GACC
Kubické výparníky
- Vysoce účinný chladič vzduchu s vystřídanými trubkami
pro dosažení velkého výkonu
- 22 modelů pro výkony mezi 1.5 a 81 kW
- Kompaktní rozměry
- Redukované náklady na dopravu díky menším rozměrům
- Opláštění z AlMg, práškově lakováno
- Sklopná vana vč. vytápění pro snadné čištění
- Boční kryt s panty
A . I .1201_ I Q - C U B E _ C Z //
ˇ Í ZÁKLAD PRO NAŠE KOMPRESORY.
ZKUŠENOSTI TVOR
ˇ R.
INTELIGENCE J I M DÁVÁ ROZM E
Inteligentní kompresory od společnosti BITZER – analyzují, komunikují a reagují. Toto jim umožňuje co nejefektivněji
vyhovět rozmanité poptávce chladiva a klimatizací. Zatímco naše vyzkoušené a testované kompresory neustále
zvažují, co je pro vás nejlepší, zaručují přesné, jednoduché, spolehlivé a ekonomické chlazení. Náš rozsáhlý
sortiment vám nabízí inteligentní řešení pro rozmanité použití. Více na www.bitzer.de
OBSAH
Kompresory a kondenzační jednotky
VOP CZ
3
VOP SK
5
Hermetické kompresory Aspera
Hermetické kompresory Danfoss
Hermetické spirálové kompresory Danfoss Performer
Hermetické spirálové kompresory Copeland
Polohermetické kompresory FRASCOLD
Polohermetické kompresory BITZER
Hermetické kondenzační jednotky Aspera
Polohermetické kondenzační jednotky FRASCOLD LaBLU
Polohermetické kondenzační jednotky BITZER
Příslušenství pro polohermetické kompresory BITZER
Kondenzační jednotky TECUMSEH Silensys
Kondenzační jednotky TECUMSEH Silensys INVERTER
Kondenzační jednotky Danfoss Optyma
Kondenzační jednotky Danfoss Optyma Slim Pack
Kondenzační jednotky Danfoss Optyma Plus
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Výparníky LUVATA (ECO) - EVS
Výparníky LUVATA (ECO) - EP
Výparníky LUVATA (ECO) - STE
Výparníky LUVATA (ECO) - MIC
Výparníky LUVATA (ECO) - CTE
Výparníky LUVATA (ECO) - DFE
Výparníky LUVATA (ECO) - náhradní díly
Výparníky ALFA LAVAL - Optigo CC
Výparníky ALFA LAVAL - Optigo CS
Výparníky ALFA LAVAL - AlfaBlue Junior AG
Deskové výparníky ALFA LAVAL - řada AC
Deskové kondenzátory ALFA LAVAL- řada AC, CB
Deskové kondenzátory ALFA LAVAL - řada ACH, CBH
Výparníky SICAF
Výparníky Güntner GDF
Výparníky Güntner DHF Výparníky Güntner GACC Kondenzátory Güntner GVM
Kondenzátory Güntner GVH/GVV Kondenzátory Güntner GVHX/GVVX Deskové výparníky Danfoss Micro Plate řada D pro R404A
Deskové kondenzátory Danfoss Micro Plate řada D pro R404A
Deskové kondenzátory Danfoss Micro Plate řada D (L) pro R410A
Instalační materiál
Termostatické ventily HONEYWELL (Flica)
Elektromagnetické ventily HONEYWELL (Flica)
Termostatické expanzní ventily DANFOSS
7
10
11
12
14
16
19
20
21
22
24
27
28
29
29
32
33
34
35
36
38
40
42
46
47
49
50
51
52
54
55
56
58
59
60
61
61
62
64
63
65
Reverzní ventily DANFOSS
Filtrdehydrátory a sací filtry
Vložky filtrů, tužkové filtrdehydrátory
Průhledítka TOTALINE
Elektronické regulátory HONEYWELL, Danfoss, Eliwell
Elektronické regulátory CAREL
Antivibrační vložky
Kulové uzavírací ventily DANFOSS
Spojovací materiál
Pájky
Topné kabely, závitové tyče
Rozdělovače chladiva
Měděné tvarovky
Trubky měděné
Trubky předizolované
Izolace potrubí ARMAFLEX
Objímky ARMAFIX a kovové objímky
Izolace příslušenství
Elelktrické motory a ventilátory Chladiva a oleje
Elektrické rozvaděče
Nářadí SPX, TOTALINE
Nářadí CPS
68
69
70
70
71
72
74
74
75
76
77
77
78
82
83
85
86
87
87
89
89
92
93
Technologie
Technologie
Izolační panely
Izolační dveře
105
106
Izolační profily
97
105
Klimatizace Aircool
Nástěnné split klimatizace RAC
Multisplitové klimatizace CAC
Split komerční klimatizace CAC
Mobilní klimatizace
109
Klimatizace LG
Nástěnné split klimatizace RAC
Multisplitové klimatizace CAC
Split komerční klimatizace CAC
Sytémy MULTI V VRF Tepelné čerpadlo vzduch / voda THERMA V
115
Klimatizace instalační materiál
Plastový program
Konzole
Čerpadla kondenzátu
131
110
112
114
116
117
122
130
132
134
Všeobecné obchodní podmínky
společnosti BEIJER REF Czech s.r.o.,
se sídlem Podnikatelská 34, 301 00 Plzeň,
IČ 167 34 874
1. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) upravují právní
vztahy vzniklé při prodeji zboží mezi kupujícím a firmou BEIJER REF
Czech s.r.o., IČ 16734874, DIČ CZ16734874, se sídlem Podnikatelská
34, 301 00 Plzeň, zaps. v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 402, bankovní spojení Unicredit Bank a.s., číslo účtu
76617007/2700, telefonní spojení 379 302 111, email [email protected] jako prodávajícím.
Kupujícím je jakákoliv fyzická či právnická osoba, se kterou prodávající uzavřel smlouvu na dodávku zboží dle níže uvedených podmínek.
Uzavřením smlouvy nebo převzetím zboží podle dodacího listu
kupující vyjadřuje současně svůj souhlas s těmito VOP. Změny nebo
doplňky smlouvy či odchylná ujednání od těchto VOP musí být sjednány písemně. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním smlouvy a
těmito VOP mají přednost ustanovení smlouvy.
2. Předmět
Prodej zboží – výrobků a materiálů podle ustanovení § 2079
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku podle seznamu
dodávaného zboží prodávajícím, který je součástí platného ceníku
zboží. Předmět smlouvy, co do rozsahu dodávky bude specifikován
v jednotlivých případech objednávkami kupujícího potvrzenými prodávajícím.
3. Objednávky
Kupující je povinen předložit prodávajícímu písemně zpracovanou objednávku obsahující minimálně tyto údaje:
– úplné obchodní jméno kupujícího (u fyzické osoby jméno
a příjmení, u právnické osoby obchodní název včetně právní formy);
– jméno, příjmení statutárního orgánu nebo osoby oprávněné jednat ve smluvních vztazích
– přesnou adresu včetně PSČ, telefonu, faxu, kontaktní e-mailové
adresy, apod.;
– IČ (DIČ pokud je registrován jako plátce DPH);
– bankovní spojení;
– dále přesné označení předmětu dodávky, zejména druh produktu
(zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky podle údajů
uvedených v ceníku prodávajícího, množství požadovaného zboží;
– místo převzetí zboží;
– požadovaný termín dodání zboží; – čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího;
Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu písemné
potvrzení objednávky.
Písemná forma je zachována, je-li objednávka nebo potvrzení
objednávky zasláno prostřednictvím elektronické pošty z kontaktní
e-mailové adresy sdělené druhé straně na kontaktní e-mailovou adresu sdělenou druhou stranou. Prodávající a kupující netrvají na používání zaručeného elektronického podpisu a úkony učiněné prostřednictvím elektronické pošty z kontaktní e-mailové adresy jsou závazné
i při zachování prostého formátu zprávy.
4. Termín plnění
Není-li doba plnění v jednotlivé objednávce dohodnuta, považu-
je se za lhůtu plnění lhůta přiměřená s přihlédnutím k povaze zboží
a místu dodání. Prodávající dodá zboží, které je na skladě ihned,
v pracovní době 7.00 – 16.30 hodin, po domluvě s kupujícím i mimo
tuto dobu, popř. zboží dodá poštou nebo zasilatelskou službou.
5. Výhrada vlastnického práva
a přechod nebezpečí škody na zboží
Prodávající si ke zboží vyhrazuje vlastnické právo ve smyslu ustanovení § 2132 Občanského zákoníku. Kupující se tak stane vlastníkem
zboží teprve úplným zaplacením ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího,
případně od smluvního přepravce, nebo jestliže tak neučiní včas,
v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím.
6. Cena zboží a platební podmínky
Kupní cena je stanovena podle ceníku prodávajícího, zveřejněného na jeho webových stránkách www.beijerref.cz platného ke dni
uzavření smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Ceny zboží neuvedeného v ceníku prodávajícího se stanovují dohodou.
Takto stanovené ceny jsou uváděny FCO sklad prodávajícího v Plzni,
Brně, Praze, a to bez DPH, dopravného, poštovného a balného. Tyto
položky bude prodávající kupujícímu účtovat samostatně; DPH bude
připočtena v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné
k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena zboží, fakturovaných obalů a služeb je splatná v termínu dohodnutém prodávajícím a kupujícím ve smlouvě. Pokud smlouva lhůtu splatnosti ceny neobsahuje, je cena splatná nejpozději do 14 dnů
ode dne vystavení faktury. Zaplacením faktury nebo zálohové faktury
se rozumí den připsání částky na účet prodávajícího. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu v případě nedodržení
splatnosti vyfakturovaných částek smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Tímto ujednáním není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.
Případné reklamační řízení nemá vliv na povinnost kupujícího
uhradit fakturu v termínu splatnosti.
Platby v hotovosti nesmí být v rozporu se zákonem č. 254/2004
Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
7. Předání zboží
Předání zboží se uskutečňuje podle § 2087 a násl. Občanského
zákoníku.
V případě, že převzetí zboží bude stvrzeno podpisem přebírajícího, má se za to, že přebírající osoba je zmocněncem kupujícího
a že jde tedy o osobu oprávněnou k tomuto úkonu ve smyslu § 430
odst. 1 Občanského zákoníku.
Není-li stanoveno nebo dohodnuto jinak, je povinnost dodat zboží splněna předáním zboží kupujícímu, popř. jeho předáním prvnímu
přepravci. Jestliže kupující nepřijme řádně nabízené zboží nebo jiným
způsobem dodávku zmaří, je prodávající oprávněn:
– dodat zboží na náklady kupujícího do místa určení uvedeného
v objednávce nebo do sídla kupujícího;
– uskladněnit zboží. V tomto případě je dodávka splněna oznámením prodávajícího kupujícímu, že zboží uskladnil. V oznámení
uvede prodávající druh zboží, množství, cenu, místo uskladnění
a další náležitosti. Prodavající je oprávněn za uskladněné zboží účtovat skladné;
Pokud kupující nepřevezme zboží v dohodnutém termínu
a místě dodání, je prodávající oprávněn požadovat v případě prodlení přesahujícího 15 kalednářních dnů smluvní pokutu ve výši 0,1% z
celkové ceny nepřevzatého zboží za každý započatý den prodlení s
převzetím zboží. 10. Záruční doba
Není-li v jednotlivém případě stanoveno jinak, poskytuje prodávající za dodané zboží záruku v délce 6 měsíců od splnění dodávky
převzetím zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému
přepravci k přepravě kupujícímu. Tímto ujednáním není dotčeno právo prodávajícího na náhradu
škody.
U kondenzačních jednotek (agregátů) se v případě závady na
kompresoru vztahuje tato záruka pouze na samotný kompresor.
8. Obaly
Prodávající dodává zboží na a v transportních vratných a nevratných obalech. Na vratné obaly může prodávající požadovat zálohu.
Mezi prodávajícím a kupujícím může být sjednán garanční paušál,
jehož výše je upravena ve smlouvě.
Chladící média jsou prodávajícím dodávány ve vratných obalech
(lahvích). Prodávající účtuje zálohu ve výši 500,- Kč za každý dodaný
obal T12 a 1.000,- Kč za každý dodaný obal T61. Pokud obal nebude
kupujícím vrácen zpět prodávajícímu do 3 měsíců ode dne převzetí kupujícím, má prodávající právo účtovat částku ve výši 2.000,- Kč
bez DPH za každý zapůjčený obal T12. Za obal T61 prodávající účtuje
5.000,- Kč bez DPH. Z faktury bude odečtena záloha na obal.
9. Odpovědnost za vady a za škodu
Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí. Vady zjistitelné při prohlídce zboží je kupující povinen zaznamenat do
nákladního listu přepravce nebo do dodacího listu a písemně oznámit
prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od provedení prohlídky. Prodávající nenese odpovědnost za později oznámené vady.
Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady
u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil,
nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče, v opačném případě
jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají. V reklamaci je povinen
uvést druh vady, jak se vada projevuje a požadovaný způsob odstranění vady.
V případě, že kupující poruší svoji povinnost k včasné prohlídce zboží nebo oznámení vad prodávajícímu, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout a práva kupujícího z vadného plnění
v takovém případě nevznikají.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé neodbornou instalací, neodborným užíváním nebo neodborným zásahem, včetně neodborného odstraňování vad. Prodávající dále neodpovídá za škodu vzniklou
na zboží nebo na majetku kupujícího nebo třetí osoby vzniklé neodbornou instalací zboží, jeho neodborným užíváním nebo neodborným
zásahem včetně neodborného odstraňování vad kupujícím, chybnou
manipulací nebo přepravou. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé vlivem vyšší moci.
Prodávající si vyhrazuje prověřit příčinu vady dostupným způsobem, včetně prověření v laboratoři výrobce nebo třetí strany.
Kupující je povinen uskladnit zboží, u něhož uplatňuje vady, odděleně od ostatního zboží a nesmí se zbožím nakládat způsobem, který by
mohl znemožnit kontrolu oznámených vad prodávajícím.
Pokud bude dodatečně zjištěno, že prodávající za vadu neodpovídá, má právo požadovat od kupujícího náhradu nákladů vynaložených
na zjištění této vady.
Náklady spojené s prokázáním existence vad zboží formou znaleckého posudku hradí smluvní strana, která takovéto expertní posouzení
zadala. V případě, že závěr externího posouzení bude svědčit v její
prospěch, má tato právo na náhradu těchto nákladů.
Delší záruční doba než 6 měsíců je podmíněna pravidelnými servisními prohlídkami za úplatu, které jsou stanoveny prodávajícím
v půlročních intervalech ode dne předání a převzetí zboží dle předávacího a záručního protokolu.
11. Dohoda o prorogaci
Prodávající a kupující sjednávají podle § 89a Občanského
soudního řádu, že k rozhodnutí sporu vzniklého z kupní smlouvy dle těchto VOP je v případě věcné příslušnosti okresního soudu místně příslušný Okresní soud Plzeň – město a v případě věcné příslušnosti krajského soudu je místně příslušný Krajský soud
v Plzni.
12. Závěrečné ustanovení
Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce
zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu
sdělí, a to včetně rodného čísla u fyzických osob a telefonního čísla,
a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů v platném znění.
Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání.
O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu
údajů nepřiměřeného množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb,
k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či
zpracovatelé těchto dat. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas
se zasíláním reklamních materiálů a nabídek prodávajícího.
Tyto VOP jsou nedílnou součástí ceníků prodávajícího.
Tyto VOP jsou účinné od 1.3.2014 a nahrazují VOP vydané dříve.
V Plzni dne 1.3.2014
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti BEIJER REF Slovakia s.r.o. Krajná 29
Bratislava 821 04
2. Základné ustanovenie
Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP)
sa riadia všetky obchodno- záväzkové vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou BEIJER REF Slovakia s.r.o. , so sídlom - Krajná 29, 82104
Bratislava, IČO 36 551 856, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 27291/T, ako predávajúcim. Kupujúcim je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, s ktorou predávajúci
uzavrel zmluvu na dodávku tovaru podľa nižšie uvedených podmienok.
Uzavretím zmluvy alebo prevzatím tovaru podľa dodacieho listu kupujúci vyjadruje súčasne svoj súhlas s týmito VOP. Zmeny alebo doplnky zmluvy, respektíve odchýlky od týchto VOP musia byť dohodnuté písomne. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi znením zmluvy
a týmito VOP majú prednosť zmluvné dojednania.
2. Predmet
Predmetom kúpnej zmluvy v zmysle §409 Obchodného zákonníka je predaj služieb, tovaru – výrobkov a materiálov podľa zoznamu
dodávaného tovaru predávajúcim. Predmet kúpnej zmluvy, čo do
rozsahu dodávky, bude špecifikovaný v jednotlivých prípadoch objednávkami kupujúceho potvrdené predávajúcim.
3. Objednávky
Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu písomne spracovanú objednávku obsahujúcu minimálne tieto údaje • Úplné obchodné
meno kupujúceho (u fyzickej osoby meno a priezvisko, u právnickej
osoby obchodný názov včítane právnej formy),
• Meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo osoby, oprávnenej
jednať v zmluvných vzťahoch,
• Presnú adresu včítane PSČ, telefónneho a faxového kontaktu,
e-mailovej adresy, apod.,
• IČO, DIČ a v prípade platcu DPH, aj IČ DPH,
• Bankové spojenie,
• Presné označenie predmetu dodávky, najmä druh tovaru, ktorý
jednoznačne určuje predmet objednávky podľa údajov uvedených
v cenníku predávajúceho, množstvo požadovaného tovaru,
• Miesto prevzatia tovaru,
• Požadovaný termín dodávky,
• Čitateľný podpis oprávneného zástupcu kupujúceho.
Predávajúci zašle kupujúcemu bez zbytočného odkladu potvrdenie
objednávky.
Písomná forma je zachovaná aj v takom prípade, keď je objednávka alebo potvrdenie objednávky zaslaná prostredníctvom elektronickej pošty z kontaktnej e-mailovej adresy predávajúceho na
kontaktnú e-mailovú adresu kupujúceho. Predávajúci a kupujúci netrvajú na používaní zaručeného elektronického podpisu
a úkony vykonané prostredníctvom elektronickej pošty z kontaktnej
e-mailovej adresy sú záväzné aj pri zachovaní prostého formátu správy.
V prípade registrovaných zákazníkov objednávka môže mat formu
ústnej dohody.
4. Termín plnenia
Ak nie je doba plnenia v jednotlivých objednávkach dohodnutá,
za lehotu plnenia sa považuje lehota primeraná v zmysle ustanovenia
§415 a §416 Obchodného zákonníka. Predávajúci dodá tovar, ktorý je
na sklade ihneď, v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00, po dohode
s kupujúcim aj mimo túto dobu, resp. tovar dodá poštou alebo zasielateľskou službou.
5. Vlastníctvo a prechod nebezpečenstvo škody na tovare
Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia ceny tovaru. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru od predávajúceho,
prípadne od zmluvného prepravcu, alebo ak tak neučiní včas, v dobe,
kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.
6. Cena tovaru a platobné podmienky
Kúpna cena je stanovená podľa cenníka predávajúceho, zverejneného na jeho webových stránkach www.beijerref.sk platného ku
dňu uzavretia zmluvy, ak zmluvné strany sa nedohodnú v konkrétnom
prípade inak. Ceny tovarov neuvedených v cenníku predávajúceho sú
stanovené dohodou. Takto stanovené ceny sú uvedené FCO sklad
predávajúceho v Bratislave, a to bez DPH, dopravného, poštovného
a balného. Tieto položky bude predávajúci účtovať kupujúcemu zvlášť.
Výška DPH bude pripočítaná v percentuálnej sadzbe odpovedajúcej
zákonnej úprave činnej k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
Cena tovaru, fakturovaných obalov a služieb je splatná v termíne dohodnutom predávajúcim a kupujúcim v zmluve. V prípade, ak zmluva
neobsahuje lehotu splatnosti ceny, je cena splatná do 14 dní odo dňa
vystavenia faktúry. Zaplatením faktúry alebo zálohovej faktúry sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu v prípade nedodržania
splatnosti vyfakturovaných čiastok zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z
nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. Týmto ujednaním nie
je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody. Predávajúci má
právo účtovať druhú písomnú upomienku v sume 50€
Po neuhradení 14 dní od odoslania druhej písomnej upomienky dodávateľ má právo postúpiť pohľadávku právnemu zástupcovi a odberateľ znáša náklady právneho zastúpenia. V prípade reklamačného
konania ten nemá vplyv na povinnosť kupujúceho uhradiť faktúru
v termíne splatnosti.
7. Dodanie tovaru
Dodanie tovaru sa uskutočňuje v zmysle §412 Obchodného
zákonníka. V prípade, ak prevzatie tovaru bude potvrdené podpisom preberajúceho, má sa za to, že preberajúca osoba je splnomocnená kupujúcim a že sa teda jedná o osobu oprávnenú
k tomuto úkonu v zmysle §15 odseku 1 Obchodného zákonníka.
Dodanie tovaru je splnené v prípade jeho dodania kupujúcemu, resp.
prvému prepravcovi, ak to nebolo dohodnuté inak.
Ak kupujúci neprevezme riadne ponúknutý tovar, alebo inak zmarí
dodávku tovaru, predávajúci je oprávnený
• Dodať predmet zmluvy za úhradu do miesta určenia kupujúcim,
uvedeným v objednávke, alebo dodať predmet zmluvy do sídla spoločnosti,
• Uskladniť tovar. V takomto prípade je dodávka splnená oznámením
predávajúceho kupujúcemu, že tovar uskladnil. V oznámení predávajúci uvedie druh tovaru, jeho množstvo, cenu a miesto uskladnenia
a ďalšie náležitosti. Predávajúci je oprávnený za uskladnenie tovaru
účtovať skladné.
Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom termíne a mieste
dodania, predávajúci je oprávnený požadovať v prípade omeškania
presahujúcom 15 kalendárnych dní zmluvnú pokutu vo výške 0,1%
z celkovej ceny neprevzatého tovaru za každý začatý deň omeškania
s prevzatím tovaru.
Týmto dojednaním nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu
škody.
8. Obaly
Predávajúci dodáva tovar v transportných vratných a nevratných obaloch. Na vratné obaly predávajúci môže požadovať zálohu. Chladivá
predávajúci dodáva výlučne vo vratných plynotlakových fľašiach. Predávajúci poskytne kupujúcemu plynotlakovú fľašu na obdobie 90 dní
bezplatne. V prípade, ak kupujúci nevráti do konca tejto lehoty plynotlakovú fľašu, predávajúci mu ju vyfakturuje.
9. Zodpovednosť za vady a škodu
Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pred jeho prevzatím. Reklamáciu na viditeľné poškodenie tovaru je možné uplatniť len pri prevzatí
tovaru. V prípade doručenia treťou osobou je potrebný zápis o poškodení podpísaný osobou ktorá tovar doručila.
Kupujúci je povinný uplatniť si právo za zodpovednosť za vadu u predávajúceho písomne bez zbytočného odkladu potom, ako vadu zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, v opačnom prípade jeho nároky za vady zanikajú. V reklamácii je povinný uviesť druh
vady, ako sa vada prejavuje a požadovaný spôsob odstránenia vady.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli jeho neodbornou inštaláciou, neodborným používaním alebo neodborným zásahom, vrátane neodborného odstraňovania závad resp. vznikli používaním tovaru v rozpore s Návodom na
používanie, ak takýto bol k tovaru dodaný. Predávajúci ďalej nezodpovedá za škody vzniknuté na tovare alebo majetku kupujúceho
alebo tretej osoby, ktoré vznikli jeho neodbornou inštaláciou, neodborným používaním alebo neodborným zásahom, vrátane neodborného odstraňovania závad resp. vznikli používaním tovaru v rozpore
s Návodom na používanie.
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté vplyvom vyššej moci (vis maior, force majeure).
Predávajúci si vyhradzuje právo preveriť príčinu vady dostupným spôsobom, včítane preverenia v laboratóriu výrobcu alebo tretej strany.
Reklamáciu na chladivo je možné uplatniť len v prípade nepoškodenej
plomby.
Ak bude dodatočne zistené, že predávajúci za vadu nezodpovedá, má
právo požadovať od kupujúceho náhradu nákladov vynaložených na
odstránenie tejto vady a nákladov súvisiacich s neuznanou reklamáciou . Predávajúci nesie priame materiálové náklady na odstránenie vád
a kupujúci nesie náklady za výkon práce a režijné náklady, nakoľko tieto
náklady sú paušálne kryté rabatom poskytnutým predávajúcim kupujúcemu podľa zvláštnej dohody.
10. Záručná doba
Ak nie je dohodnuté inak, predávajúci poskytuje záruku na dodaný
tovar v dĺžke 6 mesiacov od splnenia dodávky, ktoré sa uskutočnilo prevzatím kupujúcim alebo jeho predaním prvému verejnému prepravcovi
k preprave kupujúcemu.
U kondenzačných jednotiek (agregátov) sa v prípade závady na kompresore vzťahuje záruka len na samotný kompresor.
Medzi predávajúcim a kupujúcim môže byť dojednaný garančný paušál, ktorého výška je upravená v zmluve.
Dlhšia záručná doba ako 6 mesiacov musí byť písomne dohodnutá a
je podmienená pravidelnými servisnými prehliadkami za úplatu, ktoré sú stanovené predávajúcim v polročných intervaloch odo dňa prevzatia
tovaru podľa odovzdávacieho a záručného protokolu.
11. Záverečné ustanovenia
Kupujúci týmto udeľuje súhlas predávajúcemu, aby ako správca
spracovával všetky osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, ktoré mu
oznámil, a to včítane rodného čísla u fyzických osôb a telefónneho čísla,
a to v súlade so zákonom O ochrane osobných údajov v platnom znení.
Tento súhlas je daný až do doby jeho písomného odvolania.
O osobný údaj sa nejedná, ak je treba k zisteniu identity subjektu
jeho údajov neprimerané množstvo času, úsilie alebo materiálnych
prostriedkov. Poskytnuté údaje budú spracované za účelom ponúkaných služieb, k marketingovým účelom a akvizičnej činnosti. Tento
súhlas so spracovaním údajov sa rovnako vzťahuje na všetkých ďalších nadobúdateľov alebo spracovateľov týchto údajov. Kupujúci týmto dáva súhlas predávajúcemu so zasielaním reklamných materiálov
a ponúk predávajúceho.
Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou cenníkov predávajúceho.
Tieto VOP sú účinné od 1.3.2014 a nahradzujú VOP vydané skôr.
V Bratislave 1. 3. 2014
kompresory a kondenzační jednotky
Hermetické kompresory
Aspera
7
Rozsah
(°C)
Výkon (W)
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Objednací číslo
Označení
Chladivo
Tk = 55°C
To = -20°C
190 145
EMT 36 HLP
-5
190 114
EMT 43 HPL
-5
-40
R134a
130
98
230
2 041
81,7
-40
R134a
159
121
230
1 968
78,7
190 126
EMT 60 HL
-5
-40
R134a
209
159
230
2 165
86,6
190 130
NE 2121 Z
-5
-40
R134a
301
226
230
3 447
137,9
Tk = 55°C
To = -25°C
190 036
NE 2130 Z
-5
-40
R134a
409
313
230
3 539
141,6
190 026
NE 2134 Z
-5
-40
R134a
438
324
230
3 742
149,7
190 113
NEK2140 Z
-5
-40
R134a
520
394
230
3 624
145,0
Objednací číslo
Označení
Rozsah
(°C)
Chladivo
Tk = 55°C
To = -5°C
Tk = 55°C
To = -10°C
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
190 134
EMT 50 HDP
+10 -20
R134a
261
207
230
2 393
95,7
Výkon (W)
190 070
NE 6160 Z
+10 -20
R134a
374
292
230
2 747
109,9
190 153
NEK 6160 Z
+10 -20
R134a
371
290
230
2 512
100,5
190 133
EMT 6160 Z
+10 -20
R134a
412
320
230
2 312
92,5
190 063
NEK 6170 Z
+10 -20
R134a
453
360
230
2 542
101,7
190 146
EMT 6170 Z
+10 -20
R134a
455
364
230
2 396
95,9
190 024
NEK 6187 Z
+10 -20
R134a
511
402
230
2 770
110,8
190 135
NEK 6210 Z
+10 -20
R134a
619
480
230
2 896
115,8
190 025
NEK 6214 Z
+10 -20
R134a
814
640
230
3 930
157,2
190 028
NT 6215 Z
+10 -20
R134a
829
661
230
4 978
199,1
190 027
NT 6220 Z
+10 -20
R134a
1147
875
230
5 157
206,3
190 069
NJ 6226 Z
+10 -20
R134a
1589
1214
230
7 108
284,3
190 068
NJ 6226 ZX
+10 -20
R134a
1589
1214
400
7 732
309,3
Objednací číslo
Označení
Rozsah
(°C)
Chladivo
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
190 121
EMT 2125 GK
-10 -40 R404A, R507A
242
190
230
2 522
100,9
190 021
NEK 2134 GK
-10 -40 R404A, R507A
313
239
230
2 956
118,2
Výkon (W)
Tk = 55°C
To = -25°C
Tk = 55°C
To = -30°C
190 127
NEK 2150 GK
-10 -40 R404A, R507A
419
326
230
3 364
134,6
190 018
NT 2168 GK
-10 -40 R404A, R507A
422
319
230
5 017
200,7
190 139
NEK 2168 GK
-10 -40 R404A, R507A
484
371
230
4 095
163,8
190 019
NT 2178 GK
-10 -40 R404A, R507A
513
385
230
5 067
202,7
190 023
NT 2180 GK
-10 -40 R404A, R507A
640
483
230
5 263
210,5
190 020
NT 2192 GK
-10 -40 R404A, R507A
681
522
230
5 436
217,5
190 076
NJ 2212 GK
-10 -40 R404A, R507A
978
727
230
7 104
284,2
190 123
NJ 2212 GK-R
-10 -40 R404A, R507A
978
727
230
8 651
346,0
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
kompresory a kondenzační jednotky
Hermetické kompresory
Aspera
Objednací
číslo
Označení
190 128
EMT 6144 GK
190 129
EMT 6152 GK
190 022
190 013
Rozsah
(°C)
Výkon (W)
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
303
230
2 186
87,5
340
230
2 259
90,4
533
443
230
2 482
99,3
689
565
230
2 545
101,8
+10 -20 R404A, R507A
821
669
230
2 714
108,6
+10 -20 R404A, R507A
958
788
230
2 794
111,7
NEK 6217 GK
+10 -20 R404A, R507A
1157
955
230
3 942
157,7
190 017
NT 6220 GK
+10 -20 R404A, R507A
1061
852
230
4 950
198,0
190 016
NT 6226 GK
+10 -20 R404A, R507A
1674
1369
230
5 921
236,8
190 032
NJ 9232 GK
+10 -20 R404A, R507A
1817
1414
230
6 667
266,7
190 053
NJ 9238 GK
+10 -20 R404A, R507A
2323
1895
230
6 702
268,1
190 085
NJ 9226 GS
+10 -20 R404A, R507A
1609
1278
400
6 733
269,3
Chladivo
Tk = 55°C
To = -5°C
Tk = 55°C
To = -10°C
+10 -20 R404A, R507A
370
+10 -20 R404A, R507A
413
NEK 6165 GK
+10 -20 R404A, R507A
NEK 6181 GK
+10 -20 R404A, R507A
190 014
NEK 6210 GK
190 015
NEK 6213 GK
190 125
190 086
NJ 9232 GS
+10 -20 R404A, R507A
1817
1414
400
6 862
274,5
190 087
NJ 9238 GS
+10 -20 R404A, R507A
2323
1895
400
6 915
276,6
190 116
NT 6226 GK R
+10 -20 R404A, R507A
1674
1369
230
7 052
282,1
190 052
NJ 9232 GK R
+10 -20 R404A, R507A
1817
1414
230
8 180
327,2
190 117
NJ 9238 GK R
+10 -20 R404A, R507A
2323
1895
230
8 496
339,8
190 118
NJ 9226 GS R
+10 -20 R404A, R507A
1609
1278
400
8 085
323,4
190 119
NJ 9232 GS R
+10 -20 R404A, R507A
1817
1414
400
8 257
330,3
190 120
NJ 9238 GS R
+10 -20 R404A, R507A
2323
1895
400
8 668
346,7
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
8
kompresory a kondenzační jednotky
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Danfoss Learning
Studiem investujte do rozvoje
vašeho podnikání!
Danfoss Learning je internetová školicí platforma, která vyhovuje Vašim požadavkům na profesionální školení. Školicí program byl
navržen tak, aby vytvořil, aktualizoval a zdokonalil technické znalosti a dovednosti. Jste-li montér, velkoobchodník, student, technik nebo
vývojář u výrobce chladicích zařízení můžete se přihlásit do platformy a zapsat do kurzů… kdykoli, odkudkoli.
V Danfoss Learning najdete široký výběr kurzů pro samostudium (e-lekce) o aplikacích, teorii a výrobcích Danfoss.
Jaké výhody získám v Danfoss Learning?
Jste-li montér:
Najdete tam výběr kurzů pro samostudium včetně videí o:
• montáživýrobků
• odstraňovánízávad
• servisu
• instrukceprovýběrvýrobků,postupapříklady
• softwareDanfossprovýběrvýrobků:odinstalace
až k příkladům použití
Jste-li velkoobchodník:
Najdete tam výběr kurzů pro samostudium včetně videí o:
• sortimentuvýrobkůDanfoss-komponenty,kompresory
a kondenzační chladicí jednotky
• řešeníchodfirmyDanfossprorůznéaplikace(chladírnya
mrazírny, tepelná čerpadla, atd.)
• vlastnostiavýhodyvýrobků
• instrukceasoftwareprovýběrvýrobků
Jste-li student:
Najdete tam výběr kurzů pro samostudium o:
• principechchlazení
• základechchladicítechniky
• novýchtechnologiích(regulaceotáček,atd.)
Kolik to bude stát?
Je to zdarma.
Kdy a kde se mohu zapsat do kurzů a začít studovat?
Kdykoli a odkudkoli – stačí jen mít připojení k internet.
Studium můžete zahájit ihned po zaregistrování do Danfoss
Learning.
Neexistují žádná omezení doby, místa, počtu studentů nebo
pokusů o zahájení studia.
45min
trvá jedna e-lekce
Rychlý studijní systém bez
omezení doby, místa nebo
počtu účastníků pomocí
Danfoss Learning
Vydělejte
studiem
Profesionální školicí programy
pro maximalizaci výkonnosti
a zisků
www.beijerref.cz
Šetří
čas a náklady
Přístup zdarma kdykoli
a odkudkoli
www.beijerref.sk
www.learning.danfoss.com
Rozsah
(°C)
R404A
Objednací
číslo
Označení
110 278
MTZ18-4VI
10
110 365
MTZ22-4VI
10
110 012
MTZ28-4VI
110 276
110 277
Chladicí výkon (kW)
R404A
R134A
R407C
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Tk = 45°C
To = -10°C
Tk = 50°C
To = 0°C
Tk = 50°C
To = 5°C
-30
1,9
1,76
-30
2,62
2,29
3,47
400
20 440
730,0
4,55
400
20 748
10
-30
3,43
741,0
2,84
5,88
400
22 400
800,0
MTZ32-4VI
10
-30
MTZ36-4VI
10
-30
3,98
3,35
6,65
400
23 884
853,0
4,67
4,22
7,51
400
27 552
984,0
110 280
MTZ40-4VI
10
110 366
MTZ44-4VI
10
-30
5,33
4,64
8,66
400
28 700
1 025,0
-30
5,15
4,7
8,91
400
34 160
1 220,0
110 367
MTZ50-4VI
10
-30
6,15
5,51
10,16
400
35 700
1 275,0
110 368
MTZ56-4VI
10
-30
7
6,18
11,66
400
37 296
1 332,0
110 291
MTZ64-4VI
10
-30
8,13
7,05
13,13
400
39 228
1 401,0
110 369
MTZ72-4VI
10
-30
9,15
8,18
14,75
400
44 072
1 574,0
110 281
MTZ80-4VI
10
-30
10,52
9,48
16,69
400
49 784
1 778,0
110 288
MTZ100-4VI
10
-30
12,28
10,64
20,48
400
66 696
2 382,0
110 294
MTZ125-4VI
10
-30
15,71
13,18
26,88
400
79 828
2 851,0
110 370
MTZ144-4VI
10
-30
18,49
16,58
29,77
400
86 296
3 082,0
110 371
MTZ160-4VI
10
-30
20,31
18,21
34,09
400
98 784
3 528,0
110 372
MTZ200T4SA
10
-30
24,56
21,28
40,97
400
138 264
4 938,0
110 373
MTZ250T4SA
10
-30
31,42
26,36
53,75
400
150 108
5 361,0
110 374
MTZ288T4SA
10
-30
36,99
33,16
59,54
400
156 520
5 590,0
110 375
MTZ320T4SA
10
-30
40,61
36,42
68,18
400
166 180
5 935,0
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Objednací
číslo
Označení
Rozsah
(°C)
R404A
110 376
NTZ048-4
-10 -45
110 377
NTZ068-4
-10 -45
110 378
NTZ096-4
110 379
110 380
Výkon / příkon (kW)
R404A
R404A
Tk = 32°C
To = -25°C
Tk = 32°C
To = -30°C
R404A
1,73
1,26
400
20 076
717,0
R404A
2,62
1,89
400
20 608
736,0
-10 -45
R404A
3,44
2,48
400
27 692
989,0
NTZ108-4
-10 -45
R404A
4,13
2,99
400
31 668
1 131,0
NTZ136-4
-10 -45
R404A
5,23
3,88
400
40 600
1 450,0
110 381
NTZ215-4
-10 -45
R404A
8,11
6,01
400
74 396
2 657,0
110 382
NTZ271-4
-10 -45
R404A
11,04
8,29
400
80 976
2 892,0
www.beijerref.cz
kompresory a kondenzační jednotky
Hermetické kompresory
Danfoss
Chladivo
www.beijerref.sk
10
kompresory a kondenzační jednotky
11
Hermetické spirálové kompresory
Danfoss Performer
Objednací
číslo
Označení
Rozsah
(°C)
R404A
110 383
SZ084-4VI
10
-15
110 296
SZ090-4VI
10
-15
110 290
SZ100-4VI
10
110 384
SZ110-4VI
10
110 297
SZ115-4RI
110 385
110 386
Chladicí výkon (kW)
R404A
R134A
R407C
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Tk = 45°C
To = -10°C
Tk = 50°C
To = 0°C
Tk = 50°C
To = 0°C
16,37
9,83
17,61
10,57
13,97
400
63 784
2 278,0
14,76
400
67 424
2 408,0
-15
18,6
-15
21,29
11,38
15,64
400
72 268
2 581,0
12,82
17,88
400
76 748
10
-15
22,56
2 741,0
14,12
19,54
400
81 984
2 928,0
SZ120-4VI
10
-15
23,9
SZ125-4RI
10
-15
24,29
14,7
20,9
400
83 776
2 992,0
15,05
20,79
400
85 596
110 387
SZ160-4RAI
10
-15
31,52
19,49
3 057,0
28,19
400
97 720
3 490,0
110 389
SZ175-4RI
10
-15
33,88
20,71
29,29
400
103 824
3 708,0
110 390
SZ180-4
10
-15
35,22
20,82
29,08
400
151 911
5 425,4
110 391
SZ185-4RI
10
-15
36,28
22,04
31,47
400
111 104
3 968,0
110 392
SZ200-4
10
-15
37,2
22,43
30,82
400
161 594
5 771,2
110 393
SZ220-4
10
-15
42,58
25,25
35,23
400
170 632
6 094,0
110 394
SZ230-4
10
-15
45,12
27,82
38,5
400
181 048
6 466,0
110 395
SZ242-4
10
-15
47,8
28,96
41,18
400
184 632
6 594,0
110 396
SZ250-4
10
-15
48,58
29,64
40,96
400
188 328
6 726,0
110 397
SZ290-4
10
-15
56,44
34,31
48,1
400
202 552
7 234,0
110 398
SZ310-4
10
-15
60,57
36,54
51,48
400
213 808
7 636,0
110 399
SZ320-4-A
10
-15
63,04
38,4
55,53
400
216 132
7 719,0
110 400
SZ350-4
10
-15
67,76
40,8
57,7
400
224 739
8 026,4
110 401
SZ370-4
10
-15
72,56
43,43
62
400
239 260
8 545,0
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Rozsah
(°C)
R404A
Objednací
číslo
Označení
310 052
ZR 22 K*E PFJ
10
980 225
ZR 28 K*E PFJ
10
980 019
ZR 28 K*E TFD
310 053
310 043
Chladicí výkon (kW)
R407C
R407C
R407C
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Tk = 40°C
To = -10°C
Tk = 40°C
To = -5°C
Tk = 40°C
To = 0°C
-20
2,26
2,82
-20
3,64
4,53
3,45
230
21 268
850,7
5,57
230
22 399
896,0
10
-20
3,45
4,4
3,45
400
20 233
809,3
ZR 34 K*E TFD
10
-20
ZR 40 K*E TFD
10
-20
4,15
5,2
6,45
400
21 232
849,3
4,85
6,15
7,65
400
20 827
833,1
980 222
ZR 48 K*E TFD
10
-20
6,1
7,65
9,4
400
25 092
1 003,7
980 201
ZR 61 K*E TFD
980 613
ZR 72 K*E TFD
10
-20
8,25
10,1
12,2
400
25 123
1 004,9
10
-20
9
11,25
13,85
400
29 119
1 164,8
310 054
310 055
ZR 81 K*E TFD
10
-20
10,05
12,65
15,6
400
35 785
1 431,4
ZR 94 K*E TFD
10
-20
12,6
15,7
19,3
400
46 167
1 846,7
310 056
ZR 108 K*E TFD
10
-20
14,15
17,6
21,5
400
57 230
2 289,2
310 057
ZR 125 K*E TFD
10
-20
16,5
20,5
25,2
400
62 602
2 504,1
310 058
ZR 144 K*E TFD
10
-20
18,7
23,4
28,9
400
66 415
2 656,6
310 059
ZR 160 K*E TFD
10
-20
19,5
24,9
31,5
400
71 236
2 849,4
310 060
ZR 190 K*E TFD
10
-20
23,8
29,8
36,5
400
77 498
3 099,9
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
kompresory a kondenzační jednotky
Hermetické spirálové kompresory
Copeland
12
kompresory a kondenzační jednotky
R
Kompresory a řešení
pro HVAC/R průmysl
Italský výrobek rozšířený po celém světě
Šroubové kompresory
Polohermetické kompresory
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozsah od 15 do 1600 kW
7 sérií
67 různých modelů
Provoz s frekvenčním měničem
Inovativní design
Nový a exkluzivní design rotorů s integrovaným systémem pro
olejové hospodářství
Odolná ložiska
Špičkové elektrické motory
Použití pro běžná chladiva
Rozsah od 2 do 750 kW
14 sérií
156 různých modelů
Použití pro běžná chladiva i CO2
Provoz s frekvenčním měničem
Kompaktní
Nízká hlučnost
Spolehlivý chod
Perfektní řešení zahrnující nejlepší výrobní technologie.
