231
Označení
Rozměr
RCH 4/BA 1.0
1080x890x1985
Rozsah
(°C)
+1
+10
Osvětlení
ano
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
42 300
1 692
240 232
RCH 4/BA 1.3
1320x890x1985
+1
+10
ano
47 500
1 900
240 233
RCH 4/BA 1.5
1570x890x1985
+1
+10
ano
49 900
1 996
240 234
RCH 4/BA 1.9
1950x890x1985
+1
+10
ano
54 400
2 176
240 867
RCH 4/BA 2,5
2520x890x1985
+1
+10
ano
64 200
2 568
240 866
RCH 5/BA 0.7
710x700x1985
+1
+10
ano
35 000
1 400
240 865
RCH 5/BA 0.9
910x700x1985
+1
+10
ano
37 900
1 516
240 864
RCH 5/BA 1.5
1510x700x1985
+1
+10
ano
44 000
1 760
240 863
RCH 4/BA 2.0
2010x700x1985
+1
+10
ano
48 800
1 952
240 862
RCH 4/BA 2,5
2520x700x1985
+1
+10
ano
58 500
2 340
Standardní vybavení - rolety
Mawi
Přístěnná
chladící vitrína
RCH 4D-BA/5D-BA
Objednací
číslo
Označení
Rozměr
Rozsah
(°C)
Osvětlení
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
240 861
RCH 4D/BA 1.0
1080x890x1985
+1
+10
ano
49 100
1 964
240 860
RCH 4D/BA 1.3
1320x890x1985
+1
+10
ano
55 400
2 216
240 859
RCH 4D/BA 1.5
1570x890x1985
+1
+10
ano
58 800
2 352
240 858
RCH 4D/BA 1.9
1950x890x1985
+1
+10
ano
65 400
2 616
240 857
RCH 5D/BA 0.9
910x700x1985
+1
+10
ano
45 700
1 828
240 856
RCH 5D/BA 1.5
1510x700x1985
+1
+10
ano
52 900
2 116
240 855
RCH 5D/BA 2.0
2010x700x1985
+1
+10
ano
59 800
2 392
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Chladící a mrazící nábitek
Bez chladícího agregátu
225
Mawi
Chladící skříně
SCH 400
Objednací
Rozsah
Cena (EUR)
Rozměr
(l)
ks
ks
240 244
SCH 400
635x630x1990
400
+1
+10
ne
26 000
1 040
240 245
SCH 401G
635x630x1990
400
+1
+10
ano
30 200
1 208
240 246
SCH 402GG
635x630x1990
400
+1
+10
ano
31 500
1 260
240 247
SCH 400N
635x630x1990
400
+1
+10
ne
36 200
1 448
číslo
(°C)
Osvětlení
Cena (CZK)
Označení
240 248
SCH 401NG
635x630x1990
400
+1
+10
ano
39 300
1 572
240 249
SCH 402NGG
635x630x1990
400
+1
+10
ano
40 200
1 608
240 250
Příplatek za ventilátorové provedení
1 200
48
SCH 400 - plné dveře
SCH 401G - prosklené dveře
SCH 402GG - prosklené dveře + prosklená stěna
N - provedení nerez
Mawi
Chladící skříně
SCH 600
Objednací
Chladící a mrazící nábitek
číslo
226
Označení
Rozměr
(l)
Rozsah
(°C)
Osvětlení
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
240 065
SCH 600
725x630x1990
500
+1
+10
ne
28 000
1 120
240 251
SCH 601G
725x630x1990
500
+1
+10
ano
32 400
1 296
240 066
SCH 602GG
725x630x1990
500
+1
+10
ano
34 600
1 384
240 525
SCH 600N
725x630x1990
500
+1
+10
ne
39 300
1 572
240 253
SCH 601NG
725x630x1990
500
+1
+10
ano
42 600
1 704
240 254
SCH 602NGG
725x630x1990
500
+1
+10
ano
43 500
1 740
240 250
Příplatek za ventilátorové provedení
1 200
48
SCH 600 - plné dveře
SCH 601G - prosklené dveře
SCH 602GG - prosklené dveře + prosklená stěna
N - provedení nerez
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Mawi
Chladící skříně
Objednací
číslo
240 067
