CMR SQL 8.000, www.cmrwaybill.com
1
Odesílatel (jméno, adresa, země)
Absender (Name, Anschrfit, Land)
MEZINÁRODNÍ NÁKLADNÍ LIST č.
INTERNATIONALER FRACHTBRIEF Nr.
Tato přeprava podléhá, i pokud bylo ujednáno jinak, podmínkám o přepravní smlouvě v
mezinárodní dopravě (CMR)
Diese Beforderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen
des Ubereinkommers uber den Beforderungsvertrag im internationalen
Strassenguterverkehr (CMR)
2
Příjemce (jméno, adresa, země)
Empfanger (Name, Anschrfit, Land)
16
3
Místo vykládky zboží Místo, Země)
Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land)
17 Další dopravci (jméno, adresa, země)
Folgende Frachtfuhrer (Name, Anschrfit, Land)
Místo a datum nakládky zboží (Místo, Země, Datum)
Ort und Tag der Ubermahme des Gutes (Ort, Land, Datum)
18
5
6
Signo a čísla
Zeichen and Nummern
7
8
Počet kolli
Anzahl der Kolli
9
Druh obalu
Art der Verpackung
Označení zboží
Bezeichnung des Gutes
10
Statistické číslo
Statistiknummer
11
Hr. hmot.
Bruttogewicht
kg
12 Objem
m3
Umfang
TOTAL :
UN číslo
UN Nummer
13
Oficiální pojmenování
Ofiziele Benennung
č. vzoru(ú) bezpečnostní(ch) značky(ček)
Gefahrzettel Musster Nr
Pokyny odesílatele (celní a jiné formality)
Anweisungen des Absenders (Zoll - und sonstige Formalitaten)
Obalová skupina
Verpackungsgruppe
19
K tíži :
Zu zahlen vom
odesílatel
Absender
přríjemce
Empfanger
měna
Wahrung
1-15
Dopravné-Fracht
Slevy
Ermassigungen
PLOMBA :
Odesílatel musí zospovědně vyplnit
Vom Absender sind verantwortlich auszufullen
Výhrady a poznámky dopravce
Vorbehalte und Bermerkungen des Frachtfuhrers
Připojené doklady
Beigefugte Dokumente
a
und
21+22
Silně orámované části musí vyplnit dopravce.
Stark umrandete Teile sind vom Frachtfuhrer auzufullen.
4
Dopravce (jméno, adresa, země)
Frachtfuhrer (Name, Anschrfit, Land)
Pallets :
14
15
EUR:
TAP:
LONG:
Dobirka
Nachnahme
Pokyny ohlendě placení dopravného
Anweisungen uber die Frachtverrechnung
Saldo-Saldo
Dotat.výlohy
Zuschlagkosten
Jíne výlohy
Sonstige kosten
Rúzné-Verschied.
Celkem k placení
Insgesamt zu bezahl.
20
Zvláštní ujednání
Besondere Vereinbarungen
Vyplaneně /frei
Nevyplaceně /Unfrei
21
Vystaveno v / Ausgefertigt in
24
dne/am
Zboží obdržel
Gut empfagen
Datum
Datum
dne
22
23
Podpis a razítko odesílatele
Unterschrift und Stempel des Absenders
am................dne.........................
Podpis a razítko dopravce
Unterschrift und Stempel des Frachtfuhrers
25
SPZ vozidla / tahače
přívěsu / návěsu
26
Užitečné zatížení
užitečné zatížení
27
čislo DZW
29
Hraniční přechody
30
Veškeré prúvodní doklady
31
Rúzné
28
číslo jízdy
(Podpis a razítko příjemce)
(Unterschrift und Stempel des Empfangers)
CMR
Potvrzení o odevzdání celního tranzitního dokladu :
Zolltransitdokument empfangen :
Download

MEZINÁRODNÍ NÁKLADNÍ LIST č. INTERNATIONALER