Ideální pro všechna použití: chlazení, klimatizace a tepelná
čerpadla
Tyto vlastnosti nabízejí značné výhody našim zákazníkům:
zvýšený výkon, spolehlivý chod a nízká hlučnost. To nejlepší
od Frascoldu pro moderní chlazení a klimatizační systémy.
www.beijerref.cz www.frascold.it - mailto:[email protected]
www.beijerref.sk
Výkon / příkon (kW)
Objednací
číslo
Označení
Rozsah
(°C)
R404A
R404A
R407C
Tk = 40°C
To = -30°C
Tk = 40°C
To = -10°C
Tk = 40°C
To = -10°C
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
280 041
A0.5-4Y
5
-40
0,64/0,56
1,93/0,83
1,62 / 0,75
400
18 303
732,1
280 042
A0.5-5Y
-5
-45
0,82/0,68
2,44/1,07
-
400
18 303
732,1
280 039
A0.7-5Y
5
-45
0,81/0,69
2,45/1,06
2,03/0,89
400
18 508
740,3
280 043
A0.7-6Y
-5
-45
0,95/0,76
2,70/1,15
-
400
18 508
740,3
280 044
A1-6Y
5
-45
0,95/0,76
2,83/1,18
2,26/0,97
400
18 661
746,4
746,4
280 045
A1-7Y
-5
-45
1,35/1,02
3,65/1,61
-
400
18 661
280 001
A1.5-7Y
5
-40
1,33/0,97
3,72/1,48
3,9/1,29
400
19 070
762,8
280 022
A1.5-8Y
5
-45
1,54/1,11
3,96/1,72
3,39/1,40
400
19 121
764,9
280 023
B1.5-9.1Y
5
-45
1,76/1,37
4,61/2,07
-
400
19 351
774,1
280 024
B1.5-10.1Y
-5
-45
1,94/1,49
5,04/2,31
-
400
19 351
774,1
280 025
B2-10.1Y
5
-40
1,97/1,59
5,13/2,37
4,61/1,90
400
20 936
837,5
280 026
D2-11.1Y
5
-40
2,30/1,71
6,08/2,58
5,52/2,25
400
24 362
974,5
280 027
D2-13.1Y
-5
-45
2,83/2,06
7,19/3,08
-
400
24 362
974,5
280 028
D3-13.1Y
5
-30
2,63/1,98
7,15/3,00
6,35 / 2,46
400
25 717
1 028,7
280 040
D2-15.1Y
-5
-45
3,17/2,43
7,96/3,62
-
400
24 362
974,5
280 002
D3-15.1Y
5
-30
3,45/2,54
8,36/3,81
7,20 / 2,85
400
25 717
1 028,7
280 003
D3-16.1Y
-5
-45
3,43/2,51
8,86/4,01
-
400
25 717
1 028,7
280 030
D4-16.1Y
5
-30
3,47/2,60
9,14/3,99
7,77 / 3,19
400
25 972
1 038,9
280 031
D3-18.1Y
-10 -45
280 032
D4-18.1Y
280 004
280 033
280 143
4,05/2,94
9,76/4,52
-
400
25 972
1 038,9
-30
4,06/2,99
9,88/4,35
8,78 / 3,41
400
30 190
1 207,6
D3-19.1Y
-15 -45
4,44/3,27
-
-
400
26 381
1 055,3
D4-19.1Y
-5
-45
4,26/3,24
10,34/4,66
-
400
30 190
1 207,6
Q4-20.1Y
-5
-45
4,04/2,67
10,45/4,25
9,40 / 3,51
400
36 402
1 456,1
5
280 046
Q4-21.1Y
-5
-45
4,06/2,76
11,22/4,47
-
400
34 853
1 394,1
280 047
Q5-21.1Y
5
-30
3,89/2,66
11,26/4,46
9,38 / 3,59
400
38 500
1 540,0
280 048
Q4-24.1Y
-5
-45
4,78/3,23
12,53/5,16
-
400
35 710
1 428,4
280 049
Q5-24.1Y
5
-30
4,67/3,26
12,80/5,13
10,75 / 4,16
400
40 923
1 636,9
280 050
Q4-25.1Y
-5
-45
4,76/3,11
12,91/5,22
-
400
35 710
1 428,4
280 051
Q5.25.1Y
5
-40
5,05/3,46
13,26/5,38
-
400
40 923
1 636,9
280 052
Q7-25.1Y
5
-40
4,91/3,54
13,15/5,37
11,15 / 4,49
400
42 710
1 708,4
280 053
Q5-28.1Y
-5
-45
5,95/4,01
15,16/6,28
-
400
41 804
1 672,2
280 054
Q7-28.1Y
5
-30
6,00/4,18
15,47/6,29
12,96 / 5,09
400
43 615
1 744,6
280 055
Q5-33.1Y
-5
-45
7,27/4,76
17,61/7,61
-
400
44 399
1 775,9
280 056
S5-33Y
-5
-45
7,65/5,11
18,31/7,34
-
400
51 587
2 063,5
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
kompresory a kondenzační jednotky
Polohermetické kompresory
FRASCOLD
14
kompresory a kondenzační jednotky
15
Polohermetické kompresory
FRASCOLD
Výkon / příkon (kW)
Objednací
číslo
Označení
Rozsah
(°C)
R404A
R404A
R407C
Tk = 40°C
To = -30°C
Tk = 40°C
To = -10°C
Tk = 40°C
To = -10°C
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
280 057
Q7-33.1Y
5
-30
7,02/4,79
17,86/7,33
15,30 / 6,06
400
46 087
1 843,5
280 058
S7-33Y
5
-30
7,20/4,73
18,11/7,37
16,34 / 6,00
400
53 632
2 145,3
280 059
S8-42Y
-5
-45
9,27/5,73
23,40/9,17
-
400
53 632
2 145,3
280 060
S12-42Y
5
-30
8,05/5,06
21,88/8,36
19,61 / 7,11
400
55 830
2 233,2
280 061
S10-52Y
-5
-45
11,91/7,30
28,19/11,61
-
400
57 620
2 304,8
280 144
S12-52Y
5
-30
11,67/7,20
28,99/11,10
-
400
61 045
2 441,8
280 006
S15-56Y
-5
-45
13,05/7,85
31,60/12,43
-
400
65 263
2 610,5
280 062
S20-56Y
5
-30
12,92/7,85
31,92/12,27
28,31 / 10,12
400
68 868
2 754,7
280 063
V15-59Y
-5
-45
13,55/8,27
32,48/13,47
-
400
87 318
3 492,7
280 064
V20-59Y
5
-40
11,78/8,06
32,08/12,55
26,90 / 10,32
400
89 094
3 563,8
280 007
V15-71Y
-5
-45
16,10/10,06
38,60/16,22
-
400
89 094
3 563,8
280 065
V25-71Y
5
-40
14,40/9,70
38,55/15,35
33,32 / 12,39
400
92 772
3 710,9
280 008
V20-84Y
-5
-45
17,98/11,59
45,22/18,71
-
400
77 010
3 080,4
280 066
V30-84Y
5
-40
17,79/11,67
46,55/18,25
41,24 / 14,74
400
96 400
3 856,0
280 067
V25-93Y
-5
-45
18,78/12,21
49,53/20,25
-
400
96 400
3 856,0
280 009
V32-93Y
5
-40
17,59/11,97
50,06/19,81
43,84 / 15,82
400
100 078
4 003,1
280 145
V25-103Y
-5
-45
21,86/15,11
56,43/24,51
-
400
101 203
4 048,1
280 146
V35-103Y
5
-40
21,90/14,60
55,40/23,71
-
400
103 105
4 124,2
280 068
Z25-106Y
-5
-45
22,50/15,01
59,54/23,99
-
400
120 118
4 804,7
280 069
Z35-106Y
5
-40
22,76/13,96
58,99/21,95
49,72 / 17,85
400
123 771
4 950,8
280 070
Z30-126Y
-5
-45
26,32/16,70
68,38/26,54
-
400
124 522
4 980,9
5 201,0
280 010
Z40-126Y
5
-40
25,89/16,56
68,85/26,08
59,33 / 21,13
400
130 026
280 072
Z40-154Y
-5
-45
35,96/21,86
85,01/34,59
-
400
142 986
5 719,4
280 073
Z50-154Y
5
-40
31,54/19,74
84,00/32,66
72,44 / 26,48
400
146 263
5 850,5
0
-30
32,89/21,16
85,99/32,21
70,30 / 25,36
400
177 663
7 106,5
-10 -40
33,97/21,92
93,10/35,38
-
400
177 663
7 106,5
7 251,6
280 071
W40-142Y
280 074
W40-168Y
280 075
W50-168Y
5
-30
36,06/22,80
94,98/35,29
80,33 / 28,94
400
181 291
280 076
W50-187Y
-5
-45
37,33/23,58
102,0/38,45
-
400
181 291
7 251,6
280 077
W60-187Y
5
-30
39,39/24,44
102,8/38,94
89,68 / 31,60
400
188 596
7 543,8
280 078
W60-206Y
-5
-45
43,35/27,24
114,6/43,49
-
400
188 596
7 543,8
280 079
W70-206Y
5
-30
43,19/26,72
113,9/42,52
98,59 / 35,60
400
199 580
7 983,2
280 080
W70-228Y
-5
-45
48,00/29,71
124,4/47,21
-
400
199 580
7 983,2
280 081
W75-228Y
5
-30
45,19/28,51
122,4/47,10
107,25 / 38,40
400
210 563
8 422,5
280 082
W75-240Y
-5
-45
49,88/31,03
130,5/49,69
-
400
220 046
8 801,8
280 083
W80-240Y
5
-30
47,73/30,09
127,2/49,33
115,64 / 41,05
400
220 046
8 801,8
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Semi-Hermetic Reciprocating Compressors
Objednací číslo
Označení
Rozsah
(°C)
R404A
490 001
2KES-05Y
5
490 002
2JES-07Y
5
490 003
2HES-1Y
490 004
490 005
490 006
490 007
Výkon / příkon (kW)
R404A
R404A
R407F
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Tk = 40°C
To = -25°C
Tk = 40°C
To = -10°C
Tk = 40°C
To = -10°C
-40
0,9/0,65
1,94/0,84
-40
1,29/0,87
2,65/1,14
2,08/0,82
400
21 449
858,0
2,79/1,10
400
21 681
867,3
-5
-40
1,65/1,08
3,34/1,47
3,56/1,40
400
21 913
876,5
2HES-2Y
0
-40
1,70/1,10
2GES-2Y
5
-40
1,99/1,30
3,42/1,47
-
400
22 361
894,4
3,93/1,72
4,19/1,62
400
22 361
894,4
2FES-2Y
0
-40
2FES-3Y
5
-40
2,45/1,60
4,88/2,13
5,30/2,09
400
23 339
933,6
2,44/1,58
4,86/2,10
400
24 499
980,0
490 008
2EES-2Y
0
490 009
2EES-3Y
5
-40
3,18/1,77
6,30/2,45
400
32 738
1 309,5
-40
3,18/1,79
6,30/2,43
400
35 390
1 415,6
490 010
2DES-2Y
0
-40
3,85/2,17
7,54/2,98
7,22/2,79
400
34 097
1 363,9
490 011
490 012
2DES-3Y
5
-40
3,85/2,15
7,54/2,92
-
400
35 556
1 422,2
2CES-3Y
0
-40
4,83/2,70
9,31/3,65
8,92/3,41
400
35 390
1 415,6
490 013
2CES-4Y
5
-40
4,83/2,68
9,31/3,59
-
400
36 981
1 479,2
490 014
4FES-3Y
0
-40
5,14/2,97
10,04/3,96
9,45/3,57
400
38 473
1 538,9
490 015
4FES-5Y
5
-40
5,14/2,96
10,04/3,89
-
400
42 600
1 704,0
490 016
4EES-4Y
0
-40
6,52/3,73
15,55/5,42
12,04/4,57
400
39 434
1 577,4
490 017
4EES-6Y
5
-40
6,38/3,63
12,59/4,90
-
400
45 352
1 814,1
490 018
4DES-5Y
0
-40
7,79/4,42
15,19/5,97
14,42/5,43
400
49 827
1 993,1
490 019
4DES-7Y
5
-40
7,79/4,39
15,19/5,85
-
400
52 446
2 097,9
490 020
4CES-6Y
0
-40
9,31/5,22
18,35/7,14
17,82/6,65
400
50 374
2 015,0
6,03/2,29
490 021
4CES-9Y
5
-40
9,31/5,22
18,35/7,14
-
400
57 021
2 280,9
490 022
4VES-7Y
0
-40
9,35/5,13
19,18/7,39
18,24/6,67
400
71 791
2 871,6
490 023
4VES-10Y
5
-40
9,35/5,06
19,18/7,15
-
400
74 725
2 989,0
490 024
4TES-9Y
0
-40
11,58/6,33
23,30/8,96
22,20/8,11
400
73 713
2 948,5
490 025
4TES-12Y
5
-40
11,50/6,21
23,20/8,73
-
400
76 996
3 079,8
490 026
4PES-12Y
0
-40
12,86/6,90
26,55/9,93
25,35/9,03
400
80 079
3 203,1
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
kompresory a kondenzační jednotky
Kompresory
BITZER
16
kompresory a kondenzační jednotky
17
Kompresory
BITZER
Semi-Hermetic Reciprocating Compressors
Výkon / příkon (kW)
Označení
Rozsah
(°C)
R404A
490 027
4PES-15Y
5
-40
12,71/6,82
26,40/9,82
490 028
4NES-14Y
0
-40
15,64/8,45
31,55/11,93
490 029
4NES-20Y
5
-40
15,66/8,29
31,55/11,64
490 030
4JE-15Y
0
-40
18,60/9,84
490 031
4JE-22Y
5
-40
17,78/9,42
490 032
4HE-18Y
0
-40
490 033
4HE-25Y
5
490 034
4GE-23Y
0
490 035
4GE-30Y
490 036
4FE-28Y
490 037
Objednací
číslo
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
-
400
83 593
3 343,7
30,25/10,89
400
90 306
3 612,2
-
400
95 909
3 836,3
36,40/13,46
34,85/12,24
400
118 701
4 748,0
35,50/13,02
-
400
124 867
4 994,7
22,05/11,72
42,60/16,08
41,25/14,63
400
118 966
4 758,6
-40
21,40/11,32
41,90/15,47
-
400
125 215
5 008,6
-40
25,90/13,88
49,35/19,13
48,10/17,29
400
133 636
5 345,4
5
-40
24,80/13,09
48,20/17,89
-
400
139 255
5 570,2
0
-40
31,10/16,82
58,80/22,93
57,40/20,25
400
138 642
5 545,7
4FE-35Y
5
-40
30,65/16,40
58,30/22,42
-
400
144 427
5 777,1
490 038
6JE-25Y
0
-40
27,70/14,52
54,10/19,90
52,20/18,31
400
146 930
5 877,2
490 039
6JE-33Y
5
-40
26,20/13,93
52,50/19,19
-
400
169 025
6 761,0
490 040
6HE-28Y
0
-40
32,45/17,25
62,60/23,65
61,80/21,90
400
151 471
6 058,9
490 041
6HE-35Y
5
-40
31,50/16,99
61,50/23,02
-
400
173 899
6 956,0
490 042
6GE-34Y
0
-40
38,90/21,05
72,90/28,50
71,30/25,59
400
173 899
6 956,0
490 043
6GE-40Y
5
-40
36,40/19,86
85,20/26,72
-
400
185 834
7 433,3
490 044
6FE-44Y
0
-40
46,35/25,55
87,50/34,34
86,00/30,63
400
210 996
8 439,8
490 045
6FE-50Y
5
-40
44,60/24,38
85,70/33,16
-
400
216 731
8 669,2
490 046
8GE-60Y
5
-40
51,30/29,15
100,0/41,23
-
400
265 382
10 615,3
490 047
8FE-70Y
5
-40
60,80/35,56
118,4/50,30
-
400
288 323
11 532,9
www.beijerref.cz
R404A
R404A
R407F
Tk = 40°C
To = -25°C
Tk = 40°C
To = -10°C
Tk = 40°C
To = -10°C
www.beijerref.sk
ECOLINE
Objednací
číslo
Označení
Rozsah
(°C)
R134a
490 001
2KES-05Y
10
490 002
2JES-07Y
10
490 003
2HES-1Y
10
Výkon / příkon (kW)
R134a
R134a
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Tk = 40°C
To = -10°C
Tk = 40°C
To = 0°C
-20
1,09/0,50
-20
1,40/0,66
1,81/0,59
400
21 449
858,0
2,31/077
400
21 681
867,3
-20
1,96/0,83
3,10/0,94
400
21 913
876,5
490 005
2GES-2Y
10
-20
1,99/1,30
3,93/1,72
400
22 361
894,4
490 006
2FES-2Y
10
-20
2,92/1,15
4,59/1,32
400
23 339
933,6
490 008
2EES-2Y
10
-20
3,58/1,34
5,70/1,60
400
32 738
1 309,5
490 010
2DES-2Y
10
-20
4,30/1,62
6,80/1,93
400
34 097
1 363,9
490 012
2CES-3Y
10
-20
5,32/1,99
8,37/2,36
400
35 390
1 415,6
490 007
2FES-3Y
10
-20
5,52/2,06
8,88/2,48
400
24 499
980,0
490 016
4EES-4Y
10
-20
7,32/2,67
11,41/3,16
400
39 434
1 577,4
490 018
4DES-5Y
10
-20
8,46/3,11
13,47/3,71
400
49 827
1 993,1
490 020
4CES-6Y
10
-20
10,49/3,83
16,56/4,54
400
50 374
2 015,0
490 048
4VES-6Y
0
-20
11,02/3,85
17,70/4,68
400
68 210
2 728,4
490 050
4TES-8Y
0
-20
13,42/4,68
21,40/5,64
400
70 034
2 801,3
490 052
4PES-10Y
0
-20
15,17/5,23
24,50/6,34
400
76 084
3 043,4
490 054
4NES-12Y
0
-20
18,10/6,26
28,95/7,52
400
85 797
3 431,9
490 056
4JE-13Y
0
-20
21,00/7,36
32,80/8,66
400
112 750
4 510,0
490 058
4HE-15Y
0
-20
24,75/8,61
38,55/10,22
400
113 015
4 520,6
490 060
4GE-20Y
0
-20
29,10/10,15
44,85/12,14
400
126 972
5 078,9
490 062
4FE-25Y
0
-20
34,45/12,34
53,30/14,91
400
132 044
5 281,8
490 064
6JE-22Y
0
-20
31,00/10,84
48,85/12,88
400
139 603
5 584,1
490 066
6HE-25Y
0
-20
36,30/12,81
56,80/15,30
400
143 896
5 755,9
490 068
6GE-30Y
0
-20
43,00/15,20
66,30/18,07
400
165 213
6 608,5
490 070
6FE-40Y
0
-20
50,60/18,12
78,40/21,50
400
200 454
8 018,1
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
kompresory a kondenzační jednotky
Kompresory
BITZER
18
kompresory a kondenzační jednotky
Hermetické kondenzační jednotky
Aspera
Objednací
číslo
Označení
190 147
NEK 2134 GK
Rozsah
(°C)
Výkon (kW)
Chladivo
-10 -40 R404A, R507A
Tok = 32oC
To = -30oC
Tok = 32oC
To = -25oC
0,337
0,456
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
230
7 688
307,5
190 148
NEK 2150 GK
-10 -40 R404A, R507A
0,474
0,569
230
8 694
347,8
190 008
UNEK 2168 GK
-10 -40 R404A, R507A
0,595
0,763
230
9 014
360,5
190 096
NT 2178 GK
-10 -40 R404A, R507A
0,947
0,753
230
10 284
411,4
190 110
UT 2180 GK
-10 -40 R404A, R507A
0,790
1,000
230
11 422
456,9
190 095
UNT 2192 GK
-10 -40 R404A, R507A
0,795
1,087
230
11 517
460,7
190 093
UNT 2212 GK
-10 -40 R404A, R507A
1,163
1,479
230
12 848
513,9
Objednací
číslo
Označení
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
190 131
UEMT 6144 GK
230
6 658
266,3
Rozsah
(°C)
Výkon (kW)
Chladivo
+15 -25 R404A, R507A
Tok = 32°C
To = -15°C
Tok = 32°C
To = -10°C
0,283
0,340
190 124
UEMT 6165 GK
+15 -25 R404A, R507A
0,429
0,504
230
6 899
275,9
190 098
UNEK 6181 GK
+15 -25 R404A, R507A
0,530
0,644
230
7 250
290,0
190 002
UNEK 6210 GK
+10 -20 R404A, R507A
0,570
0,665
230
7 309
292,4
190 003
UNEK 6213 GK
+10 -20 R404A, R507A
0,904
1064
230
8 154
326,2
190 100
UNEK 6217 GK
+10 -20 R404A, R507A
0,960
1,180
230
9 544
381,8
190 010
UNT 6220 GK
+10 -20 R404A, R507A
1,106
1,363
230
11 470
458,8
190 005
UNT 6226 GK
+10 -20 R404A, R507A
1,370
1,625
230
13 224
529,0
190 104
UNJ 9226 GS
+10 -20 R404A, R507A
1,569
1,822
400
16 083
643,3
190 102
UNJ 9232 GK
+10 -20 R404A, R507A
1,764
2,124
230
14 500
580,0
190 105
UNJ 9232 GS
+10 -20 R404A, R507A
1,764
2,124
400
16 283
651,3
190 115
UNJ 9238 GK
+10 -20 R404A, R507A
2,147
2,560
230
15 333
613,3
190 106
UNJ 9238 GS
+10 -20 R404A, R507A
2,147
2,560
400
16 343
653,7
Objednací
číslo
Označení
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
190 143
UEMT 6144 Z
+5
190 144
UEMT 6160 Z
+5
190 149
UEMT 6170 Z
+5
Rozsah
(°C)
Výkon (kW)
Chladivo
Tok = 32°C
To = -15°C
Tok = 32°C
To = -10°C
-15
R134A
0,269
0,330
230
6 549
262,0
-15
R134A
0,382
0,468
230
6 674
267,0
-15
R134A
0,407
0,479
230
6 781
271,2
190 150
UNEK 6187 Z
+5
-15
R134A
0,481
0,600
230
6 840
273,6
190 140
UNEK 6214 Z
+5
-15
R134A
0,658
0,826
230
8 011
320,4
190 151
UNT 6215 Z
+5
-15
R134A
0,705
0,816
230
9 092
363,7
190 141
UNJ 6220 Z
+5
-15
R134A
1,011
1,259
230
12 421
496,8
190 142
UNJ 6226 Z
+5
-15
R134A
1,372
1,686
230
12 747
509,9
190 152
UNJ 6220 ZX
+5
-15
R134A
0,994
1,256
400
13 074
523,0
Kryty kondenzačních jednotek
19
Objednací
číslo
Označení
Kryt pro KJ s MK
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
190 091
Kryt KJ 1.957.003
2168, 2178, 2180, 6144, 6152, 6465, 6181, 6210, 9213
3 056
122,2
190 092
Kryt KJ 1.957.004
2192, 2212, 6217, 6220, 9226, 9232
4 558
182,3
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Výkon / příkon (kW)
Objednací
číslo
Označení
Rozsah
(°C)
R404A
R404A
R134A
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Tok = 32°C
To = -25°C
Tok = 32°C
To = -10°C
Tok = 32°C
To = -10°C
280 084
LB-A075-0Y-1M
0
-45
1,12/0,78
2,43/1,08
1,45/0,61
400
31 341
1 253,6
280 085
LB-A075-0Y-2M
280 086
LB-A106-0Y-1M
0
-45
1,12/0,78
5
-45
1,40/0,87
2,38/1,09
1,09/0,55
400
33 335
1 333,4
2,73/1,21
1,55/0,67
400
31 494
1 259,8
280 087
280 088
LB-A106-0Y-2M
5
-45
LB-A107-0Y-1M
-5
-45
1,45/0,87
2,87/1,19
1,58/0,60
400
33 335
1 333,4
1,84/1,18
3,34/1,70
2,13/0,88
400
31 494
1 259,8
280 089
LB-A107-0Y-2M
-5
-45
1,92/1,18
3,55/1,66
2,18/0,86
400
33 335
1 333,4
280 090
LB-A157-0Y-1M
280 091
LB-A157-0Y-2M
5
-45
1,93/1,09
3,73/1,51
2,19/0,88
400
36 402
1 456,1
5
-45
1,89/1,09
3,62/1,52
1,70/0,81
400
34 332
1 373,3
280 092
280 093
LB-B159-0Y-1M
5
-45
2,26/1,56
3,97/2,24
2,79/1,06
400
32 159
1 286,3
LB-B159-0Y-2M
5
-45
2,35/1,54
4,28/2,18
2,88/1,05
400
34 971
1 398,8
280 094
LB-B210-0Y-1M
5
-40
2,67/1,79
4,83/2,48
3,17/1,34
400
36 837
1 473,5
280 095
LB-B210-0Y-2M
5
-40
2,61/1,80
4,66/2,52
3,12/1,36
400
37 552
1 502,1
280 096
LB-D211-0Y-1M
5
-40
3,08/1,95
5,50/2,74
3,52/1,47
400
40 416
1 616,6
280 097
LB-D211-0Y-2M
5
-40
3,25/1,92
6,03/2,64
3,68/1,44
400
44 889
1 795,6
280 098
LB-D213-0Y-1M
-5
-45
3,63/2,38
6,30/3,44
4,14/1,75
400
40 416
1 616,6
280 099
LB-D213-0Y-2M
-5
-45
3,85/2,32
6,95/3,23
4,35/1,53
400
44 608
1 784,3
280 100
LB-D313-0Y-2M
5
-40
3,72/2,24
6,90/3,12
4,21/1,74
400
45 656
1 826,2
280 101
LB-D316-0Y-2M
-5
-45
4,60/2,92
8,14/4,33
5,10/1,96
400
45 656
1 826,2
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
kompresory a kondenzační jednotky
Polohermetické kondenzační jednotky
FRASCOLD LaBLU
Výkon / příkon (kW)
Objednací
číslo
Označení
Rozsah
(°C)
R404A
R404A
R134A
Tok = 32°C
To = -25°C
Tok = 32°C
To = -10°C
Tok = 32°C
To = -10°C
280 102
LB-D416-0Y-2M
5
-40
4,81/2,95
8,82/4,18
5,39/2,40
400
48 545
1 941,8
280 103
LB-Q420-0Y-2M
280 104
LB-Q521-0Y-2T
-5
-45
4,31/2,65
9,85/4,51
6,62/2,36
400
62 605
2 504,2
5
-30
5,88/3,17
11,28/4,54
6,57/2,32
400
71 398
2 855,9
280 105
280 106
LB-Q424-0Y-2M
-5
-45
6,34/3,75
11,14/5,58
7,17/2,82
400
63 295
2 531,8
LB-Q524-0Y-2M
5
-30
6,30/3,78
11,33/5,56
7,12/2,72
400
67 513
2 700,5
280 107
LB-Q528-0Y-2M
-5
-45
7,54/4,68
12,83/6,90
8,39/3,40
400
67 538
2 701,5
280 108
LB-Q728-0Y-2T
5
-30
8,18/4,74
14,68/6,60
8,74/3,37
400
75 616
3 024,6
280 109
LB-Q733-0Y-2T
5
-30
9,45/5,40
16,79/7,68
10,39/4,09
400
77 533
3 101,3
280 110
LB-Q736-0Y-2T
-5
-45
10,59/6,13
18,48/8,96
12,25/4,70
400
78 633
3 145,3
280 111
LB-S842-3Y-2T
-5
-45
11,79/6,71
19,88/9,91
13,85/5,29
400
86 327
3 453,1
280 112
LB-S1242-3Y-2T
5
-30
11,47/5,87
21,39/8,59
13,61/4,38
400
97 498
3 899,9
280 113
LB-S1052-3Y-2T
-15 -45
14,48/8,70
-
16,34/6,36
400
88 040
3 521,6
280 114
LB-S1552-3Y-2T
5
-40
15,56/8,24
27,07/11,89
16,98/5,77
400
100 643
4 025,7
280 115
LB-S1556-3Y-2T
-5
-40
16,85/9,13
28,96/13,43
18,72/7,38
400
101 767
4 070,7
280 116
LB-S2056-3Y-2T
5
-40
17,28/8,96
30,06/12,98
19,10/6,75
400
105 091
4 203,6
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
20
kompresory a kondenzační jednotky
Polohermetické kondenzační jednotky
BITZER
Air-cooled Condensing Units (Semi-Hermetic)
Objednací
číslo
Označení
490 072
LH32/2KES-05Y
490 073
490 074
490 075
Rozsah
(°C)
R404A
Výkon / příkon (kW)
R404A
R404A
R407F
Tok = 32°C
To = -25°C
Tok = 32°C
To = -10°C
Tok = 32°C
To = -10°C
0,94/0,65
1,79/0,88
1,88/0,86
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
400
35 463
1 418,5
0
-45
LH32/2JES-07Y
0
-45
1,26/0,88
2,26/1,25
2,34/1,21
400
35 586
1 423,5
LH33/2HES-1Y
-5
-45
1,67/1,08
2,99/1,56
3,14/1,53
400
35 971
1 438,8
LH33/2HES-2Y
0
-45
1,71/1,10
3,06/1,56
3,15/1,50
400
36 310
1 452,4
490 076
LH33/2GES-2Y
0
-45
1,94/1,31
3,38/1,88
3,55/1,82
400
36 310
1 452,4
490 077
LH44/2GES-2Y
0
-45
2,07/1,29
3,70/1,81
3,86/1,75
400
38 449
1 538,0
490 078
LH44/2FES-2Y
-5
-45
2,45/1,61
4,30/2,31
4,61/2,35
400
39 373
1 574,9
490 079
LH44/2FES-3Y
0
-45
2,45/1,59
4,30/2,28
4,62/2,28
400
40 435
1 617,4
490 080
LH44/2EES-2Y
-5
-45
3,05/1,79
5,20/2,66
5,01/2,52
400
49 531
1 981,3
490 081
LH64/2EES-3Y
0
-45
3,44/1,77
6,30/2,47
5,93/2,34
400
57 797
2 311,9
490 082
LH53/2DES-2Y
-5
-45
3,70/2,20
6,27/3,27
6,04/3,10
400
53 533
2 141,3
490 083
LH64/2DES-3Y
0
-45
4,07/2,14
7,29/3,02
6,90/2,86
400
57 935
2 317,4
490 084
LH64/2CES-3Y
-5
-45
4,94/2,71
8,60/3,88
8,18/3,68
400
57 797
2 311,9
490 085
LH84/2CES-4Y
0
-45
5,16/2,66
9,23/3,68
8,71/3,48
400
66 047
2 641,9
490 086
LH64/4FES-3Y
-5
-45
5,20/3,00
9,09/4,25
8,48/3,81
400
60 614
2 424,5
490 087
LH84/4FES-5Y
0
-45
5,44/2,94
9,81/4,02
9,10/3,64
400
71 234
2 849,4
490 088
LH64/4EES-4Y
-5
-45
6,32/3,81
10,75/5,61
10,14/5,02
400
61 537
2 461,5
490 089
LH84/4EES-6Y
0
-45
6,57/3,64
11,70/5,18
11,06/4,77
400
73 774
2 951,0
490 090
LH84/4DES-5Y
-5
-45
7,77/4,48
13,50/6,49
12,71/5,91
400
78 037
3 121,5
490 091
LH104/4DES-7Y
0
-45
8,07/4,39
14,34/6,17
13,44/5,65
400
100 094
4 003,8
490 092
LH84/4CES-6Y
-5
-45
8,98/5,33
15,45/7,90
14,90/7,49
400
82 670
3 306,8
490 093
LH114/4CES-9Y
0
-45
9,60/5,23
17,14/7,57
16,41/7,15
400
111 238
4 449,5
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
ECOSTAR
21
Rozsah
(°C)
R404A
Objednací
číslo
Označení
490 107
LHV6/2DES-3.F1Y
8
490 108
LHV6/4FES-5.1Y
490 109
490 110
490 111
490 112
490 113
LHV6/4CES-6.F1Y
Výkon / příkon (kW)
R404A (50Hz) R404A (50Hz) R404A (87Hz)
Tok = 32°C
To = -30°C
Tok = 32°C
To = -10°C
Tok = 32°C
To = -10°C
-45
3,17/1,94
7,86/3,06
12,74/5,66
400
207 979
8 319,2
8
-45
4,23/2,70
10,30/4,13
16,18/7,72
400
219 019
8 760,7
LHV6/4EES-6.F1Y
8
-45
5,19/3,29
12,68/5,25
19,20/9,91
400
230 837
9 233,5
LHV6/4DES-7.F3Y
8
-45
6,30/4,00
15,41/6,25
24,30/11,70
400
249 817
9 992,7
LHV6/4CES-9.F3Y
8
-45
7,44/4,71
18,40/7,68
28,10/14,50
400
268 946
10 757,8
LHV6/4DES-5.F1Y
5
-15
8,70/3,26
13,70/3,96
22,45/7,38
400
235 329
9 413,2
5
-15
10,72/4,04
16,72/4,88
26,80/9,26
400
242 026
9 681,0
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Air-cooled Condensing Units (Semi-Hermetic)
Objednací
číslo
Označení
490 094
LH104/4TES-9Y
Rozsah
(°C)
R404A
Výkon / příkon (kW)
R404A
R404A
R407F
Tok = 32°C
To = -25°C
Tok = 32°C
To = -10°C
Tok = 32°C
To = -10°C
19,36/9,75
-5
-45
11,13/6,30
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
18,42/9,03
400
129 525
5 181,0
490 095
LH114/4TES-12Y
0
-45
11,42/6,16
20,30/9,31
19,24/8,67
400
139 636
5 585,4
490 096
LH114/4PES-12Y
-5
-45
12,42/6,86
22,05/10,60
20,90/9,85
400
141 128
5 645,1
490 097
LH135/4PES-15Y
0
-45
13,68/6,72
25,80/10,00
24,40/9,29
400
184 193
7 367,7
490 098
LH124/4NES-14Y
-5
-45
15,32/8,53
26,90/12,90
25,55/12,00
400
162 876
6 515,0
490 099
LH135/4NES-20Y
0
-45
16,41/8,27
29,90/12,20
28,20/11,20
400
196 575
7 863,0
490 100
LH135/4JE-15Y
-5
-45
19,00/9,87
33,55/14,30
31,60/13,10
400
222 284
8 891,4
490 101
LH135/4JE-22Y
0
-45
18,28/9,43
32,80/13,70
31,00/12,90
400
228 666
9 146,6
490 102
LH135/4HE-18Y
-5
-45
21,90/11,90
37,65/17,40
36,00/16,10
400
222 599
8 904,0
490 103
LH135/4HE-25Y
0
-45
21,35/11,40
37,15/16,60
35,45/15,7
400
228 981
9 159,2
490 104
LH135/4GE-23Y
-5
-45
24,95/14,20
41,60/21,20
40,30/19,70
400
237 650
9 506,0
490 105
LH135/6JE-25Y
-5
-45
26,20/14,80
44,55/22,10
42,20/20,40
400
251 491
10 059,6
490 106
LH135/6HE-28Y
-5
-45
29,60/17,80
48,50/26,90
47,20/25,30
400
256 149
10 246,0
kompresory a kondenzační jednotky
Polohermetické kondenzační jednotky
BITZER
Příslušenství
pro polohermetické kompresory
BITZER
Objednací
číslo
Označení
Charakteristika
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
490 114
Crankcase Heater
2KES…2FES: 60W
928
37,1
490 115
Crankcase Heater
2EES…4CES: 120W
1 127
45,1
490 116
Crankcase Heater
4VES…4NES: 140W
1 127
45,1
490 117
Crankcase Heater
4JE…8FE: 140W
1 276
51,1
490 118
Capacity Regulation
4FES-3Y…8FE
6 465
258,6
490 123
OLC-K1
4VES-6.2...4NES-20.2
3 564
142,6
490 124
Delta-P-II
4J…8FC
3 564
142,6
490 125
Additional Fan
2KES…2FES
4 592
183,7
490 126
Additional Fan
2EES…4NES
5 420
216,8
490 127
Additional Fan
4JE…6FE
6 978
279,1
Ceny platné při objednávce s kompresorem
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
22
kompresory a kondenzační jednotky
COMMERCIAL
REFRIGERATION
Nový
Nový
Pístové, rotační a scroll
TECUMSEH EUROPE
Spolehlivost, robustnost a výkon, Tecumseh Europe navrhuje a vyrábí:
• Široký výběr hermetických kompresorů a kondenzačních jednotek pro chladící zařízení a jejich
subdodávky,
• Nejlepší venkovní jednotky na trhu (Silensys® a Wintsys®), jsou připraveny k okamžitému použití,
snadno se instalují a mají výrazně snížené úrovně hluku.
Tecumseh je jediným Evropským výrobcem zvládajícím všechny tři typy technologií:
Pístové, rotační a scroll.
Tecumseh nabízí inovativní technologie, které ho staví do vedoucí pozice na trhu v komerčním
chlazení.
www.tecumseh.com
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Photos : © Tecumseh - © Thinkstock - © Héloïse Peyre, Jean-Philippe Darbois.