Označení
Rozměr
(l)
SCH 800
1200x700x1990
850
Rozsah
(°C)
+1
+10
Osvětlení
ne
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
39 700
1 588
240 068
SCH 800/S
1200x700x1990
850
+1
+10
ano
40 400
1 616
240 255
SCH 800/R
1200x700x1990
850
+1
+10
ano
42 000
1 680
240 256
SCH 800N
1200x700x1990
850
+1
+10
ne
56 300
2 252
240 257
SCH 800/S/N/G
1200x700x1990
850
+1
+10
ano
57 000
2 280
240 258
SCH 800/R/N/G
1200x700x1990
850
+1
+10
ano
58 500
2 340
1 700
68
240 250
Příplatek za ventilátorové provedení
SCH 800 - plné dveře
SCH 800/S - prosklené dveře
SCH 800/R- prosklené posuvné dveře
N - provedení nerez
Objednací
číslo
Označení
Rozměr
(l)
Rozsah
(°C)
Osvětlení
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
240 069
SCH 1400
1600x700x1990
1200
+1
+10
ne
45 100
1 804
240 259
SCH 1400/S
1600x700x1990
1200
+1
+10
ano
46 200
1 848
240 070
SCH 1400/R
1600x660x1990
1200
+1
+10
ano
47 400
1 896
240 260
SCH 1400N
1600x700x1990
1200
+1
+10
ne
63 600
2 544
240 261
SCH 1400/S/N/G
1600x700x1990
1200
+1
+10
ano
64 800
2 592
240 262
SCH 1400/R/N/G
1600x660x1990
1200
+1
+10
ano
65 900
2 636
1 800
72
240 250
Příplatek za ventilátorové provedení
SCH 1400 - plné dveře
SCH 1400/S - prosklené dveře
SCH 1400/R- prosklené posuvné dveře
N - provedení nerez
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Chladící a mrazící nábitek
Mawi
Chladící skříně
SCH 1400
227
Mawi
Chladící
skříně
USS 374
Objednací
číslo
Označení
Rozměr
(l)
Rozsah
(°C)
Osvětlení
Cena (CZK)
Cena (EUR)
ks
ks
240 854
USS 374 DTK
595x640x1840
345
+1
+10
ano
20 000
800
240 853
USS 374 DTKL
595x640x1980
345
+1
+10
ano
21 100
844
240 852
USS 374 DTKLB
595x640x1980
345
+1
+10
ano
25 000
1 000
240 851
USS 440 DTKL
680x650x2107
374
+1
+12
ne
23 700
948
Mawi
Mrazící skříně
UFR 370
Objednací
Rozsah
Cena (EUR)
Rozměr
(l)
ks
ks
240 850
UFR 370 SD
595x640x1840
270
-14
-24
ne
24 800
992
240 849
UFR 370 GD
595x640x1980
345
-14
-24
ano
34 000
1 360
(°C)
Chladící a mrazící nábitek
číslo
Osvětlení
Cena (CZK)
Označení
228
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
INSPIRED BY COMFORT
ZNOVU NA
CESTÁCH
2014
VŠECHNO
NEJLEPŠÍ
Mobilní chlazení
Mobilní
klimatizační řešení
Mobilní elektronika
Mobilní bezpečnostní
řešení
ROZSÁHLÁ ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO www.beijerref.cz
KAMIONY A ŘIDIČE
Mobilní komfortní
řešení
Mobilní domácí
přístroje
www.beijerref.sk
Chladící a mrazící nábitek
40 LET
229
Název
CFX 35
CFX 40
CFX 50
CFX 65
CFX 65DZ
Objednací číslo
880 999
880 998
880 997
880 996
880 995
Obsah (l)
32/4,5
38/7,0
46/8,5
60/13
79
Napětí (V)
12/24/230ACDC
12/24/230ACDC
12/24/230ACDC
12/24/230ACDC
12/24/230ACDC
Teplota
+10 ° C až -22 ° C
+10 ° C až -22 ° C
+10 ° C až -22 ° C
+10 ° C až -22 ° C
+10 ° C až -22 ° C
Příkon (W)
43W
48W
52W
58W
50W
Systém
kompresorový
Spotřeba (Ah/h) při +5 °C v inter.