Třikrát více produktů pro vaše požadavky
Objednací
číslo
Označení
Rozsah
(°C)
400 082
SILAJ4461Y
-15
400 083
SILAJ4461Y
400 084
SILAJ4476Y
400 085
400 086
400 087
Výkon (kW)
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
1,33
230
37 428
1 497,1
1,06
1,33
400
37 849
1 513,9
1,24
1,56
230
37 557
1 502,3
R134a
1,56
1,94
230
37 734
1 509,3
R134a
1,56
1,94
400
38 003
1 520,1
15
R134a
1,95
2,39
230
38 165
1 526,6
-15
15
R134a
1,95
2,39
400
38 219
1 528,8
-15
15
R134a
2,82
3,57
230
46 121
1 844,8
SILFH4518Y
-15
15
R134a
2,82
3,57
400
46 441
1 857,7
SILFH4525Y
-15
15
R134a
3,54
4,37
230
46 886
1 875,4
400 092
SILFH4525Y
-15
15
R134a
3,54
4,37
400
46 747
1 869,9
400 093
SILAG4528Y
-15
15
R134a
4,42
5,69
400
76 179
3 047,2
400 094
SILAG4534Y
-15
15
R134a
4,90
6,27
400
81 060
3 242,4
400 095
SILAG4537Y
-15
15
R134a
5,66
7,14
400
81 640
3 265,6
400 096
SILAG4543Y
-15
15
R134a
6,31
7,87
400
82 930
3 317,2
400 097
SILAGD4556Y
-15
15
R134a
8,00
10,24
400
151 628
6 065,1
Chladivo
Tok = 32°C
To = -5°C
Tok = 32°C
To = 0°C
15
R134a
1,06
-15
15
R134a
-15
15
R134a
SILAJ4492Y
-15
15
SILAJ4492Y
-15
15
SILAJ4511Y
-15
400 088
SILAJ4511Y
400 089
SILFH4518Y
400 090
400 091
400 098
SILAGD4568Y
-15
15
R134a
8,82
11,29
400
152 392
6 095,7
400 099
SILAGD4574Y
-15
15
R134a
10,19
12,86
400
164 310
6 572,4
400 100
SILAGD4586Y
-15
15
R134a
11,36
14,17
400
179 011
7 160,5
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Objednací
číslo
Rozsah
(°C)
Označení
400 101
SILRG4445Y
-15
400 102
SILRG4450Y
400 103
400 104
Výkon (kW)
Chladivo
Tok = 32°C
To = -5°C
Tok = 32°C
To = 0°C
15
R134a
0,65
0,85
230
42 871
1 714,8
-15
15
R134a
0,80
0,98
230
43 450
1 738,0
SILRG4460Y
-15
15
R134a
0,88
1,09
230
43 477
1 739,1
SILRG4476Y
-15
15
R134a
1,13
1,38
230
43 595
1 743,8
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
kompresory a kondenzační jednotky
Kondenzační jednotky
TECUMSEH Silensys
24
kompresory a kondenzační jednotky
25
Kondenzační jednotky
TECUMSEH Silensys
Výkon (kW)
Objednací
číslo
Označení
Rozsah
(°C)
Chladivo
Tok = 32°C
To = -30°C
Tk = 32°C
To = -25°C
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
400 033
SILAJ2432Z
-40 -10
R404A
0,52
0,70
230
37 570
1 502,8
400 034
SILAJ2440Z
-40 -10
R404A
400 035
SILAJ2446Z
-40 -10
R404A
0,59
0,77
230
37 969
1 518,8
0,77
0,99
230
38 177
1 527,1
400 036
SILAJ2446Z
-40 -10
R404A
0,77
0,99
400
38 307
1 532,3
400 037
SILAJ2464Z
400 038
SILAJ2464Z
-40 -10
R404A
1,03
1,33
230
39 559
1 582,4
-40 -10
R404A
1,03
1,33
400
39 527
1 581,1
400 029
400 030
SILFH2480Z
-40 -10
R404A
1,42
1,83
230
50 724
2 028,9
SILFH2480Z
-40 -10
R404A
1,42
1,83
400
50 713
2 028,5
400 031
SILFH2511Z
-40 -10
R404A
1,85
2,44
230
53 897
2 155,9
400 032
SILFH2511Z
-40 -10
R404A
1,85
2,44
400
53 824
2 153,0
400 027
SILAG2516Z
-40 -10
R404A
2,72
3,64
400
76 360
3 054,4
400 028
SILAG2522Z
-40 -10
R404A
3,25
4,25
400
76 724
3 068,9
400 039
SILAGD2532Z
-40 -10
R404A
5,11
6,84
400
151 350
6 054,0
400 040
SILAGD2544Z
-40 -10
R404A
6,11
7,99
400
152 179
6 087,1
Objednací
číslo
Označení
Rozsah
(°C)
Chladivo
Tok = 32°C
To = -10°C
Tk = 32°C
To = 0°C
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
400 043
SILAJ9480Z
-20
15
R404A
1,00
1,25
230
37 890
1 515,6
400 044
SILAJ9480Z
-20
15
R404A
1,00
1,25
400
38 024
1 521,0
400 045
SILAJ9510Z
-20
15
R404A
1,23
1,53
230
38 255
1 530,2
400 046
SILAJ9510Z
-20
15
R404A
1,23
1,53
400
38 186
1 527,4
400 047
SILAJ9513Z
-20
15
R404A
1,50
1,87
230
39 433
1 577,3
www.beijerref.cz
Výkon (kW)
www.beijerref.sk
Objednací
číslo
Označení
Rozsah
(°C)
400 048
SILAJ9513Z
-20
400 049
SILAJ4517Z
-20
400 050
SILAJ4517Z
400 051
400 052
Výkon (kW)
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
1,87
400
39 395
1 575,8
2,08
230
42 091
1 683,6
1,66
2,08
400
42 453
1 698,1
R404A
2,17
2,70
230
40 569
1 622,8
R404A
2,17
2,70
400
45 333
1 813,3
15
R404A
2,36
3,02
230
47 686
1 907,4
15
R404A
2,36
3,02
400
47 531
1 901,2
-20
15
R404A
3,60
3,85
230
54 235
2 169,4
SILFH4531Z
-20
15
R404A
3,60
3,85
400
54 234
2 169,4
SILFH4540Z
-20
15
R404A
3,63
4,48
230
57 775
2 311,0
400 058
SILFH4540Z
-20
15
R404A
3,63
4,48
400
57 652
2 306,1
400 059
SILAG4546Z
-20
15
R404A
4,25
5,44
400
79 036
3 161,5
400 060
SILAG4553Z
-20
15
R404A
5,02
6,39
400
79 784
3 191,4
400 061
SILAG4561Z
-20
15
R404A
5,50
6,90
400
80 006
3 200,2
400 062
SILAG4568Z
-20
15
R404A
6,62
8,19
400
83 372
3 334,9
400 063
SILAG4573Z
-20
15
R404A
7,04
8,69
400
83 508
3 340,3
400 064
SILAGD4590Z
-20
15
R404A
7,64
9,78
400
164 029
6 561,2
400 065
SILAGD4610Z
-20
15
R404A
9,40
11,97
400
164 298
6 571,9
400 066
SILAGD4612Z
-20
15
R404A
9,90
12,42
400
168 172
6 726,9
400 067
SILAGD4614Z
-20
15
R404A
11,91
14,73
400
168 333
6 733,3
400 068
SILAGD4615Z
-20
15
R404A
12,35
15,16
400
168 397
6 735,9
Objednací
číslo
Označení
Rozsah
(°C)
Chladivo
Tok = 32°C
To = -30°C
Tok = 32°C
To = -25°C
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
400 109
SILRG2426Z
-40 -10
R404A
0,39
0,50
230
42 069
1 682,8
400 110
SILRG2432Z
-40 -10
R404A
0,47
0,59
230
42 371
1 694,9
400 111
SILRG2436Z
-40 -10
R404A
0,51
0,65
230
41 768
1 670,7
400 112
SILRG2446Z
-40 -10
R404A
0,65
0,83
230
42 873
1 714,9
Objednací
číslo
Označení
Rozsah
(°C)
Chladivo
Tok = 32°C
To = -10°C
Tok = 32°C
To = 0°C
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
400 113
SILRG4467Z
-15
15
R404A
0,72
0,90
230
42 335
1 693,4
400 114
SILRG4480Z
-15
15
R404A
0,88
1,09
230
42 847
1 713,9
400 115
SILRG4492Z
-15
15
R404A
0,98
1,21
230
43 473
1 738,9
400 116
SILRG4512Z
-15
15
R404A
1,27
1,56
230
43 976
1 759,0
Chladivo
Tok = 32°C
To = -10°C
Tk = 32°C
To = 0°C
15
R404A
1,50
15
R404A
1,66
-20
15
R404A
SILAJ4519Z
-20
15
SILAJ4519Z
-20
15
400 053
SILFH4524Z
-20
400 054
SILFH4524Z
-20
400 055
SILFH4531Z
400 056
400 057
www.beijerref.cz
Výkon (kW)
Výkon (kW)
www.beijerref.sk
kompresory a kondenzační jednotky
Kondenzační jednotky
TECUMSEH Silensys
26
kompresory a kondenzační jednotky
Kondenzační jednotky
TECUMSEH Silensys INVERTER
27
Rozsah
(°C)
R404A
Objednací
číslo
Označení
400 131
SILFHV4525YTZ
-20
400 132
SILAGV4534YTZ
400 133
400 134
400 135
400 136
400 137
Výkonný rozsah (kW)
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
3,60
400
102 305
4 092,2
2,20
4,50
400
137 477
5 499,1
R404A
1,10
2,30
400
83 243
3 329,7
R404A
1,80
3,70
400
101 269
4 050,8
15
R404A
3,40
6,60
400
118 622
4 744,9
15
R404A
4,90
10,00
400
138 202
5 528,1
15
R404A
8,90
18,00
400
306 656
12 266,2
Chladivo
Tok = 32°C
To = -10°C
Tok = 32°C
To = -10°C
15
R134A
1,70
-20
15
R134A
SILAJV9513ZTZ
-20
15
SILFHV4524ZTZ
-20
15
SILAGV4546ZTZ
-20
SILAGV4568ZTZ
-20
SILSHV4610ZTZ
-20
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Rozsah
(°C)
R404A
Objednací
číslo
Označení
110 402
MCZC030MTA02G
-20
10
110 403
MCZC038MTA02G
-20
10
110 404
MCZC038MTA02E
-20
110 361
MCZC048MTA02E
110 405
MCZC054MTA02E
110 406
Výkon / příkon (kW)
R404A
R404A
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Tk = 32°C
To = -10°C
Tk = 32°C
To = -15°C
R404A
1,77
R404A
2,6
1,34
230
28 812
1 029,0
2,06
230
35 028
1 251,0
10
R404A
2,6
2,06
400
34 412
1 229,0
-20
10
-20
10
R404A
3,49
2,77
400
38 724
1 383,0
R404A
3,9
3,15
400
42 560
1 520,0
MCZC060MTA02E
-20
10
R404A
4,48
3,65
400
44 996
1 607,0
110 362
MCZC068MTA02E
110 407
MCZC086MTA02E
-20
10
R404A
5,18
4,25
400
50 064
1 788,0
-20
10
R404A
6,34
5,11
400
58 856
2 102,0
110 408
110 008
MCZC096MTA02E
-20
10
R404A
6,9
5,52
400
66 080
2 360,0
MCZC108MTA02E
-20
10
R404A
8,27
6,65
400
71 512
2 554,0
110 409
MCZC121MTA02E
-20
10
R404A
9,37
7,55
400
79 128
2 826,0
110 410
MCZC136MTA02E
-20
10
R404A
10,67
8,71
400
85 484
3 053,0
110 411
MCZC171MTA02E
-20
10
R404A
12,37
9,99
400
111 104
3 968,0
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Objednací
číslo
Označení
Rozsah
(°C)
R404A
110 412
LCHC048NTA02G
-45 -10
110 413
LCHC048NTA02E
-45 -10
110 414
LCHC068NTA02G
110 415
LCHC068NTA02E
110 416
Chladivo
Výkon / příkon (kW)
R404A
R404A
Tk = 32°C
To = -25°C
Tk = 32°C
To = -30°C
R404A
1,77
1,38
230
35 252
1 259,0
R404A
1,77
1,38
400
35 224
1 258,0
-45 -10
R404A
2,83
2,19
230
39 284
1 403,0
-45 -10
R404A
2,83
2,19
400
39 284
1 403,0
LCHC096NTA02E
-45 -10
R404A
3,56
2,77
400
51 660
1 845,0
110 417
LCHC108NTA02E
-45 -10
R404A
4,29
3,33
400
55 048
1 966,0
110 418
LCHC136NTA02E
-45 -10
R404A
5,43
4,3
400
65 044
2 323,0
110 419
LCHC215NTA02E
-45 -10
R404A
8,3
6,58
400
101 248
3 616,0
110 420
LCHC271NTA02E
-45 -10
R404A
11,09
8,9
400
136 108
4 861,0
www.beijerref.cz
kompresory a kondenzační jednotky
Hermetické kondenzační jednotky
Danfoss
Chladivo
www.beijerref.sk
28
kompresory a kondenzační jednotky
Kondenzační jednotky
Danfoss Optyma Slim Pack
Rozsah
(°C)
R404A
Výkon / příkon (kW)
Objednací
číslo
Označení
110 493
OP-SLPMLZ015ME
-20
10
R404A
3,4 / 1,7
2,8
400
55 496
1 982,0
110 494
OP-SLPMLZ021ME
-20
10
R404A
4,5 / 2,3
3,75
400
57 064
2 038,0
110 495
OP-SLPMLZ026ME
-20
10
R404A
5,35 / 3,05
4,5
400
58 660
2 075,0
Chladivo
R404A
R404A
Tk = 32°C
To = -10°C
Tk = 32°C
To = -15°C
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
110 496
OP-SLPMLZ030ME
-20
10
R404A
7,3 / 3,2
6,05
400
70 952
2 534,0
110 497
OP-SLPMLZ038ME
-20
10
R404A
8,5 / 3,85
7,05
400
72 212
2 579,0
110 498
OP-SLPMLZ045ME
-20
10
R404A
9,9 / 4,8
8,25
400
84 308
3 011,0
110 499
OP-SLPMLZ048ME
-20
10
R404A
10,6 / 5,25
8,85
400
92 876
3 317,0
Kondenzační jednotky
Danfoss Optyma Plus
Objednací
číslo
29
Označení
Rozsah
(°C)
R404A
Výkon (kW)
R404A
R407C
R134A
Tok = 32°C
To = -10°C
Tok = 32°C
To = -10°C
Tok = 32°C
To = -10°C
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
110 655
MPHC 010 SC P00 G
-20
5
0,879
-
-
230
44 436
1 587,0
110 656
MPHC 012 SC P00 G
-20
5
1,005
-
-
230
44 884
1 603,0
110 657
MPHC 018 SC P00 G
-20
5
1,447
-
-
230
47 152
1 684,0
110 658
MPHC 026 GS P00 G
-20
5
2,183
-
-
230
58 492
2 089,0
110 659
MPZC 030 MT P00 G
-30
10
2,135
1,798
1,285
230
49 280
1 760,0
110 606
MPZC 030 MT P00 E
-30
10
2,135
1,798
1,285
400
47 432
1 694,0
110 660
MPHC 034 GS P00 G
-15
5
2,794
-
-
230
59 808
2 136,0
110 661
MPZC 048 MT P00 G
-30
10
3,798
3,112
2,044
230
61 012
2 179,0
110 463
MPZC 048 MT P00 E
-30
10
3,798
3,112
2,044
400
59 976
2 142,0
110 685
MPZC 060 MT P00 G
-30
10
4,785
3,986
3,053
230
69 104
2 468,0
110 647
MPZC 060 MT P00 E
-30
10
4,785
3,986
3,053
400
68 124
2 433,0
110 648
MPZC 086 MT P00 E
-30
10
7,158
5,927
4,077
400
85 008
3 036,0
110 649
MPZC 108 MT P00 E
-30
10
8,626
7,315
4,754
400
89 768
3 206,0
110 644
MPZC 136 MT P00 E
-30
10
10,9
9,344
6,509
400
105 000
3 750,0
110 686
MPZC 171 MT P00 E
-30
10
13,01
11,43
7,908
400
148 960
5 320,0
110 687
MPZC 215 MT P00 E
-30
10
17,05
15,06
9,805
400
180 068
6 431,0
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Rozsah
(°C)
R404A
Objednací
číslo
Označení
110 662
LPHC 018 SC P00 G
-45
110 663
LPHC 026 GS P00 G
110 664
LPHC 048 NT P00 G
110 665
LPHC 048 NT P00 E
Výkon (kW)
R404A
R404A
R404A
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Tok = 32°C
To = -30°C
Tok = 32°C
To = -25°C
Tok = 32°C
To = -20°C
-10
0,603
0,774
0,973
230
47 852
1 709,0
-45
-10
0,859
-45
-10
1,331
1,104
1,385
230
55 804
1 993,0
1,738
2,188
230
65 296
2 332,0
-45
-10
1,331
1,738
2,188
400
64 260
2 295,0
110 666
LPHC 068 NT P00 G
-45
-10
2,226
2,843
3,534
230
69 272
2 474,0
110 667
LPHC 068 NT P00 E
-45
-10
2,226
2,843
3,534
400
68 236
2 437,0
110 541
LPHC 096 NT P00 E
-45
-10
2,872
3,816
4,943
400
87 640
3 130,0
110 668
LPHC 136 NT P00 E
-45
-10
4,177
5,387
6,776
400
94 472
3 374,0
110 669
LPHC 271 NT P00 E
-45
-10
8,906
11,41
14,25
400
183 288
6 546,0
kompresory a kondenzační jednotky
Kondenzační jednotky
Danfoss Optyma Plus
Kondenzační jednotky
Danfoss Optyma Plus Nová generace
Objednací
číslo
Označení
110 670
MPHM007NFP00G
Rozsah
(°C)
R404A
-15
5
Výkon (kW)
R404A
R407C
R134A
Tok = 32°C
To = -10°C
Tok = 32°C
To = -10°C
Tok = 32°C
To = -10°C
0,635
-
-
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
230
43 260
1 545,0
110 671
MPHM010SCP00G
-15
5
0,851
-
-
230
44 436
1 587,0
110 672
MPHM012SCP00G
-15
5
1,009
-
-
230
44 884
1 603,0
110 673
MPHM015SCP00G
-15
5
1,221
-
-
230
46 004
1 643,0
110 674
MPHM018SCP00G
-15
5
1,411
-
-
230
47 152
1 684,0
110 675
MPHM026GSP00G
-15
5
1,976
-
-
230
58 492
2 089,0
110 676
MPHM034GSP00G
-15
5
2,782
-
-
230
59 808
2 136,0
El. připojení
(v)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Objednací
číslo
Označení
Rozsah
(°C)
R404A
Výkon (kW)
R404A
R404A
R404A
Tok = 32°C
To = -30°C
Tok = 32°C
To = -25°C
Tok = 32°C
To = -20°C
110 677
LPHM018SCP00G
-45
-10
0,583
0,749
0,942
230
47 852
1 709,0
110 678
LPHM026GSP00G
-45
-10
0,869
1,124
1,423
230
55 804
1 993,0
110 679
LPHM048NTP00G
-45
-10
1,372
1,84
2,381
230
65 296
2 332,0
110 680
LPHM048NTP00E
-45
-10
1,383
1,835
2,353
400
64 260
2 295,0
110 681
LPHM068NTP00G
-45
-10
2,096
2,675
3,332
230
69 272
2 474,0
110 682
LPHM068NTP00E
-45
-10
2,146
2,749
3,424
400
68 236
2 437,0
110 683
LPHM096NTP00E
-45
-10
2,804
3,741
4,867
400
87 640
3 130,0
110 684
LPHM136NTP00E
-45
-10
4,115
5,337
6,753
400
94 472
3 374,0
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
30
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Luvata Italy Srl - 33050 Pocenia (UD) Italy - Via Giulio Locatelli,22 - tel. +39 0432.772.001 - fax +39 0432.779.594 - e-mail [email protected] - www.luvata.com
Vše, co hledáte v HVAC&R průmyslu
Každý den pracujeme společně s našimi zákazníky, abychom našli
inovativní řešení v závislosti na nepřetržité výzvě HVAC&R trhu
a usilujeme o dokonalost v každém kroku.
Luvata: společnost, se kterou je snadné obchodovat
www.luvata.com
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Rozteče lamel 3,5 mm, bez el. odtávání
Výkon (kW), R404A
Objednací
číslo
DT1 = 10K
Označení
t₀ = - 8°C
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
T. room = + 2°C
210 011
EVS 60
0,53
2,5
411 x 433 x 120
3 100
124,0
210 012
EVS 100
0,40
5
611 x 433 x 120
4 460
178,4
210 013
EVS 130
1,14
4,5
611 x 433 x 120
4 814
192,5
210 014
EVS 180
1,71
4,5
1111 x 433 x 120
7 071
282,8
210 015
EVS 290
2,27
4
1111 x 433 x 120
7 832
313,3
210 230
EVS 200
1,54
4,5
611 x 433 x 120
7 805
312,2
210 212
EVS 270
1,97
4,5
611 x 433 x 120
10 280
411,2
210 213
EVS 390
2,78
4,5
1111 x 433 x 170
12 727
509,1
210 214
EVS 520
3,65
4,5
1111 x 433 x 170
17 595
703,8
Příkon odtávání
(kW)
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Výparníky
LUVATA (ECO) - EVS
Rozteče lamel 3,5 mm, s el. odtáváním
Výkon (kW)
DT1 = 10K
Objednací
číslo
Označení
210 020
EVS 60 ED
0,53
0,48
2,5
411 x 433 x 120
3 644
145,8
210 016
EVS 100 ED
0,40
0,65
5
611 x 433 x 120
4 977
199,1
210 017
EVS 130 ED
1,14
0,65
4,5
611 x 433 x 120
5 439
217,6
210 018
EVS 180 ED
1,71
1,08
4,5
1111 x 433 x 120
7 832
313,3
t₀ = - 8°C
T. room = + 2°C
210 019
EVS 290 ED
2,27
1,08
4
1111 x 433 x 120
8 730
349,2
210 215
EVS 200 ED
1,54
0,65
4,5
611 x 433 x 120
8 458
338,3
210 216
EVS 270 ED
1,97
0,85
4,5
611 x 433 x 120
10 851
434,0
210 217
EVS 390 ED
2,78
1,08
4,5
1111 x 433 x 170
13 434
537,4
210 218
EVS 520 ED
3,65
1,40
4,5
1111 x 433 x 170
18 493
739,7
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
32
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Výparníky LUVATA (ECO) - EP
Rozteče lamel 3,5 mm, bez el. odtávání
Výkon (kW), R404A
Objednací
číslo
DT1 = 10K
Označení
t₀ = - 8°C
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
T. room = + 2°C
210 021
EP 80
0,73
2
460 x 170 x 670
4 705
188,2
210 022
EP 100
1,03
2
460 x 170 x 670
5 385
215,4
210 023
EP 200
2,07
2
810 x 170 x 670
9 600
384,0
210 024
EP 300
3,09
2
1160 x 170 x 670
13 516
540,6
Příkon odtávání
(kW)
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Rozteče lamel 3,5 mm, s el. odtáváním
Výkon (kW)
Objednací
číslo
DT1 = 10K
Označení
t₀ = - 8°C
T. room = + 2°C
33
210 139
EP 80 ED
0,73
0,3
2
460 x 170 x 670
5 385
215,4
210 140
EP 100 ED
1,03
0,3
2
460 x 170 x 670
5 793
231,7
210 141
EP 200 ED
2,07
0,6
2
810 x 170 x 670
10 144
405,7
210 142
EP 300 ED
3,09
0,9
2
1160 x 170 x 670
14 332
573,3
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Rozteče lamel 3,5 mm, bez el. odtávání
Výkon (kW), R404A
Objednací
číslo
DT1 = 10K
Označení
t₀ = - 8°C
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
8
810 x 230 x 880
15 412
616,5
T. room = + 2°C
210 220
STE 31AH3
2,85
210 221
STE 32AH3
5,79
9
1360 x 230 x 880
24 794
991,8
210 222
STE 33AH3
8,81
11
1910 x 230 x 880
34 852
1 394,1
210 223
STE 34AH3
11,80
13
2460 x 230 x 880
43 959
1 758,4
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Rozteče lamel 3,5 mm, s el. odtáváním
Výkon (kW)
Objednací
číslo
Označení
DT1 = 10K
t₀ = - 8°C
Příkon odtávání
(kW)
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Výparníky LUVATA (ECO) - STE
T. room = + 2°C
210 224
STE 31AH3 ED
2,85
1,20
8
810 x 230 x 880
19 815
792,6
210 225
STE 32AH3 ED
5,79
2,25
9
1360 x 230 x 880
29 548
1 181,9
210 226
STE 33AH3 ED
8,81
3,30
11
1910 x 230 x 880
39 030
1 561,2
210 227
STE 34AH3 ED
11,80
4,35
13
2460 x 230 x 880
49 964
1 998,5
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
34
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Výparníky LUVATA (ECO) - MIC
Rozteče lamel 4,5 mm, bez el. odtávání
Výkon (kW), R404A
Objednací
číslo
DT1 = 10K
Označení
t₀ = - 8°C
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
T. room = + 2°C
210 143
MIC 80
0,79
2x3
430 x 650 x 172
6 826
273,0
210 031
MIC 100
0,88
2 x 2,5
430 x 650 x 172
7 370
294,8
210 029
MIC 160
1,56
2x3
730 x 650 x 185
10 171
406,8
210 030
MIC 200
1,78
2 x 2,5
730 x 650 x 185
11 150
446,0
210 028
MIC 300
2,66
2 x 2,5
1030 x 650 x 185
15 066
602,6
210 026
MIC 400
3,56
2 x 2,5
1330 x 650 x 185
18 765
750,6
210 027
MIC 500
4,45
2 x 2,5
1630 x 650 x 185
22 436
897,4
Příkon odtávání
(kW)
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Rozteče lamel 4,5 mm, s el. odtáváním
Výkon (kW)
DT1 = 10K
Objednací
číslo
Označení
210 144
MIC 80 ED
0,79
0,8
2x3
430 x 650 x 172
8 240
329,6
210 145
MIC 100 ED
0,88
0,8
2 x 2,5
430 x 650 x 172
8 648
345,9
t₀ = - 8°C
T. room = + 2°C
35
210 034
MIC 160 ED
1,56
1,6
2x3
730 x 650 x 185
12 102
484,1
210 035
MIC 200 ED
1,78
1,6
2 x 2,5
730 x 650 x 185
13 081
523,2
210 033
MIC 300 ED
2,66
2,4
2 x 2,5
1030 x 650 x 185
17 214
688,6
210 025
MIC 400 ED
3,56
3
2 x 2,5
1330 x 650 x 185
21 239
849,6
210 032
MIC 500 ED
4,45
3,6
2 x 2,5
1630 x 650 x 185
25 427
1 017,1
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Rozteče lamel 8,5 mm, s el. odtáváním
Výkon (kW)
Objednací
číslo
DT1 = 7K
Označení
t₀ = - 27°C
Příkon odtávání
(kW)
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
T. room = - 20°C
210 146
CTE 16L8 ED
0,83
0,75
9
680 x 479 x 435
13 210
528,4
210 147
CTE 23L8 ED
1,00
0,75
8
680 x 479 x 435
14 411
576,4
210 247
CTE 28L8 ED
1,15
1,35
9
780 x 479 x 435
16 763
670,5
210 108
CTE 34L8 ED
1,66
1,28
11
1030 x 479 x 435
18 439
737,6
210 114
CTE 45L8 ED
2,00
1,28
10
1030 x 479 x 435
20 766
830,6
210 148
CTE 51L8 ED
2,49
1,80
13
1380 x 479 x 435
23 068
922,7
210 149
CTE 68L8 ED
3,00
1,80
12
1380 x 479 x 435
26 220
1 048,8
210 150
CTE 84L8 ED
3,74
2,70
16
1230 x 579 x 500
30 073
1 202,9
210 151
CTE 90L8 ED
4,00
2,40
14
1730 x 479 x 435
30 874
1 235,0
210 107
CTE 125L8 ED
5,59
3,99
18
1680 x 579 x 500
38 855
1 554,2
210 152
CTE 158L8 ED
7,14
5,25
20
2130 x 579 x 500
49 664
1 986,5
210 153
CTE 354A8 ED
13,35
8,10
21
2525 x 579 x 500
86 392
3 455,7
210 154
CTE 355A8 ED
16,67
9,90
23
3075 x 579 x 500
103 605
4 144,2
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Výparníky LUVATA (ECO) - CTE
Rozteče lamel 6,0 mm, bez el. odtávání
Výkon (kW), R404A
Objednací
číslo
Označení
DT1 = 10K
t₀ = - 8°C
T. room = + 2°C
210 155
CTE 20M6
1,60
8,5
680 x 479 x 435
10 033
401,3
210 008
CTE 29M6
2,01
7,5
680 x 479 x 435
11 234
449,3
210 248
CTE 35M6
2,29
8,5
780 x 479 x 435
13 010
520,4
210 099
CTE 41M6
3,20
10
1030 x 479 x 435
14 887
595,5
210 102
CTE 58M6
4,04
9
1030 x 479 x 435
17 138
685,5
210 001
CTE 63M6
4,81
12
1380 x 479 x 435
19 365
774,6
210 002
CTE 86M6
6,04
11
1380 x 479 x 435
22 442
897,7
210 004
CTE 96M6
7,13
15
1230 x 579 x 500
25 795
1 031,8
210 105
CTE 115M6
8,04
13
1730 x 479 x 435
27 121
1 084,8
210 003
CTE 145M6
10,68
17
1680 x 579 x 500
33 951
1 358,1
210 113
CTE 194M6
14,17
19
2130 x 579 x 500
44 134
1 765,4
210 110
CTE 353A6
19,12
18
1975 x 509 x 572
57 720
2 308,8
210 156
CTE 354A6
25,40
20
2525 x 509 x 572
79 211
3 168,5
210 157
CTE 355A6
31,82
22
3075 x 509 x 572
94 098
3 763,9
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
36
Výparníky LUVATA (ECO) - CTE
Rozteče lamel 6,0 mm, s el. odtáváním
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Výkon (kW)
Objednací
číslo
DT1 = 7K
Označení
Příkon odtávání
(kW)
t₀ = - 27°C
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
T. room = - 20°C
210 106
CTE 20M6 ED
0,95
0,75
8,5
680 x 479 x 435
13 260
530,4
210 103
CTE 29M6 ED
1,19
0,75
7,5
680 x 479 x 435
14 461
578,4
210 249
CTE 35M6 ED
1,35
1,35
8,5
780 x 479 x 435
16 713
668,5
210 111
CTE 41M6 ED
1,90
1,28
10
1030 x 479 x 435
18 564
742,6
210 104
CTE 58M6 ED
2,39
1,28
9
1030 x 479 x 435
20 916
836,6
210 100
CTE 63M6 ED
2,84
1,8
12
1380 x 479 x 435
23 218
928,7
210 112
CTE 86M6 ED
3,57
1,8
11
1380 x 479 x 435
26 395
1 055,8
210 097
CTE 96M6 ED
4,21
2,7
15
1230 x 579 x 500
30 399
1 215,9
210 098
CTE 115M6 ED
4,75
2,4
13
1730 x 479 x 435
31 149
1 246,0
210 096
CTE 145M6 ED
6,31
3,99
17
1680 x 579 x 500
39 180
1 567,2
210 043
CTE 194M6 ED
8,37
5,25
19
2130 x 579 x 500
50 064
2 002,6
210 211
CTE 353A6 ED
11,30
6,3
18
1975 x 509 x 572
64 050
2 562,0
210 117
CTE 354A6 ED
15,01
8,1
20
2525 x 509 x 572
86 392
3 455,7
210 158
CTE 355A6 ED
18,80
9,9
22
3075 x 509 x 572
103 605
4 144,2
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Rozteče lamel 3,5 mm, bez el. odtávání
Výkon (kW), R404A
DT1 = 10K
Objednací
číslo
Označení
210 159
CTE 26H3
1,80
8
680 x 479 x 435
10 158
406,3
210 160
CTE 38H3
2,23
7
680 x 479 x 435
11 434
457,4
t₀ = - 8°C
T. room = + 2°C
37
210 250
CTE 44H3
2,53
8
780 x 479 x 435
13 260
530,4
210 161
CTE 53H3
3,65
9
1030 x 479 x 435
15 137
605,5
210 162
CTE 75H3
4,45
8
1030 x 479 x 435
17 439
697,5
210 163
CTE 80H3
5,50
11
1380 x 479 x 435
19 740
789,6
210 164
CTE 113H3
6,69
10
1380 x 479 x 435
22 968
918,7
210 165
CTE 116H3
7,86
14
1230 x 579 x 500
25 895
1 035,8
210 166
CTE 150H3
8,92
12
1730 x 479 x 435
27 196
1 087,8
210 167
CTE 174H3
11,78
16
1680 x 579 x 500
34 827
1 393,1
210 005
CTE 233H3
15,78
18
2130 x 579 x 500
45 160
1 806,4
210 109
CTE 353A4
20,72
17
1975 x 579 x 550
58 946
2 357,8
210 168
CTE 354E4
23,26
20
2525 x 579 x 550
63 724
2 549,0
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Výparníky LUVATA (ECO) - CTE
Výkon (kW)
Objednací
číslo
Označení
DT1 = 10K
Příkon odtávání
(kW)
t₀ = - 8°C
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Rozteče lamel 3,5 mm, s el. odtáváním
Cena
(EUR)
T. room = + 2°C
210 169
CTE 26H3 ED
1,80
0,75
8
680 x 479 x 435
13 335
533,4
210 170
CTE 38H3 ED
2,23
0,75
7
680 x 479 x 435
14 686
587,5
210 251
CTE 44H3 ED
2,53
1,35
8
780 x 479 x 435
16 963
678,5
210 171
CTE 53H3 ED
3,65
1,28
9
1030 x 479 x 435
18 765
750,6
210 172
CTE 75H3 ED
4,45
1,28
8
1030 x 479 x 435
21 166
846,7
210 173
CTE 80H3 ED
5,50
1,8
11
1380 x 479 x 435
23 643
945,7
210 174
CTE 113H3 ED
6,69
1,8
10
1380 x 479 x 435
26 921
1 076,8
210 175
CTE 116H3 ED
7,86
2,7
14
1230 x 579 x 500
30 624
1 224,9
210 176
CTE 150H3 ED
8,92
2,4
12
1730 x 479 x 435
31 374
1 255,0
210 177
CTE 174H3 ED
11,78
3,99
16
1680 x 579 x 500
39 981
1 599,2
210 178
CTE 233H3 ED
15,78
5,25
18
2130 x 579 x 500
51 015
2 040,6
210 179
CTE 353A4 ED
20,72
6,3
17
1975 x 579 x 550
65 125
2 605,0
210 180
CTE 354E4 ED
23,26
6,3
20
2525 x 579 x 550
70 905
2 836,2
Výparníky LUVATA (ECO) - DFE
Rozteče lamel 3,5 mm, bez el. odtávání, vysoké otáčky ventilátorů
Výkon (kW), R404A
Objednací
číslo
Označení
210 135
DFE 31EH3
DT1 = 10K
t₀ = - 8°C
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
2x7
885 x 860 x 283
18 064
722,6
T. room = + 2°C
3,95
210 048
DFE 32EH3
7,38
2x8
1435 x 860 x 288
28 097
1 123,9
210 049
DFE 33EH3
11,32
2x9
1985 x 860 x 293
39 030
1 561,2
210 050
DFE 34EH3
15,08
2 x 10
2535 x 860 x 298
49 213
1 968,5
210 045
DFE 35EH3
19,12
2 x 12
3085 x 860 x 303
62 498
2 499,9
210 181
DFE 36EH3
21,53
2 x 14
3635 x 860 x 308
74 483
2 979,3
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
38
Výparníky LUVATA (ECO) - DFE
Rozteče lamel 3,5 mm, s el. odtáváním, vysoké otáčky ventilátorů
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Výkon (kW)
Objednací
číslo
DT1 = 10K
Označení
Příkon odtávání
(kW)
t₀ = - 8°C
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
T. room = + 2°C
210 182
DFE 31EH3 ED
3,95
1,5
2x7
885 x 860 x 283
21 467
858,7
210 047
DFE 32EH3 ED
7,38
3
2x8
1435 x 860 x 288
31 474
1 259,0
210 046
DFE 33EH3 ED
11,32
4,5
2x9
1985 x 860 x 293
43 133
1 725,3
210 054
DFE 34EH3 ED
15,08
6
2 x 10
2535 x 860 x 298
53 842
2 153,7
210 183
DFE 35EH3 ED
19,12
7,5
2 x 12
3085 x 860 x 303
67 753
2 710,1
210 051
DFE 36EH3 ED
21,53
8,6
2 x 14
3635 x 860 x 308
80 387
3 215,5
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Rozteče lamel 7,0 mm, bez el. odtávání, vysoké otáčky ventilátorů
Výkon (kW), R404A
Objednací
číslo
DT1 = 10K
Označení
t₀ = - 8°C
T. room = + 2°C
210 184
DFE 31EL7
2,89
2x8
885 x 860 x 283
17 764
710,6
210 053
DFE 32EL7
5,60
2x9
1435 x 860 x 288
26 871
1 074,8
210 185
DFE 33EL7
8,58
2 x 10
1985 x 860 x 293
38 055
1 522,2
210 186
DFE 34EL7
11,34
2 x 11
2535 x 860 x 298
47 787
1 911,5
210 187
DFE 35EL7
13,77
2 x 13
3085 x 860 x 303
61 047
2 441,9
210 052
DFE 36EL7
16,71
2 x 15
3635 x 860 x 308
71 906
2 876,2
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Rozteče lamel 7,0 mm, s el. odtáváním, vysoké otáčky ventilátorů
Výkon (kW)
Objednací
číslo
DT1 = 10K
Označení
t₀ = - 8°C
Příkon odtávání
(kW)
T. room = + 2°C
210 188
DFE 31EL7 ED
2,89
1,5
2x8
885 x 860 x 283
21 141
845,7
210 044
DFE 32EL7 ED
5,60
3
2x9
1435 x 860 x 288
30 449
1 217,9
210 055
DFE 33EL7 ED
8,58
4,5
2 x 10
1985 x 860 x 293
42 008
1 680,3
210 136
DFE 34EL7 ED
11,34
6
2 x 11
2535 x 860 x 298
52 165
2 086,6
210 189
DFE 35EL7 ED
13,77
7,5
2 x 13
3085 x 860 x 303
66 176
2 647,1
210 095
DFE 36EL7 ED
16,71
8,6
2 x 15
3635 x 860 x 308
77 710
3 108,4
*Ostatní ceny výrobků dle katalogu LUVATA (ECO) (výparníků, kondenzátorů) na přání.
39
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Objednací
číslo
Označení
Určeno pro
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
210 079
Motor ventilátoru
EP, EVS, MIC
1 142
45,7
210 190
Motor ventilátoru
CTE 26H3, 38H3, 53H3, 75H3, 80H3, 113H3, 150H3
2 027
81,1
210 191
Motor ventilátoru
CTE 20M6, 29M6, 41M6, 58M6, 63M6, 86M6, 115M6
2 027
81,1
210 192
Motor ventilátoru
CTE 16L8, 23L8, 34L8, 45L8, 51L8, 68L8, 90L8
2 027
81,1
210 193
Ventilátor
CTE 116H3, 174H3, 233H3, 291H3, 349H3
6 780
271,2
210 194
Ventilátor
CTE 96M6, 145M6, 194M6, 243M6, 291M6
6 780
271,2
210 195
Ventilátor
CTE 84L8, 125L8, 158L8, 209L8, 254L8
6 780
271,2
210 196
Ventilátor
DFE
7 581
303,2
Objednací
číslo
Označení
Určeno pro
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
210 082
Topná tyč
EP 80, 100
707
28,3
210 083
Topná tyč
EP 200
789
31,5
210 084
Topná tyč
EP 300
1 061
42,4
210 059
Topná tyč
EVS 60
707
28,3
210 060
Topná tyč
EVS 100
789
31,5
210 061
Topná tyč
EVS 130, 200
789
31,5
210 062
Topná tyč
EVS 180
1 088
43,5
210 063
Topná tyč
EVS 290, 390
1 088
43,5
210 197
Topná tyč
MIC 100
897
35,9
210 064
Topná tyč
MIC 160
1 278
51,1
210 065
Topná tyč
MIC 200
1 278
51,1
210 066
Topná tyč
MIC 300
1 360
54,4
210 068
Topná tyč
MIC 400
1 713
68,5
210 067
Topná tyč
MIC 500
1 985
79,4
210 198
Topná tyč
CTE 26H3, 38H3, 20M6, 29M6 - výměník, odkapní vana
1 776
71,1
210 199
Topná tyč
CTE 53H3, 75H3, 41M6, 58M6 – výměník, odkapní vana
1 851
74,1
210 200
Topná tyč
CTE 80H3, 113H3, 63M6, 86M6 – výměník, odkapní vana
2 177
87,1
210 201
Topná tyč
CTE 150H3, 115M6 – výměník, odkapní vana
2 477
99,1
210 202
Topná tyč
CTE 174H3, 145M6 – HP výměník, odkapní vana
2 477
99,1
210 203
Topná tyč
CTE 174H3, 145M6 – LP výměník
2 477
99,1
210 204
Topná tyč
CTE 233H3, 194M6 – HP výměník, odkapní vana
2 802
112,1
210 205
Topná tyč
CTE 233H3, 194M6 – LP výměník
2 802
112,1
210 206
Topná tyč
DFE 32 EH 3 / 32 EL 7 – výměník, odkapní vana
2 327
93,1
210 207
Topná tyč
DFE 33 EH 3 / 33 EL 7 – výměník, odkapní vana
2 877
115,1
210 208
Topná tyč
DFE 34 EH 3 / 34 EL 7 – výměník, odkapní vana
3 578
143,1
210 209
Topná tyč
DFE 35 EH 3 / 35 EL 7 – výměník, odkapní vana
4 078
163,1
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Náhradní díly pro výparníky
LUVATA (ECO)
40
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Výparníky
ALFA LAVAL - Optigo CC
Výkon (kW), R404A
Objednací
číslo
DT1 = 10K
Označení
Dofuk
(m)
t₀ = - 8°C
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
T. room = + 2°C
260 087
CCE 251A 4,0
2,4
8,0
840 x 450 x 393
16 913
676,5
260 088
CCE 252A 4,0
4,5
11,5
1340 x 450 x 393
21 867
874,7
260 089
CCE 252B 4,0
6,2
11,1
1340 x 450 x 393
24 469
978,8
260 090
CCE 351B 4,0
5,5
11,4
840 x 495 x 585
23 093
923,7
260 091
CCE 352A 4,0
7,9
17,3
1340 x 495 x 585
27 221
1 088,8
260 092
CCE 352B 4,0
10,7
16,2
1340 x 495 x 585
33 626
1 345,0
260 093
CCE 353A 4,0
12,0
21,3
1840 x 495 x 585
38 405
1 536,2
260 094
CCE 353B 4,0
15,4
20,0
1840 x 495 x 585
43 959
1 758,4
260 095
CCE 354B 4,0
20,9
23,1
2340 x 495 x 585
57 319
2 292,8
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Rozteč lamel 4mm, s elektrickým odtáváním/ Nejvyšší rychlost otáčení ventilátorů
Výkon (kW)
Objednací
číslo
Označení
Příkon odtávání
(kW)
DT1 = 10K
t₀ = - 8°C
Blok a vana
T. room = + 2°C
260 257
CCE 251A E 4,0
2,4
1,26
8,0
840 x 450 x 393
19 991
799,6
260 258
CCE 252A E 4,0
4,5
2,28
11,5
1340 x 450 x 393
25 320
1 012,8
260 259
CCE 252B E 4,0
6,2
2,28
11,1
1340 x 450 x 393
27 922
1 116,9
260 260
CCE 351B E 4,0
5,5
2,1
11,4
840 x 495 x 585
26 996
1 079,8
260 261
CCE 352A E 4,0
7,9
3,8
17,3
1340 x 495 x 585
31 725
1 269,0
260 262
CCE 352B E 4,0
10,7
3,8
16,2
1340 x 495 x 585
38 130
1 525,2
260 263
CCE 353A E 4,0
12,0
5,6
21,3
1840 x 495 x 585
43 284
1 731,3
260 264
CCE 353B E 4,0
15,4
5,6
20,0
1840 x 495 x 585
48 838
1 953,5
260 265
CCE 354B E 4,0
20,9
7,35
23,1
2340 x 495 x 585
62 423
2 496,9
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
8,1
840 x 450 x 393
16 763
670,5
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Rozteč lamel 4mm, bez elektrického odtávání/ Nejvyšší rychlost otáčení ventilátorů
Rozteč lamel 5,5mm, bez elektrického odtávání/ Nejvyšší rychlost otáčení ventilátorů
Výkon (kW), R404A
Objednací
číslo
Označení
DT1 = 10K
t₀ = - 8°C
T. room = + 2°C
260 096
CCE 251A 5,5
2,0
260 097
CCE 251B 5,5
2,7
7,8
840 x 450 x 393
17 439
697,5
260 098
CCE 252A 5,5
3,9
11,7
1340 x 450 x 393
21 692
867,7
260 099
CCE 252B 5,5
5,2
11,3
1340 x 450 x 393
24 244
969,8
260 100
CCE 253B 5,5
7,6
13,9
1840 x 495 x 585
30 173
1 206,9
260 101
CCE 351A 5,5
3,5
12,3
840 x 495 x 585
19 991
799,6
260 102
CCE 351B 5,5
4,8
11,7
840 x 495 x 585
22 893
915,7
260 103
CCE 352A 5,5
6,7
17,7
1340 x 495 x 585
26 946
1 077,8
260 104
CCE 352B 5,5
9,1
17,2
1340 x 495 x 585
33 301
1 332,0
260 105
CCE 353A 5,5
10,0
21,7
1840 x 495 x 585
38 055
1 522,2
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
42
Výparníky ALFA LAVAL - Optigo CC
Rozteč lamel 5,5mm, bez elektrického odtávání/ Nejvyšší rychlost otáčení ventilátorů
Výkon (kW), R404A
Objednací
číslo
DT1 = 10K
Označení
t₀ = - 8°C
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Výparníky, výměníky a kondenzátory
T. room = + 2°C
260 106
CCE 353B 5,5
13,6
20,6
1840 x 495 x 585
43 559
1 742,4
260 107
CCE 354A 5,5
13,1
25,2
2340 x 495 x 585
46 886
1 875,5
260 108
CCE 354B 5,5
17,8
23,9
2340 x 495 x 585
56 769
2 270,8
260 109
CCE 402B 5,5
13,4
21,7
1600 x 630 x 685
45 911
1 836,4
260 110
CCE 403B 5,5
20,7
26,6
2200 x 630 x 685
59 271
2 370,8
260 111
CCE 403C 5,5
22,7
24,8
2200 x 630 x 685
69 154
2 766,1
260 112
CCE 502B 5,5
24,7
33,9
2230 x 650 x 830
75 383
3 015,3
260 113
CCE 502C 5,5
29,9
32,8
2230 x 650 x 830
81 238
3 249,5
260 114
CCE 503B 5,5
36,4
41,6
3080 x 650 x 830
106 132
4 245,3
260 115
CCE 503C 5,5
41,4
40,3
3080 x 650 x 830
121 644
4 865,8
260 116
CCE 504B 5,5
45,2
48,1
3930 x 650 x 830
131 902
5 276,1
260 117
CCE 504C 5,5
54,1
46,5
3930 x 650 x 830
153 644
6 145,8
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Rozteč lamel 5,5mm, s elektrickým odtáváním/ Nejvyšší rychlost otáčení ventilátorů
Výkon (kW)
Objednací
číslo
DT1 = 7K
Označení
t₀ = - 27°C
T. room = - 20°C
43
Příkon odtávání
(kW)
Blok a vana
260 266
CCE 251A E 5,5
1,2
1,26
8,1
840 x 450 x 393
19 840
793,6
260 267
CCE 251B E 5,5
1,6
1,26
7,8
840 x 450 x 393
20 516
820,6
260 268
CCE 252A E 5,5
2,3
2,28
11,7
1340 x 450 x 393
25 144
1 005,8
260 269
CCE 252B E 5,5
3,1
2,28
11,3
1340 x 450 x 393
27 696
1 107,9
260 270
CCE 253B E 5,5
4,5
3,36
13,9
1840 x 495 x 585
34 001
1 360,1
260 271
CCE 351A E 5,5
2,1
2,1
12,3
840 x 495 x 585
23 894
955,7
260 272
CCE 351B E 5,5
2,8
2,1
11,7
840 x 495 x 585
26 796
1 071,8
260 273
CCE 352A E 5,5
4,0
3,8
17,7
1340 x 495 x 585
31 449
1 258,0
260 274
CCE 352B E 5,5
6,1
3,8
17,2
1340 x 495 x 585
37 804
1 512,2
260 275
CCE 353A E 5,5
5,9
5,6
21,7
1840 x 495 x 585
42 933
1 717,3
260 276
CCE 353B E 5,5
7,8
5,6
20,6
1840 x 495 x 585
48 438
1 937,5
260 277
CCE 354A E 5,5
7,7
7,35
25,2
2340 x 495 x 585
51 990
2 079,6
260 278
CCE 354B E 5,5
10,5
7,35
23,9
2340 x 495 x 585
61 873
2 474,9
260 279
CCE 402B E 5,5
7,9
5,28
21,7
1600 x 630 x 685
55 518
2 220,7
260 280
CCE 403B E 5,5
12,2
7,74
26,6
2200 x 630 x 685
69 404
2 776,2
260 281
CCE 403C E 5,5
13,9
11,61
24,8
2200 x 630 x 685
79 286
3 171,5
260 282
CCE 502B E 5,5
14,2
7,32
33,9
2230 x 650 x 830
86 642
3 465,7
260 283
CCE 502C E 5,5
17,7
10,98
32,8
2230 x 650 x 830
92 497
3 699,9
260 284
CCE 503B E 5,5
21,5
10,86
41,6
3080 x 650 x 830
118 292
4 731,7
260 285
CCE 503C E 5,5
24,6
16,29
40,3
3080 x 650 x 830
133 804
5 352,2
260 286
CCE 504B E 5,5
26,7
14,4
48,1
3930 x 650 x 830
145 488
5 819,5
260 287
CCE 504C E 5,5
32,0
21,6
46,5
3930 x 650 x 830
167 230
6 689,2
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Výparníky ALFA LAVAL - Optigo CC
Rozteč lamel 7mm, bez elektrického odtávání/ Nejvyšší rychlost otáčení ventilátorů
Výkon (kW), R404A
Objednací
číslo
Označení
DT1 = 10K
t₀ = - 8°C
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
260 118
CCE 251A 7,0
1,7
8,2
840 x 450 x 393
16 638
665,5
260 119
CCE 251B 7,0
2,3
8,0
840 x 450 x 393
17 288
691,5
260 120
CCE 252A 7,0
3,3
11,8
1340 x 450 x 393
21 492
859,7
260 121
CCE 252B 7,0
4,5
11,5
1340 x 450 x 393
24 044
961,7
260 122
CCE 253A 7,0
4,9
14,6
1840 x 450 x 393
27 571
1 102,9
260 123
CCE 253B 7,0
6,7
14,1
1840 x 450 x 393
29 923
1 196,9
260 124
CCE 351A 7,0
2,9
12,5
840 x 495 x 585
19 815
792,6
260 125
CCE 351B 7,0
4,1
12,0
840 x 495 x 585
22 693
907,7
260 126
CCE 352A 7,0
5,9
18,0
1340 x 495 x 585
26 721
1 068,8
260 127
CCE 352B 7,0
8,0
17,2
1340 x 495 x 585
33 001
1 320,0
260 128
CCE 353A 7,0
8,7
22,2
1840 x 495 x 585
37 704
1 508,2
260 129
CCE 353B 7,0
11,8
21,2
1840 x 495 x 585
43 158
1 726,3
260 130
CCE 354A 7,0
11,5
25,7
2340 x 495 x 585
46 436
1 857,4
260 131
CCE 354B 7,0
15,8
24,5
2340 x 495 x 585
56 269
2 250,7
260 132
CCE 402B 7,0
12,2
22,6
1600 x 630 x 685
45 460
1 818,4
260 133
CCE 403B 7,0
18,6
27,7
2200 x 630 x 685
58 696
2 347,8
260 134
CCE 403C 7,0
21,7
26,1
2200 x 630 x 685
68 478
2 739,1
260 135
CCE 502B 7,0
20,3
35,0
2230 x 650 x 830
74 633
2 985,3
260 136
CCE 502C 7,0
25,9
34,0
2230 x 650 x 830
80 437
3 217,5
260 137
CCE 503B 7,0
30,3
43,0
3080 x 650 x 830
105 081
4 203,3
260 138
CCE 503C 7,0
36,2
41,0
3080 x 650 x 830
120 443
4 817,7
260 139
CCE 504B 7,0
38,6
49,0
3930 x 650 x 830
130 601
5 224,1
260 140
CCE 504C 7,0
45,2
48,0
3930 x 650 x 830
152 118
6 084,7
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Výparníky, výměníky a kondenzátory
T. room = + 2°C
44
Výparníky ALFA LAVAL - Optigo CC
Rozteč lamel 7mm, s elektrickým odtáváním/ Nejvyšší rychlost otáčení ventilátorů
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Výkon (kW)
45
Objednací
číslo
DT1 = 7K
Označení
t₀ = - 27°C
T. room = - 20°C
Příkon odtávání
(kW)
Blok a vana
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
260 288
CCE 251A E 7,0
1,0
1,26
8,2
840 x 450 x 393
19 715
788,6
260 289
CCE 251B E 7,0
1,3
1,26
8,0
840 x 450 x 393
20 366
814,6
260 290
CCE 252A E 7,0
2,0
2,28
11,8
1340 x 450 x 393
24 944
997,8
260 291
CCE 252B E 7,0
2,7
2,28
11,5
1340 x 450 x 393
27 496
1 099,9
260 292
CCE 253A E 7,0
2,9
3,36
14,6
1840 x 450 x 393
31 399
1 256,0
260 293
CCE 253B E 7,0
4,0
3,36
14,1
1840 x 450 x 393
33 751
1 350,0
260 294
CCE 351A E 7,0
1,7
2,1
12,5
840 x 495 x 585
23 718
948,7
260 295
CCE 351B E 7,0
2,4
2,1
12,0
840 x 495 x 585
26 596
1 063,8
260 296
CCE 352A E 7,0
3,5
3,8
18,0
1340 x 495 x 585
31 224
1 249,0
260 297
CCE 352B E 7,0
4,7
3,8
17,2
1340 x 495 x 585
37 504
1 500,2
260 298
CCE 353A E 7,0
5,1
5,6
22,2
1840 x 495 x 585
42 583
1 703,3
260 299
CCE 353B E 7,0
7,0
5,6
21,2
1840 x 495 x 585
48 037
1 921,5
260 300
CCE 354A E 7,0
6,8
7,35
25,7
2340 x 495 x 585
51 540
2 061,6
260 301
CCE 354B E 7,0
9,3
7,35
24,5
2340 x 495 x 585
61 373
2 454,9
260 302
CCE 402B E 7,0
7,2
5,28
22,6
1600 x 630 x 685
55 068
2 202,7
260 303
CCE 403B E 7,0
11,0
7,74
27,7
2200 x 630 x 685
68 828
2 753,1
260 304
CCE 403C E 7,0
12,8
11,61
26,1
2200 x 630 x 685
78 611
3 144,4
260 305
CCE 502B E 7,0
12,0
7,32
35,0
2230 x 650 x 830
85 892
3 435,7
260 306
CCE 502C E 7,0
14,9
10,98
34,0
2230 x 650 x 830
91 696
3 667,8
260 307
CCE 503B E 7,0
17,9
10,86
43,0
3080 x 650 x 830
117 241
4 689,6
260 308
CCE 503C E 7,0
21,4
16,29
41,0
3080 x 650 x 830
132 603
5 304,1
260 309
CCE 504B E 7,0
22,8
14,4
49,0
3930 x 650 x 830
144 187
5 767,5
260 310
CCE 504C E 7,0
26,7
21,6
48,0
3930 x 650 x 830
165 703
6 628,1
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
ALFA LAVAL
Optigo CS
Výparníky
Výkon (kW), R404A
Objednací
číslo
DT1 = 10K
Označení
Dofuk
(m)
t₀ = - 8°C
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
T. room = + 2°C
260 141
CSEH201B 4,0
1,2
10
580 x 506 x 170
10 156
406,2
260 142
CSEH301B 4,0
1,9
10
762 x 523 x 281
14 020
560,8
260 143
CSEH202B 4,0
2,4
10
1030 x 506 x 170
14 228
569,1
260 144
CSEH301C 4,0
2,3
10
762 x 523 x 281
15 743
629,7
260 145
CSEH203B 4,0
3,7
10
1480 x 506 x 170
19 032
761,3
260 146
CSEH302B 4,0
3,6
10
1262 x 523 x 281
19 189
767,6
260 147
CSEH302C 4,0
4,6
10
1262 x 523 x 281
20 546
821,9
260 148
CSEH303B 4,0
5,7
10
1762 x 523 x 281
25 376
1 015,0
260 149
CSEH303C 4,0
6,5
10
1762 x 523 x 281
26 838
1 073,5
260 150
CSEH304B 4,0
7,2
10
2262 x 523 x 281
32 112
1 284,5
260 151
CSEH304C 4,0
8,9
10
2262 x 523 x 281
33 731
1 349,2
260 152
CSEH305B 4,0
8,4
10
2762 x 523 x 281
38 586
1 543,5
260 153
CSEH305C 4,0
10,5
10
2762 x 523 x 281
39 761
1 590,5
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Rozteč lamel 4,0 mm, bez el. odtávání/ Nejvyšší rychlost otáčení ventilátorů
Rozteč lamel 7,0 mm, s el. odtáváním/ Nejvyšší rychlost otáčení ventilátorů
Výkon (kW)
Objednací
číslo
Označení
DT1 = 7K
t₀ = - 27°C
T. room = - 20°C
Příkon odtávání
(kW)
Vana*
260 154
CSEH201B E 7,0
0,5
0,41
10,0
580 x 506 x 170
10 156
406,2
260 155
CSEH301B E 7,0
0,8
0,58
10,0
762 x 523 x 281
13 445
537,8
260 156
CSEH202B E 7,0
1,0
0,89
10,0
1030 x 506 x 170
14 228
569,1
260 157
CSEH301C E 7,0
1,1
0,58
10,0
762 x 523 x 281
14 698
587,9
260 158
CSEH203B E 7,0
1,6
1,36
10,0
1480 x 506 x 170
18 849
754,0
260 159
CSEH302B E 7,0
1,6
1,11
10,0
1262 x 523 x 281
18 902
756,1
260 160
CSEH302C E 7,0
2,1
1,11
10,0
1262 x 523 x 281
20 207
808,3
260 161
CSEH303B E 7,0
2,5
1,64
10,0
1762 x 523 x 281
24 593
983,7
260 162
CSEH303C E 7,0
3,1
1,64
10,0
1762 x 523 x 281
26 003
1 040,1
260 163
CSEH304B E 7,0
3,2
2,17
10,0
2262 x 523 x 281
30 180
1 207,2
260 164
CSEH304C E 7,0
4,2
2,17
10,0
2262 x 523 x 281
31 668
1 266,7
260 165
CSEH305B E 7,0
3,9
2,70
10,0
2762 x 523 x 281
35 166
1 406,7
260 166
CSEH305C E 7,0
5,1
2,70
10,0
2762 x 523 x 281
36 811
1 472,4
* Optigo řada CS díky své kompaktní geometrii a přímému kontaktu s lamelami má el. odtávání jen ve vaně.