při +20 °C okol. teplotě
0,32 Ah/h
0,36 Ah/h
0,38 Ah/h
0,42 Ah/h
0,65 Ah/h
při +32 °C okol. teplotě
0,60 Ah/h
0,64 Ah/h
0,68 Ah/h
0,76 Ah/h
1,19 Ah/h
Izolace
PU pěna
Ovládání
Elektronický termostat s digitálním ukazatelem teploty
Vybavení
Ochrana nízkého napětí /elektronická pojistka
Rozměr (mm)
692 x 411 x 398
692 x 461 x 398
725 x 471 x 455
725 x 561 x 455
725 x 561 x 455
Vnitřní koš
ano
ano
ano
ano
ano
Cena CZK
21 763
23 326
25 501
28 617
30 813
Cena EUR
870,5
933,0
1 020,0
1 144,7
1 232,5
Název
CDF 11
CDF 16
CDF 18
CDF 25
CDF 35
Objednací číslo
880 172
880 994
880 009
880 028
880 030
Chladící a mrazící nábitek
Systém
230
kompresorový
Obsah (l)
11
15
18
23
31
Napětí (V)
12/24 DC
12/24 DC
12/24 DC
12/24 DC
12/24 DC
Teplota
+10 ° C až -18 ° C
+10 ° C až -18 ° C
+10 ° C až -18 ° C
+10 ° C až -18 ° C
+10 ° C až -18 ° C
Příkon(W)
35
35
35
35
45
Spotřeba (Ah/h) při +5 °C v inter.
při +20 °C okol. teplotě
0,29 Ah/h
0,21 Ah/h
0,38 Ah/h
0,44 Ah/h
0,75 Ah/h
při +32 °C okol. teplotě
0,61 Ah/h
0,44 Ah/h
0,64 Ah/h
0,67 Ah/h
1,13 Ah/h
Izolace
PU pěna
Ovládání
Termostat
Vybavení
Ochrana nízkého napětí /elektronická pojistka
Rozměr (mm)
540 x 358 x 235
550 x 367 x 260
465 x 414 x 300
550 x 260 x 425
560 x 340 x 380
vnitřní koš
ne
ne
ne
ano
ne
Cena CZK
12 496
13 865
12 675
13 868
14 291
Cena EUR
499,9
554,6
507,0
554,7
571,6
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
CF 35
CF 40
CF 50
CF 60
CF 80
CF 110
880 011
880 013
880 012
880 94
880 014
880 016
31/4,5
37/6
49/8
59/8
79/7
105/13
12/24/230ACDC
12/24/230ACDC
12/24/230ACDC
12/24/230ACDC
12/24/230ACDC
12/24/230ACDC
+10 ° C až -18 ° C
+10 ° C až -18 ° C
+10 ° C až -18 ° C
+10 ° C až -18 ° C
+10 ° C až -18 ° C
+10 ° C až -18 ° C
45W
65W
65W
65W
65W
65W
kompresorový
0,56 Ah/h
0,68 Ah/h
0,56 Ah/h
0,68 Ah/h
0,65 Ah/h
0,76 Ah/h
0,71 Ah/h
0,83 Ah/h
0,71 A h/h
0,83 Ah/h
1,19 Ah/h
1,35 Ah/h
PU pěna
Elektronický termostat s digitálním ukazatelem teploty
Ochrana nízkého napětí /elektronická pojistka
580 x 385 x 360
580 x 445 x 360 630 x 480 x 360
630 x 582 x 360
790 x 455 x 500
790 x 555 x 500
ano
ano
ano
ano
ano
ano
18 505
19 448
21 934
28 725
28 753
31 059
740,2
777,9
877,4
1 149,0
1 150,1
1 242,4
CDF 45
CD 30DC
RHD 50
CS MP2
CK 40
CK 40 Hybrid
880 029
880 033
880 001
880 300
880 004
880 993
39
30
50
25
38
38
12/24 DC
12/24 DC
12/24 DC
12/24 DC
230 AC
12/230ACDC
+10 ° C až -18 ° C
+12 ° C až -2 ° C
+10 ° C až 0 ° C
+10 ° C až 0 ° C
+10 ° C až -15 ° C
+10 ° C až -15 ° C
45
40
45
45
75
47/75W
0,94 Ah/h
0,67 Ah/h
0,75 Ah/h
1,13 Ah/h
-
3,9 Ah/h
1,31Ah/h
1,33 Ah/h
1,5 A h/h
1,88 Ah/h
-
-
PU pěna
Ruční termostat
Termostat
Ochrana nízkého napětí /elektronická pojistka
ne
ne
560 x 340 x 475
730 x 440 x 250
705 x 430x 400
554 x 451 x 219
520 x 515 x 454
520 x 515 x 454
ne
ne
ano
ne
ne
ne
16 685
14 984
23 343
23 835
7 936
11 166
667,4
599,4
933,7
953,4
317,4
446,6
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Chladící a mrazící nábitek
Hermeticky uzavřený kompresor / CK 40 Hybrid 12V - Termočlánkový (Peltier systém)
231
Název
CD 28
S28DC
Objednací číslo
880 214
880 469
Systém
MF 1W 12/24
880 992
880 103
880 024
Termočlánkový (Peltier systém)
Obsah (l)
28
25
29
1 /1,5 lahev
1 lahev prů. 90mm
12/230ACDC
12 DC
12/230ACDC
12/24 DC
12/230ACDC
Ohřev
+65°C
-
+65°C
+65
-
max. o 20°C
max. o 15°C
max. o 18°C
max. o 22°C
max. o 18°C
Teplotní rozsah
Spotřeba (W) při 12V DC
47
35
47
33
33
Spotřeba (W) při 24 V DC
-
-
-
44
-
Spotřeba (W) při 230V AC
45
-
55
-
33
Rozměr (mm)
390 x 280 x 520
370 x 410 x 230
396 x 444 x 296
150 x 215 x 190 130 x 200 x 200
Cena CZK
2 734
1 905
2 863
1 671
2 951
Cena EUR
109,4
76,2
114,5
66,8
118,0
Název
RC 2200 EGP
RC 1600 EGP
RC 1200 EGP
RC 1205 EGP
RF 60
Objednací číslo
880 190
880 126
880 128
880 991
880 122
40
61
Izolace
PU pěna
Systém
Obsah (l)
Absorpční
40
31
LPG
LPG (50mbar)
LPG (50mbar)
LPG (50mbar)
LPG (50mbar)
LPG (50mbar)
230V (W)
85
75
85
85
110
Připojení
Chladící a mrazící nábitek
MF 1F 12/24
Napětí (V)
cca pod okolní teplotu (°C)
232
CX 30
40
12DC/230AC/LPG (50mbar/ plynová patrona
12V (W)
85
75
85
85
110
Plyn (g/h)
10,5
10,5
10,6
10,6
14,8
max. o 30°C
max. o 30°C
max. o 25°C
max. o 25°C
max. o 30°C
-
-
-
-
1,9
Teplotní rozsah
cca pod okolní teplotu (°C)
Spotřeba (kWh/24h) při 230V AC
Spotřeba (kWh/24h) při 12 DC
-
-
-
-
1,9
Spotřeba plynu (g/24h)
-
-
-
-
235 až375
Izolace
PU pěna
Mmanuální zapalování
ano
ano
ano
ano
ano
Rozměr (mm)
500 x 508 x 444
500 x 443 x 440
500 x 508 x 441
500 x 508 x 441
486 x 615 x 490
Cena CZK
9 520
8 130
7 060
9 660
11 490
Cena EUR
380,8
325,2
282,4
386,4
459,6
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
MF 05 12/230
MF 15 12/230
TC 07
TC 14FL
TC 21FL
TC 35FL
880 003
880 010
880 050
880 027
880 031
880 032
Termočlánkový (Peltier systém)
5
15
7
14
21
35
12/230ACDC
12/230ACDC
12/230ACDC
12/24/230ACDC
12/24/230ACDC
12/24/230ACDC
+65
+65
+65°C
+65°C
+65°C
+65°C
max. o 20°C
max. o 20°C
max. o 25°C
max. o 30°C
max. o 30°C
max. o 30°C
33
50
36
46
46
46
-
-
-
50
50
50
55
65
40
64
64
64
PU pěna
190x 281 x 313 284 x 361 x 440 333 x 278 x 190
450 x 328 x 303
450 x 420 x 303