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
46
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Kondenzátory
ALFA LAVAL - AlfaBlue Junior AG
*Výkon (kW), R404A
Objednací
číslo
Označení
260 167
AGS351B
5,7
-
260 168
AGS352B
10,3
-
260 169
AGS353B
17,0
-
260 170
AGS354B
20,7
-
260 171
AGS356B
34,0
260 172
AGS401B
260 173
AGS402B
260 174
AGS403B
20,3
260 175
AGS501B
15,1
260 176
AGS502B
30,4
260 177
AGS503B
260 178
AGS504B
260 184
AGL351B
260 185
260 186
*1
*2
*3
Akustický tlak v 10 m
(dB(A))
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
*Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
*1
*2
*3
-
36,0
-
-
770x390x529
26 796
1 071,8
-
39,0
-
-
1370x390x529
37 129
1 485,2
-
41,0
-
-
1970x390x529
46 036
1 841,4
-
42,0
-
-
1417x450x1034
69 554
2 782,2
-
-
44,0
-
-
2017x450x1034
87 918
3 516,7
6,5
-
-
40,0
-
-
780x362x555
27 171
1 086,8
13,0
-
-
43,0
-
-
1380x362x555
38 705
1 548,2
-
-
45,0
-
-
1980x362x555
48 863
1 954,5
15,5
14,2
44,0
44,0
41,0
1115x470x828
39 531
1 581,2
31,1
28,4
47,0
47,0
44,0
2015x470x828
62 048
2 481,9
45,6
46,7
42,7
49,0
49,0
46,0
2915x470x828
86 192
3 447,7
63,5
65,0
59,4
50,0
50,0
47,0
3815x470x828
121 194
4 847,8
4,1
-
-
27,0
-
-
770x390x529
25 970
1 038,8
AGL352B
8,5
-
-
30,0
-
-
1370x390x529
37 404
1 496,2
AGL353B
12,2
-
-
32,0
-
-
1970x390x529
46 111
1 844,4
260 187
AGL354B
17,0
-
-
33,0
-
-
1417x450x1034
69 554
2 782,2
260 188
AGL356B
24,5
-
-
35,0
-
-
2017x450x1034
87 918
3 516,7
260 340
AGL401B
5,3
-
-
30,0
-
-
780x362x555
27 171
1 086,8
260 341
AGL402B
10,1
-
-
33,0
-
-
1380x362x555
38 705
1 548,2
260 342
AGL403B
16,1
-
-
35,0
-
-
1980x362x555
48 863
1 954,5
260 343
AGQ501B
9,7
9,8
8,7
27,0
29,0
25,0
1115x470x828
39 531
1 581,2
260 344
AGQ502B
18,7
18,9
16,8
30,0
32,0
28,0
2015x470x828
61 573
2 462,9
260 345
AGQ503B
29,5
29,9
26,5
32,0
34,0
30,0
2915x470x828
85 366
3 414,6
260 346
AGQ504B
38,9
39,5
35,0
33,0
35,0
31,0
3815x470x828
110 561
4 422,4
260 347
AGQ631B
15,8
16,6
-
34,0
31,0
-
1261x750x1034
46 986
1 879,5
260 348
AGQ632B
31,6
33,3
-
37,0
34,0
-
2261x750x1034
72 431
2 897,2
260 349
AGQ633B
47,5
50,0
-
39,0
36,0
-
3261x750x1034
108 209
4 328,4
260 350
AGQ634B
65,6
69,0
-
40,0
37,0
-
4261x750x1034
142 711
5 708,4
260 351
AGQ635B
76,8
80,7
-
41,0
38,0
-
5261x750x1034
182 492
7 299,7
* Nominální výkon dle normy ENV327 (R404A, teplota vzduchu na vstupu 25°C, kondenzační teplota 40°C, přehřátí 25K, podchlazení <3K)
* Cena zahrnuje rozvaděč s plynulou regulací otáček, v provedení 1 fáze
* 1 - ventilátory zapojeny 230V/1Ph/50Hz
* 2 - ventilátory zapojeny do trojůhelníku 400V/3Ph/50Hz
* 3 - ventilátory zapojeny do hvězdy 400V/3Ph/50Hz
47
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Objednací
číslo
*Výkon (kW), R404A
Označení
*1
*2
*3
Akustický tlak v 10 m
(dB(A))
*1
*2
*3
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
*Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
260 352
AGS501B
15,1
15,5
14,2
44,0
44,0
41,0
1115x470x828
56 669
2 266,8
260 353
AGS502B
30,4
31,1
28,4
47,0
47,0
44,0
2015x470x828
79 061
3 162,5
260 354
AGS503B
45,6
46,7
42,7
49,0
49,0
46,0
2915x470x828
103 405
4 136,2
260 355
AGS504B
63,5
65,0
59,4
50,0
50,0
47,0
3815x470x828
129 275
5 171,0
260 356
AGS631B
-
22,9
20,2
-
48,0
44,0
1261x750x1034
75 634
3 025,3
260 357
AGS632B
-
46,0
40,6
-
51,0
47,0
2261x750x1034
102 479
4 099,2
260 358
AGS633B
-
69,1
61,0
-
53,0
49,0
3261x750x1034
139 808
5 592,3
260 359
AGS634B
-
84,7
74,9
-
54,0
50,0
4261x750x1034
175 836
7 033,5
260 360
AGS635B
-
111,6
98,5
-
55,0
51,0
5261x750x1034
200 105
8 004,2
260 361
AGQ501B
9,7
9,8
8,7
27,0
29,0
25,0
1115x470x828
56 669
2 266,8
260 362
AGQ502B
18,7
18,9
16,8
30,0
32,0
28,0
2015x470x828
79 061
3 162,5
260 363
AGQ503B
29,5
29,9
26,5
32,0
34,0
30,0
2915x470x828
103 405
4 136,2
260 364
AGQ504B
38,9
39,5
35,0
33,0
35,0
31,0
3815x470x828
129 275
5 171,0
260 365
AGQ631B
15,8
16,6
-
34,0
31,0
-
1261x750x1034
75 634
3 025,3
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
*Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Objednací
číslo
*Výkon (kW), R404A
Označení
*1
*2
*3
Akustický tlak v 10 m
(dB(A))
*1
*2
*3
260 366
AGQ632B
31,6
33,3
-
37,0
34,0
-
2261x750x1034
102 479
4 099,2
260 367
AGQ633B
47,5
50,0
-
39,0
36,0
-
3261x750x1034
139 808
5 592,3
260 368
AGQ634B
65,6
69,0
-
40,0
37,0
-
4261x750x1034
175 836
7 033,5
260 369
AGQ635B
76,8
80,7
-
41,0
38,0
-
5261x750x1034
217 519
8 700,7
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Kondenzátory ALFA LAVAL - AlfaBlue
Junior AG
* Nominální výkon v souladu s normou ENV327 (R404A, teplota vzduchu na vstupu 25°C, kondenzační teplota 40°C, přehřátí 25K, podchlazení <3K)
* Cena zahrnuje rozvaděč s plynulou regulací otáček, v provedení 3 fáze
* 1 - ventilátory zapojeny 230V/1Ph/50Hz
* 2 - ventilátory zapojeny do trojůhelníku 400V/3Ph/50Hz
* 3 - ventilátory zapojeny do hvězdy 400V/3Ph/50Hz
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
48
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Deskové výparníky
ALFA LAVAL - řada AC
Objednací
číslo
Označení
R404A
Tev = - 15°C
R404A
Tev = - 10°C
R407C
Tev = + 5°C
- 5°C/ - 10°C
0°C/ - 5°C
12°C/ 7°C
35%
30%
Etylenglykol
Etylenglykol
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Voda
*1
*2
*3
*1
*2
*3
*1
*2
*3
260 001
AC-30EQ-10H
1,7
340
27
2,0
350
27
3,0
230
36
6 387
255,5
260 002
AC-30EQ-14H
2,6
350
28
3,0
350
37
4,3
210
37
7 062
282,5
260 003
AC-30EQ-20H
3,9
350
30
4,4
340
32
6,1
190
37
8 097
323,9
260 004
AC-30EQ-24H
4,7
340
30
5,4
340
34
7,4
190
38
8 749
350,0
260 012
AC-30EQ-30H
6,0
340
31
7,0
350
36
9,0
170
37
9 806
392,2
260 014
AC-30EQ-54H
11,2
340
34
12,9
340
38
16,3
160
37
13 854
554,2
260 189
AC-70X-20M
10,0
320
34
11,0
300
36
11,5
100
23
12 617
504,7
260 190
AC-70X-30M
15,0
300
35
16,0
260
35
18,0
100
26
16 216
648,6
260 191
AC-70X-40M
20,0
290
35
22,0
270
38
24,0
100
27
19 860
794,4
260 005
AC-70X-50M
26,0
310
37
27,0
250
35
30,5
100
26
24 133
965,3
260 192
AC-70X-60M
31,0
300
37
33,0
260
37
36,0
95
26
27 754
1 110,2
260 193
AC-70X-70M
36,0
300
37
38,0
250
37
41,5
90
27
31 420
1 256,8
260 194
AC-70X-80M
39,0
251
35
41,0
270
35
46,0
100
26
35 266
1 410,6
260 195
AC-70X-100M
45,0
230
30
48,0
200
33
53,0
75
25
42 306
1 692,2
260 196
AC-70X-120M
50,0
200
26
55,0
180
33
58,0
62
23
49 638
1 985,5
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
* 1 - Vypařovací výkon (kW)
* 2 - Tlaková ztráta chladivo (kPa)
* 3 - Tlaková ztráta chlazená kapalina (kPa)
Objednací
číslo
49
Označení
Určeno pro
260 205
Izolace
AC-30EQ-10H/14H
1 476
59,0
260 041
Izolace
AC-30EQ-20H/24H
1 501
60,0
260 206
Izolace
AC-30EQ-30H
1 551
62,0
260 207
Izolace
AC-30EQ-54H
1 626
65,1
260 208
Izolace
AC-70X-20M
1 751
70,1
260 209
Izolace
AC-70X-30M
1 851
74,1
260 210
Izolace
AC-70X-40M
1 926
77,1
260 038
Izolace
AC-70X-50M
2 002
80,1
260 211
Izolace
AC-70X-60M
2 077
83,1
260 212
Izolace
AC-70X-70M
2 227
89,1
260 239
Izolace
AC-70X-80M
2 227
89,1
260 045
Izolace
AC-70X-100M
3 102
124,1
260 256
Izolace
AC-70X-120M
3 428
137,1
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Objednací
číslo
Označení
Připojení
(strana chladiva/ strana vody)
Výkon
(kW)
Tlak. ztráta na
straně vody (kPa)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
260 197
ACH16-14H
18mm páj./ 3/4“ vněj. závit
1,7
1,4
5 263
210,5
260 030
ACH16-28H
18mm páj./ 3/4“ vněj. závit
3,7
1,8
8 434
337,4
260 001
AC-30EQ-10H
1/2“, 7/8“ páj./ 1“ vněj. závit
3,7
47
6 387
255,5
260 002
AC-30EQ-14H
1/2“, 7/8“ páj./ 1“ vněj. závit
5,3
49
7 062
282,5
260 003
AC-30EQ-20H
1/2“, 7/8“ páj./ 1“ vněj. závit
7,6
49
8 097
323,9
260 004
AC-30EQ-24H
1/2“, 7/8“ páj./ 1“ vněj. závit
9
48
8 749
350,0
260 012
AC-30EQ-30H
1/2“, 7/8“ páj./ 1“ vněj. závit
10,8
45
9 806
392,2
260 198
AC-30EQ-36H
1/2“, 7/8“ páj./ 1“ vněj. závit
13
46
10 818
432,7
260 013
AC-30EQ-40H
1/2“, 7/8“ páj./ 1“ vněj. závit
14,3
45
11 515
460,6
260 199
AC-30EQ-44H
1/2“, 7/8“ páj./ 1“ vněj. závit
16,5
49
12 213
488,5
260 014
AC-30EQ-54H
5/8“, 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
20
49
13 854
554,2
260 200
AC-30EQ-60H
5/8“, 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
22,2
49
14 912
596,5
260 201
AC-30EQ-70H
5/8“, 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
25,3
48
16 576
663,0
260 202
AC-30EQ-80H
5/8“, 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
29
49
18 285
731,4
260 203
AC-30EQ-90H
5/8“, 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
32
49
20 084
803,4
260 204
AC-30EQ-100H
5/8“, 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
35,5
50
21 726
869,1
260 189
AC-70X-20M
5/8“, 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
15,5
34
12 617
504,7
260 190
AC-70X-30M
5/8“, 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
24
38
16 216
648,6
260 191
AC-70X-40M
5/8“, 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
31
38
19 860
794,4
260 005
AC-70X-50M
5/8“, 1“ 3/8 páj./ 1“ 1/4 vněj. závit
40
35
24 133
965,3
260 192
AC-70X-60M
5/8“, 1“ 3/8 páj./ 1“ 1/4 vněj. závit
49
41
27 754
1 110,2
260 193
AC-70X-70M
5/8“, 1“ 3/8 páj./ 1“ 1/4 vněj. závit
58
44
31 420
1 256,8
260 194
AC-70X-80M
7/8“, 1“ 3/8 páj./ 1“ 1/4 vněj. závit
67
47
35 266
1 410,6
260 195
AC-70X-100M
7/8“, 1“ 3/8 páj./ 1“ 1/4 vněj. závit
82
48
42 306
1 692,2
260 196
AC-70X-120M
7/8“, 1“ 3/8 páj./ 1“ 1/4 vněj. závit
100
59
49 638
1 985,5
260 213
CB30-10H
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
3
3,6
7 085
283,4
260 214
CB30-14H
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
4,7
4,5
7 984
319,4
260 215
CB30-20H
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
7
5
9 311
372,5
260 216
CB30-24H
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
8,5
5,3
10 098
403,9
260 217
CB30-30H
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
10,8
5,7
11 493
459,7
260 218
CB30-34H
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
12,3
5,9
12 460
498,4
260 219
CB30-40H
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
14,5
7,1
13 720
548,8
260 220
CB30-50H
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
18,5
7,2
15 924
636,9
260 221
CB30-60H
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
22,5
10,5
18 218
728,7
260 222
CB30-70H
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
26,3
9,3
20 444
817,8
260 223
CB30-100H
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
38
14
27 057
1 082,3
260 224
CB60-10H-F
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
8
43
9 604
384,1
260 225
CB60-20H-F
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
17
50
13 000
520,0
260 031
CB60-30H-F
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
28
63
16 351
654,0
260 226
CB60-40H-F
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
40
76
19 725
789,0
260 227
CB60-50H-F
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
50
81
23 076
923,0
260 228
CB60-60H-F
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
60
87
26 449
1 058,0
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Deskové kondenzátory
ALFA LAVAL - řada AC, CB
PN do 32 bar, měřeno při Tair 25°C a Tcond. 40°C
Studená strana:
Teplá strana:
Voda: Ohřev 40°C --> 45°C
Vstupní teplota
Kondenzační teplota
www.beijerref.cz
Chladivo
Chladivo
Chladivo
R407C
R134a
R404a
70°C
70°C
70°C
51°C
49,5°C
50°C
www.beijerref.sk
50
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Deskové kondenzátory
ALFA LAVAL - řada ACH, CBH
51
Objednací
číslo
Označení
Připojení
(strana
chladiva/ strana vody)
Výkon
(kW)
Tlak. ztráta na
straně vody (kPa)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
260 230
ACH-30EQ-60H
1“ 1/8, 5/8“ páj./ 7/8“ páj.
17
31
16 576
663,0
260 231
ACH-30EQ-80H
1“ 1/8, 5/8“ páj./ 7/8“ páj.
24
37
20 354
814,2
260 232
ACH-70X-50H
1“ 3/8, 5/8“ páj./ 1“ 1/8 páj.
18,5
36
20 489
819,6
260 233
ACH-70X-70H
1“ 3/8, 5/8“ páj./ 1“ 1/8 páj.
30
38
24 853
994,1
260 234
ACH-70X-90H
1“ 3/8, 7/8“ páj./ 1“ 3/8 páj.
54
38
40 484
1 619,4
260 235
ACH-70X-110H
1“ 3/8, 7/8“ páj./ 1“ 3/8 páj.
67
43
47 861
1 914,4
260 236
CBH30-30H
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
7
3
13 652
546,1
260 237
CBH30-40H
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
10
3
15 766
630,6
260 238
CBH30-50H
2 x 1“ 1/8 páj./ 1“ vněj. závit
13
4
17 925
717,0
PN do 45 bar, měřeno při Tair 25°C a Tcond. 40°C
Chladivo
Studená strana:
Teplá strana:
Voda: Ohřev 40°C --> 45°C
Vstupní teplota
75°C
Kondenzační teplota
48°C
R410A
Na další sortiment deskových výměníků a ostatního sortimentu (kondenzátory, výparníky, sběrače, trubkové výměníky atd.) společnosti ALFA LAVAL Vám rádi zpracujeme nabídku na požádání.
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Označení
Celková plocha m²
Výkon W
DT 10 °C
Průtok
vzduchu
m3/h
Rozměry mm
AxBxE
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
210 119
EVC 0,8 N
1,81
300
235
400 x 340 x 83
3 905
156,2
210 121
EVC 1 N
1,95
390
225
400 x 365 x 83
4 105
164,2
210 124
EVP 1 N
1,95
390
225
400 x 365 x 83
4 105
164,2
210 120
EVC 2 N
2,58
480
220
400 x 415 x 83
4 388
175,5
210 125
EVP 2 N
2,58
480
220
400 x 415 x 83
4 388
175,5
210 122
EVC 3 N
3,22
540
210
400 x 465 x 83
4 641
185,6
210 126
EVP 3 N
3,22
540
210
400 x 465 x 83
4 641
185,6
210 123
EVC 4 N
3,85
600
200
400 x 515 x 83
5 080
203,2
210 127
EVP 4 N
3,85
600
200
400 x 515 x 83
5 080
203,2
Objednací
číslo
EVC
www.beijerref.cz
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Výparníky SICAF
EVP
www.beijerref.sk
52
Výparníky, výměníky a kondenzátory
GVHX / GVVX
Kondenzátory s technologií microox®
- Excelentní poměr cena – výkon
- Optimalizované opláštění s integrovanými oky pro
manipulaci pomocí jeřábu
- Teplosměnný blok microox®
- Provozní tlak až do 41 bar
- Redukované množství chladiva
- Redukovaná hmotnost jednotky
- Dostupné pro horizontální a vertikální instalace
inside
GDF
Ploché výparníky
-
EC ventilátory jako standard
Až o 70% menší spotřeba energie
Dvě přednastavené rychlosti
Malá výška
Certifikace TUV HACCP
Jednoduché na údržbu
Vhodné pro mrazírenské prostory
GACC
Kubické výparníky
- Vysoce účinný chladič vzduchu s vystřídanými
trubkami pro dosažení velkého výkonu
- 22 modelů pro výkony mezi 1.5 a 81 kW
- Kompaktní rozměry
- Redukované náklady na dopravu díky menším rozměrům
- Opláštění z AlMg, práškově lakováno
- Sklopná vana vč. vytápění pro snadné čištění
www.beijerref.cz
- Boční kryt s panty
www.beijerref.sk
Rozteč lamel 4,0 mm, bez el. odtávání
Výkon (kW), R404A
Objednací
číslo
Označení
DT1 = 10K
t₀ = - 8°C
T. room = + 2°C
Příkon el.
odtávání
(kW)
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
450 005
GDF 020.1A/14-AN150
1,1
−
6
680 x 580 x 230
10 470
418,8
450 007
GDF 030.1A/14-AN150
1,7
−
7
960 x 580 x 230
13 407
536,3
450 008
GDF 030.1B/14-AN150
2,4
−
7
960 x 580 x 230
15 528
621,1
450 009
GDF 030.1C/14-AN150
3,1
−
7
960 x 580 x 330
17 106
684,2
Příkon el.
odtávání
(kW)
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
0,59
6
680 x 580 x 230
12 483
499,3
Rozteč lamel 4,0 mm, s el. odtáváním
Výkon (kW), R404A
Objednací
číslo
Označení
DT1 = 10K
t₀ = - 8°C
T. room = + 2°C
450 012
GDF 020.1A/14-EN150
1,1
450 013
GDF 030.1A/14-EN150
1,7
0,95
7
960 x 580 x 230
15 773
630,9
450 014
GDF 030.1B/14-EN150
2,4
0,95
7
960 x 580 x 230
17 894
715,8
450 015
GDF 030.1C/14-EN150
3,1
1,55
7
960 x 580 x 330
20 151
806,1
Příkon el.
odtávání
(kW)
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Výparníky Güntner GDF
Rozteč lamel 7,0 mm, bez el. odtáváním
Výkon (kW), R404A
Objednací
číslo
Označení
DT1 = 10K
t₀ = - 8°C
T. room = + 2°C
450 016
GDF 020.1A/17-AN150
0,8
−
7
680 x 580 x 230
10 470
418,8
450 136
GDF 020.1B/17-AN150
1,2
−
6
680 x 580 x 230
11 368
454,7
450 017
GDF 030.1A/17-AN150
1,3
−
8
960 x 580 x 230
13 407
536,3
450 018
GDF 030.1B/17-AN150
1,9
−
7
960 x 580 x 230
15 528
621,1
450 019
GDF 030.1C/17-AN150
2,4
−
7
960 x 580 x 330
17 106
684,2
450 020
GDF 020.1C/27-AN150
2,9
−
9
1080 x 580 x 330
22 164
886,6
450 021
GDF 030.1B/27-AN150
3,7
−
10
1640 x 580 x 230
25 482
1 019,3
450 022
GDF 030.1C/27-AN150
4,9
−
10
1640 x 580 x 330
28 990
1 159,6
450 137
GDF 030.1B/37-AN150
5,6
−
13
2350 x 580 x 230
36 740
1 469,6
450 138
GDF 030.1C/37-AN150
7,4
−
12
2350 x 580 x 330
42 043
1 681,7
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
54
Výparníky Güntner GDF
Rozteč lamel 7,0 mm, s el. odtáváním
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Výkon (kW), R404A
Příkon el.
odtávání
(kW)
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
0,5
0,59
7
680 x 580 x 230
12 483
499,3
Objednací
číslo
Označení
DT1 = 10K
t₀ = - 8°C
T. room = + 2°C
DT1 = 7K
t₀ = - 27°C
T. room = - 20°C
450 023
GDF 020.1A/17-EN150
0,8
450 024
GDF 020.1B/17-EN150
1,2
0,7
0,59
6
680 x 580 x 230
13 380
535,2
450 025
GDF 030.1A/17-EN150
1,3
0,8
0,95
8
960 x 580 x 230
15 773
630,9
450 026
GDF 030.1B/17-EN150
1,9
1,1
0,95
7
960 x 580 x 230
17 894
715,8
450 027
GDF 030.1C/17-EN150
2,4
1,4
1,55
7
960 x 580 x 330
20 151
806,1
450 028
GDF 020.1C/27-EN150
2,9
1,7
1,60
9
1080 x 580 x 330
26 026
1 041,0
450 029
GDF 030.1B/27-EN150
3,7
2,2
1,80
10
1640 x 580 x 230
28 854
1 154,2
450 030
GDF 030.1C/27-EN150
4,9
2,9
3,00
10
1640 x 580 x 330
33 232
1 329,3
450 031
GDF 030.1B/37-EN150
5,6
3,3
2,45
13
2350 x 580 x 230
41 037
1 641,5
450 032
GDF 030.1C/37-EN150
7,4
4,3
4,05
12
2350 x 580 x 330
47 510
1 900,4
Výparníky Güntner DHF
Rozteč lamel 4,0 mm, bez el. odtávání
Výkon (kW), R404A
Označení
DT1 = 10K
t₀ = - 8°C
T. room = + 2°C
Hlučnost
(dB(A)/ 3m)
Dofuk
(m)
450 139
DHF 035B/14-L1
3,9
43
450 140
DHF 035A/24-L1
6,1
46
450 033
DHF 035B/14-L2
3,1
450 034
DHF 035A/24-L2
5,1
Objednací
číslo
55
www.beijerref.cz
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
2x6
916 x 908 x 270
29 643
1 185,7
2x7
1516 x 908 x 270
41 853
1 674,1
36
2x4
916 x 908 x 270
29 643
1 185,7
39
2x5
1516 x 908 x 270
41 853
1 674,1
www.beijerref.sk
Rozteč lamel 4,0 mm, bez el. odtávání
Výkon (kW), R404A
Příkon el.
odtávání
(kW)
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
2,4
−
8
752 x 430 x 455
15 664
626,6
GACC 031.1D/14-AW
2,9
−
8
752 x 430 x 455
18 465
738,6
GACC 031.1F/14-AW
3,9
−
7
752 x 430 x 455
19 934
797,4
450 144
GACC 040.1D/14-AW
5,9
−
12
1006 x 560 x 565
28 473
1 138,9
450 145
GACC 040.1F/14-AW
7,5
−
11
1006 x 560 x 565
30 622
1 224,9
450 146
GACC 040.1H/14-AW
8,4
−
10
1006 x 560 x 565
33 477
1 339,1
450 147
GACC 040.1F/24-AW
15,1
−
12
1686 x 560 x 565
50 991
2 039,6
450 148
GACC 050.1D/24-AS
24,5
−
22
2377 x 623 x 755
69 483
2 779,3
450 149
GACC 050.1H/24-AS
37,7
−
20
2377 x 623 x 755
90 179
3 607,1
Příkon el.
odtávání
(kW)
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Objednací
číslo
Označení
DT1 = 10K
t₀ = - 8°C
T. room = + 2°C
450 141
GACC 031.1C/14-AW
450 142
450 143
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Výparníky
Güntner GACC
Rozteč lamel 4,0 mm, s el. odtáváním
Výkon (kW), R404A
Objednací
číslo
Označení
DT1 = 10K
t₀ = - 8°C
T. room = + 2°C
450 150
GACC 031.1C/14-AW.E
2,4
0,97
8
752 x 430 x 455
18 928
757,1
450 151
GACC 031.1D/14-AW.E
2,9
0,97
8
752 x 430 x 455
21 729
869,2
450 152
GACC 031.1F/14-AW.E
3,9
1,44
7
752 x 430 x 455
23 823
952,9
450 153
GACC 040.1D/14-AW.E
5,9
1,78
12
1006 x 560 x 565
32 607
1 304,3
450 154
GACC 040.1F/14-AW.E
7,5
2,32
11
1006 x 560 x 565
36 088
1 443,5
450 155
GACC 040.1H/14-AW.E
8,4
2,86
10
1006 x 560 x 565
39 705
1 588,2
450 156
GACC 040.1F/24-AW.E
15,1
4,97
12
1686 x 560 x 565
57 273
2 290,9
450 157
GACC 050.1D/24-AS.E
24,5
7,65
22
2377 x 623 x 755
77 125
3 085,0
450 158
GACC 050.1H/24-AS.E
37,7
11,15
20
2377 x 623 x 755
100 513
4 020,5
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
56
Rozteč lamel 7,0 mm, bez el. odtáváním
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Výkon (kW), R404A
Příkon el.
odtávání
(kW)
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
2,3
−
10
752 x 430 x 455
16 453
658,1
GACC 031.1F/17-AW
3,2
−
9
752 x 430 x 455
19 009
760,4
GACC 031.1H/17-AW
3,9
−
8
752 x 430 x 455
21 647
865,9
GACC 031.1D/27-AW
4,5
−
11
1212 x 430 x 455
25 019
1 000,8
450 163
GACC 031.1F/27-AW
6,4
−
10
1212 x 430 x 455
25 944
1 037,8
450 164
GACC 031.1H/27-AW
7,6
−
9
1212 x 430 x 455
29 561
1 182,4
450 165
GACC 031.1F/37-AW
9,9
−
10
1672 x 430 x 455
40 901
1 636,1
450 166
GACC 040.1F/27-AW
12,3
−
14
1686 x 560 x 565
44 953
1 798,1
450 167
GACC 040.1H/27-AW
14,8
−
13
1686 x 560 x 565
48 026
1 921,1
450 168
GACC 040.1F/37-AW
18,5
−
15
2366 x 560 x 565
61 189
2 447,6
450 169
GACC 040.1H/37-AW
22,5
−
14
2366 x 560 x 565
68 858
2 754,3
450 170
GACC 050.1H/27-AS
31,7
−
22
2377 x 623 x 755
80 416
3 216,6
450 171
GACC 050.1J/27-AS
36,1
−
21
2377 x 623 x 755
85 800
3 432,0
450 172
GACC 050.1H/37-AS
47,5
−
23
3377 x 623 x 755
121 154
4 846,1
450 173
GACC 050.1J/37-AS
54,1
−
22
3377 x 623 x 755
129 911
5 196,4
Příkon el.
odtávání
(kW)
Dofuk
(m)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Objednací
číslo
Označení
DT1 = 10K
t₀ = - 8°C
T. room = + 2°C
450 159
GACC 031.1D/17-AW
450 160
450 161
450 162
Rozteč lamel 7,0 mm, s el. odtáváním
Výkon (kW), R404A
57
Objednací
číslo
Označení
DT1 = 10K
t₀ = - 8°C
T. room = + 2°C
DT1 = 7K
t₀ = - 27°C
T. room = - 20°C
450 174
GACC 031.1D/17-AW.E
2,3
1,3
0,97
10
752 x 430 x 455
19 716
788,7
450 175
GACC 031.1F/17-AW.E
3,2
1,9
1,44
9
752 x 430 x 455
22 925
917,0
450 176
GACC 031.1H/17-AW.E
3,9
2,2
1,44
8
752 x 430 x 455
25 563
1 022,5
450 177
GACC 031.1D/27-AW.E
4,5
2,7
1,71
11
1212 x 430 x 455
28 446
1 137,8
450 178
GACC 031.1F/27-AW.E
6,4
3,8
2,57
10
1212 x 430 x 455
30 214
1 208,5
450 179
GACC 031.1H/27-AW.E
7,6
4,5
2,57
9
1212 x 430 x 455
33 831
1 353,2
450 180
GACC 031.1F/37-AW.E
9,9
5,7
3,70
10
1672 x 430 x 455
45 579
1 823,2
450 181
GACC 040.1F/27-AW.E
12,3
6,4
4,95
14
1686 x 560 x 565
51 235
2 049,4
450 182
GACC 040.1H/27-AW.E
14,8
8,8
6,20
13
1686 x 560 x 565
55 233
2 209,3
450 183
GACC 040.1F/37-AW.E
18,5
10,9
6,50
15
2366 x 560 x 565
68 123
2 724,9
450 184
GACC 040.1H/37-AW.E
22,5
13,3
8,10
14
2366 x 560 x 565
76 907
3 076,3
450 185
GACC 050.1H/27-AS.E
31,7
18,7
11,15
22
2377 x 623 x 755
90 750
3 630,0
450 186
GACC 050.1J/27-AS.E
36,1
21,3
12,90
21
2377 x 623 x 755
97 249
3 890,0
450 187
GACC 050.1H/37-AS.E
47,5
28,0
15,20
23
3377 x 623 x 755
134 615
5 384,6
450 188
GACC 050.1J/37-AS.E
54,1
32,0
17,60
22
3377 x 623 x 755
146 037
5 841,5
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Jmenovitý výkon
R404A DT = 10K
Objednací
číslo
Označení
Akustický tlak
v 10m
-N
(kW)
-L
(kW)
-N
-L
Rozměry
(š x h x v) (mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
kW
kW
dB (A)
dB
(A)
2,5
43
33
610 x 310 x 460
11 177
447,1
450 063
GVM 035.1A/1
3,4
450 064
GVM 035.1B/1
4,4
3
43
33
660 x 310 x 460
13 897
555,9
450 065
GVM 040.1B/1
5,3
4,2
43
37
630 x 330 x 560
17 051
682,1
450 066
GVM 040.1C/1
6,9
5,3
43
37
630 x 330 x 560
19 880
795,2
450 067
GVM 035.1B/2
9,3
6,4
46
36
1130 x 310 x 460
24 149
966,0
450 068
GVM 040.1B/2
11,7
9,3
46
40
1130 x 330 x 560
32 607
1 304,3
450 069
GVM 040.1C/2
13,8
10,7
46
40
1130 x 330 x 560
36 033
1 441,3
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Kondenzátory
Güntner GVM
Úrovně hlučnosti ventilátorů: N a L, úroveň S na vyžádání
Napájení ventilátorů: 240V
Měřeno při Tair 35°C a Tcond. 45°C, nadmořské výšce 250m
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
58
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Kondenzátory
Güntner GVH a GVV
GVH - horizontální
Objednací
číslo
Označení
GVV - vertikální
Jmenovitý
výkon
R404A
DT = 10K
(kW)
Akustický tlak v
10m
(dB(A))
−N
Napájení
ventilátorů
(V)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
pro GVH - horizontální
450 070
GVH (GVV) 045.1A/1-NW
13,7
47
240
850 x 795 x 895
29 153
1 166,1
450 071
GVH (GVV) 045.1A/2-NW
28,0
50
240
1700 x 795 x 895
49 196
1 967,8
450 072
GVH (GVV) 045.1C/2-NW
32,4
50
240
2250 x 795 x 895
58 469
2 338,8
450 073
GVH (GVV) 050.1A/1-NW (D,S)
18,6
49
240/ 400
925 x 895 x 950
36 169
1 446,8
450 074
GVH (GVV) 050.1C/1-NW (D,S)
22,6
49
240/ 400
1325 x 895 x 950
39 895
1 595,8
450 075
GVH (GVV) 050.1A/2-NW (D,S)
37,8
52
240/ 400
1850 x 895 x 950
64 534
2 581,3
450 076
GVH (GVV) 050.1C/2-NW (D,S)
45,7
51
240/ 400
2650 x 895 x 950
78 784
3 151,4
450 077
GVH (GVV) 050.1A/3-NW (D,S)
57,7
53
240/ 400
2775 x 895 x 950
91 511
3 660,4
450 078
GVH (GVV) 050.1B/3-NW (D,S)
63,9
53
240/ 400
3375 x 895 x 950
100 458
4 018,3
450 079
GVH (GVV) 065.1A/2-ND (S)
62,0
62
400
1850 x 1145 x 950
98 283
3 931,3
450 080
GVH (GVV) 065.1B/2-ND (S)
69,1
61
400
2250 x 1145 x 950
106 577
4 263,1
450 081
GVH (GVV) 065.1A/3-ND (S)
93,6
63
400
2775 x 1145 x 950
138 749
5 550,0
450 082
GVH (GVV) 065.1B/3-ND (S)
105,1
63
400
3375 x 1145 x 950
151 286
6 051,4
Označení
Jmenovitý
výkon
R404A
DT = 10K
(kW)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Objednací
číslo
Akustický tlak v
10m
(dB(A))
−S
Napájení
ventilátorů
(V)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
pro GVV - vertikální
450 083
GVH (GVV) 045.1A/1-SW
8,0
31
240
850 x 530 x 775
29 153
1 166,1
450 084
GVH (GVV) 045.1A/2-SW
16,2
34
240
1700 x 530 x 775
49 196
1 967,8
450 085
GVH (GVV) 045.1C/2-SW
19,1
34
240
2250 x 530 x 775
58 034
2 321,4
450 086
GVH (GVV) 050.1A/1-SW (D,S)
10,9
31
240/ 400
925 x 590 x 875
35 816
1 432,6
450 087
GVH (GVV) 050.1C/1-SW (D,S)
13,2
31
240/ 400
1325 x 590 x 875
39 542
1 581,7
450 088
GVH (GVV) 050.1A/2-SW (D,S)
22,2
34
240/ 400
1850 x 590 x 875
62 494
2 499,8
450 089
GVH (GVV) 050.1C/2-SW (D,S)
26,6
33
240/ 400
2650 x 590 x 875
76 309
3 052,4
450 090
GVH (GVV) 050.1A/3-SW (D,S)
34,0
35
240/ 400
2775 x 590 x 875
88 384
3 535,4
450 091
GVH (GVV) 050.1B/3-SW (D,S)
37,7
35
240/ 400
3375 x 590 x 875
97 141
3 885,6
450 092
GVH (GVV) 065.1A/2-SD (S)
35,4
42
400
1850 x 610 x 1125
81 177
3 247,1
450 093
GVH (GVV) 065.1B/2-SD (S)
39,1
41
400
2250 x 610 x 1125
89 172
3 566,9
450 094
GVH (GVV) 065.1A/3-SD (S)
54,4
43
400
2775 x 610 x 1125
113 566
4 542,7
450 095
GVH (GVV) 065.1B/3-SD (S)
59,6
43
400
3375 x 610 x 1125
125 532
5 021,3
Úrovně hlučnosti ventilátorů: N, M, L, S a E, úrovně M, L a E na vyžádání
Údaje u modelů mající ventilátory na 400V jsou technické parametry měřeny při zapojení do trojúhelníku
Ventilátory na 400V lze zapojit i do hvězdy (stejná cena, nižší výkon, nižší hlučnost)
Měřeno při Tair 35°C a Tcond. 45°C, nadmořské výšce 250m
59
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Kondenzátory
Güntner GVHX a GVVX
GVVX - vertikální
Jmenovitý
výkon
R404A
DT = 10K
(kW)
Akustický tlak v
10m
(dB(A))
Výparníky, výměníky a kondenzátory
GVHX - horizontální
Objednací
číslo
Označení
450 096
GVHX (GVVX) 045.1A/1-NW
15,9
45
240
450 097
GVHX (GVVX) 045.1A/2-NW
31,8
48
450 098
GVHX (GVVX) 045.1A/3-NW
−N
Napájení
ventilátorů
(V)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
1296 x 1038 x 814
31 954
1 278,2
240
2402 x 1038 x 814
56 049
2 242,0
pro GVHX - horizontální
47,7
49
240
3508 x 1038 x 814
80 252
3 210,1
450 099 GVHX (GVVX) 050.1A/1-NW (D,S)
21,9
49
240/ 400
1296 x 1038 x 870
32 661
1 306,4
450 100 GVHX (GVVX) 050.1A/2-NW (D,S)
43,5
52
240/ 400
2402 x 1038 x 870
57 436
2 297,4
450 101 GVHX (GVVX) 050.1A/3-NW (D,S)
65,9
53
240/ 400
3508 x 1038 x 870
82 319
3 292,8
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Úrovně hlučnosti ventilátorů: N, M, L, S a E, úrovně M, L a E na vyžádání
Údaje u modelů mající ventilátory na 400V jsou technické parametry měřeny při zapojení do trojúhelníku
Ventilátory na 400V lze zapojit i do hvězdy (stejná cena, nižší výkon, nižší hlučnost)
Měřeno při Tair 35°C a Tcond. 45°C, nadmořské výšce 250m
Jmenovitý
výkon
R404A
DT = 10K
(kW)
Akustický tlak v
10m
(dB(A))
Označení
450 189
GVHX (GVVX) 045.1A/1-SW
9,5
30
240
1296 x 455 x 1094
30 894
1 235,7
450 190
GVHX (GVVX) 045.1A/2-SW
19,0
33
240
2402 x 455 x 1094
53 928
2 157,1
450 191
GVHX (GVVX) 045.1A/3-SW
28,3
34
240
3508 x 455 x 1094
77 071
3 082,8
−S
Napájení
ventilátorů
(V)
Rozměry
(š x h x v)
(mm)
Objednací
číslo
pro GVVX - vertikální
450 192 GVHX (GVVX) 050.1A/1-SW (D,S)
12,1
31
240/ 400
1296 x 510 x 1094
32 226
1 289,0
450 193 GVHX (GVVX) 050.1A/2-SW (D,S)
24,3
34
240/ 400
2402 x 510 x 1094
56 593
2 263,7
450 194 GVHX (GVVX) 050.1A/3-SW (D,S)
35,8
35
240/ 400
3508 x 510 x 1094
81 068
3 242,7
Úrovně hlučnosti ventilátorů: N, M, L, S a E, úrovně M, L a E na vyžádání
Údaje u modelů mající ventilátory na 400V jsou technické parametry měřeny při zapojení do trojúhelníku
Ventilátory na 400V lze zapojit i do hvězdy (stejná cena, nižší výkon, nižší hlučnost)
Měřeno při Tair 35°C a Tcond. 45°C, nadmořské výšce 250m
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
60
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Deskové výparníky
Danfoss Micro Plate
řada D pro R404A
Objednací
číslo
Označení
Rozměry (š, h)
(mm)
Výkon*
(kW)
Objednací číslo
Danfoss
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
110 690
D22-10
312 x 76
1,5
021H1296
2 296
82,0
110 691
D22-20
312 x 76
3,1
021H1298
2 968
106,0
110 692
D22-30
312 x 76
5,0
021H1300
3 668
131,0
110 693
D22-36
312 x 76
6,0
021H4801
4 060
145,0
110 694
D62-E-16
525 x 119
7,0
021H0870
6 328
226,0
110 695
D62-E-20
525 x 119
9,0
021H0871
6 944
248,0
110 696
D62-E-26
525 X 119
12,0
021H0872
7 924
283,0
110 697
D118-E-20
613 X 186
14,0
021H2756
12 264
438,0
110 698
D118-E-30
613 X 186
21,0
021H2758
15 064
538,0
110 699
D118-E-70
613 X 186
52,0
021H2765
26 264
938,0
PN do 32 bar
* Strana 1: R404A; Te = -13°C; Tsh = 5K
* Strana 2: 30% Propylene Glycol; Tin = -4°C; Tout = -8°C
Deskové kondenzátory
Danfoss Micro Plate
řada D pro R404A
Objednací
číslo
Označení
Rozměry (š, h)
(mm)
Výkon*
(kW)
Objednací číslo
Danfoss
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
110 680
D22-10
312 x 76
2,0
021H1296
2 296
82,0
110 681
D22-20
312 x 76
4,0
021H1298
2 968
106,0
110 682
D55-H-10
525 x 109
4,0
021H3617
4 452
159,0
110 683
D55-H-30
525 x 109
15,0
021H3621
7 392
264,0
110 684
D55-H-40
525 x 109
20,0
021H3623
8 848
316,0
110 685
D55-H-50
525 x 109
26,0
021H 3625
10 332
369,0
110 686
D62-H-16
525 X 119
8,0
021H0885
6 328
226,0
110 687
D62-H-20
525 X 119
10,0
021H0886
6 944
248,0
110 688
D62-H-70
525 X 119
39,0
021H0894
14 952
534,0
110 689
D118-70
613 X 186
57,0
021H2784
26 264
938,0
PN do 32 bar
* Strana 1: R404A; Te = 40°C; Tsh = 2K
* Strana 2: Voda; Tin = 32°C, Tout = 37°C
61
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Objednací
číslo
Označení
Rozměry (š, h)
(mm)
Výkon*
(kW)
Objednací číslo
Danfoss
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
110 670
D22L-10
312 x 76
1,3
021H1287
2 660
95,0
110 671
D22L-20
312 x 76
3,0
021H1289
3 360
120,0
110 672
D55L-H-10
525 x 109
4,0
021H3593
4 900
175,0
110 613
D55L-H-30
525 x 109
15,0
021H3597
7 840
280,0
110 674
D55L-H-40
525 x 109
20,0
021H3599
9 296
332,0
110 615
D55L-H-50
525 x 109
27,0
021H3601
10 780
385,0
110 676
D62L-H-16
525 X 119
7,0
021H0855
6 888
246,0
110 677
D62L-H-20
525 X 119
10,0
021H0856
7 532
269,0
110 678
D62L-H-70
525 X 119
35,0
021H0864
15 512
554,0
110 679
D118L-70
613 X 186
60,0
021H2746
28 112
1 004,0
Výparníky, výměníky a kondenzátory
Deskové kondenzátory
Danfoss Micro Plate
řada D (L) pro R410A
PN do 45 bar
* Strana 1: R410A; Te = 40°C; Tsh = 2K
* Strana 2: Voda; Tin = 32°C, Tout = 37°C
Na další sortiment deskových výměníků a ostatního sortimentu společnosti Danfoss Vám rádi zpracujeme nabídku na požádání.