550 x 460 x 376
2 440
3 448
3 698
5 125
5 398
7 110
97,6
137,9
147,9
205,0
215,9
284,4
RF 62
RM 8401
RM 8501
RM 8551
RMS 8401
RMS 8501
880 991
880 990
880 989
880 988
880 987
880 986
122/115/12
85/80/8
96/90/9
Absorpční
56/5
95/90/8
106/100/9
LPG (50mbar)
LPG (50mbar)
LPG (50mbar)
LPG (50mbar)
LPG (50mbar)
LPG (50mbar)
110
135
135
135
125
125
110
130
130
130
120
120
14,8
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
max. o 30°C
1,9
chlazení +7°C, mražení -12°C při okolní teplotě +32°C
2,0
2,0
2,1
2,0
2,0
1,9
2,2
2,2
2,3
2,2
2,2
235 až375
250 až 270
250 až 270
250 až 270
250 až 270
250 až 270
PU pěna
ano
ano
ano
ano
ano
ano
486 x 615 x 490
486x821x569
252x821x569
525x821x624
486x821x569
525x821x569
12 840
28 940
31 310
32 240
28 290
30 110
513,6
1 157,6
1 252,4
1 289,6
1 131,6
1 204,4
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Chladící a mrazící nábitek
12DC/230AC/LPG (50mbar)
233
Název
CR 50
CR 65
CR 80
CR110
CR 140
Objednací číslo
880 081
880 052
880 322
880 249
880 329
Obsah (l)
48/5
64/7,2
80/7,9
60/13
79
Napětí (V)
12/24 DC
12/24 DC
12/24 DC
12/24 DC
12/24 DC
-
-
-
-
100/240 AC
40
45
48
50
65
-25 °C okol. teplotě
1,4 Ah/h
1,6 Ah/h
1,8 Ah/h
2,2 Ah/h
2,3 Ah/h
-32 °C okol. teplotě
1,7Ah/h
1,9 Ah/h
2,1 Ah/h
2,5 Ah/h
2,6 Ah/h
Systém
Průměrná spotřeba (W)
Kompresorový
Spotřeba (Ah/h) při +5 °C v inter.
Izolace
PU pěna
Vybavení
Ochrana nízkého napětí /elektronická pojistka
Vybavení
Mechanický termostat
Provedení skříně
Kovový rám/Umělá hmota
Dveřní rám/kování/dveře
Umělá hmota/Nerez/Nerez
Dveře
Chladící a mrazící nábitek
Chladnička cena CZK
234
17 647
18 190
19 479
21 254
24 706
Vestavný rám standart cena CZK
670
660
780
900
970
Vestavný rám Flush cena CZK
1 390
1 400
1 640
1 820
1 940
Chladnička cena EUR
705,9
727,6
779,2
850,2
988,2
Vestavný rám standart cena EUR
26,8
26,4
31,2
36,0
38,8
Vestavný rám Flush cena EUR
55,6
56,0
65,6
72,8
77,6
Název
MCK 750-12
MC 01-12
MC 05-12
MC 06-24
MC 08-12LX
Název
MCK 750-24
MC 01-24
MC 05-24
Objednací číslo
880 002/880 007
880 038/880 37
880 042/880 041
880 046
880 020/880 047
Obsah
0,75 litru
150 ml
680 ml-5 šálků
750 ml-6 šálků
750 ml-8 šálků
MC 08-24LX
Napětí (V)
12V nebo 24V DC
12V nebo 24V DC
12V nebo 24V DC
24V DC
12V nebo 24V DC
Spotřeba (W)
200/380
180/380
200/380
380
200/380
Rozměr (mm)
190x205x125
135x190x110
210x260x140
270X232X170
282X320X100
Cena CZK
1 092
412
1 304
4 305
1 805
Cena EUR
43,7
16,5
52,2
172,2
72,2
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
CRD 50
CR 50S
CR 65S
CR 80S
CR 110S
CR 140S
880 985
880 984
880 983
880 982
880 981
880 980
50/4
37/6
49/8
31/4,5
37/6
49/8
12/24 DC
12/24 DC
12/24 DC
12/24 DC
12/24 DC
12/24 DC
-
-
-
-
-
100/240 AC
40
45
45
45
45
40
1,5 Ah/h
1,13 Ah/h
1,31 Ah/h
0,56 Ah/h
0,64 Ah/h
0,67 Ah/h
1,8 Ah/h
1,69 Ah/h
1,88 A h/h
0,94 Ah/h
1,01 Ah/h
1,33 Ah/h
Kompresorový
PU pěna
Ochrana nízkého napětí /elektronická pojistka
Mechanický termostat
Kovový rám/Umělá hmota
Umělá hmota/Nerez/Nerez
23 917
25 270
27 249
30 234
34 616
1 660
1 660
1 820
1 940
2 100
1 670
3 060
3 060
3 340
3 620
3 860
3 900
940,0
956,7
1 010,8
1 090,0
1 209,4
1 384,6
66,4
66,4
72,8
77,6
84,0
66,8
122,4
122,4
133,6
144,8
154,4
156,0
Vysavač
Detertor plynu
Ochrana baterie
Trezor
CAN / analogový alarm PV 100
MSG 150
M 50U
SEFA 310C
DEFA DVS90
880 059
980 072
880 077
880 979
Vyp. napětí 11,6V
120
3,8 litru
12 DC
12/24V
Zap. napětí 12,8V
380
880 978
Napětí
8-34 voltů (12/24)
Příkon
> 18 mA
Sirena
116 dB / 30 s
835x435x495
80x156x51
2 020
1 740
360
3 330
8 440
80,8
69,6
14,4
133,2
337,6
www.beijerref.cz
310 x 165 x 235
www.beijerref.sk
Chladící a mrazící nábitek
Nerez (AISI 316)
23 500
235
Název
EPS 817U
EPS 100W
MPS 35
MPS 50
SI 102
Objednací číslo
880 089
880 091
880 132
880 057
880 090
Vstupní napětí (V)
230V
230V
110 až 240V
110 až 240V
12V
Výstupní napětí (V)
13V
25V
25V
27V
230V
Výstupní frekvence
Výstupní proud (A)
50Hz
6
Výkon trvalý/špičkový (W)
4
3
6
-
100
75
150
100/200
Výstupní napětí USB (A)
-
-
-
-
5V/0,5A
Rozměr (mm)
115x65x170
115x65x170
115x55x160
120X70X200
67x43x125
Cena CZK
820
1 380
1 790
1 860
1 560
Cena EUR
32,8
55,2
71,6
74,4
62,4
Název
MSI 212
MSI 412
MSI 912
MSI 1312
MSI 1812
Název
MSI 224
MSI 424
MSI 924
MSI 1324
MSI 1824
Objednací číslo
880 977/880 976
880 975/880 974
880 973/880 972
880 971/880 970
880 969/880 968
Vstupní napětí (V)
12 nebo 24
12 nebo 24
12 nebo 24
12 nebo 24
12 nebo 24
Výstupní napětí (V)
230 ~
230 ~
230 ~
230 ~
230 ~
Výstupní frekvence
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
Výkon trvalý/špičkový (W)
150/300
350/700
900/1600
1300/2400
1800/3200
Odběr bez zatížení (A)
0,6/0,5
0,6/0,5
1,8/1,0
2,1/1,1
2,1/1,1
Priorita 230
-
-
-
-
-
Rozměr (mm)
124x49x199
124x49x199
197,5x64,3x291
197,5x94,3x324,6
197,5x94,3x376
Chladící a mrazící nábitek
Výstupní proud (A)
236
Cena CZK
2 950
2 950
12 010
15 220
18 440
Cena EUR
118,0
118,0
480,4
608,8
737,6
Název
MCA 1215
MCA 1225
MCA 1235
MCA 1250
MCA 1280
Objednací číslo
880 958
880 957
880 956
880 955
880 954
Nabíjení výstupy
1+1
2+1
2+1
3
3
150-600
200-800
50
80
Rozsah vstupního napětí
207-253 voltů AC/50 - 60 Hz