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
62
Instalančí materiál
Automatické
expanzní ventily
Termostatické
expanzní ventily
s výměnnou tryskou
Elektromagnetické
ventily
Filtrdehydrátory
Průhledítka
Elektronické
expanzní ventily
Prostorové termostaty
Ventily a pohony
Klapkové pohony
Spínače průtoku
Honeywell s.r.o.
V parku 2326/18
148 00 Praha 4
Tel: +420 242 442 111
www.honeywell.cz/home
Substitute by:
www.beijerref.cz
Dobrá volba !
www.beijerref.sk
Objednací
číslo
Označení
Určeno pro chladiva
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
120 002
TMV
R134a, R12, R401A
1 055
42,2
120 001
TMV
R22 , R407A, R407C
1 055
42,2
120 003
TMV
R402A, R404A, R407, R502, R507
1 055
42,2
120 006
TMVX
R134a, R12, R401A
1 585
63,4
120 005
TMVX
R22, R407A, R407C
1 585
63,4
120 008
TMVX
R402A, R404A, R407, R502, R507
1 585
63,4
120 061
TMVBL
R134a, R12, R401A
1 079
43,2
120 017
TMVXBL
R22, R407C, R407A
1 632
65,3
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Výkon v (kW*)
Objednací
číslo
Typ ventilu
Velikost trysky
120 019
TMV, TMVX, TMVBL, TMVXBL
0,3
120 020
TMV, TMVX, TMVBL, TMVXBL
0,5
R407C
R404A
R507
0,34
0,5
0,37
352
14,1
0,65
0,95
0,7
352
14,1
R134a
120 021
TMV, TMVX, TMVBL, TMVXBL
0,7
0,9
1,3
1
352
14,1
120 022
TMV, TMVX, TMVBL, TMVXBL
1
1,3
1,9
1,45
352
14,1
120 023
TMV, TMVX, TMVBL, TMVXBL
1,5
2,1
3,1
2,3
352
14,1
120 024
TMV, TMVX, TMVBL, TMVXBL
2
2,7
3,9
2,9
352
14,1
120 025
TMV, TMVX, TMVBL, TMVXBL
2,5
3,8
5,6
4,2
352
14,1
120 026
TMV, TMVX, TMVBL, TMVXBL
3
6,2
8,9
6,7
352
14,1
120 027
TMV, TMVX, TMVBL, TMVXBL
3,5
8,2
11,7
8,8
352
14,1
120 028
TMV, TMVX, TMVBL, TMVXBL
4,5
11,1
16,3
12,3
352
14,1
120 029
TMV, TMVX, TMVBL, TMVXBL
4,75
15
21,5
16,2
352
14,1
* Chladicí výkony při to -10 °C, tk +25 °C
Elektromagnetické ventily
HONEYWELL (Flica)
Objednací
číslo
Označení
Typ
Připojení
(mm)
Ovládání
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
120 030
MD 062
s cívkou 230V/50Hz - matkové
6 (1/4“ SAE)
přímé
1 131
45,2
120 031
MD 103
s cívkou 230V/50Hz - matkové
10 (3/8“ SAE)
přímé
1 397
55,9
120 032
MS 103
s cívkou 230V/50Hz - matkové
10 (3/8“ SAE)
servo
2 261
90,4
120 035
MS 124
s cívkou 230V/50Hz - matkové
12 (1/2“ SAE)
servo
2 375
95,0
120 062
MS 165
s cívkou 230V/50Hz - matkové
16 (5/8“ SAE)
servo
2 825
113,0
120 034
MD 062 MMS
s cívkou 230V/50Hz - pájené
6
přímé
1 131
45,2
120 033
MD 103 MMS
s cívkou 230V/50Hz - pájené
10
přímé
1 397
55,9
120 052
MS 103 MMS
s cívkou 230V/50Hz - pájené
10
servo
2 261
90,4
120 054
MS 124 MMS
s cívkou 230V/50Hz - pájené
12
servo
2 375
95,0
120 053
MS 165 S
s cívkou 230V/50Hz - pájené
16
servo
2 825
113,0
120 057
MS 227 S
s cívkou 230V/50Hz - pájené
22
servo
4 983
199,3
Objednací
číslo
Označení
Cívky elektromagnetických ventilů M 230V/50HZ, 24V AC 50/60Hz
Určeno pro
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
120 038
MC 062
MA 062, MO 062, MD 062 MMS
483
19,3
120 040
MC 102 - 227
MD 102, MD 102 MMS, MD 103, MS 103, MS 124, MS 165, MS 227
518
20,7
www.beijerref.cz
Instalančí materiál
Termostatické expanzní ventily
HONEYWELL (Flica)
www.beijerref.sk
64
Termostatické expanzní ventily
DANFOSS
Instalančí materiál
Objednací
číslo
Označení
Kód
Teplotní rozsah (°C)
Chladivo
Připojení
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
110 041
TN 2
068Z3346
-40 - 10
R134a
matkové
1 260
45,0
110 047
TEN 2
068Z3348
-40 - 10
R134a
matkové
2 005
71,6
110 040
TN 2
068Z3384
-40 - 10
R134a
pájecí
1 260
45,0
110 360
TEN 2
068Z3386
-40 - 10
R134a
pájecí
2 005
71,6
110 042
TS 2
068Z3400
-40 - 10
R404A/R507
matkové
1 260
45,0
110 039
TES 2
068Z3403
-40 - 10
R404A/R507
matkové
2 005
71,6
110 054
TS 2
068Z3435
-40 - 10
R404A/R507
pájecí
1 260
45,0
110 037
TES 2
068Z3422
-40 - 10
R404A/R507
pájecí
2 005
71,6
110 063
TES 2 MOP
50 (-10)
068Z3437
-40 - -15
R404A/R507
pájecí
2 016
72,0
110 026
TX 2
068Z3206
-40 - 10
R22
matkové
1 596
57,0
110 029
TEX 2
068Z3209
-40 - 10
R22
matkové
2 545
90,9
110 421
TX 2
068Z3302
-40 - 10
R22
pájecí
1 596
57,0
110 422
TEX 2
068Z3305
-40 - 10
R22
pájecí
2 545
90,9
110 423
TZ 2
068Z3496
-40 - 10
R407C
matkové
1 260
45,0
110 092
TEZ 2
068Z3501
-40 - 10
R407C
matkové
2 005
71,6
110 424
TZ 2
068Z3502
-40 - 10
R407C
pájecí
1 260
45,0
110 425
TEZ 2
068Z3503
-40 - 10
R407C
pájecí
2 005
71,6
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Jmenovitý chladicí výkon (kW)
Objednací
číslo
Označení
110 359
Tryska 0X
110 095
Tryska 00
R22
R407C
R134a
R404A
R22
R404A
roz. N
roz. N
roz. N
roz. N
roz. B
roz. B
0,5
0,5
0,4
0,38
0,5
0,38
470
16,8
1
1,1
0,9
0,7
0,7
0,7
470
16,8
110 096
Tryska 01
2,5
2,7
1,8
1,6
1
1,6
470
16,8
110 097
Tryska 02
3,5
3,8
2,6
2,1
2,1
2,1
470
16,8
110 098
Tryska 03
5,2
5,6
4,6
4,2
2,8
3,5
470
16,8
110 099
Tryska 04
8
8,6
6,7
6
4,2
4,9
470
16,8
110 100
Tryska 05
10,5
11,3
8,6
7,7
5,2
6
470
16,8
110 101
Tryska 06
15,5
16,7
10,5
9,1
7
6,6
470
16,8
T2 / TE2 příslušentsví - adaptéry pro pájení
65
Objednací
číslo
Označení
Kód
Velikost přípojky
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
110 055
Adaptér
068-4101
6 mm
434
15,5
110 056
Adaptér
068-4100
10 mm
434
15,5
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Elektromagnetické ventily
DANFOSS
Objednací
číslo
Označení
Kód
Připojení
(mm)
Tryska
Max. prac. tlak (bar)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
110 431
EVR 2
032F202831
6
2,3
35
1 798
64,2
110 134
EVR 3
032F205331
6
3,3
36
2 262
80,8
110 132
EVR 3
032F205731
10
3,3
35
2 262
80,8
110 141
EVR 6
032F208931
12
6
35
2 780
99,3
110 135
EVR 6
032F209331
10
6
35
2 780
99,3
110 142
EVR 10
032F211731
16
10
5
3 360
120,0
110 432
EVR 10
032F213331
12
10
35
3 360
120,0
110 140
EVR 15
032F219331
16
14
32
5 012
179,0
110 143
EVR 20
032F224331
22
22
32
6 300
225,0
Objednací
číslo
Označení
Frekvence cívky
Kód
Napájecí napětí
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
110433
BE024AS
50 Hz
018F6707
24 V
972
34,7
110162
BE230AS
50 Hz
018F6701
230 V
972
34,7
110434
BE400AS
50 Hz
018F6703
400 V
972
34,7
Instalančí materiál
Elektromagnetické ventily s cívkou 230V/50Hz - pájené
Termostaty,
presostaty, hodinky
Termostaty
Objednací
číslo
Označení
Výrobce
Rozsah
(°C)
Diference
(°C)
Čidlo
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
270 136
TSC 094
Totaline
-35 - +35
1,5 pevná
prostorové
258
10,3
270 137
TSC 093
Totaline
-35 - +35
1,5 pevná
kapilární
258
10,3
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
66
Presostaty, hodinky
Instalančí materiál
Presostaty
Objednací
číslo
Označení
Výrobce
Rozsah
(bar)
Diference
(bar)
Specifikace
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
270 119
017-8717
Totaline
7 až 30/-0,3 až 7
4 pevná/0,6 až 4
VK - ruč./ NK
1 182
47,3
270 121
016-8784
Totaline
7 až 30
2,5 až 8
VK
611
24,4
270 120
016-8735
Totaline
-0,3 až 7
0,6 až 4
NK
567
22,7
270 118
017-8716
Totaline
7 až 30/-0,3 až 7
3,5 pevná/ 0,6 až 4
VK/NK
1 048
41,9
270 122
stojánek
47
1,9
příslušenství
Hodinky RANCO, GRASLIN
Objednací
číslo
Označení
Výrobce
Cyklus odtávání
(Za 24 hod)
Doba odtávání
(min)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
270 030
FM 1
Graslin
24
15
901
36,1
Servisní termostaty
67
Objednací
číslo
Označení
Specifikace servisní termostaty
VARIFIX RANCO
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
270 017
VC 101
pro chladničky
214
8,5
270 016
VS 105
pro mrazničky + signál
235
9,4
270 018
VB 107
pro chladiče vody
214
8,5
270 015
V I 109
komb. chladničky, mrazničky
233
9,3
270 020
V I 112
komb. chladničky, mrazničky
235
9,4
270 019
VP 4
chladničky, poloaut. odtávání
245
9,8
270 021
K 50 H 1121
pro chladiče vody
295
11,8
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Objednací
číslo
Označení
Kód
Chladicí
výkon
(kW)
Vstup
Výstup
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
110 435
STF-0101G
061L1206
1,5 - 5,1
1/4´´ / 8,1 mm
3/8´´ / 9,7mm
1 047
37,4
110 156
STF-0201G
061L1207
2,8 - 11,4
3/8´´ / 9,7mm
1/2´´ / 12,95mm
1 226
43,8
110 158
STF-0301G
061L1208
5,3 - 14,6
1/2´´ / 12,95mm
5/8´´ / 16,15mm
1 859
66,4
110 436
STF-0401G
061L1209
8,3 - 29,2
1/2´´ / 12,95mm
3/4´´ / 19,15mm
2 587
92,4
110 437
STF-0712G
061L1223
21 - 53
3/4´´ / 19,15mm
7/8´´ / 22,3mm
3 752
134,0
110 438
STF-1511G
061L1224
41 - 61
7/8´´ / 22,5mm
1 1/8´´ / 28,9mm
5 572
199,0
110 439
STF-1514G
061L1218
41 - 61
1 1/8´´ / 22,5mm
1 3/8´´ / 28,9mm
5 544
198,0
110 440
STF-2011G
061L1219
41 - 77
7/8´´ / 22,5mm
1 1/8´´ / 28,9mm
7 504
268,0
110 159
STF-2017G
061L1225
41 - 61
1 1/8´´ / 22,5mm
1 3/8´´ / 28,9mm
7 504
268,0
Cívky pro reverzní ventily Danfoss
Objednací
číslo
Označení
Kód
Použití pro ventily
Napětí / frekvence
Délka kabelu
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
110 449
SFT-01AB500A1
061L2092
CHV,STF,VHV 01-60
24V / 50/60 Hz
600 mm
283
10,1
110 157
SFT-01AJ506B1
061L2093
CHV,STF,VHV 01-60
220-240 V / 50 Hz
1.600mm
283
10,1
110 450
SFT-01AJ504F1
061L2094
CHV,STF,VHV 01-60
208-240 V / 50Hz
1.200mm
283
10,1
110 451
SFT-01AJ512F1
061L2095
CHV,STF,VHV 01-60
220 - 240 V / 50 HZ
2.000mm
283
10,1
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Instalančí materiál
Reverzní ventily DANFOSS
68
Filtrdehydrátory
Instalančí materiál
Totaline
Objednací
číslo
Označení
Připojení
Připojovací rozměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
270 047
D032
matkové
6
200
8,0
270 048
D052
matkové
6
212
8,5
270 050
D082
matkové
6
272
10,9
270 053
D162
matkové
6
301
12,0
270 049
D053
matkové
10
227
9,1
270 051
D083
matkové
10
281
11,2
270 054
D163
matkové
10
308
12,3
270 057
D303
matkové
10
536
21,4
270 052
D084
matkové
12
282
11,3
270 055
D164
matkové
12
326
13,1
270 058
D304
matkové
12
557
22,3
270 056
D165
matkové
16
338
13,5
270 059
D305
matkové
16
587
23,5
270 060
D032S
pájecí
1/4 (6mm)
200
8,0
270 061
D052S
pájecí
1/4 (6mm)
214
8,6
270 063
D082S
pájecí
1/4 6mm)
275
11,0
270 065
D162S
pájecí
1/4 (6mm)
301
12,0
270 062
D053S
pájecí
3/8 (10mm)
227
9,1
270 064
D083S
pájecí
3/8 (10mm)
282
11,3
270 066
D163S
pájecí
3/8 (10mm)
308
12,3
270 234
D303S
pájecí
3/8 (10mm)
536
21,4
270 194
D084S
pájecí
1/2 (12mm)
282
11,3
270 067
D164S
pájecí
1/2 (12mm)
326
13,1
270 069
D304S
pájecí
1/2 (12mm)
557
22,3
270 070
D305S
pájecí
5/8 (16mm)
587
23,5
270 071
D307S
pájecí
7/8 (22mm)
704
28,2
Sací filtry
BURN-OUT
69
Objednací
číslo
Označení
Výkon
(kW)
Připojovací rozměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
140 021
WSL 163 S
2
10
1 009
40,4
140 020
WSL 164 S
4
12
1 009
40,4
140 008
WSL 165 S
6
16
1 040
41,6
140 009
WSL 166 S
7
18
1 132
45,3
140 010
WSL 167 S
8
22
1 132
45,3
140 013
WSL 305 S
8
16
1 303
52,1
140 016
WSL 307 S
10
22
1 613
64,5
140 012
WSL 419 S
20
28
2 048
81,9
140 024
WSL 7511 S
28
35
2 389
95,5
140 032
WSL 7513 S
38
42
2 591
103,6
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Vložky filtrů,
tužkové filtrdehydrátory
Objednací
číslo
Označení
Užití
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
270 072
C 48 HP - tlačná
Vložka filtru TOTALINE
251
10,0
270 074
C 48 SC - sací
Vložka filtru TOTALINE
274
11,0
270 073
C 48 premium
Vložka filtru TOTALINE
274
11,0
Objednací
číslo
Označení
Připojovací rozměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
270 193
Tužkový dehydrátor 15g chl.
3 vývody (2 x 6mm, 1 x 3mm)
32
1,3
270 197
Tužkový dehydrátor 30g chl.
3 vývody (3 x 6mm)
54
2,2
270 199
Tužkový dehydrátor 30g chl.
3 vývody (2 x 6mm, 1 x 3mm)
54
2,2
270 187
Tužkový dehydrátor 40g chl.
3 vývody (2 x 6mm, 1 x 3mm)
54
2,2
Průhledítka TOTALINE
Objednací
číslo
Označení
Výrobce
Typ závitu
Připojovací rozměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
270 075
SG 3/8 MM
Totaline
vnější
10
306
12,2
270 076
SG 1/2 MM
Totaline
vnější
12
362
14,5
270 079
SG 1/4MF 6mm
Totaline
vnitřní / vnější
6
309
12,4
270 078
SG 3/8MF 10mm
Totaline
vnitřní / vnější
10
309
12,4
270 077
SG 1/2MF 12mm
Totaline
vnitřní / vnější
12
358
14,3
Objednací
číslo
Označení
Výrobce
Připojení
Připojovací rozměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
270 080
SG 1/4 S
Totaline
pájecí
1/4 (6mm)
338
13,5
270 081
SG 3/8 S
Totaline
pájecí
3/8 (10mm)
349
14,0
270 082
SG 1/2 S
Totaline
pájecí
1/2 (12mm)
399
15,9
270 083
SG 5/8 S
Totaline
pájecí
5/8 (16mm)
453
18,1
270 263
SG 7/8 S
Totaline
pájecí
7/8 (22mm)
629
25,1
270 264
SG 11/8 S
Totaline
pájecí
11/8 (28mm)
677
27,1
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Instalančí materiál
Vložky filtrů TOTALINE
70
Instalančí materiál
Elektronické regulátory
HONEYWELL
Objednací
číslo
Označení
Specifikace
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
120 043
PCR 110 Komplet
1x spínač chlazení, 1x spínač ALARM, napájení
220V, integrované trafo, 1x sonda 2,5m
1 702
68,1
120 042
PCR 310 Komplet
3x spínač chlazení, chlazení, odtávání,
trafo 220/12V, 2x sonda 2,5 m
2 239
89,6
120 045
PCR 100 Komplet
1x spínač chlazení, 1x spínač alarm,
integrované trafo, 1x sonda 2,5m (na lištu)
1 995
79,8
120 044
PCR 300 komplet
3x spínač,chlazení, odtávání, ventilátor, alarm,
integrované trafo, 2x sonda 2,5m (na lištu)
2 807
112,3
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Objednací
číslo
Označení
Specifikace
320 001
Vodotěsná sonda PTC
2m
317
12,7
120 046
Transformátor TR 310
220/12V
261
10,5
Elektronické regulátory
DANFOSS
Objednací
číslo
Označení
Specifikace
(230V)
Cena
(CZK)
110 526
110 527
110 528
Cena
(EUR)
EKC 102A
do panelu, 1xPTC, 1 relé MK , pas. odtávání
1 378
55,1
EKC 202B
do panelu, 2xPTC, 3 relé - MK, odtávání, ventilátor
2 545
101,8
EKC 302A
DIN lišta, 2xPTC, 2 relé - MK, odtávání
2 471
98,9
110 529
EKC 302B
DIN lišta, 2xPTC, 3 relé - MK, odtávání, ventilátor
2 932
117,3
110 203
EKS 111 - 1,5m
PTC sonda 1,5m
255
10,2
Elektronické regulátory
ELIWELL
71
Objednací
číslo
Označení
Specifikace
(230V)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
320 032
IDPlus 961
do panelu, 1xNTC, 1 relé MK , pas. odtávání
1 233
49,3
320 035
IDPlus 971
do panelu, 1xNTC, 2 relé - MK, alarm, pas.odtávání
1 537
61,5
320 031
IDPlus 974
do panelu, 2xNTC, 3 relé - MK, odtávání,ventilátor
1 636
65,4
320 034
Eliwell sonda NTC
NTC sonda 6x40mm 1,5m
161
6,4
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Elektronické expanzní ventily
a elektronické regulátory CAREL
Teplotní čidla
Objednací
číslo
Označení
Specifikace
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
540 001
540 002
NTC015HP00
NTC čidlo, délka 1,5m ‐50T50°C, IP67
138
5,5
NTC030HP00
NTC čidlo, délka 3m ‐50T50°C, IP67
191
7,7
540 003
NTC060HP00
NTC čidlo, délka 6m ‐50T50°C, IP67
339
13,6
540 004
NTC015HF01
NTC čidlo teploty s páskem 1,5m, ‐50T90°C, rychlé
228
9,1
540 005
NTC030HF01
NTC čidlo teploty s páskem 3m, ‐50T90°C, rychlé
293
11,7
540 006
NTC060HF01
NTC čidlo teploty s páskem 6m, ‐50T90°C, rychlé
401
16,0
540 007
NTC015HT41
NTC čidlo teploty s páskem 1,5m, 0T150°C
367
14,7
540 008
NTC030HT41
NTC čidlo teploty s páskem 3m, 0T150°C
423
16,9
540 009
NTC060HT41
NTC čidlo teploty s páskem 6m, 0T150°C
513
20,5
Specifikace
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Tlakový snímač 0‐5V, ‐1 až 9,3 bar
1 310
52,4
Objednací
číslo
Označení
540 010
SPKT0013R0
540 011
SPKT0033R0
Tlakový snímač 0‐5V, 0 až 34,5 bar
1 310
52,4
540 012
SPKT0011D0
Tlakový snímač 4‐20mA, ‐0,5 až 7 bar
1 640
65,6
540 013
SPKT0031D0
Tlakový snímač 4‐20mA, 0 až 30 bar
1 640
65,6
540 014
SPKC002310
IP67, 2m kabel pro tlakový snímač s Packard konektorem
212
8,5
540 015
SPKC005310
IP67, 5m kabel pro tlakový snímač s Packard konektorem
336
13,4
Specifikace
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Termostaty PJ Easy
Objednací
číslo
Označení
540 016
PJEZS00000
napájení 230V, 1x relé, kompresor 8A 2x NTC vstup, 1x DI vstup, bzučák, odnímatelné konektory
912
36,5
540 017
PJEZS0P000
napájení 230V, 1x relé, kompresor 16A 2x NTC vstup, 1x DI vstup, bzučák, odnímatelné konektory
962
38,5
540 018
PJEZC00000
napájení 230V, 3x relé, kompresor 8A,odtávání 8A,ventilátor 8A
2x NTC vstup, 1x DI vstup, bzučák, odnímatelné konektory
1 105
44,2
540 019
PJEZC0P000
napájení 230V, 3x relé, kompresor 16A,odtávání 8A,ventilátor 8A
2x NTC vstup, 1x DI vstup, bzučák, odnímatelné konektory
1 163
46,5
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Instalančí materiál
Tlaková čidla
MasterCella ‐ regulátor pro chladicí boxy
Objednací
číslo
Označení
Specifikace
540 020
MD33A5ER00
napájení 230V, 3x relé, kompresor 30A, AUX/světlo 1 8A, AUX/světlo 1 2Hp
2x NTC vstup, 3x DI vstup, bzučák,
4 769
190,8
540 021
MD33D5EN00
napájení 230V, 5x relé, kompresor 30A, odtávání 16A, ventilátor 8A, AUX/světlo 1 8A, AUX/světlo 2 8A, 2x NTC vstup, 3x DI vstup, bzučák
5 021
200,8
540 022
MD33D0FB00
napájení 12 Vac, 5x relé, kompresor 30A, odtávání 16A, ventilátor 8A, AUX/světlo 18A, AUX/světlo 2 2HP, 2x NTC vstup, 3x DI vstup, bzučák, vypínač na dveřích
6 109
244,3
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Regulátory ir33 universal
Objednací
číslo
Označení
540 023
IR33W7HR20
napájení 230V, výstup 2x relé, 2x NTC/PTC/Pt100 vstup, bzučák, IR senzor verze do panelu
2 541
101,6
540 024
IR33Z7HR20
napájení 230V, výstup 4x relé, 2x NTC/PTC/Pt100 vstup, bzučák, IR senzor verze do panelu
2 924
117,0
540 025
DN33W7HR20
napájení 230V, výstup 2x relé, 2x NTC/PTC/Pt100 vstup, bzučák, IR senzor verze na DIN lištu
3 028
121,1
540 026
DN33Z7HR20
napájení 230V, výstup 4x relé, 2x NTC/PTC/Pt100 vstup, bzučák, IR senzor verze na DIN lištu
3 437
137,5
www.beijerref.cz
Specifikace
www.beijerref.sk
72
Elektronické expanzní ventily
a elektronické regulátory CAREL
Regulátory ir33
Objednací
číslo
Označení
540 027
IR33C00N00
540 028
Specifikace
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
napájení 12 Vac, 4x relé, kompresor 16A, odtávání 8A, ventilátor 8A, AUX/ světlo 8A
2xNTC vstup,2xDI vstup,bzučák,RS 485 konektor verze do panelu
2 259
90,4
IR33S0EA00
napájení 230 V, 2x relé, kompresor 8A, AUX/2A světlo 8A 2xNTC vstup,2xDI vstup,
bzučák,RS 485 konektor verze do panelu
2 114
84,6
540 029
IR33C7HR00
napájení 230 V, 4x relé, kompresor 16A, odtávání 8A, ventilátor 8A, AUX/ světlo 8A 2xNTC
vstup,2xDI vstup,bzučák,RS 485 konektor verze do panelu
3 391
135,6
540 030
DN33C0LR00
napájení 230V, 4x relé, kompresor 16A, odtávání 8A, ventilátor 8A, AUX/ světlo 8A 2xNTC
vstup,2xDI vstup,bzučák,RS 485 konektor verze do panelu
2 623
104,9
540 031
DN33S0EA00
napájení 230 V, 2x relé, kompresor 8A, AUX/2A světlo 8A 2xNTC vstup,2xDI vstup,bzučák,RS 485 konektor verze na DIN lištu
2 659
106,3
540 032
DN33F0EN00
napájení 230 V, 3x relé, kompresor 16A,odtávání 16A AUX/2A světlo 8A 2xNTC vstup,
2xDI vstup,bzučák,RS 485 konektor verze na DIN lištu
2 807
112,3
540 033
DN33F0EA00
napájení 230 V, 4x relé, kompresor 16A,odtávání,ventilátor 8A AUX/2A světlo 8A 2xNTC vstup,2xDI vstup,bzučák,RS 485 konektor verze na DIN lištu
2 913
116,5
Specifikace
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
EVD Driver ‐ ExV VENTIL
Instalančí materiál
Objednací
číslo
Označení
540 034
E2V**BSF00
12 mm měděné spojení (Velikost 9 až 24)
3 191
127,6
540 035
E2V**BSM00
16 mm měděné spojení (Velikost 24 až 35)
3 500
140,0
540 036
EVD0000E30
EVD Evolution driver pro ventily Carel
3 022
120,9
540 037
EVD0000T30
EVD Evolution driver pro dva ventily Carel
4 706
188,2
540 038
EVD0000E50
EVD Evolution driver pro RS485/Modbus pro ventily Carel
3 662
146,5
540 039
EVD0000T50
EVD Evolution driver pro RS485/Modbus pro dva ventily Carel
5 690
227,6
540 040
EVDIS00CZ0
Odnímatelný displej pro EVD Evolution
3 257
130,3
540 041
E2VCABS300
Stíněný kabel s konektorem pro expanzní ventil Carel, délka 3 m
401
16,0
540 042
E2VCABS600
Stíněný kabel s konektorem pro expanzní ventil Carel, délka 6m
1 224
49,0
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
mRack ‐ regulátor pro sdružené kompresorové jednotky
Objednací
číslo
Označení
Specifikace
540 043
MRK00050DK
uRACK kit ‐ MRK00000D0+trafo+SPKT(2x)+SPKC(2x)+MCHLSMLCAB2 ‐ propojovací vodiče s konektory, montáž do panelu
8 520
340,8
540 044
MRK000600K
uRACK kit ‐ MRK0000000+trafo+SPKT(2x)+SPKC(2x)+MCHLSMLCAB2 ‐ propojovací vodiče
7 955
318,2
Specifikace
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
MPXPRO ‐ regulátor pro chladicí nábytek a chladírny
MPXPro 5 relé, ExV driver, ultracapacitor
Objednací
číslo
Označení
540 045
MX30M25HO0
MPXPro 5 relé, ExV driver, ultracapacitor verze master
8 200
328,0
540 046
IR00UGC301
Displej pro MPXPro, uživatelský terminál, bzučák, IR vstup
1 079
43,1
Specifikace
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Detektory úniku chladiva
73
Objednací
číslo
Označení
540 047
DPWLB07000
pro chladivo R134a ‐ polovodičový snímač
12 727
509,1
540 048
DPWLC07000
pro chladivo R404a ‐ polovodičový snímač
12 727
509,1
540 049
DPWLD07000
pro chladivo R407c ‐ polovodičový snímač
12 727
509,1
540 050
DPWLE07000
pro chladivo R410a ‐ polovodičový snímač
12 727
509,1
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Objednací
číslo
Připojovací
rozměr (mm)
Délka
(mm)
Max. pracovní tlak
(bar)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
420 001
10
210
85
843
33,7
420 009
12
230
75
911
36,4
420 005
16
245
75
1 203
48,1
420 006
18
290
70
1 229
49,2
420 008
22
290
50
1 355
54,2
420 007
28
330
40
1 657
66,3
420 004
35
375
40
1 955
78,2
420 003
42
425
35
2 533
101,3
420 010
54
510
30
3 421
136,9
420 002
64
610
30
6 395
255,8
Antivibrační vložky Totaline
Objednací
číslo
Označení
Připojovací rozměr (mm)
Délka
(mm)
Max. pracovní tlak
(bar)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
270 235
VAFS - 3
3/8 - 9,525mm
210
31
296
11,8
270 236
VAFS - 4
1/2 - 12,7mm
229
31
312
12,5
270 237
VAFS - 5
5/8 - 15,875mm
248
31
371
14,9
270 103
VAF - 7
3/4 - 19,05mm
286
30
614
24,6
270 238
VAFS - 8
7/8 - 22,225mm
293
30
526
21,0
270 239
VAFS - 9
1-1/8 - 28,575mm
331
26
629
25,1
Instalančí materiál
Antivibrační vložky
Frigoflex
*Ceny ostatních rozměrů antivibračních vložek Vám rádi sdělíme na přání.
Kulové uzavírací ventily DANFOSS
Objednací
číslo
Připojení
Označení
Kód
(mm)
(inch)
Cena
(CZK)
0
Cena
(EUR)
110 331
GBC 6S
009G7030
6
-
899
35,2
110 325
GBC 10S
009G7031
10
-
918
35,9
110 326
GBC 12S
009G7032
12
-
955
37,4
110 327
GBC 16S
009G7023
16
5/8
1 002
39,2
110 328
GBC 18S
009G7035
18
-
1 389
54,4
110 329
GBC 22S
009G7025
22
7/8
1 688
66,1
110 330
GBC 28S
009G7033
28
-
2 122
83,1
110 333
GBC 35S
009G7027
35
1 3/8
3 360
131,5
110 336
GBC 42S
009G7034
42
-
3 808
149,1
110 334
GBC 54S
009G7029
54
2 1/8
5 936
232,4
110 338
GBC 67S
009G7036
-
2 5/8
9 716
380,3
110 337
GBC 79S
009G7037
-
3 1/8
9 968
390,2
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
74
Instalančí materiál
Spojovací materiál
Objednací
číslo
Průměr trubky
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
340 001
6
1/4´´ SAE
340 002
6
3/8´´ SAE
7/16´´ UNF
15
0,6
5/8´´ UNF
26
1,0
340 003
10
340 006
10
3/8´´ SAE
5/8´´ UNF
24
1,0
1/2´´ SAE
3/4´´ UNF
42
1,7
340 004
12
1/2´´ SAE
3/4´´ UNF
35
1,4
340 007
12
5/8´´ SAE
7/8´´ UNF
52
2,1
340 005
16
5/8´´ SAE
7/8´´ UNF
45
1,8
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
248
9,9
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Závit převlečné matky
Objednací
číslo
Připojení
340 011
2x vnější, 1x převlečná mat.
Závit
1/4´´ SAE
7/16´´ UNF
Objednací
číslo
Označení kapiláry
Délka
(mm)
140 001
1/4´´ SAE PCP 0010
1000
124
5,0
140 002
1/4´´ SAE PCP 0015
1500
137
5,5
140 004
1/4´´ SAE PCP 1000SV
1000 S
Otev. Schraderventil
143
5,7
140 003
1/4 SAE PCP 1500SV
1500 S
Otev. Schraderventil
153
6,1
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Poznámka
Ceny ostatních kapilár Vám rádi sdělíme na přání.
Objednací
číslo
75
Připojení
340 015
Ventilek 1/4´´ SAE
37
1,5
340 018
Ventilek 1/4 SAE x Cu 6 mm
79
3,2
340 016
Ventilek vnitřní
8
0,3
340 017
Čepička ventilku
9
0,3
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Objednací
číslo
Označení
Průměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
340 012
1“ x 1/2“ SAE
12
301
12,0
340 013
1“ x 5/8“ SAE
16
371
14,8
340 031
1“ x ODS 12 – páj.
12
301
12,0
340 030
1“ x ODS 16 – páj.
16
331
13,2
340 024
1 1/4“ x ODS 22 – páj.
22
429
17,2
340 032
1 3/4“ x ODS 28 – páj.
28
956
38,2
340 033
1 3/4“ x ODS 35 – páj.
35
963
38,5
Objednací
číslo
Označení
Průměr
(mm)
Popis
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
340 021
1“ x ODS 10
10
Pájecí vývod Rotalock
59
2,4
340 022
1“ x ODS 12
12
Pájecí vývod Rotalock
72
2,9
340 019
1“ x ODS 16
16
Pájecí vývod Rotalock
77
3,1
340 020
1 1/4“ x ODS 18
18
Pájecí vývod Rotalock
103
4,1
340 025
1 1/4“ x ODS 22
22
Pájecí vývod Rotalock
117
4,7
340 034
1 3/4“ x ODS 28
28
Pájecí vývod Rotalock
129
5,2
340 035
1 3/4“ x ODS 35
35
Pájecí vývod Rotalock
136
5,4
Objednací
číslo
Označení
Popis
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
340 014
1“
Teflonové těsnění pro Rotalock
7
0,3
340 023
1 1/4“
Teflonové těsnění pro Rotalock
10
0,4
340 026
1 1/2“
Teflonové těsnění pro Rotalock
11
0,4
340 027
1 3/4“
Teflonové těsnění pro Rotalock
12
0,5
Instalančí materiál
Spojovací materiál
Pájky
Objednací
číslo
Typ
Bod tavení
(°C)
Balení
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
350 003
Pájka L-Ag 5P - 500mm x 2mm
650-810
100g
186
7,5
350 004
Pájka L-Ag 5P - 500mm x 3mm
650-810
100g
186
7,5
350 001
Pájka L-Ag 15P - 500mm x 1,5mm
650-800
100g
461
18,4
350 026
Pájka L-Ag 15P - 500mm x 2mm
680-800
100g
461
18,4
350 008
Pájka L-Ag 40Sn - 500mm x 2 mm obalovaná
640-700
100g
793
31,7
350 023
Pájka L-Ag 45Sn - 500mm x 2 mm obalovaná
630-660
100g
881
35,2
350 009
Pájka L-Ag 55Sn - 500mm x 2 mm obalovaná
630-660
100g
1 052
42,1
350 010
Pájka CuP6 500mm x 2mm
710-880
100g
57
2,3
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
76
Topné kabely
Objednací
číslo
Označení
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
160 002
Topný kabel CSC 1 40W/220V - 1m
530
21,2
160 008
Topný kabel CSC 1 80W/220V - 2m
685
27,4
160 001
Topný kabel CSC 1 160W/220 - 4m
1 024
41,0
160 003
Topný kabel CSC 1 240W/220V – 6 m
1 357
54,3
160 006
Podlahový topný kabel FTSO/T 25W / 1 m
238
9,5
160 007
Sada pro ukončení kabelu FTSO/T
408
16,3
160 012
Topný pásek na vyhřívání MK FCH 30
744
29,8
160 013
Topný pásek na vyhřívání MK FCH 10
695
27,8
Instalančí materiál
Závitové tyče
Objednací
číslo
Označení
Pevnost v tahu ve svislé poloze (Kg)
v rozsahu teplot +50 až -30°C
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
270 035
Šroub výparníku M6x1000mm – mat. nylon
30
124
4,9
270 036
Šroub výparníku M8x1000mm – mat. nylon
50
177
7,1
270 037
Šroub výparníku M10x1000mm - mat. nylon
80
199
8,0
270 044
Šroub výparníku M12x1000mm - mat. nylon
120
235
9,4
Objednací
číslo
Označení
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
270 042
Matka M6 – mat. nylon
5
0,2
270 038
Matka M8 – mat. nylon
6
0,3
270 039
Matka M10 – mat. nylon
9
0,4
270 045
Matka M12 – mat. nylon
11
0,5
270 043
Podložka 6 – mat. nylon
4
0,2
270 040
Podložka 8 – mat. nylon
8
0,3
270 041
Podložka 10 – mat. nylon
10
0,4
270 046
Podložka 12 – mat. nylon
13
0,5
Rozdělovače chladiva
Objednací
číslo
Označení
Vstupní průměr
(mm)
Výstupní průměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
430 025
2VIED6
12
2x6
107
4,3
430 026
3VIED6
12
3x6
117
4,7
430 027
4VIED6
16
4x6
171
6,8
430 029
5VIED6
16
5x6
241
9,7
430 031
6VIED6
16
6x6
237
9,5
430 039
2VIED5
12
2x5
87
3,5
430 040
3VIED5
12
3x5
92
3,7
430 041
4VIED5
12
4x5
125
5,0
430 028
5VIED5
16
5x5
183
7,3
430 042
6VIED5
16
6x5
207
8,3
430 043
8VIED5
22
8x5
256
10,2
Ceny ostatních typů rozdělovačů chladiva Vám sdělíme na přání.
77
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Měděné tvarovky
Oblouk 90o - 5002 A
Objednací
číslo
Průměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Objednací
číslo
Průměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
180 171
6
62
2,47
180 014
6
35
1,40
180 001
10
31
1,22
180 015
10
15
0,58
180 002
12
9
0,36
180 016
12
13
0,50
180 004
16
14
0,56
180 018
16
13
0,54
180 005
18
18
0,73
180 019
18
13
0,52
180 006
22
21
0,85
180 020
22
20
0,81
180 007
28
46
1,82
180 021
28
40
1,60
180 008
35
137
5,49
180 022
35
79
3,15
180 009
42
192
7,69
180 023
42
118
4,72
180 010
54
311
12,45
180 024
54
249
9,95
180 011
64
1 211
48,42
180 025
64
925
36,99
180 012
76
2 003
80,12
180 026
76
1 829
73,17
180 013
89
2 976
119,06
180 027
89
2 511
100,43
180 203
108
3 228
129,13
180 028
108
2 992
119,66
Oblouk 45o - 5041
Instalančí materiál
Oblouk 90o - 5001 A
Oblouk 180o - 5060
Objednací
číslo
Průměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Objednací
číslo
Průměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
180 204
10
30
1,22
180 047
10
65
2,61
180 158
12
15
0,61
180 152
12
54
2,17
180 212
15
12
0,50
180 154
16
87
3,48
180 039
22
17
0,66
180 200
22
98
3,94
180 040
28
32
1,28
180 155
28
161
6,42
180 041
35
96
3,83
180 156
35
339
13,57
180 042
42
177
7,09
180 166
42
632
25,28
180 043
54
300
12,02
180 206
54
1 217
48,69
180 044
64
943
37,71
180 045
76
1 451
58,06
180 046
89
1 613
64,53
180 205
108
3 073
122,94
Ceny jsou platné v den vydání katalogu.
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
78
Měděné tvarovky
Instalančí materiál
Koleno 90o - 5090
T kus - 5130
Objednací
číslo
Průměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Objednací
číslo
Průměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
180 148
10
16
0,62
180 051
6
30
1,19
180 149
12
5
0,21
180 052
10
17
0,67
180 198
16
13
0,52
180 053
12
9
0,35
180 150
18
6
0,25
180 055
16
12
0,47
180 048
22
23
0,93
180 056
18
29
1,15
180 049
28
34
1,35
180 057
22
22
0,89
180 151
35
87
3,46
180 058
28
50
2,01
180 050
42
167
6,69
180 059
35
132
5,28
180 207
54
273
10,91
180 060
42
246
9,84
180 061
54
407
16,27
180 062
64
1 300
52,02
180 063
76
1 775
70,98
180 064
89
2 606
104,23
180 170
108
4 002
160,07
T kus redukční - 5130 R
Objednací
číslo
Průměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
180 208
10 - 6 - 10
61
2,45
180 065
10 - 12 - 10
72
2,90
180 175
12 - 10 - 12
75
2,98
180 209
12 - 15 - 12
60
2,40
180 066
16 - 12 - 16
20
0,79
180 180
16 - 22 - 16
79
3,16
180 192
18 - 22 - 18
68
2,71
180 157
22 - 12 - 22
83
3,31
180 177
22 - 16 - 22
40
1,62
180 160
22 - 18 - 18
58
2,33
180 178
28 - 16 - 28
57
2,28
180 179
28 - 22 - 28
55
2,19
Ceny jsou platné v den vydání katalogu. Ostatní rozměry na požádání.