End-of-nabíjecí napětí
14,4 až 14,7 voltů DC
Udržovací nabíjení napětí
Kapacita akumulátorů (Ah)
13,8 voltů DC
40-170
75-300
U0 fáze omezen na (h)
Max. nabíjecí proud (A)
100-400
8 nebo16
15
25
Provozní teplota
35
-20 ° C až +50 ° C
Rozměr (mm)
179x63x238
179x63x238
179x63x274
208,5x75x283
208,5x75x303
Cena CZK
5 210
7 110
8 120
11 730
18 040
Cena EUR
208,4
284,4
324,8
469,2
721,6
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
LC
PP152/PP154
PP402/PP 404
880 977
880 134/880 135
880 061/880 062
PP602/PP 604
PP1002/PP 1004
PP2002/PP2004
880 063/880 064
880 353/880 216
880 120/880 143
12/24V
12V nebo 24V DC
12/15/16/19/20/24
230 V AC / modifikovaná sinusová vlna 50Hz
-
-
-
-
-
-
90
150/350
350/700
550/1100
1000/2000
2000/4000
5V/2A
-
-
-
-
-
124,8x50x31,5
129x71x177
129x71x192
129x71x237
175x95x338
176x956x443
2 160
1 700
2 010
2 580
7 360
11 450
86,4
68,0
80,4
103,2
294,4
458,0
MSI 1812T
MSI 2312T
MSI 3512T
MSI 1824T
MSI 2424T
MSI 3524T
DC 08
DC 20
DC 40
880 967/880 966
880 965/880 964
880 963/880 962
880 961
880 960
880 959
12 nebo 24
12 nebo 24
12 nebo 24
12
12
12
230 ~
230 ~
230 ~
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
-
1800/3200
2300/4000
3500/6000
-
2,1/1,1
3,1/1,5
2,7/1,3
-
ano
ano
ano
-
197,5x94,3x376
283x128,4x436
283x128,4x496
115 x 70 x 100
Měníč + nabíječka
14.2 V ss ± 0,1 voltů
20
40
115 x 70x160
115 x 70 x 270
21 160
35 020
45 170
2 040
3 390
5 260
846,4
1 400,8
1 806,8
81,6
135,6
210,4
MCA 2415
MCA 2425
MCA 2440
IU 812
Prioritní napájení 230V -VS 230
880 953
880 952
880 951
880 950
880 949
3
3
1
2
207-253 voltů AC/50 - 60 Hz
14,4 až 14,7 voltů DC
14,4V DC
13,8 voltů DC
Vstupní napětí - 230V DC
Výstupní napětí - 230V DC
Frekvence - 50Hz
13,6V DC
Trvalé zatížení 10A
40-170
75-300
100-400
100
Výstupní výkon max. 2300W
12,5
25
40
8
0 ° C až +50 ° C
179x63x238
208,5x75x283
208,5x75x303
120x70x200
190x80x80
6 770
11 730
18 040
1 770
2 110
270,8
469,2
721,6
70,8
84,4
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Chladící a mrazící nábitek
8
237
Název
FreshJet 1100
FreshJet 1700
FreshJet 2200
FreshJet 2600
FreshJet 3200
Objednací číslo
880 416
880 948
880 413
880 947
880 946
Max. délka vozidla (m)
5
6
7
8
8 a více
Chladící výkon (W)
1 000
1 700
2 200
2 500
2 800
Tepelný výkon (W)
-
800
1 200
3 300
3 300
Napětí (V)
230 AC
230 AC
230 AC
230 AC
230 AC
Spotřeba chlazení/topení (W)
430/-
620/800
950/1200
1200/-
1300/-
Spotřeba teplené čerpadlo (W)
-
-
-
1350
1350
Příkon chlazení topení (A)
2,0/-
2,7/3,5
4,1/5,2
5,2/-
5,7/-
Příkon teplené čerpadlo (W)
-
-
-
5,9
5,9