79
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Měděné tvarovky
Spojka - 5270
Objednací
číslo
Průměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Objednací
číslo
Průměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
180 070
16 - 12
11
0,46
180 127
6
13
0,54
180 075
22 - 12
25
1,02
180 128
10
4
0,17
180 077
22 - 16
25
1,01
180 129
12
3
0,13
180 078
22 - 18
16
0,64
180 131
16
5
0,20
180 079
28 - 12
51
2,03
180 132
18
5
0,21
180 083
28 - 22
27
1,10
180 133
22
9
0,36
180 084
35 - 18
119
4,77
180 134
28
16
0,64
180 085
35 - 22
105
4,21
180 135
35
38
1,51
180 086
35 - 28
117
4,66
180 136
42
68
2,74
180 089
42 - 35
130
5,18
180 137
54
122
4,87
180 091
54 - 35
280
11,19
180 138
64
323
12,93
180 092
54 - 42
251
10,05
180 139
76
474
18,96
180 195
64 -42
500
19,99
180 140
89
461
18,44
180 093
64 -54
482
19,27
180 141
108
1 008
40,31
Průměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Průměr
(mm)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Čepička - 5301
Objednací
číslo
Instalančí materiál
Spojka redukovaná - 5240
Spojka redukovaná - 5243
Objednací
číslo
180 173
12
15
0,60
180 103
16 - 12
14
0,57
180 142
16
25
0,99
180 106
22 - 12
20
0,79
180 210
18
13
0,52
180 108
22 - 16
15
0,60
180 143
22
16
0,65
180 109
22 - 18
14
0,56
180 144
28
31
1,24
180 110
28 - 12
54
2,18
180 145
35
84
3,35
180 113
28 - 22
41
1,66
180 146
42
160
6,38
180 114
35 - 18
105
4,19
180 115
35 - 22
80
3,21
180 116
35 - 28
62
2,49
180 119
42 - 35
114
4,56
180 163
54 - 35
285
11,40
180 121
54 - 42
264
10,57
180 211
64 -42
471
18,86
180 123
64 -54
476
19,03
Ceny jsou platné v den vydání katalogu. Ostatní rozměry na požádání.
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
80
Instalančí materiál
Spojovací materiál
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Trubky měděné
Měkká Cu v kolech R220
Objednací
číslo
Vnější průměr
(mm)
Hmotnost
(kg/m)
Cena
za 1 m
(CZK)
Cena
za 1 m
(EUR)
150 001
6
0,14
36
1,4
150 002
8
0,196
51
2,0
150 003
10
0,252
64
2,6
150 004
12
0,308
78
3,1
150 005
15
0,362
98
3,9
150 006
16
0,419
105
4,2
150 007
18
0,475
119
4,8
150 008
22
0,587
147
5,9
Vnější průměr
(mm)
Hmotnost
(kg/m)
Cena
za 1 m
(CZK)
Cena
za 1 m
(EUR)
Objednací
číslo
150 009
10
0,25
64
2,5
150 010
12
0,308
77
3,1
150 011
15
0,36
97
3,9
150 012
16
0,419
104
4,2
150 013
18
0,475
117
4,7
150 014
22
0,587
144
5,8
150 015
28 x 1
0,755
187
7,5
150 023
28 x 1,5
0,816
274
10,9
150 024
35 x 1,5
1,297
350
14,0
150 017
42 x 1,5
1,7
421
16,9
150 018
54 x 2
2,91
721
28,9
150 019
64 x 2
3,467
878
35,1
150 020
76,1 x 2
4,144
1 050
42,0
150 021
88,9 x 2
4,865
1 231
49,2
150 022
108 x 2
7,37
1 987
79,5
Instalančí materiál
Tvrdá Cu v tyčích R290
Polotvrdá Cu v tyčích R250
Objednací
číslo
Vnější průměr
(mm)
Hmotnost
(kg/m)
Cena
za 1 m
(CZK)
Cena
za 1 m
(EUR)
150 072
10
0,233
64
2,5
150 073
12
0,285
77
3,1
150 076
15
362
98
3,9
150 070
18
0,439
120
4,8
150 071
22
0,543
146
5,8
150 077
28 x 1,5
1,027
277
11,1
150 079
35 x 1,5
1,304
357
14,3
Ceny Cu potrubí jsou platné v den vydání katalogu a jsou aktualizovány každý den.
Další průměry Vám sdělíme na požádání.
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
82
Instalančí materiál
split
Předizolovaná Cu v kolech
R220
Objednací
číslo
Rozměry
(inch)
Balení
(m)
Cena
za 1 m
(CZK)
Cena
za 1 m
(EUR)
150 038
1/4 „ x 0,8 mm
25, 50
39
1,6
150 039
3/8 „ x 0,8 mm
25, 50
58
2,3
150 040
1/2 „ x 0,8 mm
25, 50
77
3,1
150 042
5/8 „ x 1 mm
25
118
4,7
150 043
3/4 „ x 1 mm
25
143
5,7
150 044
7/8 „ x 1 mm
25
168
6,7
Objednací
číslo
Rozměry
(mm)
Balení
(m)
Cena
za 1 m
(CZK)
Cena
za 1 m
(EUR)
150 029
6 x 1 mm
20
44
1,8
150 030
10 x 1 mm
20
74
3,0
150 031
12 x 1 mm
20
89
3,6
150 032
16 x 1 mm
20
121
4,9
150 033
18 x 1 mm
20
139
5,5
150 034
22 x 1 mm
20
170
6,8
duosplit
Předizolovaná Cu v kolech R220
Objednací
číslo
83
Rozměry
(inch)
Balení
(m)
Cena
za 1 m
(CZK)
Cena
za 1 m
(EUR)
150 025
1/4 „ x 0,8 mm - 3/8 „ x 0,8 mm
20
104
4,2
150 026
1/4 „ x 0,8 mm - 1/2 „ x 0,8 mm
20
123
4,9
150 035
1/4 „ x 0,8 mm - 5/8 „ x 1 mm
20
162
6,5
150 027
3/8 „ x 0,8 mm - 5/8 „ x 1 mm
20
180
7,2
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Instalančí materiál
Spojovací materiál
POKROK V KONTROLE KONDENZACE
ARMAFIX® AF – profesionální závěsný systém potrubí zamezující vytváření tepelných
mostů v chladících potrubích a rozvodech chlazené vody.
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Instalančí materiál
ARMAFLEX - izolace potrubí
Objednací
číslo
Průměr x tl. stěny
(mm)
Cena za 1 m
(CZK)
Cena za 1 m
(EUR)
170 005
6x9
14
0,6
170 006
10 x 9
15
0,6
170 007
12 x 9
16
0,6
170 008
15 x 9
17
0,7
170 009
18 x 9
17
0,7
170 010
22 x 9
20
0,8
170 011
28 x 9
22
0,9
170 012
35 x 9
25
1,0
170 013
42 x 9
29
1,1
170 049
54 x 9
39
1,6
170 050
64 x 9
49
2,0
ARMAFLEX AC
170 014
10 x13
21
0,8
170 015
12 x 13
22
0,9
170 016
15 x 13
25
1,0
170 017
18 x 13
26
1,1
170 018
22 x 13
30
1,2
170 019
28 x 13
31
1,2
170 020
35 x 13
38
1,5
170 021
42 x 13
44
1,8
170 022
54 x 13
63
2,5
170 023
64 x 13
72
2,9
170 025
12 x 19
39
1,6
170 026
15 x 19
47
1,9
170 027
18 x 19
48
1,9
170 028
22 x 19
55
2,2
170 029
28 x 19
66
2,6
170 030
35 x 19
76
3,0
170 031
42 x 19
86
3,4
170 032
54 x 19
118
4,7
170 149
22 x 25
75
3,0
170 150
28 x 25
88
3,5
170 151
35 x 25
96
3,9
170 152
42 x 25
121
4,8
170 153
54 x 25
160
6,4
170 154
64 x 25
183
7,3
Izolace o tl. stěny 9 mm je vhodná pro izolování potrubí o délce cca. 5m
Izolace o tl. stěny 13 mm je vhodná pro izolování potrubí o délce cca. 12m
Kovové objímky
Izolace o tl. stěny 19 mm je vhodná pro izolování potrubí o délce cca. 25m
85
Objednací
číslo
Objímky kovové
Použití
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
510 008
Objímka 32-38mm, M8/M10
FX-2-10/12
17
0,7
510 001
Objímka 38-46mm, M8/M10
FX-2-15/18
17
0,7
510 002
Objímka 48-54mm, M8/M10
FX-2-22/25, FX-4(3)-10/12
18
0,7
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
510 003
Objímka 56-62mm, M8/M10
FX-2-28/30, FX-4(3)-15/18
18
0,7
510 004
Objímka 60-66mm, M8/M10
FX-2-35/38, FX-4(3)-22/25
20
0,8
510 005
Objímka 67-73mm, M8/M10
FX-2-42/45, FX-4(3)-28/30, FX-4(3)-35/38
20
0,8
510 006
Objímka 82-88mm, M8/M10
FX-2-54/57, FX-4(3)-42/45, FX-6-15/18
22
0,9
510 007
Objímka 94-100mm, M8/M10
FX-2-60/64, FX-4(3)-54/57, FX-6-22/25, FX-6-28/30
24
1,0
510 030
Objímka 108-112mm, M8/M10
FX-2-76/80, FX-4(3)-60/64, FX-6-35/38
34
1,4
510 009
Objímka 117-125mm, M8/M10
FX-2-89, FX-4(3)-76/80
29
1,2
510 019
Objímka 132-137mm, M8/M10
FX-2-60/64, FX-4(3)-89
55
2,2
Objednací
číslo
Označení
Cena
(CZK)
Cena za 1 m
(EUR)
170 051
170 053
FX-2-10/12
38
1,5
FX-2-15/18
41
1,6
170 055
FX-2-22/25
44
1,7
170 057
FX-2-28/30
46
1,8
170 059
FX-2-35/38
48
1,9
170 061
FX-2-42/45
51
2,0
170 063
FX-2-48
55
2,2
170 065
FX-2-54/57
58
2,3
170 067
FX-2-60/64
67
2,7
170 069
FX-2-70
77
3,1
170 071
FX-2-76/80
91
3,7
170 073
FX-2-89
120
4,8
170 075
FX-2-102/108
205
8,2
170 076
FX-4(3)-10/12
41
1,6
170 078
FX-4(3)-15/18
44
1,8
170 079
FX-4(3)-22/25
47
1,9
170 081
FX-4(3)-28/30
50
2,0
170 083
FX-4(3)-35/38
61
2,4
170 084
FX-4(3)-42/45
64
2,5
170 085
FX-4(3)-48
69
2,7
170 087
FX-4(3)-54/57
75
3,0
170 088
FX-4(3)-60/64
79
3,2
170 089
FX-4(3)-70
91
3,6
170 091
FX-4(3)-76/80
122
4,9
Objímky ARMAFIX
170 093
FX-4(3)-89
203
8,1
170 095
FX-4(3)-102/108
264
10,6
170 096
FX-6-15/18
59
2,3
170 098
FX-6-22/25
65
2,6
170 100
FX-6-28/30
70
2,8
170 102
FX-6-35/38
92
3,7
170 103
FX-6-42/45
100
4,0
170 104
FX-6-48
106
4,2
170 106
FX-6-54/57
117
4,7
170 110
FX-6-70
138
5,5
170 112
FX-6-76/80
201
8,0
170 114
FX-6-89
232
9,3
170 116
FX-6-102/108
313
12,5
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Instalančí materiál
ARMAFIX - izolované objímky
86
Instalančí materiál
Izolace příslušenství
Objednací
číslo
Tloušťka
(mm)
Desky nekonečné, šíře 1m
m2/karton
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
170 117
ACe-09-99
10
195
7,8
170 044
ACe-13-99
8
231
9,2
170 047
ACe-19-99
6
356
14,3
Objednací
číslo
Příslušenství
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
170 042
Lepidlo 520, 250 g
221
8,8
170 002
Lepidlo 520, 500 g
218
8,7
170 003
Čistič lepidla 520, 1 litr
256
10,3
170 004
Ochranný nátěr 2,5 litru
1 556
62,2
Objednací
číslo
Popis
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
170 120
Totaline - Samolepící mechová páska 3x50mm – 15m, černá
205
8,2
170 144
Totaline - Samolepící mechová páska 3x50mm – 15m, bílá
218
8,7
170 143
Armaflex - Samolepící páska mechová 15m, černá
311
12,4
El. motory a ventilátory
El. motory ELCO
87
Objednací
číslo
Označení
Výkon vzduch (m3/min)
Příkon (W)
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
270 207
NET5 VN 5-13
5 / 32
347
13,9
270 208
NET5 VN 10-20
10 / 38
351
14,1
270 209
NET5 VNT 16-25
16 / 65
495
19,8
270 211
NET5 VNT 25-40
25 / 95
624
25,0
270 212
NET5 VNT 34-45
34 / 120
683
27,3
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Objednací
číslo
Označení
Specifikace
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
430 014
Sací vrtule
průměr 154 mm
23
0,9
430 015
Sací vrtule
průměr 172 mm
28
1,1
430 016
Sací vrtule
průměr 200 mm
38
1,5
430 017
Sací vrtule
průměr 230 mm
43
1,7
430 018
Sací vrtule
průměr 254 mm
55
2,2
430 010
Kruh kovový
průměr 154 mm
84
3,4
430 011
Kruh kovový
průměr 172 mm
101
4,0
430 012
Kruh kovový
průměr 200 mm
90
3,6
430 013
Kruh kovový
průměr 230 mm
98
3,9
430 019
Stojánek
52 A
14
0,6
430 020
Stojánek
72 A
18
0,7
430 021
Stojánek
84 A
24
1,0
430 022
Stojánek
73 B
41
1,6
430 023
Stojánek
84 B
32
1,3
430 024
Stojánek
109 B
45
1,8
Instalančí materiál
El. motory a ventilátory
Axiální ventilátory FAN
Objednací
číslo
Označení
Specifikace
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
270 149
Axiální ventilátor
300 mm; sací; 220V
1 582
63,3
270 150
Axiální ventilátor
350 mm; sací, 220V
1 929
77,2
270 151
Axiální ventilátor
400 mm; sací; 220V
2 183
87,3
270 152
Axiální ventilátor
450 mm; sací; 220V
2 467
98,7
270 153
Axiální ventilátor
500 mm; sací; 220V
3 216
128,6
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
88
Instalančí materiál
Chladiva a oleje
Objednací
číslo
Označení chladiva
Obsah lahve (kg)
Cena za
kg
(CZK)
Cena za
kg
(EUR)
220 001
R134a / T 12
12
129
5,2
220 019
R134a / T 61
63
129
5,2
220 002
R134a UV / T12
12
365
14,6
220 003
R404A / T 12
10
129
5,2
220 004
R404A / T61
49
129
5,2
220 005
R407C / T 12
11
129
5,2
220 020
R407C / T 61
55
129
5,2
220 028
R407F
11
379
15,2
220 006
R410A / T 12
10
129
5,2
220 007
R507 / T 12
10
145
5,8
220 039
R438A (Isceon 99) / T 12
11
502
20,1
220 040
R438A (Isceon 99) / T 61
55
495
19,8
220 009
R437A (Isceon 49Plus) / T 12
12
495
19,8
220 010
R417A (Isceon 59)
11
502
20,1
220 011
R422A (Isceon 79)
11
502
20,1
220 022
R600a (izobutan)
6
283
11,3
220 023
R290 (propan)
5
283
11,3
220 027
GENESOLV S-TZ
25
927
37,1
220 029
R744 (CO2)
37,5
73
2,9
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Vratný obal (tlaková nádoba) je majetkem prodávajícího a musí být vrácen zpět
do 2 měsíců od data dodání, jinak bude účtována cena lahve 2 000 Kč bez DPH.
Dodání chladiva v jiných obalech dle dohody.
Objednací
číslo
Označení oleje
Objem
(l)
Určeno pro
330 006
Triton olej SEZ 32
1
R134a, R404A, R407C - MBP
773
30,9
330 011
Total olej ACD 32
5
R134a, R404A, R407C - MBP
2 477
99,1
330 014
Triton olej SE 55
1
Autoklima
979
39,2
330 003
MOBIL ARTIC 155
5
Minerál R 22
1 671
66,8
330 005
Triton olej SEZ 22
1
R134a, R404A, R407C - LBP
773
30,9
Elektrické rozvaděče
89
Objednací
číslo
Označení
Ovladače pro rozvaděče 3 x 400V s řídící jednotkou PCR 300
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
300 001
OCHM - 1F
Pro chladírny, mrazírny s el. odtáváním - 1 chl. okruh
4 992
199,7
300 002
OCH - 2F
Pro chladírny bez el. odtávání - 2 chl. okruhy
7 751
310,0
300 125
OCHM - 3F
S el. odtáváním - 2 chl. okruhy + řídící jednotka PCR
5 565
222,6
Objednací
číslo
Označení
Rozvaděče 230V s řídící jednotkou PCR 300
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
300 003
RCHM - 1F
Pro chladírny, mrazírny s el. odtáváním max, 1300 W
7 090
283,6
300 004
RCHM - 2F
Pro chladírny, mrazírny s el. odtáváním
7 576
303,0
300 126
RCHM - 3F
Pro mrazicí boxy s el. odtáváním a vyhříváním podlahy
7 821
312,8
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Označení
Rozvaděče 400V v kombinaci s ovladačem
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
300 005
RCHM - 7
Pro chladírny, mrazírny s el. odtáváním
9 635
385,4
300 006
RCHM - 7a
Pro chladírny, mrazírny s el. odtáváním
9 596
383,8
300 007
RCH - 8
Pro chladírny bez el. odtávání
8 566
342,7
300 008
RCH - 8a
Pro chladírny bez el. odtávání
8 256
330,2
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
Poznámka:
Objednací
číslo
O
-
ovladač
M
-
mrazicí
R
-
rozvaděč
a
-
vybaveno jistícím relé INT 69
CH
-
chladicí
Označení
Rozvaděč chladicí - odtávací hodinky RANCO bez el. odtávání
300 018
RNCH - 1
400V - přístěnná vitrína bez el. odtávání
7 673
306,9
300 019
RNCH - 1a
400V - přístěnná vitrína bez el. odtávání
8 139
325,6
300 020
RNCH 1 PCR
400V - přístěnná vitrína bez el. odtávání
7 673
306,9
300 021
RNCH 1a PCR
400V - přístěnná vitrína bez el. odtávání
8 042
321,7
300 127
RNCH - 4
230V - přístěnná vitrína
3 759
150,3
300 022
RNCH - 5
230V - prodejní vitrína - 1 ks KJ
3 341
133,6
300 102
RNCH - I V
400V - prodejní vitrína - 1 ks KJ
7 284
291,4
Poznámka:
O
-
ovladač
M
-
mrazicí
R
-
rozvaděč
a
-
vybaveno jistícím relé INT 69
CH
-
chladicí
Instalančí materiál
Objednací
číslo
Elektrické rozvaděče
Objednací
číslo
Označení
Rozvaděče 230V s řídící jednotkou PEGO
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
270 130
TTL 200 EXPERT
Pro chladírny, mrazírny s el. odtáváním
3 949
158,0
270 125
TTL 200 BASE 4
Pro chladírny, mrazírny s el. odtáváním
3 814
152,6
Objednací
číslo
Označení
Rozvaděče 400V s řídící jednotkou PEGO
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
270 134
TTL 300 EXPERT VD4
Pro chladírny, mrazírny s el. odtáváním
14 738
589,5
270 135
TTL 300 EXPERT VD7
Pro chladírny, mrazírny s el. odtáváním
18 452
738,1
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
90
Zde je kvalita!
Spojovací materiál
RG5410A-E
Instalančí materiál
MINIMAX-E
Digitální vakuometr RA VG-1
Regulační hodiny 50 Bar a 100 Bar
ATP ZX-1A · TIF 9030E · TIF XP-1A
Manometrová
baterie dvoucestná
Sada hadic
QuicksealTM
RA825GN50
Manometrová
baterie čtyřcestná
RA987GN100
Vakuová čerpadla RA15301E · RA15601
Pro další produkty si prohlédněte internetové stránky www.beijerref.cz
nebo náš katalog.
BEIJER REF Czech s.r.o. · Praha | Brno | Plzen · Czech Republic
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Objednací
číslo
Nářadí SPX
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
360 001
Přečerpávačka PROMAX MINIMAX-E, 240V/50Hz, 38,5 bar
30 599
1 224,0
360 002
Přečerpávačka PROMAX RG 5410-A-E, 240V/50Hz, 38,5 bar
37 271
1 490,9
360 003
Lahev na recyklaci chladiv, malá
4 126
165,0
360 004
Lahev na recyklaci chladiv, velká
4 660
186,4
360 005
Přečerpávačka PROMAX ECOMAX-E, 240V/50Hz, 38,5 bar
21 919
876,8
360 006
Čisticí/recyklační modul chladiv PROMAX CLK-1
4 635
185,4
360 008
Detektor úniku ATPZX-1A
14 494
579,8
360 009
Detektor úniku TIFRX-1A
8 602
344,1
360 010
Detektor úniku TIFXP-1A
10 394
415,8
360 012
Detektor TIF 8900-E
9 078
363,1
360 013
Elektronická váha TIF 9010A
8 244
329,8
360 014
Váha elektronická TIF 9030E
4 819
192,7
360 016
Teploměr TIF 7612
3 111
124,4
360 018
Teploměr infra TIF 7201
943
37,7
360 019
Manometrová sada digital RA43180E150C
10 985
439,4
360 020
Digitální manometr sací 11910-E
3 594
143,8
360 021
Digitální manometr tlačný 11920-E
3 594
143,8
360 022
Manometrová sada digital RA43160E150C
12 572
502,9
360 023
Manometrová sada, R22/R404A/R407C/R134a, RA42278E90C
6 485
259,4
360 024
Manometrová sada, R422D/R404A/R407C/R134a, RA41182E90C
4 502
180,1
360 025
Manometrová sada, R422D/R404A/R407C/R134a, RA42282E90C
6 485
259,4
360 026
Manometrová sada, R22/R407C a R410A, RA41138E90C
4 645
185,8
360 027
Sada 3 hadic ROBINAIR 150cm, RYB, 1/4“x1/4“, RA70060A
1 260
50,4
360 028
Robinair řezačka SmartSpring TC10002, niklové kolečko
769
30,8
360 030
Rovnač lamel RA 18403
332
13,3
360 032
Olej do vývěvy ROBINAIR Premium High RA13119, 0,475 litrů
100
4,0
360 033
Vývěva ROBINAIR VacuMaster RA15301-E, 71 l/min
11 368
454,7
360 034
Vývěva ROBINAIR VacuMaster RA15501-E, 118 l/min
14 216
568,6
360 036
Ventil RA BV 1/4“ B
373
14,9
360 037
Ventil RA BV 1/4“ R
373
14,9
360 040
Ohýbačka trubek RA 6515
902
36,1
360 043
Sada 3 hadic ROBINAIR E-G QuickSeal, 150 cm, RYB, RA69060A
2 653
106,1
Instalančí materiál
Nářadí SPX
Nářadí TOTALINE
Objednací
číslo
Označení
Specifikace
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
270 108
Rychlospojka
5/16´´ SAE (R410A)
1 258
50,3
270138
Řezačka malá
rozsah 4 - 15mm
447
17,9
270 139
Řezačka velká
rozsah 4 - 28mm
746
29,8
270 140
Odhrotovač
rozsah 4 - 15mm
439
17,6
270 141
Sada nářadí
pertlovačka, roztahovačka
3 233
129,3
270 142
Pertlovačka
1 867
74,7
270 143
Ráčna
270 106
Manometrová sada
381
15,2
pro chladiva R22,R134a,R404A,R407C
3 881
155,3
270 107
Manometrová sada
pro chladiva R22, R407C, R410A
4 215
168,6
270 113
Manometr
80 LP R22, R134a, R404A, R407C
757
30,3
270 114
Manometr
80 HP R22, R134a, R404A, R407C
757
30,3
270 111
Manometr
80 LP R22, R407C, R410A
844
33,7
270 112
Manometr
80 HP R22 , R407C, R410A
844
33,7
270 109
Náhradní kolečko
Modré
154
6,2
270 110
Náhradní kolečko
Červené
154
6,2
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
92
WHAT YOU NEED
Spojovací materiál
Instalančí materiál
NEXT
www.beijerref.cz
www.cpsproducts.be
www.beijerref.sk
Objednací
číslo
Popis
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
950 018
CPS HADICA VÁKUOVÁ 150cm HV5
620
24,8
950 030
CPS HADICE 240 cm VÁKUOVACIA HV8 čierna 10mm
802
32,1
950 031
CPS HADICE 90 cm VENTIL HS3BE MODRÁ
357
14,3
950 032
CPS HADICE 90 cm VENTIL HS3RE ČERVENÁ
357
14,3
950 033
CPS HADICE 90 cm VENTIL HS3YE ŽLTÁ
357
14,3
950 020
CPS HADICE 150 cm VENTIL HJ5BE MODRÁ R410A
550
22,0
950 021
CPS HADICE 150 cm VENTIL HJ5RE ČERVENÁ R410A
550
22,0
950 022
CPS HADICE 150 cm VENTIL HJ5YE ŽLTÁ R410A
550
22,0
950 023
CPS HADICE 150 cm VENTIL HS5BE MODRÁ
424
17,0
950 024
CPS HADICE 150 cm VENTIL HS5RE ČERVENÁ
424
17,0
950 025
CPS HADICE 150 cm VENTIL HS5YE ŽLTÁ
424
17,0
950 027
CPS HADICE 180 cm VENTIL HS6BE MODRÁ
459
18,4
950 028
CPS HADICE 180 cm VENTIL HS6RE ČERVENÁ
459
18,4
950 029
CPS HADICE 180 cm VENTIL HS6YE ŽLTÁ
459
18,4
950 010
CPS REDUKCIA PRE R410A AD 87
138
5,5
Instalančí materiál
Spojovací materiál
Váhy na chladivo
Objednací
číslo
Popis
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
950 016
CPS CC 220 DIGITÁLNE VÁHY NA CHLADIVO
6 956
278,2
960 062
KLIMALINE VÁHA NA CHLADIVO 7020
4 786
191,5
910 032
MASTERCOOL VÁHA NA CHLADIVO 98210
6 519
260,7
910 015
MASTERCOOL DIGITÁLNY PLNIACI MODUL 98230
4 798
191,9
Vákuumpumpy
Objednací
číslo
Popis
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
6 608
264,3
950 084
CPS VÁKUMPUMPA VP2D
45l/min
950 085
CPS VÁKUMPUMPA VP6D
140l/min
9 970
398,8
960 041
KLIMALINE VÁKUMPUMPA kl45
45l/min
4 446
177,9
960 065
KLIMALINE VÁKUMPUMPA kl140
140l/min
7 941
317,6
215
8,6
950 051
www.beijerref.cz
CPS VPOQ12 1 L
www.beijerref.sk
94
Odsávačky chladiva
Popis
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
950 048
CPS CR400EC do 17kg/h-plyn do 23 kg/h-kvapalina
23 087
923,5
950 049
CPS CR700EC do 37kg/h-plyn do 230kg/h-kvapalina
31 867
1 274,7
960 038
KLIMALINE KL260C 2P.758 s olejovým lučovačom do 15kg/h-plyn do 114 kg/h-kvapalina
26 942
1 077,7
Instalančí materiál
Objednací
číslo
95
Detektory úniku
Objednací
číslo
Popis
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
910 012
MASTERCOOL DETEKTOR ÚNIKU 55100
5 477
219,1
910 014
MASTERCOOL DETEKTOR ÚNIKU + UV LAMPA 55200
7 120
284,8
950 099
UV152 UV LAMPA (INJEKTOR BATÉRIA, OKULIARE, LAMPA NABÍJAčKA, KUFRIK)
9 194
367,7
950 081
CPS UVUD6 KONTRASTNÁ LÁTKA 240 ml
864
34,6
950 038
CPS INJEKTOR NA OLEJ TLJ2
1 033
41,3
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Objednací
číslo
Popis
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
950 086
CPS VG 200 DIGITÁLNY VÁKUOMETER
6 469
258,8
950 100
MOSTÍK MANOMETRICKÝ MV2J ( R134a 404A 407C R22 )
1 700
68,0
950 106
MOSTÍK MANOMETRICKÝ MV0202 ( R410A 407C R22 )
1 784
71,4
910 023
MASTERCOOL MOSTÍK DIGITÁLNY S MANOMETROM D80 UNIVERZÁL
8 231
329,2
910 039
RGX OCHRANNÝ KRYT MANOMETRA
389
15,6
Drobné náradie
Objednací
číslo
Popis
Cena
(CZK)
Cena
(EUR)
950 067
CPS ROZŤAHOVAČKA TLE6M 10-28mm
9 852
394,1
950 052
CPS PERTLOVAČKA EXCENTRICKÁ FT806M 6-18mm
2 637
105,5
950 104
AMPÉRMETER KLIEŠŤOVÝ AC 750
3 617
144,7
960 060
TURBOSET 90 S NÁPLŇOU
4 781
191,2
950 077
CPS TEPLOMER INFRAČERVENÝ S LASEROM TMINI
3 152
126,1
960 070
VYHRIEVACí PáS NA FĽAŠU 300W/220V
2 411
96,4
960 013
HREBEŇ NA LAMELY KOVOVÝ
197
7,9
960 039
OHÝBAČKA 8-10-12-14-16-18-22 mm
3 998
159,9
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Instalančí materiál
Manometre
96
Chladírny (uzeniny +3°C až +6°C)
Určeno pro chladírny potravin, uzenin, teplota 3°C až 6°C, R404A, bez el. odtávání
230V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 001
2-3
UNB 6144 GK
EVS 60
TTL 200 EXPERT
18 220
728,8
480 003
3-5
UEMT 6165 GK
EVS 100
TTL 200 EXPERT
19 821
792,8
480 004
5-7
UNB 6181 GK
EVS 130
TTL 200 EXPERT
20 526
821,0
480 005
7-8
UNEK 6210 GK
EVS 130
TTL 200 EXPERT
20 585
823,4
480 006
8 - 11
UNE 6213 GK
EVS 180
TTL 200 EXPERT
23 687
947,5
480 007
11 - 14
UNEK 6217 GK
EVS 290
TTL 200 EXPERT
25 862
1 034,5
480 008
14 - 18
UNT 6220 GK
EVS 290
TTL 200 EXPERT
27 788
1 111,5
480 009
18 - 26
UNT 6226 GK
CTE 41-M6
TTL 200 EXPERT
36 652
1 466,1
480 010
26 - 35
UNJ 9232 GK
CTE 58-M6
TTL 200 EXPERT
40 179
1 607,2
480 011
35 - 45
UNJ 9238 GK
CTE 63-M6
TTL 200 EXPERT
43 509
1 740,4
Technologie
400V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 012
18 - 26
UNJ 9226 GS
CTE 41-M6
TTL 300 EXPERT VD 4
50 300
2 012,0
480 013
26 - 35
UNJ 9232 GS
CTE 58-M6
TTL 300 EXPERT VD 4
52 751
2 110,0
480 014
35 - 45
UNJ 9238 GS
CTE 63-M6
TTL 300 EXPERT VD 4
55 318
2 212,7
480 015
45 - 75
Danfoss MCZC048MTA02E
CTE 86-M6
TTL 300 EXPERT VD 4
74 960
2 998,4
480 016
75 - 130
Danfoss MCZC068MTA02E
CTE 145-M6
TTL 300 EXPERT VD 7
100 303
4 012,1
480 017
130 - 180
Danfoss MCZC108MTA02E
CTE 194-M6
TTL 300 EXPERT VD 7
129 532
5 181,3
480 018
180 - 230
Danfoss MCZC136MTA02E
CTE 194-M6
RCHU 121
145 751
5 830,0
480 019
230 - 300
Danfoss MCZC171MTA02E
CTE 354-A6
RCHU 121
203 937
8 157,5
Chladírny - Danfoss Optyma Plus (uzeniny +3°C až +6°C)
Určeno pro chladírny potravin, uzenin, teplota 3°C až 6°C, R404A, bez el. odtávání
230V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 020
4-5
MPHC 010 SC P00 G
EVS 100
TTL 200 EXPERT
50 604
2 024,2
480 021
5-7
MPHC 010 SC P00 G
EVS 130
TTL 200 EXPERT
50 958
2 038,3
480 022
7-8
MPHC 012 SC P00 G
EVS 130
TTL 200 EXPERT
51 356
2 054,2
480 023
8 - 11
MPHC 012 SC P00 G
EVS 180
TTL 200 EXPERT
53 613
2 144,5
480 024
11 - 14
MPHC 018 SC P00 G
EVS 290
TTL 200 EXPERT
56 388
2 255,5
480 025
14 - 17
MPHC 018 SC P00 G
EVS 290
TTL 200 EXPERT
56 388
2 255,5
480 026
17 - 26
MPHC 026 GS P00 G
CTE 41-M6
TTL 200 EXPERT
73 513
2 940,5
480 027
26 - 35
MPZC 030 MT P00 G
CTE 58-M6
TTL 200 EXPERT
67 584
2 703,4
480 028
35 - 45
MPHC 034 GS P00 G
CTE 63-M6
TTL 200 EXPERT
79 430
3 177,2
400V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 030
20 - 35
MPZC 030 MT P00 E
CTE 58-M6
TTL 200 EXPERT
65 943
2 637,7
480 032
35 - 70
MPZC 048 MT P00 E
CTE 86-M6
TTL 200 EXPERT
82 386
3 295,4
480 033
70 - 100
MPZC 060 MT P00 E
CTE 96-M6
TTL 200 EXPERT
97 578
3 903,1
480 034
100 - 150
MPZC 086 MT P00 E
CTE 145-M6
TTL 200 EXPERT
116 123
4 644,9
480 035
150 - 190
MPZC 108 MT P00 E
CTE 194-M6
TTL 200 EXPERT
132 931
5 317,2
480 036
190 -250
MPZC 136 MT P00 E
CTE 501-A6
TTL 200 EXPERT
155 293
6 211,7
Příplatky a slevy za rozvaděče na vyžádání.
Kompletní popis obsahu dodávky na straně 104.
97
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Chladírny (uzeniny +3°C až +6°C)
Určeno pro chladírny potravin, uzenin, teplota 3°C až 6°C, R404A, bez el. odtávání,
výparník s nízkou rychlostí proudění vzduchu.
230V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 037
8 - 11
UNE 6213 GK
MIC 160
TTL 200 EXPERT
26 787
1 071,5
480 038
11 - 14
UNEK 6217 GK
MIC 200
TTL 200 EXPERT
29 180
1 167,2
480 039
14 - 18
UNT 6220 GK
MIC 300
TTL 200 EXPERT
35 022
1 400,9
480 040
18 - 26
UNT 6226 GK
MIC 300
TTL 200 EXPERT
36 831
1 473,2
480 041
26 - 35
UNJ 9232 GK
MIC 400
TTL 200 EXPERT
41 806
1 672,2
480 042
35 - 45
UNJ 9238 GK
MIC 500
TTL 200 EXPERT
46 310
1 852,4
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 043
18 - 26
UNJ 9226 GS
MIC 300
TTL 300 EXPERT VD 4
50 479
2 019,2
480 044
26 - 35
UNJ 9232 GS
MIC 400
TTL 300 EXPERT VD 4
54 378
2 175,1
480 045
35 - 45
UNJ 9238 GS
MIC 500
TTL 300 EXPERT VD 4
58 119
2 324,8
480 046
45 - 75
Danfoss MCZC048MTA02E
DFE 32 EH-3
TTL 300 EXPERT VD 4
80 615
3 224,6
480 047
75 - 130
Danfoss MCZC068MTA02E
DFE 33 EH-3
TTL 300 EXPERT VD 7
105 382
4 215,3
480 048
130 - 180
Danfoss MCZC108MTA02E
DFE 34 EH-3
TTL 300 EXPERT VD 7
134 611
5 384,4
480 049
180 - 230
Danfoss MCZC136MTA02E
DFE 35 EH-3
RCHU 121
164 115
6 564,6
480 050
230 - 300
Danfoss MCZC171MTA02E
DFE 36 EH-3
RCHU 121
199 209
7 968,4
400V
Chladírny - Danfoss Optyma Plus (uzeniny +3°C až +6°C)
Určeno pro chladírny potravin, uzenin, teplota 3°C až 6°C, R404A, bez el. odtávání,
výparník s nízkou rychlostí proudění vzduchu.
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 051
8 - 11
MPHC 012 SC P00 G
MIC 160
TTL 200 EXPERT
56 713
2 268,5
480 052
11 - 14
MPHC 018 SC P00 G
MIC 200
TTL 200 EXPERT
59 706
2 388,2
480 053
14 - 17
MPHC 018 SC P00 G
MIC 300
TTL 200 EXPERT
63 622
2 544,9
480 054
17 - 26
MPHC 026 GS P00 G
MIC 300
TTL 200 EXPERT
73 692
2 947,7
480 055
26 - 35
MPZC 030 MT P00 G
MIC 400
TTL 200 EXPERT
69 211
2 768,4
480 056
35 - 45
MPHC 034 GS P00 G
MIC 500
TTL 200 EXPERT
82 231
3 289,2
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 058
20 - 35
MPZC 030 MT P00 E
MIC 400
TTL 200 EXPERT
67 570
2 702,8
480 060
35 - 70
MPZC 048 MT P00 E
DFE 32EL7
TTL 200 EXPERT
86 815
3 472,6
480 061
70 - 100
MPZC 060 MT P00 E
DFE 32 EH-3
TTL 200 EXPERT
95 276
3 811,0
480 062
100 - 150
MPZC 086 MT P00 E
DFE 33 EH-3
TTL 200 EXPERT
121 202
4 848,1
480 063
150 - 190
MPZC 108 MT P00 E
DFE 34 EH-3
TTL 200 EXPERT
137 830
5 513,2
480 064
190 - 250
MPZC 136 MT P00 E
DFE 35 EH-3
TTL 200 EXPERT
155 292
6 211,7
Technologie
230V
400V
Příplatky a slevy za rozvaděče na vyžádání.
Kompletní popis obsahu dodávky na straně 104.
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
98
Chladírny (zelenina +3°C až +6°C)
Určeno pro chladírny zeleniny, teplota 3°C až 6°C, R404A, bez el. odtávání
230V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 065
2-3
UEMT 6144 GK
EVS 60
TTL 200 EXPERT
18 220
728,8
480 067
3-5
UEMT 6165 GK
EVS 130
TTL 200 EXPERT
20 175
807,0
480 068
5-7
UNB 6181 GK
EVS 180
TTL 200 EXPERT
22 783
911,3
480 069
7-8
UNEK 6210 GK
EVS 180
TTL 200 EXPERT
22 842
913,7
480 070
8 - 11
UNE 6213 GK
EVS 290
TTL 200 EXPERT
24 448
977,9
480 071
11 - 14
UNEK 6217 GK
CTE 41-M6
TTL 200 EXPERT
32 917
1 316,7
480 072
14 - 18
UNT 6220 GK
CTE 41-M6
TTL 200 EXPERT
34 843
1 393,7
480 073
18 - 26
UNT 6226 GK
CTE 58-M6
TTL 200 EXPERT
38 903
1 556,1
480 074
26 - 35
UNJ 9232 GK
CTE 63-M6
TTL 200 EXPERT
42 676
1 707,0
480 075
35 - 45
UNJ 9238 GK
CTE 86-M6
TTL 200 EXPERT
46 316
1 852,6
Technologie
400V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 076
18 - 26
UNJ 9226 GS
CTE 58-M6
TTL 300 EXPERT VD 4
52 551
2 102,0
480 077
26 - 35
UNJ 9232 GS
CTE 63-M6
TTL 300 EXPERT VD 4
55 248
2 209,9
480 078
35 - 45
UNJ 9238 GS
CTE 86-M6
TTL 300 EXPERT VD 4
58 125
2 325,0
480 079
45 - 75
Danfoss MCZC048MTA02E
CTE 115-M6
TTL 300 EXPERT VD 4
79 639
3 185,6
480 080
75 - 130
Danfoss MCZC068MTA02E
CTE 145-M6
TTL 300 EXPERT VD 7
100 303
4 012,1
480 081
130 - 180
Danfoss MCZC108MTA02E
CTE 353-A6
TTL 300 EXPERT VD 7
143 118
5 724,7
480 082
180 - 230
Danfoss MCZC136MTA02E
CTE 354-A6
RCHU 121
180 828
7 233,1
480 083
230 - 300
Danfoss MCZC171MTA02E
CTE 355-A6
RCHU 121
218 824
8 753,0
Chladírny - Danfoss Optyma Plus (zelenina +3°C až +6°C)
Určeno pro chladírny zeleniny, teplota 3°C až 6°C, R404A, bez el. odtávání
230V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 084
4-5
MPHC 010 SC P00 G
EVS 130
TTL 200 EXPERT
50 958
2 038,3
480 085
5-7
MPHC 010 SC P00 G
EVS 180
TTL 200 EXPERT
53 215
2 128,6
480 086
7-8
MPHC 012 SC P00 G
EVS 180
TTL 200 EXPERT
53 613
2 144,5
480 087
8 - 11
MPHC 012 SC P00 G
EVS 290
TTL 200 EXPERT
54 374
2 175,0
480 088
11 - 14
MPHC 018 SC P00 G
CTE 41-M6
TTL 200 EXPERT
63 443
2 537,7
480 089
14 - 18
MPHC 018 SC P00 G
CTE 41-M6
TTL 200 EXPERT
63 443
2 537,7
480 090
18 - 26
MPHC 026 GS P00 G
CTE 58-M6
TTL 200 EXPERT
75 764
3 030,6
480 091
26 - 35
MPZC 030 MT P00 G
CTE 63-M6
TTL 200 EXPERT
70 081
2 803,2
480 092
35 - 45
MPHC 034 GS P00 G
CTE 86-M6
TTL 200 EXPERT
82 237
3 289,5
400V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 094
20 - 35
MPZC 030 MT P00 E
CTE 63-M6
TTL 200 EXPERT
68 170
2 726,8
480 096
35 - 70
MPZC 048 MT P00 E
CTE 115-M6
TTL 200 EXPERT
87 065
3 482,6
480 097
70 - 100
MPZC 060 MT P00 E
CTE 145-M6
TTL 200 EXPERT
101 130
4 045,2
480 098
100 - 150
MPZC 086 MT P00 E
CTE 353-A6
TTL 200 EXPERT
139 892
5 595,7
480 099
150 - 190
MPZC 108 MT P00 E
CTE 354-E6
TTL 200 EXPERT
151 766
6 070,6
480 100
190 -250
MPZC 136 MT P00 E
CTE 502-E6
TTL 200 EXPERT
168 202
6 728,1
Příplatky a slevy za rozvaděče na vyžádání.
Kompletní popis obsahu dodávky na straně 104.
99
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Chladírny (zelenina +3°C až +6°C)
Určeno pro chladírny zeleniny, teplota 3°C až 6°C, R404A, bez el. odtávání,
výparník s nízkou rychlostí proudění vzduchu.
230V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 101
5-8
UNEK 6210 GK
MIC 160
TTL 200 EXPERT
25 942
1 037,7
480 102
8 - 11
UNE 6213 GK
MIC 200
TTL 200 EXPERT
27 766
1 110,6
480 103
11 - 14
UNEK 6217 GK
MIC 300
TTL 200 EXPERT
33 096
1 323,8
480 104
14 - 18
UNT 6220 GK
MIC 400
TTL 200 EXPERT
38 721
1 548,8
480 105
18 - 26
UNT 6226 GK
MIC 500
TTL 200 EXPERT
44 201
1 768,0
480 106
26 - 35
UNJ 9232 GK
DFE 32 EL-7
TTL 200 EXPERT
49 912
1 996,5
480 107
35 - 45
UNJ 9238 GK
DFE 32 EH-3
TTL 200 EXPERT
51 971
2 078,8
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 108
18 - 26
UNJ 9226 GS
MIC 500
TTL 300 EXPERT VD 4
57 849
2 314,0
480 109
26 - 35
UNJ 9232 GS
DFE 32EL7
TTL 300 EXPERT VD 4
62 484
2 499,4
480 110
35 - 45
UNJ 9238 GS
DFE 32 EH-3
TTL 300 EXPERT VD 4
63 780
2 551,2
480 111
45 - 75
Danfoss MCZC048MTA02E
DFE 33 EH-3
TTL 300 EXPERT VD 4
91 548
3 661,9
480 112
75 - 130
Danfoss MCZC068MTA02E
DFE 32 EL7
TTL 300 EXPERT VD 7
93 223
3 728,9
480 113
130 - 180
Danfoss MCZC108MTA02E
DFE 35 EH-3
TTL 300 EXPERT VD 7
147 896
5 915,8
480 114
180 - 230
Danfoss MCZC136MTA02E
DFE 36 EH-3
RCHU 121
176 100
7 044,0
480 115
230 - 300
Danfoss MCZC171MTA02E
IDE 43 A04
RCHU 121
262 483
10 499,3
Chladírny - Danfoss Optyma Plus (uzeniny +3°C až +6°C)
Určeno pro chladírny zeleniny, teplota 3°C až 6°C, R404A, bez el. odtávání,
výparník s nízkou rychlostí proudění vzduchu.
230V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 116
5-8
MPHC 012 SC P00 G
MIC 160
TTL 200 EXPERT
56 713
2 268,5
480 117
8 - 11
MPHC 012 SC P00 G
MIC 200
TTL 200 EXPERT
57 692
2 307,7
480 118
11 - 14
MPHC 018 SC P00 G
MIC 300
TTL 200 EXPERT
63 622
2 544,9
480 119
14 - 17
MPHC 018 SC P00 G
MIC 400
TTL 200 EXPERT
67 321
2 692,8
480 120
17 - 26
MPHC 026 GS P00 G
MIC 500
TTL 200 EXPERT
81 062
3 242,5
480 121
26 - 35
MPZC 030 MT P00 G
DFE 32EL7
TTL 200 EXPERT
77 317
3 092,7
480 122
35 - 45
MPHC 034 GS P00 G
DFE 32 EH-3
TTL 200 EXPERT
87 892
3 515,7
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 124
20 - 35
MPZC 030 MT P00 E
DFE 32 EL-7
TTL 200 EXPERT
75 676
3 027,0
480 126
35 - 70
MPZC 048 MT P00 E
DFE 33 EL-7
TTL 200 EXPERT
97 999
3 920,0
480 127
70 - 100
MPZC 060 MT P00 E
DFE 33 EH-3
TTL 200 EXPERT
106 209
4 248,4
480 128
100 - 150
MPZC 086 MT P00 E
DFE 35 EH-3
TTL 200 EXPERT
144 670
5 786,8
480 129
150 - 190
MPZC 108 MT P00 E
DFE 36 EH-3
TTL 200 EXPERT
163 100
6 524,0
480 130
190 - 250
MPZC 136 MT P00 E
IDE 42 B04
TTL 200 EXPERT
195 249
7 810,0
Technologie
400V
400V
Příplatky a slevy za rozvaděče na vyžádání.
Kompletní popis obsahu dodávky na straně 104.
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
100
Chladírny (maso 0°C až +2°C)
Určeno pro chladírny masa, teplota 0°C až 2°C, R404A, s el. odtáváním
230V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 131
2-3
UEMT 6144 GK
EVS 60 ED
TTL 200 EXPERT
18 764
750,6
480 133
3-5
UEMT 6165 GK
EVS 130 ED
TTL 200 EXPERT
20 800
832,0
480 134
5-7
UNB 6181 GK
EVS 180 ED
TTL 200 EXPERT
23 544
941,8
480 135
7-8
UNEK 6210 GK
EVS 180 ED
TTL 200 EXPERT
23 603
944,1
480 136
8 - 11
UNE 6213 GK
EVS 290 ED
TTL 200 EXPERT
25 346
1 013,8
480 137
11 - 14
UNEK 6217 GK
CTE 41-M6 ED
TTL 200 EXPERT
36 594
1 463,8
480 138
14 - 18
UNT 6220 GK
CTE 41-M6 ED
TTL 200 EXPERT
38 520
1 540,8
480 139
18 - 26
UNT 6226 GK
CTE 58-M6 ED
TTL 200 EXPERT
42 681
1 707,2
480 140
26 - 35
UNJ 9232 GK
CTE 63-M6 ED
TTL 200 EXPERT
46 259
1 850,4
480 141
35 - 45
UNJ 9238 GK
CTE 86-M6 ED
TTL 200 EXPERT
50 269
2 010,8
Technologie
400V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 142
18 - 26
UNJ 9226 GS
CTE 58-M6 ED
TTL 300 EXPERT VD 4
56 329
2 253,2
480 143
26 - 35
UNJ 9232 GS
CTE 63-M6 ED
TTL 300 EXPERT VD 4
58 831
2 353,2
480 144
35 - 45
UNJ 9238 GS
CTE 86-M6 ED
TTL 300 EXPERT VD 4
62 078
2 483,1
480 145
45 - 75
Danfoss MCZC048MTA02E
CTE 86-M6 ED
TTL 300 EXPERT VD 4
78 913
3 156,5
480 146
75 - 130
Danfoss MCZC068MTA02E
CTE 145-M6 ED
TTL 300 EXPERT VD 7
105 532
4 221,3
480 147
130 - 180
Danfoss MCZC108MTA02E
CTE 194-M6 ED
TTL 300 EXPERT VD 7
135 462
5 418,5
480 148
180 - 230
Danfoss MCZC136MTA02E
CTE 353-A6 ED
RCHU 121
165 667
6 626,7
480 149
230 - 300
Danfoss MCZC171MTA02E
CTE 354-A6 ED
RCHU 121
202 601
8 104,0
Chladírny - Danfoss Optyma Plus (maso 0°C až +2°C)
Určeno pro chladírny masa, teplota 0°C až 2°C, R404A, s el. odtáváním
230V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 151
4-5
MPHC 010 SC P00 G
EVS 180 ED
TTL 200 EXPERT
58 001
2 320,0
480 153
6 - 11
MPHC 018 SC P00 G
EVS 290 ED
TTL 200 EXPERT
57 286
2 291,4
480 154
11 - 20
MPHC 026 GS P00 G
CTE 41-M6 ED
TTL 200 EXPERT
77 190
3 087,6
480 156
20 - 25
MPZC 030 MT P00 G
CTE 58-M6 ED
TTL 200 EXPERT
71 362
2 854,5
480 157
25 - 32
MPHC 034 GS P00 G
CTE 63-M6 ED
TTL 200 EXPERT
83 013
3 320,5
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 159
18 - 25
MPZC 030 MT P00 E
CTE 58-M6 ED
TTL 200 EXPERT
69 721
2 788,8
480 161
25 - 50
MPZC 048 MT P00 E
CTE 86-M6 ED
TTL 200 EXPERT
86 339
3 453,6
480 162
50 - 70
MPZC 060 MT P00 E
CTE 115-M6 ED
TTL 200 EXPERT
98 328
3 933,1
480 163
70 - 100
MPZC 086 MT P00 E
CTE 145-M6 ED
TTL 200 EXPERT
121 352
4 854,1
480 164
100 - 140
MPZC 108 MT P00 E
CTE 194-M6 ED
TTL 200 EXPERT
136 463
5 458,5
480 165
140 - 180
MPZC 136 MT P00 E
CTE 353-A6 ED
TTL 200 EXPERT
156 844
6 273,8
480 166
180 - 250
MPZC 171 MT P00 E
CTE 502-E6 ED
TTL 200 EXPERT
337 235
13 489,4
400V
Příplatky a slevy za rozvaděče na vyžádání.
Kompletní popis obsahu dodávky na straně 104.
101
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Chladírny (maso 0°C až +2°C)
Určeno pro chladírny masa, teplota 0°C až 2°C, R404A, s el. odtáváním,
výparník s nízkou rychlostí proudění vzduchu.
230V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 166
7-8
UNEK 6210 GK
MIC 160 ED
TTL 200 EXPERT
27 873
1 114,9
480 167
8 - 11
UNE 6213 GK
MIC 200 ED
TTL 200 EXPERT
29 697
1 187,9
480 168
11 - 14
UNEK 6217 GK
MIC 300 ED
TTL 200 EXPERT
35 244
1 409,8
480 169
14 - 18
UNT 6220 GK
MIC 400 ED
TTL 200 EXPERT
41 195
1 647,8
480 170
18 - 26
UNT 6226 GK
MIC 500 ED
TTL 200 EXPERT
47 192
1 887,7
480 171
26 - 35
UNJ 9232 GK
DFE 32 EL-7 ED
TTL 200 EXPERT
53 490
2 139,6
480 172
35 - 45
UNJ 9238 GK
DFE 32 EH-3 ED
TTL 200 EXPERT
55 348
2 213,9
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 173
18 - 26
UNJ 9226 GS
MIC 500 ED
TTL 300 EXPERT VD 4
60 840
2 433,6
480 174
26 - 35
UNJ 9232 GS
DFE 32 EL-7 ED
TTL 300 EXPERT VD 4
66 062
2 642,5
480 175
35 - 45
UNJ 9238 GS
DFE 32 EH-3 ED
TTL 300 EXPERT VD 4
67 157
2 686,3
480 176
45 - 70
Danfoss MCZC048MTA02E
DFE 33 EH-3 ED
TTL 300 EXPERT VD 4
95 651
3 826,0
480 177
70 - 100
Danfoss MCZC068MTA02E
DFE 34 EH-3 ED
TTL 300 EXPERT VD 7
120 194
4 807,8
480 178
100 - 140
Danfoss MCZC108MTA02E
DFE 35 EH-3 ED
TTL 300 EXPERT VD 7
153 151
6 126,0
480 179
140 - 180
Danfoss MCZC136MTA02E
DFE 36 EH-3 ED
RCHU 121
182 004
7 280,2
480 180
180 - 250
Danfoss MCZC171MTA02E
IDE 042 B04 ED
RCHU 121
237 914
9 516,6
Chladírny - Danfoss Optyma Plus (maso 0°C až +2°C)
Určeno pro chladírny masa, teplota 0°C až 2°C, R404A, s el. odtáváním,
výparník s nízkou rychlostí proudění vzduchu.
230V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 181
4-5
MPHC 010 SC P00 G
MIC 160 ED
TTL 200 EXPERT
62 271
2 490,8
480 182
6 - 11
MPHC 018 SC P00 G
MIC 300 ED
TTL 200 EXPERT
65 770
2 630,8
480 184
11 - 20
MPHC 026 GS P00 G
MIC 400 ED
TTL 200 EXPERT
79 865
3 194,6
480 185
20 - 15
MPZC 030 MT P00 G
MIC 500 ED
TTL 200 EXPERT
75 873
3 034,9
480 186
25 -32
MPHC 034 GS P00 G
DFE 32 EL-7 ED
TTL 200 EXPERT
90 244
3 609,8
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 188
18 - 25
MPZC 030 MT P00 E
MIC 500 ED
TTL 200 EXPERT
74 323
2 972,9
480 190
25 -50
MPZC 048 MT P00 E
DFE 32 EH-3 ED
TTL 200 EXPERT
91 418
3 656,7
480 191
50 - 70
MPZC 060 MT P00 E
DFE 32 EL-7 ED
TTL 200 EXPERT
97 628
3 905,1
480 192
70 - 100
MPZC 086 MT P00 E
DFE 34 EL-7 ED
TTL 200 EXPERT
134 337
5 373,5
480 193
100 - 140
MPZC 108 MT P00 E
DFE 34 EH-3 ED
TTL 200 EXPERT
140 241
5 609,6
480 194
140 - 180
MPZC 136 MT P00 E
DFE 35 EH-3 ED
TTL 200 EXPERT
160 547
6 421,9
480 195
180 - 250
MPZC 171 MT P00 E
IDE 042 B04 ED
TTL 200 EXPERT
267 859
10 714,4
Technologie
400V
400V
Příplatky a slevy za rozvaděče na vyžádání.
Kompletní popis obsahu dodávky na straně 104.
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
102
Mrazírny (-18°C až -20°C)
Určeno pro mrazírny, teplota -18°C až -20°C, R404A, s el. odtáváním
230V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 196
4-6
UNEK 2168 GK
CTE 20-M6 ED
TTL 200 EXPERT
36 463
1 458,5
480 197
6-8
UNEK 2178 GK
CTE 29-M6 ED
TTL 200 EXPERT
39 058
1 562,3
480 198
8 - 10
UNT 2192 GK
CTE 29-M6 ED
TTL 200 EXPERT
40 370
1 614,8
480 199
10 - 15
UNT 2212 GK
CTE 41-M6 ED
TTL 200 EXPERT
45 804
1 832,2
400V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 200
15 - 20
Frascold LB-A17-0Y-1M
CTE 41-M6 ED
TTL 300 EXPERT VD 4
75 793
3 031,7
480 201
20 - 24
Frascold LB-B159-0Y-1M
CTE 58-M6 ED
TTL 300 EXPERT VD 4
78 810
3 152,4
480 202
24 - 35
Frascold LB-D211-0Y-1M
CTE 86-M6 ED
TTL 300 EXPERT VD 4
93 939
3 757,6
480 203
35 - 45
Frascold LB-D313-0Y-2M
CTE 96-M6 ED
TTL 300 EXPERT VD 4
105 198
4 207,9
480 204
45 - 55
Frascold LB-D416-0Y-2M
CTE 115-M6 ED
TTL 300 EXPERT VD 4
109 667
4 386,7
480 205
55 - 70
Frascold LB-Q420-0Y-2M
CTE 145-M6 ED
TTL 300 EXPERT VD 7
135 472
5 418,9
480 206
70 - 85
Frascold LB-Q424-0Y-2M
CTE 194-M6 ED
TTL 300 EXPERT VD 7
147 046
5 881,8
480 207
85 - 115
Frascold LB-Q528-0Y-2M
CTE 194-M6 ED
TTL 300 EXPERT VD 7
151 760
6 070,4
Mrazírny - Danfoss Optyma Plus (-18°C až -20°C)
Určeno pro mrazírny, teplota -18°C až -20°C, R404A, s el. odtáváním
230V
Technologie
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 208
4-5
LPHC 026 GS P00 G
CTE 29-M6 ED
TTL 200 EXPERT
75 742
3 029,7
480 210
5 - 10
LPHC 048 NT P00 G
CTE 41-M6 ED
TTL 200 EXPERT
88 398
3 535,9
480 211
10 - 28
LPHC 068 NT P00 G
CTE 86-M6 ED
TTL 200 EXPERT
99 760
3 990,4
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 212
5 - 10
LPHC 048 NT P00 E
CTE 41-M6 ED
TTL 200 EXPERT
87 938
3 517,5
480 213
10 - 28
LPHC 068 NT P00 E
CTE 86-M6 ED
TTL 200 EXPERT
99 300
3 972,0
480 214
28 - 40
LPHC 096 NT P00 E
CTE 96-M6 ED
TTL 200 EXPERT
120 534
4 821,4
480 215
40 - 56
LPHC 136 NT P00 E
CTE 145-M6 ED
TTL 200 EXPERT
136 775
5 471,0
480 216
100 -135
LPHC 271 NT P00 E
CTE 502-E6 ED
TTL 200 EXPERT
265 346
10 613,8
400V
Parametry pro mrazírny:
- Rozvaděč je vybaven řídící jednotkou PEGO, případně PCR 300
- Dodávka obsahuje: Termostatický ventil Danfoss, dehydrátor, průhledítko, kombi. presostat propojovací,
kapiláry, převlečné matky, regulátor KVL. Vše v pájecím provedení.
- Výkony jsou určeny pro boxy izolované PU panely o min. tloušťce 100 mm a pro skladování
zmrazeného zboží. Při potřebě zchlazování zboží nutno výkony zvýšit dle potřeby.
- Pro montáž výparníků možno použít nylonové šrouby a matice.
103
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Chlazené zpracovny (+12°C)
Určeno pro chlazené zpracovny, teplota 12°C, R404A.
230V
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 217
480 218
10 - 20
UNE 6213 GK
MIC 160
TTL 200 EXPERT
26 787
1 071,5
20 - 29
UNEK 6217 GK
MIC 200
TTL 200 EXPERT
29 180
1 167,2
480 219
30 - 38
UNT 6220 GK
MIC 200
TTL 200 EXPERT
31 106
1 244,2
480 220
38 - 54
UNT 6226 GK
MIC 300
TTL 200 EXPERT
36 831
1 473,2
480 221
54 - 68
UNJ 9232 GK
MIC 400
TTL 200 EXPERT
41 806
1 672,2
480 222
68 - 90
UNJ 9238 GK
MIC 500
TTL 200 EXPERT
46 310
1 852,4
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 223
38 - 54
UNJ 9226 GS
MIC 300
TTL 300 EXPERT VD 4
50 479
2 019,2
480 224
54 - 68
UNJ 9232 GS
MIC 400
TTL 300 EXPERT VD 4
54 378
2 175,1
480 225
68 - 90
UNJ 9238 GS
MIC 500
TTL 300 EXPERT VD 4
58 119
2 324,8
480 226
80 -130
Danfoss MCZC048MTA02E
DFE 32EL7
TTL 300 EXPERT VD 4
79 389
3 175,6
480 227
130 - 180
Danfoss MCZC068MTA02E
DFE 33 EH-3
TTL 300 EXPERT VD 7
105 382
4 215,3
480 228
180 -240
Danfoss MCZC108MTA02E
DFE 34 EH-3
TTL 300 EXPERT VD 7
134 611
5 384,4
480 229
240 - 300
Danfoss MCZC136MTA02E
DFE 35 EH-3
RCHU 121
164 115
6 564,6
480 230
300 - 360
Danfoss MCZC171MTA02E
DFE 36 EH-3
RCHU 121
199 209
7 968,4
400V
Chlazené zpracovny - Danfoss Optyma Plus (+12°C)
Určeno pro chlazené zpracovny, teplota 12°C, R404A.
230V
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 231
10 - 20
MPHC 012 SC P00 G
MIC 160
TTL 200 EXPERT
56 713
2 268,5
480 232
20 - 29
MPHC 018 SC P00 G
MIC 200
TTL 200 EXPERT
59 706
2 388,2
480 233
30 - 45
MPHC 026 GS P00 G
MIC 300
TTL 200 EXPERT
73 692
2 947,7
480 234
45 - 55
MPZC 030 MT P00 G
MIC 400
TTL 200 EXPERT
69 211
2 768,4
480 235
55 - 65
MPHC 034 GS P00 G
MIC 400
TTL 200 EXPERT
78 560
3 142,4
480 236
65 - 90
MPZC 048 MT P00 G
DFE 32EL7
TTL 200 EXPERT
87 735
3 509,4
Označení
Objem (m3)
Agregát
Výparník
Rozvaděč
Cena (CZK)
Cena (EUR)
480 237
38 - 55
MPZC 030 MT P00 E
MIC 400
TTL 200 EXPERT
67 570
2 702,8
Technologie
Označení
400V
480 239
55 - 90
MPZC 048 MT P00 E
DFE 32EL7
TTL 200 EXPERT
86 815
3 472,6
480 240
90 - 120
MPZC 060 MT P00 E
DFE 32 EH-3
TTL 200 EXPERT
95 276
3 811,0
480 241
120 - 170
MPZC 086 MT P00 E
DFE 33 EH-3
TTL 200 EXPERT
121 202
4 848,1
480 242
170 - 200
MPZC 108 MT P00 E
DFE 33 EH-3
TTL 200 EXPERT
125 429
5 017,2
480 243
200 - 270
MPZC 136 MT P00 E
DFE 34 EH-3
TTL 200 EXPERT
142 007
5 680,3
480 244
270 - 345
MPZC 171 MT P00 E
DFE 35 EH-3
TTL 200 EXPERT
217 169
8 686,8
Parametry pro chladírny a zpracovny:
- Rozvaděč je vybaven řídící jednotkou PEGO, případně PCR 300
- Dodávka obsahuje: Termostatický ventil Danfoss, dehydrátor, průhledítko, kombi. presostat propojovací,
kapiláry, převlečné matky. Vše v pájecím provedení.
- Výkony jsou určeny pro boxy izolované PU panely o min. tloušťce 60 mm a pro skladování
zchlazeného zboží. Při potřebě zchlazování zboží nutno výkony zvýšit dle potřeby.
- Pro montáž výparníků možno použít nylonové šrouby a matice.
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
104
Izolační panely PUR
Objednací číslo
Tloušťka
(mm)
Šířka panelu
Tloušťka plechu
Barva
Cena (CZK)
m2
Cena (EUR)
m2
130 147
40
1.000 mm
0,5
RAL 9010
550
22,0
130 148
60
1.000 mm
0,5
RAL 9010
600
24,0
130 203
80
1.000 mm
0,5
dle potřeby
650
26,0
130 198
100
1.000 mm
0,5
dle potřeby
460
18,4
130 204
120
1.000 mm
0,5
dle potřeby
950
38,0
Obložka
Provedení
Cena
(CZK)
Cena (EUR)
0
Ceny jsou platené v den vydání katalogu.
Technologie
Izolační dveře
Objednací číslo
Světlost
Šířka (mm)
Výška (mm)
130 014
700
2 000
PUR 60/80
otočné pravé, levé
18 940
757,6
130 002
800
2 000
PUR 60/80
otočné pravé, levé
19 830
793,2
130 001
900
2 000
PUR 60/80
otočné pravé, levé
20 550
822,0
Ostatní rozměry a druhy na dotaz.
105
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Objednací
číslo
Označení
Provedení
Délka
Cena (CZK)
Cena (EUR)
130 025
EX.14
široký PVC profil pro zaoblené rohy s měkkými
hranami
1 bm
39
1,6
130 099
ANGARALU 4
široký ALU zaoblený roh bez měkkých hran
1 bm
239
9,6
130 046
EX.28
L profil PVC pro EX.14, 40 x 40 mm
1 bm
69
2,8
130 027
HOEKALU.40
40 x 40 mm L profil pro Angaralu.4 nebo EX.14,
předvrtáno
1 bm
170
6,8
130 028
INJ.59
široký rohový kryt pro EX.14
1 ks
29
1,2
130 100
ANGARRCOQ
široký rohový kryt pro ANGAR-ALU.4
1 ks
70
2,8
130 029
EX.53
opěrný PVC (samec), 30 x 30mm pro EX.14
1 bm
38
1,5
130 205
INJ.352A
zakončení pro EX.14
1 ks
18
0,7
130 030
EX.40
malý PVC profil pro oblé rohy s měkkými hranami
(možno bez nich)
1 bm
33
1,3
130 206
INJ.297
venkovní roh pro EX.14
1 ks
45
1,8
130 031
EX.41
L profil PVC 25 x 25mm pro EX.40, EX.14
1 bm
37
1,5
130 026
HOEKALU.30
L profil ALU 28 x 28 mm pro EX.40, EX.14
1 bm
69
2,7
130 035
EX.42
rohový PVC profil (samice) pro EX.40
1 bm
40
1,6
130 036
INJ.192
malé rohové zakončení pro EX.40
1 ks
24
1,0
Podlahové profily - RAL 9002
Objednací
číslo
Označení
Provedení
Délka
Cena (CZK)
Cena (EUR)
130 038
EX.15
PVC lišta s oboustranou měkkou hranou
a neviditelnou fixací
1 bm
101
4,0
130 039
INJ.31
vnitřní roh pro EX.15
1 ks
34
1,3
130 040
INJ.91
horní kryt vnitřního rohu pro EX.15
1 ks
27
1,1
130 041
INJ.88
vnější roh pro EX.15
1 ks
34
1,3
130 042
INJ.21
zakončení pro EX.15 (pravé - levé)
1 ks
17
0,7
Technologie
Krycí rohy - RAL 9002
Spojovací díly - RAL 9002
Objednací
číslo
Označení
Provedení
Délka
Cena (CZK)
Cena (EUR)
130 077
INJ.32
matka M8 - pevnost 350 Kg
1 ks
14
0,5
130 071
INJ.23
matka M10 - pevnost 350 Kg
1 ks
14
0,5
130 207
INJ.36
matka M12 - pevnost 350 Kg
1 ks
14
0,5
130 073
INJ.235
matka s ocelovou vložkou - pevnost 1000 Kg,
M8,M10, M12
1 ks
67
2,7
130 078
INJ.24
podložka pod šroub
1 ks
10
0,4
130 075
INJT.32
M8
1 ks
17
0,7
130 076
INJT.23
M10 matka s průběžným závitem
1 ks
17
0,7
130 208
INJT.36
M12
1 ks
17
0,7
130 079
EX.16
profil pro podložení podlahy 40x40
1 ks
65
2,6
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
106
Krycí rohy - RAL 9010
Objednací
číslo
Označení
Provedení
Délka
Cena (CZK)
Cena (EUR)
130 018
EX.14
široký PVC profil pro zaoblené rohy s měkkými
hranami
1 bm
39
1,6
130 059
INJ.59
široký rohový kryt pro EX.14
1 ks
29
1,2
Podlahové profily - RAL 9010
Objednací
číslo
Označení
Provedení
Délka
Cena (CZK)
Cena (EUR)
130 150
EX.15
PVC lišta s oboustranou měkkou hranou
a neviditelnou fixací
1 bm
101
4,0
130 051
INJ.31
vnitřní roh pro EX.15
1 ks
34
1,3
130 052
INJ.88
vnější roh pro EX.15
1 ks
34
1,3
Spojovací díly - RAL 9010
Technologie
Objednací
číslo
107
Označení
Provedení
Délka
Cena (CZK)
Cena (EUR)
130 072
INJ.23
matka M10 - pevnost 350 Kg
1 ks
14
0,5
130 078
INJ.24
podložka pod šroub
1 ks
10
0,4
Plastové lišty - RAL 9002
Objednací
číslo
Typ
Provedení
Rozměry
š / v / d ( mm )
Cena (CZK)
ks
Cena (EUR)
130 081
EDB-EDC.80
žlab + kryt
80/60/2000
272
10,4
130 080
EDB-EDC.105
žlab + kryt
105/60/2000
336
13,4
Objednací
číslo
Typ
Popis
Cena (CZK)
Cena (EUR)
130 085
EWC.80
průchodka
43
1,7
130 084
EWC.105
průchodka
56
2,2
130 087
ECAP.80
zakončení
23
0,9
130 086
ECAP.105
zakončení
30
1,2
130 089
ECON.80
spojka žlabu
21
0,8
130 088
ECON.105
spojka žlabu
30
1,2
130 091
vnitřní roh
ECI.80
43
1,7
130 090
vnitřní roh
ECI.105
56
2,2
130 093
vnější roh
ECO.80
43
1,7
130 092
vnější roh
EC0.105
56
2,2
130 095
roh plochý
EFE.80
43
1,7
130 094
roh plochý
EFE.105
56
2,2
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Klimatizace Aircool
Hlavní přednosti ASH klimatizací:
· Pohodlné dálkové ovládání s 24hodinovým časovačem provozu
· Funkce automatického naklápění žaluzií Auto-Swing
· Plazmový filtr pro efektivní čištění vzduchu
· Automatický restart po výpadku proudu
· Automatická diagnostika a hlášení poruch
Nástěnný model ASH - HMV ECO
Model
ASH
25HMV ECO
35HMV ECO
50HMV ECO
71HMV ECO
Chladicí výkon
kW
2,8
3,3
5,1
6,4
Pracovní rozsah chlazení
(kW)
1,3~3,2
1,2~3,9
1,9~5,7
2,2~7,1
Topný výkon
kW
2,6
3,2
5,3
6,7
Pracovní rozsah topení
(kW)
0,8 ~ 3,3
1~4,0
1,4~6,2
1,6~8
Napájecí napětí
(V/pH/Hz)
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
5,5
5,5
6,1
5,9
A
A+
A+
A+
3,8
3,8
3,8
3,8
S.E.E.R.
Energetická třída
chlazení
S.C.O.P.
Energetická třída
topení
A
A
A
A
Příkon chlazení / topení
(W)
178/811
210/995
293/1695
380/2174
Maximální délka potrubí
(m)
25
25
30
30
Maximální převýšení
(m)
10
10
20
20
Průměr potrubí na kapaliny
(inch)
1/4”
1/4”
1/4”
3/8”
Průměr sací potrubí
(inch)
3/8”
3/8”
1/2”
5/8”
Chladivo R410a přeplňeno do
(m)
5
5
5
5
Dodatečná náplň chladiva
(g/m)
20
20
20
40
Rozsah teploty
chlazení
-15~50 ºC
topení
-15~30 ºC
Klimatizace
Údaje vnitřní jednotka
Množství vzduchu
(m3/hod)
400
500
800
1100
Akustický tlak ( 1m )
dB (A)
27/32/37
32/36/40
31/36/41
44/46/51
Výška
(mm)
250
265
292
322
Šířka
(mm)
710
790
920
998
Hloubka
(mm)
190
198
223
240
Hmotnost
(kg)
6,5
8
11
12,5
Údaje venkovní jednotka
Množství vzduchu
(m3/hod)
1800
1800
2200
2700
Akustický tlak ( 1m )
dB (A)
56
55
58
59
Výška
(mm)
540
540
590
700
Šířka
(mm)
780
780
760
845
Hloubka
(mm)
250
250
285
320
Hmotnost
(kg)
29,5
29,5
35
48
vnitřní
290 123
290 125
290 127
290 129
venkovní
290 124
290 126
290 128
290 130
CENA (CZK)
19 679
21 621
28 742
33 273
CENA (EUR)
787,2
864,8
1 149,7
1 330,9
Objednací číslo
109
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Hlavní přednosti multi - split klimatizací:
· Pohodlné dálkové ovládání s 24hodinovým časovačem provozu
· Funkce automatického naklápění žaluzií Auto-Swing
· Plazmový filtr pro efektivní čištění vzduchu
· Automatický restart po výpadku proudu
· Automatická diagnostika a hlášení poruch
Multi - split
AM/ASHM/ASKM
Venkovní jednotka
A2M
A3M
A4M
Maximální délka pro jednu vnitřní jednotku
15
15
15
Maximální délka pro všechny jednotky
30
45
80
Vnitřní jednotka výše než venkovní (A)
10
10
10
Vnitřní jednotka níže než venkovní (B)
10
10
10
Nejnižší a nejvyšší vnitřní jednotky (C)
5
5
5
Venkovní jednotka naplněná do délky potrubí
5
5
5
A2M 50HMV
A3M 80HMV
A4M 100HMV
5,3
7,9
10,55
1,2~5,28
1,5~10,6
2,0~13,7
MODEL
Chladicí výkon
(kW)
Pracovní rozsah chlazení
Topný výkon
(kW)
Pracovní rozsah topení
Napájecí napětí
8,8
12
1,5~10,9
2,0~13,9
230/1/50
230/1/50
230/1/50
Možný počet vnitřních jednotek
2
3
4
S.E.E.R.
5,8
5,6
5,1
A+
A+
A+
4,2
3,9
3,8
A
A
A
Energetická třída
(V/pH/Hz)
5,2
2,3~5,9
chlazení
S.C.O.P.
Energetická třída
topení
Maximální délka potrubí
m
30
45
80
Maximální převýšení
m
15
15
15
Průměr potrubí na kapaliny
(inch)
1/4” (x2)
1/4” (x3)
1/4” (x4)
Průměr sací potrubí
(inch)
3/8” (x2)
3/8” (x3)
3/8” (x4)
Chladivo R410a předplněno do
(m)
5
5
5
Dodatečná náplň chladiva
(g/m)
15
15
15
Rozsah teploty
chlazení
Množství vzduchu
(m3/hod)
2500
3500
5500
Hlučnost
dB (A)
61
61
64
Výška
(mm)
700
860
965
Šířka
(mm)
845
900
990
Hloubka
(mm)
320
315
345
Hmotnost
(kg)
-15 °C ~ +50 °C
topení
-15 °C ~ +24 °C
48
62
78
Objednací číslo
290 143
290 144
290 145
CENA (CZK)
36 186
45 249
71 143
CENA (EUR)
1 447,4
1 810,0
2 845,7
www.beijerref.cz
Klimatizace
AM venkovní jednotka
www.beijerref.sk
110
Multi - split AM/ASHM/ASKM
ASHM nástěnný model
Klimatizace
Označení
111
ASHM
25HMVI ECO
35HMVI ECO
50HMVI ECO
Chladicí výkon
(kW)
2,6
3,2
5,1
Topný výkon
(kW)
2,2
2,8
4,5
Množství vzduchu
(m3/hod)
400
500
800
Hlučnost velká/střední/ malá
dB (A)
55
54
56
Výška
(mm)
250
265
292
Šířka
(mm)
710
790
920
Hloubka
(mm)
190
198
223
Hmotnost
(kg)
6,5
8
11
Průměr potrubí
(inch)
1/4“ - 3/8”
1/4“ - 3/8”
1/4“ - 1/2”
Objednací číslo
290 146
290 147
290 148
CENA (CZK)
5 826
6 473
7 768
CENA (EUR)
233,0
258,9
310,7
ASKM kazetový model
Označení
ASKM
25HMVI ECO
35HMVI ECO
50HMVI ECO
Chladicí výkon
(kW)
2,6
3,5
5,3
Topný výkon
(kW)
3,2
3,8
6
Množství vzduchu velké
(m3/hod)
510
550
700
Hlučnost
dB (A)
36/33
36/33
43/40
Výška
(mm)
254
254
254
Šířka
(mm)
580
580
580
Hloubka
(mm)
580
580
580
Hmotnost (včetně panelu)
(kg)
18,5
18,5
21
Panel VxŠxH
(mm)
30x650x650
30x650x650
30x650x650
Průměr potrubí
(inch)
1/4“ - 3/8”
1/4“ - 1/2”
1/4“ - 1/2”
Objednací číslo
290 149
290 150
290 151
CENA (CZK)
17 413
19 355
19 679
CENA (EUR)
696,5
774,2
787,2
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Hlavní přednosti ASK klimatizací:
· Pohodlné dálkové ovládání s 24hodinovým časovačem provozu
· Funkce automatického naklápění žaluzií Auto-Swing
· Kondenzační čerpadlo
s výtlakem max. 750 mm
· Automatický restart
po výpadku proudu
· Automatická diagnostika
a hlášení poruch
MODEL
ASK
Kazetový model
ASK - HMV ECO
50HMV ECO
71HMV ECO
100HMV
ECO
140HMV
ECO
Chladicí výkon
(kW)
5,3
7,3
10,5
14
Pracovní rozsah chlazení
(kW)
1,6~6,3
3,2~7,6
4,1~12,6
4,3~15,5
Topný výkon
(kW)
5,3
8
8,9
16,4
Pracovní rozsah topení
(kW)
1,5~6,5
3,1~8,1
4,4~14,9
4,9~18,3
Napájecí napětí
(V/pH/Hz)
230/1/50
230/1/50
400/3/50
400/3/50
5,1
6,5
5,6
chlazení
A+
A ++
A+
3,4
3,8
3,8
A
A
A
S.E.E.R.
Energetická třída
S.C.O.P.
Energetická třída
topení
Kabeláž mezi
vnitřní a venkovní jednotkou
(mm2)
Přívodní kabel
4x1,5
4x1,5
4x1,5
4x1,5
venku
venku
venku
venku
Průměr potrubí
(inch)
1/4“ - 1/2”
3/8” - 5/8”
3/8” - 5/8”
3/8” - 5/8”
Maximální délka potrubí
(m)
30
50
65
50
Maximální převýšení
(m)
20
25
30
25
Chladivo R410a předplněno do
(m)
5
5
5
5
Dodatečná náplň chladiva
(g/m)
15
30
30
30
Rozsah teploty
chlazení
-15 °C ~ +50 °C
topení
-15 °C ~ +24 °C
Množství vzduchu
(m3/hod)
1150
1250
1950
2100
Hlučnost
dB (A)
38/42/49
39/43/50
45/50/57
46/50/53
Výška
(mm)
205
245
245
287
Klimatizace
Údaje vnitřní jednotka
Šířka
(mm)
840
840
840
840
Hloubka
(mm)
840
840
840
840
Panel
(mm)
55x950x950
55x950x950
55x950x950
55x950x950
Hmotnost (včetně panelu)
(kg)
27
29
31,5
34
Množství vzduchu
(m3/hod)
2500
3500
5500
7200
Hlučnost
dB (A)
60
60
63
63
Výška
(mm)
695
862
966
1369
Údaje venkovní jednotka
Šířka
(mm)
842
895
990
938
Hloubka
(mm)
324
355
396
392
Hmotnost jednotka
(kg)
44
59
77
102
vnitřní
290 131
290 132
290 133
290 134
venkovní
290 139
290 140
290 141
290 142
CENA (CZK)
62 339
83 053
99 237
114 126
CENA (EUR)
2 493,6
3 322,1
3 969,5
4 565,0
Objednací číslo
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
112
Hlavní přednosti ASF klimatizací:
· Pohodlné dálkové ovládání s 24hodinovým časovačem provozu
· Funkce automatického naklápění žaluzií Auto-Swing
· Výhodou je možnost montáže jak horizontálně, tak i vertikálně
· Automatický restart po výpadku proudu
· Automatická diagnostika a hlášení poruch
Klimatizace LG
Podstropní model
ASF - HMV ECO
MODEL
Údaje sada
ASF
50HMV ECO
71HMV ECO
100HMV
ECO
140HMV
ECO
Chladicí výkon
(kW)
5,3
7,3
10,5
14
Pracovní rozsah chlazení
(kW)
1,6~6,3
3,2~7,6
4,1~12,6
4,3~15,6
Topný výkon
(kW)
4,4
6,8
11,4
16,4
Pracovní rozsah topení
(kW)
1,6~6,4
3,1~8,1
4,4~14,9
4,9~18,4
Napájecí napětí
(V/pH/Hz)
230/1/50
230/1/50
400/3/50
400/3/50
6,2
6,6
6,5
chlazení
A ++
A ++
A ++
3,8
3,8
3,8
A
A
A
S.E.E.R.
Energetická třída
S.C.O.P.
Energetická třída
topení
Kabeláž mezi
vnitřní a venkovní jednotkou
(mm2)
4x1,5
4x1,5
4x1,5
4x1,5
Přívodní kabel
venku
venku
venku
venku
venku
Průměr potrubí
(inch)
1/4“ - 1/2”
3/8” - 5/8”
3/8” - 5/8”
3/8” - 5/8”
Maximální délka potrubí
(m)
30
50
65
50
Maximální převýšení*
(m)
20
25
30
25
Chladivo R410a přeplněno do
(m)
5
5
5
5
Dodatečná náplň chladiva
(g/m)
11
30
30
30
Rozsah teploty
chlazení
-15 °C ~ +50 °C
topení
-15 °C ~ +24 °C
Klimatizace
Údaje vnitřní jednotka
Množství vzduchu
(m3/hod)
900
1300
1850
2300
Hlučnost
dB (A)
46
55
55
58
Výška
(mm)
235
235
235
235
Šířka
(mm)
1068
1068
1650
1650
Hloubka
(mm)
675
675
675
675
Hmotnost jednotka
(kg)
25
25
40
40
Množství vzduchu
(m3/hod)
2500
3500
5500
7200
Hlučnost
dB (A)
60
60
63
63
Výška
(mm)
700
860
1369
1369
Šířka
(mm)
845
900
938
938
Údaje venkovní jednotka
113
Hloubka
(mm)
320
320
392
392
Hmotnost jednotka
(kg)
46
59
102
102
Objednací číslo
vnitřní
290 135
290 136
290 137
290 138
venkovní
290 139
290 140
290 141
290 142
CENA (CZK)
60 397
74 638
90 821
101 826
CENA (EUR)
2 415,9
2 985,5
3 632,8
4 073,0
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Hlavní přednosti AP klimatizace:
· Pohodlné dálkové ovládání s 24hodinovým časovačem provozu
· Funkce automatického naklápění žaluzií Auto-Swing
· Režim spánku
· Automatický restart po výpadku proudu
· Automatická diagnostika a hlášení poruch
Mobilní klimatizace
AP-35HM3 ECO
MODEL
AP
35HM3 ECO
Chladicí výkon
(kW)
3,52
Odvlhčování
(l/h)
1,2
Napájecí napětí
(V/pH/Hz)
230/1/50
S.E.E.R.