Ochrana chlazení/topení (A)
3/-
4/4
5/6
6/6
10/10
Chladivo
R134a
R407c
R407c
R407c
R407c
Počet rychlostí ventilátoru
4
4
4
4
4
Dálkové ovládání
ano
ano
ano
ano
ano
Rozměr (mm)
Chladící a mrazící nábitek
650x248x980
37 750
51 200
51 290
50 880
52 890
Cena EUR
1 562,8
2 048,0
2 051,6
2 035,2
2 115,6
Název
238
526x225x787
Cena CZK
Střešní nezávislá klimatizace RT 880
Chladící výkon (W)
1000/850
Napětí (V)
24V DC
Spotřeba (A)
12-22A
Chladivo
R 134a
Dálkové ovládání
ano
Objednací číslo
Typ vozu
Cena CZK
Cena EUR
880 945
DAF XF 105 SC
48 920
1 956,8
880 944
DAF XF 105 SSC
48 920
1 956,8
880 943
MAN TGS/TGX XXL
48 590
1 943,6
880 942
MB ACTROS
47 700
1 908,0
880 941
MB ATEGO/AXOR
47 910
1 916,4
880 940
Renault MAGNUM
47 930
1 917,2
880 939
Renault PREMIUM
47 930
1 917,2
880 938
SCANIA TOPLINE/HIGHLINE
47 760
1 910,4
880 937
Volvo L2H3
47 980
1 919,2
880 936
UNIVERSAL 1
48 540
1 941,6
880 935
UNIVERSAL 2
48 700
1 948,0
880 934
VOLVO L2H2
48 430
1 937,2
880 933
Iveco Stralis AS/AT
47 960
1 918,4
880 932
Iveco Stralis Hi-Way/AS3
49 950
1 998,0
880 931
Renault T/C H1
49 420
1 976,8
880 930
Renault T/C H2
49 490
1 979,6
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
FreshLight 1600
FreshLight 2200
Freshwell 2000
HB 2500
880 412
880 413
880 467
880 419
max.6
max.7
max. 6
max. 8
1 550
2 200
1 800
2 500
2 050
2 700
0
3 000
230 AC
230 AC
230 AC
230 AC
620/-
950/-
650/-
900/-
800
1200
-
1100
2,7/-
4,1/-
2,8/-
3,9/-
3,5
5,2
-
4,8
3/4
5/6
3/-
4/5
R407c
R407c
R407c
R410a
4
4
3
3
ano
ano
ano
ano
758x210x1105
758x210x1105
400x286x560
400x280x710
55 780
61 970
30 630
34 370
2 231,2
2 478,8
1 225,2
1 374,8
Chladící výkon(W)
1000/850
Napětí (V)
24V DC
Spotřeba (A)
12-22A
Chladivo
R 134a
Dálkové ovládání
ano
Objednací číslo
Typ vozu
Cena CZK
Cena EUR
880 930
DAF XF 105 SC
58 860
2 354,4
880 929
DAF XF 105 SSC
58 860
2 354,4
880 928
MAN TGS/TGX XXL
58 530
2 341,2
880 927
MB ACTROS
57 640
2 305,6
880 926
MB ATEGO/AXOR
57 850
2 314,0
880 925
Renault MAGNUM
57 870
2 314,8
880 924
Renault PREMIUM
57 870
2 314,8
880 923
SCANIA TOPLINE/HIGHLINE
57 700
2 308,0
880 922
Volvo L2H3
57 920
2 316,8
880 921
UNIVERSAL 1
58 480
2 339,2
880 920
UNIVERSAL 2
58 640
2 345,6
880 919
VOLVO L2H2
58 370
2 334,8
880 918
Iveco Stralis AS/AT
57 900
2 316,0
880 917
Iveco Stralis Hi-Way/AS3
59 890
2 395,6
880 916
Renault T/C H1
59 360
2 374,4
880 915
Renault T/C H2
59 420
2 376,8
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Chladící a mrazící nábitek
Dělená nezávislá klimatoizace SP 950
239
Download

for even more applications.