Energetická třída
2,6
chlazení
A
Rozsah teploty
chlazení
17 °C ~ +50 °C
Množství vzduchu
(m3/hod)
370
Hlučnost
dB (A)
65
Výška
(mm)
765
Šířka
(mm)
467
Hloubka
(mm)
397
Hmotnost jednotka
(kg)
33,5
290 152
CENA (CZK)
14 565
CENA (EUR)
582,6
Klimatizace
Objednací číslo
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
114
Klimatizace LG
NÁSTĚNNÉ INVERTER
jednotky - STANDARD
Výkon (kW)
Rozměry š / v / h (mm)
Venkovní
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
717/483/230
22 780
911
885/285/210
717/483/230
23 679
947
1090/325/248
770/545/288
34 900
1 396
870/655/320
41 349
1 654
Objednací číslo
Typ
chladící
topný
Vnitřní
100 548
P09RL
2,5
3,2
885/285/210
100 549
P12RL
3,5
3,8
100 550
P18EL
5
5,8
100 551
P24EL
6,8
8
1090/325/248
NÁSTĚNNÉ INVERTER
jednotky - DELUXE
Výkon (kW)
Rozměry š / v / h (mm)
Venkovní
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
770/545/288
29 639
1 186
885/285/210
770/545/288
31 734
1 269
1090/325/248
770/545/288
39 458
1 578
870/655/320
46 817
1 873
Objednací číslo
Typ
chladící
topný
Vnitřní
100 552
D09AK
2,5
3,2
885/285/210
100 553
D12AK
3,5
4
100 554
D18RL
5
5,8
100 555
D24RL
6,8
8
1090/325/248
Klimatizace
NÁSTĚNNÉ INVERTER
jednotky - ARTCOOL
Rozměry š / v / h (mm)
Venkovní
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
770/545/288
33 976
1 359
957/305/177
770/545/288
37 897
1 516
1030/325/245
870/655/320
45 376
1 815
Typ
chladící
topný
Vnitřní
100 556
A09LL
2,5
3,2
957/305/177
100 557
A12LL
3,5
4
100 558
A18RL
5,2
6,3
NÁSTĚNNÉ INVERTER
jednotky - PRESTIGE
Objednací číslo
115
Výkon (kW)
Objednací číslo
Typ
Výkon (kW)
Rozměry š / v / h (mm)
chladící
topný
Vnitřní
Venkovní
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 182
H09AK
2,5
3,2
875/295/235
770/545/288
42 299
1 692
100 183
H12AK
3,5
4
875/295/235
770/545/288
46 589
1 864
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
NÁSTĚNNÉ INVERTER
jednotky - Econo V
Výkon (kW)
Rozměry š / v / h (mm)
Objednací číslo
Typ
chladící
topný
Vnitřní
100 184
E09EL
2,5
3,2
798/292/214
100 185
E12EL
3,5
3,8
798/292/214
Venkovní
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
717/483/230
19 789
792
717/483/230
20 957
838
NÁSTĚNNÉ INVERTER jednotky ARTCOOL STYLIST
Objednací číslo
Typ
100 110
G09WL
100 111
G12WL
Výkon (kW)
Rozměry š / v / h (mm)
topný
Vnitřní
Venkovní
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
2,5
3
645/645/121
770/545/288
40 649
1 626
3
3,5
645/645/121
770/545/288
43 720
1 749
chladící
Objednací číslo
Typ
100 040
MU2M15
Výkon (kW)
chladící
topný
Rozměry š/v/h
(mm)
Napájení
(V)
4,1
4,7
770/545/288
230 V
Rozměry
potrubí
1/4”
3/8”
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
35 235
1 409
100 185
MU2M17
4,7
5,3
770/545/288
230 V
1/4”
3/8”
37 889
1 516
100 025
MU3M19
5,3
6,3
870/655/320
230 V
1/4”
3/8”
39 295
1 572
100 186
MU3M21
6,2
7
870/655/320
230 V
1/4”
3/8”
44 320
1 773
100 032
MU4M25
7
8,4
950/834/330
230 V
1/4”
3/8”
52 438
2 098
100 187
MU4M27
7,9
9,1
950/834/330
230 V
1/4”
3/8”
56 109
2 244
100 007
MU5M30
8,8
10,1
950/834/330
230 V
1/4”
3/8”
61 236
2 449
100 073
MU5M40
11,2
12,5
950/1170/330
230 V
1/4”
3/8”
93 912
3 756
100 008
FM40AH
11,7
12,5
950/1170/330
230 V
3/8”
3/4”
93 912
3 756
100 188
FM48AH
14
16
950/1380/330
230 V
3/8”
3/4”
110 965
4 439
100 029
FM56AH
15,5
17,4
950/1380/330
230 V
3/8”
3/4”
121 945
4 878
100 038
FM41AH
12,1
12,5
950/1380/330
400 V
3/8”
3/4”
107 590
4 304
100 126
FM49AH
14
16
950/1380/330
400 V
3/8”
3/4”
123 975
4 959
100 127
FM57AH
15,5
17,4
950/1380/330
400 V
3/8”
3/4”
129 542
5 182
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Klimatizace
Multi INVERTER
venkovní jednotky
116
Distributory a rozdělovače pro
Multi INVERTER jednotky FM
Připojení potrubí
Objednací číslo
Typ
Použití
100 102
PMBD3620
pro 2 vnitřní jednotky
k vnitřní
2x
1/4”
k venkovní
3/8”
1x
3/8”
3/4”
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
7 685
307
100 103
PMBD3630
pro 3 vnitřní jednotky
3x
1/4”
3/8”
1x
3/8”
3/4”
9 483
379
100 105
PMBD3640
pro 4 vnitřní jednotky
4x
1/4”
3/8”
1x
3/8”
3/4”
12 470
499
100 190
PMBL5620
rozbočovač pro 2 distributory
4 118
165
100 191
PMBL1230F0
rozbočovač pro 3 distributory
6 003
240
Multi nástěnné jednotky
Standard
Objednací číslo
Typ
100 192
MS05SQ
Výkon (kW)
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
1,5
1,6
756/270/190
Rozměry
potrubí
1/4”
3/8””
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
6 380
255
100 193
MS07SQ
2,1
2,3
756/270/190
1/4”
3/8””
6 815
273
100 194
MS09SQ
2,6
2,9
895/289/215
1/4”
3/8””
8 265
331
100 195
MS12SQ
3,5
3,9
895/289/215
1/4”
3/8””
8 555
342
100 195
MS15SQ
4,2
5,4
895/289/215
1/4”
3/8””
9 280
371
100 196
MS18SQ
5,3
5,8
1030/325/255
1/4”
1/2”
9 744
390
100 197
MS24SQ
6,7
7,5
1030/325/255
1/4”
1/2”
10 353
414
Klimatizace
Multi nástěnné jednotky
Deluxe
Výkon ( kW )
Objednací číslo
Typ
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 198
MS07AQ
2,1
2,3
895/285/210
1/4”
3/8”
9 280
371
100 199
MS09AQ
2,6
2,9
895/285/210
100 200
MS12AQ
3,5
3,9
895/285/210
1/4”
3/8”
9 599
384
1/4”
3/8”
9 831
393
100 201
MS18AQ
5,3
5,8
1030/325/250
1/4”
1/2”
13 282
531
100 202
MS24AQ
6,7
7,5
1030/325/250
1/4”
1/2”
14 819
593
Multi nástěnné jednotky
ARTCOOL
Výkon ( kW )
Objednací číslo
Typ
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
Rozměry
potrubí
100 203
MS07AW*
2,1
2,3
895/289/205
1/4”
100 204
MS09AW*
2,6
2,9
895/289/205
1/4”
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
3/8”
11 595
464
3/8”
11 655
466
100 205
MS12AW*
3,5
3,9
895/289/205
1/4”
3/8”
13 775
551
100 206
MS18AW*
5,3
5,8
1030/325/245
1/4”
1/2”
17 081
683
100 207
MS24AW*
6,7
7,5
1030/325/245
1/4”
1/2”
20 706
828
* označuje barvu panelu R - zrcadlo, V - stříbrná, W - bílá
117
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Multi nástěnné jednotky
ARTCOOL GALLERY
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
MA09AH1
2,6
2,9
600/600/146
1/4”
MA12AH1
3,5
3,9
600/600/146
1/4”
Objednací číslo
Typ
100 026
100 067
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
3/8”
13 601
544
3/8”
14 529
581
Multi parapetní jednotky
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
CQ09
2,6
2,9
700/600/210
1/4”
100 292
CQ12
3,5
3,9
700/600/210
100 293
CQ18
5,3
5,8
700/600/210
Objednací číslo
Typ
100 291
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
3/8”
16 565
663
1/4”
3/8”
17 807
712
1/4”
1/2”
20 544
822
Multi jednocestné
kazetové jednotky
Typ
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 035
MT09AH
2,6
2,9
860/132/450
1/4”
3/8”
13 340
534
100 295
MT11AH
3,5
3,9
860/132/450
1/4”
3/8”
15 022
601
Multi čtyřcestné kazetové jednotky
Objednací číslo
Typ
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 296
MT06AH
1,5
1,6
570/214/570
1/4”
3/8”
13 376
535
100 163
MT08AH
2,1
2,3
570/214/570
1/4”
3/8”
13 794
552
100 297
CT09
2,6
2,9
570/214/570
1/4”
3/8”
14 732
589
100 298
CT12
3,5
3,9
570/214/570
1/4”
3/8”
15 950
638
100 299
CT18
5,3
5,8
570/256/570
1/4”
1/2”
16 662
666
100 300
CT24
6,7
7,5
840/204/840
1/4”
1/2”
19 082
763
Klimatizace
Objednací číslo
Panely pro jednotky
Panel pro
jednotky
Rozměry š / v / h
(mm)
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
Panel PT-UUC1
MT09AH a MT11AH
1100/34/500
4 060
162
100 051
Panel PT-UQC
MT06AH - CT18
700/22/700
3 915
157
100 050
Panel PT-UMC1
CT24
950/25/950
4 594
184
Objednací číslo
Typ
100 042
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
118
Multi kanálové jednotky nízkotlaké
Objednací číslo
Typ
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 301
CB09L
2,6
2,9
700/190/700
1/4”
3/8”
16 501
660
100 302
CB12L
3,5
3,9
900/190/700
1/4”
3/8”
18 299
732
100 303
CB18L
5,3
5,8
900/190/700
1/4”
1/2”
20 619
825
100 304
CB24L
7
7,7
1100/190/700
1/4”
1/2”
21 692
868
Multi kanálové jednotky vysokotlaké
Objednací číslo
Typ
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 305
CB18
5,3
5,8
882/260/450
1/4”
1/2”
18 699
748
100 306
CB24
7
7,7
882/260/450
1/4”
1/2”
18 966
759
Klimatizace
Multi konvertibilní jednotky
119
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
CV09
2,6
2,9
900/200/490
1/4”
CV12
3,5
3,9
900/200/490
1/4”
Objednací číslo
Typ
100 291
100 292
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
3/8”
12 716
509
3/8”
14 345
574
Multi podstropní jednotky
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
CV18
5,3
5,8
950/220/650
1/4”
CV24
7
7,7
950/220/650
1/4”
Objednací číslo
Typ
100 291
100 292
www.beijerref.cz
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
1/2”
20 590
824
1/2”
21 373
855
www.beijerref.sk
Univerzální venkovní
inverter jednotky
pro kazetové, konvertibilní a kanálové vnitřní jednotky
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š/v/h
(mm)
Napájení
(V)
UU09W
2,5
3
770/540/245
230 V
1/4”
UU12W
3,5
3,9
770/540/245
230 V
1/4”
Objednací číslo
Typ
100 307
100 134
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
3/8”
29 725
1 189
3/8”
30 450
1 218
100 121
UU18W
5,5
5,5
870/655/320
230 V
1/4”
1/2”
34 121
1 365
100 150
UU24W
6,3
6,3
950/834/330
230 V
3/8”
5/8””
40 405
1 616
100 014
UU30W
8,2
8,2
950/834/330
230 V
3/8”
5/8”
43 870
1 755
100 307
UU36W
10,2
10,2
950/1170/330
230 V
3/8”
5/8”
58 185
2 327
100 308
UU42W
12,5
14
950/1380/330
230 V
3/8”
5/8”
79 294
3 172
100 309
UU48W
14
15,5
950/1380/330
230 V
3/8”
5/8”
81 062
3 242
100 310
UU60W
17,8
17,8
950/1380/330
230 V
3/8”
5/8”
86 013
3 441
100 045
UU37W
11
12,2
950/1170/330
400 V
3/8”
5/8”
60 900
2 436
100 046
UU43W
13,5
15,2
950/1380/330
400 V
3/8”
5/8”
78 300
3 132
100 209
UU49W
15,3
15,8
950/1380/330
400 V
3/8”
5/8”
85 222
3 409
100 311
UU61W
16,1
18,1
950/1380/330
400 V
3/8”
5/8”
92 800
3 712
Objednací číslo
Venkovní inverter jednotky s vysokou účinností
Typ
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š/v/h
(mm)
Napájení
(V)
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 138
UU12WH
3,5
4,2
870/655/320
230 V
1/4”
3/8”
33 379
1 335
100 312
UU18WH
5
5,5
870/808/320
230 V
1/4”
1/2”
43 111
1 724
100 146
UU21WH
6
7
950/834/330
230 V
3/8”
5/8”
47 900
1 916
100 313
UU24WH
7
8
950/834/330
230 V
3/8”
5/8”
51 222
2 049
100 070
UU36WH
10
11,2
950/1380/330
230 V
3/8”
5/8”
64 061
2 562
100 314
UU42WH
12,5
14
950/1380/330
230 V
3/8”
5/8”
82 650
3 306
100 315
UU48WH
13,4
15,5
950/1380/330
230 V
3/8”
5/8”
91 581
3 663
100 316
UU37WH
10
11,2
950/1380/330
400 V
3/8”
5/8”
75 400
3 016
100 317
UU43WH
12,5
14
950/1380/330
400 V
3/8”
5/8”
90 689
3 628
100 129
UU49WH
13,4
15,5
950/1380/330
400 V
3/8”
5/8”
99 758
3 990
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Klimatizace
pro kazetové jednotky
120
Kazetové jednotky
pro kombinaci
s jednotkami UU..W
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
CT09
2,5
3
570/214/570
1/4”
CT12
3,4
4
570/214/570
1/4”
Objednací číslo
Typ
100 318
100 319
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
3/8”
14 732
589
3/8”
15 590
624
100 320
CT18
5
5,5
570/256/570
1/4”
3/8”
16 675
667
100 321
CT24
7,1
8
840/204/840
3/8”
5/8”
19 082
763
100 028
UT30
8
9
840/204/840
3/8”
5/8”
22 098
884
100 322
UT36
10
11
840/246/840
3/8”
5/8”
26 129
1 045
100 323
UT42
12,5
14
840/288/840
3/8”
5/8”
28 536
1 141
100 130
UT48
13,9
15,5
840/288/840
3/8”
5/8”
30 102
1 204
100 324
UT60
14,6
16,9
840/288/840
3/8”
5/8”
35 902
1 436
Kazetové jednotky pro kombinaci s jednotkami UU..WH
Klimatizace
Objednací číslo
121
Typ
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 325
UT12H
3,5
4,2
840/204/840
1/4”
3/8”
19 569
783
100 326
UT18H
5
5,5
840/204/840
1/4”
1/2”
20 544
822
100 119
UT21H
6
7
840/246/840
3/8”
5/8”
22 817
913
100 327
UT24H
7
8
840/246/840
3/8”
5/8”
25 334
1 013
100 328
UT36H
10
11,2
840/288/840
3/8”
5/8”
28 582
1 143
100 329
UT42H
12,5
14
840/288/840
3/8”
5/8”
31 100
1 244
100 330
UT48H
13,4
15,5
840/288/840
3/8”
5/8”
34 023
1 361
Panely pro jednotky
Objednací číslo
Panel pro
Typ
jednotky
Rozměry š / v / h
(mm)
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 051
Panel PT-UQC
CT09 - CT18
700/22/700
3 915
157
100 050
Panel PT-UMC1
CT24 - UT60, UT12H - UT48H
950/25/950
4 594
184
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Konvertibilní jednotky pro kombinaci s jednotkami UU..W
Výkon ( kW )
Objednací číslo
Typ
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 331
CV09
2,5
3
900/200/490
1/4”
3/8”
11 826
473
100 332
CV12
3,3
3,8
900/200/490
1/4”
3/8”
14 355
574
100 333
CV18
4,8
5,1
950/220/650
1/4”
1/2”
20 590
824
100 334
CV24
7
7,7
950/220/650
3/8”
5/8”
21 373
855
100 335
UV30
7,6
8,4
950/220/650
3/8”
5/8”
19 430
777
100 125
UV36
9,5
10,5
1350/220/650
3/8”
5/8”
28 333
1 133
100 336
UV42
12,5
13,6
1750/220/650
3/8”
5/8”
29 696
1 188
100 337
UV48
13,3
15,3
1750/220/650
3/8”
5/8”
30 769
1 231
100 338
UV60
14,4
16,8
1750/220/650
3/8”
5/8”
38 860
1 554
Konvertibilní jednotky pro kombinaci s jednotkami UU..WH
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
UV12H
3,5
4
950/350/220
1/4”
100 340
UV18H
5
5,4
950/350/220
100 341
UV21H
6
7
100 342
UV24H
7
7,7
100 343
UV36H
9,5
10,5
Objednací číslo
Typ
100 339
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
3/8”
17 231
689
1/4”
1/2”
20 398
816
1350/650/220
3/8”
5/8”
21 277
851
1350/650/220
3/8”
5/8”
24 791
992
1750/650/220
3/8”
5/8”
26 948
1 078
100 344
UV42H
12,5
13,6
1750/650/220
3/8”
5/8”
29 043
1 162
100 345
UV48H
13,3
15
1750/650/220
3/8”
5/8”
31 882
1 275
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
CB18
5
6
880/260/450
1/4”
CB24
7,1
8
880/260/450
3/8”
Objednací číslo
Typ
100 346
100 347
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
1/2”
18 705
748
5/8”
18 966
759
100 348
UB30
8
9
1180/298/450
3/8”
5/8”
22 353
894
100 036
UB36
9,8
11,2
1180/298/450
3/8”
5/8”
24 215
969
100 349
UB42
12,5
14
1230/380/590
3/8”
5/8”
30 653
1 226
100 018
UB48
14
16,4
1230/380/590
3/8”
5/8”
31 900
1 276
100 350
UB60
14,8
16,8
1230/380/590
3/8”
5/8”
33 930
1 357
Klimatizace
Kanálové jednotky
pro kombinaci
s jednotkami UU..WH
Kanálové jednotky pro kombinaci s jednotkami UU..WH
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
UB18H
5
6
1180/298/450
1/4”
UB21H
6
7
1180/298/450
3/8”
Objednací číslo
Typ
100 351
100 139
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
1/2”
23 169
927
5/8”
27 667
1 107
100 140
UB24H
7,1
8
1180/298/450
3/8”
5/8”
28 350
1 134
100 352
UB36H
10
11,2
1230/380/590
3/8”
5/8”
29 268
1 171
100 353
UB42H
12,5
14
1230/380/590
3/8”
5/8”
32 886
1 315
100 354
UB48H
13,4
15,5
1230/380/590
3/8”
5/8”
35 613
1 425
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
122
Venkovní jednotky
Multi-V III Plus
Jsou určeny pro největší aplikace. Základní řadu tvoří 7 jednotek, které lze vzájemně kombinovat až do výkonu 224 kW.
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
ARUN80LT4
22,4
25,2
920/1680/760
3/8”
100 356
ARUN100LT4
28
31,5
920/1680/760
100 357
ARUN120LT4
33,6
37,8
100 358
ARUN140LT4
39,2
44,1
100 359
ARUN160LT4
44,8
50,4
100 360
ARUN180LT4
50,4
56,7
100 361
ARUN200LT4
56
63
Objednací číslo
Typ
100 355
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
3/4”
239 327
9 573
3/8”
7/8”
266 257
10 650
920/1680/760
1/2”
1 1/8”
309 632
12 385
1240/1680/760
1/2”
1 1/8”
343 498
13 740
1240/1680/760
1/2”
1 1/8”
394 433
15 777
1240/1680/760
5/8”
1 1/8”
515 620
20 625
1240/1680/760
5/8”
1 1/8”
550 246
22 010
Venkovní jednotky Multi-V MVS
Venkovní jednotky nelze vzájemně kombinovat. Jednotky lze využít jako zdroj chladu pro VZT.
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
ARUN80LM3
22,4
25,2
920/1680/760
3/8”
100 363
ARUN100LM3
28
31,5
920/1680/760
100 364
ARUN120LM3
33,6
37,8
920/1680/760
Objednací číslo
Typ
100 362
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
3/4”
199 827
7 993
3/8”
7/8”
222 311
8 892
1/2”
1 1/8”
258 528
10 341
Venkovní jednotky Multi-V - rekuperace tepla
Umožňují současně provozovat režim topení a chlazení vnitřních jednotek. Venkovní jednotky lze vzájemně kombinovat až do výkonu 224 kW.
Klimatizace
Objednací číslo
Typ
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 365
ARUB80LT4
22,4
25,2
920/1680/760
3/8”
3/4”
316 194
12 648
100 366
ARUB100LT4
28
31,5
920/1680/760
3/8”
7/8”
334 057
13 362
100 367
ARUB120LT4
33,6
37,8
920/1680/760
1/2”
1 1/8”
380 518
15 221
100 368
ARUB140LT4
39,2
44,1
1240/1680/760
1/2”
1 1/8”
388 608
15 544
100 369
ARUB160LT4
44,8
50,4
1240/1680/760
1/2”
1 1/8”
462 405
18 496
100 370
ARUB180LT4
50,4
56,7
1240/1680/760
5/8”
1 1/8”
580 610
23 224
100 371
ARUB200LT4
56
63
1240/1680/760
5/8”
1 1/8”
620 279
24 811
Řešení pro malé kanceláře a obchody. Možnost připojení až 9 vnitřních jednotek.
Objednací číslo
Typ
Výkon ( kW )
chladící
topný
Venkovní jednotky Multi-V Mini
Rozměry š / v / h
(mm)
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 372
ARUN40GS2A
12,1
12,5
950/833/330
3/8”
5/8”
116 290
4 652
100 373
ARUN50GS2A
14
16
950/1380/330
3/8”
5/8”
127 803
5 112
100 374
ARUN60GS2A
15,5
18
950/1380/330
3/8”
3/4”
136 822
5 473
100 375
ARUN40LS2A
12,1
12,5
950/1380/330
3/8”
5/8”
116 290
4 652
100 376
ARUN50LS2A
14
16
950/1380/330
3/8”
5/8”
127 803
5 112
100 377
ARUN60LS2A
15,5
18
950/1380/330
3/8”
3/4”
136 822
5 473
Označení G resp. L značí 1 a 3 fázové jednotky
Venkovní jednotky Multi-V Space II
Venkovní jednotka se instaluje uvnitř budovy se sáním a výdechem přes stěnu budovy.
123
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
ARUN60LL2
16
18
750/1790/650
3/8”
ARUN60LR2
16
18
750/1790/650
100 380
ARUN80LL2
21,7
23
100 381
ARUN80LR2
21,7
23
Objednací číslo
Typ
100 378
100 379
www.beijerref.cz
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
3/4”
203 406
8 136
3/8”
3/4”
203 406
8 136
750/1790/650
3/8”
3/4”
248 066
9 923
750/1790/650
3/8”
3/4”
248 066
9 923
www.beijerref.sk
Venkovní jednotky Multi-V WATER IV
Tepelné čerpadlo
Jsou určeny pro největší aplikace. Základní řadu tvoří 7 jednotek, které lze vzájemně kombinovat až do výkonu 224 kW.
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
ARWN080LAS4
22,4
25,2
755/997/500
3/8”
100 565
ARWN100LAS4
28
31,5
755/997/500
100 566
ARWN120LAS4
33,6
37,8
100 567
ARWN140LAS4
39,2
44,1
100 568
ARWN160LAS4
44,8
50,4
100 569
ARWN180LAS4
50,4
56,7
755/997/500
1/2”
1 1/8”
443 700
17 748
100 570
ARWN200LAS4
56
63
755/997/500
1/2”
1 1/8”
478 500
19 140
Objednací číslo
Typ
100 564
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
3/4”
263 900
10 556
3/8”
7/8”
284 200
11 368
755/997/500
1/2”
1 1/8”
319 000
12 760
755/997/500
1/2”
1 1/8”
362 500
14 500
755/997/500
1/2”
1 1/8”
406 000
16 240
Venkovní jednotky Multi-V WATER IV Rekuperace tepla
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
22,4
25,2
755/997/500
3/8”
ARWB100LAS4
28
31,5
755/997/500
ARWB120LAS4
33,6
37,8
755/997/500
100 574
ARWB140LAS4
39,2
44,1
100 575
ARWB160LAS4
44,8
100 576
ARWB180LAS4
50,4
100 577
ARWB200LAS4
56
Objednací číslo
Typ
100 571
ARWB080LAS4
100 572
100 573
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
3/4”
263 900
10 556
3/8”
7/8”
284 200
11 368
1/2”
1 1/8”
319 000
12 760
755/997/500
1/2”
1 1/8”
362 500
14 500
50,4
755/997/500
1/2”
1 1/8”
406 000
16 240
56,7
755/997/500
1/2”
1 1/8”
443 700
17 748
63
755/997/500
1/2”
1 1/8”
478 500
19 140
Venkovní jednotky Multi-V WATER Mini Tepelné čerpadlo
Řešení pro malé kanceláře a obchody. Možnost připojení až 9 vnitřních jednotek.
Objednací číslo
Výkon ( kW )
Typ
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 578
ARUN40GS2A
11,2
12,5
520/1080/33
3/8”
3/4”
136 300
5 452
100 579
ARUN50GS2A
14
16
520/1080/330
3/8”
3/4”
155 150
6 206
100 580
ARUN60GS2A
15,5
18
520/1080/330
3/8”
3/4”
174 000
6 960
Klimatizace
Třítrubkový systém pro současné chlazení a topení. Základní řadu tvoří 7 jednotek, které lze vzájemně kombinovat až do výkonu 224 kW.
Multi-V HYDRO KIT pro vytápění a ohřev TUV
Řešení pro malé kanceláře a obchody. Možnost připojení až 9 vnitřních jednotek.
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
ARNH04GK2A2
12,3
13,8
520/631/330
Objednací číslo
Typ
100 581
Rozměry
potrubí
3/8”
5/8”
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
136 300
5 452
100 582
ARNH10GK2A2
28
31,5
520/631/330
3/8”
7/8”
169 587
6 783
100 583
ARNH04GK3A2
-
13,8
520/1080/330
3/8”
5/8”
232 000
9 280
100 584
ARNH08GK3A2
-
25,2
520/1080/330
3/8”
3/4”
347 054
13 882
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
124
Libero
Vnitřní jednotky
Multi-V nástěnné
Objednací číslo
Typ
100 387
ARNU05GSBL2
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
1,6
1,6
1,8
895/289/215
1/4”
1/2”
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
18 415
737
100 388
ARNU07GSBL2
2,2
2,5
895/289/215
1/4”
1/2”
19 369
775
100 389
ARNU09GSBL2
2,8
3,2
895/289/215
1/4”
1/2”
20 210
808
100 390
ARNU12GSBL2
3,6
4
895/289/215
1/4”
1/2”
20 720
829
100 391
ARNU15GSBL2
4,5
5
895/289/215
1/4”
1/2”
25 255
1 010
100 392
ARNU18GSCL2
5,6
6,3
1030/325/255
1/4”
1/2”
30 384
1 215
100 393
ARNU24GSCL2
7,1
8
1030/325/255
3/8”
5/8”
33 029
1 321
zrcadlo
stříbrná
Klimatizace
Rozměry
potrubí
Výkon ( kW )
Vnitřní jednotky
Multi-V
nástěnné Artcool
Objednací číslo
Typ
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 394
ARNU07GSE*2
2,2
2,5
915/282/165
1/4”
1/2”
22 651
906
100 395
ARNU09GSE*2
2,8
3,2
915/282/165
1/4”
1/2”
25 654
1 026
100 396
ARNU12GSE*2
3,6
4
100 397
ARNU15GSE*2
4,5
5
915/282/165
1/4”
1/2”
26 546
1 062
915/282/165
1/4”
1/2”
30 537
1 221
100 398
ARNU18GS8*2
5,6
6,3
1107/299/200
1/4”
1/2”
40 308
1 612
100 399
ARNU24GS8*2
7,1
8
1030/325/250
3/8”
5/8”
42 537
1 701
* R - zrcadlo, V - stříbrná
Vnitřní jednotky Multi-V
nástěnné Artcool Gallery
125
Objednací číslo
Typ
100 403
ARNU07GSF12
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
Rozměry
potrubí
2,2
2,5
600/600/146
1/4”
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
1/2”
25 308
1 012
100 404
ARNU09GSF12
2,8
3,2
600/600/146
1/4”
1/2”
28 877
1 155
100 405
ARNU12GSF12
3,6
4
600/600/146
1/4”
1/2”
33 450
1 338
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Vnitřní jednotky
Multi-V jednocestné kazety
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
ARNU07GTUC2
2,2
2,5
860/132/450
1/4”
100 407
ARNU09GTUC2
2,8
3,2
860/132/450
1/4”
Objednací číslo
Typ
100 406
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
1/2”
31 784
1 271
1/2”
33 466
1 339
100 408
ARNU12GTUC2
3,6
4
860/132/450
1/4”
1/2”
34 330
1 373
100 409
ARNU18GTTC2
5,6
6,3
1180/132/450
1/4”
1/2”
37 182
1 487
100 410
ARNU24GTTC2
7,1
7,1
1180/132/450
3/8”
5/8”
40 035
1 601
Vnitřní jednotky
Multi-V dvojcestné kazety
chladící
topný
100 415
ARNU18GTLC2
5,6
6,3
830/225/550
1/4”
1/2”
38 658
1 546
100 416
ARNU24GTLC2
7,1
8
830/225/550
3/8”
5/8”
39 666
1 587
Objednací číslo
Typ
Panel pro jednotky
Rozměry š / v / h
(mm)
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 411
Panel PT-UUD
ARNU07GTUC2 - ARNU12GTUC2
1000/34/500
4 060
162
100 412
Mřížka PT-UUC
ARNU07GTUC2 - ARNU12GTUC2
4 060
162
100 413
Panel PT-UTC
ARNU18GTTC2 - ARNU24GTTC2
4 988
200
100 414
Mřížka PT-UTD
ARNU18GTTC2 - ARNU24GTTC2
4 060
162
100 417
Mřížka PT-HLC
ARNU18GTLC2 - ARNU24GTLC2
4 379
175
1420/34/500
1050/28/640
Vnitřní jednotky
Multi-V čtyřcestné kazety
Objednací číslo
Typ
100 418
ARNU05GTRC2
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
1,6
1,8
570/214/570
Rozměry
potrubí
1/4”
1/2”
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
23 200
928
100 419
ARNU07GTRC2
2,2
2,5
570/214/570
1/4”
1/2”
24 447
978
100 420
ARNU09GTRC2
2,8
3,2
570/214/570
1/4”
1/2”
27 637
1 105
100 421
ARNU12GTRC2
3,6
4
570/214/570
1/4”
1/2”
29 667
1 187
100 422
ARNU15GTQC2
4,5
5
570/256/570
1/4”
1/2”
30 972
1 239
100 423
ARNU18GTQC2
5,6
6,3
570/256/570
1/4”
1/2”
32 944
1 318
100 424
ARNU24GTPC2
7,1
8
840/204/840
3/8”
5/8”
36 917
1 477
100 425
ARNU28GTPC2
8,2
9,2
840/204/840
3/8”
5/8”
39 672
1 587
100 426
ARNU36GTNC2
10,6
11,9
840/246/840
3/8”
5/8”
41 296
1 652
100 427
ARNU42GTMC2
12,3
13,8
840/288/840
3/8”
5/8”
43 181
1 727
100 428
ARNU48GTMC2
14,1
15,9
840/288/840
3/8”
5/8”
44 892
1 796
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Klimatizace
Panely pro jednotky
126
Panely pro jednotky
Objednací číslo
Typ
Panel pro jednotky
Rozměry š / v / h
(mm)
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 051
Panel PT-UQC
ARNU05GTRC2 - ARNU18GTQC2
700/22/700
3 915
157
100 050
Panel PT-UMC1
ARNU24GTPC2 - ARNU48GTMC2
950/25/950
4 594
184
100 429
PTEGM0
ARNU24GTPC2 - ARNU48GTMC2
pohyblivá mřížka automatická
13 108
524
Vnitřní jednotky Multi-V kanálové vysokotlaké
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
ARNU07GBHA2
2,2
2,5
882/260/450
1/4”
ARNU09GBHA2
2,8
3,2
882/260/450
1/4”
Objednací číslo
Typ
100 430
100 431
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
1/2”
35 826
1 433
1/2”
37 087
1 483
100 432
ARNU12GBHA2
3,6
4
882/260/450
1/4”
1/2”
38 313
1 533
100 433
ARNU15GBHA2
4,5
5
882/260/450
1/4”
1/2”
39 518
1 581
100 434
ARNU18GBHA2
5,6
6,3
882/260/450
1/4”
1/2”
40 575
1 623
100 435
ARNU24GBHA2
7,1
8
882/260/450
3/8”
5/8”
41 468
1 659
100 436
ARNU28GBGA2
8,2
9,2
1182/298/450
3/8”
5/8”
44 231
1 769
100 437
ARNU36GBGA2
10,6
11,9
1182/298/450
3/8”
5/8”
52 168
2 087
100 438
ARNU42GBGA2
12,3
13,8
1230/380/590
3/8”
5/8”
53 507
2 140
100 439
ARNU48GBRA2
14,1
15,9
1230/380/590
3/8”
5/8”
55 111
2 204
ARNU54GBRA2
15,8
18
1230/380/590
3/8”
5/8”
57 866
2 315
ARNU76GB8A2
22,4
25,2
1562/460/688
3/8”
3/4”
104 177
4 167
100 442
ARNU96GB8A2
28
31,5
1562/460/688
3/8”
7/8”
111 427
4 457
Klimatizace
100 440
100 441
127
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Vnitřní jednotky
Multi-V kanálové nízkotlaké
Objednací číslo
Typ
100 589
ARNU05GL1G2
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
1,7
1,9
700/190/700
Rozměry
potrubí
1/4”
1/2”
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
19 720
789
100 443
ARNU07GL1G2
2,2
2,5
700/190/700
1/4”
1/2”
20 097
804
100 444
ARNU09GL1G2
2,8
3,2
700/190/700
1/4”
1/2”
22 359
894
100 445
ARNU12GL2G2
3,6
4
900/190/700
1/4”
1/2”
23 084
923
100 446
ARNU15GL2G2
4,5
5
900/190/700
1/4”
1/2”
25 230
1 009
100 447
ARNU18GL2G2
5,6
6,3
900/190/700
1/4”
1/2”
28 449
1 138
100 588
ARNU21GL3G2
6,2
7
1100/190/700
3/8”
5/8”
28 855
1 154
100 448
ARNU24GL3G2
7,1
8
1100/190/700
3/8”
5/8”
30 479
1 219
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
ARNU07GB3G2
2,2
2,5
820/190/575
1/4”
100 450
ARNU09GB3G2
2,8
3,2
820/190/575
100 451
ARNU12GB3G2
3,6
4
100 452
ARNU15GB3G2
4,5
5
Objednací číslo
Typ
100 449
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
1/2”
24 041
962
1/4”
1/2”
26 796
1 072
820/190/575
1/4”
1/2”
29 116
1 165
820/190/575
1/4”
1/2”
29 856
1 194
100 453
ARNU18GB4G2
5,6
6,3
1100/190/575
1/4”
1/2”
31 407
1 256
100 454
ARNU24GB4G2
7,1
8
1100/190/575
3/8”
5/8”
34 249
1 370
Vnitřní jednotky Multi-V kanálové
s přisáváním vzduchu
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
ARNU48GBRZ2
14,1
13,5
1230/380/590
3/8”
100 456
ARNU76GB8Z2
22,4
21,4
1562/460/688
100 457
ARNU96GB8Z2
28
26,7
1562/460/688
Objednací číslo
Typ
100 455
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
5/8”
53 229
2 129
3/8”
3/4”
95 324
3 813
3/8”
7/8”
101 903
4 076
Klimatizace
Vnitřní jednotky Multi-V kanálové vestavné (built in)
Vnitřní jednotky Multi-V konvertibilní
Výkon ( kW )
Objednací číslo
Typ
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
100 458
ARNU09GVEA2
2,8
3,2
900/490/200
1/4”
100 459
ARNU12GVEA2
3,6
4
900/490/200
1/4”
www.beijerref.cz
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
1/2”
27 645
1 106
1/2”
31 211
1 248
www.beijerref.sk
128
Vnitřní jednotky Multi-V podstropní
Objednací číslo
Výkon ( kW )
Typ
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 460
URNU18GVJA2
5,6
6,5
950/650/220
1/4”
1/2”
37 455
1 498
100 461
URNU24GVJA2
7,1
8
950/650/220
3/8”
5/8”
39 060
1 562
100 462
URNU36GVKA2
10,6
11,9
1350/650/220
3/8”
5/8”
39 782
1 591
100 463
URNU48GVLA2
14,1
15,9
1750/650/220
3/8”
5/8”
41 711
1 668
Vnitřní jednotky Multi-V parapetní opláštěné
Objednací číslo
Typ
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 464
ARNU07GCEA2
2,2
2,5
1067/635/203
1/4”
1/2”
25 772
1 031
100 465
ARNU09GCEA2
2,8
3,2
1067/635/203
1/4”
1/2”
26 574
1 063
100 466
ARNU12GCEA2
3,6
4
1067/635/203
1/4”
1/2”
27 198
1 088
100 467
ARNU15GCEA2
4,5
5
1067/635/203
1/4”
1/2”
27 907
1 116
100 468
ARNU18GCFA2
5,6
6,3
1345/635/203
1/4”
1/2”
28 714
1 149
100 469
ARNU24GCFA2
7,1
8
1345/635/203
3/8”
5/8”
32 282
1 291
Vnitřní jednotky Multi-V
parapetní neopláštěné
Klimatizace
Objednací číslo
Typ
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 470
ARNU07GCEU2
2,2
2,5
978/639/190
1/4”
1/2”
23 632
945
100 471
ARNU09GCEU2
2,8
3,2
978/639/190
1/4”
1/2”
24 345
974
100 472
ARNU12GCEU2
3,6
4
978/639/190
1/4”
1/2”
24 970
999
100 473
ARNU15GCEU2
4,5
5
978/639/190
1/4”
1/2”
26 044
1 042
100 474
ARNU18GCFU2
5,6
6,3
1256/639/190
3/8”
5/8”
27 288
1 092
100 475
ARNU24GCFU2
7,1
8
1256/639/190
3/8”
5/8”
30 855
1 234
Vnitřní jednotky Multi-V konzole
Objednací číslo
129
Typ
Výkon ( kW )
chladící
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
Rozměry
potrubí
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 476
ARNU07GQAA2
2,2
2,5
600/700/210
1/4”
1/2”
24 128
965
100 477
ARNU09GQAA2
2,8
3,2
600/700/210
1/4”
1/2”
27 318
1 093
100 478
ARNU12GQAA2
3,6
4
600/700/210
1/4”
1/2”
29 348
1 174
100 479
ARNU15GQAA2
4,5
5
600/700/210
1/4”
1/2”
30 682
1 227
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Rekuperační jednotky eco V
Energeticky efektivní ventilační systém, který poskytuje čerstvý vzduch a účinně ho filtruje.
Objednací číslo
Typ
Výkon
(m3/hod )
Rozměry š / v / h
(mm)
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 482
LZ-H025GBA2
250
750/250/680
39 788
1 592
100 483
LZ-H035GBA2
350
750/250/680
45 153
1 806
100 484
LZ-H050GBA2
500
988/273/1014
54 404
2 176
100 485
LZ-H080GBA2
800
1062/365/1140
69 020
2 761
100 486
LZ-H100GBA2
1000
1062/365/1140
71 456
2 858
100 487
LZ-H150GBA2
1500
1313/737/1140
120 176
4 807
100 488
LZ-H200GBA2
2000
1313/737/1140
129 920
5 197
Výkon ( kW )
topný
Rozměry š / v / h
(mm)
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
4,2
1667/365/1140
75 226
3 009
6,1
1667/365/1140
85 057
3 402
Objednací číslo
Typ
chladící
100 489
LZ-H050GXN0
3,7
100 490
LZ-H080GXN0
5,6
100 491
LZ-H100GXN0
6,6
7,4
1667/365/1140
88 189
3 528
100 492
LZ-H050GXH0
3,7
4,2
1667/365/1140
89 088
3 564
100 493
LZ-H080GXH0
5,6
6,1
1667/365/1140
98 020
3 921
100 494
LZ-H100GXH0
6,6
7,4
1667/365/1140
101 152
4 046
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Klimatizace
Rekuperační jednotky eco V
s DX výměníkem
130
Tepelné čerpadlo Therma V
venkovní jednotky
Výkon
( kW )
Napájení
HU091
9
230
950/834/330
54 187
2 167
HU121
12
230
950/1380/330
71 098
2 844
Objednací číslo
Typ
100 168
100 166
Rozměry š / v / h
(mm)
(V)
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 495
HU141
14
230
950/1380/330
85 425
3 417
100 496
HU161
16
230
950/1380/330
108 985
4 359
100 159
HU123
12
400
950/1380/330
68 965
2 759
100 497
HU143
14
400
950/1380/330
82 863
3 315
100 498
HU163
16
400
950/1380/330
105 716
4 229
Hydrokit - vnitřní jednotky
Klimatizace
Objednací číslo
131
Typ
Venkovní
Elektrický ohřívač výkon
jednotka
( kW )
Rozměry š / v / h
(mm)
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 499
HN0914
HU091
4 (2+2)
490/850/313
94 529
3 781
100 501
HN0916
HU091
6 (3+3)
490/850/313
94 529
3 781
100 167
HN0936
HU091
6 (2+2+2)
490/850/313
94 529
3 781
HU121, HU141, HU161,
HU123, HU143, HU163
6 (3+3)
490/850/313
112 836
4 513
6 (2+2+2)
490/850/313
112 836
4 513
9 (3+3+3)
490/850/313
118 478
4 739
100 165
HN1616
100 503
HN1636
100 158
HN1639
Tepelné čerpadlo Therma V
vysokoteplotní
Objednací číslo
Typ
Výkon
( kW )
Napájení
(V)
Rozměry š / v / h
(mm)
Cena
(Kč)
Cena
(EUR)
100 585
HU161H
16
230
950/1380/330
104 400
4 176
100 586
HN1610H
16
230
520/1080/330
162 400
6 496
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Plastové lišty
Objednací číslo
Typ
Provedení
Rozměry š / v / d ( mm )
Cena (CZK)
ks
Cena (EUR)
ks
130 081
EDB-EDC.80
žlab + kryt
80/60/2000
272
10,9
130 080
EDB-EDC.105
žlab + kryt
105/60/2000
336
13,4
Vyrobeno z tvrdého PVC, v barvě bílé RAL 9002. Je odolné UV záření, stálobarevné.
Objednací číslo
Typ
Popis
Cena (CZK)
ks
Cena (EUR)
ks
130 085
EWC.80
průchodka
43
1,7
130 084
EWC.105
průchodka
56
2,2
130 087
ECAP.80
zakončení
23
0,9
130 086
ECAP.105
zakončení
31
1,2
130 089
ECON.80
spojka žlabu
22
0,9
130 088
ECON.105
spojka žlabu
31
1,2
130 091
vnitřní roh
ECI.80
43
1,7
130 090
vnitřní roh
ECI.105
56
2,2
130 093
vnější roh
ECO.80
43
1,7
130 092
vnější roh
EC0.105
56
2,2
130 095
roh plochý
EFE.80
43
1,7
130 094
roh plochý
EFE.105
56
2,2
130 097
Kryt střešního prostupu
ETJ.80
43
1,7
130 096
Kryt střešního prostupu
ETJ.105
56
2,2
Odpadní hadice
na kondenzát
Délka
Objednací číslo
Typ
130 119
A.DP.94
130 128
A.DPT.95
Provedení
Cena (CZK)
m
Cena (EUR)
m
50
ohebná pevná hadice - bílá
12
0,5
50
ohebná pevná hadice - transparentní
9
0,4
(m)
Objednací číslo
Typ
Popis
Cena (CZK)
ks
Cena (EUR)
ks
130 120
A.CCY
T kus pro odpadní hadici A.DP.94
11
0,5
130 127
RDP.SIF-H
Sifon
183
7,3
130 138
E-BOX CL INJ C 284
Instalační boxy
119
4,8
130 141
E-BOX VO INJ 284
Instalační boxy
119
4,8
130 146
E-BOX HO INJ B 284
Instalační boxy
119
4,8
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Klimatizace
Určeno pro venkovní i vnitřní instalace nejen klimatizací.
132
Základy pro konzole
Délka
Objednací číslo
Typ
(mm)
Cena (CZK)
ks
Cena
(EUR)
ks
130 139
EX.O38 černý
350
106
4,2
130 140
EX.B38 černý
450
132
5,3
130 134
EX.A38 černý
1 000
281
11,2
(mm)
Cena (CZK)
ks
Cena
(EUR)
ks
Maximální doporučené zatížení na jeden podklad 450 kg, fixační šrouby jsou součástí.
Délka
Objednací číslo
Typ
130 143
EX.O83 černý
350
80
3,2
130 144
EX.B83 černý
450
96
3,9
130 142
EX.A83 černý
1 000
186
7,4
Maximální doporučené zatížení na jeden podklad 200 kg, fixační šrouby jsou součástí.
Konzole
Konzole pro nástěnnou montáž kondenzačních jednotek
Klimatizace
pro klimatizaci a chlazení.
Objednací číslo
Typ
Nosnost jedné podpěry (kg)
300 030
MS 105
70
Délka podpěry
(mm)
Cena (CZK)
pár
Cena
(EUR)
pár
420
335
13,4
300 031
MS 106
70
520
445
17,8
300 032
MS 116
80
620
731
29,2
300 139
MS 403
120
620
1 005
40,2
300 146
MS 230
50
420
572
22,9
300 147
MS 257
70
550
751
30,0
Silentbloky
133
Objednací číslo
Typ
Popis
Cena (CZK)
sada 4 ks
Cena
(EUR)
sada 4 ks
300 034
silentblok AV301
rozměr 40 x 30 mm, připojení 2x M8
202
8,1
300 035
silentblok AV401
rozměr 50 x 40 mm, připojení 2x M10
318
12,7
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Vnitřní jednotky
Multi-V čtyřcestné kazety
Pro nástenné klimatizace až do 20 kW
Si-10
Si-93
nové cerpadlo kondenzátu
pro chladící vitríny
UNIVERS’
Si-10: pro klimatizace
až do 20 kW
SI 2750
pro klimatizace až do 10 kW
Si-30
pro klimatizace až do 20 kW
www.sauermannpumps.de
auermann_A4_CZ_Mar2014.indd 1
17/03/2014 15:57:59
Čerpadla kondezátu
Totaline
Objednací
číslo
Typ
270 117
Totaline slimred
Maximální výtlak
Délka sání
Hlučnost
(dB)
Cena
(CZK)
ks
Cena
(EUR)
ks
(m)
(m)
8
1
21
2 339
93,6
Čerpadla
kondezátu
Sauermann
SI 1830
Klimatizace
SI 82
SI 2100
Maximální
Objem vaničky
Hlučnost
Průtok
výtlak (m)
(l)
(dB)
Sauermann SI 1830
5,4
0,5
980 350
Sauermann SI 2100
6,0
Objednací
číslo
Typ
980 623
(l/h)
Cena
(CZK)
ks
Cena
(EUR)
ks
43
400
2 611
104,4
-
32
10,0
1 740
69,6
980 624
Sauermann SI 2750
6,0
-
32
10
2 067
82,7
980 625
Sauermann Si-93
20,0
-
62
360
15 501
620,0
980 114
Sauermann SI 82
5,4
2
45
500
2 067
82,7
980 626
Sauermann Si-10
10,0
4
23
20
2 382
95,3
980 627
Sauermann Si-30
10,0
4
20
20
2 937
117,5
980 628
Sauermann Si-33
13,0
8
34
30
3 535
141,4
980 632
Sauermann Delta pack
10,0
-
22
20
3 155
126,2
Delta pack - komplet čerpadlo, lišta
135
www.beijerref.cz
www.beijerref.sk
Čerpadla kondezátu - Aspen
Maximální výtlak
Objem vaničky
Průtok
(m)
(l)
Objednací
číslo
Typ
980 600
Mini Blanc de Luxe
10
980 629
Aspen Hi-Flow
4,6
1
(l/h)
Cena
(CZK)
ks
Cena
(EUR)
ks
12
2 720
108,8
288
1 940
77,6
Průtok
Objednací
číslo
Typ
980 217
MiniBlue čerpadlo kondenzátu ovládaný signálem 220V
(l/h)
Cena
(CZK)
ks
Cena
(EUR)
ks
8
2 502
100,1
980 216
MiniBlue čerpadlo kondenzátu s teplotními senzory
8
2 883
115,3
980 224
MaxiBlue čerpadlo kondenzátu se snímačem hladiny
14
3 209
128,4
Klimatizace
Čerpadla kondezátu
Charles Austen
Čerpadla kondezátu
Galaxy
Průtok
Objednací
číslo
Typ
360 072
Galaxy čerpadlo kondenzátu
www.beijerref.cz
(l/h)
Cena
(CZK)
ks
Cena
(EUR)
ks
12
2 350
94,0
www.beijerref.sk
136
Download

GACC - BEIJER REF Slovakia sro